Page 1


ประวัติวอลเลย์ วอล กีฬาวอลเลย์บอลเป็ นอีกหนึ่งชนิดกีฬายอดนิยม ที่มีการแข่งขันระดับชาติ และ นิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลาย จนถูกรวมเข้ากับหลักสูตรการเรี ยนการสอนชั้น มัธยมศึกษาในหลายโรงเรี ยน ซึ่งหลายคนก็คงอยากรู้จกั กับกีฬาวอลเลย์บอลให้มากขึ้ น เพื่อความสนุกในการชมและเชียร์กีฬาชนิดนี้ ใช่ไหมเอ่ย ? วันนี้กระปุกดอทคอมมี ข้อมูลของกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากกันจ้า ..


กีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball) นั้น ถือกำาเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) โดย นายวิลเลียม จี. มอร์แกน (William G. Morgan) ผูอ้ าำ นวยการฝ่ ายพลศึกษาของ สมาคม Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ ต้องการมีกีฬาสำาหรับเล่นในช่วงฤดูหนาวแทนกีฬากลางแจ้ง เพื่อออกกำาลังกายและพัก ผ่อนหย่อนใจยามหิมะตก

โดย นายวิลเลียม จี. มอร์แกน เกิดไอเดียในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลขึ้ น ขณะ ที่เขากำาลังนัง่ ดูเทนนิส และเลือกนำาเอาตาข่ายกลางสนามของกีฬาเทนนิส มาเป็ นส่ วน ประกอบในกีฬาที่เขาคิดค้น และเลือกใช้ยางในของลูกบาสเก็ตบอล มาเป็ นลูกบอลที่ ำ กเบาจนเกินไป จึง ใช้ตีโต้ตอบกันไปมา แต่ยางในของลูกบาสเก็ตบอลกลับให้น้าหนั ำ กมาก เปลี่ยนไปใช้ลูกบาสเก็ตบอลแทน ซึ่งลูกบาสเก็ตบอลก็มีขนาดใหญ่และน้าหนั จนเกินไปอีก เขาจึงสัง่ ทำาลูกบอลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ในขนาดเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว ำ กไว้ที่ 8-12 ออนซ์ จากนั้นจึงตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ วา่ มินโทเนตต์ และกำาหนดน้าหนั (Mintonette)


ต่อมา ชื่อของ มินโทเนตต์ (Mintonette) ถูกเปลี่ยนเป็ น วอลเลย์บอล (Volleyball) หลังได้รับคำาแนะนำาจาก ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด (Professor Alfred T. Helstead) ในงานประชุมสัมมนาผูน้ าำ ทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริ งฟิ ลด์ (Spring-field College) เมื่อปี ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) และกลายเป็ นกีฬายอดนิยมในหมู่ ประชาชนชาวอเมริ กนั จนแพร่ หลายออกไปทัว่ โลก รวมทั้งมีการปรับปรุ งและพัฒนา อยูเ่ ป็ นระยะ


การสนับสนุนและส่ งเสริมกีฬาวอลเลย์ วอล ผูอ้ าำ นวยการพลศึกษาต่างๆ ของ Y.M.C.A. พยายามส่ งเสริ มและให้การสนับสนุน กีฬาชนิดนี้โดยนำาเข้าไปฝึ กในโรงเรี ยน ซึ่งครู ฝึกพลศึกษาของมหาวิทยาลัยสปริ งฟิ ลด์ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ กับมหาวิทยาลัย George William มลรัฐอิลลินอยส์ ได้เผยแพร่ กีฬาชนิดนี้ไปทัว่ สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา โดยมีการทำาเป็ นแบบแผน เพื่อจะได้นาำ ไปเผยแพร่ ต่อไปดังนี้ 1. นาย Elwood s. Brown ได้นาำ กีฬาวอลเลย์บอลไปสู่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 2. นาย J. Haward Crocher นำาไปเผยแพร่ ที่ประเทศจีน 3. นาย Franklin H. Brown นำาไปเผยแพร่ ที่ประเทศญี่ปุ่น 4. Dr. J.H. Cary นำาไปเผยแพร่ ที่ประเทศพม่า และอินเดีย ปี พ.ศ. 2453 นาย Elwood S. Brown เดินทางไปฟิ ลิปปิ นส์ ได้ช่วยจัดตั้งสมาคม และริ เริ่ มการแข่งขันครั้งแรกที่กรุ งมะนิลา ในปี พ.ศ. 2456 โดยเรี ยกการแข่งขันครั้งนี้ ว่า Far Eastern Games ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 Dr.Grorge J. Fischer เลขาธิการปฏิบตั ิการ สงคราม ได้นาำ เอากีฬาวอลเลย์บอลเข้าไว้เป็ นกิจกรรมส่ วนหนึ่งในการฝึ กทหารในค่าย ทั้งในและนอกประเทศ และได้พิมพ์กฎกติกากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วย ต่างๆ ของทหาร ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรื อ เพื่อให้ทหารได้ใช้เวลาว่างกับกีฬาโดย อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกวอลเลย์บอล และตาข่ายจำานวนหลายหมื่นชิ ้นได้ถูกส่ งไปยังค่าย ทหารที่ประอยูต่ ามหน่วยต่างๆ ทั้งในประเทศและกอง ทัพพัธมิตร นับว่า Dr.Grorge J. Fisher เป็ นผูช้ ่วยเหลือกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นอย่างมากจน ได้ชื่อว่า บิดาแห่งกีฬา วอลเลย์บอล


ปี พ.ศ. 2465 ได้มีการปรับปรุ งกฎกติกาของวอลเลย์บอลใหม่ โดยสมาคม Y.M.C.A. และสมาคมลูกเสื อแห่งอเมริ กนั N.O.A.A. ได้จดั การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลขึ้นมีรัฐ ต่างๆ ส่ งเข้าแข่งขัน 11 รัฐ มีทีมเข้าแข็งขันทั้งสิ้ น 23 ทีม รวมทั้งทีมจากแคนาดา ปี พ.ศ. 2467 กองทัพบกและกองเรื อของสหรัฐอเมริ กา ได้ส่งเสริ มกีฬา วอลเลย์บอลอย่างจริ งจัง จนกระทัง่ ได้แพร่ เข้าไปยังกลุ่มโรงเรี ยน และสมาคมต่างๆ ซึ่ง เรี ยกกันว่าสมาคมกีฬาและสันทนาการแห่งสหรัฐอเมริ กา ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็ น สันทนาการแห่งชาติ ได้นาำ เอากีฬาวอลเลย์บอลบรรจุไว้ในกิจกรรมของสมาคม วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ไดมีการตั้งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งสหรัฐอเมริ กา ขึ้น เรี ยกว่า The Untied States Volleyball Association มีชื่อย่อ USVBA ที่ Dr. George J. Fischer เป็ นประธาน และ Dr. John Brown เป็ นเลขาธิการ ได้ต้ งั ความมุ่งหมายใน การบริ หารกีฬาวอลเลย์บอลออกเป็ นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 1. จัดการประชุมประจำาปี เพื่อจดทะเบียนมาตรฐานของกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีข้ึ น 2. วางแผนงานพัฒนากีฬา และการจัดการแข่งขัน 3. จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งชาติ 4. พัฒนากติกาในการเล่นให้ดีข้ ึน 5. จัดหาสมาชิกให้เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2479 ได้มีการจัดการแข่งขันประจำาปี ที่นครนิวยอร์ก จากการแข่งขันนี้ ทำาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลดีข้ึ น โดยมีสมาชิกเข้าร่ วมจำานวน มาก ปี พ.ศ. 2483 สมาคม USVBA ได้รับสมาชิกเพิ่ม 2 ทีม คือ มหาวิทยาลัยเทเบิล และมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และได้มีการแข่งขันประเภทประชาชนทัว่ ไปที่รัฐฟิ ลา เดลเฟี ย


ปี พ.ศ. 2485 มีการแบ่งเขตออกเป็ น 12 เขต สมาชิกต่างๆ ได้ขอร้องให้สมาคม Y.M.C.A. หยุดรับสมาชิกเพราะมีสมาชิกมากเกินไป ทำาให้บริ การได้ไม่ท ัว่ ถึง เอกอัครราชทูตของรัสเซีย ในกรุ งวอชิงตัน ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับกฎกติกาของ วอลเลย์บอล ซึ่งได้จดั พิมพ์เป็ นรู ปเล่ม โดยมีนาย Herry E. Willson และ Dr. David T. Gaodon เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ข้ ึน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2485 นาย William G. Morgan ผูร้ ิ เริ่ มกีฬาวอลเลย์บอลได้ ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2486 สมาคมสตรี ของ AAHPER (America Association of Health,Physical Education and Recreation) โดยมี Dr. John Brown เป็ นเลขาธิการและ เหรัญญิกของสมาคมได้นาำ เอากีฬาวอลเลย์บอลบรรจุเข้าไว้ในกิจกรรมของสมาคมสตรี และดำาเนินการแข่งขันภายในกลุ่ม ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ได้จดั ให้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นานาชาติข้ ึน โดยมีทีมที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขันจำานวนมาก ปี พ.ศ. 2489 ได้เริ่ มมีการสอนกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้อุปกรณ์การสอน เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับการเล่นและการแข่งขันซึ่งเป็ นฟิ ล์ม 16 มิลลิเมตร จำานวน 2 ม้วน ใน การทำาภาพยนตร์ครั้งนี้คิดเป็ นเงินประมาณ 7,800 ดอลลาร์ฯ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างชาติ โดยเริ่ มที่ชิคาโก ซึ่ง Andrew Stewert เลขาธิการโอลิมปิ กแห่ง สหรัฐอเมริ กา เพื่อนำากีฬาวอลเลย์บอลจัดแข่งขันใน กีฬาโอลิมปิ กต่อไป ปี พ.ศ. 2490 ได้มีกฎกติกาจัดพิมพ์ใหม่ โดยสมาคม USVBA ซึ่งทางสมาคมได้ ส่ งนาย FB. De Groot และนาย Royal L. Thomas เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมประชุมที่กรุ ง ปารี ส โดยร่ วมจัดการแข่งขันระหว่างชาติข้ึ น ซึ่งเป็ นผลให้เกิดสหพันธ์กีฬา วอลเลย์บอลนานาชาติข้ ึนในต้นปี นี้เอง


ปี พ.ศ. 2491 มีการประชุมสมาคม USVBA ที่ South Bend Indiana และปรับปรุ ง สมาคม USVBA มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ข้ ึน โดยสมาคมได้ส่งทีม วอลเลย์บอลชายไปตระเวนแข่งขันในยุโรป ปี พ.ศ. 2492 หนังสื อ Time Game เขียนโดยสมาคม USVBA รายงานการแข่งขัน วอลเลย์บอลที่ลอสแอนเจลีส ซึ่งเป็ นการแข่งขันระหว่างประเทศ ผูท้ ี่ชนะเลิศได้แก่ รัสเซีย ที่ 2 ได้แก่ เชโกสโลวาเกีย และในปี นี้ เองประเทศผรั่งเศสได้สมัครเข้าเป็ น สมาชิกของสมาคม USVBA ด้วย ปี พ.ศ. 2493 Dr. Fisheer ข้าราชการบำานาญที่มาร์แชลแอลเวลเตอร์ ได้นดั ประชุม ผูน้ าำ ทางกีฬาวอลเลย์บอล โดยแต่ละประเทศได้เขียนรายงานการประชุมเป็ นภาษาสวิส และมีการสาธิ ตการเล่นกลางแจ้ง และในปี นี้ ประเทศอังกฤษได้นาำ เอากีฬาวอลเลย์บอล ไว้ในกิจกรรมของสมาคม Y.M.C.A. ของอังกฤษด้วย ปี พ.ศ. 2494 นาย Robert J. Lavelca ได้ทาำ สไลด์เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นในการ เล่นกีฬาวอลเลย์บอลขึ้น ปี พ.ศ. 2495 ได้มีการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงขึ้นครั้งแรก โดยมีนาย Migaki Nishikawa ประธานสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยจัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างประเทศในแถบตะวันออกไกล และกีฬาวอลเลย์บอลนี้ ได้ถูกจัดเข้าแข่งขันใน โอลิมปิ กครั้งแรกที่เมืองเฮลซิงกิ และมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์ โลกครั้ งแรกที่ เมืองสโคร์ จากนั้นสมาคมวอลเลย์บอลแห่งญี่ปุ่นก็มีการส่ งเสริ มกีฬาชนิดนี้ มาก โดย ส่ งทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัย Lashita ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันของประเทศญี่ปุ่น ไปแข่งที่สหรัฐอเมริ กา


กติกาวอลเลย์ บอล สนามแข่งขัน - จะต้องเป็ นพื้นไม้หรื อพื้นปูนที่มีลกั ษณะเรี ยบ ไม่มีสิ่งกีดขวาง - เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ความสูงจากพื้นประมาณ 7 เมตร มีบริ เวณโดยรอบห่างจากสนามประมาณ 3 เมตร - แต่หากเป็ นสนามมาตรฐานในระดับนานาชาติ กำาหนดให้รอบสนามห่างจาก สนามประมาณ 5 เมตร ด้านหลังห่าง 8 เมตร และมีความสูง 12.5 เมตร - เส้นรอบสนาม (Boundary lines) ทุกเส้นจะต้องกว้าง 5 เซนติเมตร เป็ นสี อ่อน ตัดกับพื้นสนาม มองเห็นได้ชดั เจน - เส้นแบ่งเขตแดน (Center line) ที่อยูต่ รงกลางสนาม จะต้องอยูใ่ ต้ตาข่าย หรื อ ตรงกับเสาตาข่ายพอดี ต

ข่

- จะต้ อ งมี ค วามสู ง จากพื้ น 2.43 เมตร กว้า ง 1 เมตร ยาว 9.5 - 10 เมตร - ตารางในตาข่ า ย กว้ า ง 10 เซนติ เมตร ผู้ ติ ดไ ว้ กั บ เ สากลางสนาม - ตาข่ายสำาหรับทีมหญิงสูง 2.24 เมตร


ลูกวอลเลย์ บอล

ำ ก 260-280 กรัม - เป็ นทรงกลมมีเส้นรอบวงประมาณ 65-67 เซนติเมตร น้าหนั - ทำาจากหนังสังเคราะห์ที่ยดื หยุน่ ได้ - ซึ่งในการแข่งขันระดับโลกจะใช้ลูกบอล 3 ลูกต่อการแข่งขัน เพือ่ ความต่อ เนื่องหากบอลออกนอกสนาม


ผู้เล่ น

- ในทีมจะต้องมีผเู้ ล่นไม่เกิน 12 คน ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 1 คน เทรนเนอร์ 1 คน และแพทย์ 1 คน - ผูเ้ ล่นจะลงเล่นในสนามได้ครั้งละ 6 คน โดยแบ่งออกเป็ นหน้าตาข่าย 3 คน และด้านหลังอีก 3 คน - สามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นครั้งละกี่คนก็ได้ โดยผูเ้ ล่นเดิมที่ถูกเปลี่ยนออก สามารถเปลี่ยนกลับมาเล่นในสนามได้อีก - การแต่งกายในชุดแข่งขัน ต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม ประกอบไปด้วย เสื้ อ สวมคอ กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบพื้นยางที่ไม่มีส้น โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะ ต้องติดหมายเลขกำากับไว้ที่เสื้ อ กำาหนดให้ใช้เลข 1-18 เท่านั้น สำาหรับหัวหน้าทีมจะ ต้องมีแถบผ้าขนาด 8x2 เซนติเมตร ติดอยูใ่ ต้หมายเลขบริ เวณอกเสื้ อด้วย


วิธีการเล่ น - ทีมที่ได้เสิ ร์ฟ จะต้องให้ผเู้ ล่นที่อยูใ่ นตำาแหน่งขวาหลัง เป็ นผูเ้ สิ ร์ฟเพื่อเปิ ดเกม จากนั้นผูเ้ ล่นทุกตำาแหน่งจะขยับตำาแหน่งวนไปตามเข็มนาฬิกา

วินาที

- การเสิ ร์ฟจะต้องรอฟังสัญญาณนกหวีดก่อน และให้เริ่ มเสิ ร์ฟลูกบอลภายใน 5

- ทีมที่ได้คะแนนจะเป็ นผูไ้ ด้เสิ ร์ฟ จนกว่าจะเสี ยคะแนนให้ฝ่ายตรงข้ามจึงจะ เปลี่ยนเสิ ร์ฟ - เมื่อลูกเข้ามาในเขตแดนของทีม จะสามารถเล่นบอลได้มากที่สุด 3 ครั้งเท่านั้น ำ าไป - สามารถบล็อคลูกบอลจากฝ่ ายตรงข้ามที่หน้าตาข่ายได้ แต่หากผูเ้ ล่นล้าเข้ ในแดนของฝ่ ายตรงข้ามจะถือว่าฟาวล์ - สามารถขอเวลานอกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เซต ให้เวลาครั้งละ 30 วินาที - ทุกครั้งที่แข่งขันจบ 1 เซต จะต้องมีการเปลี่ยนฝั่ง


การคิด คะแนน

- ทีมจะได้คะแนนเมื่อลูกบอลตกลงในเขตสนามของฝ่ ายตรงข้าม โดยนับเป็ น ลูกละ 1 คะแนน และหากมีการเสี ยคะแนน จะต้องเปลี่ยนให้ทีมที่ได้คะแนนเป็ นผู้ เสิ ร์ฟ - หากทีมไหนได้คะแนนครบ 25 คะแนนก่อน ก็จะเป็ นผูช้ นะในเซตนั้นไป แต่ หากคะแนนเสมอกันที่ 24-24 จะต้องมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึงต้องทำาคะแนนให้ มากกว่าอีกฝ่ าย 2 คะแนน ถึงจะเป็ นผูช้ นะ เช่น 26-24 หรื อ 27-25 เป็ นต้น - ต้องแข่งขันกันให้ชนะ 3 ใน 5 เซต จึงจะเป็ นผูช้ นะในเกมนั้น

ประวัติวอลเลย์วอล  

ประวัติวอลเลย์บอล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you