Page 1

KIELI KEHTOLAHJANA! - ja tie kakskielisyytheen

SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet

Kvensk/Norsk


Monta kieltä – rikhaus, siksi ko •

kieli oon osa meiðän identtiteetistä ja juurista.

kieli oon tuntheita ja ajatuksii.

se anttaa sinun lapsele pareman kyvyn saaða kontaktii oman perheen, toisten ihmisten ja kulttuuriin kans.

kielet keskenhään vaikutethaan positiivisesti toinen toisheen.

lapsi saapi isoman vaphauðen valita koulutusta ja työtä hiljemin elämässä.

yhtheiskunta tarttee monikielissii ihmissii.

Flere språk – en berikelse, fordi • • • • • •

språk er en del av vår identitet og våre røtter. formidling av språk er formidling av følelser og tenkesett. det gir ditt barn et bedre utgangspunkt til kontakt med sin nære familie, andre mennesker og kulturer. språkene vil påvirke hverandre gjensidig positivt. barnet får en større valgfrihet seinere i livet når det gjelder utdanning og yrke. samfunnet har behov for mennesker som mestrer flere språk.


Monta kieltä – täysin mahðolista! •

Lapsi oppii kielii parhaiten 0-5 vuotisena. Tämä ikä oon tärkkee resurssi kielen eðistyksessä.

Lapsi saattaa oppiit kaks kieltä samhaan aikhaan jos tet puhutta teiðän molemppii äitinkielii lapsele.

Se oon tärkkee ette tet jo varhain sovitta siitä miitä kielii tet puhutta lapsele.

Flere språk – fullt mulig! •

I alderen 0-5 år er ditt barn mest mottakelig for å lære språk. Dette potensialet er det viktig å utnytte.

Barnet kan lære to språk samtidig dersom dere bruker hvert deres morsmål til barnet. Det er viktig at dere tidlig bestemmer dere for hvilke språk dere vil ta i bruk.


Monta kieltä – seki oon haastet Tavalinen pölkö vanhiimila saattaa olla ette: • lapsi sekoittaa kielet ja lainaa sannoi siitä väkkeevämästä kielestä. Se oon väliaikaista. •

lapselta saattaa vailuut sannoi toisela kielelä. Se oon luonnolista sillä ko lapsen kielikokemukset oon erilaiset kielestä toisheen.

ko lapsi kohtaa uuðen kielen, se saattaa tulla hiljaiseksi muutamaksi aijaksi. Hyvät kielistimulansit annethaan normaaliset kielitaiðot lapsele ko se kassuu ylös.

Flere språk – også en utfordring Vanlige bekymringer hos foreldre kan være at: • barnet kan blande språkene og låne ord fra det sterkeste språket. Dette er forbigående. •

barnet kan mangle ord på ett av språkene. Dette er naturlig da barnet vil kunne ha ulike erfaringer på hvert språk. barnet i møte med et nytt språk, kan ha en stille periode av varierende lengde. Ved god språkstimulering vil barnet etter hvert få normale språkferdigheter i begge språk.


Majoriteettikieli oon muu ko vanhiimitten kieli, mitä sitte? •

Hyvän kehitetyn äitinkielen kautta sinun lapsi oppii parhaiten toisen kielen. Jos sie puhut ommaa äitinkieltä sinun lapsele, sitte sie olet hyvä kielimalli, ja sinun kautta lapsi saapi turvalisen pohjan opiskella uutta kieltä.

Äitinkieli/syðämenkieli oon kans tärkkein kieli ko sinun lapsi tarttee lohðutusta ja neuvvoo.

Lapsi oppii toisen kielen toistin kranniin ja ystäviitten kontaktissa ja lastentarhoissa, kouluissa ja meedian kautta.

Majoritetsspråket er et annet enn foreldrenes språk, - hva da? •

Gjennom et godt utviklet morsmål lærer barnet ditt best det andre språket. Dersom du snakker ditt morsmål med barnet, vil du være en god språkmodell, og gjennom det sikre barnet et trygt grunnlag for å lære et nytt språk.

Morsmålet/hjertespråket er også viktigst når barnet ditt trenger trøst og veiledning.

Barnet vil lære det andre språket gjennom kontakt med naboer, venner, i barnehage og skole og via medier.


Ko lapsela oon probleemii •

Kahðen kielen opiskeleminen oon täysin mahðolista niile lapsileki joila oon probleemii kielenoppimisessa, sillä ko kaikila kielilä oon yhtheinen pohja. Se saattaa olla tiettoo mailmasta, inhimilissii tuntheita ja kokemuksii, sananoppimista jne.

Lapsela jolla oon kieliprobleemii, oon probleemii molemissa kielissä, mutta kielet kehitythään lapsen omila premissiilä.

Kielet oppii parhaiten leikissä ja yhðessä muitten lapsiin ja raavhaitten kans. Lapset joila oon kieliprobleemii, tarvithaan raavhaiitten kuurttoo ja appuu niin ette hyvät välit kehitythään toishiin lapshiin.

Når barnet strever •

Å lære to språk er fullt mulig også for barn som strever med språktilegnelsen, fordi alle språk bygger på et felles fundament. Dette kan være kunnskap om omverdenen, følelser og opplevelser knyttet til mennesker, begreper osv.

Et barn med språkvansker vil ha vansker på begge språkene, men språkene vil utvikles ut fra barnets egne forutsetninger. Språk læres best i lek og samhandling med andre barn og i nært samspill med voksne. Barn med språkvansker trenger voksen støtte, og hjelp til å etablere gode relasjoner til andre barn.


Kakskielisyyðen eðistys – mitä tarttema? •

Sinun lapsi häyttyy saaða mahðolisuuðen puhhuut aktiivisesti molemppii kielii. Käytä niitä mahðolisuuksii mikkä oon perheessä, kranniissa ja ystäviissä.

Puhu itte kieltä aktiivisesti ko oletta yhðessä. Puhu siitä mitä tet tehettä yhðessä lapsen kans. Toista sitä mitä lapsi sannoo, ja laajena lapsen kielikykkyy ko lapselta vailuu sannoi jne.

• •

Muista ette lapsi saapi leikkiit toistin lapsin kans.

Vanhiimet ja toiset likimäiset häyðythään näyttäät puhheissa ja hommissa ette molemat kielet oon yhtä arvoiset.

Tospråklig utvikling – hva må til? •

Barnet ditt må få muligheter til å bruke begge språkene aktivt. Utnytt mulighetene i nær familie, hos naboer og venner.

Bruk selv språket aktivt mens dere gjør ting. Sett ord på det dere opplever sammen og vær i gode dialoger med barnet.

Gjenta gjerne det barnet sier, og utvid ytringene ved å fylle inn manglende ord osv.

Sikre at barnet kommer inn i lek med andre barn.

Foreldre og andre nærpersoner må vise med ord og handlinger at begge språk er like verdifulle.


OTA KONTAKTII NÄIHIIN: • Tervheyspalvelus • PP-palvelus • Toiset kokenheet vanhiimet

KONTAKT FOR SAMTALE • Helsestasjonen

• PP-tjenesten • Andre foreldre med erfaring Brosyyrin oon tehny:

Keski-Finmarkun pedagooginen-psykolooginen distriktikontturi IKS mikä oon osa

Statped Nord:ista Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Finmarkun fylkinmannin rahakuurrola Tägningit: John Erik Nyberg

Brosjyren er utarbeidet av:

Pedagogisk-psykologisk distriktkontor for Midt-Finnmark IKS tilsluttet ÷

Statped Nord

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Kvensk versjon er støttet av: Utdanningsdirektøren i Finnmark med økonomisk støtte fra Sametinget og Statped Nord. Kvensk versjon er oversatt av: Ruija Forlag AS og Kvensk Institutt Tegninger: John Erik Nyberg

KILDER/LÄHTHEET

Engen, T.O. og L.A. Kulbrandstad (2004): Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetspråklig undervisning. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag Valvatne, H. og M. Sandvik (2002): Barn, språk og kultur. Oslo: Cappelens Forlag

www.trykkeriservice.no

Øzerk, K. og R. Juuso (1999) : Pedagogisk idébok for tospråklige barnehager / Pedagogalaš jurddagirji guovttegielaláš mánáidgárddiide. Samisk utdanningsråd/Sámi oahpahusráđđi

Kieli kehtolahjana  

Bilingualism and Revitalization of Kven Language

Kieli kehtolahjana  

Bilingualism and Revitalization of Kven Language

Advertisement