Page 1

10 อันดับอาหารยอดนิยม !!


อันดับ 1.ข้าวเหนียว ไก่ยา่ ง ส้มตำา ข้าวเหนียว ไก่ยา่ ง ส้มตำา จานนี้ นี่เอง ถึงแม้วา่ แต่ก่อน ส้มตำา จะเป็ นอาหารประจำาภาค อีสาน แต่ตอนนี้ ได้กลายเป็ นอาหารหลักประจำาชาติไปแล้วครับ ที่ตอนนี้ หากินกันได้ ง่ายเหลือเกิน มีกนั อยูท่ ุกตรอก ซอก ซอย เลยทีเดียว บางครั้ งยังมีเป็ นรถมาขายถึงที่ ด้วยซ้าำ แหมจะว่าไปแล้วก็เปรี้ ยวปาก นึกอยากจะกินขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ย พูดถึง ส้มตำาแล้วก็มีหลายสูตรหลายรสด้วยกันไม่วา่ จะเป็ น ตำาไทย ตำาปู ตำาปลาร้า อันนี้ กเ็ ป็ น เมนูโปรดของหลายๆคน เห็นว่ากันว่าเป็ นเมนูรสเลิศ แซบอิหลี ใครได้ลองแล้วจะ ติดใจ แล้วยังมีตาำ ซัว่ อันนี้บางท่านอาจจะยังไม่รู้จกั ก็คือมันจะใส่ ขนมจีนลงไปตำาด้วย ก็อร่ อยไปอีกแบบ มีเส้นขนมจีนลื่นๆคอ แถมอิ่มท้องด้วย ใครยังไม่ลองก็ลองดูจา้ สำาหรับเมนูแซบๆๆ แบบนี้ ก็ได้คะแนนไปถึง 19.8% เป็ นอันดับที่ 1


อันดับ 2 ก๋ วยเตี๋ยวต่างๆ ำ น มาถึงอันดับที่ 2 เป็ นของก๋ วยเตี๋ยวต่างๆ ที่มีเมนูเยอะจริ งๆ ไม่วา่ จะเป็ น ก๋ วยเตี๋ยวน้าข้ ำ เกี๋ยวเตี๋ยวต้มยำา เย็นตาโฟ ก๋ วยเตี๋ยวไก่มะระ ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ก๋ วยเตี๋ยวน้าตก ำ หรื อ น้าใส ำ นแล้วล่ะ แถมยังเป็ นเมนูที่ บะหมี่เกี๊ยว นี่แค่ยกตัวอย่าง แต่แค่น้ี กเ็ ลือกกินกันได้ไม่ซ้าวั หากินได้ง่าย เพราะหลายๆเจ้า ก็ขยายเฟรนไชส์กนั ไปทัว่ สารทิศ ทำาให้มีอยูท่ ุกซอกทุก มุมเหมือนกัน สำาหรับเมนูที่กินง่าย สะดวก ประหยัด ได้คุณค่าอาหารครบ 5 หมู่แบบนี้ ก็ได้รับคะแนนไป 17.3%


อันดับ 3 ข้าวมันไก่ เป็ นอาหารจานเดียวที่ทุกคนต้องเคยกินมาอย่างแน่นอน ความอร่ อยของมันนอกจากจะ ำ ้ม กับน้าซุ ำ บด้วย ก็เป็ นอีกหนึ่งอาหาร อยูท่ ี่เนื้อไก่นุ่มๆ ข้าวมันๆ แล้วยังอยูที่รสชาติน้าจิ รถเข็นที่คนไทยโปรด ได้คะแนนไป 14.5 %


อันดับ 4 ลูกชิ้นปิ้ ง จัดเป็ นอาหารที่กินง่าย และสะดวก กินได้ทุกที่ทุกเวลา กินเป็ นอาหารว่างก็ได้ (ก็เป็ น อีกเมนูนึง ที่หากินกันได้ง่าย ส่ วนใหญ่กข็ ายกันริ มถนน หรื อในซอยต่างๆ ส่ วนความ ำ ้มหวาน น้าจิ ำ ้ม อร่ อยนั้นนอกจาจะอยูท่ ี่ลูกชิ้นแล้ว ยังอยูท่ ี่นาจิ ้ ำ ้มด้วย บางร้านก็มีท้ งั น้าจิ เผ็ด ให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ชอบ ลูกชิ้นปิ้ งมีคนโปรดจำานวน 13.4% อยูใ่ นอันดับที่ 4


อันดับ 5 หมูสะเต๊ะ ำ ้มรสกลมกล่อม กินกับขนมปังนุ่มๆหอมๆ เนื้อหมูนุ่มๆ สี สรรสดใสน่ากิน ราดด้วยน้าจิ ำ และแกล้มด้วยน้าอาจาด(ที ่มีแตงกวา พริ ก หัวหอม) ทำาให้หมูสะเต๊ะ เป็ นอาหารรถเข็น ที่คนไทยโปรดที่สุด ลำาดับที่ 5 ด้วยคะแนน 8.9%


อันดับ 6 ยำา ตามสัง่ ถือเป็ นอาหารสำาหรับคนที่ชอบรสจัดจ้าน และยังเป็ นหนึ่งในเมนูอาหารของสาวๆที่ กำาลังไดเอต แถมเป็ นเมนูที่นิยมกินเป็ นกับแกล้มอีกด้วย ส่ วนประเภทของยำานั้นก็มี ด้วยกันหลายชนิด แล้วแต่ที่แล้วแต่ร้าน แต่หลักๆตามรถเข็นทัว่ ไปก็จะมี ยำาวุน้ เส้น ยำา มาม่า ยำาทะเล ยำารวมมิตร ได้รับความโปรดปราน 7.3%


อันดับ 7 ข้าวเหนียว หมูปิ้ง เป็ นเมนูที่กินง่าย และอิ่มแปล้ดว้ ยพลังข้าวเหนียว ถ้าเจอร้านไหนที่หมักเนื้ อหมูได้ รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่มๆ ก็จะทำาให้คุณๆติดอกติดใจต้องกลับมาซื้ อกินอีกเป็ นแน่ ข้าวเหนียว หมูปิ้งมีคนโหวตให้ 7.1%


อันดับ 8 ผัดไทย หอยทอด ผัดไทย หอยทอด สองเมนูน้ี มกั จะอยูค่ ู่กนั ส่ วนใหญ่ร้านไหนขายผัดไทยก็มกั จะขาย หอยทอดคู่กนั ไป พูดถึงผัดไทยนับว่าเป็ นอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยที่ข้ึ นชื่อลือชา ด้วย รสชาติของผัดไทยแล้วนั้น เรี ยกว่าถ้าใครได้ลองกินแล้วเป็ นต้องติดใจ เส้นนุ่มๆ เห นียวๆ เคล้ากับเครื่ องปรุ งครบสู ตรของผัดไทย มีท้ งั กุง้ แห้ง เต้าหู้ ไชโป้ และถ้าเด็ด สุ ดๆ ใส่ กงุ้ ตัวโตๆ มาด้วย ส่วนหอยถอดนั้น ก็น่ากินไม่แพ้ผดั ไทย ด้วยความที่มนั กรอบนอกนุ่มใน เสริ ฟร้อนๆ ราดด้วยซอสอร่ อยๆแล้วละก็ จะต้องมีเบิ ้ลด้วยแน่ๆ เมนู คู่น้ ี ได้รับคะแนนความโปรดปรานไป 6.7%


อันดับ 9 ข้าวไข่เจียว อาหารยอดฮิต อีกอย่างนึงเลย ซึ่งเดี๋ยวนี้ พอ่ ค้าแม่ขาย ก็นาำ มาเป็ นเมนูอาหารรถเข็นกัน ทัว่ สารทิศแล้ว โดยเติมรสชาติ และความแปลก ที่นอกเหนือจากไข่เจียวหมูสบั ลงไป เท่าที่เคยพอจะได้ลิ้มลอง ก็มีไข่เจียวกุง้ สับ ไข่เจียวปูอดั ไข่เจียวกะเพรา และยังมีรสชา ติอื่นๆอีกตามแต่ท่านพ่อค้าแม่ขายจะคิดค้นขึ้ นมา ข้าวไข่เจียว มีจาำ นวนคนโปรดคิด เป็ น 3.4%


อันดับ 10 ปลาหมึกย่าง อันดับ 10 จากการสำารวจอันดับอาหารรถเข็นที่คนไทยโปรดที่สุด นัน่ คือ ปลาหมึกย่าง นัน่ เองครับ ด้วยความเหนียวของเนื้ อปลาหมึก ทำาให้ยิง่ เคี้ยวก็ยงิ่ มัน ยิง่ ถ้าได้นาจิ ้ ำ ้มรส เด็ดๆด้วยแล้วล่ะก็ แซบอย่าบอกใครเชียวล่ะ แถมปลาหมึกย่าง ยังถือเป็ นกับแก้มชั้น ยอดอีกด้วย แต่ขอเตือนว่าอย่าเผลอกินเยอะนะ เพราะอาจทำาให้คอเรสเตอรอลขึ้ นโดย ไม่รู้ตวั ได้เลย ปลาหมึกย่าง มีคนโปรดเป็ นอันดับ 10 อยูท่ ี่ 1.6%

10 อันดับอาหารยอดนิยม  

10 อันดับอาหารยอดนิยม ของคนไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you