Den viktige notisen

Page 1

NOTISAR ER GOD LESING

Prøv Kvinnheringen 3 mnd for berre

149,Ring 53 48 21 30, eller tinga på: www.kvinnheringen.no

ONSDAG

3. SEPTEMBER 2014 • NR. 98 • 42. årgang • Laussal kr 25,- • Telefon 53 48 21 30

Den viktige notisen Notisen er sagt å vera det aller viktigaste i ei avis. Kort, lettlesen og helst velformulert. I notisen finn du dei små og artige nyhenda, og det er den vesle rakkaren som blir flittigast lesen. Kvinnheringen er ikkje alltid god nok på notisfronten – det gjer vi noko med i dagens avis. Kos deg med 210 notisar!

u Side 2–24


2

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

NotisNYHENDE

Omsette for 16 millionar

Jobbar med hotellet

MATRE: Jon Lyngnes Bensinstasjon A/S i Matre driv Joker nærbutikk, bensinstasjon, bilverkstad og dekksal i Matre. I 2013 hadde firmaet ei omsetning på 16.420.000 kroner. Driftsresultatet var på 35.000 kroner. Året før hadde firmaet sitt beste omsetning nokosinne med 17.281.000.

HUSNES: Hotelleigar Jan Haveland seier han jobbar heile tida med å selja Husnes Hotell, men er framleis ikkje klar for å koma med konkrete meldingar om korleis det går. – Det går mot lysare tider på Husnes, noko som kan vera bra når det gjeld hotelldrifta òg, seier Haveland.

1.500 til Ænes ÆNES: I månadsskiftet juni/ juli neste år vil det vrimla av folk på Ænes. – Truleg blir det rekord i tal menneske på Ænes på éin gong, fortel Leif Sverre Enes. Det er då speidarar frå store delar av Vestlandet som skal på leir i bygda. Der skal dei bu i telt på bakkane til Leif Sverre Enes og Oddvar Enæs. – Det har vore leirar her før, men ikkje så store, seier Leif Sverre Enes.

Éin pris på bussreise Frå februar 2015 blir det innført éi sone for buss i heile Hordaland fylke. Med ei felles sone får alle bussreisande i Hordaland éin billett, og éin felles pris uansett kor langt ein reiser med buss i fylket. Hordaland har i dag 370 takstsoner, står det å lesa på heimesida til Hordaland fylkeskommune. Einaste avgrensinga er at billetten gjeld for ei maksimaltid på to timar.

Fenomenal sommarsesong ÆNES: Sommaren har vore den beste etter at vi byrja å driva campingplass, fortel Leif Sverre Enes om sommarsesongen ved Enes Camping. Særleg har campingen opplevd at det er fleire som har kome og overnatta i telt. – Vi har ikkje rekna saman kor mange som har vore innom i år, men bra har det vore, seier Enes.

Flott vekst HERØYSUNDET: I 2011 vart selskapet Slangeservice AS etablert i Herøysundet.

Echo CS310ES MOTORSAG 5-års garanti

I løpet av dei åra er omsetnaden auka frå 1.342.000. kroner første året, 5.763.000 kroner i 2012 og i fjor 9.018.000,- kroner. Driftsresultatet vart på 492.000,kroner. Det er Trond Martin Bjelland som er dagleg leiar i selskapet.

– Vi er veldig nøgde med dette, og gler oss til å vera med å utarbeida planen, seier Geir Dolonen-Marthinussen i NVIO Kvinnherad.

Har fått eige serviceanlegg

VARALDSØY: Georg Øyerhamn har fått utarbeidd og godkjend ein detaljreguleringsplan for fem til sju nye fritidsbustader i Øyerhamn, nord på Varaldsøy. I planane ligg det òg etablering av eit badeområde og ei båthamn. Planane vert no sende ut til offentleg ettersyn.

ROSENDAL: I båthamna Rosendal hamn har dei no fått sitt eige serviceanlegg. Anlegget har fire dusjar og fire bad, toalett og handikapptoalett. Dei er òg i sluttfasen med å gjera ferdig eit vaskerom. – Anlegget er opna, men alt er enno ikkje heilt ferdig, fortel Øyvind Lernes ved Rosendal Hamn. – Vi har tidlegare drifta anlegget som har vore på kaien i Rosendal, den delen er no avslutta. Vi sa opp avtalen med kommunen frå første august. Sjølv med ei investering på ein million blir dette ei rimelegare og betre ordning for oss, seier Lernes.

Skal utarbeida veteranplan Etter at NVIO avd. Kvinnherad gjekk ut og etterlyste ein lokal veteranplan, har lokallaget fått tilbakemelding frå rådmannen om at ein slik plan er i kjømda. I brevet står det at ein intern runde i kommunen har avdekka at ein til no ikkje har hatt særskild fokus på denne gruppa, men at ein etter innspelet frå NVIO har tenkt å gå i gang med å arbeida fram ein eigen veteranplan for kommunen. Som ressurs i arbeidet vil ein nytta kompetansen til den lokale avdelinga.

M

KUEKK varPP

Nye fritidsbustader

Færre båtar HUSNES: Båtlagsleiar Egil Mikal Johansen i Husnes Båthamn melder om ein liten nedgang i talet på gjestedøgn i høve til i fjor. – Statistikken viser faktisk ein liten auke. Det skuldast tidvis svikt i betalingsautomaten i fjor. Statistikken tel berre dei som har betalt, og det var dessverre ikkje radt alle i fjor, forklarer Johansen. Båtlaget reknar med å nå 3.000 gjestedøgn i år, mot 2.779 betalte gjestedøgn i fjor. Eit gjestedøgn betyr ein båt ei natt. Talet på gjestedøgn med bubilar har gått tilbake frå 143 i fjor til 120 hittil i år. Johansen trur ikkje at stort fleire bubilar er ventande frametter hausten.

Vart pålagd buplikt OMVIKDALEN: Ølver Haveland har odel på eit bruk i Omvikdalen. Han ønskjer å overta bruket frå faren Hans Ølver Sandvik, og har søkt om

konsesjon på å overta det. Men grunna arbeidssituasjonen, ønskjer han å venta med å flytta til Omvikdalen. Det er eit stort bruk, der det ikkje er drift i dag. Dei siste fem åra har jorda vore leigd ut. Ein samrøystes forvaltningskomite har vedteke at Haveland får konsesjon, men han må flytta til eigedomen innan 10 år.

Pengar til barnehagane Kvinnherad kommunen får 107.602 kroner i kompetansemidlar frå Utdanningsdirektoratet. Det er Fylkesmannen som tildeler midlane i Hordaland, og av 3.937.000 kroner får Kvinnherad 107.602. Pengane skal brukast til å gjennomføra kommunen sin kompetanseplan og dei må brukast i barnehageåret 2014/2015.

Tre konkursar Det er så langt i år berre meldt om tre konkursar i Kvinnherad. Det vart 31. juli opna konkurs i Fjellsprenging Vest AS, med adresse Sunde. Tidlegare i år er også selskapa Stemning i Rosendal og Fossabekken i Mauranger slått konkurs.

Ny Rema-butikk HUSNES: I løpet av eit par veker er Rema 1000 klar til å leggja fram teikningane for det nye butikkbygget på den såkalla Lidl-tomta på Husnes. – Ja, vi jobbar med saka. Kommunen har lagt nokre føringar for korleis fasaden skal sjå ut, ikkje minst fordi bygget ligg i innfallsporten til sentrum. Eg trur det kjem til å bli fint, seier kjøpmann Dagfinn Gjerde i Rema 1000 Husnes.

Det nyaste & beste frå

e

1999,Husnes Storsenter, tlf.: 53 48 01 00

får du hos oss!

HUSNES STORSENTER Tlf. 53 47 14 04 husnes.sport@sport1.no


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Elevar reiser ut I veke 38 reiser 50 elevar i andreklasse på studiespesialiserande ved Kvinnherad vidaregåande skule på studietur. Nytt av året er at turen tek utgangspunkt i framandspråket elevane har valt. Dei som har tysk

Byggherren for nybygget er Rema Eiendom Vest AS. Butikken på Husnes, som har eige driftsselskap med Dagfinn Gjerde i spissen, vil inngå leigekontrakt med eigedomsselskapet.

Forslag om nytt byggjefelt VALEN: I eit innspel til den interkommunale strandsoneplanen for Sunnhordland, føreslår Morten og Karin Harsvik å gjera ein industriområde-buffer (beiteland) om frå LNF-område til bustadområde. Det er paret Harsvik som eig det aktuelle området som grensar til Klubbavikjo. – For eit år sidan avvikla vi sauehaldet og eigedomen vert soleis ikkje brukt til landbruksverksemd, skriv Harsvik, som òg påpeikar at det er lenge sidan det var industriområde i Klubbavikjo. I strandsona ser Harsvik for seg eit samanhengjande naustområde, og i området mellom naustområdet og hovudvegen trur Harsvik det er plass til om lag 20 bueiningar.

Fokus på uteområdet ØLVE: Etter eitt år med drift kan eldsjelene konstatera at Ølve Montessoriskule er blitt ein suksess. Ved skulestart i haust kunne skulen ta i mot fire nye elevar. – Dette er gått mykje betre enn det vi hadde trudd. Vi har nådd fleire mål enn det vi hadde forventa. Det er alltid mykje som skal falla på plass i ein oppstartfase, men eg trur dette er blitt eit flott prosjekt, både for ungane og bygda, seier styreleiar for den private skulen, Jostein Rødland. Han omtalar økonomien i skuleprosjektet som kjempegod. Til no har det meste av dugnadsinnsatsen vore konsentrert om å rusta opp skulebygget. No vert fokuset sett på uteområdet. Om få dagar startar arbeidet med asfaltering av heile skuleplassen. – Vi er i ferd med å laga ein god plan for uteområdet, seier Rødland.

Ny asfalt på skulebrua reiser til Berlin, dei som har spansk reiser til Malaga, og dei som har fransk reiser til Cannes/Nice. Opphaldet blir på 5 til 10 dagar. Elevane som har spansk og fransk skal delta på språkskule.

USKEDALEN: Skulebrua på fylkesvegen midt i Uskedalen blei renovert denne sommaren, men det mangla nytt asfaltdekke. Dekket var sterkt skadd på tre plassar og var trafikkfarleg.

oversikt over biologisk viktige førekomstar, samt auka kunnskapen om naturtypen slik at ein får eit betre grunnlag for forvalting. Hovudfokuset var såkalla fattig, boreonemoral regnskog. Dette er furu- og lauvskog i lågareliggjande strøk på Vestlandet med svært høg luftfukt, og førekomst av karakteristiske lav og mosar, skriv fylkesmannen.

Klage til komiteen UTÅKER: Musikklaget på Utåker har som mange andre lag sendt kommunen søknad om driftsstønad. Laget har fått avslag på dette, fordi kommunen ikkje eig skulebygget som musikklaget øver i. – Vi er klare over at kommunen ikkje lenger eig skulebygget på Utåker. Finn det ekstra sårt at kommunen gjev avslag på husleigesøknad for at me driv eit lag i utkantkommunen med nedlagd skule, skriv Oddvin Heimvik i klagen frå musikklaget. Klagesaka kjem opp i komite for oppvekst, kultur og idrett den 25. september.

BIFF for KVV-elevar 15. oktober skal BIFF (Bergen Internasjonale Film Festival) markerast lokalt. Då blir KVV-elevar inviterte til ein heil filmdag på Kulturhuset Husnes. «Elevane blir inviterte til ein heil festivaldag med framsyningar av dokumentarfilmar i ei anna ramme og setting enn det som har vore vanleg tidlegare. BIFF har valt ut nye nordiske dokumentarfilmar, som er henta inn frå store filmfestivalar. Filmskaparar, andre filmarbeidarar

eller dei som medverkar i filmane, er til stades under framsyningane. Etter kvar film er det sett av tid til dialog mellom salen og filmskaparane, der elevane er oppmoda om å koma med eigne synspunkt, spørsmål og kommentarar. Filmane er valde ut tematisk, og omhandlar tema «Gutedraumar?». Kva er gutedraumar i 2014? Og er dei berre det? Nokre gutar rømmer frå byjaget for å leva ut draumane sine i fri natur. Andre ofrar alt for å nå høgt innan eit «jentefelt». Nokre jenter får høyra at dei har gutedraumar» står det i omtalen frå BIFF.

Filma sverdfisk i Lærdalselva Kenneth Nyrud frå Herøysundet filma eit sensasjonelt syn i Lærdalselva førre veke. Nyrud var i Lærdal for å fiska sjøaure, og då han var ferdig med det og klar til å reisa, gjekk han berre ein ekstra tur til ei bru for å ta ein siste kikk, melder NRK Sogn & Fjordane på nett. Då fekk Nyrud auge på noko rart, og klarte etter kvar å filma det som sensasjonelt nok viste seg å vera ein sverdfisk. Få dagar seinare vart sverdfisken funnen daud i elva, noko som ikkje er så rart sidan sverdfisken er ein saltvassfisk. Sjå filmen på kvinnheringen.no.

pankreas-sjukdom (PD) som me no har langs Norskekysten overgår alt me har hatt tidlegare. Situasjonen er alvorleg, seier professor Are Nylund ved Universitetet i Bergen. Sjukdomen gjer at fisken sluttar å eta, og seinare døyr etter to–tre veker. 44 anlegg i Hordaland var smitta ved utgangen av juli, og 97 anlegg i heile landet. Det er omtrent dobbelt så mange smitta anlegg som i fjor, då det var eit nokså normalt år.

Ved utgangen av august var det 163 personar utan arbeid i Kvinnherad, 85 kvinner og 78 menn. Dette er ein auke på åtte frå førre månad, og ein auke på 28 samanlikna med same tidspunktet i fjor. I prosent ligg arbeidsløysa no på 2,5, akkurat som gjennomsnittet i fylket. Gjennomsnittleg arbeidsløyse for Sunnhordlandskommunane er 2,2%. Stord ligg på topp med 2,8%.

Slutt for ti Totalt er det 10 selskap som er meld oppløyste i Kvinnherad i år. Selskapa som er oppløyste er: Bakke Samdrift ANS, Boligområder AS, BW Bygg AS, Bytunet Frisør AS, D&B assistance AND, Elin Stene Invest AS, Fix&Quick DA, Hending DA, Sande & Far AS, Thon Sun reiser & Import Service AS.

Tap for laksenæringa Aldri før har den alvorlege fiskesjukdommen pankreas sjukdom vore påvist i så mange oppdrettsanlegg som no, skriv NRK Hordaland på nett. – Den store utbreiinga av

4

om heimbygda

Kva er det beste med heimbygda di, og er det noko du saknar?

Emil Bakke Berntsen (15), Uskedalen. – Det beste er folka der, alle kjenner alle. Eg saknar ingenting, anna enn at vi vener var meir ilag då vi var små.

Gro Mette Flø Fredheim (56), Sundal. – Naturen er det beste. Eg saknar å ha butikk her.

Barbro Maria Gjerde (36), Austrepollen. – Det beste er at vi har så god plass, og ungane kan springa fritt. Eg saknar skjergarden, sidan eg eigentleg er frå Halsnøy, og kulturskulen.

Kenneth Bondhus (39), Sundal. – Det beste med bygda er at det er ein roleg, fin plass, spesielt for dei som har ungar. Alle kjenner alle her, og det er ei god dugnadsånd. Eg saknar butikk her.

999,-

Før 1.699,-

Asics fulldemet terreng/løpesko dame Kjole kr 999,-

MX-SPORT HUSNES, tlf., 53 48 11 87

Natt til fredag (29. august) fekk dei to bruene i nedre del av elva endeleg nytt asfaltdekke. Det er BMO Entreprenør, spesialfirmaet på brurehabilitering i Kongsberg, som har gjort jobben, skriv Uskedalen.no.

Fleire utan arbeid

Kartla regnskog på Vestlandet Denne sommaren har Miljødirektoratet kartlagt kystfuruskog på Vestlandet. Målet med kartlegginga har vore å få betre

3

Husnes Storsenter - Tlf. 53 47 30 87


4

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

NotisNYHENDE

4

om heimbygda

Kva er det beste med heimbygda di, og er det noko du saknar?

Monica Madsgård (34), Valen – Naturen og samhaldet, dessutan kort veg mellom jobben, barnehagen og butikken. Det einaste eg saknar er ein liten kafé eller liknande.

Kirsten Fatland (72), Valen – Ei flott og sørvendt bygd, noko som er bra for både planter og personar. Her saknar eg ingenting.

Lise Karin Vangen (44), Husnes – Naturen og fjella. Det er herleg med fint turterreng rett utanfor stovedøra. Eg saknar eit hotell.

Signe Torill Skogseth (41), Husnes – Det aller beste er å ha familie og vener rundt seg. Elles kunne eg godt tenkt meg eit større miljø for arkitektar og andre bransjar.

Steinaldardag ved skulen

Nord-norsk ferje på plass

OMVIKDALEN: Måndag denne veka blei det arrangert steinaldardag ved Omvikdalen skule. Arkeolog Morten Kutchera tok elevane i 4.-7. trinn med på ei reise til steinalderen. Elevane fekk prøva å skyta med pil og boge. Dei fekk òg læra om ulike reiskapar av bein, flint og kleberstein. Elevane laga seg «knivar» av flint, og fekk slipa kleberstein, opplyser Kari Synnøve Tveit ved skulen.

I helga blei ferja «Stallovarre» sett inn i sambandet GjermundshamnVaraldsøy-Årsnes. Her skal den vikariera eit par månadars tid for den faste ferja «Hordaland», medan denne er utlånt til sambandet

– Gje oss asfalt HØYLANDSBYGD: Trond Paulsen i Høylandsbygd skriv at asfalten i Langaneset byggjefelt går meir og meir i oppløysing. Det er ikkje gjort noko sidan 1980, og det er no på tide å gjera noko, skriv Paulsen. Han meiner hola i vegen i første omgang må tettast. Eitt hol er no så stort at det kan vera farleg, skriv Paulsen. Han håpar dei blir tilgodesett med asfalt i 2015.

Nye salsløyve for alkohol

Jan Egil Apeland. Ifølgje heimesida til bedrifta byrjar han 1. september.

Både den nye Coop Extra Husnes og Bunnpris Seimsfoss har fått løyve til sal av alkoholhaldig drikk under 4,8 prosent. På Seimsfoss er det Rebekka Erlingsdottir (27) som vert styrar for løyvet.

Vil ha nye politidistrikt

Tre arrestert etter valdssak SUNDE: Natt til søndag blei ein person angripen i eigen heim på Sunde, og banka opp av ein eller fleire personar. Politiet fekk melding om hendinga ved eitt-tida natt til søndag, og rykte ut til den private adressa. Politioverbetjent Sigurd Børve seier hendinga er alvorleg: – Dette er ei stygg valdssak som vi skal etterforska framover. Mannen blei oppsøkt av ein eller fleire personar og påført ulike typar slagskadar som eg ikkje kan kommentera nærmare no. Han var såpass skadd etter slaga at han blei sendt til Stord sjukehus. Då vi kom til staden byrja vi søk etter involverte personar i saka, og pågreip ein person på ei anna adresse i Kvinnherad. Vedkommande blei sett i arrest og sit der enno, sa Børve til Kvinnheringen måndag morgon. Måndag vart ytterlegare to personar pågripne i samband med denne saka, og begge desse vart òg sette i arrest i Bergen. Alle dei involverte er utanlandske statsborgarar.

Ulovleg å røykja Første juli vart den nye og utvida røykjelova sett i verk. Den gjeld spesielt barnehagar, skular og offentlege bygg. Endringa medfører at utandørs inngangsparti til helseinstitusjonar og offentlege verksemder skal vera røykfrie. – Reint praktisk betyr dette at det vert sett opp skilt som informerer om røykjeforbodet, og at alle oskebeger må fjernast frå inngangspartia Det er eigar av bygget som har ansvar for at røykjeforbodet vert halde, skriv kommunen på sine heimesider.

Politidirektoratet (POD) går inn for å dela landet inn i ni politidistrikt. Politidistrikt SørVest vil då bestå av dei

Jektavik-Hodnanes som har si ferje «Folgefonn» på ombygging, for å bli hybridferje. «Stallovarre» er eigd av Bjørklid ferjerederi i Troms, og fungerer i dag som ei reserveferje på eit av deira samband.

APP for avfall Slit du med å hugsa når rest, papir eller bioavfall skal tømmast? No har SIM lansert ein app der du kan halda orden på dette. I appen kan du få varsel om tømming, finna miljøsentralar, opningstider, hyttekonteinarar og meir.

SKAL DU BYGGJA?

Vi har handverkarar •SNIKKAR •MALAR •GOLVLEGGJAR

AS Uskedal Trelastlager, tlf. 53 48 61 01 byggeriet.no – uasuske@online.no

I den nye butikken på Husnes som opnar 18. desember, vert det Stig Roar Johanssen som skal vera styrar for skjenkjeløyvet.

Kvinnheringar i Hamburg 9.–12. september blir SMMmessa arrangert i Hamburg. Den er omtalt som verdas største messe for skipsbygging og den leiande møteplassen internasjonalt for den maritime industrien. Annakvart år møtest reiarlag, skipsverft og leverandørar til skipsverft frå heile verda i Hamburg. Meir enn 2.100 utstillarar frå 62 land og eit publikum på 50.000 vitjar SMM, og nærmare 100 norske bedrifter deltek som utstillarar på messa. Frå Kvinnherad skal Harding Safety og Norsafe ha kvar sin stand, og truleg vil enda fleire kvinnheringar vera til stades på messa.

Nye avtalar og nye kollegaer HUSNES: Zenit engineering på Husnes er i medvind om dagen. I tillegg til at dei nyss har inngått ein avtale med Oma Baatbyggeri AS, blir dei stadig fleire tilsette. Snart skal dei ønskja velkommen kollega nummer 14, maskiningeniør

som i dag er Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder. Politidistrikta Hordaland og Sogn og Fjordane vil utgjera politidistrikt Vest. – Dette vil me i Sunnhordland aldri akseptera, seier Tysnes-ordførar og styreleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Kjetil Hestad, til Sunnhordland. Han meiner denne inndelinga, med ei politigrense ved Bjørnefjorden, vil vera verst tenkjelege situasjon for vårt distrikt.

Deler grunneigedomen LØFALLSTRAND: Magnhild Varanes får løyve til deling av eit lite småbruk på Løfallstrand. Det er ikkje drift på bruket i dag, og det er heller ingen driftsbygg. Varanes hadde søkt om dispensasjon frå LNF for å overføra eit tilleggsareal til bustadtomta. Det aktuelle arealet skal nyttast til plen, hage, lagring av ved og dyrking av grønsaker. I tillegg skal det nyttast til parkeringsplass. Det aktuelle området er avsett til Landbruk-Natur-Friluft (LNF) i kommuneplanen for Rosendal-området. Men ein samrøystes forvaltningskomite, meiner at føremålet til lova ikkje vert vesentleg sett til side ved å gje Varanes dispensasjon som omsøkt.

Ølvesbuen er utolmodige ØLVE: Først hadde Kvinnherad kommune hand om eit byggefelt som er ferdig regulert med 17 bustadtomter. 10 år seinare vart feltet seld frå kommunen til Andersland Bygg AS på Tysnes for 600.000 kroner, utan nokon klausul om at feltet måtte utviklast innan ei viss tid. Men ingen ting har skjedd seinare. I dag er det skrikande mangel på byggeklare tomter i bygda. – Vi jobbar med å finna ut kva vi skal gjera med dette feltet. Eg kan ikkje uttala meg i dag om kva som vil skje. Men vi vurderer ulike løysingar, seier prosjektleiar i Andersland Bygg, Atle Andersland. Jostein Rødland i Ølve Bygdelag meiner det er sterkt kritikkverdig at arbeidet med å tilretteleggja dette bustadfeltet ikkje har starta opp. – Det er veldig viktig for heile bygda at vi kan tilby byggeklare tomter til folk som ønskjer å flytta heim. Vi har vore i kontakt med Andersland Bygg, og lufta tanken om å få kjøpa tilbake dette arealet, seier Rødland. Tomtearealet ligg i åsen på oppsida av Dalsjøen.


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

5

Må flytta til bruket

Godkjende naturpark-planane

Besøkjer KVV

OMVIKDALEN: Hans Ølver Sandvik har fått dispensasjon frå arealføremålet LNF, og får løyve til å dela frå hus nummer to på garden sin i Omvikdalen. I tillegg får han løyve til å dela frå ei tomt på inntil ein dekar. Delinga er ein del av generasjonsskifte, der Sandvik ønskjer å sitja att med kårhuset, og selja resten til neste generasjon. Det er i dag ikkje sjølvstendig drift på garden.

HATLESTRAND: Planane om Lundarhegni Naturpark på Eikeland er eit steg nærare realisering etter at forvaltningskomiteen har vedteke at Knut Johan Nerhus kan leggja det private forslaget til detaljplanregulering ut til offentleg ettersyn. Nerhus ønskjer å gjera delar av utmarka på garden sin til

14. og 16. oktober skal alle elevar på 10. trinn i kommunen besøkja KVV. Då får elevane ei innføring i tilboda ved den vidaregåande skulen. Seinare får tiandeklassingane velja seg eit programområde som dei kan hospitera i. Det skjer 3.–14. november.

ein attraktiv naturpark, utan at området skal mista sitt spesielle særpreg. Det skal leggjast til rette for overnatting med campingvogn, telt og anna i naturparken. Det skal òg byggjast ein scene som kan nyttast til ulike framsyningar og konsertar. I tillegg er eit administrasjonsbygg og eit herberge med i planane.

Svindelforsøk på e-post

Vassleidning til 2,5 milliona

Ønskjer å selja gardsbruket

Ein e-post som tilsynelatande er frå Danske bank er sendt til ulike personar den siste tida. I denne står det at på grunn av uvanleg aktivitet på kredittkortet den siste tida har banken ingen anna val enn å avslutta kontoen. – Dersom du ikkje klarar å bekrefta identiteten din vil kontoen din bli sletta, står det å lesa. Ein blir vidare oppmoda til enkelt å aktivera kontoen sin igjen ved å stadfesta nokre opplysingar. Desse må ein inn på ei lenkje for å fylla inn.

USKEDALEN: Formannskapet har gjeve rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med Dimmelsvik Entreprenør om etablering av ny overvassleidning frå Fylkesveg 48 til sjøen i Korsneset byggjefelt i Uskedalen. Kostnadsramma for prosjektet er sett til 2.539.15 kroner. Rådmannen får vidare fullmakt til å forhandla fram ein utbyggingsavtale med utbyggjar av Ospelunden byggjefelt, for ei eventuell delfinansiering av prosjektet.

USKEDALEN: Nils Bjarne Eik ønskjer å selja gardsbruket sitt på Eik i Uskedalen. Men han vil behalda bustadhuset på garden. I tillegg har han søkt om å få med hage og biloppstillingsplass, slik at tomta får ei fornuftig arrondering. Eik har søkt om dispensasjon frå LNF føremålet i gjeldande kommuneplan for Kvinnherad, og frå jordlova, slik at han kan dela frå 1,7 dekar frå bruket. Arealet ligg mellom Eikelva og eksisterande bustadhus. Ein samrøystes forvaltningskomite meiner at omsynet til landbruksinteressene i området ikkje vert sett til side ved ei deling, og gjev Eik løyve som omsøkt.

Krev fjerning av steindeponi

Kjempeår for Harding SEIMSFOSS: Selskapet, som no heiter Harding Trading AS, hadde eit svært solid år i fjor. Driftsresultatet var på sterke 176 millionar kroner, og er så langt det selskapet i Kvinnherad med høgaste registrert driftsresultat. Her er dei ti beste: 1. Harding Trading AS 2. Fureneset Invest AS 3. Fjelberg Fjordbruk AS 4. Eikestø AS 5. Kvinnherad Energi 6. Hellesøy Holding 7. Hellesøy Verft AS 8. Norsafe Årsnes 9. Kvinnherad Breiband 10. Eikestø Eigedom

176.502.000 61.494.000 46.172.000 38.232.000 23.986.000 10.945.000 10.336.000 5.757.000 5.309.000 4.893.000

ÅRSNES: Ein samrøystes forvaltningskomite har vedteke å godkjenna den nye detaljreguleringsplanen for Norsafe Årsnes AS si utviding av industriområdet. Det vart gjort utan at det vart teke omsyn til merknadene frå naboane. Øystein Toskedal viser til at det er lagt opp eit stort steindeponi der den nye parkeringsplassen for Norsafe er varsla. Deponiet er ikkje vist på nokon planteikning eller varsla i formelle nabovarsel. Bedrifta har opplyst at deponiet skal fjernast i løpet av august/september i år. Torskedal krev at dette vert lagt inn som eit krav i planføresegnene, slik at det ikkje er risiko for at det vert liggjande eit steindeponi her over lang tid. Han meiner at

det i dei vedtekne føresegnene må leggjast inn ein frist til seinast 31. desember i år for fjerning av deponiet. Torskedal krev òg på vegner av gjenbuarar til bedrifta at det vert sett fram krav om at det må særskilt omsøkjast, med støyanalayse og definert aktivitet, dersom auka helikoptertrafikk er aktuelt. Norsafe har opplyst at det ikkje vert meir enn 12 bevegelsar per veke på Årsnes, og meiner difor det ikkje er behov for konsesjon for denne flytrafikken.

Henta frå sentrum HUSNES: Politiet fekk melding om ein rusa mann som var til sjikane for tilsette og handlane i Husnes sentrum laurdag ettermiddag. Vedkommande blei henta og køyrt vekk av andre etatar enn politiet.

Leiar i Utdanningsforbundet i Kvinnherad, Bjørn Olav Tveit, er glad for at lærarstreiken er avblåst. – Vi må vera nøgde med at vi ikkje skal bli pålagde å ha ei større bunden arbeidstid i skulen, dersom dei lokale partane ikkje er samde om det. I tillegg inneheld avtalen ei rekkje viktige forbetringar for oss, seier Tveit. Samstundes påpeikar Tveit at det er eit avvik mellom det som blir uttalt som mål for skulen frå politikarane, og det som er mogleg å gjennomføra i praksis. Akkurat dette forholdet har KS og utdanningsforbundet sendt brev om til kunnskapsministeren.

M

K EKK vaUrPP

e

1799,HUSNES STORSENTER, tlf. 53 47 14 04 husnes.sport@sport1.no

ROSENDAL: Baroniet Rosendal har hatt eit svært godt besøk denne sesongen. – Det underbare sommarvêret, dei 47 kulturarrangementa med 6.400 selde billettar, Tidemand-utstillinga med omlag 30.000 vitjande, saman med museet si store satsing på marknadsføring både nasjonalt og regionalt, har nok gjort sitt til at fjoråret sitt tal på vitjande (omlag 55.000 billetteiningar) vart passert fyrste veka i august, melder direktør Anne Grete Honerød.

Fann «monstermanet»

Nøgd med resultatet

Park & Garden VEDKLØYVER 5 tonn

Mykje fint i haust- og vinterbekledning til barn og ungdom!

Knallsesong for baroniet

Husnes Storsenter, tlf.: 53 48 01 00

VALEN: Karl Johan Ottesen og Sigrunn Heen på Valen sendte bilde av denne «monstermaneta» til Kvinnheringen, og lurte på om nokon hadde sett noko liknande. Den blei plukka opp inne ved ein molo, der den låg heilt i ro på rundt to meters djupne og verka daud. Mange av Kvinnheringen sine lesarar føreslo at dette kunne vera ei lungemanet, og hadde rett. Olav Rune Godø, som jobbar ved Havforskingsinstituttet i Bergen, såg bildet av maneta og konkluderte med at det var ei lungemanet.

Skal jobba med pakken Formannskapet diskuterte sist veke den såkalla «Kvinnheradpakken», som handlar om å investera 1,5 milliardar i vegprosjekt i Kvinnherad og andre kommunar. Formannskapet vedtok at kommunestyret skal jobba vidare med «Kvinnheradpakken» for gjennomføring av vegutbetring og trafikksikring i Kvinnherad. Kommunestyret skal vedta kva prosjekt som skal inngå i «Kvinnheradpakken».


6

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Stor utflytting

Full stopp i august

Det var fleire som flytta frå Kvinnherad enn til i 2013. Totalt 411 personar flytta til kommunen i fjor, medan 468 flytta ut av kommunen. Det gav dermed ei nettoinnflytting på -57.

ROSENDAL: Rosendal båthamn hadde dei strålande besøk i mai, juni og juli, men første august var det bom stopp. – Det er i grunnen svært merkeleg, vi hadde knalltal dei tre første sommar-

NotisNYHENDE

:) dagens ros… – Den går til Kvinnherad Taxi som tok seg tid til å koma og levera sekken til dotter mi, som eg hadde gløymt i drosjen. Dette var ekstra god service, helsar Jeanette Haugvik. Leif Kongestøl må få dagens ros. Han er ærleg og seier at det er ventelister på aldersheimsplassar, medan andre seier det ikkje er det. Det er flott at det kjem fram tal og at nokon står fram og seier det som det er, rosar Haldis Eide Seim. Annemor Ekeland vil gje dagens ros til Dimmelsvik Entreprenør AS, som er etablert i Dimmelsvik. – Uteplassen er rydda og nyasfaltert. Maskinar, utstyr og bilar står oppstilte på merkte plassar, så flott at det er eit syn. Framom inngangspartiet er det sett opp fine blomearrangement til glede for oss som av og til køyrer forbi. Selskapet er etter mi meining eit godt føredøme for andre! Dagens ros må gå til Peder Sjo Slettebø sitt innlegg om ferje og samferdsle i Kvinnherad. Det var verkeleg godt skrive, heile stykket var glimrande, helsar Haldis Eide Seim.

Jakta er i gang Måndag gjekk startskotet for hjortejakta, og i Kvinnherad kan 1408 hjortar fellast. Jaktperioden varer til og med 23. desember. For rådyra sin del er det gitt 94 fellingsløyve til 21 jaktvald som søkte om løyve. Bukkejakta starta alt 10. august, medan den ordinære rådyrjakta (hodyr eller kje) startar 25. september. Også rådyrjakta varer til jul.

Forsøksordning med «smartbok» På KVV har andreklasse på linja Helse og omsorg ei forsøksordning med å nytta digitale bøker i programfaga – dei nyttar «smartbok» (smartbok.no). KVV Kompetanse har støtta ordninga økonomisk med innkjøp av iPad-ar. Elevane kan ha bøkene på fem ulike einingar, som iPad, PC, smarttelefon og liknande. På den måten er bøkene tilgjengelege til ei kvar tid.

Brøyting på anbod Kvinnherad kommune har no lagt ut konkurransegrunnlaget for brøyting/vegvedlikehaldstenester for den kommande 4-årsperioden, skriv kommunen på heimesida si. Frist for å levera inn anbod er andre oktober.

Sterkt resultat, lågare omsetnad LØFALLSTRAND: Hellesøy Verft hadde i 2013 ein omsetnad på 154 millionar, medan driftsresultatet enda på 10.366.000 kroner. Dette er

ein nedgang sidan 2012 då selskapet omsette for over 400 millionar kroner, og hadde eit driftsresultat på rett over 34 millionar kroner.

Førstemann på jobb ÅRSNES: Norsafe AS hadde eit fantastisk år i 2013. Selskapet der Geir Skaala er direktør, og som for tida held på å byggja seg opp på Årsnes, omsette for solide 1.368.789.000 kroner i fjor. Dette er vekst på nær ein halv milliard kroner frå året før. Dette gav eit driftsresultat på fine 162.252.000 kroner. Til Finansavisen seier Geir Skaala at bakgrunnen for suksessen er eigaren sitt engasjement. – Eg er førstemann på jobb om morgonen og den siste som går heim, seier Skaala til Finansavisen.

Kvinnherad nummer 95 Av dei 428 kommunane i landet er Kvinnherad nummer 95 når det gjeld prisar på kommunale avgifter. Dette gjeld kloakkavgift, renovasjonsavgift, feieavgift og eigedomsskatt. Sola er rimelegast i landet med 4.841 kroner i avgifter. I Kvinnherad er kostnaden 9.277 kroner. Dyrast er det i Gjemnes i Møre og Romsdal, der kostnaden er 20.766 kroner. Dette er det norsk familieøkonomi som melder.

Kjempar for bygging på Sild VARALDSØY: Ole Skjelnes har søkt om dispensasjon frå

arealbruk og byggjeforbod i 100-metersbeltet for oppføring av eit lite fritidshus på gamle eksisterande murar på øya Sild. Murane er etter ein gamal husmannsplass som har vore på øya. I tillegg til fritidshus har handelsmannen og drosjesjåføren på Varaldsøy søkt om eit lite uthus for ved, reiskap og toalett. Dette bygget er alt oppførd. Skjelnes ønskjer å ta vare på kulturlandskapet på øya. Staden der fritidshuset skal førast opp er ein gamal husmannsplass. Politikarane i Kvinnherad meiner dette er heilt kurant, og forvaltningskomiteen har tidlegare sagt ja til tiltaket. Men fylkesmannen er ikkje på linje med lokalpolitikarane, og har klaga på vedtaket i forvaltningskomiteen. Fylkesmannen meiner tiltaket er i strid med arealføremålet LNF og byggjeforbodet i strandsona. Siste veke avviste ein samrøystes forvaltningskomite klagen frå fylkesmannen, og heldt oppe tidlegare vedtak. Dermed går saka tilbake til Fylkesmannen i Hordaland.

Sterk august i Sundal MAURANGER: Bjørn Olav Bondhus fortel om ein august betre enn normalen ved Sundal camping. – Juli var som i fjor, men august har vore monaleg betre besøkt enn vanleg. Det har nok truleg mykje å gjera med at det har klaffa med marknadsføringa vår, pluss at vi merkar effekten av at turistar besøkjer Trolltunga i Odda, seier Bondhus. Også Jondalstunnelen fører fleire turistar til campingen. – Dei to tunnelane er heilt topp for oss. No er vi nærme

månadene, medan det har vore særs få båtar i august, fortel Øyvind Lernes. – Mot slutten av august ligg vi 141 båtar over fjoråret, seier Lernes, som er spent på korleis helgane ut over hausten blir.

både Rosendal, Odda og Jondal, så det merkast på besøket vårt. Dei fleste turistane har i år kome frå Tyskland, Nederland, Frankrike og Russland.

Støyfull sommar for sundebuen SUNDE: Naboar til Viking Fjord sitt anlegg på Sunde tok i fjor kontakt med Kvinnherad kommune for å få sett i verk støyreduserande tiltak ved produksjonsanlegget. Det var folk som bur i området Bergslagen, Fiskesteinen, Solbakken og Furenesvegen som var mest plaga av støyen frå fiskeslakteriet. Kommunen sende saka vidare til Fylkesmannen i Hordaland, men ingen ting har skjedd etter den tid. – Sommaren 2014 har vore like støyfull som i 2013. Støynivået ligg i underkant av 60 decibel 230 meter frå bedrifta, skriv Audun Bjelland i eit nytt brev til Fylkesmannen i Hordaland. Støyen, som er knytt til fleire støykjelder ved anlegget, har førd til søvnproblem for fleire av naboane. – Det er lite kjekt når den næraste bedrifta i nærområdet vårt etter kvart vert opplevd som helseskadeleg av oss naboar, skriv Bjelland i brevet til fylkesmannen. Han ber om at fylkesmannen jobbar vidare med å finna ei tenleg løysing på støyproblema på Sunde.

Planlegg dyreklinikk LØFALLSTRAND: I mars i år fekk Christian Mæland og Anita Maurangsnes dispensasjon frå arealføremålet LNF,

999,Alfa tur/fjellsko, goretex. D/H. Kjole kr 998,-

Husnes Storsenter - Tlf. 53 47 30 87

MX-SPORT HUSNES, tlf., 53 48 11 87

HUSNES STORSENTER, tlf. 53 47 14 04 husnes.sport@sport1.no


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Kva vert den viktigaste valkampsaka?

Harding har høgast eigenkapital Av selskapa i Kvinnherad er Harding Trading AS registrert med den høgaste eigenkapitalen. Som nummer to finn vi Flesland Holding AS. Dette selskapet eig brørne Rolf Otto, Trond og Rune Skarveland 22,87 prosent kvar av. Dei ti selskapa med høgast eigenkapital i Kvinnherad: 1. Harding Trading AS, Rosendal 389.580.000 2. Flesland Holding AS, Sandvoll 361.602.000

til å riva eit eldre bygg og føra opp eit nytt bygg som skal nyttast til bustad og næring. Paret bur i dag i Strømmen, men planlegg å flytta til Løfallstrand. Mæland er dyrlege. Han ønskjer å etablera ein dyreklinikk her. Men i løyvet frå Kvinnherad kommune vart det stilt krav om at søkjarane måtte få utarbeidd ein skredrapport før det nye bygget vert oppført. Paret meiner det er unødvendig av kommunen å påføra dei ein ekstrakostnad på 50.000 kroner for ein skredrapport.

Båt i fjøresteinane Det vart tysdag funne ein båt i fjøresteinane på Hillestadholmen. Den er ein 14-fots Askeladden med ein 8 hk Tohatsu. – Det er mykje som tyder på at den kan ha hamna på rek og hamna på Hillestadholmen. Dersom nokon saknar ein slik båt kan dei ta kontakt med politiet, seier politibetjent Tor Kristian Olsen.

Budsjettarbeidet i gang ROSENDAL: Arbeidet med å få på plass eit godt budsjettgrunnlag som rådmannen kan leggja fram for politikarane, er i full gang. Verksemdene hadde frist på seg til 1. september til å koma med innspel til budsjettet. I rådhuset har ei økonomigruppe jobba med å laga eit grunnlag, for at rådmannen kan leggja fram eit saldert budsjettgrunnlag for 2015 og økonomiplan for 2015–2018 for formannskapet. Komande måndag kallar

rådmannen inn til leiarmøte. Her vil han leggja fram eit første utkast til rammer for neste år. Den 1. oktober vert statsbudsjettet lagt fram. Ei veke seinare skal formannskapet, tillitsvalde og verksemdsleiarane ha eit felles møte, der ein skal drøfta budsjettgrunnlaget. Den 6. november skal rådmannen leggja fram eit utkast til saldert budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015–2018 for formannskapet. Det endelege vedtaket om budsjettet vert gjort 18. desember i kommunestyret.

Krasja i bilen til hovudverneombodet ROSENDAL: Kvinnherad kommune har sagt seg villig til å dekka eigenandelen og eventuelt bonustap for hovudverneombod Gunhild M. Kvåle. Det skjer etter at nokon køyrde i bilen hennar på parkeringsplassen utanfor rådhuset i Rosendal for tre veker sidan. Ingen har meldt seg etter hendinga, og ingen skal ha vore vitne til det som skjedde. Sidan hovudverneombodet får dekka køyregodtgjersle til og frå arbeidsstaden sin i rådhuset, meiner rådmannen at ho fyller krava til erstatning. Reperasjon av bilen etter påkøyrsla, er kostnadsrekna til i overkant av 10.000 kroner.

Deler hus frå garden SEIMSFOSS: Olav Øye har kjøpt ein landbrukseigedom på Seimsfoss frå Aud Berit Bjørkelund. Eigedomen har eit areal på 155 dekar, der 55 dekar er dyrka mark og 100

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad, Husnes Fjelberg Fjordbruk AS, Fjelberg Kvinnherad Energi AS, Dimmelsvik Fureneset Invest AS, Sandvoll Fjelberg Kraftlag Sa, Sæbøvik Eikestø AS, Valen Eikestø Eiendom AS, Sandvoll Fureneset Eiendom AS, Sandvoll

dekar utmark og skog. Avtalt pris er 2,8 millionar kroner. Øye har søkt om konsesjon for å overta bruket. I konsesjonssøknaden skriv Øye at han skal ta vare på eigedomen som landbrukseigedom og kulturlandskapsområde. Det er ikkje kårhus på bruket, men Øye bur i dag like i nærleiken av eigedomen. Det meinte Øyvind Utne (H) ikkje var nok. Då forvaltningskomiteen handsama konsesjonssøknaden, sette høgrerepresentanten fram forslag om at det vart sett krav om at Olav Øye måtte få på plass eit kårhus for å flytta til bruket innan 10 år. Forslaget vart vedteke med åtte mot ei røyst.

Fann triodraktene på vidda Ein vossing har funne Triodraktene strødde over lyng og hei på Hardangervidda. For nokre veker sidan vart både heime- og bortedraktene til Trio stolne i Uskedalen. – Eg var nok redd det var det siste vi såg til draktene, men i dag kom det ein utruleg kjekk telefon om at draktene er funne på Hardangervidda. Vi er svært takksame for at vossingen som fann draktene brukte tid på å samla dei saman, og ta dei med seg heim. Draktene låg spreidde utover, og han som fann dei putta dei i fem bereposar og tok dei med seg heim, seier Eivind Nissestad i Trio.

Frivilligprisen til Einar Oppedal

Merkur TAKLAMPE

M

K EKK vaUrPP

e

499,Husnes Storsenter, tlf.: 53 48 01 00

7

Styret i Kvinnherad Frivilligsentral ønskjer å heidra denne engasjerte og positive ressurspersonen med årets frivilligpris. Det som kjenneteiknar Einar Oppedal er at han seier ja til dei som spør. Han stiller opp og gjev ei hand der det trengst. Du finn han som styremedlem, utstyrsansvarleg, parkeringsvakt, sjåfør, bøsseberar, besøksven, dansevakt og mykje anna. Nokre av dei som òg har hatt glede av Einar sitt engasjement,

351.196.000 108.122.000 95.935.000 95.485.000 61.404.000 59.079.000 54.710.000 53.529.000

er IL Trio, Husnes Skulekorps, PU-handballaget, Natteramnane Husnes, Husnes Båthamn, Røde Kors Omsorg, Fellesrådet i kyrkja, Husnes og Holmedal Sokneråd, Husnestunet, Kvinnherad Idrettsråd og heilt sikkert fleire til. – Det er jo kjekt, men prisar set eg ikkje så høgt. Eg gjer det eg er glad i å gjera. Det er i grunnen min jobb i samfunnet. Seier ja når eg kan, og nei når det ikkje passar, kommenterer Oppedal.

Det er eit år til nytt kommuneval. Vi har spurt eit lite utval blant lokale politikarar om kva dei trur vert den viktigaste valkampsaka.

Elsabeth Eide Tharaldsen, FrP – Håpar at kommunal drift/økonomi vert den viktigaste saka. Men trur det vert skule og pleie og omsorg som vanleg.

Hildegunn Aarthun, KrF – Eldreomsorga.

Promillekontroll VALEN: Politiet hadde promillekontroll på Valen laurdag kveld rundt klokka 23. 12 førarar blei sjekka og ingen av dei hadde promille.

Ekstra årsmøte i Ap I morgon har Kvinnherad Arbeidarparti kalla inn til eit ekstra årsmøte. Her skal det veljast ny partileiar og eit nytt styremedlem. Det skjer etter at Håkon Røstbø, som vart valt til ny leiar for partiet i februar i år, trekte seg frå vervet etter at han fekk beskjed om at han ikkje hadde tillit. Røstbø røysta i kommunestyret mot det som eit fleirtal på eit medlemsmøte i partiet hadde bestemt, i saka om samanslåing av skular. Hilde Enstad røysta òg mot ei samanslåing av Sunde, Undarheim og Bringedalsbygda skule. Ho trekte seg seinare frå styret i partiet.

Sp med ungdomsorganisasjon I går vart Senterungdommen Kvinnherad skipa. Hans Inge Myrvold er i dag både fylkesleiar for Senterungdommen, og leiar av Kvinnherad Senterparti. –Vi har fleire ungdomar i lokalpartiet vårt. Med å få på plass Senterungdommen håpar vi det kan bidra til at vi får ein meir tydeleg og engasjerande ungdomspolitikk, seier Hans Inge Myrvold. Petter Wilhelmsen i Rosendal er sentral i etableringa av Senterungdommen i Kvinnherad er . – Vi har prøvd dette ein gong tidlegare, men då gjekk det ikkje så bra. Men no vil vi satsa for fullt. Eg trur det er fleire senterungdomar i Kvinnherad enn dei som i dag er medlemar i Kvinnherad Senterparti, seier Wilhelmsen. Leiar for det nyskipa Senterungdommen Kvinnherad vert Martin Myrvold, bror til Hans Inge Myrvold.

Hilde Enstad, Ap – Eg trur det vert eldreomsorga og saker som er knytt til denne som vert hovudfokuset i valkampen.

Hans Inge Myrvold, Sp – Få attende eit sunt og godt folkestyre, og lokaldemokrati.

Stig Håvik, H – Styrking av eldreomsorga. Generasjonen som har bygt opp landet, har krav på ein verdig alderdom.

Kjell Yri, V – Eldreomsorga, skulestruktur og bruk av kraftfondet.

Hege Lægreid Røssland, SV – Omsorg og skule. Sentralisering kontra desentralisering.


8

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

www. kvinnheringen.no Lonabråtet, 5460 Husnes. Politisk ubunden avis for Kvinnherad. Kjem ut måndag, onsdag og fredag. Ansvarleg redaktør: Tomas Bruvik.

REDAKSJONEN

redaksjon@kvinnheringen.no Telefon: 53 48 21 45

Tomas Bruvik Redaktør/dagleg leiar/desksjef Telefon: 411 08 523 tomas@kvinnheringen.no

Jonn Karl Sætre redaksjonssjef /journalist Telefon: 995 20 861 jonn.karl@kvinnheringen.no

Trude Aarsand journalist Telefon: 913 45 033 trude@kvinnheringen.no

◆ meiningar Offentleg eller privat omsorg? Rådmannen i Kvinnherad peikar på privatisering som ei mogleg løysing for å få ned talet på tilsette, og viser til Austevoll der private får konkurrera med kommunen om tenestene innan pleie og omsorg. Ordføraren avviser ein slik tanke momentant og vil ikkje ha noko snakk om privatisering. Ho gjer det også klart at kommunen ikkje kan byggja Rosendalstunet og ny Undarheim skule på same tid. Det er illevarslande! Eg tenkjer at ordføraren er imot privatisering av prinsipielle grunnar, ikkje av di ho trur at offentlege hender arbeider betre og meir effektivt enn private. Men kvifor ikkje prøva dette når talet på kommunalt tilsette skal ytterlegare ned?

Brukarane bryr seg ikkje om kvar folk er tilsette, trur eg. Elles er det interessant å registrera at Hilde Enstad tar til orde for å opna Varaldsøy aldersheim igjen. Endeleg ein representant frå koalisjonen som vågar å seia det Eldrerådet og mange kvinnheringar elles har kravd lenge! Legg vekk all prestisje, og hjelp alle som ber om plass i det offentlege hjelpeapparatet – no! Opning av heimen på Varaldsøy vil vera eit kjærkome bidrag for å få redusert ventelistene og kostnader for «overliggjedøgn». Kristian Hus

Arne Lindeflaten journalist Telefon: 995 20 863 arne@kvinnheringen.no

Elisabeth Berg Hass journalist Telefon: 400 41 466 elisabeth@kvinnheringen.no

Mona Grønningen journalist/nettansvarlig Telefon: 992 24 355 mona@kvinnheringen.no

Veit du om noko me burde skriva om!

TIPS OSS på telefon 53 48 21 45 eller send ein SMS/MMS med kodeord KVTIPS til 2470 E-post: redaksjon@kvinnheringen.no

ANNONSER

ar Om å snu steviin rådnyleg lesa at

nne I lokalavisa ku rt uroa over den økonom æ a sv ol st er e n kj ne ik man n vi raftfondet ka ar det med å iske stoda. K og samanlikn på, seier han, an viser til vedtaket om ei t H spela Lotto. 70 millionar og siterer i de at innsparing på stnes, som brukar å seia l re ti P e t ig nu ll K vi t høve å vi vera m n ne jo as tu «i denne si ar nar.» å snu alle stei lurt på kor mange stein r Eg har ofte rtalet har å snu på. Fo flei et det politiske ut til å vera éin, og ord n ha et s d ei r rl se am ko meg på ring» kjem fr «strukturend Kanskje det hadde vore d! ud sn enn blir r nye steinar? tide med eit pa Sunde Svein Aksel

annonse@kvinnheringen.no Telefon: 53 48 21 35 Fax.: 53 48 21 55 Herland, Haldor, marknadssjef Telefon: 959 75 364 haldor@kvinnheringen.no Langeland,Vigdis, annonsekonsulent Telefon: 411 05 958 Merete Lillesand, annonsekonsulent Telefon: 942 88 606 Karin E. Myhre, annonsekonsulent Telefon: 952 69 278 Kristine Hellås, kundekonsulent Telefon: 912 40 604

Kundesenter: ABONNEMENT abonnement@kvinnheringen.no Telefon: 85 23 32 02

LAUSSAL lossalg.kundesenter@amedia.no Telefon: 85 23 32 56 Kvinnheringen ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik desse er nedfelt i Vær Varsomplakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å reisa klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, Postboks 46, 0101 Oslo. Tlf. 22 40 50 40 eller e-post: pfu@np-nr.no

Ikkje som fulle sjøfolk, nei! I sist formannskapsmøte sa Knut Prestnes at kommunen brukar pengar som fulle sjøfolk. Uttalen kom då saka om utbygging av Rosendalstunet var på sakskartet. Eg fann uttrykket svært upassande i denne samanhengen. Eg er glad for at ordføraren også påpeika det same. Slik eg oppfattar dette uttrykket betyr det at pengane vert brukt på unødvendige ting slik at det går ut over heim og

mat til familien, og andre viktige behov. Eg trur dei aller, aller fleste ser på utbygginga av Rosendalstunet som både viktig og heilt nødvendig. Knut Prestnes må sjølvsagt berre fortsetja å uttrykkja seg slik, men han kan ikkje venta at det vert teke på alvor sjølv om han skal vera ein av kommunen sine mektigaste menn. Thor Inge Døssland

OPNINGSTIDER:

Lonabrotet, 5460 Husnes Org.nr.: 980 066 401 Utgitt av: Kvinnheringen A/S Trykk: Bladet Sunnhordland. Godkjent opplag 2013: 4302 Bankgiro: 7058.06.55554

REDAKSJON/EKSPEDISJON Lonabråtet, 5460 Husnes Månd.–fred. 08.00 – 15.00 Laurd./sundag stengt

Den pol

itiske ha

usten!

Hauste n tunge p er komen og rioriterin gar må budsjettarbeid Kva er gjerast. et er st a nsv vera å arta, gjera d arleg politikk ei prior ? tenkje herad k it o som er mmune sin øk eringar og va r eg. Det må naudsyn l o gjorde p t. Derf nomiske situa som Kvinnslik nau ositivt vedtak or er eg glad f sjon tillet og o o dette bli dsynt prioriter m Rosendalstu rmannskapet ing. Go r me lett de prior net. Det er ei samde o Men kv iteringa m a så? Råd . dokume r som mannen n t o m h ar sendt korleis er i kom d Her er munen vår, d en økonomisk ut eit arbeidsdet kraf et er rå dmanne e situasjonen eg les d tige tilt o til politi kumentet, ten ak som blir lagn si oppgåve. k som er f sk behandling jer eg det er b de fram. Når ra o ø r e s lå tt gå vida e i doku g avgjerd. Ma at dette skal r nge av m e e p ntet å. L driftsre ti duseran ikevel må me er det heilt uak ltaka Kvinnh tu d p e elt å o l tilta itis e hjelpa n rad kommune k og lågare k arbeida for k . må me oko på, men ik Å innføra eige ostnader for ha foku domssk k je n o k til komm s . a unen. på korleis me kI arbeidet fram tt vil ov an auka inntekte er Synnøv ne e S olbakk ordføra e n , r.

Kvinnherad–Oslo på under tre timar? Det nærmar seg kommuneval, og eg tenkjer tilbake på då eg sjølv i kommunestyret fekk Kvinnherad til å støtta bygging av Haukelibanen. Men kva har skjedd med vedtaket etterpå? Kan rådmannen seia korleis dette har vorte følgt opp? Miljøvenleg transport som tek mindre enn to timar frå Odda

til Oslo sentrum, med avgangar heile dagen, vil vera fantastisk for vår eigen kommune. Svært mange andre kommunar ser føremonane og yter tilskot til Norsk Bane AS, som arbeider for å få gjennomført prosjektet. Kva tid kjem Kvinnherad på banen? Arne Gjerde

Gjer aktivitetstilboda endå rikare! Dagleg ser eg døme på kor mykje tilflyttarane tilfører bygdene våre. Det gjeld både dei som er norske og dei som har utanlandsk opphav. No er det haust og oppstartstid for det rike lags- og aktivitetstilbodet i kommunen vår. Eg har inntrykk av at desse ressurspersonane, særleg dei med innvandrarbakgrunn, er for lite å sjå på dei ulike aktivitetane. Derfor oppfordrar eg både

ABONNEMENT, prisar 2014: Heilt år kr 1395,Halvår kr 795,Kvartal kr 412,Studentar pr. månad kr 55,I tillegg kjem fakturagebyr på kr 35,- Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

ulike lag og dei einskilde deltakarane til å informera om og marknadsføra dei gode tilboda enten det er trim, muskikkaktivitetar, helselag, friluftsaktivitetar, husflidaktivitetar osv. osv. Gjerne ved å ta direkte kontakt. Kanskje dei treng nokon å gå saman med første gongen òg? Lukke til! Thor Inge Døssland

ANNONSAR, fristar og prisar 2014: Innlevering for annonsar: Måndags-avisa fred. kl 11.00 Onsdags-avisa månd. kl 12.00 Fredags-avisa onsd. kl 12.00 Større annonsar må vera innlevert dagen før annonsefristen kl 15.00

Alm.plass pr. mm kr 8,10 Stilling ledig pr. mm kr 11,80 Tekstside pr. modul kr 855,1. side pr. modul kr 1768,4-fargetillegg pr. mm kr 5,90 Fargetillegg pr. modul: kr 420,00 I tillegg kjem m.v.a.

Klipp av stoff og annonsar er ikkje tillate utan etter avtale med Kvinnheringen.


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

9

– for 15, 20, 25, 30 og 40 år sidan

3. september 1999

2. september 1994

Far og Son & Co

Hektisk på Viking Fjord

Håkon (51) og Gunnar (30), far og son, er 2. og 3. generasjon Røssland i Gunnar Røsseland Entreprenørforretning på Husnes. Dermed representerer bedrifta ein klassikar innan familieeigde og familiestyrte bedrifter. Far og son har gått inn i firmaet på to vidt forskjellige grunnlag. Friske og frittalande som dei er, kvir dei seg ikkje for å syngja ut.

Klokka er ikkje meir enn halv seks om morgonen når slaktinga av laks tar til på Viking Fjord AS på Sunde. I løpet av halvannan time skal fire mann avliva to-tre tonn laks til resten av arbeidsgjengen kjem på jobb klokka sju. På ein vanleg arbeidsdag skal 60 tilsette avliva og klargjera kring 40 tonn fisk.

Høgrefolk er blitt sosialdemokratar – Eg har aldri opplevt mindre engasjement og debatt framfor eit kommuneval, seier Aksel Kloster. – Er partia for like? – Ja, det er blitt slik, dei fleste høgrefolk er no sosialdemokratar. Det sosialdemokratiske synet er allminneleg akseptert i landet. Folk flest har kanskje ikkje så mykje å kjempa for, seier Kloster.

Fine trofé Samlinga av fiskekrokar som dokter Simonsen har operert ut av tyske turistar veks. – Samlinga kunne vore større Nokre krokar er kasta, og nokre har pasienten teke med seg heim som minne, smiler Simonsen. Truleg finst det ei større samling utopererte fiskekrokar på Husnes. Folk får krokar i hender, hovud, lår, augnelok,.. ja rundt omkring, smiler han.

Vil ha gangbru Styret i Ænes og Mauranger bygdelag sit i desse dagar og skriv brev til ordførar, teknisk sjef og vegkontor. – Det er jo kome ein ekstra million, og den passar godt til oss, melder innbyggjarane som hadde møte om trafikksikring. Folk i bygda er redde for å verta nedkøyrde når Folgefonntunnelen opnar, dersom ikkje vegen gjennom Ænes vert opprusta, særleg er ei gangbru viktig.

Gamleskulen treng nytt tak Taket på det gamle skulehuset i Åkra må vølast. Spikaren som held hellene på plass er rusta. Hellene må leggjast opp på ny. Alternativet er å ta ned heile den øvste etasjen på huset, seier Bjørn Vaage ved teknisk etat i kommunen.

Spelarflukt og trenarjakt i Halsnøy Halsnøy Idrettslag står i fare for å mista fleire av sine sentrale spelarar etter denne sesongen. Dårleg sportsleg tilbod, skulegang og pendling er nokre av dei grunngjevingane spelarane gjev for at dei rettar blikket mot andre klubbar. Onsdag gav Svein Helge Eide melding om at han er uaktuell for Halsnøy neste sesong.

Ny kyrkjetenar Jorunn Hoem er tilsett som ny kyrkjetenar ved Fjelberg kyrkje. Ho vil bli sett inn i tenesta under gudstenesta fyrstkomande sundag. Ingrid Nordhus, som var kyrkjetenar før, slutta første mai.

4. september 1989

Ja til baroniet og prestegarden Fylkesutvalet har gjeve baroniet i Rosendal og Fjelberg Prestegård status som halvoffentlege museum frå 1. juni 1990. Dette vart samrøystes vedteke og inneber at dei rår til at 55 prosent av det offentlege bruttotilskotet for baroniet vert dekt av staten.

Innbrot i Hansa Laurdag kveld var det innbrot i salskontora til Hansa ved Bogsneskaien på Husnes. Tjuvane utløyste alarmen og dei vart dessutan oppdaga av folk i nærleiken. Same kvelden var det òg innbrot i Husnes fritidsklubb. Politiet mistenkjer tre yngre personar for å stå bak begge desse innbrota, pluss for å ha raska med seg ein båtmotor frå Bogsnesvågen tidlegare i veka. Tjuvane fekk med seg ein del varer frå Hansa, men det meste er kome til rettes.

Promille på Halsnøy To utanbygds ungdomar enda køyreturen sin brutalt i autovernet på Sydnes natt til fredag. Det er mistanke om promille, og blodprøve av føraren er teken. Lensmannsvakta i Kvinnherad fekk melding om ulukka i totida om natta og rykte ut til Halsnøy med ambulansebåt. Dei to ungdomane vart seinare på natta oppspora ved den førebelse tilhaldsstaden sin på øya.

Nytt braktap At Rosendal er i ei blindgate, er klart. Etter onsdagens store tap for FK-71 i BB-cupen, var det seriepoeng det dreidde seg om. På ny måtte Rosendal reisa heim med braktap, 0–6 er mykje. I tillegg fekk dei ein spelar utvist.

3. september 1984

3. september 1974

Slutt for 001 i Teigen

Kolonialstreik i Kvinnherad

001 i Teigen blir nedlagt, truleg når avtalen med Televerket går ut ved årsskiftet. Det synest klart etter det vedtaket som vart gjort fredag i den interkommunale nemnda som skal vurdera den framtidige plasseringa av alarmsentralen.

Kvinnherad kjøpmannslag handsama på medlemsmøte torsdag aksjonen mot avansestoppen. Det vart stor semje for å støtta linja frå Noregs Kolonial- og landhandlarforbund. No kan det dermed bli kjøpmannstreik i Kvinnherad.

Flaumvatn tok bru i Mauranger

Skulebudsjettet på 20 millionar brutto

Fire personar vart utan vegsamband med omverda då flaumvatn tidleg torsdag morgon tok med seg trebrua inst inne i Nordrepollen og førde ho til havs. Ved Teknisk etat vart det før helga arbeidd på spreng for å få opp ei provisorisk gangbru over elva snarast mogleg, slik at dei som vart utan veg, på ny skal få samband med omverda.

Uavgjort mellom Ternen og Bremnes

Kvinnherad skulestyre skal på møte i morgon handsama budsjettet for neste skuleår. Budsjettet er på 20 millionar kroner brutto, medan nettoutgiftene er vel 10 millionar. Storparten av pengane går til grunnskulen, som kostar nesten 8 millionar i netto. Største einskildposten er lærarløner som utgjer om lag 9 millionar kroner.

6–7 lam tekne av reven

Ternen hadde sigeren inne til det stod fem minutt att av kampen mot Bremnes. Men Bremnes har hatt hellet med seg i fleire oppgjer tidlegare i haust og eit verdfullt poeng glapp ut av hendene på Ternen-spelarane rett før slutt. Gunnar Lie la opp til det første målet i kampen, som Håkon Ekeland ordna. Seinare scora Gunnar Lie sjølv.

6–7 ihel-revne lam kom ein mann over i Tverfjell-området på Sandvoll for ei tid sidan. Det var tydeleg at det var reven som hadde vore på ferde. Gamle fjellfolk kan fortelja at det i år skal vera eit ekstra godt reveår.

Ny veg for Husnesforretningane

Firmaet Kontorhjelp AS på Husnes har no kjøpt inn ein ny datamaskin. Kontorhjelp, som er leia av Emil Kaldestad, har gjennomgått ei snøgg utvikling sidan det starta opp for 10 år sidan. No er firmaet på jakt etter større lokale.

– Kan det vera rett av kommunen å vera med å betala den konsekvensanalysen som brødrene Bakke har sett i gang? Konsekvensanalysen skal undersøkja om Opsangervegen vil føra til auka handel på Husnes. Men kva med Sunde? Opsangervegen er ein ny veg mellom Husnes og Sunde, og meir handel på Husnes som følgje av vegen, betyr mindre handel på Sunde. Det verkar som om kommunen einsidig er oppteken av forretningane på Husnes. Sunde – og andre bygder – kjem i bakevja, seier Johan Kristiansen, eigar av hobbyboden og styrar på Sunde Samyrkelag, Terje Fonneland.

Satsar på datamaskin


10

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Garasje til løypemaskin

Kvinnheradmeisterskap i friidrett

UTÅKER: Sist vinter kjøpte idrettslaget Ternen ei ny og større løypemaskin til anlegget i Tveitedalen. I løpet av hausten håpar laget å få sett opp ein garasje til maskineriet i nærleiken av tidtakarbua, under føresetnad av ein blir samd med grunneigarane.

HUSNES: Tredje helga i september blir det invitert til Kvinnheradmeisterskap i friidrett i det nye friidrettsanlegget på Husnes. – Vi legg opp til Friidrettens dag om laurdagen. Då

kan barn og unge koma og få prøva seg på dei ulike idrettsgreinene. Så blir det Kvinnheradmeisterskap søndagen med litt færre øvingar enn vanleg, seier leiar i friidrettsgruppa, Arne Torget.

NotisSPORT

Sterk 6. plass i Birkebeinerrittet Syklisten Vidar Mehl (27), opprinneleg frå Omvikdalen, kom inn til ein råsterk sjetteplass i eliteklassen for menn i Birkebeinerrittet laurdag. Mehl fekk tida 2.39:25 og var berre seks minutt bak vinnaren Fredrik Willmann. – Det var tidande gong eg deltok i Birken, så det var jammen på tide å klara målsetjinga om topp ti, skriv ein nøgd Mehl på sykkelbloggen sin. Prestasjonen er spesielt imponerande sidan Mehl tidlegare i sommar pådrog seg både handleddsbrot og kompresjonsbrot i ryggen, med påfølgjande 5–6 veker på sidelina.

Prøver på ny

Kan slå toaren

Rosendal er eldst

ROSENDAL: Sist veke starta dei på ny opp med ei friidrettsgruppe i Rosendal. – Inspirert av nytt friidrettsanlegg på Husnes, startar vi opp igjen friidrettsgruppa i Rosendal Turnlag, heiter det på heimesida til Rosendal Turnlag. Trenarar i oppstarten er Åsmund Mehl og Annbjørg Fossberg.

ROSENDAL: Sjettedivisjonslaget Rosendal får ingen lett kamp laurdag. Då skal dei spela borte mot Søre Neset/Nore Neset. Dei er nummer to og kjempar mot Sædalen om førsteplassen. Rosendal på si side har vore i kanonform i det siste og slo som andre laget i år Sædalen i helga. Med mange sterke resultat i seinare tid har Rosendal nesten sikra plassen i sjettedivisjon.

Idrettslaga i Kvinnherad, frå eldst til yngst:

– Tips oss Kvinnherad kommune har fått brev der dei blir bedne om å koma med kandidatar til AKAN-prisen 2014. – Vi veit at det er mange verksemder som arbeider systematisk og godt med å førebyggja rus og speleavhengig-

Kan søkja spelemidlar Kulturdepartementet fordeler kvart år tilskot av spelemidlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, slik at flest

Rosendal Turnlag, stifta i 1901 Uskedal Idrettslag, stifta i 1927 Halsnøy IL, stifta i 1941 Idrettslaget Trio (Husnes, Sunde, Valen), stifta i 1946 Matre I.L., stifta i 1959 I.L. Strand-Ulv, stifta 1970 Herøysund idrettslag, stifta 1971 Idrettslaget Ternen, stifta i 1976

Tabellar, fotball 4. div. fotball, menn avd. 1 Austevoll 15 11 1 3 48–17 34 Follese 15 10 1 4 52–19 31 Bergen N 15 9 3 3 37–26 30 Trio 15 8 1 6 34–28 25 Fyllingsd.3 15 7 1 7 27–32 22 Fitjar 15 6 3 6 35–27 21 Baune 15 6 3 6 32–32 21 Bremnes 15 6 1 8 28–39 19 Sandviken 14 5 3 6 22–33 18

Fin fjelltur HERØYSUND: Fjelltoppen Gråskallen ovanfor Langgota gir mykje fin utsikt for innsatsen. Gråskallen er den snaue skolten over Longgot mellom Husnes og Herøysundet, med stor varde på toppen. Kjem du med bil, kan du parkera ved Grendahuset. Deretter tar du beina fatt på bilvegen til Herøysund vassverk, og 50 meter sør for vassverket finn du stien. Tidsbruken er rekna til tre timar tur-retur, og etter DNT-systemet har turen to støvlar (moderat tur). (Kjelde: Visit Sunnhordland).

Flott rekruttering

SKAL DU BYGGJA?

Vi har handverkarar •SNIKKAR •MALAR •GOLVLEGGJAR

AS Uskedal Trelastlager, tlf. 53 48 61 01 byggeriet.no – uasuske@online.no

het i offentleg og privat sektor. Vi ber difor om kandidatar til denne prisen, heiter det i brevet frå Einar Nielsen til Kvinnherad kommune.

Stort opningsstemne

Trio har ei god rekruttering i volleyball, særleg på jentesida. I år stiller Trio med eitt lag i serien for damer. Dessutan stiller dei med eitt 19årslag, to 17-årslag og ikkje mindre enn tre lag for 15åringar. – Det ser bra ut på jentesida, seier Eirik Sævareid i volleyballgruppa. Trio kjem truleg òg til å prøva å få i gang eit gutelag.

HUSNES: 13. september blir det arrangert opningsstemne i friidrett i Husnes Idrettspark. Dette blir eit stemne for vaksne, og det er alt klart at det kjem utøvarar frå heile Hordaland til stemnet. – Dette gler vi oss til. Vi veit alt no at det blir mange sterke felt på løpssida. Av øvingar som vert arrangerte er mellom anna ei engelsk mil, fortel Arne Torget. Til stemnet kjem òg ein av Noregs beste friidrettsveteranar, Asle Offerdal frå Rosendal, han skal i alle fall springa 200 meter.

mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg som det skal søkjast om spelemidlar til må vera del av kommunens handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet vert rullert kvart år. Anlegg det kan søkjast om tilskot til er delt inn i søknadsgruppene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Søknaden må gå gjennom Kvinnherad kommune og må vera inne 15. september. Søkjarar som er tildelte delar av søknadssummen må fornya søknaden sin innan 15. oktober. Søkjarar som har søkt før, men ikkje fått tildelt midlar må fornya søknaden sin innan 15.10. Dersom det er endringar frå føregåande år, ta kontakt med Kvinnherad kulturkontor før fornying, heiter det på heimesida til Kvinnherad kommune.

Djerv Fana2 Hovding

14 4 2 8 27–35 14 14 4 0 10 27–44 12 14 2 1 11 17–54 7

5. div. fotball menn avd. 3 Solid 14 13 0 1 Stord 2 15 11 0 4 Trott 15 11 0 4 Eidsvåg 14 8 2 4 Lyseklost.2 14 7 1 6 Halsnøy 14 7 0 7 Tornado Bg 15 5 1 9 Rubbest. 14 5 0 9 Os2 14 4 1 9 Ny-Kronb. 12 4 1 7 Minde 14 3 1 10 Viggo 13 1 3 9

66–19 39 72–36 33 60–30 33 43–40 26 39–44 22 37–28 21 23–50 16 27–38 15 40–32 13 16–43 13 19–49 10 27–60 6

6. div. fotball menn avd. 1 S/N-Neset 12 8 2 2 Sædalen 12 8 2 2 Søfteland 12 8 2 2 Øystese2 12 7 1 4 Rosendal 12 5 2 5 Ny-Kron.2 12 5 1 6 Eikelandsfj. 12 4 2 6 Vestkysten 12 4 1 7 Samnanger 12 2 2 8 Løvstak.2 12 0 3 9

43–16 26 34–14 26 44–25 26 47–24 22 30–31 17 24–28 16 19–29 14 18–43 13 27–52 8 11–35 3


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

NÅR KUN DET BESTE ER GODT NOK! Pe r f e k t p a s s f o r m . K o m o g p r ø v ! Du finn oss i 2. etg. telefon: 53 47 29 10 Mote for herre , dame og ungdom

11


12

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Pussar opp Ternebu

Kan stupa uti

UTĂ…KER: I idrettslaget Ternen sitt klubbhus i Tveitedalen er eldsjeler i sving med ĂĽ pussa opp lokala innvendig med ny maling. SĂĽ snart ein har fĂĽtt samla inn nok pengar, er det meininga ĂĽ skifta ut kjøkenet.

HUSNES: Etter ĂĽ ha vore stengt sidan i vĂĽr, er no symjebassenget pĂĽ Husnes opna igjen. Der byrja dei med symjetreningar igjen denne veka. Her vert det trening for dei alle ferskaste til dei som har drive med symjing i nokre ĂĽr.

NotisSPORT

4

om friidrett

Kvifor vil du byrja pĂĽ friidrett?

HUSNES: Trio tek laurdag imot Fyllingsdalen 3 i fjerdedivisjon fotball herrar. Det er optimisme i Trio-leiren, og dei har eit surt 3–2 tap ĂĽ revansjera frĂĽ bortekampen i Bergen. Med tre sigrar pĂĽ fire forsøk i haust, er Trio no trygt plassert høgt oppe pĂĽ tabellen og er fem poeng bak tredjeplassen.

Tur til helga Siri Aasgard (7), Herøysundet – Det er fordi friidrett er gøy, men eg veit ikkje kva som er kjekkast av springing eller hopping.

Aslaug Siqveland (7), Rosendal – Fordi det er kjekt ü springa og hoppa.

Christian Raudstein Tofte (11), Herøysundet – Det er i grunnen fordi eg vil bli sterk og rask og fĂĽ betre kondisjon.

Ella Karina HjønnevĂĽg (11), Uskedalen – Det er nok litt fordi mange har sagt at eg er rask. Dessutan er det gøy.

ROSENDAL: 6.–7. september arrangerer Kvinnherad Turlag ein tur kalla Hattebergvassdraget rundt. Turen startar i Muradalen og gĂĽr til Bjørndalssetra og vidare til Volarusta og BlĂĽhatten (1.318 m.o.h). I omrĂĽdet kring BlĂĽhatten blir det overnatting. Søndag gĂĽr turen til Juklavasskruna, og vidare ut over Bjørndalstindane og til Andersfjell.

MĂĽ kjempa som løver HALSNĂ˜Y: Trio banka andreplasserte Stord 2 i helga og ligg no pĂĽ sjuandeplass. Heimelaget har klart seg bra i femtedivisjon i ĂĽr, og er framleis med og kjempar om ein plass pĂĽ øvre halvdel av tabellen, men det ser ikkje ut som om opprykk er oppnĂĽeleg. Halsnøy møter i helga Ny Krohnborg borte, som kjempar for ĂĽ overleva i divisjonen.

Startar med femten lag Kvinnherad Handballklubb sine lag byrjar ĂĽ spela seriekampar til helga. Klubben har i ĂĽr femten lag som er starta opp i haust. Det er frĂĽ damelag til dei yngste pĂĽ sju ĂĽr. Alle desse laga er jentelag. – Vi vil og prøva ĂĽ fĂĽ i gang lag for bĂĽde gutar og jenter i første klasse, seier leiaren i handballklubben, Merete Lillesand.

Duka for Søral-løpet HUSNES: Om halvanna veke er det duka for det etter kvart noksü tradisjonsrike Søralløpet gjennom den fem kilometer lange Søral-løypa pü Husnes. Hovudløpet gür av stabelen søndag 14. september. Skuleløpet vert arrangert tors-

dag 11. september. Dü er büde KVV, Husnes ungdomsskule, Undarheim skule og barnehagane inviterte til ü delta. Torsdag gür det òg eit oppsamlingsløp for dei deltakarane som ikkje har høve til ü delta søndagen. Søral B.I.L. er arrangør som vanleg, med KVV som medarrangør under skuleløpet.

BILGLASS • Skifting • Sliping • Rep. av steinsprutskader pĂĽ frontruta utføres. Jeg ordner med forsikringen. Ă…ge Johansen Bilglasservice Kleivavegen 9, Husnes – Tlf. 970 24 270 • Varehenger • BĂĽthenger • Yrkeshenger • Skaphenger • Hestehenger • Biltransporter • Maskinhenger

Landslagsspelar blir trenar Kvinnherad handballklubb har tilsett Taavi Tibar som klubbtrenar. Han skal vera med ĂĽ trena fleire av laga i klubben. Tibar kjem frĂĽ Estland og har spela for U-20-landslaget til Estland. Han var i fjor handballproff i Finland.

Dommarkurs HUSNES: Med nytt friidrettsanlegg pü plass er det behov for friidrettsdommarar. Det blir arrangert kurs 14. september, og Trio hüpar pü solid oppmøte.

Vevatne og Nordal tek over Kvinnherad handballklubb sitt HU-lag sleit i fjor med ĂĽ fĂĽ trenar. No har dette ordna seg, og klubben har fĂĽtt nye trenarar. Dei to som skal trena laget inneverande sesong er Morten Vevatne og Evy Janne Nordal.

Heider for Fair Play ROSENDAL: Kvar münad heidrar Rosendal Turnlag ein spelar, trenar, lagleiar eller eit lag for fair play. Til no i ür har klubben delt ut heider fem gonger. For april var det Romar Skeie Olsen som fekk prisen. Han har hatt ansvaret for all informasjon pü nett büde gjennom heimeside og pü Facebook. I juni var det gutar 2000 med foreldre som fekk prisen. Dette fordi det er ein kjekk gjeng der foreldra alltid velvillig stiller opp. Nestemann ut var Kjetil Helvik. Han er eit godt døme pü ein person som arbeider hardt og lenge for klubben og laget sitt. Siste utdeling gjekk til familien Hilde, Magne, Tina, Nathalie, Emil og Ida OlderkjÌr Skür, som alle har vore svÌrt aktive i fotballgruppa som spelarar og leiarar.

Jobbdirekte AS

Spennande heimekamp

fra kr 5.995 fra kr 7.895 fra kr 15.695 fra kr 24.395 fra kr 34.395 fra kr 29.995 fra kr 31.595

NYHET 2014 NÅ MED BIL OG MASKINHENGERE Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

Dimmelsvik, FK butikken Kvinnherad

Tlf. 99 38 48 70 KJĂ˜R NORSK

GOLVSLIPING VI SLIPER OG BEHANDLAR ALLE TYPAR TREGOLV LANG ERFARING • FAST PRIS • GRATIS SYNFARING

leif.tore.nedrevag@knett.no • 907 97 545

Kjøp varmepumpe NĂ…!

Opptil á5 000,GRA ATTIS GRATIS befaring! bef aring! 965 00 707 950 08 601

vika-vps.no bjar bjarne@vika-vps.no ne@vika-vps.no

BILDELER s 3TORT UTVAL I NYE DELER s 3TORT UTVAL BRUKTE BILDELER s -OTTAK AV VRAKPANTBILER -E SENDER DELER OVER HEILE DISTRIKTET 2IMELEGE FRAKTER Ă…PNINGSTIDER s -ANDAG FREDAG s 4ORSDAG s ,Â’RDAG WWW KALDHEIMSBILDELER NO

3TEINSLAND NÂ?RINGSPARK 3ANDEID n 4LF


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

P책 jakt etter ny bustad?

aldelt Vertik ustad. sb 2-man ydning t n a s i r P .000,0 9 2.6 ntakt Ta ko ing n i for v s

Innflyttingsklare leiligheter, Haugavegen 4 Husnes

Telefon 53 47 59 10

13


14

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

BEST I TEST

BEST I TEST OG RETT TIL TOPPS

Finn ut meir på: http://www.suzuki.no/modeller/sx4-s-cross/

5460 HUSNES • Tlf. 53 48 48 48 post@bilogteknikk.no • www.bilogteknikk.no

RING OSS FOR PRØVEKJØRING - Tlf. 53 48 48 48


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

NotisFRITID

Bubil-treff

Halvannan sau per mann

HALSNØY: Komande helg frå fredag til søndag vil parkeringsplassen ved Halsnøy samfunnshus vera fylt opp med 25 bubilar. Det er Haugesund og omegn NBCC som har lagt det årlege hausttreffet sitt til Halsnøy. Klubbmedlemene kjem til å bruka samfunnshuset til aktivitetane sine.

I Kvinnherad er det nesten ein og ein halv gong så mange sauer som menneske. Ifølgje Statens landbruksforvaltning er det til saman 18.217 sauer i ulike kategoriar, mot 13.256 innbyggjarar. 6.913 er eitt år gamle eller eldre søyer, 9.854 lam, 231 vêrar og 1.219 utegåande sauer. 157 personar driv med sauehald.

Småborn møtest

4

på gata i Rosendal – Les du notisar i avisa?

Sunniva Tveito, Austrepollen: – Ja, eg les alt i avisa.

Johannes Fagerli, Rosendal: – Ja, det gjer eg.

Marie Øyro, Løfallstrand: – Ja, eg les notisar.

Anna Torhild Vågen, Åkra: – Eg les både notisar og anna avisstoff.

15

HUSNES: Er du av dei som har små born, så har du no høve til å møta andre i same situasjon. Hos Frivilligsentralen på Husnes kan du no møta andre småbornsforeldre kvar måndag. – Småbornstreffet er ein møteplass for foreldre som er heime med små born. Viss du har lyst til å treffe andre vaksne innimellom bleieskift og amming, kan du gjera det her. Kva innhaldet på treffa skal vera, vert bestemt av deltakarane sjølve, heiter det på heimesida til Kvinnherad kommune.

Populært diskotek

ininum vart kjøpt inn og montert. «Damekneiken» (oppkalla etter ein bratt bakke på Seljestad) vart opna med stor festivitet og mykje folk 21. juli. Serveringa var jordbær og musserande drikke utan alkohol. Det vart bading til langt på kveld, og det har halde fram like til nyleg, opplyser bebuar Annemor Ekeland i ein e-post til Kvinnheringen.

Gav 71 kroner I 2013 vart det gitt i snitt 71 kroner frå kvar kvinnhering i kyrkjeoffer, dette er like mykje som i 2012. I 2011 var talet noko høgare med 81 kroner, medan det var 65 kroner i 2010.

dagar opna grinda eller porten for reisande. Den mobile grindaguten Grind Kvinnherad er ein pilotversjon som skal opna opp for kunnskapen i landskapet på strekkja mellom Rosendal – Ænes – Sundal. Appen er kopla til GPS-baserte kart. Gjennom lyd, film, bilete og tekst får ein forteljingar om kultur- og naturhistoria på staden ein er. Det er Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen som har utvikla appen, i samarbeid med Folgefonna Nasjonalparksenter og Kvinnherad turistkontor.

Fruktbløming i august

Utesjakk

Fylkesmannen i Hordaland og Småkraftforeninga konferansen kW pluss – ein nasjonal erfaringskonferanse i Bergen. Mellom emna som blir tatt opp er korleis lokal kraft kan skapa lokal industri, og ein av førelesarane er gründer og småkrafteigar Eivind Tvedt frå Omvikdalen.

Dei fleste tilhøyrer kyrkja I Kvinnherad er 87,8 prosent av alle innbyggjarane medlemmer av den norske kyrkja. Når det gjeld konfirmasjonar i Kvinnherad, var det 89,4 prosent av dei som var i konfirmasjonsalder, som konfirmerte seg i kyrkja.

Plukk ned plommene

USKEDALEN: Uskedal Ungdomslag har hatt god og aukande oppslutnad om diskoteka for barn og unge i Helgheim. Fredag førre veke gjekk det første arrangementet av stabelen – vidare er det planlagt tre diskotek til fram mot jul, melder uskedalen.no

HERØYSUND: Sjakkfeberen tidlegare i år manifesterte seg også ved Bringedalsbygda skule. I mai malte FAU opp eit utesjakkbrett berekna for store brikker. Dermed kan elevane ved skulen nytta friminutta til smarte bondeofringar og lure springarhopp.

Kom deg til Valeøya

Fleire døypte enn fødde

Storstila dugnadsarbeid

VALEN: Søndag arrangerer Barnas Turlag «Kom deg utdagen» på Valeøya Der fyrer turlaget opp bål til matlaging og stiller med kano og kajakk. Det blir også turrebus m.m. – Kom og bli med på kjekke aktivitetar i dette flotte rekreasjonsområdet med kulturlandskap, stiar, bade- og fiskeplassar, heiter det på heimesida til Kvinnherad Turlag.

I Kvinnherad var det fleire born som vart døypte enn så mange som blei fødde i kommunen i 2013. Totalt vart 104,4 prosent døypte i forhold til talet fødde. Det kan ikkje bety noko anna enn at det er mange som får born i andre kommunar, og som vel å koma heim til Kvinnherad for å døypa barnet sitt i ei av våre kyrkjer. På same viset er det fleire som vert gravlagde i Kvinnherad, enn det døyr folk her i kommunen, her var det 104,5 prosent gravlagde, i forhold til kor mange som døydde her.

ROSENDAL: Det er sett i gang eit større dugnadsarbeid ved Rosendal Samfunnshus. For tida er det dugnadskveldar kvar einaste måndag. Dette gjeld både snikring, måling, vasking, flikking, pussing, rydding og vedlikehald. Laurdag 27. september skal det gjennomførast ein større ryddedugnad ved huset. Då skal ein køyra vekk alt som heiter søppel som har samla seg i krikar og krokar, heiter det på heimesida til Rosendal Turnlag.

Opna «Damekneiken» VALEN: For folket i Klubbavikjo, på same måte som elles i Kvinnherad, vart sommaren varm og behovet for å kjøla seg ned vart stort. Det fanst allereie ei staseleg badetrapp laga med flotte flate steinar mot sjøen, men utfordringa var å koma seg uti, og på land. Spesielt var det kanskje me vaksne damene som ville ha ein meir ærefull «utgang og inngang» til havet. Me sette derfor to av våre beste menn til verket og etterkvart beherska dei kunsten å støypa under vatn. Ein fin platting vart støypt, og ei trapp med åtte trinn i sjøvassbestandig alum-

Opnar kaféen HERØYSUND: Kaféen i Grendahuset i Herøysundet starta opp igjen 19. august. Den vil no vera open annakvar tysdag i oddetalsveker, i staden for torsdag som tidlegare, skriv bygdelaget på nettsidene sine.

Mobil grind mot Kvinnherad Grind Kvinnherad er namnet på ein applikasjon til mobiltelefon. Namnet kjem av ordet grindagut – han som i gamle

Har du plommer der det blir hengjande muggen frukt, så må du ta arbeidet å plukka dei ned. Dei inneheld soppsporar som kan koma igjen neste år, om du ikkje plukkar dei ned.

SANDVOLL: Den uvanleg varme sommaren har ført til at einskilde frukttre har gått aldeles i surr i årstidene. I ein hage på Sandvoll kan ein finna både haustingsklare eple og blomar på det same treet. Om blomane rekk å bli til frukt før vinteren set inn, står att å sjå. Uvanleg er det i alle fall.

Erfaringskonferanse om småkraft OMVIKDALEN: For tida er kraftprisane låge, og småkrafta gjev kanskje ikkje ønskt avkasting. Finst det måtar å tena pengar på, utover sal av kilowattimar? 8. september arrangerer

Plukk opp skiten Ein lesar har sendt oss bilde av ein solid hundebæsj. Oppmodinga er enkel og grei til hundeeigarar: Ta med pose og plukk opp skiten!

Bingo igjen HALSNØY: I kveld, onsdag 3. september, startar bingoen i Halsnøy samfunnshus opp igjen. – Vi har mange fine premiar og har fått heilt nytt bingohjul, lokkar dagleg leiar Irene Nielsen-Sjo. Serveringa består av kaffi og vaflar.


16

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Superkritikk til Agdestein HALSNØY: Tidleg i haust kom Bjarte Agdestein frå Halsnøy, saman med Endre Skandfer og Ronald Kabícek, ut med første nummer av teikneserien «Krüger & Krogh: Brennpunkt Oslo». Aftenposten omtalar teikneserien som ein knakande god teikneserie

NotisKULTUR

Tre kunstnarar på Halsnøy HALSNØY: Ved Halsnøy Kloster er det for tida tre kunstnarar, på såkalla kunstnaropphald. Ei er Shelley Carlton frå USA. Ho er fotograf, og har tidlegare gitt ut ei bok, og jobbar med ei ny som skal kome til våren neste år. Carlton er 55 år. Pia Elizondo kjem frå Mexico, men har budd i Frankrike sidan 2003. Også ho har gitt ut fleire bøker og livnærer seg som kunstfotograf. Den siste kunstnaren er Gertrud Fiscbacher frå Tyskland. Dei tre kunstnarane kom 26. august og skal vera på Halsnøy til 16. september.

Vaage med nytt diktverk Forfattar Lars Amund Vaage frå Sunde er aktuell med si fjerde diktsamling. «Den raude staden» er namnet verket har fått, og av Oktober Forlag blir det skildra som eit rikt og komplekst diktverk som utstrålar stor ømheit for dei ulike dimensjonane i tilveret. Diktaren tek lesarane med på ei reise innover og bakover i tid. Han får besøk av dei døde, av mora og av faren. – Musikken har ei viktig rolle i diktarens liv, og vi ser han ved pianoet som barn, ung og som vaksen mann. Dikta knyter seg til musikken som noko anna og kan hende meir varig enn orda. (...), skriv Oktober Forlag.

Ungdomsforfattarar Barn og unge i Odda og Ullensvang får som alltid besøk av spanande forfattarar som triggar leselysta: Marg og Bein–forfattarane Arne

MALING INNE & UTE • Malarutstyr

Husnes Storsenter Tlf.: 53 48 01 00

med internasjonalt tilsnitt. Meldaren skriv vidare: «Resultatet er imponerende: Brennpunkt Oslo inneholder en god historie med klassiske thriller elementer og miljøskildringer der interiører og eksteriører er gjengitt ned til minste detalj. Dette er god-

Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo kjem med sine grøssande spenningsbøker. Forfattar og teikneserieskapar Anna Fiske kjem med heile sitt følelsesbibliotek, og nynorsk barnelitteraturs «grand old lady» Erna Osland kjem endeleg til Litteratursymposiet i Odda. Til SmåSymp kjem Heidi Marie Vestrheim med vener.

Quiz for kvasse HALSNØY: Neste fredag (12. september) drar Halsnøy samfunnshus i gang ny quizturnering. Opplegget er litt annleis enn før. I tillegg til individuell premiering kvar gong vil det bli gitt ein oppsamla premie til vinnarlaget 19. desember. Det blir quizturnering kvar tredje veke heile hausten. Maks tal på lag er 26. – Vi håpar å sjå mange frå hi sida òg, helsar sjefen på huset, Irene Nielsen-Sjo.

Undersøkjer grunnen med georadar HALSNØY: Denne veka er to utsende frå Norsk institutt for kulturminneforsking stasjonerte ved Halsnøy Kloster. Her skal dei undersøkja grunnen med ein såkalla georadar, ein metode som ikkje har vore gjort ved klosteret tidlegare. Prinsippet for ein georadar er at ein del av den elektromagnetiske energien frå kjelda blir reflektert frå grenser og gjenstandar på veg gjennom jordbotnen. Ved å måla tida mellom dei gjennomgåande og reflekterte signala vil ein då kunne bestemma form og lokalitet av til dømes ruinar, søyler og gjenstandar som ligg

saker for enhver nostalgiker som har bladd igjennom gamle bilder fra hovedstaden eller husker da beatmusikken fikk fotfeste i kongeriket. Serieskaperne har brukt mye tid på å gjenskape Oslo anno 1964, og de lykkes særdeles godt med det.»

i grunnen. Ein vil òg kunne avgjera tjukna på lag under landoverflata.

Stornamn til Odda Kjende og kjære, store og bestseljande debutantar og ukjende, og sjølvsagt nokre gjengangarar. Forfattarane som kjem til Litteratursymposiet i Odda i haust er mange, og like ulike som bøkene dei skriv. Svenske Jan Guillou er ein av Skandinavias store litterære stjerner, òg han kjem til Odda. Det gjer og Geir Gulliksen, Jens M. Johansson og den unge, lovande Helga Flatland som brakdebuterte med trilogien der tre norske gutar døyr på oppdrag i Afghanistan. Arild Rein kjem, Pedro Carmona-Alvarez, Selma Lønning Aarø, Kjartan Fløgstad, Inger Bråtveit, Ruth Lillegraven og Brit Bildøen er blant dei som kjem tilbake til Odda i haust, i tillegg til Oddaforfattarar som Knut Olav Åmås, Lars Ove Seljestad, Frode Grytten og Marit Eikemo. Det blir óg eit møte med den lokale debutanten Terje Sander.

Bok frå Totland VALEN: Marit Elisebet Totland har nettopp sleppt boka «Garborg og Skou - forskjell på folk?». Boka er komen på Commentum forlag i Sandnes, som skriv dette om innhaldet: «Omstreifarguten Martin Johan Mathiassen Skou var kamerat med odelsguten Arne Garborg. Skou fekk lærarutdanning, men hadde problem med å leva som han lærte. Han greip tilhøyrarane med orda sine, men vart sjølv teken for handlingane sine. Han vann til-

lit hos mektige menn, men tapte venskapet med sine eigne. Skou snakka ofte om sitt «sønderrevne liv». Garborg skriv under på at dette er ein passande omtale av livet venen levde. Likevel, når tida er inne, sender han varme avskjedsord. Og han seier at det var gjennom venskapet deira han lærte at det var mindre forskjell på folk enn han før hadde trudd.» Marit Elisebet Totland (1957), som bur på Valen, er oppvaksen i Skudeneshavn. Tidlegare har ho skrive ei rekkje lokalhistoriske bøker, dessutan lærebøker for grunnskulen. I tillegg til undervisning har ho hatt mange politiske verv, mellom anna som ordførar i Bømlo og statssekretær i Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet. Frå 2007 har ho møtt fast for KrF i Kvinnherad kommunestyre.

Erlend er tilbake HUSNES: Den utflytta Husnes-guten Erlend Bratland (22) vann Norske Talenter i 2008 og hadde i tida etterpå fleire større radiohits og var ein av Noregs mest profilerte artistar. Han tok ein lengre pause frå både musikk og mediebildet, men laurdag kveld kunne TV2-programmet «God Kveld Norge» avsløra at Bratland, som no bur i Tønsberg, vil gjera comeback. I september kjem han med singelen «Silent Sisters».

1.299,Bergans Letto jakke til dame/herre vanntett vindtett dermizax

Kjole kr 1.098,-

MX-SPORT HUSNES, tlf., 53 48 11 87

Husnes Storsenter - Tlf. 53 47 30 87


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Norges mest elska sm책bil

Din lokale Toyotaforhandler

17


18

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

635 dagar i forskjell

NotisFAKTA

Damene i Kvinnherad er i snitt 633 dagar eldre enn mannfolka her i kommunen. Ei gjennomsnittskvinne er 41 år og 295 dagar her i kommunen, medan ein gjennomsnittsmann er 40 år og 25 dagar. I landet er det i snitt

44 fiskarar

635 dagar mellom mann og kvinne, så slik sett er vi svært normale i Kvinnherad. I Hordaland er det minst forskjell på mann og dame på Fedje, der det berre skil 115 dagar. Gjennomsnittsalderen på den øya er 44 år.

Fleire ut enn inn Det er langt fleire kvinnheringar som pendlar ut frå Kvinnherad enn inn til Kvinnherad. Tal frå Statistisk sentralbyrå syner at det pendlar 1.246 personar ut frå Kvinnherad, medan 500 pendlar til Kvinnherad. I grannekommunen vår Odda er det 636 som pendlar inn og 484 som pendlar ut. Av dei i Kvinnherad er det nok mange i Kvinnherad som reiser til Stord for å arbeida. Det er totalt 1.876 som pendlar ut frå Stord, medan 1.967 pendlar til Stord.

Stor strandsone Kvinnherad er ein lang kommune, og tal frå Statistisk sentralbyrå seier at vi har 37.743 dekar med strandsone her i kommunen. Av dette er 25.128, potensielt tilgjengeleg areal, som det vert kalla.

Aukar minst Av dei største kommunane i landet er Kvinnherad blant dei ti som har minst folketalsvekst første halvår i år. Veksten er på 0 prosent, og det er berre fem andre kommunar som har mindre vekst enn Kvinnherad i folketalet mellom dei 100 største kommunane. Dette skriv Kommunal Rapport.

Vrakar meir Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det er langt fleire kvinnheringar som vraka bilen sin i fjor, samanlikna med året før. I 2013 vart det levert 419 bilar til vraking, noko som er 89 fleire enn året før.

God økologisk tilstand 48,2 prosent av den målte vassførekoma i Kvinnherad er i antatt god økologisk tilstand, ifølgje vann-nett.no. 38,3 prosent av desse er i antatt moderat økologisk tilstand, medan 8,8 prosent er i antatt dårleg økologisk tilstand. 2,6 prosent er uklassifisert. Totalt har vann-nett registrert 193 vassførekomer i Kvinnherad. 124 av desse er elv- og bekkefelt, og desse utgjer til saman 2329,68 kilometer.

Fråfallet veks Fråfallet i den vidaregåande skulen i Hordaland er på veg opp. 21 prosent av elevane

som byrja på allmennfagleg utdanning i 2007, har ikkje fullført etter fem år. Dette er tre prosentpoeng høgare enn for elevane som starta i 2006, og fire prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i Norge. Innan yrkesfag er det heile 40 prosent som ikkje har fullført etter fem år. Elevar som droppar ut av skulen har ein betydeleg risiko for å bli uføretrygda. Dersom ti prosent fleire fullfører vidaregåande, medfører det ein samfunnsvinst på 5,4 milliardar kroner, ifølgje Senter for økonomisk forsking.

Massey Ferguson mest populær Bønder i Kvinnherad føretrekkjer Massey Ferguson. Tal frå SSB syner nemleg at heile 275 traktorar av denne typen var registrerte her i 2013. Også John Deere er ettertrakta, med 115 registrerte traktorar. Andre populære traktorar er Ford (84), New Holland (66) og Fiat (62). Heile 1036 køyretøy var registrerte som traktorar i Kvinnherad i 2013.

Fakta om Åkra Innbyggjarar: 183 Baugstranda: 48 Åkrafjorden er 652 m djup på det djupaste, som er ved Alsakernes. Ingahogg er det høgaste fjellet med 965 moh. Det er 45 km til Rosendal. Det er 15 km til ferjekaia i Matre. Det er 62 km til Husnes. Det er 35 km til Fjellhaugen skisenter. Det er 50 km til ferjekaia på Løfallstrand. Dette skuleår har Åkra oppvekstsenteret 30 skuleelevar, og to ungar i barnehagen. (Kjelde: Aakrabygda.info).

Lågare skatteinngang Kvinnherad kommune har per 31. juli lågare skatteinngang etter sju månader av 2014, enn same perioden i 2013. Kvinnherad er ein av åtte kommunar som har lågare skatteinngang inneverande år, enn året før. Nedgangen i inntekter frå skatt er på 0,6 prosent frå 204.200.000 til 202.900.000. Også kommunane Etne, Odda, Ulvik, Kvam, Samnanger, Austrheim og Fedje har nedgang i inntektene. I Odda er

GJENNOMSNITT: Tor Jørgen Sætrevik er rett over 40 år, og med det ein typisk gjennomsnittsmann i Kvinnherad.

I Fiskeridirektoratet sitt fiskarmanntal finn vi 44 registrerte fiskarar i Kvinnherad. 37 er registrerte med fiske som hovudnæring, medan sju har fiske som attåtnæring. Ikkje uventa er det Halsnøy som kan skilta med flest fiskarar, og heile 15 av dei 44 registrerte fiskarane har Sjo til etternamn.

nedgangen på heile 2,8 prosent. I snitt i Hordaland er det ein auke i 2,8 prosent i skatteinntektene.

Kommunen størst Som før er Kvinnherad kommune den desidert største arbeidsplassen i Kvinnherad med 1011 årsverk fordelte på 1345 personar. På andreplass kjem Harding Safety AS med 250 årsverk i Kvinnherad, følgt av Søral sine 234 og Helse Fonna sine 201. Ser vi på verdsbasis, er Harding Safety ein nesten like stor arbeidsplass som Kvinnherad kommune. Konsernet har i alt 950 tilsette i til saman 16 land.

Kvinnedominert Av 1345 tilsette i 1011 årsverk i kommunen er heile 83,6%, eller 1124 personar, kvinner. Sonene og skulane har flest årsverk, høvesvis 350 og 260. Deretter følgjer dei kommunale verksemdene som yter tenester til heile kommunen, barnehagane og helsesektoren. Tala er per utgangen av fjoråret.

Menn høgast utdanna 63,8% av tilsette menn i kommunen har utdanning frå høgskule eller universitet. Tilsvarande tal for kvinnene er 45,3%. Når det gjeld talet på faglærte, kjem kvinnene best ut med 32,7%, medan 23,1% av mennene kan skilta med det same. 22 % av kvinnene og 13,1% av mennene er ufaglærte. Tala er per utgangen av fjoråret.

Pendlarar frå Sunnhordland Ifølgje statistikk frå Hordaland fylkeskommune var det 1.095 personar som pendla frå Sunnhordland til Bergen i løpet av 2013. 829 pendla i løpet av året til Stavanger/ Sandnes, 161 personar pendla til Sør- og Austlandet, 118 pendla til Sogn og Fjordane,

PÅ UTVALGTE PRODUKTER

Møre og Romsdal, 95 til Trøndelag, 38 til Nord-Norge og ni til Svalbard og øyane der. Frå heile Hordaland pendla 4.840 personar til sokkelen, 822 av desse frå Sunnhordland.

Storparten har breiband I Kvinnherad er det 13.265 personar. Av hushaldningane i kommunen er det no 74 prosent som har breiband i hus eller heim, heiter det i statistikk frå Statistisk sentralbyrå.

Vi køyrer gammalt Kvinnheringar er ikkje av dei som har den nyaste bilparken i Hordaland, tvert imot. Dei som har nyaste bilar finn vi i Austevoll, der gjennomsnittsalderen på ein bil er 8,9 år. I Hordaland er det berre i Jondal, Kvam og Eidfjord dei har ein eldre bilpark enn i Kvinnherad. Gjennomsnittsalderen på ein bil her i kommunen er 11,6 år, går det fram av Statistikk frå Statistisk sentralbyrå. Snittalderen på ein bil i Norge 10,5 år.

Stor hyttekommune

Kvinnherad er mellom dei største hyttekommunane i Hordaland. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at vi har 1.362 hytter her i kommunen, det er fem mindre enn i Odda. Om vi ser på per 100 innbyggjarar, så er det 10,3 hytter per 100 innbyggjar, noko som ikkje er spesielt mykje. Med det er vi nummer 263 i landet. Flest hytter per innbyggjar i


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

Toyota på topp Totalt 6.443 personbilar var registrerte i Kvinnherad i 2013. Av desse var 927 av merket Toyota (SSB-tal). Nest mest populær var Volkswagen med 836 registrerte bilar. Også Volvo er populær blant kvinnheringane. 616 køyrer ein slik. Andre populære personbilar i Kvinnherad er BMW (410), Audi (333), Suzuki (330), Opel (313) og Mercedes (308). 293 registrerte personbilar er av merket Ford, 251 er Mitsubishi og 238 Peugeot.

Hordaland er det i Eidfjord, med 95,5 hytter per 100 innbyggjarar. Flest hytter er det på Voss med 2.887 hytter.

90

4 2

VARMEPUMPER

Tungt bos Kvinnheringane kasta 388 kg hushaldningsavfall per innbyggjar i fjor. På landsbasis var tala 442 kg per innbyggjar. 144 kg avfall per innbyggjar blei levert til materialgjenvinning og biologisk behandling i fjor. Dette svarar til om lag 5.141.000 kilo totalt frå innbyggjarane i Kvinnherad. Åtte kilo farleg avfall per innbyggjar blei levert til kommunale mottak same året.

Gratis befaring:

04990

www.scandic.no

38 nye selskap Det er så langt i år registrert 38 nye selskap i Kvinnherad. Det sist stifta selskapet er Halsnøy Akvarium Jon Kåre Bjelland. Det er òg det einaste nyregistrerte selskapet i august.

SHOWPAKKER.NO i Bergen

GILDE, 400g kjøtttdeig Tilbodet gjeld til og med 6. september 2014

! N E K K I T U B K F I T K A J PRIS ERAD: H N N I V K I N DENNE UKE

GODT TILBUD

MONTERINGSHANSKE SVINENAPPA, RØD/GRÅ

OMO COLOR / ULTRA 4,5 KG

DAGFINN LYNGBØ Fra 4. september. Ole Bull Scene

VASKEMIDDEL

GUMMISTØVEL FARM PVC

SEKK 15L

HELLEMYRSFOLKET Fra 13. september. DNS

TRILLEBÅR

68GK HAGEBÅRE KLYPA-SEILER I BELTESTREDET Fra 3. oktober. Rick’s Teater

SHOW & HOTELL

BESTILLING

www.showpakker.no Tlf. 06154

HELGJØDSEL

249,(299,-)

FK butikken Dimmelsvik KVINNHERAD Tlf. 99 38 48 70 ÅPENT: Mandag-fredag: 9-17 Lørdag: 9-14

19


20 KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

ESPEGARD

underhaldning

rubrikk

VARMEPUMPEHUS

Teater e for born (3-6 ĂĽr) i Husnes kyrkje

/til leige

til leige. 3 soverom. For meir info, ring 975 99 395

Tlf. 478 33 166

/ynskjer ü kjøpa

Tlf. 917 46 831

kunngjeringar

Hiace/Hilux/Dyna/Canter/ Mb tipp/div. eldre lastebiler/ div. Toyota personbiler ønskes kjøpt.

Kjeveortoped Per Magne Djupvik begynner med pasientbehandling pĂĽ Husnes Tannlegesenter! Vi tilbyr kjeveortopedisk behandling for barn og voksne. Velkommen!

Erik Wasshaug tlf 450 08 427

Autorisert fotterapeut Vonde bein? Nedgrodde negler, torner/ilker, vorter, hard hud. Diabetesfordjupning. Sel gĂĽvekort! Kjeveortoped Per Magne Djupvik Husnes tannlegesenter Husnes - Telefon: 990 99 571 E-post: info@stordtannregulering.com Nettside: www.stordtannregulering.com

Ring Ingunn VĂĽgen, Husnestunet tlf. 934 46 821

SALG

Š2014 Disney

(Gjeld ikkje snop, kafďŹ , te og krydder.) ONSDAG 3/9 KL 18.00 SĂ˜NDAG 7/9 KL 18.00 ONSDAG 10/9 KL 18.00 7 Ă…R KR 80,-/90,-

á 50%

Annonseprisar Marknadsplassen

ONSDAG 3/9 KL 20.00 SĂ˜NDAG 14/9 KL 18.00 7 Ă…R KR 80,-/90,-

Rubrikkannonsar (inntil 7 linjer) Ved Kontant betaling PRIVAT:

FILMAR SOM KJEM: 5/9, 7/9, 10/9: ÂŤSin City 2 Dame to KillÂť. 3D 12/9, 14/9: ÂŤLucyÂť.

www.kulturhuset-husnes.no

Vi har: Panasonic, LG, Haier, Toshiba, Fujitsu, Daikin og Mitsubishi. OgsĂĽ luft til vann varmepumper. Prisar frĂĽ 14.990,- inkl. standard montering, 9 mnd. bet.frist. ENERGIKOMFORT AS, 5593 SkĂĽnevik. frode@energikomfort.no www.energikomfort.no

Postboks 42, 5484 SÌbøvik Tlf. 53 47 61 54 Fax 53 47 64 33 epost: wavelarssto@knett.no

/einebustad

Hus til sals pü Sunde! Hus til sals i Slettestølen, Sunde 4 soverom (eit med tilhøyrande kjellarstove) og 2 bad. Kort veg til skule og barnehage. Pris ikkje fastsatt, ønskjer bud. Ta kontakt pü tlf: 918 81 350

Tlf. 903 63 602

Avisveke 44 27.–31. oktober Dagsferske aviser og spennande arbeidshefte skaper engasjement i klassen

1 innrykk kr 150,3 innrykk kr 225,5 innrykk kr 300,-

Vi vil møta deg!

GR

Har du spørsmĂĽl om straum eller breiband? Vi er no KVAR TORSDAG pĂĽ plass pĂĽ HUSNES I KEST BYGGET (Kvh. NĂŚringsservice sine lokale) FRĂ… KL 08-15! Ta turen innom!

A ar og beid TIS 4. av sh kla , 6. o iser efte ss g til et 9. rin n Bestill pĂĽ

avisuke.no Siste frist er 12. september

Prisane er inkludert mva. Faktureringsgebyr kr 50,-

SKAL DU selja eller kjøpa noko?

BEDRIFT: 1 innrykk kr 212,3 innrykk kr 318,5 innrykk kr 424,Prisane er eks. mva. Fakturagebyr kr 50,-

Det kan svara seg ü prøve ein annonse i

Ingen kontakt kan erstatta den personlege kontakten! Avisveka er eit samarbeid mellom Avis i skolen og lokalavisa di

Tips oss! 53 48 21 45

/ynskjer kjøpa

VED

søkjer medarbeidar som motormekanikar med utdanning/ erfaring frü büt/ bil/landbruk og med interesse for ü skru og har stü-pü vilje.

Rosendal - Tlf. 905 13 550 /til sals

Tid for

Tlf. 901 70 950/966 94 804 eller Tlf. 462 73 090, Arunas

Kjøp varmepumpe nü!

<

Nesten alle varer

ALLE SNAKKER NORSK

onsdag-torsdagfredag-laurdag

Me tek pĂĽ oss legging av flis og skifer, snekkerarbeid, taktekking, maling, tapetesering, renovering. Ring Jurgita pĂĽ:

/til sals

Vi ryddar plass til haustvarene LUFTENS HELTER PĂ… NYE OPPDRAG

Lan Bygg AS

Larsstø Büt & Maskinservice AS

/ymse

Fredag 5. sept.: Opning kl 20.30. Open hage frĂĽ kl 20.00. Fitjar kultur-idrettsbygg kl 18.30 – historisk føredrag v/Kjetil Evjen. Bill.: v. kr 300,-, b. u/15 ĂĽr kr 100,-, b. u/6 ĂĽr gratis. Billettar: billettservice.no/inngang For meir info sjĂĽ www.hĂĽkonarspelet.no

Treng de hjelp til reingjering, nedvask av kontorer etc.? Vi tar enkle eller faste oppdrag. Kontakt Jurgita pĂĽ: Tlf. 901 70 950 / 966 94 804

Ă˜nskjer ĂĽ kjøpa brukt jaktrifle.

ÂżL s 4LF

Laurdag 6. sept. kl 21.00. Open hage frĂĽ kl 20.15.

Reingjering

Jaktrifle

www.espegard.no

Framføringar i Moahagen i Fitjar

Trenger to nevenyttige karer til montering av terrassetak. Tlf. 996 40 114

pĂĽ Sunde.

- i Kvinnherad

ttrusopplĂŚring rusopplĂŚring i den den no norske rske kyr kyrkja kjja

s 'IR HUSET lNERE FASADE s "ESKYTTER VARMEPUMPA s 4OPP KVALITET s 'OD PRIS s ,ANDSDEKKENDE

KONGEN MED GULLHJELMEN

Arbeidslyst

Hus til leige

Annonsa er sponsa av:

HĂ…KONARSPELET

/arbeid

Einebustad i Omvikdalen

Laurdag 13. september kl 15.30 Bill.: Kr. Kr. 50,- pr. pr. pers. pr.. familie Maks kr 150,- pr leEiva vand n e levande kyrkje yrrkj kje je kky kkj Husnes og Holmedal soknerĂĽd

Marknadsplass

Espegard NOTSEKK

KOMBISTATIV (Galvanisert)

Espegard Varehenger 275

V.nr 136

Inkl. 10 stk valgfri storsekk (Euro/Hydro)

Super henger til lettere arbeider. Lastekapasitet 275 kg.

1500 ltr m/plano bunn

169,–

V.nr 138 1500 ltr m/bunntømming

189,–

1.490,–

HĂ˜STKUPP! Begrenset antall!

3.499,–

| HĂ˜STKAMPANJE – Gjelder til 10. oktober 2014 | Alle priser er eks mva. og frakt | Forhandlere over hele landet |

www.espegard.no Tlf. 32 08 63 30


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014 21

ONSDAG 3. SEPTEMBER

06.45 Niklas' mat (r) 07.15 Slik er kjærligheten (r) 07.45 NRK nyheter 08.00 Nyheter 08.10 Australias villmark (r) 08.40 Glimt av Norge: Siste sommar i Stølsheimen (r) 08.50 Folk: Kvalfangerens datter (r) 09.30 VM hestesport. Sprangridning og voltige. Direkte. 12.00 NRK nyheter 12.15 VM hestesport 12.55 Alt var bedre før (r) 13.25 Andri reiser vestover (r) 14.00 VM hestesport 15.00 NRK nyheter

15.15 VM hestesport 17.00 NRK nyheter 17.15 VM hestesport 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 VM hestesport 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Forbrukerinspektørene 20.15 Team Bachstad i Sør-Amerika (1) Norsk reiseserie.

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Unge Inspektør Morse (3) Br. krimserie.

23.00 Kveldsnytt 23.20 Husdrømmer (r) (8) Livsstilserie.

00.20 De usynlige Norsk drama fra 2008. I rollene: Pål Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen, Trond Espen Seim, Stig Henrik Hoff. Regi: Erik Poppe. (11 år)

02.20 Ut i naturen (r) 03.00 Girls (r) 03.30 Girls (r) 04.00-05.20 Unge Inspektør Morse (r)

20.00: Idol 06.00 Solsidan (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 TV 2 hjelper deg (r) 12.10 Familieråd med Jo Frost 13.10 En moderne familie (r) 13.35 American Dreams 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 Last Man Standing (r) 15.30 Naboer 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away 17.00 En moderne familie (r) 17.30 Solsidan (r)

18.00 Hos Martin (r) (13) Leiligheten. Norsk komiserie.

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r)

22.25 De som var i krigen (r) 23.15 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 23.55 Fra D-dagen til ett fritt Paris (r) 00.40 Forbrukerinspektørene (r) 01.10 Programmene som endret TV (r) 01.40 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.5509.05 Distriktsnyheter (r)

06.00 The Looney Tunes Show (r) 06.25 America's Funniest Home Videos (r) 06.50 Ullared (r) 07.40 Melissa & Joey (r) 08.05 Cougar Town (r) 08.30 Den syvende himmel (r) 09.20 Baby Daddy (r) 09.45 The War at Home (r) 10.10 Millionær søker kjæreste (r) 11.00 Millionær søker kjæreste (r) 11.55 The Big Bang Theory (r) 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Trophy Wife (r) 13.15 Melissa & Joey (r) 13.45 The War at Home (r) 14.15 Ullared (r) 15.15 Baby Daddy 15.45 Cougar Town (r) 16.15 Friends (r) 16.45 Friends (r) 17.15 Two and a Half Men (r) 17.45 Two and a Half Men (r) 18.10 The Big Bang Theory (r) 18.35 The Big Bang Theory (r) 19.00 Trophy Wife 19.30 Sinnasnekker'n 20.30 Ønskebarn 21.30 CSI (r) 22.30 CSI (r) 23.25 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.20 Special Victims Unit (r) 02.10 CSI: Miami (r) 03.00 48 timer (r) 03.50 Nattsending

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop 08.00 Alle elsker Raymond (r) 08.30 The Ellen DeGeneres Show (r) 09.20 Dr. Phil 10.15 Ekstrem oppussing USA (r) 11.10 Real Housewives of Vancouver (r) 12.05 The Ellen DeGeneres Show 13.00 Supersize VS. Superskinny (r) 14.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Anger Management (r) 17.00 Anger Management (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 MasterChef Norge (r) 19.30 MasterChef Norge 20.30 Luksusfellen Sverige (r) 21.30 Tyrant 22.30 Million Dollar Listing New York 23.30 Paradise Hotel Sverige 00.30 How I Met Your Mother (r) 01.00 How I Met Your Mother (r) 01.30 Kongen av Queens (r) 02.00 NCIS (r) 02.55 NCIS (r) 03.45 NCIS (r) 04.30 Real Housewives of Vancouver (r) 05.15-06.00 Anger Management (r)

(2695) Norsk dramaserie.

19.30 Hotel Cæsar (2696) Norsk dramaserie.

20.00 Idol (8) Norsk underholdningsprogram. Gjestedommer Tuva Syvertsen må kjempe for sine favoritter i Trondheim.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Kampen for livet (3) Norsk dokumentar. Vi følger ni personer i ulik aldre som har fått diagnosen kreft.

22.40 Elementary (14) Dead Clade Walking. Am. dramaserie.

23.40 Under The Dome 00.35 Hawaii Five-0 (r) 01.30 Criminal Minds (r) 02.20 Numbers (r) 03.00 Arrow (r) 03.45 Teen Wolf 04.30 Alarm 112 – På liv og død (r) 05.15-06.00 112 – Politet (r)

19.30 VM hestesport 20.00 Top Gear (r) (8) Br. bilserie. Richard Hammond er kommet til de ti beste innslagene fra Top Gear seriene. 21.40 Kjendisjakta Br. dokumentar. 22.30 Girls (r) (7) Am. komiserie. Jentene oppdager mange uventede ting og må takle et par skader på en utagerende fest i Bushwick. 22.55 Girls (r) (8) Am. komiserie. Hannah og Adam blir betre kjende. 23.25 Top Gear (r) (8) Br. bilserie. Richard Hammond er kommet til de ti beste innslagene fra Top Gear seriene. 01.05 Nattsending

06.35 Moro med Klaus (r) 06.50 Sarah og Kvakk (r) 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.30 Supernytt (r) 13.40 Amigo Grande (r) 14.15 Hotell 13 14.30 Den ultimate Spider-Man 14.50 M.I. High 15.20 iCarly 15.45 iCarly 16.10 Galakseparken 16.20 Galakseparken 16.35 SuzAnn 16.45 Chumballene (r) 17.00 Mánáid-TV 17.15 Roboten og eg (r) 17.30 Uki (r) 17.35 Moro med Klaus (r) 17.50 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Oskars nye venn (r) 18.05 Charlie og Lola 18.20 Dinosaurtoget 18.30 Kom og lek 18.35 Superkviss 18.50 Supernytt 19.00-19.28 Dyrevenn

06.10 Morgensending 08.50 Tabatha tar over (r) 09.45 Fødeavdelingen: Tiden etterpå (r) 10.40 Judge Judy 11.10 One Tree Hill (r) 12.00 Gossip Girl (r) 12.55 Gilmore Girls (r) 13.50 Switched at Birth (r) 14.45 One Tree Hill (r) 15.40 Det lille paret (r) 16.15 Det lille paret (r) 16.50 Trinny & Susannah – oppdrag Norge (r) 17.50 Unge mødre (r) 18.25 Unge mødre (r) 18.55 Friends (r) 19.25 Friends (r) 20.00 Slankekrigen 21.00 Big Brother 22.00 So You Think You Can Dance 23.55 Big Brother (r) 00.55 Special Victims Unit 01.55 Ghost Whisperer (r) 02.55 Cold Case (r) 03.45 Pretty Little Liars (r) 04.40 Nattsending

06.00 Morgensending 12.10 Gustav's Super Races 12.40 Alarm 112 – På liv og død (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 South Park (r) 16.00 Fraktekrigen (r) 16.30 Cash Cowboys (r) 17.25 112 – Politet (r) 18.25 Inked 18.55 En moderne familie (r) 19.25 Torsdag kveld fra Nydalen (r) 20.25 Come Fly With Me (r) 21.00 Fraktekrigen (r) 21.30 Vikings (2) Invasion. 22.30 Verdens sterkeste mann 2013 (r) 23.30 Criminal Minds (r) 00.25 Las Vegas Jailhouse (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 13.30 Kongen av Queens (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 Crossbones 22.00 Shallow Hal Am. romantisk komedie fra 2001. (11 år) 00.10 Cops (r) 00.35 Nattsending

©Universum

20.15: Team Bachstad i Sør-Amerika

09.05 Statsborger i USA – seremonier i 50 stater (r) 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 11.00 Distriktsnyheter (r) 13.25 Aktuelt (r) 14.05 Det gode bondeliv (r) 14.35 Tungrockens historie (r) 15.15 Raya – Dronning uten rike (r) 16.10 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Tungrockens historie (r) 19.45 En smak av det nye Afrika 20.15 Aktuelt 20.55 Programmene som endret TV 21.25 Oddasat – nyheter på samisk 21.30 Osmanane – Europas muslimske herskarar

TORSDAG 4. SEPTEMBER

06.45 Niklas' mat (r) 07.15 Luksus i ørkenen (r) 07.45 NRK nyheter 08.05 Australias villmark (r) 08.40 Til arven skiller oss ad (r) 09.30 Ville dyr i byen (r) 10.20 Ut i naturen (r) 11.00 VM hestesport. Kjøring. Direkte. 12.00 NRK nyheter 12.15 VM hestesport. Kjøring. Direkte. 12.30 Team Bachstad i Sør-Amerika (r) 13.00 Andri reiser vestover (r) 13.35 VM hestesport. Kjøring, voltige og sprangridning. Direkte. 15.00 NRK nyheter 15.15 VM hestesport. Kjøring, voltige og sprangridning. Direkte. 17.00 NRK nyheter 17.10 VM hestesport. Kjøring, voltige og sprangridning. Direkte. 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Dronningens palasser (r)

18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt Populærvitenskapelig program.

20.15 Folk: Mona – miss og mamma Norsk dokumentar. For første gang i historien ble en norsk jente kåret til Miss Universe i 1990.

20.45 Glimt av Norge: Trehusbyen Levanger 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Karl Johan 23.00 Kveldsnytt 23.15 Kystvakta (5) Austr. dramaserie.

24.00 Hit and Miss (r) 00.45 Kongen av Bastøy Norsk drama fra 2010.

02.35 Girls (r) 03.00 Girls (r) 03.30 Boardwalk Empire (r) 04.25-05.10 Kystvakta (r)

20.00: Bønder i by'n 06.00 Solsidan (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 07.00 Nyhetene 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 TV 2 hjelper deg (r) 12.10 Familieråd med Jo Frost 13.10 En moderne familie (r) 13.35 American Dreams 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 Last Man Standing (r) 15.30 Naboer 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away 17.00 En moderne familie (r) 17.30 Solsidan (r)

18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r) 19.30 Hotel Cæsar

06.00 Looney Tunes (r) 06.25 America's Funniest Home Videos (r) 06.50 Ullared (r) 07.40 Melissa & Joey (r) 08.05 Cougar Town (r) 08.30 Den syvende himmel (r) 09.20 Baby Daddy (r) 09.45 The War at Home (r) 10.10 Millionær søker kjæreste (r) 12.00 The Big Bang Theory (r) 12.25 The Big Bang Theory (r) 12.50 Trophy Wife (r) 13.20 Melissa & Joey (r) 13.45 The War at Home (r) 14.15 Ullared (r) 15.15 Baby Daddy 15.45 Cougar Town (r) 16.15 Friends (r) 16.45 Friends (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.10 The Big Bang Theory (r) 18.35 The Big Bang Theory (r) 19.00 Trophy Wife 19.30 Sinnasnekker'n 20.30 Et lite stykke Thailand (r) 21.30 Typisk deg (r) 22.30 Ønskebarn (r) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.20 Special Victims Unit (r) 02.15 CSI: Miami (r) 03.05 48 timer (r) 03.55 Banged up 04.45 Seriemorderne (r) 05.35-06.00 Shit My Dad Says (r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop 08.00 Alle elsker Raymond (r) 08.30 The Ellen DeGeneres Show (r) 09.20 Dr. Phil 10.15 Ekstrem oppussing USA (r) 11.10 Real Housewives of Vancouver (r) 12.05 The Ellen DeGeneres Show 13.00 Supersize VS. Superskinny (r) 14.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Anger Management (r) 17.00 Anger Management (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 MasterChef Norge (r) 19.30 MasterChef Norge 20.30 Boligjakten (r) 21.30 Bones 22.30 The Night Shift 23.30 How I Met Your Mother (r) 24.00 How I Met Your Mother (r) 00.30 Kongen av Queens (r) 01.00 NCIS (r) 01.55 NCIS (r) 02.50 NCIS (r) 03.40 Gordon Ramsay rydder opp (r) 04.25 Real Housewives of Vancouver (r) 05.10-06.00 Anger Management (r)

(2697) Norsk dramaserie.

20.00 Bønder i by'n (2) Norsk livsstilsserie. Bøndene drar til Fredrikstad der samboerparet Roy Kenneth Nilsbakken og Kristine Drøbak sliter med en tomt full av rot og uferdige prosjekter.

20.30 TV 2 hjelper deg 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Secret State (4) Br. dramaserie.

22.40 Blue Bloods (10) Am. dramaserie.

23.35 Almost Human (10) Am. spenningsserie.

00.30 Hawaii Five-0 (r) 01.25 Criminal Minds (r) 02.10 Numbers (r) 02.55 Arrow (r) 03.40 Teen Wolf 04.25 Alarm 112 – På liv og død (r) 05.10-06.00 112 – Politet (r)

19.30 Bondi Beach (r) (7) Austr. realityserie. 19.50 Byttelåne liv Espen Thoresen og Lars Berrum. 20.00 VM hestesport 21.30 Pinlige sykdommer (r) (2) Br. helseserie. 22.20 Girls (r) (9) Am. komiserie. Hannah er nesten blakk og liker ikke at en venninne har hatt litterær suksess. 22.45 Girls (r) (10) Am. komiserie. Jessa arrangerer et stort mysterieparty for alle jentene. I løpet av kvelden finner de ut at drømmene deres ikke lenger er som før. 23.15 Kjendisjakta (r) Br. dokumentar. 00.05 Top Gear (r) 01.50 Nattsending

06.35 Moro med Klaus (r) 06.50 Sarah og Kvakk (r) 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.40 Amigo Grande (r) 14.15 Hotell 13 14.30 Spider-Man 14.50 M.I. High 15.20 iCarly 15.45 iCarly 16.10 Galakseparken 16.20 Galakseparken 16.35 SuzAnn 16.45 Chumballene (r) 17.00 Mánáid-TV 17.15 Roboten og eg (r) 17.30 Uki (r) 17.35 Moro med Klaus (r) 17.50 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Lilly i Paradisbukta 18.05 Andys ville dinoeventyr 18.25 Professor Balthazar (r) 18.35 Sigve og Haifinn (r) 18.45 Supernytt 19.00-19.29 Barnas restaurant (r)

06.10 Morgensending 09.45 Fødeavdelingen: Tiden etterpå (r) 10.40 Judge Judy 11.05 One Tree Hill (r) 12.00 Gossip Girl (r) 12.55 Gilmore Girls (r) 13.50 Switched at Birth (r) 14.45 One Tree Hill (r) 15.40 Det lille paret (r) 16.15 Det lille paret (r) 16.50 Trinny & Susannah – oppdrag Norge (r) 17.50 Unge mødre (r) 18.25 Unge mødre (r) 18.55 Friends (r) 19.25 Friends (r) 20.00 Hus til salgs Australia 21.00 Big Brother 22.00 Big Brother Live 23.00 Big Brother Directors Cut 2014 23.30 Mistresses 00.30 Big Brother (r) 01.30 Big Brother Live (r) 02.30 Special Victims Unit 03.25 Nattsending

06.00 Morgensending 11.40 Broom (r) 12.40 Alarm 112 – På liv og død (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 South Park (r) 16.00 Fraktekrigen (r) 16.30 Cash Cowboys (r) 17.25 112 – Politet (r) 18.25 Inked 18.55 En moderne familie (r) 19.25 Torsdag kveld fra Nydalen (r) 20.25 Come Fly With Me (r) 21.00 Fraktekrigen (r) 21.30 Vikings (3) Treachery. 22.30 Broom (r) 23.00 The Dudesons (r) 23.30 Criminal Minds (r) 00.25 Las Vegas Jailhouse (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 Crossbones 22.00 Biljegerne (r) 22.30 Tatastrofe 23.00 Tatastofe 23.30 Best Ink 00.30 Nattsending

©Universum

20.15: Folk: Mona – miss og mamma

09.05 Raya – Dronning uten rike (r) 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 11.00 Distriktsnyheter (r) 13.25 Aktuelt (r) 14.05 En smak av det nye Afrika (r) 14.40 Kongelige juveler (r) 15.40 Med hjartet på rette staden (r) 16.30 Derrick (r) 17.30 VM hestesport. Sprangridning finale lag. Direkte fra World Equestrian Games i Normandie, Frankrike. 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Osmanane – Europas muslimske herskarar (r) 19.55 Verdas farlegaste vegar (r) 20.55 Programmene som endret TV 21.25 Oddasat – nyheter på samisk 21.30 Hit and Miss 22.15 Peter Gabriel – So (r) 23.15 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 23.50 Osmanane – Europas muslimske herskarar (r) 00.45 Programmene som endret TV (r) 01.15 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.30-03.55 Distriktsnyheter (r)


22

KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

familiesio...

Velkomen til familiesio! Sida for det nære og kjære. Her finn du familienytt, nytt om namn, minneord, bursdagshelsingar, gamle

bilete og nye kvinnheringar. Tips familiesio! Med dette er du oppmoda om å senda inn bilete av nyfødde.

Har du eit gamalt bilete? Send det til Kvinnheringen, 5460 Husnes, og merk konvolutten «familiesio».

Minne frå farne tider...

Dødsfall

† Min kjære mann, vår gode far og svigerfar, vår aller beste farfar, morfar, oldefar, svoger og onkel

Bjarne Haugland døydde stille frå oss i dag etter lang tids sjukdom 89 år gammal. Sivdammen/Kvernaland, 30. august 2014. Takk for alt du var for oss. Liv Bjørn – Turid Anne Kjetil – Linda Hilde Kristin – Terje Barnebarn Oldebarn Familien elles Gravferd frå Time kyrkje torsdag 4. september kl 13.00.

Takk HJARTELEG TAKK for all oppmerksomhet i høve dagen min. Helsing Olav Kaldestad

Namnedagar Onsdag 3. september: Tala i parentes viser kor mange som har namnet. I dag har Alise (400), Alvhild (700) og Vilde (4700) namnedag. Alise betyr av edlaste slag, Alvhild og Vilde betyr alvestrid.

HOBBYKUNSTNARAR PÅ HALSNØY: I 1984 var denne gjengen på kurs i oljemåling og teikning. Frå venstre i bakre rekkje: Lars Sæmund Sjo, Ole Bjarte Røssland, Einar Frøyseth, Bjarte Agdestein, Lars Gjerde og Johne Landa. Fremste rekkje: Randi Nordnes, Brynhild Sæbø, Marie Fjelland og Anna Angelvik.

Torsdag har Ida (15.000), Idar (1.500) og Iben (300) namnedag. Ida og Idar betyr arbeid, Iben betyr den neste fødde.

Gratulerer LYKKE EKELAND LILLESAND Tenk i morgon er vetla prinsesso vår heile 1 år! Gratulerer så masse med dagen! Stor klem frå heile familien som er så glade i deg

MARTON ELIAS OMDAL Gratulerer så masse med 2-årsdagen godgutten vår. Masse glade i deg! Gleder oss til å komme i bursdag til deg i dag. Klemmer i fleng fra mormor, Anders, onkel John-Kristian og onkel Bjørn Ove.

MATHILDE S. KRISTENSEN Gratulerer så masse med dagen til denne gode snuppa som blir 11 år i dag. Mange klemmar frå mamma, pappa & Marius.

ANNA FRAMNESTHORESEN Den snille og gode solstråla vår er 7 år i dag! Stor klem frå Leif, mamma & pappa.

EMILIE ENES-SEBERG Gratulerer så masse med 7-årsdagen din i dag, 3. september. Glade i deg, gulljento vår. Bursdagsklem frå Marcus, Julian, Celina, mamma, pappa, bestemor, bestefar og besto i Omvikdalen.

Bursdagshelsing Ei bursdagshelsing med bilete kostar 100 kroner ved kontant betaling. Faktureringsgebyr kr 50,-. Hugs fullt namn og fødselsdato på jubilanten og namn og adr. på avsendaren.

Nyfødd Skriv fullt namn og adresse på avsendar. Kor og når barnet vart fødd. Kjønn, vekt, lengde og fullt namn på foreldra. Ta gjerne bilete av barnet saman med foreldre og søsken.

Annonsefristar: Måndagsavisa; fredag kl 11.00 Onsdagsavisa; måndag kl 12.00 Fredagsavisa; onsdag kl 12.00 E-postadresse: annonse@kvinnheringen.no


KVINNHERINGEN ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014

23

«– Eg var nok redd det var det siste vi såg til draktene.» Eivind Nissestad, side 7.

Gratulerer

Nyfødd

SOFIE LILLESAND Gratulerer så mykje med 12-årsdagen din i morgon spilloppmakeren vår! Stor klem frå alle små og store som er så glade i deg!

SONDRE SAGHAUG KJERPESETH Hipp hurra for godguten vår som vart 7 år 2. september. Vi er kjempeglade i deg. Klemmar frå Malin, Caroline, Helena, mamma og pappa.

KAROLINE AMUNDSEN Gratulera så masse med 18-årsdagen i dag, 3. september. Er kjempeglad i deg. Helsing mormor.

Isak Dahle Mehl. Den 21. juli kom endeleg vetlebror Isak til verda, og Sander blei stolt storebror. Han var 4075 gram og 52 cm. Mariell Dahle og Frank Mehl er stolte foreldre.

KAROLINE ISDAL AMUNDSEN Vil gratulera den kjekke og snille jenta vår med 18-års dagen den 3. sept. Håpar du får ei fin feiring i lag med dine gode veninner. Glade i deg snuppa. Helsing mamma, Kjetil, Thomas, Martin og Anders.

SISSEL PEDERSEN 65 ÅR! Gratulerer så mykje med dagen, verdas beste kåna, mamma, mormor, farmor og oldemor! Me er veldig glade i deg og gler oss til å feira deg! God klem frå store og små!

Eit nytt barn... Alle nyfødde kvinnheringar burde bli avbilda på familiesio... Veit du om nokon som burde få vera med? Send eit bilete og nokre ord. Det er gratis.

Bryllaup Har du gifta deg? Bryllaupsbilde i avisa er ein fin måte å dela minnet frå den store dagen med andre. Bryllaupsbilde i avisa er gratis. Send bilde på epost: annonse@kvinnheringen.no

MOTE & trendar

15. juli det hendte, me fekk ei nydeleg lita jente. Mari er stolt storesøster til vetle Ida. Ho var 3630 g og 50 cm lang. Like stolte foreldre er Elin Enes Bondhus og Morten Holmedal.

AVIS

TIL ALLE i heile Kvinnherad ONSDAG 10. SEPTEMBER

Kontakt annonseavdelingen i dag! Tlf. 53 48 21 35 e-post: annonse@kvinnheringen.no

11. juli kom endeleg prinsen vår Casper Emiil til verda. Heile 4886 gr og 53 cm lang. Anne Mari Rasmussen og Morten R. Steffensen er stolte foreldre og Lilly Mari stolt storesøster.


VÊRET I KVINNHERAD - SOL OG MÅNE - FLO OG FJØRE Øyarhamn

53 48 21 30

Årsand Hesvik

Varaldsøy

Til Bergen

N N A

Melderskinn 1424m

EF O

ROSENDAL*

FO

LG

O FJ Kalven ER SnilstveitøyRosendal

G

AN

RD

Seimsfoss Dimmelsvik

Skorpo Uskedalen

Englefjell 1200m

len da ke Us

53 48 21 31

len vikda

Herøysundet

Veranuten 1222m

Om

Vakttelefon:

*

Rustefjell 1099m

*

*

Blådalshorgi 1302m

*

Husnes

HUSNES en

Valen

FLO OG FJØRE

Det blir ikkje så halvgale. Litt sol og skyer og 16–17-grader. Det er godkjent tidleg på hausten det.

3. september: Flo 5.18 Fjøre 11.54 Flo 17.56

Tveitedalen Slettefjell 784m

rde

n

Ytre Matre

*

Utåker

Ma tr

efjo

Sandvoll

Åkra

4. september: Sola opp kl. 6.39, i sør kl. 13.36, ned kl. 20.32. Dagen har minka 4 t 56 min. frå sommarsolsnu. Månen ned kl. 0.23, opp kl. 17.43, i sør kl. 21.35.

4. september: Fjøre 0.39 Flo 6.42 Fjøre 13.18 Flo 19.26

KRAFTPRIS for august:

39,2 øre/kWh Forventa veke 36: 39,7 øre/kWh Fastprisar. Ingen tilbod pr. pt. Prisane er inkl. mva. Nettleige kjem i tillegg.

Halsnøy

fjo Åkr a

Baugstranda

rde

n

Høylandsbygd

HALSNØY OG FJELBERG Fjelberg

n

Fjellhaugen

jord esf Hu sn

Klosterfjorden

ele

Indre Matre

t de un ss nd yla Hø

Sunde Kolsøy Lykjelsøy Lauvøy Ranavik Sæbøvik

Halsnøy Kloster

Fonnanuten 1454

FOLGEFONNA

Løfallstrand

N

E RD

Ølve

*

Fonnabu

alen

Hatlestrand

HA

53 48 21 35

alen

sd Æne

Gjermundshamn

53 48 21 45

nn

husd

Ænes

Til Fusa

SOL OG MÅNE 3. september: Sola opp kl. 6.36, i sør kl. 13.36, ned kl. 20.35. Dagen har minka 4 t 51 min. frå sommarsolsnu. Månen opp kl. 16.52, i sør kl. 20.37.

fon

Sundal

Bond

Varaldsøy

VÊRET lge

ntu

rden

ngerfjo

Til Tysnes

Austrepollen Fo

MAURANGER Eikenes

Maura

Redaksjonen:

Annonser:

Nordrepollen

Årvik

VARALDSØY

sdalen Gjeting

Sentralbord:

Sydnes

Borgundøy

NotisKULTUR

Nesbø mest pop Siste halvår er det Jo Nesbø si bok «Sønnen» som er mest utlånt ved biblioteka i Kvinnherad. Litt artig er det at ein lokal forfattar er nummer to på lista, Det er Tor Arve Røssland si bok «Svarte Mathilda», som er nummer to på lista. Frode Øverli si bok «Pondus» er nummer tre, Roy Jacobsen og «De Usynlige» er nummer fire og Cecilie Enger, «Mors gaver er nummer fem». Vidare følgjer Karin Fossum «Helvetesilden», Jo Nesbø «Politi», Jørn Jensen «Kasper på prøvetreing», «Guiness Rekordbok» og «Kvinnhersminne».

Skrømt i Austrepollen MAURANGER: På garden Gjerde i Austrepollen har dei eit «husspøkelse». Gjengangaren har fått namnet etter ein haug attmed huset som vert kalla Pilhaugen. Denne er freda på grunn av funn frå førhistorisk tid. Derfor trur folk at gjengangaren bur i denne steinrøysa. – Pilhaugmannen har eigentleg inga historie bak seg, men byggjer berre på observasjonar gjennom dei siste 50-60 åra. Det har naturlegvis vore spekulert på kven denne mannen er som kjem og går, står det å lesa på mauranger.no.

Bruk epla For tida er det mykje nedfallsfrukt å finna under epletrea. Denne frukta kan faktisk brukast. Er det nesten moden frukt, kan du ta vekk dei skadde delane og bruka det som ikkje er skadd. Om du ikkje kan bruka epla bør du raka dei opp og kasta dei, aller helst som organisk avfall.

Stengt til oktober Dei to ungdomsklubbane i Rosendal og i Uskedalen er framleis stengde. Rosendal opnar andre oktober og tysdag sjuande oktober opnar ungdomsklubben i Uskedalen, melder kommunen på sine heimesider.

Mange på klosteret HALSNØY: Sesongen ved Halsnøy Kloster har vore bra, trass i ein kortare sesong enn vanleg på grunn av færre ressursar. Særleg tekstilutstillinga i kjellaren blei populær. – Utstillinga synte nasjonaldrakter frå heile verda, og folk frå alle kantar tok turen for å sjå dei flotte draktene, fortel dagleg leiar Helen Petersen. Klosteret har elles besøk av murarar som arbeider med eit omfattande restaureringsarbeid på klostermurane. Dette arbeidet kan berre utførast sommarstid, og vil halda fram i fleire år.

Eldre les mest

60 ulike rosesortar

Er du mellom 67 og 69 år, så er du av dei som bruker mest tid på å lesa aviser. I snitt bruker denne aldersgruppa 31 minutt på lesa aviser kvar dag. Dei mellom 9 og 15 år bruker om lag tre minutt og dei mellom 16 og 24 år seks minutt. Gruppa 25–44 år les aviser i 12 minutt og dei mellom 45–66 31 minutt.

Kappleik i Hardanger

Mange kjem langvegs frå for å sjå dei vakre rosene ved Baroniet Rosendal. Men visste du at det truleg finst over 60 ulike sortar roser der? I renessansehagen er det truleg 45 ulike typar, alle merkte med namn for dei som lurer på om dei vil ha ein av sortane i hagen heime. Elles i hagen rundt baroniet finst det truleg ytterlegare 20 sortar roser. Etter den harde vinteren for nokre år sidan blei 1200 døde rosebuskar bytta ut. No er dei fleste rosene i renessansehagen Paulsen-roser frå Danmark.

Første helga i oktober skal spelemenn frå dei fire vestlandsfylka samlast i Granvin. Rundt 100 deltakarar vil delta i spel, song og dans. Kappleiken samlar særleg mange i alderen 12–18 år.

Treng arvtakarar til månadsmarknaden

Eldretreff ØLVE: Torsdag 4. september vert det eldretreff på Ølve alderspensjonat til vanleg tid. Kyrkjelydssekretær Oddbjørg Heimark vert med, og organist Reidar Algerøy syt som vanleg for musikken. Det vert kaffi og kaker og ei lita utlodding, samt mykje song og musikk. Vel møtt, både unge og eldre! Ølve sokneråd

HUSNES: I tre år har det vore arrangert månadsmarknad på Husnes, men no ønskjer dei som har drive den å gje seg. I løpet av desse åra er det samla inn pengar til lag og organisasjonar, skapt ein møteplass for folk, og det er skapt litt liv i sentrum. Dersom nokon ynskjer å vidareføre marknaden, er dei hjarteleg velkomne til det, og dei kan melda frå til Kent Are Petterson innan 3. september.