Page 1

рубрика

кормление

“Baracyd”—a prospective premixed feed for laying hens

Ефективність використання кормової добавки «Барацид» у годівлі курей-несучок І. Б. Ратич, д. с-г. н., Б. Я. Кирилів, к. с-г. н., А. В. Гунчак, к. б. н., Інститут біології тварин НААНУ, лабораторія живлення птиці

54 І

С

учасний характер ведення птахівництва змушує постійно вести пошук нових препаратів у ветеринарній практиці. Ці препарати повинні бути ефективними, нешкідливими та стабільними; до того ж, вони мають випускатися у таких лікарських формах, що забезпечують оптимальний спосіб їх застосування. Одним з пріоритетних підходів до вирішення цієї проблеми є розробка та застосування нових біологічних препаратів, що являють собою комплекси органічних кислот.

Такі препарати можна застосовувати у якості кормових добавок. Вважається, що вони сприяють підвищенню фізіологічного та імунного статусу птиці, лікуванню та оздоровленню шлунково-кишкового тракту молодняку та дорослих особин, а також забезпечують захист від патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів шлунковокишкового тракту. Використання органічних кислот у годівлі птиці викликає поступове зниження рН у шлунку та посилює активність травних ферментів, що в свою чер-

гу покращує засвоєння поживних речовин та знижує інтенсивність процесів бродіння в нижчих відділах кишківника. Органічні кислоти діють як підкислювачі, створюючи захисний бар'єр від інфекцій. Це стимулює засвоєння поживних речовин корму. Крім того, органічні кислоти, а надто їх недисоційовані форми наділені здатністю проникати всередину бактеріальної клітини, характеризуються яскраво вираженими антибактеріальними властивостями. Для підтримки постійного

І №9 І НОЯБРЬ 2011

внутрішньоклітинного рН бактеріальні клітини змушені видаляти іони водню. Вони витрачають на це енергію, потрібну для росту і розмноження. Таким чином, недисоційовані форми органічних кислот знижують енергетичний потенціал бактеріальної клітини та інгібують основні обмінні процеси бактерій. Нами проведено дослідження та апробацію ацидофільного і консервуючого препарату «Барацид» з метою вивчення його впливу на продуктивність курей-несучок кросу “Хайсекс коричневий” та якість одержаної від них продукції. У віварії Інституту біології тварин НААНУ був проведений дослід на двох групах курей-несучок кросу “Хайсекс коричневий” (контрольній і дослідній), починаючи з 170-добового віку. Групи були сформовані за принципом аналогів; птиця перебувала в однакових умовах утримання i годівлі. Раціон несучок був збалансований за поживними та біологічно активними речовинами. До комбікорму птиці дослідної групи додавали 0,2% ацидофільного і консервуючого препарату «Барацид», що містить 28% лимонної, 28% ортофосфорної, 6% фумарової, 3% винної і 2%

яблучної кислот, а також 33% алюмосилікатів. Дослід тривав три місяці. Впродовж досліду постійно вівся облік яєчної продуктивності птиці та спостереження за її фізіологічним станом, зокрема поїданням кормів, консистенцією посліду, руховою поведінкою та збережністю поголів’я. Через місяць після початку згодовування та в кінці досліду визначалась маса яєць та їх якість за морфометричними і біохімічними показниками, а в кінці досліду було проведено забій курей-несучок та відбір матеріалу для біохімічних досліджень. Встановлено, що за згодовування препарату «Барацид» протягом трьох місяців збережність поголів’я в контрольній і дослідній групах складала 100%. Слід зазначити, що кури дослідної групи краще поїдали комбікорм, що може свідчити про покращення смакових якостей корму з добавкою препарату. Візуальні спостереження за консистенцією посліду не виявили ознак диспепсії під дією добавки протягом дослідного періоду. Враховуючи віковий період птиці, її яєчна продуктивність знаходилася на достатньо високому

рівні, при цьому у курей-несучок дослідної групи вона була вищою в середньому на 2,31%. Результати дослідження якості яєць, представлені у табл. 2, свідчать про зростання маси яєць та компонентів яйця поряд з підвищенням міцності шкаралупи. Дослідження вмісту вітамінів в яйцях показали, що у жовтках яєць під дією доданого до комбікорму препарату «Барацид» вірогідно зростає кількість каротиноїдів на 14,27%, вітаміну А — на 34,6%, вітаміну Е — на 70,91%, що вказує на покращення якості одержаної продукції, тобто підвищення біологічної і харчової цінності курячих яєць від птиці дослідної групи у порівнянні з птицею контрольної групи, яка не отримувала препарат (див. рис. 1, 2, 3). Зростання кількості вітамінів у жовтку яєць можна пов’язати з

Рис. 1. Вміст каротиноїдів в жовтку яєць курей-несучок

Рис. 2. Вміст вітаміну А в жовтку яєць курей-несучок

Рис. 3. Вміст вітаміну Е в жовтку яєць курей-несучок

І №9 І НОЯБРЬ 2011

Табл. 1. Cхема досліду Контрольна група

Дослідна група

Стандартний комбікорм

СК + 0,2 % препарату «Барацид», що містить: • лимонна кислота – 28%; • ортофосфорна кислота – 28%; • яблучна кислота – 2%; • винна кислота – 3%; • фумарова кислота – 6%; • алюмосилікати – 33%.

І 55


кормление

рубрика

Табл. 2. Несучість та морфометричні показники якості яєць за дії доданого до корму препарату «Барацид» (М±m; n=10) Групи

Показники

Контрольна

Дослідна

Несучість, %

93,97

96,28

Маса яєць, г

54,23±1,88

59,75±1,45

Маса жовтка, г

14,21±1,00

15,07±0,11

Маса білка, г

31,71±0,89

36,00±1,42

Маса шкаралупи, г

8,31±0,24

8,71±0,34

Міцність шкаралупи, кг/мм2

0,79±0,13

0,91±0,12

Індекс форми, %

75,43±0,06

74,98±1,01

білок

9,50±0,06

9,45±0,06

жовток

7,08±0,15

6,93±0,19

білок

1,355±0,001

1,354±0,001

жовток

1,418±0,001

1,419±0,001

рН Коефіцієнт рефракції

більшим поїданням комбікорму, або ж зі створенням більш сприятливих умов для кращого його засвоєння в кишківнику птиці. Одним з ключових чинників, який впливає на життєво важливі функції в організмі птиці, постає процес травлення і засвоєння поживних речовин у шлунковокишковому тракті. Функціонування травної системи птиці – результат добре скоординованих і взаємопов’язаних реакцій різ-

них органів. Дослідження активності гідролітичних ферментів у взаємозв’язку з показниками продуктивності певною мірою може свідчити про інтенсивність процесів травлення та засвоєння поживних речовин корму. З таких міркувань ми також визначили активність гідролітичних ферментів, що розщеплюють білки, вуглеводи і жири, у вмісті дванадцятипалої кишки курей під дією добавки «Барацид».

Завдяки адсорбуючим властивостям алюмосилікатів, що увійшли до складу добавки у кількості 33%, можуть зв’язуватися та виводитися зі шлунково-кишкового тракту курей-несучок такі шкідливі речовини, як аміак, мікотоксини та інші токсини. Це може позитивно впливати на активність травних ферментів. Таким чином, при дослідженні активності гідролітичних ферментів вмісту дванадцятипалої кишки

Рис. 4. Протеїназна активність, мккат/г білка у вмісті дванадцятипалої кишки курейнесучок під впливом кормової добавки «Барацид», (М±m, n=10)

Рис. 5. Амілолітична активність, од. акт./г білка у вмісті дванадцятипалої кишки курейнесучок під впливом кормової добавки «Барацид», (М±m, n=10)

Рис. 6. Ліполітична активність, од. акт./г білка у вмісті дванадцятипалої кишки курейнесучок під впливом кормової добавки «Барацид», (М±m, n=10)

Контрольна група Дослідна група, препарат «Барацид» 40

курей-несучок було встановлено, що у птиці дослідної групи вірогідне зростання протеїназної активності. З літературних джерел відомо, що органічні кислоти стимулюють регенерацію і ріст клітин кишкового епітелію, а також посилюють секреторну функцію підшлункової залози, що призводить до покращення перетравності протеїну. Це підтверджують результати, отримані нами під час спостереження за зростанням протеїназної активності у вмісті дванадцятипалої кишки курей (рис. 4). Як бачимо, під дією препарату зростає амілолітична активність вмісту дванадцятипалої кишки курей, що свідчить про підвищене розщеплення вуглеводної частини корму (рис. 5). Щодо ліполітичної активності, то вона майже не змінювалась під час дії добавки, очевидно, до цього спричинився її лужний рНоптимум (рис. 6). Таким чином, наші дослідження вказують, що застосування препарату «Барацид» з огляду на його вплив на організм курей-несучок цілком виправдано. Оптимізуючи

секрецію протеолітичних, амілолітичних і ліполітичних ферментів, ця кормова добавка сприяє ефективному засвоєнню поживних речовин комбікорму. Підсумовуючи отримані дані, можна сказати, що застосування у сучасному птахівництві нового комплексного препарату «Барацид», створеного на основі органічних кислот, дозволяє одначас-

но вирішити декілька проблем, а саме: • максимально зберегти поживні речовини комбікорму; • підвищити їх перетравність в організмі курей-несучок за рахунок вищої активності гідролітичних ферментів; • підвищити якість одержаної продукції (збільшення рівня вітамінів А і Е та каротиноїдів).

Контрольна група Дослідна група, препарат «Барацид» 1,9

30

20

1,85

10

1,8

0 Протеїназна активність, мккат/г

56 І

Амілолітична активність, мккат/г

І №9 І НОЯБРЬ 2011

І №9 І НОЯБРЬ 2011

І 57

Agrokorm  
Agrokorm  

Статья в №9 журнала "Тваринництво сьогодні"

Advertisement