Page 1

Huize Eyckerheyde

Kwaliteitshandboek Kwaliteitssysteem 4.6 overzicht van de procedures 4.6.2/3 Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het hulp- en dienstverleningsplan

KHB 4.6.2/3 Versie F

Beoordeeld: 21/09/07

Goedgekeurd: 21/09/07

Geldig vanaf: 19/11/07

Doel -

-

-

Het in samenspraak met de gebruiker bepalen over welke elementen van de hulp-en dienstverlening de gebruiker ge誰nformeerd wordt. Het volledig, tijdig en nauwkeurig bezorgen van deze informatie aan de gebruiker. (SMK 1.1.1.) Het in samenspraak met de gebruiker bepalen over welke elementen van de hulp-en dienstverlening overleg gepleegd wordt met en advies gevraagd wordt aan de gebruiker. Het respecteren van het recht van de gebruiker om advies uit te brengen inzake de hulp-en dienstverlening. (SMK 1.1.2.) Het garanderen van medezeggenschap van de gebruiker inzake de hulp-en dienstverlening. (SMK 1.1.4.) Het gebruik maken van de ervaringen en inzichten van de gebruiker inzake de hulp-en dienstverlening. (SMK 1.1.5) Het nemen van de nodige maatregelen om de mondigheid van de gebruiker te versterken en te ondersteunen. SMK 1.1.6.) het schriftelijk vastleggen van de rechten en plichten van de gebruiker en de voorziening (SMK 1.2.1.) Het peilen naar en het registreren van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de gebruiker. (SMK 1.4.1) Het rekening houden met de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de gebruiker. (SMK 1.4.2) Het rekening houden met en het bevorderen van de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker. (SMK 1.4.3.) Waar mogelijk, de gebruiker laten beschikken over keuzevrijheid in het aanbod. (SMK 1.4.4.) Het aanpassen van de hulp-en dienstverlening aan de wijzigende behoeften van de gebruiker. (SMK 1.4.5.) Het nemen van maatregelen om de communicatie af te stemmen op de eigenheid van de gebruiker. (SMK 1.4.7.) het streven naar maatschappelijke integratie van de gebruiker (SMK 2.1.) het niet-discrimineren van de gebruiker en het respecteren van zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging (SMK 2.2.) het nemen van maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker te vrijwaren (SMK 2.4.)

4.6.2

Afdrukdatum : 28/01/2009

Pagina : 1/5


-

het plannen, uitvoeren, periodiek evalueren, bijsturen en regisseren van de hulpen dienstverlening in overleg met de gebruiker (SMK 3.2.) het bevorderen van de interdisciplinaire werking (SMK 4.2.) het zorgen voor een soepele overgang tussen de verschillende vormen van de hulp- en dienstverlening binnen de eigen werking (SMK 5.2.) het actief zoeken naar samenwerking met derden indien de voorziening zelf niet kan voorzien in bepaalde behoeften van de gebruiker (SMK 5.3.) Het waarborgen van overdracht van informatie met betrekking tot de hulp-en dienstverlening in overleg met de gebruiker. (SMK 5.6.)

Toepassingsgebied -

alle hulp- en dienstverleningsplannen

Proceseigenaar -

orthopedagoog

Verwante documenten en hulpmiddelen -

intakevragenlijst verslagen van doorverwijzers bij opname kennismakingsfiche administratieve fiche verzorgingsfiche eet-en drinkfiche medische fiche bewonersbespreking

Werkwijze Opstellen van het hulp- en dienstverleningsplan kennismakingsfiche In eerste instantie wordt er een kennismakingsfiche opgesteld. Hierin worden de belangrijkste pijlers voor de begeleiding uitgeschreven door de orthopedagoog of de maatschappelijk assistente, gebaseerd op de intakevragenlijst, medische vragenlijst en de verslagen van de doorverwijzers. Inhoud : naam, 째gezinssituatie, vorig verblijf, korte beschrijving van de handicap en specifieke (medische) problemen, verzorging, communicatie, eetsituatie, zindelijkheid, gedrag, vrijetijdsbesteding. Deze persoonlijke fiche wordt verdeeld aan elke dienst die te maken heeft met de bewoner zodat de persoonlijke kennismaking vlot kan starten.

4.6.2

Afdrukdatum : 28/01/2009

Pagina : 2/5


persoonlijke fiches Voor alle bewoners bestaan er samenvattende fiches zodat iemand snel een overzicht krijgt van de bewoner. Als men de bewoner nog niet goed kent is dit een handig hulpmiddel. Deze persoonlijke fiches wordt binnen de zes maanden na opname uitgeschreven. De eerste twee fiches worden ook meegegeven als een bewoner gehospitaliseerd wordt. - De administratie fiche wordt opgesteld en actueel gehouden door de maatschappelijk assistente. - De verzorgingsfiche wordt opgesteld en actueel gehouden door de leefgroepbegeleiding. - De eet- en drinkfiche wordt opgesteld en actueel gehouden door de. logo - De medische fiche wordt opgesteld en actueel gehouden door de medische dienst. Orthopedisch materiaal/rolwagens De verantwoordelijke ergotherapeut of kinesitherapeut contacteert hiervoor de ouders. Zij bespreken of de opvolging samen gebeurt met de ouders, door de ouders alleen of enkel door de verantwoordelijke ergotherapeut of kinesitherapeut. bewonersbespreking Nadien bereidt de aandachtsbegeleider een bewonersbespreking voor. De aandachtsbegeleider zorgt ervoor dat andere diensten tijdig weten dat er een bewonersbespreking gepland is door het uitdelen van de nodige papieren van de blauwdruk. Deze blauwdruk kan helpen om een bewonersbespreking op te maken. Zo kunnen zij zich voorbereiden. Zij geven hun voorbereiding af aan de orthopedagoog en aan de aandachtsbegeleider. Zij kunnen ook aansluiten op de leefgroepvergadering om hun punten te bespreken. Deze bewonersbespreking wordt 6 maanden na de opname uitgeschreven (behalve na uitbreiding,dan afzonderlijke planning). Tweejaarlijks of bij belangrijke veranderingen wordt deze bewonersbespreking aangevuld. De bewonersbespreking registreert de elementen die beschreven zijn in de leidraad. Verloop van de bewonersbespreking De bewonersbespreking verloopt in 2 fasen. 1e fase: Binnen het leefgroepteam wordt dit verslag besproken. De orthopedagoog is aanwezig. Ook de maatschappelijk assistent of paramedici kunnen aansluiten op deze vergadering. Eventueel wordt het verslag nog aangevuld. 2e fase: Bespreking van het verslag met gebruikers. Dit gebeurt maximaal 2 maand na de bespreking op de leefgroepvergadering Meestal gebeurt dit in de instelling maar soms wordt hiervoor ook een huisbezoek gepland. Dit alles gebeurt met de aandachtsbegeleider, de orthopedagoog of de maatschappelijk assistent. Indien de aandachtsbegeleider nog niet lang in dienst is, sluit er een vertrouwdere collega mee aan. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt.

4.6.2

Afdrukdatum : 28/01/2009

Pagina : 3/5


Eventuele aanvullingen/wijzigingen aan de bewonersbespreking worden hier vermeld. Ook bedenkingen/verwachtingen van gebruikers worden hier genoteerd. Uitvoeren evalueren en bijsturen van het hulp- en dienstverleningsplan Persoonlijke fiches Bij iedere verandering worden de fiches aangepast. Bewonersbespreking Voor het uitvoeren van de bewonersbespreking zijn de verschillende diensten verantwoordelijk. Tijdens de leefgroepvergadering, kinevergadering, ergovergadering, medisch overleg worden ook ervaringen uitgewisseld rond bewoners. Dit gebeurt niet systematisch. Tweejaarlijks of bij belangrijke veranderingen worden deze bewonersbesprekingen aangevuld. Dit verloopt op dezelfde manier als bij de eerste bewonersbespreking. Indien we het gevoel hebben vast te lopen met een bewoner organiseren we een multidisciplinaire vergadering. Alle informatie wordt bij elkaar gelegd. Dan wordt er gekeken wie ons kan adviseren: een ziekenhuis, het pedagogisch comitÊ, een consulentenwerker,‌ Het verslag wordt door de ouders ondertekend.

4.6.2

Afdrukdatum : 28/01/2009

Pagina : 4/5


Verspreiding en registraties Er wordt een kopie van de bewonersbespreking en het verslag ervan bezorgd aan de gebruikers. Registratie Kennismakingsfiche

Bewonersbespreking

Administratieve fiche

Eet- en drink fiche

Verzorgingsfiche

Medische fiche

4.6.2

Wie Sociale Dienst

Indexering Alfabetisch Dossier

Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten van het dossier Sociale Dienst Alfabetisch 10 jaar na Dossier afsluiten van het dossier Sociale Dienst Dossier 10 jaar na afsluiten van het dossier Leefgroep Dossier 10 jaar na afsluiten van het dossier Leefgroep Dossier 10 jaar na afsluiten van het dossier Medische Dienst Medisch dossier 10 jaar na nachtlokaal afsluiten van het dossier

Afdrukdatum : 28/01/2009

Pagina : 5/5

Beoordeeld:  

- intakevragenlijst - verslagen van doorverwijzers bij opname - kennismakingsfiche - administratieve fiche - verzorgingsfiche - eet-en drink...

Beoordeeld:  

- intakevragenlijst - verslagen van doorverwijzers bij opname - kennismakingsfiche - administratieve fiche - verzorgingsfiche - eet-en drink...

Advertisement