Page 1

Общественно-политическая газета

слугам ашим

№15 (1139)

10 апреля 2013г.

Сигаретам тут не место

Клюшки к бою!

Ê ÷åìó ïðèâåäåò íîâûé àíòèòàáà÷íûé çàêîí? Ñòð. 5.

 ãîðîäå ïðîøåë òóðíèð ïî õîêêåþ ïàìÿòè ýêñ-ìýðà ãîðîäà Øàõòû Ñåðãåÿ Ïîíàìàðåíêî. Íàøè ïîáåäèëè! Ñòð. 14.

То яма, то канава Ïîêà ÷èíîâíèêè ïðåäëàãàþò íîâûå ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïëîõèõ äîðîã íà ñëîâàõ, ðåäàêöèÿ îòïðàâèëàñü â ñàôàðè ïî ÿìàì. Ñòð. 8.

:REспект Ñäåëàíî ìîëîäûìè äëÿ ìîëîäûõ. Ïåðåçàãðóçêà ìîëîäåæíîãî ïðîåêòà. Ñòð. 30 — 31.

Рекомендуемая цена – 15 руб.

Безответственная стройка

Незавершенное строительство спортивно-досугового центра в п.Текстильщиков так и осталось чьей-то мечтой. В минувший понедельник здание, не выдержав натиска крыши, стен и недовольства жителей дома, рухнуло. Подробности - на стр. 3.

Ôîòî Ñåðãåÿ Êîæèíà.

1070. Ðåêëàìà

2718. Ðåêëàìà

Внимание! Конкурс! Милые девушки, вы давно хотели записаться в спортивную секцию? Самое время сделать это!

Редакция газеты «К Вашим услугам» объявляет конкурс

«Мисс спорт-2013»

г. Шахты, ул. Советская, 153 (цокольный этаж)

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерыва и выходных

ТУРЦИЯ * ГРЕЦИЯ * ИСПАНИЯ * ИТАЛИЯ * ФРАНЦИЯ * КИПР * ХОРВАТИЯ * ТУНИС * ЕГИПЕТ * ОАЭ г.Шахты, пр. Пушкина д.29 А (ИВЦ), оф. 419 258-255, 8-928-270-23-13, 8-928-128-1001

. К участию допускаются девушки старше 12 лет, занимающиеся в спортивных школах и секциях г. Шахты и Октябрьского района. Ждём ваши фотографии и небольшой рассказ о себе и своих спортивных достижениях по эл. почте KVU@KVU.SU.

Фото участников будут размещаться на сайте KVU.SU.


2

ÈÍÔÎ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t

• Ìèð

10

Ìàðãàðåò Òýò÷åð, ýêñ-ïðåìüåðìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè, ñêîí÷àëàñü â âîçðàñòå 87 ëåò. Ïðè÷èíîé ñìåðòè ñòàë èíñóëüò.  áûòíîñòü ïîëèòèêîì çà ñâîé æåñòêèé õàðàêòåð îíà ïîëó÷èëà çíàìåíèòîå ïðîçâèùå Æåëåçíàÿ ëåäè.

ʜʛʟʤʟʭʗʧʥʤʜʩʜʬʤʟʡʟ ɬʥʤʨʡʥʙʥʘʥʜʤʤʥ ʟʨʩʥʧʟʮʜʨʡʥʙʥʣʪʞʜʶʟ ʡʖʘʖʢʜʧʟʶʦʧʟʣʪʩʪʮʖʨʩʟʜ ʘʧʜʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʟʘʥʜʤʤʲʬ ʨʥʗʲʩʟʠʙʥʛʥʘ ʟʗʥʜʘʦʥʛʀʖʬʩʖʣʟɩʧʜʣʶ ʟʣʜʨʩʥʦʧʥʘʜʛʜʤʟʶʣʖʶ ʧʖʠʥʤʨʩʖʘʖʦɽɨɲʅʩʖʝʜ ʩʜʬʤʟʡʖʗʪʛʜʩʪʮʖʨʩʘʥʘʖʩʳ ʘɷʖʧʖʛʜɷʥʗʜʛʲ ʡʥʩʥʧʲʠ ʦʧʥʠʛʜʩʘʙʥʧʥʛʜʣʖʶ

Àêòèâèñòêè óêðàèíñêîãî æåíñêîãî äâèæåíèÿ FEMEN ïîêàçàëè ãîëóþ ãðóäü Âëàäèìèðó Ïóòèíó è Àíãåëå Ìåðêåëü. Ýòî ïðîèçîøëî â íåìåöêîì Ãàííîâåðå, ãäå ïðåçèäåíò Ðîññèè è êàíöëåð ÔÐÃ ïîñåùàëè ïðîìûøëåííóþ ÿðìàðêó.

 ɷʥʛʖʤʤʲʣʦʥʟʨʡʥʘʥʙʥ ʥʗʱʜʛʟʤʜʤʟʶjɴʟʪʨɼʧʥʤʩx)

• Ñòðàíà

Школа №14 будет готова к 1 сентября

Донские шахтеры обратились к премьеру

Òàêîå îáåùàíèå ðîäèòåëÿì ó÷åíèêîâ íà çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû äàë Ñòàíèñëàâ Âîðîáüåâ, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ã. Øàõòû: - Øêîëà ðàçâàëèâàëàñü áóêâàëüíî íà ãëàçàõ. Ñåé÷àñ óæå çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï ðåìîíòíûõ ðàáîò.  ó÷åáíîì çàâåäåíèè ïîìåíÿëè îòîïëåíèå, ñäåëàëè îòìîñòêè. Îñòàëàñü ñàìàÿ ìàëîñòü. ß íà 99,9 % óâåðåí, ÷òî øêîëà áóäåò ãîòîâà ïðèíÿòü ó÷åíèêîâ ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Îáëàñòíîé ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðîñèò ïîìîùè ó ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Ñóòü âîïðîñà: äâå øàõòû îáëàñòè ïîä óãðîçîé çàêðûòèÿ. Øàõòû «Ñàäêèíñêàÿ» è «ØåðëîâñêàÿÍàêëîííàÿ» íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè îñòàíîâêè ñ êîíöà ôåâðàëÿ. Ïðè÷èíà — óâåëè÷åíèå ïîñòàâîê óãëÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ îáëàñòè èç Óêðàèíû. Ïðîôêîì ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðîñèò ïðåìüåðà âìåøàòüñÿ â ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ è ðåøèòü åå ïîëîæèòåëüíî. (Ïîëíîñòüþ òåêñò îáðàùåíèÿ âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå KVU.SU.)

Православный праздник и день скорби

Çà ìàò â ÑÌÈ áóäóò øòðàôîâàòü íà 200 òûñ. ðóáëåé. ÑÌÈ ìîãóò ïîíåñòè íàêàçàíèå, äàæå åñëè â ìàòåðíîì ñëîâå îòñóòñòâóþò íåêîòîðûå áóêâû èëè â ñëó÷àå «çàïèêèâàíèÿ». Îïðåäåëÿòü ñòåïåíü «áðàííîñòè» ñëîâà ïðåäñòîèò ýêñïåðòàì-ôèëîëîãàì.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) правящий архиерей Шахтинской епархии провел торжественное богослужение.

 ýòîò äåíü ïðèõîæàíå Ïîêðîâñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà âñïîìíèëè è ñêîðáíóþ ãîäîâùèíó â èñòîðèè ïðèõîäà. Âîñåìüäåñÿò ëåò íàçàä öåðêîâü çàêðûëè, êóïîëà ñíåñëè, êîëîêîëüíþ ðàçîáðàëè, à â çäàíèè ðàçìåñòèëè òðàìâàéíîå äåïî.  1996 ãîäó â ïîìåùåíèè, îòêóäà íà îäèí äåíü óáðàëè òðàìâàè, îòñëóæèëè âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. Ëåòîì 1997 ãîäà òåððèòîðèþ òðàìâàéíîãî äåïî ïîñåòèë àðõèåïèñêîï Ðîñòîâñêèé è Íîâî÷åðêàññêèé Ïàíòåëåèìîí, äàâøèé ñâîå áëàãîñëîâåíèå íà âîçðîæäåíèå õðàìà. Ê îñåíè 1998 ãîäà ïîñëåäíèé òðàìâàé ïîêèíóë òåððèòîðèþ ñîáîðà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîáîð Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû – òðåòèé ïî âåëè÷èíå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè - äóõîâíûé, àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Øàõòèíñêîé åïàðõèè. Âëàäûêà ïðåïîäíåñ â äàð Ïîêðîâñêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîðó èêîíó Äîíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè, à íàñòîÿòåëþ õðàìà, ïðîòîèåðåþ Ãåîðãèþ Ñìîðêàëîâó, – êðåñò ñ óêðàøåíèÿìè.

Âåðíóòü 0,3 ïðîìèëëå àëêîãîëÿ äëÿ âîäèòåëåé ïðåäëîæèëè ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ýòîìó âîïðîñó óæå ïîäãîòîâëåíû.

• Îáëàñòü  Íîâî÷åðêàññêå íåèçâåñòíûå ðàññòðåëÿëè îõðàííèêîâ èç ïîõèùåííîãî îðóæèÿ. Íà ñ÷åòó ïðåñòóïíèêîâ óæå ÷åòûðå æåðòâû. Ïîëãîäà íàçàä ïî àíàëîãè÷íîé ñõåìå â ãîðîäå óáèëè äâóõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Ñíàðÿä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàøëà â êóñòàõ òåðíîâíèêà æèòåëüíèöà ÌàòâååâîÊóðãàíñêîãî ðàéîíà. Óæå ïîäàíà çàÿâêà íà óíè÷òîæåíèå îïàñíîé íàõîäêè.

Бабка-ёжка (05.04.13; 14:46): - Ну, новаторы! Кошка у них курьером была, рыба тоже с сюрпризом оказалась. Интересно, что еще придумают? А игрушку-вертолет с дистанционным управлением не пробовали? Рипачева Ольга (05.04.13; 15:03): - Вы им идею подаете? Опробуют! Там своя ПВО... Бабка-ёжка (05.04.13; 15:52): - На гонорар за идею в крайнем случае не претендую :) Вася (08.04.13; 08:32): - Вот у кого изобретательности хватает. И это только те случаи, которые удалось раскрыть. А какой наркотрафик идет туда на самом деле? Таких данных официально не получить... В число обсуждаемых тем также попал эксперимент «КВУ» на городских дорогах (подробнее - на стр. 8), награждение «Учителей года-2013», обслуживание на почте, новые фильмы и концерты в Шахтах и многое другое. Присоединяйтесь!

Ôîòî Ñåðãåÿ Êîæèíà.

На этой неделе на сайте обсуждение разгорелось вокруг новости о том, что в исправительную колонию №9 пытались передать наркотики, нафаршировав ими рыбу. Большинство комментариев оказались скорее юмористического характера.

Ôîòî ñ ñàéòà: http://shahteparh.ru

• Íà KVU.SU

Ïî òðàäèöèè, ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ â ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ åïèñêîï Èãíàòèé âûïóñòèë â íåáî ãîëóáåé íà ïîäâîðüå êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.

Äîêóìåíò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 80 ëåò íàçàä (7 àïðåëÿ 1933 ãîäà) õðàì íåîáõîäèìî áûëî ñíåñòè. Íî... åãî ïðåâðàòèëè â òðàìâàéíîå äåïî.

• Êîðîòêî

Дружба крепкая не сломается Äîãîâîð îá óñòàíîâëåíèè ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ã. Øàõòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ã. Íèêîïîë Ïëåâåíñêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèè ïîäïèñàí. Ñòîðîíû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ âçàèìîâûãîäíîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, îáåñïå÷åíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Øàõòû ïðåäñòàâëÿëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Åëåíà Øàðâàðêî, à Íèêîïîë ìýð ãîðîäà Åìèë Áåáåíîâ. Îòâåòíûé âèçèò áîëãàðñêîé äåëåãàöèè îæèäàåòñÿ â êîíöå ìàÿ òåêóùåãî ãîäà.

Пренебрег безопасностью  ìèíóâøóþ ñóááîòó èç-çà ïîæàðà â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå «Íàëàä÷èê» ïîñòðàäàë ïåíñèîíåð. Âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ãàðàæå çàãîðåëñÿ äèâàí.  ðåçóëüòàòå ìóæ÷èíà ïîëó÷èë îæîã 40 % òåëà. Íà ìåñòî íåìåäëåííî âûåõàëè äâå àâòîöèñòåðíû, â òóøåíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âîñåìü ïîæàðíûõ.

25 àïðåëÿ â ã. Øàõòû óæå âî âòîðîé ðàç ïðîõîäèò ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ «Äåòè ïðîòèâ íàñèëèÿ». Âñå íåðàâíîäóøíûå æèòåëè ìîãóò ê íåé ïðèñîåäèíèòüñÿ. Íà÷àëî àêöèè â 13:30, îíà ñîñòîèòñÿ íàïðîòèâ Øàõòèíñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà. Ñëåäñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ïðè ÓÌÂÄ ã. Øàõòû èñïîëíèëîñü ïîëâåêà. Ïÿòèäåñÿòèëåòíèé þáèëåé âåäîìñòâà ñëåäîâàòåëè îòìåòèëè 6 àïðåëÿ.

ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʟɭʡʖʩʜʧʟʤʖɺʟʰʜʤʡʥ ɴʖʡʨʟʣɸʶʗʮʜʤʡʥ ɶʢʳʙʖɸʟʦʖʮʜʘʖ ɧʢʜʡʨʖʤʛʧɳʵʗʟʣʜʤʡʥʟɧʤʤʖʇʡʪʩʥʘʖ


ÈÍÔÎ

3

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Ôîòî ïðåäîñòàâëåííî Ñâåòëàíîé Íåêèïåëîâîé.

Безответственное строительство

Åùå íåäåëþ íàçàä ðàáî÷èå óêðåïëÿëè ôóíäàìåíò ïðèñòðîéêè ñïîðòèâíîäîñóãîâîãî öåíòðà.

8 àïðåëÿ îêîëî 14.00 çäàíèå íåäîñòðîåííîãî öåíòðà ïðåâðàòèëîñü â ðóèíû. Íèêòî èç ðàáî÷èõ íå ïîñòðàäàë.

В п. ХБК обрушилось здание строящегося спортивно-досугового объекта по ул. Текстильной, 35 б. Несколько лет жильцы дома самоотверженно боролись с незаконным строительством. Вопреки недовольству жильцов стройка все-таки велась. Так грохнуло, что дом задрожал Òàòüÿíà Áó÷èíîâà, æèòåëüíèöà ïåðâîãî ýòàæà äîìà ¹ 35 ïî óë. Òåêñòèëüíîé: – ß âîçèëàñü íà êóõíå, êîãäà ÷òî-òî òàê ãðîõíóëî, ÷òî äîì çàäðîæàë, â îêíî óâèäåëà ñòîëá ïûëè. Ïåðâûì äåëîì ïîáåæàëè ñìîòðåòü, íå ïîñòðàäàë ëè êòî. Åùå ÷àñ íàçàä òàì âîçèëèñü ðàáî÷èå, íî íà òîò ìîìåíò îíè óæå óøëè. Êàê òîëüêî íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî, ìû ñòàëè æàëîâàòüñÿ. Êóäà òîëüêî íå ïèñàëè! Ïðÿìî ïîä îêíàìè â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ âûðûëè êîòëîâàí. Ãîâîðèëè, ÷òî áóäóò áàññåéí çäåñü äåëàòü, íî ïîñëå íàøèõ ìíîãî÷èñëåííûõ îáðàùåíèé êîòëîâàí êîå-êàê çàñûïàëè, çåìëþ íèêòî íå óòðàìáîâûâàë. Ïîòîì íàì ñêàçàëè, ÷òî íà ýòîì ìåñòå áóäóò ñòðîèòü ðàçäåâàëêè äëÿ ñïîðòñìåíîâ. À ñêîëüêî äåðåâüåâ óíè÷òîæèëè! Êàê ìû íè çàùèùàëè íàøè ïîñàäêè, íàñ êàê ñîáàê îòãîíÿëè.

Не в склепе же нам жить? Ñâåòëàíà Íåêèïåëîâà, æèòåëüíèöà âòîðîãî ýòàæà, ïîä å¸ îêíàìè âîò óæå íåñêîëüêî ëåò âîçâîäÿò ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé öåíòð: – Êóäà ìû òîëüêî íå îáðàùàëèñü! Íå â ñêëåïå æå íàì æèòü? Ñòåíà âòîðîãî ýòàæà êàê ðàç áû çàêðûëà íàì äíåâíîé ñâåò â êîìíàòó. Êîãäà ïîÿâèëàñü ýòà ïðèñòðîéêà, â ïîäâàë íàøåãî äîìà ñòàëà ñòåêàòü âîäà ñ óëèöû. Ìû ïîïðîñòó áîÿëèñü, ÷òî èç-çà âñåé ýòîé ñòðîéêè ðóõíåò íàø äîì. Ñâîè îáðàùåíèÿ îòïðàâèëè è â ïðîêóðàòóðó, è â îáëàñòíîé àðõñòðîéíàäçîð, è â ïðèåìíóþ ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Íî íà íàøè áåäû âíèìàíèÿ íèêòî íå îáðàùàë.

Согласия жильцов не потребовали Ëþáîâü Ìîèñååâà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà:

Ôðàãìåíò êèðïè÷íîé êëàäêè âíåøíåé ñòåíû ñïîðòèâíî-äîñóãîâîãî öåíòðà. – Êîãäà ïëàíèðîâàëè çäåñü ñòðîèòü, ó ñîáñòâåííèêîâ äîìà ðàçðåøåíèÿ íèêòî íå ñïðîñèë, õîòÿ ñîáèðàëèñü ðåêîíñòðóèðîâàòü ïðèñòðîéêó ê íàøåìó äîìó. Åñëè êòî-òî èç æèëüöîâ çàõî÷åò ñäåëàòü ñåáå áàëêîí, òî ïîòðåáóåòñÿ ñòîïðîöåíòíîå ñîãëàñèå ñîáñòâåííèêîâ äîìà. Ãäå, ñïðàøèâàåòñÿ, ñïðàâåäëèâîñòü? È ÷òî ýòî çà çàêîíû? Ó íàñ ïðàâ òîò, ó êîãî áîëüøå ïðàâ.

Лишним центр бы не был Åâãåíèé Æàäÿåâ, äåïóòàò ãîðîäñêîé äóìû: – Ó íàñ â ãîðîäå íå õâàòàåò ñïîðòèâíûõ çàëîâ, è ëèøíèì áû ýòîò öåíòð íå áûë. Çåìëþ è çäàíèå âûêóïèëî ÷àñòíîå ëèöî, äîêóìåíòû åñòü. Èç æèëüöîâ ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà âûñòóïàëè âñåãî íåñêîëüêî ÷åëîâåê, íî ýòî âñåãäà òàê áûâàåò.

Законно – незаконно

Ïàñïîðò îáúåêòà, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ íà çàáîðå îãîðîæåííîé òåððèòîðèè ñòðîéêè âñåãî íåñêîëüêî äíåé íàçàä, èñ÷åç ñðàçó ïîñëå îáðóøåíèÿ. Íî äîáðîñîâåñòíûå æèëüöû óñïåëè ïåðåïèñàòü íîìåðà. Íàáðàâ íîìåð òåëåôîíà îòâåòñòâåííîãî ëèöà, óêàçàííûé â ïàñïîðòå îáúåêòà, ìû óñëûøàëè, ÷òî æóðíàëèñò íå òóäà ïîïàë. À â ïðèåìíîé êîìïàíèè çàñòðîéùèêà âîîáùå áûëè óäèâëåíû, ÷òî îíè âåäóò ðåêîíñòðóêöèþ ýòîãî îáúåêòà.

Ïàðó ëåò íàçàä äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Îëüãà Àãàôîíîâà â ýôèðå ìåñòíîãî òåëåêàíàëà çàÿâèëà, ÷òî ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî íå âûäàâàëîñü è âñå ðàáîòû âåäóòñÿ íåçàêîííî. Íî â 2012 ãîäó, êîãäà â äåïàðòàìåíòå âëàñòü ïîìåíÿëàñü, ïîÿâèëîñü è ðàçðåøåíèå, ïîäïèñàííîå çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äìèòðèåì Þäèíûì. Äî ýòîãî çäàíèå áûëî ïîñòðîåíî ïðàêòè÷åñêè áåç âñÿêèõ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ðåêîíñòðóèðîâàëè ïåðâûé ýòàæ, ñòàëè âîçâîäèòü âòîðîé, íî íà íåãî ðàçðåøåíèÿ íå áûëî. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà â ñåíòÿáðå 2011 ãîäà íàïðàâèëà â ñóä èñêîâîå çàÿâëåíèå îá îáÿçàíèè ñîáñòâåííèêà äåìîíòèðîâàòü ñàìîâîëüíî âîçâîäèìûé âòîðîé ýòàæ. Êîãäà â äåêàáðå 2011 ãîäà ðåøàëñÿ âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèÿ (ïðèñòðîéêè ê ýòîìó äîìó) ïîä ðåêîíñòðóêöèþ, ïðîâîäèëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, è êîìèññèÿ â àðõèòåêòóðå ðåøèëà, ÷òî äàâàòü ðàçðåøåíèå íà «óñëîâíî-ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» íåöåëåñîîáðàçíî. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ñòðîèòåëüñòâî âñå-òàêè âåëîñü. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ãîòîâà âûñëóøàòü ìíåíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.

ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʖɶʢʳʙʖɸʟʦʖʮʜʘʖ

• Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Грозит ли России кадровый голод Ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü â Ðîññèè òå÷åò ðàçìåðåííî.  Ìîñêâå è Ïèòåðå ïðîøëè àêöèè â ïîääåðæêó òåõ, êòî áûë àðåñòîâàí ïî òàê íàçûâàåìîìó «Áîëîòíîìó äåëó». Ïðåçèäåíòó âñå òàê æå íå íðàâèòñÿ, ÷òî íåïîäêîíòðîëüíûå Êðåìëþ íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðîäîëæàþò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç-çà ðóáåæà. Ðàçãîâîð î ïîñëåäíèõ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðêàõ ÍÊÎ çàøåë â èíòåðâüþ íåìåöêîìó æóðíàëèñòó. È Ïóòèí ÿâíî ðåøèë ïîáîðîòü íåìöà â ýòîé òåìå, ïîäãîòîâèâ çàðàíåå íóæíûå äàííûå è áóìàæêè îò ñïåöñëóæá. Ïîìèìî âñåõ ýòèõ ñîáûòèé, íà ïðîøëîé íåäåëå â Êðåìëå áûëè ïîäãîòîâëåíû âàæíûå äîêóìåíòû. Òàê, íàïðèìåð, ïðåçèäåíò ñâîèìè óêàçàìè îáÿçàë ÷èíîâíèêîâ íå òîëüêî îò÷èòûâàòüñÿ çà ðàñõîäû ñâîè, ñâîèõ æåí è äåòåé, íî è â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê èçáàâèòüñÿ îò èíîñòðàííûõ àêòèâîâ. Âëàñòè ðàçúÿñíèëè: òåïåðü íîâûå ïðàâèëà, áóäóò ñ÷èòàòü ðàñõîäû, è åñëè ñòîèìîñòü ïîêóïêè áîëüøå, ÷åì äîõîä âñåé ñåìüè çà òðè ãîäà, òî ðàçáåðóòñÿ ïî âñåé ñòðîãîñòè.  òàêîì ñëó÷àå èìóùåñòâî ìîæåò áûòü äàæå êîíôèñêîâàíî. È òîëüêî òàê ðåøèëè, êàê òóò æå, îòêóäà íè âîçüìèñü, ìåæäóíàðîäíûé ñêàíäàë – óòå÷êà äàííûõ èç îôøîðîâ. Êàê îêàçàëîñü, ó âåäóùèõ ìèðîâûõ ïîëèòèêîâ åñòü â íèõ àêòèâû. Èíîñòðàííàÿ ïðåññà îïóáëèêîâàëà èõ èìåíà. Ñðåäè ïîëèòèêîâ íàøëèñü è ðîññèÿíå. Íàïðèìåð, ñóïðóãà âèöå-ïðåìüåðà Èãîðÿ Øóâàëîâà Îëüãà. Ïîäîáíûå ôàêòû çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ, âåäü ÷àùå âñåãî â îôøîðàõ óõîäÿò îò íàëîãîâ èëè îòìûâàþò äåíüãè.  õîäå íûíåøíåé äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè ñòàíåò ÿñíî, êòî è çà÷åì âî âëàñòü ïîøåë. Ïðîèçâåäåíî íåñêîëüêî ãðîìêèõ çàäåðæàíèé.  îñíîâíîì ýòî ÷èíîâíèêè èç ðåãèîíîâ. Åñëè äåëî è äàëüøå òàê ïîéäåò, òî è äî êàäðîâîãî ãîëîäà íåäàëåêî! Лилия Калмыкова.

Задай вопрос редактору. Sms: 8 (928) 180–43–04. E-mail: REDAKTOR@KVU.SU. • Îïðîñ ñ ñàéòà KVU.SU

Как вы оцениваете состояние дорожного покрытия в городе Шахты?

5% 5% ɻʛʥʘʢʜʩʘʥʧʟʩʜʢʳʤʥʜ

ɶʩʢʟʮʤʥʜ

90% ɶʩʘʧʖʩʟʩʜʢʳʤʥʜ

В опросе приняли участие 53 человека. Ìàòåðèàë ïî òåìå ñìîòðèòå íà ñòð. 8.


4

×ÈÒÀÒÅËÜ - ÃÀÇÅÒÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t

• Âåòåðèíàðèÿ

• Ïðèãëàøàåì ê îáñóæäåíèþ

В электронную очередь, шахтинские дети

Тридцать три коровы Ó ñîñåäåé áîëüøàÿ îòàðà îâåö. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íåñêîëüêî æèâîòíûõ áîëüíû. Ïàñòè ìû âûõîäèì èõ âìåñòå. Ïîäñêàæèòå, êàê íàì îáåçîïàñèòü çäîðîâûõ æèâîòíûõ? Нина Федосеевна, поселок ГРЭС.

Ïî íîâîé óïðîùåííîé ñèñòåìå ÷åðåç ÌÔÖ ñ 25 ïî 31 ìàðòà 116 ñåìåé âñòàëè íà î÷åðåäü â äåòñêèé ñàä. Ñ 18 ïî 24 ÷èñëî ýòîãî æå ìåñÿöà îíà óâåëè÷èëàñü íà 182 ÷åëîâåêà. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê çàïèñàëèñü â ýëåêòðîííóþ î÷åðåäü ÷åðåç Èíòåðíåò. Ýòî íå òîëüêî èñêëþ÷àåò êîððóïöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ, íî è ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü î÷åðåäü ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã. Òåïåðü øàõòèíöàì, æåëàþùèì óñòðîèòü ðåáåíêà â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, íóæíî ïðèéòè â ÌÀÓ «ÌÔÖ ã. Øàõòû» è ïðåäñòàâèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû èëè çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.  ãîðîäå Øàõòû áóäóò ïîñòðîåíû 4 äåòñêèõ ñàäà, äëÿ êîòîðûõ óæå âûäåëåíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè: äâà â öåíòðå è ïî îäíîìó â ïîñåëêàõ Àðòåìå è ÕÁÊ.

Èãîðü Ïîäðåçîâ, âåòåðèíàðíûé âðà÷ýïèçîîòîëîã ãîðîäñêîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ: -  àïðåëå â Øàõòàõ íà÷àëàñü äèñïàíñåðèçàöèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáîé. Êðóïíûé è ìåëêèé ñêîò ìû áóäåì èññëåäîâàòü íà òóáåðêóëåç, áðóöåëëåç, ëåéêîç. Ïðîâåäåì âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ñèáèðñêîé ÿçâû. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Øàõòèíñêóþ ãîðîäñêóþ âåòåðèíàðíóþ ñòàíöèþ ïî àäðåñó: ïðîñïåêò Ïîáåäû Ðåâîëþöèè, 115, à òàêæå ïî òåëåôîíó 25-09-73.

• Îòêëèê

Хотим платить в одном окне

Ôîòî Ðîìàíà Ïîâå÷åðîâà.

Машина времени в действии

Ìàêñèì (2.04;08:54): - Ëþäè, âñòàâøèå â ýëåêòðîííóþ î÷åðåäü ÷åðåç Èíòåðíåò, êàê âû ýòî ñäåëàëè? Îòïðàâèë óæå 10 çàÿâëåíèé, ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ - «Îøèáêà îòïðàâêè â âåäîìñòâî». Çâîíèë â òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàì çàïðîñèëè ñêðèíû âñåõ ýòàïîâ çàïîëíåíèÿ. Ðåçóëüòàòà íåò. Ãäå ïîäâîõ, íå ìîãó ïîíÿòü. Âðàçóìèòåëüíîãî îòâåòà íèêòî íå äàåò.  ÌÔÖ âûáðàòüñÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ò. ê. âðåìÿ ìîåé ðàáîòû íàêëàäûâàåòñÿ íà ãðàôèê ðàáîòû öåíòðà. Ïîäåëèòåñü îïûòîì òå, êòî ïîäàâàë çàÿâëåíèå ÷åðåç Èíòåðíåò. Çíàþ åùå îäíó ñåìüþ, ó êîòîðîé òàêàÿ æå ïðîáëåìà, êàê è ó ìåíÿ. Ðåäàêöèÿ ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ òåõ, êîìó óäàëîñü âñòàòü íà î÷åðåäü ÷åðåç Èíòåðíåò.

Отправляйте SMS-сообщения на номер

+7-928-180-43-04, Ïèøèòå! kvu@kvu.su, óë. Èîíîâà, 182

Âàøå ìíåíèå âàæíî äëÿ íàñ! 23ʡʥʛ ɷʧʥʨʡʖʤʟʧʪʠʩʜʟʘʲʠʛʟʩʜʤʖʤʖʯ ʨʖʠʩʨʦʥʣʥʰʳʵʨʣʖʧʩʫʥʤʖ

• Âîïðîñ - îòâåò

Нам помешали соседи  ðàéîíå Ãðóøåâñêîãî ìîñòà æèòåëè ïîñòîÿííî ìóñîðÿò, æãóò êîñòðû è íå óáèðàþò íà ñâîåé òåððèòîðèè. Ïî÷åìó ñ ýòèì íè÷åãî íå äåëàþò? Наталья Васильевна. Èãîðü Áàðàáàø, íà÷àëüíèê Îêòÿáðüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Øàõòû: - Ëèöà, ïðîæèâàþùèå â ýòîì ðàéîíå, çàðåãèñòðèðîâàíû ñîãëàñíî äîìîâîé êíèãå è ïðîæèâàþò ïî óëèöå Øîññåéíîé, 133à, â êîëè÷åñòâå 12 ÷åëîâåê. Äëÿ îòîïëåíèÿ â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè óêàçàííûå ëèöà èñïîëüçóþò äðîâà, êîòîðûå ñêëàäèðóþò íà òåððèòîðèè ÷àñòíîãî äîìîâëàäåíèÿ. Ñèñòåìàòè÷åñêè óêàçàííûå ãðàæäàíå ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ÷èñòîòû â ã. Øàõòû, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Øàõòèíñêîé ãîðîäñêîé äóìû îò 24.11.2011 ã. ¹187. Ðåãóëÿðíûå ïðîâåðêè ÷àñòíîãî äîìîâëàäåíèÿ ïî óëèöå Øîññåéíîé, 133à, ïðîâîäÿòñÿ êàê ñïåöèàëèñòàìè Îêòÿáðüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà, òàê è ñîòðóäíèêàìè Îòäåëà ïîëèöèè ¹3 ÓÌÂÄ ÐÎ ïî ã.Øàõòû.  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ æèòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ â Îêòÿáðüñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: óë. Ìåëèõîâñêàÿ, 1í (òåë. 28-84-31).

Åùå 15 ëåò íàçàä â ýòî çäàíèå ïðèõîäèëè ðåáÿòèøêè èç áëèæàéøèõ øêîë ¹¹25, 22, 23: èõ îáó÷àëè âîæäåíèþ, øâåéíîìó èñêóññòâó, òîêàðíîìó äåëó è ìíîãîìó äðóãîìó. Ëåò 8 íàçàä çäåñü þòèëàñü 25 øêîëà, ïîêà â å¸ îñíîâíîì çäàíèè øåë ðåìîíò. Óâû, ñ 2009 ãîäà â çäàíèè ñîâåðøåííî íèêîãî è íè÷åãî óæå íåò. Ê íàì îáðàùàþòñÿ æèòåëè óëèöû Ôèñóíîâà, ïî êîòîðîé è íàõîäèòñÿ çäàíèå áûâøåãî ïðîôöåíòðà (Ôèñóíîâà, 40), à òåïåðü ïîëóðàçðóøåííàÿ íî÷ëåæêà äëÿ áîìæåé: «Îêíà ðàçáèòû, êèðïè÷è, øòóêàòóðêà âàëÿòñÿ, êðûøà ëåòèò îò ñèëüíîãî âåòðà. Îãðîìíîå çäàíèå íèêîìó íå íóæíî. Ðÿäîì åñòü îãðîìíûå ãàðàæè, íî, ïî-âèäèìîìó, îíè òîæå íèêîìó íå íóæíû. Ïîëèãîí, ãäå ðàíüøå ìàëü÷èøêè ñ ðåçâîñòüþ ó÷èëèñü íà ÇÈËàõ åçäèòü, ñåé÷àñ ïîêðûò áèòûì ñòåêëîì. Äåòÿì óæå âûéòè íåêóäà: ìóñîðíèê âîêðóã è áèòîå ñòåêëî. Êîíå÷íî, ëåã÷å, íàâåðíîå, âûñòðîèòü íîâîå, ÷åì ñëåäèòü çà ñòàðûì. «Çà ñòàðûì è íîâîå âèäíî», ãîâîðèëè íàøè ñòàðèêè».

• Óëûáíèòåñü!

Разруха после ремонта  ðåäàêöèþ åæåíåäåëüíèêà «Ê Âàøèì óñëóãàì» ïðèøëî îáðàùåíèå îò ÷èòàòåëüíèöû Àíàñòàñèè Ëåáåäåâîé: «Ìû æèëüöû äîìîâ ¹¹12, 14, 16, 18 ïî óë. Èíäóñòðèàëüíîé â ïîñåëêå ÕÁÊ.  îêòÿáðå - íîÿáðå 2012 ãîäà â íàøåì äâîðå ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî çàìåíå òåïëîòðàññû. Òðóáû ïðîõîäÿò êàê ðàç ïîä àñôàëüòèðîâàííîé äîðîãîé, ñîîòâåòñòâåííî, îíà ìåñòàìè áûëà ðàçðûòà äëÿ äîñòóïà ê òðóáàì. Íà âîïðîñ: «Êòî áóäåò ïîñëå ïðîâåäåííûõ ðàáîò âîññòàíàâëèâàòü äîðîæíîå ïîêðûòèå?» - íàì îòâåòèëè, ÷òî âñå ïîäúåçäíûå äîðîãè ê äîìàì âîññòàíîâÿò. Ïîñëå çàìåíû òåïëîòðàññû ïðîøåë òðàêòîð, çàêîïàë âñå ÿìû, è íà ýòîì äåëî çàâåðøèëîñü. Çà çèìó, êàê âû ïîíèìàåòå, çåìëÿ ïðîñåëà, äà òàê, ÷òî ïîäúåõàòü ê äîìó ïðàêòè÷åñêè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Äâîð âûãëÿäèò ñåé÷àñ êàê ïîñëå âîéíû, èçâèíèòå çà ñðàâíåíèå. 25 ìàðòà 2013 ãîäà â ãîðîäå íà÷àëñÿ ìåñÿ÷íèê ÷èñòîòû. Ìû â ñâîþ î÷åðåäü ãîòîâû óáèðàòü â ñâîèõ äâîðàõ, íî äàæå ïîñëå óáîðêè ñ òàêèìè äîðîãàìè íàø äâîð íå ñòàíåò óõîæåííûì. Çàðàíåå áëàãîäàðíû, íàäååìñÿ, ÷òî íàøà ïðîáëåìà íå îñòàíåòñÿ íåðåøåííîé».

По обеим жалобам редакция направила официальные обращения в администрацию города. Следите за публикациями в следующих номерах газеты «К Вашим услугам».

Ðèñóíîê Í. Êèí÷àðîâà.

Ôîòî ïðèñëàëà Àëåêñàíäðà Çàéöåâà.

ɹʩʟʢʳʟʙʧʖʣʣʖʩʟʡʖʖʘʩʥʧʥʘʨʥʥʗʰʜʤʟʠ ʨʥʬʧʖʤʜʤʲɴʤʜʤʟʜʧʜʛʖʡʭʟʟʣʥʝʜʩʤʜ ʨʥʘʦʖʛʖʩʳʨʣʤʜʤʟʜʣʮʟʩʖʩʜʢʜʠ

Комментарий с сайта KVU.SU:

Куда делся профцентр?

• Ôîòîôàêò

А что вас радует и удивляет в родном городе? Присылайте свои фотографии на KVU@KVU.SU.

Если Òåìà äëÿ ïóáëèêàöèè íà ñòàòüè у вас Îòêëèêè Âîïðîñû есть: Èíòåðåñíûå èñòîðèè Звоните нам! 8 (8636) 23-79-09

• Æàëîáíàÿ êíèãà

Ïðî÷èòàë ñòàòüþ ïðî òî, ÷òî ïî÷òà íå ïðèíèìàåò ïëàòåæè, è íåò ïðåäåëà âîçìóùåíèþ ïî ïîâîäó îòâåòà äèðåêòîðà. Ìû, æèòåëè ïîñåëêà Ìèðíîãî, ñ÷èòàåì, ÷òî âíîñèòü ïëàòåæè íà ïî÷òå óäîáíî äëÿ âñåõ ãîðîæàí. Ïîæèëûì òðóäíî õîäèòü, åñëè çà ñâåò ïðèíèìàþò òóò, à çà âîäó òàì. Ñîáðàòü âñå êâèòàíöèè è îïëàòèòü èõ â îäíîì ìåñòå ãîðàçäî ëó÷øå. Ïóñòü òå, êòî äàåò ñîâåòû æóðíàëèñòàì, ñàìè ïîïðîáóþò îïëàòèòü âñå êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ïðåäëîæåííîé èìè ñõåìå. Дмитрий Ситар.

Óâèäåëà òàêîå îáúÿâëåíèå â îäíîì èç ìàãàçèíîâ ãîðîäà è áóäòî âåðíóëàñü â ñîâåòñêîå äåôèöèòíîå äåòñòâî, â êîíåö âîñüìèäåñÿòûõ.

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ!

ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʟɭʡʖʩʜʧʟʤʖ ɺʟʰʜʤʡʥ ɧʤʤʖʇʡʪʩʥʘʖʟʤʖʯʟʮʟʩʖʩʜʢʟ


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

5

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Закон в дыму С 1 июня 2013 года курильщикам Курильщиков надо наказывать! îòíîñèòåëüíî íîâîãî çàêîíà çâóв нашей стране придется нелегко. Ìíåíèÿ ÷àò ðàçíûå. В силу вступит первая часть Àíäðåé Ðÿáîâ, äåïóòàò ãîðîäнашумевшего антитабачного ñêîé äóìû, ñ÷èòàåò åãî ñâîåзакона. Кто будет осуществлять âðåìåííûì: – Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïðàконтроль за его выполнением, âèëüíûé çàêîí. Îí íàçðåë óæå äàâíî. Äëÿ êóðèëüùèпока неясно. Но на бумаге все êîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîвыглядит очень сурово. âàíû ñïåöèàëüíûå ìåñòà.

20 000 – 50 000 ʧʪʗʢʜʠʨʥʨʩʖʘʶʩʯʩʧʖʫʲʞʖʡʪʧʜʤʟʜ ʘʨʖʣʥʢʜʩʜ

1 500 –3 000

• Îïðîñ ñ ñàéòà KVU.SU

Как вы относитесь к новому закону о курении?

3%

ʧʪʗʢʜʠoʯʩʧʖʫʞʖʘʥʘʢʜʮʜʤʟʜ ʤʜʨʥʘʜʧʯʜʤʤʥʢʜʩʤʟʬʘʡʪʧʜʤʟʜ

1 200 – 1 500

ɵʜʞʤʖʵ

37% 60% ɶʩʧʟʭʖʩʜʢʳʤʥ ɷʥʢʥʝʟʩʜʢʳʤʥ

ʧʪʗʢʜʠʞʖʦʢʖʩʶʩʡʪʧʟʢʳʰʟʡʟ ʧʜʯʟʘʯʟʜʘʲʡʪʧʟʩʳʨʟʙʖʧʜʩʪ ʘʩʖʣʗʪʧʜʦʥʜʞʛʖ ʖʩʖʡʝʜʘʢʵʗʥʣ ʥʗʰʜʨʩʘʜʤʤʥʣʣʜʨʩʜ В опросе приняли участие 32 человека.

ɷʥʛʖʤʤʲʣʨʖʠʩʖXXXSJHIUNPOFZSV 

Îëåã Äîáðåëÿ, ãëàâíûé âðà÷ Øàõòèíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, Сигареты под запретом â îáùåíèè ñ êîððåñïîíäåíòîì âûÍîâûé çàêîíîïðîåêò áûë ïðèíÿò â òðåòüåì ÷òåíèè â ôåâðàëå è, ñêàçàë íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ íå óñïåâ âñòóïèòü â ñèëó, óæå íàäåëàë äîâîëüíî ìíîãî øóìà. ×òî- åùå áîëåå ðàäèêàëüíûõ ìåð áû ïîíÿòü ïî÷åìó, äîñòàòî÷íî ïîñ- ïî îòíîøåíèþ ê êóðèëüùèìîòðåòü íà ñïèñîê ìåñò, ãäå áóäåò êàì: çàïðåùåíî êóðåíèå. Èòàê, ñ 1 èþ- – Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî êóíÿ 2013 ãîäà íàðóøèòåëÿìè çàêîíà ðèëüùèêîâ ñåé÷àñ íà óëèöàõ ãîñòàíóò âñå, êòî áóäåò êóðèòü â ãî- ðîäà.  ïîñëåäíåå âðåìÿ óâåëè÷èñóäàðñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ó÷- ëîñü êîëè÷åñòâî êóðÿùèõ æåíùèí. ðåæäåíèÿõ è ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ëþ- Íèêòî âåäü èç íèõ íå ñ÷èòàåò ñâîþ äåé. Íî è ýòî åùå íå âñå. Ñ 1 èþíÿ âðåäíóþ ïðèâû÷êó áîëåçíüþ. Çà ïî2014 ãîäà êóðåíèå çàìîùüþ ê âðà÷àì îáðàïðåòÿò â ñàíàòîðèÿõ, Минимальная цена ùàþòñÿ ëèøü òå, ó êîãî íà÷àëèñü ñåðüåçíûå ñîïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåза пачку сигарет äîâàíèÿ, íà âîçäóøíûõ ìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. ñóäàõ è ñóäàõ äàëüíåãî в скором времени Ê êóðèëüùèêàì ñëåäóåò ïëàâàíèÿ, â òðàíñïîðòå ñàìûå ðàäèêàëüсоставит 50 рублей. ïðèìåíÿòü ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíûå ìåðû, âïëîòü äî ëèøåíîãî ñîîáùåíèÿ, à òàêíèÿ ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè. æå íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 15 ì îò âõî- Êàê ìîæíî ñòðàõîâàòü ëþäåé, êîòîðûå äîâ â âîêçàëû, àýðîïîðòû è ìåòðî. ñàìè ñåáÿ óáèâàþò? Ïîìèìî ýòîãî, ñ 2014 ãîäà çàïðåòÿò êóðèòü â ãîñòèíèöàõ, êàôå è ðåñ- Полтинник за пачку òîðàíàõ, íà ïåððîíàõ ïðèãîðîäíûõ Îò äåéñòâèÿ çàêîíà ïîñòðàäàþò íå òîëüêî æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé. Ñïåöè- êóðèëüùèêè, íî è ìåëêèå ðîçíè÷íûå òî÷àëüíûå ìåñòà äëÿ êóðåíèÿ ñ âåíòè- êè ñ òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé, ïîñêîëüêó ïðîëÿöèåé îñòàíóòñÿ òîëüêî â îôèñàõ äàæà ñèãàðåò, êàê è àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ðàçðåøàåòñÿ â ïîìåùåíèÿõ ïëîùàäüþ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ïîä çàïðåò ïîïàäåò ðåêëàìà òà- áîëåå 50 êâ. ì (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâÿò ñåëüáà÷íîé ïðîäóêöèè íà òåëåâèäåíèè ñêèå ìàãàçèíû). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ñèãàè â Èíòåðíåòå, à òàêæå ëîòåðåè ðåò âûðàñòåò äî 50 ðóáëåé çà ïà÷êó. è ñïîíñîðñêèå àêöèè êîìïàíèé. Íà ýêðàíàõ îñòàíóòñÿ ëèøü ýïè- Вопросов больше, чем ответов çîäû ñ êóðåíèåì, ÿâëÿþùèåñÿ Äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà, âûçâàâøå÷àñòüþ õóäîæåñòâåííîãî âûìûñ- ãî òàê ìíîãî ñïîðîâ â îáùåñòâå, îñòàëîñü ëà. Îäíàêî ÷òî ýòî áóäåò ïîäðàçó- ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ. Îäíàêî ïîêà íå ñîâñåì ïîíÿòíî, êàê áóäåò îñóùåñòâëÿòüìåâàòü ïîä ñîáîé, ïîêà íåÿñíî. Êðîìå òîãî, áóäåò çàïðåùåíà îò- ñÿ âûïîëíåíèå åãî æåñòêèõ ñòàòåé. Íàêðûòàÿ äåìîíñòðàöèÿ òîâàðà. ïðèìåð, êòî ñòàíåò ëîâèòü êóðèëüùèêîâ Ïîòðåáèòåëü ñìîæåò ïðèîáðåñ- çà ðóêó? Íåóæòî äëÿ ýòèõ öåëåé íà êàæòè åãî, âûáðàâ ïî ñïåöèàëüíîìó äîì óãëó ïîñòàâÿò ñïåöèàëüíî îáó÷åííûõ ïðåéñêóðàíòó. ëþäåé? Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ìû ïîëó÷èì óæå ïîñëå 1 èþíÿ.

• Öèòàòà

Александр ЛЮБИМЕНКО

Âàäèì Æåëíèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè «Òàáàêïðîì»: – ß ïëîõî ïîíèìàþ, êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé áóäåò âûíóæäåí ëåæàòü â áîëüíèöå, ñìîæåò íå êóðèòü, íàïðèìåð, äâå íåäåëè. Íå äàé áîã ìíå ïîïàñòü â áîëüíèöó. ɷʥʛʖʤʤʲʣʨʖʠʩʖXXXPEOBLPPSH

• Ìíåíèå Åâãåíèé, ðàáîòíèê ñôåðû ÆÊÕ: – Ñàì ÿ íå èçáåæàë ýòîé âðåäíîé ïðèâû÷êè. Îáñóæäàëè ñ äðóçüÿìè çàêîí. Íàäåþñü, ÷òî äëÿ êóðèëüùèêîâ äåéñòâèòåëüíî áóäóò îðãàíèçîâàíû ñïåöèàëüíûå ìåñòà. Àíàñòàñèÿ Íîâèêîâà, ñòóäåíòêà ÞÐÃÓÝÑ: – ß íå êóðþ. Íî âîò íåêîòîðûå ìîè äðóçüÿ îáåñïîêîåíû ýòèì çàêîíîì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, õî÷åòñÿ, ÷òîáû â íàøåé ñòðàíå ñòàëî ìåíüøå êóðèëüùèêîâ. Íîâûé çàêîí íà ýòî è íàïðàâëåí. Åâãåíèé Òêà÷åíêî, ïåíñèîíåð: – Íèêîãäà íå êóðèë è íèêîìó íå ñîâåòóþ. Çàêîí âûçâàë ìíîãî øóìà, íî ïðèíÿò îí ïðàâèëüíî. Êóðèëüùèêîâ â ëþáîì ñëó÷àå ñòàíåò ìåíüøå. Êòî-òî áóäåò ïîáàèâàòüñÿ íîâîãî çàêîíà, à êòî-òî çàäóìàåòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå.

Ôîòî Ñåðãåÿ Êîæèíà.

Áîèòåñü ëè âû ïîñòðàäàòü îò àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà? Ïîäåëèòåñü ñâîèì îòíîøåíèåì ê íîâîìó çàêîíó ñ íàìè. Ïðèñûëàéòå îòêëèêè íà àäðåñ íàøåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû: KVU@KVU.SU. 1109. Ðåêëàìà

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ

Анатолий Романовский – исконный шахтинец, и поговорка «Где родился – там и сгодился» точно про него. Руководитель собственного предприятия – ООО «Ритуал», депутат городской думы трех созывов подряд, он хорошо известен в городе. И не только как умелый руководитель, общественный деятель, но и как человек, принимающий живейшее участие в духовно- нравственном и военно-патриотическом воспитании молодежи, в культурной жизни родного города и Дона. ɰʣʜʤʤʥʩʖʡʥʬʖʧʖʡʩʜʧʟʞʥʘʖʢʖɧʤʖʩʥʢʟʶɩʖʨʟʢʳʜʘʟʮʖʧʪʡʥ-

ʘʥʛʟʩʜʢʳʙʥʧʥʛʨʡʥʙʥʡʪʢʳʩʪʧʤʥʙʥʭʜʤʩʧʖjɹʥʞʘʪʮʟʜx ʮʢʜʤ ɹʥʵʞʖʝʪʧʤʖʢʟʨʩʥʘɸʥʨʨʟʟ ʞʖʣʜʨʩʟʩʜʢʳʦʧʜʛʨʜʛʖʩʜʢʶɹʥʵʞʖ ʦʟʨʖʩʜʢʜʠɬʥʤʖɪʖʢʟʤʖɭʧʜʣʟʤʖɩʣʜʨʩʜʨʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʜʢʜʣʙʥʧʥʛʨʡʥʙʥʦʖʩʧʟʥʩʟʮʜʨʡʥʙʥʡʢʪʗʖ jɲʥʢʥʡʥʢʖʦʖʣʶʩʟxɧʢʜʡʨʜʜʣɯʖʧʖʩʪʜʘʲʣʥʤʖʤʖʛʤʶʬʦʧʟʜʞʝʖʢʖʘɶɶɶjɸʟʩʪʖʢxʨʥʮʜʤʳʦʧʟʶʩʤʥʠʟʥʩʘʜʩʨʩʘʜʤʤʥʠʣʟʨʨʟʜʠ ɹʥʵʞʦʟʨʖʩʜʢʜʠɬʥʤʖʘʨʘʶʞʟ ʨʥʨʘʥʟʣʛʜʨʶʩʟʢʜʩʟʜʣʤʖʙʧʖʛʟʢ ʵʗʟʢʜʠʤʲʣʟʣʜʛʖʢʶʣʟʙʧʪʦʦʪ ʞʜʣʢʶʡʥʘoʩʜʬ ʡʩʥʘʤʥʨʟʩʨʘʥʠ ʘʡʢʖʛʘʧʖʞʘʟʩʟʜʛʪʬʥʘʤʥʨʩʟ ʟʡʪʢʳʩʪʧʲɬʥʤʨʡʥʙʥʡʧʖʶɹʧʜʛʟʯʖʬʩʟʤʭʜʘʩʖʡʥʠʮʜʨʩʟʪʛʥʨʩʥʜʤʥʛʘʥʜ ʟʥʛʟʤʟʞʤʟʬoɧʤʖʩʥʢʟʠɸʥʣʖʤʥʘʨʡʟʠ

Ã. Åðåìèíà (â öåíòðå) âðó÷àåò þáèëåéíóþ ìåäàëü À. Ðîìàíîâñêîìó.

ɩʧʪʮʜʤʟʜʵʗʟʢʜʠʤʥʠʣʜʛʖʢʟ ʖʩʖʡʝʜʦʥʮʜʩʤʥʠʙʧʖʣʥʩʲʡʪʢʳʩʪʧʤʥʙʥ ʭʜʤʩʧʖjɹʥʞʘʪʮʟʜxʦʧʥʬʥʛʟʢʥʘʦʧʟʨʪʩʨʩʘʟʟʘʨʜʙʥʡʥʢʢʜʡʩʟʘʖɸʖʗʥʮʟʜ ʟʨʢʪʝʖʰʟʜʦʧʜʛʦʧʟʶʩʟʶʩʜʦʢʥʦʥʞʛʧʖʘʟʢʟʨʘʥʜʙʥʧʪʡʥʘʥʛʟʩʜʢʶʨʤʖʙʧʖʛʥʠ ʬʥʩʶ ʨʡʖʞʖʩʳʦʥʦʧʖʘʛʜ ʴʩʥ ʤʜʗʲʢʥʛʢʶʤʟʬʩʖʡʥʠʪʝʤʜʥʝʟʛʖʤʤʥʨʩʳʵɺʥ ʮʩʥɧʤʖʩʥʢʟʠɩʖʨʟʢʳʜʘʟʮoʮʜʢʥʘʜʡʤʜʧʖʘʤʥʛʪʯʤʲʠ ʥʤʟʞʤʖʵʩʤʜʦʥʤʖʨʢʲʯʡʜɵʜʨʣʥʩʧʶ ʤʖʗʥʢʳʯʪʵʞʖʤʶʩʥʨʩʳ ʥʤʤʖʬʥʛʟʩ ʘʧʜʣʶʟʛʢʶʩʥʙʥ ʮʩʥʗʲʨʣʥʢʥʛʲʣʟʡʖʞʖʡʖʣʟʨʩʧʥʜʘʥʠʦʥʛʙʥʩʥʘʡʥʠʦʥʞʖʤʟʣʖʩʳʨʶ ʖʞʖʩʜʣʘʲʨʩʪʦʟʩʳ ʘɬʜʤʳɷʥʗʜʛʲʤʖʣʟʩʟʤʙʜʦʖʣʶʩʟ ɰʘʯʡʥʢʲ ʮʩʥʗʲʘʨʩʧʜʩʟʩʳʨʶʨʧʜʗʶʩʖʣʟʟʪʮʟʩʜʢʶʣʟ ʘʨʜʙʛʖʨʗʥʢʳʯʟʣʝʜʢʖʤʟʜʣʜʞʛʟʩ ʦʥʩʥʣʪʮʩʥ ʮʪʘʨʩʘʪʜʩʢʟʮʤʪʵʥʩʘʜʩʨʩʘʜʤʤʥʨʩʳ

ʞʖʦʥʛʧʖʨʩʖʵʰʪʵʣʥʢʥʛʜʝʳɰʘʜʩʜʧʖʤʥʘʘʥʠʤʲ ʡʡʥʩʥʧʲʣʥʩʤʥʨʟʩʨʶ ʨʥʙʧʥʣʤʲʣʪʘʖʝʜʤʟʜʣ ʤʜʞʖʗʲʘʖʜʩ ɹʟʤʩʜʧʜʨʥʣʨʢʜʛʟʩɧʤʖʩʥʢʟʠɩʖʨʟʢʳʜʘʟʮʞʖʩʘʥʧʮʜʨʩʘʥʣɪɭʧʜʣʟʤʥʠ ʟʛʧʪʙʟʬʣʜʨʩʤʲʬʦʟʨʖʩʜʢʜʠʟʦʥʴʩʥʘ ɩʞʤʖʡʥʨʥʗʥʙʥʪʘʖʝʜʤʟʶɪʖʢʟʤʖɧʢʜʡʨʖʤʛʧʥʘʤʖʘʧʪʮʟʢʖʜʣʪʨʘʥʵʤʥʘʪʵ ʡʤʟʙʪjɪʥʧʥʛ ʘʡʥʩʥʧʥʣʶʝʟʘʪxʅʩʥ ʪʝʜʩʧʜʩʳʜʦʥʨʮʜʩʪʦʥʘʜʨʩʘʥʘʖʤʟʜ ʥʗʟʨʩʥʧʟʟʤʖʯʜʙʥʙʥʧʥʛʖ ʨʥʗʧʖʤʤʥʜʖʘʩʥʧʥʣʦʥʡʧʪʦʟʭʖʣɷʧʟʤʟʣʖʶ ʨʩʥʢʳʛʥʧʥʙʥʠʦʥʛʖʧʥʡ ɧʤʖʩʥʢʟʠɩʖʨʟʢʳʜʘʟʮʘʲʨʥʡʥʥʭʜʤʟʢʩʧʪʛɪɭʧʜʣʟʤʥʠ ʟʞʖʶʘʟʢ ʮʩʥʩʖʡʟʜjʛʪʯʟʦʧʜʡʧʖʨʤʲʜʦʥʧʲʘʲxʤʪʝʤʥʘʨʶʮʜʨʡʟ ʦʥʛʛʜʧʝʟʘʖʩʳʅʩʥ ʦʥʜʙʥʣʤʜʤʟʵ ʛʥʢʙʡʖʝʛʥʙʥʦʧʥʨʘʜʰʜʤʤʥʙʥʮʜʢʥʘʜʡʖ ʦʖʩʧʟʥʩʖʧʥʛʤʥʙʥʙʥʧʥʛʖ ɹɪʢʜʗʥʘʖ


6

ÄÅËÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

• ïðîèçâîäñòâî • îôèöèàëüíî • ýêîíîìèêà • áèçíåñ • áèçíåñ-àíîíñ • èííîâàöèè • íîâîñòè ïàðòíåðîâ • íàëîãè • • íîâîñòè îáëàñòè • èíâåñòèöèè • çàêîíîïðîåêò • êàäðû • áàíêè • öèòàòà • êîðîòêî • ðûíîê òðóäà • ýêñïåðò •

9 àïðåëÿ ñòàðòóþò ïðåäêàñòèíãè ïðîåêòà «Ñòàðò-àï ãîäà». Âñòðå÷àåìñÿ â Òàãàíðîãå. À ïîòîì åùå Àçîâ, Âîëãîäîíñê è Øàõòû. Óñïåéòå çàïîëíèòü àíêåòó! Íà êîíó 500 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ðàçâèòèå âàøåãî áèçíåñà! Екатерина Стенякина, депутат Шахтинской городской думы (запись в микроблоге Твиттера от 03 апреля).

• Èíâåñòèöèè

Пообщались неформально Êèòàéöû ìîãóò ðàññìîòðåòü Øàõòû êàê îäèí èç ãîðîäîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, êóäà ìîæíî âëîæèòü ñâîè èíâåñòèöèè. Âñòðå÷à ñ ÷àåïèòèåì ïðîøëà â ãîðîäñêîé äóìå â ÷åñòü âèçèòà êèòàéñêîãî ãîñòÿ Æèí Âåíêâàíà, äèðåêòîðà êèòàéñêîãî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó òðàíñïîðòíûõ ëåíò è òåõíè÷åñêîé ïëàñòèíû.  íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâîä «Òÿíü Æóíü Ñþàíü», ïðèíàäëåæàùèé Æèí Âåíêâàíó, àðåíäóåò â Øàõòàõ ñêëàäû. Êàê ìû âûÿñíèëè, äåëîâûå ñâÿçè ñ íèì ïîääåðæèâàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ãîðîäñêîé äóìû ïî ýêîíîìèêå Àëåêñåé Òóøìèíöåâ. Îí ïðèãëàñèë êèòàéñêîãî ïàðòíåðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèì ãîðîäîì. Àëåêñåé Òóøìèíöåâ, äåïóòàò ãîðîäñêîé äóìû, äèðåêòîð ÎÎÎ «ÞãÏîëèìåðÏëþñ»: – Ýòî äèðåêòîð è ñîáñòâåííèê çàâîäà â Êèòàå, êîòîðûé âèäèò ïåðñïåêòèâû è ñîáèðàåòñÿ èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â ðàçâèòèå ñâîåãî áèçíåñà â Ðîññèè, ê íàì ïðèåõàë, ÷òîáû íàéòè ìåñòà äëÿ èíâåñòèöèé. Åñëè îí ïðèìåò ðåøåíèå îá èíâåñòèöèÿõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ãîðîä Øàõòû. Áåçóñëîâíî, òåïëûé ïðè¸ì, ÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå, ïðîñòîå, íåïàôîñíîå ÷àåïèòèå, ïîëíûé è îáúåêòèâíûé ðàññêàç î ãîðîäå ïîíðàâèëèñü Æèí Âåíêâàíó. Íàø ãîñòü ðàññêàæåò îá èìåþùèõñÿ çäåñü âîçìîæíîñòÿõ äðóçüÿì è çíàêîìûì. Ðåêëàìà

Смотрите и обсуждайте материалы на сайте

• Ýêñïåðò

При смерти? Уплатите взносы!  ðåäàêöèþ ñî ñâîåé ïðîáëåìîé îáðàòèëñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àíàòîëèé Ãðèùåíêî, ïåíñèîíåð: – Êîãäà ÿ ïîñòóïàë íà ðàáîòó â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ, îò ìåíÿ ïîòðåáîâàëè çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è çàïëàòèòü íàëîãè â êà÷åñòâå ÈÏ. Çàíèìàëñÿ ãðóçîïåðåâîçêàìè, çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì íå èìåë. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà âîçðîñëè ñòðàõîâûå âçíîñû â ÏÔ è ÎÌÑ.  äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïîïàë â áîëüíèöó ñ òÿæåëîé ïíåâìîíèåé, íàõîäèëñÿ â ïðåäñìåðòíîì ñîñòîÿíèè. Çàíèìàòüñÿ ãðóçîïåðåâîçêàìè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ìîãó. Ñ íàëîãîâîãî ó÷åòà êàê ÈÏ ñíÿò òîëüêî â íà÷àëå ôåâðàëÿ, òàê êàê ôèçè÷åñêè íå ìîã ïîäàòü çàÿâëåíèå ðàíüøå. Çà ÿíâàðü 2013 ìíå âûñòàâëåí ñ÷åò, ðàâíûé ïîëîâèíå ìîåé ïåíñèè. Ïîäàë â ÏÔ çàÿâëåíèå îá îñâîáîæäåíèè îò óïëàòû âçíîñîâ çà 2013 ãîä, ò. ê. íå âåë äåÿòåëüíîñòè, íî ìíå îòêàçàëè.  îòâåòå ÏÔ ãîâîðèòñÿ, ÷òî íå óïëà÷èâàòü âçíîñû ìîæíî â ïåðèîä âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó, óõîäà çà ðåáåíêîì è ïî ðÿäó äðóãèõ ïðè÷èí. Ïîëó÷àåòñÿ, ïðåäñìåðòíîå ñîñòîÿíèå íå ïîâîä äëÿ íåóïëàòû âçíîñîâ? Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

7 000

– примерно такое количество индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность в Ростовской области с января по март этого года. До конца полугодия эта цифра может увеличиться ещё на 6 тысяч.

Ôîòî ñ ñàéòà gazeta-vibor.ru.

• Öèòàòà

(По данным сайта www.gorodn.)

Àííà Áóòðèíà, þðèñò, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì ÎÎÎ «Ïðàâîâîé öåíòð «Ôîðñåòè»: – Ñòðàõîâûå âçíîñû íóæíî îïëà÷èâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïðåêðàòèòå äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå ÈÏ. Ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íåóïëàòû.

От редакции Ñóäèòå ñàìè, íàñêîëüêî ýòî ñïðàâåäëèâî. Ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ – ýòî ñåðüåçíîå áðåìÿ, íå çàâèñÿùåå îò äîõîäîâ è ëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïîíèæåíèÿ ðàçìåðà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íå ñìîã ïîîáåùàòü äàæå Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå íåäàâíî ñîñòîÿâøåéñÿ êîíôåðåíöèè «Íàðîäíîãî ôðîíòà».

• Íîâîñòè îáëàñòè

Как карта пойдет Åäèíàÿ êàðòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ê êîììóíàëüíûì ñåòÿì äîëæíà ïîÿâèòüñÿ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äî êîíöà ìàÿ. Òàêîå ïîðó÷åíèå îòäàë ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âàñèëèé Ãîëóáåâ ïî ðåçóëüòàòàì âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà Òàãàíðîãà. Ñåòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïðîöåäóðà çàòðîíåò â ïåðâóþ î÷åðåäü. Çàòåì ïî ýòîé ñõåìå áóäóò ðåøàòüñÿ ïðîáëåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ê äðóãèì êîììóíàëüíûì ñåòÿì. Ñìûñë íîâîââåäåíèÿ – óïðîñòèòü ýòè ïðîöåäóðû è ñíèçèòü çàòðàòû ïðåäïðèíèìàòåëåé.

• Áàíêè

Курсы валют Àëåêñåé ×åðíîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü: – Ïîñëåäíåå âðåìÿ íàñòîðîæåííî îòíîøóñü ê ëþáûì íîâîââåäåíèÿì. ×åì ìåíüøå ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîìîãàþò, òåì ëó÷øå. Âîëíà «ïîìîùè» â ïðîøëîì ãîäó çàêîí÷èëàñü ñóùåñòâåííûì ïîâûøåíèåì íàëîãîâ. Ïÿòü ëåò íàçàä ó ìåíÿ íà òî, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ãàçîïðîâîäó – îò çàÿâëåíèÿ äî ïîäà÷è ãàçà, óøåë ìåñÿö, ñåé÷àñ ýòî çàíèìàåò øåñòü ìåñÿöåâ…

Материалы подготовлены Татьяной Пшеничной при информационной поддержке администрации г. Шахты и информационных партнеров издания.

31,75 31,59 31,43 31,27 31,11 41,05

31,21

31,12 03.04.13

04.04.13

05.04.13

06.04.13

07.04.13

08.04.13

09.04.13

10.04.13

40,79

40,65

40,53 40,27 40,01

40,01 04.04.13 06.04.13 08.04.13 10.04.13 03.04.13 05.04.13 07.04.13 09.04.13

График изменения официального курса валют за прошлую неделю составлен по данным сайта Центрального банка РФ. 801. Ðåêëàìà

18 ïðè÷èí, ÷òîáû ðàáîòàòü â «ÐÈÝËÒÈ»

ВЫГОДНО 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Оформление по ТК, социальный пакет, карьерный рост (почти все руководители компании начинали с рядовых сотрудников). Вы будете обеспечены постоянным стабильным заработком в виде окладной части, плюс процент от сделки. Стационарный телефон с городским номером и мобильная связь за счет компании (хороший способ для сотрудника сэкономить). Большая база клиентов и объектов недвижимости (доступная для работы каждому менеджеру компании). Собственная юридическая служба в помощь сотрудникам (если возникнут вопросы в работе, наши юристы помогут). Информационная поддержка компанией: наружная реклама, в печатных изданиях, Интернете и др. (вся недвижимость из нашей базы обязательно рекламируется, значит, вы будете работать с объектами, на которые есть реальный спрос). Наличие специального образования необязательно (по опыту выдающимся мастером своего дела может стать риэлтор как с техническим, так и с гуманитарным образованием). Вы будете работать в стабильной и одной из опытнейших компаний на рынке недвижимости г. Шахты (согласитесь, приятно работать в успешной компании).

КОМФОРТНО

9.

Возможен гибкий или даже свободный график работы (вы сможете совмещать работу в нашей компании с учебой, увлечением, воспитанием ребенка или с чем-то ещё).

10. Служебный автомобиль с водителем для показов объектов и сопровождения сделок (вы не будете мерзнуть на морозе или мокнуть под дождем). 11. Уютный офис с удобными рабочими местами (ваш компьютер обязательно будет с выходом в Интернет). 12. Доброжелательное руководство (а разве оно может иначе относиться к талантливому сотруднику?). 13. Дружный коллектив, в котором приятно работать и отмечать праздники (совсем недавно мы все вместе жгли Масленицу и ели блины, а теперь с нетерпением ждем майские праздники!).

ИНТЕРЕСНО

14. Вы сможете сами выбрать работу в любом подразделении компании: отдел продаж жилой недвижимости, отдел коммерческой недвижимости, отдел аренды, отдел оформления документов и сопровождения сделок (классно, когда сам можешь выбирать!). 15. Есть собственный учебный центр (не беда, если у вас нет опыта работы с недвижимостью, талантливый человек талантлив во всем!). 16. Предусмотрены внутрикорпоративные тренинги для всех сотрудников: и для новичков в профессии, и для опытных риэлторов (новые знания пойдут только на пользу). 17. Бесплатное обучение в компании по направлениям: 1) переговоры, 2) техника продаж, 3) правовые основы риэлторской деятельности, 4) знание психологии клиента. 18. Вы сможете участвовать в региональных и городских отраслевых мероприятиях по обмену опытом с коллегами из других компаний (новые знакомства – это всегда интересно!).

Хотите работать в компании, где:

– ежедневно раздается свыше 60 звонков; – ежемесячно регистрируется более 200 обращений клиентов; – за 18 лет на рынке недвижимости г. Шахты было проведено более 4500 сделок; – более 50% клиентов приходят в компанию по рекомендациям или повторно?

Приглашаем работать к нам, в «РИЭЛТИ»! г. Шахты, ул. Пролетарская, 171. Тел.: 23–70–03, 8–961–414–90–09 www.rialt-info.ru


ÎÁÙÅÑÒÂÎ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

7

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

• Ñàììèò

Анапа собрала лучших издателей

«КВУ» в центре событий Ñîòðóäíèêè Èçäàòåëüñêîãî äîìà Ïåðåãóäîâà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Ìåñòíàÿ ãàçåòà â öåíòðå ñîáûòèé». Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî â Ìîñêâå æóðíàëèñòîâ è ðåäàêòîðîâ, ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ è äèçàéíåðîâ ïîïóëÿðíûõ ðåãèîíàëüíûõ èçäàíèé. Максим РЯБЧЕНКО

Ôîòî Àíàòîëèÿ Ïîëîçêîâà.

Î íîâûõ òå÷åíèÿõ â îáëàñòè æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé, âåäåíèÿ èíòåðíåò-âåðñèé ïå÷àòíûõ èçäàíèé, îíëàéí-òðàíñëÿöèé è î êà÷åñòâåííîé ñúåìêå âèäåîðåïîðòàæåé ó÷àñòíèêàì ðàññêàçàëè ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ýêñïåðòû. Îäíèì èç ñàìûõ çàïîìèíàþùèõñÿ âûñòóïëåíèé ñòàëà ïðåçåíòà-

• Êîíôåðåíöèÿ

öèÿ îòêðûòîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «The Guardian UK» Àìàíäû Ìèêåë, êîòîðàÿ ïîäåëèëàñü îïûòîì êðàóäñîðñèíãà – ïðèâëå÷åíèÿ áîëüøîé ìàññû ÷èòàòåëåé ê ðàáîòå ðåäàêöèè. Êîíôåðåíöèÿ – ýòî îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ è ïåðåíÿòü èõ îïûò ðàáîòû ñ ïå÷àòíûìè è îíëàéí-èçäàíèÿìè. Íàøèì ñîòðóäíèêàì ïîñëåäíèå âûõîäíûå ìàðòà ïðèíåñëè ìàññó íîâûõ âïå÷àòëåíèé è èäåé äëÿ ðàçâèòèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî è âû, äîðîãèå ÷èòàòåëè, âñêîðå ñìîæåòå ñòàòü ó÷àñòíèêàìè íîâûõ ïðîåêòîâ èçäàòåëüñêîãî äîìà, à íàøè ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è ñàéò ïðåïîäíåñóò âàì åùå íå îäèí ïðèÿòíûé ñþðïðèç.

Êàê êîíêóðèðîâàòü êëàññèôàéäíûì èçäàíèÿì ñ ñåòÿìè? Åñòü ëè áóäóùåå ó ïå÷àòíûõ ÑÌÈ? Êàê ñåãîäíÿ çàðàáàòûâàòü ãàçåòàì äåíüãè, êîãäà óøëè èëëþçèè? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû îáñóæäàëèñü íà Ñàììèòå ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëåé, êîòîðûé ïðîøåë â Àíàïå. Лилия КАЛМЫКОВА Íà VII Ñàììèò ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëåé «Ñòðàòåãèè óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ â ìåäèàáèçíåñå» ñúåõàëèñü ðóêîâîäèòåëè ìåäèàõîëäèíãîâ ñî âñåé Ðîññèè: îò ßêóòñêà äî Êàëèíèíãðàäà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì Ïåðåãóäîâà» Ãåííàäèé Ïåðåãóäîâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Ê Âàøèì óñëóãàì» Ëèëèÿ Êàëìûêîâà è ðóêîâîäèòåëü ðåêëàìíîãî îòäåëà Ñâåòëàíà Êàñüÿíîâà. Èçäàòåëè èç Øàõò, Êèðîâà, Êîñòðîìû, Âîðîíåæà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû, Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è äðóãèõ ðàéîíîâ è ãîðîäîâ Ðîññèè ïîäåëèëèñü ñ êîëëåãàìè ñâîèì îïûòîì. Ãîñòåì ñàììèòà â ýòîì ãîäó ñòàë Ðîññ Ñýòëñ – ñòàðøèé ñîâåòíèê ïî öèôðîâûì ìåäèà, ñïåöèàëèñò ñ ìèðîâûì èìåíåì. Îí ðàññêàçàë î âëèÿíèè öèôðîâûõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè íà òðàäèöèîííóþ áèçíåñ-ìîäåëü, öèôðîâûõ

êëàññèôàéäîâ è ñïðàâî÷íèêîâ íà ìåñòíûé ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. Òàêæå ðåãèîíàëüíûå èçäàòåëè îáñóäèëè âîïðîñû ðàáîòû ïî ïîäïèñêå, ðàñïðîñòðàíåíèþ ãàçåò Ïî÷òîé Ðîññèè. Ðàçãîâîð øåë è î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ æóðíàëèñòû, ÿâëÿþùèåñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñäåðæèâàþùèõ ôàêòîðîâ â áîðüáå ñ êîððóïöèåé, íå çàùèùåíû ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ýòîãî íå ñêàæåøü î ÷èíîâíèêàõ, êîòîðûõ îíè ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèçâàíû êîíñòðóêòèâíî êðèòèêîâàòü. Ñàììèò ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëåé, îðãàíèçîâàííûé ÀÍÐÈ*, ïðîøåë óæå â ñåäüìîé ðàç. Èçäàòåëüñêèé äîì Ïåðåãóäîâà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÀÍÐÈ ñ 2007 ãîäà. Ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçóåìûõ àëüÿíñîì. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ñîòðóäíèêè ÈÄÏ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Ñàììèòå ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëåé «Ýôôåêòèâíûå ìîäåëè ïàðàëëåëüíîãî ðàçâèòèÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ è ãîðîäñêèõ ïîðòàëîâ â ðåãèîíàõ», êîòîðûé ïðîõîäèë â Åêàòåðèíáóðãå.  Øâåöèè îíè ïîçíàêîìèëèñü ñ îïûòîì ñâîèõ çàðóáåæíûõ êîëëåã, à ñîâñåì íåäàâíî âìåñòå ñ äðóãèìè ðîññèéñêèìè ìåäèàìåíåäæåðàìè ïîáûâàëè â ÑØÀ. ɧɵɸɰ o ɧʢʳʶʤʨ ʤʜʞʖʘʟʨʟʣʲʬ ʧʜʙʟʥʤʖʢʳʤʲʬ ʟʞʛʖʩʜʢʜʠ ɩ ʜʙʥ ʨʥʨʩʖʘ ʨʜʙʥʛʤʶ ʘʬʥʛʟʩ ʥʡʥʢʥ ʧʜʙʟʥʤʖʢʳʤʲʬ ʟʞʛʖʩʜʢʳʨʡʟʬ ʛʥʣʥʘ ʨʥ ʘʨʜʠ ɸʥʨʨʟʟ ʡʥʩʥʧʲʜ ʘʲʦʪʨʡʖʵʩʦʜʧʟʥʛʟʮʜʨʡʟʬʟʞʛʖʤʟʠ

• Êóõîííûé òðåï

Стиральная машинка сломалась? Âå÷åðîì ñèäèì ñî ñâîåé ñóïðóãîé, òåëåâèçîð ñìîòðèì. Ñåðèàë êàêîé-òî. Íàâåðíîå, ïðî ëþáîâü, òàì ìàëî óáèâàþò. Äàæå çàñûïàòü íà÷àë. Õîðîøèé òàêîé ñåðèàë. È âäðóã âíèçó áåãóùàÿ ñòðîêà, ÷òî ñêîðî ýêñòðåííûé âûïóñê íîâîñòåé. Áàáóëÿ ìîÿ ïåðåæèâàòü íà÷àëà: ÷òî æ òàêîãî ìîãëî ñëó÷èòüñÿ, ÷åãî òàêàÿ ýêñòðåííîñòü? Ïðåäïîëîæåíèÿ âñÿêèå ñòðîèì. Ìîæåò, çàëîæíèêîâ âçÿëè èëè äåïóòàòîâ àðåñòîâàëè… Ñòðàõ áåðåò. Óæå è ñåðèàë íå ñìîòðèì. Олег ЗАИКА Ïîäîøëî âðåìÿ. Ñòàëè ýòè ýêñòðåííûå íîâîñòè ðàññêàçûâàòü. Îêàçûâàåòñÿ, ðåøèëè íà Êèïðå íàëîãè áðàòü ñ áàíêîâñêèõ âêëàäîâ. Ôóòû-íóòû, ïîëåã÷àëî. Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïðîâåðèëè, íåò ëè ó íàñ íà òîì îñòðîâå âêëàäîâ êàêèõ. Íåòó. È îòðîäÿñü íå áûëî. Êàê, âïðî÷åì, è çäåñü. Îäíàêî áàáóëÿ ìîÿ ðàçâîëíîâàëàñü: æàëêî-òî âñå æå ëþäåé! Êîïèëè-êîïèëè, ïî êîïåå÷êå ñêëàäûâàëè… Òîëüêî ÷òî ýòî íàøè òàê ïåðåæèâàþò? Ñâîèõ ïðîáëåì â ñòðàíå íå õâàòàåò? Íà÷èíàþ îáúÿñíÿòü, ÷òî òàì íàøè âñÿêèå îôôøîðíûå

êîìïàíèè äåíüãè ñâîè ïðÿòàëè îò íàëîãîâ äà îòìûâàëè. Êèïð äëÿ íèõ êàê ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà. À òåïåðü âîò ñëîìàëàñü. È ÷òî æ òåïåðü íàøè ÷èíîâíèêè äà äåïóòàòû äåëàòü áóäóò? Ó íàñ â Ðîññèè îñòàâëÿòü?  îòå÷åñòâåííóþ ýêîíîìèêó âêëàäûâàòü? Åùå íàäî áóäåò ðàññêàçàòü, îòêóäà ýòè êîïåå÷êè âçÿëèñü. À ýòî æå ñàìàÿ ñòðàøíàÿ òàéíà. Íó, ëàäíî. Íå íàøå ýòî äåëî. ×åãî ñèëüíî-òî ïåðåæèâàòü. Ñòàëè ÷àé ïèòü. Ñèäèì, ÷àè ãîíÿåì, à òóò Ïåòðîâè÷ ïðèõîäèò. È ïåðâûì äåëîì î áàíêîâñêîì êðèçèñå íà Êèïðå. – Ãîðå-òî êàêîå, – ãîâîðèò. – Áåñïðåäåë ïðîñòî òâîðÿò ýòè áàíêèðû ñ èõíèì ïðàâèòåëüñòâîì. Òàê ëþäåé îáóëè. Òîëüêî îäíî ìíå íåïîíÿòíî. Êîãäà ó ìåíÿ âêëàä çàáðàëè (ìû ñ áàáêîé íà ïîõîðîíû êîïèëè), íèêòî è íå äåðíóëñÿ. È äî ñèõ ïîð íå êîìïåíñèðîâàëè. À òóò! Íàëèë ÿ Ïåòðîâè÷ó ÷àéêó. Ïóñòü ïîïüåò è óñïîêîèòñÿ. Íåðâû-òî áåðå÷ü íàäî, îñîáåííî â íàøåì âîçðàñòå. À áàíêîâñêèå êðèçèñû… Ëèøü áû ïåíñèþ íå îòîáðàëè, ÷òîáû òåì ïîñòðàäàâøèì êîìïåíñèðîâàòü.

Ôîòî ñ ñàéòà www.bestnewspaper.ru.

Îïûò ðàáîòû åæåíåäåëüíèêà «ÊÂÓ» çàèíòåðåñîâàë êîëëåã èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè.

Äâóõäíåâíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîëåòåëà íåçàìåòíî. Ðåçóëüòàò – ìíîæåñòâî íîâûõ èäåé è èíòåðåñíûõ êîíòàêòîâ. 910. Ðåêëàìà


8

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Нам любые дОроги дороги Асфальтовое покрытие дорог, а точнее его отсутствие, – больная тема для Шахт. К ней мы обратились снова, но уже в другом разрезе. Вслед за маршрутками и автобусами, тяжело переваливающимися по бездорожью, направился и дежурный автомобиль редакции. Максим РЯБЧЕНКО, Екатерина ТИЩЕНКО, фото Сергея КОЖИНА

Рублем по бездорожью  áþäæåòå 2013 ãîäà íà ðåìîíò äîðîã âûäåëåíî 219 ìëí ðóáëåé, è óæå ïîëó÷åíà ãàðàíòèÿ íà äîïîëíèòåëüíûå 100 ìëí ðóáëåé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.  ýòîì ãîäó áóäåò çàðàíåå ïîäãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà 2014 ãîä, ÷òîáû ðàáîòû ìîãëè íà÷àòüñÿ â ñàìûå ðàííèå ñðîêè. Àäìèíèñòðàöèÿ íåîäíîêðàòíî îáåùàëà ó÷åñòü ïðåäûäóùèå îøèáêè â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîã, ÷òîáû âñå ïðîøëî áåç ñó÷êà è çàäîðèíêè. Íàïîìíèì, ÷òî â 2012 ãîäó èç áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé íà äîðîãè âûäåëåíî 240,9 ìëí ðóáëåé. Ýòè äåíüãè ïðåäíàçíà÷àëèñü íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òðîòóàðîâ è èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

Новые лица, большие надежды Ãëàâà ãîðîäà ñìåíèë íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðåìîíòó äîðîã Äåïàðòàìåíòà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. Ýòó äîëæíîñòü çàíèìàë Îëåã Òðóò. Òåïåðü îòäåë âîçãëàâëÿåò Ñòåïàí Ñèíÿóñêàñ (áûâøèé íà÷àëüíèê öåíòðàëüíîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 1). Íà íåãî âîçëàãàþòñÿ áîëüøèå íàäåæäû, òàê êàê íà ïðåäûäóùåé äîëæíîñòè îí î÷åíü õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ.

Сами с катками Äîðîãè â ãîðîäå òåïåðü áóäåò ðåìîíòèðîâàòü ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Ãëàâà ãîðîäà Øàõòû Äåíèñ Ñòàíèñëàâîâ íà àïðåëüñêîì çàñåäàíèè êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè ïîÿñíèë: –  ïðîøëîì ãîäó áûëè ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû ïî êà÷åñòâó âûïîëíåíèÿ ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.  ðåçóëüòàòå ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäåò ïðîâîäèòü ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå, à íå êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Êðîìå òî-

ãî, çàìåíåí âåñü ñîñòàâ äîðîæíîãî óïðàâëåíèÿ. Òåïåðü çäåñü ðàáîòàþò íîâûå ñïåöèàëèñòû, è ÿ íàäåþñü, ÷òî ðàáîòà áóäåò âåñòèñü ñîâñåì â èíîì íàïðàâëåíèè è áîëåå ýôôåêòèâíî, ñ ó÷åòîì èõ îïûòà è æåëàíèÿ.  ýòîì ãîäó àêòèâèçèðóåòñÿ ïðåòåíçèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ê òåì ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå íå âûïîëíÿþò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ðåìîíòíûì äîðîæíûì ðàáîòàì, à ñàìè äåëà ïåðåäàäóò â àðáèòðàæíûé ñóä. Òàêæå íà÷íåò ôóíêöèîíèðîâàòü çâåíî äîðîæíîé ðàçìåòêè.

Не справились с управлением Êîððóïöèîííûå ñêàíäàëû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà àâòîäîðîã ðåãóëÿðíî âîçíèêàþò â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Îäèí èç ïîñëåäíèõ ñëó÷àåâ ïðîèçîøåë â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ, äåïóòàòîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîäîçðåâàþò â õèùåíèè èç áþäæåòà êàê ìèíèìóì 35 ìëí ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â ïðîâåðêàõ öåíòðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ î ìîøåííè÷åñòâå ñòàëî èçâåñòíî øèðîêîé ïóáëèêå. À îäèí èç îñíîâíûõ ïîäîçðåâàåìûõ, ïåðâûé çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè Àðíîëüä Øàëìóåâ, ñëåã â áîëüíèöó ÿêîáû ñ ñåðäå÷íûì ïðèñòóïîì. Óãîëîâíûå äåëà òàêîãî ðîäà âîçáóæäàëèñü è â Øàõòàõ è äàæå áûëè äîâåäåíû äî ñóäà. Îäíàêî ðåàëüíîãî ñðîêà âèíîâíèêè íå ïîëó÷èëè.  íà÷àëå ãîäà â çàêîííóþ ñèëó âñòóïèëî ðåøåíèå ñóäà ïî äåëó äèðåêòîðà ÎÎÎ «ØÄÓ» Ñåðãåÿ Ñàâ÷åíêî, êîòîðîìó âìåíÿëîñü ïðåâûøåíèå îáúåìîâ âûïîëíåííûõ äîðîæíûõ ðàáîò è, êàê ñëåäñòâèå, õèùåíèå èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñðåäñòâ â ñóììå 1 ìëí 216 òûñ. ðóáëåé. Ðóêîâîäèòåëü ØÄÓ áûë îñóæäåí ïî ÷. 4 ñò. 159 (ìîøåííè÷åñòâî â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå). Ïðèïëþñîâàâ ê ýòîìó äåÿíèþ åùå è ïðåäíàìåðåííîå áàíêðîòñòâî ÎÎÎ «ÄÂÊ», ñóä ïðèãîâîðèë Ñåðãåÿ Ñàâ÷åíêî ê òðåì ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì â îäèí ãîä.

QR-код Просканируйте и выйдите на сайт KVU.SU с помощью смартфона.

Без ста грамм не разберешься ɹʧʖʘʤʟʩʳʨʥʨʩʥʶʤʟʜʧʖʞʢʟʮʤʲʬʪʮʖʨʩʡʥʘʯʖʬʩʟʤʨʡʟʬʛʥʧʥʙʣʲʧʜʯʟʢʟʥʧʟʙʟʤʖʢʳʤʲʣ ʨʦʥʨʥʗʥʣ

1

1.

ɷʧʟʡʢʜʟʢʟʦʢʖʨʩʟʡʥʘʲʠ ʨʩʖʡʖʤʤʖʡʧʲʯʪʖʘʩʥʣʥʗʟʢʶ ʤʖʦʥʢʤʟʢʟʜʙʥʘʥʛʥʠ ʛʥʡʧʖʜʘʟʨʡʥʣʖʤʛʥʘʖʢʟ jɷʥʜʬʖʢʟx

2.

ɵʖʯʘʥʛʟʩʜʢʳʨʩʖʧʖʢʨʶ ʥʗʱʜʞʝʖʩʳʨʖʣʲʜʙʢʪʗʥʡʟʜʶʣʲɹʡʥʧʥʨʩʳʦʧʥʜʞʛʖʦʥʗʜʞʛʥʧʥʝʳʵʤʜʦʧʜʘʲʯʖʢʖʡʣʮ

2

3.

ɹʥʩʧʪʛʤʟʡʟɪɰɨɬɬ ʟʖʘʩʥʢʵʗʟʩʜʢʟʦʧʥʘʥʝʖʢʟʖʘʩʥʨʥʨʩʖʡʖʤʥʣ ʤʖʡʧʲʯʜʪʛʟʘʢʜʤʤʲʣʟ ʘʞʙʢʶʛʖʣʟ

4.

ɷʥʨʢʜʦʧʥʜʞʛʖ ʦʥʶʣʖʣʣʲʥʩʣʜʮʖʢʟʪʧʥʘʜʤʳʥʨʩʖʘʯʜʠʨʶ ʘʨʩʖʡʖʤʜʘʥʛʲʣʖʧʡʜʧʥʣ ʟʜʬʖʢʟʤʖʨʢʜʛʪʵʰʟʠ ʪʮʖʨʩʥʡ

3

5.

ɩʨʜʙʥʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʥʮʜʩʲʧʜʪʮʖʨʩʡʖ ʦʧɳʜʤʟʤʨʡʥʙʥɲʥʣʨʥʣʥʢʖ ʧʤʣʶʨʥʡʥʣʗʟʤʖʩʖ ʪʢɹʣʟʛʥʘʟʮʖ ʦʜʧɴʟʤʨʡʟʠʟʦʧ ɷʥʗʜʛʲɸʜʘʥʢʵʭʟʟ ʣʥʨʩʤʖʘʱʜʞʛʜ ʘʦɲʖʣʜʤʥʢʥʣʤʟ ɸʜʞʪʢʳʩʖʩʲʴʡʨʦʜʧʟʣʜʤʩʖʧʜʛʖʡʭʟʟʥʡʖʞʖʢʟʨʳʤʜʪʩʜʯʟʩʜʢʳʤʲʣʟɽʪʝʜʘʨʜʙʥʛʥʧʥʙʟ ʥʡʖʞʖʢʟʨʳʘʦɧʧʩʜʣʜʟʤʖʪʢɹʣʟʛʥʘʟʮʖ ɴʥʨʩʤʖʘʱʜʞʛʜʘɲʖʣʜʤʥʢʥʣʤʟʤʖʮʖʢʟʥʩʨʲʦʖʩʳɩʥʞʣʥʝʤʥ ʘʨʢʜʛʪʵʰʟʠʧʖʞʣʲʥʬʘʖʩʟʣ ʛʧʪʙʟʜʪʮʖʨʩʡʟʛʥʧʥʙ

4

5

Полный фото- и видеоотчет о нашем эксперименте смотрите на сайте KVU.SU в разделах «Блоги» и «Новости». Свои предложения и пожелания оставляйте в комментариях.

До канадцев далеко

• Çàðóáåæíûé îïûò

Áûâøèé øàõòèíåö Èãîðü Òðóòàíîâ, òåïåðü ïðîæèâàþùèé â ã. Òîðîíòî (Êàíàäà), ðàññêàçàë î òîì, êàê ðåìîíòèðóþò äîðîãè çà ðóáåæîì: – Ñíà÷àëà êàíàäñêèå äîðîæíèêè ñíèìàþò âåðõíèé, ñòàðûé ñëîé äîðîãè, êîòîðûé óòèëèçèðóåòñÿ. Çàòåì óêëàäûâàåòñÿ æåëåçîáåòîí âûñîòîé 20 ñàíòèìåòðîâ. À ïîñëå ýòîãî

êëàäåòñÿ óæå àñôàëüò. Ñðîê ãîäíîñòè äîðîãè ïðè òàêîé òåõíîëîãèè – 10 ëåò.  Êàíàäå ïðèíÿòî äåëàòü âñå êà÷åñòâåííî. Î òàê íàçûâàåìûõ «îòêàòàõ» íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Íè îäíà ôèðìà ïî óêëàäêå äîðîã íå ïîéäåò íà òî, ÷òîáû äîïóñòèòü áðàê, ïîòîìó ÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå åå ðåïóòàöèÿ áóäåò ïîäìî÷åíà è îíà áîëüøå íèêîãäà íå ïîëó÷èò ïîäîáíûé çàêàç, ôèíàíñèðóåìûé èç ìóíèöèïàëèòåòà.


ÎÁÙÅÑÒÂÎ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

9

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Олимпийский ковчег Амбициозные планы по строительству нового района Шахт под названием «Олимпийский» чем-то смахивают на грандиозный для своего времени проект по превращению улицы Шевченко в пешеходную зону. Для неблагополучного во многих смыслах города Олимпийский действительно может стать спасительным ковчегом. Но что будет с теми, кто останется за бортом?

Èñòîðèÿ òàê èëè èíà÷å ïîâòîðÿåò ñåáÿ. Ñíà÷àëà Øàõòû ïîëó÷èëè óñòëàííûå ïëèòêîé Àðáàò è ïîëöåíòðà â ïðèäà÷ó îò Ñåðãåÿ Ïîíàìàðåíêî, ïî ñëóõàì èìåâøåãî ïðÿìîå îòíîøåíèå ê çàâîäó ïî ïðîèçâîäñòâó ïëèòêè. Òåïåðü ìû íàõîäèìñÿ íà ãðàíè ñîçäàíèÿ íîâîãî æèëîãî ìàññèâà ñ êîìïëåêñíîé çàñòðîéêîé. È êàê èçâåñòíî, ñåìüÿ Ñòàíèñëàâîâûõ íå ÷óæäà ñôåðå ñòðîèòåëüíîãî áèçíåñà. Ìûñëü ïðèõîäèò â ãîëîâó ñàìà ïî ñåáå: êîãäà æå ñðåäè êàíäèäàòîâ â ìýðû ãîðîäà ïîÿâèòñÿ ÷åëîâåê, áëèçêèé ê êîìïàíèè ïî ñòðîèòåëüñòâó àâòîäîðîã? Ôåøåíåáåëüíûé ðàéîí Îëèìïèéñêèé âûñòàâëÿåòñÿ â êà÷åñòâå êðåìëåâñêîé òàáëåòêè äëÿ ãîðîäà áûâøèõ øàõòåðîâ, íûíå æèâóùèõ åñëè íå çà ÷åðòîé áåäíîñòè, òî ãäå-òî ïîáëèçîñòè îò íåå. À ÷òî? Ñêàçêè äîëæíû áûòü êðàñèâûìè è ïî áîëüøåé ÷àñòè íåäîñòèæèìûìè. Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, â Îëèìïèéñêîì áóäåò ïîñòðîåíî 19 100 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 859 491 êâ. ì. Ïîñ÷èòàåì: ñðåäíÿÿ ïëîùàäü îäíîé êâàðòèðû ñîñòàâèò íå òàê óæ è ìíîãî – 45 êâ. ì. Äàæå åñëè áðàòü ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà íà 2012 ãîä

(30,9 òûñÿ÷ ðóáëåé), ïîëó÷èòñÿ, ÷òî òàêàÿ êâàðòèðà áóäåò ñòîèòü îêîëî 1,5 ìëí ðóáëåé. È ýòî äëÿ ãîðîäà, ãäå ñðåäíÿÿ çàðïëàòà, ïî äàííûì Ìèíòðóäà è ñîöðàçâèòèÿ, åäâà ïðåâûøàåò 15 òûñÿ÷. Åñëè ñðåäíèé ðàçìåð ñåìüè – òðè ÷åëîâåêà, òî â íîâîì ðàéîíå ïëàíèðóåòñÿ ïîñåëèòü ïî÷òè 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, òî åñòü ÷åòâåðòü âñåãî íûíåøíåãî íàñåëåíèÿ Øàõò. À âû ñìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå áèëåò íà êîâ÷åã? Îëèìïèéñêîìó ïðîðî÷àò ó÷àñòü íîâîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî, à âîçìîæíî, è ñòðóêòóðíîãî öåíòðà ãîðîäà. Çäåñü áóäóò äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ïîëèêëèíèêà, ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð è íåñêîëüêî êðóïíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, à îêðóæàò ðàéîí ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå çîíû. ×åì âàì íå ðàé íà çåìëå? Ïðè ýòîì îáåùàíèÿ àäìèíèñòðàöèè çàâåðøèòü ïðîåêò ïðè áëàãîïðèÿòíîì ñöåíàðèè çà ñåìü ëåò î÷åíü èíòåðåñíî íàêëàäûâàþòñÿ íà ñåòîâàíèÿ íà êîëîññàëüíóþ íåõâàòêó ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò àâòîäîðîã è ìóíèöèïàëüíûõ çäàíèé. Ïîíÿòíî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ – ñôåðà èíâåñòèöèé è áîëüøîé ïðèáûëè, òåì âðåìåíåì êàê óêëàäêà äîðîã – äåëî ñó-

Ðèñóíîê Í. Êèí÷àðîâà.

Яша ХТИНЕЦ

ãóáî áþäæåòíîå è â ïðèíöèïå íåáëàãîäàðíîå. Íî áóäåò î÷åíü èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, êàê ÷åðåç ñåìü ëåò ãóáåðíàòîðà ïîâåçóò ïîêàçûâàòü ñîâðåìåííûé ðàéîí ïî ðàçáèòûì äîðîãàì ìèìî ðàçâàëèâàþùèõñÿ øêîë. Íó, íà òî îí è êîâ÷åã:

êàæäîé òâàðè ïî ïàðå, à êòî íå óñïåë, òîò îïîçäàë. ×òî æ, ïîæèâåì – óâèäèì. Ëè÷íî ìíå áåçóìíî èíòåðåñíî, êàêèì îí áóäåò – Îëèìïèéñêèé êîâ÷åã äëÿ ãîðîäà îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ. 919. Ðåêëàìà

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ? По статистике россияне делают ремонт каждые 5–7 лет. За это время обои, напольные покрытия и другие элементы интерьера порядком изнашиваются. Когда потребность в ремонте назревает особенно остро, нужно решить самый важный вопрос: «Где взять сразу крупную сумму?» ɹʖʣʥʜ ʦʧʥʨʩʥʜ ʟ ʪʛʥʗʤʥʜ ʧʜʯʜʤʟʜoʴʩʥʡʧʜʛʟʩɩʜʛʳʘʨʵʤʜʥʗʬʥʛʟʣʪʵ ʨʪʣʣʪ ʘʲ ʦʥʢʪʮʖʜʩʜ ʨʧʖʞʪ ɺʥʙʛʖʟʧʜʣʥʤʩʤʜʧʖʨʩʶʤʜʩʨʶʤʖʛʥʢʙʟʜ ʙʥʛʲ ʟ ʘʲ ʨʛʜʢʖʜʩʜ ʜʙʥ ʨ ʪʛʥʘʥʢʳʨʩʘʟʜʣ ɵʥ ʡʖʡ ʗʲʩʳ ʜʨʢʟ ʛʖʢʜʡʥʤʜʡʖʝʛʲʠʗʖʤʡʙʥʩʥʘʦʥʣʥʮʳ ʘʖʣ ʛʜʤʳʙʖʣʟ ɷʥʛʦʥʧʮʜʤʤʖʶ ʡʧʜʛʟʩʤʖʶʟʨʩʥʧʟʶ ʤʜʘʲʨʥʡʟʠʥʫʟʭʟʖʢʳʤʲʠʛʥʬʥʛ ʣʖʢʜʤʳʡʟʠʩʧʪʛʥʘʥʠ ʨʩʖʝ ʦʜʤʨʟʥʤʤʲʠʘʥʞʧʖʨʩoʦʧʟʮʟʤ ʴʩʥʣʪʣʥʝʜʩʗʲʩʳʣʤʥʙʥ ɶʩʥʣ ʡʖʡʗʲʨʩʧʥʟʦʧʥʨʩʥʥʫʥʧʣʟʩʳ ʡʧʜʛʟʩ ʤʖ ʧʜʣʥʤʩ ʟ ʙʛʜ ʦʥʢʪʮʟʩʳ ʛʜʤʳʙʟ ʛʖʝʜ ʡʥʙʛʖ ʛʧʪʙʟʜ ʥʩʡʖʞʲʘʖʵʩ oʮʟʩʖʠʩʜʘʤʖʯʜʣʣʖʩʜʧʟʖʢʜ Александр, 39 лет: – Мы ремонт в квартире делали лет 7 назад. Обои поистрепались, в ванной плитку и сантехнику пора поменять, окна пластиковые поставить… Хотели в марте начать, но и погода не способствовала, и в кредите отказывали. У меня пару лет назад были проблемы с работой. Но теперь-то всё нормально! Обратился в банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Там подошли к моей ситуации индивидуально и выдали необходимую сумму. Теперь за апрель точно управимся – успеем как раз до дачного сезона. Спасибо банку за доверие!

Татьяна Стельникова, управляющий офиса банка «ЭКСПРЕССВОЛГА» в г. Шахты: oɯʖʡʧʜʛʟʩʥʣʤʖʧʜʣʥʤʩʡʤʖʣʥʗʧʖʰʖʵʩʨʶʥʮʜʤʳʮʖʨʩʥɰʡʖʝʛʥʣʪ ʣʲ ʨʩʖʧʖʜʣʨʶ ʦʥʣʥʮʳ ɩʜʛʳ ʪ ʤʖʨ ʧʜʯʜʤʟʜʥʘʲʛʖʮʜʡʧʜʛʟʩʖʦʧʟʤʟʣʖʜʩʝʟʘʥʠʮʜʢʥʘʜʡʦʥʨʢʜʗʜʨʜʛʲ ʖʤʜʗʜʞʛʪʯʤʖʶʦʧʥʙʧʖʣʣʖɴʲʟʤʛʟʘʟʛʪʖʢʳʤʥ ʧʖʨʨʣʖʩʧʟʘʖʜʣ ʨʟʩʪʖʭʟʵ ʡʖʝʛʥʙʥ ʡʢʟʜʤʩʖ ʟ ʣʥʝʜʣ ʘʲʛʖʩʳ ʛʜʤʳʙʟ ʛʖʝʜ ʡʥʙʛʖ ʛʧʪʙʟʜ ʥʩʡʖʞʲʘʖʵʩ ɩ ʝʟʞʤʟ ʗʲʘʖʵʩ ʧʖʞʤʲʜ ʫʥʧʨʣʖʝʥʧʤʲʜ ʨʟʩʪʖʭʟʟ ʟʞʞʖ ʡʥʩʥʧʲʬ ʡʖʝʛʲʠʥʗʱʜʡʩʟʘʤʥʤʜʣʥʙʗʲʡʖʡʥʜʩʥ ʘʧʜʣʶ ʦʢʖʩʟʩʳ ʦʥ ʡʧʜʛʟʩʪ ɹʜʙʥʛʤʶʩʖʡʖʶʥʩʣʜʩʡʖʘʡʧʜʛʟʩʤʥʠ ʟʨʩʥʧʟʟʣʥʝʜʩʨʩʖʩʳʦʧʟʮʟʤʥʠʥʩʡʖʞʖ ʘ ʛʧʪʙʥʣ ʗʖʤʡʜ ɵʖʦʧʟʣʜʧ ʡʥʙʛʖʩʥ ʗʲʢʟ ʦʧʥʗʢʜʣʲ ʨ ʧʖʗʥʩʥʠ ʟʢʟ ʨʥ ʞʛʥʧʥʘʳʜʣ ɰʢʟ ʘʲ ʤʖʬʥʛʟʢʟʨʳ ʘ ʛʢʟʩʜʢʳʤʥʣ ʥʩʱʜʞʛʜ

ʥʩʦʪʨʡ ʡʥʣʖʤʛʟʧʥʘʡʖ ʟ ʩʦ ɬʖ ʦʧʥʨʩʥ ʞʖʡʧʪʩʟʢʟʨʳ ʤʖ ʧʖʗʥʩʜ ɭʨʢʟ ʪ ʘʖʨ ʗʲʢʥ ʮʩʥʩʥ ʦʥʬʥʝʜʜ ʜʨʢʟ ʘʲ ʨʮʟʩʖʜʩʜ ʮʩʥ ʘʖʣ ʥʩʡʖʞʖʢʟ ʤʜʨʦʧʖʘʜʛʢʟʘʥ ʨʣʜʢʥ ʦʧʟʬʥʛʟʩʜ ʡʤʖʣʘjʅɲɹɷɸɭɹɹɩɶɳɪɻx Ирина Владимировна, 42 года, продавец: – Начали с мужем делать ремонт, но денег не хватило. Еще и мебель новую надо купить. Решила взять кредит. Да куда там! У меня по справке минималка, а дополнительные доходы в расчет никто не берёт. Подруга посоветовала обратиться в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ». Сказала, что здесь учтут даже дополнительный заработок. Получила деньги очень быстро! Доделали ремонт и купили мягкую мебель. Татьяна Стельникова: – ɷʥ ʦʧʥʙʧʖʣʣʜ ɲɸɭɬɰɺ ɵɧ ɬɶɩɭɸɰɰ ʣʲ ʪʮʟʩʲʘʖʜʣ ʘʨʜ ʘʟʛʲ ʛʥʬʥʛʥʘ ʡʢʟʜʤʩʥʘ ʟ ʥʫʟʭʟʖʢʳʤʲʜ ʟ ʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʲʜ ɧ ʩʖʡʝʜ ʞʖʧʖʗʥʩʥʡʨʪʦʧʪʙʥʘ ʩʜʨʥʘʥʡʪʦ-

ʤʲʠʛʥʬʥʛʨʜʣʳʟɴʤʥʙʟʣʤʖʯʟʣ ʡʢʟʜʤʩʖʣʴʩʥʦʥʞʘʥʢʶʜʩʦʥʢʪʮʟʩʳ ʛʜʤʳʙʟ ʡʥʙʛʖ ʛʧʪʙʟʜ ʟʣ ʥʩʡʖʞʲʘʖʵʩ ɷʧʟ ʨʪʣʣʜ ʛʥ ʧʪʗ ʨʦʧʖʘʡʖ ʥ ʛʥʬʥʛʖʬ ʘʖʣ ʤʜ ʦʥʤʖʛʥʗʟʩʨʶʨʥʘʨʜʣɩʨʷ ʮʩʥʤʪʝʤʥ o ʦʧʥʨʩʥ ʦʖʨʦʥʧʩ ʟ ʢʵʗʥʠ ʘʩʥʧʥʠ ʛʥʡʪʣʜʤʩ ʪʛʥʨʩʥʘʜʧʶʵʰʟʠ ʢʟʮʤʥʨʩʳ ɴʖʢʜʤʳʡʟʠ ʨʩʖʝ ʡʢʟʜʤʩʖ ʤʖ ʦʥʨʢʜʛʤʜʣ ʣʜʨʩʜ ʧʖʗʥʩʲ ʩʖʡʝʜ ʤʜʨʩʖʤʜʩʦʥʣʜʬʥʠɪʢʖʘʤʥʜ ʮʩʥʗʲ ʥʗʰʟʠʩʧʪʛʥʘʥʠʨʩʖʝʗʲʢʤʜʣʜʤʜʜʙʥʛʖɭʨʢʟʘʲʨʥʘʨʜʣʤʜʛʖʘʤʥʦʥʣʜʤʶʢʟʧʖʗʥʩʪʟʤʜʣʥʝʜʩʜ ʟʞʞʖʴʩʥʙʥʦʥʢʪʮʟʩʳʡʧʜʛʟʩ ʦʧʟʬʥʛʟʩʜʘjʅɲɹɷɸɭɹɹɩɶɳɪɻx ɷʥʢʪʮʟʩʳ ʢʵʗʪʵ ʨʪʣʣʪ ʥʩʛʥʣʟʢʢʟʥʤʖʧʪʗʪʤʖʨ ʣʥʝʤʥʨʥʘʨʜʣʗʜʞʦʥʧʪʮʟʩʜʢʜʠ Сергей Иванович, 61 год, пенсионер: – Решил привести в порядок дачу. Забор покосился, того и гляди упадёт. Фасад покрасить тоже не помешало бы. Да и так ещё по мелочи наберётся. У меня уже есть один кредит. Второй никто не дает. А у меня, кроме пенсии, ещё и дополнительный заработок приличный – смог бы платить. Узнал, что в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» есть КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ. Обратился. Оказалось, пенсионерам займы здесь

предоставляют очень быстро и просто. И по пониженной ставке! Учли все мои дополнительные доходы и выдали деньги. Теперь к майским дачу точно успею обновить. Спасибо банку за поддержку пенсионеров! ɷʥʢʪʮʟʩʳ ʛʜʤʳʙʟ ʘ jʅɲɹɷɸɭɹɹ ɩɶɳɪɭxʣʥʙʪʩʡʢʟʜʤʩʲʘʘʥʞʧʖʨʩʜ ʥʩʛʥʢʜʩɷʜʤʨʟʥʤʜʧʲʣʥʙʪʩ ʥʫʥʧʣʟʩʳ ʞʛʜʨʳ ʞʖʠʣ ʤʖ ʧʖʘʤʲʬ ʦʧʖʘʖʬ ʨ ʛʧʪʙʟʣʟ ʡʢʟʜʤʩʖʣʟ o ʗʲʨʩʧʥ ʗʜʞ ʨʦʧʖʘʥʡ ʟ ʦʥʧʪʮʟʩʜʢʜʠ ʖ ʩʖʡʝʜ ʗʜʞ ʢʟʯʤʜʠ ʗʵʧʥʡʧʖʩʟʮʜʨʡʥʠ ʘʥʢʥʡʟʩʲ ɲʧʜʛʟʩʲ ʗʖʤʡʘʲʛʖʷʩʡʖʡʧʖʗʥʩʖʵʰʟʣ ʩʖʡ ʟ ɵɭʧʖʗʥʩʖʵʰʟʣ ʦʜʤʨʟʥʤʜʧʖʣ ɷʧʟʮʷʣ ʦʥ ʨʦʜʭʟʖʢʳʤʥʠ ʢʳʙʥʩʤʥʠʨʩʖʘʡʜ ɶʫʥʧʣʟʩʳ ʞʖʶʘʡʪ ʤʖ ʡʧʜʛʟʩ ʞʛʜʨʳ ʣʥʝʤʥ ʩʧʜʣʶ ʧʖʞʢʟʮʤʲʣʟ ʨʦʥʨʥʗʖʣʟ o ʤʖ ʨʘʥʠ ʘʲʗʥʧ ʘ ʥʩʛʜʢʜʤʟʟ ʗʖʤʡʖ ʦʥ ʖʛʧʜʨʪ ул. Шевченко, 121, ʦʥ ʡʧʪʙʢʥʨʪʩʥʮʤʥʣʪ ʗʜʨʦʢʖʩʤʥʣʪ ʩʜʢʜʫʥʤʪ ʘʀʖʬʩʖʬ28–29–29ʟʢʟʤʖʨʖʠʩʜ www.banklife.ru. ɧ ʛʢʶ ʦʥʢʪʮʜʤʟʶʛʜʤʜʙʘʖʣʤʪʝʤʥʗʪʛʜʩʦʧʟʠʩʟ ʘʗʖʤʡʘʨʜʙʥʧʖʞoʨʧʖʞʪʞʖʛʜʤʳʙʖʣʟɺʖʡʟʣʥʗʧʖʞʥʣ ʘʲʨʴʡʥʤʥʣʟʩʜ ʣʖʨʨʪʘʧʜʣʜʤʟʟʨʣʥʝʜʩʜʨʛʜʢʖʩʳ ʨʘʥʠʧʜʣʥʤʩʗʲʨʩʧʥʟʨʪʛʥʘʥʢʳʨʩʘʟʜʣɺʜʣʗʥʢʜʜʤʖʪʢʟʭʜʘʜʨʤʖo ʦʥʧʖʥʗʤʥʘʢʜʤʟʠ Хорошего вам ремонта!

Узнать всю информацию и оформить заявку на КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ можно в отделении ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по адресу: ул. Шевченко, 121, или по круглосуточному бесплатному телефону в Шахтах: 28–29–29.


10

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Квитанция извещению рознь В аккурат 1 апреля жителям дома № 20 по ул. Индустриальной пришли квитанции из Донэнергосбыта на оплату электроэнергии. В них ни общедомовых показателей, ни предыдущих показаний счетчиков указано не было. «Да и квитанции какие-то не такие», – жаловались жильцы дома. Они уже решили, что кто-то решил их разыграть в надежде на то, что невнимательный жилец повторно оплатит. – Âñå ñ÷åòà çà êîììóíàëêó îïëà÷èâàþ ñðàçó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ, ïîýòîìó î÷åíü óäèâèëàñü íîâîé êâèòàíöèè ñ òåìè æå öèôðàìè ê îïëàòå, ÷òî è â ïðîøëîì ìåñÿöå, – ðàññêàçàëà æóðíàëèñòó Ëþáîâü Áåëîâà.

Îòïðàâèâ ïîëó÷åííóþ êâèòàíöèþ è òó, ÷òî áûëà óæå îïëà÷åíà, â Äîíýíåðãîñáûò, ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà îòâåò ñ ïîäïèñüþ äèðåêòîðà Øàõòèíñêîãî ìåæðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÇÀÎ «Äîíýíåðãîñáûò» Àëåêñåÿ Äååâà: «Ýòî íå êâèòàíöèÿ, à èçâåùåíèå î íå ïîñòóïèâøåé â ñðîê îïëàòå çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ. Òàêèå èçâåùåíèÿ íîñÿò óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ î ñóììå, ñðîêå ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè è äåéñòâèÿõ, êîòîðûå Øàõòèíñêîå ìåæðàéîííîå îòäåëåíèå ÇÀÎ «ÄÝÑ» âïðàâå èíèöèèðîâàòü ïðè îòñóòñòâèè îïëàòû â óñòàíîâëåííûé ñðîê è íàëè÷èè îñíîâàíèé. Èçâåùåíèÿ î íåîïëàòå ôîðìèðóþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè íà îïðåäåëåííîå ÷èñëî, è åñëè ÷åëîâåê îïëàòèë ïîçæå ýòîé äàòû, òî åìó ìîãëè íàïðàâèòü òàêîå èçâåùåíèå.

• ÆÊÕ

Òàê, íàïðèìåð, â ìàðòå 2013 ãîäà èçâåùåíèÿ ôîðìèðîâàëèñü ïî ñîñòîÿíèþ íà äâàäöàòü âòîðîå ÷èñëî. Îïëàòà çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ â ðàçìåðå 585,19 ðóáëÿ, ïðîèçâåäåííàÿ Áåëîâîé Ëþáîâüþ Èâàíîâíîé 18.03.2013 íà ïî÷òå, ïîñòóïèëà â Øàõòèíñêîå ìåæðàéîííîå îòäåëåíèå ÇÀÎ «ÄÝÑ» òîëüêî 25.03.2013. Ïîñêîëüêó íà 22.03.2013 äåíåæíûå ñðåäñòâà íå äîøëè äî íàñ, äàííûé ïîòðåáèòåëü îêàçàëñÿ â ÷èñëå òåõ, êîìó áûëî íàïðàâëåíî èçâåùåíèå, ÷òî íà 22.03.2013 èìè íå îïëà÷åíà óêàçàííàÿ ñóììà.»

От редакции Âñå áû õîðîøî, åñëè áû êâèòàíöèè ïîòðåáèòåëè ïîëó÷àëè âîâðåìÿ è ìîãëè îïëà÷èâàòü, êàê è ïîëîæåíî, äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì. Âîò òîãäà òàêèõ êàçóñîâ òî÷íî áû íå áûëî.  ï. ÕÁÊ êâèòàíöèè äîñòàâëÿþòñÿ ïîñëå 15 ÷èñëà, è óæ îïëàòèòü èõ äî 10 ïðè âñåì æåëàíèè íå ïîëó÷èòñÿ.

Êâèòàíöèè íå áëèçíåöû, îäíàêî ñóììà ê îïëàòå îäíà è òà æå.

• Êðèê äóøè

Трагическая случайность или… Смерть ребенка во время родов повергла в шок медперсонал шахтинского роддома и женщин, рожавших в нем в то время. 31 января молодая женщина родила уже мертвого младенца. Официальная причина смерти – тугое обвитие пуповиной, но супруги не верят врачам и ждут результата судебно-медицинской экспертизы и возбуждения уголовного дела.

Все было хорошо – Ìû òàê æäàëè ðîæäåíèÿ íàøåãî ïåðâåíöà, – îòâîðà÷èâàÿñü è âûòèðàÿ ñëåçû, ðàññêàçûâàåò Ëèëÿ ßêîâëåâà. – Äîëãî âûáèðàëè åìó èìÿ, ñïîðèëè, íî ïîòîì ðåøèëè, ÷òî áóäåò ó íàñ Ñâÿòîñëàâ. Áåðåìåííîñòü ïðîòåêàëà ñïîêîéíî, âñå ÓÇÈ è àíàëèçû áûëè õîðîøèìè.  êîíñóëüòàöèè ìíå ñðàçó ñêàçàëè, ÷òî ó ìåíÿ óçêèé òàç, è ïðèêëåèëè íà êàðòó îñîáóþ ìåòêó.  íà÷àëå íîÿáðÿ ÿ óïàëà, èñïóãàëàñü, êîíå÷íî. Ìåíÿ ïîëîæèëè â ïàòîëîãèþ, âçÿëè àíàëèçû, ïðîâåëè ÓÇÈ-äèàãíîñòèêó. Âñå áûëî õîðîøî, ïîñëåäñòâèé íèêàêèõ. Ïî ñðîêàì ÿ äîëæíà áûëà ðîæàòü 16–17 ÿíâàðÿ. ÓÇÈ 3 ÿíâàðÿ ïîêàçàëî, ÷òî ìîé ñûí äîâîëüíî êðóïíûé – óæå òðè ñ ïîëîâèíîé êèëîãðàììà. Ñõâàòîê íå áûëî, è ÿ 20 ÿíâàðÿ ëåãëà â ðîääîì. Óæå øëà 41 íåäåëÿ. Ìàëûø íà÷àë ñèëüíî áèòüñÿ. ß îá ýòîì ãîâîðèëà âðà÷ó åæåäíåâíî, òàêæå ïðåäóïðåæäàëà, ÷òî â íàøåì ðîäó âñå äåòè ðîæäàþòñÿ êðóïíûìè, áîëüøå 4 êèëîãðàììîâ. Îòâåò âñåãäà áûë îäèí: «Òåáå åùå ðàíî». Ìåíÿ ãîòîâèëè ê ðîäàì, êîëîëè ëåêàðñòâà. Ðåáåíêó äâàæäû äåëàëè ÝÊÃ, âñå áûëî íîðìàëüíî. Ïîñëåäíåå ÓÇÈ ïðîâåëè 29 ÿíâàðÿ, ñðîê óæå áûë 42 íåäåëè è 4 äíÿ. Èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàëî: âîäû ìàëî, îíà ìóòíàÿ, ó ðå-

áåíêà óâåëè÷åíû æåëóäîê è êèøå÷íèê. ß ñðàçó ñêàçàëà âðà÷ó, ÷òî àíàëèç óæå íåõîðîøèé, íî îíà ìíå îòâåòèëà: «Âñå íîðìàëüíî». 30 ñîáðàëè êîíñèëèóì è ñêàçàëè, ÷òî 31 ïîéäó ðîæàòü. Ïîñòàâèëè ñ óòðà êàïåëüíèöó, íî ñõâàòîê òàê è íå áûëî, ðîäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü î÷åíü ñëàáàÿ. Ñûíà áóêâàëüíî âûäàâëèâàëè, íàâàëèâøèñü íà æèâîò, è âñå âðåìÿ ìíå ÷òî-òî êîëîëè. Êîãäà ðåáåíîê íå çàêðè÷àë, âðà÷è çàïàíèêîâàëè. ß ñëûøàëà, êàê êòî-òî ñïðàøèâàë: «×òî ïèñàòü?»  îòâåò: «Ïèøè äâîéíîå îáâèòèå ïóïîâèíîé». Ýòî è áûëà ïðè÷èíà ñìåðòè.  òîò æå äåíü ìåíÿ ïåðåâåëè â ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Íà ñûíà ÿ òàê è íå ïîñìîòðåëà… íå ñìîãëà. Îí êðóïíûé áûë: 4 êèëîãðàììà, 53 ñàíòèìåòðà.

Самой рожать было нельзя Àëåêñåé, ìóæ: – Ìîÿ æåíà î÷åíü õðóïêàÿ, õóäåíüêàÿ. Ðåáåíîê â 38 íåäåëü óæå äëÿ íåå áûë êðóïíûé. Êàê ìîæíî áûëî çàñòàâèòü åå ðîæàòü ñàìîñòîÿòåëüíî? Âðà÷è, ãëÿäÿ íà Ëèëþ, íå âåðèëè ñðîêàì: ó íåå áûë î÷åíü ìàëåíüêèé æèâîò. Äà è â êîíñóëüòàöèè ãîâîðèëè, ÷òî óçêèé òàç. Ðàçâå ìîæåò æåíùèíà ñ óçêèì òàçîì ñàìà ðîäèòü òàêîãî áîãàòûðÿ? Íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ìåäèêè õàëàòíî îòíåñëèñü ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì. Åñëè áû åé ñäåëàëè êåñàðåâî åùå 20 ÿíâàðÿ, íàø ðåáåíîê ðîäèëñÿ áû æèâûì è çäîðîâûì. Ïîñëå ðîäîâ æåíó ñðàçó ïåðåâåëè â ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå: ó íåå î÷åíü ñèëüíî ðàçîøëèñü êîñòè òàçà, è îíà ñïóñòÿ 2 ìåñÿöà ïîñëå ðîäîâ åëå-åëå ïåðåäâèãàåòñÿ. Ìàëü÷èêà ïîõîðîíèëè, êàê è ïîëàãàåòñÿ, ïî õðèñòèàíñêèì êàíîíàì. Ñðàçó ïîñëå ïðîèçîøåäøåé òðàãåäèè Ëèëèÿ íàïèñàëà çàÿâëåíèå â ñëåäñ-

òâåííûé êîìèòåò è ïðîêóðàòóðó. Èç ðîääîìà áûëà èçúÿòà ìåäèöèíñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, âñêðûòèå ïðîâîäèëè â Ðîñòîâå â áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû.

Без комментариев Ïîëó÷èòü êàêîé-ëèáî êîììåíòàðèé îò âðà÷åé ðîääîìà íå ïðåäñòàâèëîñü âîçìîæíûì. Çàâåäóþùàÿ Íàòàëüÿ Âåðõîâåöêàÿ êîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ îòêàçàëàñü. Àíäðåé Ðÿáîâ, ãëàâíûé âðà÷ ÁÑÌÏ: – Ïîêà èäåò ïðîâåðêà â îáëàñòè, íè÷åãî ñêàçàòü íå ìîãó. Áûëà ëè äîïóùåíà âðà÷åáíàÿ îøèáêà, ìîæíî áóäåò ñêàçàòü ïîñëå èçó÷åíèÿ âñåé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè. À ïðîâåðêà ìîæåò èäòè ìåñÿöà òðè – ÷åòûðå. Ðåäàêöèÿ ðàçûñêàëà æåíùèí, êîòîðûå â òå çëîïîëó÷íûå äíè ëåæàëè â øàõòèíñêîì ðîääîìå. Íàòàëüÿ Ëàâðåíîâà (ïî òåëåôîíó): – Ñ Ëèëåé ìû ëåæàëè â îäíîé ïàëàòå, è ÿ áûëà â êóðñå âñåãî, ÷òî ïðîèçîøëî. ×óòü ëè íå åæåäíåâíî îíà ãîâîðèëà âðà÷àì, ÷òî ðåáåíîê ñèëüíî áüåòñÿ, ÷òî ó íåå óæå 42 íåäåëÿ, íî îñîáîãî âíèìàíèÿ íà åå ñëîâà íå îáðàùàëè. Ãîâîðèëè, ÷òî ðàíî åùå. ß ðîäèëà 30 ÿíâàðÿ, ñëûøàëà ïðî Ëèëèíó òðàãåäèþ. Ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè áû åé âîâðåìÿ ñäåëàëè îïåðàöèþ, ðåáåíîê áûë áû æèâ. Æàííà Àõóìÿí (÷åðåç ñîöèàëüíóþ ñåòü): – ß ðîäèëà 27 ÿíâàðÿ, íî ìíå ýòó èñòîðèþ ðàññêàçàëà â îòäåëåíèè äåâî÷êà, êîòîðàÿ ëåæàëà ñ Ëèëåé. Êîãäà îíà îòõîäèëà îò íàðêîçà, òî ñëûøàëà, ÷òî âðà÷è íå çíàëè, ÷òî èì ïèñàòü.  èòîãå íàïèñàëè, ÷òî ó ðåáåíêà îáâèòèå ïóïîâèíîé.  ïîñëåäíèé ìîìåíò âûÿñíèëîñü òàêæå, ÷òî ó Ëèëè ìàëîâîäèå.

ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʖɶʢʳʙʖɸʟʦʖʮʜʘʖ

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Ëèëèÿ è Àëåêñåé ßêîâëåâû – ìîëîäàÿ ñåìüÿ – æäàëè ïîÿâëåíèÿ ñâîåãî ïåðâåíöà ñ íåòåðïåíèåì. Æåíùèíà âñòàëà íà ó÷åò â æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ íà ïåðâûõ íåäåëÿõ áåðåìåííîñòè. Âñå âðà÷åáíûå ðåêîìåíäàöèè âûïîëíÿëà ÷åòêî è â ïîëîæåííûé ñðîê. Àíàëèçû íå âûçûâàëè ó âðà÷åé êîíñóëüòàöèè íèêàêèõ íàðåêàíèé. Ðîäû áûëè î÷åíü òÿæåëûìè. Îò íèõ Ëèëÿ íå ìîæåò îòîéòè äî ñèõ ïîð.

Ñ÷àñòëèâûå ñóïðóãè è íå ïîäîçðåâàëè, êàêàÿ áåäà èõ æäåò âïåðåäè.

Идет проверка Ñåé÷àñ ïî äåëó ßêîâëåâûõ èäåò äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå, âîçáóæäàòü ëè óãîëîâíîå äåëî èëè íåò. Îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî ïðîâåðÿþò è â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, à êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – â ñòðàõîâîé êîìïàíèè «ÌÀÊÑ–Ì».

От редакции Ðîäíûå àáñîëþòíî óâåðåíû, ÷òî â ñìåðòè èõ ñûíà âèíîâàòû âðà÷è, äîïóñòèâøèå â ñâîåé ðàáîòå õàëàòíîñòü. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå è ïîíåñóò ëè âèíîâíûå íàêàçàíèå, ñòàíåò èçâåñòíî ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû. Ðåäàêöèÿ áóäåò ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé.


ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

11

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t 908. Ðåêëàìà

«ÌÐÒ+» – äâà ãîäà íà ñòðàæå çäîðîâüÿ

Два года назад на территории ЦРБ п. Каменоломни открылся первый в г. Шахты Центр магнитно-резонансной диагностики «МРТ+». За это время несколько тысяч человек воспользовались услугами центра и получили возможность пройти диагностику на самом современном оборудовании. ɯʖʴʩʟʛʘʖʙʥʛʖʘʭʜʤʩʧʜ ʦʥʣʟʣʥɴɸɺʩʥʣʥʙʧʖʫʖ4*&.&/4."(/&50.4:.1)0/: ɺʢ ʘʡʥʤʭʜʗʲʢʦʧʟʥʗʧʜʩʜʤʟʞʖʦʪʰʜʤ ʘ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʵ ʤʥʘʲʠ ʡʥʣʦʳʵʩʜʧʤʲʠ ʩʥʣʥʙʧʖʫ 4*&.&/4 4ɶ."50. &.05*0/ɺʜʦʜʧʳʴʩʥʩʛʟʖʙʤʥʨʩʟʮʜʨʡʟʠ ʭʜʤʩʧ ʨʩʖʢ ʛʢʶ ʤʖʯʜʙʥ ʧʜʙʟʥʤʖ ʦʜʧʘʲʣ ʟ ʜʛʟʤʨʩʘʜʤʤʲʣ ʮʖʨʩʤʲʣ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʮʜʨʡʟʣʭʜʤʩʧʥʣʨʦʥʛʥʗʤʲʣʤʖʗʥʧʥʣʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʶɻʤʟʡʖʢʳʤʥʨʩʳjɴɸɺ xʘʩʥʣ ʮʩʥ ʘʥʛʤʥʣʣʜʛʟʭʟʤʨʡʥʣʪʮʧʜʝʛʜʤʟʟʣʥʝʤʥ ʦʧʥʠʩʟʛʘʖʨʘʜʧʬʩʥʮʤʲʬʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶ ɶʭʜʤʟʩʳʦʧʜʟʣʪʰʜʨʩʘʖʤʥʘʜʠʯʟʬʘʟʛʥʘ ʘʟʞʪʖʢʟʞʖʭʟʟʦʥʨʧʜʛʨʩʘʥʣʣʖʙʤʟʩʤʥʧʜʞʥʤʖʤʨʤʥʠ ʟ ʡʥʣʦʳʵʩʜʧʤʥʠ ʩʥʣʥʙʧʖʫʟʟ ʝʟʩʜʢʟ ɸʥʨʩʥʘʨʡʥʠ ʥʗʢʖʨʩʟ ʣʥʙʪʩ ʘʥʨʦʥʢʳʞʥʘʖʘʯʟʨʳʪʨʢʪʙʖʣʟɶɶɶjɴɸɺ x ɲʥʣʦʳʵʩʜʧʤʖʶ ʩʥʣʥʙʧʖʫʟʶ ɲɺ ʟ ʣʖʙʤʟʩʤʥʧʜʞʥʤʖʤʨʤʖʶʩʥʣʥʙʧʖʫʟʶ ɴɸɺ o ʛʘʖ ʨʥʘʜʧʯʜʤʤʥ ʧʖʞʢʟʮʤʲʬ ʣʜʩʥʛʖ ʟʨ-

ʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶ ʡʥʩʥʧʲʜ ʦʧʟʣʜʤʶʵʩʨʶ ʛʢʶ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟ ʧʖʞʢʟʮʤʲʬ ʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʠ ʟʦʥʨʢʜʛʨʩʘʟʠʩʧʖʘʣɩʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʜʝʜʤʨʡʟʬʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʠɴɸɺʞʖʧʜʡʥʣʜʤʛʥʘʖʢʖ ʨʜʗʶʥʮʜʤʳʬʥʧʥʯʥɺʥʝʜʡʖʨʖʜʩʨʶʟʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʠʨʦʟʤʤʥʙʥʟʙʥʢʥʘʤʥʙʥʣʥʞʙʖ ɷʧʟʦʥʛʥʞʧʜʤʟʟʤʖʟʬʥʮʖʙʥʘʥʜʦʥʧʖʝʜʤʟʜ ʡʥʙʛʖʤʜʘʧʥʢʥʙʞʖʣʜʮʖʜʩʦʧʥʗʢʜʣʲ ʨʥʦʧʜʛʜʢʷʤʤʲʣʟʫʪʤʡʭʟʶʣʟʭʜʤʩʧʖʢʳʤʥʠ ʤʜʧʘʤʥʠ ʨʟʨʩʜʣʲ ʥʤ ʦʥ ʨʟʣʦʩʥʣʖʣ ʣʥʝʜʩ ʦʧʟʣʜʧʤʥ ʦʥʤʶʩʳ ʙʛʜ ʘ ʡʖʡʥʠ ʮʖʨʩʟ ʢʥʡʖʢʟʞʪʜʩʨʶ ʦʥʧʖʝʜʤʟʜ ʤʥ ʤʜ ʘʨʜʙʛʖ ʣʥʝʜʩ ʥʦʧʜʛʜʢʟʩʳ ʮʩʥ ʝʜ ʟʣʜʤʤʥʦʧʥʟʞʥʯʢʥɹʴʩʟʣʦʥʣʥʝʜʩʧʖʞʥʗʧʖʩʳʨʶ ɲɺʅʩʥ ʛʘʖ ʘʞʖʟʣʥʛʥʦʥʢʤʶʵʰʟʬ ʟ ʘʞʖʟʣʥʦʧʥʤʟʡʖʵʰʟʬ ʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶ ɹʦʢʖʤʟʧʥʘʖʩʳ ʩʖʡʩʟʡʪ ʢʜʮʜʤʟʶ ʗʜʞ ʨʥʘʧʜʣʜʤʤʥʠ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟ ʤʜʘʥʞʣʥʝʤʥ ɩʮʜʣʝʜʧʖʞʤʟʭʖʴʩʟʬʛʘʪʬʣʜʩʥʛʥʘʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟ

МРТoʣʜʩʥʛ ʥʨʤʥʘʖʤʤʲʠʤʖʛʜʠʨʩʘʟʟʣʖʙʤʟʩʤʥʙʥ ʦʥʢʶ ɩ ʥʩʢʟʮʟʜ ʥʩ ʧʜʤʩʙʜʤʖ ɴɸɺ ʨʥʘʜʧʯʜʤʤʥʗʜʞʥʦʖʨʤʖʛʢʶʮʜʢʥʘʜʡʖʟʣʥʝʜʩʦʧʥʘʥʛʟʩʳʨʶʟʣʖʢʜʤʳʡʟʣʛʜʩʶʣ ʟʗʜʧʜʣʜʤʤʲʣ ʝʜʤʰʟʤʖʣ ʘʥ ʟ ʩʧʟʣʜʨʩʧʖʬ ʗʜʧʜʣʜʤʤʥʨʩʟ ɭʜ ʙʢʖʘʤʥʜ ʦʧʜʟʣʪʰʜʨʩʘʥoʘʥʞʣʥʝʤʥʨʩʳʧʖʨʦʥʞʤʖʩʳʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʜ ʤʖʨʖʣʲʬʤʖʮʖʢʳʤʲʬʨʩʖʛʟʶʬɹʘʜʧʬʩʥʮʤʲʠ ʩʥʣʥʙʧʖʫʦʥʞʘʥʢʶʜʩʗʲʨʩʧʥʟʩʥʮʤʥʟʨʨʢʜʛʥʘʖʩʳ ʙʥʢʥʘʤʥʠ ʟ ʨʦʟʤʤʥʠ ʣʥʞʙ ʛʧʪʙʟʜ ʘʤʪʩʧʜʤʤʟʜ ʥʧʙʖʤʲ ɴʖʙʤʟʩʤʥʧʜʞʥʤʖʤʨʤʖʶ ʩʥʣʥʙʧʖʫʟʶ ʛʖʜʩ ʮʜʩʡʟʜ ʟʞʥʗʧʖʝʜʤʟʶ ʣʜʢʳʮʖʠʯʟʬ ʥʗʱʜʡʩʥʘ ʦʥʴʩʥʣʪ ʤʖʞʤʖʮʖʜʩʨʶʘʧʖʮʖʣʟʛʢʶʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟʟʘʦʧʥʫʟʢʖʡʩʟʮʜʨʡʟʬ ʭʜʢʶʬ ɩʥ ʘʧʜʣʶ ʥʗʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶ ɴɸɺʨʥʞʛʖʵʩʨʶʨʜʧʟʟʨʤʟʣʡʥʘʩʡʖʤʜʠʟʥʧʙʖʤʥʘʮʜʢʥʘʜʡʖʘʧʖʞʢʟʮʤʲʬʦʧʥʜʡʭʟʶʬ ʡʥʩʥʧʲʜ ʦʥʨʢʜ ʥʗʧʖʗʥʩʡʟ ʟ ʥʭʜʤʡʟ ʨʦʜʭʟʖʢʟʨʩʥʣʦʥʞʘʥʢʶʵʩʨʫʥʧʣʪʢʟʧʥʘʖʩʳʩʥʮʤʥʜ ʞʖʡʢʵʮʜʤʟʜ ɩʤʖʯʜʘʧʜʣʶʣʖʙʤʟʩʤʥʧʜʞʥʤʖʤʨʤʖʶʩʥʣʥʙʧʖʫʟʶ ʶʘʢʶʜʩʨʶ ʥʛʤʟʣ ʟʞ ʨʖʣʲʬ ʟʤʫʥʧʣʖʩʟʘʤʲʬ ʣʜʩʥʛʥʘ ʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶ ʟ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟ ʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʠ ʭʜʤʩʧʖʢʳʤʥʠ ʤʜʧʘʤʥʠ ʟ ʡʥʨʩʤʥʣʲʯʜʮʤʥʠ ʨʟʨʩʜʣ ʦʖʩʥʢʥʙʟʟ ʨʪʨʩʖʘʥʘ ʝʜʢʮʜʘʲʘʥʛʶʰʟʬʦʪʩʜʠ ʥʧʙʖʤʥʘʩʖʞʖ ʪʣʪʝʮʟʤʟʝʜʤʰʟʤʟʛʧ Ольга Волощенко, заведующая отделением магнитно-резонансной томографии диагностического центра «МРТ+»: oɷʧʟ ʤʖʦʧʖʘʢʜʤʟʟʦʖʭʟʜʤʩʖ ʤʖ ɴɸɺ ʘʖʝʤʥ ʞʤʖʩʳ ʟʨʩʥʧʟʵ ʗʥʢʜʞʤʟ ʧʜʞʪʢʳʩʖʩʲ ʖʤʖʢʟʞʥʘ ʦʧʜʛʘʖʧʟʩʜʢʳʤʲʜʛʟʖʙʤʥʞʲɩʖʝʤʥʘʞʖʟʣʥʛʜʠʨʩʘʟʜ ʘʧʖʮʜʠ ʤʖʦʧʖʘʢʶʵʰʟʬ ʡ ʤʖʣ ʤʖʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʜ ʨʤʖʯʟʣʟʨʦʜʭʟʖʢʟʨʩʖʣʟ ɬʢʶ ʢʪʮʯʜʙʥ ʘʞʖʟʣʥʦʥʤʟʣʖʤʟʶ ʨ ʤʖʦʧʖʘʢʶʵʰʟʣʟ ʤʖ ʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʜ ʛʥʡʩʥʧʖʣʟ ʣʲ ʦʥʨʩʥʶʤʤʥ ʦʧʥʘʥʛʟʣ ʡʥʤʫʜʧʜʤʭʟʟ ʤʖ ʡʥʩʥʧʲʜ ʦʧʟʙʢʖʯʖʜʣ ʡʖʡ ʯʖʬʩʟʤʨʡʟʬ ʘʧʖʮʜʠ ʩʖʡʟʣʜʛʟʡʥʘʟʞʗʢʟʞʢʜʝʖʰʟʬʙʥʧʥʛʥʘɴʲ ʥʗʱʶʨʤʶʜʣ ʘ ʡʖʡʟʬ ʨʢʪʮʖʶʬ ʦʥʡʖʞʖʤʖ ɴɸɺ 

ʘʡʖʡʟʬɲɺ ʖʡʥʙʛʖʛʥʧʥʙʥʨʩʥʶʰʜʜʥʗʨʢʜʛʥʘʖʤʟʜ ʘʥʥʗʰʜ ʤʜ ʤʪʝʤʥ ɰʤʥʙʛʖ ʥʨʣʖʩʧʟʘʖʶ ʦʖʭʟʜʤʩʖ ʤʖ ʣʖʙʤʟʩʤʥʧʜʞʥʤʖʤʨʤʥʣ ʩʥʣʥʙʧʖʫʜ ʘʟʛʟʣ ʮʩʥʘʛʖʤʤʥʣʨʢʪʮʖʜʢʪʮʯʜ ʦʥʨʣʥʩʧʜʩʳ ʤʖ ʡʥʣʦʳʵʩʜʧʤʥʣ ʩʥʣʥʙʧʖʫʜ ʟ ʛʥʨʣʖʩʧʟʘʖʜʣ ʦʖʭʟʜʤʩʖ ʤʖ ɲɺ ʗʜʞ ʛʥʦʥʢʤʟʩʜʢʳʤʥʠʥʦʢʖʩʲ КТoʛʧʪʙʥʠʣʜʩʥʛʘʲʨʥʡʥʩʥʮʤʥʙʥʟʨʨʢʜʛʥʘʖʤʟʶɲʥʣʦʳʵʩʜʧʤʖʶʩʥʣʥʙʧʖʣʣʖoʨʥʘʧʜʣʜʤʤʲʠʣʜʩʥʛʢʪʮʜʘʥʠʘʟʞʪʖʢʟʞʖʭʟʟʘʤʪʩʧʜʤʤʟʬʥʧʙʖʤʥʘ ʣʶʙʡʟʬʩʡʖʤʜʠʟʡʥʨʩʤʥʙʥ ʨʡʜʢʜʩʖʮʜʢʥʘʜʡʖ ʡʥʩʥʧʲʠʥʨʤʥʘʖʤʤʖʧʜʤʩʙʜʤʥʘʨʡʥʣ ʟʞʢʪʮʜʤʟʟ ɵʥ ʛʢʶ ʣʤʥʙʟʬ ʨʟʩʪʖʭʟʠ ʣʜʩʥʛ ʤʜ ʟʤʫʥʧʣʖʩʟʘʜʤ ʥʨʥʗʜʤʤʥʜʨʢʟʟʛʜʩʧʜʮʳʥʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʶʬʤʜʧʘʤʥʠ ʨʟʨʩʜʣʲ ɲɺ o ʟʛʜʖʢʳʤʖʶ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʖ ʘʴʡʨʩʧʜʤʤʥʠʤʜʠʧʥʬʟʧʪʧʙʟʟ ʦʧʟʩʧʖʘʣʖʬ ʙʥʢʥʘʲ ʦʥʞʘʥʤʥʮʤʟʡʖ ʤʜʘʧʥʢʥʙʟʮʜʨʡʟʬ ʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʶʬoʟʤʨʪʢʳʩʖʬʟʦʧʟʦʖʩʥʢʥʙʟʟ ʥʧʙʖʤʥʘʙʧʪʛʤʥʠ ʗʧʵʯʤʥʠʟʦʥʢʥʨʩʟʩʖʞʖ ɲʥʣʦʳʵʩʜʧʤʖʶ ʩʥʣʥʙʧʖʣʣʖ ʟʣʜʜʩ ʦʧʥʩʟʘʥʦʥʡʖʞʖʤʟʶ ʗʜʧʜʣʜʤʤʥʨʩʳ ʛʜʩʨʡʟʠ ʘʥʞʧʖʨʩʟʛʧʪʙʟʜ Дмитрий Лыгин, заведующий отделением КТ диагностического центра «МРТ+»: oɴʲ ʧʖʞʧʖʗʖʩʲʘʖʜʣ ʨʦʜʭ ʟ ʖ ʢ ʳ ʤ ʪ ʵ ʦʧʥʙʧʖʣʣʪʤʟʞʡʥʛʥʞʥʘʥʙʥ ʟʨʨ ʢ ʜ ʛ ʥ ʘ ʖ ʤ ʟ ʶ ʢʜʙʡʟʬʛʢʶʡʪʧʟʢʳʰʟʡʥʘʨʗʥʢʳʯʟʣʨʩʖʝʜʣ ʡʪʧʜʤʟʶ ʅʩʟ ʢʵʛʟ ʘ ʥʨʥʗʥʠ ʙʧʪʦʦʜ ʧʟʨʡʖ ʟ ʦʥʛʘʜʧʝʜʤʲ ʥʤʡʥʢʥʙʟʮʜʨʡʟʣ ʞʖʗʥʢʜʘʖʤʟʶʣ ʛʲʬʖʩʜʢʳʤʥʠ ʨʟʨʩʜʣʲ ɲʥʣʦʳʵʩʜʧʤʖʶʩʥʣʥʙʧʖʣʣʖʦʥʞʘʥʢʶʜʩʪʘʟʛʜʩʳʥʦʪʬʥʢʳ ʘʨʖʣʥʣʤʖʮʖʢʜʜʜʧʖʞʘʟʩʟʶ ʡʥʙʛʖʥʗʲʮʤʖʶ ʫʢʵʥʧʥʙʧʖʣʣʖʜʰʜʤʟʮʜʙʥʤʜʦʥʡʖʝʜʩɷʧʥʥʦʜʧʟʧʥʘʖʘʦʖʭʟʜʤʩʖʤʖʧʖʤʤʜʠʨʩʖʛʟʟ ʮʜʢʥʘʜʡʪ ʧʜʖʢʳʤʥ ʣʥʝʤʥ ʦʥʣʥʮʳ ɩʜʛʳ ʘ ʣʜʛʟʭʟʤʜʨʖʣʥʜʙʢʖʘʤʥʜoʘʥʘʧʜʣʶʦʥʨʩʖʘʟʩʳ ʛʟʖʙʤʥʞ ʪʘʟʛʜʩʳʦʖʩʥʢʥʙʟʵʡʖʡʣʥʝʤʥʧʖʤʳʯʜɯʖʧʪʗʜʝʥʣʴʩʖʦʧʥʙʧʖʣʣʖʧʖʗʥʩʖʜʩʛʖʘʤʥɻʤʖʨʦʥʡʖʩʥʢʳʡʥʘʦʢʖʤʖʬ

ɷʧʖʡʩʟʮʜʨʡʟ ʨ ʦʜʧʘʲʬ ʣʜʨʶʭʜʘ ʥʨʤʥʘʖʤʟʶ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʮʜʨʡʥʙʥ ʭʜʤʩʧʖ jɴɸɺ x ʘ ʧʜʝʟʣʜ ʥʤʢʖʠʤ ʘʜʛʜʩ ʡʥʤʨʪʢʳʩʖʭʟʟ ʙʢʖʘʤʲʠ ʘʤʜʯʩʖʩʤʲʠ ʨʦʜʭʟʖʢʟʨʩ ʦʥ ʢʪʮʜʘʥʠ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʜ ɻʦʧʖʘʢʜʤʟʶ ʞʛʧʖʘʥʥʬʧʖʤʜʤʟʶ ʙ ɭʡʖʩʜʧʟʤʗʪʧʙʖ ʖʨʨʟʨʩʜʤʩ ʡʖʫʜʛʧ ʢʪʮʜʘʥʠ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʡʟ ʤʜʧʘʤʲʬ ʗʥʢʜʞʤʜʠ ʟ ʤʜʠʧʥʬʟʧʪʧʙʟʟ ɻʧʖʢʳʨʡʥʠ ʙʥʨʪʛʖʧʨʩʘʜʤʤʥʠ ʣʜʛʟʭʟʤʨʡʥʠ ʖʡʖʛʜʣʟʟ ʥʛʟʤ ʟʞ ʢʪʮʯʟʬ ʨʦʜʭʟʖʢʟʨʩʥʘ ʦʥ ɴɸɺ ʟ ɲɺ ʘ ɸʥʨʨʟʟ ɧʤʛʧʜʠ ɾʥʧʟʜʘ ɩ ʛʟʖʙʤʥʨʩʟʮʜʨʡʥʣ ʭʜʤʩʧʜ ʧʖʗʥʩʖʵʩ ʘʧʖʮʟ ʘʲʨʯʜʠ ʡʖʩʜʙʥʧʟʟ o ʨʦʢʥʮʜʤʤʲʠ ʛʧʪʝʤʲʠ ʡʥʢʢʜʡʩʟʘ ɲʖʝʛʲʠ ʘʧʖʮ ʧʜʙʪʢʶʧʤʥ ʦʥʘʲʯʖʜʩ ʨʘʥʵ ʡʘʖʢʟʫʟʡʖʭʟʵ ʘ ʘʜʛʪʰʟʬ ʭʜʤʩʧʖʬɸʥʨʨʟʟ

Найти диагностический центр магнитно-резонансной и компьютерной томографии «МРТ+»: Октябрьский район, пос. Каменоломни, пер. Садовый,23, территория МБУЗ «ЦРБ». Записаться можно по телефону 8 (928) 90–22–000, 8 (8636) 27–92–92, www.mrtplus.ru

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


12

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÛ×ÍÛÕ ÂÅÙÅÉ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Удобство в быту нам создают многочисленные вещи, в том числе и предметы интерьера. Трудно себе представить, что многие из них ранее являлись предметами роскоши. Какие еще истории хранят в себе привычные для нас вещи, вы узнаете из нашей рубрики.

Богатырь встал у стены. В нём рубашки и штаны В одном из выпусков нашей рубрики мы касались истории шкафа и выяснили, что предком этого предмета мебели был сундук. В залах Шахтинского краеведческого музея можно встретить пару сундуков и платяной шкаф конца XIX века.

Сундук казака Îäèí èç ñóíäóêîâ – êàçà÷èé. Ïî-âèäèìîìó, îí áûë îáòÿíóò êàêîé-òî ãðóáîé òêàíüþ, êîòîðàÿ îò âðåìåíè âåñüìà ïîòåðëàñü. Äëÿ íàäåæíîñòè ñóíäóê îêîâàí æåëåçíûìè ïîëîñàìè è èìååò öåëûõ äâà îõðàííèêà – íàâåñíîé è âñòðîåííûé çàìêè. Ïî áîêàì ïðèäåëàíû ðó÷êè. Ýòîò ñóíäóê âðÿä ëè ìîã èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óêðàøåíèÿ æèëüÿ è, ïî âñåé âèäèìîñòè, èñïîëíÿë ñâîå ïðÿìîå íàçíà÷åíèå. Òàê êàê êàçàêè âåëè âîëüíûé îáðàç æèçíè, òî èìóùåñòâî èõ äîëæíî áûëî áûòü íå ñòîëüêî êîìôîðòíûì, ñêîëüêî òðàíñïîðòàáåëüíûì, ÷òîáû åãî ìîæíî áûëî áåç ïðîáëåì ñëîæèòü â ñóíäóê è óâåçòè.

Ýòîò ñóíäóê âûãëÿäèò êàê íàäåæíîå õðàíèëèùå èìóùåñòâà. Îí áûë óäîáåí ïðè íîñêå è íåçàìåíèì â äàëüíèõ ïîåçäêàõ.

Cóíäóê-ïîäãîëîâíèê. Êîíåö XIX âåêà.

«Вольный ящик» Â ïåðèîä ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ ñóíäóê ÷àñòî ÿâëÿëñÿ îñíîâíûì è óíèâåðñàëüíûì ïðåäìåòîì ìåáåëè. Ìîã èñïîëíÿòü ðîëü ñòîëà, ñòóëà, êðîâàòè è, êîíå÷íî, íåïîñðåäñòâåííî õðàíèëèùà îäåæäû, ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî îáèõîäà, öåííîñòåé. Èçâåñòåí ñóíäóê åùå ñî âðåì¸í Äðåâíåãî Åãèïòà. Èçíà÷àëüíî îí èçãîòàâëèâàëñÿ èç âûäîëáëåííîãî ìàññèâà äåðåâà. Ýòà òåõíîëîãèÿ èñïîëüçîâàëàñü äî ÕIII âåêà, ïîçæå ýòîò ïðåäìåò ìåáåëè ñòàëè äåëàòü èç ïëàíîê. Ïóñòü ñóíäóê è ðîäèëñÿ ãäå-òî çà äàëåêèìè ìîðÿìè, ó íàñ îí ñ÷èòàåòñÿ èñêîííî ðóññêîé óòâàðüþ, íà ÷òî óêàçûâàåò òîëêîâûé ñëîâàðü Â. Äàëÿ. Íà Ðóñè áûëè ðàñïðîñòðàíåíû äâà âèäà ñóíäóêîâ: ïîäãîëîâíèê ñ ïëîñêîé îòêèäíîé êðûøêîé è òåðåìîê ñ âûïóêëîé.

Прабабушкин сундук Âòîðîé ñóíäóê äîñòàòî÷íî ãðîìîçäêèé è íåòðàíñïîðòàáåëüíûé åùå è ââèäó îòñóòñòâèÿ ðó÷åê. Ñêîðåå âñåãî, îí èç òåõ ïðåäìåòîâ ìåáåëè, êîòîðûå åùå ñîâñåì íåäàâíî, â ñåðåäèíå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, áûëè ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äåðåâåíñêîì (è íå òîëüêî) äîìå è óêðàøàëè ñâîèì ïðèñóòñòâèåì æèëèùå. Ñóíäóê äîâîëüíî èíòåðåñåí â èñïîëíåíèè, óêðàøåí îðíàìåíòîì è äåêîðàòèâíûìè ãâîçäèêàìè. È êîíå÷íî, èìååò çàìîê. Íà óì ïðèõîäÿò âîñïîìèíàíèÿ èç äåòñòâà. Íàñ, ïðîâîäÿùèõ âñå ëåòíèå êàíèêóëû ó áàáóøêè ÷åòâåðûõ äåòåé, ïðèòÿãèâàë ê ñåáå å¸ ÷åðíûé ñóíäóê. Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî â íåì íåïðåìåííî õðàíÿòñÿ ñåìåéíûå ñîêðîâèùà, èíà÷å çà÷åì áàáóøêà çàïèðàåò åãî íà êëþ÷? Íî ê íàøåìó ðàçî÷àðîâàíèþ, â ñóíäóêå íå îáíàðóæèëîñü íè÷åãî, êðîìå âåùåé, ïðîïàõøèõ íàôòàëèíîì. Îí áûë óáðàí îòòóäà ïîñëå òîãî, êàê âðà÷è çàÿâèëè î åãî ïàãóáíîì âëèÿíèè íà çäîðîâüå. Âñå íàñòîëüêî ïðîïèòàëîñü èì, ÷òî õàðàêòåðíûé çàïàõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â âîçäóõå è ïî ñåé äåíü êàæäûé ðàç, êîãäà áàáóøêà îòêðûâàåò êðûøêó ñóíäóêà.

Äîðîæíûé ñóíäóê Àëåêñàíäðà III.

Сундук-дом

Ìîäà íà ñóíäóêè íå ïðîõîäèëà ñîòíè ëåò. Îíè ãîñïîäñòâîâàëè â äîìàõ è çíàòíûõ, è áåäíûõ ëþäåé.

Платяной шкаф Òåïåðü ïðåäëàãàþ âçãëÿíóòü íà ïëàòÿíîé øêàô. Ïðîñòîé, äâóõñòâîð÷àòûé, ðàñïàøíîé, ñ äåêîðàòèâíûìè íàêëàäêàìè, ïðèçâàííûìè êîìïåíñèðîâàòü èçëèøíþþ ïðÿìîòó ôîðì. Âíèçó äâà ÿùèêà íà çàìî÷êàõ. Îòêðûâàþ äâåðöó: ïîëîê íåò – ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû âåøàòü îäåæäó. Ïî-ìîåìó, âîñåìü ìàëåíüêèõ ìóæ÷èí â îäíó ïîëîâèíêó ýòîãî øêàôà íèêàê íå ïîìåñòÿòñÿ. Î ÷åì ýòî ÿ?

 âîñåìíàäöàòîì ñòîëåòèè ðàçìåð ïëàòÿíîãî øêàôà èçìåðÿëè ñ ïîìîùüþ ìåòîäà «âîñåìü ìàëåíüêèõ ìóæ÷èí». Òàêîé ðàçìåð ñ÷èòàëñÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíûì äëÿ äâîéíîãî øêàôà. Ïî ñóòè, ýòî îçíà÷àëî, ÷òî â îäíîé èç åãî ÷àñòåé ìîãëî ëåãêî ïîìåñòèòüñÿ âîñåìü ìóæ÷èí íåáîëüøîãî ðîñòà. À âû ÷òî ïîäóìàëè? Êñòàòè, øêàô çàíèìàåò ïî÷åòíîå ïåðâîå ìåñòî â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè.

Ñóùåñòâóåò òàêîå ñóåâåðèå, ÷òî åñëè îñòàâèòü äâåðöû øêàôà îòêðûòûìè, î âàñ ïîéäóò íåïðèÿòíûå ñëóõè. À åñëè âû ïîñòîÿííî çàáûâàåòå èõ çàêðûâàòü, òî ïðîâîöèðóåòå ñïëåòíèêîâ îáñóæäàòü âàøó ïåðñîíó. ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʖɺʖʩʳʶʤʖɪʥʢʳʭʜʘʖ ʫʥʩʥɹʜʧʙʜʶɲʥʝʟʤʖ

Íàñòîÿùèì äîìîì áûë äîðîæíûé ñóíäóê Àëåêñàíäðà III. ßùèêè äëÿ áåëüÿ è ïîñóäû çàíèìàþò åãî íèæíèé ýòàæ. Êðîâàòü ñ ìàòðàñîì è ïîäóøêàìè, ãðåëêàìè äëÿ âîäû è ïðî÷èìè ñïàëüíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè ðàñïîëîæèëàñü â ñðåäíåé ÷àñòè. À ÷òî â âåðõíåé? Îòäåëåíèå äëÿ øëÿï, ýïîëåò, ïîðòóïåé, ñèãàðåò è òàáàêà, äàæå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ðàñòÿæêè ïåð÷àòîê. È íàêîíåö, óìûâàëüíûé ñòîëèê ñ çåðêàëîì, ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ áðèòüÿ, òàçèê, ìàíèêþðíûé íàáîð, êîðîáî÷êà ñ ìàçÿìè – âñåãî íå ïåðå÷èñëèòü. Òî, ÷òî õðàíèòü îäåæäó â âûñîêîì è ïðîñòîðíîì ïëàòÿíîì øêàôó ãîðàçäî óäîáíåå, ÷åì â êîìîäàõ è ñóíäóêàõ, ïîíÿëè ëèøü â êîíöå XVI âåêà. Ñ òåõ ïîð îí ñòàë íåçàìåíèìûì ïðåäìåòîì äîìàøíåãî îáèõîäà, è òîëüêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ åãî íà÷àëè âûòåñíÿòü ìîäíûå øêàôû-êóïå.

Åñëè ó âàñ ñîõðàíèëàñü ñòàðèííàÿ ïîñóäà èëè ìåáåëü, âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü, ó âàñ èìåþòñÿ èíòåðåñíûå ôàêòû, ôîòîãðàôèè èç æèçíè âàøèõ ïðåäêîâ, çâîíèòå ïî òåë. 23–79–09. Àäðåñ: óë. Èîíîâà, 182, e-mail: KVU@KVU.SU.


ÑÎÖÈÓÌ

13

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

• Íàøè çíàéêè

Оружие используют только на «войнушках» Более строгие требования к хранению и ношению оружия снижают уровень убийств и самоубийств. По результатам новых исследований, в Соединенных Штатах, где действует серьезное ограничение на ношение огнестрельного оружия, меньше случаев смертей от него. А что же такое оружие, зачем оно необходимо людям? В этих вопросах мне помогли разобраться детишки из детского сада № 13. Алина БЕЛОВА, фото автора

Èâàí Ñîñëåíêîâ, 6 ëåò: – Îðóæèå – ýòî ïèñòîëåò. Îí âîò òàêîé áîëüøîé è ÷åðíûé. Ïèñòîëåò íóæåí, ÷òîáû ñòðåëÿòü, êîãäà áóäåò âîéíà. Ó ìåíÿ åñòü èãðóøå÷íîå îðóæèå, ìíå ïîäàðèëà åãî áàáóøêà. ß ÷àñòî èãðàþ ñ íèì â âîéíóøêè. Õîòåë áû èìåòü íàñòîÿùèé ïèñòîëåò, ïîòîìó ÷òî îí ìîæåò ñòðåëÿòü. Íå ñòàë áû òîëüêî åãî èñïîëüçîâàòü â ñàäèêå, à òî âäðóã êòî-íèáóäü îò íåãî ïîðàíèòñÿ!

Ñîôèÿ Íèãàâîðà, 6 ëåò: – Íà âîéíå ëþäè ñòðåëÿþò èç îðóæèÿ. Ïðèìåíÿòü åãî âñåì ïîäðÿä íåëüçÿ. Îðóæèå íóæíî, ÷òîáû íåìöåâ óáèâàòü, ÷òîáû ìû, ðóññêèå, âûèãðàëè. Ìîé ïàïà íå åçäèò íà îõîòó, íî äåäóøêà èíîãäà õîäèò íà ðûáàëêó. Îí âîçüìåò ìåíÿ ñ ñîáîé ëåòîì ïîðûáà÷èòü, è òîãäà ÿ ñìîãó ïîäåðæàòü óäî÷êó â ðóêàõ. Ó ìåíÿ íåò îðóæèÿ, ïîýòîìó èãðàþ â êóêëû è ñîáèðàþ êîíñòðóêòîð.

Äàíèë Ãîëîâêî, 6 ëåò: – Åñëè íà÷íåòñÿ âîéíà, áóäåò è îðóæèå. Íî ñåé÷àñ íåò âîéíû, ïîýòîìó îðóæèåì íèêòî íå ïîëüçóåòñÿ. Ó ìåíÿ íåò ïèñòîëåòîâ, íî åñòü ìàøèíêè è ðîáîò åùå. ß âèäåë ïî òåëåâèçîðó îðóæèå. Îíî òàêîå äëèííîå ñ ïóëÿìè è äûðêîé. Íî ìíå íå õîòåëîñü áû òàêîå èìåòü. Çà÷åì îíî íóæíî?

Äåíèñ Êó÷åðîâ, 6 ëåò: – Àâòîìàò – ýòî îðóæèå. Åãî èñïîëüçóþò, ÷òîáû ñòðåëÿòü â íåìöåâ èëè ìåäâåäåé. ß âèäåë íàñòîÿùèé ïèñòîëåò, íî ìíå åãî íå äàëè. Õî÷ó ñåáå ñàáëþ, à íå ïèñòîëåò. Îò ñàáëè íèêòî íå ïîðàíèòñÿ, è ÿ ñìîã áû ïðèíåñòè å¸ â ñàäèê, ÷òîáû ïîêàçàòü äðóãèì ðåáÿòàì.

• Êîíêóðñ

Кто учит в Шахтах лучше всех? Финал муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона-2013» определил самого выдающегося педагога нашего города. Им стала Марина Исаева, учитель русского языка и литературы школы № 21. Она завоевала хрустального пеликана – главную награду и символ конкурса. Анна ЯКУТОВА, фото автора Ó÷èòåëü – ïðîôåññèÿ òâîð÷åñêàÿ.  ýòîì óáåäèëèñü âñå, êòî ïðèñóòñòâîâàë íà ìåðîïðèÿòèè. Î ñâîèõ òàëàíòàõ ôèíàëèñòû äîëæíû áûëè ðàññêàçàòü â êîíêóðñå ïîä íàçâàíèåì «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà». Íî êàê èçâåñòíî, ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ïðîôåññèîíàëèçìà ó÷èòåëÿ – ýòî äîñòèæåíèÿ åãî âîñïèòàí-

íèêîâ. Èìåííî îíè, èñïîëüçóÿ ñâîè îðàòîðñêèå, òàíöåâàëüíûå, àðòèñòè÷åñêèå è ïåâ÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, çíàêîìèëè çðèòåëåé ñî ñâîèì ëþáèìûì ïðåïîäàâàòåëåì. Òàêæå ïîääåðæêó êîíêóðñàíòàì îêàçûâàëè èõ êîëëåãè. Òâîð÷åñêèå íîìåðà îöåíèâàëèñü ñïåöèàëüíûì æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè íå òîëüêî ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû, íî è ó÷åíèêè 9–11 êëàññîâ. Èõ âûñòóïëåíèÿ áûëè èíòåðåñíûìè, âåñåëûìè, êðàñî÷íûìè, èíîãäà íåîæèäàííûìè: âîñòî÷íûå òàíöîâùèöû ïîâåäàëè î ñâîåé ëþáâè ê ó÷åáå, ïðåïîäàâàòåëÿì è Äåïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ, ãåðîè ïîïóëÿðíîãî ñåðèàëà «Ñâàòû» õîòåëè îòäàòü ñâîþ âíó÷êó â îäíó èç øàõòèíñêèõ øêîë. Îäíà èç êîìàíä ðàññêàçàëà î æèçíåííîì ïóòè ñâîåãî ó÷èòåëÿ ïî áèîëîãèè, î òîì, êàê âçìàõ êðûëà áàáî÷êè ìîæåò èçìåíèòü æèçíü è ïðèâåñòè ÷åëîâåêà â íóæíóþ ïðîôåññèþ.

Ïîáåäèòåëåé â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ îòìåòèëè ãðàìîòàìè è ïîîùðèëè äåíåæíûìè ïðèçàìè: ! «Ïðîôåññèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü» – Ñâåòëàíà Ðûñåíêîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 36; ! «Ó÷èòåëü-èññëåäîâàòåëü» – Èðèíà Êóðàêîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 35; ! «Ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå» – Íàäåæäà Âåíåðöåâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 22; ! «Òâîð÷åñòâî, âäîõíîâåíèå, ïîèñê» – Ìàðèíà Ïëàõóòèíà, ó÷èòåëü èñòîðèè ëèöåÿ ¹ 6; ! «Èíäèâèäóàëüíîñòü è íîâàòîðñòâî â ïåäàãîãèêå» – Àíäðåé Êàëåðèí, ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû ¹ 10; ! «Âîñïèòàòåëü ãîäà» – Íèíà Ïðèõîäüêî, âîñïèòàòåëü ïðîãèìíàçèè ¹ 46; ! «Ïñèõîëîã ãîäà» – Ñâåòëàíà Óðìàçîâà, ïñèõîëîã øêîëû ¹ 38; ! «Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò» – Îëüãà Áàêóðîâà, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà øêîëû ¹ 20.

 ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 33 ïåäàãîãà. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.

Ìàðèíà Èñàåâà, ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà: – ß ñ÷àñòëèâà, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ïîìîãàë ìíå. Äåòè, ðîäèòåëè, êîëëåãè âñå ñâîè ñèëû è òâîð÷åñòâî íàïðàâèëè íà ïîäãîòîâêó ê êîíêóðñó. Áóäó ó÷àñòâîâàòü â îáëàñòíîì ýòàïå è õî÷ó îïðàâäàòü íàäåæäû âñåõ, êòî çà ìåíÿ áîëåë. Ðåêëàìà

Смотрите и обсуждайте материалы на сайте

Ñàìûé ïðåêðàñíûé áóêåò öâåòîâ äëÿ ó÷èòåëÿ.


14

ÑÏÎÐÒ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

• Îëèìïèàäà-2014

«Зубр» «Снейку» не помеха

• Õîêêåé

303

дня – до Игр в Сочи

Öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ êèíîíàãðàä «Îñêàð» ïåðåíåñóò èç-çà Îëèìïèàäû. Òðàäèöèîííî îíà ïðîâîäèòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ôåâðàëÿ. Îäíàêî â ýòî âðåìÿ â Ñî÷è áóäåò ïðîõîäèòü öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 ãîäà. Âðó÷åíèå íàãðàä ñîñòîèòñÿ 2 ìàðòà 2014 ãîäà.  Ñî÷è çàïàñóò 450 òûñ. êóáîìåòðîâ ñíåãà. Åãî óêðîþò ñïåöèàëüíîé èçîòåðìè÷åñêîé òêàíüþ, ÷òî ïîçâîëèò åìó ñîõðàíèòüñÿ â òåïëîå âðåìÿ ãîäà. Ñòîèìîñòü ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ïðåâûñèò 250 ìëí ðóáëåé.

• Êîðîòêî Äìèòðèé Êîñîâ, ñòóäåíò øàõòèíñêîãî èíñòèòóòà ÞÐÃÒÓ (ÍÏÈ), ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà ÞÔÎ ïî òÿæåëîé àòëåòèêå ñðåäè ìóæ÷èí.  ñóììå äâîåáîðüÿ íàøåìó çåìëÿêó ïîêîðèëñÿ ðåçóëüòàò 267 êã. Âûñòóïàë Äìèòðèé â âåñîâîé êàòåãîðèè 77 êã. ÔÊ «Ðîñòîâ» îáûãðàë ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» â èãðå 23 òóðà ÷åìïèîíàòà ðîññèéñêîé ôóòáîëüíîé ïðåìüåð-ëèãè. Åäèíñòâåííûé ìÿ÷ ñ ïåíàëüòè çàáèë ñåðáñêèé ëåãèîíåð äîí÷àí Äàíêî Ëàçîâè÷. Ýòîò ãîë äëÿ íàïàäàþùåãî ñòàë ïåðâûì â ñîñòàâå æåëòî-ñèíèõ. Êàçàíñêèé «Ðóáèí» óñòóïèë ëîíäîíñêîìó «×åëñè» â ïåðâîì ìàò÷å 1/4 ôèíàëà Ëèãè Åâðîïû (1:3). Îòâåòíàÿ âñòðå÷à ïðîéäåò 11 àïðåëÿ íà ìîñêîâñêîì ñòàäèîíå «Ëóæíèêè».

Êàçóñ: â òå÷åíèå âñåãî òóðíèðà ñ÷åò íå îòîáðàæàëñÿ íà ýëåêòðîííîì òàáëî. Ïî÷åìó? Îñòàëîñü çàãàäêîé.

16

Ôîòî Ñåðãåÿ Êîæèíà.

Çà íåïðàâèëüíóþ ïàðêîâêó âî âðåìÿ Èãð áóäóò øòðàôîâàòü ïî äâîéíîìó òàðèôó. Íåñîáëþäåíèå äîðîæíûõ çíàêîâ èëè ðàçìåòêè îáîéäåòñÿ â 5 òûñ. ðóáëåé. Êðîìå òîãî, çà äâèæåíèå èëè îñòàíîâêó íà ïîëîñå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ñïåöòðàíñïîðòà, áóäåò ïðåäóñìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé ëèáî ëèøåíèå ïðàâ íà ñðîê îò ÷åòûðåõ äî øåñòè ìåñÿöåâ.

Âðàòàðþ ðîñòîâ÷àí Àðòåìó Çîëîòàðåâó âûïàëà íåçàâèäíàÿ ó÷àñòü. Øàéáó èç ñâîèõ âîðîò åìó ïðèøëîñü âûíèìàòü öåëûõ 11 ðàç.

Кто сильнее: змеи или зубры? Зрители, заполнившие трибуны Ледового дворца в минувшее воскресенье, дали на этот вопрос однозначный ответ. Èìåííî øàõòèíñêàÿ êîìàíäà «Ñíåéê» (÷òî â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà÷àåò «çìåÿ») ñòàëà ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ïàìÿòè ýêñ-ìýðà ãîðîäà Øàõòû Ñåðãåÿ Ïîíàìàðåíêî. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. Øàõòèíñêèì ëþáèòåëÿì ñïîðòà â ìèíóâøèå âûõîäíûå áûë ñäåëàí ðîñêîøíûé ïîäàðîê. Ïîêà âñÿ ñòðàíà, çàòàèâ äûõàíèå, ñëåäèò çà ôèíàëüíîé áèòâîé Êîíòèíåíòàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè ìåæäó ìîñêîâñêèì «Äèíàìî» è ÷åëÿáèíñêèì «Òðàêòîðîì», â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿëèñü ñâîè ëåäîâûå áàòàëèè.  ñóááîòó íà ïëîùàäêå «Øàõòèíöà» ïðîøëè äâà ïîëóôèíàëüíûõ ïîåäèíêà.  ïåðâîì èç íèõ êîìàíäà «Ñíåéê» ðàçãðîìèëà ñáîðíóþ ãîðîäîâ ñåâåðà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåííóþ èç õîêêåèñòîâ Êðàñíîãî Ñóëèíà, Êàìåíñêà è Áåëîé Êàëèòâû (12:6). Âî âòîðîé èãðå ðîñòîâñêèé «Çóáð» îêàçàëñÿ ñèëüíåå «Øàõòåðà», åùå îäíîé øàõòèíñêîé êîìàíäû. Òàêèì îáðàçîì, ðîñòîâ÷àíå ëèøèëè ìåñòíûõ áîëåëüùè-

1069. Ðåêëàìà

Магазины «Спорт» и «Интер Спорт»

! а т р я спо

л д е с В

ул. Шевченко, 121, т. 22-79-20 пер. Красный Шахтёр, 76, т. 22-00-36. www.shakhtysport.ru

êîâ âîçìîæíîñòè íàáëþäàòü ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ êîìàíä èç ã. Øàõòû â ôèíàëå. Âîñêðåñíóþ ïðîãðàììó îòêðûë ïîåäèíîê çà òðåòüå ìåñòî ìåæäó «Øàõòåðîì» è ñáîðíîé ñåâåðà îáëàñòè.  óïîðíîé áîðüáå áîëåå óäà÷ëèâûìè îêàçàëèñü õîçÿåâà (6:4). Ñðàçó ïîñëå ýòîé èãðû çðèòåëåé æäàëî ãëàâíîå áëþäî óèêåíäà – ôèíàë. «Ñíåéêîâöû» áûñòðî ïîêàçàëè õîêêåèñòàì þæíîé ñòîëèöû, êòî â äîìå õîçÿèí, è ñ ïåðâûõ ìèíóò çàâëàäåëè îùóòèìûì ïðåèìóùåñòâîì. Îäíàêî ðàñïå÷àòàòü âîðîòà ãîëêèïåðà ðîñòîâ÷àí Àðòåìà Çîëîòàðåâà èì äîëãîå âðåìÿ íå óäàâàëîñü. Ïðîðâàëî íàøó êîìàíäó ëèøü áëèæå ê ïåðåðûâó. Çàáèâ ÷åòûðå áåçîòâåòíûå øàéáû, âñþ îñòàâøóþñÿ ÷àñòü èãðû êîìàíäà «Ñíåéê» èãðàëà â ñâîå óäîâîëüñòâèå, ïîçâîëèâ ñäåëàòü ýòî è ñîïåðíèêó.  èòîãå çðèòåëè ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ÿðêîé, îòêðûòîé èãðû ñ ìíîæåñòâîì çàáèòûõ øàéá. Ôèíàëüíàÿ ñèðåíà çàôèêñèðîâàëà èòîãîâóþ ïîáåäó «ñíåéêîâöåâ» ñî ñ÷åòîì 11:5.

• Ïðîåêò «ÊÂÓ»

В новый сезон с новым именем Сразу несколько шахтинских футбольных команд решили вступить в новый сезон с новыми названиями. Îá ýòîì áûëî îáúÿâëåíî íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè ôóòáîëà. Òàê, «Èíãåî» íà÷íåò ãîðîäñêîé ÷åìïèîíàò ïîä íàçâàíèåì «Àðòåìîâåö», ìàøçàâîäñêîå «Äèíàìî» îòíûíå áóäåò èìåíîâàòüñÿ «Äèíàìî-Â/× 3722-ÄÞÑØ-5», à ôóòáîëüíûé êëóá ÕÁÊ – ÑÊ «Þã».

Åùå îäíèì ñóùåñòâåííûì ðåøåíèåì ïî èòîãàì ïðîøåäøåãî çàñåäàíèÿ ñòàë ïåðåâîä êîìàíäû «Àâòîäîí-26» â âûñøóþ ëèãó ÷åìïèîíàòà ãîðîäà. Ïîäîïå÷íûå Âèêòîðà Áàáè÷åâà çàéìóò â ðàíãå ñèëüíåéøèõ øàõòèíñêèõ êîìàíä ìåñòî êîìàíäû «Þíèñ-Êàìåíîëîìíè-2», êîòîðàÿ îòêàçàëàñü îò ó÷àñòèÿ â òóðíèðå. Êðîìå òîãî, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî íûíåøíåãî ñåçîíà âî âñåõ òóðíèðàõ áóäåò äåéñòâîâàòü åäèíàÿ çàÿâêà êîìàíä.

голов на двоих забили участники финального матча хоккейного турнира, посвященного памяти экс-мэра города Сергея Понамаренко. На льду скрестили клюшки шахтинская команда «Снейк» и ростовский «Зубр».

Èðèíà Õðàìîâà, çðèòåëü: – Âïåðâûå ïðèøëè íà õîêêåé âìåñòå ñ ñûíîì. Î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Íàäååìñÿ åùå ðàç ïðèéòè ñþäà íà èãðû.

Ñàøà Êîëåñíèêîâ, çðèòåëü: – Ðàíüøå ñìîòðåë õîêêåé òîëüêî ïî òåëåâèçîðó. À òóò íàñòîÿùèå õîêêåèñòû – çäîðîâî!

Àëåêñàíäð Ñàìîéëåíêî, èãðîê êîìàíäû «Çóáð»: – Õîðîøî, ÷òî â îáëàñòè ïðîõîäÿò òàêèå òóðíèðû. Êàòêè ïîñòðîåíû â Òàöèíñêîì è Ìîðîçîâñêîì ðàéîíàõ, Âîëãîäîíñêå, äðóãèõ ãîðîäàõ. Âñå ýòî ãîâîðèò îá óâåëè÷åíèè èíòåðåñà ê õîêêåþ.  Øàõòàõ èãðàåì óæå íå âïåðâûå.  ýòîò ðàç óñëîâèÿ áûëè óæå ãîðàçäî ëó÷øå.  ïðîøëîì ãîäó íå ðàáîòàëà âåíòèëÿöèÿ – èãðàëè â òóìàíå. Ôàíèëü Ñàëàõóòäèíîâ, êàïèòàí êîìàíäû «Ñíåéê»: –  ñîñòàâå êîìàíäû ñîïåðíèêîâ îòñóòñòâîâàëè äâîå êëþ÷åâûõ èãðîêîâ. Èãðàé îíè – íàì ïðèøëîñü áû ñëîæíåå. Âñå ïîëó÷èëè îò ïîåäèíêà îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íà òðèáóíàõ ñåãîäíÿ ñîáðàëîñü ñòîëüêî íàðîäà. Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî. Äìèòðèé Îñòðèæíûé, èãðîê êîìàíäû «Ñíåéê»: – Èíòåðåñ ê õîêêåþ â Øàõòàõ åñòü, è ìû ýòî âèäèì. Âñåõ ðåáÿòèøåê îò øåñòè ëåò è ñòàðøå, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ÿ õî÷ó ïðèãëàñèòü â õîêêåéíóþ ñåêöèþ.

Внимание! Конкурс! Милые девушки, вы давно хотели записаться в спортивную секцию? Самое время сделать это!

Редакция газеты «К Вашим услугам» объявляет конкурс «Мисс спорт-2013». К участию допускаются девушки старше 12 лет, занимающиеся в спортивных школах и секциях г. Шахты и Октябрьского района. Ждём ваши фотографии и небольшой рассказ о себе и своих спортивных достижениях по эл. почте KVU@KVU.SU.

Фото участников будут размещаться на сайте KVU.SU. Над полосой работали Александр Любименко и Сергей Михайлов.


ÏÀÌßÒÜ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

15

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Они принесли Победу Родине Редакция продолжает собирать фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и истории о них из семейных архивов читателей для акции «Наша Победа. Родные лица».

 àêöèè ìîæåò ïîó÷àñòâîâàòü êàæäûé. Íî ïðåæäå ÷åì âû âûéäåòå íà ìèòèíã 9 Ìàÿ ñ ïëàêàòàìè, îòïðàâüòå ôîòî è íåñêîëüêî ñëîâ (500 çíàêîâ) î âàøåì âåòåðàíå, òðóæåíèêå òûëà â ðåäàêöèþ ëþáîé øàõòèíñêîé ãàçåòû. Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ñäåëàòü ïëàêàò ñ ôîòî ãåðîÿ, íà ìèòèíã ìîæíî ïðèéòè ïðîñòî ñ îðèãèíàëîì, ïóñòü îí áóäåò äàæå íåáîëüøîãî ðàçìåðà. Åñëè íå ñîõðàíèëîñü ôîòî âîåííûõ ëåò, ïðèíåñèòå ñíèìîê âåòåðàíà, òðóæåíèêà òûëà, ñäåëàííûé óæå â ìèðíûå ãîäû. Åñëè âîîáùå íå îñòàëîñü ñíèìêîâ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, âûéäèòå íà ìèòèíã ñ ïëàêàòîì, íà êîòîðîì áóäåò íàïèñàíà ôàìèëèÿ âàøåãî ðîäñòâåííèêà, ãäå îí âîåâàë èëè òðóäèëñÿ â ãîäû âîéíû.

Íàøà çàäà÷à – ñîâìåñòíî ñ Øàõòèíñêèì îòäåëåíèåì Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè è âñåìè øàõòèíöàìè, êîìó äîðîãà ïàìÿòü îá èõ îòöàõ è äåäàõ, îðãàíèçîâàòü ìèòèíã ê 9 Ìàÿ.  ýòîò äåíü ìû âûéäåì íà óëèöû ãîðîäà ñ ôîòîãðàôèÿìè íàøèõ âåòåðàíîâ, ÷òîáû ïî÷òèòü èõ ïîäâèã. QR-код Просканируйте и выйдите на сайт KVU.SU с помощью смартфона.

Подробную информацию ищите на сайте KVU.SU в разделе «Спецпроекты» и на отдельной страничке «Наша Победа. Родные лица». Наши контакты: e-mail: KVU@KVU.SU, ул. Ионова, 182. Тел. для справок: 23–79–09.

Иван Григорьевич Родняный

Степан Николаевич Коваль

Ðîäèëñÿ â ã. Øàõòû â 1926 ãîäó â ïðîñòîé øàõòåðñêîé ñåìüå ñ ïÿòüþ äåòüìè.  âîçðàñòå 16 ëåò Âàíÿ Ðîäíÿíûé óçíàë, ÷òî òàêîå âîéíà. Îí ïîïàë ìàòðîñîì íà Òèõîîêåàíñêèé ôëîò. Ïëàâàë íà êîðàáëå «Ïîäâîäíèê» â áóõòå Çîëîòîé Ðîã ã. Âëàäèâîñòîêà.  èþíå 48-ãî äåìîáèëèçîâàëñÿ èç êîðåéñêîãî ãîðîäà Ñåéñèí è âåðíóëñÿ â ðîäíûå Øàõòû, ãäå ïðîæèë äî èþíÿ 1976 ãîäà. Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ íàãðàæäåí äâóìÿ ìåäàëÿìè è îðäåíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû III ñòåïåíè.

Ñòåïàí Íèêîëàåâè÷ ðîäèëñÿ â 1926 ãîäó è æèë â ìíîãîäåòíîé ñåìüå.  1944 ãîäó åãî ïðèçâàëè â Àðìåíèþ, ãäå îí íà÷àë ñëóæáó òàíêèñòîì.  õîäå âîéíû Ñòåïàí Êîâàëü ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè Ïðàãè è Áåðëèíà (çà ÷òî áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ), à òàêæå â îïåðàöèÿõ â Êîðåå.  Øàõòû îí âåðíóëñÿ â 1948 ãîäó, æåíèëñÿ è ïðîæèë äî 1996 ãîäà. Çà áîåâûå çàñëóãè íàãðàæäåí îðäåíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû III ñòåïåíè.

Война соединила их сердца Я считаю, что мне очень повезло: довелось встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны, фронтовиками и тружениками тыла, людьми, пережившими то грозное время. Их рассказы яркие, запоминающиеся и, думаю, будут интересны многим. Один из них я перескажу вам сегодня.

Ñèëüíûé õîëîä öàðñòâîâàë íàä îãðîìíîé ñíåæíîé ðàâíèíîé. Çàìåðçøèå ïåõîòèíöû ìå÷òàëè â ýòîò ìîìåíò õîòü î êàêîé-íèáóäü âîçìîæíîñòè ñîãðåòüñÿ. È òóò ïðîçâó÷àëà äîëãîæäàííàÿ êîìàíäà «Â àòàêó!». Äî ýòîãî ïîëèòðóê äîëãî îáúÿñíÿë çàìåðçøèì áîéöàì çíà÷åíèå ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, ïîêàçûâàë Äîðîãó æèçíè. Ñîëäàòû äàâíî óæå ñàìè ñòðåìèëèñü â áîé. È âîò ýòîò ìîìåíò íàñòóïèë. Êðàñíîàðìååö Àíäðåé Ðåóòèí ïîñïåøíî âûáðàëñÿ èç îêîïà è ñî ñâîèì íåðàçëó÷íûì ÏÏØ ïîáåæàë âïåðåä, íà âðàæåñêèå ïîçèöèè. «Óðà, óðà!» – íåñëîñü ñî âñåõ ñòîðîí. Âèäÿ ïåðåä ñîáîé òîëüêî öåëü, Ðåóòèí ïðîñòóæåííûì ãîëîñîì ïîäõâàòèë êëè÷. Íåìåöêèå îêîïû ñòðåìèòåëüíî ïðèáëèæàëèñü. È òóò ñòðàøíîé ñèëû çâóê çàñëîíèë âñå âîêðóã. Òåëî ñîëäàòà êèíóëî íà çåìëþ. Ñòàëî òåïëî, î÷åíü òåïëî, äàæå æàðêî, îñîáåííî â íîãå. À ïîòîì íàñòóïèëà òèøèíà.  ãîëîâå ïðîíîñèëèñü êàðòèíû áîÿ ïîä Ðæåâîì. Ñòðàøíàÿ ñõâàòêà áûëà òàì ñ ôàøèñòàìè! Ñêîëüêî ëþäåé è òåõíèêè ñîøëîñü ñ îáåèõ ñòîðîí! Ðàíèëî òîãäà êðàñíîàðìåéöà â ëîêîòü ïðàâîé ðóêè. Ïðàâäà, ðàíà áûëà ëåãêàÿ. Íå ïðèøëîñü äîëãî ñîëäàòó â ñàí÷àñòè îòäûõàòü. À âîò òåïåðü, ïîæàëóé, âñå íàìíîãî ñåðüåçíåå…

Î÷íóëñÿ áîåö óæå ê âå÷åðó. Æèâîé! À öåë ëè? Ïî÷òè. Ðóêè äâèãàëèñü, à âîò íîãà… Ñòîïà áîëòàëàñü íà êàêèõ-òî íèòêàõ. Ðàíåí. Ïîïðîáîâàë ïîëçòè. Òîëüêî êóäà òàì! Ñèë ïî÷òè íå áûëî. Ê ñ÷àñòüþ, ìèìî ïðîåçæàëè àðòèëëåðèñòû. – Áðàòêè, ïîìîãèòå! ß òóò ðàíåíûé, – òèõî ïðîãîâîðèë Àíäðåé. Ñîëäàòû äåëîâèòî ïîäõâàòèëè åãî.  ìåäñàíáàòå åìó îáðàáîòàëè ðàíó. À äàëüøå íà÷àëèñü ñêèòàíèÿ ïî ãîñïèòàëÿì. Çàêîí÷èëàñü âîéíà äëÿ ñîëäàòà. Ñïèñàëè åãî ïîä÷èñòóþ. Óæå â òûëîâûõ Áåðåçíÿêàõ ïðèìåðèë Àíäðåé Ðåóòèí «íîâóþ íîãó» – ïðîòåç. Êàêîâî áûëî ìîëîäîìó ïàðíþ ñòàòü èíâàëèäîì?  ðîäíîì êîëõîçå èìåíè Ëåíèíà, ÷òî â õóòîðå Öàðåâêà, ñîëäàòó îáðàäîâàëèñü. Ïóñòü è áåç íîãè, íî ðóêè-òî öåëûå! À ýòèõ ðóê òàê íå õâàòàëî! Ðàáîòàë ó÷åò÷èêîì, ïî÷òàëüîíîì – ãäå íàäî áûëî è ãäå ìîã. À â îòïóñê ïîåõàë ê ñåáå íà ðîäèíó, â ×åðòêîâñêèé ðàéîí. Òàì è âñòðåòèë ñâîþ Òàòüÿíêó. Ôðîíòîâè÷êà, ìíîãîå ïåðåæèâøàÿ, ïðèìåòèëà áûâøåãî ñîëäàòà. Çàïàë îí åé â äóøó. Äà òàê çàïàë, ÷òî, çàáûâ î òðàäèöèÿõ, ñêàçàëà åìó: «Âîçüìè ìåíÿ çàìóæ!» Àíäðåé Ðåóòèí è ñàì õîòåë ñäåëàòü åé ïðåäëîæåíèå, íî íå óñïåë. Ôðîíòîâè÷êà îêàçàëàñü øóñòðåå. Òàê è âåðíóëñÿ îí â Öàðåâêó óæå ñ æåíîé.

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà Ðåóòèíûõ.

Сергей ЗАИКА

Àíäðåé è Òàòüÿíà Ðåóòèíû â êðóãó ëþáÿùåé ñåìüè. Äî âîéíû íà äîëþ Òàòüÿíû âûïàëî ìíîãî íåâçãîä. Ðîäèòåëè åå áûëè òðóäÿãàìè, ïîòîìó è íåâçëþáèë èõ ïðåäñåäàòåëü ñåëüñîâåòà (êñòàòè, áðàò îòöà). Îòöà ðåïðåññèðîâàëè, îïðåäåëè åìó äåñÿòü ëåò áåç ïðàâà ïåðåïèñêè, è ïîåõàë îí â ìåñòà íå ñòîëü îòäàëåííûå. Ìàòü íå ñìîãëà ïåðåíåñòè òàêîãî ãîðÿ è âñêîðå óìåðëà. È îñòàëàñü Òàòüÿíà îäíà-îäèíåøåíüêà íà âñåì áåëîì ñâåòå. Êàê îíà æèëà-ïåðåæèâàëà, ñåé÷àñ è ïîíÿòü-òî òðóäíî. Íåêîìó áûëî çà íåå çàñòóïèòüñÿ, ïîòîìó è äîñòàâàëèñü åé ñàìûå òðóäíûå ðàáîòû. À êîãäà

âîéíà íà÷àëàñü, òî ñòàëî åùå òðóäíåå. È âîò îäíàæäû â ñàìûé ðàçãàð ëåòà ñîðîê ïåðâîãî ãîäà ïðÿìî íà ïîëå ïðèíåñëè åé ïîâåñòêó ñ ïðîñüáîé ÿâèòüñÿ â ðàéâîåíêîìàò. Òàê ïîïàëà îíà â æåëåçíîäîðîæíûå âîéñêà. Îò Ðîñòîâà äî Áåðëèíà äîëãèõ ÷åòûðå ãîäà äëèëàñü äëÿ íåå âîéíà.  ìàå ñîðîê ïÿòîãî òåïëûì äíåì óñëûøàëà Òàòüÿíà îò ïðîõîäèâøåãî ñîëäàòà, ÷òî çàêîí÷èëñÿ ýòîò óæàñ, ïðèøëà äîëãîæäàííàÿ Ïîáåäà! Ñî âñåõ íîã, ðàäîñòíàÿ, îíà áðîñèëàñü â ðàñïîëîæåíèå ñâîåé ÷àñòè è, óâèäåâ ñòàðøèíó, çàêðè÷àëà: «Ïîáåäà!» Òîò áðî-

ñèëñÿ ñîîáùàòü íà÷àëüñòâó. Íå ïîâåðèëî îíî, íà÷àëî íàçâàíèâàòü êóäà-òî. À òóò âîêðóã ñòðåëüáà, êðèêè: «Ïîáåäà! Ïîáåäà!» Óæå è ïîäòâåðæäåíèå íå íóæíî áûëî. Ïîòîì âñå áðîñèëèñü ê Ðåéõñòàãó. Îñòàâèëà ìåëîì ñâîé àâòîãðàô íà ëîãîâå ôàøèçìà è Òàòüÿíà. Ïîòîì äîâåëîñü ïîáûâàòü â ðåéõñêàíöåëÿðèè, óâèäåòü êàáèíåò ñàìîãî Ãèòëåðà. Ïîñëå ñîîðóæåíèÿ ïëîòèíû Öàðåâêó ëèêâèäèðîâàëè. Ñòàëè Ðåóòèíû æèòü â õóòîðå Ìîêðûé Ëîã. Ìíîãî ðàáîòàëè, âîñïèòàëè äâîèõ äåòåé.  èõ óþòíîì äîìå öàðèëè ñîâåò äà ëþáîâü.


16

ÊÐÈÌÈÍÀË

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

18+

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t

Секс-трафик: Волгодонск — Республика Мальта

Андрей СМИРНОВ

Жизнь как в раю! Ïåðâûé ïðèãîâîð ïî äåëó âûíåñåí 12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè Ëþäìèëû Ìåëèõîâîé áûëî âûäåëåíî â îòäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî ïîñëå òîãî, êàê îíà ñîãëàñèëàñü ñîòðóäíè÷àòü ñî ñëåäñòâèåì è ïîìîãàòü â ðàçîáëà÷åíèè ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ ïîäåëüíèö. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, äîêàçàííîé â ñóäå, èìåííî Ìåëèõîâà ñòàëà èíèöèàòîðîì, à ïîòîì è àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ïðåñòóïíîé òîðãîâëè äåâóøêàìè.  2003 ãîäó îíà îòäûõàëà íà îñòðîâå Ìàëüòà è òàì ïîçíàêîìèëàñü ñ ìåñòíûìè ñóòåíåðàìè. Áûñòðî ñìåêíóëà, êàê ìîæíî çàðàáîòàòü, è ïðåäëîæèëà ïîñòàâêè «òîâàðà» íà Ìàëüòó èç Âîëãîäîíñêà. Îáåùàëè ïëàòèòü çà êàæäóþ ñåêñ-ðàáûíþ îò îäíîé äî äâóõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Âåðíóâøèñü äîìîé, Ìåëèõîâà, âñòóïèâ â ïðåñòóïíûé ñãîâîð ñ 50-ëåòíåé Íàòàëüåé Áîéêî, áûâøèì çàâó÷åì ñðåäíåé øêîëû ¹ 24 ã. Âîëãîäîíñêà, çàíÿëàñü âåðáîâêîé è ïîñòàâêîé æèâîãî òîâàðà. Ëåòîì 2010 ãîäà ñîòðóäíèêè ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÞÔÎ çàäåðæàëè ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû â Âîëãîäîíñêå. Íà îñòðîâå Ìàëüòà ìåñòíàÿ ïîëèöèÿ ïðîâîäèëà àðåñòû ïîäîçðåâàåìûõ èç ìåñòíûõ. Áîéêî, Ìåëèõîâà è èõ ïîìîùíèöû âåðáîâàëè äåâóøåê äëÿ ðàáîòû íà Ìàëüòå â êà÷åñòâå îôèöèàíòîê è ãîðíè÷íûõ, êðàñî÷íî îïèñûâàëè ðàéñêóþ æèçíü íà ýêçîòè÷åñêîì îñòðîâå. Íåêîòîðûå èç âåðáîâùèö óæå óñïåëè òàì ïîðàáîòàòü â áîðäåëÿõ è íàãëî ëãàëè äåâóøêàì, ðàññêàçûâàÿ, êàê îíè áûëè ãîðíè÷íûìè.

Ñåêñ-òðàôèê Âîëãîäîíñê — Ðåñïóáëèêà Ìàëüòà ïðîöâåòàë ïî÷òè âîñåìü ëåò. Çà êàæäóþ ïðîäàííóþ äåâóøêó òîðãîâêè ïîëó÷àëè äî äâóõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Учительнице все верили Ìåëèõîâà çàíèìàëàñü âåðáîâêîé íà ðûíêå, ãäå ó íåå áûë ñâîé ëàðåê: îíà òîðãîâàëà áèæóòåðèåé è äåòñêîé îäåæäîé. Íàòàëüÿ Áîéêî âåðáîâàëà äåâóøåê èç ÷èñëà ñâîèõ áûâøèõ ó÷åíèö (Áîéêî â 2009 ãîäó áûëà óâîëåíà èç øêîëû ïî ñîêðàùåíèþ), âûáèðàÿ äåâ÷àò èç àñîöèàëüíûõ è áåäíûõ ñåìåé. Ñîáëàçíÿëà áîëüøèìè è ëåãêèìè çàðàáîòêàìè. Î ïðîñòèòóöèè ðå÷è íå áûëî. Äåâóøêàì ïîêàçûâàëè ÿðêèå æóðíàëû ñ âèäàìè îñòðîâà è îòåëåé. Íî óæå â àýðîïîðòó ó æåðòâ çàáèðàëè ïàñïîðòà è íà àâòîáóñå óâîçèëè â ïóáëè÷íûå äîìà. Êàñòèíã â Âîëãîäîíñêå ïðîâîäèëè Ìåëèõîâà è Áîéêî. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà Ìàëüòó îòïðàâëÿëèñü ôîòîãðàôèè äåâóøåê, è ñóòåíåðû âûáèðàëè. Ìåëèõîâà îòâå÷àëà çà îòïðàâêó. — Îíà ïîêóïàëà àâèàáèëåòû, îôîðìëÿëà âèçû è çàãðàíïàñïîðòà, — ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÞÔÎ Ðîìàí Ùåêîòèí. Äåâóøêè ïåðåä îòïðàâêîé ïî òóðèñòè÷åñêîé âèçå ïèñàëè ðàñïèñêè, ÷òî îáÿçóþòñÿ âåðíóòü îðãàíèçàòîðàì ïîåçäêè äåíüãè, çàòðà÷åííûå íà ïîêóïêó áèëåòîâ è ïðî÷åå. Èç Âîëãîäîíñêà èõ âåçëè íà àâòîáóñå â Ìîñêâó, ãäå «òîâàð» âñòðå÷àëè êóðüåðû, îòâå÷àþùèå çà îòïðàâêó åãî íà Ìàëüòó. À íà îñòðîâå äåâóøêàì îáúÿâëÿëè, ÷òî îíè äîëæíû ìíîãî äåíåã è îòðàáàòûâàòü áóäóò â áîðäåëÿõ.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé ïîòåðïåâøèå â ïîëèöèþ íå îáðàùàëèñü. Îäíè, îòäîõíóâ äîìà, îïÿòü óåçæàëè íà Ìàëüòó (ïîíðàâèëàñü ðàáîòà), äðóãèå ïðîñòî áîÿëèñü ìåñòè.

Торговок людьми осудили Çà âîñåìü ëåò íà ïðåñòóïíî íàæèòûå äåíüãè Íàòàëüÿ Áîéêî ïðèîáðåëà äâóõýòàæíûé êîòòåäæ â ýëèòíîì ðàéîíå Âîëãîäîíñêà, êóäà è ïåðååõàëà èç îáùåæèòèÿ. Ìåëèõîâà êóïèëà òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ãîðîäà. Ñëîâîì, âñå ó íèõ áûëî õîðîøî. Íî ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ, êîíöó áûòü!  äåêàáðå 2012 ãîäà ïðèãîâîðîì Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà Ëþäìèëà Ìåëèõîâà îñóæäåíà ê ÷åòûðåì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íà îáùåì ðåæèìå. Çà÷ëîñü åé äåÿòåëüíîå ðàñêàÿíèå è àêòèâíàÿ ïîìîùü ñëåäñòâèþ. Îñóæäåííàÿ îáæàëîâàëà ïðèãîâîð â Âåðõîâíîì ñóäå ÐÔ, íî ñóä îñòàâèë åãî áåç èçìåíåíèé. 22 ìàðòà ýòîãî ãîäà ñóäüÿ Âëàäèìèð Ëÿõíèöêèé îãëàñèë ïðèãîâîð îñòàëüíûì ÷ëåíàì æåíñêîé áàíäû. Íàòàëüÿ Áîéêî îñóæäåíà ê 13 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, Åëåíà Ïðÿäêî — ê 9 ãîäàì, Åâãåíèÿ Ïèäàëèíà — ê 8 ãîäàì è 6 ìåñÿöàì. Èííå Èáðàãèìîâîé è Îêñàíå Ëóöåíêî ñóä îòìåðèë 3,5 è 4,5 ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÐÎÑ, ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

•×òî ñëó÷èëîñü

В г. Шахты

Помогите в розыске Ãðàæäàíèí Ñ. Ñ. Ïðîñêóðèí, 1992 ãîäà ðîæäåíèÿ, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21083, ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ. Ïîòåðïåâøàÿ ïîëó÷èëà òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Ïðîñèì âñåõ, êîìó èçâåñòíî ìåñòîïðåáûâàíèå äàííîãî ãðàæäàíèíà, ñîîáùèòü îá ýòîì ïî òåë. 280–990. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.

В ДТП погибли двое Àâàðèÿ ïðîèçîøëà â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè. 7 àïðåëÿ â 2:20 íà ïåðåêðåñòêå ïåð. Åíèñåéñêîãî è óë. Ñåâåðíîé ÊàìÀÇ, âûåçæàÿ íà ãëàâíóþ äîðîãó, íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâà äâèæåíèÿ àâòîìîáèëþ ÂÀÇ-2110.  ðåçóëüòàòå äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ 22-ëåòíèé âîäèòåëü ÂÀÇà è 18-ëåòíèé ïàññàæèð ïîãèáëè íà ìåñòå. Îñòàëüíûå ïàññàæèðû ëåãêîâóøêè ïîëó÷èëè òÿæåëûå òðàâìû. Âîäèòåëü ÊàìÀÇà òàêæå òðàâìèðîâàëñÿ.

Минус один клуб Áëàãàÿ âåñòü ïðèøëà â êàíóí ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà: â ïîìåùåíèè êëóáà, ðàñ-

Подделала дату, получила дело Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ðîñðååñòðà ïîäîçðåâàåòñÿ â ñëóæåáíîì ïîäëîãå.

Ôîòî ñ ñàéòà: www.rostov.aif.ru

В Ростовском областном суде вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о продаже жительниц Ростовской области в сексуальное рабство в бордели на остров Мальта. Осуждена Наталья Бойко, лидер банды, и еще четыре женщины. Шестая соучастница пока в розыске.

• Ïðîêóðàòóðà

ïîëîæåííîãî íà ïåðåñå÷åíèè ïð. Ïîáåäû Ðåâîëþöèè è óë. Ëåíèíà, ïðèêðûëè èãîðíûé êëóá. Èçúÿòî 27 ñèñòåìíûõ áëîêîâ, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè.  áëèæàéøåå âðåìÿ àïïàðàòû áóäóò íàïðàâëåíû íà ýêñïåðòèçó.

Выкопали и унесли Æèòåëü îäíîãî èç äîìîâ ïî óë. Êèðîâà îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì î êðàæå ñ åãî ó÷àñòêà äâóõ êóñòîâ ðåäêîãî ìîææåâåëüíèêà. Óùåðá ñîñòàâèë 2 òûñ. ðóáëåé. Ïîõèòèòåëü óñòàíîâëåí è çàäåðæàí.

Маму оштрафуют Ïåðâîêëàññíèöà âìåñòå ñ ìàìîé ïåðåõîäèëà äîðîãó â íåïîëîæåííîì ìåñòå, â 100 ì îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà, è ïîïàëà ïîä êîëåñà àâòîìîáèëÿ «Øåâðîëå Êðóç». Ýòî ïðîèçîøëî â ïåð. Íîâî÷åðêàññêîì 4 àïðåëÿ.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ äåâî÷êà ïîëó÷èëà çàêðûòóþ ÷åðåïíîìîçãîâóþ òðàâìó, ñîòðÿñåíèå ìîçãà, óøèáû è ïåðåëîì êëþ÷èöû. Ðåáåíîê ãîñïèòàëèçèðîâàí â äåòñêîå õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå ïîïóòíûì òðàíñïîðòîì. Ìàìó æäåò àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå.

В Октябрьском районе

Пошла рыба! Íî÷üþ íà ðåêå Àêñàé ïîëèöåéñêèå ïîéìàëè æèòåëÿ Øàõò, êîòîðûé ëîâèë ðûáó «ïàóêîì». Òàêèì âàðâàðñêèì ñïîñîáîì áðàêîíüåðó óäàëîñü âûëîâèòü 12 ðûáèí. Òåïåðü åìó ïðåäñòîèò îïëàòèòü óùåðá, íàíåñåííûé ïðèðîäå.

Мясное место Ñ æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû â õ. Âåñåëîì â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ïðîïàë êîçåë. Õîçÿèí ðåøèë, ÷òî ýòî ïðîäåëêè âîëêîâ. Ïîòîì èñ÷åç ñíà÷àëà îäèí áàðàí, à â êîíöå îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà äðóãîé. Íà ïîèñêè «âîëêà» âûøëè îïåðàòèâíèêè. Èì îêàçàëñÿ ìåñòíûé æèòåëü, òîëüêî íå «âîëê», à «âîë÷èöà». Æåíùèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî ïîïðîñòó ñúåëà æèâîòíûõ.

Летела «скорая»…  ÖÐÁ èç ïîñ. Êàìåíîëîìíè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîé èíòîêñèêàöèè äîñòàâëåí ìóæ÷èíà. Ãäå è ÷òî îí ïèë, ïîêà óñòàíîâèòü íå óäàëîñü: ïàöèåíò íåêîíòàêòåí. Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà ÓÌÂÄ ïî ã. Øàõòû, Îêòÿáðüñêîìó ðàéîíó.

ɵʖʛʦʥʢʥʨʥʠʧʖʗʥʩʖʢʟɶʢʳʙʖɸʟʦʖʮʜʘʖ ɴʖʡʨʟʣɸʶʗʮʜʤʡʥʟɶʢʜʙɯʖʟʡʖ

 îòíîøåíèè ãðàæäàíêè Á. âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 292 ÓÊ ÐÔ.  õîäå ñëåäñòâèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî îíà, çíàÿ, ÷òî íà êâàðòèðó íàëîæåí àðåñò, çàðåãèñòðèðîâàëà ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ñ îäíîãî ëèöà íà äðóãîå è â êíèãå ó÷åòà èçìåíèëà äàòó ïðèåìà äîêóìåíòîâ. Ïðåñòóïëåíèå áûëî âûÿâëåíî ïðîêóðàòóðîé ã. Øàõòû ñîâìåñòíî ñ ÓÔÑÁ â õîäå ïðîâåðêè çàêîííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì. Ðàññëåäîâàíèå äåëà íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå â ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðå.

Не сделал, а деньги взял  ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ óëè÷åí äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÒÌ Ñåðâèñ». Åìó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ÷. 3 ñò. 159 ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî â êðóïíîì ðàçìåðå). Îáìàííûì ïóòåì ìóæ÷èíà ïîõèòèë ñðåäñòâà ÒÑÆ «Ñèðèóñ», ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, íà îáùóþ ñóììó 258 768 ðóáëåé. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè îí ïðè÷èíèë òîâàðèùåñòâó óùåðá â êðóïíîì ðàçìåðå. Ñëåäñòâèå óñòàíîâèëî, ÷òî äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÒÌ Ñåðâèñ» â 2010 ãîäó, ïðîâîäÿ êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ïðåäñòàâèë ÒÑÆ «Ñèðèóñ» àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò, êîòîðûå íà ñàìîì äåëå íå ïðèçâîäèëèñü. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äîêóìåíòîâ ÒÑÆ «Ñèðèóñ» áûëè ïåðå÷èñëåíû 1505 354 ðóáëÿ, ÷àñòü êîòîðûõ â ðàçìåðå 258 768 ðóáëåé — â êà÷åñòâå îïëàòû çà òî, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëàíî íå áûëî. Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà âçÿòî ïðîêóðàòóðîé íà îñîáûé êîíòðîëü.

За разбой, убийство и кражу — 16 лет Ïðèãîâîðîì Ðîñòîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà øàõòèíåö Àíòîí Ô. îñóæäåí ê 16 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ â êîëîíèè îñîáîãî ðåæèìà ñ ïîñëåäóþùèì îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ïîëòîðà ãîäà. Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî âûøåíàçâàííûé ãðàæäàíèí óêðàë ó òàêñèñòà, ïîäâîçèâøåãî åãî, äóáëåíêó. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïðåñòóïíèê íàïàë íà äðóãîãî ìóæ÷èíó, ïðè÷èíèâ åìó òÿæêèå òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, îò êîòîðûõ îí ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Ïîñëå ýòîãî Àíòîí Ô. âûíåñ èç êâàðòèðû ïîòåðïåâøåãî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êîëëåãèÿ ïðèñÿæíûõ ïðèçíàëà åãî âèíîâíûì. Ïðèãîâîð â çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèë. Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà http://prokuror.rostov.ru/


ÌÈÑÒÈÊÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

17

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Один мой знакомый страшно не любит фотографироваться. Стоит только навести на него объектив, как он категорично машет руками, отворачивается, а однажды даже показал фотографу фигу. Вначале я решила, что приятель стесняется своей внешности, надо сказать, вполне симпатичной. Ну мало ли у кого какие комплексы, но показывать комбинации из трёх пальцев в приличном обществе не принято, поэтому пришлось вызвать его на разговор. По секрету мой товарищ признался, что боится сглаза. Вот те на, никак не ожидала от него такого, но, как оказалось, он не единственный, кто в нашем просвещенном веке боится магии, связанной с фотографией. Алиса ГРЯДУЩЕВА

Оживший коллаж Îëüãà Ñåìåíîâíà íå èìåëà íèêàêèõ ïðåäðàññóäêîâ íàñ÷åò ôîòîãðàôèé è î÷åíü äàæå ëþáèëà ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ, à êîãäà ïîÿâèëîñü òåõíè÷åñêîå ÷óäî – ïðîãðàììà ôîòîøîï, ïîëþáèëà åùå áîëüøå. Òåïåðü ñòàëî âîçìîæíûì áåç îñîáîãî òðóäà ðàçãëàäèòü ìîðùèíêè, ïîäïðàâèòü îâàë ëèöà, ðóìÿíåö íàâåñòè. Îñîáûé âîñòîðã ó Îëüãè Ñåìåíîâíû âûçâàëà ôóíêöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ äåëàòü êîëëàæè. Åé âñåãäà íðàâèëàñü ýïîõà ðîêîêî, äàìû â ïûøíûõ íàðÿäàõ, è îíà äàâíî ìå÷òàëà óâèäåòü ñåáÿ â ïîäîáíîì îáðàçå. Âçÿâ çà îñíîâó ïîðòðåò îäíîé èç ïðèäâîðíûõ äàì Ëþäîâèêà XV, Îëüãà Ñåìåíîâíà ïðèñòàâèëà ñâîå ëèöî âìåñòî ëèöà êðàñàâèöû êèñòè íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà. Ðàñïå÷àòàâ òâîðåíèå â ôîòîàòåëüå è ïîâåñèâ åãî â çîëî÷åíîé ðàìêå ïîä ñòåêëîì íà âèäíîì ìåñòå â ñâîåé íåáîëüøîé êâàðòèðêå, îíà ñòàëà ïîäóìûâàòü î íîâûõ êîëëàæàõ äëÿ ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ. Âíà÷àëå íè÷åãî íå ïðîèñõîäèëî, áûëè òîëüêî âîñòîðæåííûå îòçûâû ïîäðóã, íî ñî âðåìåíåì æåíùèíå ñòàëî êàçàòüñÿ, ÷òî èçîáðàæåíèå â çîëî÷åíîé ðàìå øåâåëèòñÿ. Âìåñòå ñ ýòèì çäîðîâüå Îëüãè Ñåìåíîâíû ñòàëî óõóäøàòüñÿ. Îäíàæäû, êîãäà îíà ëåæàëà íà äèâàíå ïîñëå ïðèñòóïà âíåçàïíîé óñòàëîñòè, å¸ âçãëÿä îñòàíîâèëñÿ íà ôîòîêàðòèíå. Ñòåêëî êàê áóäòî çàïîòåëî â ëåâîì íèæíåì óãëó, îïÿòü ïîêàçàëîñü, ÷òî èçîáðàæåíèå äðîãíóëî. Îëüãà Ñåìåíîâíà çàìåðëà, ñòåêëî ïðîäîëæàëî çàïîòåâàòü. Âìåñòå ñ òåì íà÷àëî èñêàæàòüñÿ å¸ ïðèñòàâëåííîå ëèöî, ïðåâðàùàÿñü â ñòðàøíîå, ïîêðûòîå ãëóáîêèìè ìîðùèíàìè ñòàðóøå-

÷üå. Îò óæàñà æåíùèíà íå ìîãëà ïîøåâåëèòüñÿ, îíà ìîë÷à íàáëþäàëà, êàê ñòåêëî ïîëíîñòüþ çàïîòåëî, à ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ôîòî âåðíóëîñü â îáû÷íîå ñîñòîÿíèå. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ Îëüãà Ñåìåíîâíà ñîæãëà ïðåäìåò ñâîåé ãîðäîñòè è äàæå äóìàòü íå õî÷åò î ïðîäîëæåíèè ïîäîáíûõ îïûòîâ. Äà è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ðàçëþáèëà. Ÿ çäîðîâüå ïîïðàâèëîñü âñêîðå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ äüÿâîëüñêîãî êîëëàæà. Ìîæíî òîëüêî ãàäàòü, ÷òî ýòî áûëî: êîçíè äóõà íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà, ìñòèâøåãî çà ãðóáîå âìåøàòåëüñòâî â åãî òâîð÷åñòâî, èëè ãóáèòåëüíàÿ äëÿ æèâîãî ÷åëîâåêà ïîòóñòîðîííÿÿ ýíåðãèÿ äàâíî óìåðøåé êðàñàâèöû?

Девочка со страшными глазами  îäíîì ñåìåéíîì àðõèâå õðàíèëàñü íåîáû÷íàÿ ôîòîãðàôèÿ, åùå äîðåâîëþöèîííàÿ. Ïåðåëèñòûâàÿ ñòàðèííûé àëüáîì, Îêñàíà ñòàðàëàñü íå çàäåðæèâàòüñÿ íà ñòðàíèöå ñ ýòèì ôîòî. Íà ïîæåëòåâøåé ôîòîêàðòî÷êå áûëà äåâî÷êà ëåò äåñÿòè ñ êàêèìè-òî ñòðàííûìè ãëàçàìè. Îêñàíà âñåãäà áîÿëàñü âñòðåòèòüñÿ ñ íåé âçãëÿäîì: êàçàëîñü, îíà ñìîòðèò ïðÿìî â äóøó. Î äåâî÷êå áûëî èçâåñòíî, ÷òî ýòî äî÷êà äâîþðîäíîé ïðàáàáêè, ôîòî êîòîðîé áûëî òàêîãî æå æåëòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà è ðàñïîëàãàëîñü ðÿäîì. Àëüáîì ïðèíàäëåæàë Îêñàíèíîé òåòå. Òà îäíàæäû çàòåÿëà ðåìîíò è ïîïðîñèëà âðåìåííî âçÿòü íà õðàíåíèå íåêîòîðûå âåùè, â òîì ÷èñëå è ýòè ôîòî. Øåñòèëåòíÿÿ äî÷ü Îêñàíû ëþáèëà ðàçãëÿäûâàòü àëüáîì â êðàñèâîì êîæàíîì ïåðåïëåòå, òîëüêî åé íå î÷åíü íðàâèëîñü, ÷òî íåêîòîðûå ñíèìêè íàäîðâàíû

èëè ïîìÿòû, è îíà ðåøèëà ýòî èñïðàâèòü: âûòàùèëà èç àëüáîìà âñå ïîâðåæäåííûå ôîòîãðàôèè è çàñóíóëà èõ ïîäàëüøå â ÿùèê ñòîëà. Íî÷üþ Îêñàíó ðàçáóäèë äåòñêèé ïëà÷. Âíà÷àëå îíà ïîäóìàëà, ÷òî çàïëàêàëà å¸ äî÷êà, íî òà ñïîêîéíî ñïàëà â ñâîåé êîìíàòå, à õíûêàíüå ðàçäàâàëîñü èç óãëà, ãäå ñòîÿë ïèñüìåííûé ñòîë. Ïëà÷ ïðåêðàùàëñÿ, ñòîèëî çàæå÷ü ñâåò. Òàê è íî÷åâàëè ïðè ñâåòå íåñêîëüêî äíåé, ïîêà ê íèì íå çàøëà òåòÿ. Òà, óçíàâ ïðî «÷óäåñà», òâîðèâøèåñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó Îêñàíû, ïîòðåáîâàëà ñåìåéíûé àëüáîì, äàííûé íà õðàíåíèå. «Âñå ÿñíî», – ñêàçàëà îíà, íå îáíàðóæèâ ôîòîãðàôèè íà ñâîåì ìåñòå. Îêàçûâàåòñÿ, è ó íå¸ ïðîèñõîäèëî íå÷òî ïîäîáíîå, êîãäà ïûòàëèñü ïåðåñòàâëÿòü ôîòî. «Áóíòîâàëà» èìåííî äåâî÷êà ñî ñòðàííûìè ãëàçàìè. Âñå ïðåêðàùàëîñü, êîãäà ñíèìîê âîçâðàùàëñÿ íà ñâîå ìåñòî ðÿäîì ñ ôîòîãðàôèåé ìàòåðè, êîòîðàÿ ïðè æèçíè âñåãäà íîñèëà åãî ñ ñîáîé. Ñåìåéíîå ïðåäàíèå ãëàñèëî, ÷òî ýòî áûëî åäèíñòâåííîå èçîáðàæåíèå äåâî÷êè, ïðè÷åì ñíèìîê ñäåëàí óæå ïîñëå å¸ ñìåðòè. Ìåðòâóþ äåâî÷êó íàðÿäèëè, óñàäèëè íà ñòóë è ñôîòîãðàôèðîâàëè… Îíà áûëà êàê æèâàÿ, òîëüêî ãëàçà ôîòîãðàôó ïðèøëîñü ïðèðèñîâûâàòü. Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó ôîòî è ïðîèçâîäèëî òàêîå ñòðàííîå âïå÷àòëåíèå. Õîòÿ ðåìîíò åùå è íå áûë çàêîí÷åí, òåòêà çàáðàëà àëüáîì îáðàòíî, ÷åìó Îêñàíà áûëà íåñêàçàííî ðàäà. Îäíà áåäà: îí ïîñëå ýòîãî èñ÷åç. Òî ëè óêðàëè, òî ëè ñëó÷àéíî âûáðîñèëè ñî ñòðîèòåëüíûì ìóñîðîì, òî ëè ïðîñòî ðàñòâîðèëñÿ â âîçäóõå.

Ôîòî ñ ñàéòà arborstery.com.

Зловещие фотографии

Ñíèìêè ñ ìåðòâûìè ðîäñòâåííèêàìè ñîâñåì íå ðåäêîñòü äëÿ 19 âåêà.  òó ýïîõó ôîòîãðàôèÿ áûëà äîñòàòî÷íî äîðîãîé óñëóãîé, ïîýòîìó è äåëàëèñü ôîòî íå÷àñòî. Çà÷àñòóþ ïîëó÷àëîñü òàê, ÷òî ñíèìêè ì¸ðòâûõ áûëè åäèíñòâåííûìè â ñåìåéíîì àëüáîìå.

Íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíà óëûáàþùàÿñÿ ìàòü ñ ì¸ðòâûì ìëàäåíöåì íà ðóêàõ.

Это интересно Ôîòîãðàôèÿ – ýòî èçîáðàæåíèå, ñõîäíîå ñ æèâîïèñíûì ïîðòðåòîì. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìèñòè÷åñêèõ ïðèìåðîâ èç èñòîðèè æèâîïèñè. Çíàìåíèòàÿ ìîäåëü õóäîæíèêà Âëàäèìèðà Áîðîâèêîâñêîãî Ëîïóõèíà óìåðëà ÷åðåç 3 ãîäà ïîñëå íàïèñàíèÿ ïîðòðåòà áåç âñÿêîé íà òî ïðè÷èíû. Òà æå ó÷àñòü ïîñòèãëà è ìàëü÷èêà Âàñþ, ïîçèðîâàâøåãî äëÿ êàðòèíû Ïåðîâà «Òðîéêà». Åãî ìàòü êàê ÷óâñòâîâàëà è çàïðåùàëà ñûíó ïîçèðî-

âàòü õóäîæíèêó. Ðåïèí çàêîí÷èë ïîðòðåòû õèðóðãà Ïèðîãîâà è êîìïîçèòîðà Ìóñîðãñêîãî áóêâàëüíî çà äåíü äî èõ êîí÷èíû. Ñòîëûïèíà çàñòðåëèëè íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû íàä åãî ïîðòðåòîì. Ïðåæäåâðåìåííàÿ ñìåðòü ïîñòèãëà åùå ìèíèìóì 8 ìîäåëåé õóäîæíèêà. Ìíîãî÷èñëåííûå æåíû Ïèêàññî ñõîäèëè ñ óìà, âåøàëèñü è ñòðåëÿëèñü. Äîæèëà äî ñ÷àñòëèâîé ñòàðîñòè ëèøü îäíà. Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ìîäåëü

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è Ìîíà Ëèçà Äæîêîíäà óìåðëà åùå äî òîãî, êàê å¸ ïîðòðåò áûë íàïèñàí. Æåíà Ðóáåíñà óìåðëà â 35, à äî÷ü â 12 ëåò. Ãåðöîãèíÿ Àëüáà, ïîçèðîâàâøàÿ Ãîéå, ñêîí÷àëàñü ÷åðåç 3 ãîäà ïîñëå çíàêîìñòâà ñ íèì.  30 ëåò îò ÷àõîòêè óìåðëà è æåíà Ðåìáðàíäòà Ñàñêèÿ. Òðîå äåòåé õóäîæíèêà – ïåðñîíàæè åãî ïîëîòåí – ñêîí÷àëèñü â ìëàäåí÷åñòâå.

Åùå îäíà ðàçíîâèäíîñòü ôîòîãðàôèé 19-ãî âåêà, ïðîèçâîäÿùèõ ñòðàííîå âïå÷àòëåíèå, – ýòî ôîòîãðàôèè äåòåé íà êîëåíÿõ ó ìàòåðåé-íåâèäèìîê. Íåïîñåäëèâîãî ðåáåíêà óñàæèâàëè íà êîëåíè, ìàìó íàêðûâàëè òêàíüþ èëè êàêèì-íèáóäü îäåÿëîì, à ïîëó÷åííûå ôîòî âïîñëåäñòâèè ïîäâåðãàëè ðåòóøè. Îäíàêî â ñòóäèÿõ îñòàâàëèñü è íåîòðåòóøèðîâàííûå èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûå âûãëÿäÿò çëîâåùå.


! Òâîð÷åñòâî – ýòî ïîòðÿñàþùèé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ – ñòðàñòíûé, ãëóáîêèé, òîëüêî ëþáîâü ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì, íî âåäü îäíî íå èñêëþ÷àåò äðóãîãî! ! Æåëàíèÿ ìîè âåñüìà ñêðîìíû. Ïîðòðåòû ãëàâû ãîñóäàðñòâà íå äîëæíû ïðåâûøàòü ðàçìåðà ïî÷òîâîé ìàðêè. ! Ê Áîãó ïðèõîäÿò íå ýêñêóðñèè ñ ãèäîì, à îäèíîêèå ïóòåøåñòâåííèêè. ! Ñëåäóåò îòëè÷àòü ñåíòèìåíòàëüíîñòü îò ÷óâñòâèòåëüíîñòè. Ñåíòèìåíòàëüíûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü â ÷àñòíîé æèçíè ÷ðåçâû÷àéíî æåñòîêèì. Òîíêî ÷óâñòâóþùèé ÷åëîâåê íèêîãäà íå áûâàåò æåñòîêèì. ! Îïàñíî áûòü çâåðåå çâåðÿ.

1

•Àôîðèçìû

! Áûñòðî — çíà÷èò ãîðåòü, äîëãî — çíà÷èò ãíèòü. ! Áîëü ìîæíî âûïëåñíóòü, íî ìîæíî è ïðîãëîòèòü… Áîëü ñêðûòàÿ îòðàâëÿåò ÷åëîâåêà, à âûðâàâøàÿñÿ íàðóæó îòðàâëÿåò ìèð, è îí ïåðåïîëíÿåòñÿ êðèêîì, áîëüþ, ñìåðòüþ. !  ìèð ìû ïðèõîäèì íàãèìè è áåñïîìîùíûìè è, óõîäÿ, íè÷åãî íå óíîñèì ñ ñîáîé. ! Ïðèâû÷êà — ýòî ñìåðòü. Ïîýòû óõîäÿò â ïèñöû, æèâîïèñöû â ìàëÿðû… ! Ìíîãèå ñòàëè õîäèòü â õðàìû ñòðîãî ðàç â íåäåëþ, ñëîâíî èñïîëíÿÿ ñêó÷íóþ è ìàëîïîíÿòíóþ ïîâèííîñòü. ! Ìàñòåð íå ó÷èò ïëîõîìó. Ìàñòåð íå ó÷èò õîðîøåìó. Ìàñòåð ó÷èò. È íå ìîæåò èíà÷å. ! Íå äåëàòü, êàê ÿ. Äåëàòü, êàê ÿ è âû. Âìåñòå.

2

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Æóðíàë, ïîëíûé ïåðåïå÷àòîê. 3. Óñòóïàåò ãåïàðäó â ñêîðîñòè, íî ïðåâîñõîäèò åãî â ñèëå. 4. Çàâåäåíèå, êóäà ïðèõîäÿò âûêóïàòü ñâîè äðàãîöåííîñòè. 5. Áåðåñòÿíàÿ òàðà äëÿ âðàíüÿ. 6. Ñïîñîá ïëîñêîé ïå÷àòè. 7. Êàðòî÷íàÿ ìàñòü â ïàðó ê ïèêàì. 8. Îäíà èç 60 â ìèíóòå. 9. Îïåð, çâåçäíàÿ ðîëü Ñåðãåÿ Ñåëèíà. 10. Äðåâíåðèìñêèé ïîýò, àâòîð «Ýíåèäû». 11. Ïîäõîäÿùèé äëÿ ðàçâåäåíèÿ êàðïîâ âîäîåì. 14. Âÿç ñ ðàñêèäèñòîé êðîíîé. 18. Âûáîèíà íà ñòàðîé äîðîãå. 19. Æàðêîå ñòîëêíîâåíèå ìíåíèé. 23. Âàëþòíûé ñîþç, ÷òî èñïûòûâàåò íà ïðî÷íîñòü ìèðîâîé êðèçèñ. 24. Áàë, ãäå âñå ñêðûâàþò ëèöà. 25. «Ñîáàêà-ñîëíöå» â ñâèòå êèòàéñêîãî èìïåðàòîðà. 27. Èçãîðîäü, îêðóæàþùàÿ äåðåâíþ. 28. Àëüáîì, íåîáõîäèìûé ôèëàòåëèñòó. 29. Ñûãðàë ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè â «Ïðèêëþ÷åíèÿõ Ýëåêòðîíèêà». 30. Êóêóðóçíàÿ ñëàäîñòü íà çàâòðàê. 32. «Ëàïòà», â êîòîðóþ èãðàþò íà àíãëèéñêèõ ãàçîíàõ. 33. Óâåøàííàÿ îõîòíè÷üèìè òðîôåÿìè êîòîìêà.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чингиз. 4. Шоколад. 8. Матрас. 11. Либретто. 12. Нюрнберг. 13. Рассада. 14. Ипподром. 18. Яковлева. 22. Рандеву. 23. Радикал. 24. Дипломант. 26. Панты. 28. Макар. 31. “Пежо”. 33. Шарп. 35. Корица. 36. Салют. 37. Термин. 38. Рост. 39. Утка. 40. Лего. 41. Отсек. 42. Рысь. 43. Надрыв. 44. Ангара. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Челси”. 2. Гарбо. 3. Затор. 4. Шторм. 5. Комсомол. 6. Лунатизм. 7. Даная. 8. Марко. 9. Тибул. 10. Сигма. 15. Пиала. 16. Дреды. 17. Орудие. 19. Картер. 20. Вадим. 21. Влага. 25. Отблеск. 26. Пикули. 27. Тритон. 29. “Аврора”. 30. Рантье. 31. Парад. 32. Остов. 33. Штука. 34. Птаха.

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 14

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êðàé þáêè, çà êîòîðûé öåïëÿåòñÿ ìàìåíüêèí ñûíîê. 5. Ñîçäàòåëü ïàìÿòíèêà Êðûëîâó â Ëåòíåì ñàäó. 9. Ñëîãàí íà ùèòå ðûöàðÿ. 11. Ïèòàòåëüíûé ñóïåö äëÿ ñêîòà. 12. Áèîãðàô áàðîíà Ìþíõãàóçåíà. 13. Ãðóïïà ñ õèòîì «Ïëàêàëà áåðåçà». 15. Ïèêàññî ïî èìåíè. 16. Æèâîòíûé ìèð â öåëîì. 17. Øèïîâêè ôóòáîëèñòà. 20. Ïîòîê, ÷óäíûé ïðè òèõîé ïîãîäå. 21. Âåðà ìóñóëüìàí. 22. Àëüôîíñ, ëèòåðàòóðíûé îòåö Òàðòàðåíà. 24. «Âîÿêà», âèäèìûé ñ Çåìëè íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. 26. Îáðàçöû äëÿ èññëåäîâàíèÿ. 29. Íåïîêîðíàÿ ïðÿäü âîëîñ. 31. Êàìåííîå æèëèùå æèòåëåé Êàâêàçà. 34. Íàïèòîê, ïîäàâàåìûé â ïîñòåëü. 35. Âíåçàïíàÿ ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ. 36. «Âåñîâùèöà» èç ÷óãóíà. 37. Ðåêëàìíûé ãàç èëè àêâàðèóìíàÿ ðûáêà. 38. Ñðåäíèé óðîâåíü âîäû íà ðåêå. 39. Îí êàê ðàç èç ðîáêîãî äåñÿòêà. 40. Èíòåðí Ëîáàíîâ â òèòðàõ. 41. Ãðàíäèîçíîå íàäóâàòåëüñòâî. 42. Ñëèâíîé æåëîá. 43. Ñòîëüíûé ãðàä Òóðêìåíèè. 44. Àðîìàò ñ ãëàâíîé íîòîé äóáîâîãî ìõà.

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 14 ** ***

***

**

СУДОКУ

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 14

18 ¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ÎÒÄÎÕÍÈ!!!

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t  ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646  t


ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Понедельник, 15 апреля 1 êàíàë 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.15 Контрольная закупка. 09.45 «Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 12+ 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 17.00 «Я подаю на развод». 16+ 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 «Пусть говорят». 16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с «Под прикрытием». 16+ 23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 00.00 «Свобода и справедливость». 18+ 01.00 Ночные новости. 01.25, 03.05 Х/ф «Гол!» 16+ 03.45 Т/с «Гримм». 16+

Ðîññèÿ 1 05.00 «Утро России». 09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей». 09.45 Ток-шоу. «О самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц». 17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Прямой эфир». 12+ 21.30 Т/с «Хуторянин». 12+ 01.05 «Девчата». 16+ 01.45 «Большие танцы. Крупным планом». 02.00 «Вести+». 02.25 Х/ф «Дикие бродяги» 16+

37 êàíàë 07.00 М/с «Код Лиоко». 12+. 07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». 12+. 07.55 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 08.25 «Про декор». 12+. 09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 12+. 09.25 М/с «Громокошки». 12+. 10.00 Х/ф «Телепорт». 16+. 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+. 13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки». 16+. 14.00 Т/с «Универ». 16+. 14.30 Битва экстрасенсов. 16+ 15.30 «Дом-2. Lite». 16+. 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 16+. 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+. 21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 12+. 23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 00.15 «Дом-2. После заката». 16+. 00.45 Х/ф «Я - Сэм». 16+. 03.25 Т/с «Следы во времени». 16+. 04.20 Т/с «Джоуи». 16+.

04.50, 05.20 Т/с «Компьютерщики». 16+. 05.55 «Необъяснимо, но факт». «Тайна Медвежьих озер». 16+.

33 êàíàë 06.00 «НТВ утром». 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 16+ 10.50 «До суда» 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+ 14.35 Т/с «Супруги» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка» 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т/с «Лесник» 16+ 21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+ 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с «Ярость» 16+ 01.30 Д/ц «Наш космос» 16+ 02.30 Дикий мир 0+ 03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+ 05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

êàíàë 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 06.10 Д/ф Мифы о Европе. «Меч над Европой» 16+ 07.00 «Утро на «5» 6+ 09.45, 18.00 Место происшествия 10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 15.25, 16.00, 16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+ 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» 16+ 23.10 программа «Момент истины». Авторская А.Караулова 16+ 00.15 «Место происшествия. О главном» 16+ 01.15 Х/ф «Прохиндиада, или бег на месте» 12+ 03.00 Х/ф «Ключ без права передачи» 12+ 04.50 «Вне закона. Реальные расследования». Приглашение на казнь» 16+ 05.20 «Прогресс» 16+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00 – «Утро в кубе» 09.00, 15.10 – Мультфильмы. (6+) 09.30, 15.30 – Т/с. «Афромосквич-2» (12+) 10.00, 16.02 – Т/с. «Адъютанты любви». (16+) 11.00, 16.01 – «Курс валют» (0+) 11.01 – «Главное. Диалог» (0+) 11.15 – «Главное. Бизнес» (0+) 11.23 – «Спорт» (0+) 11.25, 18.20 – «Главное. Время местное» (0+) 11:38, 15.05, 16.55, 18.05, 20.15, 20.57, 22.55, 05.55 – «Прогноз погоды» (0+) 11.45 – Д/ф. «Не родись красивой» . №1 (16+) 12.30 – Д/ф. «Выжить в мегаполисе». (16+) 13.00 – Х/ф. «Последний рейс «Альбатроса»».1серия (16+) 14.30, 23.30 – Д/ф. «Пять историй». (16+) 15.00, 18.00 – «Главное» 16.00 – Анонс «Главное» 17.00 – Т/с. «Травма» (16+) 18.10 – «12 минут спорта» (6+) 18.30 – «Станица» (0+) 18.45 – Д/ф. «Геофактор». (12+)

19

«ž¤žœ¡ 19.00 – Д/ф. «Граница» (16+) 20.00, 23.00 – «ГЛАВНОЕ» 20.17, 23.15– «Спорт» (0+) 20.23, 23.20 – «Главное. Диалог» (0+) 20.35 – «Главное. Бизнес» (0+) 20.45 – «Главное. Время местное» (0+) 21.00 – Х/ф. «Гангстер №1» (16+) 00.00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок. (16+)

52 êàíàë 06.00 «Настроение». 08.30 Т/с «Каменская». 16+ 10.35 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+ 11.10, 19.45 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 «Постскриптум». 16+ 12.55 «В центре событий». 16+ 13.55 Д/с «Жители океанов». 6+ 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 12+ 15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 16.55 «Доктор И...» 16+ 17.50 «Странные игры». Специальный репортаж 16+ 18.25 «Право голоса». 16+ 20.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+ 22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной сборки» 16+ 23.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» 12+ 00.05 События. 25-й час. 00.40 «Футбольный центр». 01.10 «Мозговой штурм. Транспорт будущего» 12+ 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 03.50 Х/ф «Светлая личность». 6+ 05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

REN-TV 05.00 Х/ф Первобытное зло 16+ 05.30 «По закону» 16+ 06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» М/с 6+ 06.30, 13.00 Званый ужин 16+ 07.30 Апокалипсис: Солнце. 16+ 08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 16+ 09.00 Апокалипсис: Земля. 16+ 10.00 «Апокалипсис»: «Вселенная» 16+ 11.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасения» 16+ 12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+ 14.00 «Засуди меня» 16+ 15.00 «Семейные драмы» 16+ 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+ 18.00 «Верное средство» 16+ 20.00 «Военная тайна» 16+ 22.00 «Живая тема»: «Ошибка Дарвина» 16+ 23.50, 03.00 «Игра престолов» Т/с 16+ 02.10 «Сверхъестественное» Т/с 16+

Ñïîðò 05.00, 07.45 «Все включено» 16+ 05.50, 03.00 «Моя планета» 06.35 «В мире животных» 07.05, 09.00, 18.25 Вести-Спорт 07.15 «Моя рыбалка» 08.40, 11.40, 02.20 ВЕСТИ.ru 09.10 Х/ф На гребне волны. 16+ 12.00 «Местное время. ВестиСпорт» 12.30 «Футбол.ru» 13.20 «24 кадра» 16+ 13.50 «Наука на колесах» 14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Аккумуляторы 14.55 Х/ф «Средь бела дня» 16+ 16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты» Солнечное электричество

17.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». Клюшка и шайба 18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва) «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция 21.45 «Неделя спорта» 22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира. Глобальное потепление или ледниковый период? 23.10 Х/ф «Книга Илая» 16+ 01.20 Секреты боевых искусств 02.35 «Вопрос времени». Деревянное будущее 04.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

Âèäåîòîí 06.00 М/с «Куриный городок» 6+ 06.35 М/с «Чаплин» 6+ 07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+ 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+ 08.00, 13.30, 15.45, 23.40 Т/с «6 кадров» 16+ 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.30 Нереальная история. 16+ 11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+ 12.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+ 14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+ 20.00 Т/с «Кухня» 16+ 21.00 Т/с Думай как женщина 16+ 22.00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+ 00.30 «Кино в деталях» 16+ 01.30 Х/ф Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту. 16+ 03.50 Х/ф «Отличница лёгкого поведения» 16+ 05.35 Шоу доктора Оза 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+

™ ¦ § ¥ š § — £ £ œ © œ ¢ œ ¦ œ § œ › — ® ™ ¥ ž £ ¥  ¤ ² ¤ œ ž — ™ Ÿ ¨ ¶ ° Ÿ œ ¥ © § œ › — ¡ ­ Ÿ Ÿ Ÿ ž £ œ ¤ œ ¤ Ÿ ¶

Вторник, 16 апреля 1 êàíàë 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.15 Контрольная закупка. 09.45 «Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 12+ 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 17.00 «Я подаю на развод». 16+ 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 «Пусть говорят». 16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с «Под прикрытием». 16+ 23.30 «Вечерний Ургант». 18+ 00.00 Ночные новости. 00.20 «Лиллехаммер». 16+ 01.20, 03.05 Х/ф «Легенда Зорро». 12+ 03.45 Т/с «Гримм». 16+

Ðîññèÿ 1 05.00 «Утро России». 09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей». 09.45 Ток-шоу. «О самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц». 17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Прямой эфир». 12+ 21.30 Т/с «Хуторянин». 12+ 23.25 «Специальный корреспондент». 16+ 00.25 «За победу - расстрел? Правда о матче смерти». 16+ 01.25 «Большие танцы. Крупным планом». 01.40 «Вести+». 02.05 Х/ф «Гонки по вертикали». 03.25 Т/с «Чак-4». 16+

37 êàíàë 07.00 М/с «Код Лиоко». 12+. 07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила» 07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 12+. 09.25 М/с «Громокошки». 12+. 10.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 12+. 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+. 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки». 16+. 14.00 Т/с «Универ». 16+. 14.30 «Битва экстрасенсов». 16+. 15.30 «Дом-2. Lite». 16+. 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 16+. 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+. 21.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 16+. 23.20 «Дом-2. Город любви». 16+.

00.20 «Дом-2. После заката». 16+.

33 êàíàë 06.00 «НТВ утром». 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Чистосердечное признание 16+ 10.50 «До суда» 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+ 14.35 Т/с «Супруги» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка» 16+ 17.40 «Говорим и показываем» 16+ 19.30 Т/с «Лесник» 16+ 21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+ 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с «Ярость» 16+ 01.30 Главная дорога 16+ 02.00 «Чудо техники» 12+ 02.35 Дикий мир 0+ 03.00 ПРОФИЛАКТИКА

êàíàë 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 06.10 Д/ф Мифы о Европе. «Меч над Европой» 16+ 07.00 «Утро на «5» 6+ 09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия» 10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с «Застава Жилина» 16+ 16.00 «Открытая студия» 17.00 «Вне закона. Реальные расследования». Очарованные злом» 16+

17.30 «Вне закона. Реальные расследования». Военнополевой кошмар» 16+ 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+ 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+ 23.10 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки» 16+ 01.40 Х/ф «Мировой парень» 12+ 03.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00 – «Утро в кубе» 09.00, 15.10 – Мультфильмы. (6+) 09.30, 15.30 – Т/с. «Афромосквич-2» (12+) 10.00, 16.02 – Т/с. «Адъютанты любви». (16+) 11.00, 16.01 – «Курс валют» (0+) 11.01 – «Главное. Диалог» (0+) 11.15, 18.10 – «Главное. Бизнес» (0+) 11.23 – «Спорт» (0+) 11.25, 18.20 – «Главное. Время местное» (0+) 11:38, 15.05, 16.55, 18.05, 20.15, 20.57, 22.55, 05.55 – «Прогноз погоды» (0+) 11.45 – Д/ф. «Не родись красивой». №2 (16+) 12.30 – Д/ф. «Выжить в мегаполисе». (16+) 13.00 – Х/ф. «Последний рейс «Альбатроса»». 2 серия (16+) 14.30, 23.30 – Д/ф. «Пять историй». (16+) 15.00, 18.00 – «Главное» 16.00 – Анонс «Главное» 17.00 – Т/с. «Травма» (16+) 18.30 – Т/с. «Как сказал Джим». (12+) 19.00 – Т/с. «Риэлтор». (16+) 20.00, 23.00 – «ГЛАВНОЕ»

20.17, 23.15– «Спорт» (0+) 20.23, 23.20 – «Главное. Диалог» (0+) 20.35 – «Главное. Бизнес» (0+) 20.45 – «Главное. Время местное» (0+) 20.55 – «Путь домой». (0+) 21.00 – Х/ф. «Зорро». (16+) 00.00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 02.00 – ПРОФИЛАКТИКА

52 êàíàë 06.00 «Настроение». 08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну». 16+ 10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР». 12+ 11.10, 19.45 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф «Счастье по контракту». 12+ 13.45 Д/с «Жители океанов». 6+ 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 12+ 15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 16.55 «Доктор И...» 16+ 17.50 «Доказательства вины. Мучительная профессия» 16+ 18.25 «Право голоса». 16+ 20.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+ 22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон». 16+ 23.15 Д/ф «Ловушка для Андропова». 12+ 00.05 События. 25-й час. 00.40 Д/ф «Евдокия, покровительница Москвы». 12+ 01.30 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+ 01.59 Профилактика на канале «ТВ Центр» с 02.00 до 12.00. Вещание для Москвы по кабельным сетям. 02.00 Х/ф «Змеелов». 12+

03.35 Х/ф «Между ангелом и бесом». 16+

REN-TV 05.00, 23.50 «Игра престолов» Т/с 16+ 05.30 «По закону» 16+ 06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» М/с 6+ 06.30, 13.00 Званый ужин 16+ 07.30 Д/п «Ложь разума» 16+ 08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 16+ 09.00 Д/п «45 секунд до вечности» 16+ 10.00 Д/п «Наследники дьявола» 16+ 11.00 Д/п «Пришельцы из прошлого» 16+ 12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+ 14.00 «Засуди меня» 16+ 15.00 «Семейные драмы» 16+ 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+ 18.00 «Верное средство» 16+ 20.00 «Территория заблуждений» 16+ 22.00 «Пища богов» 16+ 02.00 Профилактика

Ñïîðò 05.00, 07.45 «Все включено» 16+ 05.50 «Вопрос времени». Деревянное будущее 06.20 «Моя планета» 07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-Спорт 07.15 «Диалоги о рыбалке» 08.40, 11.30 ВЕСТИ.ru 09.10 Х/ф «Книга Илая» 16+ 12.00 «Братство кольца» 12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+

14.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Элемент жизни. Бионика 15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы 15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Томь» (Томск) - «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая трансляция 17.55 Д/ф «Спецназ» 18.50 Х/ф «Шпион» 16+ 22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» «Вольфсбург». Прямая трансляция 00.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко 01.25 «IDетектив» 16+ 02.00 - 10.00 Профилактика!!!

Âèäåîòîí 06.00 М/с «Куриный городок» 6+ 06.35 М/с «Чаплин» 6+ 07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+ 07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» 12+ 08.00, 13.30, 15.40, 23.50 Т/с «6 кадров» 16+ 08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.30, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+ 12.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+ 14.00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+ 16.00, 00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+ 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+ 22.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+ 00.30 Т/с «6 кадров» До 1.55. 16+ 01.55 Внимание! Профилактические работы


20

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ž¤žœ¡

Среда, 17 апреля 1 êàíàë 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.15 Контрольная закупка. 09.45 «Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 12+ 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 17.00 «Я подаю на развод». 16+ 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 «Пусть говорят». 16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с «Любовь за любовь». 16+ 23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 00.00 Ночные новости. 00.20 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». Новый сезон. 16+ 01.10 Х/ф «Чокнутый профессор». 03.05 Х/ф «Горячие головы-2». 16+

Ðîññèÿ 1 05.00 «Утро России». 09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09.45 Ток-шоу. «О самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. ВестиМосква. 11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+ 13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц». 17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Прямой эфир». 12+ 21.30 Т/с «Хуторянин». 12+ 01.15 «Большие танцы. Крупным планом». 01.30 «Вести+». 01.55 «Честный детектив». 16+ 02.25 Х/ф «Гонки по вертикали». 03.50 Т/с «Чак-4». 16+

37 êàíàë 07.00 Профилактика на канале 15.30 «Дом-2. Lite». 16+. 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+. 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки». 16+. 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 16+. 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+.

21.00 Х/ф «Война невест». 16+. 23.00 «Дом-2. Город любви». 16+. 00.00 «Дом-2. После заката». 16+. 00.30 Х/ф «Буря в Арктике». 16+. 02.25 Т/с «Следы во времени». 16+. 03.20 Т/с «Джоуи». 16+. 03.50, 04.20 Т/с «Компьютерщики». 16+. 04.50 «Необъяснимо, но факт». «Ловцы душ». 16+. 05.50, 06.20 Т/с «Счастливы вместе». 16+.

33 êàíàë 06.00 Уважаемые телезрители! В связи с профилактическими работами, вещание телеканала начнется в 10.00. Приносим извинения за причиненные неудобства. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «Первая кровь» 16+ 10.50 «До суда»16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+ 14.35 Т/с «Супруги» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка» 16+ 17.40 «Говорим и показываем» 16+ 19.30 Т/с «Лесник» 16+ 21.25 Т/с «Чужой район2» 16+ 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с «Ярость» 16+ 01.35 Квартирный вопрос 0+

02.35 Дикий мир 0+ 03.15 Т/с «Закон и порядок» 16+ 05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

êàíàë 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 06.10 Д/ф «Мифы о Европе. Болонская бойня» 16+ 07.00 «Утро на «5» 6+ 09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия» 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с «Застава Жилина» 16+ 16.00 «Открытая студия» 17.00 «Вне закона. Реальные расследования». Дорога в ад» 16+ 17.30 «Вне закона. Реальные расследования». Ярость» 16+ 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+ 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+ 23.10 Х/ф «Двое и одна» 12+ 01.00 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». 1 с. 12+ 02.20 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». 2 с. 12+ 03.40 Х/ф «Мисс миллионерша» 12+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

ПРОФИЛАКТИКА 16.00 – Анонс «Главное» 16.01 – «Курс валют» (0+) 16.02 – Т/с. «Адъютанты любви». (16+) 16.55, 18.05, 20.15, 20.57,

22.55, 05.55 – «Прогноз погоды» (0+) 17.00 – Т/с. «Травма» (16+) 18.30 – Т/с. «Как сказал Джим». (12+) 19.00 – Т/с. «Риэлтор» (16+) 20.00, 23.00 – «ГЛАВНОЕ» 20.17, 23.15– «Спорт» (0+) 20.23, 23.20 – «Главное. Диалог» (0+) 20.35 – «Главное. Бизнес» (0+) 20.45 – «Главное. Время местное» (0+) 21.00 – Х/ф. «Прощение». (16+) 23.30 – Д/ф. «Пять историй». (16+) 00.00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок. (16+)

52 êàíàë 05.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 12+ 07.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 6+ 08.30 Х/ф «Первое свидание». 12+ 10.00 Х/ф «Черный квадрат». 12+ 12.00 Х/ф «Тихие сосны». 16+ 13.55 Д/с «По следу зверя». 6+ 14.30, 17.30, 22.00 События. 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 12+ 15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 16.55 «Доктор И...» 16+ 17.50 Линия защиты 16+ 18.25 «Право голоса». 16+ 19.45 Петровка, 38 16+ 20.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+

22.20 «Русский вопрос» 16+ 23.15 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 12+ 00.05 События. 25-й час. 00.40 «Говорит и показывает Москва». 12+ 01.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+ 03.15 «Pro жизнь» 16+ 04.00 Т/с «Война Фойла». 16+

REN-TV 05.00 - 10.00 Профилактика 10.00 «Пища богов» 16+ 11.00 «Смотреть всем!» 16+ 12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+ 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 16+ 13.00 Званый ужин 16+ 14.00 «Засуди меня» 16+ 15.00 «Семейные драмы» 16+ 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+ 18.00 «Верное средство» 16+ 20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой» 16+ 23.50, 02.45 «Игра престолов» Т/с 16+ 02.00 «Сверхъестественное» Т/с 16+

Ñïîðò 10.00 Д/ф «Спецназ». 10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Автомат Калашникова 11.25 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без пьянства 12.00, 19.15 Вести-Спорт 12.10 Х/ф «Книга Илая» 16+

14.15 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+ 16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кубань» (Краснодар); «Анжи» (Махачкала) - «Динамо» (Москва); ЦСКА - «Енисей» (Красноярск) 01.30 «24 кадра» 16+ 02.00 «Наука на колесах» 02.30 ВЕСТИ.ru 02.45 «IDетектив» 16+ 03.15 «Моя планета»

Âèäåîòîí 06.00 М/с «Куриный городок» 6+ 06.35 М/с «Чаплин» 6+ 07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+ 08.00, 13.30, 15.50 Т/с «6 кадров» 16+ 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.30, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+ 12.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+ 14.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+ 16.00, 00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+ 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+ 22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+ 00.30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+ 01.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» 16+ 04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+ 05.45 Музыка на СТС 16+

™ ¦ § ¥ š § — £ £ œ © œ ¢ œ ¦ œ § œ › — ® ™ ¥ ž £ ¥  ¤ ² ¤ œ ž — ™ Ÿ ¨ ¶ ° Ÿ œ ¥ © § œ › — ¡ ­ Ÿ Ÿ Ÿ ž £ œ ¤ œ ¤ Ÿ ¶

Четверг, 18 апреля 1 êàíàë 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.15, 04.05 Контрольная закупка. 09.45 «Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 12+ 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 17.00 «Я подаю на развод». 16+ 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 «Пусть говорят». 16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с «Любовь за любовь». 16+ 23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 00.00 «Политика с Петром Толстым». 01.00 Ночные новости. 01.25, 03.05 Х/ф «Дом мечты». 16+ 03.10 Т/с «Гримм». 16+

Ðîññèÿ 1 05.00 «Утро России». 09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей». 09.45 Ток-шоу. «О самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 Т/с Тайны следствия. 12+

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+ 13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц». 17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Прямой эфир». 12+ 21.30 Т/с «Хуторянин». 12+ 23.25 «Поединок». 12+ 01.00 Свидетели. «Уполномочен заявить. Виталий Игнатенко». 02.50 «Большие танцы. Крупным планом». 03.10 Х/ф «Гонки по вертикали».

37 êàíàë 07.00 М/с «Код Лиоко». 12+. 07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». 12+. 07.55, 08.25, 05.40, 06.10 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 12+. 09.25 М/с «Громокошки». 12+. 10.00 Х/ф «Война невест». 16+. 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+. 13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки». 16+. 14.00 Т/с «Универ». 16+. 14.30 «Битва экстрасенсов». 16+. 15.30 «Дом-2. Lite». 16+. 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 16+. 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+. 21.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 12+. 23.00 «Дом-2. Город любви». 16+. 00.00 «Дом-2. После заката». 16+.

00.30 Х/ф «Железный смерч». 12+. 02.15 Т/с «Следы во времени». 16+. 03.10 Т/с «Джоуи». 16+. 03.40, 04.10 Т/с «Компьютерщики». 16+. 04.40 «Необъяснимо, но факт». «Дороги смерти». 16+. 06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

33 êàíàë 06.00 «НТВ утром». 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны» 16+ 10.50 «До суда» 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+ 14.35 Т/с «Супруги» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка» 16+ 17.40 «Говорим и показываем» 16+ 19.30 Т/с «Лесник» 16+ 21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+ 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с «Ярость» 16+ 01.30 «Дачный ответ» 0+ 02.35 Дикий мир 0+ 03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+ 05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

êàíàë 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 06.10 Д/ф «Мифы о Европе. Болонская бойня» 16+ 07.00 «Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия» 10.30 Х/ф «Мировой парень» 12+ 12.30 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». 1 с. 12+ 13.45 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». 2 с. 12+ 16.00 «Открытая студия» 17.00, 17.30 «Вне закона. Реальные расследования» 16+ 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+ 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+ 23.10 Х/ф «Русская рулетка» 12+ 00.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки» 16+ 03.20 Х/ф «Двое и одна» 12+ 05.05 Д/ф Живая история : «Ирина Богачева. Соло» 12+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00 – «Утро в кубе» 09.00, 15.10 – Мультфильмы. (6+) 09.30, 15.30 – Т/с. «Афромосквич-2» (12+) 10.00, 16.02 – Т/с. «Адъютанты любви». (16+) 11.00, 16.01 – «Курс валют» (0+) 11.01 – «Главное. Диалог» (0+) 11.15, 18.10 – «Главное. Бизнес» (0+) 11.23 – «Спорт» (0+) 11.25, 18.20 – «Главное. Время местное» (0+) 11:38, 15.05, 16.55, 18.05, 20.15, 20.57, 22.55, 05.55 – «Прогноз погоды» (0+) 11.45 – Д/ф. «Вся наша жизнь еда». №1 (16+) 12.30 – Д/ф. «Выжить в мегаполисе». (16+)

13.00 – Х/ф. «Последний рейс «Альбатроса»». 3серия (16+) 14.30, 23.30 – Д/ф. «Пять историй». (16+) 15.00, 18.00 – «Главное» 16.00 – Анонс «Главное» 17.00 – Т/с «Травма» (16+) 18.30 – Т/с. «Как сказал Джим». (12+) 19.00 – Т/с. «Риэлтор». (16+) 20.00, 23.00 – «ГЛАВНОЕ» 20.17, 23.15– «Спорт» (0+) 20.23, 23.20 – «Главное. Диалог» (0+) 20.35 – «Главное. Бизнес» (0+) 20.45 – «Главное. Время местное» (0+) 21.00 – Х/ф. «Любимец женщин». (16+) 00.00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок. (16+)

52 êàíàë 06.00 «Настроение». 08.25 Х/ф «От зари до зари». 12+ 10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». 12+ 11.10, 19.45 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф «Назад в СССР». 16+ 13.50 Д/с «По следу зверя». 6+ 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 12+ 15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 16.55 «Доктор И...» 16+ 17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+ 18.25 «Право голоса». 16+ 20.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+ 22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 12+ 00.00 События. 25-й час. 00.35 «Говорит и показывает Москва». 12+

01.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 16+ 02.55 «Pro жизнь» 16+ 03.45 Х/ф «Улица молодости». 12+ 05.30 «Доказательства вины. Мучительная профессия» 16+

REN-TV 05.00 «По закону» 16+ 06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» М/с 6+ 06.30, 13.00 Званый ужин 16+ 07.30 Д/п «Рабы пришельцев» 16+ 08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+ 09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой» 16+ 12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+ 14.00 «Засуди меня» 16+ 15.00 «Семейные драмы» 16+ 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+ 18.00 «Верное средство» 16+ 20.00 «Обманутые наукой» 16+ 21.00 «Адская кухня-2» 16+ 22.30 «Как надо» 16+ 23.30 «Что случилось?» 16+ 23.50, 03.45 «Игра престолов» Т/с 16+ 02.10 «Сверхъестественное» Т/с 16+ 03.00 «Чистая работа» 12+

Ñïîðò 05.00, 07.45 «Все включено» 16+ 05.50 «Секреты боевых искусств» 07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 Вести-Спорт 07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 16+ 08.40, 11.40, 02.15 ВЕСТИ.ru 09.10 Х/ф «Супермен» 16+ 12.10 Профессиональный бокс

15.35 «Полигон» 16.50, 02.30 «Удар головой». Футбольное шоу 17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Терек» (Грозный). Прямая трансляция 19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - США. Прямая трансляция из Сочи 22.10, 03.25 «Футбол России» 23.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала 01.15 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без пьянства 01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Вирусы. Война миров 04.10 «Моя планета»

Âèäåîòîí 06.00 М/с «Куриный городок» 6+ 06.35 М/с «Чаплин» 6+ 07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+ 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+ 08.00, 13.30 Т/с «6 кадров» 16+ 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.30, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+ 12.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+ 14.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+ 16.00, 00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+ 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+ 22.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 16+ 00.30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+ 01.20 Х/ф «Сомнение» 16+ 03.20 Х/ф «Инкассатор» 16+ 05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+


ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Пятница, 19 апреля 1 êàíàë 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.15 Контрольная закупка. 09.45 «Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» 12+ 15.20 Т/с «Торговый центр». 16+ 16.10 «Пока еще не поздно». 16+ 17.00 Жди меня. 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Человек и закон». 16+ 19.50 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева». 23.50 «Вечерний Ургант». 16+ 00.45 Х/ф «Суходол». 16+ 03.35 Х/ф «Голый барабанщик». 16+

Ðîññèÿ 1 05.00 «Утро России». 08.55 «Мусульмане». 09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей». 09.45 Ток-шоу. «О самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. ВестиМосква.

11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+ 12.50 «Право на встречу». 12+ 13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц». 17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Прямой эфир». 12+ 21.30 «Аншлагу - 25». Большой юбилейный вечер. 16+ 02.00 «Большие танцы. Крупным планом». 02.15 «Горячая десятка». 12+ 03.25 Т/с «Чак-4». 16+

37 êàíàë 07.00 М/с «Код Лиоко». 12+. 07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». 12+. 07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 12+. 09.25 М/с «Громокошки». 12+. 10.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 12+. 12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+. 13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки». 16+. 14.00 Т/с «Универ». 16+. 14.30 «Битва экстрасенсов». 16+. 15.30 «Дом-2. Lite». 16+. 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 16+. 20.00 «Comedy Woman». 16+. 21.00 «Комеди Клаб». 16+. 22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+. 23.00 «ХБ». 18+. 23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 «Дом-2. После заката». 16+. 01.00 Х/ф «Пристрели их». 18+. 02.45 Т/с «Следы во времени». 16+. 03.40 Т/с «Джоуи». 16+. 04.10 Т/с «Компьютерщики». 16+. 04.40 «Необъяснимо, но факт». «Проклятие экстрасенсов». 16+. 05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+. 06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». 12+.

33 êàíàë 06.00 «НТВ утром». 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 02.15 Спасатели 16+ 10.50 «До суда» 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+ 14.35 «Таинственная Россия: Ставропольский край. Куда ведут знаки пришельцев?» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка» 16+ 17.40 «Говорим и показываем» 16+ 19.30 Т/с «Лесник» 16+ 21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+ 00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+ 02.45 Т/с «Закон и порядок»16+ 04.35 «Кремлевские дети» 16+

êàíàë 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 06.10 «Момент истины» 16+ 07.00 «Утро на «5» 6+ 09.45, 18.00 «Место происшествия» 10.30 Х/ф «Русская рулетка» 12+ 12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 02.00, 03.05, 04.00, 05.00 Х/ф «Сердца трех» 12+ 19.00, 19.30 Т/с «Детективы» 16+ 20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с «След» 16+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00 – «Утро в кубе» 09.00, 15.10 – Мультфильмы. (6+) 09.30, 15.30 – Т/с. «Афромосквич-2» (12+) 10.00, 16.02 – Т/с. «Адъютанты любви». (16+) 11.00, 16.01 – «Курс валют» (0+) 11.01 – «Главное. Диалог» (0+) 11.15, 18.10 – «Главное. Бизнес» (0+) 11.23 – «Спорт» (0+) 11.25, 18.20 – «Главное. Время местное» (0+) 11:38, 15.05, 16.55, 18.05, 20.15, 20.57, 22.55, 05.55 – «Прогноз погоды» (0+) 11.45 – Д/ф. «Вся наша жизнь - еда». №2 (16+) 12.30 – Д/ф. «Выжить в мегаполисе». (16+) 13.00 – Х/ф. «Последний рейс «Альбатроса»». 4серия (16+) 14.30, 23.30 – Д/ф. «Пять историй». (16+)

21

«ž¤žœ¡ 15.00, 18.00 – «Главное» 16.00 – Анонс «Главное» 17.00 – Ю/п. «Кривое зеркало» (16+) 18.30 – Т/с. «Как сказал Джим». (12+) 19.00 – Т/с. «Риэлтор». (16+) 20.00, 23.00 – «ГЛАВНОЕ» 20.20, 23.17 – «Спорт» (0+) 20.23, 23.20 – «Главное. Диалог» (0+) 20.35 – «Главное. Бизнес» (0+) 20.45 – «Главное. Время местное» (0+) 21.00 – Х/ф. «Двойная фамилия» (16+) 00.00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок. (16+)

52 êàíàë 06.00 «Настроение». 08.30 Х/ф «Змеелов». 12+ 10.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+ 11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф «Назад в СССР». 16+ 13.50 Д/с «По следу зверя». 6+ 14.50, 19.30 Город новостей. 15.30, 23.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 16.50 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+ 17.50 «Спешите видеть!» 12+ 18.25 «Право голоса». 16+ 20.00 Х/ф «Настоятель». 16+ 22.20 Евгения Добровольская в программе «Жена. История любви». 16+ 02.40 «Pro жизнь» 16+ 03.25 Х/ф От зари до зари 12+

REN-TV 05.00, 00.00, 03.00 «Игра престолов» Т/с 16+ 06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» М/с 6+ 06.30, 13.00 Званый ужин 16+ 07.30 «Живая тема»: «Ошибка Дарвина» 16+ 08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+ 09.00 «Обманутые наукой» 16+ 10.00 «Адская кухня-2» 16+ 11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+ 12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+ 14.00 «Засуди меня» 16+ 15.00 «Семейные драмы» 16+ 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+ 18.00 «Верное средство» 16+ 20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Похищение Европы» 16+ 21.00 «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды» 16+ 22.00 «Секретные территории»: «Утраченные сокровища древних» 16+ 02.00 «Сверхъестественное» Т/с 16+

Ñïîðò 05.00, 07.45 «Все включено» 16+ 05.50, 03.05 «Моя планета» 07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 Вести-Спорт 07.15 «Полигон» 08.40 ВЕСТИ.ru 09.10 Х/ф «Супермен 2» 16+ 11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница 12.10 «Футбол России» 13.00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат Европы. Многоборье. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы 15.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+ 18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция 21.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+ 23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова» 02.05 «Вопрос времени». Деревянное будущее 04.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

Âèäåîòîí 06.00 М/с «Куриный городок» 6+ 06.35 М/с «Чаплин» 6+ 07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+ 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+ 08.00, 13.30, 14.00 Т/с «6 кадров» 16+ 09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 16+ 11.30 Т/с «Думай как женщина» 16+ 12.30, 14.05, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 12.30, 14.05, 15.30, 17.00 Шоу «уральских пельменей» 16+ 19.00 Т/с «Кухня» 16+ 21.00 Т/с «Ангел или демон» 16+ 23.00 Шоу «Уральских пельменей» «Отцы и эти» 16+ 00.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+ 02.35 Х/ф «Драконы навсегда» 16+ 04.25 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+

™ ¦ § ¥ š § — £ £ œ © œ ¢ œ ¦ œ § œ › — ® ™ ¥ ž £ ¥  ¤ ² ¤ œ ž — ™ Ÿ ¨ ¶ ° Ÿ œ ¥ © § œ › — ¡ ­ Ÿ Ÿ Ÿ ž £ œ ¤ œ ¤ Ÿ ¶

Суббота, 20 апреля 1 êàíàë 05.40, 06.10 Х/ф «Лекарство против страха». 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 07.35 Играй, гармонь любимая! 08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии». 08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». 09.00 Умницы и умники. 12+ 09.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 12+ 10.55 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти». 16+ 12.15 «Абракадабра». 16+ 15.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-честному». 12+ 15.50 «Романовы. Мистика царской династии». 12+ 16.55 «Ванга. Мир видимый и невидимый». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «Угадай мелодию». 18.55 «Кто хочет стать миллионером?». 20.00 «Куб». 12+ 21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером». 16+ 23.00 «Что? Где? Когда?» 00.10 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Элементарно». 16+ 01.05 Х/ф «Дежавю». 16+ 03.20 Х/ф «Обезьяньи проделки». 12+ 05.15 Контрольная закупка.

Ðîññèÿ 1 04.55 Х/ф «Город принял». 06.35 «Сельское утро». 07.05 «Диалоги о животных». 08.00, 11.00, 14.00 Вести.

08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва. 08.20 «Военная программа». 08.50 «Планета собак». 09.25 «Субботник». 10.05 «Пришельцы. История военной тайны». 12+ 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 16+ 12.25 Х/ф «Дорогая моя доченька». 12+ 14.30 Шоу «Десять миллионов». 15.30 «Субботний вечер». 17.30 «Большие танцы». 20.00 Вести в субботу. 20.45 Х/ф «Васильки». 12+ 00.30 Х/ф «Гувернантка». 12+ 02.35 Х/ф «Улицы в крови». 16+ 04.25 «Комната смеха».

37 êàíàë 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.30, 05.00, 05.25 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 09.05 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+. 09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». 12+. 10.00 «Школа ремонта». 12+. 11.00 «Два с половиной повара». 12+. 11.30 «Фитнес». 12+. 12.00 «Дурнушек.net». 16+. 12.30 «Холостяк». 16+. 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+. 15.00 «СуперИнтуиция». 16+. 16.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+. 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны». 16+. 18.30 «Comedy Woman». 16+. 19.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+. 20.00 Х/ф «Красная Шапочка». 16+. 23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 16+.

00.00 «Дом-2. После заката». 16+. 00.30 Х/ф «Чужеродное вторжение». 16+. 03.35 Т/с «Следы во времени». 16+. 06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». 12+.

33 êàíàë 05.35 Т/с «Алиби» на двоих» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 08.45 «Государственная жилищная лотерея» 0+ 09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 10.55 Кулинарный поединок 0+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.20 Т/с «Порох и дробь» 16+ 15.10 Своя игра 0+ 16.00 Следствие вели... 16+ 17.00, 19.20 Т/с «Мент в законе-6» 16+ 21.15 «Русские сенсации» 16+ 22.15 Ты не поверишь! 16+ 23.15 «Луч света» 16+ 23.50 «Реакция Вассермана» 16+ 00.25 «Школа злословия». Токшоу. Александр Миндадзе 16+ 01.10 Х/ф «Врача вызывали?» 16+ 03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+ 05.05 «Кремлевские дети» 16+

êàíàë 06.00 Х/ф «Сердца трех» 12+ 07.00 Мультфильмы 0+ 10.00, 18.30 «Сейчас» 10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.45, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с «Ночные ласточки» 02.50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+ 04.40 Д/ф Живая история: «Ромео и Джульетта войны» 12+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00, 16.30 – Д/ф. «Выжить в мегаполисе». (16+) 06.30 – Х/ф. «Двойная фамилия». (16+) 08:28, 10:25, 12:55, 16:55, 18:55, 23:55, 05:55– «Прогноз погоды» (0+) 08.30 – Т/с. «Спальный район» (12+) 09.00 – Мультфильмы (6+) 10.00 – Документальная программа (0+) 10.30 – «Главное. Бизнес» (0+) 10.45 – «Главное. Время местное» (0+) 10.55 – «Путь домой» (0+) 11.00 – «Трофеи Авалона». Программа о рыбалке. (12+) 11.25 – Хит-парад (16+) 12.00 – Д/ф. «Потребительские расследования». (16+) 13.00 – Т/с. «Травма» (16+) 17.00 – Т/с. «Как сказал Джим» (12+) 17.45 – ДЕТСКАЯ СУПЕРМОДЕЛЬ (6+) 18.00 – Д/ф. «Вся наша жизнь еда». №1 (16+) 19.00 – «ГЛАВНОЕ. За неделю» 19.30 – «12 минут спорта» (6+) 19.45 – «Станица» (0+) 20.00 – Т/с. «Записки о Шерлоке Холмсе». (16+) 21.00 – Х/ф. «Шагреневая кожа». (16+) 22.45 – Д/ф. «Проект: Большая страна». (16+) 23.30 – «Ритм дороги» (0+)

23.45 – Про-3 (16+) 00:00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок (16+)

52 êàíàë 05.30 Марш-бросок 12+ 06.00 Мультпарад. 07.05 АБВГДейка. 07.35 Х/ф «Мы из джаза». 12+ 09.20 Православная энциклопедия 6+ 09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 10.10 Х/ф «После дождичка в четверг...» 11.30, 17.30, 00.05 События. 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Городское собрание 12+ 12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой». 12+ 13.35 Х/ф «Большая семья». 12+ 15.45 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке». 12+ 17.45 Х/ф «Третьего не дано». 12+ 21.00 «Постскриптум». 22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 00.25 «Временно доступен». Елена Ваенга. 12+ 01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 02.55 «Pro жизнь» 16+ 03.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+ 04.30 Без обмана. «Гарнитур гаражной сборки» 16+

REN-TV 05.00 «Солдаты. Новый призыв» Т/с 16+ 09.15 «100 процентов» 12+ 09.45 «Чистая работа» 12+ 10.30 «Территория заблуждений» 16+ 12.30 Новости «24» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+ 15.00 «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды» 16+ 16.00 «Секретные территории»: «Утраченные сокровища древних» 16+ 17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Похищение Европы» 16+ 18.00 «Представьте себе» 16+ 18.30 Репортерские истории 16+ 19.00 «Неделя» с М.Максимовской 16+ 20.00 «Записные книжки» Концерт М.Задорнова. 16+ 21.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+ 23.30, 03.00 Х/ф «Ночные сестры» 16+ 01.30 Х/ф «Фобос» 16+

Ñïîðò 05.00, 04.10 «Моя планета» 07.00, 09.00, 12.05 Вести-Спорт 07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница 07.40 «Диалоги о рыбалке» 08.25 «В мире животных» 09.15, 03.40 «Индустрия кино» 09.40 Х/ф «Шоу начинается» 16+ 11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда на воздушной подушке 12.20 «24 кадра» 16+ 12.50 «Наука на колесах» 13.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Москвы 14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция 16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Москвы 17.25 «90х60х90» 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Арсенал». Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Сочи 22.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под Москвой 11». Владимир Минеев (Россия) против Редуана Кайро (Нидерланды). Прямая трансляция 00.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Россия - Словакия 01.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»

Âèäåîòîí 06.00 М/ф «Горный мастер», «Следы на асфальте», «Мойдодыр», «Сказка про чужие краски», «Лесной концерт» 0+ 07.25 М/с «Монсуно» 12+ 07.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+ 08.10 «Весёлое диноутро» 0+ 08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+ 09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+ 09.30 «Красивые и счастливые» 16+ 10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+ 11.00 Т/с «Кухня» 16+ 13.00 Т/с «Ангел или демон» 16+ 15.00 Т/с «Воронины» 16+ 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров» 16+ 17.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+ 21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 23.40 Шоу «Уральских пельменей» «Нано-концерт, на!» 16+ 01.00 Х/ф «Джуниор» 16+ 03.05 Х/ф «Кулак дракона» 12+ 05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+


22

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ž¤žœ¡

Воскресенье, 21 апреля 1 êàíàë 05.50, 06.10 Х/ф «Гонка с преследованием». 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.40 «Армейский магазин». 16+ 08.20 М/с «Аладдин». 08.40 М/с «Смешарики. Пинкод». 08.55 «Здоровье». 16+ 10.15 Непутевые заметки 12+ 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.15 «Среда обитания». 12+ 13.20 Ералаш. 13.40 Х/ф «Опекун». 15.15 «Вицин, которого мы не знали». 16.20 «Форт Боярд». 16+ 18.00 «Один в один!» 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+ 00.00 «Познер». 16+ 01.00 Х/ф «Темная вода». 16+ 02.50 Х/ф «Летние часы». 12+ 05.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1 05.25 Х/ф «Акция». 07.20 «Вся Россия». 07.30 «Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопанорама». 08.50 «Утренняя почта». 09.30 «Сто к одному». Телеигра. 10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.10 «Городок». Дайджест. 11.45 Х/ф «Отель для Золушки». 12+

14.20 Местное время. ВестиМосква. 14.30 «Смеяться разрешается». 16.15 «Фактор А». 18.05 Х/ф «Молодожены». 12+ 20.00 Вести недели. 21.30 Х/ф «Маша и Медведь». 12+ 23.35 «Воскресный вечер». 12+ 01.25 Х/ф «Смертельная битва». 16+ 03.20 «Пришельцы. История военной тайны». 12+ 04.20 «Комната смеха».

20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+. 21.00 «Холостяк». 16+. 22.30 «Наша Russia». 16+. 23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви». 16+. 00.00 «Дом-2. После заката». 16+. 00.30 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница». 16+. 03.00 Т/с «Следы во времени». 16+. 03.55 «Необъяснимо, но факт». «Власть огня». 16+.

37 êàíàë

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+ 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 08.45 Их нравы 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 «Первая передача» 16+ 10.55 «Чудо техники» 12+ 11.25 «Поедем, поедим!» 0+ 12.00 «Дачный ответ» 0+ 13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. ЦСКА - «Спартак». Прямая трансляция. 15.30 Т/с «Порох и дробь» 16+ 17.30 «Очная ставка» 16+ 18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 20.00 Чистосердечное признание 16+ 20.35 «Центральное телевидение» 16+ 21.30 «Железные леди» 16+ 22.20 Концерт, посвященный 20-летию со дня образования ОАО «Газпром» 0+ 00.20 Х/ф «Беглецы» 16+ 02.15 Дикий мир 0+

07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.25, 05.55, 06.25 Т/с «Счастливы вместе». 16+. 08.30 М/с «Черепашкининдзя». 12+. 08.55 «Спортлото 5 из 49». 16+. 09.00 «Золотая рыбка». 16+. 09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». 12+. 09.45 «Лото Миллион». 16+. 09.50 «Первая Национальная лотерея». 16+. 10.00 «Школа ремонта». «Диван. Камин. Библиотека». 12+. 11.00 «Про декор». 12+. 11.30 Два с половиной повара. Открытая кухня 12+ 12.00 «Почему парни любят стерв?» 16+. 13.00 «Перезагрузка». 16+. 14.00, 19.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 14.30, 19.30 «ТНТ. MIX». 16+. 15.00 Х/ф «Красная Шапочка». 16+. 17.00 Х/ф «Веселые» каникулы». 16+.

33 êàíàë

03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+ 05.10 «Кремлевские дети» 16+

êàíàë 06.00 Мультфильмы 0+ 10.00 «Сейчас» 10.10 «Истории из будущего» 0+ 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.00, 16.45 Т/с «След» 16+ 17.30 «Место происшествия. О главном» 18.30 «Главное» 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+ 01.10, 01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40 «Вне закона. Реальные расследования» 16+ 04.05 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 12+ Þæíûé Ðåãèîí Äîí

06.00, 10.00 – «ГЛАВНОЕ. За неделю». 06.30 – Х/ф. «Шагреневая кожа» (16+) 08:28, 10:25, 12:55, 16:55, 18:55, 23:55, 05:55– «Прогноз погоды» (0+) 08.30 – Т/с. «Спальный район» (12+) 09.00 – Мультфильмы (6+) 09.45 – ДЕТСКАЯ СУПЕРМОДЕЛЬ (6+) 10.30 – «12 минут спорта» (6+) 10.45 – «Станица» (0+) 11.00 – «Ритм дороги» (0+) 11.15 – Про-3 (16+) 11.30 – Д/ф. «Евромакс. Окно в Европу». (12+) 12.00 – Д/ф. «Потребитель-

ские расследования». (16+) 13.00 – Т/с. «Риэлтор». (16+) 17.00 – Т/с. «Как сказал Джим». (12+) 18.00 – Д/ф. «Вся наша жизнь - еда». №2 (16+) 19.00 – «Трофеи Авалона» программа о рыбалке. (12+) 19.25 – Хит-парад (16+) 20.00 – Т/с. «Записки о Шерлоке Холмсе» (16+) 21.00 – Х/ф. «Дублер». (16+) 00:00 – Музыка ТВ-Чат (18+) 03.00 – Ночной блок (16+)

52 êàíàë 05.25 Х/ф «После дождичка в четверг...» 06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 07.20 «Фактор жизни» 6+ 07.55 «Сто вопросов взрослому» 6+ 08.40 Х/ф «Двойной обгон». 16+ 10.20 «Барышня и кулинар» 6+ 10.55 «Русские документальные сказки». Специальный репортаж 6+ 11.30, 00.00 События. 11.45 Х/ф «Запасной игрок». 13.25 «Смех с доставкой на дом». 12+ 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+ 14.50 Московская неделя. 15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+ 17.30 Х/ф «Веское основание для убийства». 12+ 21.00 «В центре событий». 22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+ 00.20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 03.10 Х/ф «Тихие сосны». 16+

05.05 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 12+

REN-TV 05.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+ 06.50 «Записные книжки» Концерт М.Задорнова. 16+ 08.30 «Слепой» Т/с 16+ 16.20 «Слепой-2» Т/с 16+ 23.45 «Неделя» с М.Максимовской 16+ 00.50 «Репортерские истории» 16+ 01.20 Х/ф «Искусство войны-2: Предательство» 16+ 03.20 Х/ф «Смертельная связь» 16+

Ñïîðò 05.00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри (Великобритания) против Стива Каннингема (США). Трансляция из США 07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 Вести-Спорт 07.15 «Моя рыбалка» 07.40 «Язь против еды» 08.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 16+ 09.00 «Страна спортивная» 09.25 «Цена секунды» 10.10 Х/ф «Погоня» 16+ 12.10 АвтоВести 12.25 «Полигон» 12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный матч. Прямая трансляция 15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция 18.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко 18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Челси». Прямая трансляция 20.55 Теннис. Кубок Федера-

ции. 1/2 финала. Россия - Словакия 23.40 «Футбол.ru» 00.30 «Картавый футбол» 00.55 «Секреты боевых искусств» 01.55 «Моя планета» 04.30 «Ледяная Одиссея академика Котлякова»

Âèäåîòîí 06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злодеев» 6+ 07.15 М/ф «Лиса и заяц» 0+ 07.30 М/с «Монсуно» 12+ 07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+ 08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+ 09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+ 09.30 «Дом мечты» 16+ 10.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+ 10.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 12+ 12.00 «Снимите это немедленно!» 16+ 13.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+ 14.40 Шоу «Уральских пельменей» «Нано-концерт, на!» 16+ 16.00 Т/с «6 кадров» 16+ 16.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 19.00, 23.35 «Нереальная история» 16+ 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Тор» 2011 г. 16+ 23.05 «Центральный микрофон» 16+ 00.35 Х/ф «Чемпион» 12+ 02.50 Д/ф «Как разбудить Спящую красавицу» 12+ 04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+

™ ¦ § ¥ š § — £ £ œ © œ ¢ œ ¦ œ § œ › — ® ™ ¥ ž £ ¥  ¤ ² ¤ œ ž — ™ Ÿ ¨ ¶ ° Ÿ œ ¥ © § œ › — ¡ ­ Ÿ Ÿ Ÿ ž £ œ ¤ œ ¤ Ÿ ¶


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 33-35 35 28 28 43 27 36-39 56 45 27 43 40-43 51 51 56 51 45 35 45 39 23-27 46-47 44 52-56 48-51 45 56-57

НОУ АВТОШКОЛА

«СОЮЗ»

! Обучение вождению в индивидуальном порядке ! обучение и переподготовка водителей категорий А, В, С, Е, Д ! переподготовка водителей ГБО ! справки 80 и 20 часов на кат. D ! Группа выходного дня Начало ! Рассрочка* занятий ! + Медкомиссия кат. «В» ȓșȭ

 ȍȝȞ ул. Маяковского, 121 (здание маг. «Газель»)

т. 8(8636)25-76-24, 8-929-814-88-54

ь чен На оодных выг овиях усл

ǠȟȏȭȕȖȟȞȍȟȦȖȞȓțȖȓȚȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȍ ǩǭǫǮǞǬǧǾjǴǧǫǮǼǩx ǮǯǧǡǪǞǷǞǤDZǬǞǯǞǟǭDZDz tǫǞǰDZǤǯǞǰǫǤǬǺ гражданство РФ, муж., график работы сменный по 12 часов, з/п от 19 000 руб.

tǮǭǫǭǸǬǧǩǞǫǞǰDZǤǯǞDzǶǞǰDZǩǞǯǞǰǩǯǭǾǧǮǤǶǞDZǧ гражданство РФ,муж., график работы по 8 часов, з/п 20 000руб.

tDZǯǞǬǰǮǭǯDZǧǯǭǠǸǧǩǭǠ DZǩǞǶǤǨ гражданство РФ,муж./жен., график работы по 12 часов, з/п 15 000руб.

tǩǭǫǮǪǤǩDZǭǠǸǧǩǭǠ DzǩǪǞǣǶǧǩǭǠʰDzǮǞǩǭǠǸǧǩǭǠ гражданство РФ,муж./жен., график работы по 8 часов, з/п сдельная.

tǭǮǤǯǞDZǭǯǞǯǞǰǩǯǭǨǬǭǡǭǞǠDZǭǫǞDZǞ гражданство РФ,муж., график работы сменный, з/п сдельная.

ǯȜȟȠȜȏȟȘȍȭȜȎșȍȟȠȪ ȐǷȍȣȠȩ ȡșǠȜȞȜȦȖșȜȏȍ ȎȩȏȦȍȭȭȢȍȎȞȖȘȍȝǴǟǩ   XXXDIFNQBDLSVFNBJMPL!EPOUFLTSV 960. Ðåêëàìà

Стань лучшим в одном из самых динамичных и амбициозных проектов! ǬǞǷǧDZǯǤǟǭǠǞǬǧǾ Ǡǭ ȜȎȭȕȍȠȓșȪțȜ ǭȝȩȠȝȞȭȚȩȣȝȞȜȒȍȔȝȞȖȏȓȠȟȠȏȡȓȠȟȭ ǬȍȏȩȘȖȝȞȜȏȓȒȓțȖȭȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȗ ǭȝȩȠȏȓȒȓțȖȭȝȓȞȓȐȜȏȜȞȜȏ ǾȞȘȜȏȩȞȍȔȓțțȩȓșȖȒȓȞȟȘȖȓȘȍȥȓȟȠȏȍ DzȚȓțȖȓȞȓȦȍȠȪțȓȟȠȍțȒȍȞȠțȩȓȕȍȒȍȥȖ

ǫǺǮǯǤǣǪǞǡǞǤǫ ǩȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȜȟȜȎțȡȬ ȕȍȞȍȎȜȠțȡȬȝșȍȠȡ ǮȜșțȩȗȟȜȤȝȍȘȓȠ ǫȓȒȖȤȖțȟȘȡȬȟȠȞȍȣȜȏȘȡ ǭȝșȍȠȡȟșȡȔȓȎțȜȐȜ ȚȜȎȖșȪțȜȐȜȠȓșȓȢȜțȍ

страховка предоставляется ОАО СК «РОСНО»

1042. Реклама

ǫǤǬǤǣǥǤǯȝȜȘȜȞȝȜȞȍȠȖȏțȩȚȝȞȜȒȍȔȍȚ

23 756. Ðåêëàìà

781. Реклама

*Рассрочка предоставляется НОУ автошкола «Союз»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ Рубрика Авто-мото Гаражи Грузопассажирские перевозки Деловая недвижимость Деловое предложение Документы Дома Животные Знакомства Ищу работу Изготовление и перетяжка мебели Квартиры Красота и здоровье Куплю Компьютерные услуги Магические услуги Меняю Отдых Прочие услуги Ремонт бытовой техники Работа Разное Сдам-сниму Строительство-монтаж Строительно-ремонтные услуги Юридические услуги Финансовые услуги

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ǮȞȖȟȜȓȒȖțȭȗȟȭȘșȡȥȦȖȚǰȠȍțȪșȖȒȓȞȜȚ

т. (8636) 27-92-79, 8-961-424-31-31 e-mail: e.vusik@enforta.com www.enforta.ru 994. Ðåêëàìà

932. Ðåêëàìà

852.

Федеральная сеть магазинов «Новый Книжный» и «Читай-город» приглашает:

ǮǯǭǣǞǠǵǞǩǞǰǰǧǯǞ

ȍȏȠȜȚȜȎȖșȖȟȠȜȏ

(Центр, возле детской стоматологии) ǮȞȜȏȜȒȖȠȟȭțȍȎȜȞȐȞȡȝȝȩȝȜ ȝȜȒȐȜȠȜȏȘȓȏȜȒȖȠȓșȓȗȘȍȠȓȐȜȞȖȖjǠx ǬȍȥȍșȜȕȍțȭȠȖȗȍȝȞȓșȭȐ Обращаться: ул. Шевченко, 70

(сменный график работы (2/2, 3/3) Наши требования: гр. РФ, РБ, 18-60 лет, опыт работы не обязателен (проводится корпоративное обучение, на период обучения выплачивается стипендия). Мы гарантируем: трудоустройство по трудовой книжке или по совместительству, стабильную з/п, оплату работы в праздничные дни в двойном размере, оплачиваемый отпуск и б/л, скидки на товар, возможности для карьерного роста. По вопросам трудоустройства обращайтесь, пожалуйста, в магазин «Новый Книжный», расположенный по адресу: ул. Советская, 239 (ТЦ Рассвет) При себе необходимо иметь паспорт, тр. книжку. personal@bookcentre.ru, www.nk1.ru www.chitai-gorod.ru

Тел. 22-61-52, 8-918-539-90-91

1117. Ðåêëàìà

 ǡȍșȖțȍ

ǯǞǰǰǯǭǶǩǞ*

ȐǷȍȣȠȩ ȡșǷȓȏȥȓțȘȜ Ȓ Ƞȓș 

*Рассрочка предоставляется НОУ «Автошкола «Форсаж-61»

784. Ðåêëàìà

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

839. Ðåêëàìà

Образовательное учреждение ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Гос.лицензия №155561 №000566

ǩDzǯǰǺ

tǮǭǪǻǦǭǠǞDZǤǪǻǮǩ tǟDzǴDzǶǤDZǧǬǞǪǭǡǭǭǟǪǭǥǤǬǧǤ tǰǟȡȣȐȍșȠȓȞȖȭ ǰDzȝȞȍȏșȓțȖȓȠȜȞȐȜȏșȓȗ ǰDzȝȞȍȏșȓțȖȓȝȓȞȟȜțȍșȜȚ ǭdzǧǰǰǤǩǯǤDZǞǯǻ ǫǤǬǤǣǥǤǯǮǭǩǞǣǯǞǫǮǯǤǣǮǯǧǾDZǧǾ

тел. 25-41-44 (8.30-19.00) 8(919)887-85-86 8(928)107-22-57

пр. Победы Революции, 85, 4 этаж, оф. 425 (бывш. Проект. контора)

Сайт: http://grand-shahty.ru

ǞǠDZǭǷǩǭǪǞ ǠȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȐȜȜȎȧȓȟȠȏȍ

716. Ðåêëàìà

вкой ста о д С ом на д

Свежеобжаренный кофе от производителя, элитные сорта чая, сиропы, посуда и многое другое.

Интернет-магазин www.don-coffee.ru. Тел. 269-069, 8-988-517-02-96. 1112. Ðåêëàìà

dzǧǦǧǩǭʰǫǞDZǤǫǞDZǧǶǤǰǩǞǾ ǷǩǭǪǞǽǯǡDzǼǰ (лицензия № 002050 от 23.08.2011г., свидетельство о государственной аккредитации № 1142 от 16.09.2011г.)

ǮǯǭǠǭǣǧDZ ǭDZǟǭǯǭǶǬǺǤǭǪǧǫǮǧǞǣǺ ǮǭǫǞDZǤǫǞDZǧǩǤ ǣǪǾǩǭǫǮǪǤǩDZǭǠǞǬǧǾǩǪǞǰǰǞ ǬǞʰDzǶǤǟǬǺǨǡǭǣ

! 30 àïðåëÿ ǬǞǶǞǪǭǠ ! 29 ìàÿ ! 25 èþíÿ ǦȍȟȝȞȍȏȘȍȚȖȜȎȞȍȧȍȠȪȟȭȝȜȍȒȞȓȟȡ ȐǷȍȣȠȩ ȡșǷȓȏȥȓțȘȜ ȘȍȎȿ Ƞȓș 

ǠǺǴǭǣǧǦǣǭǪǡǭǠǭǨ ǾǫǺoDZDzDZ ǧȕȎȍȏȖȚȜȠȘȜșșȓȘȠȜȞȜȏ ȜȢȜȞȚȖȚ ȘȞȓȒȖȠțȩȓȘȍțȖȘȡșȩ ȡȚȓțȪȦȖȚ ȝȞȜȤȓțȠȩȝȓțȖȖȦȠȞȍȢȩȒȜ ȜȠȟȡȚȚȩ ȏȓȞțȓȚȘȜȚȖȟȟȖȖ ȝȜȚȜȔȓȚȕȍȘȜțțȜșȖȘȏȖȒȖȞȜȏȍȠȪ ȘȞȓȒȖȠȎȓȕȝȜȐȍȦȓțȖȭ

 1117. Ðåêëàìà

909. Ðåêëàìà Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÅÐÂÈÑÀ» (ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÞÐÃÓÝÑ»)

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÑÅÐÂÈÑÀ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФЕССИИ: ! Îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí; ! Áóõãàëòåð (ñî çíàíèåì ÏÊ, ïðîãðàììû 1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå); ! Ïðèêëàäíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû áóõãàëòåðà ! «1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå (âåðñèÿ 8.2)», ! «Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé (1Ñ:Òîðãîâëÿ è ñêëàä (âåðñèÿ 8.2.)» ! «1Ñ: «Çàðïëàòà è óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì (âåðñèÿ 8.2)» ! Ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; ! Ñåêðåòàðü; ! Ñëåñàðü (ðåìîíò è óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ è ñïëèò-ñèñòåì). ÏÐÈÅÌ Ó×ÀÙÈÕÑß ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ (ØÊÎË ÃÎÐÎÄÀ) ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ Íà÷àëî çàíÿòèé ïî ìåðå êîìïëåêòîâàíèÿ ãðóïï. Îáðàùàòüñÿ: ã. Øàõòû, óë. Øåâ÷åíêî 145, êàá. 7121, òåë. (8636) 22-15-23, 8-903-403-32-77 1117. Ðåêëàìà

ǠǞǴDZǞ ǠǞǴDZǞ ǭǴǯǞǬǬǧǩǧǰǪǧǵǤǬǦǧǤǨ ǡǧǮǰǭǩǞǯDZǭǬǸǧǩ ǧǟǤǦ ǮǧDZǞǬǧǤ ǮǯǭǥǧǠǞǬǧǤ ǭdzǭǯǫǪǤǬǧǤǮǭDZǩ

ǞǯǫǞDZDzǯǭǟǤDZǭǬǸǧǩ ǮǧDZǞǬǧǤ ǮǯǭǥǧǠǞǬǧǤ ǭdzǭǯǫǪǤǬǧǤǮǭDZǩ

DZǤǪʰʰʰʰ

DZǤǪʰʰʰʰ

1117. Ðåêëàìà

ǠǞǴDZǞ

1117. Ðåêëàìà

ǠǞǴDZǞ

ǠǭǣǧDZǤǪǻǮǭǡǯDzǦǶǧǩǞ ǯǞǦǬǭǯǞǟǭǶǧǨ ǩǪǞǣǭǠǸǧǵǞ ǩǭǫǮǪǤǩDZǭǠǸǧǵǞ ǮǧDZǞǬǧǤ ǮǯǭǥǧǠǞǬǧǤ ǮǯǭǤǦǣ ǭdzǭǯǫǪǤǬǧǤǮǭDZǩ

ǫǭǬDZǞǥǬǧǩ dzǯǤǦǤǯǭǠǸǧǩ ǷǪǧdzǭǠǞǪǻǸǧǩ DZǭǩǞǯǻ ǮǧDZǞǬǧǤ ǮǯǭǥǧǠǞǬǧǤ ǮǯǭǤǦǣǭdzǭǯǫǪǤǬǧǤǮǭDZǩ

DZǤǪʰʰʰʰ

DZǤǪʰʰʰʰ


24

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

778. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ.

З\п от 30 000 рублей. Хочешь зарабатывать?

8-905-486-38-34.

СОЮЗ

749. Ðåêëàìà

ɺʥʧʙʥʘʥʥʦʩʥʘʥʠʡʥʣʦʖʤʟʟ

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ЭКСПЕДИТОРЫ

З/П 24 000 р. ʩ ʞʘʥʤʟʩʳʛʥ

РАБОТА Требуются на работу в курортный город девушки от 18 лет, з/п от 70 т.р. Жильем обеспеч., обучение бесплатно. т. 8-928-199-17-35. ɺʧʜʗʪʜʩʨʶ ʝʪʧʤʖʢʟʨʩ ʘ ʙʖʞʜʩʪ jɲ ɩʖʯʟʣ ʪʨʢʪ ʙʖʣx ɮʜʢʖʩʜʢʜʤ ʥʦʲʩ ʧʖʗʥʩʲ ʘ ʦʧʜʨʨʭʜʤʩʧʖʬ ʟ ɹɴɰ ɸʜʞʵʣʜ ʦʧʟʨʲʢʖʠʩʜ ʤʖ LBESZ!LWVTV ʩ  Требуются девушки в ночной клуб г. Ростов-на-Дону, от 18 лет, з/п от 70 т.р. Жилье предоставляется. т. 8-951-509-53-27. 288 Предприятию в г. Новошахтинске требуются специалист отдела кадров, слесари КИПа, слесари-ремонтники механосборочных работ 5-6 раз, зарплата от 25 - 30 т. руб. Доставка транспортом предприятия. т. 8-906-422-22-05, эл. почта kadr_n@lili-r.ru Требуются на работу девушки от 18 до 30 лет, з/п от 70 т.р. Гибкий график работы. Жилье предоставляется. т. 8-906-427-87-61. ɵʖ ʘʲʨʥʡʥʥʦʢʖʮʟʘʖʜʣʪʵ ʧʖʗʥʩʪ ʘ ʙ ɸʥʨʩʥʘʜʤʖɬʥʤʪ ʩʧʜʗʪʵʩʨʶ ʛʜʘʪʯʡʟ ʦʧʟʘʢʜʡʖ ʩʜʢʳʤʥʠʘʤʜʯʤʥʨʩʟ ʥʩʛʥʢʜʩɯʦʥʩʩʧ ɪʙʧʖʫʟʡ ʝʟʢʳʜʦʧʜʛʥʨʩʖʘʢʩ Такси «Снежная королева» приглашает на работу водителей на новые авто «Логан» и ДЭУ Нексия. Полный соцпакет, страховка от ДТП и несчастных случаев. З/п 55% + премия, возможна оплата после смены. Машины на метане. Доставка с работы и на работу. Средняя з/п от 25 т.р. Возможность выкупа авто в личн. собственность Обр.: ул. Мечникова, 1 а, т. 8-918-856-83-44, 8-918551-63-22, с 9:00 до 18:00. Такси «Снежная королева» приглашает к сотрудничеству водителей с личным транспортом. Быстрое оформление лицензии. З/п от 40 т.р. У нас всегда много заказов. Гибкий график работы. Требуется сторож. Обр.: ул. Мечникова, 1 а, т. 8-918-856-83-44, 8-918-551-63-22, с 9:00 до 18:00. В салон красоты требуется парикмахеруниверсал, мастер маникюра, педикюра и наращивания ногтей. т. 8-928-778-9911. 19281 Срочно требуются рабочие для добычи и обработки камня. Жилье предоставляется. З/п высокая. т. 8-928-604-26-86. Архитектурно-строительная компания «Кровля-Дон» набирает менеджеров по активным продажам. Обязательно наличие авто. Оклад 25 тыс. + %. krovlya-don@mail.ru Требуется на постоянную работу промоутер, 3-4 часа в день. Зарплата зависит от приглашенных людей, от 100-400 р. в день. Магазин массажного оборудования и товаров для здоровья. Обр. ГП «Магнит», пр. П.Революции, 113, бутик №5 «Островок Здоровья». ostrovok zdorovya.ru. т. 8-950-850-00-60. Требуется продавец в отдел «Гастроном, вино-водка». заведующая магазином, грузчик. Магазин по ул. Парковая уборщица маг. по ул. Красинская. т. 8-988-942-99-20.

914.

461. Ðåêëàìà

Компания «Талосто» Ведущий производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов объявляет набор персонала на следующие вакансии:

КЛАДОВЩИК, жен 25-50 л, с о/р от 1 г, знание основ учета и 1С, наличие мед. книжки (готовность ее пройти) УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, жен от 18 л, без в/п, наличие мед. книжки (готовность ее пройти) ГРУЗЧИК, муж от 18 л, без в/п, физически крепкий, наличие мед. книжки (готовность ее пройти) УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВА, жен, наличие мед. книжки (готовность ее пройти) УСЛОВИЯ: з/пл по договоренности, сменный график работы, компенсация медицинской книжки, компенсация питания, доставка служебным транспортом (АРТЕМ, ХБК, ЦЕНТР, 1-е ПЕРЕСЕЧЕНИЕ) Обращаться в отдел кадров по адресу: пер Рыночный, №79 (марш 74,10, ост. Бакс). Тел. 8-928-196-56-70; 22-9864 пн-пт с 09-00 до 18-00, (пер. с 13-00 до 14-00)

1044. Ðåêëàìà

898 В связи с расширением автопарка такси «Пилот» приглашает водителей на новые а/м « Р Е Н О - Л О ГА Н » . Метан, ɯɷ ɶɺ Т.Р. Соцпакет, доставка на работу и с места работы. Индивидуальный график работы. Выходные - работа на себя. т. 8-928-140-48-92, 260-260, 065.

ВОДИТЕЛИ  ЭКСПЕДИТОРЫ ʤʖʖʘʩʥʣʥʗʟʢʟɪɧɯɭɳʄ (работа в городе). Оплата 25 000 руб., соц. пакет, спецодежда. Требования: профессиональный стаж работы 3 года, возраст до 35 лет, ответственность.

ɺʜʢ  ʨʘʗʪʛʤʟ. Вы любите общаться с людьми и вам нравится продавать? З/п от 8 т.р.. Товары для здоровья и красоты. Обр. ГП «Магнит», пр. П.Революции, 113. Бутик №5 «Островок здоровья». www.ostrovok zdоrovya.ru. т. 8-950-850-00-60. ɺʧʜʗʪʵʩʨʶʥʗʰʟʩʜʢʳʤʲʜ ʦʧʟʶʩʤʥʠʘʤʜʯ ʤʥʨʩʟ ʧʖʗʥʩʤʟʡʟʛʥʢʜʩ ʤʖʧʖʞʘʢʜʡʖʩʜʢʳʤʲʜ ʖʩʩʧʖʡʭʟʥʤʲʘʙʥʧʥʛʨʡʥʠʦʖʧʡʟʤʖʘʲʜʞʛʦʥʥʗ ʢʖʨʩʶʣ ʛʤʶ ɺʧʜʗʪʵʩʨʶʥʬʧʖʤʤʟʡʟʥʩʛʥ ʢʜʩʘʙʥʧʥʛʨʡʥʠʦʖʧʡʩ ɭʢʜʤʖ Дополнительный доход! Возраст не ограничен! Никаких собственных вложений. Обучение бесплатно! т. 8-909-40-32-170, Зинаида Петровна. Дополнительный доход для студентов, пенсионеров, медицинских работников, педагогов. График свободный. т. 8-928-756-73-56, Анжелика. Внимание! Активным пенсионерам, медработникам предлагаем частичную занятость 2-3 часа в день. Оплата сдельно-премиальная. Запись на информационную встречу обязательна. т. 8-918-57674-29, Людмила Викторовна. Торговому предприятию на постоянную работу требуются: продавцы (сантехматериалов), з/п 15000 р., кладовщики, кладовщики-грузчики, администратор, товаровед (знание 1С 8:2), менеджер по персоналу. т. 8-903-470-02-12. Рекламному агентству требуется менеджер по рекламе. Можно по совместительству или на короткий рабочий день. т. 8-928-602-98-68. Требуется работник по уходу за садом, виноградом и огородом 3 сотки с проживанием в ст. Кочетовская (на берегу р. Дон) в весенне-осенний период. т. 8-928-602-98-68. В ООО требуется бухгалтер (первичная документация), знание ПК. т. 8-928-602-98-68. Компании ИП Жидков В.В. в связи с расширением требуется торговый представитель с опытом работы. Наличие л/а обязательно. т. 8-928-900-6316, 8-928-212-55-51, с 9 до 20 час. Требуется парикмахер и мастер маникюра и наращ. ногтей (аренда места). В связи с расширением. С. кр. «Секреты». т. 8-928-77-33-700. Требуется гребной-гладельщик на асфальтнобетонные работы. Зарплата ɬɶɹɺɶɱɵɧʇ т. 8-903489-00-82. Требуются разнорабочие! Зарплата от 750 руб./день. Сфера деятельности: асфальтирование, установка бордюров, поребриков, земляные работы. Возраст от 20 до 50 лет. т. 8-903-489-00-82. Требуется водитель кат. «Д» на микроавтобус. Работа не по маршруту. З/п 12 000 руб. т. 8-988-990-11-11. Торговой компании требуется торговый представитель. Обр. пер. Тюменский, 112. т. 22-54-21, 8-919-89-89-214. 22122 Требуется продавец женской одежды, желательно с опытом работы, возраст до 40 лет, маг. «Шоколад». т. 8-919-88-18-900. Алкогольной компании Лотос-ЛэндБевериджиз требуется торговый представитель, полный соцпакет. Оклад + %. т. 8-918-581-16-84, 8-86332-73-26-70, 8-988-556-90-30. В магазин «Продукты» (р-н н. моста) требуется продавец не моложе 35 лет. т. 8-918-585-00-42. 899 Требуется квалифицированный моторист с опытом работы. ɯɷɺɸ т. 8-928-613-61-76. На работу требуется ответственный за электро- хозяйство с 5 группой допуска. Обр. по тел. 2312-34.

по г. Шахты, Новочеркасск

з\п от 25 000 руб.

1115. Ðåêëàìà

ɲʧʪʦʤʥʠʡʥʣʦʖʤʟʟʩʧʜʗʪʵʩʨʶ

ɲʥʣʦʖʤʟʟj/PSMJxʩʧʜʗʪʜʩʨʶ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ з\п от 30 000 руб. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

899 У нас есть заказы, нужны водители. Такси «Пилот» приглашает водителей с личным автомобилем. Услуги диспетчерской 10%. Гибкий график работ. Скидки на запчасти и ремонт автомобилей. Доход от 30 т.р. в месяц. Помощь в получении разрешений. ɩɶɯɴɶɮɵɶɹɺʄ ɸɧɨɶɺʃɷɶɬɳɰɾɭɵɯɰɭɱɼɰɸɴʃ т. 8-928-14048-92, 260-260, 065.

(ГСМ + моб. связь оплачиваются)

899 В такси «Пилот» требуются диспетчера с опытом работы, з/п от 20 т.р. Приглашаем стажеров для стажировки с последующим трудоустойством. т. 8-928-140-48-92, 260-260, 065.

Бухгалтерская школа проводит обучение:

ɺʜʢ  ʣʥʗ 911. Ðåêëàìà

НОУ «Ростовский учебный центр СЭиФ»

БУХГАЛТЕРИЯ от «А» до «Я»

899 Требуются водители в такси. Условия работы 50/50. Метан. т. 8-928-100-21-34. Срочно! В строительную организацию требуется юрист с высшим юридическим образованием, опыт работы с государственными закупками по ФЗ94 (и от заказчика, и от подрядчика), опыт работы с учреждениями в ФАС, в Арбитражном суде. График работы 5/2,соц.пакет. Резюме можно направлять на электронный адрес. E-mail: bisnesokt@yandex.ru. З/п от 15 т.р. Обр. по тел. (86360)20160. 898 Требуется медицинский работник по предрейсовым мед.осмотрам. т. 8-928-140-48-92. В связи с расширением деятельности требуются водитель на а/м Газель до 35 лет. Опыт работы не менее 3-х лет. Оплата выше средней по городу, соц. пакет. т. 26-20-10, с 15 до 17 ч. в будни. Требуется грузчик муж. до 35 лет, в прод. магазин. Обр.: ул. Маяковского, 29, т. 8-928-622-86-70. Приглашаем на работу маникюрных мастеров и парикмахеров универсалов. Выгодные условия работы, удобный график работы. т. 8-918-85837-35. Требуется водитель категории Е, водитель категории С. Зарплата достойная. т. 8-928-173-27-91. Сети киосков «Хорошие новости» требуются ʡʟʥʨʡʜʧʲ ʦʥ ʧʜʖʢʟʞʖʭʟʟ ʦʜʮʖʩʤʥʠ ʦʧʥʛʪʡ ʭʟʟɩʲʙʥʛʤʖʶʧʖʗʥʩʖʦʜʤʨʟʥʤʜʧʖʣʟʤʩʜʢʢʜʡ ʩʪʖʢʳʤʲʬʦʧʥʫʜʨʨʟʠɶʗʧʪʢɹʖʛʥʘʖʶ jʖx ʥʫʟʨ ʩ  Требуется сварщик-монтажник, работа постоянно, зарплата своевременно. т. 8-928-129-84-80. Требуются продавцы в ларек в центре города (продукты). т. 8-928-104-34-54. Требуется водитель на Газель (маршрутка) маршрут №74. т. 8-988-571-40-00. На оптовый склад требуются: продавцыконсультанты. Девушки до 40 лет (о/р не обязателен). З/п от 1200 руб. в день. Выплаты ежедневно. т. 8-906-426-35-73. Для раскрутки интернет-магазина требуются промоутеры для раздачи визиток и флаеров (м/ж от 18 до 30 лет), без в/п. З/п 500 руб. в день. Выплаты ежедневно. т. 8-906-426-35-73. Организации требуются: бухгалтер (знание 1С), менеджеры (юн. и жен.), продавцыконсультанты. З/п достойная. т. 8-928-105-13-87. ООО «АвтоДон» требуются водители на городские автобусы. Полный соц.пакет, з/п от 800 руб. за смену. Обр.: Петровка, пер. Путиловский, 1, т. 22-60-22, 8-928-176-19-69. Магазину «Двери и К» требуется менеджер по продажам, мужчина 22-35 лет, опыт в продажах и в/о приветствуется. З/п от 25 т.р. Обр.: ул. Маяковского, 89, т. 23-65-65. Магазину «Двери и К» требуется кассир по установке дверей, мужчина 25-35 лет, л/а. З/п от 25 т.р. Обучение. Обр.: ул. Маяковского, т. 23-65-65. В магазин мужской одежды требуется продавец. Старше 30 лет. т. 8-928-603-82-70. Парикмахерской (п. Артем) требуется женский мастер с опытом работы. т. 8-918-854-20-55, 23-11-47. Требуется бухгалтер. Ведение ИП, диспетчерство, 1.С. Зарплата 15 тыс. в месяц. Обр. по т. 8-928173-91-25.

tɨɻɽɻЧЕТ в сфере производства, торговли и услуг 1С:Бухгалтерию 8.2; tɹɻʦʧʖʘʢʜʤʟʜʩʥʧʙʥʘʢʜʠ tɲʖʛʧʥʘʥʜʛʜʢʥʦʧʥʟʞʘʥʛʨʩʘʥ tɲʖʨʨʟʧʥʦʜʧʖʭʟʥʤʟʨʩ ул.Советская, 279, к. 2 (ШахтНИУИ), ʩʜʢ 

21797 Требуется водитель с категорией «Д» для работы на маршрутном такси. Маршрут №11 «Центр города - п. Артем», маршрут №74 «п.Новостройка - п. Южная». т. 8-928-614-99-77. 21999 В турагентство требуется менеджер по продажам (опыт работы). т. 8-988-942-99-20. 21882 В интернет-магазин требуются: курьеры для доставки заказов по г. Шахты и Ростовской области (м/ж от 18 до 35 лет, без в/п, л/а и о/р не обязательно). З/п от 900 р. в день. Выплаты ежедневно. т. 8-906-426-35-73.

21877 Оптовой компании непродовольственных товаров требуются: менеджер по продажам (муж./жен. до 35 лет), о/р не обязательно, обучение в процессе работы. З/п от 1200 р. в день. Выплаты ежедневно. т. 8-928-627-70-81. Оптовой компании «Swiss Master» требуются: менеджер и помощник менеджера по работе с клиентами (муж./жен. от 18 до 40 лет). З/п 23000 руб. + премии, о/р приветствуется. т. 8-928-627-70-81. 21878 Компании «Swiss Master» на постоянную работу требуются: торговый представитель и помощник торгового представителя (муж./жен. от 18 до 40 лет, без в/п, л/а и о/р не обязательно). З/п от 1300 руб. в день. Выплаты ежедневно. т. 8-928-627-70-81.

21879 В организацию требуется: секретарь со знанием ПК, девушка приятной внешности от 18 до 25 лет, график 6/1, с 8:00 до 18:00. З/п 10 т.р. в месяц. т. 8-951-820-22-05. В организацию требуется: водитель с личным легковым автомобилем (муж. от 40 лет). З/п 500 р. в день + ГСМ, график 5/2, с 8:00 до 18:00. т. 8-951-820-22-05. 21881 На оптовый склад требуются: грузчики, фасовщики, упаковщицы (м/ж до 30 лет, без в/п). З/п 500 р./день. Выплаты ежедневно. т. 8-951-82022-05. В бутик по оформлению подарочных заказов на постоянную работу требуется девушка 18-35 лет. Приветствуются качества: аккуратность, коммуникабельность, творческий подход. З/п от 8000 руб. И на сезонную работу требуется реализатор Староминского кваса (санкнижка). Обр. по тел.: 8-928-14089-04, Руслан, 8-928-173-52-52, Людмила. ООО «Эста Кастракшен» возьмет на работу фельдшера для работы на строительной площадке в п. Интернациональном, ул. Майская, 4 «а», Октябрьского р-на. т. 8-938-113-84-64. В суши-бар требуется повар-сушист. т. 8-928117-52-22, Роман, 8-928-117-53-33, Игорь. 21118 Такси «Блюз» приглашает девушек на должность диспетчера. Возможно обучение с последующим трудоустройством. Требуются автомойщики, з/пл от 12 т.р. П. Каменоломни, ул. Центральная, 16. т. 8-951-502-00-09, 279-111.


РАБОТА 21119 Такси «Блюз» приглашает водителей на новые автомобили Рено-Логан. Выходной день работа на себя. З/пл ежедневно. Гибкий график работы. П. Каменоломни, ул. Центральная, 16, т. 8-951-50200-09, 279-111. 22701 Требуется продавец в отдел гастроном, техничка м-н по ул. Красинская, продавец в отдел игрушки, м-н по ул. Парковая, опытный товаровед со знанием бухгалтерии. т. 8-988-942-99-20. 21995 Требуются уборщицы на два объекта. Постоянная занятость. Гипермаркет «Магнит», т. 8-906-452-9715. «Бассейна Дона» (Каменоломни), т. 8-903-401-53-90. 22729 В кафе «777» в центральном парке КиО на постоянную работу требуются: повар - 1200 р./ день, официанты 10% от выручки, охранники, сторожа, администраторы, посудомойщицы, закупщица товара на кухню, ди джеи. т. 8-919-8941000, 8-928-957-54-90, с 11 до 20 ч. 22300 В организацию требуется водитель погрузчика с опытом работы. т. 26-96-96. 21095 Требуется водитель на маршрутное такси. т. 8-928-626-75-57. 21097 Требуется реализатор на цветы от 20 до 40 лет. Честная. т. 8-919-888-69-88, Дима. 22750 Передвижной лунопарк примет на постоянную работу операторов аттракционов, з/п от 18 т.р., электрика, з/п от 18 т.р., водителя кат. «Е» с навыками автомеханика, з/п от 18 т.р., кассира, з/п от 15 т.р. т. 8-928-628-27-64. 998 КА. Требуются банковские работники, директор магазина, руководитель на производство, экономист, бухгалтер, кассир, оператор ПК, секретарь, менеджер, торговый представитель, юрист, продавецконсультант, водитель, инженер, слесарь, электрик, подсобный рабочий. Обр. ул. Советская, 279, корп. 2, оф. 11, т. 22-48-06, 8-919-880-62-32. 22316 Ресторан приглашает на работу: повара хол. и горяч. цеха, бармена (девушка), администратора. Обр. с 12 до 16 час., ул. Ленина, 112, т. 8-960-462-19-89, 8-908-173-46-36. 22788 Срочно требуется бар Будда персонал: администратор, за выход 700 плюс %; официант - 300 + 5% выход; бармен 300 + 3% за выход; охранник - 1000 за выход, посудомойщица - 500 р., повар - 1200 р. за выход, сушист - 1000 р. за выход. Оформляем, полный соцпакет. т. 8-928-957-54-90, 8-909-436-08-85. 1061 Организации на постоянную работу требуется менеджер по продажам противопожарного оборудования, с опытом работы. З/п: оклад + бонус, оформление по ТК РФ, график 5/2. т. 28-30-27. 1061 Супервайзер с опытом работы. Планирование продаж на вверенной территории, развитие вверенной территории, управление командой торговых представителей, контроль дебиторской задолженности. Официальное трудоустройство, достойная оплата труда. Ждем ваше резюме: sekretar_dallari@mail.ru, т. 8-961-322-68-45. 1059 Требуется сварщик на полуавтомат, ул. Маяковского, 224 «б». т. 8-918-556-07-08. 1002 Если тебе нравится красивая и стильная женская одежда, если ты оптимист по жизни и тебе нравится общение, если ты ищешь стабильный, хороший заработок и хочешь работать в классном магазине, то мы приглашаем тебя в свою дружную команду продавцом-консультантом магазина «VISA-VIS» и «Flo&Jo». При себе иметь фото любого формата. Обр. к администратору магазина «VIS-A-VIS», «Flo&Jo» понедельник-суббота с 10 до 17 час. ТЦ по ул. Шевченко, 82 «б». 22829 Требуются г. Сочи: монтажники, эл. сварщики, а/бетонщики, разнорабочие. Жилье и питание бесплатно. З/п достойная. т. 8-905-453-93-16, 8-938447-95-00. 22837 Требуется юрист, неполный рабочий день. Ведение дел в Арбитражном суде. З/п после собеседования. т. 8-928-185-66-22. 22847 Требуется слесарь, п. Артем. т. 8-928-909-2860. 22855 Для работы по г. Шахты требуется торговый представитель с опытом работы (замороженные п/ф, мороженое), с автомобилем, клиентская база приветствуется. т. 8-928-270-91-64, эл. адрес: 2556332@aaanet.ru. 22859 На постоянную работу требуется сверловщик, слесарь и подсобник. Оплата договорная. Р-н п. Смагина, проезд машрут. №2, №120. т. 8-903-43301-96. 22861 В такси «Империя» требуется на работу водитель. Машина на метане. График работы 6/2, день из выходных на себя. Доставка с работы и на работу. т. 8-960-446-85-99, Елена Викторовна. 22811 Требуется продавец, з/п 14-20 т.р.; товаровед, з/п от 20 т.р.; водитель-грузчик. Проезд марш. такси №10, 74, ост. «10-й магазин», ул. Хабарова, 29, м-н «Фрегат». 22877 Ищу экскаваторщика на экскаватор ЭО-2621 («Петушок»). Оплата сдельная. Ищу крановщика на автокран «Ивановец» (14 тонн). Оплата сдельная. т. 8-928-146-00-18. 22810 В связи с открытием нового направления в компанию требуются пекарь-кондитер, барменбариста. т. 8-904-343-12-53, 269-069, с 9 до 18 час. Суббота, воскресенье - выходной. 22884 Требуется водитель кат. «В», девушка до 30 лет. Требуется инспектор по кадрам, с опытом работы. т. 8-938-113-84-64. 22340 ООО «Дорстрой-Информ» требуется маркшейдер, уборщик производственных и служебных помещений - сторож. т. 22-40-75, кроме субботы, воскресенья.

22347 Требуется продавец в продуктовый магазин п. «Нежданная», р-н овощной базы. т. 8-961-331-03-03. 22359 МУП «Промтрансснаб» на постоянную работу требуются водители кат. «Д» на школьных перевозках. З/п от 14500 руб., своевременно, полный соцпакет. Обр. п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, т. 8-86360-2-22-12. 22324 Швейному предприятию в центре города срочно требуются ручник и раскройщик. Полный соцпакет. т. 8-919-890-62-99. 22338 Требуется сиделка в п. Артем. т. 8-988-947-1640. 22349 Работа в офисе. Вниманию деловых людей и руководителей. Для тех, кто способен это оценить. Без продаж и распространений. Собеседование. т. 8-928-157-56-98. 22354 В салон в центре требуется мастер-универсал, мужской мастер, мастер маникюра, педикюра, мастер по наращиванию ногтей. т. 8-928-166-44-00, 8-928-625-66-13. 22355 Требуется мастер отделочных внутренних работ и газосварщик. т. 8-928-15-27-281. 22927 Требуется водитель на КамАЗ (фукс). т. 8-967-133-51-51. 20098 Организации требуется специалист по монтажу и обслуживанию охранных и пожарных систем сигнализации с гибким графиком работы (совместительство). т. 8-928-148-33-56, Александр Витальевич. 22954 На автомойку требуется мойщик (мойщица), опыт работы обязателен. Оплата: выход + %. т. 8-905430-64-88. 22966 Требуется грузчик - помощник продавца, до 30 лет, магазин «Бытовая химия». т. 8-928-137-58-04. 22975 Кондитерской компании требуется торговый представитель с опытом работы и личным автомобилем, на развитие территории. З/п высокая. т. 8-918-515-86-97, 28-09-74. 22980 Административно-кадровая работа в офисе, можно без о/р, обучение, карьера. т. 8-951-83954-17. 22985 Требуются продавцы-консультанты на стройматериалы в г. Москва. т. 8-928-904-46-96. 22993 Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом. т. 8-928-956-84-52, 8-918-522-24-31. 22945 ООО «Квантстрой-М» г. Красный Сулин на постоянную работу требуются: эл. сварщики (п/автомат) 4-6 разр.; газорезчики; слесарясборщики металлоконструкций 3-5 разр.; токарь (фрезеровщик) 4 разр.; сверловщики 4 разр. З/п сдельная, высокая. Машинист мостового крана. Программист. З/п по итогам собеседования. Выплата з/п своевременно. Доставка транспортом предприятия. т. 8-961-288-68-77. 21294 В продуктовый магазин (р-н фирмы «Деркул») требуются два продавца с опытом работы. т. 8-960-447-44-83. 21291 Организации требуется кладовщик со знанием Word, Excel, 1С. Женщина до 35 лет. С опытом работы. Зарплата 22500 руб. Район МРЭО ГАИ. т. 8-961-424-05-34. 21273 Требуется зам.директора по материальнотехническому обеспечению и учету. т. 22-71-22, 8-928-174-83-88. 1030 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для работы водителей с личным автомобилем (иномарка белого цвета). т. 8-906-418-50-36, с 9:00 до 16:00 (пн.-пт.). 1030 Такси бизнес-класса «Замок» в связ с расширением автопарка приглашает для работы надежных водителей на новые авто «Scoda Octavia», м/ж 30-55 лет, стаж вождения (В) не менее 3-х лет. Полный соцпакет. Мы возродим уважение к профессии. т. 8-906-418-50-36, с 9:00 до 16:00 (пн.-пт.). 898 Требуется главный механик в такси «Пилот», з/п высокая, опыт работы желателен. т. 8-928-15243-27, звонить с 9 до 17 час., в рабочие дни. 1103 Проводим набор по следующим специальностям: СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, НАЛАДЧИК электромеханического, гидравлического оборудования; НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ; ДИЗАЙНЕР, обязательно знание ФОТОШОПА, КОРЕЛ. Требования: опыт работы, ответственность. Справки по тел. 28-14-23. 21148 Требуется грузчик без в/п. т. 8-918-586-73-72, до 18:00. 21140 Требуются подсобные рабочие на стройку. Оплата 2 раза в месяц. 600 руб.день. т. 8-904-50886-36. 21268 Требуется водитель на кран манипулятор. т. 8-928-608-72-84. 21269 Требуются шиномонтажники. т. 8-928-151-4363. 21274 Как заработать жилье за 2-3 года без ипотеки и финансовых рисков? Проект честный, прозрачный, реальный, не финансовая пирамида. т. 8-918509-26-73, 25-91-22. 482 Требуются водители категории Е. Опыт работы не менее 5 лет. т. 8-989-612-01-53. 763 Требуется домработница старательная, без в/п, до 40 лет. Уборка дома сухая и влажная. т. 8-950-84-55-000. 1034 В ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» требуются повара (муж./жен. до 20-50 лет, о/р от 2 лет, з/п 18-20 т.р.). Сменный график работы, карьерный рост, питание, доставка после рабочего дня. т. 8-906-418-50-36, с 9:00 до 16:00 (пн.-пт.). 22999 Требуется сотрудники для работы на ксероксе, половина рабочего дня. Обр.: с 9:00 до 18:00 по тел. 8-928-764-36-44.

1009 ОАО «Фармация» на постоянную работу требуются грузчики. Полный соц.пакет. Трудовой отпуск 31 календарный день. Оформление по трудовому договору. Обр.: Коммунистический, 2, т. 23-81-64. 23018 Предприятию требуются охранники, охранники- водители, оператор пульта центрального наблюдения. т. 8-928-116-10-18, 8-928-139-82-12, с 10:00 до 18:00. 23016 Требуется водитель в такси (Семейное) на автом. Рено Логан, газ метан 50х50. т. 8-928-612-89-43. 23048 Требуются разнорабочие на строительные работы. т. 8-918-570-44-13. 23047 На оптовую кондитерскую базу требуется водитель до 45 лет, вод. стаж не менее 5 лет. т. 8-952563-12-47, ул. Дзержинского, 2 «б», п. Каменоломни. 23041 Алкогольной компании требуются торговые представители маршрут Шахты, з/п от 20 т.р. т. 8-905-458-16-84. 23049 Требуется девушка в офис по продаже натяжных потолков. Зарплата 7000 руб. + %. Удобный график. т. 8-928-775-2555, Владимир. 23050 Требуются водители с категорией «Е» на еврофуру. т. 8-928-129-61-60. 23062 Срочно требуется продавец в магазин «Автоэмали». т. 8-918-520-86-81. 23078 «Бассейны Дона» приглашают на работу фитнес-инструктора, инструктора по йоге, бармена. Обр.: (8-863-60)2-07-19, 2-07-23. 22366 Требуются сиделки, проживающие в центре города. т. 8-918-597-43-99, до 14:00 и после 18:00. 22379 Требуется разнорабочий р-н МРЭО ГАИ. Звонить с 8:00 до 5:00. 22385 Студия красоты Ивана Корниченко объявляет набор учеников на курсы парикмахеров. т. 8-928614-51-41. 22383 Требуется уборщица. т. 22-62-31. 22392 Требуется разнорабочий. т. 8-928-760-40-87. 22398 ВНИМАНИЕ! Требуется сотрудник для совместного открытия бизнеса (строительноремонтные работы). Начальный капитал не требуется. Обязательно с автомобилем. Желательно с опытом руководящей работы. Звонить только желающим работать и заниматься бизнесом! Приветствуется: инициативность, ум, предложения по открытию бизнеса. Конкурс. Звоните, я перезвоню. т. 8-918-519-02-08. 22404 Шанс - каждому. Дополнительный заработок для приятных и инициативных людей. Гибкий график работы. Ограничений в возрасте нет. Возможность карьерного роста. Звоните: 8-989-721-92-30, Евгения Евгеньевна. 22407 Организация приглашает на работу: начальника производства (опыт работы в изготовлении металлоконструкций), сварщиков и отделочников. Г. Шахты, т. 28-88-00. 21318 ООО такси «Чемпион» приглашаются водители с личным автотранспортом. На 10% условиях работы. Поможем с оформлением лицензии (без открытия ИП). Так же приглашаются водители на автомобили фирмы. Все автомобили на газу метан. т. 8-928-147-65-33. 1078 На производство пеноблоков требуются рабочие, каменщики, бетонщики. Обр.: пр. П. Революции, 2 «б», оф. 209, с 9 до 12 часов, т. 8-988-580-4121, 8-918-508-08-06. 1104 Крупный дистрибьютор кондитерских изделий и снеков объявляет набор торговых представителей, проживающих в г. Шахты и его районах, предоставление клиентской базы, график 5/2, высокий уровень заработной платы, наличие л/а обязательно. т. 8-863-290-34-97, 8-918-891-08-09, e-mail: anketa_73@mail.ru 21336 Новому производственному предприятию требуется менеджер по продажам. Обязанности: продажа продукции, наработка клиентской базы, сопровождение клиентов. ЗП: сдельная, %. Карьерный рост. т. 8-928-136-62-40. 21337 Дистрибьюторской компании в сфере бытовой химии на постоянную работу требуется торговый представитель. Обучение, оформление по ТК, карьерный рост. Маршрут - область. ЗП: оклад + бонус + ГСМ. Требования: в/о, л/а. Обр.: п. Каменоломни, пер. Почтовый, 9. т. 8-928-136-62-40. 21335 Торговой компании требуется водительэкспедитор, а/м Газель. Доставка бытовой химии по области. Режим: вт. - сб. с 8:00. Оформление по ТК. Обр.: п. Каменоломни, пер. Почтовый, 9, т. 8-928-137-13-92. 21334 На склад бытовой химии требуются комплектовщики товара. Режим: пн.-пт., 12:00 - 22:00. Обр.: п. Каменоломни, пер. Почтовый, 9. т. 8-919-874-29-10. 1167 Магазину «Поиск» на постоянную работу требуются менеджер, кассир. По вопросам трудоустройства обращаться в администрацию магазинов «Поиск», расположенных в ОДЦ «Город будущего» или ТЦ «Мегаполис», а так же по тел. 8-903-402-21-11. 23081 Предприятию на склад требуется помощник кладовщика от 18 лет. Зарплата 11 т.р. т. 8-903-46026-25. 23081 Требуется монтажник металлических входных дверей. Опыт работы обязателен. Мужчина от 18 лет, наличие собственного инструмента. З/п 5055 т.р. Срочно! т. 8-928-762-98-88. 23081 Строительной компании требуется подсобный рабочий. Обязательное владение личным автомобилем. Информация при собеседовании. З/п 16 т.р. + ГСМ. т. 8-989-720-43-75. 23081 Крупнейшей московской компании срочно требуется проводник фур. Организация и контроль перевозок грузов. Мужчина до 60 лет. Более подробная информация при собеседовании. т. 8-903460-26-25. 23081 В непродовольственный магазин требуется продавец-консультант. Опыт работы необязателен. Обучение в процессе работы. М/ж до лет. Зарпла-та 14 т.р. т. 8-928-172-62-60.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

25

904. Ðåêëàìà

КРЕДИТ: tȒȜȞȡȎȠȜșȪȘȜ ȝȜȝȍȟȝȜȞȠȡȕȍȥȍȟ tȒȜȞȡȎȎȓȕȕȍșȜȐȍ ȖȝȜȞȡȥȖȠȓșȓȗ

г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, 68, офис 223, т. 8-961-302-39-59

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

23081 Крупнейшей московской компании срочно требуется администратор на ресепшн. Девушка от 18 лет, презентабельный внешний вид, четкая дикция и грамотная речь. Опытный пользователь ПК. В основном в обязанности входит прием телефонных звонков. Подробная информация при собеседовании. Зар. плата 14 тыс.руб. т. 8-952-608-49-27. 23081 Крупнейшей московской компании требуется офис-менеджер. Требования: девушка, презентабельной внешности, от 18 лет, ведение документации, опытный пользователь ПК. Более подробная информация непосредственно при собеседовании. т. 8-989-720-43-75. 23081 Срочно требуется промоутер (распространение рекламных листовок). Молодые, активные, коммуникабельные люди от 18 лет. З/плата 700 руб./день. Зарплата: 700 руб. т. 8-928-762-98-88. 23081 Предприятию требуется охранник. Мужчина от 18 лет. З/плата 1200 руб./день. т. 8-9203-460-26-25. 23081 Непродовольственному магазину требуется виртуальный мерчендайзер. Обучение в процессе работы. От 18 лет. Зарплата: 12000 руб. т. 8-952608-49-27. 23081 Строительной фирме требуется арматуробетонщик. Опыт работы обязателен. Мужчина до 60 лет. Зарплата 20000 руб. т. 8-989-720-43-75. 23081 Требуется монтажник металлических входных дверей. Опыт работы обязателен. Мужчина до 45 лет. Наличие собственного инструмента. Зарплата: 35000 руб. т. 8-989-720-13-74. 23081 Компания ищет маркетолога. Возможно студент - заочник. М/ж от 18 лет. Все вопросы непосредственно на собеседовании. Зарплата 14 т.р. т. 8-928-172-62-60. 23081 Требуется контролер торговых точек. Мужчина/женщина до 60 лет. Зарплата 19000 руб. т. 8-928-762-98-88. 23081 Компании требуется бухгалтер со знанием кадрового делопризводства, 1С «Торговля и склад», опыт работы обязателен. Жен. от 18 лет. Зарплата: 25000 руб. т. 8-903-460-26-25. 23081 В офис требуется курьер. Доставка корреспонденции. От 18 лет. З/п 800 руб./день. т. 8-952608-49-27. 23081 Предприятию на непродовольственный склад требуется грузчик. Мужчина от 18 лет, обязательно без вредных привчек. Зар.плата 16000 руб./ мес. т. 8-989-720-43-75. 23081 В офис требуется оператор на телефон и ПК. Грамотная речь, уверенное владение ПК. Не callцентр! Юноша/девушка от 18 лет. Зарплата 14000 руб. т. 8-928-172-62-60. 23081 Предприятию на непродовольственный склад требуются упаковщики/фасовщики. М/ж от 18 лет. З/п от 13000 руб. т. 8-928-762-98-88. 23081 Требуется торговый представитель. Наличие л/а необязательно. Проезд оплачивается. М/ж от 18 лет. З/п 25000 руб. т. 8-903-460-26-25. 23081 Требуется уборщица. До 60 лет. Зарплата 10000 руб. т. 8-952-608-49-27. 23098 Требуются рабочие на карьер-пластушка. зарплата 1000 р. один куб. т. 8-928-189-51-70. 23102 В мебельный цех требуются обивщики мягкой мебели, можно без опыта работы, но с большим желанием научиться. т. 8-928-11-94-105. 23112 Требуются разнорабочие, оплата по дням. т. 8-961-315-94-53, Павел. 23110 Требуются мужчины и женщины в возрасте с 18-40 лет, для работы в парке на аттракционах. т. 8-960-46-44-954. 23124 Требуется продавец в торговый павильон в Артемовском районе. т. 8-918-529-45-63. 23118 Требуется грузчик 500 р./день, с 8:00 - 18:00. т. 8-903-435-76-61. 23128 Требуются мужчины и женщины для работы на автомойке (без опыта работы). Проживающие в п. Аюта, Таловый, Фрунзе, ЖД вокзал. З/пл: оклад + %. т. 8-918-521-86-79. 23128 Требуются: повар, официант, продавец, проживающие в п. Аюта, Таловый, Фрунзе, ЖД вокзал. т. 8-918-521-86-79. 23128 Требуются: шеф-повар (мужчина, женщина) и официантки. З/пл договорная. т. 8-989-703-26-52. 23119 Ресторан «Будда» срочно требуется персонал с опытом работы. Администратор, выход 1000 р. + 0,5%, официанты, выход 1000 р. + 3%, бармены, выход 700 р. + 2%, посудомойщица, выход 500 р., повар, выход 1200 р., суши-повар - 1000 р., охранники - 1000 р., уборщица, з/п 500 руб. Оформляем полный соц.пакет. т. 8-928-957-54-90. 23127 Срочно требуются монтажники по установке пластиковых окон. О/р от 1 года обязательно. Желательно наличие л/а. З/п сдельная. т. 8-918-585-0072, Геннадий. 23129 Организации требуются девушки для уборки служебных помещений, рабочие и официанты в столовую на территории предприятия. т. 8-928-113-84-64. 23143 Требуются подсобники на установку памятников, з/п сдельная, без вредных привычек. т. 8-961-318-49-75, с 9:00 до 21:00 звонить.


26

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

РАБОТА 23150 Требуется механизатор. Работа на МТЗ 80. т. 8-951-510-78-21. 23156 В охранное предприятие требуется: диспетчер, охранники с лицензией. Обр. по тел.: 8-928116-65-59, Юрий Станиславович. 22413 В летнее кафе требуются: повара, официанты, бармены. т. 8-928-77-38-268. 22414 Требуется продавец-консультант (девушка 18-30 лет), в магазины «Ярмарка часов». З/п от 12000 р. Подробности по тел.: 8-908-198-06-64, 8-918-57365-15, с 9:00 до 20:00 ч. 22426 Требуется водитель на Scoda Fabia 2012 г., с кондиционером. Семейное такси. т. 8-928-11-88888. 22440 В крупнейшую алкогольную компанию торговый представитель. Наличие л/а. e-mail: gurov. dmitry@rosspirtprom.ru. т. 8-918-540-84-01, Дмитрий. 22447 Требуются водители для хлебоперевозок, грузчики, менеджеры по розничной торговле, булочницы, рабочие в цех печенья, электрослесари. т. 8-928-765-87-02. 23778 Для работы в такси требуются водители с личным транспортом и без него на новые а/м фирмы. Полный соцпакет. т. 8-918-569-17-62. 23775 Для работы в Ростове-на-Дону требуется водитель с личным транспортом не ниже ДЭУ Нексии. т. 8-928-155-04-75. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу электрослесарь с опытом работы. З/п от 15000 р. т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу сварщики на п/автомат.З/п 1800025000 р. т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу резчик на гильотинных ножницах (гильотина), ленточную пилу. З/п от 18000 - 20000 р. т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу слесарь-сборщик. Опыт работы. З/п от 18000 - 25000 р. т. 8-918-893-56-94, 28-83-49, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу мастер производственного участка, обязательно опыт работы. З/п от 30000 р. т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу маляры металлоконструкций (пульвелизатор). З/п сдельная, от 18000 р. т. 8-918893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу водитель на дизельный погрузчик, з/п 15000 р. т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21358 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу менеджер (закупка ТМЦ, реализация продукции). Уверенный пользователь ПК. З/п от 25000 р., процент от реализации. Опытом работы обязателен! т. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8:00 до 17:00. 21351 Набираем мастеров в салон красоты в центре города на % и аренду. т. 8-904-343-48-87. 21345 Срочно! На автомойку требуются мойщики. т. 8-928-957-14-28. 21338 В гостиничный комплекс требуется горничная. Обр. с 9:00 до 17:00. т. 8-928-761-48-43, 8-918-515-87-61. 23761 Требуется продавец в прод.магазин до 35 лет. т. 8-928-622-86-70. 23180 Требуются: автоэлектрик, автослесарь, водители- экспедиторы для перевозок хлебобулочной продукции по области. т. 8-928-131-41-68. 23178 Требуется работник с в/уд. от 30 лет, з/п 11500 р. т. 8-909-430-6111. 23188 Организации требуется бригада по укладке магистральных труб, водопровода и каназиции; прорабы. т. 8-928-192-56-52, 25-16-39. 23185 Требуется разнорабочий в продуктовый магазин на автовокзале. т. 8-908-191-13-13. 23181 В строительную бригаду требуются каменщики, кровельщики, гипсокартонщики, плиточники, штукатуры, маляры, электрики, плотники, арматуробетонщики, сантехники, сварщики, землекопы, подсобники и т.д. т. 8-928-145-92-55, 8-918-505-9002, 8-951-523-21-20, 8-909-408-97-66. 23358 В автосервис на работу требуются специалисты по ремонту легковых автомобилей и автоэлектрик. т. 8-928-909-36-25. 23200 Требуются грузчики, разнорабочие. З/п понедельная. т. 8-928-611-73-76, 8-904-447-32-84. 23199 Требуется продавец-консультант. З/п 25000 р. т. 8-989-703-29-54, 8-928-611-74-26. 23363 В компанию требуется экспедитор, помощник торг./пр-ля (можно без о/р), на постоянную работу (м/ж 18-35 лет). Гр./р. 7.30-18.00. Пн.-Пт. З/п 27000 р. + % + бонусы. Иногородним жилье. т. 886362108-27. 23363 В компанию требуется секретарь (девушка 18-27 лет, приятной внешности). Прием звонков, работа с анкетами. Знание ПК + Интернет. Гр./р. 8.00-18.00. Пн.-Пт. З/п 10000 р. т. 8-988-949-61-62. 23363 В компанию требуется водитель с л/а для работы с торг. представителем, по области. Гр./р. 8.0018.00. Пн.-Пт. З/п 500 р.в день + ГСМ. т. 88636210850. 23363 В компанию требуются продавцы, курьеры, консультанты (м/ж 18-35 лет). Гр./р. 8.00-18.00. Пн.-Пт. З/п 18000-27000 р. Иногородним жилье. т. 88636210850.

23793 В алкогольную компанию требуется водитель- экспедитор кат. В, С. Обр.: ул. Белгородская, 2, т. 8-918-540-82-45, Данил.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 23376 Требуется продавец в магазин аксессуаров. Девушка 25-35 лет. Приятная внешность, грамотная речь. т. 8-961-408-47-10, 8-908-509-10-91. 23359 Требуются водители с опытом работы на новые автомобили Рено Логан с метановым оборудованием. Машины стоят на линии в «Семейное такси». На машине работает 1 водитель или смена 2 через 2. Подробности по тел. 8-928-76176-54, с 10:00 до 22:00. 23361 В связи с открытием летнего кафе «Лед» в парке КиО требуются: официанты, охранник, диджей, сторож, уборщица на туалет (собирать деньги) и бармен-маркер, в бильярдный клуб. Обр.: в бильярдный клуб с 11:00 до 21:00 или по тел.: 8-961-305-27-52, 8-918-59-27-180. 23374 Срочно требуется продавец на центральный рынок продукты. т. 8-909-417-31-76. 23388 Срочно требуются официанты. т. 8-928-77-88232. 23387 Требуются уборщицы и сборщики потребительских тележек в гипермаркет «Магнит». т. 8-906452-97-15. 23416 Предприятию требуется сторож, проживающий в п. Артем. т. 23-04-62, 8-918-544-40-33. 23428 Требуется официант, помощник повара. т. 8-928-160-91-90. 23415 Работа. Без стартового капитала есть возможность создания собственного дела. Уделяя 7-10 часов в неделю за 2-4 года вы достигнете финансовой независимости. т. 8-919-532-47-43. 23439 Требуются торговые представители. т. 8-908506-85-89. 23430 В агентство недвижимости «Содружество» требуется менеджер с опытом работы по продажам и управлению персоналом, грамотная речь, ответственность. Полная занятость. Стабильная работа, хороший доход. Карьерный рост. т. 8-928-106-70-97. 22460 Натуральные элитные препараты компании «NSP» дают шанс каждому поддержать и улучшить здоровье, свой внешний вид, без ограничений в возрасте. Возможна работа по гибкому графику с перспективой на карьерный рост. Полная информация по тел. 8-988-252-44-82, Анна. 23437 Требуется в п. Машзавод: диспетчер-логист, каменщик, штукатур, специалисты по кровле, разнорабочий. т. 8-918-515-15-10.

22463 В рекламное издание требуется менеджер по рекламе. Опыт желателен, обучение. т. 8-928-296-51-71. 22462 Требуются доставщики печатной продукции. т. 8-928-147-47-36. 22467 На автомойку требуются мойщики. т. 8-928183-36-54. 22470 В ночной бар треб-ся: повара, ученики повара, кух. рабочие, официанты, мойщица, уборщица в сауну. т. 25-85-08, 8-928-182-12-15, 8-928-623-73-08. 22479 В крупную международную компанию срочно требуются сотрудники. Гибкий график работы. т. 8-988-548-04-96, Геннадий. 22482 Типографии требуется доставщик печатной продукции с л/а. Возраст от 20 до 40 лет. З/п от 20 т.р. Выходной - суббота, воскресенье. т. 8-909-432-44-42, 8-903-407-48-76. 22481 На постоянную работу требуются торговые представители с л/а. Возраст от 20 до 40 лет. Можно без опыта работы. З/п от 20 т.р. и выше. Выходной суббота, воскресенье. т. 28-10-79, 8-909-436-41-26. 22480 Требуется зубной врач (стоматолог) с опытом работы, в частный кабинет, график сменный. Со своей клиентской базой. т. 8-929-801-71-41, рассматривается аренда смены.

22485 В мебельный цех требуется швея. Высокая зарплата. т. 8-928-140-11-40. 22494 На автомойку «5 звезд» требуется администратор- бармен и мойщики с опытом работы в сфере химчисток. т. 8-928-75-888-84, Евгений. 22493 Требуются официанты, з/п: оклад 7000 + 5%. Оформление по ТК, соцпакет. т. 8-928-175-34-93, 8-988-941-01-50. 22492 Во вновь открывающийся развлекательный комплекс в п. Каменоломни требуются: официанты, шашлычник, охранник, спасатель, техник по обслуживанию бассейнов. Оформление по ТК, соцпакет. т. 8-928-175-34-93, 8-988-941-01-50. 22508 Интересная работа для серьезных и настойчивых. За неполный рабочий день - полноценный заработок. Запись на собеседование т. 8-938-104-12-92. 22507 Требуется рабочий по обрезке деревьев. З/п 10000 р. т. 8-904-442-33-34. 22506 Требуется продавец-консультант в автомагазин. Опыт работы обязательно, от 25 лет, умение и желание работать. З/п 15 тыс., трудоустройство. Советская, 186, автомаркет «АСС». т. 8-928-622-06-14. 22505 Требуется бухгалтер-товаровед в автомагазин на полный рабочий день. Требования: опыт работы, знание бух. программ, 30-45 лет. т. 8-928-622-06-14. 23792 Помощь в трудоустройстве. Нужна хорошая работа - звони. Водители (В, С, D, Е), сварщики, строители, монтажники, сантехники, слесаря, кассир, продавец, курьеры, администраторы, кладовщики, упаковщики, фасовщики, разнорабочие, автомойщики, трактористы, экскаваторщики. Обр.: «Город будущего», т. 8-928-123-04-48.

23798 Требуются: водитель, администратор ресторана. т. 8-952-584-00-09. 22048 В центре в парикмахерскую требуются: мастер-универсал, косметолог. т. 8-918-507-64-32. 23451 Городскому МФЦ недвижимости требуются агенты. График 5/2, выходные суббота, воскресенье. т. 8-951-82-376-28, 8-928-628-75-40. 23456 Требуется продавец (женщина) на р-к «Стайер» м-н «Утеплители». Зарплата сдельная от 8000 руб., режим работы с 8:00 до 15:30, один выходной, соцпакет. т. 8-961-318-51-16. 23455 Торговой компании ООО «Юркин» требуются ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ (муж.), режим работы 2-сменный, з/п от 12 т.р. Обр.: ул. Парковая, 1 «а». т. 28-82-84, 8-905-439-47-96. 23454 В связи с расширением торговая компания ООО «Юркин» объявляет прием на должность ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Требования: муж., до 30 лет, кат. «В». Наличие л/а желательно, возможно предоставление служебного л/а. Резюме: donprodplus@mail.ru или анкета с фото по адресу: ул. Парковая, 1 «а». т. 28-82-84, 8-905-439-47-96. 23453 Вахта 15/15! ЗАО «Мосметрострой» приглашает: проходчики, электрослесари подземные, газоэлектросварщики (от 4 р.), чеканщики, гидроизолировщики. Работа на новых участках. Гостиница, столовая, спецодежда - предоставляются. Стаж подземный. З/п 40-45 т.р. за вахту. Выезд согласовывается с начальником участка. т. в г. Шахты: 8-952-57-09-314, 8-960-470-14-38. 23448 Торговой компании «ВООИ Синтез» требуются водители экспедиторы. З/п от 20000 р., а так же торговые представители, з/пл от 25000 р. Прием на работу после прохождения собеседования. Мы находимся по адр.: Сквозной, 86 «б», р-н Молкомбинат. т. 8-928-132-44-46, 8-928-132-44-49. 23452 Требуется сварщик на точечно-контактную сварку. Оплата сдельная. т. 8-928-110-36-47, 8-919886-98-62. 23476 Требуется шиномонтажник с опытом работы. Обр. по тел. 8-918-589-19-87, 8-928-906-20-66. 23471 Требуется дневной водитель для работы в такси «Курьер» на а/м ГАЗ 31105 Волга метан. Требование: знание города, опыт работы, возраст от 35 лет. т. 8-928-122-09-49. 23470 Компания «Орифлэйм» приглашает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Возраст и образование значения не имеют. Не распространение. т. 8-906-452-46-12. 23462 Работа. Если ты ценишь свое время и хочешь в жизни высоких результатов, звони. т. 8-938-107-86-76. 23489 Требуются финансовые агенты. Обучение в процессе работы. т. 8-961-291-51-88. 23482 Вахта. Требуются рабочие, разнорабочие строительных специальностей. т. 8-905-429-42-34, 8-961-296-80-65. 23495 Требуется ходовик, моторист. т. 8-950-851-36-95. 23499 Требуются водители на а/м Газель (хлебный фургон), хлебоперевозки по области, водительский стаж от 3 лет. т. 8-928-150-27-05. 23499 Пекарне требуются рабочие всех специальностей (мужчины и женщины до 40 лет). Дачная, 284, т. 8-960-464-10-95. 23499 Требуются уборщицы для уборки помещения пекарни. Дачная, 284, т. 8-960-464-10-95, 28-87-83. 23499 Требуются кассир, бухгалтер для обработки первичной документации (знание 1С, Ехсеl). т. 8-928957-10-13, после 16 часов. 23499 Требуется технолог хлебобулочных изделий. т. 8-928-150-27-05. 23499 Требуется электрослесарь для обслуживания пекарни. т. 8-928-150-27-05, 8-960-464-10-95. 23499 Требуются грузчики для отгрузки хлеба в ночное время. т. 8-960-464-10-95. 23507 В ресторан требуются повар, официант. т. 8-906-470-67-27, Роман. 1012 Требуются: оператор ПК, водители (з/п 20 тыс.). Веселый, 36, т. 22-31-74. 1012 Требуются: водители. Базовый, 6, т. 22-79-32, 8-928-289-07-92. 23525 Вахтой в крупные компании требуются: бетонщики, электрики, отделочники, монтажники м/к, проходчики, ГРП, мастера, прораб, водители, охранники. Направления: Москва, Сочи, Ростовская обл., Север и т.д. З/плата от 30-100 т.р. Соцпакет! Обр.: ул. Советская, 96, м-н «Vika», 2 эт. т. 8-988-569-39-48, 8-919-889-42-18, с 10-17 час. 23528 Помощь в получении охранника 4-6 разряда с последующим трудоустройством по г. Шахты, РО, а так же вахтовым методом! Обр.: ул. Советская, 96, м-н «Vika», 2 эт. т. 8-919-889-42-18, 8-988-569-39-48, с 10-17 час. 23527 Требуются г. Шахты: директор (пр-во м/к), гл. инженер (стр-во), нач-ик ОДС (28 т.р.), нач-к ОК (30 т.р.), нач-к юр.отдела, механик, прораб, мастер, инженера (ПГС, электрик, конструктор, ПТО и т.п.), снабженец, сметчик (от 25 т.р.), гл. бухгалтер (40 т.р.), бухгалтера, экономисты, секретарь (20 т.р.), кадровик, кладовщик, продавцы (от 15 т.р.), менеджеры (20-50 т.р.), логист, администраторы, программисты 1С (67 т.р), оператор ПК, водители В, С, Д, Е (20-40 т.р.), охранники (18 т.р.), горничные, рабочие (муж./жен.) - есть обучение! (от 15 т.р.) и многое другое. Обр.: ул. Советская, 96, м-н «Vika», 2 эт. т. 8-988-569-39-48, 8-919-889-42-18 с 10-17 час. 22538 В связи с расширением компании требуются сотрудники в офис. Высокий доход. Карьерный рост. т. 8-909-408-72-37.

22521 В магазин модной бижутерии и аксессуаров требуются продавцы-консультанты. Требования: девушки 25-40 лет, активные, инициативные, ответственные. Без в/п. Опыт работы в продажах приветствуется. Рекомендация с предыдущего места работы и прописка в г. Шахты обязательны. График 5/2, с 8:00 до 17:00, з/пл от 14000 р. Обучение 1 месяц. Запись на собеседование т. 8-928-145-98-33, 8-928-182-42-57. 22495 В микрофинансовую орг-ю требуется бухгалтер- кассир. Знание 1С. т. 8-989-716-22-40. 22458 На постоянную работу требуются: повар, горничные (наличие сан.книжки), администратор, контролер, плотник. Оформление в соответствии с ТК РФ, полный соц.пакет. Все вопросы по тел.: 22-05-07. 22539 В кафе «Золотая лань» срочно требуется бармен, повар. Обр. 8-928-172-77-42. 22547 Работа на дому. т. 8-918-890-59-73, с 12:00 13:00. 22554 Требуются ручницы на трикотажное производство, з/п от 9000 руб. т. 8-909-404-88-87. 22559 Организации требуется водитель иномарки (микроавтобус), от 30 до 50 лет. Справки по тел. 8-919-873-17-37. 22567 Срочно требуются разнорабочие и специалисты по стройке. т. 8-928-133-44-00. 1174 На постоянную работу требуются установщики дверей, роллет, окон, нат. потолков, можно без о/р, желательно с правами. т. офиса 25-34-97, 8-928-128-41-42. 23820 В продуктовый магазин по ул. Советская, требуется жен. до 40 лет, гр. работы с 10:00 - 23:00, 7/7, з/п 700 р./день. Опыт работы приветствуется (розлив пива). т. 8-988-573-82-18. 23812 Работа. Требуются операторы на аттракционы, водитель на аттракцион «Паровозик», оператор на детские электромобили, сторож. Зарплата достойная. т. 8-950-857-64-58. 23806 В ателье «Изотти» требуется портной. т. 8-961-331-16-86. 23805 Требуется продавец с опытом работы в фирменный магазин «Мир косметики». т. 8-909-413-77-17. 1173 Торговой компании требуется секретарь руководителя. Опыт работы приветствуется, знание ПК. Работа на ПК (документы), телефонные офисные переговоры, график работы и з/п при собеседовании. Звонить по тел. Обр.: ул. Дачная, 288, т. 28-03-61, e-mail: sekretar_dallari@mail.ru 1173 Грузчики. Если вас не пугает физическая работа и вы не имеете вредных привычек, то мы ждем вас к нам на работу. График 5-дневка. З/п от 20000 р. т. 8-961-322-68-45. 1173 Требуется продавец в магазин автозапчастей. т. 8-961-322-68-45. 1173 Торговый представитель. Вы придерживаетесь активной жизненной позиции? Вам нравится продавать и вы уверены, что добьетесь высоких позиций? Приходите и докажите, что продаете больше других! Просьба не звонить, если вы не уверены в своих силах. Ждем ваше резюме. sekretar_dallari@mail.ru, т. 8-961-322-68-45. 1173 Торговой компании требуется: товаровед (продукты питания) с опытом работы. Знание программы 1С8 Торговля и склад. Высылайте резюме: sekretar_dallari@mail.ru, или звоните т. 8-961-322-68-45. 1173 Супервайзер с опытом работы. Планирование продаж на вверенной территории, развитие вверенной территории, управление командой торговых представителей, контроль дебиторской задолженности. Официальное трудоустройство, достойная оплата труда. Ждем ваше резюме: sekretar_dallari@mail.ru, т. 8-961-322-68-45. 1173 Водитель автомобиля. Категории: В, С (фотон, Газон), В (Газель). До 45 лет. Для доставки продуктов питания клиентам. Адрес: ул. Дачная, 288, т. 8-961-322-68-45. 1173 Торговой компании требуется: оператор, возраст до 30 лет, умение работать в программе 1С 8 Торговля и склад. Высылайте резюме: sekretar_ dallari@mail.ru, или звоните т. 8-961-322-68-45. 981 Крупной федеральной компании требуются разнорабочие. Оплата понедельно. Гибкий график. т. 8-988-510-01-27 (28). 1841 Срочно в автошколу требуются водители, инструкторы. Можно без опыта работы. Зарплата высокая. т. 8-928-115-73-71. 1169 В ТСЖ требуется дворник на неполный рабочий день. Зарплата 6000 руб. т. 8-928-173-27-91. 1848 ООО «ШАХТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» на постоянную работу требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Ул. Маяковского, 277, т. 8-928-103-8-013. 1849 ООО «ШАХТИНСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» требуется КРАНОВЩИК на козловой кран КС-20 (на подмену). Ул. Маяковского, 277, т. 28-02-24, 28-05-91. 1846 В кафе «Авеню» требуется тех.служащая. т. 8-989-709-10-59. 1845 Требуются упаковщицы, швеи, закройщик, проживающие в р-не 10-го магазина, Красина, Новостройка. т. 8-928-907-12-68. 23561 Требуется водитель кат. «С», «Е» на Volvo FH. т. 8-988-554-30-89.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ РАБОТА 1852 Не пропустите! В салоне «Леди Шарм» остались свободными всего две вакансии! Мы приглашаем мастеров парикмахеров. Уютный салон с изысканным интерьером расположен в центральном городском парке. Молодой, дружелюбный коллектив. Руководство ориентировано на развитие и привлечение новых клиентов. Удобный график работы, аренда или проценты (70% - Вам!). Дополнительный заработок в продаже продукции по домашнему уходу. Звонить по тел. 8-918-506-72-04, с 10:00 до 20:00, только в течение 7 дней! Будь умней - позвони скорей! www.леди-шарм-шахты.рф 1859 Требуются продавцы на староминский квас, а также водитель на Газель, грузчики. т. 8-928-138-0883, с 9:00 до 18:00. 1857 Требуются водители кат. С, Е, с опытом работы Маз, Камаз, Зил. Требуется слесарь- инструментальщик. Требуется водитель-маш. мини экскаватора. т. 8-988-948-69-04, Серг. Серг. 1043 В отдел недвижимости «Риэлти» срочно требуется водитель с личным легковым а/м на неполный рабочий день с 13:00 до 18:00 ч. т. 8-961-414-90-09, 23-70-03. 1867 Требуются на работу автомойщики, шиномонтажники, проживающие п. Аюта, Таловый, Фрунзе. Можно без опыта (обучение). т. 8-905-487-03-77. 23566 Требуется водитель на своем авто малолитражка или на газу, продавцы на хлебобулочные изделия, пекари на тонкие лаваши. т. 8-928-198-59-73. 23562 ЗАО «Прогресс» требуются на постоянную работу электросварщик, слесарь по металлоизделиям. пр. Карла маркса, 81. т. 22-60-76, 22-75-69. 22570 Требуется торговый менеджер в косметическую компанию (девушка 22-41 год), зарплата 20 т.р. т. 2-961-300-98-89. 23541 Требуется сторож в п. Ново-Азовка, Кольчугина. т. 22-31-93. 23540 Требуются: дизайнер, гл. инженер, начальник участка, инженер по ТБ, программист, прораб, эколог, технолог, механик, охранник, водитель, водитель погрузчика, автокрановщик, стропальщик, электрослесарь, электрогазосварщик, маляр, грузчик, администратор, бухгалтер, секретарь, экономист, продавец, кассир, повар, посудомойщица, горничная, уборщица и др. Пр. Победа Революции, 85, офис 229. т. 8-928-110-15-93. 1693 Требуются электрогазосварщики, электрослесарь, стропальщик с управлением крана с пола, грузчики, разнорабочие, водители кат. «С» и «Е», машинист погрузчика, машинист экскаватора, диспетчер по транспорту. т. 22-99-79, 22-96-10. 1691 В продуктовый магазин требуется смена из двух продавцов, без вредных привычек, график работы - неделя рабочая/неделяотдых. Проезд оплачивается. Обр. р-н 10-го маг., ул. Хабарова, 20 «а», маг. «Океан продуктов». т. 8-929-801-55-77, до 23 час. 1697 Требуется бухгалтер в одном лице на общую систему налогообложения, с опытом работы. т. 8-928134-36-45. 1704 Требуются грузчики, р-н Парковой-Воровского. Оплата ежедневно. т. 8-928-108-33-61. 1706 Требуются водители для поездок за пухомпером. Опыт работы обязателен. т. 8-928-620-27-17. 1705 Требуются грузчики на пух-перо. Территория ш. «Нежданная». т. 8-928-620-27-17. 1714 Требуется сиделка для ухода за пожилой женщиной, возможно с проживанием. т. 8-988-947-55-07, после 19 час. 1448 Не агентство! Приглашаются на работу мужчины всех строительных специальностей для работы в Краснодарском крае, з/п от 40 т.р. до 80 т.р. т. 8-928227-13-57, 8-909-403-11-11, 8-928-165-70-07. 1451 Требуется работник в цех памятников. т. 8-928900-89-59. 1452 Требуются автомойщики. т. 8-928-197-00-81, звонить с 9 до 19 час. 1721 В салон красоты требуются парикмахерыуниверсалы и мастера маникюра и педикюра. т. 8-906-452-92-43, 8-928-765-55-92. 1737 Нужны рабочие на цех тротуарной плитки от 18 до 45 лет, зарплата от 12 т.р. и выше. т. 8-928-192-07-56. 1760 Требуются сторожа на пруд (рыба). Пруд находится недалеко от г.Шахты. т. 8-928-107-40-25, 8-905432-87-47.

1746 В автомагазин требуется продавец, район Нежданной. т. 8-908-196-99-89. 1790 Требуется водитель в такси «Пилот». А/м ДеуНексия (пропан). т. 8-918-526-91-28. 1730 Магазину «Канцторг» требуется менеджер, знание 1С торговля + склад, обучаемость, коммуникабельность, з/п при собеседовании. Обр. ул. Шевченко, 100, маг. «Канцторг», с 17 до 18 час. 1731 Требуется продавец-кассир (канцтовары), продавец-консультант (юноша, можно студентзаочник) 5-6 дн. рабочая неделя, з/п от 8 т.р. Обр. ул. Шевченко, 100, маг. «Канцторг». 1733 Работа по набору и обработке текста, требуется хорошее знание Word, Exel, скорость набора не менее 100 знаков/мин., з/п 8-10 т.р. Обр. типография «Грунт Арт», ул. Шевченко, 153 «б», напротив горного колледжа, с 16 до 17 час. 1742 Требуется водитель кат. «Е» на Камазполуприцеп. Ломовоз. т. 8-928-906-30-63. 1744 Требуется экскаваторщик на МТЗ-82. З/п сдельная. т. 8-928-161-98-20, 8-928-154-20-20. 1757 Ресторан «Будда». Срочно требуются с опытом работы кальянщик и диджей. т. 8-961298-01-61. 1762 Строительная организация примет на работу отделочников, подсобных рабочих, плиточников. т. 8-988-946-45-26. 1453 Кафе «Морозко» срочно требуется разнорабочий. Обр. пр. Победа Революции, №128 «г», к администратору кафе. т. 22-79-39. 1454 Требуется продавец и грузчик в продуктовый магазин «Адамо» по адресу: пер. Лепешинского, 22 (угол ул. Маяковского и Лепешинского). т. 8-928-128-09-68. 1456 Требуется уборщица на постоянную работу. т. 8-918-899-31-33. 1468 Требуются в ресторан «Бакс» повар, официант. т. 8-928-182-81-22. 1785 Требуются отделочники, кровельщики с опытом и без. Обучение. Подсобники на временную и постоянную работу. т. 8-904-504-19-88. 1787 Требуется продавец-кассир в продуктовый магазин, з/плата высокая. желательно проживание в п. ХБК, Ново-Азовка, Гидропривод, п. Петровского. т. 8-919-888-39-33. 1788 СТОА приглашает на постоянную работу автослесаря, моториста, шиномонтажника, автомойщика. С опытом работы. т. 8-909-403-90-93. 1789 В салон-парикмахерскую приглашаются на постоянную работу (с опытом) массажист, косметолог, мастер тату. т. 8-909-418-63-67. 1919 Требуется продавщица в мебельный магазин в п. Каменоломни. т. 8-951-491-18-57. 1920 В мебельный цех требуются обивщики, зарплата высокая. т. 8-950-863-41-11. 1923 Предприятию требуется энергичная, стройная женщина пенсионного возраста с тонкими пальцами, з/п 8 т.р., район молкомбината. т. 8-928-289-07-43. 1924 В магазин требуется рубщик мяса, мужчина, 2540 лет, а также продавец (30-45 лет) женщина, возможно обучение. Место проживания - Хабарова, Красина, Парковая, 20 лет РККа. т. 8-928-776-39-29.

ИЩУ РАБОТУ 19613 Ищу работу по музыкальному оформлению свадеб, банкетов, юбилеев. Большой опыт работы. т. 8-908-503-32-95. Ирина. 17216 Ищу работу бухгалтера. Ведение ИП, ООО (ЕНВД, УСН). Сдача отчетности в налоговую, ПФ, ФСС. т. 8-951-492-52-14. 17293 Ищу работу фотографа. Свадьбы, дни рождения, крещения и т.д. т. 8-989-633-51-13. 21016 Ищу работу с л/а Газель-тент. Возможна работа с «пирамидой» для МПК. т. 8-928-289-03-03. 20438 Видеооператор ищет работу по видеосъемке торжеств. Гарантия качества. т. 8-903-430-58-26.

íûõ ó÷àñòêîâ, íà ñàéòå ÓÔÍÑ ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè (www.r61.nalog.ru) ðàáîòàþò ñåðâèñû «Óçíàé ñâîþ çàäîëæåííîñòü», «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà ôèçè÷åñêîãî ëèöà». Ñåðâèñû ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü çàäîëæåííîñòü íàëîãîïëàòåëüùèêà, îïëàòèòü íàëîãè è ïåíè â ðåæèìå «îíëàéí» (áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò) ÷åðåç «ëè÷íûå êàáèíåòû» ïîäêëþ÷åííûõ ê «ñåðâèñó» êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñôîðìèðîâàòü è ðàñïå÷àòàòü ïëàòåæíûå äîêóìåíòû äëÿ äàëüíåéøåé îïëàòû â áàíêàõ èëè ïëàòåæíûõ òåðìèíàëàõ. Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðèçûâàåò âñåõ ïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ óòî÷íèòü ñâîè íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà, ïðîâåñòè ñâåðêó ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì è ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Íåóïëàòà íàëîãîâ íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì. Ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîñòè âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì è ñáîðàì íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ñ îòðÿäàìè ÃÈÁÄÄ ïî âûÿâëåíèþ äîëæíèêîâ íà äîðîãàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñî Ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñóäåáíûìè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè ñòðóêòóðàìè. Îáðàùàåì

27

Подай объявление в газету «КВУ», не выходя из дома. 1. Для этого заведи Яндекс.Кошелек. 2. Пополни баланс счета Яндекс.Кошелька в терминалах оплаты QIWI 3. Переведи Яндекс.Деньги на Яндекс.Кошелек (счет) издательства «КВУ». 4. Чтобы сделать перевод, нужно правильно заполнить соответствующие области (выделено красным цветом ниже на картинке) и нажать на кнопку «Перевести»: - в области «Назначение платежа» напиши: «Оплата за частное объявление в газету «КВУ»; - далее выбери пункт «Перевод на счет» и в области № счета получателя напиши следующий счет редакции «КВУ» в платежной системе Яндекс.Деньги: 41001820255139 - в области «Сумма» напиши стоимость частного объявления: 75 рублей. С счета при переводе будет снято ровно 75 рублей. - в области «Сообщение» получателю напиши свои реквизиты и текст Вашего объявления по нижеуказанной форме. Смотри подробности на сайте KVU.SU. 18079 Музыканты, тамада с костюмированной шоу-программой. Видео- и фотосъемка, световое оформление. Транспорт свой. т. 8-928-119-39-07, Светалана. 19461 Ищу работу по фото-, видеосъемке любых праздников. Опыт. Индивидуальный подход к каждому клиенту. т. 8-928-777-20-42, 8-918-538-26-06. 19743 Ищу работу. Тамада. Проведу костюмированные, веселые свадьбы, корпоративы, юбилеи. Детские дни рождения с любимыми героями. SV2571@ mail.ru. т. 8-929-820-99-71, Светалана. 20228 Ищу работу по фото- и видеосъемке любых торжеств. т. 8-961-318-55-91. 20229 Ищу работу по проведению свадеб. Разнообразный сценарий. Индивидуальный подход. т. 8-909-433-91-59. 21588 Ищу работу ведущей по проведению свадеб, выпускных вечеров, юбилеев, корпоративных праздников, с музыкой, фото-, видеооператором. Большой опыт работы. Свой транспорт. т. 22-91-72, 8-905-43-142-26. 21592 Ищу работу по видеосъемке (Full HD), любые мероприятия. т. 8-928-216-06-90. 22108 Видеосъемка. Профи. (Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, дети). Цифровой монтаж фильмов, спецэффекты. Наложение музыки. Оцифровка кассет и кинопленок на DVD. Индивидуальный подход. Качественно. Обр. по т. 8-950-852-10-87, 8-928-760-52-90. 22126 Ищу работу по праздничному оформлению торжеств. т. 8-928-626-86-91. 22128 Ищу работу по фото-, видеосъемке. Профессионально. www.media-dar.ru. т. 8-909-439-56-49. 22133 Ищу работу по проведению праздников от «А» до «Я». К вашим услугам: тамада, музыкальное оформление, оформление тканью и шарами. Добро пожаловать на нашу страничку: http://www. odnoklassniki.ru/profile/530552243383. Звоните: 8-929-817-23-16, 8-918-528-95-20, 288-750. 21979 Ищу работу по проведению торжеств: свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. т. 8-961-300-65-24. 20571 Баянист ищет работу по обслуживанию свадеб и других торжеств. Большой опыт работы, индивидуальный подход. Гарантия вашего хорошего настроения. т. 8-918-583-62-53, Александр. 22874 Ищу работу по проведению свадеб, банкетов, юбилеев. Профессиональная ведущая. т. 8-918566-89-95, Елена. 22895 Ищу работу по установке, ремонту и настройке телевизионных антенн, телевизоров, ресиверов. Куплю старые и неисправные телевизоры, ресиверы, мониторы ЖК. т. 8-961-32-18-443. 22893 Ищу работу по музыкальному сопровождению: свадьбы, юбилеи, торжества, выпускные вечера. Выезд на своем транспорте. т. 8-908-198-01-58. 22322 Медицинский работник ищет работу по предрейсовым медосмотрам. т. 8-928-755-03-13. 22931 Проживаю в п. Таловом. Женщина, 70 лет, ищет работу. т. 8-904-442-85-26. 22944 Ищу работу по установке дверей, замков, ремонту водопровода, канализации, электричества, установке сантехники, демонтажу стен, потолков, полов, спилу деревьев и др. т. 8-928-126-16-70, Николай.

Имущественные налоги, сроки, ставки, определение задолженности! Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 229-ÔÇ îò 27.07.2010ã., óñòàíîâëåí åäèíûé ñðîê óïëàòû òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî è íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Óòâåðæäåíà îáúåäèíåííàÿ ôîðìà åäèíîãî íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ / Ïðèêàç ÔÍÑ ÐÔ îò 05.10.2010 N ÌÌÂ-7-11/479@ «Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ»/. Íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ôîðìèðóåòñÿ ñðàçó ïî òðåì íàëîãàì, â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ó íàëîãîïëàòåëüùèêà ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ: òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåäâèæèìîñòü (äîì, êâàðòèðà, ãàðàæ…). Ðàíåå ïî êàæäîìó íàëîãó íàëîãîïëàòåëüùèêó ôîðìèðîâàëè è íàïðàâëÿëè îòäåëüíîå óâåäîìëåíèå. Ïî ñðîêó 01 íîÿáðÿ 2012 ãîäà Âàìè îïëà÷åíû èìóùåñòâåííûå íàëîãè çà 2011 ãîä. 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà íàñòóïèò ñðîê ïëàòåæåé äëÿ âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íåäâèæèìîñòè, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà 2012 ãîä.  íàëîãîâîé ñëóæáå èäåò ôîðìèðîâàíèå ðàñ÷åòîâ çà 2012 ãîä. Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî îäíîâðåìåííî íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðîäîëæàåò ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì. Íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, äîìîâ, êâàðòèð, ñàäîâûõ è çåìåëü-

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ê äîëæíèêàì ïðè âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà Ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ âîçìîæíî ïðèìåíåíèå àðåñòà èìóùåñòâà, ïðèíóäèòåëüíîå âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè, îãðàíè÷åíèå ïðàâà âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèå ìåðû. Ñîîáùàåì àäðåñà, ïî êîòîðûì ñîòðóäíèêè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âåäóò ïðèåì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ: - ã. Øàõòû óë. Øèøêèíà 162, îáùåñòâåííîäåëîâîé öåíòð «Ãîðîä Áóäóùåãî», çàë ¹1, òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (8636) 25-45-38; - ð.ï. Êàìåíîëîìíè, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 13, êàáèíåò ¹101, òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (86360) 2- 27-73; - ð.ï. Óñòü-Äîíåöêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ 3/3, êàáèíåò ¹3, òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (86351) 9- 18-49. - ã. Íîâîøàõòèíñê, óë. Õàðüêîâñêàÿ 111, êàáèíåò ¹8, òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (86369) 2-33-94. Äëÿ ñïðàâêè. Íàëîã íà èìóùåñòâî è çåìåëüíûé íàëîã íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ èñ÷èñëÿåò íà îñíîâàíèè íàëîãîâûõ ñòàâîê, óòâåðæäåííûõ «Ðåøåíèÿìè» ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî

22992 Профессиональный фотограф ищет работу по съемке свадеб, юбилеев, дней рождений и др. торжеств. Обработка, качество. т. 8-928-770-95-94. 21132 Ищу работу по фото-, видеосъемке любых торжеств. Художественный монтаж свадебного торжества. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Видеосъемка высокого качества, создание клипов, а также свадебных фотоальбомов. т. 8-90343-987-92, Андрей; 8-903-403-41-59, Виктория. 22408 Ищу работу по проведению праздников: свадьбы, юбилеи, детские дни рождения. т. 8-906415-10-59. 23094 Ищу работу преподавателем английского языка. т. 8-938-104-16-01. 23132 Ищу работу по проведению свадеб, праздников ведущей, с музыкальным сопровождением. Профессионально. т. 8-909-436-06-07. 23168 «Домисолька» ищет работу по проведению детских праздников: день рождения, выпускной и мн. др. Работаю весело, оригинально, профессионально. т. 8-906-418-33-18, 8-918-522-34-49, Елена. 23410 Ищу работу репетитора по русскому языку (ГИА, ЕГЭ). Выезд на дом. т. 8-908-194-92-21.23538 Ищу работу ведущей на свадьбу, юбилеи и др. праздники с музыкальным сопровождением. т. 8-928-904-50-10. 23542 Ищу работу фотографа на свадьбу, дни рождения, крестины и др. праздники, альбом в подарок. т. 8-904-344-72-20.

ДОКУМЕНТЫ 21799 Перерегистрирую ружье ИЖ-81, калибр 12, принадлежащее мне на правах частной собственности, 5-зарядное, помповое, с рукояткой пистолетного типа. Ц. 5 т.р. т. 8-988-532-80-27. 22982 Довереность, выданная адвокату Калугиной Раисе Федоровне на право предоставления интересов Головиной Натальи Михайловны в официальных государственных органах, считать недействительной с 26 марта 2013 г. 22983 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельным участок под строительство гаража, выданное Головиной Наталье Михайловне учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской обл., считать недействительным, в связи с его утратой. 23002 Утеряна сумка-наплечник, черная, с документами и ключами (паспорт, водительское удостоверение, ПТС на ВАЗ-21099). Просьба вернуть за вознаграждение. Сурен. т. 8-928-128-04-43. 23399 Считать недействительным утерянный диплом, выданный Южно-Российским техническим университетом (НПИ) на имя Кащенко Владимира Викторовича. 23402 Считать недействительным утерянный диплом, выданный Гуманитарным институтом г. Москва (Шахтинский филиал) на имя Кащенко Владимира Викторовича. 23401 Считать недействительным утерянный диплом, выданный Шахтинским Региональным горнотехническим колледжем на имя Кащенко Владимира Викторовича. 1707 В районе п. ХБК утерян портфель с документами. Вознаграждение гарантирую. т. 8-928-628-27-64.

• Íàëîãè ñàìîóïðàâëåíèÿ (äëÿ ãîðîäîâ Øàõòû è Íîâîøàõòèíñêà – «Ðåøåíèÿìè Ãîðîäñêîé Äóìû», äëÿ Îêòÿáðüñêîãî è Óñòü-Äîíåöêîãî ðàéîíîâ «Ðåøåíèÿìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïîñåëêîâûõ Àäìèíèñòðàöèé»). Ñòàâêè ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó óòâåðæäàþòñÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Cîáðàíèåì Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.  ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ íàëîãîâûå ëüãîòû ïî çåìåëüíîìó è òðàíñïîðòíîìó íàëîãàì, à òàêæå íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ óñòàíîâëåíû Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.12.1991 ¹2003-1 «Î íàëîãàõ íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö», Çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òðàíñïîðòíîì íàëîãå è íîðìàòèâíûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé î çåìåëüíîì íàëîãå è íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè, ïðîñèì Âàñ ñâîåâðåìåííî çàÿâëÿòü è ïðåäîñòàâëÿòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ëüãîò ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì. Ýòî ïîçâîëèò íàëîãîâûì îðãàíàì êîððåêòíî èñ÷èñëÿòü çåìåëüíûé, òðàíñïîðòíûé è íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2012 ãîä. Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî ÐÎ


28

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 809. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Перевозки по городу, области, РФ Габариты 5х2,35х2,10 Грузоподъемность до 3т

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 11543 Грузоперевозки любого значения груза. Домаш. переезды. Транспорт любого объема, грузчики. Наличный и безналичный расчет. РО и РФ. т. 8-909-437-81-89. 11544 Служба домашних переездов. В работе машины как малого, так и большого объема. Аккуратные грузчики, по РО, РФ и СНГ, г. Шахты. т. 8-988-57910-24. 11545 Грузоперевозки по г. Шахты, РО и РФ. Чистые машины, трезвые грузчики. Круглосуточно. т. 8-951842-45-33. 12740 Грузоперевозки по России, а/м «Ивеко», мебельный фургон, дл. 5 м, ш. 2,5 м, выс. 2,4 м. Грузоподъемность 4 т. Грузчики. т. 8-918-592-25-80, 8-918899-41-37. 19291 Грузоперевозки от 300 руб. А/м Газель, термобудка 10 куб. м. Порядочные и трезвые грузчики. т. 8-951-821-39-09, 8-938-101-15-87, Иван. 18149 Грузоперевозки, переезды. Услуги добросовестных грузчиков. А/м Газель, длина 4.2 м, высота 1,8. Термобудка. т. 8-928-75-15-624. 705 ООО «Деркул» предоставляет услуги автотранспорта (Газон, Газель открытые бортовые). Доставки в любую точку г. Шахты или Ростовской обл. Доставки по городу от 350 руб. т. 8-961-281-87-21, в пн.-пт., с 8 до 17 час., в сб. с 8 до 15 час. Римма. 19141 Грузоперевозки, доставка, Газелью 4 м - длина, 2 м - высота, грузоподъемность до 3-х тонн + 2 пассажира (бонусом). Цена по городу 350 руб./час. Куда подальше 20 руб./км. т. 8-928-227-29-22, Сергей.

19703 Грузоперевозки. Газель (будка 4 м) по городу и за пределы. Перевозка любого груза. Грузчики. т. 8-928-755-14-41. 19745 Грузоперевозки по городу, межгороду в любое время суток. Газель-термобудка. т. 8-928128-31-31. 20209 Грузоперевозки. Любые грузы до 2-х тонн. Газель, мебельный фургон. Вывоз мусора, домашние вещи, стройматериалы. Грузчики. т. 8-918-546-24-26. 19839 Пассажирский комфортабельный Ford Transit 17 мест. Салон «турист», кондиционер, DVD. Свадьбы, корпоративы, выезды на отдых. Город, область, Россия. т. 8-918-55-15-651, 8-928-186-80-66. 20722 Грузоперевозки а/м Газель-термобудка, перевозки по городу, области, России. Квартирные, офисные переезды. Квалифицированные, трезвые и порядочные грузчики. Разборка, сборка мебели. Недорого. т. 8-928-196-20-04, 8-918-551-33-18. 19946 Грузоперевозки. Газель-термобудка, 3 м. т. 8-928-145-43-46. 20832 Грузоперевозки а/м ЗИЛ-Бычок, до 4-х тонн, термобудка 30 куб. м. Домашние переезды. Порядочные и трезвые грузчики. По городу, области и России. Недорого. т. 8-928-198-91-13. 20566 Грузоперевозки МАЗ-тент до 7 тонн, объемом до 35 куб. м. Наличный и безналичный расчет. ИП открыто. Цены умеренные. т. 8-950-849-95-23, Юрий. 21594 Грузоперевозки. Газель-тент, грузчики. Недорого. т. 8-988-547-30-69, 8-904-504-66-73.22117 Грузоперевозки. Газель-тент до 2,5 т. Город, область, Россия. Цены низкие. Возможна погрузка, разгрузка. т. 8-903-432-38-00. 21650 Грузоперевозки а/м Газель-фермер, кузов 4х1,9х2, 5 пассажирских мест и а/м КамАЗ-самосвал. Цены договорные. т. 8-928-182-62-38, Андрей. 21015 Грузоперевозки, Газель-тент, до 2-х тонн. Город, область, РФ. т. 8-928-289-03-03. 21079 Грузоперевозки ISUZU. Кран-манипулятор и Газель-будка: офисные и квартирные переезды. Опытные грузчики. Спуск, подъем пианино, земляные работы, слом зданий. Вывоз мусора. Недорого. т. 8-961-817-03-59. 21082 Грузоперевозки по городу и области, Газель - будка: ОФИСНЫЕ И КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. Также КРАН-МАНИПУЛЯТОР: разгрузка, погрузка. Без выходных. т. 8-908-51-77-77-3, Владимир. 21949 Грузоперевозки. Любые грузы до 2-х тонн. Газель-тент. Вывоз мусора, домашние вещи, стройматериалы. Грузчики. Недорого. т. 8-906419-46-05, 8-928-186-98-00. 21967 Грузоперевозки ЗИЛ 8 куб. м, Газель 6-местная, 7 куб. м, щебень, песок, керамзит, камень-бут, а также и в мешках, с доставкой, ломаем, копаем, пилим, вывоз мусора, кровля, бетон. т. 8-960-464-53-36. 22812 Грузоперевозки (переезды). Газель термобудка 3 м. По городу и области. Грузчики (холод. до -50С по догов-ти). т. 8-938-115-10-14, 8-909-431-18-44.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 22329 Грузоперевозки Газель, будка, стройматериалы, мусор, домашние вещи, в любое время, быстро, недорого. т. 8-928-620-40-08. 22932 Грузоперевозки Газель, тент, город, межгород, мебель, дом. вещи, стройматериалы. Вывоз мусора. Грузчики. Недорого. т. 8-928-779-03-43, в любое время, Олег. 22984 Грузоперевозки и доставка по городу и области. Цельнометаллическая Газель, 7 мест. Услуги грузчика. т. 8-928-104-23-00. 21151 Перевозка мебели и других грузов, а/м Газель-тент, 11 кубов, по городу и за пределы. Услуги грузчиков. т. 8-918-507-28-64, в любое время. 23004 Грузовые перевозки а/м Газель, фургон, удлиненная - 4.2 м, 18 куб. м, по городу, области и РФ. Переезды, мебель, добросовестные грузчики. До 2,5 тонн. т. 8-928-123-75-43, 23-32-75, Сергей. 22365 Грузоперевозки а/м Газель, кузов цельнометаллический. Цена договорная. т. 8-909-434-71-78. 22395 Грузоперевозки Газель и ЗИЛ-130, будка. Грузчики. Камень-пластушка. т. 8-918-893-10-94. 22429 Грузоперевозки. ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ И ГОРОДУ. Перевозка мебели, вещей а/м Бычок. Объемная будка V 22 куб. м. Опытные, аккуратные ГРУЗЧИКИ. Разберем, соберем мебель. ПЕРЕЕЗД ЗА ОДИН РАЗ! Уборка, вывоз мусора! т. 8-928-75356-21, 8-928-149-77-85, http://pereezd-shahty.ru. 21339 ПЕРЕВОЗКА ЛЮБОГО ГРУЗА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А/м Газель (тент). т. 8-918-597-28-85, 8-928-171-85-81. 22487 Услуги крана-манипулятора КамАЗ. Борт - 5,3 м, стрела - 3 м. т. 8-909-440-80-08. 23826 Грузоперевозки по городу и за пределы. Любые грузы до 3-х тонн, а/м Газель, тент, 11 уб. Услуги крепких грузчиков. т. 8-918-507-28-64. 1855 Грузоперевозки Газель-тент, кузов 4,2 м, квартирные и офисные переезды, доставка строит. материалов. Вывоз строит. мусора. Межгород. Грузчики. т. 8-938-107-71-31. 1913 Грузоперевозки а/м Газель-тент 3,2х2,4 по городу и области. Груз до 3-х тонн - 15 м3. Быстро. Качественно. Недорого. Грузчики непьющие, опытные. Вещи, мусор и т.д. т. 8-928-60-60911, 8-960-458-85-98.

ДЕЛОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЯПРОДАЖА 298 Продается недвижимость ОАО «РЖД»: 2 магазина по адресу: г. Шахты, ул. Иванова, 14, столовая №7, по адресу: г. Новочеркасск, здание амбулатории по адресу: г. Новошахтинск, ж/д ст. Несветай-Ростовский, комплекс зданий локомотивного депо по ст. Сулин. Информация для справок по тел. 8-863-259-44-71, 8-863-259-00-27 или www.property.rzd.ru 722 ЗАО ШТКЦ ГАЗ АТО продает производственнотехническую базу в очень удобном и выгодном месте. Пл. зем. уч-ка 1,6 га, пл. строений 3600 кв.м (цеха, склады, офисы, магазины, автомойка), газовая котельная. Двор-асфальт, вода, канализация, электричество. Все в собственности, или отдельно земельный участок 8000 кв.м (80 соток). Обр. пр. Победы Революции, 117, напротив автовокзала. т. 22-71-95, 8-960-460-37-97, с 9 до 16 час. в рабочие дни. 19896 Продается или сдается в аренду животноводческая ферма и участок земли 45 га в г. Шахты. т. 8-988-537-24-37, 8-928-109-76-13, 8-951-847-54-66. 20713 Продается магазин в Артемовском р-не, пл. 83 кв. м, земельный уч-к 135 кв. м, отопление центральное, имеются все коммуникации. Оборудование: холодильники, морозильники, стеллажи, полки, витрины, кондиционер. Здание и земельный уч-к в собственности. Документы к продаже готовы. т. 8-928-198-40-84, 8-928-130-22-03. 21540 Срочно продажа или аренда складских, производственных, офисных помещений и торговых площадей. т. 8-928-214-65-05. 22104 Продается магазин 70 кв. м, во дворе ж/домик 40 кв. м, по пер. Комиссаровский, д. 46. Все коммуникации. Земля в собственности. т. 8-928-106-18-76. 21846 Продается база под любой вид деятельности, 230 кв. м, газ, свет 380 В, ц. канализ., есть бокс утепл. сенд. панел. на 3-4 машины. Земля 20 сот. в собств. т. 8-961-420-55-72, собственник. 1061 Продаются 3 капитальный, построенных вместе гаража, пл. 92 кв. м, под цех металлоконструкций, автомастерскую или автомалярку. Ворота 3 шт., шир. 2600 х выс. 2400, яма под всем гаражом. Напряжение 380 В. пер. Мировая Коммуна, 1 «г» (р-н «Дончермета»). Ц. 450 т.р. Торг. т. 8-928-909-60-19. 22360 Продается рабочее кафе по трассе М-4 Дон, р-н х. Холодный плес, в связи с отъездом. т. 8-928172-58-85. 22344 Срочно продается цех по ул. Фисунова, 200 кв. м, г. Шахты, газифицирован, есть вода, электричество 32,6 кВт, канализация. т. 8-928-127-50-68. 22332 Срочно торг. павильон в центре, 20 кв.м на зем. уч-ке 72 кв.м, все в собственности. Ц. 1800 т.р., торг. т. 8-988-255-27-75, 8-918-561-07-09. 22321 Продаю 2-эт. здание, пл. 168 кв.м в п. Каменоломни, первый этаж - продуктовый магазин, второй - офисы, все в собственности. т. 8-928-193-42-05.

22914 Продается или сдается в аренду нежилое помещение пл. 87 кв. м, в р-не центр. рынка, возле «Морозко». т. 25-56-77, 8-918-543-30-07. 22814 Продаю помещение, ул. Маяковского, 1/3, 60 кв. м, в/у, под любой вид деятельности, стройвариант, в/п 2,9 м. Ц. 2 млн. 800 т.р. т. 8-951-514-22-93. 22972 Продается совхоз в ст. Старочеркасской Ростовской обл. Аксайского р-на: коровники с коровами, свинарник, старое здание под гостиницу или другое, земельные участки. т. 8-961692-20-18. 21319 Продаются две недостроенные сауны одним зданием, земля 5 сот., участок угловой, заезд с двух сторон. Земля в собственности. т. 8-928147-65-33. 21309 По пр. К. Маркса продается торговый павильон. Газовое отопление. Есть проект на строительство магазина. т. 8-928-600-42-03. 22371 Продается нежилое помещение пл. 180 кв. м, в р-не автовокзала. т. 8-928-12-444-97. 21326 Продается торговое место (ларек), место в аренде на центральном рынке (на привозе) для торговли овощами-фруктами или под другой вид деятельности. т. 8-989-618-39-23. 21327 Продается место (земля в собственности) для строительства второго этажа над парикмахерской, в центре города, пл. 57 кв. м. т. 8-928-988-8138. 23109 Продается магазин на центральном рынке, пл. 64 кв. м. Кабинет, туалет, все коммуникации, новый ремонт. Ц. 3300 т.р., торг. т. 8-929-821-75-55. 23121 Срочно! При въезде в п. ХБК, пер. Совхозный, д. 21 а», «б», на 6 сот. земли, действующий продуктовый магазин - 95 кв. м, плюс автомойка, плюс 2-эт. дом, пл. 250 кв. м, с подсобными и складскими помещениями. 2-й эт. жилой, подвал и 1-й эт. - без отделки. Все коммуникации. Ц. 9 млн. р. т. 8-928-90569-53, 25-41-25, 22-16-14. 1037 Продается магазин 72 кв. м в центре города, в хорошем состоянии. Все коммуникации (свет, вода, отопление). Стоимость 3,8 млн. руб. т. 23-70-03; 8-8988-562-37-41; 8-961-414-88-11. 23375 Продаю ларек продуктовый, на рынке п. Артем. Недорого. т. 8-903-470-67-34. 22542 Куплю металлический ларек под торговлю. Рассмотрю все варианты. т. 8-928-134-31-18, 8-928136-45-94. 22536 Продается рынок. т. 8-928-185-23-69. 23461 Продается бывший колбасно-рыбный цех. Общ. пл. 1500 кв.м. Имеются: офисные здания, магазин, коптильня. Двор асфальтирован. Все коммуникации. Свой трансформатор тока. Хорошие подъездные дороги. Рассмотрим аренду. пер. Веселый, 36. т. 8-928-623-46-27. 1174 Помещение S=200кв.м, под бизнес или квартиры с ремонтом, АГВ. Ц. 3,5млн. р. Т. 8-928-114-6755. 1750 Продается в п. Майский действующий магазин, общ. пл. 268 кв.м торг. зала, автономное отопление, свет 3 ф, 11 кВт. Ц. 2,7 млн.р. т. 8-908-50024-10. 1764 Продается действующий кондитерский павильон «Вишенка», ул. Садовая, 27 «б», напротив Дворца спорта. Можно под любой вид деятельности. т. 8-928-199-50-28.

АРЕНДА 19340 Сдаются магазины, ларьки, офисы по городу, помещение под салон, склад, кабинет, любое производство, гаражи, квартиры и дома для проживания или под офис и т.д. Стоимость наших услуг всего от 3% до 6% от месячной оплаты. Обр. Информационный центр «Alvars», ул. Советская, 279 (ШахтНИУИ), корпус 2, этаж 1, оф. 12. т. 8-928-755-8-755, 8(8636) 22-07-92. 19408 Сдается в аренду в центре города, пр. Победы Революции, нежилое помещение, 200 кв. м, под магазин, салон, банк, все коммуникации. т. 8-928-122-21-35. Сдается в аренду помещение, пл. 6 кв.м, по ул. Шевченко, 143 «в». т. 8-928-119-56-34. 20341 Сдаются помещения в аренду от 150 р./кв. м под производство (швейный и раскройный цеха и т.д.), склады и офисы. Собствен. въезд, парковка, недалеко от центр. рынка. т. 8-918-555-41-18, 8-928139-21-09. 20607 Сдается в аренду торг. пл. 13 кв. м, в торговом центре «Формат» на центр. рынке. т. 8-918-55011-31. 20641 Сдаю в аренду в п. Машзавод бытовые, производственные помещения с кран-балками, открытые площадки с кран-балками. Продаю земельные участки промназначения. т. 8-918-515-15-10. 21507 В торговом центре по пр. Ленинского Комсомола, д. 37 сдаются в аренду торговые площади до 600 кв. м. т. 8-928-148-77-04. 262 Сдается в аренду торг. площадь в центре города, 1-й этаж - 40 кв.м, цокольный этаж 40 кв.м и 10 кв.м (под склад). Напротив мэрии, ул. Советская, 181, быв. магазин «Книги», со стороны Клименко. т. 22-57-76, 8-918-599-45-36. 991 Сдается охраняемая территория под складирование различных материалов, стоянку большегрузных автомобилей, помещения пл. 180 кв. м под склад, производство, пл. 55 кв. м под магазин, шиномонтаж, офис, склад, рядом трасса, бензиновая и газовая заправки, трасса М-4 Дон. Недорого. т. 8-863-62-2-46-25, 2-68-30, 8-918-89-88-713. 21652 Сдаются в аренду неотапливаемые складские помещения площадью от 100 кв. м, возможно использовать под производство.Помещения находятся на внутризаводской территории, р-н Соцгородка, на территории круглосуточная охрана. т. 8-928-161-44-90, 8-905-454-68-77.

21653 Сдаются в аренду камеры хранения замороженной продукции площадью от 350 кв. м, также принимаются на ответственное хранение замороженные продукты. Камеры находятся на охраняемой внутризаводской территории, р-н Соцгородка, удобный подъезд, 2 погрузочные эстакады, видеонаблюдение. т. 8-928-161-44-90, 8-905-454-68-77. 22260 Сдается в аренду нежилое помещение, рядом с Артемовским рынком, 120 кв. м, можно частично. Все коммуникации. т. 8-928-907-12-59. 21903 Сдается в аренду помещение на втором этаже здания по пер. Комиссаровский, магазин на территории АЗС, по пр. Ленинского Комсомола, а также земельный участок 600 кв. м, по пр. Ленинского Комсомола. т. 8-988-890-10-11, 8-918-533-18-80. 22725 Аренда 50-100 кв. м, центр. рынок, ул. Черенкова, р-н конечной остановки. т. 8-928-768-72-73. 1101 В г. Красный Сулин сдается или продается здание 650 кв. м, все коммуникации, удобное место расположения. т. 8-928-226-82-51. 20741 Центр. Сдается офис 60 кв. м, 2 кабинета по 6 кв. м. Кабинет для сотрудников - 20 кв. м, холл, гостиная - 20 кв. м. Сплит-системы, Интернет, телеф., в/у, дворик с беседкой. Ц. 23 т.р. + комм. платежи. т. 8-928-100-74-37. 22836 Аренда еврокабинетов, р-н Дворца спорта. Цена: 1 кабинет - 4000 руб. Охрана, свет в том числе. т. 8-928-185-66-22. 22866 Сдаются в аренду на охраняемой территории: гаражный бокс - 80 кв. м, с ямой, ворота 3 м; здание 200 кв. м, потолок 3,3 м, пол - дерево; складское помещение - 60 кв. м, потолок 4 м. Сушилка для леса 50 куб., навес 110 кв. м, на ул. Маяковского. Площадка для стоянок 250 кв. м, с навесом 60 кв. м. Р-н «Глории Джинс». КамАЗ-10 бортовой, с прицепом и ГАЗ-3507, самосвал. т. 8-918-515-25-20. 22813 Сдаю помещение по ул. Советской, пл. 82 кв. м, в/у, евроремонт, под любой вид деятельности, 30000 р. + ком. услуги. т. 8-951-514-22-93. 22976 Сдается в аренду в центре г. Красный Сулин торговое помещение пл. 272 кв. м, со всеми коммуникациями. Возможна сдача части помещения. т. 8-903-461-06-65. 918 Участок 7 сот. по ул. Советской, под торговлю металлом, лесом и др., с офисом 27 кв. м, отапливаемый. т. 8-928-909-36-26. 22364 Сдается в аренду большой гараж 7,0х8,0 на два бокса (два отдельных въезда). Есть вода, свет, отопление, канализация. Р-н ТЦ «Рассвет». Можно под склад или мастерскую. На долгий срок. т. 8-918-524-56-79. 22376 Сдаются в аренду на охраняемой территории (р-н Мясокомбината) гаражные боксы 5х72 кв. м. с ямой, 380 кВт. т. 8-928-629-61-62. 23109 Сдается офисное помещение по ул. Ленина (р-н ЗАГСа), со в/у. т. 8-928-908-02-89, 8-928-107-3042. 22412 Сдам в аренду летнее кафе с оборудованием. Парк. Или продам. т. 8-903-43-21-857. 22451 Сдается в центре города в аренду 2-й этаж 2-этажного отдельно стоящего здания, на входе в парк. Пл. 65 кв. м, П. Революции, 126 «б». Интересный дизайн внутри. Удобный подъезд. Высокая проходимость. т. 8-911-797-11-84, 8-918-569-17-76. 21355 Сдается помещение 80 кв. м, центр, р-н ШТИБО. т. 8-928-130-46-61, 8-928-141-65-25. 23172 Сдаю в аренду в центре г. Шахты на пересечении ул. Ленина и Комиссаровского помещение 30, 50, 100 и 200 кв. м, в новом доме, 1 эт - 500 р./кв. м, 2 эт - 400 руб. кв. м. Евроремонт, под любой вид деятельности. т. 8-928-10-777-33. 22500 Сдаю маленький ларек 4 кв. м под косметику, парфюмерию, бижутерию, в центре. т. 8-928-90268-83. 23800 Сдаются помещения площадью 18-20 кв. м под офис и т.п., по пр. Чернокозова, 2-3 этаж. т. 8-918-502-76-88, 8-928-137-53-63. 23479 Сдается нежилое помещение в аренду в центре, р-н площадь им. Ленина, 120 кв. м. т. 8-928-10244-29. 23510 Сдаю нежилое помещение, 45 кв. м, в центре, по ул. Советской, под офис, магазин, стоматологию, парикмахерскую, автошколу и т.д. Рассмотрю все варианты. т. 8-928-761-77-92. 22544 Сдается павильон на центр. рынке, 7,5 кв. м, 12 т.р. + свет.т. 8-903-43-40-358. 22565 Сдается в аренду нежилая площадь 84 кв. м (можно частями 32 и 52 кв. м) под торговлю или офис, в самом центре города, 0 этаж. Недорого. т. 8-928-100-64-15, 8-928-179-94-64. 1168 Сдаются в аренду офисное помещения от 30 кв. м, в р-не 10-го магазина, ул. Хабарова, 18 «а». Стоимость 1 кв. м - 175 р. т. 25-99-92, 8-918-597-2895. 23567 Сдаю в аренду под любой вид деятельности магазин в центре города, по пр. Победы Революции, 114, пл. 110 кв. м, по цене 500 руб. за 1 кв. м. т. 8-928-107-77-33. 23534 Сдается в аренду помещение в центре, бывший супермаркет «Мишель», цокольный этаж, до 160 кв. м. т. 8-928-151-00-55. 1747 Сдаются в аренду нежилые помещения под магазин, кафе, офис, банк по адресу: ул. Советская, 120, пл. 180 кв.м, ул. Черенкова, 14, 50 м от входа в центр. рынок - 100 кв.м. т. 8-928-143-84-84. 1013 На территории предприятия в центре города, напротив городского автовокзала, сдаются 3 комнаты пл. 11,5 кв.м, 9,6 кв.м и 11,6 кв.м, а под офис или авто-магазин оплата за аренду по договору. Рассмотрим любые варианты. Обр. пр. Победа Революции, 117, напротив автовокзала. т. 22-71-95, 8-960-460-37-97, с 9 до 16 час. в рабочие дни.


ÌÎÄÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

29

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Обновление во французском стиле Головные уборы и шарфы

Весна не спешит нас радовать теплой погодой, но пора подумать о своем облике в новом весенне-летнем сезоне. Можно накупить массу супермодных вещей и выглядеть потрясающе, но нужно ли? Может, стоит обратиться к опыту француженок, которые снискали себе славу самых элегантных и стильных женщин мира?

 ìîäå ñåçîíà øëÿïû, êåïè, ôóðàæêè – êîìó ÷òî èäåò! Ôðàíöóæåíêè, êîíå÷íî, âûáèðàþò øëÿïû, ïîòîìó ÷òî ïðåäïî÷èòàþò íîñèòü þáêè è ïëàòüÿ, à íå áðþêè, çà ÷òî è ñíèñêàëè ñåáå ñëàâó ñàìûõ ýëåãàíòíûõ æåíùèí â ìèðå! Øëÿïû – ôàâîðèòû âåñåííå-ëåòíåãî ñåçîíà, âîçìîæåí ëþáîé ôàñîí! Äëÿ ëåòà ïîäîéäóò øèðîêîïîëûå ïëåòåíûå ìîäåëè, äëÿ âåñíû – ôåòðîâûå, ïðåèìóùåñòâåííî ìóæñêîãî òèïà: òðèëáè, ôåäîðà, êàíîòüå è äð. Àêòóàëüíû øëÿïû â êëåòêó. Øàðôû ìîãóò áûòü ëåãêèìè – äëÿ òåïëîé ïîãîäû, è áîëåå ïëîòíûìè – äëÿ íà÷àëà âåñíû. Øàðô ÿðêîãî öâåòà èëè â ïîëîñêó, êëåòêó, ïîä ëåîïàðäà ñ ëåãêîñòüþ îáíîâèò âíåøíèé îáëèê æåíùèíû.

Ирина ШЕСТАКОВА

Ôðàíöóçñêèå æåíùèíû, êàê ýòî íè ñòðàííî, íå óâëåêàþòñÿ ìîäîé è ñëåäóþò ñîáñòâåííîìó ñòèëþ, ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Îíè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå êëàññè÷åñêèì èçäåëèÿì âûñîêîãî êà÷åñòâà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíå âåÿíèé ìîäû è óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ýëåìåíòàìè, â òîì ÷èñëå âûïîëíåííûìè â äðóãèõ ñòèëÿõ. Òàêèì îáðàçîì,

ñóòüþ ôðàíöóçñêîãî ñòèëÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå îäåæäû êëàññè÷åñêèõ îáðàçöîâ â ñî÷åòàíèè ñ ñóïåðìîäíûìè àêñåññóàðàìè êîñòþìà, ÷òî ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü îáðàç æåíùèíû ñ íàñòóïëåíèåì êàæäîãî íîâîãî ñåçîíà. Åñëè ïîêóïêà êðóïíûõ âåùåé ê íîâîìó ñåçîíó íå ïëàíèðóåòñÿ, ñòîèò ïîäóìàòü î ìîäíûõ àêñåññóàðàõ!

Украшения Äåâèçîì ïðåäñòîÿùåãî òåïëîãî ñåçîíà ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèå: «Óêðàøåíèé ìíîãî íå áûâàåò!»  ìîäå áèæóòåðèÿ êðóïíûõ ðàçìåðîâ: ñåðüãè â âèäå îãðîìíûõ êîëåö è êàïåëü, áðàñëåòû äëèíîé îò çàïÿñòüÿ è ïî÷òè äî ëîêòÿ, êîëüöà ñ êàìíÿìè, çàêðûâàþùèìè 2–3 ïàëüöà, êîëüå-ïëàñòðîíû, ÷îêåðû, ìíîãîðÿäíûå áóñû è äð. Âíîâü âåðíóëèñü íà àðåíó ìîäû ÷îêåðû – îæåðåëüÿ â âèäå îøåéíèêà. Îáëàäàòåëüíèöàì äëèííîé øåè ñòîèò îáðàòèòü íà íèõ âíèìàíèå!  òðåíäå ìíîãîñëîéíîñòü, ïîýòîìó ìîæíî è íóæíî íîñèòü íåñêîëüêî áðàñëåòîâ èëè øåéíûõ óêðàøåíèé îäíîâðåìåííî, ñî÷åòàÿ èõ ìåæäó ñîáîé ïî ñòèëþ è ïðèìåíÿåìûì ìàòåðèàëàì.

Солнцезащитные очки Ñóïåðìîäíûå î÷êè – òî, ÷òî íóæíî êóïèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü: îíè ìãíîâåííî ïðèäàäóò âíåøíåìó îáëèêó ñòèëüíûé âèä! Õèò ñåçîíà – êðóãëûå î÷êè «à-ëÿ Äæîí Ëåííîí» â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ: ñ áåëîé è öâåòíîé îïðàâîé, ñ óêðàøåíèÿìè è áåç. Íåêîòîðîå ñõîäñòâî ñ îáðàçîì êîòà Áàçèëèî íèêîãî íå äîëæíî ñìóùàòü. Åñëè òàêèå î÷êè ê ëèöó, íàäî áðàòü! Ìîäíî è ñòèëüíî!

Äðóãîé ïîïóëÿðíîé ôîðìîé î÷êîâ ÿâëÿåòñÿ âàðèàíò «êîøà÷üè ãëàçêè»: ìèëî è æåíñòâåííî ñìîòðÿòñÿ! Î÷êè íà ïîë-ëèöà èç öâåòíîãî ïëàñòèêà îò Michael Kors âûãëÿäÿò áðóòàëüíî è ïîäîéäóò ëþáèòåëüíèöàì ñòèëÿ óíèñåêñ. Êñòàòè, ìóæñêèå î÷êè êëàññè÷åñêîãî âèäà ïîä íàçâàíèåì «Wayfarer», êàê ó Ìàéêëà Äæåêñîíà, òîæå àêòóàëüíû â ñâÿçè ñ àíäðîãèííûìè òåíäåíöèÿìè â ìîäå.

Ìîäíûå àêñåññóàðû è äîïîëíåíèÿ èãðàþò â êîñòþìå âàæíóþ ðîëü, ïðèäàâàÿ åìó âûðàçèòåëüíîñòü è ñîçäàâàÿ îùóùåíèå íîâèçíû, ïîýòîìó ñòîèò î íèõ ïîçàáîòèòüñÿ â ïðåääâåðèè âåñíû. Сумки

Обувь

Ïîêóïêà ìîäíîé ñóìêè íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííîé îêðóæàþùèìè, âåäü ýòî ñàìûé ýôôåêòíûé àêñåññóàð êîñòþìà! Õèò ñåçîíà – «ñóìêà äîêòîðà». Îíà ïîõîæà íà îáúåìíûå, âìåñòèòåëüíûå ñóìêè ñ äâóìÿ êîðîòêèìè ðó÷êàìè, ñ êîòîðûìè ðàíüøå äîêòîðà ïîñåùàëè áîëüíûõ. Ìîäåëü ïðîñòà ïî äèçàéíó, ïîýòîìó ÿðêèé öâåò è ýôôåêòíàÿ ôàêòóðà ìàòåðèàëà ïîä çìåþ èëè êðîêîäèëà – âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå êîìïîçèöèè òàêîé ñóìêè. Àêòóàëüíû òàêæå ïëîñêèå ñóìêè ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ñ äâóìÿ íåáîëüøèìè ðó÷êàìè äëÿ äåëîâûõ æåíùèí ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «÷åõîë äëÿ Ipad». Ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî íîñèòü â òàêîé ñòèëüíîé ñóìêå ýòîò ãàäæåò, äîñòàòî÷íî åå ïðîñòî èìåòü! Æåíñòâåííûå ñóìî÷êè ñ êëàïàíîì, íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, íà äëèííîì ðåìåøêå èëè öåïî÷êå âñåãäà â ìîäå: îíè ýëåãàíòíû è ðîìàíòè÷íû! Âíîâü ïîïóëÿðíû ñóìêè-ðþêçàêè: âçðîñëûì æåíùèíàì îíè íè ê ÷åìó, à âîò þíûì äåâàì – â ñàìûé ðàç!  ìîäå âñå ïðîçðà÷íîå, â òîì ÷èñëå è ñóìêè! ßðêèå ìîäåëè èç öâåòíîé ïëåíêè ñìîòðÿòñÿ êàê ëåäåíöû: âåñåëî è êðàñî÷íî!

Îáóâü ñåçîíà ðàçíîîáðàçíà ïî êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì, öâåòó, ïðèìåíÿåìûì ìàòåðèàëàì. Ìîäíûå áîòèëüîíû ñäåðæàííû ïî äèçàéíó, à âîò ëåòíÿÿ îáóâü êðàñî÷íà è àêòèâíî äåêîðèðîâàíà.  ìîäå ïðîçðà÷íûå äåòàëè, âåðõ èç ðåìåøêîâ, ìîäåëè èç êîæè ñ ýôôåêòîì ìåòàëëèçàöèè. Ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà òàíêåòêà â ñî÷åòàíèè ñ ïëàòôîðìîé. Îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå ìîäíûå ìîäåëè îáóâè, ñîçäàííûå ïî äðåâíåðèìñêèì îáðàçöàì: ñàíäàëèè-ãëàäèàòîðû è âûñîêèå ñàïîãè ñ ãîëåíèùàìè èç ðåìåøêîâ. Ïîäõîäèò òàêàÿ îáóâü íå âñåì, à òîëüêî äåâóøêàì ñ äëèííûìè è ñòðîéíûìè íîãàìè, íî ñìîòðèòñÿ ýôôåêòíî è ýïàòàæíî!


ÍÀØ ÌÈÐ

ÍÀØ ÌÈÐ

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

молодые о молодых

:Reспект Молодые годы самые яркие и запоминающиеся. Чтобы сохранить эти моменты, редакция «КВУ» возрождает молодежную страничку, ранее известную как «Стена». Материалы для неё готовят школьники и студенты, ведь именно они знают все о молодежи и даже больше. Свежий взгляд на события, неординарные мысли и идеи - все это вы увидите на страницах «КВУ». Всем REспект.

ɲʖʡʩʲʦʧʥʘʥʛʟʯʳʨʘʥʠʛʥʨʪʙ 

Мнения

À ÷òî äåëàåøü òû? Вот она долгожданная весна за окном. Все вокруг расцветает, молодежь выбирается на улицу после «зимней спячки». Куда же пойти отдохнуть шахтинским студентам после учебной недели? Мы опросили некоторых из них и выяснили, где и как они проводят свой досуг. Татьяна Неплюева

Влада Гольцева: – Свое свободное время я стараюсь посвятить чтению книг, просмотру фильмов или просто гуляю в парке или за городом на природе.

Виталий Вифлянцев: – Днем сплю и готовлюсь к занятиям. Вечером работаю в клубе, поэтому на работе, так сказать, сразу и отдыхаю.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

31

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

5205

ʧʪʗʢʜʠʘʣʜʨʶʭʦʥʢʪʮʖʵʩ ʦʥʛʧʥʨʩʡʟ ʧʖʗʥʩʖʵʰʟʜʘ ʨʩʪʛʜʤʮʜʨʡʥʣʩʧʪʛʥʘʥʣʥʩʧʶʛʜ

Ðàáîòà íå âîëê...

Куда обратиться, чтобы найти подходящую вакансию? Практически каждый человек хотя бы раз в жизни задается этим вопросом. Особенно остро он стоит для людей, которые не имеют высшего образования и опыта, чаще всего это студенты. ɷʥʧʜʞʪʢʳʩʖʩʖʣʥʦʧʥʨʖ ʦʧʥʘʜʛʜʤʤʥʙʥ ʨʧʜʛʟʪʮʖʰʟʬʨʶ ʥʡʖʞʖʢʥʨʳ ʮʩʥ 6% респондентов работают в свободное от учебы время, потому что им не хватает денег на жизнь, 21% занимаются самостоятельной трудовой деятельностью, чтобы не зависеть от родителей, 15% ответили, что они не работают, ведь им вполне хватает стипендии, однако подавляющее большинство (а именно 45%) утверждают, что хотят устроиться на работу, но не могут найти вакансию ʦʥʛʖʤʤʲʣ ʥʦʧʥʨʖʘʨʥʭʟʖʢʳʤʥʠʨʜʩʟjɩɲʥʤʩʖʡʩʜx ɿʩʥʝʜʛʜʢʖʩʳʨʩʪʛʜʤʩʖʣ ʝʜʢʖʵʰʟʣʩʧʪʛʥʪʨʩʧʥʟʩʳʨʶ ɯʖʨʥʘʜʩʥʣʣʲʥʗʧʖʩʟʢʟʨʳʘɾʜʤʩʧ ʞʖʤʶʩʥʨʩʟʤʖʨʜʢʜʤʟʶʙʥʧʥʛʖʀʖʬʩʲɷʥʗʜʨʜʛʥʘʖʘʨʘʜʛʪʰʟʣ ʟʤʨʦʜʡʩʥʧʥʣʥʩʛʜʢʖʩʧʪʛʥʪʨʩʧʥʠʨʩʘʖʟʨʦʜʭʟʖʢʳʤʲʬʦʧʥʙʧʖʣʣ ʞʖʤʶʩʥʨʩʟɺʖʩʳʶʤʥʠɷʥʛʪʤʥʘʥʠ ʣʲʘʲʶʨʤʟʢʟ ʡʖʡʥʗʨʩʥʶʩʛʜʢʖ ʨʞʖʤʶʩʥʨʩʳʵʣʥʢʥʛʜʝʟɶʡʖʞʲʘʖʜʩʨʶ ʮʩʥʪʮʜʗʤʲʜʞʖʘʜʛʜʤʟʶʛʖʘʤʥ ʟʦʢʥʛʥʩʘʥʧʤʥʨʥʩʧʪʛʤʟʮʖʵʩʨɾʜʤʩʧʥʣʞʖʤʶʩʥʨʩʟɹʪʰʜʨʩʘʪʜʩ ʛʖʝʜʨʩʪʛʜʤʮʜʨʡʟʠʩʧʪʛʥʘʥʠʥʩʧʶʛ ʘʡʥʩʥʧʲʠʘʬʥʛʶʩʪʮʖʰʟʜʨʶ ʦʧʥʫʜʨʨʟʥʤʖʢʳʤʥʙʥʢʟʭʜʶʟɩʲʨʯʜʙʥʡʥʢʢʜʛʝʖʴʡʥʤʥʣʟʡʟ ʟʨʜʧʘʟʨʖɶʤʟʞʖʤʟʣʖʵʩʨʶʪʗʥʧʡʥʠʡʥʧʦʪʨʥʘʟʦʧʟʢʜʙʖʵʰʟʬ ʩʜʧʧʟʩʥʧʟʠ ʦʥʛʙʥʩʥʘʡʥʠʡʥɬʤʵʥʨʘʥʗʥʝʛʜʤʟʶʙʥʧʥʛʖʟɬʤʵ ɷʥʗʜʛʲʦʖʣʶʩʤʟʡʥʘ ʣʜʣʥʧʟʖʢʥʘ ʦʧʟʘʜʛʜʤʟʜʣʘʦʥʧʶʛʥʡʥʗʜʢʟʨʡʥʘ ʨʢʖʘʲ ʖʩʖʡʝʜʦʧʟʢʜʙʖʵʰʟʬʡʤʟʣʩʜʧʧʟʩʥʧʟʠɹʩʪʛʜʤʩʲʥʫʥʧʣʢʶʵʩ ʨʩʜʤʛʲʗʥʜʘʥʠʨʢʖʘʲʘʣʪʞʜʜ ʦʧʜʛʥʨʩʖʘʢʶʵʩʨʥʭʟʖʢʳʤʲʜʪʨʢʪʙʟ ʘʜʩʜʧʖʤʖʣ ʪʮʖʨʩʤʟʡʖʣɩʜʢʟʡʥʠɶʩʜʮʜʨʩʘʜʤʤʥʠʘʥʠʤʲʟʗʥʜʘʲʬ ʛʜʠʨʩʘʟʠ ʨʜʣʳʶʣʦʥʙʟʗʯʟʬʘʥʟʤʥʘɯʖʨʘʥʠʩʧʪʛʦʥʛʧʥʨʩʡʖʣ ʦʢʖʩʶʩʞʖʧʖʗʥʩʤʪʵʦʢʖʩʪʦʧʥʦʥʧʭʟʥʤʖʢʳʤʥʥʩʧʖʗʥʩʖʤʤʥʣʪ ʘʧʜʣʜʤʟʟʞʧʖʨʮʜʩʖʧʪʗʢʜʠʘʣʜʨʶʭ ʦʧʟʴʩʥʣ ʦʧʥʛʥʢʝʟʩʜʢʳʤʥʨʩʳʨʣʜʤʲʛʢʶʤʟʬʨʥʨʩʖʘʢʶʜʩʮʖʨʖ

660

ʮʜʢʥʘʜʡʜʝʜʙʥʛʤʥʦʥʢʪʮʖʵʩ ʧʖʗʥʩʪʗʢʖʙʥʛʖʧʶɾʜʤʩʧʪ ʞʖʤʶʩʥʨʩʟʤʖʨʜʢʜʤʟʶʘʀʖʬʩʖʬÓ âà

ñ åñ òü è í Ïèø èñòîðè òåðåñíû è å èòå íà K ? VU.S U

Катя Шульга: – Если холодно, собираемся в кафе, ходим в кинотеатр, на каток, в караоке-бар, отдыхаем в клубах. Иногда просто у кого-нибудь дома сидим, смотрим фильмы, мультики. Если тепло, гуляем на улице, ездим на Дон или играем в стикеры.

Андрей Коротнев: – Мы с друзьями занимаемся спортом на площадках или танцуем. Иногда собираемся и играем в «Крокодил».

ɧʘʩʥʧРоман Жук

’ ʘʛʜʤʳɷʥʣʟʣʥʞʖʧʖʗʥʩʤʥʠʦʢʖʩʲ ʡʖʝʛʲʠʪʮʖʨʩʤʟʡʦʧʥʙʧʖʣʣʲ ʦʥʢʪʮʖʜʩʣʖʩʜʧʟʖʢʳʤʪʵʦʥʛʛʜʧʝʡʪʥʩɾʜʤʩʧʖʞʖʤʶʩʥʨʩʟʟʞʧʖʨʮʜʩʖ ʧʪʗʢʜʠʞʖʦʥʢʤʥʨʩʳʵʥʩʧʖʗʥʩʖʤʤʲʠʣʜʨʶʭ ɿʩʥʝʜʡʖʨʖʜʩʨʶʨʩʪʛʜʤʩʥʘʘʭʜʢʥʣ ʩʥʛʢʶʩʥʙʥ ʮʩʥʗʲʪʩʧʥʟʩʳʨʶ ʤʖʧʖʗʥʩʪ ʝʜʢʖʵʰʜʣʪʤʜʥʗʬʥʛʟʣʥʥʗʧʖʩʟʩʳʨʶʘɾʜʤʩʧʞʖʤʶʩʥʨʩʟ ʤʖʨʜʢʜʤʟʶ ʙʛʜʥʤʨʣʥʝʜʩʦʥʢʪʮʟʩʳʡʘʖʢʟʫʟʭʟʧʥʘʖʤʤʪʵʦʥʣʥʰʳ ʦʥʘʥʦʧʥʨʖʣʩʧʪʛʥʪʨʩʧʥʠʨʩʘʖɩʨʜʪʨʢʪʙʟʦʧʜʛʥʨʩʖʘʢʶʵʩʨʶ ʗʜʨʦʢʖʩʤʥɭʝʜʙʥʛʤʥʗʥʢʜʜʮʜʢʥʘʜʡʦʥʢʪʮʖʵʩʧʖʗʥʮʟʜʣʜʨʩʖ ʗʢʖʙʥʛʖʧʶɾɯɵ ɰʩʖʡ ʦʥʛʘʥʛʶʟʩʥʙ ʣʥʝʤʥʨʡʖʞʖʩʳ ʮʩʥʞʖʮʖʨʩʪʵʩʧʪʛʤʥʨʩʟ ʘʦʥʟʨʡʜʧʖʗʥʩʲʘʥʞʤʟʡʖʵʩʟʞʞʖʩʥʙʥ ʮʩʥʨʩʪʛʜʤʩʲʦʧʥʨʩʥ ʤʜʞʤʖʵʩ ʙʛʜʦʥʢʪʮʟʩʳʤʜʥʗʬʥʛʟʣʪʵʟʤʫʥʧʣʖʭʟʵʥʦʧʜʛʢʖʙʖʜʣʲʬ ʘʖʡʖʤʨʟʶʬɵʖʛʜʵʨʳ ʮʩʥʘʦʧʜʛʳʢʵʛʟʨʩʖʤʪʩʮʖʰʜʥʗʧʖʰʖʩʳʨʶ ʘʨʦʜʭʟʖʢʟʞʟʧʥʘʖʤʤʥʜʪʮʧʜʝʛʜʤʟʜʟʟʬʨʥʩʧʪʛʤʟʮʜʨʩʘʥʨɾʜʤʩʧʥʣ ʞʖʤʶʩʥʨʩʟʗʪʛʜʩʦʢʥʛʥʩʘʥʧʤʲʣɩʨʜʧʖʗʥʩʲʬʥʧʥʯʟ ʘʲʗʟʧʖʠʤʖʘʡʪʨ Валерия Михно. Карикатура: Анастасия Преснова.

Перо - молодым

30

j b=, 3“ 3 =

×åëîâåê Все мы люди! Но... Человек не каждый, Пусть те, кто это прочитает, Задумаются дважды! Стоит жить по тем законам, Что трактует время, Или стоит взять на плечи Человека бремя? Жить по принципу зверей: Сильный губит слабых? С грязью смешивать людей, Быть из крыс двуглавых? А на публике играть, Мол, я добряк, не мразь! А на деле за душой Лишь только одна грязь! Да понятное то дело: Своя рубаха ближе, Думать только о себе, Никого не слышать. Я не стану отрицать: Не в цене добро... Но разве это значит, что нужно делать зло?!

Олег Зангиев: – Вот совсем недавно играли в пейнтбол. А так, в зависимости от настроения и погоды, всегда по-разному проводим свой досуг.

Твори добро, но помни: Не жди добра в ответ. Будь добрым, для себя, Дари не тьму, а свет! Пусть пользуются им Кто в грязь увяз навек, И знай, что подарить добро способен толькоЧеловек!!!

ɷʖʧʡʪʧ

Íåò ãðàíèö–åñòü ëèøü ïðåïÿòñòâèÿ Паркур – это дворовый вид спорта, требующий полного контроля над своим телом. Его называют искусством преодоления препятствий. А сколько же их ежедневно возникает на нашем пути? Состязаться приходится именно с собой, с собственным страхом высоты и недостатками физической подготовки.

Павел Адоньев – ʥʧʙʖʤʟʞʖʩʥʧʛʘʟʝʜʤʟʶʘʤʖʯʜʣ ʙʥʧʥʛʜ – Как ты начал заниматься паркуром? Почему именно паркур? – Заниматься начал около трех лет назад. Просматривал различные видеоролики и пытался скопировать то, что делают герои. Только потом понял, что трюки в паркуре не главное. Есть идея передвижения, а трюк только помогает преодолеть препятствие, не касаясь его руками. Сейчас понимаю, что паркур стал частью меня, моей жизни. Тяжело представить свой день без тренировки. – Твоя цель занятия паркуром? – Каждый раз делать чуточку больше, чем можешь. Так я развиваю свое тело и дух. – Как спорт помогает тебе в жизни? – Он помогает преодолеть свои стереотипы. Я стал больше думать о том, что мне нужно, чтобы развиваться и реализовывать свои идеи. Также иммунитет всегда на максимуме, да и сам собой начинаешь гордиться. – Как ты собрал свою команду? Где вы тренируетесь? – Это было непросто. Еще в начале своих тренировок начал задумываться о команде, о друзьях, которые разделяют твои интересы. На сегодняшний день их немного, и мы еще в поисках.

Тренировки открыты для всех желающих. Мы хотим видеть в глазах ребят и девушек ту же искру и желание развивать свое тело и дух. Часто подходят молодые люди с просьбой научить, показать, подстраховать. Есть и те, которые по сей день тренируются в нашей команде. Жаль, что тренировки проходят не в тех условиях, которые бы способствовали нашей безопасности. Это разрушенные здания, стройки, единственная площадка, и то для волейболистов, – «Артемовец». Хочется надеяться, что нас услышат и помогут организовать место для тренировок, которое будет безопасным для ребят. – Ваша команда принимала участие в каких-нибудь соревнованиях? У вас есть планы на будущее? – С командой нам пока не приходилось участвовать в соревнованиях. Мне доводилось принимать участие в крупных турнирах. Уверен, что в городе много ребят, которые хотят заниматься,

но подходящих условий для этого нет. Все упирается в отсутствие места тренировки. Также хочется организовать теоретические семинары по паркуру, на которых трейсеры могли бы не только обсудить теорию выполнения элементов, но и понять, зачем нужен этот вид спорта и каким образом может быть полезен. – Какой совет ты можешь дать нашим читателям? – Занимайтесь спортом. Отбросьте вредные привычки и практикуйте паркур. Вместе мы добьемся успехов. Елена Заводова. Фото: Роман Салов.

Над выпуском работали: Роман Салов, Татьяна Неплюева, Елена Заводова, Владлена Ронжина, Валерия Михно, Анастасия Преснова, Николай Емельяненко. P.S. ɻʘʖʨʜʨʩʳʟʤʩʜʧʜʨʤʲʜʩʜʣʲ ʦʧʟʡʥʢʳʤʲʜʫʥʩʥ ʤʥʘʥʨʩʟʟʦʧʥʨʩʥʤʜʥʧʛʟʤʖʧʤʲʜʣʲʨʢʟʟʦʧʜʛʢʥʝʜʤʟʶ ɰʰʜʣʨʩʪʛʜʤʩʥʘʛʢʶʧʖʗʥʩʲʘj3Fʨʦʜʡʩʜxʟʤʖʨʖʠʩʜ ,7646 Звоните: 23-79-09. Пишите ВКонтакте: vk.com/kvusu vk.com/stud_is.


32

ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t ɩɭɹʄ ɪɶɸɶɬ ʀɧɽɺʃ ɵɧ ɹɧɱɺɭ ,7646 t

Экономим место в саду Вы переехали из квартиры в частный дом и решили посадить огород. Да вот незадача: места на приусадебном участке не так уж и много, а планов на посадку масса. Что делать? Как выйти из положения? Оказывается, среди закоренелых дачников, любителей экспериментировать на своем участке, немало тех, кто научился экономить землю и с успехом использует вертикальные грядки.

Огурцы в бочке

Íàïðèìåð, áîëüøèì óñïåõîì ïîëüçóåòñÿ ïîñàäêà îãóðöîâ â áî÷êè. Ìåñòà îíè çàíèìàþò ñîâñåì ìàëî, à ñî ñâèñàþùèõ îãóðå÷íûõ ïëåòåé ëåãêî ñîáèðàòü óðîæàé. Ê òîìó æå â áî÷êå îâîùè ñîçðåâàþò ãîðàçäî ðàíüøå îáû÷íîãî. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âåðòèêàëüíîé ãðÿäêè äëÿ îãóðöîâ áåðåì ñòàðóþ áî÷êó, êðàñèì åå â ÷åðíûé öâåò, ÷òîáû îíà ëó÷øå ïðîãðåâàëàñü ñîëíöåì. Çàòåì çàñûïàåì íà òðè ÷åòâåðòè çåìëåé, ñìåøàííîé ñ òîðôîì è îðãàíè÷åñêèìè îòõîäàìè (ñîðíÿêè, òðàâà, ëèñòüÿ), ñâåðõó ïî÷òè âðîâåíü ñ êðàÿìè – çåìëåé, ñìåøàííîé ñ ïåðåãíîåì. Ïîòîì íà âåäðî âîäû äîáàâëÿåì ñòàêàí îãîðîäíîé ñìåñè è ïîëèâàåì. Äàëåå ïî ïåðèìåòðó áî÷êè ñàæàåì 4–5 êóñòèêîâ îãóðöîâ èëè ñååì ñåìåíà. À â öåíòðå áî÷êè ìîæíî ïîñàäèòü öâåòîê, íåâûñîêèé ïîìèäîð èëè ïåðåö, à òàêæå åùå îãóðöû.

Íàáðàñûâàåì ïîëèýòèëåí. Êîãäà îãóðöû ïîäðàñòóò äî 10 ñì, ñíèìàåì ïëåíêó, îñòàâëÿåì 7 ñàìûõ êðåïêèõ ðàñòåíèé. ×òîáû ïîçæå ïîäâÿçûâàòü ïëåòè, âòûêàåì â çåìëþ ïî êðàÿì áî÷êè ïÿòü ìåòðîâûõ ðååê, ñâåðõó ñêðåïëÿåì èõ ïåðåêëàäèíîé. Íà ðåéêè íàäåâàåì ïàêåò èç ïîëèýòèëåíà, â êîòîðîì äåëàåì îòâåðñòèå-îêíî. Òåïëè÷êà ãîòîâà. Çåìëÿ â áî÷êå ñîõíåò áûñòðåå, ÷åì íà îãîðîäå èëè â òåïëèöå, ïîýòîìó îãóðöàì òðåáóåòñÿ ÷àñòûé óñèëåííûé ïîëèâ. Ïðè ýòîì ñïîñîáå âûðàùèâàíèÿ äëÿ îãóðöîâ ñîçäàþòñÿ èäåàëüíûå óñëîâèÿ. Îíè ïîëó÷àþò òåïëî ñâåðõó îò ñîëíöà, ñ áîêîâ îò íàãðåòûõ ñòåíîê áî÷êè è ñíèçó îò ãíèþùèõ îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ. À ñàìà áî÷êà ñî ñâèñàþùèìè ïî êðàÿì îãóðöàìè è êðàñèâûì öâåòêîì ìåæäó íèìè âûãëÿäèò íàñòîÿùèì ÷óäîì. Áî÷êó ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ìåòàëëè÷åñêóþ, òàê è äåðåâÿííóþ.

Грядка-пирамидка Íåîáû÷íóþ âåðòèêàëüíóþ ãðÿäêó-ïèðàìèäêó ñäåëàåì ñàìîñòîÿòåëüíî. Äëÿ íåå ïîíàäîáÿòñÿ 4 äâóõìåòðîâûå òðóáû è 2 ÷åòûðåõóãîëüíèêà èç ïðóòà äèàìåòðîì 10 ìì. Èç æåñòè èëè ïëàñòèêîâîé òðóáû èçãîòàâëèâàåì ïîëèâíóþ òðóáó-ïèòàòåëü ñ îòâåðñòèÿìè äèàìåòðîì 7 ìì. Ïèðàìèäêó íà 1,5 ì çàòÿãèâàåì æåñòüþ èëè ïðî÷íîé ïëåíêîé, ìîæíî çàïëåñòè å¸ ëîçîé ñ íåáîëüøèìè ïðîñâåòàìè. Äåëàåì ðîìáîâèäíûå, òðåóãîëüíûå èëè êðóãëûå îòâåðñòèÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû èëè ïîñåâà ñåìÿí êóëüòóð (ðàçìåðîì 20, 40, 50 ìì). Òðóáà-ïèòàòåëü ñ îòâåðñòèÿìè äîëæíà èìåòü âûñîòó 1,6 ì. Äíî ïèðàìèäêè çàëèâàåì ãëèíîöåìåíòíûì èëè ãëèíîãèïñîâûì ðàñòâîðîì, íà íåãî â öåíòðå óñòàíàâëèâàåì òðó-

áó-ïèòàòåëü. Ñâåðõó îíà êðåïèòñÿ êðåñòîâèíîé èç ïðóòîâ òîëùèíîé 4–5 ìì. Êîãäà ðàñòâîð çàñòûíåò, òðóáó-ïèòàòåëü ïðèêðåïëÿåì (ëþáûì ñïîñîáîì) ê ïèðàìèäêå. Äàëåå âûñûïàåì íà äíî 3 ëîïàòû ãëèíû, ãðàâèé, ñóáñòðàò. Çàòåì ïðîèçâîäèì âëàãîçàðÿäêîâûé ïîëèâ ñ îðãàíî-ìèíåðàëüíûìè ïèòàòåëüíûìè ðàñòâîðàìè. Ïèðàìèäêó ëó÷øå èñïîëüçîâàòü äëÿ âûðàùèâàíèÿ òîìàòîâ, áàêëàæàíîâ, ïåðöà, îãóðöîâ, ìåëèññû, ìÿòû, øàôðàíà, áàçèëèêà è ò. ä. Óðîæàé òîìàòîâ ñ ïèðàìèäêè (5 øòóê â ðÿäó) ñîñòàâëÿåò äî 25 êã. Ÿ ìîæíî èçãîòîâèòü èç êîëüåâ, äåðåâÿííûõ ðååê, äàæå ñëîæèòü èç… êèðïè÷åé ñ îêíàìè äëÿ âûåìêè ñòàðîãî ñóáñòðàòà, ÷òî îáîéäåòñÿ ãîðàçäî äåøåâëå.

Ñõåìà èçãîòîâëåíèÿ ãðÿäêè-ïèðàìèäêè.

Клубника – детское лакомство

Äëÿ âåðòèêàëüíîé ãðÿäêè ïîäîéäåò êàê ïëàñòèê, òàê è ïîêðûøêè ðàçíîãî äèàìåòðà.

Âåðòèêàëüíûì ñïîñîáîì ìîæíî âûðàùèâàòü êëóáíèêó íà ìàëåíüêîì ïÿòà÷êå çåìëè. Äëÿ ýòîãî îñîáî ïîäõîäèò ðåìàíòàíòíàÿ êëóáíèêà (òà, êîòîðàÿ ïëîäîíîñèò âñå ëåòî äî îñåíè). Äåëàåì òàê. Íà ëþáîé àâòîñòàíöèè áåðåì íåãîäíûå øèíû îäèíàêîâîãî ðàçìåðà. Íà íèõ íà ðàññòîÿíèè 25 ñì ïî îêðóæíîñòè âûïèëèâàåì êðóãëûå äûðû, ñêîëüêî ïîëó÷èòñÿ. Ñòàâèì íèæíþþ øèíó íà ñîëíå÷íîå ìåñòî è çàñûïàåì çåìëåé äîâåðõó.  áîêîâûå îòâåðñòèÿ óñàæèâàåì îòðîñòêè êëóáíèêè, íåìíîãî çàãëóáèâ êîðåíü âíèç. Íà øèíó óñòàíàâëèâàåì ñëåäóþùóþ øèíó è çàñûïàåì çåìëåé. Ïîâòîðÿåì âûñàæèâàíèå îòâîäêîâ. È òàê äàëåå, äî ïðèåìëåìîé âûñîòû. Ïîëèâàåì ñâåðõó âîäîé. Âûðàùèâàåì, êàê îáû÷íî, íà ãðÿäêå. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïëîäîíîøåíèÿ ñëåäèì çà óñèêàìè. Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü îòâîäèòü èõ, òî áåçæàëîñòíî îùèïûâàéòå, ÷òî ïðèâåäåò ê áîëåå âûñîêîé óðîæàéíîñòè ÿãîä. Òàêóþ êëóáíè÷íóþ ãðÿäêó è íà áàëêîíå ìîæíî ðàçìåñòèòü.

Необычный сарайчик ×òîáû ïîëó÷èòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå îâîùè è çåëåíü, íóæíî èìåòü æåëàíèå, à çàòðàòû, êàê âèäåòå, ìèíèìàëüíû… Íà ñòåíàõ ñàðàÿ ìîæíî ñîîðóäèòü ðàçíûå âåðòèêàëüíûå êîíñòðóêöèè, â êîòîðûõ âû ëåãêî è ñ óäîâîëüñòâèåì âûðàñòèòå îãðîìíûé óðîæàé. Çåëåíàÿ êîìïîçèöèÿ â êàñêàäíîì ãîðøêå âïèøåòñÿ â ëþáîé óãîë.

Способов сэкономить пространство на приусадебном участке не так уж мало. Огородники с выдумкой всегда проявят смекалку и найдут выход из любой ситуации. Êàê âû ðåøàåòå ïðîáëåìó ìàëåíüêîãî ó÷àñòêà? Ïèøèòå: KVU@KVU.SU, óë. Èîíîâà, 182.

ɷʥʢʥʨʪʦʥʛʙʥʩʥʘʟʢʖɶʢʳʙʖɸʟʦʖʮʜʘʖʦʥʣʖʩʜʧʟʖʢʖʣʨʖʠʩʥʘXXXCJP[FNMFEFMJFDPNVB XXXLWFUPLSV XXXIPNFBSDIJWFSV


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ АВТОМОТО ОБЩЕЕ 19021 Продается легковой прицеп «Скиф», предназначен для туризма и отдыха. т. 8-903-489-43-72. 18578 Произведем покраску авто. Подготовка к покраске, антикоррозийная обработка. Возможны сварочные работы. т. 8-961-404-00-81. 19824 ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Транспортировка л/а и микроавтобусов. Т. 8-928-120-44-45. 20343 Куплю автомобиль отечественного или импортного производства на запчасти или под восстановление. Дорого. т. 8-929-814-85-47. 21440 Мото-велоцентр «Движ'ОК» предлагает мопеды, скутера, мотоциклы, квадрациклы производства Япония, Китай, новые и б/у. Запчасти и расходные материалы к ним. Профремонт и обслуживание мототехники. Продажа велосипедов и велоакссесуаров к ним. Кредит, гарантия. С 1 апреля каждому покупателю скутера шлем в подарок. Наш адрес: г.Шахты, пер. Шишкина, 102, т. 8-988-518-66-85. 21441 Автомасла, фильтры, расходные материалы, свечи, авто-химия, акссесуары. Запчасти в наличии и под заказ. Ремонт двигателя, КПП, ходовой и т.д. Замена масла предоставляет автоцентр «Движ'ОК». Наш адрес: г.Шахты, пер. Шишкина, 102, т. 8-988518-66-85. 20100 Продаю прицеп для легкового авто, 500 кг. т. 8-918-515-03-62, Олег. 21598 Продаюз/ч на ВАЗ и «Москвич-412», литые диски на 13. т. 8-908-515-35-20.

21030 Распродаю остатки. ВАЗ. Кузовные детали и рем. вставки, бампера крашеные и нет, кузовной пластик, оптика-фары. На все модели. Продаю недорого. т. 8-960-46-73-288. 21791 Запчасти ЗИЛ - блок, коленвал, головки, радиатор, стартер, генератор, ГУР, компрессор, кардан, фаркоп, задний мост, проводка, масл. радиатор. Нива 21213 на запчасти. ЗИЛ 133 ГЯ на запчасти, сварочный аппарат ВКСМ-1000. т. 8-928-609-97-14. 21916 Продается срочно двигатель ЯМЗ-236 после капремонта. т. 8-928-149-38-77. 22739 РЕМОНТ (пайка) БАМПЕРОВ и других пластиковых деталей автомобиля и мото (расширительных бачков, спойлеров, деталей салона, обвесов). пер. Комиссаровский, 83. WWW.A-SERVICЕ.WS. 20359 А/м АВИА, без документов, на ходу, в хор. сост. - 25 000 руб. А/м «Таврия», без документов, на ходу, в хор. сост. - 15 000 руб. А/м Газели, 2000 г. и 2001 г., 7-местная и простая (цельнометаллич.), требуют ремонта двигат., 70 000 руб. за 2 машины. г. Шахты, пер. Сквозной, 80 «с», т. 8-918-851-70-46, 8-918-851-70-35. 696 Обмен отработанных аккумуляторов на новые, покупка б/у аккумуляторов от 250 р./шт. т. 8-928227-28-00. 22740 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. ПОЛИРОВКА ФАР. Удаление загрязнений с кузова автомобиля, дисков, наконечников выхлопных систем и др. Защитные покрытия лакокрасочного покрытия. т. 8-918-5560-977, 8-928-905-20-43. пер. Комиссаровский, 83. WWW.A-SERVICE.WS. 22846 Куплю КПП ГАЗ-51, метал, кругляк. т. 8-928909-28-60. 22938 Продается скутер «Хонда-Такт 24» в хор. сост., пробег 9500 км. Цена 20 т.р. т. 8-905-453-62-79. 22921 Японский скутер «Хонда Дио», в отл. сост., цв. белый, без пробега по РФ. Ц. 25000 р. т. 8-909-41362-91. 21821 Продаю колеса на «Волгу-24-29» 205х70х14 в сборе, к-т, ц. 7 т.р. Много запчастей на «Волгу», ц. договорная. т. 8-951-536-14-17, Юрий.

22424 ГАЗ-пропан 4 месяца - 8 т.р. Диски литые R 14 с липучкой - 8 т.р. т. 8-908-184-16-83. 22436 Малярные работы, кузовной ремонт, ремонт бамперов и пластика. ЭВАКУАТОР, ВЫКУП АВТО. Т. 8-928-101-09-11, 8-906-45-31-911. 22445 Продается летняя резина R 18 Тоя, в хор. сост. Ц. 10 т.р., торг. т. 8-928-19-00-555. 23175 Куплю б/уавтомобиль ВАЗ, ГАЗ, Волга, Газель, Соболь на запчасти. Т. 8-928-903-84-42 23175 Мотоцикл Сова. В идеальном сост. 30 т.р. 8-928-130-74-04 23175 Продаётся 4 колеса б/у. Износ 50%. R 13 175х70. За комплект 2 000 руб. 8-918-578-30-10 Игорь 23175 Продаю запчасти наВАЗ, ГАЗ, Волга, Газель. Т. 8-903-432-42-98 23371 Продаются колеса штамповки оригинал 4х100 ступица 54, резина всесезонка, практически новая «Федерал» 185х65х15. Ц. 10 т.р. т. 8-961-42640-09. 23382 Осуществляю ремонт авто, кузовной ремонт, отделочные работы, рихтовка, покраска, полировка. Звонить в любое время. т. 8-950-844-30-45. 23491 Продается скутер 75 куб, сост. хор. Ц. 15 т.р. т. 8-961-323-79-92. 23552 Продаю запчасти для фронтального погрузчика L-34 Stalowa Wola в хор. сост. Продаю погрузчик Амкодор. т. 8-928-906-05-72. 23551 Ремонт дизельных и бензиновых иномарок: двигатель, ходовая, компьютерная диагностика, развал-схождение, замер компрессии, регулировка топливной аппаратуры. т. 8-928-766-41-19. 23537 Куплю ГАЗ-М 20 «Победа». т. 8-951-514-58-88. 23535 Продаю запчасти Опель Вектра - диски, подушка безоп., перед. крыло, перед. тормоз. колодки, привод внеш., ступица задняя, диск сцепления. Опель Омега - фаркоп. ДЭУ Эсперо - рулевая рейка, зад. фонари. ВАЗ-21099 - крышка багажника. ВАЗ2110 - фара, зад. бампер. Запчасти ГАЗ-69. ГАЗ-21 универс. багажн. т. 8-908-18-60-564, 8-928-158-23-85. 23496 Куплю автошины на Белаз, Ураган, МОАЗ, Урал, Камаз, Камаз-вездеход. ЗИЛ-131, ГАЗ-66 на сельхозтехнику Грейдер, погрузчик на эл.кары и др. новые и б/у. Спецтехнику: бульдозер, погрузчик, экскаватор, трактор, кран и др. технику, запчасти на технику, эл.станцию 10-2000 кВт. т. 8-928-956-90-17. 1769 Покупаем любого вида автомобили, в любом состоянии. Цена договорная. Запчасти на ВАЗ, Волга и Москвич на продаже. т. 8-928-102-72-72, 8-908196-96-69.

21064 Хундай-Туксон, 2005 г.в., американец, цв. белый, 4 WD, АКПП, 2 л, цв. белый, в обвеске, салон - кожа, 140 л.с., новая резина, очень хор. сост. Ц. 580 т.р., торг. Подробности по т.8-928-769-3438, 8-928-160-79-16.

21340 Качественно. Недорого. Капремонт двигателей, ходовой, КПП, легковых автомобилей импортного и отечественного производства. Компьютерная диагностика, колибровка прошивок, промывка форсунок. Электрика. Возможен выезд. т. 8-903-4329-426, Дмитрий, 8-908-194-45-15, Владимир.

22016 Срочно! ДЭУ-Нексия, 2008 г.в., в отл. сост., вложений не требует, ГУР, кондиц., все стеклоподъемн., центр. замок, цв. бежевый металлик, ц. 175 т.р., торг. т. 8-909-429-79-74. 21101 Хонда CR-V, 4 AWD, цв. черный, пр. 41.500 км, кожа, люк, все навороты, не бита, 2006 г.в., 1 хоз., а также детская коляска Адамекс. 3 в 1. т. 8-928-13745-20.

23814 Продаю резину новую Continental 205/70/16. Диски на 16 литые 5х114 (Toyota RAV 4, Chery, Vortex). т. 8-903-463-19-46. 23007 Срочно продается новый мотоцикл Чопер Lifan-250 куб., мощность 19 л.с., макс. скор. 125 км/ч, двигатель 4-тактный, с воздушным охлаждением, коробка мех. 5-ступка, привод цепной, электростартер, тормоза дисковые, растаможен, ПТС на руках. т. 8-938-102-82-37. 23076 Куплю ПТС или тех.талон на авто Тойота «Марк-II», гос. № В057.АН.61 на имя Сысоева Василия Ивановича. т. 8-928-770-47-61. 22396 Продаю раму, мосты, рессоры на ЗИЛ-130, резина 240х508, б/у, документы прицеп ОДАЗ. т. 8-918-893-10-94. 23099 Продается на ВАЗ-21099 головка блока, коленвал 1500, коробка, стойки. т. 8-988-947-15-23. 23088 Куплю документы на прицеп легкового автомобиля. т. 8-928-172-29-26, 8-918-898-65-95. 23146 Аренда легковых автомобилей от 500 р. в сутки. т. 8-951-531-55-55.

21288 Опель-Корса, 2008 г.в., АКПП, бережная эксплуатация, один владелец, ц. 360 т.р., торг. т. 8-905-451-91-59, с 10 до 18 час.

ИНОМАРКИ 19876 Mitsubishi Outlander, 2007 г.в., эл. зеркала с подогревом, сиденья с подогревом, салон кожаный люкс, печка автономка, мультируль, климатконтроль, круиз-контроль. Ц. 800 т.р. торг. Коробка - автомат, цв. серебристый металлик. т. 8-918-51503-62, Олег, 25-35-90, 8-918-587-60-83. 19000 Ford-Focus 2, 2008 г.в., V 2 л, АКПП, климатконтроль, диски и т.д. Комплектация chia. Не бита, не крашена, идеал. сост. Возможен обмен. т. 8-918569-37-64. 20042 Fiat Punto, 1997 г.в., объем 1,2 л, цв. красный. Ц. 130 т.р. т. 8-928-162-41-88. 21535 Мерседес А-160, 2000 г.в., двиг. 1,6, 102 л.с., кондиц., 4 ПБ, 4 стеклопод., музыка, цв. «серебро», регулировка сидений по высоте, АВС, гидроусилитель, литые диски. Ц. 255 т.р. т. 8-909-417-59-16. 21657 ДЭу-Нексия, 2001 г.в., в хор. сост., базовая комплектация, цв. белый, цена 130 т.р., торг. Собственник. т. 8-918-857-83-47. 21062 Рено-Дастер, V двиг. 2 л, полный привод, цв. «черный жемчуг», пр. 3000 км, декабрь 2012 г.в., все опции. Цена договор. т. 8-928-616-65-26.

1065 Продам трактор ЭО-2626 экскаваторпогрузчик, не челюстной, 1993 г.в., двигатель МТЗ-80, в отл. сост. т. 8-928-761-61-76, 8-928-14215-00.

21353 Квадроцикл Стеллс 700 DILHY-GT, 2012 г., сентябрь, пробег 1 т. км, защита ДИА, лебедка, блокировка, 4 WD, самый большой из Стеллсов, покупался за 310 т.р. Отдам за 222 т.р., торг, обмен. т. 8-961-294-38-33.

22816 Срочно Митсубиси Лансер 9, 2006 г.в., куплен в декабре 2006г., в хор. сост., АБС, кондиц., ГУР, ц/з, 1,6 л + зимняя резина, пр. 185 т. км. Ц. 300 т.р. без торга. т. 8-951-503-59-00. 22797 Mercedes-Benz W 124, 1991 г.в., дизель 2 л, расход 6 л на 100 км, налог 560 р. в год, ГУР, ABS, ЭСП, музыка, хор. тех. сост. Цвет красный металлик. Ц. 210 т.р., торг. т. 8-928-101-03-04. 22886 Опель-Инсигния, 2009 г.в., 1 хозяин, цв. серебристый, комплектация Cosmo. Ц. 720 т.р. т. 8-90645-40-777. 22906 Ситроен С-5, 2002 г.в., серый металлик, АКПП - типтроник, климат, все подъемники, АВС, эл. зеркала, круиз и т.д. Пневмо-подвеска. Ц. 330 т.р. Или обмен на более дешевое авто. т. 8-928-164-34-55, 8-952-586-15-58. 22926 Шевролет-Ланос, 2008 г.в., в хор. сост., цв. синий, цена договорная. Газосварочное оборудование. Дубленка, муж., 52 р-р. Постельное белье из шерсти, полуторка (комплект). т. 8-961-270-52-71. 22957 «Додж Калибр», 2008 г.в., в России с осени 2012 г., из Германии, сост. идеал., 2 новых комплекта резины, 6-ступ. МКПП, все навороты, салон комбинированный, перед. привод, пр. 78 т. км, ц. 650 т.р., торг. Или обмен на внедорожник до 5 лет, полный привод. Возможна доплата в обе стороны. т. 8-952-576-64-20. 21324 Фольксваген-Пассат В-3, 1990 г.в., цв. серебристый металлик, кузов оцинкован, чистый салон, сигнализ., 4 стеклоподъемн., литые диски, в России с 2005 г., без вложений, двиг. 1,8 инжектор,срочно, торг. т. 8-950-860-00-08. 21281 Форд-Фокус, 2003 г.в., в аварийном сост., делов немного, 100 т.р., торг, обмен. т. 8-928-181-39-62. 21280 Митцубиси-Монтеро-Спорт, 2003 г.в., цв. серебристый + аэрография, 3 л бензин, кожа, автомат, круиз, кондер, эл. люк и мн. др., сост. отл., вложений не треб. Обмен на джип. Ц. 550 т.р., торг. т. 8-928-181-39-62. 21279 Форд-Ренжер, 2007 г.в., цв. серебрист., т/дизель, 2,5 л, 150 л.с., съемный кунг, ц. кунга - 90 т.р., подогрев сиден., подогрев двигат., кондиционер, зимняя резина на дисках, сост. отл. Ц. 750 т.р., торг, обмен. т. 8-938-100-12-48. 21276 Nissan Primera, 1998 г.в., в хор. сост., цв. синий, 2,0 л. кондиц., люк, все эл. стеклоподъемн., все работает, ц. 160 т.р., торг при осмотре. т.8-988-583-81-84. 21285 Форд-Фьюжин, 2007 г.в., в отл. сост., в максимальной комплектации, плюс допол. оборудование, цв. серебристый металлик. т. 8-928-607-25-08.

21121 Mersedes Benz A 150, автомат, идеал. сост., кожаный салон, цв. «серебро», ц. 405 т.р. т. 8-909-435-87-34. 21698 Ниссан-Примера, 1993 г.в., 2 л, дизель, 75 л.с., гидроусилитель, люк, стеклопод., корр. фар, расход 7,5 л по городу, цв. серый, в раб. сост. т. 8-903-46260-70. 21777 Ниссан Примьера, 2007 г.в., цв. черный, двиг. 2,0 л, автомат, салон-кожа, эл.привод сидений, самой полной ком-ции, не крашена. Ц. 450 т.р., обмен. т. 8-928-152-52-04, в лобое время. 21895 Митцубиси Ланцер, объем 1,5, 109 л.с., 2008 г.в., в одних руках, коробка-автомат. Ц. 495 т.р. т. 8-928-600-44-15, 23-11-26, 8-928-155-98-49. 21914 Форд Фокус, 2001 г.в., хэтчбек, цв. серозеленый, двиг. 1,8, 115 л.с., подогрев сидений, кондиц., регулировка руля, стеклопод. перед., тонировка, зим. резина. Ц. 245 т.р., торг. т. 8-928-227-28-12. 1061 ДЭУ-Нексия, 2004 г.в., цв. бежевый металлик, в ДТП не была, пр. 112 т.км, родной, музыка, ГУР, сигнализ., 4 стеклоподъемн. Ц. 155 т.р. Торг. т. 8-928752-69-58. 22827 Пежо 307 SW, 2004 г.в., двиг. 2 л, кожаный салон, климат-контроль, панорамная крыша, МКПП, резина зима + лето, литые диски. Прекрасный семейный автомобиль. Ц. 330 т.р. т. 8-961-817-89-05.

21287 WV Джетта, 2007 г.в., цв. красный, автомат, климат, одни руки, покупался у оф. дилера, в хор. сост., ц. 420 т.р., торг при осмотре. т. 8-905-451-9159, с 10 до 19 час. 21278 Хундай-Акцент, 2005 г.в., цв. красный, пр. 85 т.км, комплектация МТ-3, музыка, сигнализ., АБС, ГУР, стеклоподъемн. все, эл. зеркала, 2 хоз., авто в отл. сост. Ц. 250 т.р. т. 8-988-894-99-17. 21317 Хундай-Акцент, 2008 г.в., кондиционер, ГУР, лит. диски, сигнализ. с обр. связью, пр. 117 т.км, сост. хор. Ц. 275 т.р. т. 8-928-147-65-33. 21320 Шевролет-Ланос, 2009 г.в., отл. сост., ГУР, кондиционер, сигнализ., стеклоподъемн., музыка, тонировка. Ц. 225 т.р., торг. т. 8-903-462-60-51. 23813 Форд-Фокус, 2008 г.в., серебристый цв., 1,8 л, МКПП, один хозяин, без ДТП, комплектация «Chia», диски R 18, сост. отл., испанская сборка. Ц.468 т.р. т. 8-928-776-39-89. 23817 Форд-Фокус, 2006 г.в., цв. черный, 1,6 л, АКПП, комплектация «Chia», ксенон, литые диски, музыка «Пионер», сост. отл. Ц. 365 т.р. т. 8-928-192-21-11. 22042 Опель-Тигра, 1995 г.в., цв. «бизон», салон кожа, кондиц., ГУР, АБС, эл. стеклоподъемн., ксенон, противотуманки, МР-3, DVD, центр. замок, сигнализ. с обр. связью, диски на 15. Ц. 165 т.р., торг. т. 8-988571-16-55. 21359 Форд-Фокус, 2008 г.в., цв. «серебро», 1,6 л, ГУР, эл. пакет, АБС, нов. резина, сост. идеал.. 1 хоз., торг, обмен. Ц. 398 т.р. т. 8-961-294-38-33. 21357 Опель-Рекорд, двиг. 2 л, 1985 г.в., инжектор, механ. коробка, люк, ГУР. т. 8-951-844-91-25. 21365 Фольксваген-Пассат, 1997 г.в., двиг. 1,6 л, МКПП, цв. серебристый металлик, сост. отл., ц. 260 т.р. Торг. т. 8-905-485-17-97. 23781 Срочно! Пежо-206, 2002 г.в., цв. синий, АКПП, в хор. сост., ц. 250 т.р. Торг. т. 8-928-121-09-98. 23770 Срочно! Киа-Спектра, 2007 г.в., двиг. 1,6 л, 101 л.с., кондиционер, две подушки безопасн., 4-е стеклоподъемн., МР-3, диски R 14, ц. 275 т.р., торг. Возможен обмен. т. 8-928-152-43-07. 23006 Срочно Тойота-Корола, 2010 г.в., 1,6 л, цв. белый, механика, 6-передач, не бита, не крашена, 1 хоз., пр. 47,800 км + зим. резина. т. 8-938-102-82-37. 23011 Срочно Vortex Tingo (Чери Тигго), пр-во ТаГАЗ, кроссовер, 2011 г.в., полная ком-ция, пр. 25 т. км, 1 хоз., машина Ростовская, сост. отлич. Ц. 445 т.р., возможен обмен. т. 8-928-155-71-55. 23019 Ситроен С1, 2011 г.в., 1 хоз., цв. черный, пр. 10 т. км, АКПП. Ц. 350 т.р. т. 8-928-185-48-84, 8-929813-33-21. 23021 Хундай Акцент, 2010 г.в., цв. бордовый, МТ-3, 1 хоз., сигнал., музыка. т. 8-929-813-33-21, 8-928-18548-84. Ц. 335 т.р. 23023 Фольксваген-Вента, 1993 г.в., АКПП, двиг. 1,8, бензин-газ-метан, цв. красный, АВС, ГУР, эл.люк, в хзор. сост., не гнилой. Ц. 130 т.р., торг. т. 8-928-111-13-84. 23024 «Протон» (прототип Митсубиси Лансер), 2000 г.в., двиг. 1,3 i, хэтчбек, 5-дверный, цв. синий металлик, сигнал., 2 ПБ, музыка, ГУР. Ц. 95 т.р., торг. т. 8-988-572-40-37.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

33

23044 Фольксваген Пассат В-3, седан, 1993 г.в., 2 л, инжектор, в хор. сост., после капремонта двишателя и ходовой, ГУР, музыка, эл.зеркала, цв. «мокрый асфальт», сел и поехал. Машина на белорусских номерах, без всяких переоформлений, можно по ген. доверенности. т. 8-928-761-23-40. 23010 Срочно Рено Логан, 2009 г.в., цв. темносерый метал., двиг. 1,4, газ-распределенка, 1 хоз., в хор. сост. Ц. 205 т.р. т. 8-928-909-74-52. 23064 ЗАПЧАСТИ НА ВСЕ ИНОМАРКИ в наличии и под заказ, по низким ценам. Срок выполнения заказа от одного дня. КЛИПСЫ НА ИНОМАРКИ. Пер. Комиссаровский, 118, магазин «АВТОКОЛОР», т. 8-928-108-78-57, 8-918-895-92-72. 23065 Рено Логан, 2007 г.в., цв. светло-зеленый, 1,6 л, полнаяком-ция, сост. отличное. Ц. 260 т.р. т. 8-928176-28-83. Дима. 23066 Audi А6, 2000 г.в., цв. черный, 1,8 л, автомат, полный эл.пакет, климат, сост. отличное. Ц. 370 т.р. т. 8-928-176-28-83. 23082 Хундай «Элантра», 2004 г.в., сборка-Корея, 2 л, 141 л.с., АКПП, круиз, ПЭП, пр. 120 т. км, салон ухожен, не прокуренный, велюр. Ц. 320 т.р., торг, обмен с доплатой. т. 8-960-456-16-29. 23091 Фольксваген Пассат, 1991 г.в., цв. белый, ГУР, эл.люк, моновпрыск. Ц. 110 т.р., возможен обмен на ВАЗ. т. 8-908-516-78-83. 23120 Volkswagen Golf, 2003 г.в., 1,4 л, бензин, 75 л.с., кондиуц., все эл.стеклопод., эл.зеркала, регулировка сидений, руля, гидроусилитель, омыватель фар, АВС, ESP, ASR, сост. авто отличное. Цена дог. т. 8-906-439-32-44. 22421 Рено Логан, 2009 г.в., ГУР, подушка, кондиц., не такси, учет - Шахты. т. 8-908-18-41-683. 22422 Рено Логан, 2007 г.в., 1,6 л, ГУР, подушка, сигнал., стеклопод., кондиц., не такси, учет местный. т. 8-951-497-24-16. 23176 Ниссан Кашкай 2009 г. в. Серый металлик. АКПП, 2,0л. Чёрная кожа, самая полная комплектация, пробег 60 т. км. 1 хоз. 680 т.р. Т. 8-928-10-777-33. 23176 Тойота Камри 2009 г.в. Серебро. 2,4 л. АКПП. 50 т.км. Не бита, не крашена. Есть всё. 1 хоз. 740 т.р., торг, обмен. Т. 8-928-10-777-33 23157 Хендай Акцент, 2007 г.в., пр. 78 т. км, цв. темно-серый, макс. ком-ция МТ-3, АВС, кондиц., ПБ, стеклопод. все. т. 8-952-60-195-70. Сергей. 23160 Ниссан-Альмера классик, 2007 г.в., цв. бирюзовый, АБС, ПБ, ГУР, кондиц., МР-3 магнитола, дорогие R 15 диски, без ДТП. ПТС-оригинал. Ц. 350 т.р., торг. т. 8-952-60-195-70. 23158 Рено-Логан, 2007 г.в., макс. ком-ция, есть АВС, кондиц., ПБ, магнитола Pioneer с 6 колонками, оригинальные R 14 диски с дорогой резиной, машина в отл. сост. Ц. 285 т.р. т. 8-961-405-70-21. Сергей. 23356 Фиат Альбеа, 2008 г.в., 1 хоз., пр. 30 т. км. Продаю или меняю. т. 8-929-816-43-40. 23355 Тойота Камри, 2007 г.в. Ц. 600 т.р. т. 8-929-81643-40. 23357 Фиат Альбеа, 2008 г.в., пр. 20 т. км, 1 хоз. Продаю или меняю. т. 8-928-618-54-97. 23368 Shevrolet Spark, 2009 г.в., автомат, 0,8 л, машина в хор. сост., цв. ярко-зеленый, все опции, небитая, торг при осмотре, возможен обмен. т. 8-928180-89-79. 23404 ДЭУ-Матиз, 2007 г.в., цв. «василек», в хор. сост., ком-ция макс., ГУР, кондиц., стеклопод. противотуман. фары и др. Ц. 170 т.р. т. 8-918-525-20-09. 22475 Хундай Акцент, 2004 г.в., МТ-3 (максималка на механике), ПБ, кондиц., ГУР, ABS, полный эл.пакет - все работает без замечаний, кузов без повреждений и без аварий, абсолютно чистый салон. Дополнительно установил парктроник, видеорегистратор, антирадар, борт. комп., магнитола МР-3, хор. акустика (6 колонок). Ц. 239 т.р. т. 8-961-401-31-10. 22486 Срочно Reno Меган, 2005 г.в., 1 хоз., пр. 150 т. км, все расходники поменяны, машина без вложений, цв. серебро, АКБ-новый, резина новая. Ц. 275 т.р. т. 8-928-777-59-57. 23436 Шевролет Ланос, 2008 г.в., цв. сине-серый, кондиц., сигнал., музыка, стеклопод. Airbag, 1 хоз., учет г.Шахты, не бит, не крашен, пр. 53 т. км, кредит, обмен на ваш авто. Ц. 230 т.р. т. 8-908-508-68-87. Павел. 23467 Фольксваген поло (седан), 2012 г.в. декабрь, 1,6 л, автомат, пр. 8 т. км, цв. темно-серый, на гарантии, литые диски, кож. пакет, тонировка, музыка, подогрев сидений, зеркал, цена дог. т. 8-904-345-40-85. 23467 Тойота Версо (минивен), 2012 г.в. - октябрь, 1,8 л, 6 МТ, пр. 5 т. км, цв. белый лак, полный эл.пакет, цена дог. т. 8-904-345-40-85. 23464 Хундай Акцент, 2009 г.в., эл.стекла, кондиц., магнитола, сигнал., цв. синий металлик, снята с учета для продажи. Ц. 285 т.р., торг. т. 8-918-524-18-14. 23512 Шевроле Авео, 2005 г.в., цв. синий метал., хэтчбек, коробка-автомат, кондиц., ГУР, фронтальные подушки безоп., эл.зеркала, 4 эл. стеклопод., сборка Корея, 1 хоз., сост. отличное. Ц. 280 т.р. т. 8-951-538-04-74. 23519 Опель Вектра, 1989 г.в., инжектор, 2 л. Форд Ссиера, 1983 г.в., 2 л. т. 8-909-421-76-35, 8-905-42744-43. 23529 KIA Spectra автомат, куплена в конце 2009 г., 1 владелец, цв. серебристый металлик, автомат, кондиц., ГУР, работает без нареканий, не бит, не крашен. Ц. 315 т.р., торг. т. 8-908-511-43-02. Евгений. 22465 Продам в хорошие руки отличный авто Субару Легаси Аутбэк, 2000-2001 г.в., или поменяю на Приору-универсал хэтчбек или Шевролет Ниву. т. 8-950-867-25-08. 22515 Хундай Терракан, 2004 г.в., 2,9 М, т.дизель, цв. серебристый, полный подключаемый привод, сост. отличное. Ц. 560 т.р., обмен. т. 8-961-302-02-26. 22518 Мазда-3, 2007 г.в., цв. черный, 1,6 автомат, полная ком-ция, климат, сост. отлич., резина зима + лето литье. Ц. 385 т.р. т. 8-951-494-88-70. 22530 ДЭУ Нексия, 2003 г.в., цв. серебристый, ГУР, кондиц., эл.стеклопод., МР-3. Ц. 155 т.р., торг. т. 8-906-424-66-27.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 897. Ðåêëàìà

753. Ðåêëàìà

МОПЕДЫ запчасти оптом сервис СКУТЕРЫ и в розницу гарантия МОТОЦИКЛЫ ремонт КВАДРАЦИКЛЫ кредит ВЕЛОСИПЕДЫ

Требуются продавцы-консультанты, механики

Кредит предоставлен «Хоум Кредит Банк», «РусфинансБанк», «ОТП»

Огромный выбор техники из Японии и Китая

(салон по продаже б/у автомобилей) СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых Авто БЫСТРАЯ ОЦЕНКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АвтоКРЕДИТ*, ТЕХОСМОТР АвтоСТРАХОВАНИЕ ( более 10 компаний) Оформление КУПЛИ – ПРОДАЖИ, СПРАВКА – СЧЕТ

8-928-77-88-066 г. Шахты, ул. Дачная 359 (напротив Авторынка)

878. Реклама

КРЕДИТ от 25 000 - 250 000 руб.

БЕЗ ОТКАЗОВ! г.Шахты, пр. Пушкина д.29 А, 1 эт., 1 оф., тел. 8(8636)27-22-84, 8-951-5-222-884

ул. Дачная, 329 «Терминал», ул. Державина, 1 «б», рынок «Стайер» т. 28-13-49, 8-918-588-85-80, 8-988-555-69-68

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С. 1035. Ðåêëàìà

АВТОМОТО

Магазин «АВТОСПЕКТР»

ИНОМАРКИ 22531 ДЭУ-Матис, 2007 г.в., цв. желтый, пр. 52 т. км, гидроусилитель, стеклопод., автомагнитола, 2 комта резины, все работает исправно. Ц. 155 т.р., небольшой торг. т. 8-928-173-70-80. 23549 Ниссан Тиида, 2008 г.в., 1,6 механика, комция «Комфорт». т. 8-906-185-91-32. 23555 Шевролет Авео хэтчбек, 2007 г.в., пр. 50, стеклопод., кондиц., АБС, ПБ, ГУР, музыка, резина-зималето, цена дог. Возможен обмен. т. 8-928-954-21-16. 23569 Внедорожник марки Greatt Vall Н-3 суперлюкс, 2011 г.в., цв. серебро, пр. 65 т. км, цена дог. т. 8-928-198-59-73. 1843 Срочно! Рено-Сценик 3, 2009 г.в., отл. сост., комплектация экспрессион, сборка Франция. т. 8-903-488-73-57. 1858 ДЭУ-Эсперо, 1998 г.в., двиг. 2 л, МКПП, цв. красный,в норм.сост., ц. 90 т.р., торг при осмотре. т. 8-960-449-88-27, Вадим. 1860 Опель-Кадет, 1986 г.в., двиг. 1,6 л, цв. зеленый, не гнилой, двигатель, коробка, ходовая - в хор. сост. Ц. 70 т.р. т. 8-928-132-97-20. 1700 Авто ДЭУ-Нексия, 2001 г.в., цв. белый, 3 хоз., авто в хор. сост., есть все: ГУР, кондиц., все стеклопод., в подарок отдам зимнюю резину на штампе. Ц. 125 т.р., торг. т. 8-961-285-01-90. 1708 Рено Сценик-3 Гранд, 2009 г.в., 7 мест, 1,5, турбодизель, цвет бежевый. Ц. 537 т.р. т. 8-903-434-72-64. 1447 Срочно ДЭУ Матиз, цв. черный, 2011 г.в. (конец), не бит, не крашен, зимняя резина - в подарок! т. 8-903-437-36-84. 1735 Chevrolet Cruz, 2011 г.в., цв. голубой металлик, 1 хоз., сост. отличное. т. 8-918-536-26-48. 1455 Нива-Шевролет, 2013 г.в., комплектация: кондиционер, эл.зеркала, ц/з, пр. 200 т. км. Ц. 465 т.р. т. 8-928-119-64-08. 1459 Рено Логан, экспл. 2009 г., сост. отличное, полная ком-ция, небитая, некрашеная. Ц. 295 т.р. т. 8-908-186-38-88. 1463 Opel Actra G, 2003 г.в., седан, 1,600, 16-клап., стеклопод., подогрев сидений, зеркал, аудиоподготовка, сост. отлич. Ц. 245 т.р., торг приветствуется. т. 8-960-442-69-60. 1793 Шевроле-AVEO, 2004 г.в., механика, цв. «салат.», пр. 100 т. км. Ц. 240 т.р. т. 8-928-193-29-95. 1918 Дом, 3 комнаты, треб. ремонта, рядом речка, Усть-Донецкий район, п. Керченский. Обмен на автомобиль. Ц. 280 т.р., торг. т. 8-928-751-92-03. 1800 Фольксваген-Пассат универсал Б5+, все опции. т. 8-952-568-38-39. 1916 Chevrolet-Lanos, 2007 г.в., цв. бежевый металлик, 1 хоз. Ц. 225 т.р. т. 8-928-903-86-28.

ЛЕГКОВЫЕ 21605 ВАЗ-2107, 2002 г.в., пр. 62 т. км, цв. бордовый, сост. среднее, газовое оборудование, ц. 55 т.р., без торга. п. Фрунзе. т. 8-908-505-71-35, Евгений. 21580 ВАЗ-21103, цв. «ниагара», 2002 г.в., 1,5 л, 16 клап., сост. отл., вложений не требует, ц. 135 т.р., торг. т. 8-918-551-46-53, Иван. 21622 Продается «Приора», 2009 г.в., в идеальном сост. т. 8-928-954-13-76. 20995 ВАЗ-2105, 2000 г.в., двиг. 03, КПП 5-ст., цв. светло-беж., в хор. сост., вложений не требует, ц. 62 т.р., торг. т. 8-960-454-70-43, после 16 час. 21753 Нива, 2003 г.в., цв. белый, инжектор, сост. идеал., ц. 175 т.р., торг. Продам резину Кордиант на Ниву, новые с литыми дисками, в полцены - 20 т.р., резина летняя новая Continental - 12 т.р.. Куплю трансформатор для дома. т. 8-918-856-98-60. 21852 ВАЗ-21083, 1996 г.в., цв. белый, двиг. 1,5, сост. хор., дно целое, все стекла родные, газ-бензин. Ц. 65 т.р., торг. т. 8-904-348-08-07. Максим. 21836 ВАЗ-2114, 2004 г.в., цв. коричневый металлик, 2 хоз., все вопросы по т. 8-908-506-46-02. Срочно! 22226 ГАЗ-31105, 2005 г.в., двиг. 406 инжектор, сост. отлич. Ц. 140 т.р., торг. т. 8-904-504-79-14. 22924 Продается ВАЗ-21053, 2007 г.в., в отл. сост. т. 8-905-45-46-811. 22883 ВАЗ-2109, цв. зеленый, сост. хор., 1997 г.в., ц. 70 т.р. т. 8-918-503-85-84. 22881 Срочно! ВАЗ-2106, цв. серый, 1988 г.в., в хор. сост., ц. 40 т.р., торг. т. 8-961-407-62-90, Александр.

904. Ðåêëàìà

Компьютерный подбор автоэмалей, расходные материалы для покраски а/м. Пайка бамперов.

Покраска а/м с гарантией ул. Ионова, 182 (рядом с редакцией «КВУ») т. 25-49-27 21820 ГАЗ-3110, цв. «зеленый сад», 1999 г.в., двиг. 4062 инжектор, много нового, ц. 60 т.р., торг при осмотре. т. 8-951-536-14-17, Юрий. 22826 ВАЗ-21099 инжектор, цв. белый, 2001 г.в., в хор. сост., вложений не требует, стеклопод., сигнал., музыка, гаражное хранение, негнилая, небитая, использовалась от дома до работы, собственник девушка, машина снята с учета. т. 8-928-197-56-59. Иван, звонить с 10 до 20 час. 22868 ВАЗ-2101, 1973 г.в., один хозяин, сост. хорошее. т. 8-919-88-11-855. 22971 Срочно! ВАЗ-2107, 2004 г.в., новое газ. оборудование, карбюратор, второй хозяин, мелкие недочеты, некрашенная, все родное. Ц. 65 т.р. т. 8-905430-55-80. 22981 Срочно! ВАЗ-21099, ноябрь 2002 г.в., инжектор, не бита, не крашена, сост. среднее, не Москва (нужно облить), салон норм., двиг. коробка на 5, цв. «ниагара». Ц. 105 т.р. т. 8-918-533-22-00. 21293 ВАЗ Калина, 2007 г.в., седан, цв. фиолетовый, пр. 64 т.км, ц. 175 т.р. т. 8-903-472-45-85. 21301 ВАЗ-2115, цв. темно-красный металлик, МР-3, сигнализ. с обр. связью, пер. стеклоподъемн., центр. замок, пр. 125 т.км, ц. 145 т.р. Торг при осмотре. т. 8-908-506-94-42, Роман. 21131 ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. металлик, дв. 1,5 л, карбюратор, ц/з, сигналка, музыка, машина в хор. сост. т. 8-928-126-59-70. 21323 ВАЗ-2115, 2004 г.в., двиг. 1,5 инжектор, МКПП 5-ст., цв. синий металлик, литые диски, музыка, сигнализ., стеклоподъемн., чистый салон, отл. сост., ц. 127 т.р., срочно, торг. т. 8-951-518-18-88. 23774 Продаю ВАЗ-2106, 1995 г.в., двиг. 03, цв. белый. Цена договорная. т. 8-928-108-90-34. 23773 ВАЗ-2106, 1994 г.в., двиг. 03, цв. светлобежевый, железо все родное, менялись короба, сост. норм. Ц. 45 т.р., торг. т. 8-989-618-57-33. 23772 ВАЗ-2107, 2002 г.в., двиг. 06, цв. «мурена», сигнализ., центр. замок, музыка, литые диски R 14, машина в хор. сост. Ц. 78 т.р. т. 8-909-436-25-65. 23763 ВАЗ-21214 «Нива», 2011 г.в., цв. «темная вишня», ГУР, музыка, электронная педаль, тонир., сост. идеал. Ц. 305 т.р., торг. т. 8-951-500-27-22. 23767 ВАЗ-2111, универсал, 2008 г.в., один хоз. шахтинец, серебристый петаллик, пр. 72 т.км, ГУР, евросалон, подогрев сидений, салон - велюр, стеклоподъемн., сигнализ., музыка и т.д., сост. идеал. Ц. 205 т.р., торг. т. 8-961-332-43-58. 23791 Лада-Приора, 2011 г.в., цв. серый, хэтчбек. Подробности по т. 8-928-609-92-40. 22033 ВАЗ-2111, в хор. сост., цв. черный, 2006 г.в., вложений не требует. Ц. 155 т.р. Торг. т. 8-928-121-87-05. 22044 ВАЗ-2109, инжектор, цв. «изумруд», передние стеклоподъемн., сигнализ. с обр. связью, гаражное хранение. Ц. 90 т.р. т. 8-909-41-11-292. 23794 ВАЗ-21053, 1993 г.в., в отл. сост., вложений не требует, 5 ступ. КПП, ц. 48 т.р., торг при осмотре. т. 8-961-331-22-10. 23010 Срочно ВАЗ-Калина, 2011 г.в. (конец), хэтчбек, цв. белый, 8-клап., 1,6 л, пр. 33 т. км, не бита, не крашена, музыка, сигнал., перед. стеклопод. Ц. 250 т.р., возможен обмен. т. 8-928-155-71-55. 23020 ВАЗ-21073, 2011 г.в., цв. стальной, 1 хоз., сигнал., ц. 160 т.р. т. 8-929-813-33-21, 8-928-185-48-84. 23025 ВАЗ-21043, КПП 5-ступка, 2001 г.в., стеклопод., электронное зажигание, салон семерки, цв. фиолетовый, вложений не треб. Ц. 80 т.р., без посредников. т. 8-960-455-00-94. 23027 Нива-Шевролет, 2004 г.в., двиг. 1,7 i, цв. золотистый, в отлич. сост. Ц. 235 т.р., небольшой торг. т.ю 8-928-111-13-84.

23058 ВАЗ-2107, цв. красный, 2007 г.в., сост. хор. Ц. 83 т.р. т. 8-988-890-95-19. 23046 Фольксваген Пассат В-3, седан, 1993 г.в., 2 л, инжектор, в хор. сост., после капремонта двишателя и ходовой, ГУР, музыка, сел и поехал. Машина на белорусских номерах, без всяких переоформлений, можно по ген. доверенности. т. 8-928-761-23-40. 23042 ВАЗ-2110, 2005 г.в., цв. «млечный путь», двиг. 1,6, сост. хор., машина на учете в Шахтах, музыка, сигнал., стеклопод. Ц. 155 т.р. т. 8-928-180-42-48. 22368 ГАЗ-3110, 1999 г.в., двиг. 402. т. 8-903-486-6127.

23053 ВАЗ-2115, 2004 г.в. (декабрь), цв. кристалл, ц/з, стеклопод., резина новая «Нокиан», сиденьяспарко с подогревом, сост. отл., торг при осмотре. т. 8-918-566-91-85. 22374 Срочно ВАЗ-21099, 1993 г.в., цв. красный. Ц. 50 т.р., торг. т. 8-905-486-72-62. 22375 Срочно Москвич 2141, 1994 г.в., двигатель с ВАЗ-2106, цв. белый. Ц. 35 т.р. т. 8-960-446-94-36. 23039 Срочно ВАЗ-21101, 2007 г.в., двиг. 1,6, 8-клап., темно-зеленый метал., пр. 92 т. км, музыка, сигнал., стеклопод., борт. комп., 1 хоз. ПТС-63. Ц. 163 т.р. т. 8-928-909-74-52. 2857. Ðåêëàìà

НАМ 12 ЛЕТ!!!

В свой юбилей дарим специальные цены наSamsung всю электронику и бытовую технику! Samsung 600 Гц

+ цифровой тюнер

81

см

130

9900 руб.

102

см

13990 руб.

(1180 руб./мес.) (780 руб./мес.)

(560 руб. в месяц)

Samsung 180 см

см

21000 руб.

Asus

Samsung

9 000р.

(500 руб./мес.)

КРЕДИТ 0/0/24 LG

Beko

6 500р.

16000 руб. (370 руб./мес.) (900 руб./мес.) мультиварки Redmond

газ. печь 4-конф.

Beko 2м

10 990р.

10900 руб.

(620 руб./мес.) (620 руб./мес.)

Водонагреватели баки Ariston газовые колонки 4 290р.

3 350р.

(240 руб. /мес.)

2 550р.

(150 руб. /мес.)

(190 руб./мес.)

4 250р.

(240 руб./мес.)

СПЛИТСИСТЕМЫ более 100 моделей

Установка бесплатно

2

Shivaki 25м 7 800р.

(440 руб./мес.)

LG (Корея) 25м2 13 600р. (750 руб./мес.)

Panasonic (Малайзия) 19 700р. (1100 руб./мес.)

Кредит предоставляется банками «Русский Стандарт», «Хоум Кредит», «РусФинанс Банк». Подробности о сроках, месте проведения акции можно узнать у продавцов по указанному адресу и телефону.377. Ðåêëàìà

*кредит предоставляется ОАО «Сбербанк»

34

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

«ТЕХНОМИР-1» пр. Победы Революции,128 (напротив 2-й школы) «ТЕХНОМИР-3» пр.Победы Революции, 103 (10 м от входа в ц. рынок) «СОЮЗ-2» ул. Советская,122 (напротив Дома техники)


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

35 22918

АВТОМОТО ЛЕГКОВЫЕ 23100 ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. серый металлик, стеклопод., обогрев сидений, МР-3, 1 хоз. по ПТС. Ц. 165 т.р. т. 8-909-435-72-83. 23131 Приора универсал, 2010 г.в. (сентябрь), цв. кварц, пр. 40800 км, АБС, ПБ, эл.усилитель руля, эл.зеркала, кондиц., литые диски, аудиосистема Пионер, 1 хоз. Ц. 305 т.р., торг. т. 8-928-157-28-03. 23129 ВАЗ-2114, цв. золотистый, 2006 г.в., музыка Пионер, борт. комп., тонировка по кругу заводская, чистый салон, подогрев сидений, диски R 14 литые. ПТС родной. т. 8-928-101-70-07. 23130 ВАЗ-2115, цв. красный, 2000 г.в., ремонт двиг. и коробки передач, новая рулевая рейка, новые стойки, стеклопод., музыка МР-3, новая резина, тонировка. т. 8-950-851-55-52. 23147 ВАЗ-2114, 2007 г.в., цв. металлик, тонировка, музыка, ц/з, сигнал., машина в хор. сост. т. 8-928180-66-25. 22417 Шевроле Лачетти, 2007 г.в., цв. серебряный, 1 хоз., пр. 80 т. км, на литых дисках. Ц. 310 т.р. т. 8-928105-76-21. ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. темно-зеленый, хозяин один. Ц. 147 т.р. т. 8-903-433-77-42. 23184 ВАЗ Калина, седан, 1,6 - 8 кл., серебристый металл., заводской тюнинг, тонировка, 2 сигн., передние стеклоподъемн., доводчики, салон светлый, ЭУР, диски, «зима-лето», музыка USB, после полного ТО. Без аварий. Местная. Собственник. Сост. отл. Любые проверки. Ц. 205 т.р., торг. т. 8-928-132-44-46. 23087 Лада Калина 2008 г.в. Серебро. 1,4 л., 89 л.с. 80 т.км. 2 АРБ, кондиц., АБС. Есть всё. 215 т.р., торг. 8-960-450-51-23 23087 УАЗ-Таблетка, УАЗ-469 легковой 2003 г.в., УАЗ бортовой 1994 г.в., кузова на УАЗ-Таблетка и УАЗ легковой, крыша металлич. на легковой УАЗ, а также все зап. части к УАЗам, в т.ч. мет.крыша на легковой. Т. 8-905-425-01-69, Андрей. 23087 ВАЗ 2107 2009 г. в., цвет «вишня», пробег 40 т.км. Двигатель инжектор, отл. сост. 127 т. р., торг. Т. 8-909-438-28-99. 23173 ГАЗ 31105 (Волга) 2005 г.в. Белый. 2,28 л., 130 л.с., 120 т.км., ц. замок, ЭСП, CD. Хор.сост. 100 т.р. Т.8928-613-50-83 Донецк РО Захар 23173 ВАЗ 21099 2002 г.в. Серебро. 130 т.км. Двигатель инжектор. Не битая, не гнилая. Кузов, ходовая и двигатель в идеальном состоянии. 130 т.р. Без торга! 8-928-130-74-04. 23159 ВАЗ-2115, 2009 г.в., ком-ция - магнитола МР3, перед. стеклопод., ближний свет - ксенон, 2 комта ключей, сост. хор., вложений не требует. Ц. 195 т.р., торг. т. 8-961-405-70-21. Сергей. 23189 ВАЗ-21014, 2005 г.в., цв. кварц, музыка, ц/з, сост. очень хор. Ц. 155 т.р., торг. т. 8-928-900-32-68. 23192 Волга-3110, цв. белый, 1998 г.в., газ-бензин, сост. отличное, двиг. 402 карбюратор. Ц. 73 т.р., торг. т. 8-961-272-88-41. 23367 ВАЗ-21150, 2004 г.в., куплен в 2005 г., цв. молочно-белый, сост. хор., торг при осмотре. т. 8-928-180-89-79. 23380 ВАЗ-21144, 2007 г.в., цв. «млечный путь», стеклопод., подогрев сидений, тонировка, литые диски на 14, музыка, акустическая полка. Трактор МТЗ-80, 1987 г.в., цв. синий, полный капремонт двигателя с документами. Плуг ПЛН-4-35 (ДТ-75). т. 8-938-114-04-55. 23403 Ока, 2006 г.в., цв. сине-зеленый (мурена), в хор. сост., сел и поехал. Дешево. Ц. 60 т.р. без торга. т. 8-952-571-73-46. 23413 ВАЗ-2115, 2002 г.в., инжектор, 8-клап., ц/з, сигнал., подогрев сидений, новый АКБ, стартер, страховка, техосмотр. Без ДТП. Ц. 125 т.р., торг при осмотре. т. 8-928-150-91-97. 23440 ВАЗ-2108, 1993 г.в., цв. красный, после полного капремонта. Ц. 68 т.р. и ВАЗ-2106, 1998 г.в., в хор. сост. Ц. 50 т.р. т. 8-918-588-17-90. 22476 ВАЗ-2107, 2002 г.в., в хор. сост., негнилая, небитая, сигнал., музыка, цв. «океана». Ц. 60 т.р., торг. т. 8-950-86-34-363, 8-952-588-01-21. 22489 Приора, 2010 г.в., 2 хоз., машина в идеал. сост., бережная экспл., пр. 54 т. км, новая резина, машина без вложений, все поменяно, кондиц., борт. комп., газ. оборудование нового поколения, цв. сине-зеленый металлик. Ц. 285 т.р., торг. т. 8-951-519-71-22. 22513 Москвич-2141, 1994 г.в., капремонт двигателя. Ц. 23 т.р. т. 8-951-522-97-24. 23421 ВАЗ-21074, 1,6 л, 74 л.с., 2003 г.в., МКПП 5-ступка, пр. 83 т. км, карбюратор, цв. бордовый, сост. хор., подвеска, двигатель, тормоза в хор. сост., имеются незначительные деффекты по кузову. Ц. 85 т.р., торг уместен. т. 8-988-510-80-17. 23417 ВАЗ-2112, в отлич. сост., 2003 г.в. (конец года), цв. серебро, 16-клап., инжектор, 1,6 л, ЭСП, сигнал., музыка МР-3 с USB, новая резина R 14 на дисках, чистый салон, гаражное хранение. Посредникам просьба не беспокоить. Ц. 158 т.р., торг при осмотре. т. 8-908-191-36-39. 19856 Продается ВАЗ-2106, 1994 г.в., цв. голубой металлик. Ц. 60 т.р., торг. т. 8-928-135-28-55. 23486 ВАЗ-2112, 2006 г.в., цв. млечный путь (черный) пр. 120 т. км, подогрев сидений, DVD, TV, стеклопод. 4 шт., сигнал. с обр. связью, диски R 15. Ц. 175 т.р., торг. т. 8-952-606-82-54. Дима. 23521 ВАЗ-210540, цв. серебристый, 2011 г.в., 1 хоз., не подкрашивалась, двиг. 1,6, состояние нового авто. Ц. 150 т.р., торг, обмен. т. 8-961-294-39-16. 23492 ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. черный металлик, 1 хоз., в хор. сост., сигнал., диски R 15, музыка. т. 8-961422-61-41. 23494 ВАЗ-2106, 1996 г.в., цв. серый, есть небольшие недочеты по кузову, двигатель и ходовая без нареканий. Ц. 23 т.р. т. 8-960-451-999-7. 23493 ВАЗ-2115, 2006 г.в., цв. серебро, в отлич. сост., диски R 14, музыка, сигнал. т. 8-961-422-59-69. 23524 ВАЗ-2112, 2008 г.в., ГУР, сигнал., музыка, салон-евро, шумоизоляция, сост. хор. Ц. 197 т.р., торг при осмотре. т. 8-928-128-84-24.

22516 Лада Калина, 2008 г.в., кондиц., в отлич. сост., перед. стеклопод., усилитель руля, ц/з, музыка МР3. Ц. 205 т.р. т. 8-960-447-67-12. 22555 ГАЗ-2413 универсал, 7 мест, 1990 г.в., цв. белый, в рабочем сост. Ц. 25 т.р. т. 8-904-447-26-85.

23550 Срочно ГАЗ-31029, 1993 г.в., в хор. сост., установлено новое газовое оборудование. т. 8-928-906-05-72. 1850 ВАЗ-2110, 2002 г.в., в идеал. сост., не бита, цв. серебристый мет., без вложений, музыка, сигнализ. с обр. связью, доводчики на стекла, обогрев зеркал, обогрев сидений, бортовой компьютер, двиг. 16 клап. Ц. 135 т.р., торг. т. 8-950-84-08-705. 1865 ВАЗ-21104, 2004 г.в., двиг. 1,6 л, 8 кл., цв. «жемчуг», не Москва, не гнилая, ц. 142 т.р., торг. т. 8-918518-00-50. 1696 ВАЗ-21099, 1995 г.в., цв. белый, музыка, газбензин, капремонт двигателя, сост. норм., литые диски. Ц. 61 т.р., торг. т. 8-928-123-02-32. Михаил. 1698 Москвич-412, 1996 г.в., в хор. сост., двигатель после капремонта, жигулевская коробка, новая резина. т. 8-928-107-40-25. 1701 ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хор. сост., цв. серозеленый, литые диски на 13, музыка, усилок, перед. стеклопод. Ц/з, сигнализация. Ц. 135 т.р., торг. т. 8-961-285-01-90. 1711 ВАЗ-2110. Ц. 130 т.р., 2003 г.в., не Москва. Регион еще 61, сост. хор., маленький торг. т. 8-988-94790-47. Валерий. 1715 ВАЗ-2110, цв. черный, номер зеркальный, 1,6 л, 8-клап., 08 мес. 2006 г.в., литые диски 14, новая резина + в подарок комплект зимней, 4-канал. усилитель, музыка Sony, черный кож. салон, подлокотник. Ц. 168 т.р., торг. т. 8-938-107-81-81. 1723 Срочно, в связи с отъездом продается а/м Волга-31105, 2005 г.в., цв. металлик, 1 хоз. Все есть, сост. идеальное. Цена дог. т. 8-918-892-21-21. 1734 ВАЗ-2105, 2007 г.в., сост. отличное, учет - Шахты, цв. бордовый, ПТС родной. Ц. 90 т.р., торг при осмотре. т. 8-951-497-24-16. 1756 ВАЗ-2115, цв. серебристо-голубой, 2004 г.в., безаварийное идеальное сост. для своих лет, заменены фильтры, масло, ГРМ, тосол, новая резина. К двигателю, коробке и ходовой нареканий нет. Продаю в связи с покупкой другого авто. т. 8-928-128-75-40. 1774 ВАЗ-2107, 2008 г.в. (ноябрь), сост. хор., вложений не требует, цв. белый, музыка, диски R 15, сигнал. Ц. 120 т.р., торг. Очень срочно! т. 8-961-411-05-88. 1777 ВАЗ-2115, 2004 г.в., в хор. сост., цв. серебристый. Ц. 145 т.р., торг. т. 8-928-102-72-72. 1457 Нива Шевролет, 2004 г.в. (декабрь), цв. «серебро», сост. хор. Ц. 225 т.р. т. 8-918-510-64-54. 1458 ВАЗ-2115, 2006 г.в., сост. хор., музыка, сигнал., небитая. Ц. 175 т.р. т. 8-928-172-22-06. 1780 ВАЗ-2110, 2006 г.в., цв. «снежная королева», ц/з, доводчики стекол, эл.стеклопод., литые диски, музыка МР-3, авто в отл. сост. Цена дог. т. 8-929-813-06-82. 1783 ВАЗ-211120 универсал, 2008 г.в. (май), небитая, некрашеная, 1 хоз., сигнал., музыка, чехлы, коврики, тонировка, пр. 96 т. км, сост. хор. Перекупщикам не беспокоить. т. 8-928-135-86-97. Иван. 1917 ВАЗ-21110, универсал, 2000 г.в., цв. ярко-синий металлик, 2 хоз. Ц. 88 т.р., торг. т. 8-928-765-44-90.

ГРУЗОВЫЕ 20505 Мерседес-Бенц-214, каб. Б, Спринтер, грузовой фургон, с окнами, цв. белый, бензин, 2001 г.в., кондиционер, музыка, стеклоподъемн. с доводкой, парктроник, сигнализ., сост. хор. Ц. 350 т.р. т. 8-928600-43-65, 8-928-754-79-11. 21002 Продаю 2 головки на зиловский двигатель, новые. т. 8-903-461-99-61. 21001 Разборка КамАЗ. Двигатель, зап. на двигателя, блок двигателя, идеал. сост., масляный насос и др. зап. Редукторы 49 зуб., после капремонта, насос ГУР. Коробка, делитель и др. Есть все. т. 8-903-461-99-61. 22146 Газель 2834 DI, европлатформа: длина 5,1 м, ширина 2, высотк 2,2, двигатель мощность 130 л.с., объем 2,4, 2009 г.в., пр. 130 т. км, газ-бензин, состояние и внешний вид хор. Ц. 400 т.р. т. 8-928-768-52-55. Александр Анатольевич. 21304 Газель, 2005 г.в., белого цвета кабина. Платформа 4,2 м. Двигатель 406, есть ГБО, сост. отл. Ц. 265 т.р. т. 8-904-449-70-55. 21306 Срочно! Газель-будка, 2004 г.в., двиг. 405, стоит метан 3 баллона (с документами до 14 года). Авто в хор. тех. сост., цветом белая, резина хорошая. Ц. 245 т.р. т. 8-952-571-30-25. 21311 Продается ЗИЛ-Бычок, 2002 г.в., тент, в хор. сост., станок для производства шлакоблока на 4 секции. т. 8-928-605-04-66. 1065 Продам грузовой самосвал ЗИЛ-554, 1985 г.в., московский кузов, в хор. сост. - после капремонта, новая резина, аккумулятор и т.д. т. 8-928761-61-76, 8-928-142-15-00. 21262 Продается КамАЗ (кран-манипулятор) 3-тонник. т. 8-928-608-72-84. 21325 Продаю Газель, 2002 г.в., цв. белый, двиг. 100 УАЗ, после капиталки, МКПП 5-ст., тент новый, рама целая, новая резина по кругу, чистый салон, отл. сост. Ц. 173 т.р., торг. т. 8-950-863-43-63. 23768 Продается ГАЗ-31105, 2005 г.в., бензин-газметан, 75 т.р., торг. т. 8-989-702-50-27. 1847 Продается ЗИЛ-130, фермер, на ходу. т. 8-928769-72-61. 23045 Газель термобудка, 3 м, в хор. сост., 2002 г.в., двиг. УАЗ, карбюратор, новый усил.-рессоры, хор. резина, двигатель после ремонта, немецкое сцепление, музыка, ходовая, в отл. сост. Без вложений. т. 8-928-761-23-40. 23378 Продаю погрузчик вилочный «Львов» гр. под 5 тонн, сост. хор. Ц. 160 т.р. т. 8-989-725-35-37, 8-951845-70-72.

22390 Срочно продается колесный экскаватор ЭО2626, 1993 г.в., в хор. сост. т. 8-928-906-30-63. 23063 ЗАПЧАСТИ НА ГРУЗОВЫЕ ИНОМАРКИ MAN DAF IVECO MERCEDES VOLVO SCANIA и другие. Выгодные цены. Магазин «Автоколор», пер. Комиссаровский, 118. т. 8-928-140-07-69. 23405 Газель-будка, 2001 г.в., цв. белый, двиг. 406, карбюратор, газ-бензин, новая резина, двиг. после капремонта. Ц. 175 т.р. т. 8-918-546-24-26. 22455 Запчасти б/у на ГАЗ-53, блок двигателя, головки, коленвал, передняя балка, рессоры. т. 8-928771-08-00. 22456 ЗИЛ-131 на запчасти, кузов самосвальный с подрамником и подъемником, КПП, радиатор, лебедка, резина, двигатель, рама с документами, мосты, рессивера и др. т. 8-928-771-08-00. 23438 Фредлайнер-Центури УРАЛ-самосвал, прицеп самосвальный, полуприцеп МАЗ L-13,6 м, документы Камаз, ЗИЛ, ГАЗ. т. 8-918-515-15-10. 22474 ЗИЛ-130 самосвал, коротыш, в хор. сост., карбюраторный. Ц. 95 т.р. т. 8-928-172-93-77. 1720 Срочно Газель-фермер, 2008 г.в., 1 хоз., ГУР, 2 стеклопод., 1,5 года назад - капремонт двигателя. Состояние хорошее. Ц. 350 т.р., торг уместен. т. 8-950-849-95-23. Юрий. 1799 Срочно Газель-тент, 2005 г.в., сост. хор., сел и поехал. Двигатель 406 карбюратор, пр. 160 т. км, рама целая, усиленая, машина не перегружалась, 1 хоз., тент 3,2х2,3. Резина новая, пр. 300 км. Ц. 255 т.р., торг. т. 8-960-458-85-98.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 853 Газель, 13 мест, 2006 г.в., цв. желтый, 74-й маршрут, в идеал. сост., капремонт двиг., КПП, новая резина, редуктор, аккумулятор, газ - метан. Срочно. Торг. т. 8-988-571-40-00. 21623 Продаю Газель пассажирскую, 15 мест, маршрут №56, в идеал. сост. т. 8-928-954-13-76. 21748 Срочно Газель пассажирская, 13 мест, с маршрутом №18, бензин-метан, машина в отлич. сост. Ц. 170 т.р. т. 8-961-331-11-38.

21796 Продается с маршрутом №11 а/м ГАЗ322132, 2005 г.в., 13 мест, двиг. 406, после капремонта 2013 г., в хор. сост. Цена дог. т. 8-928-61499-77. 21270 Продается Соболь грузопассажирский (7 мест), 2000 г.в., двиг. 406, карбюратор, газ-бензин, 92 т.р. т. 8-928-606-49-81. 23771 Срочно! Продаю пассажирскую Газель, маршрут №3 Автовокзал - ХБК. Ц. 265 т.р., торг. т. 8-952-57130-20. 23009 Газель пассажирская, 1996 г.в. (декабрь), маршрут №74. т. 8-928-777-33-84. 23116 Продаются Газели пассажирские с маршрутом, желтые, газ-бензин, в хор. сост. 2010 г.в. Ц. 260 т.р. 2005 г.в. - 230 т.р., маршрут №10 левый, торг уместен. т. 8-928-909-92-79. 23174 Соболь 2008 г.в., серебро, дв. 405 Евро-3, грузопассажир., 7 мест, 310 т.р., Т. 8-928-934-80-10. 23520 Соболь, 7 мест, салон-люкс, кат. «В», цвет темно-синий, 2003 г.в., двиг. 406, ГУР, 1 хоз., покупалась в «Темп-авто», небитая. Ц. 160 т.р., торг, обмен. т. 8-961-294-53-52. 23545 Газель пассажирская с маршрутом, 2003 г.в., газ-метан 4 баллона, двиг. 406, 13 мест. Ц. 155 т.р., торг. т. 8-951-508-30-05. 23544 Форд Транзит 2,5 дизель, короткий, цельнометал., после капремонта 1987 г.в. Ц. 107 т.р., торг. т. 8-928-906-29-92. 1864 Срочно! Форд-Транзит, пассажирский, 18 мест + 1, 2007 г.в., цв. желтый, новая резина, ремонт ходовой, новое сцепление, капремонт двиг., пр. 147 т. км, камера заднего вида, МР-3, DVD, электродверь, сост. отл., можно с маршрутом в г. Ростове-на-Дону. Ц. 630 т.р., торг. т. 8-928-601-67-16. 1471 Продается Газель пассажирская, 15 мест, газбензин, с маршрутом. Ц. 230 т.р., сост. отличное. т. 8-928-165-41-55.

ГАРАЖИ 19126 Продаю гараж 6х4, 7х5, подвал, яма, свет или сдаю в п. ХБК, кооп. «Текстильщик», «Восход». т. 8-928-156-79-02. 19661 Продаю гараж металлический, на вывоз, разборный, заводской, гос. образца, стандартный, секционный, в отл. сост. (уже разобран, готов к перевозке). Недорого. Доставка. т. 210-061, 8-961-320-64-19. 20443 Продаю металлический разборный гараж на вывоз. Уже разобран. т. 8-950-868-47-34. 20716 ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Р-ры: 3,0х5,7 м, 3,4х5,7 м, 3,8х5,7 м. Доставка. Монтаж. Планировка участка. Изготовление по инд. размерам. т. 8-961-274-28-90, 8-938107-71-67. 21532 Продается фундамент под два гаража, общ. пл. 12х12 м. Имеется св-во на объект незавершенного строительства. Ц. 270 т.р. т. 8-928-164-17-00. 21621 Продаю гараж капитальный по ул. Рылеева. т. 8-928-77-22-869. 19124 Продаю новые металлические секционные гаражи, дешево. Размеры любые. Бесплатная доставка. Цена 44 т.р. т. 8-988-588-74-34. 22009 Продаю гараж металлический, разборный, секционный, в отл. сост., на вывоз, б/у. т. 8-961-42373-47. 22852 Продается гараж в п. Майский, в р-не ул. Келдыша, д. 7 «а», р-р 5х7 м. т. 8-905-43-21-924. 22856 Продается гараж 5х8, высота 4,5 м, около школы №20, п. ХБК. т. 8-961-589-66-96.

Âíèìàíèå! Пропала девушка, с нежной улыбкой, небесными глазами и очаровательной фигурой. Просьба, кто видел эту восхитительную девушку, передайте, что я люблю ее!

22860 Продается гараж в кооп. «Мотор», в р-не р. «Стайер», территория охраняется. Гараж расположен рядом с охранным помещением. Ц. 250 т.р. т. 8-960-446-85-99. 22147 Продается кирпичный гараж в центре города, с документами, мрк-н Горняк. Имеется смотровая яма. т. 8-928-618-27-40. 23030 Организация производит и реализует новые секционные металлические гаражи. Осуществляем доставку, сборку, подготовку участка. т. 8-928-166-04-60, 8-928-138-16-72, 8-918-528-83-32. 23056 Продаю кирпичный гараж в а/к «Чайка», по ул. Искра, ост. «Н. Машиносчетная», р-р 6х4, с ямой и подвалом под всем гаражом. т. 8-928-954-19-20. 21330 Продаю гараж в кооп. «Текстильщик» и «Восход», 6х4, 7х5, яма, подвал, свет. т. 8-928-156-79-02. 22449 Продается гараж в кооп. «Полет», по ул. Мечникова, подвал под всем гаражом. т. 8-909-431-16-75. 23122 В самом центре города, по ул. Ленина, д. 153 (во дворе), напротив маг. «Донской пух» сдается в аренду капитальный гараж (имеется яма, эл. энергия). Сумма аренды - 3 т.р. в мес. Торг. т. 8-928-90569-53, 22-16-14, 25-41-25. 23089 Продам гараж 6х4, р-н Горняк, возле Ледового дворца. Цена 400 т.р., торг. т. 8-928-172-29-26, 8-918-898-65-95. 1037 Продается гараж, центр/Горняк, с ямой, под Газель, 2008 г.в., 320 т.р. т. 8-961-414-88-00, 23-70-03. 23782 Продается гараж в п.ш. «Южная» (р-н школы №1), 23 кв. м, земля в собственности, документы для купли-продажи готовы. т. 8-951-833-80-17. 23409 Продам капитальный гараж с документами, в п.ш. «Южная». Подробности по т. 8-928-76-26-804. 22466 Сдаю кирпичный гараж, ост. «Ниж. Машиносчетная». т. 8-928-187-88-68. 22483 Продается гараж или сдается в а/к «Вираж-2000» (р-н школы №20), р-р 6,5х5,5, высота 2,8. т. 8-905-432-87-67. 1010 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не Пролетарки, общ. пл. 24 кв. м, со смотровой ямой и прекрасным подвалом. Сост. гаража отличное. Ц. 300 т.р. т. 8-918-511-03-35, 8-906-419-66-98, Валентина, риэлтор компании «БДУ». 1174 Срочно! Гараж в р-не мкрн. Горняк, 7,5х4,7, h-2,4м, кирпичный с ямой, земля в соб-ти. Ц. 320т.р., торг. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1778 Сдается в аренду металлический гараж, район 10го магазина, недорого. т. 8-918-580-55-46, с 8 до 21 час.

ОТДЫХ 22873 Отдых на Дону. Комфортабельные номера класса стандарт и люкс, 150 м от реки Дон, шашлыки, уха. Катание на лошадях. Приемлемые цены. Работает система предварительного бронирования. т. 8-928-279-80-45, станица Мелиховская, т/к «Танаис». 21297 Оздоровительный отдых в Крыму! Морской воздух, минеральный источник, курсовки в санаториях г. Саки. Частная мини-гостиница г. Саки ждет вас круглый год. Встретим, приезжайте, будем рады! тел. Заказ, бронь +38-095-241-32-29, Наталья; тел. информации: +7-928-966-56-12, +7-919-899-68-62. 857. Ðåêëàìà

Гостевой дом «Панорама» готов принять на майские праздники Живописные пейзажи на море и горы. В трёхэтажном корпусе 2-3-4-местные номера (двуспальные кровати, телевизор, сплит, холодильник, душ, туалет). Принимаются дети любого возраста, до 5 лет без места бесплатно. Городской мелкогалечный пляж в 250 метрах от отеля. Автостоянка на территории отеля. Рядом столовая, экскурсионное бюро, кафе, дискотеки и аквапарк «АКВА-ЛОО». В стоимость включено проживание, пользование кухней, автостоянкой, трансфер до аквапарка «Аква-Лоо». Заезд в любое время, отъезд до 10 часов. Трансфер с ж/д вокзала бесплатно, с аэропорта Адлер — за доп. стоимость. Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Пейзажная,5 гостевой дом «Панорама», тел. 8-988-952-49-76, 8-961-413-29-74. Возможно заключение договоров с организациями.


36

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 904. Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 1037. Ðåêëàìà

от 25 000 - 500 000 руб.

Даём всем

ДЕНЬГИ г.Шахты, пр. Пушкина д.29 А, 1 эт., 1 оф., тел. 8(8636)27-22-84, 8-951-5-222-884 Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

ДОМА 11525 Продается дачный участок в х.Пухляковский, 8,4 сотки, летний дом, нулевой цикл, коммуникации на уч-ке, р. Дон - 300 м. т. 8-928-270-95-16, 8-928-27067-70.

20506 Особняк 2-эт. в городе, 3-уровневый, 349 кв.м, 6,2 сот. земли. Из облицовочного кирпича, современный дизайн, сауна, бассейн, бильярд, тренажер, видеонаблюдение, домофон, сигнализация. т. 8-928-116-53-63.

16285 2-эт. кирпич. дом, 147 кв.м, земли 13 соток, дом и земля в собствен., гараж встроен. в дом, в гараже все коммуникации, ролворота, в доме и гараже газ, канализация, гор., хол. вода, теплые полы, 2 с/у на 1-м и 2-м этаже. Крыша - металлочерепица, м/п окна. Дом находится по ул. Чернокозова. Ц. 6,5 млн.р. т. 8-928-167-21-38.

20567 Земельный уч-к 36 сот. в х. Исаевский Усть-Донецкого р-на. На уч-ке флигель и хозпостройки. Электричество подведено, газ проходит по границе участка, подъезд - асфальт, 10 км до р. Дон, 1 км до реки Керчик. Земля и постройки оформлены в собственность. Ц. 400 т.р., торг. т. 8-928-617-16-07.

17769 Дом в ст. Раздорской 51 кв.м, набивной, обложен кирпичом, кирп. кухня, зем. уч-к 11 сот. Газ рядом, Дон близко. т. 8-928-902-50-36.

20574 Куплю земельный участок не менее 6 сот. в р-не телевизионной вышки. т. 8-903485-48-87.

23429 Продается новый 2-эт. дом в р-не центрального рынка или меняю на кв-ру в г. Ростове. т. 8-928-118-85-41.

19871 Продается земельный участок 8 сот. в х. Пухляковском, 300 м от р. Дон. т. 8-904-348-32-49. 20580 Продается дом новый для двух семей, центр, 410 кв. м, по 30 т.р. за 1 кв. м. Впридачу бесплатно 9,17 сот. земли, 5 сплит-систем, 3 тарелки и, возможно, мебель за доплату. т. 8-928-903-04-50. 20626 Центр. Домик кирп. 25 кв.м, в центре города. Новые: свет, газ, вода, счетчики. Земли 2 сот. Есть место под гараж. Стационарный телефон. Ц. 700 т.р., торг. Хозяйка. т. 8-906-416-61-83. 20766 Продается дом с мансардой ХБК, 2011 г.п., 7 сот. в собств., общ. пл. 236 кв.м, 1 этаж столовая, холл, душевая, санузел, теплые полы, 2 этаж 3 комнаты, ванна, санузел. Евроремонт. Гараж, навес, охрана, все коммуникации. Ц. 8500 т.р., торг. т. 8-928-120-46-15.

17792 2-эт. дом 120 кв.м, в ст. Мелиховской, газ, вода, 3 сплит, гараж, кухня со встроенной техникой, р. Дон рядом. Ц. 3800000, торг. т. 8-928-19-77-530, Наталья. 17745 2-эт. дом по пер. Комиссаровский, р-н ц. рынка, 1998 г.п., пл. 200 кв.м, уч-к 4 сотки, в/у, ремонт. т. 8-918-511-08-28, 22-16-30. 18560 Кирп. дом 50 кв.м в р-не 11 шк., центр, пер. Ангарский, с/у в доме, хозпостр. кирп., зем. уч. в собств., документы в порядке. Хозяин. Ц. 1200 т.р. т. 8-908-170-13-13. 19290 Дом в ст. Усть-Быстрянской Усть-Донецкого р-на. В доме горячая/холодная вода, отопление паровое. В станице газ подведен. Ц. 800 т.р., торг. т. 8-928-901-34-06, 8-928-168-83-75. 19302 Участок 12 сот., возле реки Северский Донец, скважина, свет, газ, жилой домик 65 кв. м. Санитарная зона, заповедник. Возможно построить свой пляж. Ц. 1,5 млн. р. т. 8-928-113-36-84. 19303 Участок 10 сот. под строительство в ст. Раздорской, ул. Донская, 33, река Дон - 200 м. Ц. 1,5 млн. р. т. 8-928-769-18-12. 19304 Участок под строительство 10 сот., ст. УстьБыстринк., река 100 м, заповедник. Ц. 200 т.р. т. 8-928-769-18-12. 19315 Домовладение по пер. Комиссаровский (р-н рынка «Стайер»), уч-к 3,6 сот. в собственности. Коммуникации все центральные. Хороший, кирпичный дом. Общ. пл. 80 кв. м. Ц. 2 млн. 500 т.р., торг. т. 8-928907-05-91. 19324 Срочно! В п. Красина (р-н клуба) прод. 2-эт. дом кирпичный, 2008 г.п. Сделан по евростандарту, 8 изолир. комн., 2 ванные комнаты, окна еврофигурные, высота потолка 3,1, в/у, на 1-м эт. теплые полы. Крыша из металлочерепицы. Во дворе гараж на 2 авто и кухня. Земля в собственности. Ц. 5 млн. 500 т.р. т. 8-918-540-82-35, после 15 час. 19645 Дом пл. 50,5 кв. м, в р-не ост. «Репина», на учке дом, жилая кухня, вода в доме, во дворе. т. 8-988567-67-32. 19650 Продается дом 9х9, каменный, 6 сот. земли, газ рядом, п. 20 лет РККА, ул. Серова, 32. т. 8-909428-96-48. 19386 Дом в центре ст. Мелиховской, 160 кв. м, 2 этажа, в/п 2,9 м, отопление газовое, АГВ, водопровод, скважина, удобства в доме, асфальт, подъезд с улицы и переулка, уч-к 17 сот., сарай, летн. кухня. Ц. 2,5 млн. р., торг. т. 8-928-627-91-65. 19406 Дом в х. Пухляковский, пл. 150 кв. м, 2 этажа, с частичной внутренней отделкой, уч-к 18 сот., молодой сад, гараж в доме. Коммуникации в доме. Возможен обмен, торг. т. 8-908-503-80-04. 19477 Срочно, 2-эт. дом, п. Фрунзе, общ. пл. 145 кв.м, в/у, встроенный гараж, уч. 10 сот., хор. подъезд. Ц. 2,5 млн.р. т. 8-988-947-21-19. 19501 Продаю землю, х. Хрящи, 30 сот. Участок расположен в заповедной зоне, на берегу реки Сев. Донец. До воды 100 метров. Ц. 550 т.р. т. 8-904-34333-80. 19656 Срочно продается дом в центре, 3 комнаты и жилая кухня. Все удобства. т. 8-989-722-64-73. 19679 Новый дом из газоблока п.ш. «Нежданная» (ост. «Дарвина»), 10х10,5, требуется внутренняя отделка. Во дворе имеется жилой флигель из 3 комнат. Земля в собств. (5 сот.). т. 8-960-467-47-17. 19538 Продаю или меняю на 2-комн. кв-ру в центр. части города (с небольшой доплатой) дом, ст. Раздорская, р. Дон 60 м, S 37 кв.м, есть низы, газифицировано, водопровод + скважина, зем. уч-к ровный 12 сот., летняя кухня, баня, хозпостройки шлакоблочные, сад, огород. т. 8-919-897-87-98, 8-918-570-81-15. 20210 Срочно, в связи с переездом 2-эт. дом с мансардой (не на поселке), жилой, со в/у, дом, ц.к., уч-к 6 соток, земля в собств., кухня, с/у - отделка кафель, большие изолир. комнаты, в/п 3,10 м, м/п окна, 2 метал. двери, 2 сплита, Триколор, гараж со смотр. ямой и сухим подвалом. Рассмотрим все варианты. Собственник. т. 8-906-425-87-45, 8-909-440-89-33. 20304 Срочно кирпич. дом в п. ш. Наклонная, гараж, баня, хозпостройки. Ц. 650 т.р., собственник. т. 8-918-851-04-34, 8-929-818-48-94.

21547 Срочно! Дом в п. Каменоломни, 10х10, в/у, котел, газ. колонка, ванна, туалет, мойка, имеются хозпостройки, усадьба 11 сот., все в собственности. Ц. 1,2 млн. р., торг уместен. т. 8-951-536-15-38, 8-952600-64-16 в любое время. 21539 В р-не ШахтНИУИ, по ул. Советской, 2 каменных дома, на одной усадьбе, 1-й дом: 60 кв. м, 2-й дом: 54,6 кв. м, газ - форсунка, слив. яма, окна м/п, вода в доме, с/у во дворе, 2 навеса, вольер, земля 5 сот. (аренда). Ц. 3100 т.р. т. 8-909-408-46-32, Таисия, собственник. 21512 В п.ш. «Наклонная» флигель, 3 комн., кухня, сарай, все кирпичное, газ, вода, слив, все в доме, окна пластик, усадьба 7,5 сот. т. 8-928-761-34-36. 21581 Небольшой дом в р-не центрального рынка, усадьба 3 сот., газ, вода. Ц. 1 млн. 800 т.р., торг. т. 8-905-450-53-50. 21583 Дом в р-не автовокзала, 60 кв. м, гараж, кухня 6 сот., собственник. Ц. 1200 т.р., торг. т. 8-918-55147-58. 21595 Дом в р-не собора, пер. Короткий, 17 «а», 50,8 кв. м, 6 сот., две комн., кухня, веранда, с/у. Во дворе гараж, фруктовые деревья, 2 млн. р. Собственник. т. 8-918-529-97-76. 21603 Кирпичный дом, 48 кв. м, в/у, 15 сот. земли, хозпостройки, гараж, скважина, хутор Крымский Усть-Донецкого р-на. т. 8-928-814-29-79. 21494 Новое домовладение, центр города, 2 эт., общ. пл. 250 кв. м, в/у, уч-к 6 сот., собственник, есть гараж под мойку. т. 8-928-109-56-16. 21499 Дом, общ. пл. 46,6 кв. м, 3 комн. и кухня, в/у, газ. котел, отопление водян., водопровод новый, окна м/пласт. новые, крыша новая, дом обложен кирпичем, двор накрыт. Есть уч-к земли 5,5 сот. в собственности. Ц. 1500 т.р., ул. Трудовая. т. 8-918894-03-26. 21505 Дом коттеджного типа, оштукатурен, с ремонтом, в п. Аюта, р-н школы №49, пл. 65 кв. м, АГВ, вода, во дворе 2-эт. кухня, форсунка, хозпостройки, земля не в собственности. Торг при осмотре. т. 8-928-608-06-15. 21517 Дом с приусадебным уч-ком, п. Каменоломни, ул. Бойко. т. 8-928-171-72-33. 21544 Дом в п. Каменоломни, 76 кв.м, 4 комнаты, со в/у, земли 6 соток в собствен., гараж, хозпостройки, сад. Документы готовы. т. 8-909-392-90-01, 8-937082-98-24, 8-961-682-51-64. 21529 Молодая семья срочно купит дом в п. Аюта, рассмотрим все варианты. т. 8-918-858-18-88. 412. Ðåêëàìà

обаза рынка «Стайер Металл »

видов сетки

8 пр . К омиссаровский, 132, т. 288-48 20721 Дом мансардного типа, пл. 90,7 кв.м, общит сайдингом, газ, вода, ц. канал., ремонт, земля в собств 3,7 сот., двор камень, хор. подъезд. Ц. 3 млн.р., торг при осмотре. Пер. Нижний, 43. т. 8-905456-43-29. 20736 Домовладение по ул. Новозагородняя (район Красный Шахтер). Участок 6 сот. Имеется 2 дома: 1-й 37 кв.м, стоит по фасаду участка, 2-й 80 кв.м, внутри двора, также имеется гараж, погреб. Газ, центр. канализ. т. 8-928-622-24-38. 20752 В 4-квартирном новом доме продается квартира 36 кв.м с небольшим двориком, индивид. отопление, отдельный вход. П. Каменоломни. Ц. 1 млн. 50 т.р. т. 8-951-531-55-55. 21207 Уч-к земли под строительство 12 сот. по адресу: ул. Мировая Коммуна, 20, сразу за маг. «Шок», пос. Петровский. Рядом имеются все коммуник. Возможен вариант обмена. т. 8-928-190-40-04, 8-928-623-67-62. 20813 Продается земельный уч-к 5 соток по ул. Шишкина, 200 м от «Города будущего», коммуникации рядом, уч-к в собственности. Можно использовать под бизнес. Ц. 1200 т.р. т. 8-918-571-51-98. 20866 2-комн. кв-ра со в/у, с газом, АГВ, все новое, в п. Интернациональном, док-ты готовы, земля не в собств. Посред. и агентствам не звонить, только за наличку. Торг при осмотре, в доме на 4 хозяина. т. 8-961-81-70-121. 20890 Дачный участок в кооп. «Транспортник» с хозпостройками, плодов. сад, виноград. т. 8-988517-59-41. 19254 В п. Петровка (р-н «Вторчермета») дом, пл. 57 кв. м, газ, вода, уч-к 4 сот. Все в собственности. т. 8-928-166-10-71. 20900 Дом в п. Фрунзе, ул. Каштановая, 1. Район ж/д вокзала. В доме есть газ, вода. Земля в собственности. Подробности по тел. 8-928-133-26-98, 8-928-17-27-999. 15897 В п. Воровского, жилой дом из 4 комнат + кухня 2 комнаты, газ в доме и кухне, вода во дворе, 15 сот. земли, молодой сад, подъезд. т. 8-952564-00-82. 18999 П. Артем, 1/2 кирп. дома, S 54 кв.м, зем. участок 6 сот., хороший сад, хозпостройки, в/у в доме, м/п окна, мет.забор, автоматич. ворота, новый водопровод, сплит. Рядом школа, д/сад, поликлиника, бассейн, «Магнит». Ц. 1800 т.р., торг при осмотре. Возможен обмен на авто, стройматериалы. т. 8-918-569-37-60. 19001 Продается дом, центр города, уч-к 3,5 сот., пл. 67 кв.м, в/у, евроремонт. Во дворе гараж S 30 кв.м. Возможен обмен с вашей доплатой. т. 8-918569-37-64.

20082 В Усть-Донецком р-не х. Чумаковский, продается дом, пл. 49 кв.м, кухня, гараж, хозпостройки - все кирпичное, газ, колодец во дворе, асфальт. дорога, 16 сот. земли. Ц. 750 т.р., торг. т. 8-928-212-89-85. 20090 В ст. Мелиховской дом, общ. пл. 48 кв. м, в/п 2,7 м, газ - форсунка, вода - скважина во дворе, жилая кухня с газом, уч-к 15 сот. т. 8-928-140-51-46. 20094 Дом в р-не п.ш. «Нежданная», возле магазина №5, 3 комнаты + пристройка, в/у, 5 сот. земли. т. 8-960-442-74-77. 22103 Жилой дом по пер. Комиссаровский, 122 кв. м, земля в собственности, в/у в доме, во дворе гараж 6,5х4,3. т. 8-928-106-18-76. 21612 Дом, 37,9 кв. м, в п. Аюта, ул. Тацинская, 41 «а», имеется газ, вода, слив, котел с водогрейкой, отопление, сплит-система, гараж, з/у 7 сот. т. 8-988535-89-49, 8-928-110-25-19. 22110 Дом, 47 кв. м, кирпичный, на уч-ке 4,5 сот., п. Власовка, ул. Просвещенская, отопление печное (газификация в 2014 г.), Интернет, вода в доме, кирпич. кухня, земля в собственности. Торг. Ц. 900 т.р. т. 8-906-419-46-15, Людмила. 21614 Кирпичный дом, во дворе летняя кухня, гараж, 6 сот. земли, общ. пл. 80 кв. м, р-н «Г. будущего», газ, вода в доме. Ц. 2 млн. р., торг. т. 8-928-169-06-50, 8-918-853-24-68. 20998 Земельный уч-к в х. Верхняя Кадамовка, 9 сот. и 1/5 домовладения, комуникации по улиц. Ц. 150 т.р., торг. т. 8-904-440-54-32, 8-988-555-91-14. 21007 Новый 2-эт. дом, 2013 г.п. в центре, 140/80/14, в/у, центр. канализ., отопление, под чистовую отделку. Земли 2,5 сот. в собств. Возможен обмен на кв-ру с вашей доплатой. т. 8-929-814-555-7. 21005 Дом в деревне Новая Бахмутовка, 28 сот. земли в собств., газ, скважина 20 м, теплица, туалет, душ на улице. 280 т.р. т. 8-928-907-82-95, 8-988-530-69-98. 21699 Дом с мансардой 125 кв.м в р-не Соцгородка, с/у, сливная яма. Двор асфальт, есть кирп. гараж. Ц. 3,9 млн.р. т. 8-928-611-56-42, 8-928-14-14-524. 21697 Дом п. Артем, ул/план., ремонт, в/у в доме, АГВ, окна деревян. стеклопакеты, жел. дверь, S 70 кв.м. Есть мансардный этаж, S 49 кв.м (без отделки). Во дворе небольшой навес, хозпостройки, забор кирпич и металлопрофиль. Уч-к 17 сот., все в собств. Ц. 1,5 млн.р., торг. т. 8-903-438-82-44, Иван (собств.). 21710 Дом из 3-х комнат (+ кухня + коридор), в центре (р-н собора, школы №10). Во дворе кирп. кухня (жилая) и душ, отопление - газ-форсунка. Газ в доме и кухне, вода в доме и на улице. 3,5 сот. земли. Хороший подъезд. Собственник. т. 22-90-82, 8-918586-41-33, 26-56-48, 8-928-149-60-49.

21781 Дом каменный, Власовка, S 65 кв.м, 4 комнаты, в/у в доме. Во дворе кирп. кухня, гараж, хозпостройки. Площ. участка 8 сот., отопление печное. т. 8-909-413-75-45. 21819 Дом 50 кв. м, участок 7,5 сот. в собств., навес 45 кв.м, газ, вода в доме. Район начало улицы Юный Спартак. 1,3 млн.р. т. 8-988-106-12-81, 8-928122-59-93. 21779 Дом 2-эт. в р-не 1-го Пересечения, общ. пл. 111,7 кв.м, 1996 г.п., в/у, на уч-ке летняя кухня, 2 гаража, двор пластушка, хозпостройки. Уч. 6 сот., земля в собств. т. 8-928-760-85-80, собств. 22136 Дом кирп. 8х12 с мансардой, в/у, треб. ремонт, кухня летн. кирпич. 3х4, гараж кирп. 9х4,5, хозпостр., молодые плод. дерев., летний душ, ул. Константиновская, 29 б, около дворца Мешковой. Рядом школа, поликлиника, торгов. центр, 1 минута ходьбы до маршрутки №10. т. 8-928-163-30-55. 22152 В п. Исаевский, Усть-Донецкого р-на дом 50 кв.м, газифицирован, холодная, горячая вода в доме, во дворе жилая газифицированная кужня, гараж, хозпостройки, баня. До р. Дон 12 км. т. 8-90944-15-989. 22164 Срочно продается земельный участок на Северском Донце, х. Хрящевский. Коммуникации рядом. т. 8-928-197-65-55. 22165 2-эт. дом 180/103 кв.м, 300 м от реки Северский Донец, х. Хрящевский, дом со в/у, в/п 2,7, 5 комнат, 2 кондиц., имеется водопровод, колодец и емкость. Дом находится в заповеднике. т. 8-928197-65-55. 22170 Земельный участок 14,5 сот. в Каменоломни с жилым флигелем 36 кв.м. Газ, вода, земля в собств. т. 8-905-453-30-87. 21037 В п. Каменоломни р-н церкви, кирп. домик 42 кв.м, в/у, гараж на 2 машины, хозпостройки, на уч-ке 4 сотки. Ц. 850 т.р., торг при осмотре. т. 8-908175-24-84. 21844 Дом в р-не «Города будущего», 78 кв.м, в/п 2,4 м, в/у в доме, м/п окна, роллставни, 6 сот. земли, гараж, собственник. т. 8-928-758-90-10. Посредникам не беспокоить. Ц. 1900 т.р. 22179 Без посредников. 2-эт. кирп. дом, 2000 г.п., 215/156 кв.м, 6 больших комнат, хорошая планировка, в/у, гараж на 2 маш., летняя кухня, земли 6 сот., в собств., р-н Ново-Азовки. 5,5 млн.р., торг. т. 8-903-434-49-11. 22180 Срочно, дом 2-эт. общ. пл. 200 кв.м, со в/у, ц. 2650 т.р. Р. Воровского, п. Репина. Собственник. т. 8-928-22-76-392. 22204 Дом по улице Чкалова (п.ш. «Южная») 30 кв.м, 3 комнаты, кухня, ванная, газ форсунка, вода в доме. Участок 6 сот. Молодой сад, плодоносящий, имеются хозпостройки. т. 8-918-890-57-72. 21818 Город будущего. Дом S 45 кв.м, в/п 2,5 м, в/у, АОГВ, окна м/п. На участке 2-й дом S 33,9 кв.м, в/п 2,6 м, форсунка. Гараж, х/постройки. Земля в собств. Ц. 1700 т.р., торг. т. 8-960-460-29-63. 21896 Домовладение с зем. участком 8,3 сот., в ст. Раздорской. Все коммуникации рядом, близко р. Дон. Собственник, торг. т. 8-960-443-50-59. 21933 Дом 40 кв.м со в/у, сухой подвал. Земли 4,5 сот. в собств. Город. Подъезд асфальт. 1 млн. 500 р. т. 8-919-88-95-022. 21925 В районе автовокзала продаются 2 дома на одном участке 10 сот.: 2-эт. 140 кв.м, в/у, 2007 г. и 1-эт. 1985 г., 50 кв.м, в/у, новое отопление, м/п окна. Требуется частичный ремонт. Собственник. т. 8-909430-20-13, 8-909-425-69-27. 21942 Новый дом под отделку S 86 кв.м, 1800 т.р. т. 8-961-316-56-58. 22264 Новый дом около 100 кв., из 4 комнат, в/у, газ, вода, ванна, туалет в доме. Земля в собств., 40 м фасад, забор из профнастила, евроокна, школа, маршрутки рядом, магазины, почта, место отличное, хорошие подъездные пути. т. 8-918-538-80-72, 8-903-463-29-85. 22210 Дом в р-не г. Хадыженска, общ. пл. 61 кв.м, гараж, хозпостр., земля в собств. Экологически чистое место, 60 км до Туапсе. Без посредников. Вопросы по тел. 8-929-826-39-52, 8-861-52-46-086, недорого. Срочно! 21051 Участок центр города (телевышка), широкий фасад, 4 сот., земля в собств. Цена договорная. т. 8-928-188-99-60, 8-928-626-92-77. 21124 Дом в ст. Раздорская, 40 кв.м, участок 10 сот. Во дворе вода (новый водопровод), свет, летняя кухня, газ рядом. Недалеко р. Дон. Хороший подъезд. т. 8-988-898-38-00.

21981 Два дома на одном уч-ке с хор. расположением двора, с отличным евроремонтом, с гаражом, встроен. в дом. Г. Шахты, пер. Веселый, 7. т. 8-928-903-77-84, 8-928-611-38-01. 21987 Усадьба 16,3 сот. п. Поповка, имеется каменный домик 39 кв.м, требуется ремонт, хозпостр., каменный погреб, газ по улице, вода во дворе, электричество отключено. Ц. 550 т.р., торг. т. 8-928162-14-87. 22736 Срочно кирп, дом со в/у в р-не автовокзала (п. Поповка), после кап.ремонта (не доделана частично косметика, все новое), 72,5/56,5/6, 5 комнат, с/у совм., в/п 2,75 м, ц. 1,8 млн.р., торг. т. 8-928-77274-53. 22290 Зем. уч-к 15 сот., п. Исаевский (5 км от ст. Мелиховская), подъезд асфальтирован, газ проведен по улице. Ц. 160 т.р., торг. т. 8-928-610-16-20, Елена, 8-928-90-33-287. 22297 П. Аюта, дом из 3-х комнат, лет. кухня из 2-х комнат, навес на весь двор, вода в кухне, хозпостройки. Земли 10 сот. т. 8-928-148-11-89, 8-928-14811-87. 22004 Продаю или меняю подворье. Имеются небольшой дом, отопление печное, кухня с водопроводом, погребом, хозпостройки, 6 сот. земли. Дальние поселки не предлагать. Пролетарка, ост. «ПАП». т. 8-989-715-25-29, 8-928-199-16-99.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 22732

1037

ДОМА 22006 Дом, требующий небольшого ремонта. Газ, вода, свет в доме. Дом 1500 кв.м. 1 млн. 200 т.р. т. 8-909-439-03-18. 22763 Дом, пл. 42 кв.м, центр, м/п окна, газ, вода, канализация, общий двор. Ц. 1,5 млн.р., торг возможен. т. 8-989-61-501-59. 19138 Дом по ул. Заречная, 96 кв. м, 6 сот. земли. Все в собствен., документы новые. Газ, вода, все коммуникации, сигнализация, телефон, теплые полы. Ц. 2 млн. 200 т.р. Крытый двор, молодой сад. т. 8-903-430-63-78. 19280 Дом в р-не собора, пл. 97 кв. м, 5 комнат, 3 изолированные, в/у, во дворе хозпостройки, гараж, флигель, земли 4,5 сот. в собственности. т. 8-928172-87-15. 21192 2-эт. новый дом, постройки 11 г. - 13 г., 80 кв.м жил. площ., в/у, гипсокар., ламинат, хозпостройки, 30 сот. в собств. + 1 га лугового, асфальт до двора, 10 км от города. Октябрьский сельский, х. Веселая Бахмутовка. т. 8-951-506-24-12. 20768 Дом, центр, пересеч. Кр. Армии и Пролетарской, 120 кв.м, в/у. Цена договор. т. 8-928-620-81-89. 20008 Дом в р-не автовокзала 45 кв.м,из 3-х ком. со в/у в доме (туалет, ванна), отопл. АГВ котел. Имеется въезд. Ц. 1350, торг, 5 сот. земли. т. 8-928-766-34-20. 15886 1/2 дома коттедж. типа, 4-комн. кв-ра, комнаты разд., с/у разд., вода в доме, отопление АГВ, площ. всей кв-ры 100 кв.м, земля 26 сот., 2 гаража на участке, хозпостройки. Звонить по тел. 8-928102-52-31. 22919 Срочно! Земельный уч-к под строительство в ст. Раздорской, 6 сот., все коммуникации рядом, 50 м от р. Дон. т. 8-928-105-11-70. 22335 Участок 7 соток в центре, в р-не поликлиники в п. Майский, цена дог. т. 8-928-62-000-61. 22331 Срочно дом, 129 кв.м, в центре, 2-эт., 2 гаража, лет. кухня, в/у, земли 4,5 сотки. т. 8-988-255-2775, 8-918-561-07-09. 22334 Дом в п. Майский, общ. пл. 138 кв.м, кухня 16 кв.м, 5 комнат, в/у, сауна, 2 сплит-системы, зем. уч-к 8,4 сотки в собствен., гараж, двор-пластушка. Ц. 4,1 млн.р., торг. т. 8-928-155-12-65, 8-929-813-96-69. 22333 Дом 2-эт., 200 кв.м в ст. Мелиховской, район залива, 70 м до воды, газ, вода, канализация, под чистовую отделку. Ц. 4,5 млн.р., торг. т. 8-928-155-1265, 8-929-813-96-69. 22911 Жилой дом в центре города с мансардой, по ул. Энгельса, общ. пл. 162 кв.м, жилая 98,4, кухня 18,3, евроремонт, 2 кондиционера, двор дикий камень, мангал, гараж, навес. Видеонаблюдение. Ц. 8200 т.р., возможна ипотека. т. 25-56-77, 8-918-54-33-007. 22806 Домовладение в п. Новосветловском, уч-к 15 соток, дом 72 кв.м, кухня 54 кв.м, в/у, гараж, подвал, газ, вода. т. 8-928-757-87-74. 22807 Два дома на одной усадьбе, 50 кв.м, газфорсунка, без удобств, второй - газ-форсунка, в/у, пл. 33 кв.м, гараж, земли 5 соток, все в собственности. Цена дог. т. 8-903-460-08-99. Юрий. 22821 Дом в п. Воровского, общ. пл. 40 кв.м, газ, вода, канализация в доме, усадьба 5 соток. т. 8-928212-56-71, 8-951-501-54-62. 22824 Участок под строительство 6 соток, район п. Красина, цена дог. т. 8-928-227-71-65, в любое время. 22831 Дом пл. 61 кв. м, на уч-ке 9 сот. Земля и стр-е в собственности. Дом, сарай 3,5х11 (шлакоблок), душ (кирпич), беседка, навес. Рядом центр. кан-я. В доме вода, АГВ, ванна. т. 8-909-434-35-09. 22832 Продаю земельный участок 10 сот. в п. Сидоровка, с ветхим жильем. Или меняю на а/м ВАЗ «Нива». т. 8-928-106-70-76. 22831 Дом, пл. 51 кв. м, на уч-ке 4,4. Все в собственности. Дом, гараж 4,6х9,2 (шлакоблок), ролворота, туалет, душ - кирпич, забор кирп-е кол-ны ворота мет-е. Возле двора центр. канал-я. т. 8-909-434-35-09. 22843 Дом со всеми удобствами, в р-не таксопарка. т. 8-904-345-15-09. 22851 Участок 7 сот., в п.ш. «Южная», по ул. Шурфовая, 12, на уч-ке ветхий флигель, гараж, свет, газ, вода. Ц. 350 т.р., торг. Собственник. т. 8-905-43-21-924. 22841 Новый дом 2012 г., 101 кв. м, п. Каменоломни, р-н ЦРБ, под чистовую отделку, свет, вода, канализация в доме, газ - техусловия, 50 м по улице, уч-к 6,5 сот. Ц. 3,6 млн. р. Собственник. т. 8-91857-77-942. 22872 Срочно! Кирпичный дом со в/у, в центре города (ходьбы до центр. рынка 10 мин.). Продается кафель 15х15 «морская пенка», баллоны газовые, строительная доска, в хор. сост., разная. т. 8-918-588-31-90. 22880 Дом кирпичный, 10х10, пл. 87 кв. м, в доме подвал, 3 сот. земли, гараж, дом со всеми удобствами, по адресу: ул. Орджоникидзе, 73. т. 22-25-44, с 9 до 18 час., ежедневно. 22909 Дом в р-не собора, 3 комн., пл. 50 кв. м, все удобства, уч-к 4 сот., земля в собственности. Хозпостройки, гараж. т. 8-928-770-26-35. 22908 Дом в центре п. Красина, пл. 45,4 кв. м, сплит, кухня жилая - 29 кв. м, в/у, хозпостройки, 10 сот., земля в собственности. Ц. 1700 т.р. т. 8-908-189-28-72. 22336 Дом в п. Каменоломни, ул. Калинина, 153, саман, обшит деревом, газ, вода, канализация рядом. Земля 11 сот., дом 70 кв. м. Ц. 1 млн. 150 т.р. т. 8-909412-82-85. 22352 Участок на берегу р. Дон, рядом с базой «Аксинья», 7 сот., подъезд асфальт, газ через дорогу, свет по меже. т. 8-928-755-87-27. 22343 Дом в р-не автошколы по ул. Звездной, отопление печное (рядом проходит газ), гараж, 4 сот. земли в собственности. Или меняю на 1-к. кв-ру в п. ХБК. Посредникам не беспокоить. Ц. 900 т.р. т. 8-903-464-42-50. 22357 В п. Воровского домовладение на уч-ке 10 сот., все в собственности, вода постоянно, газ рядом. т. 8-951-504-13-55.

ЗАО «РИЭЛТИ» ул. Пролетарская 171 Тел.: 23 70 03, 8 989 631 10 68 www.rialt-info.ru

Агентство недвижимости «Изумруд» пр. Красной Армии, 144, т. 25-31-35.

Продается дом в районе Автовокзала, S 230/170/20, высота потолков 3 м, комнаты изолированные, отопление АГВ, центр. канализация. Зем. участок 9 сот., на участке кирп. гараж, летняя кухня с газом S 40 кв.м. Ц. 6 млн.р. т. 8 961 414 88 83. Продается дом в р-не Красина. Общ. пл. 46,2 кв.м, жил. 37,6 кв.м, кухня 8,6 кв.м. Все удобства, сост. хорошее. Зем. участок 6 сот., на участке летняя кухня, есть навес. Ц. 1 млн. 100 тыс.р. (торг). т. 8 961 414 88 86. Продается дом в р-не 1 Пересечения. Общ. пл. 50 кв.м, кухня 7 кв.м. Все удобства, отопление АГВ, сост. отличное. Зем. участок 10 сот. На участке летняя кухня, есть подвал. Рядом остановка, магазины. Ц. 1 млн. 350 тыс.р. т. 8 989 631 10 68, 23-70-03. Продается дом, обложенный кирпичом, в р-не Воровского. Общ. пл. 49,5 кв.м, жил. 34,2 кв.м, кухня 4,6 кв.м, h 2,5 м. Все удобства. Зем. участок 4,1 сот. Ц. 1 млн. 550 т.р. т. 8 989 631 10 68, 23-70-03. Продается земельный участок 4,3 сот. в районе Собора, фасад 15,4х28,2, на участке ветхий дом с газом, водой. Ц. 1 млн.р., торг. т. 8 961 414 88 83.

Срочно! П. Даниловка кирп. дом общ. пл. 71 кв.м, 5 комнат, отопление печное, вода в доме, 17 сот. земли в собств., гараж, ц. 850 т.р., торг. т. 8(908)507-76-29 8(908)175-26-85. Срочно! П. Горняк (Каменоломни) 2-комн. каменный коттедж (на 3 хозяина) общ. пл. 35 кв.м, потолки З м, АГВ, со всеми удобствами, м/пластиковые окна, стены гипсокартон под обои, ц. 700 т.р., торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! П. Воровского шлаконаливной дом общ. пл. 40 кв.м, потолки 2,4 м, 2 комнаты, форсунка, ванна в доме, центр. канализация, 5 сот. земли, летняя кухня, ц. 860 т.р., торг. т. 8(908)17526-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Центр (ниже собора, ул. Советская). Каменный дом общ. пл. 50 кв.м, 2 комнаты, АГВ, теплые полы, в/удобства, 7 сот. земли, ц. 1,7 млн., торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Соцгород каменный дом общ. пл. 47 кв.м, 2 комнаты, форсунка, 7 сот. земли в собств., летняя кухня с газом и водой, ц. 1 млн. торг. т. 8(908)507-76-29, 8(908) 175-26-85. Срочно! Техбаза (ул. Чухновского). Кирп. дом общ. пл. 45 кв.м, 2 комнаты, форсунка, все удобства, нужен косметич. ремонт, 5,5 сот. земли, ц. 800 т.р. торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Центр (р-н ЗАГСа). Продается участок под строительство с жилым флигелем на проезжей части, фасад 14 м, 4 сот. земли в собств., газ и вода во флигеле, ц. 2,2 млн., торг. т. 8(908)50776-29, 8(908)175-26-85.

22351 Срочно! Дом 2 эт., п. Верхнегрушевский, 130/90/15, 5 комнат, теплый пол, евроремонт, встроен. кухня с техникой, 3 сплита, 5 шт. Триколор TV, телефон, Интернет, кабельное телевидение, гараж, уч-к 14 сот., колодец и т.д. Ц. 4 млн. 200 т.р. т. 8-928-126-30-32. 22925 Земельный уч-к 10,5 сот., центр Каменоломни, земля в собственности, газ, свет, вода на учке, имеются ветхие постройки, цена договорная. т. 8-904-501-05-31. 22930 Срочно! Продается 1/2 флигеля, со всеми удобствами, в р-не п. «Нежданная». Дешево. т. 8-918-585-03-53. 22939 Срочно! Участок под строительство, с кирпичем, в р-не ж/д вокзала. Ц. 360 т.р. т. 8-928-75165-51, Денис.

22996 Срочно! Кирп. дом 70 кв.м, 4 комнаты + кухня + ванна, в/у, новые м/п окна, новое отопление, теплый пол, высокий фундамент. Участок 7 сот. На уч-ке кирп. гараж и летняя кухня. Ц. 2150 т.р., торг. т. 8-961-315-09-66, собственник. 23036 Срочно, новый 2-эт. кирп. дом, центр г. р-н Соцгород, S 320 кв.м, h 3 м, земли 3,3 сот., 1-й этаж под чистовую, 2-й стройвариант. Крыши металлочерепица, окна пластик, тройной стеклопакет, балкон, двор, навес, гараж, фонтан, видеонаблюдение, кирп. мангал и т.д. Ц. 5300 т.р. т. 8-928-902-61-01.

Шахтинская металлобаза ул. М

91 5 аяковс 0 8 кого, 277, т. 280-224, 2

22961 Продается дом в п. 20 лет РККА. т. 8-928-13937-82. 22960 Собственник продает угловой каменный дом пл. 80 кв. м, по ул. Ленина, со в/у, АГВ, уч-к 4 сот., кирпичный гараж, погреб. Тихий центр, удобный подъезд, уютное место для семьи с детьми. т. 8-905-425-77-31. 22979 Кирпичный дом в центре, пер. Комиссаровский, 50/30/9, после капремонта, м/п окна, все коммуникации, уч-к 3,5 сот. (16х22) с хозпостройками. Все строения и земельный уч-к в собственности. Возможно использование под коммерческую недвижимость. Ц. 2700 т.р. т. 8-919-89-444-99. 22988 Кирпичный дом, общ. пл. 69 кв. м, с/у разд., участок 6 сот., хозпостройки, летняя кирпич. кухня, гараж, п. Артем (п. Рабочий). т. 8-952-583-16-84. 22989 В пгт Усть-Донецкий 2-комн. кв-ра, в новом коттедже (2011 г.) на 2 хозяина, общ. пл. 43 кв. м, в/у, отопление автоном. - навесной котел, дом кирпичный, крыша - гибкая (битум) черепица. Земля 5 сот.в собственности. Ц. 2 млн. 200 т.р., торг. т. 8-909-431-23-91. 22990 Кирпичный хороший дом, 85 кв. м, земли 10 сот., все удобства, гараж, навес, х/п, 2200 т.р., торг. п. Каменоломни (Дорурс), ул. Мокроусова. т. 8-903-437-47-90. 21296 Дом 10х10 во дворе есть гараж, р. Молкомбината. т. 8-928-137-32-41. 21283 Продаю! Флигель в районе 3-й поликлиники, Пролетарка, общ. пл. 55 кв.м, жилая 32 кв.м, вода, ц. канализ., газ оплачен. Ц. 650 т.р. т. 8-928-139-41-60. 21277 Кирп. дом с/у, в п. Каменоломни, общ. пл. 100 кв.м, кухня, столовая, 4 комнаты, в/пот. 3 м, сухой подвал, гараж с ямой, жилая кухня 42 кв.м, хозпостройки, двор асфальт, широкий фасад, хороший подъезд к дому, земля в собств. Ц. 3 млн. 600 т.р. т. 8-988-894-99-17. 21260 Продается участок в центре 8 соток. т. 8-928608-72-84. 21149 3-комн. квартира в п. Каменоломни в коттеджном доме на 2 хозяина, площ. 100 кв.м, построен из пеноблока, облицован кирпичом. Дом новый 2012 г.п. под чистовую отделку. Ц. 1800. Ул. Ленина, 178 в. т. 8-905-478-29-24. 23013 Продается дом, пер. Грушевский, 24. т. 8-989708-94-55. 22994 Дом в центре р-н ГДК, пл. 65 кв.м, земля 7 сот., все коммуникации, лет. кухня с газом, капитальный навес. т. 8-951-820-60-36. 22995 Дом п. Каменоломни (р-н бассейна), кирпич., 4 комнаты, 72 кв.м, газ, вода (слив), жилой флигель, гараж, 7 сот. уч-к, земля в собств. Ц. 1950 т.р. т. 8-928100-66-48. 22393 Участок 8 сот., на уч-ке дом 45 кв.м, газ, свет, вода, р-н Петровки, ул. Центральная, 57. т. 8-908502-94-37.

23504

Агентство недвижимости «НАДЕЖДА» Обр. ул. Советская, 137, оф. 104, 1 этаж. (Дом техники).

Р-Н АВТОВОКЗАЛА

СОЦГОРОД, Р-Н МОЛ.ЗАВОДА

Р-Н «ГОРОДА БУДУЩЕГО»

Р-Н УЛ. МЕЧНИКОВА

Р-Н ВОРОВСКОГО

П.Ш. КРАСИНА

412. Ðåêëàìà

видов металлопроката

23054 Центр, 2-эт. дом, 3-й эт. мансарда, S 220 кв.м, уч. 7 сот. Собственник. т. 8-960-455-78-06. 23059 Срочно продается недостроенное домовладение №6 по пер. Дранищева, г. Шахты (ленточный фундамент 5х4, сложенный из бутового камня, на участке газ и все коммуникации рядом). Ц. 2 млн.р. т. 26-22-16, 8-928-600-93-26. 23067 В р-не Воровского небольшой дом 35 кв.м, со в/у, в доме газ (котел), вода, ванна, с/у, ц. канализация. Во дворе кухня летняя, зимняя и др. хозпостройки. Уч-к 4 сот. Ц. 1250 т.р. т. 8-928-604-01-87. 23068 Дом в р-не 10 магазина, возле 25 школы, общ. пл. 54 кв.м, со в/у, вода в доме, ванна, с/у, ц. канализ., газ (котел), уч-к 4 сот. в собств. В/п 3 м. Во дворе хозпостройки. Ц. 1500 т.р. т. 8-918-588-18-09 или 8-928-604-01-87. 23083 Срочно! Дом кирп. пл. 30 кв.м, в/у, 2 комнаты, кухня, ванная, с/у, АГВ, хозпостр., м/п окна, забор металлопрофиль. Собственник. Пр. Чернокозова. Въезд для машины. Цена договорная. т. 8-928-12641-48, 8-909-430-72-28. 23079 Срочно, 2-эт. дом 200 кв. в центре г. Шахты, в/у, телефон, Wi-Fi, кондиционер, 2 ванные комнаты и 2 туалета, перед домом навес 15х15 м, высота 4 метра, рядом 2 школы, садик, 10 минут ходьбы от центр. рынка и универмага, вода и свет всегда есть. Ц. 5 млн. 500 т.р. т. 8-918-564-28-53. 22369 Домовладение п. Красина, ул. Егорченко, 1, 85 кв.м, 20 сот. земли, имеется пруд, хозпостройки. т. 8-928-120-94-61. 22378 Куплю дом (флигель) в г. Шахты до 350 т.р., можно без ремонта, с проблемными документами, с долгами. т. 8-951-834-90-58. 22394 Новый строящийся дом 8х13, со всеми коммуникациями, р-н ул. Ионова (пер. Комсомольской правды, 35). т. 8-918-521-47-84, 8-928-132-64-25. 22399 Дом с мансардой, в/у, уч-к 9 сот. + гараж + флигель жилой и др. постройки, по пр. Победа Революции, возле церкви. Без посредников. т. 8-988531-07-47. 21302 Дом х. Старая Станица, усадьба 25 сот., 4 комнаты. Во дворе скважина, кухня. От дома 200 м лес, через лес Дон. т. 8-928-179-34-40. смс15 Продается подворье в ст. Мелиховской 7,7 соток по улице Крестьянской, рядом школа, земля и строение в собственности. т. 8-918-853-60-90, 8-918-852-70-10. 23154 Дом саман S 56 кв.м, в/у, м/п окна, участок 4 сот., без ремонта. Р-н Новостройка. Ц. 700 т.р. т. 8-928-118-12-81. 23154 Р-н Даниловка. Дом саман, обложенный кирп., общ. пл. 79 кв.м, кухня 12 кв.м, без удобств, без газа. Во дворе хозпостройки. Гараж кирпич. Забор металлопроф. Подъезд асфальт! Участок 17 сот. Ц. 900 т.р., торг. т. 8-928-118-12-81.

37

НЕЖДАННАЯ

ЮЖНАЯ

Срочно! Участок 11 сот. в собственности (30х35), на участке незавершенный строительством кирп. дом 9м х10м (фундамент + 1 этаж) и домик нежилой вода, свет, телефон, газ по забору. т. 8-951-511-88-94, 8-918-527-02-39. 1/2 дома (саман обложен кирпичом) на 2 хозяина (двор общий), 34/20/9, в/п 2,7 м, 2 комнаты, ванна в доме, газ-форсунка, сост. жилое, требует косметич. ремонта. Участок 2 сот. т. 8-928-76642-40, 8-919-888-60-15. Дом камень + кирпич, 53/40/7, в/п 2,6 м, 3 комнаты, в/у в доме, АГВ, сост. хорошее жилое, окна м/п. Участок 4,3 сот. в собств., хозпостройки. т. 8-928-76642-40, 8-918-527-02-39. Дом кирп. 2000 г.п., 4 комнаты, 66/44/12, в/п 2,6 м, в/у, АГВ, сост. хорошее жилое. Участок 5 сот. в собств., на уч-ке капитальный гараж. т. 8-951-511-88-94, 8-919-88860-15. Дом кирп. 1994 г.п., на высоком фундаменте 100/70/10 со в/у, 4 комнаты, АГВ, в/п 2,8 м. Участок 5 сот. в собств., на уч-ке кирп. гараж, хор. подъезд. т. 8-918-527-02-39, 8-928-766-42-40. Дом каменный 72 кв.м, 4 комнаты, в/п 2,5 м, отопление газ-форсунка, вода, ванна, с хорошим ремонтом. Участок 6 сот., на участке летняя кухня каменная. т. 8-928-766-42-40, 8-951-51188-94. Участок 10 соток 20мх 50м с ветхим строением на проезжей части, вода, газ по меже. т. 8-918-527-02-39, 8-951511-88-94. Дом кирпичный коттеджного типа на 2 хозяина (отдельный вход и двор), 48/29/10, в/п 2,5 м, 2 комнаты, в/у, АГВ, окна м/п, ремонт. Участок 3 сот. в аренде. т. 8-928766-42-40, 8-919-888-60-15.

Ц. 1,4 млн.р.

Ц. 600 т.р.

Ц. 1,65 млн.р.

Ц. 2 млн.р., торг.

Ц. 2,5 млн.р., торг

Ц. 1,1 млн.р., торг

Ц. 850 т.р., торг

Ц. 1,650 млн.р., торг

23788 Каменный дом 63 кв.м, в центре города, ниже собора, в 30 м перпендикулярно улице Советская. Газ, канализация, вода, свет, телефон, гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1690 т.р., любой торг. т. 8-909-41-00-996. 23789 Собственник продает дом на Аюте (каменный) на участке 9 сот. Можно под мат-ий капитал. Общ. пл. 54,7 кв.м, 5 комнат. Газа нет, проходит над домом. Вода во дворе. Требуется внутренний ремонт после поджога одной из комнат, все убрано. Ц. 350 т.р. т. 8-909-410-09-96. 23170 Х. Пухляковский, 1/2 дома с мансардой и цокольным этажом площ. 110,8 кв.м. С участком 6 сот., вода, газ в доме, слив. яма, гараж. Ц. 3500 т.р. Торг при осмотре. т. 8-928-607-15-44. 23352 Зем. уч-к под строительство ул. Красина, р-н 11 школы, 3,7 сот., рядом газ, вода. Ц. 450 т.р., торг. т. 8-918-52-41-385. 23193 Дом р-н швейной фабрики, 7 сот. земли, территория для бизнеса, удобства все. АГВ, евроокна, сад, h 2,40, S 73 кв.м. Ц. 1550 т.р. Все вопросы по тел. 8-961-406-80-06, 8-961-272-88-41. 23354 Срочно! Домовладение в ст. Мелиховская, 16 сот. уч-к, газ по меже. 750 тыс., хороший торг. т. 8-961-318-82-87. 23360 Срочно! Дом каменный 84 кв.м со в/у, газ, вода, канализ. (сливная яма), ванна и туалет в доме, все счетчики, с зем. участком 900 кв.м. Все в собств. Высокий фундамент (5 ступенек), во дворе гараж кирп. на 2 машины с ямой, летняя кухня с газом, в р-не ост. «Репина» 50 м от ул. Шоссейная. Ц. 1400 т.р., торг уместен. т. 8-928-761-76-54, с 9 до 22 час. 23372 Уч-к 5 сот., фасад 22 м. Р-н Пролетарского круга. На углу уч-ка набивной домик с газом, светом, водой, остальное место под строительство. Все в собств., по улице центр. канализация. Место для парковки перед домом. Ц. 2200 т.р. т. 8-928-77457-76, 8-961-426-40-09. 23391 Уч-к в живописном месте на левом берегу реки Сев. Донец. На уч-ке имеется: газифицированный жилой дом с частичными удобствами, площ. 50 кв.м, кухня летняя газифицир. 14,6 кв.м, подвал, гараж 20,4 кв.м, хозпостройки. Зем. участок 28 сот., 300 м от реки. т. 8-928-605-63-77. 23409 Кирп. дом на Южной, S 70 кв.м, 5 комнат, в/у в доме, АГВ, h 3,20, зимняя кухня 33 кв.м, в/у, АГВ, навес под машину, есть кирп. гараж. Капитальный забор. Земли 6 сот. собственность. Ц. 2500 т.р., торг. т. 8-928-76-26-804, АН «Проспект». 1010 Срочно! Кирп. дом со в/у, в р-не Южной, в отл. состоянии, общ. пл. 80,2 кв.м, жилая кухня-гостиная 16 кв.м, 3 комнаты, h 2,80. На уч-ке зимняя кухня со в/у, баня, кирп. гараж. Зем. участок 5 сот. в собств. Ц. 2 млн. 300 т.р., торг. т. 8-906-419-66-98, 8-918-511-0335, Валентина, риэлтор компании «БДУ».


38

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ДОМА 1010 Кирп. дом центр, 95 г.п., S 98 кв.м, 5 ком. + кухня 28 кв.м, 13 сот. земли. т. 8-928-905-20-30, 8-988990-47-67, Ольга. 1010 Кирп. дом 11х12 р-н Гидропривода, в/у, в очень хор. состоянии, гараж. т. 8-928-905-20-30, 8-988-990-47-67, Ольга. 23420 Дача на «Садах», кирп. домик и фруктовый сад. Ц. 50 т.р. т. 8-938-10-11-523. 22469 Срочно! Дом в ст. Раздорская, 100 м от реки Дон. 1300 т.р. т. 8-928-141-98-58. 22477 Участок 7 сот. Мясокомбинат, огорожен, со сторожем, газ, вода, свет. 200 т.р. т. 8-928-619-40-62. 22488 Зем. участок 27 сот., в ст. Кочетовская, р-н церкви, рядом газ, есть свет, вода, имеются хозпостройки. Место идеальное. До реки Дон 10 мин. Цена реальная. т. 8-928-116-66-43, 8-928-140-27-72. 22502 В п. Каменоломни на центральной ул. Калинина, №120, продается дом в хор. состоянии, кухня и гараж. т. 8-989-711-31-91. 22501 Срочно, дом в р-не ул. Парковой, пл. 45 кв.м, в/у, газ форсунка, новая крыша, земля в собств. Собственник. Ц. 1400 т.р. т. 8-928-131-17-28. 23799 Земельный участок в ст. Раздорская, УстьДонецкого р-на, 9,5 сот., участок ровный, газ по меже, Дон 200 м, земля в собств. Документы готовы. Собственник. т. 8-928-178-90-08. 22054 Дом 2008 г.п., 92 кв.м, 30 сот. земли. В УстьДонецком р-не ст. В.-Кундрюченская, газ, вода серебряная, гараж, хозпостройки. Рядом лес и речка. т. 8-928-142-09-32, Ирина. 938 Коттедж, на 2-х хозяев, все отдельно, двор отгорожен забором, п. Южная (рядом с поликлиникой), 50 м.кв, в/у, саман, обложен кирпичом, 2 жил. комн. + кухня +с/у, сост. хорошее, МПО, встроенная кухня, в/потолков 2,4 м, двор плитка, навес, гараж с ямой. Земли 3 сот. Ц. 1650 т.р. Обр.: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-75-65, 23-58-85. 938 Срочно! Большой дом р-н грушевского моста, 3 ком. + кухня, прихожая, большой холл, с/у, ванна, общ. пл. 101 кв.м, кухня 15 кв.м, в/п 2,50 м, состояние хор., после ремонта, м/п окна, новые межкомн. двери, плитка, отопление АГВ, в/у в доме, гараж, летний навес, двор плитка, 5,5 сот. в собств. Ц. 2100 т.р., без торга. Обр.: А.Н. «Фортуна», 8-906-414-31-21, 23-85-58. 938 Дом кирп., Нежданная, 52 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, с/у совм, в/потолков 2,4 м, сост. требует косметич. ремонта (обои), МПО, земли 11,5 сот., участок чистый ровный, много места под строительство. Ц. 1 100, торг. Обр.: А.Н. «Фортуна» 8-961830-75-65, 23-58-85. 938 Дом в р-не п. Фрунзе, 3 комнаты, состояние хор., форсунка, вода в доме, сливная яма, хороший подъезд, земли 6 сот., летняя кухня с газом. Ц. 600 т.р. Обр.: А.Н. «Фортуна», 8-961-303-34-29, 23-58-85. 938 Дом кирпичный в п. Артём, 4 комнаты, общ. пл. 90 кв.м, с/у совмещён, сост. хорошее, флигель, АГВ, вода, центр. канализ., хороший подъезд, земли 6 сот. в собств., забор из кирпича. Ц. 1980 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29 , 23-58-85. 938 Срочная продажа! Зем. участок под строительство, р-н Шахтниуи, угол Советская и пер. Веселый, по фасаду 25 м, 6 сот., ровный квадратный, газ по забору, вода во дворе, центральная канализ. по улице. Ц. 1,200, торг. Обр.: А.Н. «Фортуна», т. 8-906-41431-21, 23-85-58. 938 Срочная продажа! Р-н нового моста, общ. пл. 200 кв.м кирпич облиц., 5 ком., в/п 2,70 м, отопление АГВ, в/у в доме, сост. хорошее, м/п окна, навес на весь двор 130 кв.м, зимний сад, двор асфальт, 6 сот. в соб-ти. Ц. 2,700, торг. Обр.: А.Н. «Фортуна» 8-906-417-90-70, 23-85-58. 938 Коттедж в районе Парковой, пл. 66 кв.м, 3 жилых комнаты + кухня 8 кв.м, сост. хорошее, АГВ (напольный котел), в/у, новая крыша, хор. подъезд, земли 7,5 сот., летняя кухня (2 комнаты), душ, баня, теплица. Ц. 1,800 т.р., торг. Обр.: А.Н. «Фортуна», т. 8-961-303-34-47, 23-58-85. 938 Дом в районе Собора, 45 кв.м (кирпич), 2 жилых комнаты + холл, кухня 8 кв.м, с/у совмещен, сост. хорошее, АГВ, в/удобства, МПО, новая крыша, хороший подъезд, земля в собств. 6 сот. Ц. 1400 т.р., торг. Обр.: А.Н. «Фортуна», т. 8-961-303-34-47, 23-58-85. 938 Срочная продажа! Зем. участок под строительство, р-н ул.Парковая, угол по фасаду 35 м, 10 сот., ровный квадратный, газ по забору, вода во дворе. Флигель с печным отоплением 2 комнаты + кухня + коридор; хозпостройки ветхие; на участке виноградник; плодовые деревья, ягоды. Ц. 1000 т.р., торг. Обр.: А.Н. «Фортуна», т. 8-961-406-55-25, 23-85-58. 22055 Дом п. Нежданная, общ. пл. 50 кв.м, из 4 комнат, без удобств, вода во дворе, печное отопление, газ проходит рядом. Рядом во дворе новый недостроенный 2-эт. дом. Земли 8,5 сот. Ц. 1200. т. 8-951509-46-45. 22051 1/2 домовладения (р-н нового моста): каменный флигель, пл. 40 кв.м, 3 комнаты, сост. удовл., газ (форсунка), вода и туалет во дворе, двор отдельный, участок 2,3 сот. т. 8-909-411-0-119. 22038 Земельный участок под застрой х. Пухляковский, 200 м от р. Дон. т. 8-928-612-43-39. 22041 Зем. участок 635 кв.м с кирп. хозпостройкой и плодоносящим садом в п. ХБК. Собственник. т. 8-919-895-56-93, Евгений Васильевич. 22036 Дом (газ), жил. кухня, гараж, хозпостройки, вода колонка, п. Мирный, Черкесский, 42. т. 8-91855-144-95. 1174 Продается жилой дом, п. Южная, S=35,5, газ, вода в доме. Ц. 650 т.р., без торга. Т. 25-59-01, 8-918569-86-04. 1174 Продается дом из 4-х комнат, п. Н.-Азовка, котел, в/у, во дворе летняя кухня кирпичная, 2 комнаты, форсунка, док-ты готовы. Ц. 1500 т.р., хороший торг. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 1174 Дом на Петровке, в/у, газ, S = 60 кв.м, летняя кухня с форсункой, большой двор, навес. Ц. 1600 т.р. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28. 1174 П. Красина, каменный дом, 47/28/14, h 2,4 м, 2 комн. изолир., газ, вода, АГВ, с/у в доме совмещен, подвал, новая сантехника, состояние хорошее. Ц. 950 т.р. Т. 25-59-01, 8-909-411-34-98. 1174 Продается Соцгород (р-н Сквозного и Маяковского), 1/2 дома, S= 34 кв.м, 2 комн. + кухня + коридор, газ-форсунка, вода в доме, въезд общий, участки и входы отдельные. Ц. 600 т.р. с док-ми. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Продается флигель, S= 36 кв.м, 2 комн., кухня, печное отопление, вода заведена в дом, трубы пластик, косметика, газ по меже, ц/к по улице, 4 сотки земли, погреб сухой, хороший подъезд, можно под мат. капитал. Ц. 600 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Продается Воровский, флигель, S = 40 кв.м, 3 комнаты, пристройка, кухня, газ-форсунка, колонка во дворе, 6 сот., на уч-ке плод. Деревья, клубника, малина, виноград, забор-м/профиль, есть подъезд. Ц. 850 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Продается Артем, участок 12 сот., газ и вода рядом. Ц. 200 т.р. с док-ми. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Продается дом р-н Техбазы, саман, обложен кирпичом, S 55 кв.м, 4 комнаты, кухня 11 кв.м, ванная, АОГВ, котел напольный, h 2,7 м, участок 7сот., на уч-ке кухня, погреб, гараж саман, обл. кирпичом., есть подъезд. До остановки 5 мин. Ц. 1500 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Продается Красина, флигель, глинянонабивной, ошелеван доской, S 30 кв.м, 2 комн. + коридор, отопление печное, вода завед. в дом, земли 6 сот., гараж, хор. подъезд. Ц. 550 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Срочно! 2-эт. дом, п. Воровского, 230 кв.м, 6 комнат+кухня, АГВ, в/у, центр. канализ., м/п окна, ламинат, сплит, ремонт. Гараж отапливаемый на 2 а/м, строение под баню, земли 5,5 сот в собств., бассейн, двор-плитка. Ц. 4 млн.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно! Флигель 40 кв.м, р-н ж/д вокзала со стороны города, газ, вода в доме, с/у на улице, 2 сот. земли. Ц. 550 т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно! Дом, п. Фрунзе, общ. пл. 57 кв.м, камень, оштукатурен, отопление АГВ, в/у в доме, в/п 2,70 м, м/п окна, новые входные двери, сост. хор, во дворе жилая летняя кухня с газом, въезд для машины, земли 5 сот. Ц. 950 т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Новый дом в спальном р-не К.Маркса, S = 140 кв.м, итальянский кирпич, м/черепица, под чистую отделку, забор, автомат. ворота, двор благоустроен, беседка, забор-профиль, м/п окна дорогие, 3 спальни - 20 кв.м, кухня 20 кв.м, кабинет 15 кв.м, ванная 12 кв.м. Ц. 5,5 млн.р. Т. 8-928-114-67-55, 8-904-448-56-25. 1174 2-эт. дом в р-не Гипермаркета, инд. проект, удобная планировка, изысканный ремонт, S= 280 кв.м, в/п 3 м, встроенная мебель, дубовая, гараж теплый, фонтан, беседка, молодой сад из питомника, редкие сорта деревьев, автоматич. ворота, мягкая кровля. Ц. 14 млн. р. Т. 8-928-114-67-55, 8-904-448-56-25. 1174 Срочно! Дом, 90 кв.м, евроремонт, 2012 г., с мебелью, р-н Соцгородка, дорогие окна, крыша- м/ череп., охрана, крытый двор, теплый гараж, кухня кирп., забор из м/профиля, земли 6 сот. в соб-ти. Ц. 4,7 млн.р. Звонить с 10 до 21ч. Т. 8-928-114-67-55. 1174 Продаю флигель жилой с газом по Донскому, 42, земля в соб-ти, 8 соток, ширина 20 м, канализация рядом, можно под стройку. Ц. 1,7 млн.р. Т. 8-928-607-54-27. 1174 Дом за МРЭО ГАИ, 70 кв.м, кирп. ,в/у, АОГВ, гараж, постройки, земля не в соб-ти. Ц. 1,3 млн.р. Т. 8-928-901-13-31. 1174 Дом под материнский капитал с доплатой на Артеме. Т. 8-909-416-05-22. 1174 Дом в р-не Юного Спартака, требует ремонта, 10 сот., в соб-ти. Т. 8-918-525-80-03. 1174 Участок на Донском, 42, 8 сот., в соб-ти, ширина 20 м, есть жилой флигель с газом. Ц. 1500 т.р. Т. 8-928-175-48-44. 1174 Кирпичный дом с печным отоплением в р-не 10го магазина, общ. пл. 34 кв.м, есть кухня, гараж. Можно под ипотеку. Ц. 550 т.р. Недорого. Т. 8-938-104-16-77. 1174 Дом, общ. пл. 33,4 кв.м, в р-не Рабочего поселка (Артем), м/п окна, плитка на кухне и в с/у, дом 2-эт. недостроенный, 9 сот. земли в соб-ти, АГВ. Т. 8-903-403-92-16. 1174 Дом барачного типа из кирпича, п.Фрунзе, общ.пл. 54 кв.м, АГВ ,с/у на улице, 2 м/п окна, большая веранда, 3 сот. Земли, сост. хорошее, высокие потолки. Ц. 800 т.р. Т. 8-988-569-54-00. 1174 Дом, S= 56 кв.м, из 4 комнат, в р-не п. Фрунзе, форсунка, 3 сот. земли, туалет во дворе. Т. 8-903403-92-16. 1174 Продается участок 3,5 сот. В 50 метрах от пляжа в Апаринке. Цена 260 т.р. Т. 8-918-569-37-64. 1174 Продается участок 2 сот. с возможностью расширения в Центре города. Коммуникации рядом. Ц. 550 т.р. Т. 8-918-569-37-64. 1174 Продается дом, п. Артем, S= 110 кв.м, участок 12 сот., АГВ, в/у в доме, развитая инфраструктура, можно на 2 семьи. Ц. 2,8 млн.р. Возможен обмен. Т. 8-918-569-37-60. 1174 Земельный участок в р-не пересечения улиц Советская и Сквозной, 5,3 сотки. Земля в соб-ти. Т. 8-903-463-00-83. 23821 Срочно! Пролетарка продается участок под строительство, 6 сот. земли, широкий фасад, на участке жилой флигель с газом и водой. Ц. 1,2 млн.р. т. 8-988-945-77-78, Виталий. 1041 Участок в п. Новосветловский, 10 сот., р-н кафе «Муравейник». Ц. 350 т.р. т. 8-909-432-777-2. 1041 Дом в ст. Мелиховской, 10 сот. земли, 92 кв.м, газ, вода, асфальт. т. 8-909-432-77-72. 23802 Дом в р. Гидропривод, ул. Щаденко, 9х9. Газ есть. Ц. 1,2 млн.р. т. 8-918-526-97-54, 8-919-877-98-84.

23804 Дом в пос. Рабочий (Артем, ул. Дундича, 44) 8 сот., газ - вода на участке, все в собств. Ц. 270 т.р., торг. Собственник. т. 8-919-897-88-80. 22514 Дом в р-не собора 53 кв.м, со в/у, частично евро-р. т. 8-988-564-48-31. 22512 Магазин «Сибиряк». Продается дом каменный, 100 м, 5,5 сот., в/у, гараж, двор плитка, кирп. постройки. Без посредников. Ц. 2000 тыс. т. 8-96044-882-44. 22511 Нежданная. Продам дом с евроремонтом. Без посредников. Ц. 1700 тыс. т. 8-960-44-882-44. 22510 Дом в центре под коммерцию. Фасад 13 м. Ц. 2200, торг. Без посредников. т. 8-960-44-882-44. 22509 Район «Рассвета». Дом из облиц. кирпича, 2 этажа, S 104 м, 3 сот., флигель 24 м, в/у, гараж, двор пластушка. Без посредников. Ц. 3600. т. 8-960-44882-44. 23433 3-комн. кв-ра в 4-квартирном доме р-н Пролетарки. S 37 кв.м, в/п 2,7 м, в/у в доме, газ, ТВ, сплит. Двор асфальт. т. 8-928-625-37-79. 23435 Дом с газом на Артеме, 4 комнаты, 6 сот. земли. т. 8-906-428-81-49. 23423 Два дома на участке 6 сот., недалеко от ТЦ «Рассвет», дома с газовым отоплением, с ремонтом, гараж на 2 машины. т. 8-928-625-23-90. смс15 Продается дом в х. Ягодинка, участок 11 соток, во дворе летняя кухня, вода в доме. т. 8-960455-10-26. 21344 Срочно! Недорого дом 61 кв.м. Имеются хозпостройки. Во дворе кухня, сад, огород. Школа, дет. сад, остановка рядом. Дом жилой. Земля в собств. т. 8-903-432-91-36, 8-960-450-80-58. 21354 2-эт. дом по ул. Суворова (р-н городского парка, ГДК), общ. пл. 128,5 кв.м, жилая 63,7 кв.м, участок земли 3,8 сот. В/у, гараж под домом. Возможен обмен на 1-комн. квартиру (р-н Соцгородка) с вашей доплатой. Ц. 3,3 млн.р., торг. т. 8-960-458-65-20. 21360 Участок на Дону от 6 до 20 сот., асфальт, Дон 50 м, торг, обмен. 390 т.р. т. 8-961-294-38-33. 21352 Кирп. 2-эт. дачу на Дону, около ст. Мелиховская (ст. Горняк), полностью меблированная, сплиты, холод., гараж, душ горячий, с/у, навес 40 кв., с видом на Дон - 300 м. 1 млн. 490 т.р., торг, обмен. т. 8-961-294-38-33. 23776 Продаю зем. участок 5 сот., земля в собств., р-н «Города будущего». Ц. 400 т.р., торг уместен. т. 8-909-426-26-26. 23430 Дом на Артеме Рабочий поселок, 4 комнаты, площ. 96 кв.м, в/у, потолки 3 м, окна м/п, отопление АГВ, дом после ремонта, летн. кухня, 2 гаража, уч-к 10 сот. в собств. Ц. 2,000 млн.р., торг. т. 8-919-889-4399, 8-800-700-72-01 (звонок бесплатный). 23430 Два дома на участке 8 сот. земли в Каменоломни, Горняк. 1-й дом площ. 158 кв.м, 3 ком., в/у, 2-й дом площ. 220 кв.м, 4 ком., в/у, АГВ, центр. канализ., подробная информация по телефону. Ц. 6 млн., хороший торг. т. 8-928-111-94-74, 8-800-700-72-01. 23430 Дом по ул. Школьная, 47 кв.м, отличный подъезд (50 м от ул. Шишкина). В доме 3 комнаты (1 изолированная), кухня и с/у с душевой кабиной. Свежий ремонт. Сост. отличное. Въезд для авто (навес). Участок 6 сот. Все в собств. Ц. 1600 т.р. + торг. т. 8-928-77752-72, 8-800-700-72-01, звонок бесплатный. 23430 Дом в Каменоломнях кирп., площ. 270 кв.м, в/у введены канализ. центр., 6 комнат, подвал под всем домом, в/п 4,2, гараж 5х10, молодой хороший сад, 7 сот. земли в собств. т. 8-928-111-94-74, 8-800700-72-01 (звонок бесплатный). 23430 Дом с мансардой, площ. 120 кв.м, в центре, в/у, хороший ремонт, большая кухня, с/у совмещенный, 1,5 сот. земли. Ц. 4500 т.р. т. 8-928-106-70-97. 23430 Кирп. дом в р-не Соцгородка, площ. 65 кв.м, в/у, АГВ, м/п окна, гараж, 3,5 сот. земли. Ц. 2200 т.р. + торг. т. 8-928-126-88-99, 8-800-700-72-01 (звонок бесплатный). 23782 Дом кирп., п. Фрунзе, 30 кв.м, газ по меже, вода во дворе, хозпостройки, 5 сот. земли. т. 8-951833-80-17. 23782 Дом кирп., Южная, район сред. школы №1, 80 кв.м, в/у, во дворе летняя кухня с АГВ, хозпостройки, гараж с отоплением, 6 сот. земли в собств. т. 8-951-833-80-17. 23782 Продается участок, Соцгородок, все коммуникации подведены. т. 8-906-424-96-60. 23782 Дом, р-н МРЭО ГАИ, п. Мирный, 50 кв.м, АГВ, вода в доме, хозпостройки, гараж, 5,5 сот. земли. 900 т.р. т. 8-906-424-96-60. 23782 Дом, п. Красина, 56 кв.м, газ, вода в доме, хозпостройки, гараж, 9 сот. земли в собств. т. 8-951-83380-17. 23782 2-ком. кв-ра, коттеджного типа 1/1, 600 т.р., п. Интернациональный, 37 кв.м, газ по меже, ванна, туалет в доме, хозпостройки, 3 сот. земли в собств. т. 8-951-833-80-17. 23782 Флигель в общем дворе, центр, 30 кв.м, газ, вода по меже. т. 8-951-833-80-17. 23782 Зем. участок 15 сот. в собств., все коммуникации по меже, п. Интернациональный. т. 8-928-16857-71, посредникам не беспокоить. 23782 Дом, п. Сидоровка, 45 кв.м, металлопласт. окна, газ, вода, в/у, хозпостройки, 32 сот. земли в собств. т. 8-906-424-96-60. 23782 Дом и флигель в одном дворе, п. Артем (Рабочий поселок), газ форсунка, удобства частично, хозпостройки, 8 сот. земли. т. 8-951-833-80-17. 23782 Дом, п. Каменоломни, 40 кв.м, газ, вода, удобства частично, хозпостр., гараж, 10 сот. земли в собств. т. 8-951-833-80-17. 23782 Дом п. Фрунзе, 46 кв.м, газ, вода, в/у, хозпостр., 5,5 сот. земли. т. 8-951-833-80-17. 23782 Домовладение, Техбаза, 46 кв.м, газ по меже, вода во дворе, хозпостр., 8,5 сот. земли в собств. т. 8-951-833-80-17. 23092 В районе «Стайера» земельный участок 7 сот. в собств., флигель, газ, вода, фасад 20 м, к/н через дорогу. т. 8-928-192-82-46.

23782 Участок п. Поповка, 500 т.р., торг. т. 8-928-98800-45, посредникам не беспокоить.

20604 Участок 4,5 сот. на Петровке, ширина по фасаду 17 метров, уч-к ровный, широкий. Газ, вода по фасаду. Свет на уч-ке. Въезд хороший, недалеко асфальт. Без застроек, одна земля. Тихое, элитное место под строительство жилого дома или коммерцию. Соседи хорошие. Продает хозяйка. Торг. Ц. 470 т.р. т. 8-951-841-69-42. 23090 Зем. участок в дачном поселке ст-цы Мелиховской, газ рядом. Ц. 350 т.р., торг. т. 8-928-172-2926, 8-918-898-65-95. 23125 Срочно! В районе жд вокзала газифицир. дом 50 кв.м, без коммуникаций: вода во дворе, земля 6 сот. Ц. 600 т.р., торг уместен. т. 8-989-703-26-26.

23109 Продается дача в 3-х уровнях со в/у, на берегу р. Дон, на 1-й линии, ст. Раздорская, ремонт, балкон 12 кв.м, с видом на р. Дон, телефон, Интернет, видеонаблюдение, кирп. гараж 50 кв.м, летняя кухня кирп. 18 кв.м, участок 14 сот. Ц. 4,5 млн.р. т. 8-928-908-02-89, 8-928-620-22-03. 23109 Дом, п. Красина, 54 кв.м, саман обложен облицов. кирп., 3 ком., кухня 8 кв.м, ванна 6 кв.м, центр. канализ., крыша новая мет.черепица, окна м/п, уч-к 6 сот. в собств. Дом требует внутренней отделки. Ц. 1550 т.р., торг. т. 8-929-821-75-55. 23109 Дом в р-не Петровка, камень обложен облиц. кирп., общ. пл. 60 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, ванная. В доме газ, вода, крыша ондулин, м/п окна, новое газовое оборудование, газифицир. летняя кухня 15 кв.м, 7 сот. в собств. Ц. 1600 т.р. т. 8-929821-75-55. 23084 Дом в п. Каменоломни, S 80 кв.м, h 2,80 м, кирп. + камень, газ (котел), вода электр., уч-к 11 сот. Во дворе 15 кв.м с газом. Стены готовы под обои! 2700 т.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00. т. 8-928-11215-57. 23084 Дом в п. Каменоломни, S 57 кв.м, S жил. 41,5, h 2,60 м, кирп., газ (АГВ), вода электр., уч-к 8,5 сот. Во дворе жил. кухня 28 кв.м, с газом. 1350 т.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-112-15-57. 23084 Зем. участок в п. Верхнегрушевском S 700 кв.м, все коммуникации рядом, подъезд асфальтир. 350 т.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00. т. 8-928-11215-57. 23136 Очень срочно зем. участок по пер. Таллинский, 23 а, р-н Парковой, 6 сот., 20 м фасад, в собств. Коммуникации по меже. Ц. 300 т.р. т. 8-918-515-45-61. 23137 Дом на ст. Горная, ул. Победы, 109. Шпальный облож. кирп. 8х8, уч. 10 сот., колонка, летн. кухня, подвал, хозпостр., баллонный газ, ухоженный огород, фруктовые деревья. Ц. 650 т.р., торг, или обмен на 1-комн. кв-ру в г. Шахты. т. 8-918-503-65-57. 23138 В х. Каныгине казачий деревянный дом, 2 кухни летняя, жилая, имеются хозпостройки, скважина, земли 20 сот. в собств. Фруктовые деревья, виноград. 750 т.р. т. 8-919-886-79-70. 23085 Дом, п. Верхнегрушевский, S 90 кв.м, 4 ком., шпальный облож. кирп., в/у, окна пластик., новая крыша, частичный ремонт, летн. кухня, сарай, земли 7 сот. Ц. 1750 т.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928188-55-48. 23085 Дом, Кам-ни, кирпич, 2012 г.п., под чистовую отделку, S 105 кв.м, 3 ком., кухня 22 кв.м. Ц. 3600 т.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Дом Кам-ни, S 72 кв.м, 3 ком., шпальный, без удобств, земля 5 сот., отопл. печное, ц. 1 млн.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Зем. уч-к 8 сот., п. Новосветловский, цокольный этаж высота 3 м, S 8,5х9,5, подведена вода, газ рядом. Ц. 600 т.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Дом, 2-эт., п. Каменоломни, 168 кв.м, 5 ком., кирпич, 1990 г.п., в/у, земли 12 сот., гараж, кухня, сарай, баня, 3-й эт. мансардный, ц. 3600 т.р., торг. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48, 8-909-40774-41. 23085 Дом п. Каменоломни, центр, S 98 кв.м, 4 ком., кирп., в/у, мебель, земли 5 сот. Ц. 3200 т.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Дом п. Нижнедонской, S 92 кв.м, 4 ком., кирп., газ, вода, част. удобства, земли 15 сот. Ц. 1 мил.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Дом, Кам-ни, S 37 кв.м, 3 ком., отопл. газ, без удобств, кухня, сарай, гараж, земли 10 сот. Ц. 1200 т.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23085 Дом, Каменоломни, кирп. 2-эт., S 123 кв.м, жил. 105 кв.м, 6 комнат, во дворе жил. кухня 63 кв.м, в/у, двор асфальт, земли 7 сот. Ц. 5500 т.р. Звонить с 8:00 до 19:00, т. 8-928-188-55-48. 23145 Добротный дом, р-н Минский, 94 кв.м, в/у в доме, АГВ, 3 сот., есть въезд под авто. Ц. 2,5 млн.р., реальный торг. т. 8-909-409-26-17. 23145 Дом кирп., Юн. Спартак, 91,2 кв.м, АГВ, в/у, 3 сот., въезд, навес под авто, м/п окна. Ц. 2,5 млн.р. т. 8-909-409-26-17. 23145 Срочно! Зем. уч-к в р-не автовокзала, 4 сот., м/п забор, все коммуникации. Ц. 650 т.р., торг. т. 8-909-409-26-17. 23142 Флигель на Нежданной, 7 сот. земли в собств., треб. ремонт. Ц. 350 т.р. т. 8-928-12-43-500. 23141 Дом на Поповке. Ц. 950 т.р. т. 8-928-12-43500. 23151 Дом р-н хлебозавода №5, общ. пл. 51,6, жилая 39,2 кв.м, земля 6 сот., газ. т. 8-950-848-30-51. 22410 Дом саманный обложен кирпичом 4 комнаты, после ремонта, пл. 40 кв.м, теплый, летн. кухня газифицир. Флигель кирп. годен для жилья, двор асфальтирован. Земля в собств. Дом газифицирован. Р-н МРЭО ГАИ. т. 8-928-171-04-21. 22420 Дача в ст. Мелиховская, сад. тов. «Горняк», кирп. 2-эт. строение + мансарда, веранда со в/у, с/у раздельный, общ. пл. 130 кв.м, зем. уч-к 6 сот., фруктовый сад. До реки Дон 200 м. т. 8-918-530-36-06, 8-928-605-49-19.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

39

891. Ðåêëàìà

ДОМА 22428 Дом в п. Красина. В доме в/у, во дворе летн. кухня, участок 6 сот. Ц. 1450 т.р. т. 8-906-417-65-74, 8-928-903-89-21. 22427 Зем. уч-к с ветхим жильем на Рабочем поселке. Собственник. 550 т.р., торг. т. 8-952-576-91-86, 8-951-841-77-54. 22434 П. Артем. Кирп. коттедж из 3-х комнат, общ. пл. 90 кв.м, отопление АГВ, с/у совмещен, слив. яма, подвал. Участок 2 сот. Сост. жилое. Ц. 880 т.р., торг. т. 8-903-402-93-53, 8-928-758-66-75, 8-908-195-18-17. 22434 Рабочий поселок. Набивной дом общ. пл. 18 кв.м, есть недостроенная кирп. пристройка. Отопление АГВ, с/у во дворе, летняя кухня. Уч-к 6 сот. Можно под материнский капитал. Ц. 350 т.р. т. 8-928758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22434 Рабочий поселок. Каменный дом оштукатурен, 3 комнаты, в/п 2,70 м, общ. пл. 70 кв.м, отопл. АГВ, с/у во дворе, ванна в доме, слив. яма, участок 6 сот. Есть зимняя кухня 40 кв.м, гараж, сост. жилое. Ц. 1150 т.р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22434 Ш. Наклонная. Дом кирп., общ. пл. 61,5 кв.м, жил. пл. 43,4 кв.м, газ идет по двору, оплачивать не надо, с/у во дворе, слив. яма, баня, гараж, навес, 2 подвала, резервуар, двор выложен плиткой, уч-к 6 сот. Сост. жилое. Ц. 680 т.р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22434 Юный Спартак. Дом кирп., общ. пл. 100 кв.м, кухня 9 кв.м, отопление АГВ, с/у в доме, слив. яма, заложен фундамент под летнюю кухню, слив. яма, уч-к 4 сот. в собств. Сост. хорошее. Ц. 2 мил. т. 8-928758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22444 Коробка кирп. р-н Соцгородка, земля 10 сот., земля в собств. Ц. 2 мил.р. т. 8-928-106-33-44. 23450 Дом в центре города, на уч. 8 сот. находится 2 дома, земля в собств. В доме газ, вода. 1650 торг. т. 8-906-429-59-85. 23460 Два дома на одном уч-ке. Один 2 эт., жилой, в/у, пл. 150 кв.м, сост. хор. Второй - без внутр. отделки, пл. 100 кв.м, 2-эт. Двор ухожен, имеются плодовые деревья. Асфальтирован, во дворе гараж. Земля в собств. Хорошее место под бизнес. Ул. Звездная, 16. т. 8-928-623-46-27. 23463 Дом 3 ком., сост. жилое, земли 6 сот., ц. 450 т.р. Можно под матер. капитал. т. 8-906-183-42-48. 23468 В п. Каменоломни в с/т «Сигнал» зем. участок 10 сот. Все в собств. По меже все коммуникации. Удобный подъезд. Разрешена прописка. В 700 м от центра. т. 8-989-615-75-32. 23466 Дом (р-н МРЭО) сам. + кирп., S 61, жил. 46, 4 жил. комн., h 2,50 + кухня, коридор, вода в доме и во дворе, отопл. печное (газ по меже), 5 сот. земли. Хорошие подъезд. пути. Школа, д/с, остановка. Ц. 750 т.р. т. 8-928-602-92-69. 23169 П. Сидоровка (со стороны Машзавода), дом каменный 39 кв.м, 2 комнаты, в/у, в/п 2,3 м, газфорсунка, сост. жилое, окна м/п. Участок 9 сот., хозпостройки. Ц. 650 т.р., торг. т. 8-951-507-17-12. 23506 В р-не 1-го Пересечения дом со в/у, общ. S 32 кв.м, 1 комната 20 кв.м, кухня, коридор, ванная комната. В доме газ-форсунка, вода, санузел. Земля 56 сот. в собств. На уч-ке гараж, хозпостройки. Ц. 670 т.р. т. 8-928-118-60-04, 8-928-762-81-55. 23515 Зем. участок 6 сот. под строительство с ветхим домом. На Парковой, фасад 13 м. Ц. 450 т.р. Вода, газ по меже. т. 8-903-403-34-77. 23515 Срочно куплю зем. участок в центре под строительство от собственника. Не менее 5 соток. Можно с домиком. Фасад не менее 15 м. Удобный въезд. Цена до 1200 т.р. т. 8-988-895-41-04. 23515 Продается! Кирп. дом на Соцгороде, общ. 120 кв.м, кухня 15 кв.м, АОГВ, удобства все в доме, 5 комнат, все изолир., с/у раздельный, в/п 2,9 м. Земли 5,2 сот. в собств., участок ровный, гараж с подвалом. Двор чистый, ухоженный, отлич. подъездные пути. без посредников! Ц. 4 млн.р. т. 8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809. 23515 Дом (в 5 мин. ходьбы от ж/д вокзала, вниз через мостик), общ. 50 кв.м, отопление форсунка, вода во дворе, летняя кухня, земля не в собств. (4 сот.). Ц. 520 т.р., небольшой торг. т. 8-988-895-41-04. 23515 Дом в р-не Гидропривода, общ. 85 кв.м, 5 комнат, земли 6 сот., во дворе гараж, баня, навес, все в хор. сост. Ц. 2100 т.р. т. 8-919-872-05-35. 23509 Кирп. дом в р-не стадиона п. Каменоломни, 70 кв.м, газ, вода. Во дворе летняя кирп. кухня, туалет, душ кирп. (на улице), хозпостройки, подвал. Зем. уч-к 14 сот. Ц. 1300 т.р. т. 8-961-423-73-65. 23509 Дом в п. Каменоломни в р-не бара «У камина» по ул. Мокроусова. Общ. пл. 67 кв.м, с цокольным этажом, газ, вода, с/у в доме, требует ремонта внутри, имеется гараж. Зем. участок 6 сот. Возможен обмен на квартиру в п. Каменоломни. Ц. 1 млн.р., торг. т. 8-903-485-28-85. 23509 Коттедж 2012 г. в р-не центральной больницы п. Каменоломни 80 кв.м, в/у, газ, вода, с/у в доме, 24 кв.м, кухня (теплые полы), навес, въезд под машину, 6 сот. земли. Ц. 2500 т.р. т. 8-961-423-73-65. 23509 Кирп. дом в г. Шахты в р-не рынка «Стайер». Общ. пл. 400 кв.м, в/у в доме, городской телефон, Интернет. Двор выложен природным камнем, имеется гараж, бассейн. Зем. уч-к 8 сот. Рядом гор. рынок, школа, магазины. Ц. 8 млн.р., торг. т. 8-903-485-28-85. 23509 Зем. участок 10 сот. в п.Новосветловский (Октябрьского р-на), 20 м по фасаду, все коммуникации рядом. Ц. 250 т.р. т. 8-961-423-73-65. 23514 Зем. участок 15 сот. в п. Интернациональном с хорошим документом. Собственник. т. 8-908-170-29-88. 23510 Дом кирп. 90 кв.м, в/у, 3 спальни, большой зал, гостиная, h 2,80, 3,5 сот. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 23510 Коттедж со в/у в п. Артем, 3 жилых комнаты, большая кухня, ванная, небольшой участок земли, недорого. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 23510 Флигель, требующий ремонта в п. Артем, 6 сот., хороший сад, газ рядом, линия отопления. Вода во дворе. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 22548 Продается участок 12 соток. Ул. Автомобильная, 18 а. т. 8-918-890-59-73.

22528 Дом 87 кв.м, саман, обл. кирпичом, 1981 г.п., в/у, 5 комнат, в доме ремонт, окна пластик., земля в собств. 3 сот. 2100 т.р. т. 8-903-432-39-77, Елена. 22528 Дом в черте города, 68 кв.м, кирп., требует кап. ремонта, газ, вода в доме, потолки 2,5 м, уч-к 6 сот. в собств. 800 тыс. т. 8-903-432-39-77, Елена. 22524 Срочно домовладение по пер. Комсомольский, S 60 кв.м, в хор. сост., во дворе флигель 50 кв.м со в/у, гараж. Земли 7 сот., заасфальтированный двор, ухоженный сад. Ц. 2650. т. 8-928-144-5098, 8-951-514-54-67. 22522 Дом 75 кв.м кирпич, на участке 6 сот., в черте города, 4 комнаты, 3 минуты от Комиссаровского, в р-не «Стайера», 2-й этаж недостроен (есть в документах), отопление АГВ (новый навесной котел), крыша шифер, вода в доме, санузел на улице (есть возможность сделать в доме), 3 комнаты жилые, в коридоре и 1 комнате требуется ремонт, есть хозпостройки, летняя кухня и место под машину. Комнаты изолированы, земля в собственности! Разумный торг. Ц. 1650 т.р. т. 8-909-411-89-88, Владимир. 22552 Флигель р-н Швейной фабрики. 400, торг. т. 8-988-545-12-66. 22552 Дом кирп., земля в собств., Власовка. 850 т.р., ипотека подходит. т. 8-988-545-12-66. 22563 Дом, общ. пл. 46,1 кв.м, р-н 1-е Пересечение, 4,0 соток, 3 жилые комнаты, в/п 3,0 м, отопление печное, вода в доме, газ по меже (линия выплачена), рядом маг-ны, остановка. Ц. 1000 т.р., торг. т. 8-909-436-87-35. 22563 Дом, общ. пл. 38 кв.м, п. Южная, 5,5 сот., 2 жилые комнаты, в/п 2,2 м, вода в доме, слив. яма, газ-форсунка, косметич. ремонт, м/п окна, рядом дет.сад, школа, магазины, рынок. Ц. 1000 т.р., торг. т. 8-909-436-87-35. 22569 Усадьба на Нежданной 7 минут до центра. Ворота железные, забор рифленного профиля, фундамент 110 кв.м, деревья, вода во дворе, газ 3 м от фундамента, деревья, есть домовая книга, можно прописаться, документы готовы к переоформлению за 3 дня. Ц. 250 т.р. т. 8-928-105-63-18, 8-988-894-99-02. 22566 Срочно! Дом Артем, Рабочий поселок, жилая 25 кв.м, и пристроенный из кирпича без внутр. отделки, 9 сот. земли в собств., центр. канализ., телефон, м/п окна, хорош. подъездные пути. 950 т.р., торг. т. 8-909-403-42-65. 22566 Срочно! Каменоломни, дом кирпич, 74 кв.м, в/у, h 2,75, новая крыша, сплит, телефон, Интернет, роллставни, гараж железн., 6 сот. земли в собств. 2 млн. 050 т.р., торг. т. 8-909-403-42-65. 22566 Срочно! Фрунзе 65 кв.м дом, вода, ванна, отопл. печное, газ по меже, 7 сот. земли. 600 т.р., торг. т. 8-928-624-65-37. 23535 Срочно кирпич. дом с мансардой, 2012 г.п. в п. Каменоломни, общ. пл. 155 кв.м, 6 жилых комнат, в/п 2,8, в/у, кухня 18 кв.м, ванная 11 кв.м, газ, ц/к, навес, гар., хозпостройки, уч-к 13,4 соток, сад. Ц. 5,7 млн.р., торг. т. 8-925-137-70-76, 8-908-168-04-47. 23558 Дом в п. Южная, 220 кв.м, уч-к 20 соток, три уровня, 3 спальни, столовая, большая кухня, 2 подсобки, огромная гостиная (60 кв.м), подземный гараж в ямой на 2 машины, большой подвал, все коммуникации, телефон, Wi-Fi, спутник. антенна, двор - дикий камень, мангал. т. 8-928-777-01-39.

23568 Срочно 2-эт. дом, 280 кв.м, 1990 г.в., сауна, бассейн, бильярдная, встроен. гараж, въезд для большегруз. машин, 6 соток, требует ремонта, земля в собствен. Ц. 3200 т.р. т. 8-950-867-81-41. 23565 Участок 8 соток в п. Фрунзе, ул. Пограничная, земля в собственности, коммуникации рядом, по фасаду 20 кв.м. Ц. 120 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 Дом в п. Южная, кирпич., общ. пл. 70 кв.м, в/п 3,20, 4 комнаты, м/п окна, подвал под домом, во дворе кирпич. гараж, кирпич. 2-к. кухня 27 кв.м, АГВ в доме и кухне, удобства в доме, центр. канал., земли 6 соток в собствен. Ц. 2 млн. 500 т.р., торг. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 Дом в р-не ТТУ, ул. Федюнина, кирпич., 1998 г.п., 4 комнаты, м/п окна, АГВ, с уд. во дворе - кирпич. кухня с газом и кирпич. гараж, двор-камень, уч-к 3,7 сотки, беседка. Ц. 4 млн.р., торг. т. 8-938-1000-171. 23565 Дом в р-не ТТУ, Федюнина, кирпич., 1998 г.п., общ. пл. 57 кв.м + мансарда обшита вагонкой, м/п окна, в хор. сост., АГВ, во дворе кирпич. кухня, кирпич. гараж, двор-камень, уч-к 3,7 сотки, беседка. Ц. 4 млн.р., торг. т. 8-938-1000-171. 23565 Дом в п. Ново-Азовка, Курчатова, общ. пл. 45 кв.м, каркасный, в/п 2,5 м, АГВ, в/у в доме, слив. яма, ц/к рядом, уч-к 8 соток, земля в собствен., фасад 18 м. Ц. 1 млн. 150 т.р., торг. АН «Арбат», т. 28-9476, 8-928-609-49-69. 23565 Дом в п. Воровского, 2 комнаты, 40/35/7,5, хор. въезд, 4 сотки земли в собствен., вода в доме, газ рядом. Ц. 460 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928609-49-69. 23565 Дом 2-к. в п. Артем, Северный переезд, саман, ошелеван доской, печное, сост. жилое, есть кухня и хозпостройки, 8 соток земли, можно под матер. кап. Ц. 380 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 Небольшой домик в п. Красина, 33 кв.м, 6 соток земли в собствен., въезд есть, можно под строительство нового дома, АГВ, вода в доме есть. Ц. 700 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 Участок в р-не собора 4,5 сотки, на уч-ке ветхий дом, газ-форсунка, вода, слив, есть въезд. Ц. 600 т.р., можно матер. капитал. АН «Арбат», т. 8-928-90700-85, 8-951-849-63-20. 1844 Дом в центре, ул. Галушкина, газ, вода, канализация, участок 3,8 сот., ц. 2 млн. 300 т.р. т. 8-928100-98-29, 8-919-886-56-07. 1862 Дом во дворе флигель, хозпостройки, гараж, подвал, газовое отопление, 6 сот. земли. Р-н 1 Милиционного - Сквозной. т. 8-906-422-73-02, без посредников. 1863 Срочно! Продаю 2-эт. дом в п. ХБК, жилой, из облицовочного итальянского кирпича, общ. пл. 200 кв.м, 5 комнат, АГВ, во дворе гараж на 2 машины, беседка, мощен тротуарной плиткой. 5 млн. 200 т.р. т. 8-988-945-77-78, 8-928-760-64-08.

1046 Продается дом в р-не автовокзала, 5 сот. земли, 70 кв. м, ц. 1,8 млн. р. т. 8-928-750-81-87. 1046 Продается дом в ст. Раздорская, 24 сот. земли в собственности, ц. 3,2 млн. р. т. 8-928-750-81-87. 1692 Дом, 64 кв.м, р-н ц. рынка, кирпичный, в/у, хор. ремонт, сплит-система, встроен. кухня, земли 4 сотки, есть хозпостройки. Ц. 3600 т.р. т. 8-909-426-84-32. 1699 Домик из 3 комнат, требующий ремонта в х.Керчикский Усть-Донецкого района, газ, вода рядом. Участок 11 соток. Ц. 280 т.р. Обмен на автомобиль. т. 8-928-751-92-03. 1712 Земельный уч-к 10 соток в ст. Мелиховской, рядом р.Дон, все коммуникации, удобный подъезд. т. 8-928-178-33-45. 1710 В ст. Мелиховская продается подворье, флигель 49 кв.м, уч-к 22 сотки, вода в доме, газ рядом. Цена дог. т. 8-909-435-13-88. 1718 2-эт. кирпичный дом, 2009 г.п., мансардного типа, осталось поклеить обои, теплый пол, дворпластушка, район Нежданной, по ул. Дачной, пл. 130 кв.м. Ц. 3350 т.р., торг. т. 8-908-189-00-51.

1732 Дом с мансардой, пл. 230 кв.м, без вн. отделки, первичная газификация, вода, канализация, документы, р-н п. ХБК, удобный подъезд. Дорого. т. 8-918-595-15-15, с 14 час. 1751 Дом после евроремонта, со в/у, в хор. сост., пер. Орджоникидзе, 105. Собственник. т. 8-903-40450-25, 8-960-452-59-56. 1753 Дом в ст. Мелиховской, новый, кирпич., 3 комнаты, пл. 43 кв.м, имеются хозпостройки, участок 24 сотки. Ц. 470 т.р., торг. т. 8-951-539-43-28. 1755 Дом, 1985 г.п., в/у, новое отопление, новая сантехника, пл. 59,8 кв.м, сост. хор., земля в собственности 3,2 сотки, район молкомбината. т. 8-908-17-63-056. 1763 Участок в ст. Раздорской на берегу р. Дон, 16 соток. т. 8-952-566-95-15, 8-928-111-26-85. 1460 Земельный участок 9 соток в ст. Мелиховская, с видом на р. Дон. т. 8-928-212-96-04. 1467 Дом саман, поштукатурен, в п. Аюта, пл. 61,6 кв.м, АГВ, газ. колонка, туалет, вода в доме, во дворе кирпич. кухня - 17 кв.м, хозпостройки, земли 7 соток. т. 8-918-544-01-16. 1776 Два дома на одном уч-ке в р-не шв. фабрики, со в/у, встроен. мебель, газ, вода, земли 6 соток в собствен., двор-камень, огород, подвал, все в хор. сост. т. 8-909-428-60-61, 8-928-966-85-39. 1796 Дача в районе п. Артем, имеется домик и плодовые деревья. т. 8-928-108-72-44. Дмитрий. 1794 Дом в районе центр. рынка, в/у, двор-асфальт, уч-к 5,5 соток. т. 8-952-573-05-78. 1791 Два дома по цене одного, на одном уч-ке 6 соток, район п. Южная, кирпич., 77 кв.м и наливной - 70 кв.м, в доме отопление газ, унитаз, ванна, кап. гараж 8х4, мастерская. До маршрутки 200 м, до садика, школы, магазинов, больницы - 400 м. Все в собственности. 1911 Участок в п. Каменоломни, можно под материнский капитал, собственник, 7 соток земли. Ц. 400 т.р., торг. т. 8-961-424-20-15. 1469 Срочно дом из 4 комнат + кухня, газ, вода в доме, земли 4,5 сотки, центр, по Красной Армии, въезд для авто. Ц. 1250 т.р., торг. т. 8-905-426-61-43. 1465 Срочно: кирп. дом, Нежданная, пл. 104 кв.м, 4 большие комнаты, кухня, с/у, в/у, кирп. гараж, лет. кухня, хозпостройки, сад, въезд во двор с 2-х сторон, один въезд крытый, уч-к 8 сот., земля в собств. Ц. 3 млн.р., торг при осмотре. т. 8-951-526-80-95. 1921 Продается частный дом со в/у, район Воровского, 50 кв.м полезной пл., жилая 40 кв.м, свет, газ, вода, ц/к, 6 соток земли, двор-асфальт, есть место для машины, небольшой приусадебный уч-к, есть плод. деревья Собственник. т. 8-918-546-03-11. Татьяна Вячеславовна. 8-928-227-36-06. Александр Васильевич.

РЕМОНТ ГАЗ. КОТЛОВ И КОЛОНОК Покупка настеных котлов на з/п. Продажа запчастей. Промывка систем отопления. ул. Садовая, 29 Б, тел. 8-918-518-64-13, 25-01-13, www.donkupol.ru 23557 Ремонт бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН -АВТОМАТОВ импортного и отечественного производства, НА ДОМУ у заказчика, С ГАРАНТИЕЙ 1 ГОД. т. 8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26. 20476 Мастерская производит квалифицированный ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импортного производства. Продажа, монтаж, ремонт, тех. обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. Гарантия. Качество. т. 8-928-213-52-85. 20473 Специализированный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН BOSСH, ARISTON, INDESIT, ZANUSSI, LG, SAMSUNG. Выезд на дом. Гарантия. Качество. т. 8-905-451-70-77. 20475 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автоматов), 95% запчастей в наличии (только новые). Опыт работы. Гарантия. Выезд на дом. т. 8-906-415-65-16. 20570 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с гарантией. т. 8-928-164-06-76. 19928 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ импортного и отечественного производства, а также ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ. Установка СПЛИТ-СИСТЕМ, СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «Триколор». ВЫЕЗД на дом. ГАРАНТИЯ. т. 8-928-610-97-36. 20899 Магазин «ТЕЛЕВИДЕНИЕ БЕЗ ПОМЕХ». Официальный дилер «ТРИКОЛОР-HD» №22796 по Ростовской обл. Профессиональная установка, настройка, ремонт, продажа эфирного цифрового и спутникового антенного оборудования (только русскоязычные каналы!). Телекарта -HD, Радуга и др. КРЕДИТ, гарантийное и послегарантийное обслуживание. г. Шахты, ул. Шишкина, 162 («ГОРОД БУДУЩЕГО»). Т. 8-928-777-03-80, с 9 до 18 час. 21012 Ремонт швейных машин всех видов и классов. С гарантией. Вызов на дом. т. 8-928-132-80-90. 22156 Ремонт швейных, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, микроволновок и др. бытовой техники. т. 8-904-444-14-61. 21057 Ремонт бытового газового оборудования. КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. т. 8-919-891-37-96. 22235 Ремонт жк и плазмы, ТВ любой сложности. Ремонт аудио-, фото-, видеотехники, игровых консолей и т.д. Гарантия. т. 8-904-345-83-18, 8-928600-44-93, ул. Садовая, д. 1 «Техносервис».

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

21104 Позвоните, поможем. Профессионально, качественно отремонтировать все модели стиральных машин. Диагностика. Выезд. т. 8-928166-10-71.

46269 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией 1 год. Большой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шишкина, 92, т. 25-01-51, 8-928-109-52-63. 49762 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на дому с гарантией. Опыт работы. Выезд мастера в черте города бесплатный. т. 25-13-92, 8-928-167-25-35. 61494 МАСТЕРСКАЯ. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ (оконник). Выезд в населенные пункты. ГАРАНТИЯ. Андрей. т. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555.

22929 Круглосуточный ремонт холодильников, стиральных машин-автомат. Честно, недорого, грамотно. т. 8-906-183-80-96.

19008 СПЕЦИАЛИСТ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ выполнит ремонт стиральных машин (автомат). Выезд на дом. Гарантия до 1 года. т. 8-928-90333-29. 19009 ОПЫТНЫЙ МАСТЕР ВЫПОЛНИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин (автомат) на дому у заказчика. Гарантия. Качество. т. 8-906-416-25-79. 19063 Ремонт стирал. машин (автомат), выезд на дом, в короткие сроки. Быстро, качественно, недорого. Гарантия на запчасти 1 год. т. 8-928-175-97-00.

1008 Сервис-центр ЗАО «Прогресс» оказывает следующие виды услуг: ремонт холодильников, ремонт кондиционеров, ремонт стиральных машин, ремонт пылесосов и другой бытовой техники с гарантией, ремонт и изготовление ювелирных изделий. Форма оплаты любая. Обр. пр. К. Маркса, 81, с 8 до 17 час. Выходной воскресенье. т. 22-60-76. 21322 «ГАЗ-СЕРВИС». Ремонт, техническое обслуживание. ГАЗ. КОТЛОВ, КОЛОНОК, ПЕЧЕЙ! Ремонт на месте, у вас на дому! Выезд по звонку! РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! т. 8-928-135-74-85. 23115 Ремонт стиральных машин и микроволновых печей на дому у заказчика. Качественно и доступно. т. 8-928-957-02-00, с 8 до 17 час., выходной воскресенье. 23765 Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, стирал. машинок-автоматов. А также установка и ПРОФИЛАКТИКА СПЛИТ-СИСТЕМ, спутникового ТВ, видеонаблюдения. Автономные индивидуальные охранные сигнализации. Т. 8-928-147-58-44.

19065 Ремонт стиральных машин (автомат), выезд на дом в короткое время. Работаем с 8 до 19 час., без выходных. Качество гарантируем. т. 8-908-186-70-01.

21341 «ГАЗ-МАСТЕР». Сервис, ремонт. Наладка газовых котлов, колонок, плит. ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. Выезд по звонку. т. 8-928171-85-81, 8-918-597-28-85.

20474 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телевизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТСИСТЕМ. Гарантия. Качество. т. 8-918-518-10-37.

22562 Срочный ремонт телевизоров. Выезд. Гарантия. т. 8-918-543-57-61, 22-73-90. 23564 Ремонт телерадиоаппаратуры на дому у заказчика. Качественно. т. 8-908-509-22-09.


441. Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 904. Ðåêëàìà

Отказали банки? Не беда СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ:

ʡʪʦʢʶʦʧʥʛʖʝʖtʛʖʧʜʤʟʜtʥʫʥʧʣʢʜʤʟʜ ʦʧʖʘʖʨʥʗʨʩʘʜʤʤʥʨʩʟʤʖʞʜʣʜʢʳʤʲʜ ʪʮʖʨʩʡʟtʪʞʖʡʥʤʜʤʟʜʨʖʣʥʘʥʢʳʤʥʠ ʦʜʧʜʦʢʖʤʟʧʥʘʡʟʟʦʜʧʜʪʨʩʧʥʠʨʩʘʖtʨʛʜʢʡʟ ʨʣʖʩʜʧʟʤʨʡʟʣʡʖʦʟʩʖʢʥʣtʟʦʥʩʜʡʖ г. Шахты, пер. Красный Шахтер, 60,

КРЕДИТ от 25 000 - 500 000 руб. г.Шахты, пр. Пушкина д.29 А, 1 эт., 1 оф., тел. 8(8636)27-22-84, 8-951-5-222-884

8 (928) 907–05–91, 8 (904) 341–41–44

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

КВАРТИРЫ

20010 1-к. кв-ра в р-не «Н. Машиносчетной», в кв-ре евроремонт, свое отопление, теплый пол. Ц. 1 млн. р. т. 8-918-502-42-32. 21074 Продается квартира в центре, с ремонтом. т. 8-928-122-57-09. 22356 В п. Артем 1-к. кв-ра, 30 кв. м, ремонт, отл. сост., час. меб., ост. «Поликлиника». т. 8-904-343-37-71. 22346 1-к. кв-ра в 4/4 доме, общ. пл. 31,4, дом кооперативный, балкон заст., имеется подвал, сост. хор. Р-н Соцгородка. т. 8-918-582-03-49. 22348 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 34,1 кв. м, в/у, АГВ, с ремонтом, 3/3. Цена после осмотра. Торг. т. 8-989-63067-10, в любое время. 22912 1-к. кв-ра в центре, пр. Победа Революции, 128 «а», напротив школы №2, 3 эт., общ. пл. 31,6 кв.м. Ц. 1200 т.р. т. 25-56-77, 8-918-543-30-07. 22892 1-к. кв-ра, 3/5, пл. 33 кв. м, пер. Енисейский, 24. Ц. 820 т.р. т. 8-928-185-39-22. 22864 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 1 «а», в шаг. доступности остановка, школа, садик, рынок, магазины, банк..., 1/5 эт. кирп. дома, высокий цоколь, не угл., 37/20/8, сост. хор. Цена при осмотре. Без посредников. т. 8-908-194-83-84, 8-961-406-49-06. 19936 1-к. кв-ра общ. пл. 35 кв. м, в п. Каменоломни, по ул. Крупской, за маг. «Пятерочка», 5/5, после ремонта, частично мебель. Ц. 1250 т.р., торг. т. 8-928-954-05-20. 22965 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме по ул. Красинской, срок сдачи - 3 кв. 2012 г., 3/3 эт., общ. пл. 32,5, жилая 17, кухня 9, лоджия, АГВ, аллюминиевые радиаторы, м/п окна, все приборы учета, противопожарная сигнализ., домофон, хорошее место. Ц. 1300 т.р. т. 8-918-531-75-16. 22953 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, возле рынка, 2/9 эт., 42,3/17/12, кв-ра в хор. сост. т. 8-903-435-80-89. 21295 Продается 1-к. кв-ра, р-н ост. «Звездная», с индивидуальным отоплением. т. 8-960-447-44-83. 23780 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), п. ХБК, 2/5, не угловая, ремонт частично. Ц. 600 т.р. т. 8-928-122-57-09. 23779 1-к. кв-ра в центре, с ремонтом, 3/5, не угловая, 1,5 млн. р. т. 8-928-122-57-09. 23782 1-к. кв-ра, 3/5, новый дом, п. Артем, ост. «Машиносчетная», середина дома, 31/17/8,5 кв. м. т. 8-951-833-80-17. 23782 1-к. кв-ра, Соцгородок, АГВ, сост. хор. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 23782 Продается 1-к. кв-ра, п. Майский, 500 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 22039 1-к. кв-ра, АГВ, Соцгородок, не угловая, 5/5, ц. 1 млн. 50 т.р., торг. т. 8-906-425-84-95. 22046 1-к. кв-ра, 4/5, р-н швейной фабрики, кирпичный дом, пл. 33/18/6, кладовка, с/у совм., новая мет. дверь, стеклопак., сост. жилое. т. 8-960-445-29-56. 23823 1-к. кв-ра в самом центре города, 31/17/6, отл. сост. (капремонт), теплая, вода всегда. Все оснавные инфраструктуры в шаговой доступности. Документы полностью готовы к совершению сделки. т. 8-928-197-55-31. 23821 Срочно! В п. ХБК 1-к. кв-ра, в бывшем общ., 3/5 эт., пл. 18 кв. м. Ц. 600 т.р., торг. т. 8-988-945-7778, 8-928-760-64-08. 1174 Продается 1 комн. кв., п.ХБК. Т. 25-59-01, 8-918569-86-04. 1174 Продается 1 комн. кв., р-н Парковой, 2/5, не углов., м/п окна. Ц. 950т.р. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Продается 1 комн. кв., Соцгород, р-н Дворца Спорта, 3/4, 30/18/6, в хорошем состоянии. Ц. 1150т.р., без торга. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Продается 1 комн. кв., п. Артем, 3/5, балкон заст., сост. жил, с/у совм. Ц. 750т.р. Т. 25-59-01, 8-928604-61-99. 1174 В п. Артем («Н. Машиносчетная»), 1 комн. кв., 31/17/6, не угловая. Ц. 690 т.р., с док-ми. Т. 25-59-01, 8-909-411-34-98. 1174 В п. ХБК 1 комната, S=18кв. м, приватизир., в бывш. общежитии, сост. хорошее, раковина, унитаз, вх. мет. дверь. Ц. 550т.р., с док-ми. Т. 25-59-01, 8-918571-39-99. 1174 В п. Артем 1-к. кв., АГВ, 1/3, S=41кв. м, кухня 10кв. м, лоджия застеклена, новая сантехника. Ц. 750т.р. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28. 1174 В п. ХБК 1 комната в бывшем общ., есть раковина, унитаз, сост. хор. Ц. 550т.р. Т. 25-59-01, 8-918571-39-99. 1174 В п. ХБК 1-к. кв., АОГВ. Т. 25-59-01, 8-989-72790-28. 1174 В п. ХБК 1-к. кв., в новом доме, 43/18/14, АОГВ, м/п окна, новая с/т, ноаое газ. оборудование. Ц. 1150 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 В п. Артем 1-к. кв. в новом доме, м/п окна, новая сантехника, новое газ. оборудование. Ц. 900т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Срочно! 1-к. кв., п. Артем, «Н. Машиносчетная», 2/5 кирп. дома, неугловая, общ. пл. 31кв.м, кухня6,5кв.м, отопление ТЭЦ, газ. колонка, с/у совм. Состояние жилое. Ц. 850 т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно! 1-к. кв., в новом доме, п. ХБК, отопление АГВ, с/у совм., м/п окна. Состояние отличное. Ц. 1100 т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-10013-99, 8-988-947-00-02.

ОБЩИЕ 20618 Квартира барачного типа, ц. 400 т.р., торг, можно под матер. капитал, собственник, п. Интернациональный. т. 8-960-458-66-08. 18994 Срочно! Молодая семья купит квартиру, бывш. общ. или небольшой дом за наличный расчет. Подожду с переездом. Недорого. т. 8-906-43038-31, 8-909-433-14-83. 22151 Продается комната, 13,6 кв.м, по ул. Лермонтова, р-н автовокзала, быв. общежитие, можно под материнский капитал. Ц. 350 т.р., торг уместен. т. 8-928-144-12-44. 22840 1 комната в общежитии в п. ХБК, 4/5, кухня и санузел общие на этаже, 13,5 кв. м, без ремонта. т. 8-928-909-29-39, Андрей. 22970 Оформление договоров купли-продажи, мены, дарения, материнский капитал, ипотека, сертификаты. Узаконивание самозастроя, предпродажная подготовка пакета документов. Вступление в наследство, незавершенное строительство. Бесплатные консультации. Обр. ШахтНИУИ, ул. Советская, 279, корпус 1, оф. 12. т. 8-903-432-11-60. 1174 В п. ХБК 1 комната в бывшем общ., есть раковина, унитаз, сост. хор. Ц. 550 т.р. т. 25-59-01, 8-918571-39-99. 23109 Квартира барачного типа в п. Петровка, 23 кв.м, 2 комнаты, газ-форсунка, вода. Ц. 450 т.р. т. 8-928-820-22-03. 23396 Срочно 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, п. Артем, ул. Калинина, 34 «а», корпус 2, 4/4 дома, общ. пл. 18 кв.м, туалет, раковина, есть возможность под душ. Ц. 400 т.р. т. 8-918-542-48-28. 23515 Куплю без посредников квартиру в черте города, рассмотрю разные варианты. т. 8-988-562-95-67. 22532 Продается коммунальная квартира в п. ГРЭС. Ц. 380 т.р. т. 8-951-833-80-17.

1КОМНАТНЫЕ 19143 Срочно! 1-к. кв-ра, центр города, мкр-н Горняк, 22, перепланировка, с телефоном, под охраной, с ремонтом, с мебелью, новая быт. техника, ц. 1300 т.р., торг уместен. т. 8-928-192-28-74. 20541 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, в кирпичном доме, 5/5 эт., общ. пл. 39 кв. м. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-906-33-81. 20392 Срочно! 1-к. кв-ра, «Гидропривод», бывш. общеж., 3/5 эт., не угл., приватизир., 18,2 кв. м, при желании можно полностью изолировать ее от соседей, центр. отоление, эл. плита, с/у, душ общий, вх. дверь металл., пласт. окно. Кв-ра после ремонта. Цена договор. т. 8-918-893-10-86. 19476 1-к. кв-ра в р-не швейной ф-ки «Глория Джинс», пл. 23,4 кв. м. Посредникам не беспокоить. т. 8-918-566-71-14. 20530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шоссейный, сост. обычное. Ц. 900 т.р. т. 8-952-561-95-54. 21159 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н старого рынка, 2 эт. кирпич. дома, не общежитие, 28/18/6, сост. жилое, окна пластик., м/дверь, дом после капремонта. Хозяин. т. 8-918-537-47-35. 22123 Срочно! Продается 1-к. кв-ра, в р-не старого артемовского рынка, 1/2 эт. т. 8-904-502-34-33. 22120 1-к. кв-ра, 39,3 кв. м, п. Казачьи Лагери, 1/5 эт., м/п окна, с/у разд., теплые полы, балкон заст., сост. жилое. т. 8-928-755-29-81. 21516 1-к. кв-ра, улучш. планир., общ. пл. 40,8 кв. м, жилая 22,2 кв. м, кухня 9,9 кв. м, лоджия 6,1 кв. м, р-н «Гидропривода», ул. Щаденко, 26, кв. 1. Ц. 1 млн. р., торг уместен. т. 8-928-192-41-13. 21558 1-к. кв-ра, в центре, 4/4, не угл., по ул. Советская, р-н Кр. Шахтера, хор. ремонт, АГВ, сплит, вход. дверь двойная, м/п окна, балкон утеплен, застек., домофон, все приборы учета. Посредникам не беспокоить. Документы готовы. Ц. 1600 т.р. Торг при осмотре. Хозяин. т. 8-988-562-60-80. 21627 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Нижняя Поликлиника», 4/4, в/у, с/у совм., б/з, тихий, спокойный р-н. Рядом школа №36, д/сад, магазины, гаражи, до рынка 7 мин. Собственник. т. 8-906-430-31-99, 8-952-586-53-04, ежедневно с 16.30 до 21 час. 21073 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, р-н ХБК, отдельный санузел, с капремонтом. Возможен обмен на авто. т. 8-909-422-01-75. 21108 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 43,5 кв. м, капитальный гараж, подвал, АГВ. Рядом школа, садик, магазины, остановка. Собственник. т. 8-903-431-0858, 8-951-491-57-75. 22166 В р-не ул. Маяковского, за маг. «Волга» продается 1-к. кв-ра без ремонта, 30/18/6. т. 8-918-58187-27, до 20 час. 21977 1-к. кв-ра, 2/5 дома, п. Артем, «Машиносчетная». Ц. 1100 т.р., собственник. т. 8-918-551-42-93. 20743 Собственник, центр «Дубрава» 1-к. кв-ра, 2 эт., пл. 35 кв.м, ламинат, окна-пластик, балкон застек., вх. жел. дверь под дерево, сплит, каб. ТВ, ремонт, зал 20 кв.м, кухня 7 кв.м. Ц. 1600 т.р., торг. т. 8-928-100-74-37.

1174 Срочно! 1-к. кв., бывш. общ., р-н Соцгородка, ул. Разина, 4/5 кирп. дома, общ. пл. 15кв. м, вода, с/у в кв-ре, состояние хор. Док-ты готовы к продаже. Ц. 500т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 1-к. кв., п. Артем, 3/5, ул. Искра, 63, S=32 кв. м. Ц. 900 т.р., торг. Т. 8-928-114-67-55. 1174 Срочно! 1-к. кв., р-н «Глории Джинс», кирп., S=39 Звонок бесплатный кв. м, кухня 10 кв.м, 1/5. Ц. 820т.р. Т. 8-928-114-67-55. 1174 1-к. кв., в Каменоломни, напротив прокуратуры, 3/3, у/п, кухня 8 кв.м, дом новый. Ц. 1200т.р., торг. Т. 8-918-525-80-03. 1174 1-к. кв., в/у, 1/4, кирп. дом, п. Майский, сост. хор. Т. 8-903-463-00-83. 1174 1-к. кв., в/у, 4/5, кирп. дом, р-н «Машиносчетной», 30/16/6,1, балкон, естьразрешение на инд. Отопление, состояние жилое. Т. 8-03-403-92-16. 1174 1-к. кв., в/у, 2/5 кирп. дома, в р-не Парковой, 30/16,5/6, м/п окна, балкон застеклен, сост. жилое. Т. 8-903-403-92-16. 938 Срочная продажа! 1-к. кв-ра, ул. Рылеева, 45/24/12, большая лоджия с отоплением, хороший ремонт, встроенная мебель. Ц. 1 300 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-75-65, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра в новом доме, ул. Звездная, 36/16/11,5. Лоджия застеклена. Состояние хорошее. Ц. 1 050 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-7565, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра ул. планировки п. Артём, 34/18/8, 4/5, с/у раздельно, состояние жилое, МПО. Ц. 850 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-3429, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Артём, 31/18/6, с/у совмещён, состояние жилое. Ц. 750 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 2/2, не угловая, общ. пл. 35 кв. м, дом кирпичный, состояние жилое, м/п окна, балкон застеклен. Ц. 1100 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-414-31-21. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, ХБК, р-н рынка, 36/18/8, не угловая, кирпич, с/у раздельный, сост. жилое, МПО. Ц. 1000 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-3447, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра п. Майский, 31/17/6, 3/5 кирпич, не угловая, с/у раздельный, м/п окна, после ремонта, новая сантехника. Ц. 700 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-417-90-70, 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, центр, 36/18/8, не угловая, 2/2 - кирпич, с/у раздельный, сост. жилое, МПО. Ц. 1300 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 23-85-58. 23012 В ст. Мелиховской продается 1-к. кв-ра без ремонта. т. 8-989-708-94-55. 23080 В районе Дворца спорта, напротв школы №6 1-к. кв-ра, со в/у, 3/4 дома. Ц. 1150 т.р., собственник. т. 8-950-848-69-10. 22370 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 42,1/17,7/14,5 кв.м, новый 3-эт. дом, АОГВ, без посредников. т. 8-928-12444-97. 22363 1-к. кв-ра в п. Майский, 2 эт., без ремонта. т. 8-952-602-90-45. 22381 1-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 3/3 дома, пл. 43,2/22/9,1 кв.м, коридор 5 м, лоджия 6,1 м застек., м/п окна, выведена батарея в лоджию, сплитсистема, жел. дверь (г.Калининград), тамбур, сост. хор. Ц. 900 т.р., торг. т. 8-928-127-59-15. Светлана. 23109 1-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 40 кв.м, кухня 10 кв.м, окна пластик, новая вх. дверь, частично ремонт. т. 8-929-821-75-55. 23109 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 3/4 дома, не угловая, кухня 7 кв.м, комната 17,5 кв.м, есть балкон, сост. жилое, документы в порядке. Ц. 1100 т.р., торг. т. 8-929-821-75-55. 23109 1-к. кв-ра в п. ХБК в новом доме, 3/3 эт., АГВ, 37/20/8, с/у совм. т. 8-928-908-02-89, 8-928-107-30-42. 23109 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 дома, ул. Ворошилова, общ. пл. 31 кв.м, не угловая, документы в порядке. Ц. 850 т.р. т. 8-929-821-75-55. 23109 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 1/9 дома, не угловая, кухня 8,2 кв.м, сост. требует ремонта, высок. цоколь. Ц. 950 т.р., торг. т. 8-929-82175-55. 23085 Срочно 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 33,4/17/8,1 кв.м, дом кирпич., 2012 г.п., отопление инд. Ц. 1050 т.р. Звонить с 8 до 19 час. т. 8-928-188-55-48. 23145 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, пл. 33/17/6,5 кв.м, 5/5 дома, треб. косм. ремонта. Ц. 650 т.р., торг. т. 8-909-409-26-17. 22431 1-к. кв-ра в п. ХБК, в быв. общежитии, 5/5 дома, общ. пл. 18 кв.м, с/у, отопление центр., есть место под ванну, окно пластик., сост. жилое, можно под матер. капитал Ц. 500 т.р. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22431 Р-н ш. «Глубокая», 1-к. кв-ра, 2/2 дома, пл. 43 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, лоджия, сплит, есть сарай и места под гараж, сост. жилое. Ц. 1 млн. р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22452 1-к. кв-ра, р-н шв. фабрики, 5/5 дома, общ. пл. 23,4 кв.м, жилая 12,3, ТЭЦ, без газа, м/п окна, вх. дверь метал., сплит-система, водонагрев., каб. ТВ, сост. жилое. Ц. 620 т.р. Собственник. т. 8-908-51571-89, 8-928-606-97-61, 8-951-829-35-02, 8-909-41477-47. 23154 1-к. кв-ра, р-н Гидропривод, общ. пл. 40 кв.м, жилая 22,2, кухня 9,9 кв.м, имеется лоджия 4,1 кв.м, на кухне окна м/п, отопление центр., газ. Ц. 1 млн.р., торг. т. 8-928-763-08-19, 8(8636) 23-65-03. 23154 1-к. кв-ра, р-н центр, 1/4 дома, можно под офис. Ц. 1600 т.р., торг. т. 8-928-118-12-81. 23154 1-к. кв-ра, центр, общ. пл. 35 кв.м, ухня 6, качественный ремонт, м/п окна, отопление центр., газ. Ц. 1150 т.р. т. 8-928-763-08-19, гор. 8(8636) 23-65-03.

8-800-333-25-29

791. Реклама

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:

предлагаем займы, не дожидаясь 3-летия ребёнка Возможна рассрочка* оплаты услуг.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК купли-продажи, дарения в кратчайшие сроки.

*Рассрочка предоставляется ООО «Партнер групп»

40

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

23191 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 2/4 дома, 31/16/6 кв.м, с/у совм., балкон застек., подвал, в жилом сост., косм. ремонт, собственник. Ц. 1150 т.р., торг, возможна рассрочка. т. 8-928-130-25-03. 23370 Срочно 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 дома, 35/18/8, отопление центр., м/п окна, с/у совм. - кафель, трубы пластик., сантехника новая, балкон застек., квра после ремонта. Ц. 1200 т.р., торг. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 23370 Срочно 1-к. кв-ра, п. ХБК, 1/9 дома, 36/19/8, отопление центр., с/у совм., трубы пластик., балкона нет, требуется ремонт. Ц. 900 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 23370 Срочно 1-к. кв-ра, п. ХБК, новый дом, 2/3 эт., пл. 42/18/12, АГВ, м/п окна, трубы пластик., сантехника новая, балкон не застек. Ц. 1200 т.р., торг. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 23370 Срочно 1-к. кв-ра в п. Артем, 5/5 дома, 32/18/7, евроремонт, евробалкон, отопление ТЭЦ, газ. колонка. Ц. 850 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 23370 Срочно 1-к. кв-ра в п. Артем, панельный дом, 4/5, пл. 33/18/8, отопление ТЭЦ, газ. колонка, м/п окна, с/у разд., трубы пластик., балкон застек. Состояние жилое. Ц. 850 т.р., торг. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 1010 1-к. кв-ра в п. Красина, пл. 42/21,6/10,5 кв.м, АОГВ, после капремонта. т. 8-928-905-20-30, 8-988990-47-67. Ольга. 23394 Продаю или меняю 1-к. кв-ру в п. ХБК, в хор. сост. с доплатой. т. 8-908-517-50-07. 23407 1-к. кв-ра по пр. Победа Революции, район школы №2, окна во двор, 5/5 дома, 31 кв.м, сост. хор., ц. 1 млн. 200 т.р., торг, собственник. т. 8-918502-43-04. 23422 Продается 1-к. кв-ра в п. Артем, документы готовы. т. 8-906-428-81-49. 22471 1-к. кв-ра в центре, по пр. Победа Революции, с ремонтом, 3 эт. т. 25-43-55, 8-906-422-42-52. 22499 1-к. кв-ра в Красносулинском районе, в 35 км от г.Шахты, общ. пл. 26 кв.м, жилая 18. Ц. 170 т.р. т. 8-928-751-00-89. 22498 1-к. кв-ра, 2/2 кирпич. дома по ул. Ворошилова в п. ХБК, пл. 33,6/18,4/7, в/п 3 м, отопление ОАГВ, пластик. окна, хор. ремонт, встроен. кух. мебель, коммуналка по счетчикам очень низкая. Документы готовы. т. 8-928-608-40-42, 8-906-452-94-93. 23430 1-к. кв-ра, 31 кв.м, «Н. Машиносчетная», 1/5 дома, высокий цоколь, сост. жилое. Ц. 800 т.р. т. 8-928777-52-72, 8-800-700-72-01, звонок бесплатный. 23430 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 дома, 32 кв.м, балкон застек., м/п окна, отопление ТЭЦ, тихий район, хорошо развитая инфраструктура, состояние - заходи и живи. Ц. 1150 т.р. т. 8-906-186-22-14, 8-800-700-7201, звонок бесплатный. 23430 1-к. кв-ра в центре п. Машзавод, 32 кв.м, 3/4 дома, не угловая, м/п окна, отопление ТЭЦ. Ц. 650 т.р., торг. т. 8-928-185-03-04. 23418 1-к. кв-ра, ул. план., в п. ХБК, 2/5 дома, 35/20/7,5, газ. колонка, комната большая, светлая. Собственник. т. 28-81-93. 23450 1-к. кв-ра по ул. Искра, п. Артем, не угловая, 4/5 дома, дом после капремонта, 31/18/6, газ, балкон, с/у совм., кв-ра теплая, солнечная, сост. обычное. Ц. 780 т.р. без торга. т. 8-951-823-76-28, 8-928628-75-40. 23478 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, центр, 1/3, кирпич., 33,9/17,6, инд. отопление, евроремонт, роллставни, встроен. мебель (зал, кухня, прихожая), теплые полы, с/у совм., душ. кабина, торг, без посредников. т. 8-909-411-47-00, 8-928-776-16-02. 23515 1-к. кв-ра в п. Артем, «Машиносчетная», 2/5 дома, не угловая, все в шаговой доступности. Ц. 800 т.р., торг. т. 8-918-588-02-86. 23515 1-к. кв-ра в п. ХБК, 36/20/7,5, 1/5 дома, высокий цоколь, м/п окна, кв-ра в хор. сост. Ц. 1100 т.р. т. 8-919-872-05-35. 23515 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, 2/5 дома, общ. пл. 25 кв.м, с/у совм., душ. кабинка. т. 8-919872-05-35. 23511 Куплю для себя 1-к. кв-ру в п. ХБК, 2-3 эт., без посредников. т. 8-918-547-23-52. Наталья. 23510 1-к. кв-ра в п. Артем, средний этаж, в хор. сост. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 22523 Продается под матер. капитал 1-к. кв-ра на первом этаже. Ц. 450 т.р. т. 8-951-514-54-67, 8-928144-50-98. 22525 1-к. кв-ра в п. Майский в шикарном состоянии. Ц. 850 т.р. т. 8-989-633-75-79. Дима. 22526 1-к. кв-ра, Гидропривод, 1/5 дома, пл. 35 кв.м, с/у разд., сост. жилое. Ц. 830 т.р., торг. т. 8-928-1600-547. 22526 1-к. кв-ра, п. ХБК, 31 кв.м, сост. жилое. Ц. 950 т.р. т. 8-903-432-39-77. Елена. 22550 1-к. кв-ра в п. ХБК, не общежитие, 35/7 кухня без ремонта, 2/5 дома. Ц. 950 т.р. без торга. т. 8-988545-12-66. 22550 1-к. кв-ра в п. Артем, «Машиносчетная», с ремонтом. Ц. 900 т.р., торг. т. 8-988-545-12-66. 22550 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н школы №30, с ремонтом, с мебелью, 42/9 дома, 2/2 дома. Ц. 870 т.р., торг. т. 8-988-545-12-66.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 23821

23504

КВАРТИРЫ 1КОМНАТНЫЕ 22550 1-к. кв-ра Парковая, 31/7, сост. обычное. Ц. 920 т.р. т. 8-988-545-12-66. 22564 1-к. кв-ра в мкр. Горняк, общ. пл. 30,6 кв.м, в/п 2,5, водопровод и канализац. трубы новые, с/у совм., балкон, рядом ц. рынок, школа, д/сад. Ц. 1100 т.р., торг. т. 8-909-436-87-35. 23536 Срочно 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. машиносчетная», 5/5 кирп. дома, есть техэтаж, пл. 29/16/7, с/у совм., новая плитка, сантехника, балкон застек., сплит, телефон, Интернет, каб. ТВ, отопление ТЭЦ, газ. колонка, сост. после ремонта, собственник. т. 8-928-169-83-30. 23565 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 кирпич. дома, 32/18/6, с/у совм., м/п окна, свежий ремонт. Ц. 580 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 1-к. кв-ра, Парковая, ул. Заставная, 1/3 дома, 38/21/9, с/у совм., газ. колонка, окна и лоджия, новая столярка, сост. отлич. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 1-к. кв-ра, 1/2 дома в п. Артем, Подковный, 40 кв.м, кирпич., паровое, газ в кв-ру введен, газ.ю плита, газ. счетчик, потолки 3 м, подвал, есть летняя кухня. Ц. 550 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 1-к. кв-ра, Соцгород, ул. Маяковского, 4/4 дома, 30/17/6, м/п окна, метал. дверь, балкон застек. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 1-к. кв-ра в быв. общежитии в п. Артем, «Н. Машиносчетная», 3/5 дома, в/у. Ц. 350 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 1-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК, 4/9, р-н ДК, в отлич. сост., 18 кв.м, есть вода, слив, можно сделать с/у, удобства на 2 квартиры. Ц. 550 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 1752 1-к. кв-ра в р-не «В. Машиносчетной», рядом рынок, 2/5 дома, общ. пл. 31 кв.м, жилая 17 кв.м, кухня 7 кв.м, новые двери, сантехника, система отопления, колонка. Капремонт, полы дерев., сверху линолеум, с/у совм., кабельное ТВ, Интернет. Ц. 900 т.р. т. 8-928-763-08-19, 23-65-03. 1758 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, не угловая, 1 эт., пл. 29/17/6 кв.м, хозяин. т. 8-918-551-57-39, 8-928-110-79-11. 1922 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, общ. пл. 31 кв.м, с/у разд., балкон не застек., треб. ремонта. 2/5 дома. т. 8-960-450-79-10.

2КОМНАТНЫЕ 10348 2-к. крупногабаритная кв-ра, п. Майский, 56 кв. м, 2-эт. панельный дом, комн. изолир., туалет, ванная - плитка, кухня 9 кв. м, лоджия заст., окна металлопластик. Ц. 1 млн. руб., торг. т. 28-32-99, 8-964550-63-54, до 21 час. 15665 2-к. кв-ра ул. план., 50,8 кв.м, 1/9 кирпич. дома, ул. Хабарова, высок. цоколь, лоджия 7,3 кв.м из сэндвича с внутр. отделкой и освещением, в квре дорогой евроремонт, телефон, домофон, сплит, спутник. ТВ. Цена при осмотре, возможна ипотека. т. 22-98-24. Собственник. Посредникам не звонить. 19013 2-к. кв-ра по ул. Ионова, 211 кв. 2, 1/2 эт., не углов., пл. 45 кв. м, металлопласт. окна, индивид. отопление, вода, счетчики. Без слива, требует внутр. ремонта. Цена договорная. т. 8-988-941-5595, Александр, собственник. 19313 Срочно, недорого в связи с отъездом продается 2-к. кв-ра, напротив Дворца спорта, 4 эт., общ. пл. 43 кв. м, сост. жилое. Ц. 1300 т.р., торг. т. 8-928907-05-91. 19646 2-к. кв-ра, ул. Рылеева, 1/4 эт., цоколь высокий, АГВ, пл. 43,6 кв. м, кухня с мебелью - 7,8 кв. м, лоджия с отоплением - 5,3 кв. м, комн. изолир., сплит, в/п 2,7 м. Ц. 1700 т.р. т. 8-928-128-84-45. 20325 2-к. кв-ра, 1 и 2 этаж, ул. Парковая. т. 8-918553-83-58. 20391 Срочно! 2-к. кв-ра в центре, 5/5 эт., пл. 46,6 кв. м, в р-не ШахтНИУИ, нов. эл. проводка, линолеум, евроокна, новые все двери, комн. изолир., ванная, туалет, кухня - кафель, частично с мебелью, подвал под домом сухой, стац. телефон, сплит, каб. телев., опт. Интернет, после ремонта кв-ра. Или меняю на кирпичный дом недалеко от центра. т. 8-918-535-86-37. 20372 Срочно 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, пл. 42 кв.м, 2/3 дома, рядом остановка, рынок, школа, д/сад, собственник. Ц. 1300 т.р. т. 8-961420-55-45. 20376 2-к. кв-ра, приватизир., п. ХБК, 5/5, пл. 57,8/41/6 кв. м, м/п окна, сплит-система, телефон, нов. дверь, Интернет, 2 балкона - один заст., рядом остановка, рынок. садик. Ц. 1 млн. 250 т.р., торг. т. 8-918-516-84-35. 19924 2-к. кв-ра, 3/4 дома, Соцгород, 45 кв.м, м/п окна, балкон пластик, ж. дверь, сост. жилое. Ц. 1300 т.р. т. 8-918-589-99-82. 20717 2-к. кв-ра, крупногабарит., не угловая, в кирпич. доме, 3/3 эт., 57 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон, с/у разд., кладовые, центр. отопление, электр. плита, новая водогрейка, сост. хор., пер. Тамбовский, 23. Ц. 1050 т.р., разумный торг, собственник. т. 8-951-510-86-75. 21425 2-к. кв-ра, 1/2 дома, Артемовский район, ост. «Городские», общ. пл. 50 кв.м, с/у разд., комнаты изолир. Ц. 1 млн.р., торг. т. 8-928-124-45-65. 22127 Срочно! 2-к. кв-ра, 5/5, общ. пл. 50 кв. м, в новом доме, ремонт, пласт. окна, кондиц., встроен. кухня, новая сантехника, индивид. отопление, маленькая квартплата (ТСЖ), по ул. Земледельческой, р-н автовокзала. Ц. 2 млн. р., торг. т. 8-951-534-79-67. 21636 В п. ХБК 2-к. в-ра, 2/5, общ. пл. 39 кв. м, м/п окна, балкон заст., индивид. отопление дома, сплит, Wi-Fi, кухня и ванная - кафель. Рядом с домом школа, садик. С/у совмещен. Ц. 1400 т.р. т. 8-928-768-41-22. 20984 2-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 44 кв. м, 2/3 эт., ремонт, сплит-система, комн. изолир., с/у разд. Собственник. т. 8-918-527-29-73.

Агентство недвижимости «НАДЕЖДА» ул. Советская, д. 137, офис 104, 1-й этаж (Дом техники) ЦЕНТР

Ц. 2 2-к. кв-ра, 2/2 кирпич. дома, 50 кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, млн.р., комнаты изолир., в/п 3 м, с/у торг, совм., хор. ремонт, есть га- гараж раж кирпич. с документами. 500 т. 8-928-766-42-40, 8-919-888т.р. 60-15.

ЦЕНТР

3-к. кв-ра, 4/4 кирпич. до- Ц. 1,45 ма, 53/37/6, все комнаты изо- млн.р., лир., с/у совм., балкон застек., торг сост. жилое. т. 8-951-511-8894, 8-918-527-02-39.

ЦЕНТР

1 комната, 11 кв.м, 4/4 в коммунальной 3-к. кв-ре, удобства частично, сост. жилое. т. 8-918-527-02-39, 8-928-76642-40.

Р-Н «ГРИНПАРКА»

3-к. кв-ра, 2/3 в новом кир- Ц. 1,5 пич. доме, 55/36/8, АГВ, все млн.р., комнаты изолир., с/у разд., торг. балкон, лоджия т. 8-951-51188-94, 8-919-888-60-15.

Ц. 370 т.р.

Ц. 1,4 млн.р.

П. ХБК НАПРОТИВ БАНКА

3-к. кв-ра, 3/5 кирп. дома, 57/41/6, спальни изолир., с/у разд., балкон, сост. жилое. т. 8-928-766-42-40, 8-918-52702-39..

Р-Н МЖК

3-к. кв-ра, 3/3 кирпич. до- Ц. 1,3 ма, 68/51/9, с/у разд., балкон, млн. р., лоджия застек., сост. жилое. торг т. 8-918-527-02-39, 8-928-76642-40.

Ц. 1 АРТЕМ Н. 2-к. кв-ра, 4/4 в кирпич. доМАШ.СЧ ме, 46/29/6, с/у совм., сост. млн.р., жилое, балкон т. 8-918-527- торг 02-39, 8-928-766-42-40. Р-Н ХАБА- 2-к. кв-ра, 4/5 пан. дома, Ц. 1,1 РОВА 45/29/6, комнаты изолир., млн.р., с/у разд., сост. жилое, лод- торг жия застек. т. 8-928-766-4240, 8-918-527-02-39. П. ТАЛОВЫЙ

4-к. кв-ра, 65 кв.м, 1/1 кирпич. дома на несколько хозяев, вход отдельный, в/п 3 м, с удобствами, газ подведен, нужен косм. ремонт, можно под матер. капитал. т. 8-951511-88-94, 8-919-888-60-15.

Ц. 360 т.р.

21054 Срочно! В п. Артем 2-к. кв-ра, в р-не старого рынка, 1/2, 46,7/25/8,3, лоджия 6 кв. м заст., решетки, высокий цоколь, сплит, с/у разд., новая сантехника и коммуник. Подвал, в хор. сост. Хороший торг. Собственник. т. 8-908-187-99-83, 8-906-420-96-43. 21670 2-к. кв-ра, общ. пл. 45,1 кв.м, кухня 6,3, зал 16,5 кв.м, спальня 10,7, п. Артем, ост. «Машиносчетная», пр. Ленинского Комсомола, 57-31. Ц. 1 млн. 100 т.р., торг уместен, без ремонта. т. 8-928-62-13-934. 22160 2-к. кв-ра со в/у в р-не п. Новостройка, м/п окна, инд. отопление, имеется подвал, метал. гараж, хозпостройки. Ц. 970 т.р. т. 8-905-456-43-63. 21826 2-к. кв-ра в п. ХБК, приватизирована, 46/22/11, 7/9 дома кирп., м/п окна, новые м/к двери, газ. колонка, сплит-система, большая кладовка, каб. ТВ, Интернет. Ц. 1250 т.р., торг. т. 8-928-100-4131, 8-960-466-58-85. 21918 2-к. кв-ра в п. ХБК, приватизирована, 24,2 кв.м, в быв. общежитии, 2/5 кирп. дома, сост. хор., в/у в квартире, собственник, торг при осмотре. т. 8-951-507-15-47, 8-928-752-88-55. 22211 2-к. кв-ра в п. ХБК, кирпич. дом, район школы №20, 2/3, АГВ, все приборы учета, пл. 44 кв.м, комнаты изолир., подробности при осмотре, собственник. Агентствам не звонить. т. 8-961-424-98-53. 22239 2-к. кв-ра ул. план., по ул. Советской, 271, комнаты изолир., с/у разд., есть кладовая, балкон застек., 2/5 дома, общ. пл. 56 кв.м, ц. 2500 т.р., возможен торг. т. 8-908-505-36-38. 21959 2-к. кв-ра, 3 эт., район 10-го маг. Ц. 1300 т.р., торг. т. 8-928-761-41-92. 22785 Срочно 2-к. кв-ра, в п. ХБК, с хор. ремонтом, домофон, Интернет, комнаты изолир. т. 8-928-954-23-74. 21154 2-к. кв-ра в п. Майском, со в/у, не угл., 5/5 эт., комн. изолир., с/у разд., балкон и окна м/п, натяжной потолок, ламинат, сплит-система, Интернет, Триколор ТВ. Металл. вход. дверь. Ц. 1200 т.р. т. 8-928-164-13-08. 20742 Собственник, 2-к. кв-ра, 43,8 кв.м, новый дом, новый микрорайон Олимпийский на въезде в п. Артем, 3 эт., комнаты разд., с/у разд., окна пластик, балконлоджия застек., ламинат, свежий ремонт, кухня 8 кв.м, сплит, цифровое ТВ, рядом рынок, школа, дет. поликлиника. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-100-74-37. 22934 Семья купит 2-к. кв-ру только у собственника, без услуг агентов недвижимости, по разумной цене. Р-ны: центр, Парковая, 1 и 5 эт. не предлагать. т. 8-918-894-38-52. 22361 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/3 эт., 50 кв. м, кухня 8 кв. м, центр. отопление, комн. изолир., с/у разд., имеется балкон - заст., сост. хор. т. 26-10-00, 8-918-582-20-14. 22913 2-к. кв-ра в центре, общ. пл. 127 кв.м, жилая 48, кухня-студия 38 кв.м, м/п окна и тамбур по ул. Рожкова, в быв. садике, с гаражом на 2 машины. Ц. 3800 т.р. т. 25-56-77, 8-918-54-33-007. 22897 В п. ХБК 2-к. кв-ра, общ. пл. 43,5 кв. м, 3/3 эт., АГВ, новый дом. Ц. 1450 т.р., хороший торг. т. 8-928622-93-01. 22805 Срочно 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 дома, не угловая, балкон, пл. 42/28/6 кв.м, комнаты изолир., с/у совм., МЖД после капремонта, новые м/п окна, м/к и входные двери новые, рем. ванной комнаты, встроен. кухня, сплит, Триколор, домофон. Собственник. т. 8-961-274-28-90, торг при осмотре. 22808 Продается 2-к. кв-ра со в/у, общ. пл. 43 кв.м, п. Майский. Ц. 900 т.р., торг. т. 8-929-816-87-26, в любое время.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

41

1037

Агентство недвижимости «Изумруд» пр. Красной Армии, 144, т. 25-31-35.

ЗАО «РИЭЛТИ» ул. Пролетарская 171 Тел.: 23 70 03, 8 989 631 10 68 www.rialt-info.ru

Срочно! Центр (р-н ШахтНИУИ) 2-к. квартира, 5/5, (50/30/7), комнаты изолированные, санузел раздельный, балкон застеклен, квартира после капитального ремонта, цена 1550 т.р. торг. т. 8(908)50776-29, 8(908)175-26-85. Срочно! ХБК (р-н 38 школы) 3-к. квартира, 5/5, (50/38/6), санузел совмещен, центральное отопление, не угловая, состояние жилое, цена 1200 т.р. торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Артем («Нижняя Машиносчетная») 2-к. квартира улучшенной планировки, 5/5, (51/30/7), комнаты изолированные, санузел раздельный, балкон застеклен, м/пластиковые окна, встроенная мебель, телефон, интернет, крыша после капремонта, цена 1250 т.р., торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! ХБК (р-н Дома быта) 2-к. квартира, 4/5 (42/28/6), комнаты изолированные, санузел раздельный, не угловая, состояние жилое, цена 1,3 млн. р., торг. т. 8(908)507-76-29, 8(908)175-26-85. Срочно! Парковая (ул. Мечникова) 3-к. квартира в панельном доме, 4/5, (62/46/6), санузел раздельный, балкон застеклен, отопление центральное, хорошее состояние, цена 1,4 млн. р., торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! п. Майский (ул. Депутатская) 2-к. квартира 5/5 (47/30/7), санузел совмещен, отопление центральное, балкон не застеклен, без ремонта, цена 650 т.р., торг. т. 8(908)507-76-29, 8(908)175-26-85. Срочно! Машзавод (ул. Заводская) 1-к. квартира в панельном доме, 5/5, (32/18/6), санузел раздельный, балкон застеклен, отопление центральное, газ по дому- в квартиру не заведен, состояние жилое, цена 440 т.р. т. 8(908)507-76-29, 8(908)175-26-85. Срочно! Швейная фабрика 1-к. квартира, 4/5, (24/12/5), санузел совмещен, балкон застеклен, м/ пластиковые окна, новая сантехника, встроенная кухня, центральное отопление, цена 750 т.р. торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Соцгород (пер. Сквозной) 1-к. квартира, 5/5, (31/17/6), санузел совмещен, балкон застеклен, м/пластиковые окна, АГВ, состояние жилое, цена 1 млн. р., торг. т. 8(908)507-76-29, 8(908)175-26-85. Срочно! Р-н 10-го магазина (ул. Хабарова) 2-к. квартира в новом доме ,1/5, (44/26/8), комнаты изолированные, санузел раздельный, отопление центральное, не угловая, цена 1,2 млн. р. т. 8(908)17526-85, 8(908)507-76-29. Срочно! Таловый 1-к. квартира, 1/3 (32/17/6), санузел совмещен, отопление центральное, газ по дому, состояние жилое, цена 250 т.р., торг. т. 8(908)50776-29, 8(908)175-26-85. Срочно! 20 лет РККа 1-к. квартира, 3/3, (40/25/9), санузел совмещен, лоджия застеклена-пластик, м/ пластиковые окна, хорошее состояние, цена 900 т.р., торг. т. 8(908)175-26-85, 8(908)507-76-29. Срочно! «Гидропривод» 1-к. квартира в бывшем общежитии, 3/5, общ. площадь 18,2 кв. м, м/пластиковое окно, новая входная дверь; кухня, душ и туалет - общие, цена 450 т.р., торг. т. 8(908)507-76-29 8(908)175-26-85.

1-к. кв-ра в пос. Каменоломни, 2/5 кирпичного дома. Общая площадь 29 кв. м, жилая 17 кв. м, кухня 6 кв. м, не угловая, с/узел совмещен, балкон застеклен. Состояние квартиры хорошее. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. т. 8 961 414 88 83. 1-к. кв-ра в отличном состоянии, в центре, 1/5 эт дома, S= 36/19,5/7,5, коридор 5 кв.м, с/узел совмещен. М/п окна, новая сантехника, сплитситема. Цена 1 млн. 350 тыс. руб, торг. т. 8 961 414 88 83. 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 1/5 панельного дома. Общая площадь 31 кв. м, жилая 18 кв. м, кухня 6 кв.м. Не угловая, с/у раздельный. Цена 700 тыс. руб. т. 8 989 631 10 68, 23-70-03. 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт. кирпичного дома, S=30/16/6,3, не угловая, с/узел совмещен, балкон застеклен. Цена 800 000 тыс.руб. т. 8 961 414 88 83. 2-к. кв-ра у/п в р-не автовокзала, 4/5 кирпичного дома. Общая площадь 56,4 кв.м., жилая 32 кв.м., кухня 24,4 кв.м. Отопление АГВ, не угловая, с/у совмещен, имеется лоджия. Состояние отличное. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. (торг). т. 8 989 631 10 68, 23-70-03. 2-к. кв-ра в р-не Парковой, 3/5. Общая площадь 43 кв.м., жилая 28 кв.м., кухня 6 кв.м. Комнаты изолированные, с/у раздельный, не угловая. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. (торг). т. 8 961 414 88 83. 2-к. кв-ра в п. Артем, 5/5. Общая площадь 47 кв.м , жилая площадь 34 кв.м , площадь кухни 6 кв.м. Состояние хорошее, м/п окна, не угловая, с/у раздельный. Цена 1 млн. руб. т. 8-961-414-88-87. 2-к. кв-ра в р-не Соцгород, 4/4. Общая площадь 46 кв.м, жилая площадь 27 кв.м, площадь кухни 6 кв.м. Состояние жилое, балкон застеклен. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. т. 8-961-414-88-87. 2-к. кв-ра у/п в п. Красина, 2/3. Ощая площадь 48 кв.м, жилая площадь 27 кв.м., площадь кухни 8,2 кв.м. Состояние отличное, перепланировка, комнаты изолированные, с/у раздельный, балкон застеклен. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. т. 8-961414-88-87. Срочно!!! 3-к. кв-ра в п. ХБК (район Сбербанка), 8/14 эт. дома, S=66/39/8, комнаты изолированные, с/у раздельный, большая лоджия. М/п окна, новая входная дверь. Цена 1млн. 250 тыс. руб, торг. т. 8 961 414 88 83. 3-к. кв-ра в центре, 3/5. Общая площадь 54 кв. м , жилая площадь 35 кв. м, площадь кухни 6,5 кв.м. Состояние отличное, балкон застеклен, сплитсистема, интернет. Цена 2 млн. 250 тыс. руб. т. 8-989-631-10-68, 23-70-03. 3-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 2/3 кирпичного дома с АГВ. Общая площадь 54 кв.м, жилая площадь 35 кв.м , площадь кухни 6,5 кв.м. М/п окна, новые входные и межкомнатные двери, с/у совмещен, балкон, дом расположен не на проезжей части. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. т. 89614148885.

22809 2-к. кв-ра в п. ХБК в новом доме, с видом на став, пер. Отставной, 20. Индивид. отопление, евроокна, 2/3 дома. Ц. 1 млн. 600 т.р. т. 8-928-197-13-91, 8-918-538-15-70. 22878 2-к. благ. кв-ра, 47,1 кв. м, кухня 7,9, лоджия заст., в р-не Н. Азовки. т. 8-918-526-73-85. 21510 В центре 2-к. кв-ра по пер. Комиссаровский, д. 104, кв. 6, общ. пл. 32 кв.м, 2 эт., спальня изолир., кухня и зал сделаны как студия, с/у совм., есть сарай, погреб. Садик, школа, кв-ра после капремонта, м/п окна. т. 25-84-72, 8-918-532-66-77. 22148 Срочно! Недорого! В п. Мирный (ГРЭС) 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 45,4 кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия 6 кв. м, комн. изолир., с/у разд., окна м/п, сантехника новая, кв-ра в хор. сост. Светлая, теплая. т. 8-928134-38-12. 22825 2-к. кв-ра, санузел свой и совмещен, 2 подсобные комнаты, летняя кухня, подвал, 2 эт., приватизир., в ком. кв-ре (один молодой человек), по адресу: ул. Пролетарская, 290. т. 8-908-187-56-79. 22844 2-к. кв-ра, центр, собственник, 45,9 кв. м, отопление АГВ, телефон, Интернет, 2 млн. р. т. 8-928114-04-75. 22842 2-к. кв-ра улучш. планир., в п. Майском, комн. изолир., пл. 51 кв. м, лоджия 6 кв. м, 2-й эт., сост. жилое. т. 8-951-512-47-64. 22839 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, 7 «а», 5/5, не углов., 45/30/7, с/у разд., балкон заст., м/п окна, вход. дверь железная, сплит-система, батареи новые, кухня встроен. - новая, хороший подвал с железной дверью. Ц. 1250 т.р. Собственник. т. 8-928-173-56-33, 8-951-493-89-65. 22834 2-к. кв-ра в центре, 2/2, евроремонт, свое отопление, пл. 50 кв. м, во дворе гараж, цена за все 2500 т.р. т. 8-928-988-28-88. 22974 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 45,1/26,8/6 кв. м, дом кирпичный, металл. дверь, 4/4 эт., сост. жилое, тихий двор, отл. расположение, ц. 1250 т.р., торг. т. 8-918564-90-11. 22969 2-к. кв-ра по ул. Пролетарская, д. 290, в/у, с/у разд., высок. потолки, телефон, жел. дверь, 1/2 дома, общ. пл. 46,8 кв.м. Ц. 900 т.р. без торга. т. 8-903-432-11-60. 22963 По ул. Мечникова 2-к. кв-ра, общ. пл. 42,8, балкон, не угловая, комн. изолир., с/у разд. Ц. 1150 т.р., торг. т. 8-928-183-34-12, 8-928-162-44-41. 22964 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра, 3/9 эт., общ. пл. 46,8 кв. м, жил. пл. 26,5 кв. м, не общежитие, не угловая, комн. изолир., лоджия, с/у разд., разводка на воду и канализ. - поменяны, солнечная сторона. Рядом остановки на транспорт, детсад, школа, ЦКУ, «Пятерочка». т. 8-928-162-44-41.

1037. Ðåêëàìà

21259 2-к. кв-ра в г. Шахты, п. Машзавод, 1/2 эт. (стал.), общ. пл. 45,5 кв. м, жилая 15,2+12,2=27,4, кухня 5,6 кв. м, потолки 3 м, с/у совм., газ, газовая колонка, установлен счетчик газа и водомер. Возможна продажа вместе с кирпичным гаражем во дворе. т. 8-905-399-12-34. 21265 2-к. кв-ра в г. Ростове-на-Дону, Чкаловский р-н, ост. «Школа», 5/9 эт. кирп. дома, общ. пл. 48, жилая 28, кухня 7,8, комн. изолир., ламинат, с/у разд., плитка, кафель - современные. Встроен. кухня новая, плитка, кафель, коридор - плитка. Встроен. новый шкаф-купе, сплит-система, балкон заст., пластик. Ц. 3100 т.р., торг. т. 8-909-410-47-40, Людмила. 23764 2-к. кв-ра в п. Красина, пер. Петрашевского, 2/3, окна м/п, с/у разд., комн. изолир., большая кладовка, подвал, сплит, Интернет, Триколор ТВ, сост. хор. Ц. 1350 т.р., торг. т. 8-928-194-83-22. 23782 Срочно! 2-к. кв-ра, новый дом, 4/5, п. Артем, ост. «Машиносчетная», посредникам не беспокоить. т. 8-951-833-80-17. 23782 2-к. кв-ра коттеджного типа, 30 кв. м, центр, р-н собора, АГВ, в/у в кв-ре. Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 2-к. кв-ра, 3/4, п. Артем, ост. «Верхняя Машиносчетная», рядом с рынком, металлопласт. окна, новая вход. дверь. Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 2-к. кв-ра, 1/2, п. Машзавод, ц. 770 т.р., торг. Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 Продается 2-к. кв-ра, п.ш. «Наклонная». Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 2-к. кв-ра, коттеджного типа, 1/1, ц. 700 т.р., п. Каменоломни (Горняк), 40 кв. м, АГВ, в/у. Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 2-к. кв-ра, 4/4, Соцгород, р-н Дворца спорта. Посредникам не беспокоить. т. 8-906-424-96-60. 23782 Продается 2-к. кв-ра, Парковая. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 23782 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчетная», бывшее общежитие, 37 кв. м, с/у разд. т. 8-951-833-80-17. 23782 Продается 2-к. кв-ра, Соцгородок. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71.


42

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

КВАРТИРЫ 2КОМНАТНЫЕ 23782 Продается 2-к. кв-ра, п. Красина, 1300 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 23787 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., 48 кв. м, окнм м/п, комн. изолир., планировка «бабочка». Собственник. т. 8-951-494-19-89. 22037 По ул. Парковой 2-к. кв-ра, в кооп. доме, с теплосч., сост. жилое, пл. 43,2 кв. м, сплит-система, тел., Интернет, подвал, ц. 1400 т.р. т. 8-928-957-14-50. 22047 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, общ. пл. 56,6 кв. м, 2 эт., кухня 14 кв. м, в/п 3 м, отопление индивид. т. 8-909-422-10-94. 22052 2-к. кв-ра, по ул. Парковой, 4/5 эт., окна и балкон - пластик, коммуникации новые, ц. 1 млн. 300 т.р., торг. т. 8-904-505-73-72. 1174 Центр, 2-к. кв., 4/5, не угловая, комн. изолир. Ц. 1800т.р. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 В п. Артем 2-к. кв., 3/5, S=46 кв. м, кухня 9 кв.м, евроремонт, комн. изолир. Ц. 1350т.р. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Продается 2-к. кв., п. ХБК, 58/42/6, окна м/п, 2 балкона, 2 кладовки, с/у изолир., рядом школа, садик. Ц. 1 350т.р. Т. 25-59-01, 8-928-604-61-99. 1174 Продается в р-не Соцгорода 2-к. кв. Ц. 1050т.р. Т. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 1174 Продается в п. Артем 2-к. кв. Ц. 1050 т.р., торг. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28. 1174 В п. Артем 2-к. кв., комнаты смежные, с/у раздельный, косметич. ремонт, б/заст., остается мебель. Ц. 900 т.р. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Срочно! Продается 2-к. кв., п. Артем, 3,4, с ремонтом. Ц. 1120т.р. Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Срочно! 2-к. кв., в 1-эт. камен. доме, п. Горняк, Каменоломни, общ. пл. 43кв.м, кухня 13кв.м, отопление АГВ, с/у совм., сост. жил. Ц. 700т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 2-к. кв., ХБК, бывш. общ., 5/5, 35кв.м, в/у, отдельный вход, водогрейка, сплит. Ц. 750т.р. Т. 8-909416-05-22. 1174 2-к. кв., в р-не Пролетарки, 2/3, нового кирп. дома, S=60кв.м, АГВ, балкон. Ц. 2,1млн.р. Т. 8919893-83-63, 8-988-531-32-60. 1174 2-к. кв., центр, АОГВ, евроремонт, перепланировка, кухня-студия, евробалкон. Т. 8-928-114-6755, 8-904-448-56-25. 1174 Срочно! 2-к. кв., центр, 4/5, 44 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., требует ремонта. Ц. 1550т.р. Т. 8-906415-20-84. 1174 2-к. кв. в бывшем общежитии, п. ХБК, 8/9 кирп. дома, общ. пл. 34кв.м, м/п окна, новая мет. вх. дверь, электр. плитка. Состояние хорошее. Ц. 900т.р. Т. 8-903-403-92-16. 1174 2-к. кв., у/п, в/у, 3/3, кирп. дома, в хор. состоянии, по ул. Рылеева, 54/30/10,5, большая лоджия. Т. 8-903-463-00-83. 1174 2-к. кв., в/у, 2/5, Майский. Т. 8-903-463-00-83. 1174 2-к. кв., в/у, 4/4, кирп. дома, р-н «Н. Машиносчетной», общ. пл. 46 кв.м, м/п окна, требует ремонта. Ц. 1100т.р. Т. 8-938-104-16-77. 938 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Красина ост. «Петрашевского», маг. «Лиза», 3/3, не угловая, новое отопление АГВ, состояние жилое, общ. пл. 52 кв. м, кухня 9 кв. м, м/п окна, 2-ая входная железная дверь, новая сантехника, ванна плитка, комнаты изолир, с/у разд., лоджия застеклена 7 кв. м. Ц. 1,500 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-414-31-21, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Красина ост. «Петрашевского», 2/3 - кирпич, общ. пл. 45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., натяжные потолки, новая сантехника, м/п окна, сплит, лоджия застеклена. Ц. 1,350 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-414-31-21, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Артём, 3/5 - кирпич, не угловая, ТЭЦ, общая площадь 54кв. м, кухня 12 кв. м., хороший ремонт в с/у, перепланировка узаконена. Ц. 1300 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29, 23-85-58. 938 Срочно! 2к. кв-ра, Артём, 2/5, не угловая, отопление ТЭЦ, общая площадь 48 кв. м, кухня 8 кв. м, хорошее состояние. Ц.1200 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, ШахтНИУИ кирпич, отопление ТЭЦ, общая площадь 44кв. м, кухня 6 кв. м. Ц. 1200 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-3429, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, Парковая, 1/5, не угловая, 44,5 кв. м, с/у совмещ., сплит, телефон, спутн. антена, кооперативный дом, за переездом сост.жилое, встроенная кухня. Ц. 1300 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 23-85-58. 938 2-к. кв-ра, п. Красина, новый дом, комнаты изолир, с/у разд., лоджия не застекл. МП окна,подвал. общ. пл. 42,7 кв. м, кухня 9 кв. м, отопление АГВ. Ц.1480 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-406-5525, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, р-н Петровки, 2/3 - кирпич, 70/40/10 кв. м, с/у разд., комнаты изолиров., отопление АГВ, лоджия застек. Ц. 1,650 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 23-85-58. 938 Срочно! 2-к. кв-ра, центр, 3/5 - кирпич, 50 кв.м, с/у совмещ., комнаты изолиров., балкон застек. Ц. 2,000 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 8-961-830-75-65, 23-85-58. 938 2-к. кв-ра, Соцгород, 2/5 кир. дом, МП окна, общ. пл. 42,7 кв. м, кухня 6 кв. м, состояние жилое. Ц. 1450 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-406-55-25, 23-85-58. 23008 Срочно 2-к. кв-ра в п. Артем, в р-не старого рынка, 3/3 дома, пластик. окна, с/у разд., комнаты изолир. Цена дог. т. 8-938-102-82-37. 23001 Центр, 1/5 кирпич. дома, 2-к. кв-ра, 50/30/7,2 кв.м, с/у разд., 2 кладовые, м/п окна, решетки, телефон, домофон, балкон застек. Ц. 2,3 млн.р. т. (дом.) 25-94-12, 8-938-107-76-00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 23000 2-к. кв-ра в р-не «Дубравы», 2/9 дома, с/у разд., комнаты изолир., телефон, Интернет, общ. пл. 48 кв.м, лоджия застек., звонить после 16 час. т. 8-928-216-70-22, 26-35-96. 23075 2-к. кв-ра в р-не 3-й фабрики, п. ХБК, 1/3 дома, общ. пл. 43,5 кв.м, жилая 31, сост. хор., газ, подвал, домофон, каб. ТВ, дверь новая, окна новые м/п, дом после капремонта. Собственник. Ц. 1 млн. 50 т.р. т. 8-928-182-61-77, 23-74-43. 22401 2-к. кв-ра в п. Машзавод, в кирпич. доме, 4/5, с/у разд., комнаты смежные, имеется подвал. Ц. 850 т.р. т. 8-904-447-20-41. Анна. 23108 2-к. кв-ра в центре, р-н «Дубравы», 4/5 дома, 45/31/6 кв.м, без посредников. т. 8-908-502-82-90, 25-46-38. (18-22 час). 23107 2-к. кв-ра, 5/5 дома, п. Машзавод, пл. 54 кв.м, газ. Ц. 820 т.р. Документы к продаже готовы. т. 8-918513-04-79. 23109 2-к. кв-ра, 3/5 дома, не угловая, п. ХБК, ул. Ворошилова, пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., новая сантехника, новый стояк, сост. жилое. Ц. 1350 т.р., торг. т. 8-929-821-75-55. 23140 2-к. кв-ра по пересечению ул. Пролетарской и пер. Сквозного, общ. пл. 40 кв.м, кухня 8, с/у совм. 5 кв.м, высок. потолки, есть Интернет. т. 8-951-84735-61, 8-908-504-40-22. 23085 2-к. кв-ра в п. Красногорняцкий, 1/1 дома, 41/26/7, евроремонт, без удобств. Ц. 850 т.р. Звонить с 8 до 19 час. т. 8-928-188-55-48. 22411 2-к. кв-ра в п. Майский в кирпич. доме, 1 эт., т. 8-961-307-71-36, дом. 28-37-52. 22419 2-к. кв-ра, р-н «Эльдорадо», средний этаж, не угловая, комнаты изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1,5 млн.р. т. 8-906-42-47-687. 22430 2-к. кв-ра в п. Мирный, 2/2 дома, пл. 48,6 кв.м, жилая 29,3, кухня 7,8, с/у разд., отопление центр., лоджия, сост. жилое. Ц. 850 т.р., торг. т. 8-928-758-6675, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 23154 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/3 дома, пл. 43 кв.м, кухня 8,4 кв.м, комнаты изолир., балкон, близко маг. «5ка». Ц. 1600 т.р., торг. т. 8-928-118-12-81. 23154 2-к. кв-ра, р-н центр, ул. Ленина, 5/5, не угл., общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., электропроводка новая, в кухне мебель, в коридоре шкаф, все двери новые, входная метал., капремонт, есть подвал, м/п окна, балкон застек. Ц. 1600 т.р., торг. Есть гараж, 45 т.р. т. 8-928-118-12-81. 23171 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2/4 кирпич. дома, не угловая, сост. жилое, комнаты смежные, с/у совм., отопление ТЭЦ. Ц. 1200 т.р., торг уместен, собственник. т. 8-928-111-19-03. 23353 Срочно 2-к. кв-ра, 2/5, комнаты изолир., с/у совм., балкон застек., сост. жилое, общ. пл. 45 кв.м, жилая 31 кв.м по ул. Шевченко, р-н детской стоматологии, телефон, Интернет, каб. ТВ, собственник. Ц. 2200 т.р., торг. т. 8-909-400-87-92. 23190 2-к. кв-ра, ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 5/5 дома панельного, 46/29/6, комнаты изолир., с/у совм., балкон на 2 комнаты застек., кафель, новая сантехника, м/п окна, свежий ремонт, в хор. сост. Собственник. Ц. 1400 т.р., торг. Рассрочка, ипотека. т. 8-928-130-25-03. 23369 2-к. кв-ра в р-не «Дубравы», 3/9 дома, пл. 46 кв.м, не угловая, новый евроремонт, теплые полы, встроен. мебель, с/у совм., зал-кухня-студия, 2 сплита, Интернет, м/п окна, метал. дверь. Ц. 3 млн.р. т. 8-903-48-69-010, 8-988-897-80-25. 23370 Срочно 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 дома, 45/30/7, АГВ, м/п окна, комнаты изолир., с/у разд. - кафель, балкон застек., сост. хор. Ц. 1350 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 1010 Срочно 2-к. кв-ра в р-не п. Артем, «В.Машиносчетная», 4 эт., общ. пл. 45 кв.м, жилая 28, кухня 6,5. Ц. 1 млн.р., торг. т. 8-906-419-66-98, 8-918511-03-35. Валентина, риэлтор компании «БДУ». 1010 Срочно 2-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, 5/5 дома, общ. пл. 43 кв.м, жилая 29, кухня 6, комнаты изолир., с/у совм., 2 балкона, в кв-ре сделан ремонт. Ц. 870 т.р. т. 8-906-419-66-98, Валентина, риэлтор компании «БДУ». 1010 Срочно 2-к. кв-ра ул. план., с современным евроремонтом в р-не ХБК, 5/5 дома, общ. пл. 52 кв.м, жилая 28, кухня-гостиная 17 кв.м, комнаты изолир., встроен. кухня с быт. техникой. Ц. 1 млн. 600 т.р., торг. т. 8-906-419-66-98, 8-918-511-03-35. Валентина, риэлтор компании «БДУ». 23409 2-к. кв-ра в пан. доме в п. Красина, 4/5 дома, 53/30/9, в/у, отопление ТЭЦ, лоджия застек., сост. жилое. Ц. 1250 т.р., торг. т. 8-928-76-26-804. АН «Проспект». 23411 Срочно продается или меняется на дом 2-к. кв-ра в п. Майский, в/у, 5/5 дома, с/у разд., пл. 48,24, сплит, Интернет. Ц. 880 т.р., торг. т. 8-908-199-52-45. 1010 2-к. кв-ра, 2/9 дома, пл. 47/33/12, сост. хор. т. 8-928-905-20-30, 8-988-990-47-67. Ольга. 1010 Срочно 2-к. кв-ра в р-не п. ХБК, бывшее общежитие, 2/5 дома, не угловая, кв-ра очень светлая, теплая. Ц. 650 т.р., торг. т. 8-906-419-66-98, 8-918-51103-35. Валентина, риэлтор компании «БДУ». 23384 2-к. кв-ра, 49 кв.м, в центре, 1 эт., хор. ремонт или меняем на 1-к. кв-ру в р-не «Дубравы». т. 25-9317, 8-961-285-51-87. 23426 Продается 2-к. кв-ра в п. Артем, с евроремонтом. т. 8-928-625-23-90. 23426 2-к. кв-ра в центре города, с АГВ, документы готовы. т. 8-906-428-81-49. 22472 2-к. кв-ра, евроремонт, с бытовой техникой и мебелью, стир. машинка, ТВ спутник, место под гараж, свидетельство. Ц. 980 т.р. т. 8-928-619-40-62. 22484 Срочно 2-к. кв-ра ул. план., 51,2 кв.м, 5/5 дома, балкон пластик, м/п окна, сплит, АОГВ новый, встроен. кухня 10 кв.м, с/у совм., комнаты изолир., евроремонт, п. ХБК, р-н школы №20, собственник. т. 8-928-164-22-56. 22497 2-к. кв-ра, крупногабаритная, по ул. Шевченко, р-н ц. рынка (ведомственный дом) ОАГВ, 4/4 кирпич. дома, средний подъезд, пл. 62,4/19/17/10 кух., 2 кладовки, вх. дверь жел., окна и балкон пластик, комнаты на разные стороны от коридора, 2 сплитсистемы, отдельный стояк на воду, низкая комм. оплата. т. 8-928-149-80-78.

22504 2-к. кв-ра, 2 эт., общ. пл. 47 кв.м, м/п окна, метал. вх. двери, сплит, каб. ТВ, Интернет, кухня 12 кв.м, зал 16, спальня 13, дом после капремонта, в кв-ре есть хор. кладовая, газ. колонка, сантехника новая, п. ХБК. Ц. 1150 т.р. т. 8-960-442-73-96. 23430 2-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 44 кв.м, 2/3 дома, балкон застек., м/п окна, с/у совм., АГВ. Ц. 1650 т.р., торг. т. 8-928-126-88-99, 8-800-700-72-01, звонок бесплатный. 23430 2-к. кв-ра в п. Красина, 43 кв.м, 3/3 дома, АГВ, м/п окна, балкон не застек., с/у разд., стены готовы к поклейке обоев. Ц. 1400 т.р., торг. т. 8-928-160-7644, 8-800-700-72-01, звонок бесплатный. 23430 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н старого рынка, пл. 47 кв.м, 2/2 дома, сост. жилое. Ц. 750 т.р. т. 8-928185-03-04. 23450 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 5/5 дома, 40/20/6, с/у совм., кафель, треб. косм. ремонта. Ц. 800 т.р. без торга. т. 8-951-823-76-28, 8-905-428-85-29. 23450 2-к. кв-ра в п. Артем, «Мясокомбинат», р-н старого рынка, 1/4 дома, цоколь очень высокий, кв-ра после ремонта, все дорогостоящее, м/п окна Renav, полы, стены, потолки, точечные светильники. Осталось по мелочам, комнаты изолир., с/у совм., есть возможность провести газ, имеются фото на avito.ru. Ц. 900 т.р., торг. т. 8-951-823-76-28. 23450 2-к. кв-ра по ул. Разина, 5/5 дома, 44/37/6, дом хороший, комнаты смежные, с/у разд. Ц. 1300 т.р., торг. т. 8-928-621-42-50. 23450 2-к. кв-ра в п. Артем, «В. Машиносчетная», комнаты смежные, балкон застек., сост. обычное, 4/4 дома, 44/32/6, очень теплая, сторона солнечная, перед окнами школа, рядом рынок, магазины, аптека, д/сад, стоматология. Ц. 1 млн.р. без торга. т. 8-951-823-76-28, 8-928-628-75-40. 23458 2-к. кв-ра, Парковая, 5/5 дома, пл. 44,8 кв.м, кухня 6, требует ремонта. Ц. 1 млн.р. т. 8-906-183-42-48. 23472 Срочно 2-к. кв-ра в п. ХБК, в новом доме, АГВ, м/п окна, никто не жил, недорого, собственник. т. 8-928-772-69-32, 8-928-622-93-01. 23515 2-к. кв-ра в центре, 4/5 дома, сост. жилое, комнаты изолир., ц. 1800 т.р. т. 8-909-43-45-809. 23515 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 кирпич., район школы №26, общ. пл. 44 кв.м, комнаты смежные, с/у совм., кухня 6,5 кв.м, отопление ТЭЦ, газ. колонка, квра требует ремонта. Ц. 950 т.р. т. 8-908-515-38-27. 23515 2-к. кв-ра, 2/3 нового дома, общ. пл. 47 кв.м, кухня 8, газ. колонка, с/у разд., м/п окна, лоджия, комнаты изолир. т. 8-906-421-78-52. 23515 2-к. кв-ра в п. Красина, в р-не маг. «Лиза», 2/3 дома кирпич., общ. пл. 44 кв.м, кухня 7, комнаты изолир., м/п окна, большая лоджия на 2 комнаты, м/п окна, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. колонка. Ц. 1400 т.р. т. 8-908-515-38-27. 23515 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 5/5 кирпич. дома, комнаты изолир.,с ремонтом, м/п окна, ламинат, кухня 6,5 кв.м, с/у совм., отопление газ. колонка. Ц. 1450 т.р., торг. т. 8-908-515-38-27. 23497 2-к. кв-ра, 3/4 дома, общ. пл. 42 кв.м, Соцгород, подвал, балкон, телефон, Интернет, каб. ТВ, можно с метал. гаражом во дворе или обмен на дом или участок. т. 8-928-956-90-17. 23508 2-к. кв-ра, 1/2 дома, п. Новостройка, комнаты и с/у разд., этаж высокий, есть лоджия, кв-ра очень тихая, есть подвал. Ц. 1100 т.р., при осмотре торг. Посредникам не беспокоить. т. 8-950-840-29-65. 23510 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, в хор. сост. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 23510 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, р-н 10-го маг., в отлич. сост., встроен. мебель, большая прихожая, лоджия, кухня 9 кв.м Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 23510 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2, большие комнаты, потолки высок., треб. капремонт. Посредникам не звонить, можно под матер. капитал с доплатой. т. 8-918-580-78-10. 22517 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 44 кв.м, сост. идеал., евроремонт, теплые полы, встроен. мебель, идеальное месторасположение, тихий двор, великолепные соседи, сарай и кладовая. Ц. 1300 т.р. т. 8-903-460-99-15. 22520 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, 1/4 дома, район Соцгородка, меняю на 1-к. кв-ру на 2 этаже в этом же районе. Звонить по т. 8-908-511-28-38 в течение дня или 25-67-56, после 18 час. 22529 2-к. кв-ра в п. Смагина, 3/3, АГВ, 48 кв.м, м/п окна, лоджия-евро, двери м/к и вх. новые, новая газ. плита, хор. ремонт, сплит-система, спутник. антенна, есть подвал, комнаты изолир., с/у изолир. Ц. 1200 т.р. т. 8-928-1600-547. 22529 2-к. кв-ра в центре, 3/4 дома, АГВ, евроремонт, теплые полы в кухне, ванной, коридоре. т. 8-928-1600-547. 22529 2-к. кв-ра, Гидропривод, комнаты изолир., окна пластик, большая застек. лоджия, дом кооперативный, 4/5, кухня 7,5. Ц. 1250 т.р., торг. т. 8-918502-44-50. 22529 2-к. кв-ра в центре, 4/5 дома, 44 кв.м, комнаты смежные, окна пластик, без ремонта. Ц. 1500 т.р. т. 8-903-432-39-77. Елена. 22529 2-к. кв-ра, АГВ, близко к центру. Ц. 1700 т.р. т. 8-903-432-39-77. Елена. 22543 2-к. кв-ра, 2/3 дома, ОАГВ, ул. Володарского, район К.Маркса и ул. Ионова. Ц. 1650 т.р. т. 8-961402-77-07. 22551 2-к. кв-ра в п. Артем, «Поликлиника», 1/2 дома, 49 кв.м. Ц. 870 т.р. т. 8-988-545-12-66. 22551 2-к. кв-ра в п. Артем. Ц. 1150 т.р. т. 8-988-54512-66. 23539 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. т. 8-950-868-03-18. 23565 2-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 дома, 44/27/6 кирпич., изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 750 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 23565 2-к. кв-ра коттеджного типа, р-н Пролетарки, пожарка, 54/38/12, изолир., АГВ, ц/к, м/п окна, в/у, гараж, уч-к 6 соток, земля в собствен. Ц. 1 млн. 750 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69.

23565 2-к. кв-ра, Ново-Азовка, общ. пл. 43,5 кв.м. Ц. 1 млн. 50 т.р. АН «Арбат», т. 28-94-76, 8-928-609-49-69. 1449 2-к. кв-ра, Пролетарка, ул. план., м/п окна, с/у разд., домофон, подвал, 1 этаж, пл. 50 кв.м. Тихий, уютный дворик. т. 8-905-43-23-573. 1743 2-к. кв-ра ул. план., 2/5 дома, ул. Парковая, кухня-студия, сплит, телефон, инд. отопление, хор. ремонт. Ц. 1650 т.р. т. 8-928-604-06-44. 1741 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, в р-не «Никопола», 2/4 дома кирп., автоном. отопление, м/п окна, балкон застек., душ. кабина, сплит-система, метал. дверь, под окнами - метал. гараж, сост. хор. Ц. 1800 т.р. т. 8-951-501-57-00. Александр. 1752 2-к. кв-ра в р-не детской стоматологии, 3/5 дома, комнаты изолир., общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., балкон не застек., три кладовки, каб. ТВ, Интернет, сост. жилое, требуется ремонт. Ц. 1900 т.р. т. 8-928-763-08-19, 23-65-03. 1766 2-к. кв-ра в р-не Хабарова, общ. пл. 52,7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., в хор. сост., лоджия 7,3 кв.м. т. 8-989-633-00-20, 8-989-632-99-16. 1781 2-к. кв-ра в центре, маг. «Россия», 4 эт., пл. 48 кв.м, сост. отличное. Ц. 2800 т.р., торг. т. 8-918-55147-58.

3КОМНАТНЫЕ 20608 3-комн. квартиру крупногабаритную, ХБК, 75 кв.м, все комнаты изолир., кухня 11,4 кв.м, балкон застеклен, 6/9, кап.ремонт дома, на 1 этаже БТИ, домофон, дом. телефон. 1650 т.р. Хозяйка. т. 8-951-50625-13. 20582 В п. Майском (центр) продается 3-к. кв-ра, 5/5 эт. кирп. дома, очень удобное место, подъезд с домофоном, пл. кв-ры 63/49/6, сост. жилое, свое отопление (навесной котел), вода пост. Крыша дома новая. Большие светлые комнаты пл. 18/17/14. Собственник. т. 8-950-861-20-49. 19881 3-к. кв-ра в п. Майский, ул. план., 2/2 эт. каменного 1-подъездного дома, с капремонтом, индивид. отопление, сплит-система, спутник. антенна, встроен. шкаф-купе, м/п окна, Ц. дог., без посредников. Обр. п. Майский, ул. Чиха, 3 кв. 7. т. 28-42-15, 8-905-478-94-49. 20369 Срочно 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, со в/у, сост. хор. Ц. 1200 т.р., торг. т. 8-950-853-09-18. 20534 Продаю или меняю 3-к. кв-ру в п. ХБК, 5-й эт., 56,6 кв. м, на 2-к. кв-ру. т. 8-929-816-34-70, 8-903-433-20-63. 20362 3-к. кв-ра, 54 кв. м, 2/2 эт. + кап. гараж со смотр. ямой, п. Артем, ост. «Городские», за бассейном. Посредникам не беспокоить. Хозяин. т. 8-908175-35-40, 8-904-505-11-87. 20379 3-к. кв-ра, 50 кв. м, пер. Веселый, 5/5, ремонт крыши произведен, итальянская сантехника. Ремонт, насос подкачки воды. Рядом детская поликлиника. Въезд во двор огорожен. Собственник. Ц. 1 млн. 900 т.р. т. 8-918-854-31-55. 20529 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шоссейный, сост. обычное. Цена 1200 т.р. т. 8-952-561-95-54. 18998 В п. Артем 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 54 кв. м, АГВ, м/п окна, сплит, спутник. ТВ, зем. уч-к 6 сот. Рядом школа, д/сад, поликлиника, бассейн «Магнит», ц. 1800 т.р., торг при осмотре. Возможен обмен на авто, стройматериалы. т. 8-918-569-37-60. 20765 3-к. кв-ра, 56 кв.м, 1/3 дома, рядом школа, «Магнит» г.Новошахтинск, п. Новая Соколовка, ул. Белорусская. Ц. 900 т.р. Или меняю на жилье в г.Новочеркасске, близлежащие поселки к Новочеркасску. т. 8-950-866-71-97. Михаил. 22111 3-к. кв-ра в п. Майском, 1/5 эт. кирп. дома, цоколь высокий, окна пластик, межкомн. двери и вход. новые, имеется большой подвал. Рядом садик, школа, рынок, остановки, магазины. Собственник. т. 8-951-508-79-54. 20823 Теплая, уютная 3-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 кирп. дома, не угл., общ. пл. 62 кв. м, комн. изолир., рядом 36-я школа, дет. сад, остановки, сост. норм. Ц. 1600 т.р., торг при осмотре. Ипотека подходит. т. 8-903405-85-70. 21528 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 59/37/9 кв. м, ц. 2 млн. р., торг. т. 8-928-164-17-00. 21637 Срочно! 3-к. кв-ра, р-н «Пятерочки», п. ХБК, 3/5 эт., 63 кв. м, комн. изолир., с/у разд., сост. хор., дом после капремонта, с мебелью. Ц. 2 млн. р. т. 8-908-175-69-10. 21628 Срочно! 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Ниж. Поликлиника», 3/5, в/у, с/у разд., б/н/з, тихий, спокойный р-н. Рядом школа №36, д/сад, гаражи, магазины, до рынка 7 мин. Собственник. т. 8-906-430-31-99, 8-952586-53-04, ежедневно с 16.30 до 21 час. 22029 3-к. кв-ра, по ул. Орджоникидзе, 76, общ. пл. 54,8, без посредников. т. 8-928-197-89-71. 22150 3-к. кв-ра, крупногабаритная, «Н. Машиносчетная», 96 кв.м, кухня 12 кв.м, АОГВ, евроремонт, 2 балкона-пластик, отдельный вход, встроен. мебель, кладовая-гардеробная 4 кв.м. Ц. 2800 т.р., торг. т. 8-918-504-68-50. 22162 Срочно 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 1/5 дома, пл. 50/34/6 кв.м, дом после капремонта, школа, д/сад, поликлиника рядом. Ц. 1350 т.р., торг. т. 8-988-947-87-92. 22174 3-к. кв-ра в п. Артем, «Поликлиника», 2/2 дома, 54,3/37,1/6, не угловая, с/у совм., отопление АОГВ, есть балкон, сост. кв-ры жилое, м/п окна, метал. дверь. Документы готовы. Ц. 1350 т.р., торг при осмотре. Собственник. Сергей. т. 8-918-545-70-68. 20583 3-к. крупногабаритная кв-ра, вход отдельный, ост. «Поликлиника», п. Артем. Сдается гараж, р-н п. Каменоломни, р-н Южного массива. т. 8-928761-02-26. 20839 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 3/4 дома, пл. 55,4 кв.м, телефон, с/у совм., балкон застек., сост. жилое. т. 8-928-601-27-53. 22835 3-к. кв-ра в р-не универмага. Ремонт евро, новая, не угловая, 3 эт. Дорого. т. 8-928-185-66-22. 22845 3-к. кв-ра, 2/2, пл. 80 кв. м, в/п 3 м, ОАГВ, м/п окна, в центре города. Собственник. т. 8-988-58-75428, 8-906-417-07-54. 22819 3-к. кв-ра, пентхаус, 3 этаж, центр. Дорого. т. 8-918-563-38-62.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ КВАРТИРЫ 3КОМНАТНЫЕ 22820 3-к. кв-ра в п. ш. «Южная», 2/2 дома, 49 кв.м, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. колонка, ремонт, встроен. мебель, сплит. Ц. 1300 т.р. т. 8-928-126-19-30. 22799 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2 сплит-системы, спутник. антенна, телефон, Интернет, АГВ, с/у разд., в п. Артем, в районе спорткомплекса «Артемовец», имеется приусадебный уч-к: гараж кирпич. с ямой, кухня кирпич., вода, ц/к, дом кирпичный, навес, в собственности. т. 8-928-11-69-920, 8-928-13-39-120. 22817 3-к. кв-ра в п. Таловый, квартира в доме на 4 хозяина, вход отдельный, небольшой уч-к земли, заборпрофиль, в доме новый водопровод, канализация, АГВ, газ, с/у в доме, окна пластик, крыша-шифер (недавно перекрыли). Ц. 750 т.р., торг. т. 8-951-846-60-06. 22907 3-к. кв-ра улучш. планир., 80 кв. м - общ. пл., с/у разд., комн. изолир., жилая пл. 52 кв. м, кухня 9 кв. м, балкон-лоджия. Есть два подвала. п. ХБК, ул. Аксайская, 1 кв. 3, ц. 1700 т.р. т. 8-952-586-15-58. 22916 3-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ост. «Городские», пл. 62/42/8 кв. м, в хор. сост., с заст. лоджией, потолки высокие, с/у разд., 2 комн. смежные. Ц. 1200 т.р., торг. Собственник. т. 8-905-426-69-01, Елена. 22339 3-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., все удобства, антенна Триколор, сплит-система. В кв-ре есть хороший подвал, общ. пл. 62,5. т. 8-951-828-25-37, Алена. 22923 Продается 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники. т. 8-928-776-47-80. 22933 3-к. кв-ра в центре, 59/44/6, 5/5 кирпич. дома, есть техэтаж, ул. Советская, 117, не угловая, южная сторона, с/у разд., сост. хор. Вода постоянно. Ц. 2,2 млн. р., без торга. т. 25-11-64, 8-906-42-63-429. 22937 3-к. кв-ра, центр, р-н маг. «Динамо», 1/4 эт., общ. пл. 58 кв. м, жилая 41, кух. 6,5. т. 8-988-258-9064, 8-904-500-57-45. 22987 3-к. кв-ра в р-не п. «Гидропривод», 2/5 эт., пл. 59/38,6/9,3, АГВ, сплит-система, Интернет, домофон. т. 25-97-12 после 18 час. 22978 В п. Аюта 3-к. кв-ра, ж/п 54 кв. м, индивид. отопление, окна пластик, новая электропроводка, водопровод, канализация, кондиционер. Ц. 1100 т.р., торг. т. 8-918-510-19-42. 22950 3-к. кв-ра, 5/5, пл. 50 кв. м, п. ХБК, АГВ, мет. пласт. окна, сплит-система, балкон заст., двойная входная дверь, с/у разд. Домофон. Собственник. т. 8-919-877-91-18. 22955 3-к. кв-ра барачного типа, п. Ново-Азовка, общ. пл. 50 кв. м + кухня, капит. гараж, все удобства, кроме туалета (есть коомун. долги, два участка земли). Ц. 650 т.р., торг. Срочно. Или обмен на 1-к. кв-ру, общежитие в п. ХБК, п. Артем + доплата. т. 8-952-576-64-20. 22967 Срочно! 3-к. кв-ра, ул. Парковая, 4/5 эт., улучш. план., 62/50,6/6,8 кв. м, с/у совм., АГВ, кабельное ТВ, Интернет, телефон, металл. дверь. Возможен обмен на кв-ру в г. Ростове с нашей доплатой. т. 8-989-703-74-04, собственник. 21272 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 5/5, пл. 61,9 кв. м, счетчики, капремонт, договор по звонку. т. 8-951-822-9471, без SMS. СМС15 3-к. кв-ра в центре, 5/5, общ. пл. 62 кв. м, сост. жилое. Ц. 2 млн. 200 т.р. т. 8-906-182-14-69, 8-988-994-06-25. 23782 Срочно, в связи с переездом, 3-к. кв-ра, п. Артем, 50/37/6 кв. м. Посредникам не беспокоить. т. 8-951-833-80-17. 23782 Продается 3-к. кв-ра, коттеджного типа, 1/1, центр, 50 кв. м, АГВ, в/у. т. 8-951-833-80-17. 23782 3-к. кв-ра, 7/9, п. ХБК, 69 кв. м, кухня 9 кв. м. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 23782 3-к. кв-ра, 4/5, Парковая (Мечникова), 62 кв. м. Посредникам не беспокоить. т. 8-928-168-57-71. 23782 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 50 кв. м, 800 т.р., без торга. Посредникам не беспокоить. т. 8-951-833-80-17. 23782 3-к. кв-ра, 2/3, Соцгородок, 51/37/6 кв. м, АГВ, металлопластиковые окна, балкон заст., подвал. т. 8-951-833-80-17. 23782 3-к. кв-ра, 1/3, п.ш. «Южная», р-н сред. шк. №1, 45 кв. м, АГВ, металлопласт. окна, встроен. кухня, подвал. т. 8-951-833-80-17. 22035 3-к. кв-ра, п. Интернациональный, 2/2 эт., 70 кв. м, газ, вода, свет, нужен капремонт, после пожара. т. 8-909-416-86-73. 22040 3-к. кв-ра, 3/5 эт., общ. пл. 90,2 кв. м, индивид. отопление. т. 8-919-894-67-10, Татьяна. 23822 3-к. кв-ра в отл. сост., в центре города, в уютном «зеленом» р-не, АГВ, подкачка воды, разрешение на пристройку лоджии. Во дворе капит. гараж (с документами). Торг при осмотре. т. 8-928-197-55-31. 23821 Срочно! В п. ХБК (р-н 38 школы) 3-к. кв-ра, 3/5, 62/40/6, с/у совм., АГВ, не угловая, сост. жилое. Ц. 1750 т.р. т. 8-988-945-77-78, 8-928-760-64-08. 1174 3-к. кв., п. ХБК, 4/5, АГВ, настенный котел, балкон застеклен, с/у совмещен, подвесной потолок, S=50 кв.м, кухня - 8 кв.м, большой коридор, низкая кв. плата. Ц. 1800 т.р., торг. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28. 1174 Продается 3-к. кв., коттеджного типа, п. Артем, S=54 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, АГВ, 6 сот. земли. Ц. 1600 т.р. Т. 25-59-01, 8-989-727-90-28. 1174 Срочно! 3-к. кв., п. ХБК, 4/5 кирп. дома, общ. пл. 61 кв.м, кухня 6 кв. м, отопление ТЭЦ, газ. колонка, комн. изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1500 т.р. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988947-00-02. 1174 3-к. кв., в р-не «Дубравы», 6/9, 65 кв. м. кухня 11 кв. м, балкон и лоджия 6 кв. м, очень хороший ремонт, м/п окна, дорогая столярка, встроенная мебель. Т. 8-928-144-67-55, 26-41-41. 1174 3-к. кв., по ул. Текстильной, 31, 5/9 эт., 70 кв. м, кухня 9 кв. м, в жилом сост. Ц. 1700т.р. Т. 8-961-32-72553, 8-928-114-67-55. 1174 3-к. кв., по ул. Шевченко, 65 кв.м, кухня 11кв.м, встроенная мебель, паркет, м/п окна, балкон, лоджия 6 кв.м, красивый вид из окна. Т. 8-919-893-8363, 8-988-531-32-60.

1174 3-к. кв., на Соцгородке, 65 кв.м, кухня 9,5 кв.м, потолки 3,2м, бетонные перекрытия, комнаты изолир., 1/3, с/у разд., есть разрешение на АОГВ, требует ремонта, закрытый двор. Ц. 2 500 т.р. Т. 8-906-415-20-84. 1174 3-к. кв., в/у, 3/5 кирп. дома, в р-не Парковой, общ. пл. 62 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 лоджии застеклены, комн. изолир., с/у разд., натяжной потолок, тарелка, телевидение, состояние отличное. Т. 8-988-569-54-00. 1174 3-к. кв., в/у, 1/4 кирп. дома, р-н Дворца спорта, общ. пл. 56 кв.м, двойные двери, 2 ком. изолир., рядом школа, садик, магазины, парк, престижный р-н. Т. 8-903-403-92-16. 1174 Срочно! 3-к. кв., в/у, 3/5 кирп. дома на ХБК, S=58/41/6,5, новая сантехника, новая дверь, балкон застеклен, м/п окна, состояние хорошее. Ц. 1,6млн. р. Т. 8-908-505-61-21. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра, п. ш. «Южная», АГВ, 1/2 эт. (высокий цоколь), сост. хорошее, МПО, встроенная кухня. Ц. 1 550 т.р., небольшой торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-75-65, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра, р-н Соцгородка, за школой №6, 2/3, АГВ, состояние отличное, все двери новые, МПО, балкон застеклен, подвал. Ц. 2200 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-75-65, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра на ХБК, р-н рынка, 2/9, 67 м. кв., АГВ, общ. пл. 67 кв. м, кухня 9 кв. м, состояние хорошее, МПО, балкон и лоджия застеклены, комнаты изолированы. Ц. 2100 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-830-75-65, 23-85-58. 938 Срочно! 3-к. кв-ра, в п. Артем , 3/5, балкон не застеклен , отопление - ТЭЦ, кирпичный дом. Ц.1.300 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29, 23-85-58. 938 Срочно! 3-. кв-ра, в. п. Артем , 1/2 , отопление ТЭЦ, кирпичный дом.в хорошем состоянии. Ц. 1000 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-29, 23-85-58. 938 Срочно! 3-к. кв-ра, ХБК, р-н сбербанка, 3/5 кирпич, не угловая, 61/47/9, комнаты изолир, состояние после ремонта, балкон застеклен, МПО, с/у разд. Ц. 2000 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961303-34-47, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра в центре п. Каменоломни, 1/5 эт., общ. пл. 59 кв. м, окна во двор, состояние жилое, косм. ремонт, высокий цоколь, капремонт дома. Ц. 1800 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-406-55-25, 8-960-417-90-70, 23-85-58. 938 Срочно! 3-к. кв-ра, Соцгород по ул. Садовая (сталинка), 2/4 эт., комнаты изолир., с/у разд., общ пл. 70 кв.м, кухня 12 кв. м, большой холл, индивид.отопление, закрытый двор, гараж. Ц. 2700 т.р., торг возможен. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, общ. пл. 60 кв.м, окна во двор, ремонт, не угловая; с/у раз., комнаты изолиров., м/п окна, АГВ, новая сантехника. Ц.1800 т.р., торг. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра в р-не ул. Парковая; 4/5 эт., общ. пл. 64 кв.м, окна во двор, состояние жилое; косм. ремонт; комнаты изолированные; с/у разд. МП окна; мет. входн. двери; цена снижена в связи с переездом. Ц. 1450 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-406-55-25, 23-85-58. 938 Срочная продажа! 3-к. кв-ра в р-не УВД; 3/3 эт., общ. пл. 64 кв.м, ремонт, комнаты изолированные. МП окна, с хорошей мебелью. Ц. 2000 т.р. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-417-90-70, 23-85-58. 23038 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 12, 3/9 дома, пл. 60/46/9, евроремонт, АГВ, 3 лоджии, м/п окна, сплит, встроен. кухня, теплые полы, ком. плата низкая. Собственник. т. 8-918-505-18-00. 23073 3-к. кв-ра в новом доме, ост. «Н. Машиносчетная», 1/5 дома, пл. 56,6/36/7,2 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия застек., вход. метал. дверь, домофон, Интернет, телефон, м/п окна, газ. колонка, отопление центр. Ц. 1700 т.р., собственник. т. 8-928-956-10-20. 22386 3-к. кв-ра, центр, ул. Советская. т. 8-928-61451-41. 22402 Срочно 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 дома, пл. 51 кв.м. Ц. 1200 т.р., собственник. т. 8-950-861-76-86. 23109 3-к. кв-ра в п. ХБК, 7/9 дома, 57 кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия 8 м, в кв-ре обычный ремонт в приличном сост., уютно, светло, чисто, подъезд чистый, новый лифт, домофон, большой двор с детской площадкой. т. 8-929-821-75-55. 23084 3-к. кв-ра в г.Шахты, р-н «Глории Джинс», пл. 67,1/45,0/9,2 кв.м, в/п 2,6 м, дом кирпич., газ АГВ, евроремонт, пол ламинат, в кухне, коридоре и ванной - теплые полы, лоджия утеплена, хор. торг. Ц. 2100 т.р. т. 8-928-112-15-57, звонить с 8 до 19 час. 23144 3-к. кв-ра в центре, 3/4 дома, общ. пл. 65 кв.м, в/п 3 м, крупногабаритная, треб. ремонта, окна, балкон м/п. Ц. 2500 т.р. т. 8-928-140-83-44. 23085 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 55,5 кв.м, инд. отопление, гараж, 2 сарая. Ц. 1550 т.р. т. 8-928188-55-48, звонить с 8 до 19 час. 23145 3-к. кв-ра в п. Новостройка, с инд. отоплением, 1/2 дома, все комнаты изолир., с/у совм. Ц. 1,1 млн.р. т. 8-909-409-26-17. 22423 3-к. кв-ра, крупногабаритная, п. ХБК, 7/9 дома, 69 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., телефон, домофон, сплит-система, выделенный канал для интернета. Ц. 1450 т.р., торг, собственник Виталий. т. 8-904-440-64-18. 22433 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 дома, комнаты изолир., пл. 62 кв.м, кухня 6, с/у разд., отопление центр., гор. вода колонка, 1 балкон, сост. жилое, дом после капремонта. Ц. 1400 т.р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903402-93-53, 8-908-195-18-17. 22433 3-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт., комнаты изолир., общ. пл. 69 кв.м, кухня 8,2 кв.м, с/у разд., отопление центр., гор. вода колонка, 2 пластик. окна, новая вх. дверь, сост. жилое, дом после капремонта. Ц. 1400 т.р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22441 3-к. кв-ра, 4/9 дома, «Дубрава» - центр, общ. пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон и лоджия застек., сплит-система. т. 8-918-896-15-55. 23154 3-к. кв-ра в р-не Майский, общ. пл. 63 кв.м, м/п окна, ремонт, АГВ. Ц. 1300 т.р. т. 8-928-118-12-81, гор. 23-65-03.

23154 3-к. кв-ра в центре, пр. Победа Революции, около маг. «Динамо», 3/4 дома, общ. пл. 64 кв.м, кухня 7, угловая, комнаты изолир., с/у разд., в зале окна м/п, полы - паркет, 2 балкона не застек., стены обои, сост. жилое, отопление центр., газ. Ц. 3400 т.р., торг. т. 8-928-763-08-19, 8(8636) 23-65-03. 23177 3-к. кв-ра, 60/41/9, ул. план., 5/5 дома, по пер. Веселый. Ц. 1900 т.р., имеется подвал и подсобное помещение. т. 8-928-130-47-67. 23370 Срочно 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., 63/47/7, отопление ТЭЦ, газ. колонка, комнаты 2 смежные + 1 изолир., с/у разд., балкон не застек., требуется ремонт. Ц. 1200 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 1010 3-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, ул. план., сост. хор. т. 8-928-905-20-30, 8-988-990-47-67. Ольга. 1010 Срочно, в связи с отъездом 3-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. Артем, «Н. Машиносчетная», общ. пл. 51 кв.м, жилая 36, кухня 6,5 кв.м, сост. жилое. Ц. 1 млн. 130 т.р., торг. т. 8-906-419-66-98. Валентина, риэлтор компании «БДУ». 23432 3-к. кв-ра в 4-квартирном доме, в/у в доме, газ, в/п 2,7 м, пл. 37 кв.м, район Пролетарки, дворасфальт, ТВ, сплит. т. 8-928-105-04-04. 23424 3-к. кв-ра, Парковая, 4/5 дома, с АГВ, документы готовы. т. 8-928-625-23-90. 23430 3-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 дома, 60 кв.м, кухня 8, с/у разд., отопление ТЭЦ. Ц. 1950 т.р., торг. т. 8-906186-22-14, 8-800-700-72-01, звонок бесплатный. 23419 3-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 62/50/6, 1/2 кирпич. дома, комнаты, с/у изолир., дом после капремонта, п. Артем, ост. «Городские». т. 23-20-70, 8-908-179-79-21. 23450 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, крупногаб., 2 комнаты изолир., с/у разд., есть разрешение на АГВ, 2/2 дома, дом после капремонта, не на стяжках, 72/40/7. Ц. 1200 т.р. без торга. т. 8-951-823-7628, 8-928-628-75-40. 23450 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н старого рынка, ОАГВ, планировка «распашонка», зал проходной, 44/33/6, с/у разд., 1/2 дома кирпич., кв-ра чистая, приятная. Ц. 900 т.р. т. 8-951-823-76-28, 8-928-628-75-40. 23450 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н старого рынка, газа нет, планировка «распашонка», зал проходной, 44/33/6, с/у разд., 1/2 после капремонта, м/п окна, новые вх. и м/к двери, полы, стены, собственник. т. 8-905-427-19-16, соседка 8-951-823-76-28. 23488 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/2 дома, с/у разд., требует ремонта, рядом школа, садик, во дворе лет. кухня. Ц. 1 млн. р., торг при осмотре. т. 8-928-779-40-13. Виталий. 23522 3-к. кв-ра, 4/5 дома, Гидропривод, балкон, лоджия. Ц. 1 млн. 700 т.р. т. 8-989-633-78-85. 23515 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 52 кв.м, кухня 6,5, с/у изолир. Ц. 1350 т.р. т. 8-919-872-05-35. 25509 3-к. кв-ра в р-не Пролетарского круга, 2/5 дома, 82/48/10, треб. ремонта, имеется подвал. Ц. 2200 т.р., торг. т. 8-903-485-28-85. 25509 3-к. кв-ра в п. Каменоломни в 2-эт. кирпич. доме, 1/2, 2011 г.п. на шесть квартир, пл. 71/44/10, в/п 2,77, комнаты изолир., отопление инд., в/у, с/у разд., теплые полы, закрытый двор, асфальт. стоянка. Ц. 2200 т.р. т. 8-903-485-28-85. 22527 3-к. кв-ра, п. Наклонная, 2/2 дома, 58 кв.м, требует ремонта. Ц. 550 т.р., торг. т. 8-928-1600-547. 23526 3-к. кв-ра в центре города или обменяю на 1-к. кв-ру + доплата. т. 8-928-194-83-16. 23568 3-к. кв-ра ул. план., в п. ХБК, 3/5 дома, 70 кв.м, кухня 9 кв.м, не угловая, теплая, хор. жилое сост., балкон и лоджия застек. Ц. 1650 т.р., торг, без посредников. т. 8-960-463-06-80. 23568 3-к. кв-ра, крупногабаритная, в р-не «Динамо», 3 эт., стройвариант, высок. потолки. Ц. 2,5 млн.р., без посредников. т. 8-960-463-06-80. 1702 3-к. кв-ра, Соцгород, ул. Садовая, 2/4 дома, не угловая, 56/41/6 кв.м, сплит, телефон, Интернет. Ц. 1850 т.р. т. 8-919-879-51-09. 1716 3-к. кв-ра в п. Фрунзе, 6/9 дома, общ. пл. 54,3 кв.м. т. 8-918-569-68-38. 1719 Срочно 3-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 дома, ул. Ворошилова, район лицея, пл. 57,7/40,4/6 кв.м. Ц. 1400 т.р. Собственник. т. 8-918-521-04-49, 8-988-994-40-25. 1727 3-к. кв-ра, 4/5 дома кирпич., ул. план., 2 лоджии, комн. изолир., с/у разд., хор. ремонт, остается мебель и бытовая техника и гараж рядом, район ПарковаяМечникова. Ц. 2900 т.р., пл. 67 кв.м. т. 8-960-442-71-15. 1779 3-к. кв-ра, крупногаб., в центре города, общ. пл. 56 кв.м, в/п 3 м, сост. жилое, с/у совм., лестничная площадка огорожена, в собственности, с выходом на ул. Садовая. Очень удобно. Ц. 2500 т.р., торг уместен. Без посредников. т. 8-918-587-22-01. 1472 3-к. кв-ра, 2/2 дома, пл. 80 кв.м, АГВ, м/п окна, район центр (Горняк). Ц. 2 млн. 700 т.р., торг. т. 8-928118-12-81. 1470 3-к. кв-ра, «Машиносчетная», 3/4 дома, 59 кв.м, евроремонт. Ц. 1 млн. 600 т.р. т. 8-928-180-66-93. 1914 3-к. кв-ра в п. Южная, 46 кв.м, АГВ, окна пластик, 1 эт., приватизирована. Или меняю на дом в п. Южная. т. 8-908-519-74-17.

4КОМНАТНЫЕ 19890 Продаю 4-к. кв-ру в п. Майском, ц. 1200 т.р. т. 8-950-85-46-850. 21543 4-к. кв-ра в центре, рядом с администрацией, 3/4 эт. «сталинка», общ. пл. 86 кв.м, АГВ, оригинальный дизайнерский проект перепланировки (все узаконено), высок. потолки 3 м, евроремонт, кухня + гостиная, 3 изолир. спальни, м/п окна, встроен. шкафы, 2 отдельных с/у, теплые полы, 3 балкона с м/п рамами, сост. идеал. Изолированный чистый двор, аккуратный подъезд, спокойные соседи. т. 8-928-751-60-33, с 9 до 20 час. 21527 4-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 73/50/9 кв. м. Ц. 2 млн. 800 т.р. т. 8-928-164-17-00. 21952 4-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 дома, 65 кв.м, лоджия 6 м, сост. жилое. Ц. 1 млн. 550 т.р. т. 8-908-198-31-62, 25-46-65.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

43

21328 4-к. кв-ра в п. ХБК, по ул. Строителей, 40, 65 кв. м, 3 балкона, ванная - кафель, с/у разд., сост. жилое. Ц. 1,4 млн. р. т. 8-928-156-79-02. 23782 4-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», новый дом, пл. 71/44/11 кв. м, лоджия, балкон. т. 8-951-833-80-17. 23821 Срочно! Центр (р-н рынка «Стайер») 4-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 130 кв. м, с террасой, АГВ, ремонт под обои, 2-уровневые потолки, гараж на 2 машины, закрытый двор. Ц. 3800 т.р., торг. т. 8-988-945-77-78, 8-928-760-64-08. 1174 4-к. кв-ра, п. Артем, ул. Искра, 65 «а», 4/5, пл. 70 кв. м, в новом доме. Ц. 1850 т.р. т. 8-928-114-67-55, 8-904-448-56-25. 1174 4-к. кв-ра, р-н Пролетарки, 2/5, дому 15 лет, 83 кв. м, кухня 12 кв. м, требует ремонта, комн. изолир., лоджия и балкон, АГВ нет. Ц. 2,2 млн. р. т. 8-906-415-20-84. 1174 Продается 4-к. кв-ра, в/у, 2/5 эт. кирп. дома, в п. Майском, 62/47/6. т. 8-903-463-00-83. 938 Срочная продажа! 4-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, по ул. Хабарова, 4/5 эт., общ. пл. 75.5 кв. м, сост. жилое, с/у разд., кабельное ТВ, Интернет. Есть подвал. Ц. 2000 т.р. Обр. А.Н. «Фортуна», 8-906-417-90-70, 23-85-58. 22432 4-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 дома, комнаты изолир., пл. 65 кв.м, кухня 9, с/у разд., отопление центр., гор. вода колонка, 3 лоджии, сост. жилое. Ц. 1750 т.р., торг. т. 8-928-758-66-75, 8-903-402-93-53, 8-908-195-18-17. 22443 4-к. кв-ра, центр, 3/4 дома, АГВ, общ. пл. 130 кв.м, без ремонта, в/п 3 м. Ц. 3 млн. 300 т.р., торг. т. 8-928-106-33-44. 23370 Срочно 4-к. кв-ра, п. ХБК, 8/9 дома, 67/50/7, отопление центр., 2 комнаты проходные + 2 изолир., трубы пластик., с/у разд. - кафель, 3 балкона застек., сост. жилое. Ц. 1400 т.р. Посредникам не беспокоить. т. 8-988-573-31-89. 23510 4-к. кв-ра в центре, общ. пл. 80 кв.м, в отлич. сост., можно с мебелью. Посредникам просьба не беспокоить. т. 8-918-580-78-10. 938 Срочно! 4-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Строителей, пл. 68 кв. м, 5/9, сост. жилое, комн. изолир., с/у разд., 1 лоджия, 2 балкона, дом ТСЖ. Ц. 1800 т.р. Обр.: АН «Фортуна», т. 8-906-414-31-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 19463 ООО «ЮНИТЕК». Корпусная мебель любой сложности по индивидуальным проектам для населения и организаций: кухни, прихожие, детские, шкафы-купе, мебель для торговли и офиса. Выезд дизайнера, проект, доставка, монтаж - бесплатно. Гарантия. т. 8-928-905-70-63. 21239 Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-купе, спальни, прихожие, торговое оборудование и т.д. Возможно по индивидуальным проектам любой сложности. Выезд дизайнера и доставка в пределах города бесплатно. т. 8-928-144-94-59, Александр. 21391 Мебель на заказ. Кухни, шкафы-купе, прихожие, из любых материалов и любой сложности. Фурнитура - Германия, Италия и др. Качество гарантируем. Цены доступные. т. 8-988571-84-00, 8-928-775-00-21. 21533 Изготовление, сборка, ремонт, установка корпусной мебели на дому. т. 8-988-944-67-15, Иван. 21705 Профессиональный ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности. Все виды ремонта. По желанию изменим дизайн мебели. Высокое качество и низкие цены. т. 8-906-415-25-11. 22437 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Качество и сроки гарантируем. Большой выбор ткани. Изменение дизайна. т. 8-928-172-26-13, 8-909-413-66-39. 23101 Ремонт, перетяжка, изменение дизайна, изготовление новой мягкой мебели по индивидуальным размерам. Большой выбор ткани. Качество отличное гарантируем. т. 8-928-119-41-05. 22491 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка. Возможна рассрочка. т. 8-928140-11-40. 22490 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Сроки и качество гарантируем. Скидка 20%. т. 8-908176-23-07. 22519 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Большой выбор ткани. Цены низкие. т. 8-928-767-27-28. 22540 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Высокое качество и сроки гарантируем. Изменение дизайна. Большой выбор ткани. т. 8-928-766-25-28, 23-67-21.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 21147 Продается готовый прибыльный бизнес, магазин «Электротовары». т. 8-918-586-73-72. 1853 Продается действующий бизнес в центре города «Быстрые займы». Срочно, в связи с переездом. т. 8-929-815-30-03. 1749 Продается прибыльный действующий бизнес, новое торговое оборудование. Удобный подъезд. т. 8-918-534-51-58. 1748 Ищу соучредителя в действующий бизнес, прибыль 50х50, помещение в аренде. т. 8-928-60249-09.


44

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

СДАМСНИМУ 12102 Сдаются комнаты гостиничного типа со в/у и дом под общежитие для рабочих, оплата почасовая и посуточно. т. 8-951-531-52-05, 8-989-636-23-98. 11267 Сдаю посуточно 1-к. кв-ру с частичными удобствами для одного или двух человек. Всего от 500 руб. в день. Постельное белье, телевизор, холодильник. Договор. Бронирование. Временная регистрация. Собственник. Обр. по т. 8-918-517-31-94. 11370 Крупная организация снимет для своих сотрудников: ИТР, рабочих, директоров и их семей любое жилье от дешевого до элитного, за наличный расчет. Оплата сразу, гарантируем порядок и чистоту. Рассмотрим все варианты. т. 8-918-508-0458, Елена Викторовна, с 9 до 21 час. 12844 Сдаются посуточно 1-2-к. квартиры в центре города. Состояние: ламинат, кафель, вся бытовая техника. Имеется VIP. Цена от 800 р. за сутки. т. 8-919-87-42-885. 14885 Сдаю 1-комн. кв-ру на сутки и по частям. т. 8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

18561 Сдается посуточно и по часам с удобствами дом в центре. т. 8-908-170-13-13. 19286 Посуточно и по часам сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК. т. 8-988-991-06-19. 19341 Сдается посуточно и по часам кв-ра и дом в г. Шахты, в отл. сост., с мебелью, холод., телевизор, возможна стир. машинка, Интернет, въезд для авто, со в/у. Недорого. т. 8-928-755-8-755, 8(8636) 22-07-92. 20168 Сдается посуточно квартира в центре города. Все удобства. Можно по часам. т. 8-918-50430-49, Ольга. 19784 Сдается в п. ХБК 3-к. кв-ра со в/у для девушекстуденток или работающих на длительный срок. Рядом рынок. Остановки. т. 8-908-19-42-146, с 17 до 20 ч. 19267 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, в центре, рядом с маг. «Галант», для 2-х человек. Без детей. т. 8-918-854-29-14. 21579 Сдам посуточно кв-ру со в/у. т. 8-928-13970-15. 21840 Сдается большой дом в центре (ориентир: пр. Победы Революции/пер. Комиссаровский, т-н ТЦ «Мегаполис»), 2 этажа, 4 большие комнаты, кухня, мебель, холодильник, стиральная машинка-автомат, 2 с/у, место для авто, со в/у. Для организации: рабочих, командировочных, ИТР. Недорого. т. 8-918-52130-03, 8-919-880-20-70, 22-47-60 в г. Шахты. 21841 Сниму квартиру или дом в любом районе г. Шахты, можно с мебелью, с частичной мебелью или без мебели. Рассмотрю все варианты. Предлагайте, звоните. т. 8-908-500-58-57 или 22-35-66 в г. Шахты. 22724 Русская семья снимет 2-к. кв-ру с мебелью, в р-не ТТУ. т. 8-928-157-62-27. 22008 Семья снимет дом на длительный срок за умеренную плату в р-не п. Красина, 1-го Пересечения, 10-го магазина. Порядок и оплату гарантируем. т. 8-906-417-40-27. 21950 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Пролетарки (за 33-м училищем), 2 эт., 44 кв. м, АГВ, после ремонта, мебель (без быт. техники). Ц. 8500 р. + счетчики. т. 8-928-77-99-458. 21963 Сдаю кв-ру крупногабарит., евровариант. Ламинат, 2 сплита. Вся мебель, гарнитур, холодильник, стиралка - автомат, телевизор плазма, микроволновка, 2 дивана. Цена договорная. Сдается с 1 апреля. т. 8-928-62-77-388. 22182 Сдается дом без ремонта, недорого, газ, вода в доме, без хозяина, на длительный срок. Р-н п.ш. «Нежданная». Возле овощной базы. т. 8-928-966-4375, в любое время. 22777 Сдается комната в благоустроенном доме со в/у, в районе маг. «Новый дом», на пересеч. пр. К.Маркса и ул. Маяковского. Проживание без хозяйки, для командировочных и студентов очного и заочного обучения. т. 8-951-515-47-35. 22327 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, ремонт, мебель, быт. техника, Интернет. Преимущественно не курящим и без детей. Оплата 10 т.р. + комм. услуги. т. 8-918-890-36-56. 22328 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчетная», со в/у, на длительный срок, без мебели, новый дом. Оплата 6 т.р. + коммун. плат. Предоплата 15 т.р. т. 8-950-84-37-952. 22948 Сдается комната + кухня + коридор, отопление ГАЗ, вода, в доме, ванна, туалет во дворе, проживание без хозяев, 5 т.р., оплата коммун. услуг по счетчикам, частично мебель. т. 8-950-848-22-35. 21267 Сдается квартира в центре города, ул. Советская, магазин «Яшма», со всеми удобствами. т. 8-928-608-72-84. 23031 Сдается 2-к. кв-ра в самом центре (р-н Дома техники), вся мебель, ТВ, холодильник, сост. жилое, на срок от 2-х мес. Желательно без детей. Оплата 9 т.р. + вся коммуналка. Страх. взнос возвращается 2-3 т.р. Собственник. т. 8-928-118-83-36. 22389 Сдаю 1-к. кв-ру с ероремонтом, с новой мебелью, сплит, спутник. тарелка, холодильник, телевизор, посуда необходимая, кв-ра полностью готова к проживанию, без посредников. Семье или организ. по договору, п. Машзавод. Рядом остановка, рынок, автостоянка, магазины. Оплата 6 т.р. + коммуналка. т. 8-918-519-16-72. 22406 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5, в центре, пер. Красный Шахтер, без мебели, без посредников. Оплата 10 т.р. + коммун. платежи. т. 25-75-71, 8-961-29388-16.

23397

23504 Агентство недвижимости «Надежда» ул. Советская, 137, оф. 104, 1-й эт. (Дом техники). т. 8-909-417-51-73, Лилия. ЦЕНТР «ГОРНЯК»

1-к. квартира-студия, 3/5, с мебелью, быт. техника, хороший ремонт. квартира, евроремонт, ЦЕНТР, 1-к. дубовый кухонный гарниР-Н «ЭЛЬ- тур, мебель, Интернет, каб. ДОРАтелевидение, быт. техника, ДО» охрана.

9 т.р. + к/у.

П. ХБК, Р-Н РЫНКА

1-к. квартира, 1/9 эт., с мебелью.

8 т.р. + сч.

П. АРТЕМ, «ВЕРХ. М/СЧ.»

2-к. квартира, 1/5 эт., кух. гарнитур, холодильник, диван.

7 т.р. + сч.

ПРОЛЕТАРКА

Домик, 3 комнаты, с мебелью, вода, ванна, без газа.

6 т.р. + сч.

17 т.р. + сч.

21329 Сдаю квартиру посуточно и по часам. Все удобства. т. 8-928-156-79-02. 23055 Сдаю комнату в доме барачного типа со всеми удобствами, для мужчин командировочных - рабочих, 3-4 чел. Ц. 2500 + 500 к/у. т. 8-908-175-95-77. 23134 Сдаю уютную 1-к. кв-ру в центре, посуточно и по часам. т. 8-951-536-16-33. 23135 Сдаю 1-к. кв-ру посуточно и по часам в центре. т. 8-909-410-05-77. 22438 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, вся мебель и техника. Сплит, домофон, Триколор ТВ, сделан евроремонт, пласт. окна, элитный подъезд. Состояние: заходи и живи. Цена 16 т.р. + комм. платежи. т. 8-951-498-77-76, 8-951-503-88-83. 22439 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, сделан ремонт, имеется полностью вся мебель и техника. Душ. кабина, сплит, фильтр, микроволновка, АОГВ. Ц. 13 т.р. + сч. т. 8-951-498-77-76, 8-951-503-88-83. 22442 Сдается 1-к. кв-ра, 4/9, центр, р-н «Дубравы», с мебелью, сплит-система, ц. 8 т.р. + коммун. услуги. Посредник. т. 8-928-106-33-44. 23398 Сниму квартиру в центре, в р-не Соцгородка, Пролетарки, по ул. Парковой, ТТУ, Шв. фабрики, п. Артем, п. ХБК, с меб. и без мебели. Рассмотрю все варианты. т. 8-908-509-65-43, 28-96-89, 28-34-53, в любое время. 23362 Компания снимет 2-3-4-к. кв-ру или дом со в/у для сотрудников (русских). Своевременную оплату и порядок гарантируем. т. 8-988-949-61-62. 23821 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра улучш. планир., по ул. Земледельческой, с ремонтом, мебель, быт. техника, АГВ, 12 000 + счетчики. т. 8-908-175-26-85, 8-908-507-76-29. 938 Срочно! 2-к. кв-ра в центре, маг. «Украина», отопление АГВ, состояние жилое; с мебелью и быт.техн.; комнаты изолированные. Оплата 15т. руб. + счетчики. Обр: А.Н. «Фортуна» 23-85-58, 8-961-406-55-25. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н швейная фабрика, состояние жилое, 4/5, общ. пл. 35 кв. м. Оплата 6500 + свет, вода. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-906-414-31-21 , 23-85-58. 938 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н Пролетарки, состояние отличное, 3 этаж, общ. пл. 36 кв. м, кухня 9 кв. м, вся мебель. Оплата 8000 + счетчики. Обр: А.Н. «Фортуна» 8-961-303-34-47 , 23-85-58. 1174 Сниму квартиру или домовладение. Рассмотрю все варианты. Т. 25-59-01, 8-928-604-61-99. 1174 Срочно! Сниму кв-ру или дом в г. Шахты, желательно с мебелью. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Сниму квартиру или дом в любом р-не, порядок и оплату гарантирую. Т. 8-906-415-20-84. 1174 Сдаю 2-к. кв., в центре, мебель необходимая, сост. хорошее. Оплата 10т.р. + счетчики. Т. 25-59-01, 8-909-411-34-98. 1174 Р-н швейной ф-ки 2-к. кв., не угловая, комн. изолир., мебель. Оплата 7т.р. + счетчики. а/н «Квартал». Т. 25-59-01, 8-918-569-86-04. 1174 Сдается в п. ХБК 2-к. кв. с мебелью. Оплата 8 т.р. + счетчики. Т. 25-59-01, 8-918-571-39-99. 1174 Срочно! Сдается 1-к. кв., р-н «Города будущего», мебель частично, холодильник. Состояние хорошее. Цена 7 т.р.+счетчики. Посредникам не беспокоить. Т. 8-988-947-00-02, 8-928-100-13-99. 1174 Срочно! Сдается 2-комн. кв., в центре, р-н Арбата, частный сектор, АГВ, в/у, мебель, быт. техника, м/п окна, ремонт под евро, после ремонта никто не жил, въезд для авто. Ц. 11т.р.+счетчики. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Сдам квартиру порядочным людям. Т. 8-906415-20-84. 1174 Срочно! Сдается 2-к. кв., коттедж. типа, р-н ж/д вокзала, со стороны города, АГВ, в/у, вся мебель, телевизор, холодильник, м/п окна, хор. состояние, возможно для семьи или сотрудников организации - 3 спальных места. Ц. 8 т.р.+счетчики. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно! Сдается 2-эт. дом, р-н автовокзала, АГВ, в/у, вся мебель, телевизор, холодильник, ст. машина, Интернет, ремонт под евро ,сост. отл., въезд для авто. Ц. 20 т.р. + счетчики. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02.

e-mail: o.sher@inbox.ru Сдаю 2 ком. кв-ру в р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, р-н ресторана «Терсь», 3 этаж, мебель вся, холодильник, телевизор, Триколор, новая сантехника, кафель в ванной, кв-ра после косметич. ремонта, оплата 8500 руб. (помесячно) + счётчики. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 28-34-53 с 9.00 до 21.00. Сдаю 2 ком. кв-ру в р-не автовокзала, ул. Рылеева, 1 этаж, окна металлопластиковые, ролл-ставни, кухня большая, изолированные комнаты, абсолютно вся мебель (не бабушкина, современная), холодильник новый, телевизор, состояние квартиры отличное, оплата 10000 руб. (помесячно) + счётчики. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 28-34-53 с 9.00 до 21.00 Сдаю 1 ком. кв-ру в центре, р-н Центра занятости, 2 этаж, окна металлопластиковые, АГВ, мебель вся (современная), телевизор, двухкамерный холодильник новый, стир. машинка-автомат, сплит-система, интернет, квартира в отличном состоянии. Оплата 10000 руб. (помесячно) + счётчики. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 28-34-53 с 9.00 до 21.00. Сдаю 1 ком. кв-ру в п. Артём, ост. «Машиносчётная», 3 этаж, р-н рынка, мебель вся, холодильник, телевизор, новые газовая колонка и газовая плита, в хорошем состоянии. Оплата 5500 руб. (помесячно) + эл. энергия и вода по счётчикам. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 28-34-53 с 9.00 до 21.00. Сдаю 2 ком. кв-ру в центре, р-н маг. «Яшма», 3 этаж, мебель вся, холодильник, телевизор, стир. машинкаавтомат, сплит-система, в отл. состоянии. Оплата 10000 руб. (помесячно) + ком. платежи. Можно семье или двум командировочным. На срок от одного месяца. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 2834-53 с 9.00 до 21.00. Сдаю 1 ком. кв-ру в п. Петровка, 3 этаж, мебель вся необходимая, холодильник, телевизор, стир. машинка-автомат, в нормальном жилом состоянии. Оплата 5000 руб. (помесячно) + счётчики. тел. 8 908 509 65 43, 8(8636)28-96-89, 28-34-53 с 9.00 до 21.00. 1174 Срочно! Сдается 2-к. кв., у/п, напротив «Никопола», из мебели встр. кухня, холодильник, диван, интернет, после косм. ремонта. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно! Сдается 3-к. кв., р-н «Никопола», АГВ, из мебели-встр. Кухня, холод., диван, Интернет, сост. отл., ремонт под евро. Ц. 15 т.р. + счетчики. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Сдам 2-к. кв. в новом доме в п. Красина, без мебели. 8 т.р.+счетчики. Т. 8-909-420-30-98. 1174 Сдам комнату в 3-к. кв., р-н ХБК, с хозяйкой, комната с мебелью, студентке или молодой девушке. Оплата 3,5т.р. Т. 8-909-420-30-98. 23825 Сдается 1-я меблированная кв-ра в хорошем состоянии в самом центре города. Имеется холодильник, телевизор, стир. машинка, кабельное ТВ. Посредникам не звонить. т. 8-918-895-28-23. 23824 Сдается 2-комн. меблированная квартира в хор. состоянии, в центре города. Холодильник, телевизор, стиральная машинка-автомат, сплитсистема, АГВ, Интернет, каб. ТВ. Посредникам не звонить. т. 8-918-895-28-23. 23803 Сдаю 2-ком. кв-ру в 14-этажке (ул. Ленина), мебель, холодильник, Интернет, кабельное ТВ, кондиционер. Собственник. т. 8-918-897-88-80. 23446 Сдается кв-ра в центре города р-н Горняк, вся мебель от Ikea и техника, сплит, Интернет, 2 кабельных ТВ, капитальный ремонт дома. т. 8-951-503-88-83. 23445 Сдается 2-х ХБК, евроремонт, вся мебель и техника, состояние заходи и живи, Интернет, сплит, душ. кабинка, кабельное ТВ. т. 8-951-503-88-83. 23447 Сдам 2-х Соцгород, евроремонт, студия, АОГВ, вся мебель и техника, сплит, Интернет, ламинат, кабельное ТВ. Ц. 18 т.р. + сч. т. 8-951-503-88-83. 23510 Сдаю! 2-х кв-ру в отл. состоянии в п. Майский. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 23510 Сдаю! 2-х кв-ру в центре города с меб. и бытовой техникой в отличном состоянии. Комн. изолированные. Посредникам не звонить. т. 8-918-580-78-10. 22534 Сдается 1-ком. кв-ра, п. Артем, без мебели, 4,5 т.р. + счетчики. т. 8-951-833-80-17. 22533 Сдается 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, 10 т.р. + счетчики. т. 8-951-833-80-17. 22568 Сниму квартиру в отличном состоянии без посредников в районе ХБК, Парковой, центра. Желательно с мебелью в пределах от 6 до 8 т.р. Русские, оплату гаранитрую. т. 8-928-105-63-18, 8-988-894-99-02. 23532 Сдается 2-комн. кв-ра без мебели, центр города, в р-не магазина «Динамо». т. 8-918-542-62-74. 22045 Сдается 1-к. кв-ра на короткий срок, р-н Швейной фабрики, 4/5, эл. плита, S 33/18/6, меб. частично, недорого. т. 8-960-445-29-56. 23377 Сдается 2-комн. крупногабаритная квартира в районе автовокзала (ул. Рылеева), 3/3, телевизор, холодильник, необходимая мебель, состояние жилое. Оплата 8000 р. в месяц. Собственник. т. 8-908-509-10-91. 23406 Сдается 2-комн. кв-ра в центре в отличном состоянии с мебелью. т. 8-928-162-09-50. 23400 Центр, сдается 2-комн. квартира после ремонта. Холодильник, стиральная, телевизор, Интернет и вся необходимая мебель. 17 + ком. усл. Собственник. т. 8-908-500-67-73. 1010 Срочно! Сдается 2-комн. кв-ра на 2-м этаже с бытовой техникой в центре (ул. Советская), общая площ. 46 кв.м, жилая 28 кв.м, кухня 6,5 кв.м, комнаты изолир., балкон застеклен. Арендная плата 10000 р. + комм. платежи. т. 8-918-511-03-35, 8-906419-66-98, Валентина, риэлтор компании «БДУ». 23431 Сдается комната в квартире со в/у, в центре, после ремонта, холодильник, для 3-х девушекстуденток. т. 8-908-512-61-34.

1037 ЗАО «РИЭЛТИ» ул. Пролетарская 171 Тел.: 23 70 03, 8 961 414 88 00 www.rialt-info.ru

Сдается 1-к. кв-ра, р-н центра. С мебелью и быт. техникой. Сост. хорошее. Ц. 15000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 1-к. кв-ра, п. Интернациональный. Сост. хорошее. С мебелью и быт. техникой. Ц. 7 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 1-к. кв-ра, р-н Пролетарки 3/3. Сост. хорошее. Мебель вся. Быт. техника частично. Ц. 8000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 1-к. кв-ра, р-н Парковой, 3/5. Без мебели и быт. техники. Сост. хорошее. Цена 7 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 1-к. кв-ра, р-н Соцгород. Сост. хорошее. Мебель вся и быт. техника вся. Ц. 8 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, центр, 7/9 Сост. хорошее, мебель вся, быт. техника вся. Ц. 12 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, центр, 2/5. Сост. хорошее, мебель вся, быт. техника вся. Цена 15 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, центр, 5/9. Сост. хорошее, мебель вся, быт. техника вся. Цена 18 000 + счет. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, в п. Артём, 2/2. Сост. хорошее, мебель вся, быт. техника вся. Цена 8 000 + счет. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, центр, Красный Шахтер 2/5. Сост. хорошее, Без мебели и бытовой техники. Цена 10 000 руб+ ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 2-к. кв-ра, мкр. Горняк. Сост. хорошее, мебель вся необходимая, быт. техника вся. Цена 14 000 + ком. платежи. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдаётся 3-к. кв-ра, ХБК (ул. Текстильная) ,4/5. С мебелью и быт. техникой. Цена 10 000 + счетчики. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 3-к. квартира в р-не центра, 1/2. Сост. хорошее. Мебель вся. Быт. техника частично. Цена 11 000 + счетчики. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03. Сдается 3-к. кв-ра в р-не ХБК, 5/5. Состояние хорошее. Мебель вся. Бытовая техника вся. Цена 15 000 руб. Тел. 8 961 414 88 00, 23 70 03 22454 Сдаю 2-к. кв-ру в центре по суткам и по часам. Ремонт, чистота, в/у, Интернет. т. 8-961-278-72-63. 23442 Сдается 2-комн. квартира в центре на длительный срок семейным. Комнаты изолированы, ремонт, мебель, холодильник, телевизор, машинкаавтомат. Оплата 14 т.р. + счетчики. т. 8-928-110-12-11. 23425 Сдается 3-комн. кв-ра на Артеме (Н. Машиносчетная) на длительный срок. т. 8-906-428-81-49. 23548 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, 1/4 дома, АГВ, сплит, плазма, Интернет, машинка-автомат, вся мебель. Для одинокой девушки или семейной паре без детей. Собственник. Дорого. Можно через посредников. т. 8-928-161-84-74. 23546 Сдается 2-к. кв-ра в центре, 3/5, полностью с мебелью, диван, шкаф, стол, стулья, холод., телевизор, стенка, 2 кресла, тумбочки и т.д. На длительный срок. т. 8-909-425-49-90. 23546 Срочно сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, мебель частично, диван, стол, стулья, холодильник, тумбочка. Состояние обычное. На длительный срок. Оплата 5500 р. + свет. т. 8-909-425-49-90. 23546 Срочно сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3/5, из мебели - диван, стенка, телевизор, 2 кровати, кух. уголок, холодильник, машинка-автомат, микр. печь, сплит-система, сост. хорошее. Интернет, каб. ТВ. На длительный срок. т. 8-909-425-49-90. 23568 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 30 кв.м, в/у, мебель, бытовая техника, холодильник, машинкаавтомат, микровол. печь, телевизор. Посредникам не звонить. т. 8-950-867-81-41. 1842 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, ост. «Машиносчетная», флигель в центре, все удобства, мебель. т. 8-909-423-15-70, хозяин. 1709 Сдается крупногабаритная 2-к. кв-ра после ремонта, в п. Артем, ост. «Машиносчетная», с мебелью и быт. техникой. Оплата 10 т.р. + комм. платежи. т. 8-928-77-77-554. 1713 Срочно сниму квартиру или дом, недорого. Досмотрю пожилого человека. Порядочность гарантирую. т. 8-938-114-04-09. Наталья. 1717 Сдается квартира, Парковая, без посредников. т. 8-903-437-79-23. 1728 Сдаю 2-к. кв-ру с очень хорошим ремонтом, новой мебелью, быт. техникой, 1/5 дома, центр, ул. Разина, для сотрудников, директоров фирм. т. 8-918-521-50-06. 1739 Русская семья снимет 2-к. кв-ру со всеми удобствами в черте города. Своевреенную оплату и порядок гарантируем. т. 8-905-452-29-24, 8-952-58-28-370. 1761 Сдается 1-к. меблированный кирпич. дом со в/у, с/у разд., в центре города, для студентки или молодой семьи. т. 8-903-460-24-28, 8-918-511-04-23. 1767 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, р-н Центра занятости, 2 эт., АГВ, м/п окна, вся мебель соврем. (диван, стенка, шкаф, кухня), новый 2-камер. холодильник, стир. машинка-автомат, сплит-система, телевизор, Интернет. Квартира в отлич. сост. Оплата 10 т.р. (помесячно) + сч. т. 8-908-509-65-43, 28-96-89, 28-34-53, с 9 до 21 час. 1466 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 5/5 эт. кирп. дома, сделан ремонт, мебель необходимая. Рядом школа, дет. сад, магазин, подростковый клуб. Оплата 6 000 руб. + к/у. т. 8-951-526-80-95. 1464 Сдается 2-к. кв-ра, крупногабаритная, по ул. Садовой, рядом с ДК, сост. хорошее, без мебели, телефон, Интернет, каб. ТВ, собственник. Ц. 11 т.р. + комм. платежи. т. 8-918-898-75-93. 1795 Сдается квартира с мебелью и бытовой техникой. Посредникам не звонить. т. 8-928-900-69-01.


ЛОМБАРД

Выдает займы под залог любого недвижимого и движимого имущества:

- автомобили - золото - цифр. техника - ноутбуки

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

Финансовые услуги предоставляются ООО «АЛТ».

8-951-535-80-03 8-951-505-66-65 г. Шахты ул. Советская, 134

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 61245 КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ. ГАРАНТИЯ. Удаление вирусов, чистка, настройка, восстановление работы компьютера после сбоев, установка программ, помощь при выборе компьютера, настройка Интернета и компьютерной сети. Сайт: it-zakaz.ru. т. 8-928-622-50-24. 79 Приглашаем детей до 7 лет на занятия в Монтессори-центр «Интеллект» (подготовка к школе). Весь комплекс занятий по умственному и речевому развитию, обучение чтению и развитию логического мышления. т. 8-928-194-94-04, 8-919-893-82-97, 8-904-442-42-30, сайт: intellektshahty.ru.

16505 Услуги по спиливанию деревьев. Быстро, качественно, недорого. Вывоз мусора. т. 8-906-414-77-34. 17215 Услуги бухгалтера. Ведение ИП, ООО (ЕНВД, УСН). Сдача отчетности в налоговую, ПФ, ФСС. т. 8-938-107-74-27. 16604 И.П. Спил деревьев любой сложности, обрезка, вывоз, корчевание. Строим заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, шифера и т.д. навесы. Сварочные и бетонные работы. Покос травы, культивирование земли. Наличный и безналичный расчет. Услуги Газели. т. 8-928-14-99222, 8-904-503-25-09. 16284 ИП Провоторов Е.А. Ипотека, потребительские кредиты для физ. лиц и ИП. Кредиты под залог недвижимости, кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Ипотека от 10% годовых. Ипотека для участников программы «Материнский капитал», «Молодая семья», «Военная ипотека». Автокредиты. Кредиты на покупку земельных участков. Кредит на погашение ранее выданного на более выгодных условиях. Обр. пр. Победы Революции, 85, оф. 400, 409, т. 8(8636) 26-21-05, 8-928-226-31-53. 18199 Фото, видеосъемка профессиональным оборудованием. Красивый фильм о вашей свадьбе, юбилее, детском празднике, выпускном вечере. Творческий цифровой монтаж. т. 8-903-43-987-92, Андрей, 8-903-403-41-59, Виктория.

17305 Машины на свадьбу, корпоративы, VIP, бизнес класс «Форд-Мондео» и «Ауди» А6, белые, 1 час. - 1 тыс. руб. т. 8-928-145-39-34. 19011 Белоснежный большой джип НиссанПайтфандер для свадьбы, 1 час - 1500 р. Предоплата! т. 8-928-607-08-71. 20122 «КЛЮЧ-СЕРВИС». Ремонт, замена замков, аварийные вскрытия дверей, сейфов, автомобилей. т. 8-928-954-87-56. 20337 Финансовое агентство «Кредит.Ка» поможет получить официально, неофициально работающим, ИП; кредит в банках со справками и без. т. 8-909-406-79-95, п. Каменоломни, ул. Крупская, 42 «а», рынок, павильон 10. 20158 Выкачка сливных ям. Газон 4 куба. Недорого. т. 8-929-816-85-54. 21238 Поминальные обеды от 200 руб. до 270 руб. Вкусно, по-домашнему. Центр города. Удобный подъезд, парковка. Зал на 150 человек. т. 8-928-60298-68. 20975 Заточка инструмента, цепей, циркулярок (любых), ножовок, ножей, фуганок, сверла, мясорубки и т.п. Обр. р-к «Стайер», 3-й ряд, ларек №510. т. 8-960-449-20-03. 20096 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, вывоз. ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Рассрочка. Услуги автовышки. т. 8-904-44233-34. 21525 Чистка сплит-систем и кондиционеров, заправка фреоном, качественное обслуживание. Гарантия чистоты, выезд по городу бесплатный, в любое удобное для вас время. Если у вас возникли вопросы, просто позвоните по т. 8-950-860-60-90.

941. Ðåêëàìà

Проблемы в банках... обращайтесь к нам!

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ДО 50 т.р. В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

Работаем без выходных моб.: 8-950-850-56-76 8-961-830-87-55

1108. Ðåêëàìà

ǭȠȘȍȕȩȏȍȬȠȎȍțȘȖ У НАС ОДОБРЯТ! ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА Ƞ 21554 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. Продажа дров. Сварочные и бетонные работы. Кровля современными материалами, замена шифера. Качественно, быстро и недорого. т. 8-908-18118-93, 8-909-420-27-71. 21593 Спил деревьев. Распил и продажа дров. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. т. 8-904-504-6673, 8-918-539-49-86. 21686 Спил дерева любой сложности. Вывоз, доставка. Кровля любой сложности. Делаем заборы, ворота и мн. др. Качественно, недорого. т. 8-904440-56-86. 21792 Профессиональная художественная видеои фотосъемка. Красивый фильм о вашей свадьбе, юбилее, детском празднике. Видеотрюки. Фотокниги, объемные стереофотографии, выпускные альбомы и папки. т. 8-905-42-55-011. 21875 Услуги по спиливанию деревьев, быстро, качественно, недорого. Вывоз мусора. Уборка территорий. т. 8-906-414-77-34. 21902 Муж на час! Выполняем любые работы по дому. Установка и монтаж, частичный ремонт: электро- и сантехприборов (водяной счетчик, смеситель, унитаз, люстры, карнизы, розетки и т.д.). С 8 до 18 час. т. 8-988-944-75-40. 21968 Услуги по спиливанию деревьев и продажа дров. Вывоз мусора, щебень, песок (и в мешках), копаем, разбираем, строим, вода, канализация. Пробивка отверстий. Кровля, бетон. т. 8-960-464-53-36. 21117 Предлагаем в аренду автомобиль ТойотаКамри (белого цвета), на вашу свадьбу, венчание, крещение и т.д. т. 8-909-427-65-31. 22823 СВАДЕБНОЕ АВТО. Автомобили от обычного до бизнес-класса. Ретро и внедорожники. Стоимость от 800 р./час. т. 8-908-509-64-44. http:// ivandryanenko.ru. 22362 Произведем покраску оградок, уборка могилок, а также реставрация старых подписей и портретов. т. 8-950-867-25-08. 22935 Сделаем генеральную уборку по дому, недорого. т. 8-905-453-62-79. 21275 Как заработать жилье за 2-3 года без ипотеки и финансовых рисков? Проект честный, прозрачный, реальный, не финансовая пирамида. т. 8-918509-26-73, 25-91-22. 21308 Выкачка сливных ям и туалетов. т. 8-919-87702-70, 8-951-840-37-46. 1007 Цех ритуальных услуг оказывает услуги: изготовление памятников из мраморной крошки; изготовление металлических памятников, оград, решеток. Обр. пер. Галушкина, 19, т. 22-14-03, с 8 до 17 час. 23034 Услуги комфортабельного автомобиля белого цвета Форд-Мондео (новый) для вашей свадьбы. т. 8-908-506-53-61, 8-928-609-92-45. 23096 ООО «Грант-При». Помощь в получение кредита. Менеджер т. 8-951-825-92-79. 23093 Курсы английского языка от 5 лет. Обучение проводится индивидуально и в группах от начального до продвинутого уровня. Центр. т. 8-928-12685-18. 23152 Художественная резьба по бетону, имитация скал, деревьев, льда, скульптуры сказочных персонажей из бетона, оформление фасадов, домов, беседки. т. 8-928-157-06-83. 22435 Быстрые займы от 10 до 50 т.р. Выдача денег в день обращения. Без поручителей по 2-м документам. т. 8-988-560-60-16, ООО «Домашние деньги». 21313 Для пилорам в наличии на складе пилы ленточные для переработки леса марок WOODMIZER, WOMACO и т.д. Сварка по размеру заказчика. Оказываем услуги по разводке, заточке, сварке пил б/у. т. 8-988-254-71-10. 23777 Эвакуатор круглосуточно! Самые низкие цены. Качественное обслуживание. т. 8-928-144-01-65, 8-905-452-22-49, 8-918-577-00-77. 23457 Бордюр, поребрик, пластушка, слив. ямы, канализация, водоснабжение, заборы. Качественно, недорого. т. 8-951-828-25-63, 8-951-530-40-12.

3332. Ðåêëàìà

ООО «АвтоГолд Ломбард» АВТОЛОМБАРД займы под залог автомобиля и изделий из золота без подтверждения доходов ул. Маяковского, 277 (на территории металлобазы) 8-928-77-8888-5 8-928-77-8888-2 autogold-lombard.narod.ru

Займ предоставляет ООО «АвтоГолд Ломбард»

896. Ðåêëàìà

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

21364 Услуги ассенизатора ЗИЛ. Откачка сливных ям, подвалов, канализаций, автомоек, септиков, жидких бытовых отходов и т.д. Быстро! Качественно! Недорого. т. 8-928-142-15-11. 23517 Выкачка сливных ям ЗИЛ, 6 куб. т. 8-929-81666-35, 8-928-109-77-83. 22468 Производим уборку захоронений, покраска оградок, установка крестов, памятников. т. 8-950867-25-08. 22549 Фото-, видеосъемка. Профессиональное оборудование. Творческий монтаж. Свадьбы, выпускные, торжества. Большой опыт работы. т. 8-950866-28-42, 8-908-178-50-98, Макаров Евгений. 22557 Выкачиваем сливные ямы, Газон 4 куба. т. 8-918-537-23-83. 23809 Выкачивание сливных ям. Услуги ассенизаторной машины. По доступным ценам. т. 8-928-60298-94, 8-988-566-08-68. 1861 Спиливание деревьев любой сложности. Оценка бесплатно. т. 8-928-163-74-48. 1117 Гарантированная помощь должникам в банках! До 1 500 000, минимальные проценты без скрытых комиссий. Обр. п. Каменоломни, рынок. тел. 8-950-84-29-555. (услуги и займы предоставляются совместно с ООО «Банкъ МК»). 1759 Установка, продажа, ремонт и обслуживание сплит-систем. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия. P.S. Только до 1 мая скидка на чистку и дозаправку. т. 8-951-531-09-50.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 19329 Юридическое бюро предлагает следующие услуги, связанные с установлением кадастровой стоимости земельных участков: консультирование по всем вопросам, связанным с установлением или изменением кадастровой стоимости земельных участков; правовая экспертиза обоснованности установленного размера кадастровой стоимости земельного участка; юридическое сопровождение действий по изменению кадастровой стоимости земельных участков; правовая экспертиза возможности обжалования кадастровой стоимости земельных участков, а также полное сопровождение интересов заказчика в судах по искам об обжаловании кадастровой стоимости. Прием граждан и представителей организаций осуществляется по предварительной записи по т. 8-918-556-06-29, 8-928-616-14-50. 19608 Адвокат. Защита по уголовным и административным делам. Гражданские дела. Наследство, узаконение перепланировок, самозастроя, оформление земельных участков в собственность, раздел имущества супругов, ДТП. Оплата от результата. Обр. по т. 8-928-777-01-49. 19601 АДВОКАТ КОРИНЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Профессиональная защита по уголовным, административным и гражданским делам. Юридическое обслуживание предприятий. Арбитраж. ООО, ЗАО, ОАО учредительные вопросы и споры. Споры по земле. Споры по ДТП и со страховыми компаниями. Звоните, справочная информация бесплатно. Обр. по тел. 8-8636-23-6661, 8-928-766-48-91, 8-928-169-32-28. 20759 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: поиск людей, розыск должников и их имущества, похищенного имущества, розыск и установление свидетелей, проверка информации, проверка деловых партнеров по бизнесу, наблюдение, супружеская неверность, установление абонентов телефонных номеров. т. 8-928-626-86-86. 21936 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКИМ и уголовным делам, вступление в наследство, раздел имущества, СЕМЕЙНЫЕ, жилищные и КРЕДИТНЫЕ СПОРЫ (НЕЗАКОННО ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ). Споры в сфере ЖКХ. Споры по ДТП и т.д. Составление исковых заявлений и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. Обр. по адресу: г.Шахты, ул. 8-800-333-25-29 Чернокозова, 152 (3-й этаж). т. Звонок бесплатный 8-928-14-88-500.

45 904. Ðåêëàìà

КРЕДИТ: tȒȜȞȡȎȠȜșȪȘȜ ȝȜȝȍȟȝȜȞȠȡȕȍȥȍȟ tȒȜȞȡȎȎȓȕȕȍșȜȐȍ ȖȝȜȞȡȥȖȠȓșȓȗ

г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, 68, офис 223, т. 8-961-302-39-59

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

957. Ðåêëàìà

ÄÅÍÜÃÈ!!! Помощь в получении кредита до 50 т.р.

Работаем с испорченной кредитной историей, по двум документам. Обр.т. 8-908-172-85-12, 8-961-309-60-33. 958 Адвокат Кашаев Роман Евгеньевич. Защита по уголовным и административным делам. Гражданские дела. Сделки с недвижимостью. Наследство. Узаконение самозастроя. Семейные споры. Споры ДТП. Вопросы по условно-досрочному освобождению. Устные консультации бесплатно. т. 8-928-11-75-222. 22968 АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ: жилищные, семейные, земельные, наследственные споры и т.д. Взыскание долгов. Споры по ДТП. Арбитражные дела. ЖКХ. Сопровождение сделок с недвижимостью. ОБР. ШАХТНИУИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 279, КОРП. 1, ОФ. 12. Т. 8-903-432-11-60. 23074 Регистрация ООО, ИП, Ломбарда «под ключ». Сделки купли-продажи, доли в ООО, смена директора, внесение изменений в ЕГРЮЛ. Лицензия на алкоголь для юр. лиц «под ключ». т. 8-928-172-95-22. 23095 АДВОКАТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 28-99-70, Г. ШАХТЫ, 8-928-180-62-00. Все сделки с недвижимостью. Земельные, жилищные, наследственные споры, раздел имущества, снятие с регистрации лиц, не проживающих в жилом помещении, приватизация. Узаконение самовольно возведенных строений, гаражей. Оформление земельных участков в аренду, в собственность. Судебные экспертизы. Призывники. Представление интересов в суде. 1011 Консультации от 350 р.; составление исков, жалоб, договоров от 1000 р.; представительство в суде; сделки с недвижимостью (3%); обслуживание юридических лиц от 5000 руб.; регистрация, ликвидация ИП, ООО. т. 8-903-433-40-49, 8-918-507-79-90, пер. Красный Шахтер, 68, оф. 201, рядом со Сбербанком.

МЕНЯЮ 22154 Меняю или продаю недострой в г. Анапа, 8 сот. в собственности, 4 км от моря. Документы готовы. т. 8-918-590-21-75. 21289 Меняю авто Опель-Корса, 2008 г.в., АКПП, WV Джетта, 2007, АКПП на дом, квартиру с моей доплатой. т. 8-905-451-91-59. 1754 Меняю частный дом, 1985 г.п., пл. 59,8 кв.м, новое отопление и сантехника, сост. хор., земли 3,2 сотки, на 2-к. кв-ру не выше 2-го этажа, с инд. отоплением, в черте города. т. 8-908-17-63-056.

ЗНАКОМСТВА 21041 Познакомлюсь с симпатичной девушкой до 35 лет, для интимных отношений, за денежное вознаграждение. т. 8-928-213-68-72. 22257 Парень, 42 года, хочет познакомиться с девушкой 27-35 лет для серьезных отношений, остальное при встрече. Звонить по т. 8-928-15-16771, Евгений. 998 Только в нашем брачном агентстве самые красивые, хозяйственные, а главное, незамужние - ждут своих сильных, надежных, порядочных и одиноких для создания семьи. 22-48-06, 8-919-880-62-32. Консультации психолога по семейным вопросам. 22949 Мне нужна моя половинка. Надежная, верная, нежная, стройная, 40-45 лет. Я - нормальный. адекватный. Свободный. т. 8-928-184-18-11. 23126 Молодой человек хочет познакомиться с красивой и симпатичной, стройной, постоянной любовницей от 20 до 40 лет. Мне 40/75/176. т. 8-952589-12-66. 647. Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: tțȍȟșȓȒȟȠȏȜ tȡȕȍȘȜțȓțȖȓȝȓȞȓȝșȍțȖȞȜȏȜȘ ȖȟȍȚȜȕȍȟȠȞȜȭ tȕȓȚșȭȏȟȜȎȟȠȏȓțțȜȟȠȪ ǰȜȝȞȜȏȜȔȒȓțȖȓȟȒȓșȜȘ ȏȠȜȚȥȖȟșȓȖȝȜȠȓȘȍȖ ȚȍȠȓȞȖțȟȘȖȗȘȍȝȖȠȍș


46

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ 713. Ðåêëàìà

950. Ðåêëàìà.

ООО «Газ Эталон Сервис»

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА! ООО «Газ Эталон Сервис» предлагает Вам услуги по организации поверки Вашего счетчика газа без демонтажа на месте эксплуатации. Необходимость проведения поверки обусловлена рядом законодательных документов и в т.ч. «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 года №549, в соответствии с подпунктом «В» Статьи №21, в котором говорится «…абонент (потребитель) обязан в установленные сроки предоставить прибор учета (счетчик газа) на проведение поверки…» Будьте бдительны и обратите внимание на дату (срок) поверки указанный в квитанции на оплату за потребленный газ или паспорте на Ваш счетчик. В случае не проведения проверки в установленный срок, газоснабжающая организация вправе производить начисление за потребленный газ по действующим нормам и тарифам, что приведет к значительному возрастанию оплаты за потребляемый газ. Стоимость поверки в нашей организации составляет 900 руб. В случае если в процессе поверки будет выявлено, что счетчик по метрологическим характеристикам не соответствует необходимым параметрам, стоимость поверки составит 400 рублей. Поверка счетчиков газа выполняется на импортном оборудовании нашей компании в соответствии с требованиями к выполнению поверки, изложенных в правилах ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки СИ» (с изменением №1 от 2002г.) и методик поверки и калибровки. Для заказа услуги в нашей компании Вам достаточно сделать заявку по телефонам. 22-36-63 8-938-104-25-56 8-909-421-41-49 Мы работаем с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье - выходные дни. ВНИМАНИЕ! Настоящая информация носит сугубо рекламный характер и не обязывает Вас проводить поверку счетчика именно в нашей компании. Вы в праве самостоятельно выбрать организацию для выполнения услуг по поверке, исходя из преимуществ той или иной компании!

933. Ðåêëàìà

замер/монтаж/бесплатно безналичный расчет/рассрочка*

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ РЕШЕТКИ ВОРОТА НАВЕСЫ 8-960-448-35-57, 8-919-87-88-037

*Рассрочка предоставляется ИП Тихонова А. В.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

1063. Ðåêëàìà

Автономная канализация «ТОПАС» -высокая степень очистки стоков (98%) -простота монтажа (3 дня) -отсутствие запаха -отказ от ассенизационной машины ООО «Стоик» пер. Шишкина,162 оф. 236, тел. 23-69-40. www.stoik-topas.ru

8(863)275-48-81, 8-903-437-53-59;

www.rostovteplica.ru

Принимаем оплату: Радуга ТВ, Триколор, Континент ТВ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ tɨɭɯɶɷɭɸɧɾɰɰ tɨɭɯɵɧɸɲɶɯɧ

tʤʜʣʜʤʶʶʦʧʟʘʲʮʤʥʙʥʥʗʧʖʞʖ жизни tʘʥʞʣʥʝʤʥʨʩʳʦʥʴʩʖʦʤʥʠ оплаты лечения ЦРБ Октябрьского района, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 ɯʖʦʟʨʳ на прием по тел.: 8(86360) 2-24-40 (регистратура), 8-988-543-17-88. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 21572 Продаю баллоны, метан а/м - 11 шт. (100 кг) 3500 р. 1 шт. Баллоны углекислота - 5-8-10-25-30 л и др. (запр., доставка). Комплект рыбака, печка, баллон 8 л, редуктор(фото на авит Рост. обл.). т. 8-95150-40-400. 21518 Продаю компьютера и ноутбуки (б/у) или сборка на заказ, а также б/у авто ТВ плоский, подиумы с колонками 0,9 099, видеокамера «Панасоник», планшет 10,1 дюйм, газ. котел и колонку и ГБО пропан (на инж. и карб.). т. 8-919-887-65-40, Сергей. 21564 Продается спортивный тренажер «Эллипсоид» (лыжи), в отл. сост. т. 8-928-153-70-76. 21573 Куплю баллоны: кислород и др. ацетилен, метан а/м, 10-40 л, в любом сост., от 1 шт.; вывоз (1700 р.), огнетушители, углек., дых. аппараты, печи пивные, оборудование любое; неликвиды. т. 8-95150-40-400. 21601 Бесплатно сдаются или дешево продаются садовые участки с домиками - садов. товарищество «Шахтер», р-н «Гидропривода». Круглосуточная охрана, имеется электроэнергия, 5 км от центра. Проезд маршруткой, электричкой. т. 8-928-776-9537, 8-928-121-98-21, 25-88-17. 21643 Возьму досматривать в частный дом пожилую женщину, с пенсией от 15 т.р. Обеспечу уход, заботу, рассмотрю все варианты. т. 8-961-285-50-42, Оксана. 21620 Продам лодку-прицеп «Дон», длина в разобранном состоянии 5 м, ширина 1,8 м, высота бортов 0,66. т. 8-928-907-01-33, 8-918-591-77-07, Паша. 21629 Внимание! АКЦИЯ!!! (до 30 сентября). ТЦ «ТЫ И Я», УЛ. СОВЕТСКАЯ, 126, ОСТ. «КРАСНЫЙ ШАХТЕР». Организациям и частным лицам: приобретая продукцию нашего магазина (быт. хим., космет. и т.д.) на сумму от 2000 руб. разово, вы получаете скидку от 5%. Все док-ты для отчета предоставляем. т. 8-988-535-18-11, 8-918-857-00-20. 21631 Продается панель ПВХ от 90 р./кв.м, уголок для панелей ПВХ от 15 р., сайдинг от 110 р. за шт., шифер ПВХ от 205 р. шт., панель ПВХ ширина 37 см, от 150 р. кв.м, сайдинг цокольный, 450 р. шт., подоконник ПВХ от 116 р. пог. м., отлив от 100 р. п/м, видеонаблюдение «Видеонэт» с компьютером, 15 т.р. т. 25-56-77, 8-918-543-30-07.

т. 8(8636)23-71-01 8(8636)26-33-66 8-928-147-1111

HD р о л о Трик видение теле сокой вы сти о чётк * Рассрочка предоставляется ИП Хисамутдинов М.Ф.

ХОЧЕШЬ? 904. Ðåêëàìà

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

Прием будет 19 и 26 апреля

20338 Саженцы - 100 р. Розы - 50 р. от производителя. т. 8-909-439-99-12, 8-928-603-40-82. 20538 Прописка временно, постоянно. т. 8-929-82139-85. 19865 Продаю мебель в прихожую - шкаф для одежды (2,20х1,0х0,5 м) - 6 т.р., тумба (0,7х1,0х0,5 м) - 2 т.р. Материал - МДФ, сост. отл. т. 8-918-857-03-12. 21449 Продается новый заводской инкубатор, недорого. т. 8-951-843-77-87. 22105 Куплю старые, гнилые автомобили «Москвич» - 6 т.р., ВАЗ - 5 т.р., ГАЗ - 6 т.р., битые автомобили. Цена договорная. т. 8-903-432-38-00.

Триколор HD, НТВ+HD, Континент HD,Телекарта HD, Рикор HD, Радуга TV СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Монтаж и обслуживание

г.Шахты, пр. Пушкина д.29 А, 1 эт., 1 оф., тел. 8(8636)27-22-84, 8-951-5-222-884

61492 Уголь Гуково. Антрацит АМ (орешек), АКО (кулак). Качество хорошее. Доставка бесплатная. т. 8-918-501-54-85.

19657 ООО «Провиант» предлагает со склада в г.Шахты свежезамороженное мясо свинины, говядины, птицы, свежемороженную рыбу отечественного и импортного производства в ассортименте. Цены низкие, индивидуальный подход к покупателю. ул. Серафимовича, 9. т. 8-928-770-98-01.

РАССРОЧКА*

от 25 000 - 350 000 руб. со скидкой 5% только в апреле

РАЗНОЕ 176 Продаю супер усилитель 3G Интернета - антенны с усилителем до 21 Ddi. Скоростной Интернет в любом районе! Ускоряем Интернет от Билайн, МТС, Мегафон. Стоимость от 2490 р. до 3990 р. Гарантия 100% или вернем деньги. т. 8-951-495-32-38, Алексей. 11266 Продаю журнальный столик, холодильник, сервант, комнатный цветок, пальму, европоддоны 1200х800, стекло заднее 08-09 Лада, железную сетку-кровать. «Москвич-412», газ-бензин, телевизор, стол обеденный раздвижной, газ. печь, умывальник, швейная машинка «Чайка», шифоньер. т. 8-918-517-31-94. 19020 Продается шикарное свадебное платье (шнуровка), одето один раз, химчистка произведена. Куплено за 50 т.р., отдам за 15 т.р. т. 8-903-489-43-72. 19361 Продаю красное пальмое масло «Злато пальма», 100% натуральное, растительное масло без консервантов и холестерина. Укрепляет иммунную, сердечно-сосудистую системы. Незаменимый продукт при сахарном диабете, улучшает зрение и память, способствует нормальному протеканию беременности. т. 8-938-104-32-05. 19384 Продается линолеум н/о и вспененной, ш. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 м от 100-250 р. за 1 кв.м, двери м/комнатные «Мотодор», лодочные моторы - 3 т.р., фляги, насос для выкачки слив. ям и туалетов, стекло узорчатое, прицеп с мотороллера под л/а. Дом в р-не става п. ХБК с магазином, в/у. ул. Советская, 47. т. 8-918-544-01-72. 19373 Продаются холодильные витрины для продажи кондитерских изделий, вяленой рыбы, прохладительных напитков и т.д. (одиночки, полуторные и двухкамерные). т. 8-908-509-60-38.

более 150 наименований

КРЕДИТ

компании

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

на спутниковое оборудование

Скорая кредитная помощь

ТЕПЛИЦЫ ГЕМОРРОЯ ВОЛЯ Ваш урожай в Ваших руках!

«Телеспутник. Цифровой мир»

944. Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «Êàçà÷êà» Óãîëü â ìåøêàõ è òîííàõ, ïåñîê, ùåáåíü, öåìåíò, êåðàìçèò â ìåøêàõ. ïð. Êàðëà Ìàðêñà, 3 «á» ò. 8-928-145-85-98, 8-918-522-31-10. 939. Реклама

1067. Ðåêëàìà

1032.

ООО «Каменсккомплект»

МАГАЗИН

Конкурсный управляющий ООО «Гарантия-строй». Романенко Е. В. проводит реализацию имущества по договорам купли-продажи, заключенными без проведения торгов: Лот № 1 — Системный блок Solaris, монитор Samsyng master 710 N, системный блок Solaris, монитор Samsyng master 710 V, системный блок In win, монитор Acer AL — 1716, клавиатура, мышь, вешалка напольная, 175 см, кресло СН 661 Черное, опора для стола GRS – 200, опора для стола GRS – 2G0, стол Е65 Бук — 2 шт., шкаф Дельта S 64, шкаф Омега 500.2602 — 10 (орех Кремона), элемент соединит. R09 Бук, элемент соединит. R 09 Бук стоимостью 62 190,00 (Шестьдесят две тысячи сто девяносто) рублей. Лот № 2 – Установка измерительная для мониторинга строительных конструкций, модель СМ — 2 №0101, паспорт ВПЕА — 411734,001 ПС стоимостью 97 920, 00 (Девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) рублей. Лот № 3 — Установка измерительная для мониторинга строительных конструкций, модель СМ — 2 №0101, паспорт ВПЕА — 411734,001 ПС стоимостью 97 920, 00 (Девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) рублей. Обращаться по телефону: 8-928-622-03-25 с 9-00 до 18-00. 21630 Продается брус монтажный от 4 р. МДФ от 145 р. кв.м, пластик цвет. ПВХ от 105 р. кв.м, панель ПВХ декор цветной от 125 р. кв.м, ламинат (пол) от 225 р. кв.м, плинтус ПВХ «Komer» 45 р. 1 шт., жалюзи от 400 р. кв.м, металлопрофиль 27х28 от 30 р. за шт., металлопрофиль 27х60 от 50 р. за шт., куплю сейф несгораемый и для оружия. т. 25-56-77, 8-918-543-30-07. 20976 Коляска Tuttis Zippy 2 в 1, цв. т.-серый с малиновым, легкая, сост. отл. В эксплуатации 7 мес. Живем на 1-м этаже. т. 8-988-533-11-50. 21019 Продается выпускное длинное платье, изумрудно-зеленого цвета. Одевалось один раз. Р-р 42-44. Такое одно! т. 8-928-111-92-76. 21075 Продается купальник, пр-во Германия, очень красивый, новый, р-р 58. т. 8-928-122-57-09. 21086 Продаются 2-е инвалидные кресла-коляски «EXCEL-2», «EXCEL-5», пр-во Нидерланды. Противопролежневый матрац «Vitea Care», пр-во Польша. Защита передняя на ВАЗ-2114-15. т. 8-918-572-1026, 8-961-830-87-93. 21109 Емкость 9 кубов, 3х2х1,5 м, из металла 5 мм. Вес 1300 кг. Самовывоз. Ц. 25 т.р. Раздатка на «Ниву-2121», рабочая, ц. 5 т.р. т. 8-928-901-66-78. 21120 Продается песок, перегной, щебень кр., син., сер., черн. всех фракций, уголь, шлак керамзит. Вывоз мусора. Есть грузчик. Наличный и безналичный расчет. Цены от производителя. т. 8-918-540-18-18. 21771 Продаю авторегистратор с цветным вращающимся экраном, ночное видение, датчик движения, работает с 12 и 220В, новое, с коробкой, с гарантией. Ц. 1500 р. т. 8-918-853-24-53. 21816 Продается печь кондитерская промышленная, 220В, 4 подноса с паром, миксер на 10 л, 220В кондитерский. т. 8-908-197-90-15, с 10 до 19 час. 20360 Продается б/у серфинг (доска с парусом) 2-а комплекта. Б/у лодка алюминиевая 2-местная, с 2-мя моторами, 1 - импортный, 1 - советский. т. 8-918-851-7046, 8-918-851-70-35. 22209 Продаю чугунные радиаторы, 38 секций, чугунную ванну б/у, раковина б/у тюльпан. т. 8-928-17619-69.

21871 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 45х15 - 1 шт. - 1200 р., 3 шт. - 1 т.р., 5 шт. - 800 р., 45х25 - 1 шт. - 1700 р., 3 шт. - 1500 р., 5 шт. - 1300 р.; 35х25 - 1 шт. - 2 т.р.; 40х40х20 (квадрат) 1 шт. - 1500 р.; 70х30 - 3500 р., 70х40 - 4 т.р., 70х60 - 4500 р., т. 8-938-102-82-37. 21973 Срочно, недорого тракторные запчасти МТЗЮМЗ-Т-40 (полуоси), гидроцилиндр разные, головки, распределителя, бульдозер, лопата на Д-75, электрокара, рессивера, мосты, токарный, слесарный инструмент, ключи разные, печное и мн. др. Трубы, швелера, уголки, круг, листы, 2 шт. прицепа ПТС-4. т. 8-928-605-11-19. 21723 Продаю торг. павильоны на вывоз (металлические), р-ро 18 кв.м (6х3) и 15 кв.м (6х2,5), внутри утеплены пенопласт + урса и обшиты пластиком, под любой вид деятельности, абсолютно новые. Ц. 120 т.р. и 105 т.р. соответственно. т. 8-951-501-57-00. Александр. 20357 Продается б/у линия розлива после капремонта (1300 бутылок в час), настроена на стекло (все имеется для перенастройки на 1,5 литр. ПЭТ бутылку). Евробутылка резьбовая с колпачком (12000 шт. новая). Б/у станок по выдуву ПЭТ бутылок 1,5 л (1000 бут. в час). Емкости алюминиевые пищевые (термос) на 600 литров, 4 шт. Б/у передвижные установки для торговли квасом: 50 шт., цена от 1000 р. за шт. Б/у квасные кеги на 50 л (АШКИ), 50 шт. т. 8-918-851-70-46, 8-918-851-70-35. 20358 Вертикальные емкости из пищ. нержавейки, 2 шт. (с мешалкой) на 1200 литр., цена 50 000 р. одна; пищевые емкости на 50 лит. пластмассовые - 300 шт., цена от 150 р.; аккумуляторы холода - 50 р. шт. (много); полуавтомат для розлива и укупорки (стекло) металл. крышкой, 2 шт., цена 15 000 р.; б/у два газовых котла (BAXI - турбо). Обр. г. Шахты, пер. Сквозной, 80 «с». т. 8-918-851-70-46, 8-918-851-70-35. 22849 Уголь из Гуково, Антрацит, АМ («орешек»), 3 тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. т. 8-908-17-11-944. 22330 Продаются б/у чугунные батареи, сост. новых, 2 шт. - 7 секций, 2х10, 1х14, плоский шифер разных размеров, недорого. т. 8-918-561-07-09, 8-928777-91-54.


Вниманию подписчиков! Ó÷àñòîê ïîäïèñêè Êàìåíîëîìíèíñêîãî ïî÷òàìòà ñîîáùàåò, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2013ã. îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòû è æóðíàëû íà 2-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà. Æä¸ì Âàñ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè, à òàê æå âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó ÷åðåç Èíòåðíåò, ëèáî ó ïî÷òàëüîíîâ. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: â ã.Øàõòû: 2230-33; â ïãò Êàìåíîëîìíè: 2-30-64.

РАЗНОЕ 20052 Продаю морозильные лари, холодильные витрины, холодильники, стеллажи, телевизор, стир. машинку, алюминиевую тачку, велосипед, Газель, бочки пластмас., емкости нержавеющие, фляги, болгарку, электросварку. Запчасти мотоцикла Урал, колеса. т. 8-951-849-27-25. 20592 Продается токарный станок, требующий ремонта. т. 8-918-591-88-93. 22848 Продаю: доска-вагонка 4 м х 9 см, 60 шт., 25 р./р, сундук - 500 р., тумбочка для белья - 400 р., 2 книжных шкафа по 500 р., сервант - 2000 р., 2 кресла по 300 р. Транспортерная лента (металлотросс) 4 м х 50 см, 10 шт. Кусок стоит 500 р. Пылесос. т. 8-918585-46-77, 8-918-508-78-74. 22922 Велосипеды, электромобили, роликовые коньки, бассейны, детские кроватки, коляски, матрасы, манежи, столики для кормления, столикипарты и пр. детские товары. Игрушки в ассортименте. Заказ и доставка бесплатно. Обр. рынок п. Артем, павильон №153. т. 8-928-122-80-99. 22802 Уголь в мешках (орех). Доставка. т. 8-928121-13-92. 22801 Продается уголь гуковский Антрацит, по низкой цене. Доставка бесплатная. т. 8-928-111-89-29. 22803 Продается уголь гуковский Антрацит АМ (орешек), отлич. качества, по низкой цене. Доставка бесплатная и своевременно. т. 8-928-612-90-03. 22830 Продаются: акустическая система 25 АС-309 - 2 шт.; электродрели ИЭ-1035 - 2 шт.; насос хим. стойкий ручной - 1 шт. Цены договорные. т. 8-950-843-34-69. 22850 Продается 1,5-спальный новый матрац, кровать в придачу, бесплатно. т. 8-928-604-94-29. 22854 Продам гаражные ворота без швеллерной рамки 250х180, оконные блоки 210х140 - 2 шт. т. 8-906-417-07-06. 22857 Муж. костюм серый, р-р 56 - 4, т.-серый 54-4, цв. «асфальт», 48-50, 3. Костюм жен. велюровый мышинного цв., 48-50, 2-3. Портьерное 15 м, ш. 1,5, б/у, в хор. сост. т. 22-79-72. 22822 Шифоньер с антресолью; писбменный стол; сервант; ковер 2х3 шерстяной. Цена при осмотре. т. 8-909-408-91-13. 22158 Продается б/у диван, стулья, книжный шкаф, печатная машинка, радиола, обои разных расцветок. т. 8-903-404-71-87. 22869 Продается компрессор СО-243 на 50 л, 40 часов наработки, сост. отл.; стерилизатор воздушный ГП-40. т. 8-919-88-11-855. 22876 Продается срочно мягкая мебель: диван и 2 кресла, в отл. сост., темного цвета. Цветы алоэ от 3-х лет лекарственные. т. 8-919-88-777-46. 22875 Продаются медиц. пеленки Selena 60х90, дешево. т. 8-918-584-57-75. 22882 Куплю б/у велосипед для взрослого, недорого. Куплю 2-створчатые б/у двери (межкомнатные), недорого. т. 8-919-894-35-92, 8-988-946-40-11. 22894 Продаются телевизоры: Samsung ТЦ 72 1800 р.; Funai ТЦ 51 - 1200 р.; Рубин ТЦ 51 - 1000 р. т. 8-908-198-01-58. 22896 Продается сварочная кожаная роба, р-р 112116, рост 182-188, кожа «Hanna». Котел настенный «Демрад» на запчасти. т. 8-928-289-88-34. 22903 Продается холодильная витрина «КифатоМилан», в отл. сост. Температура -6-120С. Размеры: 1500/1200/815. Ц. 18000 р. т. 8-928-159-50-05. 22904 Продаю б/у синие пластмассовые бочки на 230 л, 950 р. т. 8-928-105-66-55, 8-928-956-90-22. 22915 Столы под компьютер для игровых автоматов. Один стол на 3 компьютера. Всего 3 стола + 2 монитора. т. 8-918-543-30-07, 25-56-77. 22325 Продается стенка в. - 220, дл. - 4,05, гл. - 0,5о, в хор. сост. и обувница. Все за 9000 р. т. 8-918-890-37-33. 22341 Продаю б/у кирпич, шифер, шлакоблок, лес. т. 8-928-76-66-002. 22358 Продается детская коляска для мальчика, «зималето», цв. салатный, трансформер, полный комплект, почти новая, 4 т.р. Детская кроватка с матрасом - 2 т.р., сост. отл. Торг. т. 8-951-822-84-90, в любое время. 22920 Продаются два солярия в отл. сост., 60 т.р., 380 В. Продается мойка парикмахерская, в хор. сост. - 5 т.р. Продается Кёрхер, Италия, для мытья машин.т. 8-928-178-33-17, 22-40-64 до 12 час. 22936 Продаю б/у машин. стир. Indesid, 4,5 кг, спальня, прихожая, стенка. т. 8-988-258-90-64, 8-904-500-57-45. 22940 Продается кирпич 8000 шт., с разборки,б/у. Цена 5 руб./шт. т. 8-928-751-65-51, Денис. 21290 Срочно продаю резину летнюю R 14, недорого, сост. отл.; R 14, 185/70 «Мишлен», очень дешево, зимняя, почти новая. т. 8-938-100-10-13.

22947 Уважаемые садоводы, начата весенняя продажа ежевики бесшипной, крупноплодной 2-х сортов (1, 2, 3-летки); йошта; крыжовник (1, 2-летки), гибискус (многолетка) розовый, красный, белый (1, 2, 3-летки) крупноцветковый до d 25 см. Куплю мет. профиль б/у, трубу от 50 до d 100. т. 8-918-522-78-85. 22986 Супер магниты. На любые бытовые цели. 30х10, 1 шт. - 350 р.; 45х15, 1 шт. - 1200 р.; 45х25, 55х25, 60х30, 1 шт. - 2300 р. 70х30, 70х40, 70х50, 70х60. Квадраты. Сила от 20 до 500 кг. Все вопросы по т. 8-960460-55-45, 8-904-500-10-80. 22952 Изготовим туалеты, будки, души, лестницы, заборы, лавочки. т. 8-919-881-24-64. 22958 Продается б/у эл. печь для пиццы, кофемашина (все Италия), мороз. камера до -180С (Дания), эл. гриль на 16 кур (Россия). т. 8-918-55-16-145. 22956 Продается новая эл. станция бензиновая БГ 2,5 кВт, ц. 7 т.р.; новый планшет «Престижа», экран большой, Wi-Fi, ц. 6 т.р.; плиткорез средний - 400 р.; бензопила - 2 т.р.; бильярд 1х2 м, ДСП, ц. 14 т.р. т. 2503-24, 8-952-576-64-20. 21300 Продается песок 6 тонн - 1800, щебень 6 тонн - 3500, щебень красный, отсев, камень-бут, чернозем, перегной. Продается уголь АМ, АС с тоннах, в мешках. Вес. Качество. Доставка. Автоуслуги. т. 8-928-61-68-300. 21292 Кирпич облицовочный, остатки от строительства, одинарный, полуторный, в количестве 30003500 шт. Цена бутового кирпича. т. 8-918-519-79-08. 21284 Продаю два 5-тонных контейнера без дверей, по 10 т.р. Емкость металлическая, заводская, емкость 3 куб. м, ц. 6 т.р. т. 8-928-139-41-60. 21271 Продаю кресло-коляску Н 035 для инвалидов. т. 23-23-99, 8-918-511-04-69. 21282 Продается детская кроватка с балдахином - 1000 р., детский матрасик (новый, на кокосовой стружке) - 500 р., кресло детское автомобильное 1500 р., ножная швейная машинка «Сингер» - 1500 р. т. 8-908-515-66-47. 21146 Продается срочно проф. музыкальное оборудование 2-е пары колонок по 1,12 Вт, цветомузыка, дым-машина. Цена договорная. т. 8-928-10-00-844. 21143 Продам б/у кирпич с доставкой и разгрузкой. Цена договорная. т. 8-904-508-86-36. 21139 Продам б/у кирпич недорого. т. 8-909-41463-64. 1078 Продаю новые пеноблоки: 600х300х200, цена 115 руб. т. 8-988-580-41-21, 8-952-566-20-39. 21305 Куплю трубу d 89-102 хлыстами, от 4 метров. Можно швелер б/у 14-16. т. 8-928-117-77-76. 21307 Возим 1, 2, 3, 6 тонн: песок, щебень, отсев, глина, чернозем, порода для отсыпки дорог, камень любой. Вывоз мусора. Есть грузчики. ЗИЛ, Газель. т. 8-928-177-00-82. 21331 Продаю козловой кран 12 т, двутавр 30, 36 20 т/20 р. кг. Редуктор, мотор -ред., кран-балку 5,3 т, пролет 12, 18 м, компрессор ПК 5,25, эл. двигатели. т. 8-928-156-79-02. 21332 Продаю супер-магнит 45х25 - 1,5 р., 50х30 - 2,0 р. т. 8-928-156-79-02. 21356 Продаю телевизоры: «Rubin», «Sony», «Samsung». Бетономешалка. т. 8-951-844-91-25. 21347 Срочно, в связи с переездом, продам газовую плиту «Дарина», пр-во Россия, четыре горелки, духовка, в хор. ухоженном сост., 1500 р. Возможна доставка. т. 8-918-548-42-10. 23762 Продается детский мотоцикл на аккумуляторе, музыкальный, в хор. сост. Ц. 3 т.р. т. 8-951-501-59-45. 23769 В связи с закрытием ИП распродает табурет на металлокаркасе проф. труба, сидушка ДСП, по цене 250 руб./шт. Оргалит, р-р 2,08х2,80х3, шлифованный с 2-х сторон, по цене 65 р./кв. м. т. 8-928966-64-33. 23782 Собрание членов ЖСК «Дон», п. Фрунзе, состоится 13 апреля 2013 г. в 13 час. по адресу: п. Фрунзе, проезд 3 микр-н, д. 16 (бывшее 2 общежитие). Явка всем обязательна. т. 8-905-45-71-761. 23785 Срочно продаю металлоискатель «Каретт», в отл. сост., на гарантии, покупался 1 мес. назад за 27 т.р. Продам за 23 т.р. Работает и под водой. т. 8-961298-05-87. 23783 Срочно продаю холодильную витрину в хор. сост., длина 2 м, ширина 90 см, высота 1 м 10 см. Ц. 23 т.р. т. 8-961-298-05-87. 23790 Продаю клетки для кроликов, 13 шт. т. 8-928289-03-03. 23796 Продаются столы и стулья для кафе, б/у, в хор. сост., недорого, вешалки устойчивые эксклюзивные. т. 8-928-77-53-432. 22053 Продается шуба каракулевая, черная, новая, облегченная (Греция), 50 т.р.; велосипеды взрослые 2 шт. (муж. дорожный - 1000 р., женский - 2000 р.); муз. центр с проигрывателем (Германия) - 2500 р.; сервант полированный - 2000 р. т. 8-960-452-20-69, 22-90-69. 22034 Продаю 2 платья для выпускн. Одно длинное «испанка», второе - до колена, белое, р-р 48-50. Компьютерный угловой стол, ц. 3500 р. т. 8-928-11943-50, Рина Васильевна. 23810 Покупаем б/у машины на запчасти для восстановления: после ДТП, гнилые, неисправные, запчасти. Куплю кислородные, углекислотные, азотные баллоны, колесные пары с вагонетки. т. 8-951-537-95-23. 23801 Продаю гаражные ворота размером 2 м 40 см на 1 м 90 см, железные, с рамой из швелера, б/у. «Москвич-412», газ-бензин. Мопед «Альфа» по цене оптового рынка.т. 8-918-522-26-04.

1174 Продается мебель б/у, стенка 2,20х4,50, можно по частям, кресло, тумба для белья, мойки нержавеющие, дверь дер., лакированная 80х2м. Т. 8-929-820-60-27. 20502 Продается дешево кафельная плитка св.голубая 20х30 - 1 кв. м (17 шт.), св. мрамор 20х25 0,65 кв. м (13 шт.), половая кофейн. 32х32 - 20 шт., половая серая 30х30 - 22 шт. Банки стеклянные 3 л - 40 шт. т. 8-909-418-88-79. 22998 Продаю в п. ХБК кафель 20х30 в упаковке, отличного качества, светлый, 15 кв.м и зеленый 6 кв.м, кух. набор: стол-тумба + 2 шкафчика светлого тона, современные, шкаф-купе 210х105х60, кресло нераскладное. т. 8-961-308-27-80. 22997 Продается стенка б/у. Ц. 1500 р. т. 8-950-86629-14. 23014 Продается новая садовая алюминиевая тачка. т. 8-928-152-83-03. 23015 Продаются нарды, шахматы, домино, лото, надувные матрасы, бинокли. Цены ниже рыночных. т. 8-928-152-83-03. 23032 Продается большой торговый павильон на вывоз, р-р 5х6, утеплен, сплит-система, окна и двери пластик., на окнах решетки, на дверях - роллставни.. т. 8-918-516-51-95. 23033 Продаю все новое: одеяло пуховое, собрание сочинений: Р.Ролана - 9 т, Драйзера - 12 т, Конандойля - 4 т., А.Дюма - 15 т., Шишкова 8 т Э. ПО - 4 т., В.Яна - 4 т. т. 8-918-515-03-43, 25-09-48. 23077 Продается оборудование для парикмахерской. т. 8-(86360) 2-07-19, 2-07-23. 23069 Продаю авторегистратор, цветной вращающийся монитор, ночное видение, датчик движения, 12В и 220В, коробка, полный комплект. Гарантия. Ц. 1500 р. т. 8-918-853-24-53. 23070 Продаю двухядерный компьютер, ОЗУ 4 Гб, жесткий диск 500Гб, игровой и т.д. Комплект компьютер, монитор ж/к, мышка, клавиатура. Ц. 8500 р. т. 8-918-853-24-53. 23071 Продаю новый в коробке планшет 9 дюймов, сенсор, тепловой, Wi-Fi, 2 камеры, ОЗУ 1 Гб, ж.д. 8 Гб, поддержка флешки 32 Гб, поддержка видео, очень быстро работает в Интернете, поддержка 36 модема. Ц. 5800 р. т. 8-918-853-24-53. 22367 Продаю дешево или подарю мебель б/у. т. 8-918-597-43-99, до 14 час и после 18 час. 22377 Продается велосипед подростковый на 8-10 лет, б/у, в хор. сост. Ц. 1500 р. т. 8-928-164-21-76. 22380 Продаются б/у плиты ПК - 4 м, 6 м, кирпич, блоки ФБС. т. 8-918-85-78-200, 8-908-51-13-503. 22384 Продается норковая шуба. т. 8-928-614-51-41. 22400 Продается б/у ондулин 50 листов, в хор. сост. и кровать двухспальная, ширина 1,60 м. т. 8-928128-84-78. 23086 Продается лодка ПВХ, в идеал. сост., 350 кг г/п, недорого, 2 торг. павильона для торговли квасом 1х1 м и 1,5х2 м «Русский квас», з/п Форд-Транзит - коробка, двигатель, стекла, пружины, карбюратор, диск сцепления, корзина. т. 8-928-957-14-51. 23103 Продаются рельсы 33,65 по 4 метра. т. 8-928119-41-05. 23133 Продаю зернодробилку ручную, регулируемый помол, новая. Ц. 900 р. т. 8-918-55-22-500. 22418 Продается детская мебель двухярусная: угловой шкаф, большой комп. стол, много полок, вес до 200 кг, шкаф 2-створчатый, цвет «светлый орех». т. 8-918-523-97-42. 22425 Курсы подготовки судоводителей маломерных судов (моторная лодка, катер, гидроцикл) район плавания ВВП. Объявляется набор в учебную группу. Срок обучения 20 дней. Запись в учебные группы и ответы на все вопросы по т. 8-905-428-52-02. 1851 Продается витрина - полуостровок из стекла, для торгового центра. т. 8-929-815-30-03. 23535 Продаю б/у трубы 25-100; рамы остеклен.; метал. лестницу, бочки под ГСМ, воду 20-250 л, метал. забор из прута, высечки, сетки рабицы, швеллер, доска строительная, кругляк; мет. инструментальный стол, ящик, полки. т. 8-908-18-60-564, 8-928-158-23-85. 23366 Продам игровую приставку «Sony Play Station-2», 2 аналог. джойстика, карта памяти, 20 дисков, прошит, документы, коробка, гарантия, в отл. сост. - 5300 р., торг. TV Elenberd - 54 см, пульт, документы - 2200 р., торг. DVD плеер ВВК, караоке, пульт, в отл. сост. - 600 р., торг. т. 8-928-617-89-40. 23366 Продам стир. машинка-автомат LG-F 1020TDR, 8 кг, 1000 оборотов, в отл. сост., документы. Ц. 5800 т.р., торг. Ж/к монитор NEC - 19 дюймов, в норм. сост. - 2400 р., торг. DVD плеер ВВК, читает все форматы, караоке, пульт, в отлич. сост. Ц. 600 т.р., торг. т. 8-928-617-89-51. 23379 Продаются детские ходунки для девочки, цв. розово-бежевый, музыкальная панель + свет. мишка, сост. хор. Покатались 3 мес. т. 8-988-575-33-94. 23373 Продается в хор. сост. телевизор «Полар», в ремонте не был. Обр. по адресу: ул. Дачная, д. 297, кор. 2, кв.12. т. 8-950-86-16-291. 23408 Срочно продается новая шуба из стриженого бобра, с большой летней скидкой. т. 8-951-822-17-63, с 9 до 21 час. 23409 Продам классический мужской костюм «Gardian», р-р 48, рост 188, одевали один раз. Ц. 5 т.р. Покупали за 9 т.р. (рубашка и галстук - в подарок!). т. 8-928-76-26-804. 23385 Продается пеленальный стол-комод с 4 ящиками (темно-коричневое дерево), в отлич. сост. Ковер для детской 1,2х1,7, новый, куплен в IKEA, кож. куртка женская, р-р 46-48, серая, новая. т. 25-93-17, 8-961285-51-87.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

47

22457 Продается трубка б/у металлическая, d 22 мм, длина 1,8 м, 300 шт., сост. новое. т. 8-928-771-08-00. 23443 Продаю стеклянные витрины под магазин, 5 шт., и один прилавок. Все с подсветкой. т. 8-919-88692-83. Алексей. 23381 Продаем деревянные туалеты, будки, лестницы. Доставка. Установка. т. 8-928-770-51-58. 23469 Продается холодильник «Орск», б/у, в хор. сост. Ц. 1500 р. т. 8-928-753-10-11. 23465 Продаю шлак - Камаз, аварийный ВАЗ2107, 1996 г.в., газ, сигнализация, диски, пром. эл.двигателя. т. 8-928-143-36-03, 8-928-605-78-70. 23477 Продается диван раскладной, стандартный, в хор. сост. Ц. 2 т.р. т. 8-928-187-70-43. 23475 Продается песок 6 тонн - 1800; щебень каменный 6 тонн - 3700; щебень красный 6 тонн 2500; отсев 6 тонн - 1700 р., камень-бут (пластун) 6 тонн - 3700, камень-пластушка от 1,5-4 см, а также порода фракционная для отсыпки дорог. т. 8-918-892-70-26, 8-961-287-63-72. 22759 Продается уголь гуковский Антрацит марки АО (фракция 20х40) по цене 4 т.р. за тонну, с доставкой. т. 8-928-138-70-18. 23498 Продам пирамиду для а/м Газель для перевозки пластиковых окон и стеклопакетов. т. 8-928-185-51-51. 23483 Продаю бетонит - 500 шт., б/у, вагонетки 2,5 м3 - 1 шт., сварочный аппарат - 1 шт., сварочные жилы 25 п/м. Окно 2х1 м - 1 шт. - новое, окна 1,35х1,4 м - 2 шт. т. 8-909-425-27-36. 23516 Продаю газ. колонку «Армавир» (мало б/у), в отлич. сост., работает при любом давлении воды. Ц. 2 т.р., мойку нержавейку новую, 50х50 см - 300 р. и новую 60х80 см - 500 р. т. 8-961-307-29-49. 23516 Продаю новую газовую колонку «Аквилон», полный автомат, независимо от перепада напора воды и газа автоматически поддерживает постоянную температуру воды до 30С. Снабжена магнитным устройством очистки воды. Дисплей и всего 2 кнопки управления. Ц. 4500 р. т. 8-961-307-29-49. 22535 Продается маркинский кирпич облицовочный, красный М-150, кол-во 10 т. шт., ц. 11,5 р./шт., детские прыгунки новые. Ц. 400 р. т. 8-961-406-1420, с 16 до 21 час. 22537 Продется детская коляска, цв. розовый, сост. отличное и велосипед с ручкой, розовый. Ц. 2500 р. т. 8-918-532-90-39. 22541 СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ от 3 т.р. ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ от 1 т.р. ДЕТСКИЕ ПЛАТЬЯ от 500 р. т. 8-928-134-31-18, 8-928-136-45-94. 22545 Продается срочно, дешево люстра хрустальная (Чехия), сервиз «Мадонна» (Германия), чайнокофейный (21 предмет), новый, хрусталь (Чехия), книги (романы, детективы, собрания сочинений), напольные вазы (Чехия). т. 8-918-504-55-77. 22558 Продаю ПК, жк 17 + мышка, клавиатура, колонки. Системный блок: видеокарта джифорс 8500 GT, 2 Г оперативной памяти, процессор Intel 3 Гц, 80 Г винчестер, пишущий DVD привод. т. 8-961-412-63-88. 22561 Продается машина швейная с электроприводом, шубка норковая, р-р 44-46. т. 8-988-531-15-18. 1694 Продаю ульи новые 8-ми и 12-ти-рамочные, рамоносы, ящики-пчелопакеты. Звонить после 18 час. т. 8-906-422-21-71. 1695 Продаются шпалы, лес строительный, б/у, в хор. сост., недорого. т. 8-906-422-92-68. 1722 Продается коляска-трансформер Adamex для мальчика, полный комплект. Дождевик, москитная сетка, люлька-переноска, цвет синий в белый горох. Ц. 4300 р., торг. т. 8-961-413-10-41. Инна. 1726 Продается тонар на колесах 2х3 с двумя холодильными витринами, в хор. сост. Цена дог. т. 8-922-777-60-38, 8-928-212-05-42. 1738 Продаю домашнюю свинину, тушку за 130 р. за кг. т. 8-928-195-57-62. 1745 Продаю микроволновку новую и электросоковыжималку новую с функцией томатного сока. т. 8-903-461-96-39. 1765 Продается холодильник «Шарп», цв. синий перламутр, ноуФрост, шир. 60 см, высота 170, б/у 2 года, в идеал. сост. Ц. 10 т.р. т. 8-928-199-50-28. 1771 Продаются формы фиг. для карамели, 7 шт. по 300 р., лотки нержав., 7 шт. по 100 р., фляги 35 л (молочные) 5 шт. по 600 р. На корм животным из-за срока давности - горох (20 кг), мука в/с - 50 кг. т. 8-906-183-57-42. 1792 Транспортерная лента, куски б/у (капрон), зеркала 2 шт., 95х50, новый лист нержавейки 200х100, толщина 3 мм, летний душ метал., трубы d 40 б/у много, ж/б игданы, косметический столик (трильяж), мотоколяска «Ява» комплектная. Ремонт любой сложности японских, итальянских спортбайков. т. 8-928-602-95-41.

Ðèñóíîê Í. Êèí÷àðîâà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ


48

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

20431 Услуги экскаватора - грейдера погрузчика. Копаем траншеи, водопровод, сливные ямы, чистка территории, погрузка в а/м. Слом ветхого строения. Услуги а/м КамАЗ-самосвал. т. 8-928-142-15-11.

21188 Услуги экскаватора и спецтехники. Ковш на 35 и на 70. Благоустройство. Асфальтные и кровельные работы. Вывоз мусора. Доставка песка и щебня по сходной цене. Услуги автокрана, КамАЗ самосвал, ЗИЛ самосвал.

т. 8-928-119-95-72. 2931 Услуги экскаваторапогрузчика, м и н и экскаваторапогрузчика (доставка эвакуатором). Земляные работы. т. 8-928-751-02-45.

20432 Услуги ассенизатора ЗИЛ. Откачка сливных ям, туалетов, подвалов, канализаций, автомоек, септиков, жидких бытовых отходов и т.д. Быстро! Качественно! Недорого. т. 8-928-142-15-11.

829 Строительство каркасных быстровозводимых домов «под ключ» по умеренным ценам. т. 8-919881-02-27.

16406 Услуги экскаваторапогрузчика. Копаем котлованы, траншеи. Вывоз мусора. Планировка. Песок, щебень, камень и т.д. т. 8-928216-72-95.

СТРОИТЕЛЬНО РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ 21596 Производим работы по монтажу отопления из полипропиленовых и металлических труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации. Установка санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. Опыт работы 14 лет. т. 8-905-456-32-81. 21380 Сварочные работы. ОТОПЛЕНИЕ из любых материалов. Т. 8-928-132-73-75. 18617 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Монтаж теплого пола, настенных и напольных котлов. Установка санфаянса, стиральных машин, водомеров. Газоэлектросварочные работы. Качественно, быстро, с гарантией. т. 8-928-111-9552, 8-918-551-49-60, 280-777. 12343 ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ и канализация из полипропиленовых труб. Укладка теплых полов. Отделка пластиком. Установка сантехники, водомеров, стиральных машин. Качество и гарантия. Пенсионерам скидки. Доставка материалов и оборудования бесплатно. т. 8-928-112-87-86, 8-918-538-15-22. 23123 ОТОПЛЕНИЕ любой сложности из любых материалов. Сварочные работы, замена котлов, установка насосов, водопровод, канализация, установка сантехприборов. Печник. Печи, камины. т. 8-928-162-51-81. 47718 ЕВРОРЕМОНТ: БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ГКЛ, пластик, МДФ, шпатлевка, обои, электрика, многоуровневые потолки, арки, декоративные окраски, отделка и утепление балконов и откосов и мн. др. Т. 8-960-442-75-35.

10906 Гидроизоляция подвальных помещений. Устранение грибка. Сварочные работы. Навесы, заборы, ворота. т. 8-928-130-26-88. 13563 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена водопроводных и канализационных труб. Установка сантехники, стиральных машин. Сборка душевых кабин. т. 8-960-456-74-86. 13572 БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Отделочные работы: штукатурка, шпатлевка, покраска, обои, рогожка, монтаж гипсокартона, пластика, МДФ, стяжка пола, ламинат, линолеум, ковролин, плинтуса, плитка и пр. т. 8-906-183-44-50. 11091 Отопление, водоснабжение, теплые полы. т. 8-928-138-47-86, Геннадий. 15312 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Заливка фундамента и поясов, кладка кирпича. Качественно, быстро, недорого. Замеры, расчеты. Гарантия. т. 8-909-435-64-34. 15443 Качественно: монтаж, замена водоснабжения, сантехники, канализации, отопление. Установка водомеров, стиральных машин и т.д. Копка траншей, ям. Кладка колодцев. Демонтаж строений. Аварийные работы. Электромонтаж от А до Я. Строительно-отделочные работы. Выезд, консультация. т. 8-961-298-44-10. 16479 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Замена шифера на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ РУФЛЕКС, ОНДУЛИН, САЙДИНГ. Профессиональный подбор материала по ценам завода-изготовителя. Утепление мансард, водосточная система. Доставка, замер, смета бесплатно. Письменная гарантия от фирмы. т. 8-908-51808-49. 17354 Строительные работы. Кирпичная кладка любой сложности, плотницкие работы. Фундамент, гипсокартон, пластик, сайдинг, водопровод, электрика, сантехнические работы, плитка, водосточные ямы, эл.сварка. Металлопрофиль (заборы, гаражи и т.д.). Установка дверей, ворот, окон. Кровля, навесы и мн. др. т. 8-928-156-38-60, 8-960-444-04-30, 8-951-836-10-05.

17401 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ГАЗОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Кладка теплого пола. Установка настенных и напольных котлов, душевых кабин, стир. машин, водомеров, санфаянса. газоэлектросварочные работы. Стяжка домов, гаражей. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа и доставка алюминиевых радиаторов и комплектующих к ним по низким ценам. т. 8-918-551-45-72. 18465 Предлагаю услуги экскаваторов. Экскаватор 3323 (0,6) куба. Копаем котлованы. Экскаватор ЮМЗ «Петушок». Копаем траншеи (узкий ковш 0,33 см), сливные ямы. Делаем водопроводы, устанавливаем счетчики, паяем трубы. Цены договорные, умеренные. т. 8-928-103-87-50, Сергей. 19035 Монтаж отопления, водоснабжения, канализации из полипропиленовых труб. Установка водомеров, станций подкачки воды. Теплые полы (водяные и электрические), заливка полов. Установка сантехнических приборов. т. 8-905-455-32-92, Саша. 18530 Услуги крана-манипулятора, борт 6 м, грузоподъемность 3 т. т. 8-928-107-01-00. 19277 Организация выполнит все виды электромонтажных работ. Наличный и безналичный расчет. т. 8-928-180-72-74, 8-928-175-08-93. 19327 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, устройство основания, установка поребриков и бордюр. Качественно и в короткие сроки. т. 8-989-612-71-20, с 8 до 18 час. 19269 СЛИВНЫЕ ЯМЫ под «ключ». КАНАЛИЗАЦИЯ, водопровод, установка и замена водомеров, монтаж сантехники любой сложности. Колодцы любой сложности. Земляные и бетонные работы. Доставка материала бесплатно. т. 8-961412-77-91. ЗВОНИТЕ. 19259 БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ: шпатлевка, ГКЛ, оклейку и покраску обоев, ламинат, набор панелями и мн. др. т. 8-961-283-68-80, 8-960-442-69-60. 19630 Выполним все виды отделочных работ. Кровля. Коммуникации. Сварочные работы. Изготовление навесов и заборов. т. 8-906-419-59-00, Саша. 19631 Бригада опытных мастеров выполнит качественный ремонт квартир, домов, офиса. Все виды коммуникаций. Кровля. т. 8-951-822-88-38, Саша, 8-906-419-59-01, Дима. 658 Кровельные работы. Большой опыт. Расчет, замер, доставка завода-изготовителя. т. 8-918-5272-591. 658 Строительство. Фундамент, монолит, бетонные лестницы, кладка кирпича, шлакоблока, перепланировка помещений, демонтаж зданий и сооружений. Сварочные работы. т. 8-918-52-72591. 20420 ПИЛИМ, РЕЖЕМ, ЛОМАЕМ! Снос любых строений, стен, перекрытий. Спил деревьев, распил на дрова. Вызов и консультация - бесплатно! К каждому клиенту индивидуальный подход. т. 8-961-402-89-75, 8-908-179-12-91. 19150 Печные работы любой сложности. Кладка и ремонт. Устранение задымления, чистка сажи, перекладка топки, замена колосников, коробов, плиты, поддувала, сажичисток. В доме должно быть тепло. т. 8-961-286-89-68, 8-928-168-56-81. 19659 Натяжные потолки европейского качества. Выезд, замер, установка! т. 8-961-40-40124. 805 Любые АРМАТУРО-БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА. Недорого. т. 8-918-584-02-11. 19760 Делаем навесы, теплицы, ангары (поликарбонат. профнастил), заборы, ворота и любые сварочные и бетонные работы, водопровод, канализация и мн. др. Пенсионерам скидки 20%. т. 8-928-620-42-33, 8-988-99-44-517, Сергей, Александр.

1201 Услуги крана - манипулятора, борт 7 м, стрела 7 тонн, имеется люлька для работы на высоте. т. 8-928163-11-16.

16942 Услуги экскаваторпогрузчик Gaterбиллер 432Е, любой вид работ. т. 8-903-437-6107.

853 Услуги фронтального погрузчика ТО 18 и КамАЗов-самосвалов. Чистка и планировка территорий. Доставка щебня, песка, авто ЗИЛ и КамАЗ. т. 8-918-548-82-20.

20556 Услуги экскаваторапогрузчика. Копаем траншеи, сливные ямы, водопровод, чистка и планировка территории, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. С л о м ветхого строения. Уборка и вывоз мусора. т. 8-928-137-66-00.

21829 Услуги миниэкскаватора. Копаем фундаменты, траншеи под воду, канализацию, сливные ямы. Прокладываем за 1 день. Ковш 30 см и 45 см. т. 8-989-71310-01, 8-928-604-9291.

20992 Услуги экскаватора и спецтехники. Ковш на 35 и на 70. Благоустройство. Асфальтные и кровельные работы. Вывоз мусора. Доставка песка и щебня по сходной цене. т. 8-928-122-89-84.

1854 Услуги экскаваторапогрузчика и Камаза - самосвала. Разбивка территорий нивелиром. Монтаж канализации. т. 8-928-111-26-91. 20455 Квалифицированная бригада кровельщиков выполнит монтаж кровли, заборов, навесов! Замер, расчет бесплатно! Обеспечим объект материалом по доступным ценам (шифер, цветной шифер, пиломатериалы, ондулин, металлочерепица, водосток и т.д.). т. 8-961-308-96-99. 20160 Опытная бригада быстро, качественно и по приемлемым ценам выполнит демонтаж крыш, монтаж строительной системы, монтаж металлочерепицы, металлопрофиля, шифера, гибкая черепица, ондулин и др. кровельных материалов. Выезд и замер бесплатный. Цены договорные. т. 8-928-130-90-05. 20159 Арматуро-бетонные работы любой сложности (монолитные фундаменты, лестницы, стяжка, перекрытия). Монтаж, демонтаж всех видов строительных работ. Доставка строительных материалов со скидками (песок, щебень, цемент). т. 8-988-54-11-333. 20320 Укладка камня-пластушки любого вида, тротуарная плитка. Откосы на окна, гипсокартон, МДФ, ламинат, штукатурка, поклейка, сайдинг, кафель, многоуровневые потолки, пластик, шпаклевка, поклейка обоев, перегородки. Доставка стройматериалов. т. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77. 20549 Выполняем все виды отд. работ: откосы, гипсокартон, пластик, МДФ. Многоуровневые потолки, перегородки. Ламинат, шпаклевка, поклейка и покраска обоев, замена полов, сантехнические работы, а также сварочные работы, навесы, заборы, работы с природным камнем, плитки, обшивка балконов и домов. Работаем вдвоем уже 15 лет. т. 8-908-505-21-67, 8-918-50713-42. 20348 Строительная бригада качественно и в срок выполнит следующие виды работ: монтаж водопровода, канализации, отопления. СЛИВНЫЕ ЯМЫ ПОД КЛЮЧ, КОЛОДЦЫ. Установка водомеров, стиральных машин, санфаянса. Земельные работы. т. 8-928-771-07-88. 20349 Строительная бригада выполнит: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монтаж заборов из металлопрофиля, земляные работы, демонтаж строений, ветхих построек, вывоз мусора, электромонтажные работы. т. 8-906-418-52-18. 20336 Асфальтирование участков, площадок, территорий. Установка бордюров, поребриков. Быстро и качественно. Укладка тротуарной плитки. т. 8-951-836-49-70. Александр. 8-918-522-10-26. Иван. 19964 Бетонные работы: заливка фундамента, бетонные полы, монолит. Кладка кирпича (шлакоблок, пеноблок), монтаж кровли. Демонтаж старых зданий. Земляные работы. Сливные ямы. Канализационные стоки. Железные, деревянные заборы. т. 8-961-311-44-07, 8-961-297-05-35. 20715 Фабрика окон «ПАНОРАМА» предлагает высококачественные металлопластиковые, алюминиевые ОКНА И ДВЕРИ, а также РОЛЛСТАВНИ, РОЛЛ И СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА от производителя. Скидки до 30%. т. 8-961-274-2890, 8-938-107-71-67. 20710 Выполняем отделочные работы: плитка, гипсокартон, шпатлевка, пластик, МДФ. Установка сантехники. т. 8-961-330-66-32, 8-928-179-4025, 8-988-250-78-22.

21263 Услуги мини экскаватора, погрузчика. Копаем фундамент, водопровод, вывоз мусора. Привоз камня, песка, щебня автомобилями КамАЗ, ГАЗ. т. 8-938-11-50-555, 8-961-326-32-23. 19934 Выполняем все строительные и отделочные работы. Кладка кирпича, шлакоблока, газоблока, укладка пластушки, плитка, шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, обои, стяжка, бетонные работы и др. т. 8-988-583-62-81, 8-950-857-01-67. 15883 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Установка стиральных машин, насосов, водонагревателей и т.д. Недорого. Все виды сварочных работ. УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. т. 8-929-802-26-96. 20885 Гипсокартон. Штукатурка, обои, откосы, ванные комнаты, кровля. т. 8-961-322-43-54, 8-960-44313-24. 21468 БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Профессиональная укладка: керамической плитки, керамогранита, мозаики (импортной). Возможны: штукатурка стен по маякам под плитку, стяжка, а также разводка воды и канализации. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. т. 8-918-52858-26. 21542 Выполняем все виды кровельных работ, монтаж, демонтаж крыш, полная и частичная замена шифера и металлочерепицы, короба и водосточная система, утепление любой сложности. А также внутренняя отделка любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Замер бесплатно. т. 8-903407-73-55, Руслан. 21513 Качественный песок 3-6 тонн, щебень красный, черный, отсев, камень-бут. Доставка бесплатно. т. 8-928-773-12-07. 21559 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ! Установка бордюров, поребриков. Укладка плитки. Подготовка под асфальтирование (щебень, земляные работы). т. 8-903-489-00-82. 20095 Прочистка засоров канализации специальным оборудованием. Монтаж отопления, водопровод, канализация. т. 8-929-81-82-592. 21608 Строительная бригада качественно и в срок выполняет монтаж канализации водопровода, установку и замену водомеров, стир. машин, сан-фаянс, установка водогрейки. СЛИВНЫЕ ЯМЫ, КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ, земельные, бетонные работы. Доставка материала. т. 8-90618-00-373. Звоните. 22116 Монтаж систем отопления, водоснабжения. Установка душевых, стиральных, раковин. Качественно и индивидуальное решение каждого объекта. т. 8-961-830-74-99. 21496 Ремонт ванной комнаты, санузла «под ключ» и частичный, любые плиточные, сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. т. 8-908505-71-35, Евгений. 21656 Выполняем отделочные работы: плитка, гипсокартон, пластик, МДФ, штукатурка, шпаклевка, откосы, забор, ворота из металлопрофиля. Сборка корпусной мебели. т. 8-950-865-80-71. 20991 Асфальтирование дворов и других участков, установка бордюров, поребриков, вывоз мусора, снос ветхого жилья, земляные работы. т. 8-928-17-77-572, 8-989-633-71-90, 8-938-107-8315, Вячеслав. 21233 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ, РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (котлы, колонки, плиты). МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА. (Помощь с документами). Звонить круглосуточно. т. 8-918-597-28-85, 8-928-171-85-81. 20996 Электрик. Все виды работ. т. 8-928-212-58-39.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

49

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 942. Реклама

** Источник информации об организаторе, о правилах проведения, сроках скидок, месте и порядке их получения по указанному адресу.

Скидки*

ОПА!... ЕЩЁ ОДИН БЕГЕМОТ

«Кровля - Дон»

НЕ ТОЛЬКО НА РЫНКЕ СТАЙЕР пав. 916 917 НО И НА МАЯКОВСКОГО, 103 (пересечение с пер. Луговым) удобная парковка

демонтаж шифера + монтаж металлочерепицы = 200 руб. кв/м

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНАТ от 65р./шт. ПЛИНТУСА, ПОРОГИ, УГЛЫ,

ПАНЕЛИ МДФ от 135р./шт. ПЛАСТИК от 30р./шт. ПРОФИЛЬ ПВХ,

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

от 210 руб. (Россия, Англия, Бельгия) ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (Ruflex, Shinglas)

ПОДОКОННИКИ, OSB,САЙДИНГ от 111р./шт. ДВЕРИ КАПЕЛЬ

ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

САЙДИНГ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МАНСАРДНЫЕ ОКНА «FAKRO» ЛЕС ОБРЕЗНОЙ 6 500 руб. м3

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 30м2 ПЛАСТИКА  ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО! ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 30 м2 ЛАМИНАТА  ПОДЛОЖКА В ПОДАРОК!**

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

т.: 8-928-270-14-27

Выходной - понедельник.

518.

Пр по ямые от зставки авод а

тия гаранет 5л

ВСЁ ТЕ ЖЕ РОСТОВСКИЕ ЦЕНЫ

*действуют до 31.12.13

762. Ðåêëàìà

Архитектурно-строительная компания

861. Ðåêëàìà

Гибкая черепица Металлочерепица Профнастил Сайдинг Комплектующие

ǠǺǦǭǠtǦǞǫǤǯtǟǤǰǮǪǞDZǬǭ 8–950–84–55–000, 272–333 851. Реклама

ООО “MOББИС”

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ до 5,5м без шва

замер, расчет, монтаж пер. Комиссаровский, 80. Тел.: 23-80-50, 8-928-136-46-05 855. Ðåêëàìà

976.

АРМИРОВАННЫЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«ПОТОЛОКЪ»

ПЕНОБЛОК

Мы производим и реализуем. Материал фибропенобетон стеновой перегородочный 600/300/200 600/300/100 тел. 8-918-508-08-06

8-988-580-41-21 8-952-566-20-33

8 822. Ðåêëàìà

! Пиломатериалы (обрезная, полуобрезная, необрезная доска ! Шифер всех видов ! Кровельные материалы всех видов ! Гибочные изделия (коньки, ветровая планка) ! Утеплитель, гидроизоляция ! Доставка! Разгрузка! ! Квалифицированный монтаж кровли, заборов, навесов.

Тел. 8-961-308-96-99

СТРОИТЕЛЬНО РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ 20986 Услуги миниэкскаватора, экскаваторапогрузчика. Ширина 30, 40, 60, 70, глубина 5,5 м. Гибробур - диаметр 300 мм, глубина 3 м, гидромолот. Услуги манипулятора - бор 6,5 м, 18 т, стрела 12 м - 6 т. Перевозка негабаритных грузов. Выезд по области. Форма оплаты любая. т. 8-906-183-73-25. 20999 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, рабицы. Навесы, беседки, ворота, калитки, облегченные гаражи. Сварочные работы. Выезд, замер, расчет материала. т. 8-904-440-54-32, 8-988-555-91-14. 926 Сантехника - монтаж, ремонт, замена трубопроводов, прокладка водопровода, канализации, устанока/замена сантехнических приборов. Теплый пол. Сварочные работы, каркасные навесы, заборы из металлопрофиля, ограждения. Усиление фундамента. т. 8-908-506-35-37, 8-904-445-61-52. 21011 Выполняем работы: асфальтирование, установка бордюров, поребриков, укладка тротуарной плитки. Копка и заливка фундаментов, установка металлопрофильных заборов, демонтаж ветхого жилья - хозяйственных построек. Вывоз строительного мусора. т. 8-928-600-14-82, 8-928-954-13-81.

! ! ! ! !

широкий ассортимент высокое качество короткие сроки гарантия 15 лет бесплатная консультация и замер тел. 8-951-52-88-033 Нас рекомендуют друзьям!

29.

К

Компания «Квадрат» предлагает Вам стильные и современные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

! Огромный выбор качественных материалов ! Профессиональное и своевременное выполнение заказов ! Гарантийное и постгарантийное обслуживание ! Предоставление беспроцентной рассрочки*

8-951-500-3-005 www.kvadrat-potolki.ru Ñ íàìè íàä¸æíî è âûãîäíî! *Рассрочка предоставляется компанией «Квадрат»

1041.

21741 Кладка кирпича, ВСЕ ВИДЫ Прокат строительного шлакоблока и т.д. БетонСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ные и кровельные рабоинструмента ! строительство домов, ремонт квартир ты. Строительство зданий ! бетономешалки ! культивируем, копаем в ручную под «ключ». т. 8-952-570! бензопилы 44-35. ! вывоз мусора, спил деревьев и т.д. ! бензокосилки ! любая помощь по двору и дому 21038 Кладка пластушки (природный камень) лю- ! перфораторы Доставка ! инструмента бого вида и сложности. ! культиваторы ! песка, щебня, породы Доставка и заказ камня ! болгарки, дрели по желанию клиента. т. МАНИПУЛЯТОРА, ! сварочные аппараты 8-928-179-56-24, Михаил. ЭКСКАВАТОРА, САМОСВАЛА ! строительные леса и т. д. 21839 Перекрываем шиферные крыши, фундаменты из камня, бетона. 21906 Изготовление заборов, ворот из профнастиДемонтаж старых построла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, ек. Сливные ямы, опорные стены. т. 8-909-416-83-30. сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, замена водопроводных и канализационных труб. Все 21712 Кровля! Все виды кровельных работ: десантехнические и сварочные работы. Поможем с домонтаж старой, монтаж новой кровли, водоотставкой материала. т. 8-928-106-17-31, Денис. ливов, карнизов, мансардных окон и пр. Выезд, замер, точный сметный расчет, доставка матери22027 Заборы из металлопрофиля, ворота, троалов. Индивидуальный подход, доступные цены! туарная плитка, отопление, водопровод, сварочт. 8-928-151-44-04, 8-989-727-53-73. ные - бетонные работы. Копка фундаментов, траншей, спил деревьев. Демонтаж. т. 8-961-281-54-198, 21831 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛЫЙ 8-905-43-151-58, 8-960-44-225-59. ПОЛ (водяной, электро). Установка сантехники, сти21927 Быстро, качественно, гарантия 100%! Професральных машин, водонагревателей, душевых кабин. сиональная укладка напольных покрытий (линолеум, Монтаж, проект, сервис. Обслуживание газ. котлов. т. ковролин, паркетная доска, ламинат, мини-футбольные 8-938-106-59-01. поля и поля для гольфа). В жилых и производственных 21907 Замена водопроводных и канализационных помещениях, школах, больницах и т.д. Наличный и безтруб, копка траншей, колодцев, сливных ям, укладналичный расчет. т. 8-928-606-86-75, Сергей. ка камня, кирпича. Установка сантехнических при21993 ООО «ЮСК» изготавливает навесы, оградки, боров, помощь в выборе материалов и доставка. решетки, козырьки, ангары, цеха. Наличный и безИзготовление заборов из профнастила, рабицы. наличный расчет. Действует система скидок! Гаранвсе сварочные работы. т. 8-950-867-85-05, Алексей. тия качества! т. 8-919-897-64-50, 8-938-108-37-61. 21922 Бетонные работы, фундамент любого ти21969 Ломаем, копаем, пилим, пробивка ям, вывоз па, монолитные лестницы, кирпичная кладка стен. Большой опыт работы в строительстве. Проекты. мусора, щебень, песок, керамзит (и в мешках). ОтделГарантия качества. т. 8-928-129-80-20. ка любая, заборы. Кровля, бетон. т. 8-960-464-53-36.

УСЛУГИ:

т. 8–909–432–77–72

быстро качественно недорого

8-903-407-44-74 8-919-878-35-34 1079. Ðåêëàìà

Блоки из фибропенобетона от производителя р-р

200х300х600 - стеновой 100х300х600 - перегородочный тел. 8-928-197-11-05

8-918-890-09-73

892.

РЕМОНТИРУЕМ БАЛКОНЫ Монтаж окон ПВХ Откосы т. 8-918-518-64-13 25-01-13 г. Шахты, ул. Садовая, 29 «б» www.donkupol.ru 22771 Выполним ремонто-строительные работы любой сложности: штукатурка, шпаклевка, электрика, сантехника, ГКЛ, МДФ, малярные работы, ламинат и т.д. Быстро, качественно, недорого. т. 8-928-17-27-606. 22005 Кровельные работы всех видов. Быстро, качественно, с гарантией. Вызов замерщика и расчет бесплатно. т. 8-961-268-07-94, 8-929-802-26-96. 17445 Производим укладку тротуарной плитки с помощью профессионального оборудования (вибротрамбовки). Устанавливаем бордюры, поребрики. Работу производим качественно, в кратчайшие сроки. Работаем на рынке 14 лет. Поможем с выбором материалов. Цена за укладку от 230 руб./кв.м. Гарантия качества. т. 8-928-22-99-610. 22863 Строим дома, коттеджи, гаражи под крышу. Производим капитальный ремонт, замену крыши, перепланировку. Составляю смету отдельно по проекту и без. т. 8-918-587-85-14, 8-906-184-95-65. 836. Ðåêëàìà


50

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

КРЕДИТ: tȒȜȞȡȎȠȜșȪȘȜ ȝȜȝȍȟȝȜȞȠȡȕȍȥȍȟ tȒȜȞȡȎȎȓȕȕȍșȜȐȍ ȖȝȜȞȡȥȖȠȓșȓȗ

г. Шахты, пер. Кр. Шахтер, 68, офис 223, т. 8-961-302-39-59

Финансовые услуги предоставляются ИП Петренко Ю.С.

904. Ðåêëàìà

СТРОИТЕЛЬНО РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ 22833 Лестницы любой сложности от эконом до элит, из бука, дуба, ясеня, сосны, нержавеющей стали, стекла, металла. т. 8-928-758-07-91. 22858 Асфальтирование любой сложности! Установка бордюров, поребриков. Индивидуальный подход. Демонтаж, монтаж старых поверхностей. Безналичный и наличный расчет. Низкие цены! Оперативная работа! Высокое качество. т. 8-928-101-777-0. 22815 Циклевка паркета, половой доски, лакировка. т. 8-928-760-53-04. 22798 Кровельные работы. Доверьте Вашу крышу профессионалам. Замена старого шифера на новый, монтаж ондулина, установка кровельных коньков, строительство новых крыш. Опыт работы 16 лет. Быстро, недорого. Гарантия. т. 8-906-183-67-04. 22804 Штукатурка, шпаклевка, покраска, откосы, ламинат, гипсокартон. Качество гарантируем. т. 8-906-186-68-44. 22818 Качественный ремонт вашего дома. Потолки ГКЛ любой сложности, штукатурка, шпаклевка, керамическая плитка, полы любые (теплые полы), водопровод, канализация, отопление, электрика, все виды бетонных работ. Цены соответствуют качеству. т. 8-918-566-10-44. 21635 Строительные работы. Электрика, сантехника, земляные работы. Монтаж, демонтаж водоснабжения, отопление, канализация. Установка смесителей, кранов моек, водомеров, тюльпанов, унитазов, ванн, водонагревателей, колонок. Копка ям, траншей и др. Быстро, качественно, недорого. Доставка материала бесплатно. т. 8-952-566-84-91, Михаил. 22879 Стягиваем треснувшиеся дома и здания. т. 8-950-863-63-49, 8-928-193-60-81. 22885 Выполнение ремонтно-отделочных работ: штукатурка, шпатлевка, малярные и обойные работы. Устройство гипсокартона, МДФ, пластика. Укладка плитки, сантехнические работы, электрика. Бригада 4 человека. Быстро и качественно. т. 8-960-442-44-61, 8-928-126-96-25. 22888 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отделочных работ: штукатурка откосов любой сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска. Звонить в любое время. т. 8-908-170-29-30, Вероника. 22889 Укладка плитки, установка сансанфаянса, монтаж эл. провода. т. 8-909-400-93-16. 22891 Строительная бригада выполнит штукатурные и отделочные работы, шпатлевка, покраска, гипсокартон. Помощь в подборе стройматериалов. т. 8-908-504-95-38. 22890 Выполню малярные работы любой сложности, штукатурка, фактурная штукатурка, шпатлевка, покраска, откосы. т. 8-906-419-50-41. 22901 СЛИВНЫЕ ЯМЫ. Водопровод, колодцы, канализация, установка сантехники, замена водомера. Замер, расчет. Доставка материала бесплатно. Помощь с документами. т. 8-906-414-20-41. 22900 Кровля любой сложности и из любого материала. Привоз материала по цене завода «Металлпрофиль» (скидки). Также выполняем любые строительные работы. Высокая организация труда. т. 8-929-819-37-99. 22899 Качественные строительные работы: кровля любая (привоз материала по заводским ценам «Металл-профиль»), бетонные работы, постройка домов с нуля. Гарантия качества. т. 8-988-533-40-82. 22902 Выполним штукатурно-малярные работы. Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без посредников. Цена договорная. т. 8-988-563-72-82. 22917 Выполняю все виды отделочных работ, шпатлевка, откосы, покраска, плитка, декоративная штукатурка - короед, обои, плинтуса, ламинат. т. 8-928-137-87-80. 22323 От строительства до ремонта. Весь спектр услуг. Каркасные дома, мансардные этажи, бани, ларьки, беседки, навесы, лестницы, заборы. Отделочные работы - все от простого до эксклюзивного. Большой опыт, всегда низкие цены. Консультации, дизайн и подбор материалов бесплатно. т. 8-952608-20-89. 22327 Ремонт. Все виды ремонтных работ квартир и офисов. Укладка пластушки. т. 8-961-402-3410, Игорь. 22350 Выполним отделочные работы: плитка, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, обои, откосы и т.д. т. 8-903-473-90-77. 22353 Выполняем работы. Кровля, сантехника, отопление, отделочные работы, укладка тротуарной плитки, в короткие сроки. Качество гарантировано. т. 8-950-853-72-61, 8-952-581-46-25.

22928 Демонтаж металлоконструкций любой сложности, силового электрооборудования ВЭЛ и др. т. 8-989-822-32-31, 8-967-133-51-51. 22942 Электрика (заземление), водопровод, канализация, отопление (замена канализационных и водопроводных стояков в многоквартирных домах), установка водомеров, смесителей, душевых кабин и унитазов. Качество, краткий срок исполнения и порядочность гарантирую. т. 8-928-759-98-42, Александр. 22943 Бригада кровельщиков. Быстро, качественно, недорого и аккуратно выполнит кровельные работы. Монтаж стропильной системы, беседок, балконных крыш. Перекрытие шиферных крыш, шифер, ондулин, металлопрофиль. Выезд, расчет материала бесплатно. т. 8-928-904-59-34. 22962 Кровельные работы любой сложности. Кровельные материалы (все виды покрытий, комплектующих). Лес, роллставни. Секционные ворота. т. 8-908-183-82-60, 8-951-846-98-98. 22973 Штукатурные и плиточный работы без посредников, демонтаж. Качество выше цены. т. 8-951841-71-65. 22977 Недорого, качественно выполняем малярные и штукатурные работы. Откосы оконные и дверные, обои, шпаклевка, карнизы, покраска. Обр. в любое время по т. 8-928-167-08-79. 21286 Организация предлагает услуги по ремонту и внутренней отделке помещений. Все виды работ. Заключение договоров на дому. Гарантия. т. 8-918527-92-04. 21133 Выполним все строительные работы: кирпичная кладка, ГКЛ, штукатурка, отношение, кровля любой сложности. т. 8-928-135-53-44, 8-988-585-777-4. 21138 Бригада выполнит недорого замену кровли: шифер, ондулин, металлочерепица, профнастил. т. 8-904-508-86-36. 21137 Выполним все виды земляных и бетонных работ в минимальные сроки. Качество выше цены. т. 8-919-875-37-94. 21136 Бригада выполнит бетонные работы любой сложности. Фунтаменты, стяжка пола и т.д. А также кровельные работы. Доставка и подбор материала. т. 8-909-414-63-64. 21141 Выполним все виды земляных работ, а также бетонные работы любой сложности. т. 8-904508-86-36. 23057 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. ГКЛ, МДФ, пластик, ламинат. Плитка. Кирпич. Штукатурно-малярные работы. Откосы. Сантехника. Отопление. Водопровод. Теплые полы. Электрика. Установка дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Наше качество и цены отвечают вашим требованиям. т. 8-928-769-35-56. 23051 Профессиональный электромонтаж, ремонт электропроводки, розетки, выключатели, светильники. Поиск и устранение неисправностей сети, установка пуско-защитной аппаратуры, наладка. Гарантия качества. Обр. по т. 8-909-421-81-69. 21321 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ! РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (котлы, колонки, печи). Копка и кладка СЛИВНЫХ ЯМ! ПРОВЕДЕМ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ. (ПОМОЩЬ С ДОКУМЕНТАМИ). КРУГЛОСУТОЧНО. т. 8-918597-28-85, 8-928-171-85-81. 23022 Быстро, качественно, недорого выполним отделочно-строительные работы: штукатурка (любыми материалами и любой сложности). Откосы, шпаклевка, стяжка, выравнивание стен и потолков под «маяк». т. 8-950-844-85-64, 8-863-241-75-48, 8-928-777-69-00. 23029 Весенние скидки на продукцию фабрики окон «Панорама». Металлопластиковые окна, двери, а также остекление балконов и лоджий алюминиевыми и металлопластиковыми конструкциями. Изготовление и установка балконных крыш. Бесплатный замер. Пенсионерам - скидки. т. 8-928-166-04-60, 8-928-138-16-72, 8-918-528-83-32. 23035 Бригада кровельщиков выполняет работы любой сложности, заборы из металлопрофиля. Качество гарантируем. т. 8-918-517-35-03. 23037 Шпаклевка, покраска, поклейка обоев, откосы, линолеум и мн. др. Недорого. т. 8-909-407-98-43. 23043 Выполняем строительные работы: гипсокартон, пластик, обои - квартиры «под ключ». А также заборы, ворота, навесы. Быстро и качественно. Установка сплит-систем и обслуживание. т. 8-908199-02-09. 22959 Отопление любой сложности. Теплые полы «под ключ», водоснабжение. Монтаж котлов, сантехники. Стяжка. т. 8-903-433-61-52, 8-909-415-92-98. 23060 Фундаменты, стяжка полов, укладка теплых полов, а также кладка декоративного камня. т. 8-918-531-54-10. 22373 Вызовите на дом электрика, сантехника и др. мастера на все руки! Готов помочь вам в решении любых бытовых проблем! Отремонтирую розетку, поменяю водяной кран (счетчик), установим мойку, установлю или заменю входную дверь, а также выполню любой мелкий ремонт по дому. т. 8-952-577-99-53. 22388 Выполним кровельные работы. Мягкая кровля (бикрост, линокром и т.д.). Жесткая кровля (шифер и т.д.). А также бетонные работы, земляные, внутренние работы и мн. др. Звоните, все расскажем и объясним. т. 8-928-767-88-11. 23148 Энергоэффективная электропроводка любой сложности. Автоматизация инженерных систем объекта (кондиционирование, отопление, водопровод и т.д.). Имеется опыт работы на крупных объектах (удостоверение, сертификаты). Электороматериал по низким ценам, помощь в оформлении документов на электроподключение. т. 8-988-55578-77, 8-928-111-23-99.

23104 Строительная бригада выполнит работы: кладка кирпича, шлакоблока, газобетона. Бетонные работы. Монтаж крыш, замена перекрытия. Работаем на прямую, без посредников. т. 8-928-109-02-80, Станислав. 23106 Кладка, облицовка: камины, печи (гарантия 3 года). Ремонт, отделка: электрика, пластик, МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, ламинат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, установка дверей, откосы. Компьютерный дизайн-проектирование. т. 8-928-757-07-35, 8-928127-60-48. 23105 Выполним работы. Штукатурка под маяк, откосы, стяжка, кладка плитки, кирпича, шлакоблока, пеноблока. Делаем шпаклевку. т. 8-961-331-11-38. 23113 Теплые полы, отопление, вода, монтаж и замена котлов, исправление некачественного монтажа. т. 8-906-417-70-40, Юрий Алексеевич. 23114 Ремонт и усиление существующих фундаментов. Устройство новых любой сложности. Профессиональное отношение. Инженерное сопровождение работ. Опыт более 30 лет. т. 8-906-425-86-41. 23111 Предлагаем следующие услуги: земляные работы, замена труб воды, канализации. Бетонные работы, фундаменты, стяжка, демонтажные работы, отверстия любого диаметра. Вынос и вывоз мусора. Заборы: шифер, профнастил. т. 8-905-439-10-22. 23149 Демонтаж старых построек, строительство крыш, кровельные работы, бетонные работы, стяжка, фундамент. Заборы из профлиста, пластик, МДФ, ламинат, установка дверей, ремонт полов, плотницкие работы. т. 8-928-613-89-61. 23153 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатурка, шпатлевка, обои, покраска, откосы, пластик, МДФ, гипсокартон, ламинат, линолеум, сантехника, отопление, водопровод, канализация, заборы из металлопрофиля. Кровля, кладка кирпича, бетон. Договор, качество, доставка материала. т. 8-90818-18-323, 8-928-755-85-42, 8-961-285-98-55. 22415 Строим, ремонтируем ФУНДАМЕНТЫ. Бетонные, земляные работы. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГАМИ под воду, канализацию. т. 8-928-770-75-62. 22416 Строительно-отделочные работы (фундамент, кладка, кровля, сантехника, электрика, водопровод, теплоснабжение, отделочные работы). Недорого. т. 8-928-105-76-21. 22448 Выполним бетонно-арматурные работы: фундамент, усиление ветхого фундамента. Отмостки, площадки, перекрытия, стяжка пола. А также заборы из мет. профиля, сливные ямы. т. 8-960-45-79-113, 8-929-815-28-59. 23161 Выполним следующие работы: кладка плитки, шпаклевка, штукатурка, стяжка, покраска. т. 8-906-429-44-31, 8-908-193-99-19. 23766 Ремонт от простого до ЕВРО. Шпатлевка, штукатурка, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, гипсокартон, ПЛАСТИК, плитка, сварочные и БЕТОННЫЕ работы, САНТЕХНИКА, электрика, ОТОПЛЕНИЕ, любые КРОВЛИ. Установка дверей, замков. Сборка мебели. Т. 8-928-147-58-44. 21361 Выполняем земляные работы, копаем ямы, траншеи под воду и канализацию, сантехнические работы, демонтаж и монтаж унитазов, раковин, смесители, стир. машины, ванны. Кровельные работы: заборы шифером и металлопрофилем. Демонтаж перегородок, любых построений. Работы грузчиков. т. 8-908-504-38-14. Виталий. 23383 Ремонт и монтаж утечек и порывов ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. Установка водомеров, санфаянса, стир. машин. КОПКА И КЛАДКА СЛИВНЫХ ЯМ. Копка, заливка и усиление ФУНДАМЕНТА. Отопление под «ключ». т. 8-938-107-83-11. 23179 Выполняем бетонно-арматурные работы, усиление ветхого фундамента, отмостка. Стяжка пола, опалубка в наличии, вторая машина песка бесплатно, доставка материала по сниженным ценам. С нами ваша работа будет выполнена качественно, в срок. т. 8-928-191-22-75, 8-918-54566-15, Сергей. 23186 Сварочные работы на дому у заказчика: навесы, беседки, каркасы, ограды, заборы, ворота из профнастила. Облегченные гаражи. Спил деревьев. т. 8-988-568-53-23, 8-908-197-50-73. 23182 Гипсокартон, пластик, сайдинг, штукатурка, шпаклевка, обои, ламинат, линолеум и т.д. Плиточники. Электрики. Сварщики. Кровля. Бетон, фундамент, кирпич, шлакоблок и т.д. Водопровод, канализация, сантехника. Отопление. Перепланировка. Заборы из металлопрофиля и т.д. Доставка материала. т. 8-928-145-92-55, 8-918505-90-02, 8-951-523-21-20, 8-909-408-97-66. 23187 Выполняем работы, кладем пластушку, заливаем бетон. Возможны скидки. т. 8-951-839-13-15. 23365 Облицовка керамической плиткой «евро». Кладка кирпича, пеноблока, шлакоблока, камень, пластушка и т.д. Бетонные работы любой сложности, стяжка полов. Заборы из металлопрофиля. Быстро, качественно. Звоните, пожалуйста. т. 8-928-133-38-72. 23183 Выполним отопление. Водоснабжение. Электрика. Установка заборов, наведение кровли, работа с природным камнем. Сварочные, земляные работы, помощь в доставке материала. 12 лет на рынке труда. Качество гарантируем. т. 8-928-138-42-39, 8-918-545-66-15, Виталий. 23386 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН - замена уплотнительной резины, ремонт фурнитуры, регулировка окон. Устранение промерзания, продувания, запотевания окон. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНИХ ОТКОСОВ. Ремонт и утепление балконов. Отделка зданий сайдингом. Сантехнические работы - отопление, водопровод, канализация. т. 8-988-532-38-21, 8-918-569-97-68.

23412 Выполняем внутренние отделочные работы. Штукатурим, шпаклюем, красим, делаем откосы. Быстро, качественно. Цены доступные! т. 8-909414-15-22. 23414 Электросварочные работы всех видов на дому у заказчика. Выезд и консультация бесплатно. т. 8-905-426-11-79. 23163 Быстро и качественно выполним все виды отделочных работ, по доступным ценам. Плитка, ГКЛ, МДФ, малярка, обои. т. 8-961-406-62-35, Виктор, 8-961-406-62-68, Анна. 22459 Выполняем все виды строительных и ремонтно-строительных работ: бетонные работы, кладка бутового кирпича, шлакоблока, пенобетона. Кровля любой сложности, сайдинг от 180 р., пластик, «Армстронг», МДФ, отопление, канализация, водопровод без вскрытия грунта, замена водомеров. т. 8-989-701-94-31. 22461 Выполню электромонтажные работы любой сложности. Расчет, проектирование, составление схем. Быстро, качественно, недорого. т. 8-903435-06-46. 22496 Все виды ремонтно-строительных работ в малых объемах. т. 8-951-492-15-60. 23434 Услуги автовышки, спил деревьев, бурение отверстий, установка опор ВЛ. т. 8-928-104-104-3. 21343 Услуги мини-экскаватора, 3 тонны. Ковш 50 см, ширина 1,5 м. Работа в стесненных условиях. Проколы под дорогами, бурение скважин на воду. Умеренные цены, сжатые сроки. т. 8-918579-66-44. 21342 Выполняем работы: навесы (поликард, металл. профиль), заборы, кровля. Заказать материал можно через меня. т. 8-918-502-38-29, Анатолий. 21363 Производим бетонные, штукатурные работы, а также плитка, МДФ, гипсокартон, малярные работы. т. 8-906-416-09-51. 21362 Имеется в продаже фиброволокно строительное микроармирующее, для всех видов цементосодержащих смесей. т. 8-906-416-09-51. 23795 Изготовим из сухого леса окна, двери любых типоразмеров, рамы балконов, лестницы, ставни, коробки и другое. Установка, замер, доставка. Качественно, недорого. т. 24-29-83, 25-39-04, 8-928-623-25-85. 22049 Косметический ремонт квартир, домов. Шпаклевка, покраска, обои, потолок, откосы. т. 8-938104-57-06. 22560 Укладка камня-пластушки любого вида, тротуарная плитка. Откосы на окна, гипсокартон, МДФ, ламинат, штукатурка, поклейка, сайдинг, кафель, многоуровневые потолки, пластик, шпаклевка, поклейка обоев, перегородки. Доставка стройматериалов. т. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77. 23807 Качественная отделка домов сайдингом от 170 р./кв. м. Внутренние отделочные работы: гипсокартон, МДФ, пластик, ДСП, ЦСП от 180 р./кв. м. Укладка ламината - 170 р./кв. м. т. 8-908-196-09-63. 23808 Самые низкие цены. Коньки, снегозадержатели, торцевые планки, карнизные планки и мн. др. изделия из металла. Выполняем заказы по индивидуальным размерам. т. 8-908-196-09-63. 23449 Реставрация ванн жидким акрилом. Срок службы обновленной ванны более 15 лет. Качество работ гарантируем. Цены низкие. т. 8-918898-33-04. 23480 Качественно, быстро, реальные цены. Выполним монтаж: гипсокартон любой сложности, пластик, сайдинг, МДФ, ламинат. Шпатлевка, обои, полы, окна, двери. Плотницкие работы. т. 8-918-55-777-07. 23490 Изготовление металлоконструкций различной степени сложности: навесы, заборы, оградки, подъемники, лестиницы, стеллажи складские и бытовые и т.д. А также продажа металлических дверей, ворот, калиток, как готовых, так и на заказ. т. 8-951-522-31-13. 23513 Выполняем бетонные работы, кладка кирпича (бут, облицовка). Шлакоблок, пенобетон, бетонит. Кровельные работы и т.д. т. 8-908-195-162-9. 23501 Опытный печник производит чистку дымоходов, ремонт и строительство угольных печей, каминов, установка вентиляций. т. 8-906-18-227-30, 8-951-49-99-605. 23503 Сварочные работы на дому. Любые объемы, ворота, заборы, навесы. Монтаж в течение трех дней плюс покраска. Быстро и недорого. т. 8-95149-99-605, 8-906-18-227-30. 23523 Выполняем монтажно-строительные работы. Гипсокартон, пластик, водосточные ямы, установка межкомнатных дверей, ламинат, замена шифера, обшивка балконов. т. 8-928-192-81-52, Александр. 22553 Кароед. Гипсокартон, пластик, МДФ, откосы на окна, поклейка обоев, многоуровневые потолки, перегородки, ламинат, декоративная штукатурка, шпаклевка. Доставка материала. т. 8-928-626-16-05, 8-951-820-73-01. 22556 Выполняем строительные услуги. Быстро и качественно. Штукатурка, тротуарная плитка, поребрик, плитка, гипсокартон, шпаклевка, фундамент и далее. т. 8-951-830-40-79. 23531 Сливные ямы «под ключ». Водопровод, канализация. Мотнаж сантехники. Земляные и бетонные работы. т. 8-909-410-54-89, 8-928-118-57-85. 23533 Быстро! Качественно! Строительноремонтные, сантехнические, бетонные работы. т. 8-928-167-73-46.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ СТРОИТЕЛЬНО РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ 1174 Выполним качественно отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, ГКЛ, ПВХ, МДФ, откосы, обои, все виды декоративных работ. Помощь в дизайне. Доставка материалов из Ашана. Т. 8-904-50042-96. 1046 Арматуро-бетонные работы. Стяжка. Фундаменты любой сложности. Штукатурка, шпаклевка. Недорого. т. 8-918-584-02-11. 1450 Натяжные потолки. Недорого! т. 8-909-403-1111. 1736 Заборы из металлопрофиля. Бетонные работы (фундамент, бетонирование полов, стяжка). Сварка (навесы, беседки, оградки). Все виды отделочных работ (штукатурка, гипсокартон, шпатлевка, плитка, обои, сантехника и т.д.). т. 8-908-506-1730, 8-908-187-49-04. 1740 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА. Замена канализации, врезкапереврезка под давлением. Аварийные работы. Установка водомеров. Бурение скважин, кладка сливных ям. Услуга экскаватора. т. 8-950-843-3372, 8-904-448-81-45. 1772 Все виды облицовочных работ. т. 8-989-70955-84. 1775 Штукатурка, шпаклевка, откосы, поклейка обоев. Ремонт любой сложности от простого до элитного. Качество гарантирую. Галина. т. 8-928141-89-25. 1770 Работа с природным камнем-пластушка, тротуарная плитка любого вида сложности. Качество, можно с доставкой материала. Звонить в любое время. т. 8-928-102-72-72, 8-908-196-96-69. 1784 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любыми материалами. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА И РЕМОНТ. Лучшее качество. Стаж 17 лет. Исправим брак других мастеров. Сделаем откосы. ГАРАНТИЯ до следующего ремонта. т. 8-904-504-19-88. 1798 Строительство домов от фундамента до кровли. Принимаем предварительные заявки на весну-лето. При заключении договора скидки до 20%. А также комплексный ремонт квартир, домов, при заключении договора 1 комната - в подарок! Опыт 10 лет. т. 8-928-60-60-911, 8-904-502-61-66.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

23500 Наращивание и коррекция ногтей акрилом. Дизайн. В любое время. т. 8-918-525-87-36, 8-961291-74-30. 22546 Макияж, с выездом на дом. Свадебный, вечерний, на каждый день. От 300 до 800 руб. т. 8-928141-45-41, Ева. 22372 Биорезонансный метод обследования, выявления причины заболевания, подбор наиболее эффективного и безопасного метода устранения причины. т. 8-961-331-07-79, 8-988-535-88-20. 986 Приглашаем вас на бесплатные семинары: «Как управлять своими эмоциями?» (11 апреля в 17.30); «Как сделать, чтобы дети вас слушались, а родители понимали?» (15 апреля в 17.30). Число мест ограничено! Запишитесь прямо сейчас по SMS на номер: 8-903-434-90-00, по т. 237-000, на сайте: www.oasiscenter.ru, ПЦ ОАЗИЗ, пр. Победы Революции, 95. 1080 Услуги визажиста по доступным ценам. т. 8-938-101-72-27.

КУПЛЮ 29795 Выгодно купим металлолом на выгодных для вас условиях. Резка, самовывоз, эл.вес. т. 8-928-184-83-02. 53932 Купим перины, подушки, б/у аккумуляторы, самовары на дровах. Выезд на дом. т. 8-928-142-7755. 171 Дорого закупаем металлолом с выездом на дом, на выгодных для вас условиях. Электронные весы. Расчет на месте. т. 8-928-145-63-09, 8-918527-43-81. 171 Дорого купим металлолом с выездом на дом, эл.весы. Погрузка, самовывоз, расчет на месте. т. 8-909-416-83-74, 8-918-894-97-23. 59502 Куплю б/у аккумуляторы от 250 руб. за штуку. А также старые холодильники, стир. машины, газ. колонки, плиты. т. 8-960-454-75-05. 60535 Купим дорого металлолом у вас на дому, эл. вес, резка, погрузка, расчет на месте. т. 8-903485-43-86. 60534 Закупаем металлолом у вас на дому, на даче, электронными весами, на выгодных условиях. Самовывоз, резка, погрузка, расчет на месте. Вес гарантируем. т. 8-909-419-90-05.

10558 Закупаем металлолом у вас на дому, на даче, эл. весами, на выгодных условиях. Самовывоз, резка, погрузка, расчет на месте. Вес гарантируем. т. 8-903-460-55-85, 8-988-941-55-95.

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

10559 Дорого закупаем металлолом с выездом на дом на выгодных условиях. Эл. весы. Резка. Расчет на месте. Вес гарантируем. т. 8-906-420-7363, 8-988-941-55-95.

19543 НП «Здоровье» предлагает компьютерную диагностику, обеспечивающую получение полной информации о состоянии здоровья без дополнительной сдачи анализов. И самое главное - эффективное лечение всех систем организма. Предварительная запись по тел.: 8-928196-68-98; 8-951-844-51-61; 8-988-548-08-90 с 9 до 19 ч.

13306 Куплю лом черный и цветных металлов. т. 8-961-329-94-60, 8-928-185-19-91. 14910 Куплю ноутбуки, жк мониторы в любом состоянии. Цена договорная, только после осмотра. Обр. с 9 до 17 час. по т. 8-918-502-65-73.

20222 АЛОЭ ВЕРА. Натуральная продукция взрослым и детям. Соки из Алоэ Вера для решения проблем пищеварения: нормализация работы кишечника, устранение вздутия, тошноты, боли в ЖКТ. Снижение веса. т. 8-918-503-50-09. 21414 Психологическая помощь взрослым и детям. Консультирование личностное, семейное, детскородительские отношения, кризисные. Коррекция агрессивного поведения, СДВГ, тревожности у детей и др. пр. К. Маркса, 81, к. 17. Запись по т. 8-928-110-12-11. 22134 Милые женщины! Если вы хотите стать еще привлекательнее и здоровее - рефлексотерапия поможет вам в этом. Сборс веса за неделю от 2 до 5 кг. Предварительная запись по т. 8-928-903-6112. Обр. пр. Победы Революции, 85, оф. 410. 21531 Наращивание ногтей (гель) - 700 р., коррекция - 400 р. Худ. роспись, аквадизайн. Французский маникюр. Дизайн - 100 р. т. 8-989-708-97-94, Виктория. 21976 «Мой Салон» предлагает новые технологии на наращивание ногтей, дизайн, временные татуировки цветной (хной). А также Скидки!!! Пенсионерам стрижка 100 р. Завивка - 300 р. каждый день. ул. Шевченко, 78, «Мой Салон». т. 23-83-08.

18370 Организация закупает МЕТАЛЛОЛОМ. Самая дорогая цена! А также цветной металл, аккумуляторы. Выезд на дом. Резка, погрузка, взвешивание электронными весами. Выезжаем в деревни. Расчет на месте. т. 8-905-432-14-58, 8-928-164-71-77. 19412 Закупаем металл черный, цветной. Дорого! А/м Газель, грузчики. Эл. весы. Выезд на дом. т. 8-928-777-52-16, 8-928-903-01-28, Владимир. 19421 Дорого! Самовывоз. Металлолом. Грузчики. А/м Газель. Вес гарантируем. Оплата мгновенно. т. 8-928-777-52-16, 8-928-903-01-28. 19432 Принимаем стеклобутылку разной конфигурации от 500 шт. Покупаем полиэтиленовые ящики. т. 8-928-607-18-78. 19756 Куплю хромовые сапоги любого размера (неношенные). т. 8-918-530-85-32, д. 8(8636) 26-75-68. 19413 Дорого! Закупаем металлолом, оплата наличными. Грузчики. А/м Газель. Вес. Гарантия. Расчет на месте. Выезд. т. 8-928-903-0128, 8-928-777-52-16, Николай.

21511 МЦ «Доверие - 21 век». Гарантированное лечение избыточного веса, никотиновой и алкогольной зависимостей. Лицензия серия №МЗ РО-Л-01 № 0000039 ЛО6101000016 от 14.03.2008 г. Обязательная запись по тел. 8-904-508-88-48. СЕАНСЫ ПРОХОДЯТ В ГДК.

20344 Куплю автомобиль отечественного или импортного производства на запчасти или под восстановление. Дорого. т. 8-929-814-85-47.

122867 ГИНЕКОЛОГ АФАНАСЬЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА работает с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ВОЗЖЕВА ИРИНА ЭДУАРДОВНА работает с 12 до 16 час., в субботу с 10 до 12 час. Выходной - воскресенье. Обр. г. Шахты, ул. Советская, 279 (ШахтНИУИ, центральный корпус), тел. 28-29-69, 8-918-528-49-86, 8-918-550-23-57, сайт: www.elid-sn.com.

19864 Куплю дорого перины, от 20 до 300 р. и б/у аккумуляторы, дровяные самовары. т. 8-918-56088-02. 22102 Покупаю грецкие орехи у вас на дому. Дорого. т. 8-952-58-93-994. 21008 Куплю ракушечник, б/у, до 200 штук. т. 8-905454-63-62. 21029 Куплю старые холодильники, стир. машины, негодные электродвигатели. т. 8-950-853-10-32. 21822 Покупаю грецкий орех. т. 8-919-88-49-125.

23003 Женский психолог. т. 8-928-765-66-08. 22382 По пр. Победы Революции, 60, в салонепарикмахерской «Эгоистка» стрижки по 150 р. Ученик. Время с 10 до 12 час. т. 8-951-523-75-77, Виктория. 23166 Косметическая маска Диа Дэнс предлагает вам свои услуги по удалению пигментных пятен, прыщей, угрей, морщин, подтяжка овала лица. т. 8-928-173-25-97 (запись).

21223 КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО (перины, подушки). т. 8-928-142-21-04.

21081 По самой выгодной цене закупаем металлолом с выездом на дом, дачу и отдаленные поселки. Погрузка, резка, эл. весы. Подъем вагонеток, старых авто, негабаритные емкости. Вес гарантируем. Без выходных. Обр. по т. 8-950-841-555-6.

21264 Закупаем лом на выгодных вам условиях. Резка, погрузка, взвешивание эл. весами. Расчет на месте. т. 8-938-115-05-55, 8-961-326-32-23. 21080 ООО «Левел» дорого закупает металлолом на дому, дачах и организациях. Резка, погрузка. Взвешивание эл.весами. Предоставление спецтехники: кран-манипулятор бесплатно. Принимаем металлическую стружку, старые авто, вагонетки, емкости. т. 8-928-10-60-900. 22951 Куплю радиодетали, радиостанции, радиоаппаратуру, проигрыватели, усилители, колонки и др. технику. Самовывоз. т. 8-928-140-16-78, с 10 до 17 час. 21298 Куплю по самой высокой цене МЕТАЛЛОЛОМ, аккумуляторы, цветной лом. Выезд на дом. Погрузка, резка, эл. весы, расчет на месте, а также купим старые ванны, котлы, газ. колонки. Возможен выезд в деревню, работаем без выходных и праздников. т. 8-909-430-31-18, 8-928-196-55-72. 21144 Куплю б/у кирпич только целый. Цена договорная. т. 8-909-414-63-64. 21142 Куплю б/у кирпич, самовывоз. Цена 2,50 р. т. 8-904-508-86-36. 21261 Закупаем лом у вас на дому и даче. Резка, погрузка автомашиной манипулятор, Газель, взвешиваем эл. весами, расчет на месте. т. 8-951-504-62-61, 8-928-604-63-78. 22403 Куплю сварочные аппараты в любом состоянии, можно неисправные, кислородные, углекислотные баллоны, котел «Дон-16», б/у. т. 8-904-34440-56. 21316 Куплю у населения металлолом дорого: холодильники, газ. печи, стиральные машинки, а также любой негабарит: емкости, вагонетки, авто (не на ходу). Расчет на месте. Цветной металл. т. 8-908-505-11-76. 21315 Куплю по самой высокой цене металлолом. Выезд на дом, погрузка и резка бесплатно. Эл. весы, расчет на месте. Возможен выезд в деревню. А также куплю цветной металлолом, старые котлы, ванны, аккумуляторы, вагонетки, авто - не габарит. т. 8-918-552-71-70. 21314 По самой высокой цене куплю металлолом черный и цветной, а также: холодильники, стиральные машины, газовые котлы, радиаторы, сварочные ап-ты, аккумуляторы. т. 8-928-131-6213, 8-951-525-49-52. 23109 Куплю участок, квартиру или домовладение. Рассмотрю все варианты. т. 8-929-821-75-55. 21350 Принимаем металл, аккумуляторы. Весы электронные. Расчет на месте. ДОРОГО. т. 8-928629-56-04. 21348 Принимаем металл. ДОРОГО. Вывоз. Электронные весы. Расчет на месте. т. 8-988-57324-72. 21349 Принимаем металлолом на дому. Вывоз. Расчет на месте. ДОРОГО. т. 8-908-502-50-34. 23782 Куплю квартиру или домовладение в любом р-не города. Рассмотрю все предложения. т. 8-906-424-96-60.

23197 Дорого закупаем металлолом с выездом на дом. Резка, погрузка, самовывоз. Взвешивание эл.весами, расчет на месте. т. 8-928-130-25-44. 23194 Закупаем металлолом с выездом на дом. Сами режем и грузим. Взвешиваем эл.весами на месте. т. 8-909-440-15-80. 23196 Куплю у вас дома, на даче металлолом. Резка, погрузка, самовывоз. Взвешивание электронными весами, расчет на месте. т. 8-928-153-96-66. 23784 Предприятие покупает лом черных и цветных металлов на выгодных для вас условиях. Режем, взвешиваем, грузим, расчет на месте, эл. весы. Работаем без выходных. т. 8-961298-06-20. 23395 Срочно! Куплю дом или квартиру, недорого. Рассмотрю любые предложения. Для себя. т. 8-989704-85-38. 1174 Куплю квартиру или домовладение. Рассмотрю все варианты. Т. 25-59-01, 8-928-604-61-99. 23786 Закупаем лом черных и цветных металлов по самой высокой цене. Также берем старые авто, аккумуляторы. Резка, погрузка, самовывоз. Эл. весы. т. 8-961-400-89-40. 23510 Куплю дом или квартиру, коттеджн. типа в г. Шахты или в п. Каменоломни. Рассмотрю все варианты. т. 8-961-310-05-19. 23818 АОА «СЗС» открывает филиал по скупке молока в г. Шахты. Скупаем свежее коровье молоко в любых количествах. Выгодная цена. Своевременная оплата. т. 8-928-603-4708, 8-928-901-84-17. 23816 Организация закупает МЕТАЛЛОЛОМ. Самая дорогая цена! А также цветной металл, аккумуляторы. Выезд на дом. Резка, погрузка, взвешивание электронными весами. Выезжаем в деревни. Расчет на месте. т. 8-961-286-95-11.

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

51

23198 ООО «Дончермет» закупает металлолом на дому у населения и организаций. Резка, погрузка. Взвешивание электронными весами. Расчет на месте. Лицензия №6159129. т. 28-88-89, 8-918898-23-72. 23815 Куплю по самой высокой цене МЕТАЛЛОЛОМ, аккумуляторы, цветной лом. Выезд на дом. Погрузка, резка, эл. весы, расчет на месте, а также купим старые ванны, котлы, газ. колонки. Возможен выезд в деревню, работаем без выходных и праздников. т. 8-903-438-82-16. 23811 Покупаем по самой высокой цене МЕТАЛЛОЛОМ. Газ. печки, стир. машинки, газ. котлы, холодильники, ванны. Режем, грузим. За резку денег не берем. Расчет на месте. Выезжаем в деревни, на производства, на дачи. Покупаем цветной металл. Всякие автомобили, сварочные аккумуляторы. т. 8-951-537-95-23. 1174 Срочно! Куплю домовладение, можно стройвариант, р-н: Парковая, Красина, Хабарова, 1-е Пересечение. Рассмотрим все варианты. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Срочно куплю квартиру или дом в г. Шахты, рассмотрим все варианты. Посредникам не беспокоить. Т. 8-928-100-13-99, 8-988-947-00-02. 1174 Куплю или сниму квартиру в г.Шахты. Посредникам не беспокоить. Т. 8-909-420-30-98. 1856 Куплю грецкий орех на дому. Дорого. т. 8-928-183-73-27. 1461 Закупаем у населения электросварочное оборудование, газовое оборудование, кондиционеры «БК», холодильники, стиральные машинки, телевизоры ламповые, орехи, аккумуляторы. Все по самой высокой цене. т. 8-950-849-34-11. 1462 Куплю радиодетали, платы, приборы, бобинный магнитофон «Ростов» 101-102, аккумуляторы, СНЦ, СЦД, САБ. т. 8-909-406-81-93. Николай.

МАГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 19758 Вы попали в сложную ситуацию? Я помогу вам! Сниму порчу, сглаз, проклятие, избавлю от алкоголизма. Делаю прогнозы. Работа по фото. Обереги на удачу, любовь. Гарантированный результат. Обр. по т. 8-908-503-34-18, 27-20-53, с 10 до 20 час.

19995 Гадание все виды. Магия любви, удачи, бизнеса и здоровья. Избавление от алкоголизма по фото. Чистка домов, офисов. Результат в день обращения. т. 8-928-152-52-15. 22862 Маг. Эзотерик. Помощь в различных ситуациях. Здоровье, удача, семья, защита. Вредные привычки. Результат гарантирован, если следовать инструкциям. т. 8-903-437-58-32, Владимир.

23097 Потомственная целитель Анна снимет все воздействия, наведенные черной магией. Сглаз, порча, алкоголизм. Вернет ушедшего мужа, жену. Приворот, отворот. Гадание. Диагностика по фото. Ставлю защиту на всю жизнь. Заговоры. Гарантия 100% и мн. др. Ваша вера, моя сила. т. 8-952-581-26-01, 8-909-418-77-80, Анна. 22478 Магия, гадание: Таро, воск, классика. Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия, родовое проклятие. Верну любимого по фото и без. Код на деньги, удачу. Прием бесплатно. т. 8-952-579-13-42. 23165 Владение всеми видами колдовства. Сильнейшая любовная магия. Уникальный вечный приворот. Решение любых проблем, независимо от характера и сложности. Магические ритуалы на восстановление потерянной любви и разбитых сердец. т. 8-928-173-25-97. 23167 Предсказание на близкое и будущее на картах Таро, карта будущего, карта желания. Провожу сеансы, консультацию и исправление судьбы. Приворот по фото и без 100%. Обряды на привлекательность партнера(ши). Оказываю помощь тяги к спиртному. Обряды на замужество. Работа на расстоянии, по фото. т. 8-928-761-00-35. 23164 Все виды гадания, помогу узнать будущее, настоящее. Помогу в любовной магии и в исцелении от многих недугов. Помощь в бизнесе. т. 8-951494-44-96. 23553 Татьяна Терро поможет вам соединить семьи, любящие сердца, вернет любимую (го), снимет, сделает приворот по фото и без, снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, печать одиночества, помощь в развитии бизнеса, в продаже жилья. т. 8-952-564-27-35. 23554 Гадание на картах. Отворот и приворот по фото и без. Помогу вернуть любимого, любимую. Сниму все воздействия, наведенные черной и белой магией, сниму сглаз, порчу. Венец безбрачия, родовое проклятие. Устраню зависимость. Чистка жилья, индивидуальные амулеты. Оберег, мн. др. т. 8-928-954-21-16.

Телефон рекламной службы:

22-69-70


52

ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

328. Реклама

946. Реклама

Дон-Пласт-Сервис

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Â ïðîäàæå áîëüøîé àññîðòèìåíò

Ðåàëüíûå öåíû.

ËÞÑÒÐ

РОЛЛСТАВНИ

ЛЮСТРА в подарок*

îôèöèàëüíûé ïàðòíåð êîìïàíèè Ïëàñò-Ñåðâèñ ïëþñ

* Источник информации об организаторе, о правилах проведения, сроках скидок и подарков, месте и порядке их получения по указанному адресу.

***Кредит предоставлен банк «Русский стандарт»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО В ПОДАРОК**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ Ðîññèÿ, Êèòàé

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

*Äîïîëíèòåëüíûå ñêèäêè ïåíñèîíåðàì è âåòåðàíàì!

CALEO

пленочный теплый пол

•ÁÛÑÒÐΕ×ÈÑÒΕÄÎÑÒÓÏÍÎ

ул. Советская, 137, оф. 106

РАССРОЧКА *** Дом техники (вход с улицы), КРЕДИТ***

Âåñåííèå ñêèäêè*.

РОЛЛ СТАВНИ, РОЛЛ ВОРОТА

ул. 50 лет ВЛКСМ, 9

т. 28-95-08, 8-988-999-24-72

п. ХБК, ДК Текстильщик, офис 145 (2 этаж), т. 8-928-120-78-22

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

БЕТОНИТ, БРУСЧАТКА

полусухого прессования Источник информации об организаторе, о правилах проведения акции и сроках по указанному адресу и тел.

ул. Дачная, 288 «б» т. 8-918-519-65-81, 8-928-185-30-14

Скидка действует на готовую продукцию с 1.04 по 30.04.13г.

Äåêîðàòèâíûé

ул. Дачная, 288 «б» т. 8-918-519-65-81, 8-928-185-30-14

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА поребрик, водосток, фасадная плитка, укладка, доставка манипулятором, аренда виброплиты

КУПОН

УДАЧНАЯ ПЛИТКА

Предъявителю скидка* 5%

628. Ðåêëàìà

370. Ðåêëàìà

Хотите комфорта и надёжности? ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Ролл-ставни Ворота: секционные распашные откатные роллетные

% -20 ка д и к с

КАЛИТКИ от Автоматика производителя для ворот ALUTECH пр. Победы Революции, 85 литер 1 «А» (напротив ЗАГСа), тел. 26-27-86, 8-928-183-24-24

841. Ðåêëàìà

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Германия от 400руб/м2 * ** * рассрочка предоставляется ИП Жаворонкова ** Кредит предоставляется банком «Хоум Кредит»

972. Реклама

* Источник информации об организаторе, о правилах проведения, сроках скидок и подарков, месте и порядке их получения по указанному адресу.

ОКНА

Качественная отделка откосов

*Подробнее об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у продавцовконсультантов по указанным адресу и телефонам.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Cоциальные цены и скидки ки для пенсионеров.

Источник информации об организаторе, о правилах проведения акции и сроках по указанному адресу и тел. Срок действия акции с 1.04 по 30.04.13г.

682

Оформление заказа на дому у и замер - БЕСПЛАТНО! пр. Победы Революции, 111, т. 8-918-55-55-061; ул. Индустриальная, 1 «б» (ХБК), т. 8-919-871-68-78; р-к «Квартал удачи», т. 8-919-871-75-90; пр. Победы Революции, 103 а (напротив «Морозко»), т. 8-918-524-17-97 831. Реклама

*

Скидки действуют с 1.04 по 30.04.13г. Источник информации об организаторе, о правилах проведения акции и сроках по указанному адресу и тел.

Подробнее об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов по указанному телефону.

г. Новочеркасск


ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

53

912. Реклама

952. Ðåêëàìà

2000мм

1400мм

2000мм

8380 руб.

Подоконник 200-1400мм Подоконник 400-1500мм 1300 мм

1400мм

7950 руб.

1400мм

1300мм

2000мм

ОКНА и ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ

пластиковые

700 мм

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

5930 руб.

Ленина, 145 Отлив 150-2000мм Подоконник 400-2200мм

Отлив 150-1300мм Подоконник 400-1500мм

окна и двери

не росс мецкие ийск о им з кна по арпл ата м

алюминиевые конструкции ролл-ставни ворота

тел.: 22-35-84 288-728 833. Ðåêëàìà

803. Ðåêëàìà

КОМПАНИЯ ENWIN

*

Внимание акция ! с 30 марта по 30 апреля

1300мм

2100мм

1400мм

1400мм

7000 руб.

2100мм

800мм

22-57-39 ул. Советская, 143 23-69-08 ул. Советская, 204 8-928-138-72-84 пр. Победы Революции, 75

700мм

2100х1400

1400

1300х1400

2100

6950 руб.

4950 руб.

*Срок действия акции с 30.03.13г. по 30.04.13г. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения можно узнать у консультантов по указанным адресам и телефонам.

ОКНА

Это не АКЦИЯ! Это реальные цены от производителя!

800 Reachmont (60мм) 5 800р. 8 050р. 8 250р. ENWIN (60мм) 5 950р. 8 300р. 8 400р. 700 LG (60мм) 7 150р. 9 800р. 10 000р. Deceunink Forvard(сер.упл.) 6 750р. 9 100р. (пр-во Германия) 9 700р. SСHUCO (сер. упл.) (70мм) 7 300р. 10 400р. 9 800р. (пр-во Германия) Вся фурнитура укомплектована приподнимателем-блокиратором, фурнитура «Мако» дополнительно оснащена микропроветриванием.

А ТАКЖЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ул. Советская, 186, тел. 22-48-24, 8-928-764-94-01, 8-919-886-56-07 * Источник информации об организаторе, о правилах проведения, сроках скидок, месте и порядке их получения по указанному адресу.

Рассрочка, кредит*, предоставляет банк «Хоум кредит». 1105. Реклама

410.

1107. Ðåêëàìà

30% - 1-ый взнос 4 месяца РАССРОЧКА*

ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО с 1.03 по 31.12.13г. Подробнее об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у продавцов-консультантов по указанным адресу и телефонам.

П ОТ

РО

В ИЗ

ОД

Е ИТ

ЛЯ

* Рассрочка предоставлена ИП Сучковым С.П.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

тел./факс 23-80-20, г. Шахты, ул. Советская, 184 «а» тел.: 28-82-23, 22-37-38


54

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

¡™·Ï¿ÃÊÈÂʺ·Ã ’ 

782. Ðåêëàìà

832. Ðåêëàìà

Выезд замерщика, дизайнера

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Zetta

Гефест

1038. Ðåêëàìà

«РЕШЕНИЕ. КАЧЕСТВО. КОМФОРТ»

металлопластиковые и алюминиевые вертикальные ггоризонтальные о классические римские

ОКНА ЖАЛЮЗИ ШТОРЫ РОЛЬШТОРЫ классические

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БОЛЕЕ 1000 МОДЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЕ НА ЗАКАЗ НИЗКИЕ ЦЕНЫ КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

г.Шахты, ул. Ленина, 168 28-90-77, 8-909-423-13-69

Импортные бесшовные 400 р./м2 Россия - 250 р./м2

и для металлопластиковых окон

Выезд замерщика бесплатно. Нам 9 лет!

РОЛЬСТАВНИ

ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

пружинно-инерционные пружи ужи уж жии ж и с электроприводом

т. 8-928-760-06-08, 8-908-509-19-60

ТТел.: Тел ел.: 8-988 ел.: 8-988-561-20-52, 8-98 -9988 888 825-00-02, 23-78-04. ул. Советская, 143 у ул 974. Ðåêëàìà

1111. Ðåêëàìà * Источник информации об организаторе, о правилах проведения акции и сроках по указанному адресу и тел. Срок действия скидки с 27.03.13 по 30.04.13г.

ДОН-ЮГ-СЕРВИС

*

РОЛЛСТАВНИ, РОЛЛВОРОТА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ОКНА И ДВЕРИ

Гарантия 5 лет

БЕСПЛАТНО:

ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА ǧǞǪǽǫǧǬǧǾ - доставка - подъем на этаж - демонтаж - консультация - замер отделочные работы, сайдинг, пластик

ул. Советская, 153 оф. 4 (кооперативный техникум)

Т.: 28-88-88, 25-83-47, 8-928-114-86-57

ǣǠǤǯǧ

межкомнатные, входные

dz

Ȟȍ ȡ Ƞ Ȗ ȡȞț

* Источник информации об организаторе, о правилах проведения, сроках скидок, месте и порядке их получения по указанному адресу. *Акция с 30.01.13 по 31.03.13г.

1080. Реклама

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ǭǩǬǞ Жалюзи

Ролл-ставни Секционные и ролл-ворота Москитные сетки NEW КЛИМАТКОНТРОЛЬ

Балконы под «ключ» **Рассрочка предоставлена «Русфинанс Банк», «Русский стандарт».

**

РАССРОЧКА ПЕРЕПЛАТА 0%

Тел. 28-70-90, 8-928-178-00-86 ул. Шевченко, 123 (напротив входа в Дом Быта)

793. Ðåêëàìà

557. Реклама

ǮǯǭdzǬǞǰDZǧǪǰ ǫǮ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ Специальное предложение!

ПЛИТКА

1,5 ì

305 ð.

1,5 ì

260 ð.

tDZǯǭDZDzǞǯǬǞǾ tdzǞǰǞǣǬǞǾ tǭǟǪǧǵǭǠǭǶǬǞǾ tǟǭǯǣǽǯǺ tǮǭǯǤǟǯǧǩ tǠǭǣǭǰDZǭǩǧ

1,7 ì

345 ð.

1,7 ì

295 ð.

по уникальной технологии «Систром»

2,0 ì

410 ð.

2,0 ì

345 ð.

ÏÐÎÔËÈÑÒ ÏÐÎÔËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÖÂÅÒÍÎÉ îò 170 ð./ì2 ÂÀÍÍÛÉ îò 143 ð./ì2

6,0 ì

1250 ð. 6,0 ì 1035 ð. Металлочерепица - 210 р./м2

А также трубы профильные, трубы водо-газопроводные,

арматура, швеллер, уголок, стальной лист. Металлобаза в пос. Красина

ул. Красинская д. 36 тел.: 8 (8636) 289-663, 268-793 Ждем Вас с 8-00 до 18-00 без перерыва и выходных 616. Ðåêëàìà

Производство и укладка Áîëåå 15 ëåò íà ðîññèéñêîì è çàðóáåæíîì ðûíêå Огромное количество достоинств: европейское качество, идеальная геометрия, окрашенная по массе, повышенной морозостойкости, широкая гамма цветов, индивидуальный подход к заказчику.

20 лет РККА ул. Производственная, 2, тел. 8(8636)26-48-80, 8-918-533-21-00. 863. Ðåêëàìà

1071. Ðåêëàìà

tǩDzǴǬǧ ГАЗОБЛОК г. Шахты, пр. Победы Революции, 62, тел. 22-16-53 tǷǩǞdzǺʰǩDzǮǤ www.skb-uran.ru tǯǭǪǪǰDZǞǠǬǧ 23 года КИРПИЧ Низкие цены! КРЕДИТ на рынке! Цены с доставкой и выгрузкой tǥǞǪǽǦǧ 1990г. - 2013г. Ðàáîòàåì г. Красный Сулин, пер. Свободы, 1 áåç âûõîäíûõ т.: 8(86367)5-21-71, вых. воскресенье tǤǠǯǭǭǩǬǞ МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Удобные подъезд и стоянка

Гуковский рядовой кирпич от 7-50 руб./шт.

ЗАО «Кредит ЕвропаБанк». Лиц. БР№3311

ПОТОЛКИ ГОРОДА 8-989-622-19-19, 8-928-622-19-19 пр. Победы Революции, 79 «а» магазин «Лампус»

Краснодарский от 3800 руб./куб.м Размеры: 100х250хх625, 150х250х625, 200х250х625, 200х300х625, 200х400х625

Блоки стеновые Экологическая безопасность жилья 590х300х200 Минимум материальных затрат 590х300х250 Сокращенные сроки строительства 590х300х300 www.ems-don.ru, г. Новошахтинск, Перегородочные 590х300х100 пр. Ленина, 20, ул. Бестужева, 95 ООО «ЭМС»