Page 1

De Postzegel

73e jaargang

Juli - augustus 2010 ISSN 1782/6306 MAANDBLAD VAN DE V.Z.W. KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN POSTZEGELVERZAMELAARS


- 318 -


De Postzegel

Maa

Verantwoordelijk uitgever: E. Van Winckel, G. Ivanovlaan 42, 2100 Deurne

Website:www.users.skynet.be/depostzegel

Bondssecretariaat

>ĞĚĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ

Wilfried Verlinde Kortestraat 21, 3053 Haasrode Tel.: 016/40.27.45 e-mail: wilfried.verlinde@pandora.be

Jacques Brys K. Boudewijnlaan 69, 9200 Dendermonde Tel.: 052/22.31.41 e-mail: jacquesbrys@skynet.be

>ŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƐďŝũĚƌĂŐĞŶ͗ĞůŐŝģͬEĞĚĞƌůĂŶĚ͗ϭϱΦͲ:ĞƵŐĚͬ:W͗ϭϭΦͲƵƌŽƉĂ͗ϭϴΦͲtĞƌĞůĚ͗ϮϬΦ Jaarlijkse lidgelden kunnen gestort worden op volgende rekening:

KBC 737-0304932-07 IBAN: BE74 7370 3049 3207 - BIC: KREDBEBB Tot 31 augustus met nazending van alle verschenen nummers van het lopende jaar. Vanaf 1 september met inbegrip van het daarop volgend jaar. ZĞĚĂĐƟĞ͞ĞWŽƐƚnjĞŐĞů͟ >ĞĚĞŶ͗ĚĞǀĂƐƚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĞŶD͘ŽƩƵ͕t͘ŽƌƚŽŽƐ͕d͘DŽŵďĂĞƌƚƐ͘ ,ŽŽĨĚƌĞĚĂĐƟĞ͗:ŽŚĂŶĂĞƌƐ ĚǀĞƌƚĞŶƟĞĚŝĞŶƐƚ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞĂĚƌĞƐZĞĚĂĐƟĞ͗ :ŽŚĂŶĂĞƌƐ͕^ƚĞĞŶǁĞŐϮϭϮ͕ϯϱϳϬůŬĞŶ dĞů͗͘нϯϮ͘ϭϭ͘ϯϭ͘ϭϰ͘ϵϰŽĨнϯϮ͘ϰϳϴ͘ϱϰ͘ϴϴ͘ϯϬ e-mail: johan.caers@skynet.be dĞŬƐƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞŶƵŵŵĞƌŵŽĞƚĞŶďŝũĚĞŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƚĞƵƌnjŝũŶƚĞŶůĂĂƚƐƚĞĚĞϭƐƚĞǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚ͘ĩĞĞůĚŝŶŐĞŶŐƌĂĂŐ ŽŶďĞǁĞƌŬƚŽƉƐĐĂŶŶĞŶŽƉϯϬϬĚƉŝĂůƐƐƚĂŶĚĂĂƌĚ:W'ͲďĞƐƚĂŶĚ͘>ŝĞǀĞƌŶŽŐĚĞŽƌŝŐŝŶĞůĞŶďĞnjŽƌŐĞŶĂĂŶĚĞŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƟĞ͘dĞŬƐƚďĞƐƚĂŶĚĞŶůŝĞĨƐƚŝŶD^ͲtŽƌĚ͘ĞƌĞĚĂĐƟĞĞŶĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞƵŝƚŐĞǀĞƌnjŝũŶŶŝĞƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐĞŶƐƉĞƵƌĚĞƌƚũĞƐ͘ĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐĂĂŶ͞ĞWŽƐƚnjĞŐĞů͟ƐĐŚƌŝũǀĞŶŽŶĚĞƌŚƵŶĞŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ůůĞĞŶĚĞďŝũĚƌĂŐĞŶǀĂŶĚĞǀĂƐƚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐďŝŶĚĞŶĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞƌĂĂĚ͘KǀĞƌŶĂŵĞ ǀĂŶĂƌƟŬĞůƐƵŝƚŽŶƐƟũĚƐĐŚƌŝŌƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚŵŝƚƐǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞůŝũŬĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƚŽĞůĂƟŶŐǀĂŶĚĞŚŽŽĨĚƌĞĚĂĐƚĞƵƌ͘

Uit sympathie en met de steun van het DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheek werk - 319 -


Lijst der aangesloten kringen Z^,Kd

WĂƌŽĐŚŝĞnjĂĂů͕:ĂŶǀĂŶKƉŚĞŵƐƚƌĂĂƚϮϯ͕ĂƌƐĐŚŽƚ

EdtZWE EdtZWEͲWK>Z EdtZWE>͘K͘ ZEKE< ^^E Z^^,d Zh'' Zh^^>Ͳ><E hZ,d hZE /^d <>K 'Ed ,Z<ͲͲ^d ,Khd,h>^d /'D <>Dd,Khd

ĂĂůZd͕^ŝŶƚĂƌƚŚŽůŽŵĞƵƐƐƚƌĂĂƚϵ͕DĞƌŬƐĞŵ ůŬĞƌƐ,ŽĨ͕'ƌŽŽƚ,ĂŐĞůŬƌƵŝƐϲ͕ŬĞƌĞŶ ^ŝŶƚͲŶŶĂĞŶƚƌƵŵ͕,ĂŶĞŐƌĂĂĨƐƚƌĂĂƚϱ͕ŶƚǁĞƌƉĞŶ ĂŵƉƵƐĞtĂŵƉ EŝĞƵǁĞ^ƉŽƌƚŚĂů͕>ĞĞŐƐƚƌĂĂƚ ĞŶĞŬŚŽŽƌŶ͕,ŽŐĞ<ĂĂƌƚϴϬ͕ƌĂƐƐĐŚĂĂƚ WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ͕ĂƌŽŶZƵnjĞƚƚĞůĂĂŶϱϯ͕ƐƐĞďƌŽĞŬ EĞŬŬĞƌĚĂů͕͘ŽdžƚĂĞůůĂĂŶϭϬϳ 'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŶƚƌƵŵ͕<ĞƌŬƐƚƌĂĂƚϰϯ͕ǁŝũŶĚƌĞĐŚƚ njĂĂůΖZƵŐŐĞŚŽĨΖ͕&ƌ͘sĂŶŝũĐŬƐƚƌĂĂƚϰϲ͕ĞƵƌŶĞ ^ĐĂĨŶŝƐ͕^ƚͲ,ƵďĞƌƚƵƐƉůĞŝŶϮ͕^ĐŚĂĨĨĞŶ Ğ>ĞŬĞ͕>ĞŬĞƐƚƌĂĂƚϯϯ͕ĞŬůŽ /ŵŵĞƌsŽŽƌƵŝƚ͕^ŝŶƚĂĂĨƐŬŽƵƚĞƌƐƐƚƌĂĂƚϭϱ͕ϵϬϰϬ'ĞŶƚ sŽůŬƐŵĂĐŚƚ͕tĞŶĚĞůĞŶƉůĞŝŶ DĂƌŬƚŚƵŝƐ͕DĂƌŬƚϭϭ͕,ŽƵƚŚƵůƐƚ ůƵďůŽŬĂĂů͕'ĞŶƚƐĞƐƚƌĂĂƚϯϭ &ĂŶĨĂƌĞůŽŬĂĂů͕^ĐŚŽŽůĚƌĞĞĨ͕<ĂůŵƚŚŽƵƚ

<W>>E <ZZ'E <EK<< <KEd/, <KZdZ/:< >KWK>^hZ' >hsE

ΖKƵĚĞWĂƐƚŽƌŝũ͕ŽƌƉƐƚƌĂĂƚϰϱ͕<ĂƉĞůůĞŶ ͚ƚDŽůĞŬĞŶ͕,ĂĂĐŚƚƐĞďĂĂŶϭ͕<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ EĞǁ'ƌĂŶŶLJ͕>ŝƉƉĞŶƐůĂĂŶϱ͕ϴϯϬϬ<ŶŽŬŬĞͲ,ĞŝƐƚ WĂƌŽĐŚŝĞĐĞŶƚƌƵŵ͕DĂŐĚĂůĞŶĂƐƚƌĂĂƚ͕<ŽŶƚŝĐŚ ĂĨĠĞ<ůŽŬŬĞ'ƌĂĂĨŽƵĚĞǁŝũŶ/yͲůĂĂŶϮ͕<ŽƌƚƌŝũŬ ƵůƚƵƌĞĞůĞŶƚƌƵŵ͕<ĂƐƚĂŶũĞĚƌĞĞĨϭ͕>ĞŽƉŽůĚƐďƵƌŐ ĂĨĞΖ^ƉŽƌƚΖ͕DĂƌƚĞůĂƌĞŶƉůĞŝŶϭϯ͕>ĞƵǀĞŶ

>KDD> D^D,>E D,>E D,>E;KƉ^ŝŶũŽŽƌͿ DK> E/>ͲZhW>^dZ< KK^dE KW'>< KhEhZ' WKWZ/E' ZK^>Z ^/EdͲ>KK/^Ͳt/E<> ^/EdͲE/<>^

:ĞƵŐĚĞŶKŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵ͕E͘EĞĞĐŬdžůĂĂŶ ƵůƚƵƌĞĞůĞŶƚƌƵŵ͕<ŽŶŝŶŐŝŶŶĞůĂĂŶ͕ŝƐĚĞŶ ĞŶznjĞƌ͕'ƌŽƚĞDĂƌŬƚ͕DĞĐŚĞůĞŶ >ŝďĞƌƚƵƐĐĞŶƚƌ͘ΖĞƌƵŐΖEĞŬŬĞƌƐƉŽĞů͕DĞĐŚĞůĞŶ DƵnjŝĞŬĂĐĂĚĞŵŝĞ͕>ĞĞŶŚŽĨƐƚƌĂĂƚ 'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĂƐŝƐĐŚŽŽů͕sĞůĚƐƚƌĂĂƚ͕EŝĞů ,ŽƚĞůZŽLJĂůƐƚƌŝĚ͕tĞůůŝŶŐƚŽŶƐƚƌ͘ϭ͕ϴϰϬϬKŽŽƐƚĞŶĚĞ ĂĂůsŽŶĂ WĂƌŽĐŚŝĂĂůĐĞŶƚƌƵŵ͕,ŽŽŐƐƚƌĂĂƚϴ͕KƵĚĞŶďƵƌŐ ^ŝŶƚ:ĂŶƐĐŽůůĞŐĞ͕ĞŬĞŶĞŽůĂĂŶ͕ϴϵϳϬWŽƉĞƌŝŶŐĞ ĞŶƚƌƵŵZŝŶƵƐ͕ĞǀĞƌƐĞĂĂƌĚĞǁĞŐ KƵĚŐĞŵĞŶƚĞŚƵŝƐ͕ŽƌƉƐƉůĞŝŶϭϴ KŶƐ,ƵŝƐ͕^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϮϳϬ͕^ŝŶƚEŝŬůĂĂƐ

d/>d d/EE

ĂƚĂǀŝĂ͕WŝƚƚĞŵƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϴ͕dŝĞůƚ Ğ^ĞƌƌĞ͕^ƚĂĚƐƉĂƌŬ͕dŝĞŶĞŶ

dKE'ZE

ĂĨĠDĂũĞƐƚŝĐ͕'ƌŽƚĞDĂƌŬƚ

dKZ,Khd t^dD>> t/>Z/:< >

͘͘ĞƌŽƵĐŬğƌĞ͕ĂƌƚƌŝũŬƐĞƐƚƌĂĂƚϲ͕dŽƌŚŽƵƚ ͘͘^ŝŶƚ:ŽnjĞĨůĞŝϮϲ͕tĞƐƚŵĂůůĞ ĂĨĠĞEŝĞƵǁĞ<ƌŽŽŶ͕^ƚ͘ĂǀŽƐƚƌĂĂƚϲϵ ŐƌĂͲnjĂĂů͕,͘,ĂƌƚƉůĞŝŶϭϮ͕ĞůĞ

KDZ'D

WĂƌ͘ĞŶƚƌƵŵ͕>ƚ͘ŽďďĞůĂĞƌĞƐƚƌĂĂƚϭϰĐ͕ŽŵĞƌŐĞŵ

ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵͲϭϭƵ 4e zaterdag: 19-21 u ĞůŬĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵͲϭϭƵ ϮĞĞŶϰĞnjĂƚĞƌĚĂŐ͗ϭϱƵ ϭĞĞŶϯĞĚŝŶƐĚĂŐ͗ϮϬͲϮϮƵ ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϮĞǀƌŝũĚĂŐ͗ϭϵƵ ϮĞŵĂĂŶĚĂŐĞŶϰĞĚŝŶƐĚĂŐ͗ϭϵƵ ϮĞĞŶϰĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵͲϭϮƵ ϭĞnjĂƚĞƌĚĂŐ͗ϭϯ͘ϯϬƵ ϯĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϮϬƵ ĞůŬĞĚŝŶƐĚĂŐ͗ϭϵ͘ϯϬƵ ϮĞĞŶϰĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϮϬƵ ϭĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵͲϭϭƵ ϮĞĞŶϰĞnjŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϯϬƵ ϰĞǀƌŝũĚĂŐ͗ϭϵ͘ϯϬƵ ϰĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϭĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϭĞŵĂĂŶĚĂŐ͗ϮϬͲϮϮƵ 3e zondag: 10-12 u ϯĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϭϵ͘ϯϬƵ ϮĞŵĂĂŶĚĂŐ͗ϭϵ͘ϯϬͲϮϮ͘ϬϬƵ ϯĞĞŶϱĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϮϬƵ ϮĞĞŶϰĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϯĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬͲϭϮƵ ϭĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϭϵƵ ϭĞnjĂ͗Ϭϵ͘ϯϬƵ͖ϯĞnjĂ͗ϭϰ͘ϯϬƵ laatste ma: 19.30 u ϯĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϮϬƵ ϭĞĞŶϯĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϭĞĞŶϯĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬͲϭϮƵ ϮĞnjĂƚĞƌĚĂŐ͗ϭϰͲϭϳƵ ϯĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϭĞĞŶϯĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵͲϭϮƵ ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϭĞnjŽŶĚĂŐ͗ϵƵ ϮĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϭϵ͘ϯϬ ϭĞnjŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϯϬͲϭϭ͘ϬϬƵ ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϯϬƵ ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϯϬƵ njŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϬϬͲϭϭ͘ϯϬƵ iedere veertien dagen ϮĞǀƌŝũĚĂŐ͗ϮϬ͘ϭϱƵ ϭĞnjŽŶĚĂŐ͗Ϭϵ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬƵ 3e maandag: 20-22 u ϭĞĚŽŶĚĞƌĚĂŐ͗ϮϬƵ 3e zondag: 10u ϰĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ ϮĞĞŶϰĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬͲϭϮƵ ŽŵĚĞϭϰĚĂŐĞŶĚŝŶƐĚĂŐ͗ϭϳ͘ϯϬƵ ϮĞnjŽŶĚĂŐ͗ϭϬƵ laatste vrijdag: 20 u ϮĞŵĂĂŶĚĂŐ͗ϮϬƵ

Heren voorzitters, gelieve iedere verandering die zich voordoet in bovenstaande lijst tijdig te laten weten aan de hoofdredacteur. Zo kunnen we deze lijst up-to-date houden. Dank u.

- 320 -


In dit nummer ͲWĂůŵĂƌĞƐŶƚǀĞƌƉŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϮϮͬϯϮϯ Ͳ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϮϰͬϯϯϭ ͲWŽŽƌƚŵĂŶ͕ƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝĞƚĞŝƚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϯϮͬϯϯϲ - Nieuwighden België ......................................................................................................... p. 337-340 - Nieuwigheden .................................................................................................................. p. 341/360 ͲĞĞĞƌƐƚĞnjĞŐĞůƐǀĂŶWŽƌƚƵŐĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϲϭͬϯϲϳ ͲWŽƐƚǁĂĂƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶϭϭĞŶϭϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϲϴͬϯϳϭ - Boekbespreking ............................................................................................................... p. 372/373 ͲDĂŶŝĨĞƐƚĂƟĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϳϰͬϯϳϱ ͲKƉĚĞůĞĞƐƚĂĨĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϳϲ Ͳ^ƉĞƵƌĚĞƌƚũĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϳϳ ͲsĞŝůŝŶŐŚƵŝnjĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϳϴͬϯϳϵ

Advertenties ͲƵŬƟŽŶƐŚĂƵƐhůƌŝĐŚ&ĞůnjŵĂŶŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϭϴ ͲĞŝƩĞƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ɖ͘ϯϴϬ

Bondsbestuur en Provinciale Afgevaardigden Bondsbestuur VOORZITER ͘sĂŶtŝŶĐŬĞů͕'͘/ǀĂŶŽǁůĂĂŶϰϮ͕ϮϭϬϬĞƵƌŶĞ͘ dĞůͬĨĂdž͗ϬϯͬϯϮϭ͘ϱϳ͘ϯϮ

EERSTE ONDERVOORZITTER Z͘ĂĞŶĞŶƐ͕ĂƌƐĞůĞƐƚƌĂĂƚϱϭ͕ϴϳϬϬĂƌƐĞůĞ Tel.: 051/63.37.60

TWEEDE ONDERVOORZITTER t͘ŽƌƚŽŽƐ͕DĞŝƐƚƌĂĂƚϴϳ͕ϯϮϭϮWĞůůĞŶďĞƌŐ Tel.: 0477/64.00.99

SECRETARIS

VEILINGVERANTWOORDELIJKE B. Theberath, A. Van Daelstraat 15, 2610 Wilrijk. dĞů͗͘ϬϯͬϴϮϳ͘Ϭϯ͘ϯϲ

Provinciale Afgevaardigden ANTWERPEN &͘sĂŶ>ŝŶĚĞŶ͕,ŽŽŐďƵŶĚĞƌůĂĂŶϮϵ͕ϮϱϱϬ<ŽŶƚŝĐŚ͘ dĞů͗͘Ϭϯͬϰϱϳ͘ϴϭ͘ϴϵ

LIMBURG :͘ĂĞƌƐ͕^ƚĞĞŶǁĞŐϮϭϮ͕ϯϱϳϬůŬĞŶ Tel.: 011/31.14.94

W. Verlinde, Kortestraat 21, 3053 Haasrode Tel.: 016/40.27.45 e-mail: wilfried.verlinde@pandora.be

OOST-VLAANDEREN

PENNINGMEESTER

W. Verlinde, Kortestraat 21, 3053 Haasrode Tel.: 016/40.27.45

J. Brys, K. Boudewijnlaan 69, 9200 Dendermonde. Tel.: 052/22.31.41 e-mail: jacquesbrys@skynet.be

RONDZENDDIENST Z͘EĞůĞŶ͕&͘ĞDĂŶƐƚƌĂĂƚϮϲ͘ϮϲϬϬĞƌĐŚĞŵ͘ dĞů͗͘ϬϯͬϯϮϮ͘ϭϯ͘ϴϮ

Vacant

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN &͘sĂŶƌĂƉĞŶďƵƐĐŚ͕ĂǀĞƌůŽƐƚƌĂĂƚϭϳϱ͕ϴϯϭϬ Assebroek Tel.: 050/36.22.03

- 321 -


PALMARES ANTVERPIA 2010 Van 9 tot en met 12 april 2010 had in ŶƚǁĞƌƉ džƉŽ ĚĞ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĐŽŵƉĞƟƟĞǀĞ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ <>W Ŷƚverpia 2010 plaats. Tegelijk vond ook ĚĞ &W ĐŽŵƉĞƟƟĞǀĞ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ ͞ƵƌŽƉĞĂŶ ŚĂŵƉŝŽŶƐŚŝƉ ŽĨ WŚŝůĂƚĞůLJ͟ ĞŶ͞/ZWy͟ƉůĂĂƚƐ͘ Vele van onze leden en rubriek medewerkers hebben deelgenomen aan deze tentoonstellingen. In naam van ĚĞ<͘s͘͘W͘ĨĞůŝĐŝƚĞƌĞŶǁŝũŚĞŶǀĂŶŚĂƌƚĞ met de behaalde uitslagen. Wij hopen dat ze op de ingeslagen weg verder zullen gaan en wensen hen hierbij alle succes. Hieronder de behaalde resultaten ŝŶ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĐŽŵƉĞƟƟĞǀĞ ƚĞŶtoonstellingen. ŶƚǀĞƌƉŝĂϮϬϭϬ͗EĂƟŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƟƟĞǀĞƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ dƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ&ŝůĂƚĞůŝĞ ĞLJŶŬĞŶƐtĂůƚĞƌ DĂůŇŝĞƚtŝůůLJ ŽŶƌŽLJ:ĂŶ >ĂŵďƌĞĐŚƚƐtŝůůLJ

EĂƟŽŶĂůĞƉĂƌŬĞŶĞůŐŝƐĐŚŽŶŐŽ ͞hŝƚŐŝŌĞϭϴϵϰ͕͟tĞƌĞůĚƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐŶƚǁĞƌƉĞŶ ϮϬĐƚ͘ďůĂƵǁŵĞƚďĞĞůƚĞŶŝƐǀĂŶ>ĞŽƉŽůĚ/ ϭϬϬũĂĂƌǀĞƌďŝŶĚŝŶŐKŽƐƚĞŶĚĞͲŽǀĞƌϭϴϰϲͲϭϵϰϲ

ϴϱй ϴϱй ϴϯй ϳϱй

WŽƐƚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ ĞLJŶĐŬĞŶƐtĂůƚĞƌ sĂŶtĂĂƌĚŚƵŝnjĞŶZŽŶĂůĚ ĂŶŶĞĞůƐ&ƌĂŶƐ sĂŶĂŵ:ŚŽŶŶLJ

sĂŶdĂďŽƌĂƚŽƚ<ŝƐĞŶLJŝ ĂŶnjŝŐĂŶĚŝƚƐƉŽƐƚĂůŚŝƐƚŽƌLJ ĞŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐĞŶŐĞďƌƵŝŬƚŝŶĞůŐŝģdŝũĚĞŶƐtKϭ ĞůŐŝƐĐŚĞ^ƉŽŽƌǁĞŐĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐĞŶ

ϵϮй ϴϬй ϳϴй ϳϬй

WŽƐƚǁĂĂƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶ ĞLJŶĐŬĞŶƐtĂůƚĞƌ ^ĞůŝƐ>ƵĐ

ĞƉŽƐƚǁĂĂƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶǀĂŶĞůŐŝƐĐŚ<ŽŶŐŽϭϵϬϴͲϭϵϲϬ 'ĞďƌƵŝŬǀĂŶĞůŐŝƐĐŚĞƉŽƐƚǁĂĂƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶϭϴϳϭͲϭϵϭϬ

ϴϲй ϵϭй

dŚĞŵĂƟƐĐŚĞ&ŝůĂƚĞůŝĞ sĂŶ'ĞƐƚĞůĚŵŽŶĚ ĂƵǁĞůƐZŽůĂŶĚ 'ƵůůĞŶƚŽƉƐ:ŽƐĠ WĞůĐŬŵĂŶƐZŽďĞƌƚ 

ϴϱй :ĂŵĞƐŽŽŬ͕ĞĞŶďƌŝůũĂŶƚŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐƐƌĞŝnjŝŐĞƌ ͞ůĞĐƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͟ǀĂŶŶĂƚƵƵƌǀĞƌƐĐŚŝũŶƐĞů͙ƚŽƚŽŶŵŝƐďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶ͊ϴϱй &ĞƌƌƵŵ͕ƚĞƌƌĂĐƵŵŝŐŶŝŶĂƚƵƐ͕ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞƚƌĞƌƵŵ,ƵŵĂŶƵŵ ϳϳй KŶĚĞƌŐĂŶŐǀĂŶĚĞWƌĠͲŽůƵŵďŝĂĂŶƐĞƵůƚƵƌĞŶĚŽŽƌ ĚĞŝŶǀĂůǀĂŶĚĞ^ƉĂĂŶƐĞǀĞƌŽǀĞƌĂĂƌƐ ϳϮй

ĞƌŽĮůĂƚĞůŝĞ ƵŇŽƵtŝůůLJ

>ƵĐŚƚƉŽƐƚǀĞƌǀŽĞƌĚĚŽŽƌǀůŝĞŐƚK͘y - 322 -

ϵϭй


ƐƚƌŽĮůĂƚĞůŝĞ <ŶŽĐŬĂĞƌƚ:ŽŚĂŶ

ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƌƵŝŵƚĞǀĞĞƌ

ϳϮй

ĠŶŬĂĚĞƌʹdŚĞŵĂƟƐĐŚ WĞůĐŬŵĂŶƐZŽďĞƌƚ

,ĞƚŶŝĞƵǁĞZŝũŬ

ϴϱй

ĠŶŬĂĚĞƌʹEŝĞƚƚŚĞŵĂƟƐĐŚ ŽdžĚĚLJ h^ŝƌŵĂŝůϭϱĐ͞dŚĞ'ƌĞĞŶŽŶĞ͟ ƵƐƐĞůĞŶ:ĞĂŶ KŶƚǁĂĂƌĚŝŶŐƐƚĞŵƉĞůƐ,ĞƌŬͲĚĞͲ^ƚĂĚϭϴϯϴͲϭϵϲϲ ƵďďĞ,ĞŶƌŝ ŝůĂŶĚDĂŶ^ŶĂĞĨĞůůZĂŝůǁĂLJ

ϳϮй ϳϬй 

KƉĞŶŬůĂƐƐĞ Ğ^ǁĂĞĨZŽůĂŶĚ &ŝƐƐĞƌƐ:ŽŚŶ ZŽŵZŽďĞƌƚ &ŝƐƐĞƌƐ:ŽŚŶ

ĞƌĨĞůŝũŬĞĞŶWĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞDŽŶĂƌĐŝĞǀĂŶĞůŐŝģ &ƌŝĞĚĞŶƐƌĞŝĐŚ,ƵŶĚĞƌƚǁĂƐƐĞƌ ƵƌŽƉĂĞŶĚĞƵƌŽ >ĞŽŶĂƌĚŽĚĞsŝŶĐŝĞŶƟũĚŐĞŶŽƚĞŶ

ϵϬй ϲϴй ϲϴй ϲϰй

>ŝƚĞƌĂƚƵƵƌ ZŽŶƐƐĞtĂůƚĞƌ ZŽŶƐƐĞtĂůƚĞƌ

Ğ^ƉŽŽƌůŝũŶKƵĚĞŶĂĂƌĚĞͲĞŶĚĞƌůĞĞƵǁĞŶŚĂĂƌƐƚĞŵƉĞůƐ ŝďůŝŽŐƌĂĮĞǀĂŶĚĞĞůŐŝƐĐŚĞ&ŝůĂƚĞůŝĞ

ϳϭй ϲϴй

FEPA tentoonstelling “European Championship of Philately” dƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ&ŝůĂƚĞůŝĞ DĂƐĞůŝƐ

>ĞƐDĠĚĂŝůůŽŶƐϭϴϰϵͲϭϴϲϲ

ϵϳй

WŽƐƚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ ĞŽďďĞůĞĞƌWĂƵů ĞLJŶŬĞŶƐtĂůƚĞƌ ƵďďĞ,ĞŶƌŝ 

>ĞƐDĂƌƋƵĞƐŚƵŝƚďĂƌƌĞƐ dŚĞƵƐĞŽĨͨ^dZͩĐĂŶĐĞůůĂƟŽŶƐŝŶĞůŐŝĂŶŽŶŐŽϭϵϮϭͲϭϵϯϬ ŝůĂŶĚDEƉŽƐƚƌŽƵƚĞƐ͕ƉŽƐƚŵĞƌŬĞŶ͕ƚĂƌŝĞǀĞŶ sĂŶĂĨϭϴϭϮƚŽƚϭϵϯϱ

ϴϭй ϳϴй

WŽƐƚǁĂĂƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶ sĂŶ>ĂŶĚĞŐŚĞŵŝŵĠ

dŚĞƉŽƐƚĂůƐƚĂƟŽŶĂƌLJŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂϭϵϬϮͲϭϵϲϮ

ϴϱй

dŚĞŵĂƟƐĐŚ ^ƵLJƐ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ

&ĂƐĐŝŶĂŶƚ͕ŝŶƚƌŝŐĂŶƚ͕ƉĂƐƐŝŽŶĂŶƚ͕ƐƉŽƌƟĨ͗dEE/^

ϴϮй

ƐƚƌŽĮůĂƚĞůŝĞ sĞƌŚĂůůĞ:ĞĂŶͲDĂƌŝĞ

ZƵƐƐŝĂŶŵĂŶŶĞĚ^ƉĂĐĞͲŇŝŐŚƚƐ

ϳϲй

ĠŶŬĂĚĞƌʹdŚĞŵĂƟƐĐŚ ĞůĞƌĐƋĚŝƚŚ

,ĞƚĚƌŝŶŬŐůĂƐ

ϳϳй

ϳϲй

ĠŶŬĂĚĞƌʹŶŝĞƚƚŚĞŵĂƟƐĐŚ ^ůĂďďŝŶĐŬ,ĞŶĚƌŝŬ hŝƚŐŝŌĞ͞'ĞǀůĞƵŐĞůĚtŝĞů͟ǀĂŶũƵŶŝϭϵϭϱ sĂŶ>ĂŶĚĞŐŚĞŵŝŵĠ /ŵƉĞƌŝĂůĂŝƌǁĂLJ͛ƐsůƵĐŚƚƌŽƵƚĞƵŝĚͲĨƌŝŬĂͲƵƌŽƉĂϭϵϯϮͲϭϵϯϵ

ϵϰй ϳϳй

>ŝƚĞƌĂƚƵƵƌ DĂƐĞůŝƐWĂƚƌŝĐŬ 

džŚŝďŝƟŽŶĐĂƚĂůŽŐƵĞŽĨƚŚĞŽůůĞĐƟǀĞdžŚŝďŝƟŽŶĚĞǀŽƚĞĚƚŽ ĞůŐŝĂŶWŚŝůĂƚĞůLJŽĨDŽŶĂĐŽWŚŝůϮϬϬϵ

ϵϲй

>ŝƚĞƌĂƚƵƵƌʹDĂŐĂnjŝŶĞƐ ĞLJŶĐŬĞŶƐtĂůƚĞƌ

ĞůŐŝĂŶŽŶŐŽƐƚƵĚLJĐĞƌĐůĞϮϬϬϴʹďƵůů͘ϭϰϲͲϭϰϵ

ϳϱй

- 323 -


^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐŽƉĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶƵŝƚŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚƟũĚĞŶƐĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϭũƵŶŝϭϵϲϲƚŽƚϭĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϵϴ Frans Somers DĞƚĚĂŶŬĂĂŶĚŚƌ͘>ĞŽŶWůŽǀŝĞǀŽŽƌŚĞƚŬƌŝƟƐĐŚŶĂůĞnjĞŶǀĂŶĚŝƚĂƌƟŬĞů Tot juni 1966 werden brieven, onvoldoende of niet gefrankeerd, verstuurd vanuit het buitenland ŵĞƚĞĞŶǀƌŝũŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚƐLJƐƚĞĞŵǀĂŶƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐďĞďŽĞƚ͘ĞŽŵnjĞƫŶŐƐƚĂďĞůůĞŶĞŶĚĞ ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞƚŐŽƵĚĨƌĂŶŬǁĞƌĚĞŶĚĂŶŽŽŬnjĞĞƌĚŝŬǁŝũůƐĨŽƵƟĞĨƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘dŽƚĂůŐĞŵĞŶĞƚĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚǀĂŶĚĞWŽƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǁĞƌĚĚŽŽƌĚĞh͘W͘h͘ǀĂŶĂĨϭũƵŶŝϭϵϲϲĚĞƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀŽŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůǀĞƌnjŽŶĚĞŶďƌŝĞǀĞŶǀŽůůĞĚŝŐŽŵŐĞŐŽŽŝĚĞŶƐƚĞƌŬǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐĚ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚďůĞǀĞŶĞƌ nog bepaalde spelregels van toepassing. ŝũĚĞďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚŬƌŝũŐĞŶǁĞĂůƟũĚƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĞĞŶďƌĞƵŬ͘ŝƚďƌĞƵŬŐĞƚĂůǁĞƌĚ aangebracht door het kantoor in het buitenland. In de breuk is de teller het ontbrekende port binnenlands tarief voor dit poststuk en de noemer het port voor een genormaliseerde brief in eerste ŐĞǁŝĐŚƩƌĂƉŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚŝĞŶƐƚǀĂŶĚĂƚůĂŶĚ͘ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞƵŝƚŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͕ŵĞƚdĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐ͕ŵĂĂƌnjŽŶĚĞƌĞĞŶďƌĞƵŬŐĞƚĂů͕ǁĞƌĚĞŶĂůƐǀŽůdoende gefrankeerde zending aanzien en niet met strafport belast. ,ĞƚƉŽƌƚǀŽŽƌĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞďƌŝĞĨǀŽůŐĚĞŶŝĞƚĂůƟũĚĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐ͕ǁĂĂƌdoor het dan ook noodzakelijk was bij het berekenen van het strafport, zowel met de behandelingstaks als met hetŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚ͕ŐĞďƌƵŝŬƚŝŶĞůŐŝģǀŽŽƌĞĞŶďƌŝĞĨŝŶĞĞƌƐƚĞŐĞǁŝĐŚƚƐŬůĂƐƐĞ rekening te houden. /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌďƌŝĞǀĞŶŝŶĞĞƌƐƚĞŐĞǁŝĐŚƚƐƚƌĂƉ 01-11-1959

tot

14/11/1969

6 fr.

ϭϱͲϬϰͲϭϵϴϯ

tot

ϯϭͲϬϭͲϭϵϴϰ

20 fr.

15-11-1969

tot

31-05-1972

7 fr.

ϬϭͲϬϮͲϭϵϴϰ

tot

ϭϱͲϬϭͲϭϵϴϱ

22 fr.

01-06-1972

tot

30-09-1973

ϴĨƌ͘

ϭϲͲϬϭͲϭϵϴϱ

tot

ϮϴͲϬϮͲϭϵϴϲ

23 fr.

01-10-1973

tot

15-03-1976

10 fr.

ϬϭͲϬϯͲϭϵϴϲ

tot

15-01-1990

24 fr.

16-03-1976

tot

ϭϰͲϬϰͲϭϵϴϮ

14 fr.

16-01-1990

tot

31-03-1992

25 fr.

ϭϱͲϬϰͲϭϵϴϮ

tot

ϭϰͲϬϰͲϭϵϴϯ

17fr.

01-04-1992

tot

31-12-1993

ϮϴĨƌ͘

01-01-1994

tot

ϬϭͲϬϴͲϭϵϵϴ

34 fr.

De strafport berekening kunnen we onderverdelen in twee grote perioden, die dan telkens een onderverdeling kent naargelang de minimum vereiste taks of de aan te rekenen behandelingstaks. ϭ͘^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐŝŶŐĞďƌƵŝŬǀĂŶϭũƵŶŝϭϵϲϲƚŽƚϭϱŵĂĂƌƚϭϵϳϲ͘ WƌŝŶĐŝƉĞ͗ KŵĚĞŝŶĞůŐŝģǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞƚĂŬƐƚĞďĞƌĞŬĞŶĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐĞǁŽŶĞ͕ŶŝĞƚŽĨŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞ njĞŶĚŝŶŐ Ƶŝƚ ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͕ ǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐƚ ŚĞƚ ŬĂŶƚŽŽƌ ǀĂŶ ĂĂŶŬŽŵƐƚ͕ ŶĂĂƐƚ ĚĞ ĂĨĚƌƵŬ ǀĂŶ ĚĞ d ƐƚĞŵƉĞůǀĞƌŵĞůĚĞďƌĞƵŬ͕ŵĞƚŚĞƚďĞĚƌĂŐŝŶĞůŐŝƐĐŚĞŵƵŶƚǀĂŶŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůďƌŝĞĨƉŽƌƚŝŶĞĞƌƐƚĞ ŐĞǁŝĐŚƚƐŬůĂƐƐĞ͕ĞŶŝŶĚŝĞŶŶŽĚŝŐ͕ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭũƵŶŝϭϵϵϲƚŽƚϭϰĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϳϰ͘ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞďƌŝĞŌĂƌŝĞĨĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĂĨŐĞƌŽŶĚŽƉĚĞŶĂĂƐƚŚŽŐĞƌĞ frank met een minimum van 1 frank. - 324 -


KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚ͕ǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶƵŝƚEĞĚĞƌůĂŶĚŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϯϬĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϲϲ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϱϵƚŽƚϭϰŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϲϵ͗ϲĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϰͬϰϬdžϲĨƌ͘сϬ͘ϲϬĨƌ͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭĨƌ͘;ŵĞƚĞĞŶŵŝŶ͘ǀĂŶ ϭĨƌ͘Ϳ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϱĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϳϰƚŽƚϭϱŵĂĂƌƚϭϵϳϲ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚ͕ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĂĨŐĞƌŽŶĚŽƉĚĞŶĂĂƐƚŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ met een minimum van 2 frank.

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ^ƉĂŶũĞŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϯϬũƵůŝϭϵϳϱ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭŽŬƚŽďĞƌϭϵϳϯƚŽƚϭϱŵĂĂƌƚϭϵϳϲ͗ϭϬĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϮͬϭϮdžϭϬĨƌ͘сϭ͕ϲϲĨƌ͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϮĨƌ͘;ŵĞƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵ ǀĂŶϮĨƌ͘Ϳ ͲϯϮϱͲ


sĂŶĂĨĚĞŝŶǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ͞ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐ͟ŽƉϭϲŵĂĂƌƚϭϵϳϲƚŽƚĂĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉϭĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϵϴ͕ǁĞƌĚĚĞďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚǀŽŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞǀĞƌƐƚƵƵƌĚƵŝƚ ŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚƌĞŐĞůŵĂƟŐůŝĐŚƚũĞƐǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͘DĂĂƌĚĂƚ͞ůŝĐŚƚũĞƐǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͟ǁĂƐǁĞůŚĞĞůďĞůĂŶŐƌŝũŬ ǀŽŽƌŚĞƚďĞƌĞŬĞŶĞŶǀĂŶŚĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚ͘ĞďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚǁĂƐŝĚĞŶƟĞŬǀŽŽƌĂůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞ͘;ƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚ͕ďƌŝĞĨ͕ƉŽƐƚŬĂĂƌƚ͕ĚƌƵŬǁĞƌŬ͕ĞŶnj͘Ϳ

Ϯ͘^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϲŵĂĂƌƚϭϵϳϲƚŽƚϭĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϵϴ WƌŝŶĐŝƉĞ͗ ,ĞƚĞůŐŝƐĐŚƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐƐŬĂŶƚŽŽƌďĞƌĞŬĞŶƚĚĞƚĞŝŶŶĞŶƚĂŬƐĚŽŽƌĚĞďƌĞƵŬƚĞǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĞŶŵĞƚ ŚĞƚďĞĚƌĂŐŝŶĞůŐŝƐĐŚĞŵƵŶƚǀĂŶŚĞƚďƌŝĞĨƉŽƌƚ͕ƚŽĞƉĂƐƐĞůŝũŬŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚŝĞŶƐƚ͕ǀŽŽƌĚĞĞĞƌƐƚĞ ŐĞǁŝĐŚƚƐƚƌĂƉǀŽŽƌŐĞǁŽŶĞďƌŝĞǀĞŶĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞůŽƉĞŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϲŵĂĂƌƚϭϵϳϲƚŽƚϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϳϳ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚ͕ĂĨŐĞƌŽŶĚŽƉĚĞŶĂĂƐƚĞĨƌĂŶŬĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚ ĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϮĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϳϳƚŽƚϯϭũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϬ ƌĞƵŬ ǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů ƉŽƌƚ͕ ĂĨŐĞƌŽŶĚ ŽƉ ĚĞ ŶĂĂƐƚĞ ŚŽŐĞƌĞ ĨƌĂŶŬ ĞŶ ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϱĨƌ͘

WƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶƵŝƚǁĞĚĞŶŵĞƚĞĞŶĞĞŶƐĞƉŽƐƚnjĞŐĞůŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϮϳĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϳϴ͘ ĞŬĂĂƌƚǁĞƌĚĂůƐĞĞŶŽŶŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞnjĞŶĚŝŶŐďĞŚĂŶĚĞůĚ;ŬĂĚĞƌĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐŵĞƚϬͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭϲŵĂĂƌƚϭϵϳϲƚŽƚϭϰĂƉƌŝůϭϵϴϮ͗ϭϰĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϭϯϬͬϭϳϬdžϭϰсϭϬ͕ϳϬĨƌ͕͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĚĞŶĂĂƐƚĞŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭϭĨƌ͘ĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϱĨƌ͘сϭϲĨƌ͘ ͲϯϮϲͲ


^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϬƚŽƚϭϰũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϭ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚ͕ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĚĞŶĂĂƐƚĞŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϲĨƌ͘

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶKŽƐƚĞŶƌŝũŬŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϮϭĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϬ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭϲŵĂĂƌƚϭϵϳϲƚŽƚϭϰĂƉƌŝůϭϵϴϮ͗ϭϰĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϭ͘ϱͬϲ͘ϬϬdžϭϰсϯ͕ϱϬĨƌ͕͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĚĞŶĂĂƐƚĞŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϰĨƌ͘ĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϲĨƌ͘сϭϬĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϱũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϭƚŽƚϱŵĞŝϭϵϴϭ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚ͕ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚ ŵĞƚĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϲ͕ϱϬĨƌ͘ sĂŶĂĨϲŵĞŝϭϵϴϭǁĞƌĚĞĞŶĂŶĚĞƌĞďĞƌĞŬĞŶŝŶŐƐĨŽƌŵƵůĞŐĞďƌƵŝŬƚ͘ ,ĞƚŽŶƚďƌĞŬĞŶĚĞƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǁĞƌĚĞŶĞĞƌƐƚŽƉŐĞƚĞůĚĞŶƉĂƐĚĂŶĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶ hogere frank. ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϲŵĞŝϭϵϴϭƚŽƚϭϰĂƉƌŝůϭϵϴϮ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϲ͕ϱϬĨƌ͘ǁŽƌĚĞŶƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ Roodfrankeringen: ,ĞƚŽǀĞƌŐƌŽƚĞŐĞĚĞĞůƚĞǀĂŶĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞŵĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞůĂƐƚ͕ǁĞƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶƚĂdžĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞ;ƌŽŽĚĨƌĂŶŬĞƌŝŶŐͿƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘,ĞƚǁĂƐŝŵŵĞƌƐnjŽĚĂƚŐƌŽƚĞƉŽƐƚŬĂŶƚŽƌĞŶĚŝĞŽǀĞƌnjƵůŬĞĞŶƐƚĞŵƉĞů ďĞƐĐŚŝŬƚĞŶ͕ŐĞĞŶƐƚƌĂĨƉŽƌƚnjĞŐĞůƐŵŽĐŚƚĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ;ĞŶnjĞnjĞůĨƐŶŝĞƚŵĞĞƌŝŶǀŽŽƌƌĂĂĚŚĂĚĚĞŶͿ͘Ŷ ǀĞƌŵŝƚƐŚĞƚůĞĞƵǁĞŶĂĂŶĚĞĞůǀĂŶĚĞĂůĚĂŶŶŝĞƚũƵŝƐƚŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞŶĂĂƌĚĞƐƚĞĚĞŶ verzonden werd, is het dan ook maar normaal dat we deze roodfrankeringen veel meer zullen tegenŬŽŵĞŶĚĂŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞďĞŚĂŶĚĞůĚŵĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚnjĞŐĞůƐ͘ - 327 -


^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϱĂƉƌŝůϭϵϴϮƚŽƚϭϰĂƉƌŝůϭϵϴϯ ƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůďƌŝĞĨƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϳ͕ϱϬĨƌ͘ǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĠŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ^ƉĂŶũĞŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϭϲŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϴϮ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭϱĂƉƌŝůϭϵϴϮƚŽƚϭϰĂƉƌŝůϭϵϴϯ͗ϭϳĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϭϯͬϯϯdžϭϳсϲ͕ϲϵĨƌ͘ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϳ͕ϱϬĨƌ͘сϭϰ͕ϭϵ Ĩƌ͕͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭϱĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϱĂƉƌŝůϭϵϴϯƚŽƚϯϭũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϰ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƚĂƌŝĞĨĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϴĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϰƚŽƚϭϱũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϱ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƚĂƌŝĞĨĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϵĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞďƌŝĞĨǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ'ƌŝĞŬĞŶůĂŶĚŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϮϭĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϴϰ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϰƚŽƚϭϱũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϱ͗ϮϮĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϳͬϮϳdžϮϮĨƌ͘сϱ͕ϳϬĨƌ͘ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϵĨƌ͘сϭϰ͕ϳϬĨƌ͕͘ ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭϱĨƌ͘ - 328 -


^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭϲũĂŶƵĂƌŝϭϵϴϱƚŽƚϮϴĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϴϲ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭϬĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭŵĂĂƌƚϭϵϴϲƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϬ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭϭĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘

WƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚŵĞƚĞĞŶǁŝƚƐĞƌƐĞƉŽƐƚnjĞŐĞůǀĂŶƵŝƚŚĂƚĞů;&ƌĂŶͲŬƌŝũŬͿŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϴϵ͘ ĞnjĞŶĚŝŶŐǁĞƌĚĂůƐŽŶŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚďĞŚĂŶĚĞůĚ;ŬĂĚĞƌĞŶĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐϬͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭŵĂĂƌƚϭϵϴϲƚŽƚϭϱũĂŶƵĂƌŝϭϵϵϬ͗ϮϰĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚ ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ ϮϬϬͬϯϲϬ dž Ϯϰ Ĩƌ͘ с ϭϯ͕ϯϬ Ĩƌ͘ ǀĞƌŚŽŽŐĚ ŵĞƚ ĚĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐ ǀĂŶ ϭϭ Ĩƌ͘ с Ϯϰ͕ϯϬĨƌ͘ĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĚĞŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϮϱĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭũĂŶƵĂƌŝϭϵϵϭƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϯ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭϱĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶϭũĂŶƵĂƌŝϭϵϵϰƚŽƚϭϰĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϵϴ ĞďƌĞƵŬǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĚŵĞƚŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚĠŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϯϮĨƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞƚĞůĚĞŶĚĂĂƌŶĂĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͘ dĞƌǁŝũůĚƵŝĚĞůŝũŬĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶǁĂƐĚĂƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŵĞƚĞĞŶĚĞĐŝŵĂĂůŐĞƚĂůĂůƟũĚĚŝĞŶĚĞ ĂĨŐĞƌŽŶĚƚĞǁŽƌĚĞŶŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬĞĞŶŚĞŝĚ͕ǀŝŶĚĞŶǁĞnjĞĞƌǀĞĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞǁĂĂƌĚĞ ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐĨŽƵƟĞĨŐĞďĞƵƌĚĞĞŶŚĞƚďƌĞƵŬŐĞƚĂůŶĂĂƌĞĞŶůĂŐĞƌĞĨƌĂŶŬĞĞŶŚĞŝĚŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶŶĂĂƌĞĞŶ ŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬĂĨŐĞƌŽŶĚǁĞƌĚ͗ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚϭϯ͕ϭϬĨƌ͘ǁĞƌĚĨŽƵƟĞĨĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌϭϯĨƌ͘ŝ͘Ɖ͘ǀ͘ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂŝƌŶĂĂƌϭϰĨƌ͘KŽŬƚŽƚĂĂůĨŽƵƟĞĨďĞƌĞŬĞŶĚĞƐƚƌĂĨƉŽƌƚĞŶnjŝũŶůĞŐŝŽƚĞǀŝŶĚĞŶ͘/ŶĚĞĚŽŽƌŵŝũŐĞǀŽŶĚĞŶ ďƌŝĞǀĞŶĞŶƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚĞŶ͕ŵĞƚƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞůĂƐƚ͕ŵŽĞƚŝŬǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶĚĂƚĚƌŝĞŽƉĚĞƟĞŶďƌŝĞǀĞŶĨŽƵƟĞĨ berekend werden. - 329 -


KŶŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞďƌŝĞĨǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶEĞĚĞƌůĂŶĚŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϮĂƉƌŝůϭϵϵϯ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭĂƉƌŝůϭϵϵϮƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϯ͗ϮϴĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϵϬͬϭϬϬdžϮϴĨƌ͘сϮϱ͕ϮϬĨƌ͘ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭĂƉƌŝůϭϵϵϮ ƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϯ͗ϭϱĨƌ͘сϰϬ͕ϮϬĨƌ͘ĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͗ϰϭĨƌ͘ ŽŽƌĚĞůŽŬĞƚďĞĚŝĞŶĚĞǁĞƌĚĚĞďƌŝĞĨĨŽƵƟĞĨŵĞƚϯϬĨƌ͘ƐƚƌĂĨƉŽƌƚďĞůĂƐƚ͘

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞŬĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ/ƚĂůŝģŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϭϬŵĞŝϭϵϳϱ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭŽŬƚŽďĞƌϭϵϳϯƚŽƚϭϱŵĂĂƌƚϭϵϳϲ͗ϭϬĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϵϬͬϭϱϬdžϭϬĨƌ͘сϲĨƌ͘ŵĞƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵǀĂŶϮĨƌ͘ ĞŬĂĂƌƚǁĞƌĚĨŽƵƟĞĨŵĞƚϱĨƌ͘ĂĂŶƐƚƌĂĨƉŽƌƚnjĞŐĞůƐďĞďŽĞƚ͘ - 330 -


KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞďƌŝĞĨǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶEĞĚĞƌůĂŶĚŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϴĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϵϯ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭĂƉƌŝůϭϵϵϮƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϯ͗ϮϴĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϭϬͬϭϮϬdžϮϴĨƌ͘сϮ͕ϯϬĨƌ͘ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭϱĨƌ͘сϭϳ͕ϯϬĨƌ͘ ĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭϴĨƌ͘&ŽƵƟĞĨĂĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĞĞŶůĂŐĞƌĞĨƌĂŶŬ͗ϭϳĨƌ͘

KŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚĞďƌŝĞŅĂĂƌƚǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ&ƌĂŶŬƌŝũŬŶĂĂƌĞůŐŝģŽƉϰŵĞŝϭϵϵϮ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůƉŽƌƚǀĂŶϭĂƉƌŝůϭϵϵϮƚŽƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϯ͗ϮϴĨƌ͘ ^ƚƌĂĨƉŽƌƚďĞƌĞŬĞŶŝŶŐ͗ϯϬͬϯϰϬdžϮϴĨƌ͘сϮ͕ϰϳĨƌ͘ǀĞƌŚŽŽŐĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƚĂŬƐǀĂŶϭϱĨƌ͘сϭϳ͕ϰϳ Ĩƌ͘ĨŐĞƌŽŶĚŶĂĂƌĚĞŚŽŐĞƌĞĨƌĂŶŬсϭϴĨƌ͘ ĞŬĂĂƌƚǁĞƌĚŵĞƚϯϬĨƌ͘ďĞďŽĞƚ͘sĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬŚĞĞŌĚĞůŽŬĞƚďĞĚŝĞŶĚĞĚĞdϯϬŝŶĚĞďƌĞƵŬĂĂŶnjŝĞŶ als te innen strafport. - 331 -


WŽŽƌƚŵĂŶ͗dĂŶĚŝŶŐĞŶƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶ :ĂĐƋƵĞƐ^ƚĞƐĞŶ>ŽƵŝƐsĂŶĚĞƌƐĐŚƌŝĐŬ ŽĂůƐ ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƟũĚƐĐŚƌŝŌ ǀĂŶ ĚĞ ^ƚƵĚŝĞŬƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ WŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞů͕ ĚŽŽƌ :ĂĐƋƵĞƐ ^ƚĞƐ ;ǀŽŽƌnjŝƩĞƌͿĞŶ>ŽƵŝƐsĂŶĚĞƌƐĐŚƌŝĐŬ;ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐͿ͘ ĞŽŶĚĞƌǀŝŶĚŝŶŐŚĞĞŌŽŶƐŐĞůĞĞƌĚĚĂƚǀĞĞůĮůĂƚĞůŝƐƚĞŶnjŝĐŚŶŝĞƚƚĞǀƌĞĚĞŶƐƚĞůůĞŶŵĞƚŚĞƚĐŽŶƐƚĂƚĞƌĞŶ ǀĂŶĨĞŝƚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚnjĞĞƌŽŽŬĚĞƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶǁĞŶƐĞŶƚĞŬĞŶŶĞŶ͘ĂĂƌŽŵďĞŐŝŶŶĞŶǁŝũĚŝƚĂƌƟŬĞů ŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŝŶůĞŝĚŝŶŐďĞƚƌĞīĞŶĚĞĚĞƚĂŶĚŝŶŐĞŶĚĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌƚĞĐŚŶŝĞken. /ŶĚĞĞǀŽůƵƟĞǀĂŶĚĞƚĂŶĚŝŶŐƐLJƐƚĞŵĞŶŵŽĞƚĞŶǁĞƚǁĞĞƚLJƉĞƐŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͗ 1. De lineaire tanding. 2. De kamtanding. ŝũ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞƐ ŝƐ ĚĞ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ŶĂĂůĚĞŶ ǁŝƐƐĞůĞŶĚ ĞŶ ŐĞǁŽŽŶůŝũŬ ĨƵŶĐƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ĂĨƐƚĂŶĚƚƵƐƐĞŶĚĞŶĂĂůĚĞŶ͘ĞnjĞĂĨƐƚĂŶĚƚƵƐƐĞŶĚĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŶĂĂůĚĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽŽƌĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƟĞǀĂŶĚĞŐĞƚĂŶĚĞnjĞŐĞůƐ͘ĞnjĞǁŽƌĚĞŶŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬƚŶĂĂƌŐĞůĂŶŐŚĞƚĂĂŶƚĂůƉĞƌĨŽƌĂƟĞƐƉĞƌƚǁĞĞ ĐĞŶƟŵĞƚĞƌ͘ĞƚĂŶĚŝŶŐŵĞƚĞƌůĂĂƚŽŶƐƚŽĞĚŝƚǀůƵŐĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬƚĞďĞƉĂůĞŶ͘ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐǀĂŶĚĞ perforeernaalden kan verschillen. /ŶĚŝĞŶnjĞŽƉĠĠŶůŝũŶŐĞƉůĂĂƚƐƚnjŝũŶ͕njƵůůĞŶnjŝũĞĞŶůŝŶĞĂŝƌĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞŐĞǀĞŶ͘ Indien op elk uiteinde van de lijn een andere lijn perforeernaalden zich loodrecht plaatst, dan leidt dit tot een kamtanding. /ŶĞůŬǀĂŶďĞŝĚĞŐĞǀĂůůĞŶŐĞƐĐŚŝĞĚƚĚĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞnjĞŐĞůƌŝũƉĞƌnjĞŐĞůƌŝũ͘dĞĚŝĞŶĞŝŶĚĞǀĞƌƉůĂĂƚƐƚŚĞƚ njĞŐĞůǀĞůnjŝĐŚŽŶĚĞƌŚĞƚƉĞƌĨŽƌĂƟĞƐLJƐƚĞĞŵnjĞŐĞůƌŝũƉĞƌnjĞŐĞůƌŝũ͕njŽĚĂŶŝŐĚĂƚĚĞĚŽŽƌďŽƌŝŶŐƚĞůŬĞŶŵĂůĞ ŬĂŶŐĞďĞƵƌĞŶ͘KŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬǁĞƌĚĞŶĚĞnjĞŐĞůǀĞůůĞŶŵĞƚĚĞŚĂŶĚǀĞƌƐĐŚŽǀĞŶ;ŚĞƚďůĂĚ͕ŐĞƉůĂĂƚƐƚ ŽƉĞĞŶƚĂĨĞů͕ǁĞƌĚŵĞƚĚĞŚĂŶĚŐĞůĞŝĚůĂŶŐƐĞĞŶƌĞŐĞůǁĂĂƌŽƉĞĞŶŵĞƌŬƚĞŬĞŶĂĂŶǁĞnjŝŐǁĂƐͿ͘ĞnjĞ ŵĞƚŚŽĚĞůĞŝĚĚĞƚŽƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŝŶĚĞĂĨŵĞƟŶŐĞŶǀĂŶĚĞnjĞŐĞůƐ͘ĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞnjĞƚĞĐŚŶŝĞŬ ŚĞďďĞŶŐĞůĞŝĚƚŽƚĞĞŶĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞĚŝĞǀĞĞůƉƌĞĐŝĞnjĞƌŝƐ͘ /ŶϭϴϱϰǁĞƌĚĞŶŝŶ'ƌŽŽƚͲƌŝƩĂŶŶŝģĚĞĞĞƌƐƚĞnjĞŐĞůǀĞůůĞŶŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚŐĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌĚ͖ĚĞnjĞŐĞůƐǁĞƌĚĞŶŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶĚŽŽƌĞĞŶƌĞĞŬƐŐĂƚĞŶ͘EĂĚŝĞŶǁĞƌĚĚĞnjĞƚĞĐŚŶŝĞŬŝŶĂŶĚĞƌůĂŶĚĞŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͗ǁĞĚĞŶŝŶϭϴϱϱ͕ĚĞsĞƌĞŶŝŐĚĞ^ƚĂƚĞŶŝŶϭϴϱϳ͕KŽƐƚĞŶƌŝũŬŝŶϭϴϱϴ͕tƵƌƚĞŵďĞƌŐŝŶϭϴϱϵ͕ŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌ ŶŽŐĂŶĚĞƌĞůĂŶĚĞŶ͘/ŶĞůŐŝģnjĂŐĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞŐĞƚĂŶĚĞnjĞŐĞůƐŚĞƚůŝĐŚƚŝŶϭϴϲϯ͕ĞŶƉĂƐnjĞƐũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ŝŶ ϭϴϲϵ͕ĂĚŽƉƚĞĞƌĚĞƵŝƚƐůĂŶĚŚĞƚƐLJƐƚĞĞŵ͘ 1. De lineaire tanding. ŝũĚĞnjĞŵĞƚŚŽĚĞnjŝũŶĚĞŶĂĂůĚĞŶŽƉĠĠŶůŝũŶŐĞƉůĂĂƚƐƚ͖ĚĞnjĞŐĞůǀĞůůĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌĚŝŶŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞĞǀĞŶǁŝũĚŝŐĞƌŝũĞŶ͕ĞĞƌƐƚŝŶĠĠŶƌŝĐŚƟŶŐ͕ĞŶŶĂĚŝĞŶŝŶĚĞĂŶĚĞƌĞƌŝĐŚƟŶŐ͕ůŽŽĚƌĞĐŚƚŽƉ ĚĞĞĞƌƐƚĞ͘KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌǁŽƌĚĞŶĚĞǀŝĞƌnjŝũĚĞŶǀĂŶĂůĚĞnjĞŐĞůƐŐĞƚĂŶĚ͘ĞnjĞŵĞƚŚŽĚĞǀĞƌĞŝƐƚĞƚǁĞĞ ŽƉĞƌĂƟĞƐŽŵĚĞǀŝĞƌnjŝũĚĞŶǀĂŶĚĞnjĞŐĞůƐƚĞƚĂŶĚĞŶ͖ĚŝƚŐĞďĞƵƌĚĞŵĞĞƐƚĂůŽƉƚǁĞĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĞŶ ǀŽŽƌĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞĞŶĞĞŶǀŽŽƌĚĞǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͘ ĞnjĞƚĞĐŚŶŝĞŬǁĞƌĚĚŽŽƌĚĞĮƌŵĂ'ŽƵǁĞůŽŽƐƵŝƚƌƵƐƐĞůƚŽĞŐĞƉĂƐƚǀŽŽƌĚĞĞůŐŝƐĐŚĞWŽƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀŽŽƌĚĞƚĂŶĚŝŶŐǀĂŶŽŶnjĞ͞ŵĞĚĂŝůůŽŶƐ͕͟ĚĞƵŝƚŐŝŌĞ>ĞŽƉŽůĚ/ǀĂŶϭϴϲϱĞŶĚĞ͞ůĞĞƵǁƚũĞƐ͟ǀĂŶ ϭϴϲϲͲϭϴϲϳ͘EĂĂƉƌŝůϭϴϲϳǁĞƌĚĚĞnjĞŵĞƚŚŽĚĞŶŝĞƚŵĞĞƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚŽƉĚĞĞůŐŝƐĐŚĞnjĞŐĞůƐ͘ 2. De kamtanding. ŝŶĚϭϴϲϲǁĞƌĚĚŽŽƌĚĞnjĞŐĞůĚƌƵŬŬĞƌŝũĞĞŶƉĞƌĨŽƌĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌĚŝĞŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌ de vellen perforeerde en vanaf dan werden al de Belgische zegels op deze manier getand, dus ook ĚĞWŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞůƐ͘ - 332 -


ŝũĚĞnjĞŵĞƚŚŽĚĞnjŝũŶĚĞŶĂĂůĚĞŶŽŽŬŐĞƉůĂĂƚƐƚŽƉĠĠŶůĂŶŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŶ͕njŽĂůƐǀŽŽƌĚĞůŝŶĞĂŝƌĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͕ŵĂĂƌŽƉĚĞnjĞůĂŶŐĞƌŝũƉůĂĂƚƐƚĞŵĞŶůŽŽĚƌĞĐŚƚŽƉĠĠŶŬĂŶƚĂŶĚĞƌĞŶĂĂůĚĞŶ͕ŝŶĞǀĞŶǁŝũĚŝŐĞ ƌŝũĞŶŐĞƉůĂĂƚƐƚǁĂĂƌǀĂŶĚĞůĞŶŐƚĞŐĞůŝũŬŝƐĂĂŶĚĞĂĨŵĞƟŶŐĞŶǀĂŶĠĠŶnjĞŐĞůĞŶŽŶĚĞƌůŝŶŐŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶ ĚŽŽƌĞĞŶĂĨƐƚĂŶĚŐĞůŝũŬĂĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞĂĨŵĞƟŶŐǀĂŶĚĞnjĞŐĞů͘ ĞŶĂĂŵ͞ŬĂŵ͟ŝƐƚĞǀĞƌŬůĂƌĞŶǁĞŐĞŶƐĞĞŶnjĞŬĞƌĞŐĞůŝũŬĞŶŝƐŵĞƚĞĞŶŬĂŵ͖ŶŽĐŚƚĂŶƐŝƐĚĞĂĨƐƚĂŶĚ ƚƵƐƐĞŶĚĞŶĂĂůĚĞŶƌŝũĞŶnjŽĚĂƚŵĞŶďĞƚĞƌĚĞŶĂĂŵ͞ŚĂƌŬƚĂŶĚŝŶŐ͟njŽƵŐĞďƌƵŝŬƚŚĞďďĞŶ͘ĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞǀĞƌƚŽŽŶƚŝŶĚĞƌĚĂĂĚŵĞĞƌŐĞůŝũŬĞŶŝƐŵĞƚĞĞŶŚĂƌŬ͊ ůŬĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞƐůĂŐŽĨůŝĞǀĞƌĞůŬĞŶĞĞƌĚĂůŝŶŐǀĂŶĚĞŬĂŵŽƉŚĞƚƉĂƉŝĞƌƉĞƌĨŽƌĞĞƌƚĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐĞnjĞŐĞůƌŝũŽƉĚƌŝĞǀĂŶĚĞǀŝĞƌnjŝũĚĞŶ͖ďŝũĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŶĞĞƌĚĂůŝŶŐǁŽƌĚƚĚĞǀŝĞƌĚĞnjŝũĚĞĚŽŽƌƌĚ͘ ĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŬĂŵŬĂŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶ;ĮŐ͘ϭͿŽĨǀĞƌƟĐĂĂů;ĮŐ͘ϮͿĂůŶĂĂƌŐĞůĂŶŐĚĞĂĨƐƚĂŶĚ tussen de tandenrijen van de kam gelijk is aan de hoogte van de zegel of aan de breedte. ;E͘͘ĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶƚŽŶĞŶƐůĞĐŚƚƐĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŬĂŵĚŝĞŝŶǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚĚĞůĞŶŐƚĞŚĞĞŌŐĞůŝũŬ ĂĂŶĚĞĂĨŵĞƟŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞů͗ďŝũĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞŝƐĚĞnjĞůĞŶŐƚĞŐĞůŝũŬĂĂŶĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶŚĞƚ ǀĞůĞŶďŝũĚĞǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞŝƐĚĞnjĞůĞŶŐƚĞŐĞůŝũŬĂĂŶĚĞďƌĞĞĚƚĞǀĂŶŚĞƚǀĞů͘Ϳ ŝũĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞǀĂŶĚĞǀĞůůĞŶŝƐĚĞůĞŶŐƚĞǀĂŶĚĞĞǀĞŶǁŝũdige naaldenrijen gelijk aan de breedte van de zegels en deze rijen zijn gescheiden door een afstand gelijk aan de hoogte van de zegels. Bij de ǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞǀĂŶĚĞnjĞŐĞůǀĞůůĞŶŝƐĚŝƚũƵŝƐƚĂŶĚĞƌƐŽŵ͗ŝŶĚŝƚŐĞǀĂů is de lengte van de evenwijdige naaldenrijen gelijk aan de hoogte van de zegels en is de afstand tussen deze rijen gelijk aan de breedte van de zegels.

/ŶŚĞƚŐĞǀĂůǀĂŶĮŐ͘ϭǁĂĂƌďŝũĚĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŬĂŵŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůďĞǁĞĞŐƚ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶůŝŶŬƐŶĂĂƌƌĞĐŚƚƐ͕;ŝŶĨĞŝƚĞǀĞƌƉůĂĂƚƐƚŚĞƚǀĞůnjŝĐŚ͊ͿǁŽƌĚĞŶ ĂĐŚƚĞƌĞĞŶǀŽůŐĞŶƐ ǀĂŶ ůŝŶŬƐ ŶĂĂƌ ƌĞĐŚƚƐ ǀĞƌƟĐĂůĞ ƌŝũĞŶ ǀĂŶ ŐĞƚĂŶĚĞ zegels gevormd. In dit geval wordt alleen de rechter zijrand van het vel geperforeerd, de linker zijrand alsook de boven- en de onderrand worden ŶŝĞƚĚŽŽƌƉƌŝŬƚ͘ŝũĚĞWŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞůƐŐĞďĞƵƌƚŶŽƌŵĂůŝƚĞƌĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞ tanding aldus.

/Ŷ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĮŐ͘ Ϯ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌĞĞƌŬĂŵ ǀĞƌƟĐĂĂů ďĞǁĞĞŐƚ͕ ďŝũǀŽŽƌbeeld van boven naar beneden, worden achtereenvolgens van boven naar beneden horizontale rijen van getande zegels gevormd. Bij de velůĞŶǀĂŶŽŶnjĞWŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞůƐǁŽƌĚĞŶďŝũĚĞǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞnjŽǁĞůĚĞ boven- als de onderrand doorprikt.

- 333 -


Na deze belangrijke en zelfs onmisbare technische basisbegrippen kunnen wij overgaan tot het eiŐĞŶůŝũŬŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶĚŝƚĂƌƟŬĞů͗ ĞƚĂŶĚŝŶŐĞŶĚĞƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞWŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞůƐ͘ tĞďĞƉĞƌŬĞŶŽŶƐŝŶĚŝƚĂƌƟŬĞůƚŽƚĚĞƐƚƵĚŝĞǀĂŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞŶǀĂŶϭϵϯϲĞŶĚĞnjĞǀĂŶϭϵϰϭͬϭϵϰϮ;KW ϰϮϵͬϰϯϱĞŶϱϮϵͬϱϯϭ͘Ϳ ŝũĚĞŚŝĞƌďĞƐƉƌŽŬĞŶWŽŽƌƚŵĂŶƵŝƚŐŝŌĞŶǁĞƌĚǀŽŽƌŚĞƚƉĞƌĨŽƌĞƌĞŶǀĂŶĚĞnjĞŐĞůǀĞůůĞŶŚĞƚ͞ŬĂŵƐLJƐƚĞĞŵ͟ƚŽĞŐĞƉĂƐƚŵĞƚĂůƐƌĞƐƵůƚĂĂƚŚĞƚƚĂŶĚŝŶŐƚLJƉĞϭϰdžϭϯЪ͕Ě͘ǁ͘nj͘ƚĂŶĚŝŶŐϭϰŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůĞŶϭϯЪ ǀĞƌƟĐĂĂů͘;ϭϰсŚĞƚĂĂŶƚĂůƉĞƌĨŽƌĂƟĞŐĂƚĞŶŽƉϮĐŵ͘ŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůĞŶϭϯЪсŚĞƚĂĂŶƚĂůŐĂƚĞŶŽƉϮĐŵ͘ ǀĞƌƟĐĂĂůͿ͘ŝƚŐĞĞŌŶŽƌŵĂĂůϭϳƚĂŶĚĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůĞŶϭϵƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů͘ Algemeen kunnen wij stellen dat de ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ toegepast werd op al de hier bestudeerde waarden. De vellen werden normaliter horizontaal geperforeerd van links naar rechts met als ƌĞƐƵůƚĂĂƚĚĂƚĂůůĞĞŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌnjŝũƌĂŶĚǀĂŶŚĞƚǀĞůĚŽŽƌƉƌŝŬƚŝƐ;ĚĞůŝŶŬĞƌnjŝũƌĂŶĚ͕ĚĞďŽǀĞŶƌĂŶĚĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌƌĂŶĚǁŽƌĚĞŶŶŝĞƚĚŽŽƌƉƌŝŬƚ͘Ϳ͘ Vanaf eind december 1939, werd de ǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ voor de eerste maal toegepast bij de waarĚĞϭ͕ϳϱ&͕ϵĞŽƉůĂŐĞWƌƵŝƐŝƐĐŚďůĂƵǁ;ƉůĂƚĞŶϵĞŶϭϬͿ͕ĞŶĚŝƚƚŽƚŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞŝŶũƵŶŝϭϵϰϯ͘ KƉƚĞŵĞƌŬĞŶǀĂůƚĚĂƚďŝũĚĞǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞǀĂŶĚĞWŽŽƌƚŵĂŶǀĞůůĞŶnjŽǁĞůĚĞďŽǀĞŶƌĂŶĚĂůƐĚĞ onderrand doorprikt werd. ŝũĞĞŶŶŽƌŵĂůĞƚĂŶĚŝŶŐŚĞďďĞŶǁŝũŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůϭϳƚĂŶĚĞŶĞŶǀĞƌƟĐĂĂůϭϵƚĂŶĚĞŶ͘ <ĞŶŵĞƌŬĞŶĚďŝũŚĞƚŬĂŵƐLJƐƚĞĞŵŝƐĚĞƉĞƌĨĞĐƚĞŬƌƵŝƐŝŶŐ;ĂͿǀĂŶĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞ;ďͿĞŶĚĞǀĞƌƟĐĂůĞ;ĐͿ ƚĂŶĚŝŶŐ͘;ĮŐ͘ϯͿ͘

c

b

a

&ŝŐ͘ϯ,ŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞǀĂŶůŝŶŬƐŶĂĂƌƌĞĐŚƚƐ - 334 -


ŽŽƌĞĞŶĨŽƵƟĞǀĞƌĞŐĞůŝŶŐǀĂŶĚĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞŽŶƚƐƚŽŶĚĞĞŶĨŽƵƟĞǀĞŬƌƵŝƐŝŶŐĚŝĞnjŽǁĞůŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůĂůƐǀĞƌƟĐĂĂůĞĞŶƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝģƚĞŝƚƚŽƚŐĞǀŽůŐŚĂĚŵĞƚĂůƐƌĞƐƵůƚĂĂƚ͗ Ͳ,ŽƌŝnjŽŶƚĂĂů͗ϭϲƚĂŶĚĞŶŽĨϭϲЪƚĂŶĚĞŶ͘ ͲsĞƌƟĐĂĂů͗ϭϴƚĂŶĚĞŶŽĨϭϴЪƚĂŶĚĞŶ͘

&ŝŐ͘ϱ,ŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͗ ϭϲЪƚĂŶĚĞŶ

&ŝŐ͘ϰ͘,ŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͗ϭϲƚĂŶĚĞŶ

,ŽĞŽŶƚƐƚĂĂŶĚĞƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶϭϲƚĂŶĚĞŶĞŶϭϲЪƚĂŶĚĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂů͍ ĞǀĂƌŝģƚĞŝƚϭϲƚĂŶĚĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůŝƐŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚ͕ďŝũĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͕ĚĞϭϳĞ ƚĂŶĚ͕ďŝũŚĞƚƉĞƌĨŽƌĞƌĞŶǀĂŶĚĞϰĞnjŝũĚĞǀĂŶĚĞnjĞŐĞů͕ŝŶĚĞŬƌƵŝƐŝŶŐǀŽůůĞĚŝŐǁĞŐŐĞƐůĂŐĞŶǁĞƌĚ;njŝĞ ĮŐ͘ϰͿ͘ĞϭϳĞƚĂŶĚŝƐĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂůƟũĚǀŽůůĞĚŝŐǁĞŐŐĞƐůĂŐĞŶ͕ŵĞƚĂůƐŐĞǀŽůŐĚĂƚŵĞŶƐŽŵƐĞĞŶŬůĞŝŶ ƐƉŽŽƌǀĂŶĚĞϭϳĞƚĂŶĚǁĂĂƌŶĞĞŵƚ͘ŝƚŬĂŶŐĞĐůĂƐƐŝĮĐĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶĂůƐĚĞǀĂƌŝģƚĞŝƚϭϲЪƚĂŶĚĞŶ;ĮŐ͘ ϱͿ͘ De zegels met 16 tanden horizontaal meten meestal, van inkeping tot inkeping, 22,5 mm. ĞnjĞŐĞůƐŵĞƚϭϲЪƚĂŶĚĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůŵĞƚĞŶŵĞĞƐƚĂů͕ǀĂŶŝŶŬĞƉŝŶŐƚŽƚŝŶŬĞƉŝŶŐ͕Ϯϯŵŵ͘ De normale zegels met 17 tanden meten over het algemeen 23,5 mm. De hier vernoemde variëteiten komen reeds voor vanaf de eerste oplagen. ĞǀĂƌŝģƚĞŝƚϭϲƚĂŶĚĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůŬŽŵƚǀŽŽƌďŝũĂůĚĞǁĂĂƌĚĞŶǀĂŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞĞŶƐŝƚƵĞĞƌƚnjŝĐŚŵĞĞƐƚĂůŝŶĚĞϲĞǀĞƌƟĐĂůĞƌŝũ͘ ͲϯϯϱͲ


ĞǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞĞŶĚĞƚĂŶĚŝŶŐǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶϭϴƚĂŶĚĞŶĞŶϭϴЪƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů͘ ĞǀĞƌƟĐĂĂůŐĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌĚĞnjĞŐĞůƐŚĞďďĞŶŶŽƌŵĂĂůϭϵƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů͘ ŽŽƌĞĞŶĨŽƵƟĞǀĞƌĞŐĞůŝŶŐǀĂŶĚĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌŵĂĐŚŝŶĞ͕ŽŶƚƐƚŽŶĚĞĞŶĨŽƵƟĞǀĞŬƌƵŝƐŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌƟĐĂůĞ ĞŶĚĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞĚŽŽƌďŽƌŝŶŐŵĞƚĂůƐŐĞǀŽůŐϭϴŽĨϭϴЪƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů͘ ĞǀĂƌŝģƚĞŝƚϭϴƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂůŝƐŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚĚĞϭϵĞƚĂŶĚ͕ďŝũŚĞƚƉĞƌĨŽƌĞƌĞŶǀĂŶĚĞ 4e zijde van de zegel, in de kruising volledig weggeslagen werd. ĞϭϵĞƚĂŶĚŝƐĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂůƟũĚǀŽůůĞĚŝŐǁĞŐŐĞƐůĂŐĞŶ͕ŵĞƚŚĞƚŐĞǀŽůŐĚĂƚŵĞŶƐŽŵƐĞĞŶŬůĞŝŶƐƉŽŽƌ ǁĂĂƌŶĞĞŵƚǀĂŶĚĞϭϵĞƚĂŶĚ͖ĚŝƚƚLJƉĞŶŽĞŵĞŶǁŝũĚĞǀĂƌŝģƚĞŝƚϭϴЪƚĂŶĚĞŶ͘

&ŝŐ͘ϲsĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ KƉ ĚĞ ŚŝĞƌ ŐĞƚŽŽŶĚĞ ďůŽŬ ǀĂŶϰǀĂŶĚĞϮ͕Ϯϱ&͘;ĮŐ͘ϲͿ͕ ŵĞƚǀĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ͕ďĞmerken wij dat de onderste zegels een benedentand hebben met een abnormaal ŐƌŽƚĞĂĨŵĞƟŶŐ͘ ϭϴƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů

grove tand

De bovenste zegels van deze ďůŽŬ ǀĂŶ ϰ ďĞnjŝƩĞŶ ϭϴ ƚĂŶĚĞŶ ǀĞƌƟĐĂĂů͕ ĞŶ ŚĞďďĞŶ͕ van inkeping tot inkeping, een hoogte van 26,5 mm. De onderste zegels met 19 ƚĂŶĚĞŶ ŵĞƚĞŶ ǀĞƌƟĐĂĂů Ϯϴ mm.

sĞƌƟĐĂůĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ&ŝŐ͘ϳ

ĞŚŝĞƌŐĞƚŽŽŶĚĞǀĞƌƟĐĂůĞďĂŶĚǀĂŶϲǀĂŶĚĞϭ͕ϳϱ&;ĮŐ͘ϳͿǀĞƌƚŽŽŶƚ ĞĞŶďŽǀĞŶƐƚĞnjĞŐĞůŵĞƚϭϴƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů;Ϯϲ͕ϱŵŵŚŽŽŐͿ͖ĂůĚĞ ĂŶĚĞƌĞnjĞŐĞůƐďĞnjŝƩĞŶϭϴЪƚĂŶĚĞŶǀĞƌƟĐĂĂů;ϮϳŵŵŚŽŽŐͿ͘ ĞnjĞŐĞůƐŵĞƚϭϴƚĂŶĚĞŶnjŝũŶŵĞĞƐƚĂůŵŝŶĚĞƌ͕ĞŶƐŽŵƐǀĞĞůŵŝŶĚĞƌ͕ ŚŽŽŐĚĂŶĚĞnjĞŵĞƚϭϵƚĂŶĚĞŶ͘^ŽŵƐĐŽŶƐƚĂƚĞƌĞŶǁŝũŽŽŬŚŽŽŐƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶnjĞŐĞůƐĚŝĞĂůůĞϭϵƚĂŶĚĞŶďĞnjŝƩĞŶ͘ In de volgende bijdrage zullen de tandingen besproken worden van ĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞWŽŽƌƚŵĂŶnjĞŐĞůƐǁĂĂƌĚĞƉĞƌǁĂĂƌĚĞ͘

ͲϯϯϲͲ


Nieuwe uitgiften België Redacteur: T. Mombaerts Oud-Heverleestraat 2, 3001 Leuven Tel.: 016/40.61.31 10.05.2010 – Op het goede spoor – 175ste verjaardag van de Belgische Spoorwegen ϮͲƌĂƚĞ;Φϭ͘ϭϴͿʹĞĞĞƌƐƚĞƚƌĞŝŶŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ ŵĞƚ ĚĞ dŚĂůLJƐ͘ sĞůƌĂŶĚ ͞ϱ ŵĞŝ ϭϴϯϱ͕͟ ĞĞƌƐƚĞ trein tussen Brussel en Mechelen.

10.05.2010 – Postzegels voor al uw feestelijke ŝŶǀŝƚĂƟĞƐ ŽĞŬũĞŵĞƚƟĞŶŵĂĂůϭͲƌĂƚĞ;ΦϬ͘ϱϵͿ͕njĞůŅůĞǀĞŶĚ ŵĞƚǀŝũĨŵŽƟĞǀĞŶʹ'ƌĂĮƐĐŚŽŶƚǁŽƌƉĞŶĨĞĞƐƚĞlijke beelden.

- 337 -


14.06.2010 – Grote sportevenementen in 2010 ϭͲƵƌŽƉĂ;ΦϬ͘ϵϬͿʹ&/&tĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉsŽĞƚďĂůϮϬϭϬʹsŽĞƚďĂů͕ďĞĞůĚŵĞƌŬŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉ͘ ϭͲtĞƌĞůĚ;Φϭ͘ϬϱͿʹ:ĞƵŐĚKůLJŵƉŝƐĐŚĞ^ƉĞůĞŶ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϮϬϭϬ͘ϮͲƌĂƚĞ;Φϭ͘ϭϴͿʹĚĚLJDĞƌĐŬdž͕ϲϱũĂĂƌ͕ ĞůŐŝƐĐŚĞƐƉŽƌƚŵĂŶǀĂŶĚĞϮϬƐƚĞĞĞƵǁ͘ůŬĞnjĞŐĞůŝŶǀĞůůĞƚũĞŵĞƚǀŝũĨ͘

- 338 -


- 339 -


ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬʹŽŶŐŽ͕ŚĞƚŚĞŌŝŶĞŝŐĞŶŚĂŶĚĞŶ ϭͲǁĞƌĞůĚ ;Φϭ͘ϬϱͿ ʹ ǁĂƌƚũĞ͕ ŬĂĂƌƚ ŽŶŐŽ͕ ŐĞƚĂů 50, in velletje met vijf.

14.06.2010 – Vogels van Buzin Φϰ͘ϬϵͿʹĞ&ĂnjĂŶƚͲƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌĚĞŽƉƟĞĂĂŶŐĞƚĞŬĞŶĚĞnjĞŶĚŝŶŐZWƚŽƚϮŬŐ͘

ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹŶƚǁĞƌƉĞŶ͕ǀƌŽĞŐĞƌĞŶŶƵ͕ŝŶϱďƌŝĞŅĂĂƌƚĞŶ ĞďƌŝĞŅĂĂƌƚĞŶďĞĞůĚĞŶĞŶŬĞůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚŽŶŝƐĐŚĞƉĂƌĞůƐƵŝƚ͕njŽĂůƐŚĞƚĞŶƚƌĂĂů^ƚĂƟŽŶ͕ŚĞƚsŽŐĞůƉĂǀŝůũŽĞŶŝŶĚĞŽŽ͕ŚĞƚŶŝĞƵǁĞŐĞƌĞĐŚƚƐďŐĞďŽƵǁĞŶĚĞWĞƌŵĞŬĞďŝďůŝŽƚŚĞĞŬŽƉŚĞƚĞŽŶŝŶĐŬƉůĞŝŶ͘ KŽŬĚĞŚĂǀĞŶŽŶƚďƌĞĞŬƚŶŝĞƚ͘KƉĚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐƚĂĂƚĞĞŶŽƵĚĞƉƌĞŶƚŬĂĂƌƚǀĂŶĚĞnjĞůĨĚĞƉůĂĂƚƐĂĨŐĞbeeld.

- 340 -


Nieuwe uitgiften Redacteur: T. Mombaerts Oud-Heverleestraat 2, 3001 Leuven Tel.: 016/40.61.31 AUSTRALIË 03.03.2010 – Gouden medaille Olympische Winterspelen 2010 ϱϱĐ͘ʹ&ƌĞĞƐƚLJůĞͲƐŬŝƐƚĞƌ>LJĚŝĂ>ĂƐƐŝůĂ;ϭϵϴϮͿŵĞƚ medaille en vlag.

zWZh^;'ƌŝĞŬƐͿ 04.06.2010 – Pausbezoek aan Cyprus Φ Ϭ͘ϱϭ ʹ WŽƌƚƌĞƚ WĂƵƐ ĞŶĞĚŝĐƚƵƐ ys/͕ ŬĞƌŬ ǀĂŶ LJŝĂ<LJƌŝĂŬŝŝŶWĂƉŚŽƐ͘

Ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬ ʹ LJƉƌŝŽƟƐĐŚĞ ƐƉŽŽƌǁĞŐĞŶ ;ϭϵϬϱͲ 1951) Φ Ϭ͘ϰϯ͕ Ϭ͘ϰϯ͖ ďůŽŬũĞ Φ Ϭ͘ϴϱ ʹ >ŽĐŽŵŽƟĞǀĞŶ ĞŶ oud spoortraject. DUITSLAND 10.06.2010 – 100ste geboortedag Konrad Zuse (1910-1995) ΦϬ͘ϱϱʹWŽƌƚƌĞƚƵŝƚǀŝŶĚĞƌƌĞŬĞŶŵĂĐŚŝŶĞϯ͘ 10.06.2010 – Vuurtorens Φ Ϭ͘ϰϱ͕ Ϭ͘ϱϱ ʹ ZĞƐƉ͘ ǀƵƵƌƚŽƌĞŶ ͞EĞƵǁĞƌŬ͟ ĞŶ ͞&ĂůƐŚƂŌ͘͟

BOSNIË-HERZEGOVINA ;<ƌŽĂƟƐĐŚĞWŽƐƚͲDŽƐƚĂƌͿ Ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬʹ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞsƌŽƵǁĞŶĚĂŐ Ϭ͘ϮϬ<DʹůŽĞŵĞŶ͘

K^E/!Ͳ,Z'Ks/E;ZĞƉƵďůŝĞŬ^ƌƉƐŬĂͿ 01.03.2010 – 200ste geboortedag Frédéric Chopin (1810-1899) ϭ͘ϱϬ <D ʹ WŽƌƚƌĞƚ WŽŽůƐĞ ĐŽŵƉŽŶŝƐƚ ĞŶ ƉŝĂŶŽspelende handen.

- 341 -


GIBRALTAR 15.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ϭϬ͕ϰϮ͕ϰϰƉ͕͘άϭ͘ϱϬʹĩĞĞůĚŝŶŐĞŶƵŝƚďŽĞŬĞŶ ǀĂŶ ZŽĂůĚ ĂŚů ;ϭϵϭϲͲϭϵϵϬͿ͕ ƌĞƐƉ͘ ^ũĂŬŝĞ ĞŶ ĚĞ ŚŽĐŽůĂĚĞĨĂďƌŝĞŬ͕ DĂƟůĚĂ͕ Ğ 'sZ ;'ƌŽƚĞ sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞZĞƵƐͿ͕Ğ'ƌŝĞnjĞůƐ͘

ESTLAND Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬʹ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŬŝŶĚĞƌĚĂŐ ϱ͘ϱϬ Ŭƌ͘ ;Φ Ϭ͘ϯϱͿ ʹ 'ĞŶŽŵŝŶĞĞƌĚĞ ƚĞŬĞŶŝŶŐ ǀĂŶ de zesjarige Helina Madar. 01.06.2010 – Frankeerzegel Ϯϲ͘ϬϬŬƌ͘;Φϭ͘ϲϲͿʹ'ƌĂĮƐĐŚĞǀŽƌŵŐĞǀŝŶŐ͘

FRANKRIJK 20.04.2010 – Strijd tegen geweld tegen vrouwen dǁĂĂůĨŵĂĂů͚>ĞƩƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞϮϬŐƌ͛͘ʹsĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ ĞŶ ƉŽƌƚƌĞƩĞŶǀĂŶ ǀƌŽƵǁĞŶ en meisjes.

FRANKRIJK 25.05.2010 – Regionale natuurparken van Basse-Normandie dŝĞŶ njĞůŅůĞǀĞŶĚĞ njĞŐĞůƐ ϮϬ Őƌ͘ ŝŶŶĞŶůĂŶĚ ă Φ ϴ͘ϵϬ ʹ DĂƌĂŝƐ ĚƵ ŽƚĞŶƟŶ ĞŶ ĞƐƐŝŶ͕ ůĞŵĞŶ huisje, reiger, Liesville-sur-Douve. NormandieDĂŝŶĞ͗ tŝƩĞ ĂďĚŝũ ǀĂŶ DŽƌƚĂŝŶ͕ sĂůůĠĞ ĚĞ DŝƐğƌĞ͘>ĞWĞƌĐŚĞͲDĂŶŽŝƌĚĞŽƵƌďŽLJĞƌ͕ŚŽƵƚŬĂƉ͘ FAROËR 24.03.2010 – Norden 2010 - ‘Leven aan de kusƚĞŶ͕͛ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬĞŶŽŽƌĚƐĞƵŝƚŐŝŌĞ Velletje met tweemaal DKK 10, doorlopend ďĞĞůĚʹsŝƐƚĞĞůƚ͘

26.04.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken <<ϭϬ͕ϭϮʹ/ůůƵƐƚƌĂƟĞƐƵŝƚŬŝŶĚĞƌďŽĞŬĞŶ͘KŽŬ ďŽĞŬũĞŵĞƚĂĐŚƚnjĞůŅůĞǀĞŶĚĞnjĞŐĞůƐ͘

26.04.2010 – Pastelkleuren uit Faroër <<ϭϴ͕Ϯϰʹ^ĐŚŝůĚĞƌŝŶŐĞŶǀĂŶĂƌƟĞƐƚůŝ^ŵŝƚŚ͕ kleuren samengesteld uit verpulverde mineralen, door hem gevonden op het eiland Nólsoy.

GRIEKENLAND 26.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ΦϬ͘ϳϮ͕ϯ͘ϮϮ;ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚͿʹ<ŝŶĚĞƌďŽĞŬĞŶŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐ͘ - 342 -


GROOT-BRITTANNIË 07.01.2010 – Frankeerzegel ϱϰƉ͘ʹWŽƌƚƌĞƚŬŽŶŝŶŐŝŶůŝnjĂďĞƚŚ//ƚLJƉĞDĂĐŚŝŶŝŶĚŽŶŬĞƌďƌƵŝŶŽƌĂŶũĞ͘ 30.03.2010 – Frankeerzegels ϲϬ͕ϲϳ͕ϴϴ͕ϵϳƉ͕͘άϭ͘ϰϲ͖ůƵĐŚƚƉŽƐƚnjĞŐĞůƐƚŽƚϮϬŐƌĂŵ͚͗ƵƌŽƉĞ͕͚͛tŽƌůĚǁŝĚĞ͖͛ƌĞŐŝŽŶĂůĞnjĞŐĞůƐ͗ǀŝĞƌŵĂĂůϲϬ͖ǀŝĞƌŵĂĂůϵϳƉ͘ʹZĞƐƉ͘ƉŽƌƚƌĞƚƚLJƉĞDĂĐŚŝŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬůĞƵƌĞŶ͖ƚǁĞĞŵĂĂůƉŽƌƚƌĞƚƚLJƉĞ DĂĐŚŝŶŵĞƚƌŽŽĚͲǁŝƚͲďůĂƵǁĞďĂŶĚ͖ĞŝŬ;ŶŐĞůĂŶĚͿ͕ůŝŶŶĞŶ;EŽŽƌĚͲ/ĞƌůĂŶĚͿ͕ĚŝƐƚĞů;^ĐŚŽƚůĂŶĚͿ͕ŶĂƌĐŝƐ ;tĂůĞƐͿ͖ƚƵĚŽƌƌŽŽƐ;ŶŐĞůĂŶĚͿ͕ƉŽƌƐĞůĞŝŶ;EŽŽƌĚͲ/ĞƌůĂŶĚͿ͕ƚĂƌƚĂŶ;^ĐŚŽƚůĂŶĚͿ͕ǀĞƌĞŶƉƌŝŶƐǀĂŶtĂůĞƐ ;tĂůĞƐͿ͘

Ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬ ʹ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ƉŽƐƚnjĞŐĞůƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ >ŽŶĚŽŶ ϮϬϭϬ͕ ƚƌŽŽŶƐďĞƐƟũŐŝŶŐ ŬŽŶŝŶŐ 'Ğorge V (1865-1935) 100 jaar geleden ϭƐƚ͖ǀĞůůĞƚũĞŵĞƚϭƐƚ͕άϭ͘ϱϬͲZĞƐƉ͘ƉŽƌƚƌĞƩĞŶŬŽŶŝŶŐŝŶůŝnjĂďĞƚŚ;ƚLJƉĞDĂĐŚŝŶͿĞŶŬŽŶŝŶŐ'ĞŽƌŐĞs ŵĞƚŬŽŶŝŶŬůŝũŬĞŝŶŝƟĂůĞŶ͖ŝĚĞŵĂůƐǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ͕ƚǁĞĞƉƌŽĮĞůĞŶǀĂŶ'ĞŽƌŐĞs;ƚLJƉĞƐŽǁŶĞLJĞŶDĂĐŬĞŶŶĂůͿ͘KƉƌĂŶĚĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶWhͲnjĞŐĞůƵŝƚϭϵϮϵ;zǀĞƌƚϭϴϯͿŵĞƚ^ƚ͘:ŽƌŝƐĞŶĚĞĚƌĂĂŬ͘ Ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ>ŽŶĚŽŶϮϬϭϬ͕njĞŐĞůͲŽƉͲnjĞŐĞů sĞůůĞƚũĞŵĞƚϭƐƚ͕ϭƐƚ͕άϭ͘Ͳ͕άϭ͘ͲZĞƐƉ͘ϭϵϮϰϭĚ͘;zǀĞƌƚϭϳϭͿ͕ϭϵϮϰϭЪĚ͘;zǀĞƌƚϭϳϮͿ͕ϭϵϭϯϭϬƐŚ͘;zǀĞƌƚ ϭϱϱͿ͕ϭϵϭϯάϭ͘Ͳ;zǀĞƌƚϭϱϲͿ͘

- 343 -


GROOT-BRITTANNIË 13.05.2010 – Vaderlandse helden in Tweede ϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹǀĂĐƵĂƟĞǀĂŶŵŝůŝƚĂŝƌĞŶƵŝƚƵŝŶkerken Wereldoorlog ϭƐƚ͕ ϭƐƚ͕ ϲϬ͕ ϲϬ͕ ϲϳ͕ ϲϳ͕ ϵϳ͕ ϵϳ Ɖ͘ ʹ ZĞƐƉ͘ ^ŝƌ ϭƐƚ ;ϰϭ Ɖ͘Ϳ͕ ϲϬ͕ ϴϴ͕ ϵϳ Ɖ͘ ʹ ZĞƐƉ͘ ŵŝůŝƚĂŝƌĞŶ ŝŶ tŝŶƐƚŽŶ ŚƵƌĐŚŝůů ŝŶƐƉĞĐƚĞĞƌƚ ƚƌŽĞƉĞŶ͕ ǀƌŽƵǁ ǁĂƚĞƌ͕ƐĐŚĞƉĞŶǀĂŶ͚ĞŬůĞŝŶĞsůŽŽƚ͕͛ŵŝůŝƚĂŝƌĞŶ͕ ŽƉƚƌĂĐƚŽƌ͕ŽĞĨĞŶĞŶĚĞǀĞƚĞƌĂŶĞŶ͕ĞǀĂĐƵĂƟĞǀĂŶ ƐƚŽŽŵƚŵĞƚĞǀĂĐƵĠƐ͘ kinderen, man stelt avondklok in, vrouwen in ĨĂďƌŝĞŬĞŶ͕ƉƌŝŶƐĞƐƐĞŶůŝnjĂďĞƚŚĞŶDĂƌŐƌŝĞƚǀĞƌzorgen radio-uitzending, vrijwillige brandweer.

HONGARIJE 30.04.2010 – Expo 2010 – Shanghai – Gömböc sĞůŵĞƚĚĞƌƟŐnjĞŐĞůƐǀĂŶϭϬϬ&ƚʹĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ ŽƉĚĞnjĞŐĞůƐŝůůƵƐƚƌĞƌĞŶĚĞŵĞĞƐƚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬĞ ĨĂnjĞŶǀĂŶĚĞďĞǁĞŐŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ'ƂŵďƂĐ͘

03.05.2010 – Voor de Jeugd 2010 sĞůůĞƚũĞŵĞƚϭϬϱ&ƚ͕ϭϬϱнϱϬ&ƚ͕ϭϬϱнϱϬ&ƚ͕ϭϬϱ &ƚʹ/ůůƵƐƚƌĂƟĞƐƵŝƚŚĞƚĚƌĂŵĂǀĂŶƐĐŚƌŝũǀĞƌ/ŵƌĞ DĂĚĂĐŚ͛Ɛ͞dŚĞdƌĂŐĞĚLJŽĨDĂŶ͕͟ϭϱϬũĂĂƌŐĞůĞden geschreven.

07.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ůŽŬũĞŵĞƚǀŝĞƌŵĂĂůϭϱϬ&ƚʹ/ůůƵƐƚƌĂƟĞƐǀĂŶ<Ăroli Reich over de avonturen van de kleine beer Vackor.

- 344 -


Ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůũĂĂƌǀĂŶĚĞďŝŽĚŝversiteit ϴϬ͕ ϭϭϬ͕ Ϯϭϱ͕ ϯϱϬ &ƚ ʹ ZĞƐƉ͘ ^ƉĞƌŵŽƉŚŝůƵƐ ĐŝƚĞůůƵƐ͕ WŚLJůůŽŵŽƌƉŚĂ ůĂĐŝŶŝĂƚĂ͕ WĂƌƵƐ ĐĂĞƌƵůĞƵƐ͕ sŝƉĞƌĂƵƌƐŝŶŝŝƌĂŬŽƐŝĞŶƐŝƐ͘ůŽŬũĞ;ĠĠŶďĞĞůĚͿǀĂŶ ϱϬϬ&ƚʹ/ƌŝƐĂƉŚLJůůĂƐƐƉ͘ŚƵŶŐĂƌŝĐĂ͘

Ϯϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ ʹ /ĞƌƐĞ ƉůĂƩĞůĂŶĚƐǀƌŽƵǁĞŶǀĞƌĞŶŝging, 100 jaar Φ Ϭ͘ϱϱ ʹ sƌŽƵǁĞŶƐŝůŚŽƵĞƩĞŶ͗ ŐŽůĨƐƚĞƌ͕ ƐĐŚŝůĚĞres, gymnaste, toneelspeelster.

07.05.2010 – Wereldkampioenschap in Zuid Afrika ϯϮϱ&ƚʹsŽĞƚďĂůŽŵŐĞǀĞŶĚŽŽƌŐĞƐƟůĞĞƌĚĞǀŽĞƚbalspelers.

Ϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹ,ŽŐĞƐƚĞŶĞŶ<ĞůƟƐĐŚĞŬƌƵŝƐĞŶ sŝĞƌŵĂĂůΦϬ͘ϱϱ;ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚͿʹ^ƚĞŶĞŶŬƌƵŝƐĞŶ͕ƌĞƐƉ͘ƌƵŵĐůŝīĞƌŽƐƐŝŶŽ͘^ůŝŐŽ͕ĂƌŶĚŽŶĂŐŚƌŽƐƐŝŶŽ͘ŽŶĞŐĂů͕ŚĞŶŶLJƌŽƐƐŝŶŽ͘ dŝƉƉĞƌĂƌLJĞŶDŽŶĂƐƚĞƌďŽŝĐĞƌŽƐƐŝŶŽ͕͘>ŽƵƚŚ͘ IERLAND 06.11.09 – Frankeerzegel, wilde bloemen ΦϬ͘ϱϱʹWŝŶŐƵŝĐƵůĂŐƌĂŶĚŝŇŽƌĂ͘ 11.03.2010 – ‘Gaisce’-prijs van president voor jonge mensen, 25 jaar Φ Ϭ͘ϱϱ ʹ ĞĞůĚŵĞƌŬ ƉƌŝũƐ ĞŶ ƉƌĞƐŝĚĞŶƟģůĞ ǁŽning. ͲϯϰϱͲ


06.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ΦϬ͘ϱϱ͕Ϭ͘ϴϮʹdŚĞ,ĂƉƉLJWƌŝŶĐĞǀĂŶKƐĐĂƌtŝůĚĞ ĞŶ'ƵůůŝǀĞƌ͛ƐƌĞŝnjĞŶǀĂŶ:ŽŶĂƚŚĂŶ^ǁŝŌ͘

27.05.2010 – 150ste geboortedag Roderic O’ Conor (1860-1940) dǁĞĞŵĂĂů Φ Ϭ͘ϱϱ ʹ KůŝĞǀĞƌĨƐĐŚŝůĚĞƌŝũ ͞ƌĞƚŽĞŶƐ ŵĞŝƐũĞ͟;ϭϵϬϯͲϭϵϬϰͿĞŶnjĞůĨƉŽƌƚƌĞƚ;ϭϵϮϴͿ͘

Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹϭϬϬƐƚĞŐĞƌƚĞĚĂŐDĄŝƌơŶMŝreáin (1910-1988) ΦϬ͘ϱϱʹWŽƌƚƌĞƚǀĂŶĚĞĚŝĐŚƚĞƌŶĂĂƌĞĞŶƐĐŚŝůĚĞƌŝũƚĞŐĞŶĚĞƌĂŶ/ƐůĂŶĚƐǁĂĂƌǀĂŶŚŝũĂŅŽŵƐƟŐ was.

ISRAËL ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ƉŽƐƚnjĞŐĞůƚĞŶƚŽŽŶstelling London 2010, kinderboeken ůŽŬ ŵĞƚ ĚƌŝĞŵĂĂů E/^ ϰ͘ϲϬ ʹ ůŝĐĞ ŝŶ tŽŶĚĞƌůĂŶĚ͕WĞƚĞƌWĂŶ͕'ƵůůŝǀĞƌƐƌĞŝnjĞŶ͘

ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹϭϱϬƐƚĞŐĞƌƚĞĚĂŐĂĐƟǀŝƐƚ͕ũŽƵƌnalist en schrijver Theodor Herzl (1860-1904) sĞůůĞƚũĞ ŵĞƚ E/^ ϯ͘ϳϬ͕ ϰ͘ϲϬ͕ ϲ͘ϳϬ ;ĚŽŽƌůŽƉĞŶĚ ďĞĞůĚͿ ʹ ZĞƐƉ͘ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ƐƚĂĚƐƐŝůŚŽƵĞƚ ĞŶ vlag, huizen en bouwvakkers, portret Herzl en familie.

14.04.2010 – Persoonlijke zegels Herzl sĞůǀĂŶE/^ϭϭ͘ϬϬŵĞƚƚǁĂĂůĨŵĂĂů͚ĞŝŐĞŶnjĞŐĞůƐ͛ njĞĞĞŶƐƚƌĂŶĚ͘KƉƚƵƐƐĞŶǀĞůĚĞŶďĞĞůĚĞŶŐĞƌĞůĂteerd aan Herzl. ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬ ʹ ĞƌďĞƚŽŽŶ ƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ ĂĂŶƐůĂŐ WTC New York E/^Ϯ͘ϰϬʹŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞǀůĂŐ͘

ͲϯϰϲͲ


14.04.2010 – Herdenkingsdag E/^ϭ͘ϲϬʹ^ƚĞŶĞŶĞŶďůŽĞŵĞŶ͘ 14.04.2010 – Wereldtentoonstelling Shanghai, /ƐƌĂģůŝƐĐŚĞŝŶŶŽǀĂƟĞƐ ƌŝĞŵĂĂůE/^Ϯ͘ϰϬʹŐƌĂƌŝƐĐŚĞƚĞĐŚŶŝĞŬ͗ŝƌƌŝŐĂƟĞƐLJƐƚĞĞŵ ĞŶ ŐƌŽĞŶƚĞǀĞůĚ͕ ŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ͗ ĚĂƌmen en minicamera, hightech: chips en processor.

ITALIË ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹZĞĞŬƐ͞Ğ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͟ ΦϬ͘ϲϬнϬ͘ϯϬʹsĞƌƉůĞĞŐƐƚĞƌŝŶĚŝĞŶƐƚǀŽŽƌǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚďŽƌƐƚŬĂŶŬĞƌ͘

04.06.2010 – Toerisme sŝũĨŵĂĂů Φ Ϭ͘ϲϬ ʹ ŝĐŚƚ ŽƉ ƌĞƐƉ͘ ŽƵƌŵĂLJĞƵƌ ;KͿ͕dŽĚŝ;W'Ϳ͕sŝŐŐŝĂŶŽ;WͿ͕/ƐŽůĞdƌĞŵŝƟ;&'Ϳ͕ DĂŶŝĨĞƐƚŽ^ƚŽƌŝĐŽŶŝƚ͘

14.04.2010 – 60 jaar vriendschap met Canada E/^ϰ͘ϲϬʹDĞŶƐĞŶŝŶǀŽƌŵǀĂŶĚĂǀŝĚƐƚĞƌĞŶĞƐĚŽŽƌŶďůĂĚŵĞƚǀůĂŐŐĞŶ͘'ĞnjĂŵĞŶůŝũŬƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ ŵĞƚĂŶĂĚĂ͘

- 347 -


Ϯϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹŽƚĂŶŝƐĐŚĞdƵŝŶ,ĂŶďƵƌLJʹsĞŶƟmiglia Φ Ϭ͘ϲϬ ʹ ĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ƚƵŝŶ͕ ĂĐŚƚĞƌĂĂŶ ŵĞĚŝƚĞƌraanse villa.

JERSEY 06.07.2010 – Jersey’s zeeleven VIII – ‘Anemonen’ ϯϲ͕ϯϵ͕ϰϱ͕ϱϱ͕ϲϬ͕ϳϮƉ͖͘άϯ͘ϬϬʹZĞƐƉ͘^ƚƌĂǁďĞƌƌLJ ŶĞŵŽŶĞ ;ĐƟŶŝĂ ĨƌĂŐĂĐĞĂͿ͕ ^ŶĂŬĞůŽĐŬ ŶĞŵŽŶĞ ;ŶĞŵŽŶŝĂ ǀŝƌŝĚŝƐͿ͕ :ĞǁĞů ŶĞŵŽŶĞ ;ŽƌLJŶĂĐƟƐ ǀŝƌŝĚŝƐͿ͕ WĂƌĂƐŝƟĐ ŶĞŵŽŶĞ ;^ĂŐĂƌƟĂƉĂƌĂƐŝƟĐĂͿ͕dƵďĞŶĞŵŽŶĞ;WĂĐŚLJĐĞƌŝĂŶƚŚƵƐ ͚ŽƌŽƚŚLJ͛Ϳ͕ ĞĂĚůĞƚ ŶĞŵŽŶĞ ;ĐƟŶŝĂ ĞƋƵŝŶĞͿ͖ ďůŽŬũĞŵĞƚĂŚůŝĂŶĞŵŽŶĞ;hƌƟĐŝŶĂĨĞůŝŶĂͿ͘

05.06.2010 – Cavour – 1810-2010 ΦϬ͘ϲϬʹdǁĞĞŚŽŶĚĞƌĚƐƚĞǀĞƌũĂĂƌĚĂŐǀĂŶĚĞŐĞƌƚĞǀĂŶ'ƌĂĂĨĂŵŝůůŽĚŝĂǀŽƵƌĞŶƐŽ͘EĂĂƌ ĞĞŶƐĐŚŝůĚĞƌŝũǀĂŶDŝĐŚĞůĞ'ŽƌĚŝŐŝĂŶŝŝŶϭϴϲϮĞŶ ďĞǁĂĂƌĚŝŶŚĞƚEĂƟŽŶĂĂůDƵƐĞƵŵǀĂŶĚĞ/ƚĂůŝaanse Risorgimento Turijn.

LETLAND 26.03.2010 – Pioenen Ϭ͘ϯϱ>ǀůʹWĂĞŽŶŝĂůĂĐƟŇŽƌĂ KOSOVO 26.01.2010 – Filmkunst Φ Ϭ͘ϯϬ͕ Ϭ͘ϳϬ͕ ϭ͘ϬϬ͖ ǀĞůůĞƚũĞ ŵĞƚ Φ Ϭ͘ϯϬ͕ Ϭ͘ϳϬ ʹ ZĞƐƉ͘ ĂĐƚĞƵƌ &ĂƌƵŬ ĞŐŽůůŝ ;ϭϵϰϰͲϮϬϬϳͿ͕ ĂĐƚƌŝĐĞDĞůŝŚĂƚĞYĞŶĂ;ϭϵϰϵͿ͕ƌĞŐŝƐƐĞƵƌĞŶĂĐƚĞƵƌ ďĚƵƌƌĂŚŵĂŶ^ŚĂůĂ;ϭϵϮϮͲϭϵϵϰͿ͖ƚǁĞĞŵĂĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚŵĂŶŶĞŶƉŽƌƚƌĞƚ͘KƉƌĂŶĚĮůŵĐĂŵĞƌĂ͘ - 348 -


LITOUWEN Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬʹ,ĞƌƐƚĞůŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ϮϬũĂĂƌ geleden ϭ͘ϯϱ>ƚʹƵŝǀĞŶ͘

ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬʹ͞&ƵŶΘ>ŝďĞƌƚLJϮϬϭϬ͟ dǁĞĞŵĂĂůͲƌĂƚĞ;ΦϬ͘ϲϬͿʹĂŵƉŝŶŐĞŶŵŽƚŽƌsport in velletjes met vijf en randversiering. LUXEMBURG 16.06.2010 – Jan I van Luxemburg, 700 jaar ƐŝŶĚƐďĞƐƟũŐŝŶŐŽƉĚĞƚƌŽŽŶǀĂŶŽŚĞŵĞŶ Φ Ϭ͘ϳϬ ʹ ĞĞůƚĞŶŝƐ ǀĂŶ :ĂŶ ǀĂŶ >ƵdžĞŵďƵƌŐ͕ ĚĞ ďůŝŶĚĞ;ϭϮϵϲͿĞŶůŝƐĂďĞƚŚǀĂŶŽŚĞŵĞŶ;ϭϮϵϮͲ ϭϯϯϬͿ͕ǁĂƉĞŶǀĂŶ>ƵdžĞŵďƵƌŐĞŶŽŚĞŵĞŶ͘,Ğƚ ŚƵŝƐ ǀĂŶ >ƵdžĞŵďƵƌŐ ŝƐ ŐĞƌĞŐĞĞƌĚ ǀĂŶ ϭϯϭϬ ƚŽƚ ϭϯϰϳĚŽŽƌ:ĂŶǀĂŶ>ƵdžĞŵďƵƌŐ͕ŚĂƌůĞƐ/s͕tĞŶĐĞƐůĂƐ /s ĞŶ ^ŝŐŝƐŵƵŶĚ͘ 'ĞnjĂŵĞŶůŝũŬĞ ƵŝƚŐĂǀĞ met Tsjechië.

ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬʹ͞WŚŝůĂůƵdžϮϬϭϭ͟;ϮϴĂƉƌŝůƚŽƚϭŵĞŝ 2011) ůŽŬ ŵĞƚ Φ Ϭ͘ϱϬ͕ Ϭ͘ϳϬ͕ ϯ͘ϬϬ ʹ ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ŝŶ >ƵdžĞŵďƵƌŐ͘

16.06.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ΦϬ͘ϱϬ͕Ϭ͘ϳϬʹ<ŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚďŽĞŬĞŶ͘

ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬʹ^ƚƌŝƉĮŐƵƵƌĚĞ͞^ƵƉĞƌũŚĞŵƉ͟ ůŽŬũĞŵĞƚǀŝũĨnjĞůŅůĞǀĞŶĚĞͲƌĂƚĞnjĞŐĞůƐʹWĞƌƐŽŶĂŐĞƐ Ƶŝƚ ĚĞ ƐƚƌŝƉĂůďƵŵƐ ǀĂŶ >ƵdžĞŵďƵƌŐĞƌ Roger Leiner.

- 349 -


MALTA 17.03.2010 – Gelegenheden, persoonlijke zegels ĞǀĞŶŵĂĂůΦϬ͘ϭϵ͕Ϭ͘ϯϳʹZĞƐƉ͘ŬĞƌŬƚŽƌĞŶĞŶǀƵƵƌǁĞƌŬ͕ŚĂŶĚŵĞƚďŽŬĂĂů͕ĐŚĂŵƉĂŐŶĞŐůĂnjĞŶĞŶŬŽĞůĞƌŵĞƚŇĞƐ͕ďĂůůŽŶŶĞŶ͕ďƵůĞŶŚŽŽĨĚĚĞŬƐĞů͕ůƵĐŚƞŽƚŽŵĞƚǁĂƚĞƌĞŶƌŽƚƐĞŶ͕ƐĐŚŝůĚĞƌŝũƌĞůŝŐŝĞƵnjĞĂĨbeelding, landkaart Malta.

MACEDONIË Ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ ʹ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ sƌŽƵǁĞŶĚĂŐ ϭϬϬ jaar sĞůůĞƚũĞ ŵĞƚ ƚǁĞĞŵĂĂů ϭϴ ĚĞŶ ʹ dǁĞĞŵĂĂů Ɖŝoenrozen.

MONACO Ϯϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹdĞůĞǀŝƐŝĞĨĞƐƟǀĂůǀĂŶDŽŶƚĞͲĂƌůŽ Φ Ϯ͘ϴϬ ʹ ĸĐŚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ĨĞƐƟǀĂů͕ ϲ ƚŽƚ ϭϬ ũƵŶŝ 2010.

MONACO 25.03.2010 – Cultureel erfgoed ϭϴ ĚĞŶ ʹ ^ƚ͘ WŝĞƚĞƌƐŬĞƌŬŽƉ ĞŝůĂŶĚ 'ŽůĞƌŶ 'ƌĂĚ met wandschildering.

Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬ ʹ ĞƵǁĨĞĞƐƚ /ŶƐƟƚƵƵƚ ǀŽŽƌ DĞŶƐĞlijke Fossielenkennis, Parijs ΦϬ͘ϱϲʹ'ĞǀĞůǀĂŶŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƵƚ͕ŐƌŽƩĞŶǀĂŶ'ƌŝŵĂůĚŝ͕ĨŽƚŽǀĂŶƐƟĐŚƚĞƌƐůďĞƌƚ/͕ƉƌŝŶƐǀĂŶDŽŶĂĐŽ͕ĞŶů͛ďďĠƌĞƵŝů͘

ͲϯϱϬͲ


MOLDAVIË Ϯϯ͘ϬϮ͘ϮϬϭϬʹEĂƟŽŶĂĂůDƵƐĞƵŵǀĂŶƌĐŚĞŽůŽgie en Historie ϭ͘ϮϬ͕ϳ͘Ͳ>͘ʹZĞƐƉ͘ŬĞƫŶŐ͕ƌŝŶŐ͘ 01.03.2010 – 200ste geboortedag Frédéric Chopin (1810-1849) ϱ͘ϰϬ>͘ʹWŽƌƚƌĞƚWŽŽůƐĞĐŽŵƉŽŶŝƐƚŵĞƚƉŝĂŶŽŬůĂvier en dansende mensen. EZ>E 22.06.2010 – Mooi Nederland – Leeuwarden sĞůůĞƚũĞŵĞƚǀŝũĨnjĞŐĞůƐǀĂŶΦϬ͘ϰϰʹ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͕ ŚŽŽĨĚƐƚĂĚ ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ &ƌŝĞƐůĂŶĚ͕ ŵĞƚ ŚĞƚ ^ƚĂĚŚƵŝƐ;ϭϳϭϱͿ͕^ŝŶƚŽŶŝĨĂƟƵƐŬĞƌŬ;ϭϴϴϮͲϭϴϴϰͿ͕ ^ƚĂĚƐƐĐŚŽƵǁďƵƌŐĚĞ,ĂƌŵŽŶŝĞĞŶĚĞϭϭϱŵĞƚĞƌ hoge Achmeatoren is ook de geboorteplaats van ĚĞ ĚŝĐŚƚĞƌ ^ůĂƵĞƌŚŽī ;ϭϴϵϴͲϭϵϯϲͿ͘ ĞŶ ŐŽƵĚĞŶ ƐĐŚĂĂƚƐ ǀĞƌǁŝũƐƚ ŶĂĂƌ ĚĞ ůĨƐƚĞĚĞŶƚŽĐŚƚ͘ >ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ ůĂŐ ŽŽŝƚ ĂĂŶ ĚĞ &ƌŝĞƐĞ DŝĚĚĞůnjĞĞ ƚŽƚ deze tussen 1200 en 1300 dichtslibde.

OEKRAÏNE

NOORWEGEN Ϯϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬʹ͞EŽƌĚĞŶ͟Ͳ>ĞǀĞŶĂĂŶĚĞŬƵƐƚĞŶ ůŽŬ ͚͛ ;ϭϭ Ŭƌ͘Ϳ ʹ 'ĞĚƌŽŽŐĚĞ ƐƚŽŬǀŝƐ͘ KƉ ƌĂŶĚ ŵĞŶƐĞŶŝŶǀŝƐĚƌŽŐĞƌŝũŽƉĚĞ>ŽĨŽƚĞŶ͘'ĞnjĂŵĞŶůŝũŬĞƵŝƚŐŝŌĞŽŶĚĞƌĚĞĂĐŚƚŶŽŽƌĚƐĞůĂŶĚĞŶ͘

22.06.2010 – Mooi Nederland – Verzamelvel sĞů ŵĞƚ ǀŝũĨŵĂĂů Φ Ϭ͘ϰϰ ǁĂĂƌŽƉ ƐĂŵĞŶŐĞǀŽĞŐĚ de uitgegeven zegel van Haarlem, Middelburg, Maastricht, Arnhem en Leeuwarden. OOSTENRIJK ϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹ^ĞƌŝĞ^ƉŽŽƌůŝũŶĞŶ͕ϭϱϬũĂĂƌ<ƂŇĂcher-baan Φϭ͘ϬϬʹ^ƚŽŽŵůŽĐŽŵŽƟĞĨϲϳϭƵŝƚϭϴϲϬ͘ 16.04.2010 – Oud Oostenrijk, Praag ΦϬ͘ϲϱʹƵƌĐŚƚŝŶWƌĂĂŐ͘

OEKRAÏNE 09.03.2010 – 200ste geboortedag Taras Shevchenko (1814-1861) sĞůůĞƚũĞ ŵĞƚ ϭ͘ϱϬ͕ Ϯ͘Ͳ ,ƌ ʹ ZĞƐƉ͘ ŐĞĚŝĐŚƚ ŵĞƚ vrouw en landschap, portret humanist en dichter. Doorlopend beeld op rand. ͲϯϱϭͲ


POLEN ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬʹ'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐWŽŽůƐĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞ sŝĞƌŵĂĂůϭ͘ϵϱů͘;ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚͿʹsĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨŽƚŽ͛ƐǀĂŶ:ĂŶƵůŚĂŬ;ϭϴϳϲͲϭϵϱϬͿ͘

ROEMENIË Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ ʹ ϲϱ ũĂĂƌ ͚/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶŽŶǀĞŶƟŽŶ͛ ϴ͘ϭϬ>ĞŝʹŶƟĞŬǀůŝĞŐƚƵŝŐ͕ďĞĞůĚŵĞƌŬ/K͘KŽŬ blokje met twee zegels met op rand vliegtuigvleugel. Ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹEĂƟŽŶĂůĞ'ĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ͕ϭϲϬũĂĂƌ ϵ͘ϭϬ >Ğŝ ʹ WŽƌƚƌĞƚ ŝŶ ŵĠĚĂŝůůŽŶ ǀĂŶ ƉƌŽŵŽƚŽƌ 'ƌŝŐŽƌĞůĞdžĂŶĚƌƵ'ŚŝĐĂ͕ŚĞĞƌƐĞƌǀĂŶDŽůĚĂǀŝģ͕ ĚĠĮůĠǀĂŶŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞŵĞƚǀĂĂŶĚĞů͘KŽŬďůŽŬũĞ ŵĞƚƚǁĞĞnjĞŐĞůƐĞŶďŝũŚŽƌĞŶĚĞƚĞŬƐƚĞŶĨŽƚŽ͛Ɛ͘ 29.04.2010 – Eugeniu Carada (1836-1910) – OpƌŝĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞEĂƟŽŶĂůĞĂŶŬǀĂŶZŽĞŵĞŶŝģ ůŽŬŵĞƚnjĞŐĞůǀĂŶϵ͘ϭϬ>ĞŝǁĂĂƌŽƉƉŽƌƚƌĞƚƵŐĞŶŝŽĂƌĂĚĂŶĂĂƌƐĐŚŝůĚĞƌŝũ͕ŽƉƌĂŶĚŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐ en gebouwen.

ͲϯϱϮͲ


RUSLAND 19.03.2010 – 275ste geboortedag schilder Fedor Rokotov (1736-1808) dǁĞĞŵĂĂů ϭϬ͘ϱϬ ƌ͘ ʹ WŽƌƚƌĞƩĞŶ ǀĂŶ ƉƌŝŶƐ ͘D͘ 'ŽůŝƚƐŝŶ͕ŚĞƌƚŽŐŝŶ͘͘DƵƐŝŶĂͲWƵƐŚŬŝŶĂ͘

26.02.2010 – Wereldtentoonstelling 2010 Shanghai ϮϮ͘Ͳ͕ ϱϬ͘Ͳ EĚŝŶ ʹ ĞƚĂŝůƐ ^ĞƌǀŝƐĐŚ ƉĂǀŝůũŽĞŶ ŵĞƚ ƌĞƐƉ͘ǀŽŐĞůƐ͕ƚŽƌĞŶŝŶ^ŚĂŶŐŚĂŝ͘ 01.03.2010 – 200ste geboortedag Frédéric Chopin (1810-1899) ϱϬ͘ͲEĚŝŶʹWŽƌƚƌĞƚWŽŽůƐĞĐŽŵƉŽŶŝƐƚŵĞƚƉĂƌƟtuur en piano. 02.03.2010 – Pasen ϮϮ͘Ͳ͕ϰϲ͘ͲEĚŝŶʹZĞƐƉ͘ŚƌŝƐƚƵƐĂĂŶŬƌƵŝƐĞŶƉĂĂƐĞŝ͕ĞŝĞƌĞŶŵĞƚŚƌŝƐƚƵƐĞŶǀůĂŐ͘ 18.03.2010 – Militaire Academie 160 jaar ϮϮ͘ͲEĚŝŶʹ^ĂďĞů͕ƌŝĞŵ͕ǀůĂŐĞŶŚĂŶĚƐĐŚŽĞŶĞŶ͘

24.03.2010 – Russische regio’s dǁĞĞŵĂĂůϭϬ͘ϱϬƌ͘ʹKƌĞŶďƵƌŐŵĞƚƐƚƵǁĚĂŵĞŶ kanthandwerk, republiek Tuva met runderen en handwerk.

Ϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬ ʹ ^ƚĂƌƚ ƉƌŽĚƵĐƟĞ ĂƐƚĂǀĂ ϳϱϬ͕ ϱϱ jaar geleden ϮϮ͘ͲEĚŝŶʹƵƚŽ͘ SLOVENIË 15.03.2010 – Wereldbeker skivliegen in Planica ůŽŬΦϮ͘ϯϴʹ^ŬŝǀůŝĞŐĞƌŵĞƚďĞĞůĚŵĞƌŬŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘

18.03.2010 – Pasen ͚͕͚͕͛͛ͲsĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂĂƐǀĞƌƐŝĞƌŝŶŐĞŶƵŝƚ>ũƵďljana

SERVIË 10.02.2010 – Europese natuurbescherming ϮϮ͘Ͳ͕ ϰϲ͘Ͳ EĚŝŶ ʹ ZĞƐƉ͘ WĂĞŽŶŝĂ ŽĸĐŝŶĂůŝƐ >͘ ƐƵďƐƉ͘ĂŶĂƟĐĂ͕WĂĞŽŶŝĂŽĸĐŝŶĂůŝƐ͘KŽŬǀĞůůĞƚũĞ met de twee zegels. 23.02.2010 – Olympisch Comité Servië 100 jaar ϮϮ͘Ͳ EĚŝŶ ʹ 'ĞƚĂů ϭϬϬ ŽƉŐĞǀƵůĚ ŵĞƚ ƐƉŽƌƚĞƌƐ͕ ĞŵďůĞĞŵĐŽŵŝƚĠ͘ ͲϯϱϯͲ


26.03.2010 – Flora ΦϬ͘Ϯϲ͕Ϭ͘ϯϬ͕Ϭ͘ϰϬ͖ďůŽŬΦϬ͘ϵϮʹZĞƐƉ͘ŝĂŶƚŚƵƐ sanguineus, Dianthus stenbergii, Dianthus delƚŽŝĚĞƐ͖ŝĂŶƚŚƵƐĐĂƌƚŚƵƐŝĂŶŽƌƵŵ͘

26.03.2010 – Toerisme ΦϬ͘ϵϮʹ>ƵĐŚƞŽƚŽǀĂŶ/ƐŽůĂ͘

SPANJE 01.04.2010 – Fauna – Vlinders Φ Ϭ͘ϯϰ͕ Ϭ͘ϲϰ ʹ ƵƉŚLJĚƌLJĂƐ ĂƵƌŝŶŝĂ ĞŶ ĞƌLJŶƚŚŝĂ rumina.

26.03.2010 – Pioenen ΦϬ͘ϰϱ͕Ϭ͘ϵϮʹZĞƐƉ͘WĂĞŽŶŝĂŽĸĐŝŶĂůŝƐ͕WĂĞŽŶŝĂ ƌŽĐŬŝŝ͘KŽŬǀĞůůĞƚũĞŵĞƚĚĞƚǁĞĞnjĞŐĞůƐ͘

05.04.2010 – Spaanse cinema ΦϬ͘ϯϰʹĞŬƌŽŽŶĚĞĮůŵŵĞƚnjĞǀĞŶ'ŽLJĂͲƉƌŝũnjĞŶ ͞ŐŽƌĂ͘͟ZĞƉƌŽĚƵĐƟĞǀĂŶĚĞĂĸĐŚĞǀĂŶĚĞĮůŵ ŐŽƌĂ ĞŶ ĚĞ njĞǀĞŶ 'ŽLJĂ ďĞĞůĚũĞƐ ĚŝĞ ǁĞƌĚĞŶ toegewezen.

07.04.2010 – Verjaardagen Φ Ϯ͘ϰϵ ʹ dǁĞĞŚŽŶĚĞƌĚũĂƌŝŐĞ ǀŝĞƌŝŶŐ ĚĞƌ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞ>ĂƟũŶƐͲŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞZĞƉƵďůŝĞŬĞŶ͘^LJŵďŽůŝƐĐŚĞǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞƵŶŝĞ doorheen de kleuren der vlaggen van de aangesloten landen, beeldmerk gelegenheid. 26.03.2010 – Kartuizer klooster ΦϬ͘ϵϮʹDŝĚĚĞůĞĞƵǁƐŬĞƌŬŐĞďŽƵǁ͘

ͲϯϱϰͲ


09.04.2010 – Muziekinstrumenten ΦϬ͘ϯϰʹdƌŽŵƉĞƚƵŝƚĚĞyyƐƚĞĞĞƵǁ͘

21.04.2010 – Expo Shanghai 2010 ůŽŬũĞ ŵĞƚ njĞŐĞů ǀĂŶ Φ Ϯ͘ϰϵ ʹ ^LJŵďŽůŝƐĐŚĞ ŐĞďŽƵǁĞŶ ĞŶ ŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ^ƉĂĂŶƐĞ ƐƚĞĚĞŶ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚ ŝŶ ^ŚĂŶŐĂŝ ϮϬϭϬ͕ ďĞĞůĚ ǀĂŶ ŚĞƚ^ƉĂĂŶƐƉĂǀŝůũŽĞŶ͘

15.04.2010 – Wereldpatrimonium – Úbeda en Baeza Φ Ϭ͘ϰϱ͕ Ϭ͘ϰϱ ʹ jďĞĚĂ ĞŶ ĂĞnjĂ͕ ƚǁĞĞ ĂŶĚĂůƵƐŝsche steden, sinds 2003 verklaard tot Wereldpatrimonium.

21.04.2010 – Verjaardagen ΦϬ͘ϯϰʹϭϬϬũĂĂƌ'ƌĂŶsŝĂĚĞDĂĚƌŝĚ͕ďĞĞůĚŵĞƌŬ evenement en zicht op een populair deel van deze Madrileense laan. 30.04.2010 – Verjaardag dagbladen ΦϬ͘ϯϰʹϭϬϬũĂĂƌ͞ůŽƌƌĞŽ͘͟^ƚĂƉĞůĚĂŐďůĂĚĞŶ͕ beeldmerk.

20.04.2010 – Stadsplanning ΦϬ͘ϯϰʹĂƌůŽƐDĂƌŝĂĚĞĂƐƚƌŽĞŶŚĞƚƵŝƚďƌĞŝdingsplan van Madrid.

ͲϯϱϱͲ


23.04.2010 – Sport Φ Ϭ͘ϯϰ ʹ ϭϬϬ ũĂĂƌ ǀŽĞƚďĂůĐůƵď ͚>ĞǀĂŶƚĞ h͛͘͘͘ Kleuren en blazoen van de club, beeldmerk.

13.05.2010 – XACOBEO 2010 – Galicia ΦϬ͘ϯϰʹĞŐĞůǀŽŽƌŚĞƚŚĞŝůŝŐũĂĂƌǀĂŶŽŵƉŽƐtella met silhouet van pelgrim tegen kathedraal ǀĂŶ^ŝŶƚͲ:ĂĐŽďƵƐͲǀĂŶͲŽŵƉŽƐƚĞůůĂŝŶ'ĂůŝĐŝĂ͘ 20.05.2010 – Natuurparken ƌŝĞ njĞŐĞůƐ ǀĂŶ Φ Ϭ͘ϰϱ ʹ ZĞƐƉ͘ ŶĂƚƵƵƌƉĂƌŬ ǀĂŶ ͞^ŝĞƌƌĂƐĚĞĂnjŽƌůĂ͕͟͞^ĞŐƵƌĂ͕͟͞>ĂƐsŝůůĂƐ͘͟

06.05.2010 – Verjaardagen – 1100e verjaardag Koninkrijk Léon ůŽŬũĞŵĞƚΦϮ͘ϰϵʹĩĞĞůĚŝŶŐŬĂĂƌƚǀĂŶ^ƉĂŶũĞ uit het jaar 910 met afgebakend territorium van ŚĞƚŬŽŶŝŶŬƌŝũŬ͘ĞŐĞůŝŶďĂŶŶŝĞƌǀŽƌŵŵĞƚďĞĞůĚ van leeuw.

06.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ΦϬ͘ϲϰʹ>ĞnjĞŶĚŬŝŶĚĂĂŶƚĂĨĞůŶĂĂƌĞĞŶǁĞƌŬǀĂŶ ƐĐŚŝůĚĞƌ:͘ĂƌƌĞƌŽ͘

TSJECHIË 26.05.2010 – Voor de kinderen ϭϬ<ĐʹĞĞůĨWŝƚƌljƐĞŬƵŝƚŚĞƚďŽĞŬǀĂŶ>ƵĚǀŝŬ Askenazy.

ͲϯϱϲͲ


TSJECHIË 26.05.2010 – 150ste geboortedag van Alfons Mucha (1860-1939) ŽĞŬũĞŵĞƚnjĞƐnjĞŐĞůƐͲƌĂƚĞ;ϭϳ<ĐͿʹ'ƌĂĮƐĐŚĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶDƵĐŚĂ͛ƐƉŽƐƚĞƌʹ^ĂƌĂŚĞƌŶŚĂƌĚ ʹ'ŝƐŵŽŶĚĂ͘ ŽĞŬũĞŵĞƚnjĞƐnjĞŐĞůƐͲƌĂƚĞ;ϭϴ<ĐͿʹ'ƌĂĮƐĐŚĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶDƵĐŚĂ͛ƐďĞƌŽĞŵĚĞǁĞƌŬʹŽĚŝĂĐ͘ <ĂŌũĞƐǀĂŶĚĞďŽĞŬũĞƐŵĞƚĂŶĚĞƌĞǁĞƌŬĞŶǀĂŶDƵĐŚĂ͘

ͲϯϱϳͲ


VERENIGDE STATEN 16.04.2010 – Vlaggen dŝĞŶŵĂĂůϰϰĐ͘ʹsĞƌĞŶŝŐĚĞ^ƚĂƚĞŶŵĞƚďĞƌŐĞŶ͕DŽŶƚĂŶĂŵĞƚƉŽĞŵĂ͕EĞďƌĂƐŬĂŵĞƚďĞƌĞŐĞŶŝŶŐƐƐLJƐƚĞĞŵ͕EĞǀĂĚĂŵĞƚďůŽĞŵĞŶ͕EĞǁ,ĂŵƉƐŚŝƌĞŵĞƚĞĞŶĚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞLJŵĞƚĨŽƌƚ͕EĞǁDĞdžŝĐŽŵĞƚ ŚĞƚĞůƵĐŚƚďĂůůŽŶŶĞŶ͕EĞǁzŽƌŬŵĞƚƚ͕EŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂŵĞƚƌĞŝŐĞƌ͕EŽƌƚŚĂŬŽƚĂŵĞƚŚĞƌƚĞŶ͘ 17.04.2010 – Filmcowboys sŝĞƌŵĂĂůϰϰĐ͘ʹZŽLJZŽŐĞƌƐ;ϭϵϭϭͲϭϵϵϴͿ͕dŽŵDŝdž;ϭϴϴϬͲϭϵϰϬͿ͕tŝůůŝĂŵ^͘,Ăƌƚ;ϭϴϲϰͲϭϵϰϲͿ͕'ĞŶĞ ƵƚƌLJ;ϭϵϬϳͲϭϵϵϴͿ͘ 22.04.2010 – Liefde ϰϰĐ͘ʹsŝŽŽůƚũĞƐŝŶŵĂŶĚ͘ 01.05.2010 – Kate Smith (1907-2003) ϰϰĐ͘ʹWŽƌƚƌĞƚnjĂŶŐĞƌĞƐ͘ 12.05.2010 – Legendes van Hollywood ϰϰĐ͘ʹWŽƌƚƌĞƚĂĐƚƌŝĐĞ<ĂƚŚĂƌŝŶĂ,ĞƉďƵƌŶ;ϭϵϬϳͲϮϬϬϯͿ͘ 17.05.2010 – Monarchvlinder ϲϰĐ͘ʹĂŶĂƵƐƉůĞdžŝƉƉƵƐ͘

ͲϯϱϴͲ


VERENIGDE STATEN ϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬʹ,ƵŝƐĚŝĞƌĂĚŽƉƟĞ dŝĞŶŵĂĂůϰϰĐ͘ʹ<ŽƉƉĞŶǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŚŽŶĚĞŶĞŶŬĂƩĞŶ͘

13.05.2010 – Koninklijk huwelijk ůŽŬũĞ ŵĞƚ ĚƌŝĞ njĞŐĞůƐ ;^ĞŬ ϭϴͿ ʹ &ŽƚŽ ǀĂŶ ŚĞƚ koninklijk paar, portret van de kroonprinses, monogram.

13.05.2010 – Marineleven ŽĞŬũĞ ŵĞƚ ǀŝĞƌ njĞŐĞůƐ ;ǀŝĞƌ ŵŽƟĞǀĞŶͿ ǀĂŶ ^ĞŬ ϭϮ ʹ ,ĂǀĞŶďƌƵŝŶǀŝƐ͕ ďůĂƵǁĞ ǁĂůǀŝƐ͕ njĞĞŽƩĞƌ͕ njĞĞŚŽŶĚ͘'ĞnjĂŵĞŶůŝũŬĞƵŝƚŐĂǀĞŵĞƚĂŶĂĚĂ͘

ZWEDEN ϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬʹƌŝĞŬůĞƵƌŝŐĞǀŝŽŽůƚũĞƐǀŽŽƌnjŽŵĞƌgroeten sŝĞƌnjĞŐĞůƐ͚ƌĞǀ/ŶƌŝŬĞƐ͛;^ĞŬϲͿŝŶďŽĞŬũĞƐŵĞƚ ƟĞŶĞŶƌŽůnjĞŐĞůʹsŝŽŽůƚũĞƐ͘

13.05.2010 – 200-jarig bestaan Karolinska InƐƟƚƵƵƚ ZŽůnjĞŐĞůƐϭнϮ͕Ϯнϭ;^ĞŬϱ͘ϱϬͿʹĞĞůĚĞŶǀĂŶƐŝůŝconen en selenium gezien door microscoop.

ͲϯϱϵͲ


06.05.2010 – Wereldcircus Genève ϭϰϬĐ͘ʹsŝũĨĐůŽǁŶƐŚŽŽĨĚĞŶ͘

ZWITSERLAND 06.05.2010 – Kunsthuis Zürich 100 jaar ϭϬϬ Đ͘ ʹ DŽĚĞƌŶ ŬƵŶƐƚǁĞƌŬ ǀĂŶ WĞƚĞƌ &ŝƐĐŚůŝ ;ϭϵϱϮͿĞŶĂǀŝĚtĞŝƐƐ;ϭϵϰϲͿ͘

06.05.2010 – Treintrajecten 100 jaar ϴϱ͕ϭϬϬĐ͘ʹZĞƐƉ͘EŝĞƐĞŶďĂĂŶ;ŬĂďĞůƐƉŽŽƌͿ͕ďĞƌninalijn met trein op viaduct. Beide zegels met ŐƌĂĮƐĐŚĞĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐŚŽŽŐƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘

06.05.2010 – Toeslagzegels Pro Patria, schilderij ‘Panorama van Slag bij Murten’ (1476) ϴϱнϰϬ͕ ϴϱнϰϬ͕ ϭϬϬнϱϬ͕ ϭϬϬнϱϬ Đ͘ ʹ ^ĐğŶĞƐ Ƶŝƚ schilderij met strijders resp. met tentenkamp, op paarden, idem, met vlaggen. 06.05.2010 – 100ste sterfdag Albert Anker (1831-1910) ϴϱĐ͘ʹWŽƌƚƌĞƚƐĐŚŝůĚĞƌ͘

06.05.2010 – 250ste geboortedag Johann Peter Hebel (1760-1826) ϴϱ Đ͘ ʹ ^ƚĂŶĚďĞĞůĚ ǀĂŶ ĚŝĐŚƚĞƌ ŵĞƚ ŐĞnjŝĐŚƚ ŽƉ Rijn en Basel, met handtekening. 06.05.2010 – PostEurop 2010 – Kinderboeken ϭϬϬĐ͘ʹ,ĞŝĚŝŵĞƚŐĞŝƚĞŶĞŶŵ͘ 06.05.2010 – Vereniging van Maatschappelijk Werk 200 jaar ϭϬϬĐ͘ʹ^ŝůŚŽƵĞƩĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶ͘

ͲϯϲϬͲ


De eerste zegels van Portugal ĚĞ͞ŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞ͟ƵŝƚŐŝŌĞŶϭϴϱϯͲϭϴϲϰ Frans Danneels ĞŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞŶ DĞƚĚĞŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞŶǁŽƌĚĞŶĚĞǀŝĞƌĞĞƌƐƚĞƵŝƚŐŝŌĞŶǀĂŶWŽƌƚƵŐĂůďĞĚŽĞůĚ͘ĞŶĞĞƌƐƚĞƵŝƚŐŝŌĞ ŝƐĚĞnjĞǀĂŶ<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//;zǀϭͬϰͲDŝϭͬϰͿƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŝŶϭϴϱϯ͘ĞŶƚǁĞĞĚĞ;zǀϱͬϴʹDŝϱͬϴͿƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŝŶϭϴϱϱĞŶĚĞƌĚĞƵŝƚŐŝŌĞ;zǀϵͬϭϮʹDŝϵͬϭϭͿƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŝŶϭϴϱϲͬϱϴnjŝũŶĚĞnjĞŵĞƚĚĞďĞĞůƚĞŶŝƐ ǀĂŶ<ŽŶŝŶŐWĞĚƌŽs͘ĞŶǀŝĞƌĚĞĞŶůĂĂƚƐƚĞŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞŝƐĚĞnjĞǁĂĂƌŽƉ<ŽŶŝŶŐ>ƵŝƐ/ĂĨŐĞďĞĞůĚ ǁĞƌĚ;zǀϭϯͬϭϳʹDŝϭϮͬϭϲͿ͘KƉĚĞnjĞĚƌŝĞĮŐƵƌĞŶ͕DĂƌŝĂ//͕WĞĚƌŽsĞŶ>ƵŝƐ/͕ĞŶŽƉĚĞnjĞŐĞůƐĚŝĞǀĂŶ ŚĞŶŐĞŐƌĂǀĞĞƌĚǁĞƌĚĞŶĚŽŽƌŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞŐĂĂŶǁĞŚŝĞƌŶĂǁĂƚĚŝĞƉĞƌŝŶ͘

<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//;Σϰ͘ϰ͘ϭϴϭϵʹΏϭϱ͘ϭϭ͘ϭϴϱϯͿ͘

ĩ͘ϭ͗<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//

/ŶĨĂŶƚĂDĂƌŝĂĚĂ'ůŽƌŝĂǁĞƌĚǀŽŽƌĚĞĞĞƌƐƚĞŵĂĂůŬŽŶŝŶŐŝŶǀĂŶ WŽƌƚƵŐĂůƚŽĞŶŚĂĂƌǀĂĚĞƌŬŽŶŝŶŐWĞĚƌŽ/sĂďĚŝĐĞĞƌĚĞĂůƐŬŽŶŝŶŐ ŽƉ Ϯϴ ŵĞŝ ϭϴϮϲ͘ ŝũ ǁĂƐ ƚŽĞŶ ƉĂƐ njĞǀĞŶ ũĂĂƌ ŽƵĚ͘ DĂƌŝĂ njŽƵ daardoor moeten trouwen met haar oom Michaël, die moest ŝŶƐƚĞŵŵĞŶŵĞƚĞĞŶůŝďĞƌĂůĞŐƌŽŶĚǁĞƚĞŶŵŽĞƐƚĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ als een regent tot zijn nicht meerderjarig was geworden. Michaël deed alsof hij het accepteerde, maar toen hij aankwam ŝŶWŽƌƚƵŐĂůnjĞƩĞŚŝũŬŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//ĂĨĞŶďĞŶŽĞŵĚĞnjŝĐŚnjĞůĨ ŬŽŶŝŶŐŽƉϮϯũƵŶŝϭϴϮϴ͕ŚŝũƚƌŽŬĚĞůŝďĞƌĂůĞŐƌŽŶĚǁĞƚŝŶĞŶƌĞŐĞĞƌĚĞĂůƐĂďƐŽůƵƟƐƟƐĐŚǀŽƌƐƚ͘ŝƚůĞŝĚĚĞƚŽƚůŝďĞƌĂůĞŽŽƌůŽŐĞŶ ǁĂĂƌŝŶ͘WĞĚƌŽ͕ŵĞƚƌŝƚƐĞŚƵůƉ͕DŝĐŚĂģůĚǁŽŶŐĂĨƚĞƚƌĞĚĞŶ ĞŶnjŝũŶĚŽĐŚƚĞƌDĂƌŝĂ//ŽƉŶŝĞƵǁŽƉĚĞƚƌŽŽŶnjĞƩĞ͘DĂƌŝĂǁĞƌĚ ŽƉŶŝĞƵǁŬŽŶŝŶŐŝŶŽƉϮϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϭϴϯϰ͘ĞůŝĞƚnjŝĐŚƐĐŚĞŝĚĞŶ ǀĂŶDŝĐŚĂģůĞŶŚĞƌƚƌŽƵǁĚĞŝŶũĂŶƵĂƌŝϭϴϯϱŵĞƚWƌŝŶƐƵŐƵƐƚ ǀĂŶ >ĞƵĐŚƚĞŶďĞƌŐ ĚŝĞ ĞĐŚƚĞƌ ƚǁĞĞ ŵĂĂŶĚ ůĂƚĞƌ ŽǀĞƌůĞĞĚ͘ KƉ ϵ ĂƉƌŝů ϭϴϯϲ ƚƌŽƵǁĚĞ njĞ WƌŝŶƐ &ĞƌĚŝŶĂŶĚ ǀĂŶ ^ĂŬƐĞŶͲŽďƵƌŐͲ 'ŽƚŚĂ͘DĂƌŝĂďĂĂƌĚĞŝŶŬŽƌƚĞƟũĚĞůĨŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶƐƟĞƌĨŝŶϭϴϱϯ in het kraambed.

De posthervorming en de invoering van de eerste Portugese postzegels met beeltenis van Maria II ,ĞƚƐƵĐĐĞƐǀĂŶĚĞŝŶŶŐĞůĂŶĚŝŶŐĞǀŽĞƌĚĞƉŽƐƚŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐŐĞƉĂĂƌĚŐĂĂŶĚĞŵĞƚĚĞƵŝƚŐŝŌĞǀĂŶĚĞ ĞĞƌƐƚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐůĞŝĚĚĞĞƌƚŽĞĚĂƚŽŽŬĂŶĚĞƌĞůĂŶĚĞŶŚĞƚŶŐĞůƐĞŽĨĞĞŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐƐLJƐƚĞĞŵǁŝůĚĞŶ ŝŶǀŽĞƌĞŶ͘KŽŬĚĞWŽƌƚƵŐĞƐĞƉŽƐƚĚŝĞŶƐƚĞŶǁĂƌĞŶĂĂŶĞĞŶŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐƚŽĞŵĂĂƌŚĞƚĚƵƵƌĚĞŶŽŐƚŽƚ ŝŶϭϴϱϭƚŽƚŵĞŶŽǀĞƌŐŝŶŐƚŽƚĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚĂĂƌŽŵƚƌĞŶƚ͘ĞƉŽůŝƟĞŬĞŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚǀĂŶWŽƌƚƵŐĂůǁĂƐĚĞ ŽŽƌnjĂĂŬǀĂŶĚĞnjĞǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ͘KƉϭϱŽŬƚŽďĞƌϭϴϱϭǁĞƌĚƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞĞŶĐŽŵŝƚĠŽƉŐĞƌŝĐŚƚŽŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ:ŽĆŽĚĞ^ŽƵƐĂWŝŶƚŽĚĞDĂŐĂůŚĆĞƐ͘KŶŐĞǀĞĞƌĞĞŶũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ŽƉϮϳŽŬƚŽďĞƌϭϴϱϮ͕ǁĞƌĚĞĞŶ rapport voorgelegd dat door Koningin Maria II werd goedgekeurd en ondertekend. Deze hervorming ǀŽŽƌnjĂŐĞǀĞŶĞĞŶƐŝŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞWŽƌƚƵŐĞƐĞƉŽƐƚnjĞŐĞůŽƉϭũƵůŝϭϴϱϯ͘ŽĂůƐŝŶŶŐĞůĂŶĚ werd het binnenlands port niet langer bepaald door afstand en gewicht maar enkele door het geǁŝĐŚƚ͘ĞEĂƟŽŶĂůĞDƵŶƚŶĂŵĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉnjŝĐŚŽŵĚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐƚĞŽŶƚǁĞƌƉĞŶĞŶ ƚĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶ͘,ĞƚƐĐŚĂŬĞůĚĞŚŝĞƌǀŽŽƌŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞŝŶ͕ŵĞĞƐƚĞƌŐƌĂǀĞƵƌǀĂŶĚĞEĂƟŽŶĂůĞDƵŶƚ͘KƉϭ ĂƉƌŝůϭϴϱϯǁĞƌĚĞŶĚĞĚĞĮŶŝƟĞǀĞŽŶƚǁĞƌƉĞŶǀĂŶŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞ͕ŵĞƚĚĞďĞĞůƚĞŶŝƐǀĂŶ<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//͕ ǀŽŽƌŐĞůĞŐĚĂĂŶŵŝŶŝƐƚĞƌ&ŽŶƚĞƐWĞƌĞŝƌĂĚĞDĞůŽĚŝĞnjĞŐŽĞĚŬĞƵƌĚĞ͘ĞϱĞŶϮϱƌĠŝƐǁĞƌĚĞŶĂůƐĞĞƌƐƚĞ njĞŐĞůƐĂĂŶŚĞƚƉƵďůŝĞŬĂĂŶŐĞďŽĚĞŶŽƉϭũƵůŝϭϴϱϯ;zǀϭͬϮ͗DŝϭͬϮͿ͕ĞĞŶƉĂĂƌĚĂŐĞŶůĂƚĞƌǀŽůŐĚĞŶĚĞ ϱϬĞŶϭϬϬƌĠŝƐnjĞŐĞůƐ;zǀϯͬϰ͖DŝͿ͘ ͲϯϲϭͲ


ĩ͘ϮĂ͕ď͕ĐĞŶĚ͗ĞŐĞůƐ<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//ǀĂŶϱƌ͕Ϯϱƌ;ŝŶƉĂĂƌͿ͕ϱϬƌĞŶϭϬϬƌ͘ DĂƌŝĂ//ŽǀĞƌůĞĞĚƌĞĞĚƐǀŝĞƌĞŶĞĞŶŚĂůǀĞŵĂĂŶĚŶĂĚĞƵŝƚŐŝŌĞǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞnjĞŐĞůƐ;zǀϯͬϰDŝϯͬϰͿ͘ dŝũĚĞŶƐĚĞƌĞŐĞƌŝŶŐǀĂŶDĂƌŝĂ//ǁĞƌĚƐůĞĐŚƚƐĞĞŶƌĞĞŬƐnjĞŐĞůƐ;ǀŝĞƌͿƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŵĞƚĚĞŚŝĞƌďŽǀĞŶ ǀĞƌŵĞůĚĞǁĂĂƌĚĞŶ͘ĞnjĞŐĞůƐ͕ǁĂĂƌǀĂŶĚĞĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶ<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//ŝŶƌĞůŝģĨĚƌƵŬ1 werd aanŐĞďƌĂĐŚƚ;ĚĞŬĂĚĞƌƐnjŝũŶŐĞŐƌĂǀĞĞƌĚͿǁĞƌĚĞŶŐĞĚƌƵŬƚŽƉǀĞůůĞŶǀĂŶϮϰnjĞŐĞůƐ;njŝĞĂĩĞĞůĚŝŶŐϭϮ͕ďŝũ njĞŐĞůƐWĞĚƌŽsͿĚŽŽƌĞĞŶŵĂŶƵĞĞůŐĞƐƚƵƵƌĚĞŵĂĐŚŝŶĞ͘/ĞĚĞƌĞƐůĂŐǀĂŶĚĞŵĂĐŚŝŶĞĚƌƵŬƚĞĞĞŶnjĞŐĞů waarna het vel manueel diende verplaatst te worden voor de volgende afdruk. Daar dit alles manueel gebeurde staan de zegels niet mooi op dezelfde hoogte ten opzichte van elkaar en staan ook ƌĞůĂƟĞĨǀĞƌǀĂŶĞůŬĂĂƌŽŵĚƵďďĞůĚƌƵŬŬĞŶƚĞǀĞƌŵŝũĚĞŶ͘ƵďďĞůĚƌƵŬŬĞŶnjŝũŶƵŝƚnjŽŶĚĞƌůŝũŬ;njŝĞĂĩϰ ĞŶϭϵͿ͘ƌŝƐĠĠŶƚƌŝƉĞůĚƌƵŬŐĞŬĞŶĚ͘tĞǁŝůůĞŶƵĚĞĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞĞŶŝŐĞƚƌŝƉĞůĚƌƵŬ;ĂĩϯͿ͕ĞĞŶ ŵŽŶƵŵĞŶƚŝŶĚĞWŽƌƚƵŐĞƐĞĮůĂƚĞůŝĞ͕ƚŽĐŚůĂƚĞŶnjŝĞŶĂůŝƐĚĞnjĞĂĩĞĞůĚŝŶŐŵĞĚĞĚŽŽƌĚĞnjǁĂƌĞŶƵŵŵĞƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐŶŝĞƚnjĞĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬ͘ĩ͘ϰŐĞĞŌĞĞŶĚƵďďĞůĚƌƵŬǀĂŶĚĞϱϬƌĠŝƐǁĞĞƌĚŝĞĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌ njŝĐŚƚďĂĂƌŝƐ͘sĂŶĚĞnjĞǀĂƌŝģƚĞŝƚnjŝũŶƐůĞĐŚƚƐƚǁĞĞŐĞƐƚĞŵƉĞůĚĞĞdžĞŵƉůĂƌĞŶŐĞŬĞŶĚ͘

ĩ͘ϰ ϱϬƌ͕ĚƵďďĞůĚƌƵŬ ĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐ͞ϭϯϲ͟ ^ĂŶƚĂƌĠŵ

ĩ͘ϯ ϮϱƌŝŶdƌŝƉĞůĚƌƵŬ

De druk gebeurde op papier waarvan de dikte zeer verscheiden was. We kennen zegels gedrukt op ĚƵŶ͕ŵŝĚĚĞůŵĂƟŐĞŶĚŝŬƉĂƉŝĞƌ͘ĞŐŽŵǁĂƐŐĞĞůĂĐŚƟŐĞŶĚŝŬĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚǀſſƌĚĞnjĞŐĞůƐǁĞƌĚĞŶ ŐĞĚƌƵŬƚ͘ĞnjŝũŶŶŝĞƚŐĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌĚĞŶĚŝĞŶĚĞŶŵĞƚĚĞƐĐŚĂĂƌǀĂŶĞůŬĂĂƌŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶĚŽĐŚ in tegenstelling tot veel andere klassieke niet geperforeerde zegels, waren de afstanden tussen de WŽƌƚƵŐĞƐĞnjĞŐĞůƐŐƌŽŽƚ;njŝĞĂĩϮď͕ϮϱƌĠŝƐŝŶƉĂĂƌͿnjŽĚĂƚŝŶŐĞƐŶĞĚĞŶnjĞŐĞůƐnjĞůĚĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘

1

ĞŶŝŶƌĞůŝģĨĚƌƵŬnjĞŐĞůďĞĞůĚŝƐŝŶƚǁĞĞƉƌĞĐŝĞƐĚĞnjĞůĨĚĞĚƌƵŬǀŽƌŵĞŶǀĞƌǁĞƌŬƚĞŶǁĞůŝŶĞĞŶŵĂƚƌŝũƐ ǀĞƌŚŽŽŐĚ;сƉŽƐŝƟĞĨͿďŽǀĞŶĂĂŶŝŶĚĞĚƌƵŬŵĂĐŚŝŶĞŐĞƉůĂĂƚƐƚĞŶĞĞŶǀĞƌĚŝĞƉƚĞŵĂƚƌŝũƐ;сŶĞŐĂƟĞĨͿ onder in de machine geplaatst. Het papier wordt tussen beide drukvormen gelegd en onder sterke druk geperst waardoor aan de voorkant van het papier een verhoogd beeld en aan de achterkant een verdiept spiegelbeeld ontstaat. ͲϯϲϮͲ


<ŽŶŝŶŐWĞĚƌŽs;Σϭϲ͘ϵ͘ϭϴϯϳͲΏϭϭ͘ϭϭ͘ϭϴϲϭͿ ,ŝũǁĂƐĚĞŽƵĚƐƚĞnjŽŽŶǀĂŶŬŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//ĞŶŚĂĂƌŐĞŵĂĂů&ĞƌĚŝŶĂŶĚ//͘EĂĚĞǀƌŽĞŐĞĚŽŽĚǀĂŶnjŝũŶ ŵŽĞĚĞƌ͕ŝŶϭϴϱϯ͕ďĞƐƚĞĞŐŚŝũƌĞĞĚƐŽƉϭϲͲũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚĚĞƚƌŽŽŶ͘dŽƚϭϴϱϱƚƌĂĚnjŝũŶǀĂĚĞƌĂůƐƌĞŐĞŶƚ ŽƉ ƚĞƌǁŝũů WĞƚĞƌ ƌĞŝnjĞŶ ŵĂĂŬƚĞ ŶĂĂƌ ŵĞĞƌ ŐĞŢŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ůĂŶĚĞŶ͘ ,ŝũ ǁĂƐ njĞĞƌ ďĞŐĂĂĨĚ ǁĂƚ ŚĞŵ ŚŝĞůƉŽŵĞĞŶƵŝƚnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚƚĞnjŝũŶ͘EĂƟŽnale problemen bestudeerde hij zorgvuldig en hij was niet ďĂŶŐ ƉŽůŝƟĐŝ njŝũŶ ŵĞŶŝŶŐ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ KŶĚĞƌ njŝũŶ bewind werd het wegen- en spoorwegennet verbeterd, telegraafverbindingen aangelegd en de volksgezondheid verbeterd. 'ĞĚƵƌĞŶĚĞ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ĐŚŽůĞƌĂͲĞƉŝĚĞŵŝĞ ŝŶ >ŝƐƐĂďŽŶ ǀĂŶ ϭϴϱϲͬϭϴϱϳŽŶƚǀůƵĐŚƩĞŚŝũŝŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚĚĞŵĞĞƐƚĞ adel en gefortuneerden niet de stad, maar bezocht ziekenhuizen en sprak de zieken troost in zonder zich om ďĞƐŵĞƫŶŐƐŐĞǀĂĂƌƚĞďĞŬŽŵŵĞƌĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŐĞŶŽŽƚŚŝũ ĞĞŶŐƌŽƚĞƉŽƉƵůĂƌŝƚĞŝƚďŝũŚĞƚǀŽůŬ͕ĚĂƚŚĞŵ͚ŽƌĞŝƐĂŶƚŽ͛ - de heilige koning - noemde. ,ŝũ ƚƌĂĚ ŝŶ ϭϴϱϴ ŝŶ ŚĞƚ ŚƵǁĞůŝũŬ ŵĞƚ ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ͕ ĚŽĐŚƚĞƌ ǀĂŶ<ĂƌĞůŶƚŽŶǀĂŶ,ŽŚĞŶnjŽůůĞƌŶͲ^ŝŐŵĂƌŝŶŐĞŶ͘ŝũƐƟĞƌĨ echter reeds een jaar later. Door dit sterfgeval en het overlijden van een goede vriend werd de koning geplaagd ĩ͘ϱ͗<ŽŶŝŶŐWĞĚƌŽs door een zware depressie. ĞũŽŶŐĞŬŽŶŝŶŐǁĞƌĚŝŶϭϴϲϭŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞĞŶƌĞŝƐĞǀĞŶĂůƐƚǁĞĞǀĂŶnjŝũŶďƌŽĞƌƐŵĞƚŐƌŝĞƉďĞƐŵĞƚ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚƐƟĞƌĨnjŝũŶďƌŽĞƌ&ĞƌĚŝŶĂŶĚDĂƌŝĂ͕ƚǁĞĞĚĂŐĞŶůĂƚĞƌŽŽŬWĞƚĞƌnjĞůĨŽƉƐůĞĐŚƚƐϮϰͲũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚ͘ <ŽƌƚŚŝĞƌŶĂďĞnjǁĞĞŬŽŽŬnjŝũŶũŽŶŐĞƌĞďƌŽĞƌ:ŽŚĂŶDĂƌŝĂ͘ĂĂƌWĞƚĞƌsŬŝŶĚĞƌůŽŽƐǁĂƐŐĞďůĞǀĞŶǁĞƌĚ hij opgevolgd door zijn broer Luis I. hŝƚŐŝŌĞŶŵĞƚĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶ<ŽŶŝŶŐWĞĚƌŽs͘ ĞnjĞŐĞůƐŵĞƚďĞĞůƚĞŶŝƐǀĂŶWĞĚƌŽsǁĞƌĚĞŶnjŽĂůƐĚĞǀŽƌŝŐĞĚŽŽƌŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞŐĞŐƌĂǀĞĞƌĚ͘ĞǁĞƌĚĞŶ ĞǀĞŶĞĞŶƐŵĞƚĚĞnjĞůĨĚĞĚƌƵŬƉĞƌƐŽƉĚĞnjĞůĨĚĞŵĂŶŝĞƌĂůƐĚĞnjĞŐĞůƐǀĂŶ<ŽŶŝŶŐŝŶDĂƌŝĂ//ŐĞĚƌƵŬƚ͘ƌ ŬŽŵĞŶƚǁĞĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞŶǀŽŽƌ͘ĞƵŝƚŐŝŌĞϭϴϱϱͲϱϲƐƚĞůƚĚĞŬŽŶŝŶŐǀŽŽƌŵĞƚ͞ƐƚĞŝůŚĂĂƌ͟ ĞŶďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶnjĞŐĞůǀĂŶϱƌĠŝƐƌŽŽĚďƌƵŝŶ͕ϮϱƌĠŝƐďůĂƵǁ͕ϱϬƌĠŝƐŐƌŽĞŶĞŶϭϬϬƌĠŝƐůŝůĂ;zǀϱͬϴ͖Dŝ ϱͬϴͿ͘

ĩ͘ϲĂ͕ď͕Đ͕ĚĞŶĞ͘ĞŐĞůƐ<ŽŶŝŶŐWĞĚƌŽsŵĞƚ͚ƐƚĞŝůŚĂĂƌ͛ϱƌ͕Ϯϱƌ͕ϱϬƌĞŶϭϬϬƌ͘ ͲϯϲϯͲ


ĞϮϱƌĠŝƐǀĞƌƚŽŽŶƚƚǁĞĞƚLJƉĞƐ͘dLJƉĞ/ǁĂĂƌďŝũĚĞƉĂƌĞůƐĚŝĞƌŽŶĚĚĞďĞĞůĚĞŶĂĂƌǀĂŶĚĞŬŽŶŝŶŐnjŝũŶ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚŚĞƚŽǀĂĂůŶŝĞƚƌĂŬĞŶĞŶƚLJƉĞ//ǁĂĂƌďŝũĚĞƉĂƌĞůƐŚĞƚŽǀĂĂůǁĞůƌĂŬĞŶ͘KŽŬnjŝũŶďŝũƚLJƉĞ// ĚĞůĞƩĞƌƐǀĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚ͞KZZ/K^͟ŬůĞŝŶĞƌĚĂŶďŝũƚLJƉĞ/;njŝĞĂĩ͘ϳĂĞŶďͿ͘

ĩ͘ϳĂĞŶď͘ϮϱƌdLJƉĞ/͕ƉĂƌĞůƐƌĂŬĞŶŚĞƚŽǀĂĂůŶŝĞƚ͘ dLJƉĞ//͗ƉĂƌĞůƐƌĂŬĞŶŚĞƚŽǀĂĂůǁĞů ĞƵŝƚŐŝŌĞǀĂŶϭϴϱϲͬϱϴƐƚĞůƚĚĞŬŽŶŝŶŐǀŽŽƌŵĞƚ͞ŐĞŬƌƵůĚŚĂĂƌ͟;Ăĩ͘ϴͿĞŶŚĞďďĞŶĚĞǁĂĂƌĚĞŶϱƌĠŝƐ ŐĞĞůďƌƵŝŶƚŽƚƌŽŽĚďƌƵŝŶ;zǀϵ͖DŝϵͿĞŶϮϱƌĠŝƐďůĂƵǁ;zǀϭϬͬϭϭ͖DŝϭϬ/ͬϭϬ//ͿǁĂĂƌďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚ ƚƵƐƐĞŶzǀϭϬĞŶϭϭƌĞƐƉ͘DŝϭϬ/ĞŶϭϬ//;ŽƉŶŝĞƵǁďŝũĚĞϮϱƌĠŝƐŬŽŵĞŶĚƵƐƚǁĞĞƚLJƉĞƐǀŽŽƌͿŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬŝŶĚĞŚŽĞŬĞŶďĞƚƌĞŌ͘ŝũzǀϭϬ͕DŝϭϬ/ŝƐĚŝƚŶĞƚǁĞƌŬĮũŶ͕ďŝũzǀϭϭDŝϭϬ/ŝŝƐĚŝƚŶĞƚǁĞƌŬŐƌŽĨ͘

ĩ͘ϭϬĂĞŶď͘ϮϱƌĠŝƐŵĞƚĮũŶ;ůŝŶŬƐͿĞŶŐƌŽĨ;ƌĞĐŚƚƐͿŶĞƚǁĞƌŬ ĩ͘ϴ ŐĞŬƌƵůĚ ŚĂĂƌ

ĩ͘ϵͲϱƌͲWĞĚƌŽsʹŐĞŬƌƵůĚŚĂĂƌ ůĞƚŽŽŬŚŝĞƌŽƉĚĞŐƌŽƚĞƚƵƐƐĞŶƌƵŝŵƚĞ ƚƵƐƐĞŶĚĞnjĞŐĞůƐ ĩ͘ϭϭ

ĂĂƌĞŶďŽǀĞŶŬƌŝũŐĞŶǁĞďŝũĚĞnjĞƵŝƚŐŝŌĞŶŽŐ ĞĞŶϮϱƌĠŝƐƌŽƐĞ;zǀϭϮ͖DŝϭϭͿ͕;njŝĞĂĩĞĞůĚŝŶŐ ϭϭŚŝĞƌŶĂĂƐƚͿ͘ ͲϯϲϰͲ


ĩ͘ϭϮ ŽŵƉůĞĞƚ ĂĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚ ǀĞů ;Ϯϰ njĞŐĞůƐͿ WĞĚƌŽ s ϱϬ ƌĠŝƐ ;ƐƚĞŝů ŚĂĂƌͿ ĞŶŝŐŐĞŬĞŶĚǀĞůǀĂŶϱϬƌ

ͲϯϲϱͲ


>ƵŝƐ/;Σϯϭ͘ϭϬ͘ϭϴϯϴͲΏϭϵ͘ϭϬ͘ϭϴϴϵͿ >ƵŝƐ ďĞƐƚĞĞŐ ĚĞ WŽƌƚƵŐĞƐĞ ƚƌŽŽŶ ƚŽĞŶ ŝŶ ϭϴϲϭ njŝũŶ ŽƵĚĞƌĞ ďƌŽĞƌ͕ĚŝĞŐĞĞŶŶĂŬŽŵĞůŝŶŐĞŶŚĂĚ͕ŽǀĞƌůĞĞĚ͘,ŝũǁĞƌĚŽĸĐŝĞĞů ŐĞŬƌŽŽŶĚŽƉϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϭϴϲϭ͘ Hij was zeer intelligent, zoals zijn moeder Koningin Maria II en ƌĞŝƐĚĞ͕ǀŽŽƌĂůĞĞƌŚŝũƚŽƚŬŽŶŝŶŐǁĞƌĚŐĞŬƌŽŽŶĚ͕ǀĞĞůŝŶƵƌŽƉĂ ĞŶǁĂƐŐƌĂĂŐŐĞnjŝĞŶďŝũĚĞƵƌŽƉĞƐĞŚŽǀĞŶ͘ sŽŽƌŚĞƚŽǀĞƌŝŐĞǁĂƐ>ƵŝƐ͛ŚĞĞƌƐĐŚĂƉƉŝũĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶƐƚĂŐŶĂƟĞ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ ǀŽŽƌƵŝƚŐĂŶŐ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝĞ͘ Ğ ŬŽŶŝŶŐ ǁĂƐ ǀŽŽƌĂů ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ ŝŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶĚĂŶǀŽŽƌĂůŽĐĞĂŶŽŐƌĂĮĞ͘,ŝũďĞƐƚĞĞĚĚĞŐƌŽƚĞ sommen van zijn persoonlijke vermogen aan het uitrusten van ďŽƚĞŶǀŽŽƌĞdžƉĞĚŝƟĞƐ͘,ŝũŽǀĞƌůĞĞĚƚĞĂƐĐĂŝƐŽƉϭϵŽŬƚŽďĞƌ ϭϴϴϵĞŶǁĞƌĚŽƉŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌnjŝũŶŽƵĚƐƚĞnjŽŽŶĂƌůŽƐ͘ Ăĩ͘ϭϯ͗<ŽŶŝŶŐ>ƵŝƐ/ hŝƚŐŝŌĞŶŵĞƚĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶ<ŽŶŝŶŐ>ƵŝƐ/͘ ƌǀĞƌƐĐŚĞĞŶƐůĞĐŚƚƐĠĠŶ͞ŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞ͟ͲƵŝƚŐŝŌĞǀĂŶ>ƵŝƐ/͕ĚĞƵŝƚŐŝŌĞϭϴϲϮͲϲϰ͘ĞǀŽůŐĞŶĚĞƵŝƚŐŝŌĞŶ ŵĞƚďĞĞůƚĞŶŝƐǀĂŶ>ƵŝƐ/ǁĞƌĚĞŶŶŝĞƚŐĞŐƌĂǀĞĞƌĚĚŽŽƌŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞŵĂĂƌĚŽŽƌŚ͘tŝĞŶĞƌ͕DŽƵĐŚŽŶ ĞŶĚĂ^ŝůǀĂĚŝĞŝŶŚĞƚŚŝĞƌďĞŚĂŶĚĞůĚĞŬĂĚĞƌŶŝĞƚƚŚƵŝƐŚŽƌĞŶĞŶǁĞĚƵƐŽŽŬŶŝĞƚnjƵůůĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘ ĞŐĞŶŽĞŵĚĞŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀŝũĨǁĂĂƌĚĞŶŶĂŵĞůŝũŬĚĞϱƌĠŝƐďƌƵŝŶ͕ĚĞϭϬƌĠŝƐŽƌĂŶũĞ͕ ĚĞϮϱƌĠŝƐƌŽnjĞ͕ĚĞϱϬƌĠŝƐŐĞĞůŐƌŽĞŶƚŽƚďůĂƵǁŐƌŽĞŶĞŶĚĞϭϬϬƌĠŝƐůŝůĂ;zǀϭϯͬϭϳ͖DŝϭϮͬϭϲͿ͘

ĩ͘ϭϰ͗>ƵŝƐ/ʹďůŽŬǀĂŶϴǀĂŶĚĞϭϬƌŽƌĂŶũĞ ĩ͘ϭϱ >ƵŝƐ / ʹ ďůŽŬ ǀĂŶ ǀŝĞƌǀĂŶĚĞϮϱƌ

ĩ͘ϭϲ͗>ƵŝƐ/ʹƐƚƌŽŽŬǀĂŶǀŝĞƌǀĂŶĚĞϭϬϬƌ ͲϯϲϲͲ


ŝũĚĞϱƌĠŝƐŬŽŵĞŶƚǁĞĞƚLJƉĞƐǀŽŽƌ͘ŝũŚĞƚĞĞƌƐƚĞƚLJƉĞŝƐĚĞƚƵƐƐĞŶƌƵŝŵƚĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚĐŝũĨĞƌ͞ϱ͟ĞŶŚĞƚ ǁŽŽƌĚ͞Z/^͟ǀĞĞůŐƌŽƚĞƌĚĂŶďŝũŚĞƚƚǁĞĞĚĞƚLJƉĞ;njŝĞĂĩ͘ϭϳ͕ϭϴĂĞŶďͿ͘

ĩ͘ϭϳ dLJƉĞ/ʹŐƌŽƚĞƚƵƐƐĞŶƌƵŝŵƚĞ dLJƉĞ//ʹŬůĞŝŶĞƌĞƚƵƐƐĞŶƌƵŝŵƚĞ

ĩ͘ϭϴĂ͗>ƵŝƐ/ʹϱƌ/

ĩ͘ϭϴď͗>ƵŝƐ/ʹϱƌ//

sĂŶĚĞŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞ͚>ƵŝƐ/͛ďĞƐƚĂĂŶƚǁĞĞĚƵďďĞůĚƌƵŬŬĞŶǀĂŶĚĞϱƌĠŝƐǁĂĂƌďŝũĚĞĚƵďďĞůĚƌƵŬ ďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĠĠŶ͚ĂůďŝŶŽ͛ͲĚƌƵŬĞŶĠĠŶŶŽƌŵĂůĞĚƌƵŬ;njŝĞĂĩϭϵͿ͘

ĩ͘ϭϵ͗>ƵŝƐ/ʹϱƌĠŝƐĚƵďďĞůĚƌƵŬǁĂĂƌǀĂŶĠĠŶ͚ĂůďŝŶŽ͛ͲĚƌƵŬ KŵĂĨƚĞƐůƵŝƚĞŶŚŝĞƌŽŶĚĞƌŶŽŐĞĞŶŶŝĞƚĂůůĞĚĂĂŐƐĞŐĞŵĞŶŐĚĞĨƌĂŶŬĞƌŝŶŐǀĂŶĞĞŶŽƌũĂ&ƌĞŝƌĞƵŝƚŐŝŌĞ WĞĚƌŽs͚ƐƚĞŝůŚĂĂƌ͛ĞŶĞĞŶ>ƵŝƐ/ƵŝƚŐŝŌĞ͘ĞƌŐĞůŝũŬĞĐŽŵďŝŶĂƟĞƐŽƉďƌŝĞĨnjŝũŶnjĞĞƌnjĞůĚnjĂĂŵĞŶŬŽŶden slechts gedurende een korte periode van enkele maanden voorkomen.

ĩ͘ϮϬ͗ƌŝĞĨ;ϱƉŽƌƚĞŶͿǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶƵŝƚ>ŝƐƐĂďŽŶŽƉϮϯŵĂĂƌƚϭϴϲϯŶĂĂƌWŽƌƚŽŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚŵĞƚϭϮϱ ƌĠŝƐďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚŐĞŵĞŶŐĚĞĨƌĂŶŬĞƌŝŶŐŶĂŵĞůŝũŬĞĞŶnjĞŐĞůǀĂŶϭϬϬƌWĞĚƌŽsƐƚĞŝůŚĂĂƌĞŶĞĞŶnjĞŐĞů ǀĂŶϮϱƌ>ƵŝƐ/ ƌŽŶŶĞŶ͗zǀĞƌƚΘdĞůůŝĞƌ͞ůĂƐƐŝƋƵĞƐĚƵDŽŶĚĞ͟ͲDŝĐŚĞůĐĂƚĂůŽŐƵƐ͕tĞƐƚͲƵƌŽƉĂ͕WŽƌƚƵŐĂů  tŝŬŝƉĞĚŝĂ͕ĚĞǀƌŝũĞĞŶĐLJĐůŽƉĞĚŝĞͲŶĐĂƌƚĂĞŶĐLJĐůŽƉĞĚŝĞ  ĞͨĂƐĐĂŝƐͩŽůůĞĐƟĞʹ/ŶǀĞƐƚƉŚŝůĂͲ ŝŐĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟĞ ͲϯϲϳͲ


Het gebruik van Belgische postwaardestukken voor 1910 >ƵĐ^ĞůŝƐ;EĂƚ͘Žŵŵ͘Wt^Ϳ CARTE CORRESPONDANCE Nr. 11 KƉϭϱ͘ϲ͘ϭϴϳϴǁĞƌĚǀĂŶŚĞƚƚLJƉĞǀĂŶĚĞŬĂĂƌƚĞŶϵĞŶϭϬĞĞŶŶŝĞƵǁĞ͞ĂƌƚĞŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͟ƵŝƚŐĞgeven maar nu een dubbelkaart met betaald antwoord. Beide delen van de kaart met zegel van type liggende leeuw 5 ct, tarief voor binnenlands gebruik. Het vraaggedeelte van de kaart is gemakkelijk ƚĞ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽƌŝŐĞ ƵŝƚŐŝŌĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ďŝũŐĞǀŽĞŐĚĞ ƚĞŬƐƚ ůŝŶŬƐŽŶĚĞƌ ǁĞůŬĞ ƵŝƚůĞŐ ŐĞĞŌ over het gebruik van de dubbele kaart. De oplage van deze dubbelkaart was veel kleiner dan de kaarƚĞŶŶƌ͘ϵĞŶϭϬ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǀĞĞůŵŝŶĚĞƌŐĞďƌƵŝŬƚĞŬĂĂƌƚĞŶƚĞǀŝŶĚĞŶnjŝũŶ͘KŽŬŚĞƚĂĂŶƚĂůŬůĞƵƌŶƵĂŶĐĞƐ is vrij beperkt.

Hierboven de verschillende types van kaart 11: links de roze-lila versie op zeemkleurig karton, in het midden de helder roze-lila versie op iets donkerder karton en rechts de herdruk in donker lila op glad geel karton. Deze laatste kaart verschilt ook van de andere door de afstand tussen de 2 lijnen tekst onderaan links welke 0,5mm kleiner is dan bij de originele kaart.

ͲϯϲϴͲ


sƌĂĂŐŬĂĂƌƚǀĂŶďƌŝĞŅĂĂƌƚŶƌ͘ϭϭǀĞƌƐƚƵƵƌĚŽƉϭϴ^WdϳϵǀĂŶƵŝƚŚĞƚƐƉŽŽƌǁĞŐƐƚĂƟŽŶǀĂŶ^>/'Ehy;ŝŶŐĞŬĂĚĞƌĚĞŶĂĂŵƐƚĞŵƉĞůǀĂŶŚĞƚƐƚĂƟŽŶͿŵĞƚŚĞƚĂŵďƵůĂŶƚĞƉŽƐƚŬĂŶƚŽŽƌ^dϰ;ĚƵďďĞůĐŝƌŬĞůƐƚĞŵƉĞůͿŶĂĂƌŽƌƉŚĂůŝĞ;ďŝũ,ƵLJͿ͘ĂŶŬŽŵƐƚƐƚĞŵƉĞů,hzϭϵ^WdϭϴϳϵŽŵϰŚ͛ƐŵŽƌŐĞŶƐ͘

ŶƚǁŽŽƌĚŬĂĂƌƚǀĂŶďƌŝĞŅĂĂƌƚŶƌ͘ϭϭ͕ĞĐŚƚĞƌŐĞďƌƵŝŬƚĂůƐǀƌĂĂŐŬĂĂƌƚ͕ǀĞƌƐƚƵƵƌĚŽƉϭϮ:h/>ϳϴǀĂŶƵŝƚ dKhZE/ŶĂĂƌ>/W/';ƵŝƚƐůĂŶĚͿ͘ĂĂƌŚĞƚƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ;ĂĂŶŐĞůƐŽƚĞŶďŝũĚĞhWhͿϭϬ ĐƚǁĂƐƐĞĚĞƌƚϭ͘ϳ͘ϭϴϳϱ͕ĚŝĞŶĚĞϱĐƚĞdžƚƌĂŐĞĨƌĂŶŬĞĞƌĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘ ͲϯϲϵͲ


CARTE CORRESPONDANCE Nr. 12 hŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽƉϭ͘ϳ͘ϭϴϳϴ͕njĞůĨĚĞƚLJƉĞĂůƐŶƌ͘ϴĞĐŚƚĞƌnjŽŶĚĞƌŬĂĚĞƌ͘'ƌŽĞŶĞnjĞŐĞůǀĂŶϭϬĐƚǀĂŶŚĞƚ ƚLJƉĞ ǀĂŶ ĚĞ ƉŽƐƚnjĞŐĞůƐ ǀĂŶ ĚĞ ĞŵŝƐƐŝĞ ǀĂŶ ϭϴϲϵ͘ ĞnjĞ ŬĂĂƌƚ ǁĂƐ ďĞĚŽĞůĚ ǀŽŽƌ ŐĞďƌƵŝŬ ŶĂĂƌ ŚĞƚ buitenland.

ƌŝĞŅĂĂƌƚEƌ͘ϭϮǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶK^dEŽƉϮϮD/ϭϴϳϵŶĂĂƌ>ŽŶĚĞŶ͘'ƌĞŶƐŽǀĞƌŐĂŶŐƐƚĞŵƉĞůE'>dZZWZK^dEǀĂŶnjĞůĨĚĞĚĂŐ͘ZŽĚĞĂĂŶŬŽŵƐƚƐƚĞŵƉĞů>KEKE͘͘ϮϯDzϳϵ͘ dĂƌŝĞĨϭϬĐƚǀŽŽƌ'ǀĂŶĂĨϭ͘ϳ͘ϭϴϳϱ͘

ƌŝĞŅĂĂƌƚEƌ͘ϭϮǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶ>Z'ǀŝĂ'E;^dd/KEͿŶĂĂƌdKhZ^;&ZͿŽƉϮϮ:h/>ϭϴϳϵ͘sŝĂ ŐƌĞŶƐŽǀĞƌŐĂŶŐ>'/YhͲ>/>>;ƌŽĚĞƐƚĞŵƉĞůͿĂĂŶŐĞŬŽŵĞŶŝŶdKhZ^ŽƉϮϯ:h/>ϳϵ͘ĞŬĂĂƌƚǁĂƐ blijkbaar niet bestelbaar daar de geadresseerde overleden was en de erfgenamen onbekend waren ;njŝĞŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌǀĂŶĚĞƉŽƐƚďŽĚĞůŝŶŬƐͿ͘ĞŝĞƚǁĂƚǁĂnjŝŐĞǀĞƌƚƌĞŬƐƚĞŵƉĞůƵŝƚdŽƵƌƐŐĞĞŌĂĂŶĚĂƚĚŝƚ ƌĞĞĚƐŐĞďĞƵƌĚĞϱƵƵƌŶĂĂĂŶŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞŬĂĂƌƚĂůĚĂĂƌ͘ŝũĂĂŶŬŽŵƐƚŝŶĞůŐŝģǁĞƌĚĚĞďůĂƵǁĞZdKhZ>'Z/&&;ƚĞƌƵŐŶĂĂƌĚĞĂĨnjĞŶĚĞƌͿƐƚĞŵƉĞůŐĞƐůĂŐĞŶĞŶǁĞƌĚĚĞŬĂĂƌƚƚĞƌƵŐŐĞƐƚƵƵƌĚŶĂĂƌ 'EͲ>Z'͘ - 370 -


ƌŝĞŅĂĂƌƚEƌ͘ϭϮǀĞƌƐƚƵƵƌĚǀĂŶEsZ^ŽƉϵD/ϭϴϳϵŶĂĂƌ'/^^E;,ĞƐƐĞŶͲ>ͿǀŝĂŚĞƚĂŵďƵůĂŶƚĞ ŬĂŶƚŽŽƌ EKZ / ʹ EsZ^͘ ŵďƵůĂŶƚĞ ƐƚĞŵƉĞů ǀĂŶ ƚLJƉĞ ĚƵďďĞůĐŝƌŬĞů͘ dĂƌŝĞĨ ϭϬ Đƚ ǀŽŽƌ > ǀĂŶĂĨ ϭ͘ϳ͘ϭϴϳϱ͘

^ŽŵƐŝƐŚĞƚŽŽŬĞĞŶƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŽŵĚĞƌƵŐnjŝũĚĞǀĂŶĞĞŶďƌŝĞŅĂĂƌƚƚĞďĞŬŝũŬĞŶ͘,ŝĞƌďŽǀĞŶĚĞƌƵŐnjŝũĚĞǀĂŶĞĞŶďƌŝĞŅĂĂƌƚŶƌ͘ϭϮ͕ŵĞƚƉƌŝǀĂƚĞŽƉĚƌƵŬǀĂŶĚĞŬŽŽůŵŝũŶǀĂŶ,^ZďŝũdƌŽŽnj͘,ĞƚďĞƚƌĞŌ ĚĞŵĞůĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌƚƌĞŬǀĂŶĞĞŶǁĂŐŽŶŵĞƚϭϬƚŽŶŐĞǁĂƐƐĞŶŬůĞŝŶĞŬŽůĞŶŶĂĂƌ^ƚƌĂƐƐďƵƌŐ;ŝŶĚŝĞ ƟũĚŝŶƵŝƚƐůĂŶĚͿ͘ĞŬĂĂƌƚŝƐǀĞƌƐƚƵƵƌĚƵŝƚdƌŽŽnjŽƉϮϯDĂƌƐϭϴϴϬĞŶĚĞĚĂŐĞƌŶĂĂĂŶŐĞŬŽŵĞŶƚĞ ^ƚƌĂƐƐďƵƌŐŬŽƌƚŶĂĚĞŵŝĚĚĂŐ;ϮͲϯE͕ǁĂĂƌďŝũEƐƚĂĂƚǀŽŽƌEĂĐŚŵŝƩĂŐͿ͘ĞŽƉĚƌƵŬǁĞƌĚĚŽŽƌĚĞŬŽŽůŵŝũŶnjĞůĨĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚŶĂĚĂƚnjĞĚĞďƌŝĞŅĂĂƌƚĞŶďŝũĚĞƉŽƐƚĂĂŶŐĞŬŽĐŚƚŚĂĚĂĂŶĚĞŶŽƌŵĂůĞǀĞƌŬŽŽƉƉƌŝũƐ͘ŝƚƐŽŽƌƚƉƌŝǀĂƚĞŽƉĚƌƵŬŬĞŶŽƉŬĂĂƌƚĞŶŚĞďďĞŶŐĞĞŶ;ŽĨĞĞŶŬůĞŝŶĞͿƐƉĞĐŝĮĞŬĞŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ͕ ƚĞŶnjŝũĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉŽƉǀŽŽƌŬŽŵƚĚĂƚĚĞƚŚĞŵĂĮůĂƚĞůŝƐƚĞŶƵŝƚĚĞďŽůĚŽĞƚŐĂĂŶǀĂŶ ǁĂĂŶnjŝŶŶŝŐĞǀĞƌnjĂŵĞůǀƌĞƵŐĚĞ͘,ĞƚŝƐŚƵŶŐĞŐƵŶĚ͙ - 371 -


Boekbespreking Redacteur: Johan Caers ^ƚĞĞŶǁĞŐϮϭϮ͕ϯϱϳϬůŬĞŶ dĞů͗͘Ϭϰϳϴͬϱϰ͘ϴϴ͘ϯϬ Alleen de aan de rubriekredacteur toegestuurde boeken worden besproken. Wegens eventueel plaats gebrek en/of afsluitdata i.v.m. de druk voorbereiding, kan de mogelijkheid zich voordoen dat uw boekbespreking pas de maand nadien zal verschijnen.

&/^dK^ƚƵĚŝĞŶƌ͘ϭϬϱ͗,ĞƚƉŽƐƚĂůĞŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞ͞ĞƌĞƐͲDĞƌĐƵƌŝƵƐ͟njĞŐĞůƐ͘ ĞĞůϮ͗,ĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŐĞďƌƵŝŬ͘ƵƚĞƵƌ͗:ƵůŝĞŶ,ĞLJǀĂĞƌƚ͘ ŽĂůƐĂĂŶŐĞŬŽŶĚŝŐĚŝŶĞWŽƐƚnjĞŐĞůϳϮϬǀĂŶĂƉƌŝůĚŝƚũĂĂƌ͕ŝƐŶƵŚĞƚƚǁĞĞĚĞĚĞĞůǀĂŶĚĞƐƚƵĚŝĞŽǀĞƌ ŚĞƚ ƉŽƐƚĂůĞ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞ ͞ĞƌĞƐ͟ ĞŶ ͞DĞƌĐƵƌŝƵƐ͟ njĞŐĞůƐ ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ͘ EĂ ĞĞŶ ŬŽƌƚĞ ǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐ van de reeks zegels, worden alle mogelijke tarieven voor brieven, postkaarten, prentkaarten, enz. ďĞƐƉƌŽŬĞŶŝŶŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƉŽƐƚǀĞƌŬĞĞƌ͘ůůĞƐǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶ͕ƐŽŵƐƵŶŝĞŬĞ͕ƉŽƐƚƐƚƵŬŬĞŶ getoond en becommentarieerd. ĞƐƚƵĚŝĞŽŵǀĂƚϰϲďůĂĚnjŝũĚĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟĞǀŽŽƌnjŽǁĞůĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞǀĞƌnjĂŵĞůĂĂƌ͕ ĂůƐǀŽŽƌĚĞǀĞƌnjĂŵĞůĂĂƌĚŝĞƉŽƐƚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐŽĨĂģƌŽĮůĂƚĞůŝĞďĞŽĞĨĞŶƚ͘ ,ĞƚƐƚƵĚŝĞǁĞƌŬŝƐƚĞǀĞƌŬƌŝũŐĞŶǀŽŽƌĚĞƐŽŵǀĂŶϲ͘ϬϬΦ͕ƚĞǀĞƌŵĞĞƌĚĞƌĞŶŵĞƚĞǀĞŶƚƵĞĞůŚĞƚƉŽƌƚ ǀĂŶϮ͘ϬϬΦǀŽŽƌǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐŝŶĞůŐŝģ͘,ĞƚŬĂŶďĞƐƚĞůĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌƐƚŽƌƟŶŐŽĨŽǀĞƌƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚ ďĞĚƌĂŐŽƉƌĞŬĞŶŝŶŐϴϵϬͲϲϴϰϭϬϮϯͲϯϮǀĂŶ&/^dK͕<ŽůůĞŬĂƐƚĞĞůƐƚƌĂĂƚϭϰ͕ϵϬϯϬDĂƌŝĂŬĞƌŬĞ͘sŽŽƌĚŝĞŐĞŶĞŶĚŝĞƵƌŽƉĞĞƐǁŝůůĞŶŽǀĞƌƐĐŚƌŝũǀĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞ͗/EϵϬϴϵϬϲϴϰϭϬϮϯϯϮĞŶ/ s^Wϵϭ͘'ƌĂĂŐĞĞŶďĞǀĞƐƟŐŝŶŐǀĂŶĚĞďĞƐƚĞůůŝŶŐƉĞƌĞͲŵĂŝů;ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐΛĮƐƚŽ͘ďĞͿ͘ŝƚǀŽŽƌŬŽŵƚ misverstanden. ,ĞƚĞĞƌƐƚĞĚĞĞůǀĂŶĚĞnjĞƐƚƵĚŝĞ͕njŝĞŚŽŐĞƌ͕ŝƐŶŽŐĂůƟũĚǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌĂĂŶĚĞƉƌŝũƐǀĂŶϳ͘ϬϬΦ;нϮ͘ϬϬΦ ǀŽŽƌĞǀĞŶƚƵĞůĞǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐͿ͘ tŝůũĞŵĞĞƌǁĞƚĞŶŽǀĞƌ&/^dK͕ŐĂĚĂŶŶĂĂƌǁǁǁ͘ĮƐƚŽ͘ďĞ͕ǁĂĂƌũĞĂůůĞŶŽĚŝŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬĂŶǀŝŶĚĞŶ͘ ĂƚĂůŽŐƵƐǀĂŶĚĞĞůŐŝƐĐŚĞǀŽŽƌĂĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐŵĞƚĮƌŵĂƉĞƌĨŽƌĂƟĞƐ ƌďĞƐƚĂĂŶĐĂƚĂůŽŐŝǀĂŶĞůŐŝƐĐŚĞĮƌŵĂƉĞƌĨŽƌĂƟĞƐĞŶǀĂŶĞůŐŝƐĐŚĞǀŽŽƌĂĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐ͘ ƌďĞƐƚĂĂŶĞĐŚƚĞƌŽŽŬĞůŐŝƐĐŚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůƐĚŝĞŐĞƉĞƌĨŽƌĞĞƌĚĠŶĚĂĂƌĞŶďŽǀĞŶŽŽŬǀŽŽƌĂĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚ zijn. Voor zover we weten werden ze tot op heden niet gecatalogeerd. DĂƌĐsĞƌŵĞƵůĞŶŚĞĞŌϭϲϲǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉƌĠŽͬƉĞƌĮŶƐŐĞǀŽŶĚĞŶďŝũǀĞƌnjĂŵĞůĂĂƌƐƵŝƚĞůŐŝģ͕EĞĚĞƌůĂŶĚ͕ƵŝƚƐůĂŶĚ͕&ƌĂŶŬƌŝũŬĞŶĚĞh^͘^ĂŵĞŶŵĞƚDŽŶZƂŵĞƌŚĞĞŌŚŝũĚĞnjĞŽŶĚĞƌŐĞďƌĂĐŚƚŝŶĞĞŶ ĐĂƚĂůŽŐƵƐ͘ůŬĞnjĞŐĞůǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞĚƵŝĚŵĞƚĚĞŶƵŵŵĞƌƐƵŝƚĚĞƉĞƌĮŶĐĂƚĂůŽŐŝĞŶŵĞƚĚĞŶƵŵŵĞƌƐ ƵŝƚĚĞƉƌĠŽĐĂƚĂůŽŐŝ͘KŵĚĂƚĚĞnjĞĐŽŵďŝŶĂƟĞnjŽnjĞůĚnjĂĂŵŝƐǁĂƐŚĞƚŽŶŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞnjĞŐĞůƐĞĞŶ quotering te geven. ĂŶŐĞnjŝĞŶ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝƐ ĚĂƚ ƉƌĠŽͲǀĞƌnjĂŵĞůĂĂƌƐ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚ njŝũŶ ŵĞƚ ƉĞƌĮŶƐ͕ ǁŽƌĚƚ ĞĞƌƐƚ ĞĞŶ ŬŽƌƚĞŚŝƐƚŽƌŝĞŬŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶĞŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞƉĞƌĮŶƐ͘ĂŶĚĞƉĞƌĮŶǀĞƌnjĂŵĞůĂĂƌƐ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ŽĨ ǁĞŝŶŝŐ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚ njŝũŶ ŵĞƚ ĚĞ ĞůŐŝƐĐŚĞ ǀŽŽƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐĞŶ͕ ǁŽƌĚƚ ĚĂĂƌŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶĞŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞƉƌĠŽ͛Ɛ͘ ĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶďŝũĚĞŝŶĨŽďůĂĚnjŝũĚĞŶnjŝũŶŝŶŬůĞƵƌ͘dǁĞĞďůĂĚnjŝũĚĞŶnjŝũŶŐĞǁŝũĚĂĂŶĚĞŶŐĞůƐĞĞŶ &ƌĂŶƐĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞĐĂƚĂůŽŐƵƐ͘ ĞĐĂƚĂůŽŐƵƐǁĞƌĚƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽƉͲϱĨŽƌŵĂĂƚĞŶƚĞůƚϰϴďůĂĚnjŝũĚĞŶ͘ ,ŝũŬŽƐƚϳ͕ϱϬƵƌŽнƉŽƌƚǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐ͘ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐďŝŶŶĞŶĞůŐŝģ͗ϭ͕ϭϴΦ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐďŝŶŶĞŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͗ϭ͕ϯϴΦ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐŶĂĂƌĚĞƌĞƐƚǀĂŶƵƌŽƉĂ͗Ϯ͕ϳϬΦ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐďƵŝƚĞŶƵƌŽƉĂ͗ϯ͕ϭϱΦ - 372 -


ĞĐĂƚĂůŽŐƵƐŬĂŶďĞƐƚĞůĚǁŽƌĚĞŶŵŝƚƐƐƚŽƌƟŶŐǀĂŶϳ͕ϱϬΦнƉŽƌƚŽƉ ƌĞŬĞŶŝŶŐ/EϮϰϴϰϰϬϮϬϵϰϯϰϯϴͬ/ZKϮϮ ǀĂŶDŽŶZƂŵĞƌ͕>ŝŶĚĞŬĞŶƐƐƚƌĂĂƚϯϭďƵƐϰ͕ϮϯϬϬdƵƌŶŚŽƵƚ͕ĞůŐŝģ ĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ 1

2

3

4

5

<ŽůŽŵϭ͗ ŽŽƌůŽƉĞŶĚĞŶƵŵŵĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞŬĞŶĚĞƉƌĠŽͬƉĞƌĮŶƐďĞŐŝŶϮϬϭϬ͕ŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞ  auteurs van deze catalogus. <ŽůŽŵϮ͗ ďŽǀĞŶůĞƩĞƌƐǀĂŶĚĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞ  ŽŶĚĞƌ͗ŶƵŵŵĞƌǀĂŶĚĞƉĞƌĨŽƌĂƟĞŝŶƚǁĞĞďĞƐƚĂĂŶĚĞĐĂƚĂůŽŐŝ͘ Veel nummers verschillen in beide catalogi. Indien er twee nummers staan komt het ĞĞƌƐƚĞŶƵŵŵĞƌƵŝƚĚĞĐĂƚĂůŽŐƵƐ,ĂŵŵŝŶŬΘǀĂŶĚĞƌ,ŽŽƌŶ;ϭϵϵϳͿĞŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞŶƵŵͲ  ŵĞƌƵŝƚĚĞĐĂƚĂůŽŐƵƐ^ŵĞƚƐĞƌƐΘ^ŵŝƚ;ϭϵϴϱͿ͘ <ŽůŽŵϯ͗   

ďŽǀĞŶ͗ŶĂĂŵǀĂŶĚĞĮƌŵĂ͘/ŶĚŝĞŶĚĞnjĞŶŝĞƚŐĞŬĞŶĚŝƐ͗;ΎͿ ŽŶĚĞƌ͗ŶƵŵŵĞƌǀĂŶĚĞnjĞŐĞůǀŽůŐĞŶƐĚĞĐĂƚĂůŽŐŝKWͬzǀĞƌƚнǀŽŽƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐ͘ ƌǁĞƌĚŐĞĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶŵĞƚĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚLJƉĞƐǀĂŶnjĞŐĞůtĂƉĞŶƐĐŚŝůĚKW ϴϭĞŶǀĂŶĚĞnjĞŐĞůƐ<ŽŶŝŶŐůďĞƌƚ/ĚŝĞƟũĚĞŶƐtK/ŝŶ>ŽŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞĚƌƵŬƚ͘

Kolom 4 : stand van de voorafstempeling op de zegel <ŽůŽŵϱ͗    

dсdLJƉŽŐƌĂĮƐĐŚĞǀŽŽƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐ ,с,ĂŶĚǀŽŽƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐ нŶƵŵŵĞƌǀĂŶĚĞǀŽŽƌĂĨƐƚĞŵƉĞůŝŶŐŝŶĚĞKĸĐŝģůĞĂƚĂůŽŐƵƐǀĂŶĚĞsŽŽƌĂĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚĞ njĞŐĞůƐǀĂŶĞůŐŝģ͕ŝŶϭϵϵϳƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞĞůŐŝƐĐŚĞĞƌŽĞƉƐŬĂŵĞƌǀĂŶWŽƐƚnjĞŐĞůͲ  ŚĂŶĚĞůĂĂƌƐĞŶŝŶĚĞWƌĠŽĐĂƚĂůŽŐƵƐ͕ŝŶϮϬϬϴƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌZŽďĞƌƚsĞƌƉůĂŶĐŬĞ͘ M9

ϭϬϴ

109

MB DϵͬDϴ D͘& M27/M20

110 111

MN M56/----

112 113

D͘K͘͘ DϱϴͬDϰϰ

M 27

Dϱϴ

M 56

DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĞůŐĞĚĞ>ĂŵƉĞƐůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ϭϵϯZhy>>^ͬϭϵϮϲͬZh^^>

A

T 141

D͘&ƵŶĐŬΘŽ͘ ϭϬϴ'Ed/ͬϭϵϭϯͬ'E/

B

dϯϴ

ϭϬϴ'Ed/ͬϭϵϭϰͬ'E/

B

T 46

DĂŝƐŽŶEŽŝƌĨĂůŝnjĞ͕ŵĞƚĞĂƵdž ϭϵϮ>hsEͬϭϵϮϮͬ>Khs/E

A

H 2973

ϭϵϮ>hsEͬϭϵϮϯͬ>Khs/E

A

H 3144

DĂdžKƐƚĞƌƌŝĞƚŚΘŽ͘ ϭϵϮEdtZWEͬϭϵϮϱͬEsZ^

A

T 115

- 373 -


DĂŶŝĨĞƐƚĂƟĞƐ Redacteur: Wilfried Verlinde <ŽƌƌƚĞƐƚƌĂĂƚϮϭ͕ϯϬϱϯ,ĂĂƐƌŽĚĞ dĞů͗͘ϬϭϲͬϰϬ͘Ϯϳ͘ϰϱ

In Memoriam KƉϮϵŵĞŝϮϬϭϬŽǀĞƌůĞĞĚŽƉƚĂĐŚƟŐũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚŽŶnjĞƚƌŽƵǁĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌtŝůůLJWŝů͘,ŝũǁĂƐũĂƌĞŶůĂŶŐĚĞŵĂŶĚŝĞĚĞƌƵďƌŝĞŬĞŶ͞DĂŶŝĨĞƐƚĂƟĞƐ͟ĞŶ ͞KƉĚĞůĞĞƐƚĂĨĞů͟ŝĞĚĞƌĞŵĂĂŶĚƉƵŶĐƚƵĞĞůǀĞƌnjŽƌŐĚĞ͘sĞƌĚĞƌǁĂƐŚŝũŽŽŬ ĚĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůĞƌǀĂŶĚĞ͞/ŶŚŽƵĚƐƚĂĨĞů͟ǀĂŶĞWŽƐƚnjĞŐĞů͘ůůĞĂƌƟŬĞůĞŶĚŝĞ ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚǁĂƌĞŶŝŶŽŶƐƟũĚƐĐŚƌŝŌƟũĚĞŶƐŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǁĞƌĚĞŶ ŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐŽƉŐĞůŝũƐƚ͘ĞŶƉƌĞƐƚĂƟĞĚŝĞĚŽŽƌŽŶnjĞůĞnjĞƌƐƚĞůŬĞŶƐŐĞĂƉƉƌĞcieerd werd. Langs deze weg bieden wij in naam van het bestuur en alle leden/lezers onze oprechte deelneming aan de beproefde familie. tĞŐĞŶƐŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶǀĂŶŽŶnjĞƌƵďƌŝĞŬƌĞĚĂĐƚĞƵƌ͕ĚĞŚĞĞƌtŝůůLJWŝů͕njĂůĚĞŚĞĞƌtŝůĨƌŝĞĚsĞƌůŝŶĚĞ ĚĞnjĞƌƵďƌŝĞŬǀĞƌĚĞƌǀĞƌnjŽƌŐĞŶ͘'ĞůŝĞǀĞƵǁĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚǀĞƌǀŽůŐŶĂĂƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĂĚƌĞƐƚĞ versturen voor opname in deze rubriek. 22 augustus: Waterloo ĐŽůĞ ŽŵŵƵŶĂůĞ ĚĞ DŽŶƚͲ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ͕  ŚĂƵƐƐĠĞĚĞƌƵdžĞůůĞƐϲϲϬ͘ĞƌƟĞŶĚĞƉŽƐƚnjĞŐĞůďĞƵƌƐ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĚŽŽƌ ĚĞ tĂƚĞƌůŽŽ WŚŝůĂƚĞůŝĐ ůƵď͘ KƉĞŶ͗ϵͲϭϲƵ͘dŽĞŐĂŶŐ͗ŐƌĂƟƐ͘/Ŷů͗͘t͛͘ŚŽŽƌĞ͕ 02/354.74.07.

3 oktober: Sint-Niklaas >ŽŬĂĂů͞ĞŶ,ŽĨ͕͟,ĞŶĚƌŝŬ,ĞLJŵĂŶƉůĞŝŶϳ͘EĂƟonale ruilbeurs ingericht door de Wase Ruilclub. KƉĞŶ͗ϵͲϭϲƵ͘dŽĞŐĂŶŐ͗ůĞĚĞŶŐƌĂƟƐ͕ŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ ϭ ƵƌŽ͘ /Ŷů͗͘ s͘ ĞŚŝĞůƐ͕ njĂůĞĞĂůĂĂŶ ϰϱ ƚĞ ϵϭϬϬ ^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ͕Kϯͬϳϳϳ͘ϯϱ͘ϵϬ;ŶĂϮϬƵͿ͘

5 september: Tielt ƵƌŽƉĂŚĂů͕DĂĐnjĞŬƉůĞŝŶ͘ϭϬĚĞEĂƟŽŶĂůĞƉŽƐƚnjĞŐĞůďĞƵƌƐ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĚŽŽƌ ĚĞ ƉŽƐƚnjĞŐĞůĐůƵď <sW dŝĞůƚ͘KƉĞŶ͗ϵͲϭϳƵ͘dŽĞŐĂŶŐ͗ŐƌĂƟƐ͘/Ŷů͗͘&͘Žůleire, 015/40.59.23.

ϭϳŽŬƚŽďĞƌ͗ŝĞƐƚͲ^ĐŚĂīĞŶ ĂĂů ^ĐĂĨŶŝƐ͕ ^ƚ͘ ,ƵďĞƌƚƵƐƉůĞŝŶ Ϯ͕ ŽƌƉ ϯϮϵϬ ^ĐŚĂīĞŶ͘ EĂƟŽŶĂůĞ ƌƵŝůĚĂŐ ǀŽŽƌ ƉŽƐƚnjĞŐĞůƐ ĞŶ ǀĂƌŝĂ͕ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĚŽŽƌ ĚĞ <sWͲĂĨĚĞůŝŶŐ ŝĞƐƚ͘ KƉĞŶ͗ ϵͲϭϱ Ƶ͘ dŽĞŐĂŶŐ͗ ĚĂŐůŝĚŬĂĂƌƚ͗ Φ Ϭ͕ϱϬ ;ůĞĚĞŶŐƌĂƟƐͿ͘/Ŷů͗͘͘tŝŶĚĞƌŝdž͕ŝĞƐƚƐĞďĂĂŶϭϭϭƚĞ 3290 Diest, 013/31.11.05.

18 september : Lommel sŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ ǀĂŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ƉŽƐƚnjĞŐĞůƵŝƚŐŝŌĞŶ ͞EŝĞƵǁ ůĞǀĞŶ ŝŶ ĚĞ ďƌŽƵǁĞƌŝũ͟ ĞŶ ͞ĞůŐŝƐĐŚĞ ƐƚƌĞŬĞŶ͗,ĂƐƉĞŶŐŽƵǁ͟ǀĂŶϭϬƚŽƚϭϳƵƵƌ͘ dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ njĂů Ğƌ ĞĞŶ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ ŐĞŽƌŐĂniseerd worden tussen de kringen aangesloten ďŝũ&/>Ͳ>ŝŵďƵƌŐǀŽŽƌĚĞďĞƚǁŝƐƟŶŐǀĂŶ͞,Ğƚ:ƵǁĞĞůǀĂŶĚĞ&ŝůĂƚĞůŝĞ͘͟ ĞnjĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟĞŐĂĂƚĚŽŽƌŝŶŚĞƚƵůƚƵƵƌĐĞŶƚƌƵŵ͞ĞĚĞůďĞƌŐ͕͟ĚĞůďĞƌŐƉĂƌŬϭ͕ϯϵϮϬ>ŽŵŵĞů͘hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐĚĞƚŽĞŐĂŶŐŐƌĂƟƐĞŶĞƌŝƐǀŽůdoende parkeergelegenheid op wandel-afstand.

11 november :Vilvoorde &ŝůĂƚĞůŝƐƟƐĐŚĞ ZƵŝůĚĂŐ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĚŽŽƌ ĚĞ sŝůǀŽŽƌĚƐĞWŽƐƚnjĞŐĞůĐůƵď ŝŶ ĚĞ ƌĞŌĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ <Žninklijk Atheneum. Ingang via de Van HelmontƐƚƌĂĂƚ ϲ͘ KƉĞŶ͗ ϵͲϭϱ Ƶ͘ /Ŷů͗͘ &ƌ͘ ŽĐŚĞnj ŽƉ Ŷƌ͘ 02/305.47.21 of via e-mail: dochez.francis@skynet.be

- 374 -


ͲϯϳϱͲ


Op de leestafel Redacteur: Guido Lefever ĂĂƌůĞďŽƐůĂĂŶϱ͕ϵϬϯϭƌŽŶŐĞŶ dĞů͗͘Ϭϵͬϯϯϳ͘Ϭϲ͘ϵϰ Alleen de aan de rubriekredacteur toegestuurde tijdschriften worden besproken. Wegens eventueel plaats gebrek en/of afsluitdata i.v.m. de druk voorbereiding, is het helaas onmogelijk alle lokale bladen maandelijks te bespreken en/of te vermelden.

tĞŐĞŶƐŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶǀĂŶŽŶnjĞƌƵďƌŝĞŬƌĞĚĂĐƚĞƵƌ͕ĚĞŚĞĞƌtŝůůLJWŝů͕njĂůĚĞŚĞĞƌ'ƵŝĚŽ>ĞĨĞǀĞƌĚĞnjĞ ƌƵďƌŝĞŬǀŽŽƌƚĂĂŶǀĞƌĚĞƌǀĞƌnjŽƌŐĞŶ͘'ĞůŝĞǀĞƵǁƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶŝŶŚĞƚǀĞƌǀŽůŐŶĂĂƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĂĚƌĞƐƚĞ versturen voor opname in deze rubriek. DĂĂŶĚĞůŝũŬƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞďůĂĚǀĂŶĚĞ<sWʹĂĨdeling Brugge. /ŶŚĞƚŵĞŝŶƵŵŵĞƌϮϬϭϬ͗DʹDʹ͞ŽŝƚĞŵŽďŝůĞ͟ʹ͞DŽǀĂďůĞďŽdž͟;ϮͿʹůƐ'ŽĚŝŶ&ƌĂŶŬƌŝũŬ ;ϭϰϳͿ͗sĂŶDŽƵŐŝŶƐŶĂĂƌdĞŶĚĞ͗Ğ͘Ă͘^ƚ͘WĂƵůͲĚĞͲ sĞŶĐĞ͕^ƚ͘ƵďĂŶ͕WĂƌĐŶĂƟŽŶĂůĚĞDĞƌĐĂŶƚŽƵƌ͘ ʹsĞƌĂŶƚǁ͘hŝƚŐĞǀĞƌ͗:͘sƌŝĞůLJŶĐŬ͕KƵĚĞƉƵƚƐƚƌĂĂƚ ϯϵƚĞϴϳϯϬKĞĚĞůĞŵ͘ DĂĂŶĚĞůŝũŬƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞďůĂĚǀĂŶĚĞ<sWʹĂĨdeling Roeselare en Omliggende. /ŶŚĞƚũƵŶŝŶƵŵŵĞƌϮϬϭϬ͗:ĞƵŐĚ/ŶĨŽ͗KůLJŵƉŝƐĐŚĞ njŽŵĞƌƐƉĞůĞŶϮϬϭϬͲϬϱͲϬϱʹĞůŐŝƐĐŚsŽƌƐƚĞŶŚƵŝƐ͗ WƌŝŶƐ<ĂƌĞůʹĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶ>ĞŽƉŽůĚ///ʹsĞƌĂŶƚǁ͘hŝƚŐĞǀĞƌ͗Z͘sĞƌƐĂǀĞů͕^ƚĂĂŬŵŽůĞŶƐƚƌĂĂƚϲϵ ƚĞϴϴϬϬZƵŵďĞŬĞ͘

DĂĂŶĚďůĂĚǀĂŶĚĞ&ŝůĂƚĞůŝƐƟƐĐŚĞ<ƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚ ĞŶĚĞƌŵŽŶĚƐĞ͘ In het juninummer 2010: Rouwzegel van H.M.K. ƐƚƌŝĚ ;ϰϭϭͿ͕ <ŽŶŝŶŐŝŶ ƐƚƌŝĚ ŵĞƚ ƉƌŝŶƐ ŽƵĚĞǁŝũŶ ;ϰϰϳͿ͕ ŽŝŶƚĞ͕ ŬĞƌŬ ĞŶ ŐĞĚĞŶŬƚĞŬĞŶ ;ϰϴϰͿ͕ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐƐƉĂůĞŝƐƚĞ>ƵŝŬ;ϰϴϱͿʹĞŐĞůƐĚŝĞ niet voor frankering mochten gebruikt worden ʹWŽƐƚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞϭϴϰϰʹ<ƵƌŬƐƚĞŵƉĞůƐ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ůŽĞƉ ʹ WŽƐƚnjĞŐĞů ŚĞƌĚĞŶŬƚ ĚŝĞĨƐƚĂůʹĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞʹĠďŽƵƌƐĠʹdĞƌŵŽŶĚĞ ʹ/ŶŵĞŵŽƌŝĂŵʹŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚEŝdžŽŶ ďƌĞŶŐƚ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ ďĞnjŽĞŬ ĂĂŶ ŚŝŶĂ ʹ sĞƌĂŶƚǁ͘ hŝƚŐĞǀĞƌ͗&͘ĞĚƚ͕sŽŶĚĞůƉĂƌŬůĂĂŶϭϮƚĞϵϮϬϬ Dendermonde.

tŝũǁĞŶƐĞŶũƵůůŝĞĂůůĞŵĂĂůĞĞŶĚĞƵŐĚĚŽĞŶĚĞǀĂŬĂŶƟĞĞŶŚŽƉĞŶĚĂƚũƵůůŝĞ terug op post zullen in september zoals wij. ͲϯϳϲͲ


Speurdertjes Redacteur: Johan Caers ^ƚĞĞŶǁĞŐϮϭϮ͕ϯϱϳϬůŬĞŶ dĞů͗͘Ϭϰϳϴͬϱϰ͘ϴϴ͘ϯϬ ,ĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶĞĞŶ͞^ƉĞƵƌĚĞƌƚũĞ͟ŬŽƐƚϰΦǀŽŽƌŵĂdžŝŵƵŵϱƌĞŐĞůƐ͖ŝĞĚĞƌĞďŝũŬŽŵĞŶĚĞƌĞŐĞůŬŽƐƚϮΦ͘ǀĞŶǁĞůŚĞĞŌĞůŬůŝĚ ƌĞĐŚƚŽƉƚǁĞĞ;ϮͿŐƌĂƟƐƐƉĞƵƌĚĞƌƚũĞƐƉĞƌũĂĂƌ;ƚĞŐĞŶďŽǀĞŶǀĞƌŵĞůĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕Ʃnj͘ŵĂdžŝŵƵŵϱƌĞŐĞůƐŐƌĂƟƐƉĞƌƐƉĞƵƌĚĞƌƚũĞ͘ǀĞŶƚƵĞůĞďŝũŬŽŵĞŶĚĞƌĞŐĞůƐŬŽƐƚĞŶϮΦƉĞƌƌĞŐĞůͿ͘/ŶnjĞŶĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞnjĞƌƵďƌŝĞŬ͕ĚŝĞƵŝƚĞƌĂĂƌĚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶŽƉ ĮůĂƚĞůŝĞ͕ĚŝĞŶĞŶĂĂŶĚĞƌƵďƌŝĞŬůĞŝĚĞƌƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞƌŝĐŚƚ͘ĞƚĂůŝŶŐŐĞďĞƵƌƚŽƉƌĞŬĞŶŝŶŐϬϬϬͲϬϰϰϱϬϰϵͲϭϯƚ͘Ŷ͘ǀ͘<sWͲĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ͘ Ğ<sWŶĞĞŵƚŐĞĞŶĞŶŬĞůĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŝ͘ǀ͘ŵ͘ĚĞƐŽůǀĂďŝůŝůƚĞŝƚĞŶͬŽĨŚĞƚďŽŶĂĮĚĞnjŝũŶǀĂŶĚĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ͘

Gezocht POSTZEGELS͗ ǁŝũ ŬŽƉĞŶ ĂůůĞ ƐŽŽƌƚĞŶ͊ KŽŬ ďƵŶĚĞůƐ ĞŶ ŬŝůŽǁĂĂƌ͘ /ŶĨŽ͗ :͘ZZKE ;ƚĞů н ĨĂdž͗ ϬϯͬϮϯϴ͘ϭϴ͘ϲϳͿ;ϰͿ ZƵŝůƉĂƌƚŶĞƌǀŽŽƌƉŽƐƚĨƌŝƐĞŶŐĞƐƚĞŵƉĞůĚĞďĞůŐŝƐĐŚĞnjĞŐĞůƐ͘&͘DEz͕^ƚƌ͘,ĞŝŶĞŶŶƌ͘ϰƉϭϰ͕ ZͲϯϬϬϬϰϭd/D/^^KZ;ZŽĞŵĞŶŝģͿ;ϬͿ LEESBARE AFGESTEMPELDE SPOORWEGZEGELS van België. Kopen of ruilen. Info: Vandaele Willy, tŝůŐĞŶůĂĂŶϭϱƚĞϴϰϳϬ'ŝƐƚĞůͲϬϱϵͬϮϳ͘ϴϵ͘ϵϴŽĨϬϰϵϱͬϮϱ͘ϵϴ͘ϯϱ;ϬͿ

Te Koop PLAATNUMMERSǀĂŶĞůŐŝģKE'dE͘/ŶĨŽ͗Ϭϯͬϰϱϳ͘Ϭϭ͘Ϭϯ;ϰͿ LUXE- EN MINISTERVELLETJESǀĂŶĞůŐŝģ͘/ŶĨŽ͗Ϭϯͬϰϱϳ͘Ϭϭ͘Ϭϯ;ϰͿ VOLLEDIGE POSTFRISSE VELLENǀĂŶĞůŐŝģ͘/ŶĨŽ͗Ϭϯͬϰϱϳ͘Ϭϭ͘Ϭϯ;ϰͿ KŶŐĞƚĂŶĚĞůŐŝģ͕ŽŽŬďůŽŬŬĞŶǀĂŶǀŝĞƌ͘/ŶĨŽ͗Ϭϯͬϰϱϳ͘Ϭϭ͘Ϭϯ;ϰͿ SPOORWEGZEGELSǀĂŶĞůŐŝģƉŽƐƚĨƌŝƐ͘/ŶĨŽ͗Ϭϯͬϰϱϳ͘Ϭϭ͘Ϭϯ;ϰͿ sĞƌnjĂŵĞůŝŶŐ WƵďůŝďĞůƐ ƚƐ Ŷƌ͘ ϭϵϬ ƚͬŵ ϵϲϲ ;н ϲϬϬϬ ƐƚƵŬƐ͗ ƉŽƐƚĨƌŝƐ ĞŶ ŐĞďƌƵŝŬƚͿ͘ /ŶůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͗ ƚĞů͗͘ Ϭϯͬϯϭϱ͘Ϭϴ͘ϳϳŶĂϭϴ͘ϬϬŚŽĨgeudensvangils@skynet.be͘WƌŝũƐŽǀĞƌĞĞŶƚĞŬŽŵĞŶ;ϭͿ ĞŐĞůƐǀĂŶϮϴĨƌ͘;ϮăϰƐƚƵŬƐͿƉĞƌϭϬϬƐƚ͘ϱϬΦнϯΦŬŽƐƚĞŶ͘WĞƌϱϬϬƐƚ͘ϮϰϱΦŬŽƐƚĞŶŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ͘ Z͘EĞŝƌLJŶĐŬ͕ŽŵĞƌƐƚƌĂĂƚϲ͕ϴϯϭϬƌƵŐŐĞ͘dĞů͘ϬϱϬͬϯϱ͘Ϯϰ͘ϳϭ. ronald.neirynck@skynet.be ;ϳͿ

Aandacht Sinds dit jaar werden speciale formulieren ontworpen voor het plaatsen van een “Speurdertje”. Deze formulieren zijn GRATIS ter beschikking en te bekomen bij de hoofdredacteur of de hoofdredactie. Mogen wij u vragen om vanaf heden enkel nog dit formulier te gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Voor het vlotter werken zullen enkel nog “speurdertjes” geplaatst worden die via deze formulieren zijn aangevraagd. Het maakt ook ons werk eenvoudiger. Van harte bedankt voor uw begrip en medewerking. De redactie.

- 377 -


Nieuws van de veilinghuizen ZĞĚĂĐƟĞ͗Ğ^ƉŽƩĞƌ Deze rubriek staat open voor de veilinghuizen die hun komende veilingen willen aankondigen en/of behaalde resultaten willen kenbaar maken. Voor nadere inlichtingen kan u zich wenden tot de hoofdredacteur.

ŶŬĞůĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞϭϰĚĞǀĞŝůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƵŬƚŝŽŶƐŚĂƵƐŚƌŝƐƚŽƉŚ'ćƌƚŶĞƌ͕ͲϳϰϯϮϭŝĞƚŝŐŚĞŝŵͲ ŝƐƐŝŶŐĞŶ͕ŐĞŚŽƵĚĞŶǀĂŶϴƚŽƚϭϭũƵŶŝϮϬϭϬ͘

ƌŝƚƐͲ'ƵLJĂŶĂ͗ϭϴϱϮϰĐnjǁĂƌƚŽƉĐŝƚƌŽĞŶŐĞĞůŵĞƚ ŝŶŝƟĂůĞŶǀĂŶĚĞƉŽƐƚŵĞĞƐƚĞƌt͘,͘>͘;t͘,͘>ŽƌƟŵĞƌͿ͘ĞƌƟĮĐĂĂƚZŽƵŵĞƚ͘ dŽĞŐĞǁĞnjĞŶǀŽŽƌϲ͘ϴϬϬΦ͘

ƌŝƚƐͲ'ƵLJĂŶĂ͗ϭϴϱϮϴĐnjǁĂƌƚŽƉŐƌŽĞŶŵĞƚŝŶŝƟĂůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƉŽƐƚŵĞĞƐƚĞƌ ͘͘t͘ ;͘͘ tŝŐŚƚͿ͘ ĞƌƟĮĐĂĂƚZŽƵŵĞƚ͘ dŽĞŐĞǁĞnjĞŶǀŽŽƌϰ͘ϮϬϬΦ͘

ƌŝĞŅĂĂƌƚŚŝŶĂǀĞƌnjŽŶĚĞŶĂĂŶŐĞƚĞŬĞŶĚƉĞƌůƵĐŚƚƉŽƐƚŶĂĂƌǁĞĚĞŶ͘ ^z^ďƌŝĞŅĂĂƌƚǀĂŶϭϬΨ͕,ŽƉĞŚ͕ŵĞƚŽƉĚƌƵŬϱϬΨĞŶŵĞƚďŝũĨƌĂŶŬĞƌŝŶŐ^z^ƉƌƵŝŵďůŽĞƐĞŵƐǀĂŶϱ͘ϬϬϬΨ͕ ĞĞŶǀĞƌƟŬĂĂůƉĂĂƌƚũĞǀĂŶϮϬ͘ϬϬϬΨĞŶĞĞŶŚŽƌŝnjŽŶƚĂĂůƉĂĂƌƚũĞǀĂŶϱϬ͘ϬϬϬΨ͘ĨŐĞƐƚĞŵƉĞůĚŽƉϭϰ͘ϰ͘ϰϴ ŝŶW/W/E';ĞŶĂŵŝŶŐǀĂŶWĞŬŝŶŐͲĞũŝŶŐƟũĚĞŶƐĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϭϵϮϴͲϭϵϰϵͿ dŽĞŐĞǁĞnjĞŶǀŽŽƌϭ͘ϭϬϬΦ͘ - 378 -


ŶŬĞůĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞϭϯϬĞǀĞŝůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƵŬƚŝŽŶƐŚĂƵƐhůƌŝĐŚ&ĞůnjŵĂŶŶ͕ͲϰϬϮϭϬƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ gehouden van 16 tot 19 juni 2010.

ĞŶǀĂŶĚĞƚŽƉƐƚƵŬŬĞŶŽƉĚĞnjĞǀĞŝůŝŶŐǁĂƐĚĞĂĂŶŐĞƚĞŬĞŶĚĞŬĂĂƌƚƵŝƚKƐůŽǀĂŶϮϵũƵůŝϭϵϯϲŵĞƚĚƌŝĞ njĞŐĞůƐǀĂŶĚĞƌĞĞŬƐ&ƌŝĚƚũŽĨEĂŶƐĞŶ͘ĠŶĚĞƌƚĂůƌŝũŬĞƐƚƵŬŬĞŶƵŝƚĚĞŵĞĞƌŵĂĂůƐďĞŬƌŽŽŶĚĞKůLJŵƉŝĂ ǀĞƌnjĂŵĞůŝŶŐǀĂŶ&ƌŝƚnj<ĂƌƉŝŶƐŬŝ͘/ŶnjĞƚ͗Ϯ͘ϱϬϬΦͲƚŽĞŐĞǁĞnjĞŶǀŽŽƌϳ͘ϬϬϬΦ͘

ĞƉƉĞůŝŶƉŽƐƚ͗ƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂƌŽŶĚǀĂĂƌƚǀĂŶϭϵϯϬŵĞƚ'ƌĂĨĞƉƉůŝŶƚŽƚ^ĞǀŝůůĂŝŶ ^ƉĂŶũĞ͘ dŽĞŐĞǁĞnjĞŶǀŽŽƌϰ͘ϱϬϬΦ

Wij kennen allemaal wel deze zegels van de beginjaren van de DDR, het 5-jarenplan. Het loont toch wel de moeite om deze zegels eens grondig te bekijken, want er zijn hier ook zeer inteƌĞƐƐĂŶƚĞĞdžĞŵƉůĂƌĞŶƚƵƐƐĞŶ͘ ĞnjĞnjĞŐĞůǀĂŶϭϱƉĨŵĞƚǀĞƌƟŬĂĂůǁĂƚĞƌŵĞƌŬǁĞƌĚƚŽĞŐĞǁĞnjĞŶ ǀŽŽƌϭ͘ϰϬϬΦ͘

- 379 -


- 380 -

Digitaal proefexemplaar - De Postzegel  
Digitaal proefexemplaar - De Postzegel  

De Postzegel is het maandblad van de KVBP. Meer info over de KVBP op www.kvbp.be

Advertisement