Page 1

®

FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel.+48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701

www.fcpk.pl

SPRĘŻYNY GAZOWE I JEDNOSTKI CAM

GAS SPRINGS AND CAM UNITS


Sprężyny gazowe

Gas springs

I.


FCPK

ROZDZIAŁY SEPARATIONS

I. Sprężyny gazowe II. Sprężyny gazowe MICRO III. Jednostki do wykrawania bocznego CAM

I. Gas springs II. Gas springs type MICRO III. Lateral punching units with cam system


INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION

FCPK

IDENTYFIKACJA Wszystkie sprężyny gazowe są oznakowane poprzez nieusuwalne grawerowanie symboli, zgodnie ze standardami europejskich norm (97/23/EC).

SKOK ROBOCZY Skok roboczy pozostaje niezmienny dzięki mechanicznemu ograniczeniu. Wszystkie sprężyny gazowe pracują wykorzystując swój skok nominalny (S), przy czym każda sprężyna ma zapas skoku. Jednak zaleca się ponadto pozostawienie 10% rezerwy dla skoku.

TEMPERATURA PRACY Maksymalna temperatura robocza wynosi 80°C. Wyższe temperatury mogą uszkodzić elementy uszczelniające, co może skutkować znacznym skróceniem żywotności sprężyn.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE GAZU W SPRĘŻYNIE Maksymalne ciśnienie gazu w sprężynie (przy 20°C) wynosi 150 bar, z wyjątkiem modeli: SG-C14, SG-C19, SG-K25, SG-R16, SG-R24, SG-R24, SG-A20, SG-A25, SG-G22, SG-G25, SG-G26, SG-H.., dla których maksymalne ciśnienie gazu wynosi 175 bar.

MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ PRACY TŁOCZYSKA Maksymalna szybkość pracy tłoczyska zależy od rodzaju sprężyny gazowej i jest podana w specyfikacji technicznej każdego modelu sprężyny.

MAKSYMALNA LICZBA TAKTÓW Aby obliczyć maksymalną liczbę taktów na minutę (N) należy użyć poniższej fomuły: N=

K 2xS

K- wksaźnik obliczeniowy (wartość podana w specyfikacji technicznej każdego modelu)

S- skok roboczy

SIŁA WSTĘPNA Siła wstępna sprężyny gazowej obliczana jest przy wykorzystaniu przekroju roboczego i ciśnienia gazu w sprężynie zgodnie ze wzorem: Fi- nominalna siła wstępna (daN) A - przekrój roboczy w cm (wartość podana w specyfikacji

Fi= A x P

technicznej każdego modelu)

P - ciśnienie gazu w sprężynie (bar)

ZMIANY SIŁY WSTĘPNEJ Obciążenie można modyfikować tak, aby zmieniała się siła wstępna sprężyny. Jeżeli znamy siłę wstępną można skorzystać z następującego wzoru:

P=Pi x

P - żądane ciśnienie (bar) Pi- nominalne ciśnienie gazu w sprężynie gazowej (bar) F - żądana siła wstępna (daN) Fi- nominalna siła wstępna sprężyny gazowej (daN)

F Fi

ZMIANY SIŁY WSTĘPNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY Temperatura gazu wpływa na jego ciśnienie w sprężynie i jej siłę. Siły podane w katalogu odpowiadają ciśnieniu gazu w sprężynie przy 20°C. Poniższy wykres pokazuje jak zmienia się ciśnienie azotu w zależności od temperatury. 185 80 OC

180

Ciśnienie (bar)

175 170 165 160 155 20 OC

150 145 140

0

10

20

30

40

50

60

Temperatura ( C) O

I.1

70

80

90


INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION

FCPK

WARTOŚĆ SIŁY W ZALEŻNOŚCI OD SKOKU Podczas pracy sprężyny gazowej przy nacisku wzrasta ciśnienie gazu wewnątrz sprężyny, co z kolei powoduje wzrost jej siły. Na wykresach danych technicznych dla każdego modelu sprężyny pokazano siły występujące w połowie skoku sprężyny.

MOCOWANIE SPRĘŻYN GAZOWYCH W NARZĘDZIU Sprężyny gazowe można mocować w każdej pozycji. W celu zapewnienia sprężynie jak najdłuższej żywotności zaleca się: - właściwe mocowanie sprężyny w narzędziu.

- nie mocować trzpienia sprężyny bezpośrednio do narzędzia.

A A

- sprężyna gazowa musi pracować pod kątem prostym w stosunku do powierzchni styku.

0,20

- nie należy poddawać sprężyny gazowej działaniom sił bocznych. - chronić przed uderzeniami, zwłaszcza tłoczysko, gdyż każda niedokładność może doprowadzić do utraty ciśnienia.

- chronić przed zabrudzeniami (płynnymi czy też kurzem, piaskiem itp.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI Wszystkie oferowane sprężyny gazowe można naprawiać. W tym celu dostępne są zestawy części zapasowych elementów zużywających się. Zestawy te zawierają także instrukcje dotyczące konserwacji. W żadnym wypadku nie należy rozkładać i składać z powrotem sprężyny gazowej bez wymiany wszystkich elementów zawartych w zestawie. Uwaga: Wszelkie naprawy i konserwacje powinny wykonywać tylko osoby do tego uprawnione i przeszkolone w tym celu. Podczas napraw i konserwacji należy używać wyłącznie oryginalnych części. Nie należy przekraczać maksymalnego skoku sprężyny podanego w tabeli (zbyt mocno sprężony gaz może uszkodzić cylinder). Zaleca się 10% rezerwę dla skoku. - sprężyny gazowe należy ładować wyłącznie azotem (N2). - należy napełniać sprężynę tylko przy maksymalnie wysuniętym tłoczysku sprężyny. - przed rozłożeniem sprężyny należy ją całkowicie opróżnić z gazu. Tłoczysko powinno być całkowicie wprowadzone do cylindra. - nie należy przekraczać maksymalnych i minimalnych wartości ciśnienia gazu (wartości podane w specyfikacji technicznej każdego modelu). - WAŻNE: Zużytą sprężynę gazową należy całkowicie opróżnić z gazu.

POMOC TECHNICZNA Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sprężyn gazowych prosimy o kontakt z nami. Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomożemy dobrać asortyment tak, aby najlepiej spełniał Wasze wymagania.

GWARANCJA I TRWAŁOŚĆ Na sprężyny gazowe udzielamy 12-miesiecznej gwarancji (od daty zakupu), lub równowartość 100 tys. metrów przemieszczenia liniowego tłoczyska sprężyny przy pojedynczym skoku: min. 25mm. Dla sprężyn o mniejszym skoku dajemy gwarancję na 2.000.000 cykli. Aby gwarancja była ważna (pokrywa ona także koszty pracy i części) muszą być spełnione następujące warunki: 1. Sprężyna nie ma żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, uderzenia, rdza, ślady spawania itp...). 2. Sprężyna była używana zgodnie z zaleceniami i specyfikacjami technicznymi. 3. Nie manipulowano przy sprężynie (otwarcie sprężyny powoduje utratę gwarancji). I.2


INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION

FCPK

IDENTIFICATION All gas springs are identified by means of a permanent engraving on the body in accordance with the standards estabilished in European norms (97/23/EC).

WORKING STROKE The working stroke remains invariable in use thanks a mechanical stop. All gas springs can work using the total nominal stroke (S) as each gas spring has a sroke reserve. It is, however, recommended to forsee a 10% sroke reserve.

SERVICE TEMPERATURE Maximum working temperature is 80°C. Higher temperatures could damage air-tight elements, seriously affecting gas spring useful life.

MAXIMUM PRESSURE LOAD The maximum pressure load (at 20°C) is 150 bar, except for the SG-C14, SG-C19, SG-K25, SG-R16, SG-R24, SG-R24, SG-A20, SG-A25, SG-G22, SG-G25, SG-G26, SG-H.. models where the maximum load is 175 bar.

MAXIMUM STEM WORK The maximum stem speed is variable, depending on the kind of gas spring. Maximum working speeds are indicated in each model’s technical specifications.

MAXIMUM RATE In order to calculate the maximum rate per minute (N) the folowing formula should be used: N=

K 2xS

K- calculation ratio (values indicated in each model’s technical specifications) S- working stroke

INITIAL FORCE Gas spring initial force is calculated taking account the working cross-section and the pressure load , following this formula: Fi- initial nominal force (daN) A - Working cross-section in cm (values indicated in each model’s technical specifications) P - pressure load (bar)

Fi= A x P

INITIAL FORCE VARIATION Load pressure can be modified so as to vary a gas spring’s initial force. If we know the desired initial force we will apply the following formula: P=Pi x

P - pressure required (bar) Pi- gas spring nominal pressure load (bar) F - initial force required (daN) Fi- initial gas spring nominal force (daN)

F Fi

INITIAL VARIATION DEPENDING ON TEMPERATURE Gas temperature will affect gas spring pressure and therefore its force. Forces indicated in the katalog correspond to pressure loads at 20°C. The graph (temperature / pressure) shows how nitrogen pressure changes depending on the temperature. 185 80 OC

180

Pressure (bar)

175 170 165 160 155 20 OC

150 145 140

0

10

20

30

40

50

60

Temperature ( C) O

I.3

70

80

90


INFORMACJE OGĂ“LNE GENERAL INFORMATION

FCPK

FORCES DEPENDING ON THE STROKE USED When a gas spring is compressed during its work, the gas pressure is incrased because of the decrase in volume and thus, the gas spring increases its force. In the graphs of the technical specifications fore each model it is possible to see the force obtained at an intermediate stroke point.

GAS SPRING ASSEMBLY ON THE TOOL The gas springs can be used in every position. In order to ensure maximum useful life we recommend:

- attaching the gas spring properly onto the tool.

- do not attach the gas spring rod onto the tool itself.

A A

- the gas spring must always work in a completely perpendicular angle with respect to the contact surface.

0,20

- the gas spring must not be subjected to lateral forces. - protect from blows, especially the rod. Any imperfection can bring about a loss of pressure. - protect from liquid and solid contamination.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE All gas springs can be repaired. Complete series of spare-part kits with all the elements that can become worn out.These kits include maintenance instructions. Never dismantle a gas spring and put it together again without replacing all the elements contained in the kit. Caution: Any handling or maintenance must be carried out by authorised staff, duly trained for this purpose. . Always use original components, accessories and spare parts in gas spring handling, maintenance or installation operations. Never go over the maximum stroke indicated in the table (due to possible brakeage of pressurised body).It is recommended to foresee minimum a 10% stroke reserve. - gas springs must be loaded only with nitrogen gas (N2). - never load a gas spring if the stem is not completely extended. - do not dismantle a gas spring without fully unloading any gas content. The stem mus be fully introduced into the body. - respect maximum and minimum filling pressures. (Values indicated in the technical specifications for each model). IMPORTANT: At the end of gas spring useful life, the gas spring should be emptied completely.

TECHNICAL ADVISE We have an advise service at our customer’s disposal. Through this service you will be informed by specialised technicians, who will answer all your enquiries and who will also help you choose the most suitable gas spring for your needs, depending on the work you need to carry out.

GUARANTEE AND DURABILITY We offers a one-year guarantee on gas springs from their date of acquisition or the equivalent to a 100,000 meters stem lineal displacement in gas springs with a stroke equal to or over 25mm. For gas springs with a shorter stroke there is a 2.000.000 cycle guarantee. The guarantee (that covers parts and labour costs) is applicable only if the following conditions are fulfilled: 1. The gas spring has no no signs of damage (blows, scratches, streaks, rust, detachment of welding...) 2. Its application and use have fulfilled the technical specifications, as well as the various recommendations. 3. The gas spring has not be unduly manipulated (opening the gas spring cancles the guarantee). I.4


FCPK

P Bar

SYMBOLE SYMBOL SYSTEM

Ciśnienie gazu w sprężynie przy 200C (Bar)

Load pressure at 200C (bar) Niezależna sprężyna gazowa z opcjonalnym połączeniem z panelem sterowania.

Autonomous gas springs with optional connection to a control panel.

Fa daN

Siła wstępna w sprężynie swobodnej (daN)

Fc daN

Siła końcowa przy maksymalnym pełnym skoku sprężyny.

Initial force in open gas spring (daN)

Final force in complete stroke. Waga w Kg

Kg Kg

Weight in Kg

A cm2

Roboczy przekrój poprzeczny w cm2

S max V l

Working cross-section in cm2 Maksymalny skok sprężyny (mm)

Max. stroke (mm) Objętość gazu (litry)

Gas volume (litres)

La mm

Długość sprężyny swobodnej (mm)

Lc mm

Długość sprężyny przy pełnym obciążeniu (mm)

I SO

Open gas spring length (mm)

Closed gas spring length (mm) Zgodność z normami: ISO11901 / CNOMO E.24.54.815.N / VDI 3.003

According to ISO11901 / CNOMO E.24.54.815.N / VDI 3.003 norms

Ze względu na stałe doskonalenie produktów, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki i danych technicznych opisywanych w tym katalogu wyrobów bez wczewcześniejszego uprzedzenia. Wszystkie wymiary są nominalne z wyjątkiem tych, dla których określono tolerancje (wyrażone w mm)

In the context of a policy of constant product improvement, manufacturer reserves its right to carry out modifications of the technical characteristics of the products in this catalog without previous notice. All the dimensions are nominal except for those which tolerances are indicated, which are expressed in mm I.5


FCPK

BADANIA I ROZWÓJ RESEARCH AND DEVELOPMENT

Sprężyny gazowe z tłoczyskiem tulejowym.

Special gas springs with hollow stems.

Specjalne sprężyny gazowe z tłoczyskiem o kulistym łbie.

Special gas springs with spherical stem heads. Standardowe sprężyny gazowe ze specjalnymi elementami uszczelniającymi pozwalającymi na pracę w wysokich temperaturach (max 1800C).

Standard gas springs with special air-tight seals for high temperature (max 1800C) applications.

Specjalne sprężyny gazowe do pracy pociągowej (rozciągane).

Special gas springs for traction work.

Cylindry z podwójnymi wyjściami G1/8'' do łączenia sprężyn gazowych.

Body with double G1/8” outlets for linked gas springs.

Sprężyny gazowe o specjalnych siłach, skokach i specyfikacjach.

Gas springs with special forces,strokes and specifications.

Nasze produkty są stale ulepszane aby coraz lepiej spełniać rosnące wymagania klientów. Staramy się zawsze dostarczać Państwu jak najlepszy produkt po jak najlepszej cenie.

Every day, our R+D department is at work developing new products to satisfy a demanding and competitive market. We have a constant and long-standing commitment towards offering good quality, low costs and a high profitability in all our products.

I.6


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F...C

INSTALACJA SPRĘŻYNY DO PRACY W SYSTEMIE SPRĘŻYN POŁĄCZONYCH CONNECTED GAS SPRING INSTALATIONS W celu podłączenia sprężyny gazowej do systemu sprężyn połączonych należy przestrzegać poniższej instrukcji: 1

- zdemontować pokrywę zaworu

2

- rozładowac sprężynę używając klucza SG-DV-G1/8

3

- wcisnąć tłoczysko całkowicie do cylindra

4

- usunąć zawór poprzez wykręcenie go za pomocą narzędzia SG-DV-G1/8

- zainstalowac właściwe przewody i złącza 6 - system jest gotowy do ładowania 5

To convert an autonomous gas spring to an interconnected mode, the following instructions should be followed: 1 2 3 4 5 6

I.7

- take off the loading valve lid - reload the gas spring with key SG-DV-G1/8 - introduce the stem completely inside the body - withdraw the valve unscrewing it with tool SG-DV-G1/8 - install the appropriate hoses and joints - system ready for pressurising

1

2

3

4

5

6


PROGRAM PROGRAM

FCPK

Porównanie sprężyn gazowych różnych typów (modeli) o średnicy 50mm i o skoku 25mm.

Comparison of gas springs with 25 mm stroke and 50mm in the various series.

MICRO-50

SG-K

SG-R

SG-KS

SG-H

SG-F

SG-C

920 daN

1000 daN

1000 daN

1000 daN

1700 daN

1800 daN

1000 daN

Model

cylindra

Model

body

Fa daN

SG-S 750 daN

La mm

Strona

Page

SG-S32

32

150

50+(2 x S)

I.12

SG-S250

38

250

50+(2 x S)

I.13

SG-S500

45

500

85+(2 x S)

I.14

SG-S750

50

750

95+(2 x S)

I.15

SG-S1500

75

1500

110+(2 x S)

I.16

SG-S3000

95

3000

120+(2 x S)

I.17

SG-S5000

120

5000

140+(2 x S)

I.18

SG-S7500

150

7500

155+(2 x S)

I.19

SG-S10000

195

10000

160+(2 x S)

I.20

SG-K25

25

28-200

30+(2 x S)

I.22

SG-K32

32

60-400

35+(2 x S)

I.23 I.24

SG-K600

38

600

37+(2 x S)

SG-K750

45

750

32+(2 x S)

I.25

SG-KS750

45

750

50+(2 x S)

I.26

SG-K1000

50

1000

38+(2 x S)

I.27

SG-KS1000

50

1000

50+(2 x S)

I.28 I.29

SG-K1500

63

1500

55+(2 x S)

SG-K2500

75

2400

60+(2 x S)

I.30

SG-K3000

63

3000

60+(2 x S)

I.31

SG-K4250

95

4250

70+(2 x S)

I.32

SG-C14

14

20-50

42/45+(2 x S)

I.34

SG-C19

19,3

25-90

42/45+(2 x S)

I.35

SG-C25

25

28-200

42/45+(2 x S)

I.36

SG-C350

32

350

50+(2 x S)

I.37

SG-C500

38

500

55/60+(2 x S)

I.38

SG-C1000

50

1000

85/95+(2 x S)

I.39

SG-C1500

63

1500

85/95+(2 x S)

I.40

SG-C2500

75

2500

95/105+(2 x S)

I.41

SG-C3000

75

3000

95/105+(2 x S)

I.42

SG-C4000

95

4000

105/120+(2 x S)

I.43

I.8


I.9

FCPK

PROGRAM PROGRAM

Model

cylindra

Model

body

Fa daN

La mm

Strona

Page

SG-G22

22

25-90

60+(2 x S)

I.45

SG-G25

25

28-200

54+(2 x S)

I.46

SG-G26

26

28-200

69+(2 x S)

I.47

SG-G32

32

60-300

60+(2 x S)

I.48

SG-G500

45

500

60+(2 x S)

I.49

SG-A20

20

25-90

54+(2 x S)

I.51

SG-A25

25

28-200

45/46+(2 x S)

I.52

SG-F420

25

420

---

I.55

SG-F750

32

750

---

I.56

SG-F1000

38

1000

---

I.57

SG-F1800

50

1800

---

I.58

SG-F3000

63

3000

---

I.59

SG-F4700

75

4700

---

I.60

SG-F7500

95

7500

---

I.61

SG-F11800

120

11800

---

I.62

SG-F18300

150

18300

---

I.63

SG-R16

M16 x 1,5

10-50

60+(2 x S)

I.67

SG-R24

M24 x 1,5

25-140

60+(2 x S)

I.68

SG-R28

M28 x 1,5

28-200

42/45+(2 x S)

I.69

SG-R38

M38 x 1,5

250

50+(2 x S)

I.70

SG-R45

M45 x 1,5

750

32+(2 x S)

I.71

SG-R50

M50 x 1,5

1000

38+(2 x S)

I.72

SG-B750

75

750

95+(2 x S)

I.75

SG-B1500

95

1500

110+(2 x S)

I.75

SG-B3000

120

3000

120+(2 x S)

I.75

SG-B5000

150

5000

140+(2 x S)

I.75

SG-H850

38

850

---

I.81

SG-H1250

45

1250

---

I.83

SG-H1700

50

1700

---

I.85

SG-H2800

63

2800

---

I.87

SG-H4300

75

4300

---

SG-MICRO 19

19

20-140

30/35+(2 x S)

II.3

SG-MICRO 25

25

75-275

25+(2 x S)

II.4

SG-MICRO 25H

25

75-275

30+(2 x S)

II.5

SG-MICRO 25R

25

75-275

25+(2 x S)

II.6

SG-MICRO 32

32

60-450

30+(2 x S)

II.7

SG-MICRO 32H

32

60-450

30+(2 x S)

II.8

SG-MICRO 32R

32

60-450

30+(2 x S)

II.9

SG-MICRO 38

38

660

30+(2 x S)

II.10

SG-MICRO 38H

38

660

30+(2 x S)

II.11

SG-MICRO 38R

38

660

30+(2 x S)

II.12

SG-MICRO 50

50

920

35+(2 x S)

II.14

SG-MICRO 63

63

1900

40+(2 x S)

II.15

SG-MICRO 75

75

2400

45+(2 x S)

II.16

SG-MICRO 95

95

4250

58+(2 x S)

II.17

SG-MICRO 120

120

6600

58+(2 x S)

II.18

I.89


FCPK

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

Numer katalogowy

Nazwa katalogowa

Strona

Catalog number

Catalog name

Page

SG-S

Standardowe sprężyny gazowe ISO

Standard ISO gas spring

SG-K

I SO

Bardzo mocne sprężyny gazowe serii Mini

Extra strong gas spring Mini series

SG-C

Wzmocnione kompaktowe sprężyny gazowe

Boosted compact gas spring

SG-G

Małe sprężyny gazowe do niższych obciążeń

Small cylinders for lower forces

SG-A

SG-F

Małe sprężyny gazowe do niższych obciążeń

Small cylinders for lower forces

Kompaktowe sprężyny gazowe do wysokich obciążeń

Super-compact extra strong gas springs

SG-R

Sprężyny gazowe o gwintowanych cylindrach

Threaded body gas springs

SG-B

Sprężyny gazowe o niskim ciśnieniu ( wartości wg ISO )

Lows compression gas springs with ISO standard measures

SG-M

Sprężyny gazowe do łączenia w systemy w płycie

Manifold gas springs system for tank plates

SG-H

Sprężyny gazowe do maksymalnych obciążeń

Gas springs with a maximum force

Akcesoria

Uchwyty, złącza, panele sterujące, ...

Accesories

Flanges, connector, control panels, ...

I.11

I.21

I.33

I.44

I.50

I.54

I.66

I.74

I.76

I.80

I.92

I.10


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

SG-S...

I SO

Model

cylindra

Model

body

SG-S32 SG-S250 SG-S500 SG-S750 SG-S1500 SG-S3000 SG-S5000 SG-S7500 SG-S10000

32 38 45 50 75 95 120 150 195

Fa daN 28-200 250 500 750 1500 3000 5000 7500 10000

La mm

Strona

50+(2 x S) 50+(2 x S) 85+(2 x S) 95+(2 x S) 110+(2 x S) 120+(2 x S) 140+(2 x S) 155+(2 x S) 160+(2 x S)

I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 I.19 I.20

Page

I.11


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M6

I SO

SG-S32

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure 10,5

Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed Maks. liczba taktów/min

18

2 x M6 (9mm)

0,6 m/s

Max. Rate/min

N=

ładowanie gazu

gas charging

K (2 x S)+50

M8 (10mm)

Model

Model SG-S32 x 10 SG-S32 x 13 SG-S32 x 16 SG-S32 x 25 SG-S32 x 38 SG-S32 x 50 SG-S32 x 63 SG-S32 x 80 SG-S32 x 100 SG-S32 x 125

S max

La mm

Lc mm

V l

10 12,7 16 25 38 50 63 80 100 125

70 75,4 82 100 126 150 177 210 250 300

60 62,7 66 75 88 100 114 130 150 175

0,005 0,006 0,007 0,010 0,015 0,019 0,024 0,029 0,036 0,044

A cm2

1,13

Kg

Kolor

I SO

Color zielony

0,30 0,32 0,33 0,37 0,42 0,47 0,52 0,60 0,75 0,85

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

P bar

K = 8,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

140

135

150 ( 15)

210

175

200 ( 20)

280

25-175

28-200

40-280

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Assembly possibilities

15

Sposoby mocowania

32

Przykład zamawiania:

SG-FS32 SG-FT32

SG-FP32

Example order:

SG-S32 x 10 czerwony Model Skok Stroke Kolor

I.12

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

15

Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M6

I SO

SG-S250

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

2

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S250

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

2 x M6 (8mm) 2 x M8 (8mm)

0,8 m/s

18

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

ładowanie gazu

gas charging M6

Model

Model SG-S250 x 10 SG-S250 x 13 SG-S250 x 16 SG-S250 x 25 SG-S250 x 38 SG-S250 x 50 SG-S250 x 63 SG-S250 x 80 SG-S250 x 100 SG-S250 x 125

S max

La mm

Lc mm

10 12,7 16 25 38 50 63 80 100 125

70 75,4 82 100 126 150 177 210 250 300

60 63,4 66 75 88 100 114 130 150 175

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 320 330 340 355 365 370 375 380 383 386

250 ( 20)

0,010 0,011 0,013 0,019 0,027 0,035 0,044 0,054 0,066 0,070

stroke

Kg

I SO

0,43 0,44 0,46 0,51 0,59 0,66 0,73 0,83 0,96 1,05

1,77

Wskaźnik siły / skoku

290

S - skok roboczy

A cm2

V l

142

Force / pressure ratio

K = 6,000

K (2 x S)+50

Force / stroke ratio

240

daN

daN

400 142

125 63

50

350

100

80

38 190

25 16 12,7 300

140

10

90

90

100

110

120

130

0

0

90

80

70

60

50

40

30

140

bar

12

80

11 0

70

10

60

mm

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

15

50

20

0

40

10

250

38

SG-FS38 SG-FSC38

SG-FP38

SG-FI38

I.13


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

20

SG-S500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO 2

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature ładowanie gazu

gas charging

800C

G1/8”

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N= 2 x M8 (12mm)

Model

Model SG-S500 x 25 SG-S500 x 38 SG-S500 x 50 SG-S500 x 63 SG-S500 x 80 SG-S500 x 100 SG-S500 x 125

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125

135 161 185 212 245 285 335

110 123 135 149 165 185 210

Fa daN

630 660 680 695 705 745 750

470 ( 30)

V l 0,031 0,041 0,051 0,062 0,075 0,086 0,106

150

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

K = 6,000 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

Wskaźnik siły / skoku

stroke

A cm2

Kg

3,14

0,99 1,12 1,21 1,34 1,50 1,68 2,00

I SO

Force / stroke ratio

daN

590 850

daN

150

490

125

800

100 80

750 390 38

700

63

50

25

650

290

600 190

550

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

Assembly possibilities

21

Sposoby mocowania

I.14

SG-FS45 SG-FSC45

0

mm

145

bar

45

12

0

11 0

10

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

500 90

SG-FP45

SG-FB45

SG-FRS45

SG-FI45


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S750 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S750

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 0,3

Max. stem speed ładowanie gazu

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

gas charging

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S750 x 13 SG-S750 x 25 SG-S750 x 38 SG-S750 x 50 SG-S750 x 63 SG-S750 x 80 SG-S750 x 100 SG-S750 x 125 SG-S750 x 160 SG-S750 x 200 SG-S750 x 250 SG-S750 x 300

S max

La mm

Lc mm

13 25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

120,4 145 171 195 222 255 295 345 415 495 595 695

107,7 120 133 145 159 175 195 220 255 295 345 395

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

890 960 995 1020 1075 1085 1095 1150 1170 1170 1180 1190

740 ( 30)

stroke

A cm2

V l 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,13 0,16 0,18 0,22 0,27 0,34 0,40

150

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / skoku

790

I SO

Kg

1,20 1,35 1,40 1,52 1,70 1,82 1,85 2,20 2,30 3,10 3,60 4,15

4,90

Force / stroke ratio

1200

daN

150

690 590

1100

63

80

300

250

200

160

125

1150 100

1050 50

490

1000

38 25

950

390

13

900 290

850 800

190

bar

5

0 30

27

0 25

5

0

22

20

145

5

135

17

125

0

115

5

105

15

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

0

35

25

750

90

mm

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

21

daN

P bar

Fc daN

K = 6,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

50

SG-FS50 SG-FSC50

SG-FP50

SG-FB45 SG-FB50

SG-FI50

SG-FRS50

I.15


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S1500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S1500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed 0,3

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S1500 x 13 SG-S1500 x 25 SG-S1500 x 38 SG-S1500 x 50 SG-S1500 x 63 SG-S1500 x 80 SG-S1500 x 100 SG-S1500 x 125 SG-S1500 x 160 SG-S1500 x 200 SG-S1500 x 250 SG-S1500 x 300

S max

La mm

Lc mm

12,7 25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

135,4 160 186 210 237 270 310 360 430 510 610 710

122,7 135 148 160 174 190 210 235 270 310 360 410

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN 1790 1805 1870 1910 1930 2020 2040 2080 2100 2120 2130 2140

1500 ( 30)

stroke

A cm2

V l 0,11 0,15 0,20 0,24 0,29 0,32 0,39 0,45 0,57 0,70 0,86 1,03

148

Force / pressure ratio

1600

3,15 3,30 3,50 3,65 3,90 4,45 4,80 5,36 6,10 7,15 7,86 8,86

10,17

Wskaźnik siły / skoku

I SO

Kg

Force / stroke ratio

2200

148

daN

daN

Fa daN

K = 6,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+250

1400

125 80

2000

1200

300

250

200

160

2100 100

63

1000

50

1900

800

1800

600

1700

400

1600

38 25 12,7

Assembly possibilities

26

I.16

SG-FS75 SG-FSC75

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

SG-FRS75

0 30

5

0

mm

Sposoby mocowania

75

27

25

0

5 22

bar

5

145

20

135

17

125

0

115

15

105

5

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

0

35

25

1500

200


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S3000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S3000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 0,3

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S3000 x 25 SG-S3000 x 38 SG-S3000 x 50 SG-S3000 x 63 SG-S3000 x 80 SG-S3000 x 100 SG-S3000 x 125 SG-S3000 x 160 SG-S3000 x 200 SG-S3000 x 250 SG-S3000 x 300

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

170 196 220 247 280 320 370 440 520 620 720

145 158 170 184 200 220 245 280 320 370 420

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

3660 3810 3910 4190 4070 4310 4370 4430 4480 4520 4550

3000 ( 60)

V l 0,27 0,35 0,42 0,44 0,60 0,65 0,78 0,97 1,19 1,46 1,73

150

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / skoku

3500

stroke

A cm2

Kg

19,63

5,75 6,15 6,53 6,91 7,25 8,00 8,15 9,24 10,31 11,90 14,87

I SO

Force / stroke ratio

daN

4800 150

3000

4600 125

100

4200

2500

63 80

4000

50

2000

38

3800 3600

1500

300

250

200

160

4400

25

3400 1000

3200

bar

5

0 30

27

0 25

5 22

0 20

145

5

135

0

125

17

115

15

105

5

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

0

35

25

3000

500

mm

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

30

daN

P bar

Fc daN

K = 5,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

95

SG-FS95 SG-FSC95

SG-FP95

SG-FB95

SG-FI95

SG-FRS95

I.17


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S5000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S5000

0,3

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S5000 x 25 SG-S5000 x 38 SG-S5000 x 50 SG-S5000 x 63 SG-S5000 x 80 SG-S5000 x 100 SG-S5000 x 125 SG-S5000 x 160 SG-S5000 x 200 SG-S5000 x 250 SG-S5000 x 300

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

190 216 240 267 300 340 390 460 540 640 740

165 178 190 204 220 240 265 300 340 390 440

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

6280 6600 6820 6700 7170 7310 7440 7570 7670 7760 7820

5000 ( 100)

V l 0,41 0,52 0,62 0,73 0,88 1,05 1,26 1,56 1,91 2,33 2,76

150

Force / pressure ratio

stroke

A cm2

Kg

31,18

12,01 12,85 13,60 14,50 15,39 16,48 18,05 19,83 21,70 23,85 25,60

I SO

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

5500

8000 150

5000

daN

daN

P bar

Fc daN

K = 5,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

300

7500

4500

80

100

63

7000

4000

250

200

160

125

50 38

3500 6500 3000

25

6000

2500 2000

5500

1500

Assembly possibilities

33

Sposoby mocowania

120

I.18

SG-FS120 SG-FSC120

SG-FP120

SG-FB120

SG-FI120

SG-FRS120

0

5

mm

30

0

bar

27

25

5 22

0 20

145

5

135

17

125

0

115

5

105

15

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

0

35

25

5000

1000


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S7500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S7500

0,3

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S7500 x 25 SG-S7500 x 38 SG-S7500 x 50 SG-S7500 x 63 SG-S7500 x 80 SG-S7500 x 100 SG-S7500 x 125 SG-S7500 x 160 SG-S7500 x 200 SG-S7500 x 250 SG-S7500 x 300

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

205 231 255 282 315 355 405 475 555 655 755

180 193 205 219 235 255 280 315 355 405 455

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

9250 9590 9900 10250 10540 10760 10960 11150 11310 11440 11530

7500 ( 100)

V l 0,66 0,88 1,04 1,18 1,39 1,66 1,99 2,46 2,99 3,65 4,31

150

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / skoku

8000

stroke

A cm2

Kg

50,26

19,50 20,60 21,50 22,30 23,70 25,40 27,00 30,60 33,80 37,40 40,10

I SO

Force / stroke ratio

12000

daN

150

7000

300

11500 11000 80

6000 10500 5000

100

250

200

160 125

63 50

10000 38

9500

4000

25

9000 3000

8500

2000

8000

bar

0

5

30

27

0 25

5 22

0

5

145

20

135

17

125

0

115

15

105

5

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

0

35

25

7500

1000

mm

Assembly possibilities

Sposoby mocowania

38

daN

P bar

Fc daN

K = 5,000 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

150

SG-FS150 SG-FSC150

SG-FP150

SG-FB150

SG-FI150

I.19


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-S10000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure

I SO

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT S10000

0,3

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-S10000 x 25 SG-S10000 x 38 SG-S10000 x 50 SG-S10000 x 63 SG-S10000 x 80 SG-S10000 x 100 SG-S10000 x 125 SG-S10000 x 160 SG-S10000 x 200 SG-S10000 x 250 SG-S10000 x 300

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300

210 236 260 287 320 360 410 480 560 660 760

185 198 210 224 240 260 285 320 360 410 460

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

11730 12160 12450 12640 12890 12090 13260 13420 13550 13660 13740

10000 ( 200)

V l 1,20 1,52 1,80 2,14 2,53 3,01 3,61 4,45 5,41 6,61 7,82

141

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / skoku

11000

stroke

A cm2

Kg

70,88

35,60 37,30 39,10 41,20 43,50 46,10 50,50 55,90 62,00 67,30 74,80

I SO

Force / stroke ratio

14000 300

141

10000

daN

daN

P bar

Fc daN

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

9000

250

200

13500 125

100

13000

160

80

8000

63

12500

50

7000

38

12000 6000

25

11500 5000 10000

4000

10500

3000

bar

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

5

0 30

27

0 25

5 22

0

5

mm

SG-FP195

I.20

20

135

17

125

0

115

15

105

5

95

12

85

0

75

10

65

75

55

50

45

25

35

0

10000

2000


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-K25 SG-K32 SG-K600 SG-K750 SG-KS750 SG-K1000 SG-KS1000 SG-K1500 SG-K2500 SG-K3000 SG-K4250

25 32 38 45 45 50 50 63 75 75 95

Fa daN 28-200 60-400 600 750 750 1000 1000 1500 2400 3000 4250

SG-K

La mm

Strona

30+(2 x S) 35+(2 x S) 37+(2 x S) 32+(2 x S) 50+(2 x S) 38+(2 x S) 50+(2 x S) 55+(2 x S) 60+(2 x S) 60+(2 x S) 70+(2 x S)

I.22 I.23 I.24 I.25 I.26 I.27 I.28 I.29 I.30 I.31 I.32

Page

I.21


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K25 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K25 x 7 SG-K25 x 12 SG-K25 x 16 SG-K25 x 25 SG-K25 x 38 SG-K25 x 50 SG-K25 x 63 SG-K25 x 80 SG-K25 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

7 12 16 25 38 50 63 80 100

46 54 62 80 106 130 156 190 230

39 42 46 55 68 80 93 110 130

0,003 0,005 0,006 0,009 0,014 0,018 0,023 0,029 0,036

A cm2

1,13

Kg

0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25

K (2 x S)+50

Kolor

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

145

135

150 ( 15)

215

175

200 ( 20)

290

25-175

28-200

40-290

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS25 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-K25 x 38 czerwony Model Skok Stroke Kolor

I.22

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K32 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

155 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K32 x 7 SG-K32 x 12 SG-K32 x 16 SG-K32 x 25 SG-K32 x 38 SG-K32 x 50 SG-K32 x 63 SG-K32 x 80 SG-K32 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

7 12 16 25 38 50 63 80 100

49 59 67 85 111 135 161 195 235

42 47 51 60 73 85 98 115 135

0,005 0,009 0,011 0,017 0,025 0,033 0,042 0,052 0,065

A cm2

2,54

K (2 x S)+50

Kolor

Kg

P bar

Color

0,20 0,21 0,23 0,26 0,29 0,33 0,37 0,43 0,49

zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

40

100 ( 10)

155

80

200 ( 15)

315

120

300 ( 20)

475

155

400 ( 20)

635

25-155

60-400

100-635

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS32 SG-FT32 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-K32 x 50 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

I.23


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K600 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

155 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K600

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K600 x 12 SG-K600 x 16 SG-K600 x 25 SG-K600 x 38 SG-K600 x 50 SG-K600 x 63 SG-K600 x 80 SG-K600 x 100 SG-K600 x 125

S max

La mm

Lc mm

12 16 25 38 50 63 80 100 125

61 69 87 113 137 163 197 237 287

49 53 62 75 87 100 117 137 162

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 895 910 930 940 945 950 950 955 960

600 ( 20)

Force / pressure ratio

K = 7,00

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

A cm2

V l 0,014 0,018 0,027 0,040 0,052 0,065 0,082 0,102 0,127

155

Wskaźnik siły / skoku

Kg

0,30 0,32 0,35 0,41 0,45 0,50 0,57 0,66 0,79

3,80

Force / stroke ratio

155

1000

600

daN

daN

700

500

16

900

25

80

63

50

38

125

100

12

400 800 300 700

200

100

600 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

0

10

20

bar

Sposoby mocowania

40

50

60

70

80

90

10

0

0 11

12

0

mm

Assembly possibilities

SG-FS38 SG-FSC38

I.24

30


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K750 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K750

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K750 x 13 SG-K750 x 19 SG-K750 x 25 SG-K750 x 38 SG-K750 x 50 SG-K750 x 63 SG-K750 x 80 SG-K750 x 100

S max

La mm

Lc mm

12,7 19 25 38 50 63 80 100

57,4 70 82 108 132 159 192 232

44,7 51 57 70 82 96 112 132

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1245 1265 1270 1280 1285 1290 1290 1295

750 ( 30)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

V l 0,016 0,023 0,030 0,045 0,059 0,074 0,094 0,117

150

A cm2

Kg

4,90

0,43 0,48 0,52 0,62 0,70 0,80 0,92 1,10

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

800

1350

daN

150 700

12,7

1250

19

80

63

50

38

25

100

600 1150 500 1050 400 950 300 850

200 100

750 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

bar

Sposoby mocowania

80

90

10

0

mm

Assembly possibilities

21

daN

P bar

Fc daN

K = 6,000

K (2 x S)+50

SG-FS45 SG-FSC45

SG-FRS45

SG-FI45

I.25


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

ładowanie gazu

Napełniany gaz

gas charging

Pressure means

SG-KS750 Azot Nitrogen ( N2 )

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K750

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-KS750 x 13 SG-KS750 x 19 SG-KS750 x 25 SG-KS750 x 38 SG-KS750 x 50 SG-KS750 x 63 SG-KS750 x 80 SG-KS750 x 100

S max

La mm

Lc mm

12,7 19 25 38 50 63 80 100

75,4 88 100 126 150 177 210 250

62,7 69 75 88 100 114 130 150

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1160 1200 1220 1245 1255 1255 1270 1275

750 ( 30)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

A cm2

V l 0,018 0,025 0,032 0,047 0,061 0,077 0,096 0,119

150

Kg

0,60 0,65 0,70 0,80 0,88 0,98 1,10 1,24

4,90

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

800

1350 150

daN

daN

P bar

Fc daN

K = 6,000

K (2 x S)+250

700

12,7

1250

19

80

63

50

38

25

100

600 1150 500 1050 400 950

300

850

200 100

750 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bar

Sposoby mocowania

SG-FS45 SG-FSC45

I.26

90

mm

Assembly possibilities

SG-FP45

SG-FB45

SG-FRS45

SG-FI45

10

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K1000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure h

Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K1000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K1000 x 13 SG-K1000 x 19 SG-K1000 x 25 SG-K1000 x 38 SG-K1000 x 50 SG-K1000 x 63 SG-K1000 x 80 SG-K1000 x 100 SG-K1000 x 125

S max

La mm

Lc mm

12,7 19 25 38 50 63 80 100 125

63,4 76 88 114 138 165 198 238 290

50,7 57 63 76 88 102 118 138 165

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1670 1715 1740 1765 1775 1785 1790 1795 1790

1000 ( 30)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

A cm2

V l 0,022 0,032 0,042 0,062 0,081 0,101 0,128 0,159 0,192

142

K = 5,500

K (2 x S)+50

h mm

Kg

1 1 1 1 1 1 1 1 3

0,60 0,63 0,70 0,82 0,92 1,05 1,21 1,42 1,55

7,06

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 1900 142

1000

daN

daN

1100 1800

900

25

19

1700

38

50

40

50

80

63

125

100

12,7 1600

800

1500

700 600

1400

500

1300

400

1200

300

1100

200

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

bar

Sposoby mocowania

SG-FS50 SG-FSC50

0

10

20

30

60

70

80

90

10

0

0 11

12

0

mm

Assembly possibilities

SG-FRS50

SG-FI50

I.27


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-KS1000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

ładowanie gazu

Pressure means

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K1000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

12,7 19 25 38 50 63 80 100

75,4 88 100 126 150 177 210 250

62,7 69 75 88 100 114 130 150

SG-KS1000 x 13 SG-KS1000 x 19 SG-KS1000 x 25 SG-KS1000 x 38 SG-KS1000 x 50 SG-KS1000 x 63 SG-KS1000 x 80 SG-KS1000 x 100

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1670 1715 1740 1765 1775 1785 1790 1795

1000 ( 30)

Force / pressure ratio

K = 5,500

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,022 0,032 0,042 0,062 0,081 0,101 0,128 0,159

142

A cm2

Kg

7,06

0,77 0,80 0,85 0,97 1,07 1,20 1,36 1,58

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 1900 142

1000

100

1800 12,7

1700

900

19

25

63

50

38

80

1600

800

1500

700 600

1400

500

1300

400

1200

300

1100

200

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

bar

Sposoby mocowania

SG-FS50 SG-FSC50

I.28

daN

daN

1100

SG-FP50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

mm

Assembly possibilities

SG-FB50

SG-FRS50

SG-FI50

10

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K1500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K1500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80 100

79 105 131 155 181 215 255

67 80 93 105 118 135 155

SG-K1500 x 12 SG-K1500 x 25 SG-K1500 x 38 SG-K1500 x 50 SG-K1500 x 63 SG-K1500 x 80 SG-K1500 x 100

Fa daN

2120 2290 2370 2410 2440 2460 2480

1500 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

K = 5,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

A cm2

V l 0,042 0,074 0,106 0,135 0,167 0,209 0,258

148

Kg

1,20 1,43 1,89 2,15 2,31 2,40 2,73

10,17

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 148

2700

daN

1400

100

2500

1200 38

2300

25

1000 12

2100

800

600

1900

400

1700

200

80

63

50

1500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

bar

Sposoby mocowania

80

90

10

0

mm

Assembly possibilities

26

daN

1600

63

SG-FS63 SG-FSC63

SG-FP63

SG-FB63

SG-FRS63

I.29


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

45

SG-K2500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K2500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K2500 x 25 SG-K2500 x 38 SG-K2500 x 50 SG-K2500 x 63 SG-K2500 x 80 SG-K2500 x 100

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100

110 136 160 186 220 260

85 98 110 123 140 160

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

3665 3680 3740 3780 3820 3848

2400 ( 60)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

V l 0,13 0,19 0,24 0,30 0,37 0,45

150

Wskaźnik siły / skoku

3000

A cm2

Kg

15,90

2,00 2,10 2,40 2,65 3,00 3,30

Force / stroke ratio

4000 150

2500

daN

daN

P bar

Fc daN

K = 6,000

K (2 x S)+50

100 3750

80

63

50 38 25

3500 2000 3250 1500 3000 1000 2750

500

2500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

bar

Sposoby mocowania

SG-FS75 SG-FSC75

I.30

80

90

10

mm

Assembly possibilities

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K3000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K3000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K3000 x 12 SG-K3000 x 25 SG-K3000 x 38 SG-K3000 x 50 SG-K3000 x 63 SG-K3000 x 80 SG-K3000 x 100

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80 100

84 110 136 160 186 220 260

72 85 98 110 123 140 160

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

4320 4760 4960 5080 5160 5230 5290

3000 ( 60)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

V l 0,08 0,13 0,19 0,24 0,30 0,37 0,45

150

Wskaźnik siły / skoku

3500

A cm2

Kg

19,63

1,85 2,10 2,25 2,50 2,75 3,15 3,45

Force / stroke ratio

5500 150

3000

daN

daN

P bar

Fc daN

K = 4,500

K (2 x S)+50

100 5000

80

63

50 38 25

2500 4500 12 2000 4000 1500 3500

1000

3000

500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

bar

Sposoby mocowania

SG-FS75 SG-FSC75

80

90

10

0

mm

Assembly possibilities

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

I.31


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-K4250 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT K4250

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-K4250 x 25 SG-K4250 x 38 SG-K4250 x 50 SG-K4250 x 63 SG-K4250 x 80 SG-K4250 x 100

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100

120 146 170 196 230 270

95 108 120 133 150 170

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 6470 6780 6960 7090 7200 7300

4250 ( 100)

Force / pressure ratio

K (2 x S)+50

K = 4,000 S - skok roboczy

stroke

V l 0,21 0,29 0,36 0,44 0,55 0,68

150

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

28,27

3,80 4,40 4,60 5,10 5,60 6,70

Force / stroke ratio

150

7750

4000

daN

daN

4500

3500

100

7250 63

50

38

6750

3000

80

25

2500

6250

2000

5750

1500

5250

1000

4750

500

4250 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bar

95

I.32

SG-FS95

10

mm

Assembly possibilities

30

Sposoby mocowania

90

SG-FP95

SG-FB95

SG-SG-FI95

0


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-C14 SG-C19 SG-C25 SG-C350 SG-C500 SG-C1000 SG-C1500 SG-C2500 SG-C3000 SG-C4000

14 19 25 32 38 50 63 75 75 95

Fa daN 10-50 25-90 28-200 350 500 1000 1500 2500 3000 4000

SG-C...

La mm

Strona

42/45+(2 x S) 42/45+(2 x S) 42/45+(2 x S) 50+(2 x S) 55/60+(2 x S) 85/95+(2 x S) 85/95+(2 x S) 95/100+(2 x S) 95/105+(2 x S) 105/120+(2 x S)

I.34 I.35 I.36 I.37 I.38 I.39 I.40 I.41 I.42 I.43

Page

I.33


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C14 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C14

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K (2 x S)+50

K = 4,000 S - skok roboczy

stroke

ładowanie gazu gas charging

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-C14 x 15 SG-C14 x 25 SG-C14 x 38 SG-C14 x 50 SG-C14 x 80

15 25 38 50 80

72 92 118 142 205

57 67 80 92 125

0,002 0,003 0,005 0,006 0,009

A cm2

Kg

0,28

0,06 0,08 0,09 0,10 0,15

Kolor

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

70

20 ( 2)

25

110

30 ( 2)

40

142

40 ( 5)

51

172

50 ( 5)

63

50-175

14-50

18-63

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Przykład zamawiania:

Assembly possibilities

Example order:

SG-C14 x 25 czerwony Model Skok Stroke Kolor

I.34

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C19 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C19

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K (2 x S)+50

19,2

N= ładowanie gazu gas charging

Model

Model SG-C19 x 7 SG-C19 x 15 SG-C19 x 25 SG-C19 x 38 SG-C19 x 50 SG-C19 x 63 SG-C19 x 80 SG-C19 x 100 SG-C19 x 125

S max

La mm

Lc mm

V l

7 15 25 38 50 63 80 100 125

56 72 92 118 142 172 205 245 295

49 57 67 80 92 109 125 145 170

0,002 0,004 0,006 0,008 0,011 0,014 0,017 0,021 0,026

A cm2

0,50

Kg

0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21

Kolor

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 6,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

60

30 ( 5)

38

100

50 ( 5)

65

140

70 ( 10)

90

175

90 ( 10)

116

50-175

25-90

32-116

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

21,5

M6(DIN7984)

19

Przykład zamawiania:

SG-FS19

Example order:

SG-C19 x 25 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color I.35


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C25 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K (2 x S)+50

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

ładowanie gazu

gas charging M6(5,5mm)

Model

Model SG-C25 x 7 SG-C25 x 10 SG-C25 x 13 SG-C25 x 15 SG-C25 x 16 SG-C25 x 25 SG-C25 x 38 SG-C25 x 50 SG-C25 x 63 SG-C25 x 80 SG-C25 x 100 SG-C25 x 125

S max

La mm

Lc mm

V l

7 10 13 15 16 25 38 50 63 80 100 125

56 62 67,4 72 74,3 92 118 142 172 205 245 295

49 52 54,7 57 58,3 67 80 92 109 125 145 170

0,004 0,005 0,006 0,006 0,006 0,010 0,015 0,019 0,023 0,029 0,036 0,046

A cm2

1,13

Kolor

Kg

P bar

Color

0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19 0,21 0,25 0,26 0,29 0,33

zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

140

135

150 ( 15)

210

175

200 ( 20)

280

25-175

28-200

40-280

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS25 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-C25 x 100 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

I.36

SG-FS25

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C350 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

18 ładowanie gazu

gas charging

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C350

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N= 10

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

15 25 38 50 63 80

80 100 126 150 176 210

65 75 88 100 113 130

SG-C350 x 15 SG-C350 x 25 SG-C350 x 38 SG-C350 x 50 SG-C350 x 63 SG-C350 x 80

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 500 525 540 550 555 560

350 ( 20)

Force / pressure ratio

K = 7,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,013 0,019 0,027 0,035 0,043 0,054

138

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

2,54

0,30 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50

Force / stroke ratio

600

138 350

daN

daN

400

300

80

63

550 38

50

25 250

500

15

200 450 150 400 100 350

50 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

0

10

Sposoby mocowania

20

30

40

50

60

80

70

mm

bar

Assembly possibilities

SG-FS32 SG-FT32

SG-FP32

I.37


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

22 ładowanie gazu

gas charging

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure 10,5

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

32

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min 38

Max. Rate/min

N=

10

Model

Model SG-C500 x 12 SG-C500 x 15 SG-C500 x 25 SG-C500 x 38 SG-C500 x 50 SG-C500 x 63 SG-C500 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 15 25 38 50 63 80

79 85 105 131 155 186 220

67 70 80 93 105 123 140

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 650 660 700 730 740 740 745

500 ( 30)

Force / pressure ratio

K = 7,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,020 0,023 0,033 0,046 0,058 0,075 0,092

132

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

3,80

0,40 0,43 0,45 0,52 0,55 0,62 0,69

Force / stroke ratio

600

500

daN

daN

800 132

80

750 25

700

400

63

50

38

12

650

15

300 600 200 550

500

100 35

45

55

65

75

85

95

105

115

0

125

10

Assembly possibilities

21

Sposoby mocowania

38

I.38

20

30

40

50

60

80

70

mm

bar

SG-FS38 SG-FSC38

SG-FP38


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C1000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

ładowanie gazu

Pressure means

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure k

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C1000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 0,3

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-C1000 x 25 SG-C1000 x 38 SG-C1000 x 50 SG-C1000 x 63 SG-C1000 x 80 SG-C1000 x 100 SG-C1000 x 125 SG-C1000 x 160

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160

135 161 185 211 245 295 345 415

110 123 135 148 165 195 220 255

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1370 1455 1510 1550 1600 1565 1690 1715

1000 ( 30)

142

Force / pressure ratio

K = 5,500

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l

k mm

0,066 0,086 0,105 0,125 0,152 0,196 0,216 0,271

1 1 1 1 1 1 3 3

A cm2

Kg

7,06

1,20 1,35 1,46 1,52 1,73 2,41 3,10 3,45

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 1800

daN

1200

daN

142

1000

160

1700 125 1600

80

100

63

50

1500 38

800 1400 25 600

1300 1200

400 1100 200

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

0

135

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

0 11

12

0

13

bar

Sposoby mocowania

SG-FS50 SG-FSC50

0

14

0

15

0

16

0

mm

Assembly possibilities

SG-FP50

SG-FB50

SG-FRS50

SG-FI50

I.39


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-C1500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C1500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-C1500 x 25 SG-C1500 x 38 SG-C1500 x 50 SG-C1500 x 63 SG-C1500 x 80 SG-C1500 x 100 SG-C1500 x 125 SG-C1500 x 160

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160

135 161 185 211 245 285 345 415

110 123 135 148 165 185 220 255

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1960 2070 2140 2200 2240 2480 2495 2320

1500 ( 30)

Force / pressure ratio

K = 5,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,11 0,14 0,17 0,20 0,25 0,26 0,32 0,46

148

A cm2

Kg

10,17

1,86 2,10 2,25 2,30 2,55 3,15 4,06 5,23

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 2400

daN

daN

1600 148

1400

125 2300 2200

63

50 1200

2100

160

100

80

38

2000

1000

25 1900

800

1800 600 1700 400

1600

200

1500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

0 11

bar

63

I.40

SG-FS63 SG-FSC63

0

13

0

14

0

15

0

mm

Assembly possibilities

26

Sposoby mocowania

12

SG-FP63

SG-FI63

SG-FRS63

16

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

45

SG-C2500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C2500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-C2500 x 25 SG-C2500 x 38 SG-C2500 x 50 SG-C2500 x 63 SG-C2500 x 80 SG-C2500 x 100

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100

145 171 195 221 255 300

120 133 145 158 175 200

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 3330 3540 3690 3810 3920 4140

2500 ( 60)

Force / pressure ratio

K = 6,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,19 0,24 0,29 0,35 0,42 0,49

155

A cm2

Kg

15,90

2,50 3,25 4,00 4,40 5,05 5,85

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 4500

daN

127

4250 100

2500 4000

80 63

2000

3750

50 38

3500

1500

25 3250 1000 3000 500 2750 0

2500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

bar

Sposoby mocowania

0 11

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

mm

Assembly possibilities

26

daN

3000

75

SG-FS75 SG-FSC75

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

I.41


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

50

SG-C3000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C3000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-C3000 x 25 SG-C3000 x 38 SG-C3000 x 50 SG-C3000 x 63 SG-C3000 x 80 SG-C3000 x 100 SG-C3000 x 125 SG-C3000 x 160

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160

145 171 195 221 255 300 350 425

120 133 145 158 175 200 225 265

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 4000 4250 4400 4550 4600 4900 5050 4950

3000 ( 60)

Force / pressure ratio

K = 4,500

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,20 0,25 0,30 0,36 0,43 0,50 0,61 0,79

150

A cm2

Kg

19,63

2,70 3,30 4,10 4,50 5,10 5,90 6,50 7,40

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 5250

daN

daN

3500 150

3000

5000

125

100

160

4750 63

4500

2500

4250 2000

80

50 38

4000

25

3750

1500

3500 1000 3250 500

3000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

bar

75

I.42

SG-FS75 SG-FSC75

12

0

13

0

14

0

0 15

mm

Assembly possibilities

26

Sposoby mocowania

0 11

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

16

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

60

SG-C4000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT C4000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

15

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-C4000 x 25 SG-C4000 x 38 SG-C4000 x 50 SG-C4000 x 63 SG-C4000 x 80 SG-C4000 x 100 SG-C4000 x 125 SG-C4000 x 160

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100 125 160

155 181 205 236 270 310 370 440

130 143 155 173 190 210 245 280

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 5250 5590 5810 5860 6120 6220 6350 7310

4000 ( 100)

Force / pressure ratio

K = 4,500

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,30 0,38 0,45 0,56 0,65 0,79 0,96 1,00

142

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

28,27

4,20 4,90 5,30 6,10 7,20 7,80 8,30 9,50

Force / stroke ratio

7000

daN

142

4000

160

6500

125

100 80

3500 6000 50

3000

63

38 5500

2500

25 2000

5000

1500 4500

1000 500

4000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

142

0

bar

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

0 11

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

mm

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

30

daN

4500

95

SG-FS95 SG-FSC95

SG-FP95

SG-FB95

SG-FRS95

SG-FI95

I.43


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-G22 SG-G25 SG-G26 SG-G32 SG-G500

22 25 26 32 45

Fa daN 25-90 28-200 28-200 60-300 500

SG-G...

La mm

Strona

60+(2 x S) 54+(2 x S) 69+(2 x S) 60+(2 x S) 60+(2 x S)

I.45 I.46 I.47 I.48 I.49

Page

I.44


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-G22 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

16

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT G22

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K (2 x S)+50

K = 6,000 S - skok roboczy

stroke

22

0,25

N=

ładowanie gazu

gas charging

Model

Model SG-G22 x 15 SG-G22 x 25 SG-G22 x 38 SG-G22 x 50 SG-G22 x 63 SG-G22 x 80 SG-G22 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

15 25 38 50 63 80 100

90 110 136 160 186 220 260

75 85 98 110 123 140 160

0,006 0,008 0,010 0,013 0,014 0,017 0,025

A cm2

Kg

0,50

0,24 0,27 0,29 0,32 0,36 0,38 0,44

Kolor

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

60

30 ( 5)

38

100

50 ( 5)

65

140

70 ( 10)

90

175

90 ( 10)

116

50-175

25-90

32-116

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

22

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-G22 x 25 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

I.45

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-G25 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT G25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K (2 x S)+50

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

ładowanie gazu

gas charging

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-G25 x 12 SG-G25 x 25 SG-G25 x 38 SG-G25 x 50 SG-G25 x 63 SG-G25 x 80

12 25 38 50 63 80

78 104 130 154 180 214

66 79 92 104 117 134

0,008 0,013 0,017 0,022 0,026 0,032

A cm2

1,13

Kolor Kg

0,16 0,18 0,22 0,25 0,25 0,28

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

145

135

150 ( 15)

215

175

200 ( 20)

290

25-175

28-200

40-290

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS25

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-FS25

SG-G25 x 38 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

I.46


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-G26 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT G26

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-G26 x 12 SG-G26 x 25 SG-G26 x 38 SG-G26 x 50 SG-G26 x 63 SG-G26 x 80 SG-G26 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

12 25 38 50 63 80 100

93 119 145 169 195 229 269

81 94 107 119 132 149 169

0,008 0,013 0,017 0,022 0,026 0,032 0,036

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

1,13

0,16 0,20 0,22 0,24 0,26 0,30 0,33

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

145

135

150 ( 15)

215

175

200 ( 20)

290

25-175

28-200

40-290

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania

Przykład zamawiania:

Example order:

Model Skok Stroke Kolor

I.47

Color

Assembly possibilities

SG-G26 x 38 czerwony

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-G32 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

18 ładowanie gazu

gas charging

M6

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

155 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT G32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-G32 x 12 SG-G32 x 25 SG-G32 x 38 SG-G32 x 50 SG-G32 x 63 SG-G32 x 80 SG-G32 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

12 25 38 50 63 80 100

84 110 136 160 186 220 260

72 85 98 110 123 140 160

0,014 0,022 0,031 0,038 0,047 0,058 0,065

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

2,54

0,35 0,36 0,40 0,47 0,48 0,56 0,64

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

40

100 ( 10)

155

80

200 ( 15)

315

100

250( 20)

395

120

300 ( 20)

475

25-155

60-400

100-635

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS32 SG-FT32 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-FP32

SG-G32 x 50 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

I.48


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

ładowanie gazu

gas charging

SG-G500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

155 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT G500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-G500 x 12 SG-G500 x 25 SG-G500 x 38 SG-G500 x 50 SG-G500 x 63 SG-G500 x 80 SG-G500 x 100

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80 100

84 110 136 160 186 220 260

72 85 98 110 123 140 160

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 640 695 720 740 750 760 780

500 ( 30)

Force / pressure ratio

K = 7,000

K (2 x S)+50

S - skok roboczy

stroke

V l 0,021 0,034 0,047 0,059 0,072 0,089 0,105

132

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

3,80

0,70 0,78 0,88 0,97 1,07 1,20 1,38

Force / stroke ratio

600

500

100

daN

daN

800 132

80

63

750 50 38 700

400

25 650

12

300 600 200 550

500

100 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sposoby mocowania

SG-FS45 SG-FSC45

I.49

90

mm

bar

Assembly possibilities

SG-FP45

SG-FB45

SG-FRS45

10

0


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-A20 SG-A25

20 25

Fa daN 25-90 28-200

SG-A...

La mm

Strona

54+(2 x S) 45+(2 x S)

I.51 I.52

Page

I.50


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-A20 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT A20

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K (2 x S)+50

K = 6,000 S - skok roboczy

stroke

ładowanie gazu

gas charging

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-A20 x 13 SG-A20 x 15 SG-A20 x 25 SG-A20 x 38 SG-A20 x 50 SG-A20 x 63 SG-A20 x 80

12,7 15 25 38 50 63 80

79,4 86 104 130 154 180 214

66,7 71 79 92 104 117 134

0,004 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,017

Kolor

A cm2

Kg

0,50

0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

50

25 ( 5)

32

100

50 ( 5)

65

150

75 ( 10)

96

175

90 ( 10)

116

50-175

25-90

32-116

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FP20

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-A20 x 25 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

I.51

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-A25 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT A25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K (2 x S)+50

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

ładowanie gazu

gas charging

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-A25 x 10 SG-A25 x 13 SG-A25 x 16 SG-A25 x 25 SG-A25 x 38 SG-A25 x 50

10 12,7 16 25 38 50

65 70,4 77 95 121,2 145

55 57,7 61 70 83,2 95

0,005 0,006 0,007 0,011 0,015 0,019

Kolor

A cm2

Kg

1,13

0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,21

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

140

135

150 ( 15)

210

175

200 ( 20)

280

25-175

28-200

40-280

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Assembly possibilities

SG-FS25 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-A25 x 50 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color I.52


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-F420 SG-F750 SG-F1000 SG-F1800 SG-F3000 SG-F4700 SG-F7500 SG-F11800 SG-F18300

25 32 38 50 63 75 95 120 150

Fa daN 420 750 1000 1800 3000 4700 7500 11800 18300

SG-F...

Skok

Strona

Stroke

Page

10, 16, 25 10, 15, 25 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50 10, 15, 25, 50 10, 16, 25, 32, 40, 50 10, 16, 25, 32, 40, 50 10, 16, 25, 32, 40, 50 10, 16, 25, 32, 40, 50

I.55 I.56 I.57 I.58 I.59 I.60 I.61 I.62 I.63

I.54


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

12

SG-F420 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

9

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit ładowanie gazu

gas charging

25

KIT F420

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

M6

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,800

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-F420 x 10 SG-F420 x 16 SG-F420 x 25

10 16 25

70 91 120

60 75 95

Wskaźnik siły / ciśnienia

K N= (2 x S)+50

Fa daN

P bar

Fc daN 745 720 725

420 ( 30)

Force / pressure ratio

133

Wskaźnik siły / skoku

S - skok roboczy

stroke

V l

A cm2

Kg

0,008 0,012 0,019

3,14

0,15 0,20 0,30

Force / stroke ratio

500

133

daN

daN

820 450

10

400

25

16

350 300

620

250 200 150 420

100 50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0

10

5

Assembly possibilities 13,5

Sposoby mocowania

25

I.55

15

20

25

mm

bar

SG-FS25


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F750 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit ładowanie gazu

gas charging

M6

KIT F750

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

32,1

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,800

Max. Rate/min

2xM6(7mm)

K N= (2 x S)+50

15

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-F750 x 10 SG-F750 x 15 SG-F750 x 25

10 15 25

80 100 135

71 85 110

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1305 1220 1210

750 ( 30)

Force / pressure ratio

150

Wskaźnik siły / skoku

S - skok roboczy

stroke

V l

A cm2

Kg

0,012 0,020 0,033

4,9

0,35 0,42 0,51

Force / stroke ratio

150

1350

daN

daN

800

700

10 25

15

600 1150 500

400

950

300

200

750 50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0

5

bar

Sposoby mocowania

32

10

15

20

25

mm

Assembly possibilities

SG-FS32 SG-FT32

I.56


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F1000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit ładowanie gazu

gas charging

M6

KIT F1000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,800

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

6 10 16 25 32 40 50

61 78 100 135 167 195 230

55 68 84 110 135 155 180

SG-F1000 x 6 SG-F1000 x 10 SG-F1000 x 16 SG-F1000 x 25 SG-F1000 x 32 SG-F1000 x 40 SG-F1000 x 50

K N= (2 x S)+50

Fa daN

1700 1860 1725 1630 1550 1565 1580

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

stroke

P bar

Fc daN

1000 ( 30)

S - skok roboczy

V l 0,010 0,015 0,027 0,046 0,064 0,078 0,096

142

A cm2

Kg

7,06

0,35 0,40 0,48 0,56 0,63 0,75 0,90

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

1200

1000

daN

daN

2000 142

10 1800 16

6

25

800

50

1600

40

32 600

1400

400

1200

200

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

0

5

10

15

bar

Sposoby mocowania

25

30

35

40

50

45

mm

Assembly possibilities

SG-FS38 SG-FSC38

I.57

20

SG-PF1000C


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F1800 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature ładowanie gazu

+0,0

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

M6

KIT F1800

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

50 -0,5

20

gas charging

0,33%/10C

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,800

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

6 10 16 25 32 40 50

66 80 106 135 162 190 220

60 70 90 110 130 150 170

SG-F1800 x 6 SG-F1800 x 10 SG-F1800 x 16 SG-F1800 x 25 SG-F1800 x 32 SG-F1800 x 40 SG-F1800 x 50

Wskaźnik siły / ciśnienia

K N= (2 x S)+50

Fa daN

2650 3010 2765 2860 2820 2830 2900

Force / pressure ratio

stroke

P bar

Fc daN

1800 ( 60)

S - skok roboczy

V l 0,024 0,031 0,058 0,085 0,111 0,138 0,165

143

A cm2

Kg

12,56

0,52 0,63 0,75 0,88 1,10 1,15 1,32

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

3200

143 1800

daN

daN

2000

1600

10

3000

50 25

2800

1400

40

32

16 6

2600

1200 1000

2400

800

2200

600

2000

400

1800 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

5

bar

Sposoby mocowania

15

20

25

30

35

40

50

45

mm

Assembly possibilities

SG-FS50 SG-FSC50

SG-FPF1800C

I.58


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F3000 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature ładowanie gazu

gas charging

M6

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT F3000

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,400

Max. Rate/min

Model

Model SG-F3000 x 10 SG-F3000 x 15 SG-F3000 x 25 SG-F3000 x 50

S max

La mm

Lc mm

10 15 25 50

85 100 130 205

75 85 105 155

K N= (2 x S)+50

Fa daN

4580 4820 5060 5290

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

stroke

P bar

Fc daN

3000 ( 60)

S - skok roboczy

150

V l

A cm2

Kg

0,057 0,078 0,121 0,230

19,63

1,25 1,38 1,60 2,17

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 5500

150

3000

daN

daN

3500

50 25

5000 15

2500

10

4500 2000 4000 1500 3500 1000

500

3000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

5

10

15

20

bar

Sposoby mocowania

30

35

40

50

45

mm

Assembly possibilities

SG-FS63 SG-FSC63

I.59

25

SG-F3000C


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F4700 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature ładowanie gazu

gas charging

M6

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT F4700

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 3,000

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

10 16 25 32 40 50

80 106 135 167 200 240

70 90 110 135 160 190

SG-F4700 x 10 SG-F4700 x 16 SG-F4700 x 25 SG-F4700 x 32 SG-F4700 x 40 SG-F4700 x 50

Wskaźnik siły / ciśnienia

K N= (2 x S)+50

Fa daN

7480 7130 7450 7080 7000 6970

Force / pressure ratio

stroke

P bar

Fc daN

4700 ( 100)

S - skok roboczy

V l 0,08 0,15 0,21 0,30 0,38 0,48

150

A cm2

Kg

31,17

1,50 1,78 2,10 2,32 2,65 3,05

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

150

7700

4500

daN

daN

5000

4000 3500

10

25

7200

16

32

50

40

6700

3000 6200 2500 5700 2000 5200

1500 1000

4700 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

5

bar

Sposoby mocowania

10

15

20

25

30

35

40

50

45

mm

Assembly possibilities

SG-FS75 SG-FSC75

SG-F4700C

I.60


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F7500 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury ładowanie gazu

gas charging

Pressure increase due to temperature

M6

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT F7500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 2,250

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

10 16 25 32 40 50

90 116 145 182 210 255

80 100 120 150 170 205

SG-F7500 x 10 SG-F7500 x 16 SG-F7500 x 25 SG-F7500 x 32 SG-F7500 x 40 SG-F7500 x 50

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

11600 11220 11850 11040 11170 10930

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

P bar

Fc daN

7500 ( 250)

V l 0,14 0,24 0,34 0,50 0,61 0,80

150

A cm2

Kg

50,26

3,10 3,30 3,85 4,46 4,69 5,50

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 12500 150

7000

daN

8000

daN

K N= (2 x S)+50

12000 25

10

11500

16 6000

40

32

11000

50

10500

5000

10000 4000

9500 9000

3000

8500 2000 8000 1000

7500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

5

bar

15

20

25

30

Assembly possibilities

12

95

I.61

35

40

50

45

mm

30

Sposoby mocowania

10

SG-FS95 SG-FSC95

SG-F7500C


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F11800 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

ładowanie gazu

0,33%/10C

M6

gas charging

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT F11800

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

20 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 2,250

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

10 16 25 32 40 50

100 126 155 187 220 260

90 110 130 155 180 210

SG-F11800 x 10 SG-F11800 x 16 SG-F11800 x 25 SG-F11800 x 32 SG-F11800 x 40 SG-F11800 x 50

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

17600 17380 18090 17480 17330 17280

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

P bar

Fc daN

11800 ( 250)

V l 0,24 0,39 0,56 0,77 0,98 1,24

150

A cm2

Kg

78,54

5,60 6,39 7,15 7,96 8,91 10,15

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 18800 150

daN

12000

25

17800 10

10000

32

16

50

40

16800 8000

15800

14800

6000

13800 4000 12800

11800

2000 45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

0

145

5

10

15

20

25

bar

Sposoby mocowania

30

35

40

50

45

mm

Assembly possibilities

33

35

12

daN

K N= (2 x S)+50

120

SG-FS120 SG-FSC120

SG-F11800C

I.62


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-F18300 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury ładowanie gazu

gas charging

Pressure increase due to temperature

M6

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT F18300

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

10 m/min

Maks. liczba taktów/min

K = 1,750

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

10 16 25 32 40 50

110 136 165 197 235 270

100 120 140 165 195 220

SG-F18300 x 10 SG-F18300 x 16 SG-F18300 x 25 SG-F18300 x 32 SG-F18300 x 40 SG-F18300 x 50

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

24670 25060 26350 25930 25550 26000

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

P bar

Fc daN

18300 ( 500)

V l 0,48 0,73 1,00 1,34 1,73 2,07

150

A cm2

Kg

122,72

9,10 9,95 10,80 13,26 15,10 16,80

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 27300 150

17000

daN

19000

daN

K N= 2 x S+50

25

26300

50

32

40

25300 15000

16

10

24300 13000 23300 11000 22300 9000

21300

7000

20300

5000

19300

3000

18300 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

5

bar

15

20

25

Assembly possibilities

11

150

I.63

30

35

40

50

45

mm

38

Sposoby mocowania

10

SG-FS150 SG-FSC150

SG-F18300C


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

Model SG-F1000 x 6C SG-F1000 x 10C SG-F1000 x 16C SG-F1000 x 25C SG-F1000 x 32C SG-F1000 x 40C SG-F1000 x 50C SG-F1800 x 6C SG-F1800 x 10C SG-F1800 x 16C SG-F1800 x 25C SG-F1800 x 32C SG-F1800 x 40C SG-F1800 x 50C SG-F3000 x 10C SG-F3000 x 15C SG-F3000 x 25C SG-F3000 x 50C SG-F4700 x 10C SG-F4700 x 16C SG-F4700 x 25C SG-F4700 x 32C SG-F4700 x 40C SG-F4700 x 50C SG-F7500 x 10C SG-F7500 x 16C SG-F7500 x 25C SG-F7500 x 32C SG-F7500 x 40C SG-F7500 x 50C SG-F11800 x 10C SG-F11800 x 16C SG-F11800 x 25C SG-F11800 x 32C SG-F11800 x 40C SG-F11800 x 50C SG-F18300 x 10C SG-F18300 x 16C SG-F18300 x 25C SG-F18300 x 32C SG-F18300 x 40C SG-F18300 x 50C

SG-F...C

S La Lc max mm mm 6 10 16 25 32 40 50 6 10 16 25 32 40 50 10 15 25 50 10 16 25 32 40 50 10 16 25 32 40 50 10 16 25 32 40 50 10 16 25 32 40 50

81 98 120 155 187 215 250 86 100 126 155 182 210 240 105 120 150 225 100 126 155 187 220 260 110 136 165 202 240 275 120 146 175 207 240 280 130 156 185 217 255 290

75 88 104 130 155 175 200 80 90 110 130 150 170 190 95 105 125 175 90 110 130 155 180 220 100 120 140 170 190 225 110 130 150 175 200 230 120 140 160 185 205 240

F G X

Y

Fa daN

A

B

18

38,1

4

4

25 2 x M6

1000

30

49,5

8

5

26 4 x M6

1800

36

63

8

5

34 4 x M8

3000

45

74,5

8

5

40 4 x M8

4700

60

94,5

8

5

52 4 x M8

7500

70 119,5 8

7

68 4 x M10

11800

90 149,5 8

9

90 4 x M10

18300

Sprężyny gazowe, oznaczone symbolem SG-F...C z serii sprężyn kompaktowych SG-F mogą (po uprzednim zastosowaniu odpowiedniego przyłącza) pracować w systemach sprężyn połączonych. Zastosowanie przyłącza powoduje zwiększenie długości całkowitej sprężyny o 20 mm. Dotyczy to wszystkich sprężyn serii SG-C. Uwaga: Sprężyny o symbolu SG-F...C nie posiadają zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania.

With the SG-F...C denomination the super compact SG-F series can be supplied adapting a plug at the bottom of the body for applications that require these gas springs in non-autonomous manner. The plug adaptation requires a 20 mm length increase in the whole of the SG-C series. Note: The SG-F...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurized through an appropriate system control panel.

I.64


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-R16 SG-R24 SG-R28 SG-R38 SG-R45 SG-R50

M16 x 1,5 M24 x 1,5 M28 x 1,5 M38 x 1,5 M45 x 1,5 M50 x 1,5

Fa daN 10-50 25-140 28-200 250 750 1000

SG-R...

La mm

Strona

60+(2 x S) 60+(2 x S) 42/45+(2 x S) 50+(2 x S) 32+(2 x S) 38+(2 x S)

I.67 I.68 I.69 I.70 I.71 I.72

Page

I.66


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-R16 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure S

Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R16

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/min

Maks. liczba taktów/min

ładowanie gazu gas charging

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-R16 x 20 SG-R16 x 30 SG-R16 x 40 SG-R16 x 50 SG-R16 x 60 SG-R16 x 70 SG-R16 x 80 SG-R16 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

20 30 40 50 60 70 80 100

100 120 140 160 180 200 220 260

80 90 100 110 120 130 140 160

0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,013

Sposoby mocowania

Kg

0,28

0,08 0,09 0,15 0,20 0,22 0,25 0,27 0,28

Assembly possibilities

I.67

Force [daN]

Initial force 175bar (max)

10daN

50daN

Key model

Klucz do SG-R16 SG-R16-key

SG-R16 x 50 F25

Siła

35bar (min)

Klucz do montażu

Example order:

Model Skok Stroke

stroke

Siła wstępna

A cm2

SG-FR16

Przykład zamawiania:

K = 4,000 S - skok roboczy

K (2 x S)+50


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-R24 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R24

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed ładowanie gazu gas charging

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-R24 x 20 SG-R24 x 30 SG-R24 x 40 SG-R24 x 50 SG-R24 x 60 SG-R24 x 70 SG-R24 x 80 SG-R24 x 100

S max

La mm

Lc mm

V l

20 30 40 50 60 70 80 100

100 120 140 160 180 200 220 260

80 90 100 110 120 130 140 160

0,011 0,013 0,016 0,018 0,021 0,023 0,026 0,031

Sposoby mocowania

Siła wstępna

A cm2

Kg

0,78

0,22 0,24 0,25 0,27 0,30 0,35 0,41 0,45

Assembly possibilities

35bar (min)

K = 3,000 S - skok roboczy

stroke

Initial force 175bar (max)

25daN

140daN

Klucz do montażu

SG-FR24

Przykład zamawiania:

K (2 x S)+50

Key model

Klucz do SG-R24 SG-R24-key

Example order:

SG-R24 x 100 F75 Model Skok Stroke Siła

Force [daN]

I.68


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-R28 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R28

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-R28 x 15 SG-R28 x 25 SG-R28 x 38 SG-R28 x 50 SG-R28 x 63

15 25 38 50 63

72 92 118 142 172

57 67 80 92 109

0,006 0,010 0,015 0,019 0,025

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

1,13

0,15 0,17 0,20 0,22 0,25

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,500 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

45

50 ( 5)

70

90

100 ( 10)

140

135

150 ( 15)

210

175

200 ( 20)

280

25-175

28-200

40-280

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

SG-FR28 Przykład zamawiania:

Assembly possibilities

SG-FR28

Example order:

SG-R28 x 50 czerwony Model Skok Stroke Kolor

I.69

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

ładowanie gazu

gas charging

SG-R38 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz M6

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure 2

Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R38

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

Model

Model SG-R38 x 12 SG-R38 x 25 SG-R38 x 38 SG-R38 x 50 SG-R38 x 63 SG-R38 x 80 SG-R38 x 100

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80 100

75,4 100 126 150 177 210 250

63,4 75 88 100 114 130 150

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

250 ( 20)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

V l

A cm2

Kg

1,77

0,35 0,40 0,46 0,54 0,61 0,72 0,80

0,011 0,019 0,027 0,035 0,044 0,054 0,066

142

Wskaźnik siły / skoku

Force / stroke ratio

350

142 240

100

daN

290

daN

P bar

Fc daN 330 355 365 370 375 380 383

K = 6,000

K (2 x S)+50

N=

63

50

38

325

80

25

190

12 300

140 275 90

250

40 50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0

10

Sposoby mocowania

SG-FR38

20

30

40

50

60

70

80

10

90

mm

bar

Assembly possibilities

SG-FR38

SG-FT38

I.70

0


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-R45 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz ładowanie gazu

gas charging

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R45

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

K = 6,000

Max. Rate/min

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-R45 x 13 SG-R45 x 19 SG-R45 x 25 SG-R45 x 38 SG-R45 x 50 SG-R45 x 63 SG-R45 x 80

12,7 19 25 38 50 63 80

57,4 70 82 108 132 159 192

44,7 51 57 70 82 96 112

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

P bar

Fc daN 1260 1260 1270 1280 1285 1285 1290

750 ( 30)

Force / pressure ratio

S - skok roboczy

stroke

V l 0,016 0,023 0,030 0,045 0,059 0,074 0,094

150

A cm2

Kg

4,90

0,40 0,47 0,50 0,61 0,69 0,80 0,91

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

800

1350 150

daN

daN

K N= (2 x S)+50

700

12,7

1250

19

38

25

80

63

50

600 1150 500 1050 400 950 300 850

200

750

100 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

bar

Sposoby mocowania

SG-FR45

I.71

10

20

30

40

50

60

70

80

mm

Assembly possibilities

SG-FR45


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-R50 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz ładowanie gazu

gas charging

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT R50

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

K = 5,500

Max. Rate/min

Model

Model SG-R50 x 13 SG-R50 x 19 SG-R50 x 25 SG-R50 x 38 SG-R50 x 50 SG-R50 x 63 SG-R50 x 80 SG-R50 x 100

S max

La mm

Lc mm

12,7 19 25 38 50 63 80 100

63,4 76 88 114 138 165 198 238

50,7 57 63 76 88 102 118 138

K N= (2 x S)+50

Fa daN

1670 1710 1740 1760 1775 1785 1790 1795

1000 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

stroke

V l 0,022 0,032 0,042 0,062 0,081 0,101 0,128 0,159

142

A cm2

Kg

7,06

0,59 0,63 0,69 0,80 0,90 1,10 1,15 1,40

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku 1900

142

1000

daN

daN

1200

100

1800 19

1700

38

25

80

63

50

12,7

1600 800

1500 1400

600 1300 1200

400

1100 200

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

0

10

bar

Sposoby mocowania

SG-FR50

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

mm

Assembly possibilities

SG-FR50

I.72


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-B750 SG-B1500 SG-B3000 SG-B5000

75 95 120 150

Fa daN 750 1500 3000 5000

SG-B...

La mm

Strona

95+(2 x S) 110+(2 x S) 120+(2 x S) 140+(2 x S)

I.75 I.75 I.75 I.75

Page

I.74


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

Model

Model

Model

Model SG-B750 SG-B1500 SG-B3000 SG-B5000

X

Y

40 60 80 100

4 x M8 4 x M8 4 x M10 4 x M10

Napełniany gaz

Pressure means

Azot Nitrogen ( N2 )

Maks. ciśnienie gazu

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

Min. load pressure

150 bar 35 bar

Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

SG-B750 x 13 SG-B750 x 25 SG-B750 x 38 SG-B750 x 50 SG-B750 x 64 SG-B750 x 80 SG-B750 x 100 SG-B750 x 125 SG-B750 x 160 SG-B750 x 200 SG-B750 x 250 SG-B750 x 300 SG-B1500 x 25 SG-B1500 x 38 SG-B1500 x 50 SG-B1500 x 64 SG-B1500 x 80 SG-B1500 x 100 SG-B1500 x 125 SG-B1500 x 160 SG-B1500 x 200 SG-B1500 x 250 SG-B1500 x 300 SG-B3000 x 25 SG-B3000 x 38 SG-B3000 x 50 SG-B3000 x 64 SG-B3000 x 80 SG-B3000 x 100 SG-B3000 x 125 SG-B3000 x 160 SG-B3000 x 200 SG-B3000 x 250 SG-B3000 x 300 SG-B5000 x 25 SG-B5000 x 38 SG-B5000 x 50 SG-B5000 x 64 SG-B5000 x 80 SG-B5000 x 100 SG-B5000 x 125 SG-B5000 x 160 SG-B5000 x 200 SG-B5000 x 250 SG-B5000 x 300

SG-B

S La Lc max mm mm

A

12,7 120,4 107,7 25 145 120 38 171 133 50 195 145 63,5 222 158,5 80 175 25 255 100 295 195 125 345 220 160 415 255 200 495 295 250 595 345 300 695 395 25 160 135 38 186 148 50 210 160 63,5 237 173,5 270 80 190 100 310 210 36 125 360 235 160 430 270 200 510 310 250 610 360 300 710 410 25 170 145 38 196 158 50 220 170 63,5 247 183,5 80 200 280 100 320 220 50 125 370 245 160 440 280 200 520 320 250 620 370 300 720 420 25 190 165 38 216 178 50 240 190 63,5 267 203,5 80 300 220 100 340 240 65 125 390 265 160 460 300 200 540 340 250 640 390 300 740 440

B

Fa daN

75

750 ( 30)

95

1500 ( 30)

120

3000 ( 60)

150

5000 ( 100)

Fc daN 790 810 820 830 840 850 860 860 860 860 870 870 1710 1720 1770 1780 1800 1810 1840 1850 1860 1870 1880 3340 3370 3480 3520 3570 3680 3710 3740 3760 3780 3790 5410 5560 5850 5920 6050 6120 6180 6250 6290 6330 6360

Charakterystyczną cechą sprężyn gazowych serii SG-B jest duża ilość napełnionego gazu. To oznacza niewielką możliwość zwiększenia ciśnienia gazu w sprężynie. Dzięki temu żywotność tych sprężyn gazowych jest stosunkowo większa i możliwa jest ich praca przy większych częstotliwościach skoku. Sprężyny te znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagana jest stała siła, a jej ewentualne zmiany byłyby niewielkie. Zamocowanie sprężyn przy użyciu uchwytów typu SG-FB, SG-FI, SG-FS, SG-FP (patrz strony 93-95)

SG-B gas springs series are characterised by their considerable volume of gas, which provides a reduced pressure increase. This means a protracted gas spring useful life. It also allows for working at higher stroke rates in comparison to standard gas springs. These springs are suitable for applications that require a reduced increase in force. Attachment possibilities with flange type SG-FB, SG-FI, SG-FS, SG-FP (see pages 93-95)

I.75


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-M1000 SG-M2000 SG-M4500 SG-M7500 SG-MS1000 SG-MS2000 SG-MS4500 SG-MS7500

42 54 78 100 42 54 78 100

Fa daN 1000 2000 4500 7500 1000 2000 4500 7500

SG-M...

La mm 28+(2 x S) 28+(2 x S) 28+(2 x S) 32+(2 x S) 35+S 40+S 40+S 45+S

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit SG-M1000 KIT SG-M2000 KIT SG-M4500 KIT SG-M7500 KIT SG-M1000 KIT SG-M2000 KIT SG-M4500 KIT SG-M7500 KIT

I.76


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

Min. load pressure

Azot Nitrogen ( N2 ) 150 bar 50 bar

Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

20 - 40

Sprężyny gazowe serii SG-M są łączone w systemy w specjalnych płytach. Eliminuje to problem rozkładu siły, zwłaszcza tam, gdzie występuje znaczny nacisk i duża częstotliwość taktów narzędzia. Sprężyny serii SG-M są wkręcane bezpośrednio do płyty i porzez system kanałów w płycie wszystkie sprężyny są połączone ze sobą, dzięki czemu działają jak naczynia połączone. Przekazują dzięki temu równe siły. Ciśnienie całego układu jest regulowane przy użyciu podłączonego do płyty panelu sterowania. Wykonanie kanałów w płycie, łączących poszczególne sprężyny, musi być ściśle dostosowane do wymaganych ilości azotu w układzie, co pozwoli uniknąć zbyt dużego ciśnienia i zapewni właściwe działanie systemu. Do wykonania płyt zaleca się stosowanie dokładnie przetestowanych materiałów bez jakichkolwiek szczelin, pęknięć czy porowatości. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z naszej pomocy przy projektowaniu takich płyt chętnie służymy pomocą techniczną.

SG-M gas springs for the collector plates in this section solve problems that an elastic organ could have in the transmission of force, that need considerable power and working strokes. The gas springs are directly screwed into place on the plate, and they are connected by means of collector holes. They can thus transmit equal forces. Pressure system regulation is carried out by means a control panel, adapted to the plate. The execution of various interconnected holes has to correspond with the calculated volume of gas necessary to avoid overpressure and guarantee a proper functioning. In plate manufacture, ultrasonic tested materials without fissures and porosities should be used. If you wish, we can supply a project tank plate, in accordance with estabilished standards in the field of pressure devices.

I.77


FCPK

Model

Model SG-M1000 x 25 SG-M1000 x 38 SG-M1000 x 50 SG-M1000 x 75 SG-M1000 x 100 SG-M2000 x 25 SG-M2000 x 38 SG-M2000 x 50 SG-M2000 x 75 SG-M2000 x 100 SG-M4500 x 25 SG-M4500 x 38 SG-M4500 x 50 SG-M4500 x 75 SG-M4500 x 100 SG-M7500 x 25 SG-M7500 x 38 SG-M7500 x 50 SG-M7500 x 75 SG-M7500 x 100

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 75 100 25 38 50 75 100 25 38 50 75 100 25 38 50 75 100

78 104 128 178 228 78 104 128 178 228 78 104 128 178 228 82 108 132 182 232

53 66 78 103 128 53 66 78 103 128 53 66 78 103 128 57 70 82 107 132

Fa daN

P bar

SG-M

A cm2

E

C

R

G

F

H

J

K

1000

150

7,06

18

42

M36 x 2

39

22

17

10

32

2000

150

12,56

30

54

M48 x 2

51

22

17

10

32

4500

150

31,17

45

78

M74 x 2

75

22

17

10

32

7500

150

50,26

60

100

M94 x 2

97

30

26

15

42

Uwaga: Inne wymiary sprężyn dostępne na zapytanie.

Note: Other dimensions available upon reques. I.78


FCPK

Model

Model SG-MS1000 x 25 SG-MS1000 x 38 SG-MS1000 x 50 SG-MS1000 x 75 SG-MS1000 x 100 SG-MS2000 x 25 SG-MS2000 x 38 SG-MS2000 x 50 SG-MS2000 x 75 SG-MS2000 x 100 SG-MS4500 x 25 SG-MS4500 x 38 SG-MS4500 x 50 SG-MS4500 x 75 SG-MS4500 x 100 SG-MS7500 x 25 SG-MS7500 x 38 SG-MS7500 x 50 SG-MS7500 x 75 SG-MS7500 x 100

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

S max

La mm

25 38 50 75 100 25 38 50 75 100 25 38 50 75 100 25 38 50 75 100

60 73 85 110 135 65 78 90 115 140 65 78 90 115 140 70 83 95 120 145

Lc mm

Fa daN

P bar

A cm2

SG-MS

E

C

R

G

35

1000

150

7,06

18

42

M36 x 2

39

40

2000

150

12,56

30

54

M48 x 2

51

40

4500

150

31,17

45

78

M74 x 2

75

45

7500

150

50,26

60

100

M94 x 2

97

F 40 53 65 90 115 35 48 60 85 110 35 48 60 85 110 42 55 30 67 92 117

H

J

17

10

17

10

17

10

26

15

Uwaga: Inne wymiary sprężyn dostępne na zapytanie.

Note: Other dimensions available upon reques. I.79

K 43 56 68 93 118 38 51 63 88 113 38 51 63 88 113 45 58 30 42 70 95 120


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-H850 SG-H850C SG-H1250 SG-H1250C SG-H1700 SG-H1700C SG-H2800 SG-H2800C SG-H4300 SG-H4300C

38 38 45 45 50 50 63 63 75 75

Fa daN 850 850 1250 1250 1700 1700 2800 2800 4300 4300

SG-H

Skok

Strona

Stroke

Page

12, 25 ,38, 50, 63, 80

I.81 I.82 I.83 I.84 I.85 I.86 I.87 I.88 I.89 I.90

I.80


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

25

SG-H850 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

20,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature ładowanie gazu

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

gas charging M6

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT H850

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed 38

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min 2 x M6 (9mm)

Max. Rate/min

N=

17

Model

Model SG-H850 x 12 SG-H850 x 25 SG-H850 x 38 SG-H850 x 50 SG-H850 x 63 SG-H850 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

74 100 130 155 185 225

62 75 92 105 122 145

Fa daN

1285 1430 1420 1460 1440 1430

850 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

K = 4,250 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

V l 0,017 0,030 0,046 0,058 0,074 0,096

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

4,9

0,40 0,45 0,52 0,64 0,75 0,86

Force / stroke ratio

900 1450

700

63

50

25

80

38

daN

daN

175

800

1300 12

600

500 1150 400

300

1000

200

115

125

135

145

155

165

175

bar

mm

Assembly possibilities

25

Sposoby mocowania

38

I.81

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

850

100

SG-FS38 SG-FSC38


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

25

SG-H850..C Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

20,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury 3,5

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT HC850

4

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

G1/8”

45 0

0,6 m/s

Max. Rate/min

38

25

Maks. liczba taktów/min

N=

K = 4,250 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

2 x M6 (9mm)

Model

Model SG-H850 x 12C SG-H850 x 25C SG-H850 x 38C SG-H850 x 50C SG-H850 x 63C SG-H850 x 80C

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

94 120 150 175 205 245

82 95 112 125 142 165

Fa daN

1285 1430 1420 1460 1440 1430

850 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

V l 0,017 0,030 0,046 0,058 0,074 0,096

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

4,9

0,40 0,45 0,52 0,64 0,75 0,86

Force / stroke ratio

900 1450

daN

25

700

63

50

80

38

1300 12

600

500 1150 400

300

1000

200

115

125

135

145

155

165

bar

Sposoby mocowania

175

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

850

100

mm

Assembly possibilities

25

daN

175

800

SG-FS38 SG-FSC38

Uwaga: Ten rodzaj sprężyn o symbolu SG-H...C nie posiada zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania. Ten model jest dostarczany w stanie nienaładowanym

Note: The SG-H...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurised through an appropriate system control panel. This model is supplied without pressure. I.82


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

30

SG-H1250 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

22,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature ładowanie gazu

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

gas charging M6

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT H1250

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed 45

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min 2 x M6 (9mm)

Max. Rate/min

N=

20

Model

Model SG-H1250 x 12 SG-H1250 x 25 SG-H1250 x 38 SG-H1250 x 50 SG-H1250 x 63 SG-H1250 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

79 105 135 160 190 230

67 80 97 110 127 150

Fa daN

1950 2130 2075 2090 2045 1965

1250 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

K = 4,250 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

V l 0,023 0,048 0,067 0,088 0,114 0,155

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

7,06

0,62 0,75 0,83 0,91 1,10 1,17

Force / stroke ratio

2300 1300

175

daN

daN

1500

2150 25

1100

50

38

63

2000

80

12

900 1850 700 1700 500

1550

300

1400

115

125

135

145

155

165

175

bar

mm

Assembly possibilities

27

Sposoby mocowania

45

I.83

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

1250

100

SG-FS45 SG-FSC45


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

30

SG-H1250..C Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

22,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury 3,5

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT HC1250

4

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

G1/8”

45 0

0,6 m/s

Max. Rate/min

45

20

Maks. liczba taktów/min

N=

K = 4,250 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

2 x M6 (9mm)

Model

Model SG-H1250 x 12C SG-H1250 x 25C SG-H1250 x 38C SG-H1250 x 50C SG-H1250 x 63C SG-H1250 x 80C

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

99 125 155 180 210 250

87 100 117 130 147 170

Fa daN

1950 2130 2075 2090 2045 1965

1250 ( 30)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

V l 0,023 0,048 0,067 0,088 0,114 0,155

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

7,06

0,80 0,91 1,05 1,10 1,25 1,33

Force / stroke ratio

2300 1300

daN

175

2150 25

1100

50

38

63

2000

80

12

900 1850 700 1700 500

1550

300

1400

115

125

135

145

155

165

bar

Sposoby mocowania

175

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

1250

100

mm

Assembly possibilities

27

daN

1500

SG-FS45 SG-FSC45

Uwaga: Ten rodzaj sprężyn o symbolu SG-H...C nie posiada zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania. Ten model jest dostarczany w stanie nienaładowanym

Note: The SG-H...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurised through an appropriate system control panel. This model is supplied without pressure. I.84


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

35

SG-H1700 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

25,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

2

ładowanie gazu

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

gas charging M6

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT H1700

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed 50

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min 2 x M6 (9mm)

Max. Rate/min

N=

26

Model

Model SG-H1700 x 12 SG-H1700 x 25 SG-H1700 x 38 SG-H1700 x 50 SG-H1700 x 63 SG-H1700 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

84 110 140 165 195 235

72 85 102 115 132 155

Fa daN

2480 2820 2860 2840 2860 2860

1700 ( 60)

stroke

V l 0,036 0,061 0,091 0,119 0,149 0,191

175

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

9,62

0,82 0,91 1,12 1,25 1,35 1,48

Force / stroke ratio

175

1700

3050

daN

daN

1900

1500

2900 50

38

25

80

63

2750 1300 2600 1100

12

2450 900 2300 700 2150 500

2000

300

1850

115

125

135

145

155

165

175

bar

mm

Assembly possibilities

32

Sposoby mocowania

50

I.85

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

1700

100

SG-FS50 SG-FSC50

SG-FP50


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

35

SG-H1700..C Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

25,5

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

2

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

5

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT HC1700

8

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

G1/8”

45 0

0,6 m/s

Max. Rate/min

50

26

Maks. liczba taktów/min

N=

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

4 x M6 (12mm)

Model

Model SG-H1700 x 12C SG-H1700 x 25C SG-H1700 x 38C SG-H1700 x 50C SG-H1700 x 63C SG-H1700 x 80C

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

104 130 160 185 215 255

92 105 122 135 152 175

Fa daN

2480 2820 2860 2840 2860 2860

1700 ( 60)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

V l 0,036 0,061 0,091 0,119 0,149 0,191

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

7,06

1,10 1,25 1,46 1,60 1,62 1,73

Force / stroke ratio

175

3050

daN

1700 1500

2900 25

50

38

80

63

2750 1300 2600 1100

12

2450 900 2300 700 2150 500

2000

300

1850

115

125

135

145

155

165

175

bar

Sposoby mocowania

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

1700

100

mm

Assembly possibilities

Uwaga: Ten rodzaj sprężyn o symbolu SG-H...C nie posiada zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania. Ten model jest dostarczany w stanie nienaładowanym

32

daN

1900

SG-FS50 SG-FSC50

SG-FP50

Note: The SG-H...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurised through an appropriate system control panel. This model is supplied without pressure. I.86


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

45

SG-H2800 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

27

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

2

ładowanie gazu

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

gas charging M6

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT H2800

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 63,2

Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min 2 x M8 (11mm)

Max. Rate/min

N=

20

Model

Model SG-H2800 x 12 SG-H2800 x 25 SG-H2800 x 38 SG-H2800 x 50 SG-H2800 x 63 SG-H2800 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

94 120 150 175 210 250

82 95 112 125 147 170

Fa daN

3810 4370 4565 4565 4650 4700

2800 ( 60)

stroke

V l 0,072 0,111 0,157 0,205 0,252 0,315

175

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

15,90

1,31 1,52 1,85 1,97 2,05 2,22

Force / stroke ratio

175

4900

2600

daN

daN

3100

4750

80

63

4600

50

38

4450 2100

25

4300 4150 4000

1600

3850

12

3700 1100

3550 3400 3250

600

3100 2950

115

125

135

145

155

165

175

bar

mm

Assembly possibilities

35

Sposoby mocowania

63,2

I.87

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

2800

100

SG-FS63 SG-FSC63

SG-FB50 SG-FB63


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

45

SG-H2800..C Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure

35 bar

Min. load pressure

1

27

Min. ciśnienie gazu Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

2

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

5

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT HC2800

8

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

G1/8”

45 0

0,6 m/s

Max. Rate/min

63,2

34

Maks. liczba taktów/min

N=

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

4 x M8 (12mm)

Model

Model SG-H2800 x 12C SG-H2800 x 25C SG-H2800 x 38C SG-H2800 x 50C SG-H2800 x 63C SG-H2800 x 80C

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

114 140 170 195 230 270

102 115 132 145 167 190

Fa daN

3810 4370 4565 4565 4650 4700

2800 ( 60)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

V l 0,072 0,111 0,157 0,205 0,252 0,315

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

15,90

1,71 1,93 2,25 2,56 2,40 2,65

Force / stroke ratio

175

4900

daN

2600

4750

80

63

4600

50

38

4450 2100

25

4300 4150 4000

1600

3850

12

3700 1100

3550 3400 3250

600

3100 2950

115

125

135

145

155

165

175

bar

Sposoby mocowania

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

2800

100

mm

Assembly possibilities

Uwaga: Ten rodzaj sprężyn o symbolu SG-H...C nie posiada zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania. Ten model jest dostarczany w stanie nienaładowanym

35

daN

3100

SG-FS63 SG-FSC63

SG-FP63

Note: The SG-H...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurised through an appropriate system control panel. This model is supplied without pressure. I.88


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK 56

SG-H4300 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure 28

Min. ciśnienie gazu

35 bar

1

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

2,5

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit M6

KIT H4300

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 900

gas charging

Max. stem speed

75,2

ładowanie gazu

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

4 x M8 (9,5mm)

N=

40

Model

Model SG-H4300 x 12 SG-H4300 x 25 SG-H4300 x 38 SG-H4300 x 50 SG-H4300 x 63 SG-H4300 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

94 120 150 175 210 250

82 95 112 125 147 170

Fa daN 4300 ( 100)

6005 6845 7005 7195 6990 6995

stroke

V l 0,104 0,166 0,242 0,306 0,403 0,517

175

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

24,63

1,82 2,10 2,42 2,61 2,70 3,05

Force / stroke ratio

175

4400

7600

daN

daN

4430

3690 3200

7300 50

7000

38

80

63

25

6700 6400

2700

6100 12

2200

5800

1700

5500 5200

990

4900 890

4600

115

125

135

145

155

165

175

bar

mm

Assembly possibilities

36

Sposoby mocowania

75

I.89

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

4300

0

SG-FS75 SG-FSC75

SG-FB75


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK 56

SG-H4300..C Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

M8

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure 28

Min. ciśnienie gazu

35 bar

1

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

2,5

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature 5

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji 8

Maintenance kit 45 0

KIT HC4300

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

G1/8”

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

75,2

40

Max. stem speed

Max. Rate/min

N=

K = 4,500 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

4 x M8 (12mm)

Model

Model SG-H4300 x 12C SG-H4300 x 25C SG-H4300 x 38C SG-H4300 x 50C SG-H4300 x 63C SG-H4300 x 80C

S max

La mm

Lc mm

12 25 38 50 63 80

114 140 170 195 230 270

102 115 132 145 167 190

Fa daN

6005 6845 7005 7195 6990 6995

4300 ( 100)

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

175

V l 0,104 0,166 0,242 0,306 0,403 0,517

Wskaźnik siły / skoku

A cm2

Kg

24,63

2,33 2,61 2,93 3,11 3,25 3,59

Force / stroke ratio

175

7600

daN

4400 3690 3200

7300 50

7000

38

80

63

25

6700 6400

2700

6100 12

2200

5800

1700

5500 5200

990

4900 890

4600

115

125

135

145

155

165

175

bar

Sposoby mocowania

80

105

70

95

60

85

50

75

40

65

30

55

20

45

10

35

0

4300

0

mm

Assembly possibilities

Uwaga: Ten rodzaj sprężyn o symbolu SG-H...C nie posiada zaworu do napełniania azotu. W tym celu należy użyć specjalnego panelu sterowania. Ten model jest dostarczany w stanie nienaładowanym

36

daN

4430

SG-FS75 SG-FSC75

SG-FP75

Note: The SG-H...C series does not have a filling valve, this is why it can only be pressurised through an appropriate system control panel. This model is supplied without pressure. I.90


FCPK

AKCESORIA ACCESORIES

I.92


FCPK

AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

SG-FR16

SG-FR24

SG-FR28

SG-FR38

SG-FR45

SG-FR50

SG-FS19

SG-FS25

SG-FS25-1

SG-FRS

Model

Model SG-FRS45 SG-FRS50 SG-FRS63 SG-FRS75 SG-FRS95 SG-FRS120

I.93

A

B

C

D

E

45 50 63 75 95 120

86 100 125 125 145 170

65 75 100 100 120 145

20 25 25 25 25 35

4 x M8 4 x M10 6 x M10 6 x M10 8 x M10 8 x M10


AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

FCPK

SG-FB

SG-FI

I SO

*

*- dla modelu SG-FI45 wymiar 20mm

Model

Model

A

B

C

H

SG-FB45 SG-FB50 SG-FB63 SG-FB75 SG-FB95 SG-FB120 SG-FB150

70 75 90 100 120 140 190

50 56,5 68 73,5 92 109,5 138

9 9 11 11 13,5 13,5 17,5

---M20 M20 M20 M20

SG-FS

I SO

*- for SG-FI45 model the dimension is 20mm Model

Model --

I SO

SG-FI45 SG-FI50 SG-FI75 SG-FI95 SG-FI120

A

B

C

D

45 37 82 46 50 50 110 60 75 63,5 137 75 95 80 170 92,5 120 92,5 195 105

E

G

100 130 160 195 220

9 9 11 13 13

L

M

N

60 64 28 80 90 40 105 115 52,5 125 145 67,5 148 165 67,5

SG-FSC

Model

Model

A

B

C

D

E

SG-FS32 SG-FS38 SG-FS45 SG-FS50 SG-FS63 SG-FS75 SG-FS95 SG-FS120 SG-FS150

32,5 38,5 45,5 50,5 63,5 75,5 95,5 120,5 150,5

35 40 50 56,5 73,5 73,5 92 109,5 138

9 9 13 13 16 16 18 21 27

60 68 86 95 122 122 150 175 220

7 7 9 9 11 11 13,5 13,5 17,5

Model

Model SG-FSC38 SG-FSC45 SG-FSC50 SG-FSC63 SG-FSC75 SG-FSC95 SG-FSC120 SG-FSC150

A

B

C

D

E

52 64 70 90 90 110 130 162

40 50 56,5 73,5 73,5 92 109,5 138

9 13 13 16 16 18 21 27

38,5 45,5 50,5 63,5 75,5 95,5 120,5 150,5

7 9 9 11 11 13 13 17,5

I SO

--

I.94


FCPK

Manometr

AKCESORIA - uchwyty mocujące ACCESORIES - flanges

Pressure gauge

Manometr

SG-FT32

G1/4”

SG-MP-2

G1/8”

SG-MP-1

Pressure gauge

SG-FP

SG-FT38

otwór zaślepiający

I.95

lock screw

M6

Model

Model

A

B

C

E

I SO

SG-FP20 SG-FP32 SG-FP38 SG-FP45 SG-FP50 SG-FP63 SG-FP75 SG-FP95 SG-FP120 SG-FP150 SG-FP195

36 50 55 70 75 90 100 120 140 190 210

24 35 40 50 56,5 68 73,5 92 109,5 138 170

6,5 7 7 9 9 11 11 13,5 13,5 17,5 17,5

6 7 7 7 12 12 12 12 12 12 15

--


FCPK

AKCESORIA - płytki mocujące ACCESORIES - supporting plates

SG-SC Dla sprężyn typu

For cylinders type SG-S750 SG-S7500 SG-K1500 SG-K4250 SG-C1500 SG-C4000 SG-H850 SG-H4300 SG-B750 SG-B5000 SG-MICRO 50 SG-MICRO 120

SG-SP

Model

Model

d max. A

SG-SP22 SG-SP36 SG-SP65 SG-SP95

22 36 65 95

40 56 71 84

B

C

D

E

F

21 32 48 60

10 13 13 13

15 20 20 25

9 11 11 11

15 18 18 18

SG-SPR

Model

Model

d max.

A

B

C

D

D1

E

E1

F

SG-SPR-1 SG-SPR-2 SG-SPR-3 SG-SPR-4 SG-SPR-5 SG-SPR-6 SG-SPR-7

15 20 25 36 50 65 80

50 55 70 75 85 100 110

25 30 35 50 60 80 100

12 12 15 15 15 20 20

11 11 15 15 15 18 18

7 7 9 9 9 11 11

32 40 48 56 66 72 85

8 14 14 30 40 56 75

7 7 9 9 9 11 11

I.96


FCPK

AKCESORIA - złącza mocujące ACCESORIES - connector

SG-RMF-D

SG-RMF-C SG-RMF-D

SG-RMF-T

SG-RMF-L SG-RMF-D

SG-RMF-D SG-RMF-D

SG-RMF-R

SG-RMF-FH

SG-RMF-D

SG-RMF-M1 , SG-RMF-M2 , SG-RMF-M3 , SG-RMF-M4

SG-RMF-M1

I.97

SG-RMF-M2

SG-RMF-M3

SG-RMF-M4


FCPK

AKCESORIA - przewody elastyczne ACCESORIES - flexible hose

SG-MF1215-RR

SG-MF1215-RR - L Model Długość

Length

SG-MF1215-RC

SG-MF1215-RC - L Model Długość

Length

SG-MF1215-CC

SG-MF1215-CC - L Model Długość

Length

Uwaga: W celu uniknięcia strat ciśnienia podczas łączenia sprężyn przy pomocy przewodów elastycznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przykręcać przewodów do oporu, jednego po drugim - inaczej mówiąc, oba końce przewodu należy przykręcać jednocześnie.

Note: To avoid losing pressure during the connection process of intercommunicated gas springs it is necessary to screw flexible hose on connection fittings, taking good care not to screw to the limit one end of the hose after the other (thus producing a gas leak), that is, both ends mus be screwed at the same time. I.98


AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

FCPK

Panel sterujący SG-P100

Control panel SG-P100 1- Zawór spustowy

Discharging valve 2- Szybkozłącze do napełniania gazu

Quick coupling for charging 3- Manometr

Pressure gauge Standardowy panel sterujący. Jest on podłączony na stałe do sprężyny czy układu sprężyn i stosowany w celu ciągłej kontroli ciśnienia gazu. Panel jest wyposażony w szybkozłącze do napełniania i zawór spustowy do rozładowania azotu. Urządzenie to posiada 5 wyjść G1/8” do podłączenia sprężyn gazowych pracujących w systemach połączonych. Zakres skali manometru wynosi od 0 do 400 bar.

Standard control panel. This device is used for parmanently controlling gas spring pressure. It is equiped with a quick-fit socket and unloading valve for decompression. It has up to 5 G1/8” outlets for interconnecting gas springs. The manometer range is from 0 to 400 bar.

Multiple control panel SG-PM101

zawór spustowy

discharging valve

1

8

85

quick coupling for charging

szybkozłącze do napełniania gazu

Wielozaworowy panel sterujący SG-PM101

2 60,5

41

1- Modulowane 2-pozycyjne zawory

13

70

S12.65X1.5

Modular two-position valves moduł sterujacy

module control

2- Modulowane manometry

Modular pressure gauges 95

62

62

Wielozaworowy panel sterowania SG-PM101 do kontroli systemów sprężyn gazowych. Każdy moduł panelu kontroluje osobny układ. Pozwala na indywidualne lub grupowe napełnianie czy opróżnianie azotu.

SG-PM101 modular multiple control panel for controlling nitrogen system. Each module controls each system individually, making its individual or group filling or emptying possible. Przykład zamawiania:

Example order: Model Ilość modułów

I.99

SG-PM101 x 4

Number of modules


AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

FCPK

SG-DV-G1/8”

SG-DV-M6

Narzędzie do opróżniania gazu i demontaż zaworu

Narzędzie do opróżniania gazu i demontaż zaworu

Valve device (unloading and extraction)

Valve device (unloading and extraction)

Jednostka do napełniania sprężyn SG-UC-101

1

Loading unit SG-UC-101

1- Manometr

5

Pressure gauge 2

2- Zawór spustowy

Discharging valve 3- Szybkozłącze do napełniania gazu

6

Quick coupling for charging 4- Zawór iglicowy

Needle 7

5- Element łączący M6-A

Adapter M6-A 4

6- Element łączący M6-B 3 G1/8”

Adapter M6-B 7- Element łączący M8”

Adapter M8 Jednostka napełniająca SG-UC-101 pozwala napełniać, opróżniać i kontrolować ciśnienie gazu we wszystkich rodzajach sprężyn gazowych (przy sprawdzaniu ciśnienia następuje utrata do 10% gazu).

The SG-UC-101 loading unit allows for pressure loading, unloading and control of all gas springs. (During pressure check operations there is a loss of up to 10%)

SG-UM-102

SG-UM-102 jest narzędziem zaprojektowanym do regularnych pomiarów nominalnej siły niezależnych sprężyn gazowych. Aby dokonać pomiaru siły sprężyny należy: - podłączyć cyfrowy manometr do źródła prądu (230V) - ścisnąć sprężynę na prasie o 1-3 mm - odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. Maksymalna wysokość sprężyny 380 mm .Możliwości pomiaru 0-10000 daN

The SG-UM-102 test measuring tool has been exspecially designed to check the nominal force of autonomous gas springs. In order to check the force of a gas spring: - connect digital manometer to the electricity mains (230V) - compress a gas spring on the press from 1-3 mm - read result in the digital monitor Maximum gas spring height 380 mm .Measurement capacity 0-10000daN

I.100


FCPK

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

Panel sterujacy SG-N2-P

Control panel SG-N2-P Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

Max. load pressure Zakres pomiarowy manometru

Pressure gauge visualisation field Ciśnienie powietrza pompy zasilającej

Pump feed

Azot Nitrogen ( N2 ) 200 bar 0-250 bar 7,0 bar

Przepływ oleju

Oil flow

2,8 l/min.

Waga

Weight 24 kg. Jednostka SG-N2-P do napełniania sprężyn gazowych azotem, pozwala na optymalne opróżnienie butli aż do ciśnienia 20 bar. Proste i bezpieczne w użyciu urządzenie zaprojektowane do napełniania lub zupełnego opróżniania niezależnych sprężyn gazowych lub całych systemów sprężyn połączonych.

Nitrogen loader SG-N2-P allows for an optimum use of nitrogen bottels until a residual pressure of 20 bar is left. Simple and safe to use, it has been designed to load or complete the filling pressure for gas springs or manifold systems.

SG-UC-102 SG-UC-102 jednostka do napełniania niezależnych sprężyn gazowych. Jest dostarczana z przewodami i końcówkami łączącymi z gwintem M6 i G1/8”

The UC 102 Loading Unit is a loading device for autonomous gas springs. It is supplied with G1/8 and M6 hoses and loading couplings.

SG-UC-103 SG-UC-103 jednostka do napełniania sprężyn gazowych połączonych w grupy. Napełnianie realizowane jest dodatkowo po przez sterujący panel kontrolny.

The UC 103 Loading Unit is a loading device for interconnected gas springs, by means of the control panel filling valve.

I.101


FCPK

AKCESORIA - komponenty ACCESORIES - components

Pressure tanks

Zbiorniki sprężonego gazu

Zbiorniki sprężonego gazu stanowią doskonałe uzupełnienie systemu sprężyn połączonych z panelem sterującym. W przypadku wzrostu przepływu gazu w otwartych systemach połączonych uzyskuje się bardziej stabilne ciśnienie a tym samym przedłuża się żywotność pracy całego układu. Zbiorniki posiadają końcówki mocujące przewody, co ułatwia połączenie obu systemów. Nie zaleca się stosowania do tego celu przewodów łączących oznaczonych symbolem SG-MF1215. Zalecamy stosowanie gwintowanych złącz JIC.

Pressure tanks are the ideal complement in gas springs interconnectef with a control panel. The clear advantage obtained when increasing the gas volume in an open flow system is that gas compression is reduced obtaining more constant forces and a longer system useful life. Both systems have connection openings for easier hose connection. MF1215 type hoses are not recommendable due to internal flow restrictions. We recommend using JIC threaded connections.

G1/8” (4x)

ŘB

G1/8” (4x)

L

Sposoby mocowania

Model

Wielkość (litry)

Model

Volume (liters)

B

L

TANK95x240 TANK95x440 TANK95x640 TANK120x560 TANK120x690 TANK120x815

1 2 3 4 5 6

95 95 95 120 120 120

240 440 640 560 690 815

Assembly possibilities

Przykład montażu

FI

FS

Przykład zamawiania:

Example order:

Mounting example.

TANK120 x 690 FI Model Długość Kołnierz

Length Flange

I.102


AKCESORIA - narzędzia ACCESORIES - tools

FCPK

SG-E-M8

SG-E-M6

M6

M8

Klucz do demontażu

Klucz do demontażu

M6-exctractor key.

M8-exctractor key.

Regulator cisnienia panelu sterowania

Control panel pressure regulator Dane techniczne: Zakres pomiarów 50-200 bar Temperatura pracy od -30°C do +100°C Natężenie / Napięcie 4A / 250V Maksymalna częstotliwość pracy 200 cykli / min.

Technical data: Graduation margin 50-200 bar Working temperature od -30°C till +100°C Load / Voltage 4A / 250V Maximum manoeuvring frequency 200 cycles / min.

Przykład montażu

Blok rozdzielający SG-BD8

Distribution block SG-BD8

Przykład montażu

25

I.103

25

25

Mounting example.

Mounting example.


Sprężyny gazowe MICRO

Gas springs type MICRO

II.


FCPK

SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

Model

cylindra

Model

body

SG-MICRO 19 SG-MICRO 25 SG-MICRO 25H SG-MICRO 25R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO 38 SG-MICRO 38H SG-MICRO 38R SG-MICRO 45 SG-MICRO 50 SG-MICRO 63 SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 120

19 25 25 25 32 32 32 38 38 38 45 50 63 75 95 120

Fa daN 20-140 75-275 75-275 75-275 60-450 60-450 60-450 660 660 660 800 920 1900 2400 4250 6600

SG-MICRO...

La mm

Strona

30/35+(2 x S) 25+(2 x S) 30+(2 x S) 25+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 30+(2 x S) 35+(2 x S) 40+(2 x S) 45+(2 x S) 58+(2 x S) 58+(2 x S)

II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 II.11 II.12 II.13 II.14 II.15 II.16 II.17 II.18

Page

II.1


WSTĘP INTRODUCTION

Sprężyny gazowe serii MICRO zapewniają jak największą siłę przy jak najmniejszych rozmiarach. Sprężyny te są dostępne w przedziale siły 100daN do 6600 daN przy skoku roboczym od 12 do 100 mm.

80 85

SG-K32 x 25 400 daN

SG-S250 x 25 250 daN

II.2

SG-MICRO 32 x 25 450 daN

87

100

SG-S150 x 25 150 daN

SG-MICRO 25 x 25 275 daN

80

SG-K25 x 25 200 daN

100

SG-C25 x 25 200 daN

MICRO

75

Compact

92

Standard

The new MICRO range gas springs offers the maximum force in a minimal space. This series is available with forces ranging from 100 daN to 6600 daN, and working strokes from 12 mm to 100 mm.

SG-600 x 25 600 daN

80

FCPK

SG-MICRO 38 x 25 660 daN

Zalecenia dotyczące użytkowania

Instrution for use

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność sprężyny gazowej należy stosować się do poniższych zaleceń : 1. Należy właściwie zamocować sprężynę gazową w narzędziu używając stosownych uchwytów (SG-FS) bądź umieszczając sprężynę w otworze w płycie 2. Nie należy używać gwintu tłoczyska sprężyny gazowej do montowania sprężyny w narzędziu. . Gwint ten służy tylko do celów konserwacyjnych. 3. Sprężyna gazowa musi zawsze pracować w płaszczyźnie dokładnie prostopadłej do powierzchni styku. 4. Nie należy poddawać sprężyn gazowych działaniom sił bocznych. 5. Należy chronić sprężynę gazową, a zwłaszcza tłoczysko przed uderzeniami. 6. Należy chronić sprężynę gazową przed zabrudzeniami płynnymi i stałymi.

To ensure a maximum service life of the gas springs, it is recommended to follow the below instructions: 1. Fix the gas spring correctly on the tool, either in an adequate box-space or using the corresponding SG-FS flange. 2. Do not to fix the gas spring stem on the tool using its thread. This must only be used in maintenance operations. 3. The gas spring must always work totally perpendicular to the contact surface. 4. The cylinder should not be subjected to lateral forces. 5. Protect from blows, especially the stem. 6. Protect from liquid and solid pollution.


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 19 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

10

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

9

0,5

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

0,8

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M19

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

19,2

Max. Stem speed ładowanie gazu

gas charging

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

M6 (4mm)

Model

Model SG-MICRO 19 x 15 SG-MICRO 19 x 25 SG-MICRO 19 x 38 SG-MICRO 19 x 50 SG-MICRO 19 x 80

S max

La mm

Lc mm

V l

15 25 38 50 80

60 80 106 130 195

45 55 68 80 115

0,005 0,007 0,011 0,016 0,029

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

0,78

0,08 0,09 0,11 0,12 0,15

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

yellow czarny

black

K = 6,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

63

50

80

95

75

120

125

100

165

175

140

230

25-175

20-140

33-230

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Assembly possibilities

13,5

Sposoby mocowania

Więcej informacji na temat uchwytów na stronach 93-95 katalogu.

19

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-FS19

SG-MICRO 19 x 25 czerwony

For more information about flange, see pages 93-95

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

II.3


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 25 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

14

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy 10,5

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

25,2

Model

Model SG-MICRO 25 x 12 SG-MICRO 25 x 16 SG-MICRO 25 x 25 SG-MICRO 25 x 38 SG-MICRO 25 x 50 SG-MICRO 25 x 63 SG-MICRO 25 x 80

N=

S max

La mm

Lc mm

V l

12 16 25 38 50 63 80

49 57 75 101 125 151 185

37 41 50 63 75 88 105

0,005 0,006 0,010 0,016 0,021 0,026 0,034

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

1,54

0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

65

100 ( 10)

160

100

150 ( 10)

245

130

200 ( 15)

320

175

275 ( 20)

430

50-175

75-275

120-430

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Assembly possibilities

15

Sposoby mocowania

Więcej informacji na temat uchwytów na stronach 93-95 katalogu. 25,2

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-MICRO 25 x 38 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

II.4

SG-FS25/1

Color

For more information about flange, see pages 93-95

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 25H Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

14

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

10,5

Maks. temperatura pracy 1

16

Min. load pressure Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

1

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit 5

KIT M25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,5 m/s

25,2

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

M6 (5mm)

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-MICRO 25H x 12 SG-MICRO 25H x 16 SG-MICRO 25H x 25 SG-MICRO 25H x 38 SG-MICRO 25H x 50 SG-MICRO 25H x 63 SG-MICRO 25H x 80

12 16 25 38 50 63 80

54 62 80 106 130 156 190

42 46 55 68 80 93 105

0,005 0,006 0,010 0,016 0,021 0,026 0,034

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

1,54

0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

65

100 ( 10)

160

100

150 ( 10)

245

130

200 ( 15)

320

175

275 ( 20)

430

50-175

75-275

120-430

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

15

Assembly possibilities

20,5

Sposoby mocowania

Więcej informacji na temat uchwytów na stronach 93-95 katalogu. SG-FS25/1

25

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-FS25/1

SG-MICRO 25 x 38 czerwony

For more information about flange, see pages 93-95

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

II.5


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 25R Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

14

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

25,2

Maintenance kit

KIT M25

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N= M8

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-MICRO 25R x 12 SG-MICRO 25R x 16 SG-MICRO 25R x 25 SG-MICRO 25R x 38 SG-MICRO 25R x 50 SG-MICRO 25R x 63 SG-MICRO 25R x 80

12 16 25 38 50 63 80

49 57 75 101 125 151 185

37 41 50 63 75 88 105

0,005 0,006 0,010 0,016 0,021 0,026 0,034

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

1,54

0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

65

100 ( 10)

160

100

150 ( 10)

245

130

200 ( 15)

320

175

275 ( 20)

430

50-175

75-275

120-430

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 50 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 50 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-MICRO 25R x 38 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

II.6

Assembly possibilities

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 32 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy 10,5

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model SG-MICRO 32 x 7 SG-MICRO 32 x 10 SG-MICRO 32 x 12 SG-MICRO 32 x 16 SG-MICRO 32 x 19 SG-MICRO 32 x 25 SG-MICRO 32 x 32 SG-MICRO 32 x 38 SG-MICRO 32 x 50 SG-MICRO 32 x 63 SG-MICRO 32 x 80

S max

La mm

Lc mm

V l

7 10 12 16 19 25 32 38 50 63 80

44 50 54 62 68 80 94 106 130 156 190

37 40 42 46 49 55 62 68 80 93 110

0,005 0,006 0,007 0,010 0,011 0,016 0,018 0,024 0,032 0,040 0,051

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

Color zielony

2,54

0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,19 0,21

P bar

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

40

100 ( 10)

170

80

200 ( 15)

340

120

300 ( 20)

515

175

450 ( 20)

750

25-175

60-450

100-750

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Assembly possibilities

15

Sposoby mocowania

Więcej informacji na temat uchwytów na stronach 93-95 katalogu.

For more information about flange, see pages 93-95 SG-FS32 SG-FT32 Przykład zamawiania:

Example order:

SG-MICRO 32 x 50 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

II.7


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

18 ładowanie gazu

gas charging

SG-MICRO 32H Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

27

KIT MH32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

2 x M6 (5,5mm)

Model

Model SG-MICRO 32H x 10 SG-MICRO 32H x 12 SG-MICRO 32H x 16 SG-MICRO 32H x 19 SG-MICRO 32H x 25 SG-MICRO 32H x 32 SG-MICRO 32H x 38 SG-MICRO 32H x 50 SG-MICRO 32H x 63 SG-MICRO 32H x 75 SG-MICRO 32H x 80

N=

S max

La mm

Lc mm

V l

10 12 16 19 25 32 38 50 63 75 80

50 54 62 68 80 94 106 130 156 180 190

40 42 46 49 55 62 68 80 93 105 110

0,007 0,007 0,010 0,012 0,016 0,020 0,024 0,032 0,040 0,045 0,051

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

Color zielony

2,54

0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,24 0,28 0,33 0,36 0,38

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

P bar

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

40

100 ( 10)

170

80

200 ( 15)

340

120

300 ( 20)

515

175

450 ( 20)

750

25-175

60-450

100-750

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Assembly possibilities

15

Sposoby mocowania

SG-FS32 SG-FT32

32

Przykład zamawiania:

Example order:

SG-MICRO 32H x 38 czerwony

Model Skok Stroke Kolor

II.8

SG-FP32

Color

red


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 32R Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

ładowanie gazu

Pressure means

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

25 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M32

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

V l

SG-MICRO 32R x 12 SG-MICRO 32R x 16 SG-MICRO 32R x 25 SG-MICRO 32R x 38 SG-MICRO 32R x 50 SG-MICRO 32R x 63 SG-MICRO 32R x 80

12 16 25 38 50 63 80

54 62 80 106 130 156 190

42 46 55 68 80 93 110

0,007 0,010 0,016 0,024 0,032 0,040 0,051

K (2 x S)+50

Kolor

A cm2

Kg

2,54

0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,21

P bar

Color zielony

green niebieski

blue czerwony

red żółty

yellow czarny

black

K = 7,000 S - skok roboczy

stroke

Fa daN

Fc daN

40

100 ( 10)

170

80

200 ( 15)

340

120

300 ( 20)

515

175

450 ( 20)

750

25-175

60-450

100-750

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied. Sposoby mocowania

Przykład zamawiania:

Example order:

Assembly possibilities

SG-MICRO 32R x 50 czerwony

red

Model Skok Stroke Kolor

Color

II.9


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 38 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

ładowanie gazu

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M38

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 7,000

K N= (2 x S)+50 Model

Model SG-MICRO 38 x 12 SG-MICRO 38 x 16 SG-MICRO 38 x 19 SG-MICRO 38 x 25 SG-MICRO 38 x 32 SG-MICRO 38 x 38 SG-MICRO 38 x 50 SG-MICRO 38 x 63 SG-MICRO 38 x 80

S max

La mm

Lc mm

12 16 19 25 32 38 50 63 80

54 62 68 80 94 106 130 156 190

42 46 49 55 62 68 80 93 110

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1110 1100 1095 1090 1090 1080 1080 1080 1075

660 ( 20)

Force / pressure ratio

stroke

A cm2

V l 0,011 0,015 0,020 0,024 0,030 0,038 0,050 0,063 0,080

175

Wskaźnik siły / skoku

700

Kg

0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,39 0,43 0,48 0,55

3,80

Force / stroke ratio

1150 175

12

1100

600

16

19

25

32

38

50

40

50

63

80

1050

daN

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

500

1000 950 900

400

850 300

800 750

200

700 650

100 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

0

10

20

bar

Sposoby mocowania

60

80

70

mm

Assembly possibilities

SG-FS38 SG-FSC38

II.10

30

SG-FI38


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

22 ładowanie gazu

gas charging

SG-MICRO 38H Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means

M6

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

33

KIT MH38

Maks. szybkość ruchu tłoczyska 38

Max. stem speed Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

2 x M6 (4,5mm)

N=

Model

Model SG-MICRO 38H x 10 SG-MICRO 38H x 12 SG-MICRO 38H x 16 SG-MICRO 38H x 19 SG-MICRO 38H x 25 SG-MICRO 38H x 32 SG-MICRO 38H x 38 SG-MICRO 38H x 50 SG-MICRO 38H x 63 SG-MICRO 38H x 75 SG-MICRO 38H x 80

S max

La mm

Lc mm

10 12 16 19 25 32 38 50 63 75 80

50 54 62 68 80 94 106 130 156 180 190

40 42 46 49 55 62 68 80 93 105 110

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1080 1100 1090 1090 1080 1075 1075 1070 1070 1065 1065

Force / pressure ratio

K = 7,000

K (2 x S)+50

P bar

Fc daN

660 ( 20)

S - skok roboczy

stroke

A cm2

V l 0,010 0,011 0,015 0,018 0,024 0,031 0,037 0,050 0,062 0,075 0,080

175

Wskaźnik siły / skoku

700

Kg

0,26 0,27 0,28 0,30 0,33 0,35 0,39 0,43 0,48 0,51 0,55

3,80

Force / stroke ratio

1150 175

daN

600

1100 10

12 16 19

25

32

1050

38

50

75

63

80

1000

500

950 400

900 850

300

800 750

200

700 100

650 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

0

10

20

30

Sposoby mocowania

40

50

60

80

70

mm

bar

Assembly possibilities

15

daN

0,8 m/s

38

SG-FS38 SG-FT38

SG-FP38

II.11


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 38R Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

ładowanie gazu

Pressure means

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

175 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M38

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 7,000

K N= (2 x S)+50

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 38R x 12 SG-MICRO 38R x 16 SG-MICRO 38R x 25 SG-MICRO 38R x 38 SG-MICRO 38R x 50 SG-MICRO 38R x 63 SG-MICRO 38R x 80

12 16 25 38 50 63 80

54 62 80 106 130 156 190

42 46 55 68 80 93 110

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1110 1100 1090 1080 1080 1080 1075

660 ( 20)

Force / pressure ratio

stroke

V l 0,011 0,015 0,024 0,038 0,050 0,063 0,080

175

Wskaźnik siły / skoku

700

A cm2

Kg

3,80

0,28 0,30 0,33 0,39 0,43 0,48 0,55

Force / stroke ratio

1150 175

1100

600

12

16

25

38

50

63

80

1050

daN

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

500

1000 950 900

400

850 300

800 750

200

700 650

100 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

0

10

bar

Sposoby mocowania

II.12

20

30

40

50

60

70

80

mm

Assembly possibilities


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 45

25

Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

ładowanie gazu

Pressure means

gas charging

Maks. ciśnienie gazu

160 bar

14,5

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury 3,4

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M45

4

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. Stem speed

39

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

N=

K = 7,000 S - skok roboczy

K (2 x S)+50

stroke

5

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 45 x 13 SG-MICRO 45 x 19 SG-MICRO 45 x 25 SG-MICRO 45 x 38 SG-MICRO 45 x 50 SG-MICRO 45 x 63 SG-MICRO 45 x 80 SG-MICRO 45 x 100

13 19 25 38 50 63 80 100

58 70 82 108 132 158 192 232

45 51 57 70 82 95 112 132

Fa daN

800 ( 30)

V l 0,017 0,025 0,033 0,051 0,067 0,084 0,107 0,134

160

A cm2

Kg

4,90

0,40 0,45 0,50 0,60 0,67 0,77 0,88 0,97

Force / stroke ratio

Wskaźnik siły / skoku

900

1300

160

800

13 19 25

daN

daN

1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265

Force / pressure ratio

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN

50

38

80

63

100

1200 700 600

1100

500 1000

400 300

900 200 100

800 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

bar

Sposoby mocowania

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10

mm

Assembly possibilities

SG-FS45 SG-FSC45

SG-FP45

SG-FB45

SG-FI45

II.13


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 50 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature 7

ładowanie gazu

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

gas charging

Maintenance kit

KIT M50

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,7 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 7,000

K N= (2 x S)+50

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 50 x 13 SG-MICRO 50 x 19 SG-MICRO 50 x 25 SG-MICRO 50 x 38 SG-MICRO 50 x 50 SG-MICRO 50 x 63 SG-MICRO 50 x 80 SG-MICRO 50 x 100

13 19 25 38 50 63 80 100

61 73 85 111 135 161 195 235

48 54 60 73 85 98 115 135

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480

920 ( 30)

Force / pressure ratio

0,021 0,031 0,041 0,062 0,082 0,103 0,131 0,163

150

A cm2

Kg

6,16

0,57 0,60 0,67 0,79 0,89 1,02 1,18 1,39

Force / stroke ratio

1500

daN

150

900

stroke

V l

Wskaźnik siły / skoku

1000

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

13

19 25

50

38

80

63

100

1400

800 1300

700 600

1200

500 1100 400 1000

300 200 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

bar

Sposoby mocowania

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

mm

Assembly possibilities

SG-FS50 SG-FSC50

II.14

900

SG-FB50

SG-FI50

0 10


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 63 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury 8,5

Pressure increase due to temperature ładowanie gazu

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

gas charging

Maintenance kit

KIT M63

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 6,500

K N= (2 x S)+50

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 63 x 25 SG-MICRO 63 x 38 SG-MICRO 63 x 50 SG-MICRO 63 x 63 SG-MICRO 63 x 80 SG-MICRO 63 x 100

25 38 50 63 80 100

90 116 140 166 200 240

65 78 90 103 120 140

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

3410 3420 3430 3430 3435 3440

1900 ( 60)

Force / pressure ratio

0,071 0,107 0,141 0,177 0,225 0,281

150

25

daN

1600

A cm2

Kg

12,57

0,93 1,39 1,65 1,81 1,90 2,23

Force / stroke ratio

3500

150

1800

stroke

V l

Wskaźnik siły / skoku

2000

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

50

38

80

63

100

3100

1400 1200

2700

1000 800

2300

600 400 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

bar

Sposoby mocowania

63.2

1900 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10

mm

Assembly possibilities

SG-FS63 SG-FSC63

SG-FB50 SG-FB63

II.15


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 75 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M75

ładowanie gazu

gas charging

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,8 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 6,000

K N= (2 x S)+50

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 75 x 25 SG-MICRO 75 x 38 SG-MICRO 75 x 50 SG-MICRO 75 x 63 SG-MICRO 75 x 80 SG-MICRO 75 x 100

25 38 50 63 80 100

95 121 145 171 205 245

70 83 95 108 125 145

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

3920 3935 3945 3950 3950 3960

2400 ( 60)

Force / pressure ratio

0,103 0,155 0,203 0,256 0,324 0,405

150

25

daN

2000

A cm2

Kg

15,90

1,45 1,70 1,80 2,10 2,25 2,60

Force / stroke ratio

4000

150

2250

stroke

V l

Wskaźnik siły / skoku

2500

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

50

38

80

63

100

3600

1750 1500

3200

1250 1000

2800

750 500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

bar

Sposoby mocowania

SG-FS75 SG-FSC75

II.16

2400 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

mm

Assembly possibilities

SG-FP75

SG-FB75

SG-FI75

0 10


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 95 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M95

ładowanie gazu

gas charging

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 5,500

K N= (2 x S)+50

Model

Model

S max

La mm

Lc mm

SG-MICRO 95 x 25 SG-MICRO 95 x 38 SG-MICRO 95 x 50 SG-MICRO 95 x 63 SG-MICRO 95 x 80 SG-MICRO 95 x 100

25 38 50 63 80 100

108 134 158 184 218 258

83 96 108 121 138 158

Wskaźnik siły / ciśnienia

Fa daN

7100 7290 7380 7450 7500 7550

4250 ( 100)

Force / pressure ratio

0,176 0,258 0,333 0,415 0,522 0,647

150

A cm2

Kg

28,27

3,10 3,70 3,90 4,40 4,90 6,00

Force / stroke ratio

7750

daN

150

4000

stroke

V l

Wskaźnik siły / skoku

4500

daN

P bar

Fc daN

S - skok roboczy

25

3500

6750

3000

6250

2500

5750

2000

5250

1500

4750

100

80

63

50

38

7250

4250

1000 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

bar

Sposoby mocowania

SG-FS95 SG-FSC95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

mm

0 10

Assembly possibilities

SG-FP95

SG-FB95

SG-FI95

II.17


SPRĘŻYNY GAZOWE GAS SPRINGS

FCPK

SG-MICRO 120 Azot Nitrogen ( N2 )

Napełniany gaz

Pressure means Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

35 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

Max. working temperature

800C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury

Pressure increase due to temperature

0,33%/10C

Zestaw do konserwacji

Maintenance kit

KIT M120

ładowanie gazu

gas charging

Maks. szybkość ruchu tłoczyska

Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min

Max. Rate/min

K = 5,000

K N= (2 x S)+50

Model

Model SG-MICRO 120 x 25 SG-MICRO 120 x 38 SG-MICRO 120 x 50 SG-MICRO 120 x 63 SG-MICRO 120 x 80 SG-MICRO 120 x 100

S max

La mm

Lc mm

25 38 50 63 80 100

108 134 158 184 218 258

83 96 108 121 138 158

Wskaźnik siły / ciśnienia

P bar

Fc daN 11000 11300 11450 11550 11650 11700

6600 ( 100)

Force / pressure ratio

7000

150

6500

0,276 0,404 0,521 0,648 0,816 1,012

150

6000

11600 11100

5500

10600

5000

10100

4500

9600

4000

9100

3500

8600

3000

8100

2500

7600

2000

7100

50

38

25

stroke

V l

Wskaźnik siły / skoku

daN

daN

Fa daN

S - skok roboczy

A cm2

Kg

44,18

5,0 5,5 5,9 6,4 7,1 7,9

Force / stroke ratio

6600

1500 35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bar

Sposoby mocowania

SG-FS120 SG-FSC120

II.18

100

80

63

90

0 10

mm

Assembly possibilities

SG-FP120

SG-FB120

SG-FI120


Jednostki do wykrawania bocznego CAM

Lateral punching units with cam system

III.


FCPK

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

Numer katalogowy

Nazwa katalogowa

Strona

Catalog number

Catalog name

Page

SG-UL

Jednostki do wykrawania bocznego CAM

Lateral punching units with cam systems

SG-UD

Jednostki do wykrawania bocznego CAM ( 450 )

Lateral punching units with cam systems ( 450 )

SG-RC

Rolkowe jednostki do wykrawania bocznego CAM

Roller cams

SG-RCS

Rolkowe jednostki do wykrawania bocznego CAM

III.2

III.6

III.7

III.9

Roller cams

SG-CH

Hydrauliczne jednostki do wykrawania bocznego CAM

SG-TFRR SG-TFRC SG-RTF

Akcesoria

Hydraulic cams

Accesories

III.12

III.16

Ze względu na stałe doskonalenie produktów, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki i danych technicznych opisywanych w tym katalogu wyrobów bez wcześniejszego uprzedzenia. Wszystkie wymiary są nominalne z wyjątkiem tych, dla których określono tolerancje (wyrażone w mm)

In the context of a policy of constant product improvement, producer reserves its right to carry out modifications of the technical characteristics of the products in this catalog without previous notice. All the dimensions are nominal except those in which tolerances are indicated, which are expressed in mm.

III.1


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-UL7,5 element naciskający

Maksymalna siła wykrawania

Maksymalny skok stempla

Maximum punching force

Maximum puch stroke

750 daN

Example order:

SG-UL7,5 - 5,2 Model Średnica stempla

Siła powrotu sprężyny gazowej

Cylinder pullback force

Stemple okrągłe

50 daN

Charakterystyka stempla: ŘD = 3,5 - 7 mm

Round punches

Punch characteristics: - twardość 62± 2 HRC - hardness 62±2 HRC

Punch diameter

Maximum inclination skok elementu naciskającego

Maksymalne nachylenie

skok stempla

punch stroke

III.2

Zastosowanie

Application

pusher stroke

Przykład zamawiania:

9 mm

pusher stroke

skok elementu naciskającego

pusher


JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

FCPK

SG-UL3500x25 element naciskający

pusher

skok

pusher stroke

skok elementu naciskającego

stroke

element zapobiegający obracaniu

anti spinning device

Maksymalna siła wykrawania

Maksymalny skok stempla

Maximum punching force

Maximum puch stroke

Siła powrotu sprężyny gazowej

Cylinder pullback force Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

Rodzaj sprężyny

Zastosowanie

Application

Cylinder reference

Stemple okrągłe i kształtowe

Maksymalne nachylenie

200 daN

Maximum inclination

290 daN

SG-K25x25

Round punches and shaped punches

pusher stroke

25 mm

skok elementu naciskającego

3500 daN

skok stempla

punch stroke

III.3


JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

FCPK

SG-UL element naciskający

pusher

skok

pusher stroke

skok elementu naciskającego

stroke

element zapobiegający obracaniu

anti spinning device

Model

A A1 B C D

Model SG-UL5000 x 38 SG-UL7000 x 50 SG-UL10000 x 63

E

F G H I J J1 K L M N

P

P1 r

10 96,5 40 39 145 190,5 18 42 63 85 70 60 30 36 18 15 92 120 17 12 120 50 48 183 239 23 52 76 100 80 70 40 43 21 20 106,5 140 20 13 145 58 66 221 283 24 60 84 110 90 80 47 50 23 25 127 165 24

Model

Model

Maksymalna siła wykrawania

Maksymalny skok stempla

Maximum punching force

Maximum puch stroke

S T

V W

X

Siła powrotu sprężyny gazowej

Rodzaj sprężyny

Cylinder pullback force Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

Cylinder reference

Application

Stemple okrągłe i kształtowe

38 mm

200 daN

290 daN

SG-K25 x 38

SG-UL7000 x 50

7000 daN

50 mm

400 daN

635 daN

SG-K32 x 50

SG-UL10000 x 63

10000 daN

63 mm

600 daN

950 daN

SG-K600 x 63

Round punches and shaped punches

L -U 0 00 10 00 70

L -U

SG

0 00 L5 -U

pusher stroke

SG SG

skok elementu naciskającego

5000 daN

skok stempla

punch stroke

III.4

Y1

Zastosowanie

Początek skoku

Maximum inclination

Y

6 15 35 20 M10 010 M8 08 7 18 40 20 M12 012 M10 010 8 20 45 20 M12 012 M12 010

SG-UL5000 x 38

Maksymalne nachylenie

X1


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-UL

W celu ustawienia pozycji stempla wzgledem matrycy, jednostkę do wykrawania bocznego można regulować ręcznie, tak jak na rysunku. Aby było to możliwe, należy najpierw usunąć pierścień zabez pieczający trzpień ( 1 ) a następnie wyjąć sam trzpień ( 2 )

(1)

For die punch adjustment operations, the cam can be operated manually as illustrated in the figure. In order to do so, first the Seeger connecting rod pin ( 1 ) should be removed, after which it should be pushed out ( 2 )

(2)

Częsci zamienne

Spare parts

Model jednostki do wykrawania bocznego Nr

Nazwa części

No.

Spare part denomination

1 2 3 4 5 6

Krzywka Cam Trzpień Rod Zaślepka End cap Sprężyna gazowa Gas spring Trzpień Rod pin Płytka Plate

Punching unit model SG-UL3500 x 25 SG-UL3500-1 SG-UL3500-2 SG-UL3500-3 SG-UL3500-4 SG-UL3500-5 SG-UL3500-6

SG-UL5000 x 38 SG-UL5000-1 SG-UL5000-2 SG-UL5000-3 SG-UL5000-4 SG-UL5000-5 SG-UL5000-6

SG-UL7000 x 50

SG-UL10000 x 63

SG-UL7000-1 SG-UL7000-2 SG-UL7000-3 SG-UL7000-4 SG-UL7000-5 SG-UL7000-6

SG-UL10000-1 SG-UL10000-2 SG-UL10000-3 SG-UL10000-4 SG-UL10000-5 SG-UL10000-6

III.5


JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-UD

pusher stroke

skok elementu naciskającego

FCPK

y ąc aj eg ice i b

ok e sk rok

st

o

a br

ca

ni

u

v

o e ap g d t z nin n e n

m spi eel nti

a

Model

A A1 B C D

Model SG-UD3500 x 25 SG-UD5000 x 38 SG-UD7000 x 50 SG-UD10000 x 63

10 10 12 13

Model

Model

78,5 96,5 120 145

39 40 50 58

39 48 66

119 145 183 221

E

F G H I J J1 K L M N

191,7 231,3 273,6 334,4

18 18 23 24

36 42 52 60

58 63 76 84

78 85 100 110

60 70 80 90

50 60 70 80

26 30 40 47

30 36 43 50

19 18 21 23

P

P1

12 79 93 15 92 99 20 106,5 118,8 25 127 149,4

P2 111,1 118,7 139,9 175,9

r S T V W X

X1 Y

15 17 20 24

010 010 012 012

Siła powrotu sprężyny gazowej

Maksymalna siła wykrawania

Maksymalny skok stempla

Maximum punching force

Maximum puch stroke

Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

4 6 7 8

15 15 18 50

40 40 50 75

37 45 50 56

Rodzaj sprężyny

Cylinder pullback force

M10 M10 M12 M12

Y1

M8 08 M8 08 M10 010 M12 010

Zastosowanie

Application

Cylinder reference

SG-UD3500 x 25

3500 daN

25 mm

200 daN

290 daN

SG-K25 x 25

SG-UD5000 x 38

5000 daN

38 mm

200 daN

290 daN

SG-K25 x 38

SG-UD7000 x 50

7000 daN

50 mm

400 daN

635 daN

SG-UD10000 x 63

10000 daN

63 mm

600 daN

950 daN

Round punches and shaped punches SG-K600 x 63 SG-K32 x 50

00 00 D1 -U 00 70 SG D 0 -U 00 SG D5 0 -U 50 SG UD3 SG

pusher stroke

Maximum inclination skok elementu naciskającego

Maksymalne nachylenie

Stemple okrągłe i kształtowe

skok stempla

punch stroke

III.6


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-RC3000

Model

Skok

Model

Stroke

A

B

C

D

50

190

56

43

88

80

220

86

73

118

Siła powrotu sprężyny gazowej

Rodzaj sprężyny

SG-RC3000 x 50-1 SG-RC3000 x 50-2 SG-RC3000 x 80-1 SG-RC3000 x 80-2

Model

Model SG-RC3000 x 50-1 SG-RC3000 x 80-1 SG-RC3000 x 50-2 SG-RC3000 x 80-2

Maksymalna siła wykrawania

Maximum punching force

Cylinder pullback force Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

400 daN

635 daN

200 daN

290 daN

3000 daN

Maksymalne nachylenie

Cylinder reference SG-K32 x 50 SG-K32 x 80 SG-S32 x 50 SG-S32 x 80

Maximum inclination

III.7


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

Model

Skok

Model

Stroke

A

B

C

D

E

F

G

50

190

56

43

88

20

103

140

80

220

86

73

118

20

103

140

100

260

126

103

158

30

120

157

SG-RC5000 x 50-1 SG-RC5000 x 50-2 SG-RC5000 x 80-1 SG-RC5000 x 80-2 SG-RC5000 x 100-1 SG-RC5000 x 100-2

Model

Model SG-RC5000 x 50-1 SG-RC5000 x 80-1 SG-RC5000 x 100-1 SG-RC5000 x 50-2 SG-RC5000 x 80-2 SG-RC5000 x 100-2

Siła powrotu sprężyny gazowej

Maksymalna siła wykrawania

Maximum punching force

Cylinder pullback force Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

400 daN

635 daN

200 daN

290 daN

5000 daN

Maksymalne nachylenie

III.8

SG-RC5000

Maximum inclination

Rodzaj sprężyny

Cylinder reference SG-K32 x 50 SG-K32 x 80 SG-K32 x 100 SG-S32 x 50 SG-S32 x 80 SG-S32 x 100


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-RCS3000

Model

Skok

Model

Stroke

A

B

C

D

50

190

56

63

88

80

220

86

93

118

Siła powrotu sprężyny gazowej

Rodzaj sprężyny

SG-RCS3000 x 50-1 SG-RCS3000 x 50-2 SG-RCS3000 x 80-1 SG-RCS3000 x 80-2

Model

Model SG-RCS3000 x 50-1 SG-RCS3000 x 80-1 SG-RCS3000 x 50-2 SG-RCS3000 x 80-2

Maksymalna siła wykrawania

Maximum punching force

Cylinder pullback force Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

400 daN

635 daN

200 daN

290 daN

3000 daN

Maksymalne nachylenie

Cylinder reference SG-K32 x 50 SG-K32 x 80 SG-S32 x 50 SG-S32 x 80

Maximum inclination

III.9


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

Model

Skok

Model

Stroke

SG-RCS5000 x 50-1 SG-RCS5000 x 50-2 SG-RCS5000 x 80-1 SG-RCS5000 x 80-2 SG-RCS5000 x 100-1 SG-RCS5000 x 100-2

Model

Model SG-RCS5000 x 50-1 SG-RCS5000 x 80-1 SG-RCS5000 x 100-1 SG-RCS5000 x 50-2 SG-RCS5000 x 80-2 SG-RCS5000 x 100-2

A

B

C

D

F

G

50

190

56

63

88

103

140

80

220

86

93

118

103

140

100

260

126

133

158

120

157

Siła powrotu sprężyny gazowej

Maksymalna siła wykrawania

Maximum punching force

Cylinder pullback force Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

400 daN

635 daN

200 daN

290 daN

5000 daN

Maksymalne nachylenie

III.10

SG-RCS5000

Maximum inclination

Rodzaj sprężyny

Cylinder reference SG-K32 x 50 SG-K32 x 80 SG-K32 x 100 SG-S32 x 50 SG-S32 x 80 SG-S32 x 100


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

SG-RCS15000

Model

Skok

Model

Stroke

A

B

C

50 80 100

190 220 260

56 86 126

43 73 113

SG-RCS15000 x 50 SG-RCS15000 x 80 SG-RCS15000 x 100

Model

Model SG-RCS15000 x 50 SG-RCS15000 x 80 SG-RCS15000 x 100

Siła powrotu sprężyny gazowej

Maksymalna siła wykrawania

Cylinder pullback force

Maximum punching force

Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

15000 daN

2 x 200 daN

Maksymalne nachylenie

2x

290 daN

D 88 118 158

Rodzaj sprężyny

Cylinder reference 2 x SG-C25 x 50 2 x SG-C25 x 80 2 x SG-C25 x 100

Maximum inclination

III.11


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

Jednostka hydrauliczna może pracować w dowolnej pozycji i miejscu, pod każdym kątem. Może służyć do wykrawania, gięcia, wiercenia i innych operacji. I. Część robocza jednostki hydraulicznej Część robocza jednostki hydraulicznej jest kontrolowana przez jednostkę napędową. W skład części roboczej wchodzi sprężyna gazowa, generująca siłę powrotu stempla.

SG-CH The hydraulic cam can operate in any position and angle, free in space, in stamping, bending, drilling, etc., operations. I. Working cam The working cam is controlled trough the drive unit. It has a gas spring that exerts the pullback force. II. Drive unit

II. Jednostka napędowa Jednostka napędowa jest jednocześnie jednostką zaopatrującą w olej. Składa się z następujących elementów: - cylindra roboczego - zbiornika ciśnieniowego - płytki pośredniej Zbiornik ciśnieniowy posiada wystarczającą objętość, aby przyjąć olej, który przemieścił się z cylindra roboczego przy maksymalnym skoku części roboczej jednostki. III. Zasady pracy jednostki hydraulicznej Pod wpływem nacisku prasy ciśnienie hydrauliczne z cylindra roboczego jednostki napędowej zostaje przemieszczone do części roboczej poprzez przewód łączący (Fig. 1). W momencie, gdy ciśnienie hydrauliczne systemu przewyższy przeciwną siłę sprężyny gazowej część robocza zaczyna pracować (Fig. 2). Kiedy skok stempla osiągnie wartość maksymalną, ciśnienie w systemie wzrasta do momentu, gdy jest ono równe ciśnieniu azotu w zbiorniku ciśnieniowym. Cylinder roboczy ma jeszcze dodatkowe 15 mm skoku, aby zapewnić identyczny wzrost ciśnienia w każdym cyklu. Zbiornik ciśnieniowy przyjmuje dodatkową ilość oleju wynikającą z dodatkowego skoku. W momencie, gdy nacisk prasy na cylinder roboczy ustaje, stempel w części roboczej wraca na pierwotną pozycję w wyniku działania siły powrotu sprężyny gazowej (Fig. 3).

The drive unit is also an oil supply unit.. It consists of the following elements: - working cylinder - pressure accumulator - adapter plate The accumulator has the capacity to absorb all the volume displaced by the working cylinder in the event the working cam stroke finishes. III.Operation The working cylinder is operated by the movement of the press, displacing the hydraulic volume toward the working cam by means of the liaison hoses (Fig. 1). As soon as the hydraulic pressure of the system goes over the counterforce exerted by the gas spring, the cam starts its working stroke (Fig. 2). When the working stroke of the wedge finishes, the pressure of the system increases until it equals the nitrogen pressure in the pressure accumulator. The cylinder has an additional 15 mm extra stroke tu ensure an identical pressure increase in each cycle.The pressure accumulator absorbs the volume of excess oil in the extra stroke. When the press stops operating on the working cylinder of the drive unit, the cam returns to its initial position due to the action of the gas spring (Fig. 3).

Fig.1

Fig.2

III.12

Fig.3


FCPK

JEDNOSTKI CAM CAM UNITS Zalecenia dotyczące montażu

W momencie, gdy poszczególne elementy systemu zostały złożone, należy postępować według nastę-pujących wskazówek: 1. Otworzyć otwór spustowy oleju 2. Otworzyć otwór napełniania oleju 3. Przy pomocy przewodu połączyć pompę olejową z otworem napełniania oleju. 4. Napełnić system olejem w taki sposób, aby krążył on w systemie aż nie będzie pęcherzyków powie-trza. 5. Usunąć elementy napełniania, zamknąć otwór napełniania i spustowy. 6. System jest gotowy do pracy.

SG-CH Assembly instructions

Once the components have been assembled, proceed as follows: 1. Release the oil purge orifice. 2. Release the oil filling orifice. 3. Connect the terminal with the oil pump minimess flexible hoses to the oil filling orifice. 4. Fill it with oil, making it circulate throughout the system so that it is free of air bubbles. 5. Remove the oil filling elements and close the oil purge and filling orifices. 6. The system is now ready to operate.

giętki przewód łączący

minimess flehible hoses pompa olejowa

oil pump

napełnianie oleju

oil filling

spust oleju

oil purge

Maks. ciśnienie gazu

150 bar

Max. load pressure Min. ciśnienie gazu

50 bar

Min. load pressure Maks. temperatura pracy

600C

Max. work temperature Maks. szybkość pracy

20 m/min

Max. work speed Maks. Częstotliwość skoku

Max. frequency

20 - 40

skoków/min

strokes/min

III.13


JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

FCPK

SG-CH zawór hydrauliczny

skok

hydraulic valve

stroke

element zapobiegający obracaniu

anti spinning device

zawór odpowietrzający

vent valve

Model

Skok

Model

Stroke

A

SG-CH3000 x 25 SG-CH3000 x 50 SG-CH3000 x 80

25 50 80

9

A1

B

83,5 97,5 39 125,5

E

H

G

187 225 G1/2” 66 285

I

J

85

65

I

J

Model

Skok

Model

Stroke

A

A1

B

E

SG-CH7500 x 25 SG-CH7500 x 50 SG-CH7500 x 80

25 50 80

12

110 110 140

51

230 255 G3/4” 86 110 90 315

H

G

J1 55

J1 80

M

N

P

35,5 35

54

20

67,5

K

M

N

P

54,5 55

65

20

102

K

M

N

P

82

25

127

K

L

L

Model

Skok

Model

Stroke

A

A1

B

E

G

H

SG-CH12000 x 25 SG-CH12000 x 50 SG-CH12000 x 63

25 50 63

15

132

65

263 288 314

G1”

110 140 110 105 65,5 67

Model

Model SG-CH3000 SG-CH7500 SG-CH12000

III.14

Maksymalna siła wykrawania

Maximum punching force 3000 daN 7500 daN 12000 daN

I

J

J1

L

S

T

6

S

S

X

X

M6

X1 Y

18 M12 12

T

8

X1 Y

15 M10 10

T

6

X

6

Y1

M12 12

X1 Y

27 M16 12

Y1

Y1

M12 12

Siła powrotu sprężyny gazowej

Cylinder pullback force

Rodzaj sprężyny

Początek skoku

Koniec skoku

Stroke beginning

Stroke end

200 daN 600 daN 750 daN

290 daN 950 daN 1300 daN

Cylinder reference SG-K25 x S (skok/ stroke) SG-K600 x S (skok/ stroke) SG-K750 x S (skok/ stroke)


JEDNOSTKI CAM CAM UNITS

FCPK

SG-CH

zawór hydrauliczny

hydraulic valve zawór gazowy(azot-max. 150 bar)

zawór olejowy

nitrogen gas valve

oil valve

Model

Maksymalna siła robocza

Model

Maximum operation force

SG-CH3000 x 25 SG-CH3000 x 50 SG-CH3000 x 80

Model

Maksymalna siła robocza

Maximum operation force

Model

Maksymalna siła robocza

Maximum operation force

SG-CH12000 x 25 SG-CH12000 x 50 SG-CH12000 x 63

25 50 80

Skok

12000 daN

Stroke

S 25 50 80

7500 daN

Model

Stroke

S

3000 daN

Model SG-CH7500 x 25 SG-CH7500 x 50 SG-CH7500 x 80

Skok

Skok

Stroke

S 25 50 63

A

B

C

36

63

55 85,6 150 170 G1/2” 65

A

B

C

60

94,5 60

205 180 120 219 245 G3/4” 84 110 M12 255 205 315 235

A

B

D

C

70 119,5 70

D

D

E

E

E

F

F

F

145 249 320

G

G

I

I

J

Y

85

183 158 M10 233 183 293 213

J

Y

J

Y

La

La

La

Lc

Lc

G

I

Lc

G1”

216 191 115 140 M12 266 216 292 229

III.15


AKCESORIA ACCESORIES

FCPK

SG-TFRR

SG-TFRC

Model

Siła jednostki napędowej

Model

Drive unit force

R

3000 daN 7500 daN 12000 daN

M24 x 1,5 M30 x 2 M42 x 2

SG-TFRR.01 SG-TFRR.02 SG-TFRR.03

Model

Siła jednostki napędowej

Model

Drive unit force

R

3000 daN 7500 daN 12000 daN

M24 x 1,5 M30 x 2 M42 x 2

SG-TFRC.01 SG-TFRC.02 SG-TFRC.03 Przykład zamawiania:

Promień krzywizny

D

Curvature radius

21,5 29 38

140 190 340

Promień krzywizny

D

Curvature radius

21,5 29 38

140 190 340

Example order:

SG-TFRC.03 - L 450 Model Długość

Length

SG-RTF

Model

Siła jednostki napędowej

Model

Drive unit force

R

3000 daN 7500 daN 12000 daN

G 1/2” G 3/4” G 1”

SG-RTF.01 SG-RTF.02 SG-RTF.03

III.16

L 36 42 50

SW 27

Газові пружини та аксесуари  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you