Page 1

Valgprogram KVINESDAL FREMSKRITTSPARTI 2011-2015

Trygghet Trivsel Valgfrihet

www.kvinesdal.frp.no


Kjære innbygger! Det er noe trygt og traust over en solid trestamme. Det vitner om solide røtter og evner til å takle uvær. Kvinesdal Frp har evnen og viljen til å styre den politiske utviklingen i Kvinesdal hvis vi blir vist tillitt av dere velgere ved høstens valg. Vi er et parti som ønsker å prioritere de primære kommunale tjenestene, slik som skole, barnehage, helse og omsorg. I inneværende periode har vi kjempet for å beholde grendeskolene, få innført gratis trygghetsalarmer og jobbet kontinuerlig for å gi innbyggerne gode, trygge og rimelige tjenester. Ofte har vi stått alene i viktge saker. På mange måter har vi det bra i bygda vår, men de som har dagens flertall og makt, ønsker tydelig å sentralisere mest mulig og ignorerer ofte innbyggernes vilje på en arrogant måte. Det er på tide med et politisk maktskifte. I dag har Kvinesdal kommune i praksis kun to partier. Kvinesdal Frp og «alle de andre». Blir jeg valgt til ordfører vil vi få en «ekte» og mennesklig ordfører som vil gjøre alt for at nettopp du skal være kommunens vitigste innbygger. Alle betyr vi like mye. Ærbødigst

Ronny Nielsen

Stolt ordførerkandidat for Kvinesdal Frp


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at alle innbyggere i kommunen får en trygg, respektfull og verdig alderdom»

Helse og omsorg Kvinesdal Frp vil arbeide for at kommunens tilbud til enhver tid retter seg etter de omsorgsbehov som rår blant den eldre del av befolkningen i kommunen. Kvinesdal Frp vil arbeide for at pleietrengende eldre, sammen med deres pårørende, skal ha rett til å bli hørt i henhold til sitt ønske om boform og bosted. Kvinesdal Frp vil prioritere alle omsorgssentre i kommunen like høyt. - Fjotland omsorgssenter skal til en hver tid ha nok sykehjemsplasser, med de krav til bemanning det innebærer. - Feda omsorgssenter i sin nåværende form. Kvinesdal Frp ser fra faglig hold, at det er en stor økning av personer med demens. Vi ønsker å bygge ut ny avdeling 4 ved Kvinesdal omsorgssenter som skjermet avdeling for personer med demens. I tilegg vil vi ha mulighet for at personer med lettere form for demens, kan bli værende på Feda og Fjotland omsorgsentre så lenge det er faglig forsvarlig. Kvinesdal Frp vil gjøre to av serviceleilighetene om til rom for terminale pasienter (lindrende enhet). Det er uhyre viktig at pårørende og pasient får gode rammevilkår i en slik sårbar livsfase. Kvinesdal Frp ønsker å sanere lærerbolig ved Kvinesdal omsorgssenter og bygge ut nytt kompetansesenter i forhold til noen av de nye livsstil sykdommene kols og diabetes. Dette som et forebyggende tiltak for å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner.

Trygg og verdig alderdom


Kvinesdal Frp vil opprette en ambulerende ergoterapeut stilling. Kvinesdal Frp ser at det er behov for sosial aktivitet på ettermiddagen på omsorgssentrene, og vil derfor opprette en ambulerende stilling. Kvinesdal Frp vil styrke hjemmetjenesten. Kvinesdal Frp vil tilby innbyggerne på Kvinlog/Fjotland, permanent fysioterapitjenester på Fjotland omsorgssenter, samt øke ressursene til denne tjenesten. Kvinesdal Frp vil at all psykiatri skal ha like høy prioritet som somatiske. Pasienter må derfor sikres behandling innen rimelig tid. Vi ønsker også å styrke fokus og kompetanse på eldre og psykiatri. Kvinesdal Frp vil at omsorgslønn for pårørende må forsterkes og økes. Kvinesdal Frp ønsker å styrke positive forebyggende tiltak innenfor rus og barnevernstjenesten. Barn og ungdom må prioriteres. Kvinesdal Frp vil skape gode rammevilkår for funksjonshemmede. Bygda må i større grad tilrettelegges for universell bruk. Kvinesdal Frp vil gi psykisk funksjonshemmede gode stimulerings- og livskvalitetstiltak. Asvo som vernet bedrift, må få styrket driftstilskuddet sitt.

Kvalitet i eldreomsorgen


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at barn og unge i Kvinesdal kommune skal oppleve en skolehverdag som er preget av gode og funksjonelle bygg, og at vi har ansatte som er faglig flinke i møte med elevene. Kvalitet og trivsel må være ledestjernene i skolehverdagen»

Kvinesdalsskolen Kvinesdal Frp vil kjempe for å beholde dagens desentraliserte skolestruktur. Kvinesdal Frp vil ikke at skolene i kommunen skal ha mer enn 25 elever i hver klasse. En kontaktlærer skal maksimalt ha ansvaret for 15 elever i forhold til hjem/skole samarbeid. Kvinesdal Frp vil tilføre de ulike skolene økte ressurser til økt lesesatsing, slik at kommunens elever blir flinkere lesere. Disse timene skal øremerkes. Kvinesdal Frp vil at alle 10. klassingene i kommunen skal få gratistur med hvite busser, for å oppleve, og skaffe historisk bevissthet omkring siste verdenskrig sine grusomme hendelser i fangeleire. Kvinesdal Frp vil at uteområdet ved Liknes barneskole må sees på, på nytt. Midler og område til lek og utfoldelse, må tilpasses antall elever. Kvinesdal Frp vil at morgen sfo igjen skal bli gratis for brukerne, slik at det ikke oppstår uheldige sosiale skiller mellom barna. Kvinesdal Frp ønsker å ta mobbeproblematikk i kommunen på alvor. Skolene må ha handlingsplaner og tiltaksplaner for dette temaet. Skoleledelsen må kontinuerlig jobbe med dette temaet sammen med foreldreutvalg ved skolen. Kvinesdal Frp ønsker at skolebibliotekene årlig skal få øremerkede midler, slik at skolen innehar nødvendig utvalg av bøker med ulike vanskegrader. Kvinesdal Frp ønsker å jobbe bevisst inn mot rekruttering av «kompetente» lærer- og fagarbeider stillinger. Det er viktig at barna våre blir undervist av de beste lærerne. Kvinesdal Frp ønsker å jobbe for at Lister videregående skole, avdeling Kvinesdal, sine linjer opprettholdes, eller styrkes.

En skole for framtiden


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at barn i Kvinesdal skal oppleve en barnehagehverdag, som er preget av gode og funksjonelle bygg, og at vi har ansatte som er opptatt av «å se barna» og gi de en trygg, positiv og lærerik dag. Barna må hjelpes til å skape ”gode utgaver av seg selv»

Barnehage Kvinesdal Frp vil ta i bruk Øye skole til en to-avdelings barnehage. Det må vurderes om det må bygges ny, eller om enn skal utbedre de gamle skolelokalene. Kvinesdal Frp vil at foreldre skal oppleve enn større grad av fleksibilitet ved opptak og oppsigelser underveis i barnehageåret. Brukernes ønsker skal være styrende for kommunen i større grad enn i dag. Kvinesdal Frp vil gjeninnføre frokosttilbudet ved sentrum barnehage, for de brukerne som ønsker det. Kvinesdal Frp er positive til etablering av private barnehager i Kvinesdal. Kvinesdal Frp vil arbeide kontinuerlig for å opprettholde full dekningsgrad. Kvinesdal Frp vil at barnehagene skal jobbe med sosial kompetanse hos barna, blant annet for å øke trivsel og utvikling, samt mestre ulike sosiale miljø. Dette skal utvikle positive relasjoner til andre barn og voksne. Kvinesdal Frp vil ha større fokus på foreldre involvering. Samt at barna i de ulike grendesentrene skal få prioritet til å få plass i den barnehagen som de naturlig «sokner» til.

Trivsel og trygghet i hverdagen


«Kvinesdal Frp mener at kommunen skal konsentrere seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunens primærområder, slik som skole, barnehager, helse og omsorg»

Kommunal forvaltning: Kvinesdal Frp vil tilrettelegge for en raskest mulig saksbehandling, til lavest mulig gebyr. Hvis kommunen ikke klarer å behandle søknader innen gjeldende frister, skal tjenesten være gratis for søker. Kvinesdal Frp vil arbeide for at byråkratiet i kommunen ikke blir større enn det som er ett minimumsbehov for å sikre en funksjonell kommunedrift. Kvinesdal Frp vil at alle innbyggere skal likebehandles i forhold til saksbehandling. Kvinesdal Frp vil i større grad enn i dag, ta vare på seniorarbeidstakerne i det kommunale yrkeslivet. Bedre rammevilkår vil skape ønske om «å stå» lengre i ett yrkesløp. Kommunen behøver erfaren arbeidskraft. Kvinesdal Frp vil styrke brannsikringsområdet, ved å lokalisere en heltidsstilling til Kvinesdal med tanke på forebygging, tilsyn og vedlikehold. Kvinesdal Frp vil styrke vedlikeholdet av kommunale bygg. Vaktmestertjenesten må styrkes. Spesielt vaktmesterordningen på Kvinesdal omsorgssenter må gjøres om til en 100% stilling. Ulike vaktordninger må belønnes på en god måte. Kvinesdal Frp vil kjempe for å beholde fylkeskommunale og statlige tjenester i bygda og nærområdet. Tannlegedekning, lensmannskontor, legedekning, Nav-kontoret, trafikkstasjon etc. Kvinesdal Frp vil søke, og intensivere ett økt interkommunalt samarbeid der det er funksjonelt og naturlig. Kvinesdal Frp ønsker å minke kommunens gjeldsbyrde. Kommunen må være tilbakeholden med å investere, utenom kommunens primærområder.

En serviceinnstilt kommune


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at alle steder og grender i Kvinesdal, skal være en trygg og trivelig plass for alle nnbyggere å bo i»

Bolig og nærmiljø: Kvinesdal Frp vil arbeide for å etablere fartsdempende tiltak i boligfelt og tettbygde strøk i hele kommunen, der det er behov for det. Kvinesdal Frp vil sette opp mer gatebelysning på områder der det er behov for det, etter innspill i fra innbyggerne. Kvinesdal Frp vil sikre trygge gang- og sykkelveier. Spesielt strekninger der barn skal til og fra skole. Kvinesdal Frp vil etablere en gangbro over elva nede ved kirka på Feda. Kvinesdal Frp vil sikre midler til kjøp av lekeapparater og midler til vedlikehold av ulike private og kommunale lekeplasser. Kvinesdal Frp ønsker å øke tilskuddet til 50.000,- til 1. gangs etablerer (opp til 35 år). Kvinesdal Frp vil sette fart på tomteutviklingsplaner. Viktig at også Kleivebakken og Øyebergan 2 blir tatt med. Ellers er vi for spredt boligbygging med store tomter i alle deler av kommunen.

Trivsel og trygghet i hverdagen


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at kommunen skal være ett lokomotiv i å legge til rette for alle som vil etablere næringsvirksomhet og skape nye arbeidsplasser. Vi må også sørge for å gi gode rammevilkår for allerede eksisterende bedrifter og foretak»

Næring og miljø: Kvinesdal Frp ser positivt på mulighetene for fornybar kraftutbygging. Kvinesdal Frp vil stimulere befolkningen til økt hyttebygging ved å innta en liberal holdning til reguleringsplanarbeid. Kvinesdal Frp vil tilrettelegge for næringsområder i hele kommunen ved behov. Kommunen må få fart på Opofte prosjektet. Kvinesdal Frp vil arbeide for at havneområdet på Øye vil bli utviklet til et funksjonelt og effektivt havneområde. Kvinesdal Frp ser at kommunen må spille en aktiv rolle ved utbyggingsavtaler for å underbygge eventuell investeringslyst. Kvinesdal Frp vil stimulere til en hardere predatorbekjempelse på rovdyr som rev og mår. Vi ønsker 500,- kroner i skuddpremie for rev og 200,- kroner for mår. Kvinesdal Frp ønsker et friere landbruk som gir den enkelte bonden råderett til å bruke og omsette landbrukseiendommer, uten store unødvendige politiske føringer. En fremtidsrettet jordbrukspolitikk må sikres ved å styrke den private eiendomsretten.

Trygt og godt oppvekstmiljø


«Kirken som bygg og institusjon er viktig for bygda. Store hendelser i menneskenes liv markeres her, og skal omrammes av godt vedlikeholdte bygg og velholdte kirkegårder»

Kirke: Kvinesdal Frp vil brannsikre våre tre hovedkirker på Fjotland, Feda og sentrum med sprinkleranlegg, og sikre Knaben og Netlandsnes kapell med gode brannmeldersystemer. Kvinesdal Frp vil øke vedlikeholdsmidlene til de kirkelige byggene i kommunen. Kvinesdal Frp vil sikre utvidelsesmulighetene til kirkegårdene i kommunen.

Trivsel og trygghet i hverdagen


«Kvinesdal Frp ønsker seg et levende kultur- og idrettsliv basert på personlig engasjement og frivillighet. Idretts- og kulturaktiviteter er viktige arenaer for trivsel og livsglede»

Idrett og kultur: Kvinesdal Frp vil jobbe for at Kvinesdal kommune skal ha ett kultursenter. Kvinesdal Frp ønsker å satse mer på de lokale bygdemuseene: - Knaben gruvemuseum. - Fjotland bygdemuseum, med bygdetun. - Feda bøkkerbu. Kvinesdal Frp vil støtte opp om, og øke bevilgningene til frivillige lag og foreninger som arbeider med spesielt barn og unge, opp til to millioner kroner. Økning fra dagens 1 million. Dugnadsånden i bygda må i større grad premieres. Kvinesdal Frp vil jobbe for å opprette ett regulert område i kommunen, der enn kan drive med organisert snøskuterkjøring. Muligheter for ATV, trail etc., må sees i sammenheng med for eksempel motorsportssenteret på Nedre Kvinlog.

Trygt og godt oppvekstmiljø


«Med Kvinesdal Frp i posisjon, skal Kvinesdal kommune fortsatt være fri fra eiendomsskatt på boliger»

Skatter og avgifter Kvinesdal Frp er sterk motstander av innføring av eiendomsskatt på private boliger i Kvinesdal kommune. En stemme på oss vil være en garanti for at eiendomsavgift ikke blir innført. Kvinesdal Frp ønsker å beholde dagens ordning med gratis parkering i sentrum. Kvinesdal Frp ønsker å være mer fleksibel i forhold til kloakk- og vannavgifter. I noen tilfeller vil det være urimelig å betale kloakkavgift for vann som beviselig ikke er gått ut i kloakknettet. Selvkostprinsippet må stå sterkt som avgiftsgrunnlag.

Kvinesdal Frp tar DEG på alvor


«Kvinesdal Frp vil kjempe for at kommunen avsetter nok midler til at det kommunale veinettet er tilfredsstillende for å sikre en trygg trafikk. Det være seg brøyting, strøing og generelt vedlikehold. Vi behøver en større andel kilometer vei med nytt asfaltdekke»

Samferdsel og infrastruktur Kvinesdal Frp vil øke vedlikeholdet og utbedringer av vei, i større grad enn i dag. Vi ønsker kort og godt et tilfredsstillende veidekke i fra hav til hei. Kvinesdal Frp vil kjempe for at kommunen sikrer nødvendig investering i vann- og avløpsanlegg. Dette for å opprettholde en god vannkvalitet helt frem til forbruker. Kvinesdal Frp vil søke å påvirke fylkeskommunen/stat til et best mulig vedlikehold/styrking av fylkesveier og stamveinettet. Kvinesdal Frp vil jobbe videre for at alle innbyggerne i kommunen, skal ha tilgang til mobil- og bredbåndstjenester.

Kvinesdal Frp tar DEG på alvor


Til innbygerne i Kvinesdal Alle kandidatene som har sagt seg villig til å stå på Fremskrispartietets valgliste vil være innbyggernes ombudsmenn. Gir dere Frp-kandidatene tillit ved valget skal det vises handlekra og alle innbyggerne skal bli ta på alvor. De som kommer inn i kommunestyret vil jobbe hardt for at alle skal ha valgfrihet, føle trygghet og trives i kommunen. Fremskrispartiet er et parti både av og for vanlige folk.

Godt valg!


Valgliste for Fremskrispartiet ved kommunestyrevalget i Kvinesdal 12. september 2011 1.

Nielsen, Ronny

Fosseland

1972

2.

Olsen, Siv Galdal

Hageteigen

1968

3.

Nilsen, Runar

Åmot

1971

4.

Risnes, OdnyAud

Åsemoen

1951

5.

Engedal, Frode

Hamrebakken

1974

6.

Svindland, Anne

Hamrebakken

1972

7.

Fjeld, Oscar

Hjemlestad

1955

8.

Eestøl, Gunhild

Eestøl

1938

9.

Walskaar, Ernst

Versland

1966

10.

Øystøl, Tone Karin

Sande

1973

11.

Egeland, Karsten

Feda

1979

12.

Nilsen, Monica Homme

Åmot

1971

13.

Larsen, Kjell Ivar

Feda

1968

14.

Røiseland, Anne Karine

Storekvina

1963

15.

Røynestad, Tom Toralv

Øvre Røynestad

1946

16.

Frøitland, Odd Kristian

Frøytland

1963

17.

Vik, Bjørg

Hamrebakken

1951

18.

Sivertsen, Svein Gunnar

Hamrebakken

1957

19.

Gabrielsen, Marita

Sindland

1975

20.

Svindland, Roar

Solbjør

1964

21.

Risnes, Knut

Risnes

1963

22.

Fjotland, IngerJohanne

Fjotland

1958

23.

Reppen Egeland, Linn Anita

Egelandsslea 29

1991

24.

Strømsvåg, Marius

Hamrebakken

1989

25.

Johnsen, Cato

Øyebergan

1980

26.

Nilsen, Rudolf

Kvinaosen

1976

27.

Røiseland, Ronny

Røiseland

1974


Snartrykk, Farsund 08/2011

Kvinesdal Frp listekandidater 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Godt valg! Stem Fremskrittspartiet 26

27

Valgprogram Kvinesdal FRP  
Valgprogram Kvinesdal FRP  

Valgprogram Kvinesdal FRP

Advertisement