Page 4

4

Terreinbeschrijving

Van dromen naar stromen Eric van der Bilt en Sonja van der Meer*

In 2001 startte Stichting ‘Het Drentse Landschap’ met het herstel van de laaglandbeek de Hunze. Dit riviertje met een lengte van ruim 40 kilometer begint ter hoogte van Borger waar het Voorste en Achterste Diep samenvloeien. Vanaf hier stroomt het water tegenwoordig deels via de nieuw gegraven meanders naar het Zuidlaardermeer. Jaarlijks zo’n 120 miljoen m3 water. De droom om hier een van de grootste natte beekdalgebieden van Nederland te maken, wordt steeds meer werkelijkheid nu ook de plannen voor Zuidoevers en Tusschenwater op tafel liggen. In 1990 verscheen het Natuur Beleids Plan (NBP), kort daarop gevolgd door een provinciale versie. In veel opzichten was het NBP grensverleggend. Vooral door de introductie van het thema Natuurontwikkeling, maar ook omdat het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) steeds meer vorm kreeg. De EHS moet losse natuurgebieden met elkaar verbinden zodat de biodiversiteit van ons land beter kan worden behouden. Een prachtig en nog steeds zeer werkbaar concept. Er is eigenlijk maar één probleem dat tot nu toe de realisatie van de EHS bemoeilijkt heeft, namelijk de financiering. Deze is niet uitgewerkt en is in al die jaren afhankelijk gebleven van de politieke waan van de dag. Het­ geen door de kabinetten Balkenende I en II ook op pijnlijke wijze duidelijk werd via bijvoorbeeld de aankoopstop in 2003. Terug naar het begin in 1990. Het NBP bevatte vele mooie plannen voor de natuur in Nederland. Helaas ontbrak in de provinciale versie het Hunzegebied. In de ogen van Stichting ‘Het Drentse Landschap’ een gemiste kans omdat dit gebied voldoende mogelijkheden bood voor het ontwikkelen van natte natuur, iets wat elders in Nederland buitengewoon moeilijk blijkt. De overtuiging dat deze kans gegrepen moest worden, zorgde ervoor dat ‘Het Drentse Landschap’ zich van 1990 intensief inzette voor het herstel van deze bijzondere laaglandbeek en het beekdal.

Fragment uit de topografische kaart van 1840, A. Werneke (Bron: Drents Archief)

Het verhaal van de Hunze begint zo’n 2000 eeuwen geleden in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Vanuit het noorden baanden ijsmassa’s met puin, steen en leem zich zuidoost­ waarts. Het smeltwater van deze gletsjer(s) werd gekeerd door de Hondsrug. Met het warmer worden van het land ontstonden er diepere laagten in het landschap. Zo ontstond

foto: Joop van de Merbel

Oerlandschap

Kwartaalblad nr.44  

Kwartaalblad nr.44

Kwartaalblad nr.44  

Kwartaalblad nr.44