Page 1

PUHAS LUKKEE SEITTEMÄN SEITTEMEN A J J A A PUHĐAS P O I K A KAHEKSAN A J J A AT PUHTHA AT

POJAT

KAHĐEKSEN H Ä V I T TÄ Ä

Y H E KSÄ N H Ä V I T T Ä Ä T KAUHEA YHĐEKSEN T U L L U T Y T Ä R LASKEA TULLUT PUHAS TYTTÄRET S U O M E A PUHĐAS KAUHIA SYÖTPUHTHAAT L A S K I A P U H U T KAUHEA SUOMIA KUUNTELET LASKEA KUUS K AUHEE

VIIS VIISI

S U O M E A A J J A A LASKEE K U U S I KAUHIA A J J A AT SUOMEE SEITTEMÄN

H Ä V I T TÄ Ä

YKS

TÄNNET H Ä V I T T Ä Ä T PUNAINEN T U L L U PUNANEN TULLUT Y KIRJOITTAA

SEITTEMEN KAHEKSAN

K S I KAHĐEKSEN Y H E KSÄ N YHĐEKSEN V E N E K A K S K I R J O T TA A LASKEE VENET SUOMEE KAKSI Y K SS I N U L E K O L M E TÄNNET Y K S I SINULET N E L J Ä PUNAINEN PUNANEN K A K S KKYLÄLE INNFØRING I YALLMENN L Ä L E T NELJE KIRJOITTAA

O AV I K A S K R I V IP NG KVENSK KAKSI TÄNNE K O L M E TÄNNET POJAT Y K S N E L J Ä PUNAINEN T Y TÄ R Y K S NELJE PUNANEN TYTTÄRET KIRJOITTAA A JJA A K I R J O T TA A

P A H A K I R J O T TA A SYÖT A J J A AT PA H H A A K U U S P U H U T H Ä V I T TÄ Ä

LUKEA K U U S IKUUNTELET

H ÄV I T TÄ ÄT


INNHOLD Forord ............................................................................................... 4 Kvensk språkråd og språkting ......................................................... 5 Allmenn innføring i skriving av kvensk............................................. 7 1. Ortografien og lydene .................................................................. 7 2. Personlige pronomen og demonstrative pronomen ................. 8 3. Verbets personbøyning ............................................................... 9 4. Allmenngeminasjon og spesialgeminasjon sidestilles ............... 10 5. Variasjoner i vokalkombinasjonen-eA ........................................ 11 6. Plassering av bokstaven h ........................................................... 11 7. Ord og former som slutter på -t .................................................. 12 8. Diftonger i andre stavelse som slutter på -i ............................... 13 9. Dobbel/lang eller enkel/kort konsonant som berører bokstavene l, m, n, r................................................... 14 10. Tallord.......................................................................................... 15

Kainun institutti – Kvensk institutt 2012 Arbeidsgruppe: Karin Larsen, Pirjo Paavalniemi, Eira Söderholm Layout: Mervi Haavisto


FORORD Heftet «Allmenn innføring i skriving av kvensk» vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket. Dette heftet er ment til bruk for alle som bruker kvensk, og gir en liten innføring i kvensk skriftspråk før grammatikken og skolegrammatikken foreligger. Dere vil kunne se at dette ikke er ett nytt språk, men at skriftspråket tar sikte på å fremme de grammatiske trekkene som er felles i de kvenske dialektene. Skriftspråket sidestiller også de trekkene ved språket som oppfattes som sterke identitetsmarkører i de enkelte områdene. Målet med skriftnormeringen er at skriftspråket skal kunne fungere som en støtte og et redskap til å styrke talespråket. Det har vært tatt sikte på å utvikle et skriftspråk som er systematisk og logisk, og på den måten senke terskelen for nye grupper som har mistet språket, men som vil ta den i bruk på nytt.

Hilde Skanke Daglig leder Kainun institutti – Kvensk institutt

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

4


KVENSK SPRÅKRÅD OG SPRÅKTING SPRÅKRÅD I april 2007 ble Kvensk språkråd opprettet etter vedtak fra Kvensk institutt. Språkrådet var et fagråd bestående av språkvitere. Det første språkrådet besto av følgende representanter: • Irene Andreassen, statlig navnekonsulent for kvenske stedsnavn (leder av språkrådet) • Terje Aronsen, undervisningsleder ved Kvensk institutt (nestleder) • Pia Lane, språkforsker ved Universitet i Oslo • Eira Söderholm, førsteamanuensis i finsk ved Universitetet i Tromsø • Anna-Riitta Lindgren, professor i finsk ved Universitetet i Tromsø

SPRÅKTING Kainun institutti - Kvensk institutt gjorde vedtak om etablering av et språkting i 2007. Det kom i drift i april 2008. Språktinget ble vedtatt som vedtaksorganet, og behandlet saker som språkrådet foreslo eller som tinget selv initierte. Språktinget behandlet og vedtok saker og sider av språkutvikling som er av prinsipiell art. Det første språktinget (2008-2011) besto av følgende representanter: • Leder Dagny Olsen (Mårnes/Alta) • Nestleder Trygg Jakola (Vadsø) • Henry Osima (Bugøynes/ Oslo) • Leena Pedersen ( Vadsø) • Oddgeir Johansen (Børselv/Lakselv) I dag er Kyrre Isaksen (Lakselv) kommet inn i stedet for Oddgeir Johansen. Språktinget har foreslått å øke antall medlemmer med ytterlige ett. Det ideelle hadde vært å få et medlem fra Nord-Troms, dette jobbes det nå med. Medlemmene i språktinget skal representere språkbrukere og bør ha 7-9 medlemmer. Styret i Kainun institutti - Kvensk institutt vil foreta den endelige oppnevningen av medlemmer til Språktinget med grunnlag i innkomne forslag. I tillegg til språklig kompetanse blir det også tatt hensyn til geografiske dialektforskjeller, kjønn og språkbrukerbakgrunn.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

5


SPRÅKTINGETS MANDAT Mandatet til språktinget var å vedta et normeringsgrunnlag for kvensk skriftspråk, dvs. hvilke(n) dialekt(er) og trekk som skal danne grunnlaget for kvensk som skriftspråk. Kvensk språkting har arbeidet ut fra anbefalinger fra kvensk språkråd. Mandatet til språktinget er ikke forandret siden opprinnelsen. Både språkting og språkråd signaliserte at de ønsket ett organ i fremtiden, i stedet for to. Funksjonstiden til språkrådet gikk ut i april 2010 og ble ikke forlenget. Språktinget har fått utvidet sin funksjonstid ut 2012, og bruker nå eksterne sakkyndige til å forberede saker til behandling.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

6


ALLMENN INNFØRING I SKRIVING AV KVENSK Språktinget anbefaler at det kvenske navnet på språket er kvääni. Parallelt bruker man navnet kainu og tidligere kaltes språket også finsk.

1. ORTOGRAFIEN OG LYDENE Kvensk språk leses som det skrives og man bruker finsk rettskriving. Det vil si at én bokstav tilsvarer bare én lyd og motsatte. En kort lyd skrives med én bokstav, og en lang lyd skrives med to bokstaver. Eksempel:

... ... ...

tuli – tuuli palo – pallo

Lydene i det kvenske språket er [a đ e f h i j k l m n ŋ o p r s t u v y ä ö]. I lånord finnes i tillegg konsonantene [b d g š]. [š] uttales på samme måte som engelsk sh, eller som sj i norsk, for eksempel ’sjalu’. [đ] uttales som i den første lyden i det engelske ordet there. [ŋ]-lyden forekommer for eksempel i ordene som [keŋkä : keŋŋän] og [faŋki : faŋŋin]. [ŋk] skrives som nk og [ŋŋ] skrives som ng, dvs. kenkä : kengän, fanki : fangin. Bokstavene i kvensk er a, b, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, y, ä, ö. I fremmedord eller sitatlån brukes også bokstavene c, q, w, x, z , å. Bokstaven đ brukes som svak variant for t i Porsanger. Andre steder er den svake varianten for t lik ingenting. Eksempel:

... ... ... ... ... .

pöytä : pöyälä ~ pöyđälä pyyt(t)ää(t) : pyyän ~ pyyđän puhas ~ puhđas : puhthaat

Bokstaven š forekommer bare i lånord.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

7


2. PERSONLIGE PRONOMEN OG DEMONSTRATIVE PRONOMEN De personlige pronomene i kvensk er mie ’jeg’, sie ’du’, hän/se ’hun/han’, met ’vi’, tet ’dere’, het ’de’. Disse bøyes i kasus i likhet med alle andre nomen. Eksempel av bøyning (i genetiv):

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Tämä oon minun kirja. Tämä oon sinun kirja. Tämä oon hänen kirja. Tämä oon meän/meiđän kirja. Tämä oon teän/teiđän kirja. Tämä oon heän/heiđän kirja.

Demonstrative pronomen i kvensk er: tämä, tuo, se, nämät, nuot, net. Demonstrative pronomen bøyes i kasus på samme måte som personlige pronomen. De brukes på følgende måte:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

• tämä og nämät viser til noe som er i nærheten av taleren, enten i konkret, eller i overført betydning, • tuo og nuot viser til noe som ikke akkurat er nært, men likevel ikke lenger borte enn at det er synlig for den talende eller skrivende, i alle fall mentalt, • se og net er pronomen som vanligvis brukes om allerede omtalte saker eller personer, eller om kjente saker og personer.

Eksempel:

... ... ... ... ... ... ... ..

Tämä tässä oon meiđän huonet, mutta tuo tuola rannassa oon minun sisaren. Se oon uuđempi ko meiđän huonet. [Dette her er våres hus, men det der borte på stranda er huset til søstera mi. Det er nyere enn våres hus.]

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

8


3. VERBETS PERSONBØYNING De finitte verbformene i kvensk må ha et personsuffiks som forteller om det dreier seg om første, andre eller tredje person. Personsuffiksene forteller også om det dreier seg om entall eller flertall. Personsuffiksene i kvensk er:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. person entall n 2. person entall t 3. person entall pi / V / - (stor V = vokal) 1. person flertall (m)mA (stor A = a eller ä) 2. person flertall ttA 3. person flertall presens thAAn / đhAAn / hAAn ~ vA(t): pret. thiin ~ t

Eksempel, verb ’assuut/asua’:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Mie asun Alattiossa. Sie asut Alattiossa. Hän assuu Alattiossa. Met asuma Alattiossa. Tet asutta Alattiossa. Het asuthaan/asuva(t) Alattiossa.

Eksempel, verb ’syöđä/syä’:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Mie syön ruokkaa/ruokaa. Sie syöt ruokkaa/ruokaa. Hän syöpi ruokkaa/ruokaa. Met syömä ruokkaa/ruokaa. Tet syöttä ruokkaa/ruokaa. Het syöđhään/syövä(t) ruokkaa/ruokaa.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

9


4. ALLMENNGEMINASJON OG SPESIALGEMINASJON SIDESTILLES Geminasjon betyr at konsonatstoffet inn i et ord forlenges. I kvensk fins det to hovedtyper gemaninasjon, og disse sidestilles. Allmenngeminasjon forekommer i alle kvenske dialekter. I dette fenomenet blir en enkelkonsonant forlenget når den står mellom en kort, trykksterk stavelse og en stavelse med lang vokal. Eksempel på allmenngeminasjonen:

... ... ...

paha : pahhaa lukea : lukkee

Spesialgeminasjonen forekommer sporadisk i flere dialekter, men kjennetegnende er det i Porsanger og Nordreisa. Spesialgeminasjon har samme rammevilkår som allmenngeminasjonen, men i tillegg forlenges konsonantene k, p, t og s, uansett egenskaper i den foregående stavelsen. Eksempel på spesialgeminasjon:

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Ämmi leippoo leippää. Puuna aikkoo nouttaat maittoo. Muori kielttää poikkaa. Mie syön paremppaa ruokkaa. Älä kiussaa minnuu!

Jfr. med eksempel uten spesialgeminasjon:

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Ämmi leipoo leipää. Puuna aikoo noutaa maitoa. Muori kieltää poikaa. Mie syön parempaa ruokaa. Älä kiusaa minua!

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

10


5. VARIASJONER I VOKALKOMBINASJONEN -eA Kvenske dialekter har tre forskjellige varianter av vokalkombinasjonen – eA og disse sidestilles. På noen av stedene brukes flere former. Eksempel:

... ... ... ... ... .

kauhea – laskea – suomea (vanlig i Storfjord, Kvænangen, Alta, Tana og Vadsø) kauhia – laskia – suomia ( vanlig i hele Varanger og i Kåfjord) kauhee – laskee – suomee (vanlig i Nordreisa, Kvænangen, Porsanger og Tana)

6. PLASSERING AV BOKSTAVEN h Ved verbal bruk av språket kan plassering av den metatetiske bokstaven h variere. Ved skriftlig språk anbefaler språktinget å skrive bokstaven h etter konsonantet. Eksempel:

... ... ... ... ... ... ... ..

Poika lähtee koulhuun. (jf. dialektal kouhluun) Tet menettä metthään. Äijä istuu venheessä. Met menemä hihtamhaan. (jf. dialektal hihtahmaan) Obs! Ämmä lähti Alattihoon.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

11


7. ORD OG FORMER SOM SLUTTER PÅ -t Det er variasjon i dialektene om bokstaven -t brukes i slutten av ordet eller ikke. -t i slutten av ordet er vanlig i Nord-Troms, men ikke i Varanger. I de andre dialektene kan det også forekomme. Eksempel:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ajjaa - ajjaat (1. infinitiv) Huomena mie aijon ajjaa piililä Raishiin. Huomena mie aijon ajjaat piililä Raishiin. hävittää - hävittäät (1. infinitiv ) Meinaatko hävittää sen vanhaan hillaämpärin? Meinaatko hävittäät sen vanhaan hillaämpärin? tullu - tullut (2. partisipp) Hän oon juuri tullu kothiin työstä. Hän oon juuri tullut kothiin työstä. vene - venet (-et -endelsesord) Faarila oon iso vene. Faarila oon iso venet. sinule - sinulet, kyläle - kylälet (allativ) Mie annan tämän kirjan sinule. Mie annan tämän kirjan sinulet. Met tulima kaikin kyläle. Met tulima kaikin kylälet. tänne - tännet (adverb) Tuletko tänne Vesisaarheen? Tuletko tännet Vesisaarheen?

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

12


Obs! I nominativ flertall og 2. person entall i verbbøyningen skrives alltid -t i slutten av ordet, for eksempel:

... ... ... ... ...

poika – pojat tytär – tyttäret sie syöt/puhut/kuuntelet

8. DIFTONGER I ANDRE STAVELSE SOM SLUTTER PÅ -i Diftonger i andre stavelse som slutter på -i, f.eks. ordet punainen, kan skrives enten punainen eller punanen. Det er fullt mulig å velge hvilken variant man vil bruke, med eller uten i. Dette berører ikke preteritum og kondisjonalis i verbbøyningen og bøyning av flertall i nomenbøyningen. Eksempel:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

punainen - punanen Tämä äpyli oon punainen. Tämä äpyli oon punanen. kirjoittaa - kirjottaa Pikku Kreeta kirjoittaa preivin muorile. Pikku Kreeta kirjottaa preivin muorile.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

13


9. DOBBEL/LANG ELLER ENKEL/ KORT KONSONANT SOM BERØRER BOKSTAVENE l, m, n, r Etter en lang stavelse – enten den er trykksterk eller trykklett – og også etter en trykklett, kort stavelse, får vi kort l, r, m og n. Ellers er det lange ll, rr, mm, nn. Stavelsene regner vi på følgende måte: 1. stavelse har hovedtrykk, 2. stavelse er trykklett, 3. stavelse har bitrykk, 4.stavelse er trykklett, 5. stavelse har bitrykk, 6. stavelse er trykklett osv. Den siste stavelsen er alltid trykklett. Eksempel:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Mie sain kuula sen eilen (1. infinitiv) Aijottako tet tulla tänne? Saatatko muistela sen soman muisteluksen? Emänällä oon hoppu. (adessiv) Lapset oon tuola siljola. Poika pellaa kantelheela. Hyvvää päivää teile kaikile! (allativ) Elli ringaa sisarelle. Tet kumaratta kuninkhaale. Met pruukaama olla ulkona lämpimännä päivänä. (essiv) Lapsena mie tierasin ulkona. Hän työtelee opettaajana. Met puhelemma itteksemmä. (personsuffiks og possessivsuffiks 1. person flertall) Met hunteeraama sitä. Met saima paljon kallaa. Mie olen kirjoittannu pitkän preivin (2. partisipp) Oletko sie saanu minun preivin? Sammeli oon kantanu puita tuphaan.

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

14


10. TALLORD Ved skriving av tallord kan bokstaven -i brukes i slutten av ordet. Tallordene kan skrives med eller uten -i til slutt. Disse sidestilles og kan begge brukes. Tallordene 1–10 er slik:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

yks – yksi kaks – kaksi kolme neljä ~ nelje viis – viisi kuus – kuusi seittemän ~ seittemen kaheksan ~ kahđeksen yheksän ~ yhđeksen kymmenen

⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞

15


FACEBOOK.COM/KVENSKINSTITUTT TWITTER.COM/KVENSKINSTITUTT WWW.KVENSKINSTITUTT.NO

Profile for Kainun institutti - Kvensk institutt

Allmenn innføring i skriving av kvensk  

Heftet «Allmenn innføring i skriving av kvensk» vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket.

Allmenn innføring i skriving av kvensk  

Heftet «Allmenn innføring i skriving av kvensk» vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket.

Advertisement