Pressing point

Page 1

PRESSING POINT

Výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, 1.–12. 9. 2014
2


PRESSING POINT

Výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, 1.–12. 9. 2014


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 ISBN 978-80-7414-929-0

4


OD MECHANICKÉ RUKY PŘES LEVITACI KE SKUTEČNOSTI ZAVAŘOVAČEK Výstava prací 24 studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury není vázána společným tématem, jde o výběr studentských prací z let 2012 až 2014. Následující komentář neřeší absenci a priori dané syntetizující ideje, ale využívá příležitost sledovat živá témata, upoutávající širší pozornost. Jako klíč ke vstupu do struktury Pressing Point volí artikulování vnitřního a vnějšího prostoru člověka. Snaží se rozkrývat jejich vzájemnou prostupnost a podmíněnost, hledá obecnější významy prezentovaného celku. Vhled do vnitřní dimenze psychiky nabízí fantazijní Krajiny Evy Myroniukové. Autorka své imaginace rozprostírá do velkého formátu skrze precizně vedenou linii, jejíž extenze sycená fantazijním zdrojem navozuje možnost bezmezného pokračování. Za iniciační moment uvádí prožitek z krajiny z doby vzdáleného dětství. Lesní interiér je východiskem i pro videozáznam Michaely Sedláčkové Příroda jako úkryt. Pro vlastní akci autorka volila místo umožňující soustředit se na vlastní bytostnou podstatu. V audiovizuální instalaci realitu prožitku zpřítomňuje. Romantický akcent je esenciální pro malby a malířské objekty Michala Fízika, jenž jej v souboru nazvaném The Lost World with the Body Inside inteligentně transformuje skrze koncept zkoumání malířského média a hranic estetické dimenze. Téma vnitřního psychického světa formuluje i Kateřina Zajícová v obrazovém triptychu Ptáci. Kombinuje smyslovost syrového malířského rukopisu s absencí barev. Již ve starověkém Egyptě pták symbolizoval duši, v prezentované scéně se urputně snaží razit východisko z pomyslného omezení. Dynamismus akce dodává výjevu existenciální punc. Velkoformátové malby téže oproštěné barevnosti předkládá Pavlína Široká v souboru Někde v hloubi. Obdobně výraz linií tlumí téměř k nule. Oběma doslovnými způsoby míní význam rozostřenosti rozhraní sledovaných sfér uvnitř/vně. Volenou stylizací se přibližuje výrazovému spektru maleb Jakuba Špaňhela a Gerharda Richtera. Zaměření pozornosti na smysly a biologické soustavy člověka může znamenat výstižnou uměleckou metaforu. Nikola Březinová prezentuje triptych Intimita doteku, sestávající z tělových malířských i reliéfních otisků. Záznamy procesu spánku na měděné desce dokládají citlivost vyleštěného povrchu analogickou

lidské kůži. Figurální otisky nabývají ve vertikální instalaci charakteru distorzních malířských kompozic Francise Bacona. Dotek a hmat obecně jsou v centru pozornosti Viktorie Viakhk. Ve videu Ženská hra odkrývá svůj privátní svět, lapidárně a vtipně tematizuje smyslovost. V sousedství tohoto prostoru hmatu je situována instalace Zpracovat a uchovat od Renaty Krejčové. Tvoří ji police plné zavařovaček různorodých obsahů, jakýsi atlas normalizačního jídelníčku. Téma eskaluje v porcelánovém designu černého spraye, reálného záznamu Nedělního obědu u babičky. Další tělovou soustavou se zabývá Marie Scheerbaumová ve vtipném pokusu in vivo. Připomíná realitu lidského bytí – jsme součástí nekompromisního řetězce a koloběhu, v němž si chemie vyhrazuje vědecky podložený nárok. Okamžik vystoupení z nitra ven bývá totožný s formulováním intence. Do specifického meziprostoru vstupujeme, snažíme­‑li se pochopit význam psaného textu. Irena Carkovová a Naďa Fišerová vytváří interaktivní objekt Mikrobáseň, v němž přidávají další bariéru prostřednictvím mikroskopického čtení. Analogickou verzi pomyslné interpretace vytváří Šárka Šedivá v instalaci Emoce geometrie. Pomocí konstrukce vycházející z kresby na podlaze tematizuje vztah mezi plochou a prostorem. Specifickou prostorovou instalaci Rivalové vytváří i Martin Šíp. Skrze labyrint ze štíhlých jehlanovitých těles přibližuje tíži ekologického rozměru lokality svého bydliště. Obdobnou obsahovou závažnost vkládá do svých velkoformátových maleb hyperrealistického charakteru Petr Kalous. Jejich zdánlivou čitelnost komplikuje obtížně dešifrovatelný historický moment. Posloupnost lidských generací totiž automaticky vrší protichůdné filozofické pohledy, čímž vytváří silně konfrontační prostředí. Vnějším prostorem se zabývá i Jakub Jandera. Svým objektem Malba strojem metaforicky odkazuje k podstatě lidské tvořivosti transformované prizmatem elektronických médií. Lenka Soukupová prozkoumává Vymezení osobního prostoru, vytváří dočasné imaginární prostorové audioplastiky, současně dokazuje pozbytí smyslu termínu hranice. Tu zpochybňuje i Tomáš Kounovský svými videozáznamy levitujících objektů, vytváří tak polaritu vážnosti racionálních konceptů. Ve sféře sociálního prostoru často vstupujeme do systému složitých, křehkých a neviditelných struktur. Václav Špaček předkládá ve své práci Transformace funerálního písma výsledek čistého záměru. Připomíná, že historické události mají hlavně lidskou dimenzi, a zpochybňuje zjednodušující interpretace dějin. Nenápadný motiv lze civilním gestem odhalit do překvapivé sugestivity.

5


Výrazová přesvědčivost je charakteristická i pro audiovizuální instalaci Kamily Plochové Všednost lidského života. Skrze civilní výraz a lapidární věcnost se dotýká neokázalé podstaty každodennosti konkrétního lidského příběhu. Autorka „pouze“ předkládá fakta a situace. Tematizací denních rituálů ve vlastním světě a v rámci rodinného okruhu se zabývá také Štefan Pecko. Rodinný příběh stál i v počátku dlouhodobého projektu Michaely Novákové. Do Edukativní společenské hry pro seniory vkládá výsledek svého pátrání. Jiný sociologický fenomén mapuje svými kresbami karikaturního charakteru Alena Vyskočilová v práci s výmluvným názvem Veřejná intimita virtuálního světa – „Seznamka“. Partnerský svět tematizuje také Huy Pham v instalaci Na křídlech lásky. Fragmenty kýčovitých příběhů, běžících na televizních obrazovkách v nekonečné smyčce, skládá do vtipné koláže, jež obnažuje nudnost stereotypních vět vkládaných do úst hlavním hrdinům. Navzdory pestrosti vystaveného celku lze sledovat obdobné ideje jednotlivých autorů. V úvodu deklarovaný záměr artikulovat okruhy spřízněných prací opakovaně provází obecný fenomén, a to posouvání pomyslné hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem člověka, mezi osobním a veřejným. Jde o kontinuální proměnu, která ale ze vzdálenější časové perspektivy může nabrat obrysy změny paradigmatu. PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.

6


PREZENTACE STUDENTŮ KVK V GALERII EMILA FILLY V symbolický den začátku nového školního roku byla v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem zahájena výstava prací studentů a absolventů oboru výtvarná výchova Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (KVK PF UJEP). Kurátor výstavy Miroslav Hašek, který na katedře výtvarné kultury působí jako odborný asistent, shromáždil ve výstavním prostoru galerie práce celkem třiadvaceti studentů vzniklé v období posledních tří let. Návštěvníkům galerie představil reprezentativní výběr nejvydařenějších studentských prací, se kterými se již ústecký divák mohl v lehce odlišné podobě a jiném složení autorů setkat jak letos, tak před jedním a dvěma roky u příležitosti každoročních přehlídek bakalářských a diplomových prací pořádaných katedrou v netradičních prostorách Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Kromě těchto děl se na přehlídku dostaly zcela nové a dosud nikde nevystavené práce studentů nižších ročníků studia, které nevznikly v rámci povinné výuky, nýbrž na základě osobní iniciativy ve volném čase studentů a studenti za ně byli nominováni na výroční cenu katedry. V Galerii Emila Filly si však diváci mohli vystavená díla prohlédnout vůbec poprvé. K vidění zde byly inovativní ukázky klasických technik kresby a malby, objektové tvorby, fotografie, instalace, videa či vizuálních forem intermediální povahy. Společné vodítko či jednotící princip vystavených prací bychom nalezli v samotném názvu výstavy. Název Pressing Point je parafrází termínu „pressure point“, užívaného v reflexní terapii v kontextu pozitivní stimulace a celkové harmonizace pacientova těla a v rámci výstavy odkazuje k prvním krůčkům studentů na poli výtvarné tvorby. Přitom evokuje nezastupitelnost a potřebu citlivého, zároveň pevného, ale nedirektivního vedení studentů pedagogy, bez jejichž vytrvalé podpory a motivace by studenti obtížně nacházeli směr své tvůrčí a pedagogické cesty. Pro studenty je v tomto směru bezpochyby výrazným obohacením, že mezi pedagogy působícími na katedře výtvarné kultury figurují v současnosti takové umělecké osobnosti, jakými jsou prof. Aleš Veselý nebo Margita Titlová­‑Ylovsky. Formát výstavy podtrhl v prvé řadě pedagogický kontext vzniku studentských prací a zdůraznil nezbytnost přímé konfrontace studentů s výstavním prostorem a výzvami, s nimiž se ve fázi přípravy a realizace artefaktu musí vypořádat. Do tohoto kontextu spadají

v případě studentů výtvarné výchovy rovněž nároky kladené na přípravu a realizaci doprovodného programu pro děti, který byl nedílnou součástí výstavy. Spíše než na stručný popis vystavených děl se zde vzhledem k vysokému počtu vystavujících zaměřím na základní výčet tematických okruhů a námětů studentské tvorby, které na výstavě měly početné zastoupení. Vystavující studentky a studenti akcentovali ve svých dílech ve velké míře záležitosti rodinných a partnerských vztahů. Problematikou vzájemné komunikace rodinných příslušníků se ve svém projektu nazvaném Všednost lidského života (2014) zabývala Kamila Plochová, studentka výtvarné výchovy a historie. Ve svém projektu složeném z fotografií, videa a autentických písemných záznamů autorčina strýce, který si po dobu posledních patnácti let života vedl podrobné záznamy o své každodenní činnosti, se autorka pokusila „probudit“ svou tetu z letargie, v níž po smrti manžela setrvávala, a zapojit ji do každodenního vykonávání týchž činností, a to ve shodném časovém sledu a v identickém místě. Podobným tématem, avšak ve zcela odlišném kontextu se v projektu Denní rituály, Všednosti, Neděle (2013) tvořeném z fotografií a videoprojekce zabýval Štefan Pecko. Pecko, který kromě studia na KVK PF UJEP studuje také v ateliéru Performance na Fakultě umění a designu UJEP, zkoumal ve své bakalářské práci rovinu vztahu dědy a vnuka Peckových (sebe sama) prostřednictvím rituálů proměněných do jednoduchých úkonů a běžných činností všedního dne, mezi které patří např. holení nebo ukládání prádla do skříně. Štefana a jeho dědu divák mohl sledovat při vykonávání identických činností. Každý z nich se přitom nacházel na jiném místě. Jelikož se problematika mezilidských vztahů na výstavě řešila hned z několika různorodých úhlů pohledu, pozornosti studentů tak neunikl v současnosti hojně diskutovaný problém podvodů na seniorech. Podvody na seniorech, ke kterým dochází při nákupních akcích, se ve své bakalářské práci nazvané Edukativní společenská hra pro seniory (2014) zabývala Michaela Nováková – nyní studentka navazujícího magisterského studia na KVK PF UJEP. Autorka se inspirovala vlastní zkušeností své babičky, která si na prodejních akcích opakovaně kupovala nekvalitní a nepotřebné zboží, a vytvořila deskovou stolní hru pro seniory, jež je založena na skutečných příbězích podvedených lidí. Podle Novákové kolektivní rozměr hry rámující diskuzi o uvedených příbězích

7


a uvažování o možných východiscích z patové situace hráčům pomůže posílit sebevědomí a vybudovat si psychickou odolnost vůči svodům a vyděračským taktikám falešných obchodníků. V průběhu přípravy své bakalářské práce Nováková svůj projekt konzultovala se Silvií Dymákovou, režisérkou dokumentu Šmejdi. Za zmínku jistě stojí také to, že se autorka stala čestnou členkou nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové, jež je určena na pomoc starým lidem. Edukativní společenská hra pro seniory Michaely Novákové bude od listopadu v prodeji a její výtěžek poputuje na dobročinné účely v souvislosti s pomocí seniorům. Nováková za Edukativní společenskou hru pro seniory mimo jiné získala Cenu rektora UJEP. Vedle výtvarných sond do oblasti rodinných a mezilidských vztahů nabídla výstava studentů Katedry výtvarné kultury zajímavé ukázky ohledávání vlastní subjektivity, týkající se prožívání času a prostoru a jeho pozvolných proměn ovlivněných ať už záměrnými nebo nezáměrnými změnami vědomí. Tyto rysy vystoupily obzvláště silně na povrch v realizacích Pavlíny Široké, Michala Fízika nebo Lenky Soukupové. Pavlína Široká se prezentovala velkoformátovou malbou akrylem na plátně nazvanou Někde v hloubi (2014), v níž akcentovala nám všem dobře známou zkušenost znejasněného vnímání okolního světa následujícího po ranním probuzení a prudkém vstávání z postele. Michal Fízik, student Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, jenž strávil uplynulý rok v rámci výměnného studijního pobytu programu Erasmus na KVK PF UJEP, vystavil práci s názvem The Lost World with the Body Inside (2014), v níž se pokusil navzájem sloučit dva důležité momenty jeho zájmu – krajinomalbu a figuru. Fízik se cíleně zabýval vzpomínkami a myšlenkami na domov, dětství, na pocity smutku či samoty, které u něj vycházejí z podvědomí a generují obrazy míst a událostí evokujících syrovost smyslového prožívání a konkrétní, čitelné obrysy prožitku. Autor však u prožitku, který zviditelňuje svět povědomých a dobře známých obrysů, nezůstává a naopak se pokouší „přepsat“ či přeskupit jeho známé vrstvy tím, že od nich abstrahuje. Výsledkem je svět, ve kterém se zprvu jen obtížně orientujeme, přesto je stejně skutečný a smyslově uchopitelný jako jeho dobře známé verze. Autor byl za své dílo nominován na výroční cenu katedry. Lenka Soukupová, která v současnosti studuje u Jiřího Kovandy v ateliéru Performance (FUD UJEP) představila video s názvem Vymezení osobního prostoru v performance, ve kterém řeší vzájemný vztah svého těla a prostoru a odkrývá jeho skrytou dynamiku. Je­‑li řeč o prostoru či místě, jistě

8

není bez zajímavosti, že výstava kromě jiného představila práce, které reflektují složitou problematiku života v konkrétní lokalitě na území severních Čech. Do okruhu této problematiky spadají například práce Václava Špačka a Martina Šípa. Špaček se v projektu Transformace funerálního písma (2013) zabýval historickou pamětí konkrétního místa – severočeského Žatce, z něhož bylo po druhé světové válce odsunuto německé obyvatelstvo. V Galerii Emila Filly představil fotografie, které zachycují jeho písemný zásah na jednom z hrobů na zdejším hřbitově, inspirovaný technikami kultury graffiti a hip­‑hopu. Špaček dohledal chybějící informace o identitě osoby pohřbené v jednom z hrobů, což mu dovolilo obnovit nečitelný nápis na náhrobní desce a tím zároveň oživit otázku kolektivní paměti. Zatímco projekt Václava Špačka objevuje skryté vrstvy kolektivní paměti, prostorová realizace Martina Šípa nazvaná Rivalové těží v prvé řadě z osobní zkušenosti mladého autora s jeho životem v Ústí nad Labem. Šíp, který nyní studuje druhým rokem jednooborovou výtvarnou výchovu, vytvořil za použití sádrokartonu několik jehlanovitých útvarů, které pomaloval, a jejich prostřednictvím navzájem konfrontuje dva odlišné póly života v této lokalitě – kontext krásné, divoké přírody a umělého, nevzhledného prostředí města. Výčet vystavených prací není pochopitelně úplný ani vyčerpávající. Doplňují jej práce s genderovou tematikou, díla zohledňující tělesnost, intimitu, vzpomínky z dětství, problematiku malby prostřednictvím stroje nebo poetiku „mikrobásní“ dvojice autorek Ireny Carkovové a Nadi Fišerové (Mikrobáseň, 2014) pracujících s fragmenty poezie vloženými pod mikroskop, které propojují oblast přírodních a humanitních věd. Přestože výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury trvala pouze necelé dva týdny, a tudíž se nedalo očekávat, že ji navštíví větší množství diváků, zdá se, přinejmenším podle toho, co jsme zatím měli možnost vidět, že mnohé z vystavujících ještě čeká slibná umělecká a pedagogická budoucnost. MgA. Šárka Slaninová


9


10


SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH

Nikola Březinová, Irena Carkovová, Naďa Fišerová, Michal Fízik, Jakub Jandera, Petr Kalous, Tomáš Kounovský, Renata Krejčová, Eva Myroniuková, Michaela Nováková, Štefan Pecko, Huy Pham, Kamila Plochová, Michaela Sedláčková, Marie Scheerbaumová, Lenka Soukupová, Šárka Šedivá, Martin Šíp, Pavlína Široká, Václav Špaček, Viktoria Viakhk, Alena Vyskočilová, Kateřina Zajícová 11


NIKOLA BŘEZINOVÁ *1987, Chrudim

Autorka vystudovala katedru výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Nyní je studentkou Masarykovy univerzity na fakultě výtvarné výchovy obory Galerijní pedagogika a Vizuální tvorba. Ve své volné tvorbě se zabývá konceptem doteku lidského těla a materiálovými odlišnostmi. Mezi její další aktivity patří neformální vzdělávání v oblasti výtvarné tvorby, jako jsou galerijní animace, výtvarné kurzy, a v neposlední řadě k jejím činnostem patří provoz galerijního prostoru Up Gallery na Větruši v Ústí nad Labem.

Instalace je výpovědí o zanechání autorčiných otisků kolem sebe. Jsou to tělesné doteky nevědomých pohybů. Když člověk spí, neví o svých pohybech. Tělo se hýbe na měkké pružné posteli, která se stále vrací do původního tvaru na rozdíl od plechu, který se tvaruje a zanechává otisky. Do kontrastu vstupuje ženské tělo a studený plech. Reaguje na lidské tělo a touto reakcí dále komunikuje s diváky.

Intimita doteku instalace, médium spánek, velkoformátový plech 200 × 100 cm 12


The author graduated from the Department of Art and Education at Faculty of Education, Jan Evangelista Purkyně University. Now she studies at Masaryk University, Faculty of Arts, Gallery Pedagogy and Visual Studies. In her free artistic creation she is interested in the touch of human body concept and materials differences. Her other activities include informal education in the field of fine arts, such as gallery animation and art classes. Last but not least, she devotes to the operation of gallery space Up Gallery na Větruši in Ústí nad Labem.

The instalation is a testimony about leaving author’s imprints around herself. Those are body touches of unintentional movements. Whilst being sleeping, one is unaware of oneself movements. The body stirs on a soft, supple bed that keeps returning to its original shape - contrary to a metal plate which is being molded and left with imprints. A woman’s body and a cold metal plate comes into a contrast. Actually, the metal plate reacts to the human body and through this reaction it communicates further with the viewers.

The Intimacy of a Touch installation, medium sleep, large format sheet 200 × 100 cm 13


IRENA CARKOVOVÁ *1992, Cherson

NAĎA FIŠEROVÁ *1993, Most

Autorky studují český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Mikrobáseň je interaktivní objekt, který propojuje humanitní a exaktní vědy. Využívá k tomu literatury a vizuální deformace způsobené mikroskopem. Jde o zkoumání možností práce s textem ve vizuálním projevu. Záměrně byl vybrán text od Guillauma Apollinaira, aby odkazoval k jeho kaligramům a práci s asociacemi.

Mikrobáseň Interaktivní objekt 14


The authors study Czech Language and Literature and Art Education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

Micropoem is an interactive object which connects humanities and exact science. It takes advantage of literature and visual deformation caused by microscope. The issue is to explore possibilities of using text in visual expression. The text by Guillaume Apollinaire was chosen intentionally to refer to his calligrams and his work with associations.

Micropoem Interactive object 15


MICHAL FÍZIK *1991, Brezno

Autor je studentem katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystřici. V uplynulém školním roce 2013/2014 absolvoval celoroční Erasmus pobyt na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP. Vé své volné tvorbě se věnuje převážně kresbě a malbě.

Práce, která nese název The Lost World with the Body Inside, je spojením dvou posledních sérií v jeho tvorbe, kde na sebe naráží moment krajinomalby a figury. Ve svých dílech se částečně odkazuje na estetiku helsinské školy fotografie, sám však hledá vlastní jazyk. Práce představují cestu do jeho vzpomínek a myšlenek, jsou tvořené podvědomě z obrazů jeho domova, dětství anebo okamžiků smutku a samoty. Vědomý zásah nastává ze snah obraz popřít, rozmazat anebo ho zabstrahovat, vytvořit vlastní svět, který začne existovat, až když uznáme, že by mohl existovat.

The Lost World with the Body Inside Série prací, různá média 16


The author is a student at the faculty of education at the Matej Bela University in Banska Bystrica. In the past school year 2013/2014 he studied a year-long Erasmus study program at the Faculty of Education UJEP. In his free work he deals mostly with drawings and paintings.

The artwork titled The Lost World with the Body Inside is a combination of two of his last artwork series, where you can see moment of landscape painting and figure. In his artwork he partly refers to the Helsinki School of Photography but he is still looking for his own art language. His artwork is the way to his memories and thoughts that are created by his subconscious based on moments from his childhood, home or on moments of sorrow and loneliness. His next creative influence that he is aware of is about trying to deny or blur the original image through which he creates his own world that exists only if we are willing to admit the possibility of its existence.

The Lost World with the Body Inside Works serie, mixed media 17


JAKUB JANDERA *1993, Litomyšl

Autor vystudoval mediální grafiku na Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. V současnosti je studentem katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své volné tvorbě se zabývá různorodou činností od kresby až k sochám.

Dálkově ovládané zařízení propojuje strojové nanášení barvy a cit pro barvu. Přístroj je mechanická ruka, která umožňuje účastníkovi zažít pocit malby, které se přímo účastní a zároveň neúčastní.

Malba strojem elektrické zařízení 18


Author studied graphic media on Secondary School of media graphics and printing in Rumburk. Currently he is a student of the Department of Art and Education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. In his free work he deals with diverse activities ranging from drawings to sculptures.

A device that is operated via remote control connects the machine application of color and eye for color. The device is a mechanical arm that allows the participant to experience the feeling of painting, participating directly and simultaneously uninvolved.

Painting Machine Electrical equipment 19


PETR KALOUS

*1986, Ústí nad Labem Autor vystudoval Výtvarnou výchovu na Katedře výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP a studoval obor Kurátorská studia na Fakultě umění a designu tamtéž. V současnosti studuje obor Výtvarně edukativní studia na Pedagogické fakultě UJEP a působí jako pedagog odborných předmětů na Vyšší odborné škole a střední odborné škole obalové techniky ve Štětí. Ve volné tvorbě se zabývá grafickým designem, 3D, ilustrací a malbou.

V případě obrazu Zlatý déšť je chlapec parafrází potomka fármářské rodiny poznamenané sociokulturním stigmatem své práce za socialismu, která se v 90. letech převrací na opačnou stranu, k větším výnosům a ziskům, ale situace se nemění. Chlapec tak svým výrazem a reflexí v brýlích odráží reálnou iluzi bohatství v zemědělství, kdy farmář obývá nákladnou vilu s bazénem, nicméně s výhledem na zemědělskou techniku, a relaxuje při charakteristickém aroma močůvky a kravského hnoje.

Obraz Kók, popp og ís se stává symbolickou koláží, která syntetizuje opovržení znásilňující americkou kulturou, ztělesněnou symbolem vyhoštěné kultury McDonald’s a Cadillacu jako naleštěného symbolu prodeje národa, spojenou s otevřeným vydělením východní kultury ze společnosti. Radostný popový výjev Cadillacu zaparkovaného u McDonald’s se tak stává spíše panoptikem nenávisti dříve adorované kultury.

Obraz na hranici mezi fotografií a malbou Olej na plátně 145 × 195 cm Akryl na plátně 100 × 200 cm 20


The author graduated in art education at Department of Art Education at the Faculty of Education of UJEP and studied at Department of History and Theory of Art at Faculty of Art and Design UJEP. He is currently a student of the Art educational studies at Department of Art Education at the Faculty of Education UJEP and works as a teacher of specialist subjects at Higher school of packaging design in Štětí. He deals with graphic design, 3D, illustration and painting in his free work. In the case of the painting Golden Rain the boy is a paraphrase of the descendant of farmer family marked with sociocultural stigma of their work during socialism, which in 90’ turns on the other side to more revenues and profits but the situation remain the same. The boy with his expression and reflection in sunglasses reflects real illusion of richness in agriculture. The farmer is living in expansive mansion with swimming pool but with view to agricultural machinery and relaxation with characteristic smell of suds and muck.

Painting Kók, popp og ís is becoming symbolic collage synthetizing the contempt of raping American culture which is embodied by expatriated Mc Donald’s culture and the Cadillac as a symbol of the sell of nation associated with separation of eastern culture of the society. Joyful tableau of the Cadillac parked at Mc Donald’s is becoming panoptical hate of formerly adored culture.

Image at the Border Between Photography and Painting Oil on canvas 145 × 195 cm Acrylic on canvas 100 × 200 cm 21


TOMÁŠ KOUNOVSKÝ

Autor se zabývá fenoménem levitace z pohledu duchovního, nikoli z pohledu vědeckého. Videa jsou točena s obyčejnými předměty, které se staticky vznáší jen několik málo centimetrů nad povrchem.

Levitace Video 22


The author deals with the phenomenon of levitation from the spiritual perspective, not from a scientific point of view. Videos are made with ordinary objects that are statically levitating only a few centimetres above the surface.

Levitation Video 23


RENATA KREJČOVÁ *1993, Chomutov

Autorka vystudovala Střední odbornou školu v Litvínově, obor Propagační výtvarnictví – aranžování a nyní je studentkou katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Věnuje se především konceptuálním projektům, prostorové tvorbě a klasické grafice.

Její idea vznikla při skoro až rituální neděli. Poukazuje na tradici a také na to, jakým stmelovacím článkem rodiny babičky jsou. Jaké budou neděle, až tu nebude? Tuto práci tvoří série čtyř autentických talířů, jejichž šablony tvoří babičkou vlastnoručně uvařená jídla.

Skrze její nynější výtvarný prostředek, kterým je jídlo, řeší v tomto projektu téma barva a prostor. Z padesáti druhů jídla mixováním vytvořila hmoty, které přišly o svůj původní tvar a získala z nich pouze barvu, která obsahuje kalorie, sacharidy, tuky atd. Název zahrnuje nejen samotnou práci, kdy tuto “barvu” zavařuje do sklenic pro uchování, ale i proces pojídání jídla a uchovávání ho v sobě. Každé jídlo má svou zastupující barvu, která mění naše tělo (náš prostor).

Nedělní oběd u babičky Instalace Zpracovat a uchovat Instalace 24


The author graduated in the Secondary school in Litvínov, field of advertising design – arranging and now is a student at the Department of Art Education at the Jan Evangelista Purkyně University. She primarily works on conceptual projects, space creation and classic graphics.

Her idea arose during almost ritual Sunday. She is referring to the tradition and also that grandma gets family together. What will Sunday be like, when she leaves? This work consists of series of four authentic plates, its templates are made by grandmothers hand-cooked meals.

Through her current artistic means, which is food, she deals with color and space in this project. She created materials by mixing fifty meals, which have lost their original shape and she gained only their color, which contains calories, carbohydrates, fats, etc. Title includes not only the work, when this “color” is being stored in jars, but also the process of eating food and keeping it inside. Every food has representative color, which changes our body (our space).

Sunday Lunch with Grandma Installation Process and preserve Installation 25


EVA MYRONIUKOVÁ *1991, Duchcov

Autorka vystudovala obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době pokračuje ve svých studiích na Fakultě Umění a designu v ateliéru Performance.Ve své tvorbě se zabývá kresbou. Za svá díla byla autorka oceněna Výroční cenou 2013 a prvním místem v Ceně za nejlepší umělecké dílo BPDP 2014.

Soustředí se na zobrazování lesní krajiny podle svých vzpomínek z dětství, do které ukrývá různé symboly, organické tvary a detaily. Vše zobrazené je ve vzájemné harmonii a rovnováze. Inspirací jí je příroda a její pocit z ní. Důležitým prvkem její práce je imaginace, zobrazování všudypřítomné energie celku a důležitost detailů, a také prožitek z kresby a pocit při vytváření díla. Každá nakreslená věc něco znamená, má svůj hlubší význam a jasný důvod, proč je taková, jaká je. Divák tak může stále znovu pohlížet na její dílo a nacházet v něm stále nové souvislosti a detaily.

Krajina č. 39 Lakový popisovač, papír, 250 × 400 cm, 2013 26


The author graduated in Art Education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. She currently continues her studies at the Faculty of Art and Design in Performance studio. In her work she deals with the drawing. The author was awarded by the annual prize in 2013 and gained first place in the Prize for the best work of art BPDP 2014.

She focuses on displaying forest landscapes by her memories from childhood, in which she hides different symbols, organic shapes and details. Everything is displayed in harmony and balance. Nature and her sense of it is her inspiration. An important element of her work is imagination, imaging ubiquitous power unit and the importance of details and drawings of experience and feeling when creating the work. Each drawn thing means something and has a deeper meaning and a clear reason why it is what it is. The viewer can look at her work again and still find new context and details.

Landscape No. 39 varnish marker, paper, 250 × 400 cm, 2013 27


MICHAELA NOVÁKOVÁ *1992 Ústí nad Labem

Autorka hry vystudovala obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti na této fakultě studuje navazující magisterské studium Výtvarně edukativní studia. Ve své tvorbě se zabývá sociální tématikou. V současné době spolupracuje s režisérkou filmu Silvií Dymákovou, nadací Krása pomoci Taťány Kuchařové a vydavatelstvím Bonaparte. Autorka se aktivně snaží pomáhat seniorům a vymýšlí další způsoby, jak zamezit podvodům a okrádání seniorů. Autorka se stala čestnou členkou nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové. Hra bude od listopadu v prodeji a její výtěžek poputuje na dobročinné účely a pomoc seniorům. Za společenskou hru dostala autorka Cenu Rektora UJEP.

Tématem práce jsou podvody na seniorech, založené na zkušenostech z autorčiny rodiny. Edukativní společenská hra určená pro seniory obsahuje skutečné příběhy podvedených lidí. Záměrem hry je rozvést diskuzi nad uvedenými příběhy a vymýšlet východiska, jak těmto situacím předejít. Senioři tak během hraní musí sami přijít na to, jaké psychologické metody jsou na nich používány a jak se proti nim bránit. Cílem práce je aktivně řešit tuto problematiku a pokusit se najít různá východiska, jak ji redukovat skrze edukativní hru.

Edukativní společenská hra pro seniory Stolní hra 28


The author of the game studied Art Education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. She currently studies artistically educational studies (master’s study). In her work she deals with social issues. She is currently working with the film director Silvia Dymáková, foundation of Taťana Kuchařova and the publisher Bonaparte. The author is actively trying to help seniors and invents other ways to prevent fraud and theft from the elderly. The author became an honorary member of the Foundation of Taťana Kuchařova. The game will be on sale from November and the proceeds will be donated to charity and assistance to the elderly. For a social game the author got Rector’s Prize UJEP.

The theme of the work are scams against seniors, based on the experience of the artist’s family. Educational social game designed for seniors contains true stories of deluded people. The aim of the game is to expand upon the discussion of those stories and invent solutions to prevent these situations. Whilst playing seniors must figure out what psychological methods are used against them and how to defend themselves against them. The aim is to actively address this issue and try to find a different solutions how to reduce it through an educational game.

Educational Parlour Game for Seniors Board game 29


ŠTEFAN PECKO *1990, Most

Autor vystudoval bakalářské studium na katedře výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti studuje magisterské studium na katedře elektronického obrazu v ateliéru Performance na Fakultě umění a designu tamtéž. Zároveň pokračuje v magisterském studiu na Katedře výtvarné kultury. Ve své volné tvorbě se nesnaží cíleně zaměřit na žádné médium, plynule přechází od jednoho k druhému dle potřeby.

Hledání a tvoření rituálů.

Denní rituály, Všednosti, Neděle (2013) Fotografie, videa, videoprojekce 30


Author graduated bachelor’s degree at the Department of Art and Education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. He is currently studying a Master’s degree in the Department of Electronic image in studio of Performance at the Faculty of Art and Design at the same university. At the same time he continues in the master’s studium at the Department of Fine Arts. In his free work he does not seek to specifically focus on a specific medium, he changes them as he needs.

Finding and creating rituals.

Daily Rituals of Everyday, Sunday (2013) Photos, videos, video 31


HUY PHAM *1993, Most

Autor studoval na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty a poté v ateliéru Produktový design na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Tématem jeho práce je schématičnost a opakování v oblasti filmů a televizní zábavy. Instalaci tvoří série videí, kde je vizuální složka stejná, ale zvukové stopy se liší. Klipy jsou převzaté ze schématických romantických filmů a původní dialog je nahrazen dialogem z jiného filmu. Je tím dosaženo záměrného opakování a materiál se zdá být neustále recyklován. Videa jsou promítána na několika obrazovkách zároveň. Dílo si klade za cíl upozornit na stav televizního vysílání a zároveň donutit diváka zamyslet se nad přívalem obrazů, které z tohoto média vycházejí.

Na křídlech lásky video, instalace 32


The author studied at the Department of Art Education at the Pedagogical faculty and at the Atelier of Product design at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista PurkynÄ› University.

This installation consists of a series of videos, where the visual part is kept the same, but the audio differs. Clips were taken from schematic romantic films produced for television. However, the original dialoque is replaced by another one, taken from a different film. What he has reached, is intentional repetition and that the material seems to be reused endlessly. The videos are projected on many screens at the same time. His work aims for pointing out the state of television broadcast and forces the viewer to think about images coming from this medium.

Wings of Love video, installation 33


KAMILA PLOCHOVÁ *1991, Most

Autorka studuje obor Výtvarná výchova a historie se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Autorka se zaměřila na sociálně koncipovanou akci, do které zapojila své rodinné příslušníky, kterým je současný umělecký svět cizí. Práci umístila do autentického prostředí, které je přirozené pro zúčastněné osoby. Celá práce pojednává o všednosti lidského života a snaží se rekonstruovat záznamy zesnulého strýce, který si po dobu posledních 15 let vedl každodenní deník svých činností. Tyto záznamy zůstaly až do jeho smrti skryty a byly rekonstruovány prostřednictvím autorčiny tety.

Všednost lidského života Fotografie, video, zvukový záznam 34


The author studies Arts and crafts and history with focus on education at the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

She focused on the socio-conceived action, in which she involved her family members, who do not have anything to do with art. The whole work takes place in a non-artistic environment, but it is a natural environment for the people that are involved. All her work deals with the ordinariness of a human life, she is trying to reconstruct notes of her late uncle, who recorded for the last 15 years of his life his daily activities. These records remained hidden until his death. She reconstructed these records with her aunt.

Ordinariness of Human Life Photography, video, audio recording 35


MICHAELA SEDLÁČKOVÁ *1992, Česká Lípa

Autorka je absolventkou bakalářského studia na katedře výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP a dále pokračuje v magisterském studiu v ateliéru Digitální média na FUD. Ve své tvorbě se zaměřuje především na fenomén přírody a práci s přírodními materiály.

Hlavním tématem její bakalářské práce je vztah člověka a přírody a jejich vzájemná interakce. Tuto otázku řeší jak teoreticky, tak prakticky. Praktickým výstupem je série tří videí, která vznikla na základě jejích osobních prožitků a pocitů ze setkání s přírodou a krajinou. Uvědomila si, že příroda pro ni znamená především úkryt, exil, místo kde se cítí „přirozeně“. Neomezuje se však pouze na jednu interpretaci svého díla, nechává prostor pro divákovy otázky typu: „Kdo se vlastně před kým skrývá a proč?“ či „Kdo je vlastně pozorovatel a kdo pozorovaný?“.

Příroda jako úkryt 3× video, stopáž cca 3 min. každé, smyčka 36


The author is a graduate of bachelor program at the Department of Art and Education at the Faculty of Education UJEP and she continues master studies at the Department of Digital Media at the Faculty of Art and Design. Her artwork is focused on the phenomenon of nature and work with natural materials.

The main theme of her bachelor’s thesis is the relationship between man and nature and interactions among them. She deals with this issue in two ways - theoretical and practical. The practical outcome is a series of three videos, which are based on her personal experiences and feelings originate in meeting with nature and the landscape. She realized that nature particulary means to her a hideout, exile, a place where she feels „natural“. But her work is not limited to the one interpretation, she keeps the possibility to ask questions like: „Who is actually hiding from who and why?“ or „Who is the observer and the observed one?“.

Nature as a Hideout 3× video, footage 3 min. each, loop 37


MARIE SCHEERBAUMOVÁ *1993, Karlovy Vary

Autorka vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech, obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika. V současnosti je studentkou katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Ve své volné tvorbě se zabývá natáčením netradičních videí, často s nádechem nadsázky a humorného pojetí.

Ve své práci se zabývá tématem obarvování. Vybrala si potravinářské barvivo, které se v určité míře dá pít. Vždy si namíchala drink s jednou barvou, vypila ho a pak už jen čekala, kdy se jí bude chtít na záchod. Nebylo to ale tak jednoduché, moč byla pořád stejná a autorka si nebyla jistá, jestli to vůbec bude fungovat. Na konci celého dne, když už měla barevný celý jazyk a krk, se v její moči objevil lehký odstín barvy. Vyzkoušela i přírodní cestu, kdy si připravila červenou řepu (musí být čerstvá, ne v zavařenině), s kterou to šlo velmi rychle, protože čistí močové cesty. Všechny své vzorky dala do zkumavek a seřadila je podle odstínů.

Bez názvu objekt (zkumavky, moč) 38


The author graduated from the Secondary School of Ceramics and Glasses in Karlovy Vary, specialization Advertising Design – Promotional Graphics. Currently she is a student of the Department of Arts and Education at the Faculty of UJEP. In her free creations she deals with filming of untraditional videos, often with touch of humour and overstatement.

In her project she deals with the theme of colouring. She chose food colourings, which could be drunk in some amount. Everytime she drank glass of coloured water colour, she was waiting when she wanted to go to the toilet. It wasn’t so easy, urine was still without change and she wasn’t sure if it will work. At the end of the day, her throat and tongue were heavy coloured and colour also appear in her urine. She tried also natural way. She prepared beetroot and it worked very well because it cleans urinary tract. She put all specimen in test tubes and arrange them by the colour shades.

Without name objekct (test tubes, urine) 39


LENKA SOUKUPOVÁ *1990, Teplice v Čechách

Bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty úspěšně dokončila roku 2013 pod vedením prof. Aleše Veselého. Nyní pokračuje v magisterském studiu na katedře elektronického obrazu Fakulty umění a designu v ateliéru Performance u doc. Jiřího Kovandy. Od roku 2012 spolupracuje s MgA. Luďkem Proškem v galerii NF v Ústí nad Labem. S vystavovaným projektem vyhrála první místo na BPDP 2013.

Primárním cílem jejích performancí je individuální řešení v chápání myšlenky osobního prostoru. V průběhu tří roků, které zasvětila zpracování tohoto tématu, vznikly dvě roviny nahlížení na tento celek. Pomocí vlastního těla v prostoru se snaží nalézt nový, hlubší stupeň poznání daného tématu. Divákovi zprostředkovává výsledné akce pomocí vzniklých videozáznamů.

Vymezení osobního prostoru v performance video, 0:53 min. 40


She has successfully completed Bachelor’s Degree at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem at Faculty of Education at the Department of Art and Education in 2013 under the supervision of prof. Aleš Veselý. Now she continues her master study at the Faculty of Art and Design at the Department of Electronic Image, at SL. Jiří Kovanda’s Performance Studio. Since 2012 she is working with MgA. Luďek Prošek in the NF gallery in Ústí nad Labem. She won the first place at BPDP 2013 with the exhibited project.

The primary task of her performances is the individual solution in understanding the thought of a personal space. During three years, which she had devoted to compile this topic, two new points of view have been formed onto this complex. She is trying to find a new deeper level of understanding this subject via using her very own body in space. She provides the resulting actions to the spectator by using captured video recordings.

The Definition of Private Space in Performance Art video, 0:53 min. 41


ŠÁRKA ŠEDIVÁ

*1989, Nové město na Moravě

Autorka je absolventkou katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V současné době studuje obory Galerijní pedagogika a zprostředkování umění a Vizuální tvorba na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Ve své tvorbě se v největší míře zabývá prostorovou tvorbou a instalací.

V této instalaci hledá autorka vztah mezi linií v prostoru a na papíře. Zabývá se hloubkou kresby. Hledá jiný úhel pohledu. Divák se dostává do situace, kdy stojí vedle této instalace, a vidí úplně jiné uspořádání, nové vztahy mezi liniemi, dívá se z úhlu, který na papíře nebyl možný. Má možnost obcházet objekt dokola a stále hledat nový obraz, obraz vztahu linií. Každý krok, každý pohled a jiné naklonění hlavy, umožňuje divákovi vidět novou kresbu linií a nový objekt.

Emoce geometrie Instalace, 140 × 160 × 90 cm 42


The author graduated at the Department of Art Education at the Faculty of Education UJEP in Usti nad Labem. Currently, she studies Gallery Pedagogy and Art Mediation, and Visual Creative Works at the Department of Art at the Faculty of Education MU in Brno. In her artwork, she focuses mainly on spacial design and installations.

In this installation, the author is looking for a relationship between line in a space and line on a paper. She is dealing with depth of drawing and she is looking for another viewpoint. The spectator is getting into situation, when he is standing next to this installation and sees a completely different order, new relations between lines, he is looking from a viewpoint that would not be possible on a paper. He is having the option of bypassing the object around and he still can look for a new picture. The picture of the relationship of lines. Every step, every glance and every tilting of the head is allowing the spectator to see the new drawing of lines and new object.

Emotion of a Geometry Installation, 140 × 160 × 90 cm 43


MARTIN ŠÍP

*1994, Ústí nad Labem

Autor odmaturoval na VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, v oboru Obalový a grafický design. V současnosti je studentem 1. ročníku katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ve své volné tvorbě se zabývá kresbou a uměním ve veřejném prostoru, hlavně graffiti.

Hlavním tématem práce je vztah mezi městem a přírodou. Autor je zde ovlivněn prostředím, ve kterém žije od narození - městem Ústí nad Labem a jeho okolím. Ústí nad Labem je silně průmyslové město, avšak zasazené v kopcích Českého středohoří. Autor vnímá nepřehlédnutelný kontrast. Přirozenost a umělost. Čistota a špína. Majestátnost. Nespoutanost. Společným archetypálním tvarem, jehlanem, symbolem hřebenů hor i střech městských budov, spojuje tyto rivaly dohromady. Autor si pokládá otázku: Obklopuje nás stále ještě příroda, nebo už žezlo moci definitivně převzal člověk?

Rivalové Latexová barva a sprej na sádrokartonu, 206 × 184 × 200 cm 44


The author graduated at VOS in Steti Packaging and Graphic Design. Currently he is a student at the Jan Evangelista Purkyně University in Ustí nad Labem at the Department of Art and Education. In his creative work he deals with drawings and art in public space, mainly graffiti.

The main theme of this work is relationship between the city and nature. Author is under the influence of his birthplace, Ustí nad Labem, and its surroundings. Although it is a very industrial city, it is surrounded by beautiful and picturesque nature of the Central Bohemian Uplands. The author can see the noticeable contrast. Naturalism and artificiality. Cleanliness and dirt. Majesty. Effervescence. The common archetypal design, the pyramid, the symbol of ridge of mountains and as well as roofs of the houses, put these rivals together. The author askes himself a question: Are we still surrouded by nature or is the scepter of power finally taken by the man?

Rivals Latex paint and aerosols on drywall, 206 × 184 × 200 cm 45


PAVLÍNA ŠIROKÁ

*1993, Sedlice u Hradce Králové

Autorka vystudovala Střední floristickou školu v Hradci Králové v oboru propagační výtvarník a aranžér. Posléze studovala Historii a výtvarnou výchovu na Univerzitě v Hradci Králové. V současnosti je studentkou katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Ve své volné tvorbě se zabývá převážně malbou a prostorem.

Pokaždé když ráno otevře oči a prudce vstane z postele, dostaví se jakési zatmění, které mnohdy trvá i několik desítek sekund, vždy postupně začíná vnímat pouze řadu barevných skvrn a postupně se vyjasňuje celý obraz. Vnímá-li v danou chvíli nějaký obličej blízké osoby, je schopna pouze matně zachytit nejvýraznější prvky tváře, ale nikdy nevnímá přesné obrysy a detaily. Obdobným způsobem je pro ni znejasněn i okolní prostor. Jev se tedy rozhodla uplatnit i ve své tvorbě, kdy na základě uvedených kritérií vytvořila cyklus obrazů pod názvem „Někde v hloubi“.

Někde v hloubi Akryl na plátně, 110 × 165 cm 46


The author graduated in Florist school in Hradec Králové in the field of promotional artist and arranger. Later she studied History and Art Education at the University of Hradec Králové. Currently she studies at the Department of Art Education at Jan Evangelista Purkyně University. In her free work she deals with painting and space.

Every morning, when she opens her eyes and she gets up from the bed she feels confused. She has the eclipse, which takes several seconds. She feels really bad because she only sees colored spots and the whole picture clarify gradually. When in this moment she sees the face of a loved one, she can record only the most important features of the face, but never oblivious to the exact contours and details. The surrounding space is obscured for her in the same way. She decided to apply this effect in her work and created a series of paintings entitled „Somewhere in the depths.“

Somewhere in the Depth Acrylic on canvas, 110 × 165 cm 47


VÁLAV ŠPAČEK *1988, Žatec

Autor vystudoval na katedře výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ve své volné tvorbě se věnuje malbě, kresbě, graffiti a fotografii. Tvoří a žije v Praze.

Tento projekt se zabývá tématem smrti a funerálně-memoriálním prostorem, s kterým nás spojuje mnohdy zdrcující memento mori místa. Pomocí technik převzatých z kultury graffiti a hip-hopu, se pokouší o transformaci funerálního nápisu, který odkazuje ke kolektivní paměti lidstva a pohrává si s rozporuplnou otázkou etiky a lidskosti komentující divoký odsun německých obyvatel z poválečných Čech.

Transformace funerálního písma Vypískovaný nápis v černém skle, 50 × 35 cm 48


The author graduated in Art culture at Department of Art and Education at the Faculty of UJEP in Ústí nad Labem. In his free works he deals with paintings, drawings, graffiti and photography. He creates and lives in Prague.

This project deals with death and funeral-memorial space, which connects us often with devastating memento mori. Using techniques borrowed from graffiti and hip-hop culture, he tries to transform the funereal inscription, which refers to the collective memory of mankind and plays with controversial question of ethics and humanity commenting wild evacuation of German postwar population of Bohemia.

Transformation of Funeral Font Sandblasted sign in black glass, 50 × 35 cm 49


VIKTORIA VIAKHK

*1990, Sverdlovsk (Ukrajina)

Autorka je v současnosti studentkou katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Ve své volné tvorbě se zabývá performance a videem.

Tato práce se zabývá ženskou intimitou, jejím odhalováním a hrou, ve které je důležitější vlastní představivost než technika. Zaměřuje se na sebeutvrzení a sebeurčení na vlastním těle.

Ženská hra Video, performance, 1:59 min. 50


The author is currently a student of the Depatment of Art and Education at the Faculty of UJEP. In her free work she deals with performance and video.

This works deals with women’s intimacy, it’s detection and a game where your imagination is more important than technique. It focuses on self-affirmation and self-determination in their own body.

Feminine Game Video, preformance, 1:59 min. 51


ALENA VYSKOČILOVÁ *1991, Příbram

Autorka absolvovala bakalářské studium – Výtvarná výchova (jednooborová) na katedře výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde zároveň pokračuje v navazujícím magisterském programu. Současně dále studuje Kurátorská studia na Fakultě umění a designu na téže univerzitě. Ve svém volném, ale zároveň i studijním čase se zabývá problematikou genderu v počítačových hrách a to jak po teoretické, tak praktické stránce.

Tématem autorčiny práce jsou internetové „seznamky“, tedy anonymní virtuální svět plný intimity. Zaměřuje se na uživatele webových portálů, kteří se schovávají za masku svého ideálního já. Přibližuje ho divákovi prostřednictvím nadsazených portrétů, doplněných o osobní informace a jedinečný „nick/přezdívku“. Cílem je předvést divákovi tento dnešním fenomén osobitým stylem, podtrženým nahromaděním automatických schémat, která jsou si navzájem podobná, ale nikoli stejná. Výsledkem je instalace velkého množství kresebných portrétů, které budou divákovi prezentovány a „prodávány“ jako zboží s možností nalezení vhodného protějšku.

Veřejná intimita virtuálního světa – „Seznamka“ Kresba, cca 200 ks portrétů formátu A5 52


The author got her BA degree in Art and Education at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. She continues her studies in a subsequent MA programme; and she also studies Curator’s studies at the Faculty of Art and Design at UJEP. Both in her free and study time she deals with gender issues in computer games, theoretically as well as practically.

The topic of author’s work are Internet dating agencies, i.e. an anonymous virtual world full of intimacy. The focus is on users of web portals, who hide themselves behind a mask of their ideal “me”. She draws them nearer to the spectator through exaggerated portraits accompanied by personal information and unique nick. Her aim is to show to the spectator the contemporary phenomenon in a distinctive style, highlighted by gathered automatic schemes, which are similar to each other, but not the same. The result is an installation of a great amount of drawn portraits, which will be presented to the spectator and “sold” as an item of goods with a possibility of finding the appropriate counterpart.

Public Intimacy in the Virtual World – „Dating“. Drawing, ca. 200 pcs portraits format A5 53


KATEŘINA ZAJÍCOVÁ *1992, Děčín

Autorka v současné době studuje jednooborovou výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své volné tvorbě se zabývá komiksem a ilustrací.

Dění v pravém bloku: Vyrovnáni na stříbrném tácu čekají na svého pána a strávníka. Klesají, už bez vůle zasaženi broky. Postrádají barvu. Dostane se jim formaldehydu? Dění v levém bloku: Sebevědomě vstříc budoucnosti. Nakročit si. Vzhůru ke hvězdám, pařáty vpřed. Perspektivní. Dění uprostřed: Prorážení! Kameny je třeba rozbít pevnými zobáky. Neochotně odskakují stranou. Je tu živo.

Ptáci 3× Akryl na plátně, 100 × 150 cm 54


The author is currently a student of the Department of Art Education at the Faculty of UJEP. In her free work she deals with drawing comics and illustrations.

What happens in the right block: Placed on a silver platter waiting for their master and boarder. They fall – their will is nowhere hitted by missiles. Devoid of color. Will they get some formaldehyde? What happens in the left block: Confidently towards the future. Step out. Up to the stars - talons first. Perspective. What happens in the middle: Breakthroughs! Stones should be smashed with massive beaks. Stones reluctantly bounce away. Here is live.

Birds 3× Acrylic on canvas,100 × 150 cm 55


PRESSING POINT Výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem (1.–12. 9. 2014, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem) Kurátor výstavy: Mgr. Miroslav Hašek Úvodní texty: PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. MgA. Šárka Slaninová Editor katalogu: Miloš Makovský Fotografie: Jiří Dvořák Grafická úprava: Antonie Kalousová Korektury: Irena Carkovová Vydala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Tisk: Milan Hodek (Paper Jam, Praha) Edice: katalog Náklad: 100 ks Počet stran: 56 Vydání první Ústí nad Labem 2015 ISBN 978-80-7414-929-0 Katalog vychází za podpory Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.