Page 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC – Giáo dục trung học phổ thông

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mã đề thi 152

246

328

475

641

719

A

B

B

B

C

D

B

A

A

A

C

C

A

C

A

D

B

D

A

D

C

D

C

B

C

C

C

B

A

A

A

C

C

B

A

D

A

C

B

A

B

A

C

B

D

D

B

B

C

D

B

A

C

A

B

B

A

B

B

C

A

A

B

B

A

C

D

B

A

C

B

A

C

A

B

A

B

B

B

C

C

C

A

B

B

B

C

B

D

B

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

D

B

A

A

B

C

A

C

A

B

D

D

D

D

B

D

D

A

D

B

C

A

C

A

D

A

D

A

A

B

C

B

B

D

D

C

A

D

C

A

A

C

C

C

D

D

D

A

C

A

A

C

C

D

A

D

D

B

B

C

D

C

B

A

A

D

B

B

C

C

C

C

B

A

A

B

B

A

C

A

D

D

D

B

A

A

1


Câu số 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Mã đề thi 152

246

328

475

641

719

D

A

A

A

A

B

D

D

D

D

D

C

B

A

A

C

D

D

B

A

A

D

A

C

D

D

D

C

B

C

B

B

B

A

C

B

C

D

D

B

A

A

A

C

C

A

D

D

D

C

C

D

C

D

B

B

B

D

D

B

D

A

A

B

B

C

C

B

B

A

B

A

D

B

B

B

A

D

C

C

C

C

B

D

B

D

D

D

D

C

A

D

D

D

C

A

D

D

D

B

D

D

2

Dahoact pt tn k13  
Dahoact pt tn k13