Page 1

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 22 tot 26 maart 2010

18/03/2010

134


2

WOENSDAG 24 maart 2010 om 14.15 uur

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 1.

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel, nrs 2432/1 tot 3. [aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - De spoedbehandeling wordt door de regering gevraagd overeenkomstig artikel 80 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Brigitte Wiaux]

2.

-

-

Wetsvoorstel (mevrouw Clotilde Nyssens en de heren Stefaan Van Hecke en Fouad Lahssaini) tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie, nrs 634/1 tot 5. Wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Marghem) tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie, nr. 267/1.

[aangelegenheden bedoeld in artikelen 77 en 78 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Renaat Landuyt en mevrouw Marie-Christine Marghem]

3.

-

-

Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector, nrs 2406/1 tot 4. Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van ... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector, nrs 2407/1 tot 3.

[aangelegenheden bedoeld in artikelen 77 en 78 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Hendrik Daems]

4.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, nrs 2408/1 tot 3. [aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Hendrik Daems en Yvan Mayeur]

5.

Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden, nrs 2450/1 en 2. [aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - De spoedbehandeling wordt door de regering gevraagd overeenkomstig artikel 80 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jenne De Potter]

6.

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), nrs 2292/1 tot 5.


3

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II), nrs 2293/1 tot 4.

[aangelegenheden bedoeld in artikelen 77 en 78 van de Grondwet - De spoedbehandeling wordt door de regering gevraagd overeenkomstig artikel 80 van de Grondwet voor wetsontwerp nr. 2292 - De Kamer heeft tot de urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement voor wetsontwerp nr. 2293 - Rapporteurs : de dames Katrien Partyka en Sofie Staelraeve]

7.

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs 2423/1 tot 10. Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, nrs 2424/1 tot 3.

[aangelegenheden bedoeld in artikelen 77 en 78 van de Grondwet - De spoedbehandeling wordt door de regering gevraagd overeenkomstig artikel 80 van de Grondwet voor wetsontwerp nr. 2423 - De Kamer heeft tot de urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement voor wetsontwerp nr. 2424/1 - Rapporteurs : de dames Ingrid Claes en Maggie De Block, de heren Joseph George, Josy Arens, Eric ThiĂŠbaut en David Clarinval en de dames Cathy Plasman, ValĂŠrie De Bue en Katia della Faille de Leverghem]

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur

om 18.05 uur

DONDERDAG 25 maart 2010 om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van woensdagavond.

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7) (zie bijlage)

Naamstemmingen 1.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer David Geerts over "het oneigenlijk gebruik van vliegtuigen door de minister" (nr. 414). [gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 17 maart 2010]


4

2.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van : de heer Dirk Van der Maelen over "het samen defileren van Belgische en Congolese militairen" (nr. 418). de heer Francis Van den Eynde over "het akkoord om Congolese militairen te laten deelnemen aan het militair defilĂŠ op 21 juli en om Belgische militairen te laten opstappen in Congo tijdens de viering 50 jaar onafhankelijkheid van Congo" (nr. 420). de heer Wouter De Vriendt over "Congolese militairen op de 21 juli parade" (nr. 421). [gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 17 maart 2010]

3.

om 18.05 uur

over de afgehandelde wetsontwerpen en wetsvoorstellen.

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.


5

Bijlage Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7) 1.

Wetsvoorstel (de heren Yvan Mayeur en Guy Milcamps en mevrouw Marie-Claire Lambert) tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, nr. 2472/1.

2.

Voorstel van resolutie (mevrouw Carine Lecomte) over de opheffing van de voor het seniorenbiljet geldende uurbeperkingen, nr. 2473/1.

3.

Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine en mevrouw Carine Lecomte) tot invoering van een nieuw wettelijk pensioenstelsel, nr. 2477/1.

4.

Voorstel van resolutie (mevrouw Marie-Martine Schyns) over de bestendiging van en verbeteringen aan de terugbetaling van de voorbehoedsmiddelen voor vrouwen onder de eenentwintig, nr. 2478/1.

5.

Wetsvoorstel (mevrouw Clotilde Nyssens en de heren Christian Brotcorne en Joseph George) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, in verband met echtscheiding, nr. 2479/1.

6.

Wetsvoorstel (mevrouw Clotilde Nyssens, de heer Christian Brotcorne en de dames Isabelle Tasiaux-De Neys en Marie-Martine Schyns) tot instelling van een sociaal statuut voor vrijwillige burgerdienst, nr. 2480/1.

7.

Wetsvoorstel (de heren Luc Goutry en Stefaan Vercamer) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering, nr. 2481/1.

8.

Wetsvoorstel (mevrouw Marie Arena en de heren Alain Mathot en Guy Coëme) betreffende de notionele intrestaftrek, nr. 2482/1.

9.

Voorstel van resolutie (de heren Joseph George en Josy Arens, mevrouw Katrien Partyka en de heer Willem-Frederik Schiltz) waarbij het Rekenhof wordt gevraagd een controle te verrichten van het behoorlijk bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nr. 2483/1.

10. Wetsvoorstel (de heer Joseph George) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas, nr. 2484/1. 11. Wetsvoorstel (de heer Xavier Baeselen en de dames Corinne De Permentier, Catherine Fonck, Kattrin Jadin en Carina Van Cauter) tot wijziging van het Strafwetboek om aanzetting tot gevaarlijke spelen strafbaar te stellen, nr. 2487/1. 12. Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en de dames Camille Dieu, Marie Arena, Valérie Déom en Colette Burgeon) tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de rechten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden betreft, nr. 2488/1.


6

13. Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen en de dames Sonja Becq, Mia De Schamphelaere en Leen Dierick) tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de derdenrekening van gerechtsdeurwaarders, nr. 2489/1. 14. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts, Bruno Stevenheydens en Francis Van den Eynde en mevrouw Rita De Bont) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de seizoens- en gelegenheidsarbeid, nr. 2490/1.

titel NL of FR ???  

blab laocqs, sdcvsdvs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you