Page 1

Vakre, v책gale og lekne LIKNES


Vakre, vågale og lekne LIKNES

BEBYGGELSESTRUKTUR OG GRØNTSTRUKTUR Nesgata • Hovedgata i sentrum med torget fikk ” Vakre vegers pris ” i 1989. • Deler av gata har tosidig forretningsbebyggelse. • Bebyggelsen har en tradisjonell utforming med saltak og 2 1/2 etasje. • Unntak er det relativt nye bankkvartalet i 4 etasjer som har en mer moderne utforming.

Kirke

Promenaden • Parallellgate vest for Nesgata langs elvekanten. • Bebyggelsen preges av rotete og skjemmende bakgårdsbebyggelse. Nicobygget

Fjotlandsgata

Rådhus

• Parallellgate øst for Nesgata ca en etasje høyere.

Torg

• De gamle lokalene til kommunen brukes nå til næringsvirksomhet. • I nordre del 5 eldre bolighus med tradisjonell utforming med saltak og 2 ½ etasje.

Skole

Viktige bygg som bidrar positivt til stedets identitet

Bensin

6.5

• Rådhuset danner et viktig fondmotiv ved torget

ICA

Idrett

• Kirken er veldig synlig og gir et positivt bidrag Viktige bygg som bidrar negativt til stedets identitet

19.8

• Bensinstasjonen / Rema 1000 bygget med de store asfaltflatene bidrar til å gi de besøkende et relativt dårlig førsteinntrykk av Liknes • Nicobygget ved torget er rotete og bidrar til at torgets potensiale for kvalitet ikke utnyttes fullt ut

Eksisterende grøntstruktur • Kirkegården tilfører sentrum grønne kvaliteter Grønntareal etter reg.plan Kirkegård Grønntareal ikke utformet Skog Trær i gaterom

• Elvekanten har et potensiale som grøntområde med opplevelsestilbud • Grøntområdene med eng og kantvegetasjon på Faretsida er veldig synlig fra sentrum og gir viktige visuelle kvaliteter til sentrum og en eventuell ny boligbebyggelse langs Promenaden • Den nye gangbrua er viktig for å kunne etablere en sammenhengende rundtur rundt sentrum - opp og ned langs begge sider av elva.

Torget

Bebyggelsesplan

ANALYSE


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE Promenade


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE Torget


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE ICA/ Bensinstation


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE Nicobygget


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE Kirkeg책rd


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

ANALYSE Faret, park


Vakre, vågale og lekne LIKNES

VEG OG PARKERING Nesgata • Handlegate med kantsteinsparkering • Utformet som miljøgate med kantsteinsparkering • Dagens kantsteinsparkering er viktig for de eksisterende forretningene - og bør etter vårt skjønn beholdes

BU S

Promenaden • Mategate til sentrumsbebyggelsens bakgårder • Gata preges av kantsteinsparkering og store åpne parkeringsplasser • Dagens parkeringsplasser er visuelt dominerende og gjør det umulig å utnytte de kvalitetene som solrik beliggenhet, nærhet og utsikt til elva gir. • Dagens parkeringsplasser bør derfor fjernes og vegen flyttes tilsvarende nærmere elva for å gi så store utbyggingsmuligheter som mulig. • Den nordre delen av Promenaden fra Torget og nordover utformes som en ren boliggate med lite trafikk.

Fjotlandsgata • Mategate til boligene og næringsbyggene langs Fjotlandsgata • Mangel på parkeringsplasser i dag • Bankkvartalet med rådhuset trenger flere parkeringsplasser til de ansatte

Antall parkeringsplasser langs Promenaden som bør fjernes :

Vei og parkeringsplasser

• Kantsteinsparkering Langs Promenaden nord for Torget p.plasser

ca. 40

• Kantsteinsparkering Langs Promenaden sør for Torget p.plasser

ca. 90

• Parkeringsplasser i 2 bakgårder sør for Torget ( eks. Meieriet ) p.plasser

ca. 100

• Sum antall p.plasser som bør fjernes p.plasser

ca. 230

ANALYSE


Vakre, vågale og lekne LIKNES

PROBLEMSTILLINGER / MÅLSETTINGER Hvordan gjøre Liknes vakrere • Stygge og visuelt dominerende bygg med en sentral beliggenhet som bidrar negativt til førsteinntrykket og stedets identitet kan saneres

Hvordan gjøre Liknes mer vågal

utvidelse kirkegård med utfylling i elva (eller på Hetleskei)

• Ny bebyggelse kan gis et dristig, spenstig, og overraskende arkitekturuttrykk

g som

boligo

mråde

fiskeplasser

• Etablere en mulighet for alternative rundturer til fots rundt sentrum langs begge sider av elva - universiell utforming tilstrebes.

rakivite

• På torget og langs den foreslåtte elvepromenaden etableres møteplasser og en rekke ulike aktivitetstilbud.

t

m

a so

bru

ing

øke att

ing

obl edk hov

der gra opp et torg

Hvordan gjøre Liknes mer leken

vuder in

fontene i elva

ng ytti tilkn realer a rg fri d to me

ut

for

mi ng

pa

rko

mr åd e

fiskeplasser

løsing og vudering av tomter for næring for boligareal for p.plasser (p.hus) løsing for veisystem kollektivtraffik øke attraktivitet for turister, innbyggere kunst, museum, bobiler

Hvordan sikre tilstekkelige utbyggingsmuligheter for butikker, boliger og parkering på lang sikt. • Parkering på bakken fjernes og erstattes av et felles parkeringsanlegg under bakken • Bakgårder og frigjorte parkeringsarealer kan brukes som byggetomter • Enkelte eksisterende bygg kan saneres og erstattes med ny bebyggelse med mye høyere utnyttelse • Gjøre nordre del av Promenaden til en rein boliggate • Gjøre Promenaden mellom Torget og Meierigården til en handlegate • Deler av tomta foran meierigården kan brukes til bobilparkering

PLANLEGGINGSMÅL


Vakre, vågale og lekne LIKNES

HVORDAN GJØRE LIKNES VAKRERE

Det tomme Rema 1000 bygget er veldig synlig når en kjører ned innfartsvegen fra sør og bør derfor saneres og erstattes med et kombinert forretnings- og boligbygg for å gi en mye høyere utnyttelse og et flottere førsteinntrykk av Liknes.

Det stygge Nicobygget ved torget bør saneres og erstattes av et kombinert forretningsog boligbygg for å gi en mye høyere utnyttelse og en flottere ramme rundt torget.

De store og dominerende asfalterte parkeringsplassene og kantsteinsparkeringen langs Promenaden fjernes og erstattes av et felles parkeringsanlegg under bakken.

KONSEPT


Vakre, vågale og lekne LIKNES

HVORDAN GJØRE LIKNES MER VÅGAL De store bakgårdene nord for Nicobygget kan utnyttes til et spennende boligprosjekt med høy utnyttelse og en spenstig arkitektur som skaper oppmerksomhet • Parkering og boder i kjelleren • Dermed frigjøres bakken til grøntanlegg og leik • Boliglameller kan eventuelt føres over Promenaden og krages ut over elvekanten

De eldre boligene langs Fjotlandsgata kan erstattes med et spennende boligprosjekt med høy utnyttelse og en spenstig arkitektur som skaper oppmerksomhet • Parkering og boder i 1. etasje i bakkant av næringsarealer • Grøntanlegg og leik på taket av parkeringen • Den eldre bebyggelsen mellom Fjotlandsgata og bankkvartalet erstattes av grøntanlegg / park.

Ved det planlagte torget på Faretsida foreslår vi et spenstig, åpent og inviterende kulturbygg / museum som danner et motvekt til rådhuset og som frister til å gå over den nye gangbrua.

Nicobygget kan eventuelt rives og erstattes av et moderne kjøpesenter i 2 etasjer med boliger på taket. Beliggenheten ved torget kan begrunne en høy utnyttelse og et moderne og spenstig arkitekturuttrykk : • Parkering i kjelleren som en utvidelse av det foreslåtte parkeringsanlegget under torget. • Jfr. det nye kjøpesenteret i Lyngdal med parkering under parken – arkitekt Asplan Viak

Ny bebyggelse kan plasseres på tomter som ikke fins : • Boliglamellene som krager ut over veg og elvebredd De nye  sentrumskvartalene med storbutikker og byboliger kan gis et urbant og annerledes uttrykk KONSEPT


Vakre, vågale og lekne LIKNES

ÅMOT

BRU

HVORDAN GJØRE LIKNES MER LEKEN LIT

LÅN

A ss pla de ba

ss pla de ba

eng

u

e

els

d tvi

rd

e kirkegå

utvidels

NA

NA

På torget og langs den foreslåtte elvepromenaden etableres møteplasser, en rekke ulike aktivitetstilbud og opplevelseskvaliteter.

LIT

SG

NE

kjørbar bru til ny kirkeg ård

LIT

d

år

eg

k kir

A AT

ba

kirke

de ss

VE

kirkegå

rd

kirkeg

IE N

ss

A

pla

IN

A

Torget gis oppholdskvaliteter og tilføres aktivitetstilbud både sommer og vinter :

VE EL

de

ba

IN

pla

KKVV

kirke

• • • • •

ård

kontor

us og p.h sje 1. eta

fis s as pl ke

bo

lig

ba de pla ss

are a utv buti l for ide kkles

inn k p.k jørs jell el er

lek

bu 1. tikk og se 2. nte eta r sje

1

2

3

Lekebasseng om sommeren Skøyting om vinteren Skating Trær og benker både i sola og i skyggen Uteserververingstilbud

bolig

4

5

rådh

6

7

us

8

9

10

FJOT

bo

lig

Mur

1

-0,05

+0,0

-0,15

1

+0,0

-0,15 +0,35 +0,0

1

+0,0 +0,0

1

cafe

1 1 1

ATA

trapp

1

SG

NE

al kare je butik etas 1.

1

r l fo area eles id kutv

1

bolig

butik

g

rbyg

1

kultu

1

ELV

fontene fontene

EV N

EIE

el jørs r innk kjelle p.

6.5

råde

om

park

butikkareal 1. etasje

bolig

eng

bolig

• • • • • •

Fra torget over gangbrua til parkområdet med mange aktivitetstilbud på Faret Derfra langs vestsida av elva til eks. bru Over brua og tilbake langs østsida av elva og helt opp til eks. bru over Litleåna Derfra via en ny gangbro til friområde med badeplass og ny kirkegård på øya Videre via en ny bro over Litleåna til kirken Og derfra tilbake til torget

innkjørsel p.kjeller

akt

1

itet

ivit

et

butikkareal 1. etasje

aktiv

Nye aktivitetstilbud og opplevelseskvaliteter kan etableres i tilknytning til en ny sammenhengende elvepromenade som gir en opplevelsesrik rusletur rundt elva og sentrum:

1

isb

trapp

ter

vin

Mur

i ane

R TO

-0,05

1

-0,15

GATA

LAND

+0,0

T

GE

vann

G

R TO

ing

skat +0,0

1 20

21

1 21

17

18

19

1 13

18

14

19

15

20

16

1

17 12

16 11

15 10

14 13

9

12

8

11

7

il o

ivit

1

2

3

aktiv

4

5

itet

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Bo b

6

1

akt

1

ve rn

att

et

ing

1

19.8

fisk

epl

ass

ss

pla

ke

fis

Etablering av en attraktiv grøntstruktur med mange nye aktivitetstilbud og opplevelseskvaliteter og med flere muligheter til å foreta spennende og opplevelsesrike rusleturer langs elva og rundt sentrum vil være et viktig virkemiddel til å styrke sentrum : • Vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i sentrum • Vil gjøre det mer attraktivt å besøke sentrum • Til sammen vil dette gi flere kunder til sentrum

INA

INA

KV

KV

ET

R FA

FA

T RE

U

BR

U

BR

Tomta foran meieriet og nærmest elvekanten kan eventuelt brukes til bobilparkering for turister KONSEPT


Vakre, vågale og lekne LIKNES

BRU

FORSLAG TIL FORTETTING Ubebygde bakgårder sør og nord for Torget :

ÅMOT

LIT

LÅN

A ss pla de ba

• Kan gi utvidelse av eksisterende forretninger som ligger langs Nesgata eng

• Sum nytt butikkareal rd e kirkegå

utvidels

600 m2

Netto økning

600 m2

NA

LIT

SG

NE

kjørbar bru til ny kirkeg ård

Eksisterende parkeringsplasser i bakgårdene langs Promenaden sør for torget og vest for bensinstasjonen :

A AT

ba

kirke

de pla ss

• Gir mulighet til to kombibygg med store butikker for storhandel i 1 etasje og boliger på taket.

VE EL VE

KV

kirkegå

rd

IE

IN

N

A

kontor

us og p.h sje 1. eta

2.800 m2

Netto økning

2.800 m2

• Sum antall nye boliger

40 boliger

Netto økning

40 nye boliger

bo

lig

ba de pla ss

are a utv buti l for ide kkles

• Sum nytt butikkareal

inn k p.k jørs jell el er

lek

bu 1. tikk og se 2. nte eta r sje

1

2

3

bolig

4

5

rådh

6

7

us

8

9

10

FJOT

bo

lig

GATA

LAND

T

GE

vann

R TO

+0,0 -0,15

-0,05

Mur

ing

-0,05

1

skat

Mur

+0,0 1

+0,0

-0,15

1

+0,0 -0,15 +0,35 +0,0

Forutsatt at Rema 1000 bygget kan saneres : • Gir mulighet til et kombibygg med store butikker for storhandel i 1 etasje og boliger på taket.

1

+0,0 +0,0

1

cafe

1 1

2.300 m2

Netto økning

1.400 m2

• Sum antall nye boliger

25 boliger

Netto økning

25 nye boliger

1 1

ATA

SG

NE

al kare je butik etas 1.

1

r l fo area eles id kutv

1 1

bolig

butik

g

rbyg

1

kultu

• Sum nytt butikkareal 1

ELV

fontene

EV N

EIE

el jørs r innk kjelle p.

Forutsatt at Nico bygget kan saneres :

6.5

råde

om

park

• Gir mulighet til et kombibygg med et moderne kjøpesenter i 1 og 2. etasje og boliger på taket.

butikkareal 1. etasje

bolig

eng

bolig

innkjørsel p.kjeller

itet

butikkareal 1. etasje

1

aktiv

• Sum nytt butikkareal

4.000 m2

Netto økning

1.700 m2

1

• Sum antall nye boliger

25 boliger

Netto økning

20 nye boliger

20

21

1 21

17

18

19

1 14

19

15

20

16

1 13

18

19.8

15 10

11

7

il o

12

8

13

9

14

1

ve rn

att

11

16

12

17

ing

1 1

2

3

aktiv

4

5

itet

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Bo b

6

1

Forutsatt at ubebygde bakgårder i nordre del av Promenaden kan bygges ut: ss

pla

ke

fis

• Nye boligblokker med parkeringsanlegg i kjelleren kan etableres • Sum antall nye boliger

30 boliger

Netto økning

30 nye boliger

Forutsatt at eksisterende eneboligbebyggelse i nordre del av Fjotlandsgata kan saneres : • Sum antall nye boliger

40 boliger

Netto økning

40 nye boliger

INA

KV

Dette gir følgende ny bebyggelse ET

R FA

U

BR

• Sum nytt butikkareal

ca. 10.000 m2

Netto økning ca. 6.500 m2

• Sum antall nye boliger

ca. 160 boliger

Netto økning ca. 150 nye boliger KONSEPT


Vakre, vågale og lekne LIKNES

ÅMOT

BRU

FORSLAG TIL NYTT PARKERINGSOPPLEGG LIT

LÅN

A ss pla de ba

Nytt felles parkeringsanlegg for sentrum NA

SG

NE

kjørbar bru til ny kirkeg ård

LIT

A AT

VE EL VE

KV

IE

IN

N

A

Pa

rk

ng

ig

ata

er

rk

Pa

eri

Nytt felles parkeringsanlegg for sentrum anlegges under bakken og med inn og utkjøring fra eks. veg nord for bensinstasjonen :

ing

1

ata

ig 1 2

ca. 200 p.plasser

• Etappe 2 under nytt kvartal vest for bensinstasjonen

ca. 30 p.plasser

• Etappe 2 under nytt kvartal på Rema 1000 tomta

ca. 75 p.plasser

• Etappe 3 under eventuelt nybygg på Nicotomta

ca. 65 p.plasser

• Sum antall parkeringsplasser under bakken

ca. 370 p.plasser

2

• Etappe 1 under torget og ny bebyggelse sør for Torget

3

1

3 4

2

in

g

ig

ata

3

5 12

ig

4

16

14

6

17

13

ata

15

5

12

er

11

ing

14

11

10

er

13

10

2

12

9

9

11

8

1

rk

10

7

8

4

Pa

9

6

7

8

5

6

7

4

6

6

3

5

5

2

5

rk

4

1

4

Pa

3

15

18

13

7

19

16

14

8

20

15

17

21

16

9

22

18

17

19

11

19

10

lek

23 18

20

20

12

1

21

21

2

inn k p.k jørs jell el er

13

22

22

23

3

14 23

4

15

1

24

5

16

2

6

25

1

3

7 2

26

4

8 3

1 27

5

9 4

2

6

28

10 5

30 31

5 8

18

9

17

7

18

6

16

5

17

FJOT

15

4

16

4

14

3

15

3

13

2

14

us

12

20

2

13

19

1

11

18

Det kan også etableres inn og utkjøring i forbindelse med nytt kvartal på Rema 1000 tomta.

LAND

3

6

12

17

ata

rådh

10

16

ig

5

9

11

15

g

29

8

10

14

in

4

7

9

13

er

3

6

8

12

rk

1

7

11

Pa

10

6

11

7

12 8 13 9 14 10 15 11 1

16 12

GATA

2

T

17 13 3

GE

18 14 4

19 15

R TO

5 1

16 6 2

17 7 3

18 8 4

19 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13

Pa

18 14 19 15 16

rke

17 18 19

ring ta

i ga

7

6

5

4

3 7 2 6 1 5

4

3

7

2

6

1

5

4

3

7 2

6 1

5

4

3 7 2 6 1 5

4

3

2

1

1

7

6

5

4

3 7

NE

2

6

1

5

4

3

SG

7

2

6

1

5

4

ATA

3

7

2

6

1 5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

Parkeringsanlegg for ny boligbebyggelse

6

5

4

3 7 2 6 1 5

4

3

2

ELV

1

N

EIE

EV

6

5

4

3

2

1

6.5

1

2

3

1

2

1

2

3

4

2

5

1

1

Bo

bil

ov

ern

att

ing

19.8

2

3

7

6

5

4

3

2

4

ca. 35 p.plasser

12

11

10

• Anlegg 4 - Antall p.plasser

14

13

12

9

8

7

6

11

10

9

8

7

6

5

4

3

9

8

7

6

5

4

17

16

15

14

17

16

15

14

13

12

11

10

13

12

11

10

9

8

7

6

Ny boligbebyggelse langs Promenaden nord for Nicobygget kan få parkering i kjelleren :

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

5

6

Ny boligbebyggelse øst for Fjotlandsgata kan få parkering i bakkant. Dette anlegget kan også gi parkeringsplasser til Bankkvartalet med Rådhus : • Anlegg 5 - Antall p.plasser

ca. 60 p.plasser

INA

KV

ET

R FA

U

BR

KONSEPT


Vakre, vågale og lekne LIKNES

ÅMOT

BRU

ETAPPEVIS UTBYGGING LIT

Forslaget til utbygging gir relativt store utbyggingsmuligheter, og en etappevis utbygging er derfor nødvendig. Det foreslåtte utbyggingsmønsteret muliggjør etappevis utbygging :

LÅN

A ss pla de ba

eng

rd

e kirkegå

utvidels

kjørbar bru til ny kirkeg ård

SG

NE A AT

de pla ss

VE EL VE

rd

N

A

Etappe 2

kirkegå

IE

IN

kontor

7

bo

lig

ba de pla ss

• Nytt kulturbygg / museum ved det nye torget på Faretsida - vil bidra til å styrke sentrum

us og p.h sje 1. eta

9

are a utv buti l for ide kkles

Etappe 3

lek

8

inn k p.k jørs jell el er

5

bu 1. tikk og se 2. nte eta r sje

1

2

3

4

5

6

7

9

10

lig

bolig

GATA

LAND

FJOT

bo

10

us

8

rådh

3

T

GE

vann

Etappe 1 • Kvartal med forretning og bolig sør for Torget inkl. parkeringskjeller – riving unødvendig.

kirke

ba

KV

NA

LIT

R TO

• Boligblokk 1 nord for Nicobygget inkl. parkeringskjeller. Krever ikke riving. Etappe 4

+0,0 -0,15

-0,05

Mur

ing

-0,05

1

skat

Mur

+0,0

• Kvartalet med forretning og bolig vest for bensinstasjonen inkl. parkeringskjeller

1

+0,0

-0,15

1

+0,0 -0,15 +0,35 +0,0

1

+0,0 +0,0

1

cafe

1 1

Etappe 5

1 1

ATA

SG

NE

al kare je butik etas 1.

1 1 1

1

1 1

EV

ELV

fontene

bolig

2

g

rbyg

kultu

r l fo area eles id kutv

butik

N

EIE

el jørs r innk kjelle p.

råde

om

park

• Kvartalet med forretning og bolig Rema 1000 bygget inkl. parkeringskjeller

butikkareal 1. etasje

bolig

eng

Etappe 6

4

6.5

Etappe 7

bolig

6

• Boligblokk 3 nord for Nicobygget inkl. parkeringskjeller

1 1 1 20

21

innkjørsel p.kjeller

itet

butikkareal 1. etasje

aktiv

• Boligblokk 2 nord for Nicobygget inkl. parkeringskjeller

21

17

18

19

1 14

19

15

20

16

1 13

18

19.8

15 10

11

7

il o

12

8

13

9

14

1

ve rn

att

11

16

12

17

ing

1 6

1

1

2

3

aktiv

4

5

itet

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Bo b

Etappe 8

ss

Etappe 9

pla

ke

fis

• Boligblokk 4 øst for Fjotlandsgata inkl. parkeringskjeller

• Boligblokk 5 øst for Fjotlandsgata inkl. parkeringskjeller Etappe 10 • Kvartalet med forretning og bolig nord for Torget inkl. parkeringskjeller

INA

KV

ET

R FA

U

BR

KONSEPT


ba de pla ss

Vakre, vågale og lekne LIKNES eng

ård

e kirkeg

A

ÅN

L LIT

A AT

SG

NE

kjørbar bru til ny kirkeg

ård

utvidels

kirke

VE

VE EL kirkeg

ASPLAN VIAK - LYNGDAL SENTRYMSGÅRD

N

IE

ård

.hus r og p je s 1. eta

konto

bo

lig

ba

de

pl

as

s

ar ea ut but l for vid ikk ele s

inn k p. jørs kje e lle l r

lek

bu 1. tikk og se 2. nte et r as je

1

2

3

bolig

4

5

råd

6

7

hus

8

9

10

FJOT

bo

lig

G LAND

T

R TO

ATA

GE

n

van ,0

+0

,15 -0 Mu

,05 -0

r ,05 -0

1

g

tin ska

r

Mu

,0 +0 1

,0 +0

SENTRUM NORD

1

,15 -0 ,15 -0 ,35 +0 ,0 +0

,0 +0

1

,0 +0

1

,0 +0


kjø til n

SG NE A AT

Vakre, vågale og lekne LIKNES ba

kirke

de pla ss

VE EL VE

kirkeg

IE

ård

N .hus r og p je s 1. eta

konto

bo

lig

ba

de

pl

as

s

ar ea ut but l for vid ikk ele s

inn k p. jørs kje e lle l r

lek

bu 1. tikk og se 2. nte et r as je

1

2

3

bolig

4

5

råd

6

7

hus

8

9

10

FJOT

bo

lig

GATA

LAND

T

GE

n

van

R TO

,0

+0

,15 -0

,05 -0

Mu r ,05 -0

1

g

tin ska

r

Mu

,0 +0 1

,0 +0

,15 -0

1

,15 -0 ,35 +0 ,0 +0

,0 +0

1

,0 +0

,0 +0

1

e

caf

1 1 1 1

ATA SG

NE

al are je ikk but . etas 1

1 1 1

or al f are eles d i tv kku

i

ig

bol

but

ygg

turb

1 1

kul

IEN

E EV

ELV

fontene

l rse kjø r inn kjelle p.

TORGET OG KULTURBYGG


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

SOMMER

VINTER TORGET


Vakre, vågale og lekne LIKNES

ba de pla ss

eng

ård

e kirkeg

A

ÅN

L LIT

kjørbar bru til ny kirkeg

ård

utvidels

kirke

kirkeg

ård

.hus r og p je s 1. eta

konto

bo

lig

ar ea ut but l for vid ikk ele s

inn k p. jørs kje e lle l r

lek

KIRKEGÅRD bu

1

1. tikk og se 2. nte e r


5

hu råd

6

7

8

s

9

10

GATA LAND FJOT

bo

lig

T

GE

n

van

R TO

Vakre, vågale og lekne LIKNES

,0

+0

,15 -0

,05 -0

Mu

ting

r ,05 -0

1

ska

r

Mu

,0 +0 1

,0 +0

,15 -0

1

,0 +0

,15 -0 ,35 +0 ,0 +0

1

,0 +0

,0 +0

1

e

caf

1 1 1 1

ATA SG NE

al are je ikk but . etas 1

1

or al f are eles vid t u tikk

1 1

ig bol

bu

ygg

urb

1

kult

1

N EIE EV ELV

fontene

l rse kjø r inn kjelle p.

6.5

råd

kom

par e

butikkareal 1. etasje

bolig

eng

bolig

innkjørsel p.kjeller

ivit et

butikkareal 1. etasje

akt

1 1 20

21

1 21

17

18

19

1 13

18

14

19

15

20

16

1

15 10 1

2

3

akt

4

ivit

5

et

1

6

2

7

3

8

4

9

5

Bo

10

6

1

bil

11

7

12

8

13

9

14

1

ov ern

att

11

16

12

17

ing

1

s

as

pl

ke

fis

PARK/SENTRUM SYD


19.8

IN A

6.5

rbyg kultu

g

SG

INA

A AT

KV

ET R FA

U BR

ss

8

9

10

lig

bo

+0,0

+0,0

+0,0

cafe

g

t

+0,0

4

5

-0,15

3

pla

ss b

ad e

U T BR ivite akt

ÅMO ivite

t

-0,15 +0,35 +0,0

1

-0,05

Mur

n

+0,0

14 9

van

13 8

-0,15

17

+0,0

ing att ern ov bil Bo

16

tin ska

6 1

15

bolig

l rse kjø ller je p.k inn

T

kjørbar bru til ny kirkegård

E RG TO

butikkareal 1. etasje

r al fo are eles id kutv butik

kirkegå rd

20

lig pla

fontene

7

12 7

6

11 6

5

10 5

21

4

19

bu 1. tikk og se 2. nte eta r sje

9 4

20

3

18

bo

inn k p.k jørs jell el er ke fis

2

8 3

19

eng

1

17

bolig

butikkareal 1. etasje

lek

kirkegård utvidelse

innkjørsel p.kjeller

ar ea utv buti l for ide kkles

-0,05

akt

7 2

18 13

om 12

park 11

N 21

IE 16

IEN

14

VE

1

de

ATA

1

ba

KV

1

ss

E ELV 1

pla bolig 1

Mur

SG

15

l rea kka je buti . etas 1

1

kirke

1

VE

hus

NE

10

1

eng

1

A

1

1

1

1

LÅN

1

1

1

1

VE EL råd 1

de konto

FJOTL

1

ba 1

1

1

LIT

us r og p.h sje 1. eta

bolig

N LÅ LIT

A

Vakre, vågale og lekne LIKNES

ANDG ATA

NE

råd e

pla ss

MASTERPLAN M 1: 2500

2


Vakre, vågale og lekne LIKNES

PERSPEKTIV SETT FRA ØST


Vakre, vågale og lekne LIKNES

PERSPEKTIV SETT FRA NORD

PERSPEKTIV SETT FRA SØR


Vakre, v책gale og lekne LIKNES

PERSPEKTIV SETT FRA SYDVEST

liknes_presentasjon_viak  

Vakre, vågale og lekne LIKNES • Bebyggelsen preges av rotete og skjemmende bakgårdsbebyggelse. • Rådhuset danner et viktig fondmotiv ved tor...

liknes_presentasjon_viak  

Vakre, vågale og lekne LIKNES • Bebyggelsen preges av rotete og skjemmende bakgårdsbebyggelse. • Rådhuset danner et viktig fondmotiv ved tor...

Advertisement