Page 1


คำนำ เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้ทำงำนได้สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีได้เข้ำ มำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ในทุกกิจกรรม รวมถึงกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ำย รำยงำนนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมตั้งแต่แนวควำมคิด กระบวนกำรออกแบบ ขั้นตอนกำรผลิต จนได้มำซึ่งผลงำน และกำรนำไปจำหน่ำยจริงภำยในงำน Gift on the moon 2013 โดยใช้ เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรออกแบบและผลิตผลงำน หำกรำยงำนเล่มนี้มีขอผิดพลำดประกำร ใด ขออภัยมำ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คณะผู้จัดทำ


สำรบัญ หน้ำ บทที่ 1 โครงกำรออกแบบผลิตสินค้ำเพื่อควำมทรงจำสำหรับเทศกำลแห่งควำมรัก -ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร

1

-วัตถุประสงค์

1

-แนวควำมคิด

2

บทที่ 2 กระบวนกำรออกแบบ -วิธีดำเนินกำรสร้ำงแบรนด์

3-6

บทที่ 3 กระบวนกำรผลิตสินค้ำจำนวน 7 รูปแบบ -สินค้ำที่1 Love Note

6-15

-สินค้ำที่2 Lover Album -สินค้ำที่3 ที่หนีบโน้ต

16-20 27-31

-สินค้ำที่4 ที่คั่นหนังสือ

31-35

-สินค้ำที่ 5 บอร์ดผ้ำปักหมุด

35-39

-สินค้ำที่ 6 ปำกกำกุหลำบ -สินค้ำที่ 7 ที่คั่นหนังสือ

40-42 43-44

บทที่ 4 กำรนำไปจำหน่ำยในงำน Gift on the moon -สรุปผลกำรทำงำน -สรุปยอดกำรขำย -สรุปปัญหำที่พบ -อุปสรรคของกำรทำงำน

45 46-47 47 47


บทที่ 1 โครงกำรออกแบบผลิตสินค้ำเพื่อควำมทรงจำ สำหรับเทศกำลแห่งควำมรัก ชื่อกลุ่ม So Love

ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร เนื่องจำกกำรจัดงำน Gift on the moon ซึ่งจะมีในวันที่ 11-13 กุมภำพันธ์ 2555 ใกล้ ช่วงเทศกำลวันแห่งควำมรัก หรือ วัน Valentine จึงคิดออกแบบและผลิตสินค้ำเพื่อมอบให้กันเป็น ที่ระลึก และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสำมำรถให้ได้ทั้งบุคคลที่รัก รวมไปถึงครอบครัวพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิต/จัดทำ จำหน่ำยในงำน Gift on the moon วันที่ 11-13 กุมภำพันธ์ 2556 2.เพื่อออกแบบสินค้ำสำหรับวันแห่งควำมรัก 3.เพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อนำมำผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพ 4.เพื่อประมวลควำมรู้ที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงสำหรับกำรออกแบบ

1


แนวควำมคิด ผลิตสินค้ำสำหรับวันแห่งควำมรัก โดยสำมำรถนำเป็นของขวัญเนื่องในวันแห่งควำมรัก อำจ ให้ครอบครัว เพื่อนสนิท คนรัก โดยแต่ละอัลบั้มจะมีสัญลักษณ์ของดอกกุหลำบแต่ละสีที่ให้ ควำมหมำยแตกต่ำงกันไป สีแดง ไม่ใช่แค่เพียงบอกว่ำ ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ ธรรมดำๆ เท่ำนั้น แต่ลึกลงไปถึง รักควำมดีงำม ภำยในใจ ของเขำและเธอ คือ ควำมรัก ควำมปรำรถนำ ควำมเคำรพ สีขำว บอกว่ำ “ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน” คือ ควำมบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง สีชมพู โดยทั่วๆไป จะหมำยถึง ควำมอ่อนโยน คือ ควำมสุข ควำมชื่นชม มิตรภำพ ควำมรู้สึกสำนึก บุญคุณ สีเหลือง บอกถึงควำมแคร์และห่วงใย ที่จะรักใครสักคน คือ มิตรภำพ ควำมห่วงใย ควำมยินดี หรือ ควำมเป็นอิสระ สีม่วง คือ ควำมรักแรกพบ และ ควำมมีเสน่ห์หำ

บทที่ 2 กระบวรกำรออกแบบ 1.ควำมต้องกำรและจุดมุ่งหมำย (Concept) ต้องกำรออกแบบสินค้ำเนื่องในวันแห่งควำมรัก มีดอกกุหลำบที่บ่งบอกควำมหมำย และใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงสรรค์งำน โดยสินค้ำสำมำรถให้กับคนได้ทุกเพศ ทุกวัย และ ไม่เจำะจงแต่เฉพำะคู่รักเท่ำนั้น 2.รูปลักษณ์ที่ต้องกำร (Design Briefs) 2.1 สำมำรถนำเป็นของขวัญเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำงๆได้

2


2.2 เหมำะสำหรับทุกเพศทุกวัย

โดยมีขั้นตอนกำรออกแบบ กำรแก้ปัญหำและพัฒนำรูปแบบ จนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงำนออกแบบ ที่ใช้งำนได้จริง ดังนี้ วิธีดำเนินกำรสร้ำงแบรนด์ ในวันวำเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งควำมรัก ดอกกุหลำบถือเป็นสัญลักษณ์ และของกำนัลของ วันนี้ ดังนัน้ เวลำที่คิดจะให้ดอกกุหลำบแก่ใครสักคน กลุ่มของเรำจึงใช้ดอกกุหลำบสื่อในเรื่องของ ควำมรักและมีควำมพิเศษในเรื่องของควำมหมำย ในแต่ละสีซึ่งในจุดนี้กลุ่มของเรำสนใจและจะนำมำพัฒนำร่วมกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแบรนด์ของเรำด้วย

ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ ,2556 เข้ำถึงเมื่อ : 23 กุมภำพันธ์ 2556 URL : http://putivisartpak.wordpress.com/home/

3


กำรออกแบบสร้ำงสรรค์Logoกลุ่ม

ออกแบบโดย นำงสำวจำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม ,2556

ออกแบบโดย นำงสำวขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ ,2556

4


ออกแบบโดย นำยกิตติพันธ์ เย็นใจ ที่มำ : กิตติพันธ์ เย็นใจ ,2556

ออกแบบโดย นำงสำวกิตติยำ ซะมะ ที่มำ : กิตติยำ ซะมะ ,2556

5


ออกแบบโดย นำงสำวนัชชำ แสงพยับ ที่มำ : นัชชำ แสงพยับ ,2556

จำกข้อมูลข้ำงต้น จึงได้ออกมำเป็น logo ของกลุ่มเรำ ชื่อ So love รำกศัพท์มำจำก Solve ที่หมำยถึง แก้ไข และ Love ที่หมำยถึงควำมรัก รวมกันเป็น So love ซึ่งหมำยถึงรักมำก หรือรักมำก ที่สุด และใช้สีชมพูและสีแดงตำมควำมหมำยของดอกกุหลำบ ซึ่งสอดคล้องกับคำว่ำ So love

บทที่ 3 กระบวนกำรผลิตสินค้ำจำนวน 7 รูปแบบ

สินค้ำที่ 1 Love Note โดย : นำงสำวจำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม 1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.1 Goal เป้ำหมำย เนื่องจำกเป็นสินค้ำในเทศกำล Valentine จึงได้ออกแบบสินค้ำภำยใต้คอนเซป สิ่งแทนใจ = ดอกกุหลำบ เนื่องจำกดอกกุหลำบเป็นสัญลักษณ์ของเทศกำล Valentine ซึ่งทุกเพศทุกวัยต่ำงก็มอบ

6


ของขวัญกันด้วยดอกกุหลำบเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้น ทั้งนี้ดอกกุหลำบในแต่ละสี ก็จะสื่อควำมหมำยโดย แตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นทุกเพศทุกวัย ก็สำมำรถซื้อและนำไปมอบให้แก่กันได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่ำจะ เป็นควำมรักในรูปแบบแฟนเพียง อย่ำงเดียว 1.2 Tools เครื่องมือ - Pre-Production ภำพต้นแบบชิ้นที่ 1

ภำพสมุดต้นแบบ = เป็นสมุดที่ใช้เป็นของขวัญในกำรมอบให้กันเนื่องในโอกำสเทศกำลแห่ง ควำมรัก มีรูปหัวใจ ซึ่งแทนควำมหมำยชัดเจน และมี Mascot รูปแทนตัวเป็นตัวประกอบ ใช้กำรเย็บ แบบมุมหลังคำ ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VRTQ3VS1KajRXMEU

7


ภำพต้นแบบชิ้นที่ 2

ภำพสมุดต้นแบบ = เป็นภำพสมุดที่สร้ำงขึ้นมำชิ้นที่ 2 โดยเป็นรูปแบบสมุดจดคู่ แต่ เนื่องจำกว่ำข้อเสียที่แสดงถึงควำมรักในรูปแบบคนรักมำกเกินไป ทำให้ขำดในเรื่องของกำรเจำะกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VR0xsWHp6SG1XYW8 - Production อุปกรณ์ในกำรผลิตหนังสือ 1. กระดำษปกสมุด = กระดำษ Glossy Photo paper inkjet 230 แกรม 2. ไส้กระดำษด้ำนใน = กระดำษ Green read ขนำด A4 3. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี - กำรออกแบบ = โปรแกรม Gimp ( Free software ) = โปรแกรม Inkscap ( Free software ) - กำรพิมพ์ 4. อุปกรณ์กำรทำสมุด

= เครื่อง Print Canon MP250 series = กำว Latex = คัตเตอร์

8


= แผ่นรองตัด = เข็มสำหรับเย็บไส้สมุด = ด้ำยสำหรับเย็บไส้สมุด - Post-Production Packgagin

= กระดำษแข็ง สีต่ำงๆ = แผ่นหน้ำปก ใส = กำวสองหน้ำ

3.Do Did Done Do....มีขั้นตอนและหลักฐำนแสดงคืออะไร ขั้นตอนกำรผลิต โดยกำรออกแบบปก

9


ภำพหน้ำปก = ออกแบบให้มีสีสันสดใส และมีลำยดอกกุหลำบสีสันที่จะใช้สื่อควำมหมำยใน กำรมอบควำมรักให้แก่กัน ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VaVdoLUpyRzE0NUE https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VSkc3bWF3NkcxTXc ขั้นตอนในกำรทำไส้สมุด 1. กำรปริ๊นลำยสมุด โดยใส่สัญลักษณ์ Solove ที่บ่งบอกที่มำของเรำ ซึ่งมีทั้งแบบมีลำยเส้น และไม่มีลำยเส้น

10


ภำพไส้สมุด ที่ใส่สัญลักษณ์ Solove มีทั้งแบบมีลำยเส้น และไม่มีลำยเส้น ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VU0RLcmcwbXFiaTg https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VZlNQcmlYeERES0k

11


2. กำรใช้เข็มเย็บทีละคู่กระดำษ โดยจับคู่ทีละ 5 แผ่น = 1 ชุด แล้วนำ 5 ชุดมำเย็บติดกัน เพื่อให้สะดวกต่อกำรเข้ำสันกำว

ภำพไส้สมุดที่เย็บเตรียมไว้ = ผ่ำนกระบวนกำร Print แล้วนำมำเย็บติดกันด้วยมือ ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VZ2ZmTUowUUw0dE0 ขั้นตอนกำรตัดขอบสมุด

12


ภำพกำรตัดขอบสมุด = ใช้คัตเตอร์ตัดตำมแนวไม้บรรทัด ทำงที่ดีควรมีแผ่นรองตัด เพื่อ สะดวกต่อกำรวัดขอบให้ตรง และช่วยรักษำใบมีดให้มีอำยุกำรใช้งำนได้นำนขึ้น ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7Vb0pubmlpb1F2RWc Did...ทำแล้วได้ผลอย่ำงไร มีหลักฐำนที่สำเร็จเป็นอะไร สมุดที่ได้ เป็นสีสันต่ำงๆที่ใช้เป็นสื่อในกำรแทนควำมในใจที่มอบให้กัน และประโยชน์ที่ใช้ก็สำมำรถนำมำจดบันทึกควำมสำคัญต่ำงๆได้ โดยถ้ำเป็นดอกกุหลำบ ธรรมดำ พอมอบให้กันแล้ว ก็จะจบไป ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมำกมำย แต่สมุดสำมำรถใช้ประโยชน์ ได้ยำวนำนและสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้อีกนำนเช่นกัน โดยที่สีของดอกกุหลำบแต่ละสีก็จะสื่อควำมหมำยต่ำงๆกันไป สีแดง ไม่ใช่แค่เพียงบอกว่ำ ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ ธรรมดำๆ เท่ำนั้น แต่ลึกลงไปถึง รักควำมดี งำมภำยในใจ ของเขำและเธอ คือ ควำมรัก ควำมปรำถนำ ควำมเคำรพ สีขำว บอกว่ำ “ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน” คือ ควำมบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใด แอบแฝง สีชมพู โดยทั่วๆไป จะหมำยถึง ควำมอ่อนโยน คือ ควำมสุข ควำมชื่นชม มิตรภำพ ควำมรู้สึกสำนึกบุญคุณ สีเหลือง บอกถึงควำมแคร์และห่วงใย ที่จะรักใครสักคน คือ มิตรภำพ ควำมห่วงใย ควำม ยินดี หรือ ควำมเป็นอิสระ สีม่วง คือ ควำมรักแรกพบ และ ควำมมีเสน่ห์หำ สีแดงและขำวรวมกัน สื่อควำมหมำยให้รู้ว่ำ “สองเรำเป็นหนึ่งเดียวกัน” คือ ควำมเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน

13


ภำพสมุดที่เสร็จสมบูรณ์ ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VMUdUaVI2TzZZUTQ https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VM1lkNW81NW9NN0U Done...ได้นำไปทดสอบ-สร้ำง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์อย่ำงไร กระดำษสมุด มีทั้งแบบมีลำยกระดำษ และไม่มีลำยกระดำษ แล้วแต่สะดวกหรือชอบในกำร เลือกใช้

14


ภำพลำยสมุด และกำรใช้งำน ตำมสะดวกและควำมชอบในกำรเลือกใช้ ที่มำ : จำรุรัตน์ น่ำเยี่ยม , 2556 URL : https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VSkl6RDhpTzFzbDA https://docs.google.com/open?id=0BzCnHDsssG7VcHZSTUNZTzJicTA

15


สินค้ำที่ 2 Lover Album โดย : นำงสำวขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ 1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.เป้ำหมำย (Goal) เนื่องจำกกำรจัดงำน Gift on the moon ซึ่งจะมีในวันที่ 11-13 กุมภำพันธ์ 2555 ใกล้ช่วง เทศกำลวันแห่งควำมรักหรือวันValentineจึงคิดออกแบบและผลิตสินค้ำเพื่อมอบให้กันเป็นที่ระลึก และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสำมำรถให้ได้ทั้งบุคคลที่รัก รวมไปถึงครอบครัวพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน 2.เครื่องมือ (Tool) - Pre-Production

ร่ำงแบบเพื่อหำรูปแบบที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำ ภำพต้นแบบที่ 1

ภำพต้นแบบ เป็นอัลบั้มที่ทดลองออกแบบในรูปแบบกำรพับสลับ สำมำรถตั้งโชว์ได้ ข้อเสียคือไม่ สำมำรถทำได้หลำยอัน เนื่องจำกเป็นงำนHandmadeทั้งหมดซึ่งใช้เวลำในกำรทำนำนพอสมควร

16


ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359385283910/home/IMG_ 0967.JPG?height=240&width=320 ภำพต้นแบบที่2

ภำพต้นแบบ อัลบั้มที่ใช้เทคโนโลยีในกำรทำทั้งหมด เป็นแบบพับสลับ ทำจำกกระดำษPhoto โดย ข้อเสียคือ เป็นอัลบั้มที่ไม่มีมิติ และเจำะกลุ่มเฉพำะคนรักเท่ำนั้น ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359385380340/home/3dcar d-front-back.jpg?height=226&width=320

17


3.กำรเลือกวัสดุ ตัวอัลบั้มและบรรจุภัณฑ์ เลือกใช้กระดำษรักษ์โลก 420 แกรม ด้ำนในของอัลบั้มเลือกใช้ กระดำษรักษ์โลก 110 แกรม อุปกรณ์ในกำรผลิตอัลบั้ม 1.กระดำษรักษ์โลก (Green read) ขนำด A4 420 แกรมและ 110 แกรม 2.เชือกป่ำน 3.ที่เจำะรู 4.กำวแท่ง 5.กรรไกร 6.ไม้บรรทัด 7.คัตเตอร์ 8.กระดำษแข็ง 9.กระดำษ Photo 80 แกรม 10.อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี - กำรออกแบบ = โปรแกรม Illustrator - กำรพิมพ์ = เครื่อง Print Epson txt121 อุปกรณ์ในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ 1. กระดำษรักษ์โลก (Green read) ขนำด A2 110 แกรม 2.เชือกป่ำน 3.ที่เจำะรู 4.กำวร้อน

18


5.กรรไกร 6.ไม้บรรทัด 7.คัตเตอร์ 8.กระดำษแข็ง 9.กระดำษลัง 10.กระดำษ Photo 80 แกรม ขั้นตอนกำรผลิตในกำรออกแบบอัลบั้มและบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนกำรผลิตในกำรออกแบบอัลบั้ม 1.ตัดกระดำษอำร์ตมัน ขนำด A5 2.วัดสันประมำณ 1.5 ซม.และใช้ไม้บรรทัดช่วยในกำรพับ 3.เจำะรูตรงสัน ทั้งด้ำนบนและล่ำง และร้อยเชือกป่ำน ผูกโบว์ จะได้ดังรูป 4.จำกนั้นตัดกระดำษรักษ์โลก ขนำด 15x19 ซม. สำหรับทำที่ใส่รูป (ใส่รูปขนำด7.5x10.5ซม.) 5.เมื่อตัดเสร็จ พับครึ่งและเจำะรูทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง และเจำะเป็นสี่เหลี่ยมขนำด 6.5x9ซม. สำหรับเสียบรูปลงไป และร้อยเชือกในรูที่เจำะเพื่อที่จะนำเชือกไปร้อยในรูปอัลบั้มอีกที 6.ตัดซองขนำด แปะลงด้ำนในของปกอัลบั้ม และตัดกระดำษแข็ง เจำะรูและร้อยเชือกสำหรับดึง ข้อควำมขึ้นมำ ขั้นตอนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ 1.ตัดกระดำษอำร์ตมัน ขนำด A4 2.วัดสันประมำณ 2 ซม.และใช้ไม้บรรทัดช่วยในกำรพับ ทำที่คำดอัลบั้มและบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Illustrator 3.เจำะรูตรงสัน ทั้งด้ำนบนและล่ำง ร้อยเชือกป่ำนเพื่อร้อยแท็กสินค้ำ 4.ตัดกระดำษลังพอดีกับอัลบั้ม กว้ำง 2 ซม. สำหรับเป็นฐำนที่จะใส่อัลบั้ม ติดด้วยกำวร้อน

19


ผลที่ได้

ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359385589939/home/IMG_ 3406.JPG?height=209&width=320

Tag แสดงควำมหมำยของดอกกุหลำบและLogoกลุ่ม

20


ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-akash3/521462_10200659478719604_1784402167_n.jpg ประโยชน์ใช้สอย

ใส่รูปถ่ำยเพื่อบันทึกควำมทรงจำ จำนวน 4 รูป ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359385808513/home/IMG_ 3416.JPG?height=213&width=320

21


ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-akash4/487977_10200659379517124_915872982_n.jpg ทุกอัลบั้มจะมีดอกกุหลำบสื่อควำมหมำยสีต่ำงๆ ดังนี้ สีแดง ไม่ใช่แค่เพียงบอกว่ำ ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ ธรรมดำๆ เท่ำนั้น แต่ลึกลงไปถึง รักควำมดีงำม ภำยในใจ ของเขำและเธอ คือ ควำมรัก ควำมปรำรถนำ ควำมเคำรพ สีขำว บอกว่ำ “ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน” คือ ควำมบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง สีชมพู หมำยถึง ควำมอ่อนโยน คือ ควำมสุข ควำมชื่นชม มิตรภำพ ควำมรู้สึกสำนึกบุญคุณ สีเหลือง บอกถึงควำมแคร์และห่วงใย ที่จะรักใครสักคน คือ มิตรภำพ ควำมห่วงใย ควำมยินดี หรือ ควำมเป็นอิสระ สีม่วง คือ ควำมรักแรกพบ และ ควำมมีเสน่ห์หำ

22


Pattern Product & Packaging

ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL :

23


https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359390123374/home/patter n-packing.jpg?height=239&width=320

ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359391062678/home/patter n-product.jpg?height=222&width=320

24


3D

ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359391223339/home/01.jpg ?height=210&width=320

25


ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ , 2556 URL : https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/_/rsrc/1359391233832/home/08.jpg ?height=226&width=320

ชื่อสินค้ำ : Lover Album ขนำดสินค้ำ : 5.83 x 8.27 นิ้ว จำนวน : 1 ชิ้น วิธีใช้ : ใส่รูปถ่ำยเพื่อบันทึกควำมทรงจำ ข้อแนะนำ : ห้ำมโดนน้ำ ผลิตโดย : กลุ่ม So love E-mail : kwanchanok5311317043@gmail.com Facebook : รหัสวิชำ ARTI3319 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม รำยละเอียดของสินค้ำ ที่มำ : ขวัญชนก รัตนรงคำภรณ์ ,2556

26


สินค้ำที่ 3 ที่หนีบโน๊ต โดย : นำงสำวกิตติยำ ซะมะ 1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.1 Goal เป้ำหมำย เนื่องจำกเทศกำล Valention กำลังใกล้เข้ำมำ ซึ่งเป็นเทศกำลที่ต้องยอมรับว่ำในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้ำงให้ควำมสำคัญกับควำมรักเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะคู่รัก หรือ แม้แต่จะ ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง ต่ำงก็มักจะมอบสิ่งของแทนใจให้กันและกัน ซึ่งข้ำพเจ้ำได้คำนึงถึงควำม สำคัญของสิ่งของที่จะมอบให้แก่กัน ว่ำหำกสิ่งนั้น มีคุณค่ำและสำมำรถใช้งำนได้จริง ก็จะทำให้ คุณค่ำ ของมันเพิ่มขึ้น ดีกว่ำซื้อไปแล้ววำงทิ้งไว้ หรือรอวันมันหมดอำยุ ข้ำพเจ้ำจึงได้คิดที่จะจัดทำ Paper clip ทีหนีบกระดำษโน๊ต เพรำะเมื่อต่ำงฝ่ำยต่ำงมอบสิ่งของให้กันแล้ว ก็ยังสำมำรถ นำไป ใช้ ประโยชน์ ในกำรบหนีบรูปควำมทรงจำต่ำงๆ โน๊ตบอกรักกันผ่ำนกระดำษ ได้อีกด้วย 1.1 เพื่อจัดจำหน่ำยในงำนgift on the moon 2013 1.2 ทำขำยเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับช่วงเทศกำลช่วงวันวำเลนไทน์ 1.3 เพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อนำมำประดิษฐ์เป็นที่หนีบ กระดำษที่มีควำมเหมำะสมตำมที่คิด 1.4 เพื่อประมวลควำมรู้ท้เกี ี่ ่ยวข้องมำเป็นแนวทำงสำหรับกำรออกแบบ 1.5 ต้องกำรออกแบบที่หนีบกระดำษให้ออกมำในเเนวน่ำรักๆ ต้อนรับสำหรับวันวำ เลนไทน์ที่กำลังจะมำถึง สีก็ออกเเนวสดใสๆหน่อย ใช้สำหรับหนีบโน๊ต ข้อควำม หนีบรูปคู่น่ำรักๆก็ได้ 1.2 Tools เครื่องมือ - Pre-Production

27


ภำพที่หนีบกระดำษโน๊ต ภำพสมุดต้นเเบบ

เป็นที่หนีบกระดำษโน๊ต ลำยน่ำรักๆ ซื้อเป็นของที่ระลึกมอบให้กันในวันวำเลนไทน์ ไว้สำหรับ บันทึดจดจำเรื่องรำวต่ำงๆ ผ่ำนรูปถ่ำย กระดำษโน๊ต ที่มำ: กิตติยำ ซะมะ, 2556 - Production อุปกรณ์ในกำรผลิต Paper clip 1. กระดำนวำดรูป 2. กระดำษโฟโต้สติ๊กเกอร์

28


3. กำวยู้ฮู 4. เชือก 5. ถุงของชำร่ำง กระตุกรูป ปิดปำกถุง 6.ตัวหนีบกระดำษ อันเล็ก ปลำนกลำง - Post-Production Packaging เป็นถุงผ้ำใส ใช้กระตุกรูดสำหรับปิดปำกถุง

ที่มำ : นำงสำวกิตติยำ ซะมะ , 2556 3.Do Did Done - ขั้นตอนกำรทำ 1. ตัดไม้กระดำนเป็นเเผ่นสี่เหลี่ยนขนำด 4x5 CM. 2. น้ำไม้กระดำนที่ตัดเเล้ว มำขัดกระดำษทรำยมำขัดขอบให้ดูเรียบร้อย

29


3. หลังจำกนั้นก็ออกเเบบลวดลำยในโปรเเกรมอิลำสเเตเตอร์ ตำมขนำดไม้กระดำษ 4x5 เซนเเล้วปริ้นออกมำ 4. นำกระดำษโฟโต้สติ๊กเกอร์ ที่ปริ้นลำยออกมำ มำเเปะลงบนไม้กระดำน ที่เรำตัด ไว้ ด้ำนเดียว 5. นำกระดำนที่เเปะรูปเเล้ว มำ2 อัน เเล้วเอำด้ำนที่ไม่เเปะรูปมำติดกำว นำตัวหนีบ กระดำษมำเเปะตรงกลำง นำทั้ง2 มำประกบเข้ำหำกัน รอจนกำวเเห้ง 6. นำใส้เพคเกจ 2 อันต่อถุง ผูกโลโก้ SO LOVE เข้ำไป

ที่มำ : นำงสำวกิตติยำ ซะมะ , 2556

ที่มำ : นำงสำวกิตติยำ ซะมะ , 2556

30


ที่มำ : นำงสำวกิตติยำ ซะมะ , 2556

สินค้ำที่ 4 ที่คั่นหนังสือ โดย : นำยกิตติพันธ์ เย็นใจ

1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.1 Goal เป้ำหมำย เนื่องจำกเป็นสินค้ำในเทศกำล Valentine จึงได้ออกแบบสินค้ำภำยใต้คอนเซป สิ่งแทนใจ คือดอกกุหลำบ เนื่องจำกดอกกุหลำบเป็นสัญลักษณ์ของเทศกำล Valentine ซึ่งทุกเพศทุกวัยต่ำงก็ มอบของขวัญกันด้วยดอกกุหลำบเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้น ทั้งนี้ดอกกุหลำบในแต่ละสี ก็จะสื่อควำมหมำย โดยแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นทุกเพศทุกวัย ก็สำมำรถซื้อและนำไปมอบให้แก่กันได้ โดยไม่ต้องคำนึง

31


ว่ำจะเป็นควำมรักในรูปแบบแฟนเพียง อย่ำงเดียว

1.เพื่อผลิต/จัดทำ จำหน่ำยในงำน Gift on the moon วันที่ 11-13 กุมภำพันธ์ 2556 2.เพื่อประมวลควำมรู้ที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงสำหรับกำรออกแบบ 3.เพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อนำมำประดิษฐ์เป็นที่คั่นหนังสือที่มีควำม เหมำะสมตำมที่คิดไว้ 4.เพื่อออกแบบที่คั่นหนังสือสำหรับคู่รักที่ใช้จดบันทึกเรื่องรำวหรือเขียนคำอวยพรต่ำงๆได้

1.2 Tools เครื่องมือ -Pre-Production

32


ภำพที่คั่นหนังสือต้นแบบ เป็นที่คั่นหนังสือที่ใช้มอบเป็นของขวัญให้แก่คู่รักได้ โดยออกแบบที่ คั่นหนังสือเป็นคู่ Mascot ชำย-หญิงซึ่งออกแบบให้แตกต่ำงจำกที่คั่นหนังสือโดยทั่วไปโดยนอกจำกใช้ คั่นหนังสือได้แล้ว ยังใช้จด-เขียนโน้ตหรือเขียนคำอวยพรให้แก่คนรักได้ ที่มำ: กิตติพันธ์ เย็นใจ ,2555 URL:https://docs.google.com/document/d/1xxfkI3gQM1MH8YThz2d8tIVxoL69b238swK WZerHP1c/edit - Production อุปกรณ์ในกำรผลิตที่คั่นหนังสือ 1. กระดำษที่คั่นหนังสือ = กระดำษอำร์ตกำร์ด 2 ด้ำน 300 แกรม 2. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี - กำรออกแบบ = โปรแกรม Adobe illustrator - กำรพิมพ์ = เครื่อง Print Canon - Post-Production Packaging = กระดำษแข็ง 300 แกรม

33


ที่มำ: กิตติพันธ์ เย็นใจ ,2555 3.Do Did Done 1.1 ร่ำงแบบลักษณะ ลวดลำย ของที่คั่นหนังสือแต่ละแบบ แล้วนำไปสแกน 1.2 ออกแบบตัว Mascotด้วยโปรแกรม Adobe illustrator 1.3 ลงสีชิ้นงำนด้วยโปรแกรม Adobe illustrator

ที่มำ: กิตติพันธ์ เย็นใจ ,2555

34


ที่มำ: กิตติพันธ์ เย็นใจ ,2555

สินค้ำที่ 5 บอร์ดผ้ำปักหมุด (Fabric Pin Board) โดย : นำงสำวณัฐณิชำ อัครเดชะนันท์

1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.1 Goal เป้ำหมำย ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีควำมจำเป็น และยังเป็นเครื่องทุ่นแรงในหลำยๆด้ำน ไม่ว่ำจะ เป็นโทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ ที่สำมำรถช่วยเรำได้ในทุกๆเรื่อง ที่เข้ำมำเป็นปัจจัย

35


หลักในกำรใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรื่องของกำรเตือนควำมทรงจำ, กำรบันทึกตำรำงงำน, กำร บันทึกตำรำงเรียน หรือวันสำคัญๆต่ำงๆ ทำให้เรำไม่พลำดในกิจกรรมต่ำงๆนั้น แต่เมื่อลองมองลึกลง ไป เครื่องทุ่นแรงทั้งหลำยเหล่ำนี้ก็ต้องมีอำยุกำรใช้งำนของมัน ไม่สำมำรถใช้งำนได้เป็นเวลำนำนๆ ในยุคที่ยังไม่มีควำมเจริญในเรื่องของเทคโนโลยี เรำทุกคนนั้นยังคงต้องพึง่ กำรจดบันทึก หรือ กำรบันทึกข้อควำมสั้นๆ เพื่อเตือนควำมจำในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้ำทำเป็นประจำจะเกิดควำม เคยชินและฝึกนิสัยกำรจดบันทึกไปในตัว แล้วเมื่อเวลำผ่ำนไปเรำยังสำมำรถย้อนกลับมำดูข้อควำม ต่ำงๆที่เรำบันทึกไว้ หรือรูปที่เรำเก็บไว้ในช่วงเวลำแห่งควำมทรงจำดีๆที่อำจหำไม่ได้อีก ดังนั้นจึงทำให้เกิดแรงบันดำลในกำรทำบอร์ดผ้ำแห่งควำมทรงจำ เพื่อให้บอร์ดผ้ำมีลักษณะ แตกต่ำงจำกบอร์ดทั่วไป ที่ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ใช้ในสำนักงำน และนำไปใช้ได้มำกกว่ำกำรเตือนควำมจำ ไม่ว่ำงจะเป็นในเรื่องของตำรำงงำน, ตำรำงเรียน, วันสำคัญต่ำงๆของคู่รัก ดังนั้นจึงออกแบบลวดลำย ให้น่ำใช้มำกยิ่งขึ้น มีน้ำหนักเบำ สำมำรถทำควำมสะอำดได้และใช้ได้นำน เหมำะสำหรับคนทุกๆวัยที่ มีนิสัยรักกำรจดบันทึกหรือต้องกำรบันทึกช่วงเวลำดีๆ ที่เป็นข้อควำมสั้นๆได้ใจควำม และนอกจำกนั้น ยังสำมำรถนำไปเป็นของขวัญให้คู่รัก, ครอบครัว หรือตำมเทศกำลต่ำงๆได้ 1.2 Tools เครื่องมือ - Pre-Production

ต้นแบบเก่ำ ที่นิยมใช้ทั่วไปหรือตำมสำนักงำนต่ำงๆ

36


ที่มำ : ณัฐณิชำ อัครเดชะนันท์ ,2555 URL : http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&client=firefoxa&tbo=d&rls=org.mozilla:th:official&biw=1252&bih=584&tbm=isch&tbnid=AmGbEFNyL IfnhM:&imgrefurl=http://www.heritageoutdoorsofnc.com/BulletinBoard.html&docid=8QcigWwciR0M&imgurl=http://www.heritageoutdoorsofnc.com/images/background_cork_board_ 20with_20frame.gif&w=800&h=600&ei=oRHlUOeIHoTSrQe9mYDwBw&zoom=1&iact=rc &dur=286&sig=102243426098437436912&page=2&tbnh=141&tbnw=209&start=20&nds p=26&ved=1t:429,r:20,s:0,i:228&tx=100&ty=41

ต้นแบบ ที่แก้ไขแล้ว ยังไม่เป็นที่นิยม ที่มำ : ณัฐณิชำ อัครเดชะนันท์ ,2555 URL : http://decoratingwithbarbara.blogspot.com/2012/08/getting-creativewith-pin-boards-10.html

37


- Production ออกแบบสร้ำงสรรค์ผลงำน Gift on the moon อุปกรณ์ในกำรทำ บอร์ดผ้ำปักหมุด : ฟองน้ำ : ขนำดกว้ำงยำว 8” x 8” หนำ ½ นิ้ว : :

กระดำษแข็ง หนำ 36 แกรม : กว้ำงยำว 8” x 8” ผ้ำสักหลำด 1 เมตร

: :

ผ้ำสีอ่อน หรือลวดลำยต่ำงๆ กำว Uhu

:

คัตเตอร์

:

กระดำษครำฟท์แข็ง

: :

กระดำษอำร์ตมัน ตัวแขวน PVC

:

กำว uhu

- Post-Production Packaging

38


1.3 Do Did Done : :

ตัดกระดำษแข็ง ขนำด 8” x 8” เพื่อเป็นฐำน ตัดฟองน้ำหนำขนำ ½ นิ้ว แล้วนำผ้ำที่เตรียมไว้มำติดรวมกันทั้งหมด

:

ตกแต่งให้เรียบร้อย

Did ทำแล้วได้ผลอย่ำงไร มีหลักฐำนอะไรเป็นสำคัญ เพื่อให้บอร์ดผ้ำมีลักษณะแตกต่ำงจำกบอร์ดทั่วไป ที่ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ใช้ในสำนักงำน และนำไปใช้ได้มำกกว่ำกำรเตือนควำมจำ ไม่ว่ำงจะเป็นในเรื่องของตำรำงงำน, ตำรำงเรียน, วันสำคัญต่ำงๆของคู่รัก ดังนั้นจึงออกแบบลวดลำยให้น่ำใช้มำกยิ่งขึ้น มีน้ำหนักเบำ สำมำรถ ทำควำมสะอำดได้และใช้ได้นำน เหมำะสำหรับคนทุกๆวัยที่มีนิสัยรักกำรจดบันทึกหรือ ต้องกำรบันทึกช่วงเวลำดีๆ ที่เป็นข้อควำมสั้นๆได้ใจควำม และนอกจำกนั้นยังสำมำรถนำไป เป็นของขวัญให้คู่รัก, ครอบครัว หรือตำมเทศกำลต่ำงๆได้

39


สินค้ำที่ 4 ปำกกำกุหลำบ (Rose Pen) โดย : นำงสำวนัชชำ แสงพยับ

1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1. Goal เป้ำหมำย : - สินค้ำใช้เนื่องในโอกำสวันวำเลนไทน์ 14 กุมภำพันธ์ - คิดผลงำนเกี่ยวข้องกลับกุหลำบ - เพิ่มกลิ่นเข้ำไป และ ให้สำมำรถใช้ได้จริงมำกกว่ำมำตั้งโชว์โดยไร้ประโยชน์

2. Tools : เครื่องมืออุปกรณ์ Pre-Production

ที่มำ : นัชชำ แสงพยับ , 2556

40


เป็นดอกกุหลำบซึ่งเป็นสิ่งแสดงควำมรักในเนื่องวำเลนไทน์ แต่ภำยในด้ำมจะจับจะเป็น ปำกกำ ซึ่งใช้ได้และมีกลิ่น กุหลำบ ที่มำ : นัชชำ แสงพยับ , 2556 url : :https://docs.google.com/drawings/d/1ZAvICjhoSlE7skxQyJ55sdDI7MKFlCw0Cy67Xm-W9Q/edit Production : อุปกรณ์ - กระดำษย้น สี - เทปกำวย้นสีเขียว -.ปำกกำเลเซ่อ - ปืนกำว - โฟมดอกบัว - ใบสำเร็จรูป - สเปย์ เคลือบ - น้ำยำอบกลิ่นกุหลำบ

41


Do , Did , Done Do : ขั้นตอนกำรทำ 1. นำปำกกำเลเซ่อร์ มำเสี่ยบดอกบัวโฟม เพื่อเป็นแกนใน และอัดก้ำวร้อนเข้ำไปกันหลุด 2. เลือกสีกระดำษย้นและตัดเป็นกลีบ นำกลีบที่ได้แปะ ลงดอกบัวโฟมที่ละชั้น จนดูเป็นดอก กุหลำบ 3. ตัดกำรดำษในรูปแบบกลีบรองฐำนของดอก และ ทำกำว แปะ 5 กลีบ รอบดอก 4. นำเทปกระดำษย้นสีเขียวพันรอบด้ำนปำกกำ ตั้งแต่โคนดอกลงมำถึงกลำงด้ำม 5. นำใบกุกลำบใส่เข้ำไปข้ำงด้ำมและพัน เทปกระดำษย้นต่อจนถึงสุดปลำยปำกกำและฝำ 6. นำมำพ้นสเปร์เคลือบ และตำกให้แห้้ง 7. นำไปอบด้วยกลิ่นกุหลำบทิ้งไว้สัก2-3 วัน Did : ผลที่ได้

ที่มำ : นัชชำ แสฃพยับ URL : https://docs.google.com/drawings/d/1h8_k4CHCkrMevYcQn071ouRy0dDaxr0frghY wqGyoHE/edit

42


Done : ในขณะที่เขียนไปจะได้กลิ่นของดอกไม้ และเมื่อปำกกำไม่ติด ให้เขย่ำปำกกำสักพักแล้วจะติดเหมือนเดิม

สินค้ำที่ 5 ที่คั่นหนังสือ โดย : นำงสำวพวงเพชร หนูตอ

1.กระบวนกำรผลิตสินค้ำ 1.1 เป้ำหมำย (Goal) ที่คั่นหนังสือมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกสำหรับนักรักในที่กำรสร้ำงงำนชิ้นนี้ขึ้นมำเพื่อให้มีควำม สอดคล้องกันกับสมำชิกในกลุ่มเเละให้ตรงตำมคอนเซปต์ของงำน โดยตัวงำนชิ้นนีน้ อกจำกจะเป็นที่ คั่นหนังสือเเล้วยังเหมำะที่จะเป็นของฝำกเเละเหมำะอย่ำงมำกที่จะเป็นของชำร่วยในงำนวันวำเลน ไทน์นี้ที่จะมำถึงเเต่เหมำะที่จะเป็นของโดยจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์นี้ตัวสินค้ำจะมีควำมน่ำรัก เหมำะเเก่ผู้หญิงเเละนักเรียนนักศึกษำหรือบุคคลทั่วไปทีชอบเเละรักงำนฝีมือ0 2.Tools เครื่องมือ - Pre-Production

43


- Production อุปกรณ์ในกำรทำที่คั่นหนังสือ 1.ไม้ไอติม 2.กำวยูฮู 3.ไหมพรมหลำกสี 4.เศษผ้ำที่เกิดจำกกำรออกแบบขึ้นเองเป็นดอกกุหลำบ 3.Do Did Done ขั้นตอนในกำรทำที่คั่นหนังสือ นำไหมพรมมำพันกับไม้ไอติมตำมหลำกหลำยสีเเล้วติดกำวใสประดิษฐุ์ดอกไม้ขึ้นเองโดยใช้ วัสดุผ้ำเเล้วเย็บวนเป็นดอก

44


บทที่ 4 สรุปผลกำรทำงำน กำรนำไปจัดจำหน่ำยภำยในงำน Gift on the moon 11-13 กุมภำพันธ์ 2556

ที่มำ : ผศ.ประชิด ทิณบุตร ,2556 เข้ำถึงเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2556 URL : https://plus.google.com/u/0/photos/106859402467376205758/albums/584371668638 3712817/5843716894837659202

45


ตำรำงสรุปยอดกำรขำย ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

วันที่ 11/02/2556

รหัสสินค้ำ So-LNY1 SOLAR1 SOLAR2 SOLAY1 Socn06 Sorpr 01 Sorpr 02 Sorpp 03 Sl_Bm01

FPB L1 FPB L2

จำนวน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

สรุปยอดขำยวันที่ 11/02/2556 ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

วันที่ 12/02/2556

713

รหัสสินค้ำ So-LNR2 So-LNP2 SOLAP1 SOLAB1 Socn03 Socn10 Sorpr 03 Sorpo 02 BMSLR1 Sl_Bm01

FPB S1 สรุปยอดขำยวันที่ 12/02/2556

รำคำ 59 25 49 49 49 89 89 89 15 100 100

จำนวน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

รำคำ 59 59 49 49 25 25 89 89 9 30 60 543

46


ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 13/02/2556

รหัสสินค้ำ So-LNG1 So-LNG2 So-LNP1 So-LNR1 Socn07 Socn09 Sorpp 01 Sorpo 01 BMSLR2 BMSLP2 BMSLB1 Sl_Bm01

FPB S2 FPB S4 FPB S5 สรุปยอดขำยวันที่ 13/02/2556

จำนวน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

รำคำ 59 59 59 59 25 25 89 89 9 9 9 75 60 60 60 746

สรุปปัญหำที่พบ -สินค้ำ Handmade เป็นสินค้ำที่ต้องใช้ควำมประณีตในกำรทำ จึงทำได้ออกมำน้อยชิ้น -สินค้ำที่ทำจำกเทคโนโลยี ผู้ซื้อไม่ค่อยสนใจ เนื่องจำกไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่น อุปสรรคของกำรทำงำน -ระยะเวลำและแรงงำนในกำรผลิตสินค้ำมีไม่มำก ทำให้สินค้ำมีข้อบกพร่องในบำงจุด และบำงชิ้นงำนผลิตได้น้อยกว่ำควำมต้องกำรของผู้ซื้อ

47

arti3319-รายงานกลุ่ม Solove-love product gift on the moon 2013  
arti3319-รายงานกลุ่ม Solove-love product gift on the moon 2013  

arti3319-รายงานกลุ่ม Solove-love product gift on the moon 2013

Advertisement