Page 1

INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

Industri- og utdanningsbilag onsdag 22. november 2017

KVINNHERAD 2017

VEGEN VIDARE

SAKTE FART Jobben med å betra kommunikasjonane til og frå Kvinnherad, og internt i kommunen, er seige saker. Det går bokstaveleg tala ikkje fort i svingane, men for tida skjer det faktisk ein del. Kvinnheringen har snakka med mange som har meiningar om saka, og ein del som gjer noko med det.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

2

– VEGANE MÅ BLI BEST M På tide å sjå framover Avisa denne gongen vil som den vakne lesar vil sjå handla mykje om samferdsle. For både næringsliv, skuleelevar og den vanlege innbyggjar i kommunen er samferdsle viktig for eit levande lokalsamfunn. I Kvinnherad kan vi no gle oss over «Kvinnheradpakken» som internt i kommunen vil retta opp i mange flaskehalsar og gje oss tryggare og betre vegar. Dessverre er det slik at vi i Kvinnherad på mange måtar ligg meir avsides enn både Alta og Hammerfest, når det gjeld kommunikasjon. Skal vi reisa ut i den storre verda, bruker vi gjerne lenger tid på å koma oss til Flesland enn dei bruker på å koma seg frå Alta til Oslo. For at vår kommune skal bli attraktiv i framtida, er kommunikasjonane mot Bergen nøydde til å bli betre. No er det slik i Kvinnherad at vi er ein langstrakt kommune, og det som er bra for nokon i Mauranger gjerne ikkje bra for dei som bur på Sæbøvik. Difor kan det vera vanskeleg her i kommunen å gje gode råd når det kjem til kva ein ønskjer seg. Uansett må det gjerast noko dramatisk i åra som kjem for at vi skal kunna trekka til oss arbeidskraft og få ungdom frå kommunen tilbake. Den siste tida har fleire ungdommar vore frampå og skrive lesarinnlegg og engasjert seg i samferdsledebatten. Det er både flott og viktig, for det er dei som skal leva og bu her i framtida. I dag går snøggbåtane relativt ofte på dagtid, men om kveldane er det syltynt. Når det no skal planleggjast nye ruter tidleg på 2020-talet, må Kvinnherad vera frampå og sjå kva som vil vera best for oss. Kan henda bør ikkje snøggbåten lenger gå til Bergen sentrum. Det kjem ny veg frå Os til Bergen i 2020, og då vil det ta eit kvarter å køyra frå Os til Bergen. Med raske båtar frå både indre og ytre Kvinnherad til Os, kan vi kanskje koma ned i ei reisetid til Bergen på ein time og eit kvarter. Med slike tider vil vi vera i nærleiken av å kunna dagpendla både til og frå Bergen, og Kvinnherad vil verta ein langt meir attraktiv kommune å busetja seg i. Kanskje kan det vera mogleg å få ei hurtigferje til Os? Kan henda det då ikkje vil vera naudsynt med ferje i det heile til Stord, men at vi kan klara oss med snøggbåt dit? Tida er no absolutt inne for å setja seg ned med kartet og spela inn eventuelle slike idear før det er for seint.

STÅR SAMAN: Benthe Bondhus jobbar til dagleg med at norske vegar skal bli tryggast mogleg å ferdast på. Her med barnebarnet Mathea

I snart 20 år har Benthe Bondhus (61) frå Sundal sete som fylkespolitikar. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no 5460 HUSNES • Telefon 53 48 21 30

INDUSTRI, NÆRING OG OPPLÆRING I KVINNHERAD Bilag til Kvinnheringen onsdag 22. november 2017. Bilaget vert òg distribuert til skular i Kvinnherad og industri­verksemder i Odda, Jondal og Sunnhordlandsregionen. Opplag: 14.500 Utgjevar Kvinnheringen Ansv. redaktør Tomas Bruvik Grafisk produksjon Kvinnheringen Trykk Bladet Sunnhordland

Benthe Bondhus har vore fylkespolitikar i snart fem periodar. Kontrastane er store, frå Agnes Mowinckels gate i Bergen der Hordaland fylkeskommune sitt bygg ligg, til vesle Sundal i ytterkanten av Kvinnherad. Kvinnheringen møter ho heime på garden. Til middag kjem Mathea Sandvik Bondhus (barnebarn), Målfrid Skeie Enæs, Eirik Pedersen Fureberg og Jon Godtskalk Bondhus (barnebarn). Innbyggjarane i Sundal og Mauranger-området har i årevis venta på utbetringar ved Kroka-

-parsellen og Furebergfossen. Med den ferske «Kvinnheradpakken» på plass, ser det endeleg ut til å skje noko. Ungdomane rundt middags­ bordet har ulike opplevingar med stengd veg på strekninga til Rosendal. – Vi var utruleg nærme å køyra inn i ein stein på storleik med bilen på nyåret i år. Den låg midt i vegen. Eg kom skada frå fotballtrening i Rosendal, og hadde skuldera ute av ledd. Vi måtte venta til midnatt før vi fekk gå forbi og bli henta på andre sida. Det skjer ingenting her inne, og det har vi sikkert sagt i ti år. Eg blir ikkje overraska om det skjer noko alvorleg, forklarar ei frustrert Mathea (16). Bestemor Benthe sit i fylkesutvalet som gruppeleiar for Senterpartiet. Ho er blant anna

Hordaland sitt medlem i Nasjonal rassikringsgruppe, der ho har sete sidan 2001. – Det er noko eg trivst med, sjølv om det blir kolossalt mange reisetimar på fritida. Målet vårt er at all offentleg veg i Norge skal vera rassikra innan 2030. Om du set deg i bilen og køyrer, er det ikkje ditt ansvar om det losnar ein stein frå fjellet som kjem ned over hovudet på deg. Det er eit overordna nasjonalt ansvar, seier Bondhus. Som medlem i Nasjonal rassikringsgruppe får ho reisa land og strand i Norge og sjå kva ulike utfordringar folk har i kvardagen. – Det er utfordrande, men positivt, i den forstand at eg får møta folk og sjå kva utfordringar dei må leva med. Det er ikkje alltid kjekt, men gjev inntrykk. Det gjer meg berre meir overbevist om at


KVINNHERINGEN 2015 2016

3

MOGLEG FOR FLEST MOGLEG

TRIO: F.h.: Målfrid Skeie Enæs (16), Jon Godtskalk Bondhus (13) og Eirik Pedersen Fureberg (15). Ungdomen i Sundal er ikkje bortskjemt med god vegstandard når dei skal ut av bygda.

– Statens vegvesen rår til det midtre alternativet, med bru over fjorden frå Raunholm på Fitjar til Nese på Tysnes. Fylket seier det same som oss i Sunnhordlandssambandet, at sørleg kryssing vil vera det beste alternativet. Begge alterntiva skal utgreiiast, og då vil vi sjå. Det er mange delte meiningar, seier ho. – Det er viktig å knyta Kvinnherad tettare opp mot resten av Sunnhordlandsregionen. Og vi må vera rause med kvarandre, trass ulike meiningar. Vegane må bli best mogleg for flest mogleg. For vi har ikkje midlar til alt. Derfor må vi bruka fornufta, oppmodar Bondhus.

– Vanvittig kreative kommunar

a Sandvik Bondhus og venninna Kaia Bondhus ved Furebergfossen. I ei årrekke har dei kjempa for at det skal skje noko med vegen.

det er viktig å bruka fellesskapet sine midlar, seier ho, og held fram: – Det handlar ikkje berre om tryggleik langs vegane, og om at samferdsle er svært konkurransevridande for næringslivet. Før Folgefonntunnelen stod ferdig, var vi heilt handikappa i Mauranger-området dersom det oppstod sjukdom. Vi var innestengde.

kor ein bur. Kvinnherad treng for eksempel tettare tilknyting til E39, seier Bondhus. 61-åringen sat i to år – fram til i fjor – som styreleiar i Sunnhord-

landssambandet AS, pådrivargruppa for ferjefri veg mellom Sunnhordland og Bergen, med sørleg kryssing over Langenuen på Tysnes.

– Forståing for kvarandre

– Vi har valt å bu der vi bur. Verdiskapinga er stor i utkantane i Norge. Eg får ofte høyra at eg har valt å bu her sjølv. Byfolk, og spesielt bergensarar, klagar ofte på at det er dyrt med bompengar og avgifter for å køyra bil i sentrale strøk. Då seier eg berre at dei har valt å bu der sjølv, gliser Sp-politikaren. – Eg prøver å seia at vi må ha forståing for kvarandre. Uansett

JOBBAR MÅLRETTA: Den rutinerte fylkespolitikaren fastslår at det er eit nasjonalt ansvar at norske vegar er sikra.

Entusiastisk snakkar ho om korleis samferdsle legg til rette for verdiskaping ute i distrikts-Norge. – Det handlar om folk. Det er mennesket som er krafta. Alt heng saman med alt. Frå liten teknologi til storindustrien. Skal Kvinnherad halda tritt med utviklinga, må vi knyta oss sjølv opp mot andre områder. – Det er viktig å ha høve til å bu her og arbeida andre stader. Derfor irriterer eg meg over den nye kystsoneplanen. Ein må få utvikla areal, viss ikkje stagnerer utviklinga. Det er dei folkevalde sitt ansvar å legga til rette og sikra at ungdomen kan venda heim att etter skulegang. – Har Kvinnherad kommune vore for dårleg på samferdsle om ein ser på utviklinga? – Eg skal ikkje skulda på nokon. Saka er at vi er for dårlege til å samarbeida og snakka saman. Som fylkespolitikar opplever eg at enkelt kommunar med godt samhald, er vanvittig kreative og gode på dialog med fylkeskommunen. Dette brukar dei som pressmiddel. Dei står saman. Eg vil også gi skryt til noverande ordførar. Både ordføraren og varaordføraren er gode på dialog og initiativ overfor fylkeskommunen. Ser vi bakover i tid, trur ikkje 61-åringen Kvinnherad har vore god nok på å driva fram prosjekta sine overfor fylket og styresmakter i hovudstaden.

– På ein måte har eg forståing for at det er slik det er. Det er mange behov, vi er geografisk store og har fire ferjesamband. Vi må likevel bli flinkare til å sjå heilskapen og jobba saman. Kor kan vi henta midlar? Kven kan få midlar først for å få i gang eit prosjekt, og kven skal få midlar i neste omgang? Kvinnheradpakken er ei god løysing. Alle må vera med å gi for å få. Og så må vi klara å synleggjera dette på best måten hos fylkeskommunen. – Det er nesten tragisk at vi må ein «Kvinnheradpakke» for å få gjort noko med ein liten del som Kroka-parsellen. Det er ein offentleg veg. Heldigvis har kommunen vore kreativ og fått det til på eit vis, seier Bondhus.

Eitt spørsmål

Kvinnheradpakken har igjen gitt dei rundt 100 innbyggjarane i Sundal håp om at noko skal skje der rasfaren er høgast. – Denne parsellen er eitt av dei utsette områda som rassikringsgruppa har merka med raudt. Det er ein fare som innbyggjarane her inne må leva med kvar dag. Men det er som om vi har lært oss til å leva med den. – Dette er ein veg som knyter oss til E134. Ein veg næringslivet og kommunane er avhengige av. Det er òg mange turistar som brukar den. Dei synest nok det er vilt og vakkert. Men som eg nemnde: Det er eit overordna ansvar å sikra tryggleiken til dei som ferdast her. Det er ikkje noko hyggjeleg når skulebussen går kvar morgon. Det er Guds lukke at det ikkje har skjedd noko enno, seier Bondhus. I Kvinnheringen sommaren 1989 kunne ein lesa om skuleelevane Elin, Kjetil og Lars Olav Bondhus (dei to førstnemnde barna til Benthe), avbilda ved Furebergfossen. Saka var den same den gongen: Barn og vaksne var oppgitte og pressa på for at det skulle bli tryggare å ferdast på strekninga. – Men eg ønsker å stilla eitt spørsmål: Kvifor tek ein brua ved Furebergfossen før Kroka-parsellen? Vegen kan ein stenga når fossen er for stor. Ved Kroka veit ein aldri kva som kan skje, undrar Bondhus.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

4

OPPTATT AV YRKE OG VEG: F.v.: Leif Kristian Tungodden, Even Stensletten, Tom André Kaldestad og Jens Kristian Hauge.

– VI MÅ SJÅ MOT BERGEN Det vi gjer no, kjem til å bli heilt avgjerande for framtida til Kvinnherad kommune, meiner denne gjengen. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

– I dag er det nesten enklare å koma seg til Austlandet enn til Bergen for oss kvinnheringar, byrjar Even Stensletten. 32-åringen meiner dei neste åra vil bety alt for korleis Kvinnherad kommune kjem til å utvikla seg. – Samferdsle er alfa og omega. Det vi gjer no – dei neste fem–ti åra – kjem til å bli heilt avgjerande. Dette blir ein særs viktig periode. Vi må skapa utvikling og vekst, viss ikkje vil det seia stopp, seier Stensletten. Saman med Jens Kristian Hauge og Tom André Kaldestad er han avhengig av ferjeog hurtigbåttilbodet i det daglege. Han driv handverkarverksemda Byggmester Stensletten, medan dei to andre pendlar til offshore-­ jobbane sine. Jens Kristian Hauge har tidlegare i eit lesarbrev til Kvinnheringen, påpeika at det stagnerte innbyggjartalet er ein direkte konsekvens av for dårleg samferdsle. – Vår generasjon er oppteken av nærleik til by. Og nærleik til by ser ein også er fellesnemnaren for små og mellomstore byar i vekst, forklarar den heimflytta ingeniøren. – Vi er også meir opptekne av yrke og jobbkarriere. Då er tilknyting til resten av verda eit «must», legg Kaldestad til.

– Med prisane og den tida ein brukar til Stord i dag, er det ikkje lønsamt for verksemder, seier han. Dei tre er samde om at tilknyting til ferjefri E39 må vera soleklart øvst på prioriteringslista til kommunepolitikarane. Det er på tide at noko skjer, for ifølgje trioen er det som om Kvinnherad har stått i ro i ei årrekkje. – Det skjer ingenting. Det er tolv år sidan eg byrja å reisa på jobb til bergensområdet. Det er trist å seia det, men tilbodet er så å seia akkurat det same i dag. Det hastar å få korta ned reisetida til Stord, og seinare til ein ferjefri E39, meiner Tom André Kaldestad. – Sunnhordlandsdiagonalen er eit prosjekt som ligg langt fram i tid. Eg meiner vi må kunna ha to tankar i hovudet. Vi må jobba på for den, og vi må jobba for å få ei best mogleg løysing på kort sikt, seier Kaldestad, som siktar til ferjeleie i Kvinnherad–Stord-sambandet. Hauge meiner det må vera utelukkande positivt for Stord kommune med betre tilknyting til Kvinnherad, og kan ikkje forstå kvifor samarbeidet om ferjeleie har vore så vanskeleg. – Tenk kva vi kan få til med samarbeid mellom institusjonane, seier han, og viser til flyplass, høgskule og sjukehus.

– Det hastar

Kom, men reiser igjen?

– Med halvannan time til Bergen vil vi få heilt andre tilhøve, og nå ein ny arbeidsmarknad. Hordfast må vera Kvinnherad sitt mål å koma inn på. Vi må tenkja større og langsiktig, seier Even Stensletten.

Leif Kristian Tungodden har arbeidd på Kvinnherad vidaregåande skule i snart to år. Han flytta til kommunen grunna lærarjobben. 29-åringen er usikker på kor lenge han blir verande.

– Kvinnherad er ein flott kommune. Det har sjølvsagt litt med det sosiale å gjera. Eg saknar det bylivet har å tilby. Det er jobben som held meg her, vedgår han. Jens Kristian Hauge er utdanna ved NTNU i Trondheim, og har fleire vener og kjente som ikkje har gjort det same som han – å flytta heim att. – Jo mindre den overgangen er, jo lettare er det å få folk heim. Det er mykje positivt ved å bu i Kvinnherad. Vi har naturen, og det er låge bukostnader. Det er mange fordelar, men vi har ikkje vore gode nok til å utnytta dei og gjera kommunen attraktiv, fastslår 29-åringen. – Då må vi ha vekst og utvikling. Slik har det ikkje vore. Mitt inntrykk er at fleire tek høgare utdanning, men at kompetansen rett og slett blir for høg til at kommunen kan ta i mot dei igjen, skyt Stensletten inn, og held fram: – Kva er vi om ti år? Eg meiner politikarane våre har fokus på feil ting. Gjerne på mindre fillesaker innad i kommunen som ikkje angår fleirtalet. Vi må begynna i andre enden. Vi må tenka større og gjera kommunen vår attraktiv for framtida. Då treng vi betre samferdsle som vil ha positiv innverknad på næringslivet. Det må vi leggja til rette for, seier Stensletten. Dei fryktar jobben som er gjort, ikkje har vore god nok: – Kvinnherad kommune og politikarane må ta ansvar. Vi kan ikkje vedta gode verksemder, men vi kan leggja til rette for dei. Det verkar som om utviklinga har stoppa fullstendig opp, seier dei samstemde.


KVINNHERINGEN 2017

best i lag! Kvinnherad kommune – samarbeidspartnar til innbyggjarar og næringslivet i Kvinnherad.

Kvinnherad kommune • Sentralbord 53 48 31 00 • 5470 Rosendal

Flyfoto: Jorun Larsen

5


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

6

FLYTTA PÅ SEG: Mathilde Lillesand frå Husnes og Ingrid Emmerhoff frå Halsnøy er blitt stordabuar. Kollektiv­ tilbodet og kommuniksjonen til Stord gjorde at dei ikkje kunne bu heime lenger.

VILLE SATSA PÅ HANDBALL

FLYTTA TIL STORD

Mathilde Lillesand og Ingrid Emmerhoff ville satsa på handballen. Kollektivtilbodet tvinga dei over fjorden. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

17-åringane begynte ved idrettslinja på Stord vidaregåande skule for halvtanna år sidan. Førsteåret pendla jentene dagleg. Men før 2017-sesongen, valde dei å satsa på handball hos Stord Handball, og grunna kollektivtilbodet flytta dei frå Kvinnherad. – I dag har vi skule og to treningsøkter til dagen, i tillegg til kampar i helgene. Skulle vi satsa på handballen, kunne vi ikkje bu heime lenger. Det er litt synd, for det er jo eigentleg ikkje lange avstanden til Stord, seier handballjentene, som denne sesongen spelar på seniornivå i 2. divisjon. Med kortare veg til skule og mindre venting på båt, er kvardagen blitt langt enklare, fortel dei. – Ein blir så avhengig av hurtigbåtrutene, foreldre og eit busstilbod som eigentleg ikkje er der. Det er ikkje alltid like lett i ein travel kvardag. Mellom seks og ti på kveldstid går det ikkje båt. Då vi hadde trening tidlegare på kvelden, måtte vi venta to timar på ferja for å koma oss heim, forklarar dei. Stord sitt 2. divisjonslag har i hovudsak kampar i bergensområdet og på Austlandet, nær Oslo. Det betyr mykje reising for dei unge jentene. – Det er ikkje enkelt, men det går greitt. Ein må heile tida prioritera vekk ting. Vi er vane med å reisa, og som Stord-spelarar kjem vi oss mykje enklare til Bergen, for eksempel, seier dei.


KVINNHERINGEN 2017

DI TID! Det var ein gong ein ung gut som bar på ein draum om å bli båtbyggjar når han endeleg vart stor. Han byrja i det små og lagde fine små modellar som han skar ut i tre. Tida gjekk, guten vart mann og gjennom hardt arbeid gjorde han alvor av draumen sin. Dette var starten på livbåteventyret i Kvinnherad. Guten heitte Gerhard Skaala, og vi er han stor takk skuldig for alt han i si tid sette i gang. Nokolunde på same tid, i Austerrike, var det ein annan liten gut som gjekk og bar på ein draum. Han heitte Richard Palfinger. Som så mange andre gutar drøymde han om bilar. Lastebilar. Han byrja reparere dei i verkstaden sin, og dette vart starten på eit kraneventyr av dimensjonar: PALFINGER. Alt dette starta ein gong på 1930-talet. Det er så lenge sidan, og veldig mykje har skjedd sidan. Livbåtane til Gerhard og kranane til Richard finn du i dag over heile verda. Selskapa dei var opphav til har flytta grenser, og gjort livet til arbeidsfolk både til sjøs og på land tryggare og enklare på mange vis. Og draumane dei hadde som små gutar, er idag arbeidsstaden til meir enn atten hundre tilsette. Tenk det! Ber du også på ein draum? Ynskjer du å vera med oss inn i ei ny tid? Vi er stolte av historia vår. Av tida som har gått. Av alt som er gjort. Men den mest spanande tida er den som ligg føre oss. Framtida. Det har vore vår tid så lenge. No er det di tid. Stikk innom oss på yrkesmessa og slå av ein prat. Vi har tid til deg.

PALFINGERMARINE.COM

7


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

8

u S T U D E N TA N E S I T T K R AV T I L P O L I T I K A R A N E

– NOKO MÅ SKJE, OG DET KVIKT! Fleire utflytta kvinnheringar fortel at det er uaktuelt å venda heim til kommunen slik stoda er i dag. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

– Eg har alltid hatt planar om å flytta heim. Heilt til den siste tida. Det blir mindre og mindre freistande. Eg ser ikkje på Kvinnherad som eit alternativ lenger, og det gjer ikkje dei rundt meg heller. Det seier Mats Åsheim Mo (25) til Kvinnheringen. Byggingeniørstudenten frå Sunde skreiv tidlegare i september eit lesarbrev til lokalavisene i Kvinnherad: «Kvinnherad er ein god plass å bu, men ønskjer kommunen å vera attraktiv for ungdomen i framtida, må ein ta innover seg at eit moderne samfunn vil krevja at reisetida til dei næraste byane blir betydeleg redusert. (…). Unge vil ha ein jobbmarknad som er utviklande, gir fagleg påfyll og som opnar for jobbkarriere». – Energien og tidsbruken lokale politikarar brukar på prosjekt i ytterkantane av Kvinnherad, burde koma i tredje eller fjerde rekke. Kvifor jobbar vi ikkje for å knyta husnesområdet, som regionssenter og der fleirtalet bur, til resten av verda? Kvifor evnar vi ikkje å tenkja framtidsretta? tornar Mo.

– Må ha høve til å reisa ut

Kvinnheringen møter han saman med Ingrid Handeland og Marie Røssland ved Zachariasbryggen i Bergen. Dei tre er snart ferdige med høgare utdanning i vestlandshovudstaden. Røssland har snart sikra seg ei mastergrad innan finans ved Norges Handelshøyskole. – Eg er litt usikker på kva eg vil gjera når eg er ferdig, men eg veit at ein bankjobb ikkje er det eg ønskjer meg. Dersom eg skal flytta heim, må eg ha høve til å komma meg ut, seier Røssland, og held fram: – Eg seier ikkje at det skal liggja eit finanssentrum på Husnes, men eg er nøydd til å ha høve til å reisa ut dersom eg skal bu i Kvinnherad. Då tenkjer eg på jobb. Eg kjenner meg innestengd i Kvinnherad, fortel 26-åringen frå Husnes. Ho er saman med sambuaren frå Kvinnherad på jakt etter hus i Os kommune.

– «Bygdetenking»

Ingrid Handeland frå Valen har lang fartstid i ungdomspolitikken, og snart er 22-åringen ferdig med juristutdanninga ved Universitetet i Bergen. Ho seier ho gjerne vil tilbake til Kvinnherad når det blir aktuelt å etablera seg med familie. – Eg trur ikkje jobb betyr alt for ungdomen generelt i dag. Det handlar meir om å ha ein fin kvar-

BEKYMRA: (F.v.:) Mats Åsheim Mo, Marie Røssland og Ingrid Handeland diskuterer framtida og heimflytting på Bryggen i Bergen.

dag, det å ha høve til driva med interessene sine. Å kunna gå ut og eta middag, ha kort veg til der det skjer. Slike ting trur eg blir viktigare og viktigare i det moderne samfunnet, seier ho. Handeland meiner det rår ei «bygdetenking» som øydelegg for utviklinga i heimkommunen. – Alle har kvar sin skule, kvar sin sjukeheim. Kvifor kan vi ikkje tenkja meir på korleis vi saman kan få til ei god framtid. Vi er 13.000 innbyggjarar. Då må ein planlegga langsiktig for skulestruktur og sjukeheimsplassar. Slike typar ting vil gjera kommunen attraktiv. Ein vil kunne unngå desse periodane med uvisse om kva som skal leggjast ned og kva som skal oppretthaldast. – Har vi ein tydeleg plan for korleis vi ønskjer at Kvinnherad skal sjå ut i framtida? Har vi ein strategi for heile bildet? Vi må jobba saman for å gjera kommunen attraktiv, i staden for å surra rundt i eiga bygd, held Handeland fram.

Etterlyser ny tankegang

Jusstudenten viser til Uskedalen som ei framgangsbygd, og til måten dei har lagt til rette for Festidalen. – I framtida vil vi nok ikkje ha dei same offentlege tilboda, men ein kan prøva å skapa noko eige. Det er engasjement der ute, men

eg skulle gjerne sett det same på kommunalt plan. Vi må dyrka det beste den einskilde bygda har å by på, i staden for at alle skal ha det same. Sjå 20 år fram i tid: Kva kan denne kommunen tilby dei unge som er ferdigutdanna då? Eg saknar litt ein slik tankegang. – Er det for få unge som engasjerer seg i spørsmål om framtida? – Eg skulle gjerne sett at det var fleire unge der heime som var med i ungdomspolitikken, og som kanskje kunne jobba målretta med disse problemstillingane, seier Ingrid, og held fram: – Det er vanskeleg for meg som bur i Bergen og peika på ting som bør skje heime. Det merkar eg når eg snakkar med politikarar. «Det er enkelt for deg å seia for du bur ikkje her». Det er kanskje litt den haldninga ein blir møtt med som utflytta student. I staden for: «Kva skal til for at du skal flytta heim?», påpeiker den tidlegare valebuen. – Men korleis kan unge bidra og vera med å påverka i ein slik debatt? – Det har jo akkurat vore val. Det er litt tungvint. Men når ein til dømes skal velja aust/vest-­ trasé, er det viktig at kvinnheringar er på banen. Dersom ein droppar å ha ein arm til å kopla seg på ein ferjefri E39, blir jo den vegen irrelevant for oss. Kanskje må ein engasjera seg i eit ungdomsparti? Ein bør også ha eit kontaktutval,

der ein kan invitera ungdom for dialog. Det er ein fin plass å byrja. Eit slags møtepunkt der ein har høve til å spela inn saker, og der terskelen kanskje er litt lågare enn i eit kommunestyre.

Vil samlast om noko større

– Kvifor kan ein ikkje sjå ting i større perspektiv? Det er dyrt å

ENERGIEN OG TIDSBRUKEN LOKALE POLITIKARAR BRUKAR PÅ PROSJEKT I YTTERKANTANE AV KVINNHERAD, BURDE KOMA I TREDJE ELLER FJERDE REKKE. Mats Åsheim Mo

byggja ferjefri veg til Bergen frå Sunnhordland, men det vil ein få igjen for, meiner Mats Mo. – Det har skjedd ting internt i kommunen, men det er verken blitt lettare å reisa til Stord eller Bergen. Kommunikasjonen til resten av Sunnhordland og Bergen er akkurat den same i dag som den har vore i veldig, veldig lang tid. Kvifor kan vi ikkje samlast om noko større og jobba saman om det? Handeland påpeiker at det er i ferd med å skje ting på Husnes, og augnar eit lite håpa: – Om ein kan fortsetja å styrka Husnes som regionssenter så trur eg det vil ha positive ringverknadar. Då kan ein legga den ballen daud. Men vi må laga eit regionssenter. Vi kan ikkje ha det på papiret, og ikkje i realiteten. – Kva inntrykk har de av jobben som blir gjort for å få unge heim? – Eg har inga kjensle av at dei prøver, seier Marie Røssland. – Kva gjer dei, eigentleg? Ein sjekk på 10.000 kroner er ikkje det vi ønskjer oss, seier Mo. – Eg har preika med mange etter at eg byrja å engasjera meg. Det finst sjølvsagt mange ulike grunnar til at ein ikkje har lyst å flytta heim, men alt botnar i at det er vanskeleg å komma seg inn og ut av kommunen. Ein har gjerne lyst å halda fram med litt av det ein gjorde før ein kom heim, meiner Åsheim Mo.


KVINNHERINGEN 2017

9

Halsnøy Trelast

TESS er ei heilnorsk verksemd og er i dag største

leverandør i landet, av slanger, slangetilbehør og sveiseprodukt. I tillegg kjem eit breitt spekter av tenester, drift- og vedlikehaldsprodukt og spesialproduksjon.

Frå etableringa i 1968 har TESS hatt jamn vekst og er no etablert på stader rundt om i heile landet. Over 100 servicesenter sørgar for kontinuerlege vareforsyningar og teknisk slangeservice til industrikundane våre. Eit servicesenter inneheld slangeverkstad, serviceverkstad og butikk. I tillegg kjem mobilservice. Medarbeiderane våre er alltid fagfolk som veit kva fagfolk krev.

EKTE BYGGKOMPETANSE EINEBUSTADER

TILBYGG

GRUNNARBEID

Tlf. 53 47 30 10

FLEIRBUSTADER

RENOVERING GRAVING

HYTTER

GARASJAR BYGGEVARER

Velkommen til ein fagprat!

Velkommen til ein fagprat! TESS Kvinnherad

TESS Odda

TESS Boliden

Husnes Industriområde Almerket 26 -28 Eitrheim, 5750 ODDA TESS Kvinnherad TESS Odda 45A, 5460 Husnes 5750 ODDA 53 65 18 50TESS Boliden 53Husnes 48 80 40 Industriområde 53 64 40Almerket 80 boliden@tess.no 26 -28 Eitrheim, 5750 ODDA kvinnherad@tess.no odda@tess.no 45A, 5460 Husnes 5750 ODDA 53 65 18 50

53 48 80 40 kvinnherad@tess.no

53 64 40 80 odda@tess.no

boliden@tess.no

halsnoy-trelast.no

Nytt byggjefelt i Sandvikjo på Halsnøy!

Teknisk totalentreprenør • elektro • maritim elektro • rør • ventilasjon • telekom • automasjon • kulde- og varmepumpe

Sørvendte fine tomter med kort veg til skule, barnehage, kunstgrasbane og butikk. Flott turområde. Mulighet for kjøp av nausttomt. Tomtene har ei fantastisk utsikt over Sunnhordlandsbassenget! Tlf. 53 47 30 10 post@htrelast.no • www.htrelast.no

Vi har brei erfaring med både små og store tverrfaglege prosjekt. Oppdraga varierer frå sjekk av elektriske anlegg i bustadar til oppstart, vedlikehald og internkontroll av større bygg og anlegg. Vi har spisskompetanse innan dei ulike fagfelta, noko som gjer at vi har ei tverrfagleg tilnærming i måten vi jobbar på. I tillegg til fagleg beidde, har vi r behageleg og få ein mei ed m også opparbeidd oss brei erfaring Spar straum r tu innetempera MPE U P frå ulike bransjar. E M R TOSHIBA VA d! r eit godt tilbo Ta kontakt fo 7 45 46 1 tlf. 94 Arild Søgnen

Stord: 53 40 93 00 Avd. Husnes: 982 40 649 Avd. Bømlo: 982 40 648

www.applytb.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

10

Stian Olderkjær pendlar dagleg frå Husnes til jobb på Bømlo, og meiner kvinnheringane har noko å læra av bømlingane når det kjem til satsing på veg og samferdsle. MONA GRØNNINGEN mona@kvinnheringen.no Foto: Jonn Karl Sætre

– SJÅ TIL BØMLO FOR GODE LØYSINGAR

I april 2015 flytta Olderkjær frå millionbyen Cape Town i Sør-­ Afrika og heim til Kvinnherad med familien sin. I juni starta han i jobb som SLT-koordinator i Bømlo kommune. Dagleg pendlar han tre timar tur-retur frå Husnes til Bømlo. – Eg «klokkar inn» på ferja og nyttar tida der til å lesa e-postar og førebu arbeidsdagen. Av og til kan eg også ha heimekontor på Husnes, men ikkje kvar dag. Det er viktig å vera fysisk til stades og å snakka med folk ansikt til ansikt i jobben min. Etter at han flytta heim og fekk oppleva pendlinga på kroppen, har engasjementet for samferdsle auka. – Eg har hatt mange ferdigskrivne lesarinnlegg i hovudet som eg aldri har sendt, fortel han.

Dårlege vegar og ferjer

Det er spesielt tre ting som irriterer Olderkjær når han pend-

lar til Bømlo, og problema ligg i Kvinnherad: – Det første er at vi har dårlege vegar, spesielt når du kjem ut gjennom tunnelen på Halsnøysida. Vegen i tunnelen er fin, men vegane på øya er ikkje laga for all trafikken som går der, som til dømes tungtransporten. Det andre er kor sårbar denne vegen til Ranavik er viss vegen eller tunnelen blir stengt på grunn av ulukker. Då blir du ståande, og har ingen andre vegar du kan køyra for å komma til Stord-sida. Det tredje og siste er at ferjesambanda er for ustabile, spesielt Ranavik– Skjersholmane. Du veit aldri om ferja går når den skal. Det er blitt betre, men framleis skjer det at eg har kome for seint på jobb eller kjem seint heim. Olderkjær seier det nesten kjennest som om avstanden til og frå Kvinnherad er blitt lengre enn då han var ung. – Eg har budd vekke i 20 år, og


KVINNHERINGEN 2017

11

Dette har Bømlo fått til

GODE RÅD: Rådmann på Bømlo, Geir Aga, rår Kvinnherad kommune til å bruka god tid på vegplanlegging og sikra støtte hos politikarar og folket før ein går i gang. – Ta kampane før, og ikkje undervegs, seier han. (Foto: Simon Knutsson Sortland).

– Vi tok kampane om prioritering med éin gong, i staden for undervegs, fortel rådmann Geir Aga om korleis dei klarte å få så flotte vegar på Bømlo. MONA GRØNNINGEN mona@kvinnheringen.no

har ikkje følgd med på utviklinga heime, men eg opplever at kollektivtilbodet er blitt dårlegare enn det var. Før hadde vi til dømes Os-ruta frå Herøysundet, og eg trur også det gjekk fleire bussar.

Bømlo har fått det til

Olderkjær meiner kvinnheringane må samla seg om eitt felles mål, og at det hastar: – Vi må vera framtidsretta, og samla oss om eit felles mål om å kopla oss på hovudvegane mot aust og vest. Det er den einaste måten vi kan konkurrera om arbeidsplassar i framtida. Og er vi ikkje på «ballen» no, risikerer vi å hamna vekk frå begge hovudfartsårene. Det vil heile Kvinnherad li av. Vi må tenkja heilskap, det som gagnar éi bygd vil gagna dei andre også, meiner han. Og det er her han meiner Bømlo kommune har gjort mykje

rett både med «Bømlopakken» og «Trekantsambandet». – Dei har vore framsynte og skjønt at dei er ein utkant. Dei har nok vore veldig usamde og hatt mange rundar, men klarte til slutt å bli samde. Dei valde å behalda bompengeordninga etter at Trekantsambandet var ferdig, med ny bompengering rundt Svortland for å finansiera oppgradering av vegsystemet på øya. Ti minutt blei kutta kvar veg då dei opna den nye hovudvegen frå brua til Svortland. Den vegen er fantastisk å køyra på, og har omtrent EU-standard.

Ny teknologi vil hjelpa

Olderkjær peikar på at det ikkje er sikkert det er industri vi kan leva av i Kvinnherad i framtida, vi må ha fleire bein å stå på, og då er samferdsle viktig. For unge folk som ønskjer å flytta heim er det viktig at effektiv pendling til jobbar i nabokommunane og

byane er mogleg. Han er ikkje så oppteken av akkurat kva løysing kvinnheringane blir samde om, så lenge vi blir samde og får formidla dette politisk. Men han synest også det kan vera lurt å sjå seg tilbake og evaluera tidlegare løysingar ein har fått på plass: – Eg synest til dømes det er spesielt at to av dei største vegprosjekta, Folgefonntunnelen og Halsnøytunnelen, er så bakvendte når det gjeld kor det bur flest folk i Kvinnherad. Er det då rett å bruka så mykje pengar på det? Kommunikasjonsvegane må vera logisk plasserte. Han håpar ny teknologi innanfor transportmiddel vil gjera det endå betre å bu i utkantane i framtida. – Til dømes ser ein jo for seg i Nasjonal Transportplan at vi får førarlause bilar i løpet av 10–15 år, men då må vegnettet vårt vera klart for det. Det er no vi må vera på «ballen».

Kystkommunen Bømlo har nesten 12.000 innbyggjarar. Korleis klarte dei å oppgradera vegnettet sitt, og har dei gode råd til Kvinnherad kommune? – Noko blei til før mi tid som rådmann, men det siste som er gjort kjenner eg godt til. Det begynte med tunge diskusjonar om kva overordna grep ein skulle ta, og ein blei samde om å laga skikkeleg veg til regionsenteret, og å binda saman alle delsentra i eit tenleg vegnett med gang- og sykkelvegar, fortel han. Ein bestemte seg så for å laga «Bømlopakken 1», ein vegpakke beståande av mange delpakkar. – Det smarte var at ein tok «fighten» med prioritering med éin gong. Veldig mange stader tar ein desse kampane undervegs, som gjer at prosjekta ikkje kjem i gang eller blir forseinka. Når ein såg at ein ikkje hadde pengar, men likevel ville gjera ferdig ein del av prosjekta, starta ein med «Bømlopakken 2». Det betydde at ein gjer Bømlopakken 1 ferdig, i tillegg til at ein tek med mindre tiltak slik at småbygdene fekk betre veg, forklarar Aga. Forslaget med å løysa det på denne måten gjorde at 26 av 27 kommunestyrerepresentantar røysta for. – Politikarane forstod at viss ein står samla og er einige før dette når sentrale styresmakter, så står saka mykje sterkare.

Spleiselag

Når det gjeld finansieringa av dei nye vegane, seier rådmann Aga at det er eit spleiselag mellom trafikantane, fylket og staten. – Av Bømlopakken 1 beta-

lar trafikantane rundt 60 prosent, fylket og staten dekker resten. Av Bømlopakken 2 er fylket inne med 10 prosent av kostnadane, medan folk på øya betalar resten med bompengar. Folk meiner dei nye vegane lettar kvardagen såpass at dei er villige til å betala for det. Aga seier at også industribedriftene er svært nøgde med den nye hovudvegen: – Dei får køyra på flott tofeltsveg, og Europaveg 134 er nesten ikkje finare nokon stad. Eg har også lagt merke til at både rullestolbrukarar og familiar med syklar og barnevogner kan nytta desse hovudfartsårene, fordi dei er universelt utforma med skikkeleg gang- og sykkelveg. Bømlo-rådmannen rår Kvinnherad kommune til å bruka god tid på prosessane i vegprosjekt, og sikra brei støtte hos politikarane og folket. – Det vil alltid vera nokon som er imot bompengar fordi dei meiner bilar er så hardt skatta frå før. Men når spelereglane er slik at staten ikkje brukar meir pengar på veg, må ein bita det i seg og innsjå at det må bli eit spleiselag, seier Aga. Dette er gjort og skal gjerast på Bømlo • Det er bygd ny veg frå Bømlo sitt kommunesenter til regionsenteret Leirvik. • Det er bygd armar frå hovudveg til industristadene Rubbestadneset og Øklandsvåg. • Det er bygd arm frå hovudveg til det største delsenteret på øya, Moster. • A rbeidet med ein veg langs heile øya frå delsenteret Langevåg til Svortland er i gang. (Samla kostnad rundt tre mill.). Denne vegen vil passera eit anna delsenter; Finnås. Dermed får alle delsentra betre veg mot kommunesenteret, og dermed også mot regionsenteret og europavegnettet som går over Stord.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

12

Ta va bilen re på din!

Me tilbyr:

• Alt i grAving • MAssetrAnsport • Utleige

ølve bilsenter A.s

Kvinnherad Maskin AS

•Bilverkstad •Bilberging •Bensinstasjon

5462 Herøysundet – Mobil: 970 67 097 michael@kvinnheradmaskin.no

5637 ØLVE • obaoelve@online.no • Tlf.: 53 48 91 76

BM

Bygg- og tømrermester I Byggmester Stensletten AS set vi fokus på effektiv og solid arbeid. Med våre dyktige fagarbeidarar kan vi hjelpa deg å realisera byggjeplanane dine, frå prosjektering til ferdigstilling.

StenSletten

Vi kan mellom anna tilby deg sterk kompetanse i våre felt:

• RenoveRing • nybygg • gaRasjaR • badeRom – og gode løysingar innan prefabrikering

Tlf. 908 80 071

Ring oss for ei gratis synfaring!

bogsnes 19, 5460 Husnes – even@bmstensletten.no – www.bmstensletten.no

-din lokale grafiske samarbeidspartner p 53 65 03 20 • post@oddatrykk.no • www.oddatrykk.no

TRYKKSAKER

LOGO & GRAFISK PROFIL

NETTSIDE

KLÆR PROFILERING

REKLAMEARTIKLER PROFILERING

STORFORMAT, UTST. & FLAGG

BILREKLAME & SOLFILM

Stort utval av profilklede. Sjå i katalogane våre på oddatrykk.no

Frå PDF til ferdig trykksak i ein og same maskin!

Konica Minolta sin nyaste digitale trykkmaskin C6100, står på pinne for deg! MEDLEM I MERK-KJEDEN

SKILT & VINDUSREKLAME


KVINNHERINGEN 2016

13

FOR TREIGT: Hilde Enstad meiner det hat gått for treigt med planlegginga av ny ferjestad i Kvinnherad og på Stord.

PÅ TVERS FOR NYTT FERJESMABAND Kvinnherad Arbeidarparti hadde ved sist kommuneval i fanesak å få ferja til å gå mellom Sunde–Jekte­ vik. Dei ville koma Stord i møte fordi naboen ikkje såg for seg andre ferjeløysingar i Rommetveit-­ området. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

– Vi må etter kvart koma fram til ei felles løysing som begge partar kan leva med. Det har vore utgreidd og utgreidd sidan ein flytta ferja frå Leirvik til Skjersholmane. Skjersholmane var ei midlertidig løysing. Det har gått altfor lang tid no. Det ligg enno litt i det blå, fordi vi er ueinige både internt i Kvinnherad og på Stord. Det er eit vanskeleg arbeid vi skal i gang med. Kva som er den beste løysinga, veit ein ikkje, seier Hilde Enstad. Ap-politikaren meiner det vil vera håplaust å bruka midlar på nye ferjestø på begge sider, som igjen vil krevja utbetring av tilførselsvegar. – Kor viktig blir E39 i planleggingsarbeidet? – Det er den vi må knyta oss opp mot. Stord er opptatt av reisetida mellom Husnes og Leirvik. Men kvinnheringar som skal til Leirvik tek snøggbåten. Det er dei som skal vidare vi må ha ei brukande ferjeløysing for. Og det er ein grunn for at vi har peika på Jektevik. Der ein har ein òg høve til å reisa vidare med kystbuss. Ein må gå inn i dialogen med eit ope sin, og ikkje låsa seg fast slik ein har gjort. Vi har eit ønske om ein Sunnhordlandsdiagonal i framtida. Den blir kostbar, så det gjeld å tenka langsiktig. Enstad ønskjer ikkje å svara på om ho opplever Stord-politikarane som meir samarbeidsvillige enn tidlegare. – Vi har sett på løysingar med Arbei-

darpartiet på Stord og har hatt ein god dialog. Vi må først møtast, men eg går inn i dette med godt mot, seier Enstad. – Er dette ei viktigare sak for Kvinneherad enn for Stord? – Det trur eg. Det er nok fordi Stord har sett på seg sjølv som dei som held arbeidsplassar, driv varehandel og har sjukehus. Det er oss kvinnheringar som kjem til dei. Men dei må sjå kor viktige vi er for dei. Vi brukar sjukehuset, går på skule og jobbar i ulike verksemder på Stord. Sjå berre kaoset på Sunde-kaien. Vi kan bli sterkare og betre om vi kan koma saman på ein enklare måte, slår Enstad fast. Torsdag 30. november er første møte i samarbeidsgruppa. Dei seks politikarane møtest då på Husnes.

STORD ER OPPTATT AV REISETIDA MELLOM HUSNES OG LEIRVIK. MEN KVINNHERINGAR SOM SKAL TIL LEIRVIK TEK SNØGGBÅTEN. DET ER DEI SOM SKAL VIDARE VI MÅ HA EI BRUKANDE FERJELØYSING FOR. Hilde Enstad Arbeidarpartiet

www.hmr.no

HMR er en prioritert samarbeidspartner for prosessindustri, skipsverft, entreprenører og energibransje.

HMR Group AS Prestnesvegen 68, 5450 Sunde E-post: hmr@hmr.no www.hmr.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

14

Fire i farten i Kvinnherad Kor bør ferjekaien liggja her på Kvinnherad-sida, og kvifor?

KVINNHERAD–STORD-SAMBA Korleis skal Kvinnherad sjå ut i framtida? Meiningane er mange. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

Arve Rødland, Husnes Storsenter – Eg synest ferja bør gå frå Sunde. Det vil vera betre for fleirtalet. Vegane over Halsnøy er heller ikkje så gode. Ein kan ta dyrare billettar på ferja slik at bompengar for tunnelen i staden kan gå inn den vegen.

Greta Helland og Else Raud­ stein, Husnes Storsenter. – Den må gå frå Sunde. Slik det er no, er det altfor dyrt dersom ein skal til sjukehuset på Stord, for eksempel. Det er fint med tunnel til Halsnøy, men kva med oss i Husnes-området? Vi saknar Sunde-ferja. Det var mykje enklare.

Skal ferja til Stord flyttast tilbake til fastlandet, eller bør den halda fram å gå frå Halsnøy? Korleis skal vi kopla oss på ferjefri E39 når den kjem? Og korleis vil ein arm frå E134 til E39 sjå ut? Er det realistisk med bru frå Teigen over Opsangersvatnet, via Podlen og bru vidare til Huglo? Sunnhordlandsdiagonalen ligg langt framme i tid, men arbeidet med E39 er ikkje så langt unna. Kjem brua frå Tysnes til Os, og kva vil eit val av midtre trasé frå Stord til Tysnes ha å seia for oss kvinnheringar? Nokre alternative ferjekaiar Kvinnherad: 1. Ranavik 2. Klosterneset 3. Sunde

Ferja vart flytta frå Sunde i 2008 då Halsnøytunnelen stod ferdig. Mange ønskjer ferja tilbake til fastlandet. Det skjer truleg ikkje før bompengeperioden er ferdig for tunnelen. Så spørst det om den er nedbetalt innan 2023. Mange el-bilar gjer at nedbetalinga går seinare enn planlagt. Bogsnes på Husnes er også spelt inn som alternativ til nytt ferjestø på fastlandssida. Eller ønskjer politikarane at ferja skal halda fram å gå frå Halsnøy også i framtida? Klosterneset på vestsida av Halsnøy har vore eit alternativ. Er det er like aktuelt etter at den nye kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger kom tidlegare i haust. Der står det nemleg at dei vestlege delane av området er omfatta av forslag til marin verneplan. Stord: 4. Skjersholmane 5. Djupevika 6. Leirvik 7. Kvednaneset 8. Jektevik

Arild Landa, Sæbøvik Den bør liggja på ­Sunde. Halsnøy er ikkje kalibrert for trafikken.

Bjarnhild Lygre Sjo, Eidsmarka På Sunde, dersom ein finn ei god løysing for resten av bompengeperioden.

Sandvikvåg

Ferja går i dag til Skjersholmane frå Kvinnherad. Ordførar Peder Sjo Slettebø, blant mange, ønsker ei nedkorting av reisetida mellom regionsentera Leirvik og Husnes. Djupevika sør for Leirvik sentrum har vore eitt alternativ, og Kvednaneset nord for Rommetveit eitt. Kvinnherad kommunestyre konstaterte i august at ferjestø på Djupavikneset ikkje let seg gjennomføra. SF-politikar Gaute Lund er ein av dei som meiner det er urealistisk å bygga nytt ferjestø mellom Leirvik og Rommetveit fordi det er eit så tett bebygd område. Lund – og andre – meiner ferja bør gå frå Sunde til Jektevik. Og til Hodnanes på Tysnes når E39 står ferdig, dersom sørleg trasé for kryssing av fjorden blir valt.

J

STORD

BØMLO

Kve

Le

Teiknforklaring Midtre trassé (Raunholmen, Stord – Neset, Tysnes)

Bru

Sørleg trassé

Sunnhordlandsdiagonalen

Tunnel


KVINNHERINGEN 2017

15

ANDET

Bergen

Fire i farten på Leirvik

Hordalandsdiagonalen Sunnhordlandsdiagonalen Odda

E39

Grostøl

Husnes

Leirvik

Oslo

E134

Kor bør ferjekaien liggja her på Stord-sida, og kvifor?

E134 E134

E39

Stavanger Atle Myhre (46), Leirvik

– Akkurat kor kaien bør liggja har eg ikkje så mange meiningar om, så lenge overfartstida er kortast mogleg.

TYSNES

Økland

8 Jektevik

KVINNHERAD

Hodnanes

Husnes

HUGLO

ednaneset

Gudrun O. Pettersen (70), Leirvik – Skjersholmane er greitt, men det betyr jo lang reiseveg. Eg syntest det var greiare når kaien låg i Leirvik sentrum, og synest den nye kaien burde lege minst like sentralt utan å øydeleggja sentrumsbildet for mykje.

7 Tveitnes

eirvik

Klosterneset 2

6

3 Ranavik 1

Sunde Hege Olaussen (40), Børtveit – Eg synest Skjersholmane er ein grei plass å ha ferjekaien på, sjølv om det er litt avsides.

5 Djupavika 4 Skjersholmane

Alternative ferjekaiar i sambandet Kvinnherad–Stord 1 Ranavik

2 Klosterneset

4 Skjersholmane

3 Sunde

5 Djupavika

6 Leirvik

7 Kvednaneset 8 Jektevik

Omar Zahl Pettersen (53), Ås – Ein burde fått tak i den gassferja som gjekk på Tau, og som blei teken ut av sambandet fordi den gjekk for fort! Det viktigaste er jo å ha moderne ferjemateriell som kortar ned overfartstida, og då er det det same kor kaien ligg.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

16

KRONIKK

Om bompengar, austevollingar, halsnøybuar og litt til «Livet har aldri vært rettferdig», syng Reidar Brendeland. Sant nok. Og ikkje meir rettferdig blir det med bompengar over alt heller. Same sum for fattig og rik. KRONIKK AV HÅKON RØSTBØ Ein alltid optimistisk samferdsleentusiast

I desse dagar vert planen for bompengeringen i Kvinnherad spikra. Du slepp ikkje unna same kor du skal inn og ut av kommunen. Men skal ein få gjort noko med vegstandarden på hovudvegane våre, er det vel ikkje anna råd. Dette skulle jo Frp få slutt på då dei kom i regjering. Og me vart vel ikkje mindre optimistiske då den lokale Frp-leiaren vart styreleiar i bompengeselskapet for Halsnøysambandet og fekk seg jobb i Oslo. Han kunne tatt ein preik med partikollegaen sin, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, og fått sletta bompengelånet. Ferdig arbeid og gratis tunell. Litt for godt til å vera sant kanskje. Det var nokre få bompengelån som vart sletta då Frp fekk ministerposten, mest som symbolpolitikk sidan dei nærmast hadde lova å fjerna alle bomstasjonar viss dei kom i regjering. Bompengar inn og ut av kommunen er éin ting, verre er det med bompengar internt, slik Halsnøysambandet vert finansiert. Ein konstant utgiftspost for folk, næringsliv og kommune, og bremsekloss for livsutfalding og samhandling. Ved at det store fleirtalet av reisande vert tvinga gjennom bomstasjonen på Tofte for å reisa inn og ut av kommunen, vert det slik òg kravd inn bompengar eksternt. Det kunne det vore aksept for dersom ein betalte for eit betre og kortare samband. Slik er det som me veit ikkje. I det såkalla «nytteprinsippet» som EU sitt overvakingsorgan ESA legg til grunn for bompengesamband heiter det som hovudregel: Alle som har nytte av eit bompengesamband skal betala, og alle som betalar skal ha nytte av sambandet. Det kan vel knapt seiast å vera tilfelle for dette sambandet. Reaksjonen såg ein straks. Trafikken mellom Kvinnherad og Stord, det den gong største sambandet i kommunen, datt som ein stein, medan sambandet over fjorden i nord auka markant og er no det klart største. Ei utvikling som berre har auka på i etterkant. No er det forhåpentlegvis berre vel fem år igjen med bompengar, dersom det då ikkje vert mange fleire genuint miljøbevisste halsnøybuar som passerer gratis gjennom bomstasjonen. Måtte tunellen finansierast på denne

BOM STOPP: Håkon Røstbø skriv kronikk om bompengar. (Foto: Mona Grønningen).

måten? Var det dette valet av trasè Kvinnherad–Stord som var best for flest innbyggjarar, kommune og næringsliv, særleg på denne sida av fjorden? Nokre av oss prøvde å visa til korleis Austevoll skulle finansiera Austevollsbrua som bind saman øykommunen. Dei fekk gjennomslag for både førehands- og 15 år med etterhandsbompengar i ferjesambanda i begge endar av kommunen for å finansiera eit internt samband. I tillegg gav dei frå seg ferje nr. to mellom Hufthamar og Krokeide for å få utbetalt ferjeavløysingsmidlar. Slik fekk dei ordna det slik at internsambandet Austevollsbrua vart gratis å køyra frå dag ein. Og austevollingane kunne glisa tilfreds kvar gong dei køyrde over brua. Etter kort tid vart trafikken for stor for éi ferje, og ferje nr. to måtte på plass igjen, betalt med fylkesmidlar frå meg og deg. Kunne det vore lagt bompengar på til dømes ferjesambanda Utåker–Skånevik og Ranavik–Skjersholmane eller Sunde–Jektevik? Sistnemnde var heilt klart folket, næringslivet og ikkje minst transportnæringa sitt ønske. Slik kunne Halsnøytunellen vore gratis frå dag ein. Kva hadde tent folket, kommunane og næringslivet best? Innbyggjarinitiativ med over 3000 underskrifter for Sunde–Jektevik var nyttelaust. Austevollsmodellen måtte for all del ikkje adopterast. Til finansiering gjekk ein til og med inn for å leggja ned snøggbåten på Sunde til fordel for Ranavik. Som om det ikkje var nok at Herøysundruta var nedlagt. Snøggbåtkaien på Sunde vart etter mediefokus heldigvis ikkje nedlagt, og takk og pris for det. På sikt må brusamband over fjorden

med Sunnhordlandsdiagonalen som bindeledd på arm E134 og E39 Hordfast til Bergen vera målet. Det må pressast på politisk for KVU for arm E134 til Bergen. Kan det vera fleirtal for dette i Stortinget no? Magne Rommetveit og Liv Kari Eskeland: Om de les dette – de har ein jobb og gjera! I desse dagar pågår eit interkommunalt arbeid for å korta ned reisetida mellom regionsentera Leirvik og Husnes. Ei rask ferje Sunde–Jektevik vil vera mykje meir tenleg enn dagens tragiske samband. Det ryktast at Sævarhagsvikjo er halt opp att frå sylinderarkivet. Når Hordfast opnar skal det halda hardt om me får behalda snøggbåtane til Bergen. I det perspektivet, og dersom ferjestø i Sævarhagsvikjo mot alle odds skulle bli realisert, opnar det for ei rask ferje (20 knop) mellom Sunde og Sævarhagsvikjo som også erstattar snøggbåtane Sunde–Ranavik–Leirvik. Med 20 min. overfartstid vil me oppnå ei reisetid mellom Husnes og Leirvik på 30 min. mot 42–43 min. over Halsnøy og ferje Klosterneset–Sævarhagsvikjo. Då er på ein måte ringen slutta for min del. I 2003 etablerte Arne Hauge, Viggo Agdestein, Ståle Stoknes og underteikna, pådrivarorganisasjonen «Effektiv kommunikasjon Kvinnherad– Stord» med mål om å oppretta eit hurtigferjesamband mellom Sunde og Leirvik med 25 min. overfartstid. Det klarte me ikkje. Heller ikkje ferje Sunde–Jekte­ vik – så langt. Jaja. Ei pil peikar i alle fall oppover i Kvinnherad, og her er eg sjølv ein god bidragsytar. Nemleg forgubbing. Det kan ingen ta frå oss – eller kan nokon det?


KVINNHERINGEN 2017

17

REIN ENERGI

Verdens første Verdens første svanemerkede svanemerkede kontorstol: kontorstol:

SKL produserer elektrisk energi frå rein vasskraft - nok til 125.000 norske husstandar

HÅG Capisco HÅG Capisco N

Heimeside: www.skl.as

IC E C O L A

B EC OLA IC B RD

Instagram: sklvannkraft

EL

O

N

RD

EL

O

Facebook: sklvannkraft

231 057 HÅG Capisco 8106 in Fame 231 057 HÅG Capisco 8106 in Fame

Stikk innom standen vår på utdanningsmessa.

Alt i møblar og arkivløysingar

www.skl.as

Kampanjetilbud hos Odda Bilsenter AS Passion forPassion for moVement moVement

Be oss om forslag og pris til ditt kontor

Be oss om forslag og pris til ditt kontor

Samarbeidspartneren til næringslivet i Odda

– alltid ei god løysing på lager...

A Brand of Scandinavian Business Seating

Ver velkomne i Allmerke10B 38 Ver velkomne innominnom i Tyssedalsvegen eller kontakt oss via tlf. 913 73 991 / post@boerve.no 73epost: 991 epost: post@boerve.no A Brand of Scandinavian Business eller ring ossSeating tlf. 913

www.hag.no

www.hag.no

HÅG_ann_Bellona_200x297.indd 1

*

2,9p% rter å Transpo

6/6/11 1:12 PM

HÅG_ann_Bellona_200x297.indd 1

rente

6/6/11 1:12 PM

Totallevering av bad

Tilbudene gjelder ved kjøp av ny bil frem til 30.11.2017. * Forutsetter finansiering hos Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.

Parkeringsvarmer med fjernkontroll til Caddy, Transporter og Crafter

Adaptiv Cruise Control inkl. multifunksjonsratt til Caddy, Transporter og Crafter

eks. mva.

eks. mva.

kr 1.490,-

kr 990,-

Tilbud gjelder t.o.m 30.11.2017. * Forutsetter finansiering hos Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.

Velkommen til vårt bilanlegg på Eitrheim industiområde. Vi er totalleverandør av Volkswagen Nyttekjøretøy med alt innen nybil, bruktbil, service, tilbehør og vedlikehold.

Alt innAn røyrlegging • Nyinstallasjonar • Serviceoppdrag • Kamerainspeksjon • Trykktesting • Vannboren varme har vi fått god erfaring med

Børnes 23, 5463 Uskedalen E-post: arvid.hjelmeland@knett.no

tlf. 926 40 545

Odda Bilsenter AS Eitrheim, 5750 Odda. Tlf.: 53 65 04 10 www.odda-bilsenter.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

18

u KVINNHERAD–STORD-SAMBANDET

FRYKTAR HØGRE, SP OG KRF

DRØYMER: Gaute Lund drøymer om å få ferja tilbake til fastlandet, og om rute til Jektevik, Hodnanes eller Huglo.

– Eg er redd den rådande politiske alliansen vil gi denne saka eit uheldig utfall, meiner Gaute Lund, iDrift-gründer og lokalpolitikar (SF). HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

– Stor usemje blant folk og politikarar gjer jobben med betre tilknyting til Stord svært vanskeleg, seier Lund til Kvinnheringen. Når ein no skal sjå på betre samband til Stord og E39, må ein sjå på kva som gagnar tyngdepunktet i befolkninga, meiner Lund, og viser til strekninga Valen–Uskedalen. – Saka er så viktig at vi må ha alle alternativa utgreidde. Ein kan ikkje halda fram i same spor. For nokre politikarar er Halsnøy– Stord einaste alternativ. Vi må samlast og sjå ope på det. Det er utruleg viktig, for det er ikkje lenge til bompengeperioden for Halsnøytunnelen er over, seier Lund. I kommunestyremøtet i august hadde SF-politikaren to tilleggsframlegg til rådmannen si innstilling om eit interkommunalt samarbeid med Stord. Ein plan-

prosess bør ta omsyn til den totale reisetida mellom regionsentera Husnes og Leirvik, meinte Lund. Han bad også om å ta med alternativ som blir tilgjengelege når bompengeperioden for Halsnøytunnelen er over: – Ein må greia ut alternativ som kan bli aktuelle i framtida, som for eksempel Huglo. Det er uansvarleg å ikkje tenka på ulike alternativ som kjem når vi ikkje lenger er avhengige av å køyra gjennom tunnelen.

– Stord er sjølvsentrerte

Han viser til at det i Høgre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, ikkje er ein einaste fast representant i kommunestyret frå Husnes-området og «ytre luten», og fryktar det vil påverka det framtidige utfallet i saka. – Eg trur ikkje det skjer noko før Halsnøytunnelen er nedbetalt.

I praksis har det ikkje skjedd noko sidan tunnelen kom. Vi står på staden kvil. Det er kome eit nytt initiativ no, med interkommunal samarbeidsgruppe, men eg trur diverre ikkje det vil få fortgang på prosessen. Og det er det fleire grunnar til, seier Lund, og held fram: – Eg skjønar stordabuen sin motstand. Kyststripa frå Leirvik til Rommetveit er tett befolka og bebygd, og motstanden er enorm til nytt ferjeleie her. Dette er òg ein klassisk sentrumperiferi-­dynamikk. Der sentrum er seg sjølve nok, og tek omlandet sitt for gitt, forklarar Lund. – Om ein tel ferjekaier på Stord, er det eit stort antal som ikkje er i bruk, eller som skal ut av bruk når E 39 kjem. Stordabuane treng ikkje fleire kaiar. Samarbeid med Stord om nytt ferjesamband har tidlegare vist seg å vera svært utfordrande. – Det er det viktigaste sambandet vårt ut mot verda. Og dette tek stordabuen for gitt. Når dei argumenterer for sjukehuset sitt, brukar dei oss i argumentasjonen. Det er å vera sjølvsentrerte, seier Lund. Han meiner vi må forstå dyna­

mikken og jobba konstruktivt i staden for å bli irriterte. – Kven skulle trudd at vi berre nokre år etter at ferjekaien stengde på Sunde, skulle bruka heile området til pakering, og at sjølv ikkje dét var nok. Det vitnar om ein kolossal auke i pendling. Folgefonntunnelen kan ikkje samanlikna seg.

– Stord-hint

Lund meiner Sunde–Jektevik er eit naturleg val når området Leirvik til Rommetveit fell ut. – Sunde–Hodnanes (Tysnes) vil vera eit naturleg val seinare, når E39 og brua over Bjørnafjorden står ferdig. Så sant det blir sørleg kryssing. Dette er sjølvsagt lenger fram i tid. Huglo bør også vera eit alternativ, med ferje frå Bjellandsneset eller Husnes. Vi må tenkja langsiktig. Ein kan spara pengar på å unngå nye utbyggingar, og ein vil ta omsyn til fleirtalet i befolkninga. Dersom vi satsar på ferje til Huglo, vil ikkje investeringane vera bortkasta dersom det blir ein Sunnhordlandsdiagonal ein gong i framtida, meiner Lund. – Det er svært viktig å få på plass ei utgreiing no når vi skal

ta stilling til dette. Stord la fram Huglo som eit alternativ for nokre år sidan, men blei nærmast latterleggjort, slik eg hugsar det. Han meiner det er viktig å lytta til kva Stord har å seia. – No har vi sjansen. Dei har kome med hint om at vi må ta omsyn til den totale reisetida mellom regionsentera Leirvik og Husnes. Det er viktig at Kvinnherad også engasjerer seg i arbeidet med Huglosambandet, ifølgje Lund. – Slik at dette blir tilrettelagt for mogleg ferjekai, og for sunnhordlandsdiagonal lenger framme. Sunde-Huglo kan gje ei seglingstid på 18–20 minutt, legg han til. – Eg hugsar det Elisabeth Tharaldsen (FrP) sa for ti år sidan, då Halsnøytunnelen opna. Ho sa at vi ikkje måtte bli for opptekne av eit kortare samband basert på vilkåra i stortingsproposisjonen, altså ferje bunde til å gå frå Halsnøy. Vi måtte tenka på det beste alternativet etter at bompengeperioden er over. Ho var klarsynt. Vi kan ikkje no gå inn i samtalar med Stord og terpa på at ferja skal gå frå Halsnøy. Vi må også diskutera andre alternativ.


KVINNHERINGEN 2017

19

Vi har stort utVal aV dekk!

Prøv oss som din samarbeidspartner på økonomi! Er du i gang med å etablere et firma, eller har du behov for regnskapsbistand i din eksisterende virksomhet?

Spør oss om tilbod!

Spør oss! Vi finner den rette løsningen for deg og din bedrift. Vi i Sumarum tilbyr erfaring, trygghet og faglig kompetanse.

J. lyngnes Bensinstasjon as

Matre - tlf. 53 47 91 15 Ope mån.-fre. 8-19. Laur. 9-18. Søn. 14-17

Sumarum AS - Lonavegen 1, 5460 HUSNES - Tlf. 53 48 22 60 - post@sumarum.no

Marine Harvest er en av Norges største matprodusenter og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land og har 12 700 ansatte. I 2016 omsatte selskapet for 3 510 MEUR. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo børs. Gjennom selskapets visjon «Leading the blue revolution», har Marine Harvest ambisjon om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.

Join the blue revolution

Freshwater • Omvendt Osmose • Kundar over heile verda • Drikkevatn frå sjøvatn • Produsert i Kvinnherad • Framtidsretta produkt • Spanande teknologi

Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten

w w w. n o r wa t e r. n o

Retningslinjer for bruk av logo med firmanavn Logoen Varme & Bad kan også brukes med firmanavn i tillegg. Det er satt noen mål i forhold til dette. teksten skal alltid være 1/4 av VI TRENGER DEG SOM ER FAGUTDANNET INNEN Logobredde logobredden.

Avstanden etter Firmanavnet skal være en 1/2 logo bredde

Avstanden fra skiltet og til

Akvakultur Industri- og næringsmiddelfag Elektro Automasjon

Mekaniske fag Teknisk utdanning Biologiske fag Prosessfag

Ragnar Svensen

Farger: Pantone 300 - C:100-M:50-Y:0-K:0 (R:0-G:9 og Pantone 123 - C:0-M:25-Y:100-K:0 (R:24

Høyden på Firmanavnet skal være fra Varme & Bad teksten i logoen og opp til begynnelsen på VB symbolet. Firmanavn skal alltid stå på linje med Varme & Bad tekst i logoen

Avstanden mellom de to skiltene skal til enhver tid være 1/8 av logo bredden.

www.marineharvest.com Industriavisa 180x120mm 300ppi.indd 1

08.11.2016 13:33:38

Logoene nedenfor er vektoriserte, med korrekte størrelsesforhold

Din VB Røyrleggjar på Husnes

er Du finn oss h

Husnes Røyr As har kontor og lager i detTiltidligare bruk i dokumenter, Møbelringenbygget ved Hellandsbrua. lokale annonser etc. Inngang på baksida av bygget.

Husnes Røyr AS Onarheimsvegen 4, 5460 Husnes post@husnesroyr.no

Logo med firmanavn.

Velkomne innom anten du treng ein pakning eller ønskjer deg eit heilt nytt bad. Vi kan hjelpa deg med alt frå elegante baderomsløysingar og miljøvenlege oppvarmingsløysingar, til røyr i alle dimensjonar.

53 47 59 00 Husnes AS Vakt: 40 40Røyr 43 96 Tlf.:

Vi søkjer etter lærlingar!

Husnes Røyr AS


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

20

REISING KOSTAR BEDRIFTENE MANGE M – Det svekkar næringslivet, seier BKS-sjef Tore Thorkildsen, som etterlyser engasjement hos dei største aktørane. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no

– Kommunen si plassering er det ikkje noko å gjera med, og så er det kostnadsbildet. Samferdsle er dyrt. Men vi har ikkje nok tyngde for å få gjennomslag for dei viktige sakene. Eg saknar engasjement frå dei største næringslivsaktørane i kommunen. Det er nok politisk vilje til dette, men er det tilstrekkeleg? spør Thorkildsen. BKS Industri har nærmare to millionar kroner i årlege utgifter på reiseverksemd, og då er ikkje tida dei brukar på reising teken med. Med rundt 135 arbeidarar – frå Norge og utland – er logistikken svært krevjande for verksemda på Sunde. – Det er enklare å frakta ein medarbeidar frå Polen til Island. Det tek jo nesten lengre tid frå Bergen til Kvinnherad. Det er klart det er noko vi kjenner på, seier Thorkildsen.

– Håplaus ferjeløysing

BKS har arbeid i inn- og utland. Verksemda er leverandør av tenester og produkt til skips-, prosess-, kraft- offshore- og havbruksnæringa. BKS-konsernet er òg etablert med kontor på Laksevåg i Bergen. – Reising svekker konkurransestyrken og effektiviteten vår. I ein tøff marknad har konkurrentar eit fortrinn. Tre timar til Flesland er altfor mykje, seier Thorkildsen. Han fortel at kontoret i Bergen, samanlikna med verksemda på Sunde, gir eit godt bilete på forskjellane. – Vi vel sjølv å bu og arbeida i Kvinnherad. Då vi etablerte kontor i Bergen for to år sidan, hadde vi ein diskusjon på om vi skulle bli verande i Kvinnherad, eller om vi skulle bygga oss opp i Bergen. Thorkildsen har i 17 år hatt jobb og kontor på industriområdet på Sunde, nær ferjeleiet. – Halsnøytunnelen var bra for internkommuniksjonen i Kvinnherad. Den knytte kommunen meir saman. All samferdsle er i så måte positiv. Men då ein valde å flytta ferja over for å finansiera tunnelen, meiner eg vi tapte. Ferja burde halde fram med å gå frå Sunde. Det ville gitt ein betre korrespondanse til Stord for fleirtalet i kommunen. For oss er det ei håplaus løysing slik det er i dag. Vi gjekk to steg fram og så eitt tilbake då ferja vart flytta. Og sidan har utviklinga vore tilnærma null, seier han, og held fram: – For oss er betre tilknytning til ny kyststamveg frå Bergen til Stavanger, svært viktig. Effekten av Folgefonntunnelen, som opna ein heilt ny marknad for oss i

BKS: F.h.: Dagleg leiar Tore Thorkildsen, driftsleiar Håkon Ekeland og Arnljot Hvidevold (Kvalitet/HMS).

Hardanger-området, var enorm. Tenk over kva betre kommunikasjon til Sunnhordland og E39 kan gjera. Berre sjå på korleis Bømlo har utvikla seg etter brua til Stord vart laga. BKS har støtta arbeidet med å få realisert ein Sunnhordlandsdiagonal frå dag éin, påpeikar Thorkildsen. – Det er ei optimal løysing. Det vil løysa ut trafikken både til Bergen og mot aust. Men berre det å få ei ferje som går hurtigare, ville vore fantastisk. I dag brukar vi

Årsnes–Gjermundshamn til Bergen. Stord ville med ein gong blitt ein heilårsveg for oss. – Betre kommunikasjon ville knytt oss til industrien på Stord, til ei verksemd som Kværner. Samferdsle er utruleg viktig for samfunnet vårt, og for konkurransekrafta til næringslivet, sluttar han.

– Eit særs viktig område

Styreleiar i HMR Group AS, Knut Prestnes, anslår at verksemda brukar minimum 2,5 millionar

kroner i året på reiseverksemd. HMR Group har gjennom 2017 hatt rundt 300 arbeidarar i sving omkring i landet. Mesteparten av aktiviteten skjer utanfor Kvinnherad. – Når vi skal ut og besøka kundar, må vi ofte til Flesland for å reisa vidare. Eller om vi skal ha kundar på besøk, så må dei fraktast til Kvinnherad. Det er ei lang reiserute, seier Prestnes. – Tidsbruken er viktig. Jo betre samferdsle, jo fortare får vi folk inn og ut. Jo meir konkurranse-

drivne blir vi i høve til dei i sentrale strøk som ligg tettare opp mot marknaden, seier han. Det viktigaste for framtida blir å gjera kommunikasjonen mot bergensregionen betre, fastslår Prestnes. – Dette området blir særs viktig for næringslivet i åra framover. Sørover mot Haugalandet og Stavanger er òg viktig. Ein må også sjå på hurtigbåtrutene til og frå Flesland. Det er frustrerande at ein er nøydd til å segla innom eller rundt heile sunnhordlandsbassenget før


KVINNHERINGEN 2017

21

MILLIONAR ein dreg vidare i retning Flesland. På 70-talet gjekk båtane kjappare og direkte. Ein nådde Bergen på under to timar. – Har vi nok tyngde og enga­ sjement? – Mange verksemder har stilt seg bak Sunnhordlandsdiagonalen og ønskjer påkopling til ferjefri E39. Slik eg oppfattar det, har store delar av næringslivet stilt seg bak. Dette vil bli ei politisk utfordring. Det er vilje og eit positivt engasjement, blant anna med ordføraren i spissen. Det er mi oppfatning, seier industrileiaren.

Tek gjerne ein dugnad

Dagleg leiar i Kvinnherad Elektro, Knut Johannes Helvik, påpeikar at næringslivet i Kvinnherad kommune har

arbeidsgiveravgift på 10,6 prosent, blant anna som følgje av den geografiske plasseringa vår. – Vi er gjerne med på dugnad for å betala ned større vegprosjekt så lenge ein ser ende på det. Men det er ingen tvil om at Halsnøysambandet, spesielt, er svært kostbart for oss. Summa summarum er kostnadane ei stor belastning. Vi betaler rundt ein halv million årleg i reiseutgifter. Problemet er at bompengeutgifter har teke av dei siste åra. Det er om og gjera å overleva undervegs. Vi ønskjer oss ikkje tilbake til slik det var før Folgefonn- og Halsnøytunnelen. Det er likevel viktig at desse innkrevjingane ikkje fører til at verksemdene byrjar å oppføra seg annleis, meiner Helvik.

TENK OVER KVA BETRE KOMMUNIKASJON TIL SUNNHORDLAND OG E39 KAN GJERA. BERRE SJÅ PÅ KORLEIS BØMLO HAR UTVIKLA SEG ETTER BRUA TIL STORD VART LAGA. Tore Thorkildsen

Du kan bli lærling til sjøs hvis du velger: • Vg1 TIP eller Vg1 Elektro og videre - Vg2 Maritime fag • Vg1 Elektro og videre - Vg2 Elenergi og Vg3 Maritim elektriker • Vg1 Restaurant- og matfag og videre - Vg2 Kokk- og servitørfag CARBON14.NO

Vi tegner lærekontrakt i fagene: • • • • Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge Smedasundet 97B, 5525 Haugesund Tlf. 52 70 89 20

Matros Motormann Maritim elektriker Institusjonskokk

For mer info: www.maropp.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

22

ORDFØRAREN OM VEGEN VIDARE

FERJEMANN: Kvinnherad–Stord-sambandet har vore ei viktig sak for Peder Sjo Slettebø i lang tid. Saka har vist seg å vera svært utfordrande.

Peder Sjo Slettebø (31) har sete som ordførar i litt over to år. Denne hausten vart «Kvinnheradpakken» vedtatt, ein pakke som skal sikra utbetring og vedlikehald av dei mest utsette vegstrekningane i Kvinnherad kommune. HÅVARD RØYRVIK haavard@kvinnheringen.no Foto: Jonn Karl Sætre

SYNFARING: Ordføraren i preik med ein arbeidar. Denne vinteren blir Opsangervegen ny.

I november skal ei interkommunal gruppe beståande av seks politikarar frå Kvinnherad og Stord møtast for første gong. Målet er nytt Kvinnherad–Stord-­ samband. Det er heller ikkje altfor lenge til byggestart på den planlagde ferjefrie E39. Kyststamvegen som vil gje kvinnheringar betre veg både mot Haugesund og Stavanger i sør, og mot Bergen og Flesland i nord. Men korleis skal vi koma oss inn på denne vegen? Kvinnherad-ordføraren er nøgd etter at Kvinnheradpakken kom på plass, men vedgår at vi har ei gedigen utfordring føre oss. Nemleg å få pilene til å peika i riktig retning igjen. – Vi ønsker å koma i gang med ulike prosjekt i Kvinnheradpakken før bompengesøknaden vert godkjent. Det vil ta tid før Stortinget godkjenner den, og

før ein vil ha høve til å ta bompengar på ferjesambanda Årsnes– Varaldsøy–Gjermundshamn og Kvinnherad–Stord. Derfor ønskjer vi å forskottera midlar der vi har reguleringsplanar klare. Vi vil setja spaden i jorda og koma i gang, seier ordførar Peder Sjo Slettebø til Kvinnheringen. – Kva skjer først? – Neste prosjektet som får oppstart er Fureberg bru og Kroka-parsellen. Så må vi ha ein diskusjon om kva prosjekt som kan vera aktuelle for forskottering. Personleg tenker eg Sandvoll sentrum og Sæbøvik–Eidsvik, samt Opsanger–Porsvik-vegen når reguleringsplanen er klar. Men dette er ikkje berre opp til meg, her skal kommunestyret avgjera. Krav til omfattande planar er årsaka til at det tek tid frå vedtak til oppstart. Vi må derfor priori-


KVINNHERINGEN 2017

tera reguleringsplanar framover. Jo fleire planar ein har klar, jo kjappare kan ein forskottera midlar. – Er du nøgd med Kvinnheradpakken slik den blei? – Absolutt. Ein har gjort for lite med vegane mellom tunnelane. Det gjer ein noko med no. Men om nokre år trur eg vi får behov for «Kvinnheradpakken del 2». Vi får ikkje utbetra alt vi ønsker i denne omgang. Med tanke på det som har skjedd tidlegare, eller det som ikkje har skjedd, er eg godt fornøgd. Det er også særs viktig at planmidlar for betre tilknyting til E39 ligg inne. – Kva er viktig no når kommunen skal inn i dette samarbeidet med Stord om nytt ferjesamband? – Situasjonen er ein annan enn for to år sidan, og eg føler vi

23

har kome eit godt stykke på veg. Tidlegare var det fleirtal i Stord kommunestyre for å ikkje bygga ny kai på Stord. Eg er trygg på at vi skal landa ei god løysing innan rimeleg tid. Det er to ting som er viktig i planlegginga. Det eine er å korta ned reisetida mellom regionsentera Husnes og Leirvik. Det andre er hyppigare avgangar for ferja. Om nokre år kjem det elektriske ferjer. Dei krev ladetid og vil ikkje gå hurtigare enn dei ferjene vi har i dag. Fylket har sine miljøkrav som vi må ta omsyn til. Det blir også viktig for oss å nytta høve til å understreka kva vi kan bidra med i Sunnhordlandsregionen. Det er jo slik at vi om nokre år blir ein del av eit større fylke her på Vestlandet. Derfor må vi i større grad stå saman for ikkje å bli ein utkant i framtida. – Innbyggjartalet vårt står

i beste fall i ro og mange fryktar for utviklinga. Er det noko ordføraren meiner burde vore gjort av tidlegare administrasjon og leiiande parti i Kvinnherad, som ville gjort situasjonen betre enn den vi har i dag? – Ein interkommunal planprosess burde kome for lenge, lenge sidan. Vi har vore for opptatt av skulestruktur og helse- og omsorgsdebatt. Den diskusjonen tok mykje av merksemda vår. For stort fokus på kommunal drift førte til mindre tenking på utvikling. Derfor var det viktig for oss å leggja skuledebatten daud då vi kom til makta. Det er jo slik at pilene peikar feil veg. Derfor er det òg viktig å ha eit ambisiøst investeringsprogram i tida som kjem. – Du har jo sjølv vore svært opptatt av Kvinnherad–Stord-sambandet. Har det vore ein

vanskelegare jobb enn det du førestilte deg då du vart ordførar? – Eg visste det ikkje kom til å bli ei enkel oppgåve. Men vi greidde å få diskusjonen i gang igjen. Eg er meir opptimistisk i dag og trur vi nærmar oss ei løysing. – Kva har betra seg etter at Høgre kom til makta? – Vi er i gong med tidenes løft på vegar og trafikksikring, og vi har for første gong starta opp med ein bustadpakke. Skuledebatten er lagt daud og ein ny idrettshall vil snart stå ferdig. Ein er også i gang med utvikling av kaiområdet og bustadpakke i Rosendal. Husnes sentrum får eit stort løft med nye vegar, eit finare gatebilde, ny kollektivterminal og nytt tenestesenter. Vi har enno ein stor jobb med planarbeid og byggesaker. Her har vi for dårlege planar, det er for vanskeleg

for folk å realisera det dei ønsker. Det tek for lang tid. – Kva blir det viktigaste for utviklinga i åra som kjem? – Samferdsle, bumiljø og fritidsog kulturtilbod. Vi må ha arbeidsplassar, og då er ein avhengig av eit næringsliv i vekst. Vi må leggja til rette for vekst. Eg synest for eksempel den nye idrettshallen på Husnes er svært viktig. Den opnar for nye tilbod. Så må ein arbeida vidare med Husnes som regionssenter. Det må vi i større grad gjera saman med næringslivet. I budsjettet for 2018 får Kvinnherad Næringsservice meir midlar. Det er fordi dette er eit samarbeid vi har tru på og ønsker å vidareutvikla. Vi ønsker òg å utarbeida ein næringsplan som skal konkretisera kva Kvinnherad kommune kan og skal jobba med for å hjelpa næringslivet. – Kvinnheringen har i denne avisa snakka med fleire som er uroa over utviklinga og at dette enno rår ei bygdetenking blant politikarar og andre? – Eg trur oppriktig talt dette er blitt betre. Det er sjølvsagt viktig å ha eit perspektiv som ser på kva vi kan få til saman. Om det skjer noko på Husnes eller i Rosendal i dag, så er mitt inntrykk at den andre parten gler seg over det. Likevel så er det slik at folk er opptatt av si eiga bygd, og slik vil det nok alltid vera, trur eg. – Nokre meiner ferja bør halda fram med å gå frå Halsnøy. Er du einig? – Det er viktig å få gjort eit vedtak slik at nytt ferjesamband kjem før eller samstundes som at nedbetalingsperioden for Halsnøytunnelen (2023, red.anm.) er over, og E39 påbegynt. Plasseringa av ferjestø på Stord-sida bør liggja nær Leirvik. Eg meiner det blir ein omveg å køyra via Huglo eller Tysnes, og det er heller ikkje realistisk å få til noko der innan rimeleg tid. Det blir ekstremt viktig å få ein veg mellom Husnes og Leirvik som er open så ofte som mogleg og med høg frekvens på båtane. Den totale reisetida må bli avgjerande. – SF-politikar Gaute Lund meiner det er urealistisk å byggja nytt ferjeleie mellom Leirvik og Rommetveit? – Det er for tidleg å seia. Vi må få utgreidd dei ulike alternativa. Kva vil for eksempel Klosterneset– Rommetveit ha å seia for flyten i trafikken? Kva frekvens og kva vil opningstida av vegen vera med samband frå fastlandet? Det blir viktig å gå inn i dette prosjektet med eit ope sinn. Det er mange meiningar og samferdsle tek tid. Ein må måla opp att og opp att og smørja seg med tolmod. – Har vi nok tyngde til å få gjennomslag for forslaga våre inn mot sentrale styresmakter? – Det vil eg påstå. Eg opplever no at vi har drahjelp frå fylkeskommunen, som blant anna ønsker å satsa på Kvinnheradpakken. Nabokommunane våre er òg blitt meir bevisste på oss, seier ordføraren.


24

INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

FRAMTIDSFABRIKKEN


KVINNHERINGEN 2017

25

AKTIV GJENG: Ingen tvil om at desse elevane som har valt breiddeidrett som programfag har det moro! Dei synest det er heilt «konge» å få driva med trening og idrett i skuletida. Lengst til høgre står lærar Magne Heien.

Over mange tiår har KVV (Kvinnherad vidaregåande skule) fostra mange talent innanfor ulike felt, som den einaste vidaregåande skulen i Kvinnherad. Her har ungdommar og vaksne frå heile kommunen arbeidskvardagen sin – dei er som eit eige, lite samfunn. Skulen har alltid scora høgt på trivselsundersøkingar, og det forstår vi godt! Over nokre veker har vi vore innom skulen for å ta bilde, og på dei neste sidene får du eit lite innblikk i kva dei driv med på dei ulike linjene.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

26

FRAMTIDSFABRIKKEN

YRANDE LIV: Kantina på KVV er ein fast møteplass for alle som går på skulen. Her kan dei kjøpa ferske rundstykke, salat frå salatbaren og varm mat. Innimellom skjer det kjekke ting her, som denne dagen, då elevrådet hadde quiz.

TREPLANK: Lukta av treverk spreier seg i lokalet når Victoria Andersen Eik på VG1 Bygg- og anleggsteknikk kuttar plank saman med Kristoffer Tangstad og Sander Dolonen Brækken.

JOBBTRENING: Adrian Rolland Då vi besøkte han der jobba han


KVINNHERINGEN 2017

27

på Kvardagslivlinja får vera i arbeidstrening hos Eurospar Husnes. med å sortera papp og plast, og det syntest han var kjekt.

MEKKING: På linja for Teknikk og industriell produksjon (TIP) får elevane jobba med mykje forskjellig. Her utfører VG1-elevane Sindre Mathias Jegteberg frå Dimmelsvik (nærmast) og Sindre Ullebust frå Halsnøy ein bremsesjekk på bil. – Det er ei veldig kjekk linje, fortalde dei. Begge vil jobba som maskinførarar.

FERSKE BOLLAR: Elevane på Kvardagsliv bakar bollar kvar måndag. Desse blir selt i kantina, men tilsette kan også «abonnera» på bollar. Her er alltid like blide Maud Sivertsen ute på runden sin for å dela ut bollar.

FAKTA Kvinnherad vidaregåande skule u 71 fast tilsette (fire i vikariat). u 393 elevar ( pluss 27 på

avdelinga Valekrossen). u Byggjearbeidet med

skulen starta i 1977. Delar av teoribygget vart teke i bruk månadsskiftet august/ september 1978, heile bygget frå og med august 1979. u Oppussinga av skulen starta

17. november 2009, og offisiell opning av «nye» KVV var 2. september 2010. u 6.030 kvadratmeter er knytt til

skulen, med dei ulike bygga.

PANTEMASKIN: Jaran Jensen Eide på VG1 Elektrofag demonstrer eit datastyrt transportband som sorterer metall og plast. Det er eigentleg ei pantemaskin, og er laga i samarbeid med elevane på Teknikk og industriell produksjon (TIP-linja). Bak står lærar Sverre Gjerde.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

28

OH SNAP! Lurer du på kva sprell årets russekull finn på, kan du følgja dei via sosiale medium som Snapchat, Facebook og Instagram.

SVEISING: På TIP-linja får elevane jobba med mange ulike verktøy. Her ser du VG1-elev Gabriella Borgen sveisa metall. SPEL: Desse elevane i innføringsklassen skal læra seg norsk, og då kan ein runde med mimeleiken vera ei artig tilnærming til verb og substantiv. Éin av elevane mima, medan dei andre gjetta, på norsk, sjølvsagt. Då Kvinnheringen var innom var det som du ser god stemning og mykje latter i klasserommet.

KVV har følgjande ­linjer/programfag u Bygg- og anleggsteknikk u Elektrofag u Helse- og oppvekstfag u Service og samferdsle u Teknikk og industriell

produksjon u Studiespesialiserande u Påbygging til generell

studiekompetanse u Innføringskurs for

minoritetsspråklege u T ilrettelagte grupper u Avdeling Valekrossen

LITTERATUR: Therese Koløy Eide (t.v.) og Jenny Skaale på VG2 Studiespesialiserande skal velja seg engelske romanar som dei skal lesa, og her er dei på biblioteket.


KVINNHERINGEN 2017

29

FRAMTIDSFABRIKKEN

FORSØK: Elevar som går på studiespesialiserande kan velja kjemi som fordjupningsdag på VG2 og VG3. Her ser du VG3-elevane Vilde Prestnes Fiskerstrand og Trym Vårdal gjera eit forsøk der dei tenner på ein magnesiumstift inne på labben, for å visa korleis magnesium reagerer med oksygen og varme.

GODE SAMTALAR: På VG1 Helse- og oppvekstfag får elevane prøva seg i praksis – to veker før jul og to veker etter. Ingrid Prestnes Fiskerstrand (t.v.) og Jannike Røssland var i haust i praksis på Husnestunet. Dei likar å vera rundt eldre, og her sit dei i samtale med Magnhild Sundfjord.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

30

Miljø læring trivsel

Treng du skuleplass?

KVV tilbyr mange ulike utdanningsprogram innan yrkesfag og studiespesialisering. Skulen har i tillegg tilbod innan idrett. Vi har nye, fine lokale, eit godt miljø og eit eineståande uteområde!

Velkomen til KVV! Studiespesialisering

Velkommen til Fusa vidaregåande skule! Skulen ligg i Eikelandsosen i Fusa kommune. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Med gjensidig respekt mellom vaksne og elevar, ynskjer me å bidra til at alle lærer og trivest i åra dei er hjå oss.

Studietilbod: • Helse- og oppvekstfag • Naturbruk-akvakultur • Restaurant og matfag • Teknikk og industriell produksjon

• Studieførebuande: Kunst, design og arkitektur • TAF -Helse-Marin-Teknisk

tlf: 56 48 09 00 - e-post: post.fuv@post.hfk.no Besøk nettsida vår: www.hordaland.no/fusavgs

Helse- og oppvekstfag

Vg1 Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Realfag, Vg2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Barne- og ungd.arbeidarfag Vg2 Helsearbeidarfag

Elektrofag

Vg1 Elektrofag Vg2 Elenergi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk

Teknikk og ind. produksjon

Vg1 Teknikk og ind. produksjon Vg2 Industriteknologi

Service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel Vg2 Sal, service og tryggleik

Påbygg

Vg3 Påbyggingsår, yrkesfaga

Innføringsklassen

Innføringsklasse, framandspråklege elevar

Kvardagsliv/arbeidstrening

Tilbod til elevar med særskilte behov

Adr: Opsangersvg.160, 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: post.kvv@hfk.no

Les meir om oss på heimesida vår: kvv.hfk.no www.kvv.hfk.no.

Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Medieproduksjon, service og samferdsel, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet! Les mer om oss på www.lvs.no

Velg yrkesfag – Ta fagbreV Hjemmefra, men ikke alene!

Eit fagbrev gjer deg meir attraktiv i arbeidsmarknaden, og er også eit godt utgongspunkt for deg som vil ta høgare utdanning. Besøk oss på messa!

Aksen, 5480 Husnes, tlf. 53 47 24 60 E-post; post@suo.no/www.suo.no


KVINNHERINGEN 2017

31

Har du tenkt å starta på lappen?

LÆRLINGPLASS

I KOMMUNEN?

ta kontakt med oss i dag!

Kvinnherad Kommune

HAR DU TENKT Du LAPPEN? finn oss på Yrkesmessa! Å STARTA PÅ Ta kontakt med oss i dag!

Har du spørsmål om trafikkopplæring er vi her for å svara deg. Ta ein tur innom standen vår! Du finn oss på Yrkesmessa! Har du spørsmål om trafikkopplæring er vi her for å svara deg. Ta ein tur innom standen vår! www.invia.as - 48 08 88 87 - post@invia.as

www.invia.as - 48 08 88 87 - post@invia.as

I Kvinnherad kommune finn du eit mangfald av stillingar innan: • Skule • Barnehage • Helse, pleie og omsorg • Sosialtenesta • Tekniske tenester • Leiing og administrasjon • Kultur På utdanningsmessa møter du representantar frå kommunen.

SKAL DU SØKJE SKULEPLASS TIL HAUSTEN? SKAL DU SØKJE TIL HAUSTEN? Odda SKULEPLASS vidaregåande skule Odda ividaregåande skule tilbyr opplæring følgjande utdanningsprogram tilbyr opplæring i følgjande utdanningsprogram

YRKESFAG YRKESFAG  Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1  Byggteknikk Vg2

Byggteknikk Vg2  Elektrofag Vg1 ElektrofagVg2 Vg1  El-energi El-energi  HelseogVg2 oppvekstfag Vg1  Helsearbeidarfag Helse- og oppvekstfag Vg2 Vg1  Teknikk Helsearbeidarfag Vg2produksjon Vg1 og industriell Teknikk og industriell produksjon Vg1  Kjemiprosess Vg2 Kjemiprosess  Køyretøy Vg2 Vg2 Køyretøy Vg2 Vg2  Industriteknologi Industriteknologi  Smedfag Vg2 Vg2 • Smedfag Smedfag Vg2 Vg3

STUDIEFØREBUANDE STUDIEFØREBUANDE  Idrettsfag Vg1 Vg1  Idrettsfag Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag Vg3  Studiespesialiserande Vg1 •  Studiespesialiserande Vg1 og Vg3  Vg2 Studiespesialiserande Vg2 og Vg3  Realfag Realfagsamfunnsfag og  Språk,  økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi

Møt oss på Utdanningsmessa på Husnes 29/11! Me har opplæring der DU er. Engsteleg for fråvær? – Me køyrer i fritimen din!

Oddahar hareit eitrikt rikt kulturliv, kulturliv, og og dei dei mange mange lag Odda lag og ogorganisasjonar organisasjonarhar hareit eit Odda har eit rikt kulturliv, og dei mange lag og organisasjonar har eit fritidstilbod har også også mange mangealternativ. alternativ. fritidstilbodtiltildei deifleste. fleste.Dei Dei friluftsinteresserte friluftsinteresserte har fritidstilbod tilwww.hordaland.no/oddavgs dei fleste. Dei friluftsinteresserte – Tlf.har 57 også 30 74mange 00 alternativ.

AG UEGSEUSNUDN- TDO- T HH AU PO P IPDPRIEDTRTEST GTY S MGNYAM S .NNAOS . N O

Skal du ta «lappen?»

Tlf. 90 58 07 84 – www.husnestrafikk.no

Haugesund Haugesund Toppidrettsgymnas Toppidrettsgymnas - Spesialtrenere i alle våre idretter - Spesialtrenere i alle våre idretter - Dyktige faglærere - Dyktige faglærere - Tilbud om alle realfag - Tilbud om alle realfag - Treningsleirer til Spania på alle trinn - Treningsleirer til Spania på alle trinn - Gode eksamensresultater

- Gode eksamensresultater

Med utøveren og eleven i fokus.

Med utøveren og eleven i fokus.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

32

Kvinnherad Elektro AS har i 75 år tilbode elektrotenester til marknaden.

GSÅ REISE SOM EN KONGE

som tidligere var forbeholdt forretningsreisende med tilgjengelig for alle. Vi har gjennom mange år utviklet m vi bruker for å finne de beste reiserutene, hotellene og e uforutsett i løpet av turen, så hjelper vi deg selvfølgelig sonlig reiserådgiver som er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Bestill neste års cruise innen 22. desember og få kr 500,- i rabatt pr. p.

Oppgi «industriavisa» ved bestilling

Gjennom kjøp av Helland Elektro & VVS i Eikelandsosen, samt Vassnes Solutions AS i Ølen, har vi utvida vårt tilbod både geografisk og innan VVS-faget. Tilsaman sysselset gruppa kring 100 tilsette. Innan Bygg og Anlegg har vi hatt store oppdrag som t.d. Kvinnherad Vidaregaånde skule og Ølve Vannbehandlingsanlegg og nye Rosendals-tunet (under arbeid).

se på berg-hansen.no

Du reiser ikke alene

Berg-Hansen Arriva •Tlf. 55 08 80 00 • arriva@berg-hansen.no

Fagbrev i butikkfag? Lurer du på utdanne deg innan sals- og serviceyrket? Vi er godkjent lærebedrift.

Møt oss på utdanningsmessa! Husnes, tlf. 534 71 620

er du næringskunde? vi har ruter for henting av avfall i ditt område.

ring oss på 08899.

Vi tilbyr totalløysingar innan

ELEKTRO og VVS • Samferdsel • Industri • Maritim-offshore • Bygg • Service • Bustad Vi er òg godkjend lærebedrift!

Tlf. 53 48 28 00

post@k-el.no • www.kvinnheradelektro.no


KVINNHERINGEN 2017

33

PÅ BESØK: F.v. May Beate Brakstad, Lisa Jonetta Ølvestveit, Martha Hjelmeland og Fredrik Haugland frå Rosendal ungdomsskule var innom elektrofag då dei besøkte KVV, og syntest det var spennande.

TIANDE­ KLASSINGANE FEKK TESTA KVV Kvinnheringen blei med då 10. klassingar besøkte KVV for å få eit innblikk i korleis skulekvardagen er på dei ulike linjene. MONA GRØNNINGEN mona@kvinnheringen.no

Kvar haust får dei eldste ungdomsskuleelevane på Husnes, Halsnøy og i Rosendal besøkja KVV. Til våren må dei nemleg søkja seg inn på vidaregåande skule, og velja linje/programfag. Målet med KVV-besøket er å gi dei betre grunnlag til å velja, eller eventuelt luka vekk kva linjer dei ikkje ønskjer å gå, basert på inntrykket dei får under besøket. Tiandeklassingane får besøkja KVV i to omgangar: Første gongen er dei innom to linjer og får omvising og informasjon om kva elevane der gjer på. Andre gongen, nokre veker seinare, må dei velja seg éi linje der dei skal vera på «utprøving» ein heil dag. Kvinnheringen var innom då årets tiandeklassingar frå Rosendal ungdomsskule og Øyatun ungdomsskule var på sitt første besøk. Då møtte vi blant anna 15-åringane Fredrik Haugland frå Uskedalen, Lisa Jonetta Ølvestveit frå Åkra, May Beate Brakstad frå Rosendal og Martha Hjelmeland frå Rosendal. Dei hadde valt å først få omvising på elektrofaglinja, og blei viste rundt på dei ulike arbeidsromma av lærarane og VG1-elev Jaran Jensen Eide. Dei fekk også stilla spørsmål. – Korleis er det å få jobb som elektrofagingeniør i Kvinnherad? spurde Lisa Jonetta. – Det er mange store firma her som har behov for den arbeidskrafta, til dømes Hydro Husnes, SKL og Kvinnherad Energi, svarte lærar Erlend Bjørnebøle.

– Og startlønna som elektroingeniør er på over 500.000 i året, la lærar Sverre Gjerde til. Han rådde elevane til å uansett sikra seg fagbrev, og eventuelt ta påbygg eller teknisk fagskule etterpå. – Eg trivst godt på elektro, fordi vi jobbar så praktisk. Det var litt intenst med mykje teori i starten for å få på plass grunnkunnskapen, men så jobba vi meir og meir praktisk, fortalde elev Jensen Eide. Då vi snakka med ungdommane etterpå sat dei igjen med eit godt førsteinntrykk av elektrolinja. – Det verkar som ein lærer veldig mykje spennande og relevant på den linja, som er nyttig sjølv om du ikkje endar opp med å jobba som elektrikar. Og så er du nesten sikra jobb om du tar fagbrev, sa Lisa Jonetta. – Ja, det er jo denne typen arbeidskraft vi har bruk for i framtida, la Fredrik til. Han gjekk vidare til omvising på Teknikk og industriell produksjon (TIP), medan dei tre jentene hadde valt seg Helse- og oppvekstfag der dei fekk informasjon frå VG2-elevar som har valt seg Barne- og ungdomsarbeidarfag etter VG1. – Vi gjer veldig mykje kjekt på skulen. Vi leikar, er kreative og er ute i skogen. Det er for å læra oss korleis vi skal leika og visa omsorg for barn, fortalde dei, før tiandeklassingane fekk vera med på ein «Kahoot» – ein nettbasert quiz der ein svarar via mobilen.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

34

Dei 100 bedriftene med best driftsresultat i 2016

GÅR BRA: Fjelberg Fjordbruk AS, her representert ved ein av oppdrettsflåtane sine, leverte gode tal i fjor. Selskapet er ein del av Alsaker-konsernet. (Arkivfoto).

1. Fjelberg Fjordbruk AS, Fjelberg 2. Flesland Holding AS, Valen 3. Benjaco AS, Halsnøy Kloster 4. Kvinnherad Energi AS, Dimmelsvik 5. Husnes Storsenter AS, Husnes 6. Den Weis-rosenkronske Stiftelse, Rosendal 7. BKS Holding AS, Sunde 8. Teigen Holding AS, Sunde 9. Bks Industri AS, Sunde 10. Eikestø Eiendom AS, Valen 11. Fureneset Eiendom AS, Sandvoll 12. Ros Holding AS, Valen 13. Norwater AS, Høylandsbygd 14. Kvinnherad Breiband AS, Dimmelsvik 15. Teigen Bygg & Trelast AS, Husnes 16. Grenda Huset AS, Dimmelsvik 17. Viking Fjord AS, Sunde 18. Halsnøy Dokk AS, Høylandsbygd 19. Fastlandssamband Halsnøy AS, Husnes 20. Husnes Sandblåsing & Sprøytemaling AS, Husnes 21. Allianceplus AS, Husnes 22. Sverre Myklebust Maskinstasjon AS, Uskedalen 23. Ts Entreprenør AS, Varaldsøy 24. Eikestø AS, Valen 25. Magne Sjo AS, Halsnøy Kloster 26. Øybygg AS, Sæbøvik 27. HMR Service Partner AS, Sunde 28. Sjohav AS, Sæbøvik 29. Dimmelsvik Bil AS, Dimmelsvik 30. Teigen Eiendom AS, Sunde 31. Nilsen Handel AS, Uskedalen 32. Eide Marine Eiendom AS, Høylandsbygd 33. Vika Kraft AS, Åkra 34. Brødrene Musland Maskin AS, Uskedalen 35. Into Elektro AS, Sunde 36. Fureneset Invest AS, Sandvoll 37. Fjelberg Kraftlag Sa, Sæbøvik 38. Rosendal Fus Barnehage AS, Rosendal 39. Energi Teknikk AS, Rosendal 40. Sæbøvik Mat AS, Sæbøvik 41. Reins Eigedom og Invest AS, Husnes 42. Rosendal Fjordhotel AS, Rosendal 43. H2 Elektro AS, Dimmelsvik 44. S-service AS, Herøysundet 45. Vesterålen Eiendom KS, Dimmelsvik 46. Sunde Brygge AS, Sunde 47. K. Hjelmeland AS, Dimmelsvik 48. Solbakken Sunde Eigedom AS, Sunde 49. BKS Montering AS, Sunde 50. Solvang-eigedom AS, Rosendal

88331 57213 20397 18950 15002 11601 11050 8901 8736 8526 8525 8426 6487 5658 4981 4718 4460 4340 4284 4052 3957 3391 3355 3288 3263 3258 3206 3172 3061 2838 2803 2706 2557 2533 2527 2387 2339 2317 2286 2198 2116 2101 2086 2013 1886 1771 1751 1713 1711 1708

51. Sunde Prosjektutvikling AS, Sunde 52. Borvika AS, Valen 53. Ølve Elektro & Vvs AS, Ølve 54. Eide Marine Logistics AS, Høylandsbygd 55. Dalelvo Kraft AS, Mauranger 56. Kest Eiendom AS, Husnes 57. S Rødsten Bilforretning AS, Herøysundet 58. Dagfinn Gjerde AS, Husnes 59. Varehuset Rosendal AS, Rosendal 60. Hjelmeland Eigedom AS, Dimmelsvik 61. Idrift AS, Husnes 62. Rosendal Fjordhotel Eiendom AS, Rosendal 63. Ommer ANS, Sæbøvik 64. Rosendal Invest AS, Rosendal 65. Landakraft AS, Dimmelsvik 66. Handeland Eigedom AS, Valen 67. Giatex Husnes AS, Husnes 68. Idrift Eigedom AS, Husnes 69. Kronviken AS, Ølve 70. Kvinnherad Vekstbedrift AS, Uskedalen 71. Sandvoll Mat AS, Valen 72. Lio Sag & Treforedling AS, Løfallstrand 73. Hardanger Rock AS, Dimmelsvik 74. Norske Landbrukstenester, Rosendal 75. S.prosjekt Skadeservice AS, Dimmelsvik 76. Senter Woman AS, Husnes 77. Kvinnherad Bygg AS, Seimsfoss 78. Tofte Eigedom AS, Sæbøvik 79. Bs Eigedom AS, Dimmelsvik 80. Turbintjeneste AS, Matre 81. Sundegarden Eigedom AS, Sunde 82. Into Røyr AS, Sunde 83. Hjelmeland Hogst & Service AS, Seimsfoss 84. Gjetingsdalen Kraft AS, Mauranger 85. Valen Kraftverk AS, Dimmelsvik 86. P H Opdal AS, Husnes 87. Kvinnherad Maskin AS, Herøysundet 88. Blue Tech AS, Sunde 89. Maristova Hoteldrift AS, Husnes 90. Gryhelges Bar & Restaurant AS, Husnes 91. Seksjon 3 AS, Rosendal 92. Skarvatun Vvs AS, Ølve 93. Bedre Syn AS, Dimmelsvik 94. Kvinnherad Asfalt AS, Valen 95. Ytre Matre Energi AS, Matre 96. Ekeland Transport AS, Hatlestrand 97. Herskedal Holding AS, Husnes 98. Rosendal Sport AS, Rosendal 99. Leite Invest AS, Fjelberg 100. Husnes Bygg AS, Husnes

1700 1687 1667 1638 1495 1476 1475 1467 1458 1435 1425 1336 1333 1239 1193 1164 1157 1152 1119 1082 1072 1048 1048 1011 1000 984 974 973 942 939 911 908 868 863 861 857 857 848 826 781 768 761 741 734 731 725 720 719 718 715


KVINNHERINGEN 2017

35

Totland Transport

OVER 30 ÅR MED KVALITETSPRODUKTER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN Våre tjenester: - Planlegging og prosjektering - Produktutvikling - Konstruksjon og tegning - Automasjon - Service og ettersyn

5450 Sunde

- Godstransport - Varetransport - Varebilutleige - utleige av gravemaskin

Våre produkter: - Automatiske kasselager for EPS og plastkasser - Produksjon, lagring og distribusjon av is - Transportører og produksjonslogistikk - Palleteringsløsninger - Kjøle og utblødningstanker

Kontakt oss for små eller større oppdrag!

414 60 000

KVALITET FRA A TIL Å

Foto: Rina Aspmo

www.oelve.no • +47 53 47 00 00

• Rådgivende

ing. • Byggeledelse • Byggeteknikk

Vi påtar oss alt frå små tilbygg, garasjar, naust, kaiar, industribygg og forretningsbygg.

Lokal leverandør av engineeringstenester innan maskin, røyr, design og prosjektkontroll Zenit Engineering AS Tlf: 4003 1250 - Mail: post@zenit.no - Onarheimsvegen 96, 5460 Husnes

www.zenit.no

Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Tlf. 53 48 05 05 post@pkonsult.no

KraFtKunde hoS FjelBerg KraFtlag trygt og lønsamt!

Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - telefon: 53 48 30 00 - firmapost@fjelberg-kraftlag.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

36

Slangeservice er leverandør av slanger, verktøy, utstyr og tjenester til både industri, offentlige etater og privatpersoner.

Vår maskinpark gjer det mogleg for oss å utføre både små og store oppdrag.

• Graving - sprengning • Masseflytting • Grunn og betongarbeid • Gråsteinsmurer • Veg - vatn - avløp • Tomtearbeid «ALT I GRUNN- OG BETONG-ARBEIDER»

DIMMELSVIK ENTREPRENØR AS Tlf. 92 88 90 88 – Epost: post@dimmelsvik.no 5464 Dimmelsvik – www.dimmelsvik.no

Matti Matt Snekkerservice AS • Nybygg • Oppføring av bygningar • Oppussing av bad • Vedlikehald • Renovering • Flislegging

Matthias A. Matthiasson –Tømrar

STORT UTVAL - LOKAL BUTIKK

Sjøvegen 3, 5462 Herøysundet Tlf. 481 13 300 – E-post: kvinnherad@slangeservice.as

Totalentreprenøren Byggservice AS Verksemda er ein entreprenør som utfører alle typar grunn-, betong- og tømrararbeid. Oppdraga omfattar bustader, forretningsbygg, offentlege bygg, kaianlegg , småkraftverk og betongdemningar.

5452 SandVOll info@byggserviceas.com - Tlf. 53 47 05 20

m-matthi@online.no - Tlf. 951 86 531

30 års erfaring - heile Vestlandet som arbeidsplass

LAKS LAKS ER ER LIVET! LIVET! Vil du ha ein spanande og utfordrande jobb, Vil du ha ein spanande og utfordrande jobb, og samstundes bu i distriktet? og i distriktet? Vil samstundes du produserabumat som havnar på middagsbord i Japan, Vil du produsera mat Frankrike og Italia? som havnar på middagsbord i Japan, Frankrike og Italia? Alsaker Fjordbruk er stadig på utikk etter dyktige folk med fagkunnskap! Alsaker Fjordbruk er stadig på utikk etter dyktige folk med fagkunnskap! Alsaker Fjordbruk erer eiteit solid havbrukskonsern i vekst. Me tekMe hand laksen frå rogn til ferdigpakka produkt, og har frå om rogn lag 1,2 NOK i omsetning Alsaker Fjordbruk solid havbrukskonsern i vekst. harom om lag 250 tilsette, og tek hand om laksen tilmilliard ferdigpakka produkt. Alsaker Fjordbruk er eit solid havbrukskonsern i vekst. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdigpakka produkt, og har om lag 1,2 milliard NOK i omsetning

5694 Onarheim 5694 Onarheim www.alsaker.no www.alsaker.no


KVINNHERINGEN 2017

37

TOTALENTREPRENØR Prosjekt på gang? Vi har fagfolk som gjer jobben for deg!

Vi har løysingar på: • Nybygg • Renovering • Kjøkken • Bad • Eldstad • Garderobar m.m. Besøk vår byggjevareforretning, for ein uforpliktande prat

allTiD gODE TilBOD!

u på å Lurer d rkar? dtve bli han kjENd d O g R Vi E dRifT! B E R æ L Teigen Bygg & Trelast AS, Husnes Tlf. 53 47 59 10 info@teigen.byggern.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

38

52 ­lærlingar I Kvinherad er det i dag 52 lærlingar i sving i 25 bedrifter i kommune. Det opplyser Torill Kleven ved opplæringskontoret for Sunnhordland. Av dei 52 har 24 teke fagbrev i løpet av året, og det er teikna lærekontrakt med 25 nye.

Dei nye lærlingane i år fordeler seg på 14 ulike bedrifter i følgjande fag:

EIN KNAS ARBEIDSPLASS Å VERA LÆRLING

Tømrarfag:5 Bilfaget, lette kjøretøy:

2

Kjemiprosess:7 Betongfaget:1 Elektrikarfaget:3 Automatisering:1 Industrimekanikar: 

2

Anleggsmaskinførar:1 Telekommunikasjonsmontør:1 Reservedelsfaget:1

Dei fleste bedriftene har ein eller to lærlingar, av og til fleire. Hydro Husnes har flest lærlingar. Pr. idag har dei 17 lærlingar, der 10 av dei er nye i haust. Kleven opplyser at dei har klart å finna plass til fei fleste som ville h lærlingplass i år. Der det ofte er vanskelegast er elektrikarfaget, men der har det ikkje vore veldig stor etterspurnad heller til Opplæringskontoret. – Elles skulle vi gjerne hatt fleire læreplassar innan mekaniske fag, spesielt industrimekanikarfaget. Og det har også vore ein nedgang i talet på søkarar innan kjemiprosess. Dette skuldast oljekrisa, og er likt dei fleste plasser etter det eg har forstått, forklarar Kleven. Dei «kommuna le» faga som barne- og ungdomsarbeidar og helsefagarbeidar har ikkje Opplæringskontoret oversyn over.

Løn som lærling Lønna du får som lærling utgjer en gitt prosentandelen av begynnerlønna til ein arbeidar med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønna er stigande jo lengre ut i læretida du kjem. Er du en lærling som følgjer hovudmodellen (to år i vidaregåande skule og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønna du får i den toårige læretida truleg reknast på følgjande måte: 1. halvår: Du får 30 prosent av begynnarlønn 2. halvår: Du får 40 prosent av begynnarlønn 3. halvår: Du får 50 prosent av begynnarlønn 4. halvår: Du får 80 prosent av begynnarlønn Kjelde: Utdanning.no

UNGDOMMANE: Stian Amble, Tormod Skogseth og Regine Dale Landa er alle fulle i lovord om lærlingetida ved Hydro Husnes. (Foto: Mona Grønningen).

Hydro er den verksemda i Kvinnherad som tek inn flest lærlingar, vi har møtt tre av dei. TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

Hyggelege og smilande kjem dei tre ungdommane Tormod Skogseth (19), Regine Dale Landa (21) og Stian Amble (19) tuslande inn i administrasjonsbygget til Hydro. Tormod Skogseth frå Sunde har vore på Hydro i litt over eitt år, og er lærling i mekaniske-fag. Han har gått to år på Kvinnherad Vidaregåande, der siste året var innan industriteknologi. Etter KVV, gjekk turen rett til lærlingplass på Hydro. Der er arbeidsdagane og arbeidsoppgåvene varierte. Fram til no har Tormod fått jobba i forskjellige team både på anode, elektrolysen og i støyperiet, der arbeidsoppgåvene i hovudsak eg vedlikehald av ulike maskinar og omnar. Dei gode kollegane trekk han og fram., og særleg set han pris på hjelp og opplæring av Sigbjørn Bru Røssland. Etter to år som lærling kan Skogseth skaffa seg fagbrev som industrimekanikar, og når det er gjort, er fast jobb målet. – Det ser jo lovande ut med b-hallen, og eg har jo eit håp om å få fast jobb, seier Sundeguten.

Frå Halsnøy utan el-bil

Regine Dale Landa er einaste dame som er på si avdeling i Hydro, noko som ikkje gjer noko

som helst. – Eg plagar no dei andre mannfolka med jenteting uansett, seier ho. Halsnøyjenta gjekk først eit år på allmennfag, men fann at det var vanskeleg å staka ut kursen mot noko ho kunne bli. Etter prat og diskusjon med foreldra, kom ho til at elektro og automasjon var vegen å gå. – Eg er ganske nøyen og organisert, så då såg dette spennande ut, forklarar Landa. Dermed vart det eit år på el-energi på KVV, og to år på automasjon på Stord, før vegen gjekk til lærlingplass på Hydro Husnes. Ein utruleg kjekk arbeidsplass skal vi tru Regine, men det stoppar neppe der. Når læretida er slutt i februar kunne ho tenkt seg jobb vidare ei stund til, men det ser ikkje veldig lyst ut med tanke på jobb. Dermed ventar nok skulegang. – Eg tenker det blir teknisk fagskule nokre nye fag og kanskje det å bli ingeniør. Om framtida blir i Kvinnherad eller ein anna plass i den store verda veit ho ikkje. – Eg har ikkje prøvd å bu vekke, men må nok gjera eit forsøk på det, så får vi sjå om eg kjem heim igjen, seier Regine. Læretida ved Hydro Husnes har vore både allsidig og spennande meiner ho, med varierte arbeidsoppgåver og veldig kjekke kollegaer. Absolutt ein plass å tilrå å søka lærlingplass på. Ho bur heime ho foreldra, og pendlar kvar dag til Husnes.

– Eg pendlar med pappa sin bil, og det er ikkje el-bil. Må jo vera med å betala ned tunnelen, smiler ho.

Bergensaren

Siste mann av lærlingane vi pratar med er Stian Amble frå Bergen. Han har busesett seg i Rosendal, og før han fekk lærlingplass på Hydro, hadde han aldri høyrt om Husnes. – Eg søkte fleire stader og fekk nokre tilbod, men Hydro Husnes såg mest spanande ut, forklarar Amble. Saman med fire kameratar frå Bergen fekk han byrja som lærling på Husnes, og han har ikkje angra ein dag. – Det var ei omstilling å koma hit, men det er veldig kjekt, eg må seia det Læretida hans er ferdig i desember og han håpar han kan halda fram som vikar fram til sommaren. Etter det er det slutt på Hydro Husnes. Målet er å ta studiekompetanse og utdanna seg vidare til ingeniør. – Eg må studera medan eg er ung og gidd å gå på skule, seier han. Han trur at med eit fagbrev i ryggen vil det vera lettare å gå på skule, og det er og bra å ha med seg vidare når han skal finna nye jobbar. Amble held på med fagbrev innan kjemiprosess, og har arbeidsstad i Støyperet. – Ein fantastisk arbeidsstad med veldig bra arbeidsmiljø der vi blir teken veldig godt vare på, seier Amble.

OMVISING: Stian Amble, Regine Dale Landa og Tormod Skogseth på rusletur ved verksemda der dei har læretida si. (Foto: Mona Grønningen).


KVINNHERINGEN 2017

39

– Føler eg har funne det rette faget

KOMANDE ELEKTRIKARAR: Vilde Rusten går på el-energi på KVV, og for nokre veker sidan var ho utplassert og jobba saman med elektrikar-lærling Adrian Sætre. (Foto: Mona Grønningen).

Adrian Sætre er nyss starta læretida si i Kvinnherad Elektro, og han er svært nøgd. TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

Det er fort tida populært å bli elektrikar, og det er langt frå alle som får læreplass. Adrian Sætre frå Halsnøy fekk ikkje læreplass då han var ferdig med to år på elektrolinja, og tok difor eit år på påbygg, slik at han fekk studiekompetanse. Etter eitt år der, fekk han læreplassen han håpa på. – Eg søkte hos Kvinnherad Elektro, vart kalla inn til intervju og fekk læreplass på Husnes, noko eg sette stor pris, på seier Adrian. I løpet av dei første månadane i jobb har han hatt ein variert kvardag og ikkje minst lært mykje. – Eg har vore både på nybygg og vore med på ombyggingar og er heldig som har flinke folk rundt meg som lærarar, seier Sætre. Han får og prøva seg litt på eiga hand. – Denne veka har eg vore ein del åleine og teke enkle jobbar som varmekablar og slikt, og det går greitt, forklarar han. Læretida er to og eit halvt år, og dei åra trur Sætre vil gå fort. Han føler han har funne det rette

yrkesvalet, sjølv om han ikkje er sikker på om han alltid vil forbli elektrikar. – Kanskje vil eg ein gong gå vidare å ta teknisk fagskule og kanskje ingeniørutdanning. Vi får sjå, seier 19-åringen.

Stas å læra noko nytt

Vilde Rusten (17) går andre året på el-energi på Kvinnherad Vidaregåande skule. Ho har treft blink. Totalt 14 elever er det som går elektro andre-året på KVV, av desse er Vilde ei av to jenter. – Eg føler eg har funne riktig fag. Det er masse artig og heile tida nytt å læra, sjølv om ein del er vanskeleg, forklarar Vilde. Slik ho ser det vil ho prøva å bli elektrikar og prøva å få læreplass, noko som ikkje er det lettaste. Sjølv har ho vore heldig og fått utplassering i 14 dagar, like heldige var ikkje alle i klassen. Bortimot halvparten av klassekameratane fekk ikkje utplassering denne gongen., fordi ein elevane ikkje fann stader å vera utplassert. Ho har vore utplassert hos Kvinnherad Elektro på Husnes og lært utruleg mykje desse dagane, seier ho. – Det er veldig trivlege folk og eg må seia eg er fasinert over yrket, seier Rusten.


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

40

Hydro Husnes Den første aluminiumsproduksjonen på Husnes starta i 1965. Produksjonskapasiteten er 190.000 tonn elektrolysemetall. Målt etter årleg produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Noreg.

www.hydro.com


KVINNHERINGEN 2017

41

VI UTFØRER ALT I ASFALTERING!

Bruk din lokale

straum- og breibandsleverandør!

Gratis synfaring og prisoverslag! www.kvinnherad-energi.no marknad@kvinnherad-energi.no Kundesenter: 53 47 56 50 Vakttelefon: 97 56 50 60 www.kband.no Epost: post@kband.no Telefon: 53 47 56 40 Vakttelefon: 53 47 56 70

post@kvinnheradasfalt.no – www.kvinnheradasfalt.no

Hald varmen i vinter!

Huntonit ferdigmalt vegg Ny utstilling med Jøtul-omnar VINDUer Royal caffelatte i butikken i Uskedalen

Spør vår fagmann, Kåre, om tips, råd og tilbod!

169,-

-40%

pr.pl

på vinduer

* Kampanjerabatten gjelder for alle lagerførte vinduer og balkongdører og ikke hoveddører og skyvedører.

14.490,- 15.690,- 15.690,-

Ferdigmalt veggplate Royal er en 60 cm plate inndelt i 5 bord. Hvert bord er Velkommen sammen med en innom! perlestaff profil 12 cm. Format:VeggPlaTer 11x620x2390 mm HUNTONIT Skygge kOSTemalT HVIT 11x620x2390mm %\JJHULHW$68VNHGDO7UHODVWODJHU Tlf: 53 48 61 01 e-mail: uasuske@online.no www.uskedaltrelastlager.no

HUNTONIT FrOST Skygge Skrå kOSTemalT 11x620x2390mm

115,Pr.m2

2520-F23 g IVOry TIle Flisstørrelse 20x30 cm

329,Pr.m2

- byggeriet.no TOrSDagSTIlBUD 21/3


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

totalleverandør

42

into elektro

into røyr

Vi kan utføra: • Bustadinstallasjonar • Industriinstallasjonar • Nettverk • Brann- og innbrotsalarm • Elektrisk kontroll • Varmepumper, luft/ og vannboren

Vi kan utføra alle tenester innan: • Sanitæranlegg • Varme- og kjøleanlegg • Sprinkleranlegg • Va-anlegg • Sal av røyr- og deler • Røyrinspeksjon med kamera • Alt av sanitærutstyr

Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Tlf. 53 48 20 30 E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intorøyr.no

Me støttar lokalsamfunnet

Eide Fjordbruk vil bidra til at bygdene i Hardanger er levande og attraktive, også i framtida. Difor har me lokale tilsette, lærlingar og leverandørar. Me støttar i tillegg lokale lag og organisasjonar, som Idrettslaget Trio.

I Tveit har ein berre lokalkontor, 16 i talet – inkludert dei på Husnes og i Rosendal. Me jobbar ut frå ein filosofi at me skal vera der du er… Moderne, kompetent og engasjert – nær deg! La oss gjer kvardagen din enklare! Ta kontakt på 52 76 71 00 / post@tveit.no for eit uforpliktande tilbod!

www.tveit.no

Appex made this! Foto: Meling Media

NÆR ELLER MODERNE LØYSINGAR?


KVINNHERINGEN 2017

43

Bygg med oss! KNALLTILBOD!

NYEbetjener ISUZU D-MAX Vi landbruket! BLACK EDITION

X

TrelasThandel – Byggevarer – verkTøy

X

Gode priser på

Tåkesprøyter

HUNTONIT PANELBORD

÷45%

Ferdigmalte, tak/vegg

Beitepussere m/sideforskyvning

VINDU

Pr. kvm

GODE HØSTPRISER PÅ              PRODukTER

VI BETJENER LANDBRukET

139,-

Priskupp!

ISOLASJON 10-15-20 cm

Vi har snøfresere på lager!

KontaktTåkesprøyter oss for et knalltilbud i dag! Beite pussere m/sideforskyvning

Tlf. 536 61 000

Priskupp!

÷

30%

vi HAr snØfresere PÅ lAger! Stort utvalg i kOnTAkT Oss fOr eT knAllTilBUd i dAg! Tlf. 53 66 10 00

ATV

og snøscooter STORT uTVALG I Merkeforhandler av

ATV

Merkeforhandler av

Bilsalg: Tlf. 414 66 296 Bilberging: Tlf. 954 10 864

OG SNØScOOTER

5750 Odda - Tlf. 53 64 13 04 Avd. Hovland: 53 66 10 00

OffenTlig gOdkjenT mOTOrsykkelverksTed

Nesv. 283 – 5474 Løfallstrand - Tlf. 53 48 02 60

Velkommen innom, ikkje ein ting vi ikkje kan hjelpa med! Ope Husnes: Ope Løfallstrand: Mån.-fred. 8-17 Mån.-fred. 8-16 Torsdag 8-18 Laurdag stengt Laurdag 9-14 Nesvegen 283, 5474 Løfallstrand - Avd. Husnes, Husnes Industriområde v/Sim - Tlf. 53 48 02 60

Høyer Odda as prosjekterer og utfører det meste innen bygge- og anleggsbransjen. Vi leverer ferdigbetong fra vårt betongblandeverk til heile distriktet.

Hytteplaner? Vi har byggeklare tomter!

MIDDAGSNUTEN HYTTEFELT Kontakt Kontakt oss oss for for nærmere nærmere informasjon, informasjon, visning visning og og tilbud. tilbud. Høyer Høyer Odda Odda utfører utfører alt alt innen innen tømrer tømrer og og betongarbeider. betongarbeider. Vi Vi leverer leverer også også ferdigbetong ferdigbetong fra fra vårt vårt betongblandeverk. betongblandeverk. Høyer Høyer Odda Odda er er forhandler forhandler av av SYSTEMHUS SYSTEMHUS ii distriktet. distriktet.

EITRHEIM EITRHEIM INDUSTRIOMRÅDE INDUSTRIOMRÅDE –– 5750 5750 ODDA ODDA Sentralbord Sentralbord 53 53 64 64 80 80 80 80 || Betongblandeverk Betongblandeverk 53 53 64 64 80 80 70 70 e-post: e-post: post@hoyer-odda.no post@hoyer-odda.no || www.hoyer-odda.no www.hoyer-odda.no


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

44

Joh

dh n Bon e s d l rk i s Tho ekanikar a nn e M

us 12

år

r

3å Le a 1 d a t s in N i lar Mart otballspe F

Th e

od

or B

ar t l Fot ett En bal lpro es Me hl 1 ff 3å

DET VANSKELEGE VALET

r

KVA VIL DU BLI?

An d

re

as

Ha Rik nse

n

12 å

r

Samson Svindlan d 13 år Mekanikar


KVINNHERINGEN 2017

ø le ne b r ø j B nn sten rannma r a K B

45

Tori Politi nn Heglan eller a d mbul 13 år anses jåfør

r 13 å

år ad 13 t s g a Tan jåfør Emm bulanses Am

r

3å ik 1 v e r m æt ra S strono o N A

J

s rn e e L s nne Kokk o ha

r

14 å


INDUSTRI • NÆRING • OPPLÆRING

46

…på det som skjer i Kvinnherad Med eit abonnement på Kvinnheringen held du deg rimeleg bra oppdatert. Tar du full pakke med papir, e-avis og nett, kan du lesa avisa kor du er i verda. Ring 53 48 21 30, eller send ein e-post til abonnement@kvinnheringen.no for å tinga abonnement.

Fotomontasje. Fotogrunnlag: Norsafe AS

O

ha BS r lyn du i ! Som an ng de en abo sin gar nn ne , lit anti emen t lå mo t p t t o t st å K g b erke vinn r ei e s frust herin mi ras gen l in jon nim ar j ød , lå.

HALD DEG OPPDATERT…


KVINNHERINGEN 2017

47

velkommen til oss!

ER DU DEN RETTE? Festival, 15 år, søkjer hyggeleg mann/kvinne. Alder inga hindring.

Alt til innvendig/utvendig vask.

SpylarveSke 3 for 159,-

Byte ut litt av fritida med spanande festivaljobbing? Du får eit unikt, sosialt fellesskap, nye opplevingar og ikkje minst skapa Kvinnherads vakraste eventyr.

Det Du treng til vinterbilen: • Window Deicer-spray • Isskrape/Kost • Låsspray m.m.

Vi leitar etter nokon med gode id éar og pågangsmot. At du er sosial og utadvent er skikkeleg turn-on.

FÅ BEDRIFTSKORT! Med firmaavtale får du gode rabattar. Kom innom, så hjelper vi deg.

HugS!

Ta kontakt då vel!

XOXO La Familia

kaffi til sjåføren!

Bill.merk. “Festidalen” (ev. berre send epost til post@festidalen.no)

Circle K Husnes – tlf. 53 48 65 00 Ope: Mån.–fre. 7–23 Laur. 8–23 Søn. 9–23

NorsK tippiNg

r MTeBYGD O T , 7 T e, U UKTUr G i D Le AsTr TisK infrAnTAs T! f iK å UTsPris fr e T , TOM590.000

Hyttetomter i Grunnavåg

eiGe HUs På LAnDA!

PrisAr frå 380.000,-

Me har 4 tomter igjen i hyttefeltet i Grunnavåg. Tomtene er solvendte med fantastisk utsikt mot Stord og Bømlo. Det er opparbeida felles strand nedanfor hyttefeltet. Tomtene er klargjort med vatn (eige borehol og pumpehus), avløp, fiber og straum. Gode fiskemulig-heter, flott turterreng. Ta kontakt for info/visning,

Toppleiligheit på sæbøvik

Vi har byGGeklare, SolVendTe TomTer frå 800 Til 1000 m2 med nydeleG SjøuTSikT på halSnøy. lokale handverkerar med lang erfaring sikrar deg fagmessig arbeid i alle ledd i byggeprosessen.

Romslege, moderne leilegheter med livsløpsstandard i Sæbøvik sentrum.

ØYBYGG

A S

Solrikt, like ved sjø, flott utsikt frå balkong og stove/kjøkken. Pris kr 2.790.000,-

Alt du treng – gjort enkelt

e Berr éin . iGjen


PROGRAM YRKESMESSA I KVINNHERAD 2017 Husneshallen onsdag 29. november 2017 Kl. 09.30: Messa opnar Følgjande skular er inviterte kl. 09.30–12.00 • Hatlestrand ungdomsskule • Åkra skule • Husnes ungdomsskule • Vaksenopplæringa Kl. 11.30: Programøkt • Programinnslag ved kulturskulen, Jazz moderne 5 og Cold Chase • Rådmann Odd Ivar Øvregård held apell Elevar frå Service og samferdsel vil drifta kafè der det vil bli sal av varm rett mm. Følgjande skular er inviterte kl. 11.30–13.30 • Kvinnherad vidaregåande skule • Rosendal ungdomsskule • Øyatun skule Kl. 13.30: Messa stengjer. Elevar frå 9. og 10.trinn i Kvinnherad, samt elevane på KVV, vil besøkja messa.

MESSEKART HUSNESHALLEN NØDUTGANG

Materialrom

Materialrom NØDUTGANG

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19 8

30

31

7

20

32

33 Kafé

21

34

22 6 23 5 4

3

2

29

1

28

27

26

24

25

NØDUTGANG

Garderobar

Garderobar INN / UT HOVUDINNGANG

Trapp 2. etg. WC-H

Klasserom HK-WC

WC-D

Utstillarar Gangareal Med atterhald om edringar i messekartet

1 Messekontor/ Opplæringskontoret for Shl. 2 Kvinnherad Energi 3 Kvinnherad Breiband 4 Invia/Husnes trafikkskule 5 HMR Husnes AS 6 Sunnhordland trafikkopplæring 7 Palfinger 8 Hydro Husnes AS 9 Reins Maskinering AS 10 Sunnhordland Kraftlag 11 Tveit Reknskap 12 Zenit 13 Høgskulen på Vestlandet 14 Rema 1000 15 Securitas 16 Tysnes Sparebank 17 Maritimt opplæringskontor 18 Marine Harvest 19 Oppl.ktr. for fiskerifag 20 Alsaker fjordbruk 21 Fusa vgs. 22 Lundeneset vgs. 23 Kvam vidaregåande 24 Voss vidaregåande skule 25 Odda vgs. 26 Haugesund Toppidrettsgymnas 27 Kvinnherad kommune 28 Fagforbundet 29 LO-Kvinnherad 30 Helse Fonna 31 Ambulansen 32 Politiet 33 Kafè 34 KVV

Vegen Vidare  

Nærings- og utdanningsavisa til Kvinnheringen 2017

Vegen Vidare  

Nærings- og utdanningsavisa til Kvinnheringen 2017

Advertisement