Page 1

1

ชื่อเรื่องนวัตกรรม สื่อความรู้เกี่ยวกับการขาย ผู้พัฒนา/ตาแหน่ง นางสาวดาราน้อย ไผ่เกตุ วุฒิการศึกษา สถานที่ติดต่อ

ตาแหน่ง อาจารย์ประจา / ฝ่ายวิชาการ

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ เบอร์โทรศัพท์ 0-8525-52150 E – mail power_20@msn.com

ปีที่ทานวัตกรรมเสร็จ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ลักษณะนวัตกรรมสื่อ สื่อชิ้นงานประกอบการสอน ความสาคัญและความเป็นมาของการพัฒนาสื่อการสอน การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2546 ซึ่งศึกษาความสาคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและ ลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติแลละ จรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่ เกี่ยวกับงานการขาย ได้มีการเรียนวิชา การขาย 1 ซึ่งผู้สอนเห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการ บรรยายประกอบหนังสือเรียน ไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีพอ อีกทั้งในบางเวลามีผู้เรียนที่ ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงที่กาหนดได้ การจัดทาสื่อชิ้นงานประกอบการสอนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับบรรจุ ภัณฑ์ เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นผู้สอนให้เกิดการเรียนรู้ และใช้สาหรับการทบทวนความรู้ให้กับ นักศึกษาได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาการขาย 1 แนวคิด / ทฤษฎี / หลักการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ขั้น ของมาสโลว์ ( Maslow’s Theory of Motivation ) เป็นการศึกษาถึงประเภทความต้องการต่างๆ ของบุคคลที่เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ประเภทแรงจูงใจที่มาสโลว์พัฒนาขึ้นมาในรูปของลาดับความต้องการ สาหรับบุคคลแต่ละคน เพราะความ ต้องการดังกล่าวจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรมแนวความคิดนี้ เป็นของมาสโลว์ ที่ได้อธิบายถึงลาดับความ ต้องการของมนุษย์ โดยมีความต้องการที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนั้น ดังนี้ ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่น เดียวกัน ลาดับ ขั้นตอนต้องการของมาสโลว์ มี 5 ระดับ - ความต้องการทางกาย ( Physiological Needs ) ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต ได้แก่


2

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ( Safety and Security Needs ) คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตที่ มั่นคงปลอดภัยคือการเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ สิ่งที่มนุษย์ กลัวก็คือ สิ่งที่มีอยู่นี้อาจจะ สูญหายไปได้ ดังนั้นความต้องการขั้นต่อมาคือ ต้องการความมั่นคงปลอด ภัย มีงานทา มีเงินทองไว้ จับจ่ายใช้สอย ไว้เก็บออมยามลาบาก มีหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สิน - การต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging Needs ) คือการซึ่งความ ภาคภูมิใจนี้ถ้าได้รับจะ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ ความยอมรับในสังคมมี กลุ่มเพื่อนฝูง มีญาติสนิทมิตรสหาย มีคนรักคนเอาใจใส่ เป็นความต้องการที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง จากขั้นที่ 2 เมื่อคนเขามีอาหารการกิน มีปัจจัย 4 มีความมั่นคงในชีวิตก็เริ่มมีความต้องการทางใจอยากให้คน ยอมรับตนเองเป็นเรื่อง ธรรมดา - ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น ( Ego/Prestige Needs ) เป็นความต้องการในลาดับต่อมา ซึ่ง ความต้องการในขั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นคนดังมี ตาแหน่งในสังคม ไปที่ไหนก็มีคนรู้จัก - ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง ( Self Actualization ) เป็นความต้องการขั้นสูงของมนุษย์ - องค์ประกอบที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา มาสโลว์ ( Maslow ) ผู้เรียนมี ระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้ สิ่งเร้า ( stimulus ) คือสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การตอบสนอง ( response ) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การสอนด้วยสื่อ ตามแนวคิดของมาสโลว์ ( Maslow ) เร้าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตูน หรือ กราฟฟิกส์ ที่ดึงดูดสานตาความอยากรู้อยากเห็น จะเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนสนใจใน บทเรียน การตั้งคาถามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกวัตถุประสงค์ ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียน สนใจในบทเรียน เพื่อให้ทราบว่าบทเรียนเกี่ยวกับอะไร กระตุ้นความจาผู้เรียน สร้างสัมพันธ์ในการโยง ข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนีส้ ามารถทาให้เกิดความทรงจาในระยะยาวได้เมื่อได้โยงถึง ประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งคาถาม เกี่ยวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้นๆ เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะ เป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ ในรูป กราฟฟิกส์ หรือ เสียง วิดีโอ - ทฤษฎีของมาสโลว์ได้กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่างๆ เหล่านี้ต้องเกิดเป็นลาดับขั้น และจะไม่มีการข้าม ขั้น ถ้าขั้นที่ 1 ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการในลาดับที่ 2- 5 ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้พนักงานขาย ต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแรงจูงใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อนามา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งนั้นหมายถึง โอกาสที่พนักงานขายจะสามารถปิดการขายได้


3

เงื่อนไขการใช้นวัตกรรม ไม่มี ส่วนประกอบของนวัตกรรม

1. เนื้อหา 2. รูปภาพ 3. เพลง ขั้นตอนการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมศึกษาข้อมูล 1. จัดทาข้อมูลลงในโปรแกรม Power Point 2. นาข้อมูลที่จัดทาสาเร็จจากโปรแกรม Power Point มาจัดทาในโปรแกรม Movie Maker พร้อมใส่เพลงประกอบ ขั้นตอนการใช้สื่อนวัตกรรม 1. สามารถเปิดสื่อความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ได้โดยอัตโนมัติ ผ่านเว็บไซด์ mkwbac.multiply.com 2. สามารถเปิดสื่อความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ในโปรแกรม VLC หรือ โปรแกรม Gom Payer ได้ การดาเนินการ 1. นาสื่อนวัตกรรมไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย ระดับ ปวช.1 ห้อง ช.1105 จานวน 47 คน สาขาวิชาพณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 2. ประเมินความพึงพอใจ และนาข้อมูลไปหาค่าสถิติ สรุปผลการใช้นวัตกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 1. ด้านผู้เรียน สามารถนาไปใช้เป็นการทบทวนความรู้นอกเวลาได้


4

2. ด้านผู้สอน สามารถนาเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาอื่นได้ เช่น เทคนิคการเสนอขาย แนวคิดในการพัฒนาต่อยอด พัฒนาสื่อให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ละหน่วยของรายวิชา บรรณานุกรม หนังสือ ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม - ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 เป็นหนังสือของสานักพิมพ์ของจุฬาฯ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง - สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 เป็นหนังสือของสานักพิมพ์ของจุฬาฯ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง - http://school.obec.go.th/sup_br3/rn_05.htm - http://gotoknow.org/blog/suwit-rakmanee/301463 - http://digital.lib.kmutt.ac.th/Class/Education/Study_Technology/project_phycology/unit9.htm

นวัตกรรมสื่อการสอน  

นวัตกรรมสื่อการสอน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you