__MAIN_TEXT__

Page 1

Katalog k výstavě závěrečných prací studentů Katedry výtvarné kultury

bpdp 2015


Úvodní text

Foreword

Již čtvrtým rokem se na výstavě věnované závěrečným pracím studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představují budoucí absolventi bakalářských a magisterských studijních programů. Výstava bakalářských a diplomových prací studentů KVK se pomalu stává tradicí. Stejně jako v předchozích ročnících, také letos se v prostorách CPI City Center v Ústí nad Labem (Špitálské náměstí, zastávka MHD Hraničář) představují jak ryze výtvarné projekty realizované v tradičních médiích malby a kresby, práce využívající digitální a nová média, prostorové objekty, instalace i autorské knihy, tak projekty výtvarně pedagogické.

In its fourth year, the final exhibition is dedicated to the presentation of works of students of the Department of Art Education, Faculty of Education, University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. The exhibition presents the future graduates of bachelor’s and master’s degree programs. The exhibition of bachelor’s and master’s students theses is slowly becoming a tradition. As in previous years, in the premises of CPI City Center in Ústí nad Labem (Špitálské náměstí, bus stop Hraničář), students present both, artistic projects made with traditional painting and drawing media, artworks using digital and new media, spatial objects, installations, artist’s books and art education projects.

Výstava je na jedné straně představením Katedry výtvarné kultury – budoucích absolventů a jejich kvalifikačních prací vzniklých pod odborným vedením pedagogů z řad zaměstnanců a studentů interního doktorského studia, které by jistě obstály v kontextu současné umělecké produkce. Na straně druhé je završením studia vysoké školy, ale zejména tvůrčího procesu, tedy ojedinělou příležitostí prezentovat svou práci široké veřejnosti, což je nedílná součást umělecké tvorby.

On one hand the exhibition introduces the Department of Art Education future graduates and their qualification theses created under the supervision of university teachers and students of internal PhD studies, which would certainly hold to its quality in the context of contemporary art production. On the other hand, it is a completion of the university studies, and especially closure of the creative process. Students have a unique opportunity to present their work to the general public, which is an inseparable part of artistic creation.

Své závěrečné práce na výstavě představuje 14 studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice (6 studentů oboru Výtvarná výchova a 8 studentů dvouoboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání) a 2 studenti navazujícího magisterského programu Učitelství pro střední školy (obor Výtvarně edukativní studia).

The exhibition presents 14 students of bachelor’s degree program Specialization in Pedagogy (6 students of Art Education and 8 students of two­ ‑discipline Art Education) and 2 students of master’s program Secondary School Education (majoring in Art Educational Studies).

Katedra výtvarné kultury PF UJEP

Department of Art and Education PF UJEP

2


Akreditované studijní programy a obory

The accredited study programs and fields

Katedra výtvarné kultury PF UJEP má v akademickém roce 2015/2016 akreditované tyto studijní programy v bakalářském, magisterském a doktorském typu studia:

Department of Art and Education opens in the academic year 2015/2016 these accredited study programs in Bachelor, Master and Ph.D. levels:

Bachelor single-subject study Bakalářské jednooborové studium Výtvarná výchova pro pomáhající profese (doporučená délka studia 3 roky)

Art Education in Helping Professions (The recommended duration of study 3 years)

Bachelor double-subject study Bakalářské dvouoborové studium Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Hudební výchova + Výtvarná výchova Výtvarná výchova + Německý jazyk a literatura Výtvarná výchova + Historie (doporučená délka studia 3 roky)

English Language and Literature + Art Education Czech Language and Literature + Art Education Music Education + Art Education Art Education + German Language and Literature Art Education + History (The recommended duration of study 3 years)

Magisterské jednooborové studium Magisterské jednooborové studium Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (doporučená délka studia 2 roky)

Art Education for Primary Schools, Secondary Schools and Art Schools (The recommended duration of study 2 years)

Magisterské dvouoborové studium

Magisterské dvouoborové studium

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (doporučená délka studia 2 roky)

English language and literature + Art Education for upper primary school Czech language and literature + Art Education for upper primary school Music Education + Art Education for upper primary school Czech language and literature + Art Education for High school Music Education + Art Education for High school Art Education + History for High school Art Education + German language and literature for High school (The recommended duration of study 3 years)

Doktorské studium

Ph.D. study

Teorie výtvarné výchovy (doporučená délka studia 3 roky)

Theory of Art Education (The recommended duration of study 3 years)

Bližší informace o studijních oborech naleznete na webu http://pf.ujep.cz.

For more information visit: http://pf.ujep.cz.

3


Současní vyučující Katedry výtvarné kultury

Current Teachers of the Department of Art and Education

prof. ak. mal. Jitka Svobodová výtvarné disciplíny (kresba) prof. Aleš Veselý výtvarné disciplíny (prostorová tvorba) doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. didaktika, věda a výzkum doc. Jitka Géringová, Ph.D. zprostředkování výtvarné tvorby a malba doc. Margita Titlová­‑Ylovsky výtvarné disciplíny (interdisciplinární tvorba) PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. dějiny umění Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. zprostředkování výtvarné tvorby a kresba PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. dějiny umění Mgr. Miroslav Hašek fotografie, video a interdisciplinární tvorba Mgr. Miloš Makovský zprostředkování výtvarné tvorby a grafický design Mgr. Hana Pejčochová didaktika, věda a výzkum MgA. Jan Prošek výtvarné disciplíny (prostorová tvorba, malba)

prof. ak. mal. Jitka Svobodová art disciplines (drawing) prof. Aleš Veselý art disciplines (spatial artworks) doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. didactics, science and research doc. Jitka Géringová, Ph.D. painting and mediation of art doc. Margita Titlová­‑Ylovsky art disciplines (interdisciplinary arts) PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. history of art Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. drawing and mediation of art PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. history of art Mgr. Miroslav Hašek photography, videoart and interdisciplinary arts Mgr. Miloš Makovský mediation of art and graphic design Mgr. Hana Pejčochová didactics, science and research MgA. Jan Prošek art disciplines (spatial artworks, painting)

Dále zde aktivně působí studenti doktorského studia

Furthermore, there are active Ph.D. students

Mgr. Zuzana Blažková Mgr. Johana Gabrielová Mgr. Dagmar Myšáková MgA. Šárka Slaninová MgA. Eva Štefanová Mgr. Petr Zoufalý

4

Mgr. Zuzana Blažková Mgr. Johana Gabrielová Mgr. Dagmar Myšáková MgA. Šárka Slaninová MgA. Eva Štefanová Mgr. Petr Zoufalý


Terezie Corfu Zuzana Foktová Jakub Havlíček Jan Hermann Jakub Jandera Veronika Králíčková Beáta Kubíčková Markéta Macková Petra Marjánková Martina Matějů Marie Matoušková Nela Miková Lucie Procházková Marie Scheerbaumová Ondřej Šimáček Kateřina Zajícová

5


Terezie Corfu

Jídlo jako prostředek uměleckého a výtvarně pedagogického zpracování Fotografické záznamy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. Diplomová práce vychází z  autorského projektu Sweet Dream. V umělecké sféře mapuje různorodost tvorby s potravinou. Zaměřuje se na metody, formy, témata a kontexty, s jakými umělci pracují. Na základě těchto informací a vlastního uměleckého počinu vznikají výtvarná zadání, využívající jídlo jako vyjadřovací prostředek. Důležitou roli v celém procesu hraje pomíjivost vzniklého díla. Potravina spolu s vhodně vybraným tématem otevírá nepřeberné množství možností vedoucí k rozvoji kreativity a fantazie jedince. Oprošťuje ho od všedních zažitých schémat.

6

The master thesis builds on the own project Sweet Dream. It maps sphere with food. It focuses on methods, forms, themes and contexts with which artists work. On basis of acquired information from the history and own artistic steps, arise creative assignment using food as main means of expression. Important role in this process plays transience of resulting work. Integrated food along with appropriately selected topic opens up a wealth of possibilities leading to the development of creativity and imagination of individual. It frees him from everyday ingrained patterns.


Zuzana Foktová

Výtvarná tvorba jako způsob třídění informací Pedagogický projekt Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miloš Makovský Ve své práci se zabývám způsobem třídění informací a jejich následným výtvarným a dramatickým zpracováním. Metody, které mají naučit žáky lepší orientaci v informacích, aplikuji se dvěma skupinami jedenáctiletých žáků ZUŠ. V prvním praktickém projektu žáci zpracovávají předložený text komiksovou formou. V případě druhém žáci zpracovávají informace z téhož textu a následně je dramatizují. Pro tato dramatická cvičení používám několik tvůrčích omezení (prostoru, času aj.).

My Thesis is concerned with the way we sort information and apply them through artistic and dramatic activity. These methods, wich should help children to classify information, were applied with two groups of children in ZUŠ. In the project students work with the text, using comic form. The second project uses the same text, but the result is applied straight to a more complex dramatic exercise, often limited in a creative way like specific speech or timing.

7


Jakub Havlíček

Médium světla v umění a ve výtvarné výchově Fotografické záznamy kresby světelnými lasery Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. Diplomová práce se soustředí na vývojové tendence ztvárnění a zpracování média světla v umění a ve výtvarné výchově. Snahou je objasnit významy a poukázat na možnosti a způsoby využití světla v různých kontextech. Sledovaná problematika se odráží ve výčtu tematických celků. Dochází k prezentaci komparace přístupů a rozdílností v pojetí světla. Díky získání praktických a teoretických oborových přesahů dochází k tvorbě výtvarných zadání. Ve všech úsecích je primární pozornost soustředěna na médium světla a důležitost místa.

8

The thesis focuses on trends rendering and processing in media of light in arts and art education. The attempt is to clarify the meanings and point out the ways of using the light in various contexts. The issue monitoring is reflected in list of thematic units. The presenting a comparison of approaches and differences in the concept. Artistic tasks are reached thanks to gained practical and theoretical overlaps. Main attention in all sections is concentrated on light medium and place importance.


Jan Hermann

Prostor 45 Objekt, instalace, videoprojekce Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. Minimalistický objekt o rozměrech 2 × 1,5 × 2 m se skládá z elementárních tvarů – z trojúhelníků a obdélníků. Pomocí zachování stejných úhlů a  pravidelným zvětšováním jednotlivých polystyrenových desek vznikne prostor, který je vizuálně podobný fraktálům. Tuto matematickou funkci, založenou na principu soběpodobnosti, se pokusím znázornit v prostorovém objektu. Vycházím z geometrického a minimalistického umění. Na objekt budu promítat dataprojektorem animaci vycházející z jeho tvarů, a tím se ho pokusím opticky rozpohybovat.

Minimalist object with dimensions 2 x 1.5 x 2 meters is created by elemental shapes – from triangles and rectangles. There is composed space from periodic repetition angles and enlarging – like fractals. I am trying symbolize this mathematical function based on the principle of self­‑similarity. My inspiration is from geometric and minimalist art. I am going to use a projector to project an animation to make object into motion.

9


Jakub Jandera

Prostorová publikace architektury Prostorová kniha, fotografie, ilustrace Vedoucí bakalářské práce: doc. ak. mal. Margita Titlová-Ylovsky Vytvořil jsem tři „pop-up“ knihy. Tato prostorová leporela jsou interaktivními učebnicemi pro žáky základních škol, mohou je však využívat všechny věkové kategorie. Knihy se zaměřují na českou architekturu. Vybral jsem tři architektonické styly, které nejlépe reprezetují svou dobu. První kniha se zaměřuje na románský sloh, který byl jedním z prvních ucelených stylů středověkých Čech. Z  doby novověku je nejlepším zástupcem renesance, která znamenala rozmach stavitelství. Třetí kniha je zaměřena na secesi, poslední předválečný styl.

10

I created three “pop­‑up” books. These spatial folders are interactive textbooks for elementary school students. But all age categories can use it. The book focuses on Czech architecture. I chose three architectural styles, which are most representative of its time. The first book focuses on the Romanesque, which was one of the first comprehensive style of medieval Bohemia, from the period of modern times it´s the best representative of the Renaissance, which meant a boom in construction. The last book is aimed at secession, the last pre­‑warstyle.


Veronika Králíčková

Na talíři Šité objekty Vedoucí bakalářské práce: doc. ak. mal. Margita Titlová-Ylovsky Předmětem bakalářské práce je interaktivní plastika. Jedná se o prostorový objekt z textilu. Objekt vizualizuje zeleninu v monumentálním provedení. Základem této plastiky je talíř, na kterém jsou umístěny jednotlivé druhy zeleniny. Podstatou práce je kontrast mezi individuálním stylem zpracování a sériovou výrobou v současné době.

The Subject of this bachelor thesis is an interactive sculpture. This is a three­‑dimensional object made of textile. The object depicts vegetable in a monumental rendition. Basis of this sculpture is a plate. Types of vegetable are placed on the plate. Substance of work is an original, individual style at processing compared to series production in present­‑day.

11


Beáta Kubíčková

Hračka na míru! Tvorba hraček podle předlohy Kresba, šitá hračka Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Johana Gabrielová Ve své práci jsem se zaměřila na výtvarnou činnost s dětmi na léčebném pobytu v  lázeňské léčebně Mánes v Karlových Varech. Cílem práce bylo zjistit, jak by měla vypadat nejlepší šitá hračka a následně ji vytvořit. Celkem třináct dětí ve věku od osmi do dvanácti let nakreslilo návrh hračky, podle kterého jsem ušila hrubý produkt. Hračku pak za mé asistence dotvořily samy děti.

12

In my work I focused on art activities with children to stay in a spa treatment MÁNES in Carlsbad. The aim of the study was to determine how the best sewn toy should look like and then create it. Thirteen children aged from eight to twelve years old drew proposal toys, under which I made crude product. Then a toy for my assistance is created by the children themselves.


Markéta Macková

Faidón Kresby vyryté na průhledné fólie Vedoucí bakalářské práce: doc. ak. mal. Margita Titlová-Ylovsky Ve své bakalářské práci výtvarně zpracovávám Platónův filosofický mýtus o duši a její nesmrtelnosti. Mýtus je obsažen v dialogu Faidón. V mýtu je popisována cesta duše po smrti. Vypráví se zde o různých podivuhodných místech, kterými duše prochází, například o ohnivé řece. Cílem mé práce bylo zachytit jemnost a tajemnost mýtu. Výsledkem je přibližně třicet kreseb, které jsou vyryty do průhledné fólie. Všechny fólie jsou připevněny na plátnech. Plátna jsou nasvícena a mýtus je viděn jednak prostřednictvím vyrytých kreseb, jednak stínem vrhaným za fóliemi.

I process Plato’s philosophical myth about soul and her immortality. The myth is contained in dialog Phaedo. In this myth is descbribed journey of the soul after death. This myth tells about souls which go through noteworthy places. Places are mysterious. The target of my thesis was detect softness and mystery of myth. Roughly thirty drawings which are carved in transparent foils are result of the thesis. All foils will be fasten to the several canvases. The canvases will be illuminated, thanks it the myth will be showed via carved drawings and shadow which foils casts.

13


Petra Marjánková

Co si myslím, se nikdo nedozví Soubor fotografií Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslav Hašek Ve své bakalářské práci se zabývám využitím vzpomínek v umění. Vycházím z deníků své zesnulé babičky. Ta do svých deníků zaznamenávala své denní činnosti, ale také své myšlenky, starosti a tajemství. Z deníků jsem vybrala pasáže, které se týkali mého otce, a tyto věty jsem vyšila do jeho fotografií z dětství. Tím má práce ukazuje obraz vztahu matky k synovi.

14

In my work I deal with the use of memories in the arts. I build on the diaries of my dead grandmother Marie. In her diaries she recorded her daily activities, but also her thoughts, worries and secrets. from the diary I chose parts that concerned my fater. I chose parts that were about my father and I embroidered them to his childhood’s photographies. This work shows a  complete picture of the relationship of mother and son.


Martina Matějů

Pop-up kniha a její využití ve výtvarné výchově Teorie pop-up knihy a autorská pop-up kniha Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miloš Makovský Ve své bakalářské práci se snažím představit fenomén pop­‑up knihy, jelikož je v Česku absolutní absence jakékoliv literatury týkající se tohoto tématu. Z cizojazyčných zdrojů se mi podařilo získat informace o historickém vývoji, prvcích pop­‑up, českých pop­‑up umělcích, školách a kurzech o pohyblivých knihách. Pokusila jsem se kategorizovat pop­‑up knihy a zamyslela jsem se nad využitím pohyblivých knížek v pedagogice. Jako doprovodnou práci jsem zhotovila autorskou pop­‑up knihu.

In my bachelor thesis I try to present a phenomenom of pop­‑up book, because there are no literature sources about this topic in Czech Republic. I tried to get some information about history, pop­‑up elements, Czech artists, schools and courses about movable books from foreign literature. I also tried to categorized pop­‑up books and I considered about using of pop­‑up book in education. As my supporting work I made my own pop­‑up artist’s book.

15


Výsledky respondentů z pohledu studentů a pedagogů Výsledky respondentů z pohledu studentů a pedagogů Výsledky respondentů Výsledky respondentů z pohledu studentů z pohledu a pedagogů studentů a pedagogů

Studenti Studenti Studenti Studenti

Pedagogové Pedagogové Pedagogové Pedagogové

Poměr způsobu Poměr způsobu Poměr způsobu výuky, které výuky, které Poměr způsobu výuky, které výuky, které převládají vzpůsobu hodinách převládají vzpůsobu hodinách převládají hodinách navrhování anavrhování hodinách navrhování anavrhování Poměrvzpůsobu Poměr výuky, které výuky, které a převládají Poměrvzpůsobu Poměr výuky, které výuky, které a dílnách: a navrhování a převládají v hodinách dílnách: a navrhování a dílnách: dílnách: převládají v hodinách převládajínavrhování v hodinách převládajínavrhování v hodinách dílnách: dílnách: dílnách: dílnách: Alternativní Alternativní dílčí prvky: dílčí prvky: Alternativní dílčí Alternativní prvky: dílčívyučování: prvky: Prvky klasického Prvky klasického vyučování:

Alternativní Alternativní dílčí prvky: dílčí prvky: Alternativní dílčí Alternativní prvky: dílčívyučování: prvky: Prvky klasického Prvky klasického vyučování:

Prvky klasického Prvky vyučování: klasického vyučování:

Prvky klasického Prvky vyučování: klasického vyučování:

47% 47%

47% 53% 53%

53%

Zadávání témat žákům: Zadávání témat žákům: Zadávání témat Zadávání žákům:témat žákům: Hromadně Individuálně Individuálně 50/50 Hromadně Individuálně Individuálně 50/50

40% 60%

60% 60%

60%

Pedagogové Pedagogové Pedagogové Pedagogové 50/50 50/50

Zadávání témat žákům: Zadávání témat žákům: Zadávání témat Zadávání žákům:témat žákům:

Individuálně Individuálně Hromadně Individuálně Individuálně Hromadně

Hromadně 50/50 Hromadně 50/50

50/50 50/50

18%

18% 18%

29% 29%

40%

53%

Studenti Studenti Studenti Studenti Hromadně Hromadně

40% 40%

47%

18%

29% 29%

53% 53%

53% 53%

60% 60%

40% 40%

40%

0% 0%

0%

40%

60% 60%

0%

Marie Matoušková

Specifika vzdělávacího programu Střední uměleckoprům. školy v Kamenickém Šenově Teoretická práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Pejčochová Cílem práce je vymezení širšího kontextu a historie reformní pedagogiky. Vysvětluji pojmy metodika Montessori, pedocentrismus, zodpovědná svoboda a Daltonský plán. Snažím se zachytit specifika SUPŠ v Kamenickém Šenově obecně a následně ve vztahu k profilu ŠVP a potvrzení využívání některých prvků alternativních metod. Jako sběr dat pro výzkumnou sondu jsem zvolila dotazníky a rozhovory. Na základě dat jsem zdokumentovala dnešní podobu vyučování a pokusila jsem se nastínit potenciální směr výuky plným zapojením alternativních prvků do ŠVP.

16

The aim of this thesis is to define a wider context and history of reform pedagogy. It explains the terms Montessori methodology, pedocentrism, responsible freedom and Dalton plan. I try to capture the specifics of Secondary School in Kamenický Šenov generally followed in relation to the profile of ŠVP and confirmation of the use of certain elements of alternative methods. The data I analyzed and based on them, I  documented the present form of teaching and I tried to outline the potential direction of teaching full involvement of alternative elements of the ŠVP.


Nela Miková

Odraz reality v obraze Malba, fotografie Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. Ve své práci jsem se zaměřila na zkoumání reality, problematiku jejího pojetí a zobrazování. Podkladem pro mou práci se staly fotografie z mého osobního prostředí, které jsou pořizovány ve stejný okamžik ze dvou různých úhlů. Tyto fotografie jsou následně upravovány a interpretovány prostřednictvím malby.

In my thesis, I focused on the exploration of reality, the issue of its conception and imaging. The basis for my thesis became the photos from my personal surroundings, which are taken at the same time from two different angles. These photos are then edited and interpreted through painting.

17


Lucie Procházková

Můj život ve smečce Knížka pro děti Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. Ve své práci se zaměřuji na vztah člověka a psa. Výsledkem je knížka pro děti, která vypráví o životě ve smečce psů. Knížka je doplněna o černobílé ilustrace, které si děti mohou podle svého vybarvit. Smyslem tohoto úkolu je získat zájem dětí a učit je vztahu ke zvířatům. V dnešní době se musí neustále hledat nová komunikační forma, vše se musí obnovovat. Důležité je hledání vztahů k přírodě a ke zvířatům. A mým vyprávěním, jak se žije se smečkou, ukázat i morální hodnoty, jak se ke zvířatům chovat. Bakalářská práce je doplněna výtvarně­‑pedagogickým projektem.

18

In my work I will focus on the relationship of a man and a dog. The main result of this research will be a book for children in which I will talk about a life in a pack. The book will include several black and white illustrations which will be there for the children to color in as they wish to. The purpose of this task is to raise the children’s interest and also to teach them to have a positive attitude towards animals. And by my story, what is it like to live with a pack, I therefore aim to show the moral values of how we should treat the animals.


Marie Scheerbaumová

Vnější – vnitřní, záměrné – nezáměrné Video Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslav Hašek Ve své bakalářské práci se zaměřuji na subtilní práci se svým tělem. Základní ideou mého počinu je zkoumání psychického (mentálního) a tělesného (somatického) červenání. Tento stav mne z  velké části charakterizuje nejenom z důvodu světlé pleti, ale také díky mému psychickému rozpoložení, se kterým se vystavuji různým situacím, v kterých je má tvář „náchylná“ k červenání.

This bachelor thesis is focused on the exploration of the state of blushing on my own body. The main purpose of such an exploration is to research both psychical (mental) and physical (somatic) blushing. Blushing is a typical feature of my personality not only because of my pale complexion but also for my temper, since in occasional awkward situations my face prones to blush.

19


Ondřej Šimáček

Stopy sportu – performativní tendence v kresbě Video, abstraktní kresba Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Zuzana Blažková Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obrazů založených na principu náhody i performance, které vznikají prostřednictvím sportovního výkonu v rámci jednotlivých fitness hodin. Cvičení, při kterých obrazy vznikají, jsou sestaveny od nejnáročnějšího po nejlehčí (TRX, Bosu a cvičení s vlastní vahou) a jsou spojené s mojí osobní zkušeností. Cílem je vytvořit obraz, na kterém bude patrná náhodná a  přitom velmi osobní výpověď za pomocí využití nevšedního výtvarného projevu zaznamenaného na videu.

20

This bachelor thesis is focused on to create images based on principle of chance and performance which are arise through sport and within each fitness excercise. Excercisses are compiled by difficulty from hard to easy ones (TRX, Bosu and workout with own weight) which are based on my personal experience. The goal is to create a picture where it will be noticeable of coincidence and also strong personal testimony through using extraordinary artistic expression recorded on video.


Kateřina Zajícová

Kouzelná země Výtvarně pedagogický projekt Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. Zvolila jsem si téma spolupráce a fantazie. Spolupráce, která probíhala mezi mnou a mým dvanáctiletým bratrem Vojtěchem, který má bohatý vnitřní svět, jenž jsme se pokusili společně ztvárnit a transformovat prostřednictvím různých médií divákům vně. Důležitý byl i samotný proces tvorby, při němž jsme se učili, jak zvládat konflikty, nedorozumění a kooperovat. A také si vybírat, co chceme uveřejnit a co už nechat skryté. Výstupem jsou fotografie zachycující maxi­‑ilustrace na zdech bratrova pokoje, gify a autorská kniha.

I chose the topic of cooperation and imagination. Cooperation with my twelve years old brother Vojtěch who has a complicated and interesting inner world. And we tried to make it visible for viewers from external world. We used various media for this. But creative process was also important because we learned how to cope with conflicts, misunderstandings and cooperate good. And finally what to choose for presentation to the public. The output of the work are photos of walls with maxi illustrations, gifs and author’s book.

21


Katalog k výstavě závěrečných prací studentů KVK PF UJEP, pořádané 5.–15. května 2015 v prostorách CPI CITY CENTER, Špitálské náměstí 3517­A617/1 v Ústí nad Labem (www.cpicitycenter.cz/usti). Foto a texty: archiv vystavujících Editor: Miloš Makovský Grafická úprava: Eva Štefanová Korektury: Irena Carkovová, Naďa Fišerová, Kamila Plochová, Jana Ptáčková Překlad úvodního textu: Zuzana Blažková Vydala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Tisk: Milan Hodek (Paper Jam, Praha) Edice: katalog Náklad: 100 ks Počet stran: 24 Vydání první Ústí nad Labem 2015 Katalog vychází za podpory Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Profile for Katedra výtvarné kultury PF UJEP

BPDP 2015  

Katalog k výstavě závěrečných prací KVK PF UJEP

BPDP 2015  

Katalog k výstavě závěrečných prací KVK PF UJEP

Profile for kvkpfujep
Advertisement