Page 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mã đề thi 381

469

526

758

847

924

A

B

C

A

D

B

D

A

C

C

B

C

C

D

B

C

A

D

A

B

C

C

D

B

C

A

B

B

D

A

C

C

A

A

C

B

C

C

A

C

B

D

D

B

A

A

C

A

D

D

B

C

A

D

A

D

D

A

B

C

A

D

A

B

C

A

B

D

B

B

A

C

C

A

A

B

B

B

B

A

D

B

B

D

C

A

C

C

B

D

C

C

B

B

D

D

D

D

B

D

C

A

C

B

C

B

D

A

D

C

D

D

A

D

A

A

C

A

B

C

D

C

C

A

D

B

B

B

C

A

D

C

A

D

D

A

B

B

D

B

D

B

C

C

B

C

B

A

C

B

A

A

B

C

A

C

C

C

C

B

D

B

A

D

B

D

D

D

B

C

C

C

A

A

B

B

C

C

A

C

C

A

A

D

B

B

1


Câu số 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Mã đề thi 381

469

526

758

847

924

C

B

B

C

C

C

B

A

D

B

A

D

B

D

D

B

C

A

D

A

D

D

D

D

D

B

A

A

C

A

A

D

B

D

A

C

A

C

D

D

C

D

D

C

A

B

A

A

B

D

C

C

A

B

B

C

D

D

B

B

A

B

A

D

C

C

B

B

A

D

D

A

D

B

A

A

C

C

B

A

D

D

D

A

C

D

D

D

B

B

D

C

A

C

B

A

A

A

B

A

A

D

2

Dasinhct pt tn k13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you