Page 1

Kvarterhuset Kolding Indeklimaet - Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Møllegade 54 DK-6400 Sønderborg

Lotte Gramkow April 2006


Indeklimaet i Kvarterhuset

Indholdsfortegnelse

1. 2.

Indledning ............................................................................................................................ 2 Resultater............................................................................................................................. 3 2.1 Kvarterhuset – resultater........................................................................................... 3 2.2 Gademix – resultater................................................................................................. 13 3. Konklusion.......................................................................................................................... 18

Bilagsoversigt: Bilag nr.

Bilag navn

A B

Resultater fra spørgeskemaerne i Kvarterhuset Resultater fra spørgeskemaerne i Værestedet

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 1 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

1. Indledning Spørgeskemaet er lavet for at undersøge brugernes oplevelser af Kvarterhuset og Gademix, og med speciel vægt på de indeklimatiske forhold. Ved udsendelsen af spørgeskemaerne fik brugerne oplyst, at skemaerne ville blive gennemgået for at se, hvad de har været tilfredse eller utilfredse med mht. huset og med særlig vægt på indeklimaet. Oplysningerne kan bruges til at evaluere på anlæggene og til fremover at undgå lignende problemer med tilsvarende projekter, både for Kolding Kommune samt for rådgiverne. Spørgeskemaerne er delt i to, således at brugerne af henholdsvis Kvarterhuset og brugerne af Gademix fik hver sit spørgeskema. I spørgeskemaet er der lejlighed til at krydse af i de felter, som passer bedst til den individuelles holdning vedrørende indeklimaet. Samtidigt er det muligt under samtlige indeklimatiske forhold at uddybe sine svar og begrunde disse eller komme med kommentarer. For begge spørgeskemaer er der følgende overskrifter: Generelt indtryk af huset Temperaturforhold Fugtforhold Ventilationsforhold Lysforhold Dagslysforhold Lugtforhold Trækforhold Varmeforhold Støj/lydforhold Økologien i huset Indretningsforhold Tilfredsheden med solafskærmningen Hvordan huset fungerer i kvarteret Samt plads til at uddybe sine kommentarer I de følgende to afsnit gennemgås spørgeskemaerne for henholdsvis Kvarterhuset og for Gademix. Konklusionerne er beskrevet på side 18.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 2 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

2. Resultater Resultaterne er delt op mellem de to huse – Kvarterhuset og Gademix. 2.1

Kvarterhuset – resultater

Der blev sendt 42 skemaer ud til navngivne personer; - navne oplyst fra Kvarterhusleder Preben Nielsen. Modtog retur 23 skemaer, hvoraf to ikke var udfyldt, dette medfører en besvarelsesprocent på 50%, hvilket er flot. Der er 13 kvinder og 8 mænd som har svaret. I profession varierede dette naturligvis. Der var f.eks. pensionister (5), servicemedarbejdere, social & sundhedsassistent, leder, dagplejer, plejehjemsleder samt pædagog. Alderen varierede fra 25 til 80 år og med en gennemsnitsalder på 54 år. I flg. besvarelserne bruges alle lokaliteter i Kvarterhuset, dog mødelokaler og EDB bruges flittigst, idet hele 9 og 8 har sat kryds her. Køkken, værksted og legeteket (legestuen) bliver også flittigt benyttet. Derudover er der sat kryds i cafe og sy/design lokalerne. Til spørgsmålet om hvor længe den pågældende er kommet i Kvarterhuset varierer svarene ”fra de seneste 5 måneder” til ”siden ibrugtagningen af Kvarterhuset”. Hovedparten – dvs. 62% er kommet i Kvarterhuset i 2 år eller mere. Tilbudene i cafeen benyttes af 9, hvorimod 11 har sagt at de ikke benytter cafeen. Det sidste generelle spørgsmål handlede om indeklima-sygdomme, og her svarede hovedparten – nemlig 19 at de ikke lider af astma, høfeber eller eksem. En lider af astma og en lider af eksem. Derudover er der en enkelt der svarer ”kan ikke snuppe røg”. 2.1.1 Det generelle indtryk af Kvarterhuset er gennemgående flot: 12 ud af 13 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med cafeen 13 ud af 13 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med det store møderum 10 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningslokalet 3 ud af 5 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med træ-værkstedet. To er enten neutrale eller utilfredse 2 ud af 5 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med det ”sorte” værksted. Tre nævner her, at de enten er neutrale eller meget utilfredse med dette lokale 3 ud af 6 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med legetek. Tre er her neutrale 14 ud af 14 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med køkkenet – altså fuld tilfredshed 3 ud af 6 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med det kreative rum (1. sal). Tre er neutrale

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 3 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

2 ud af 5 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med mediefremvisningslokalet. Tre er neutrale 7 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med mediatek. Tre er neutrale 12 ud af 13 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med gangarealerne. En er neutral 11 ud af 15 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med Kvarterhuset ”ydre” udseende. Tre er her neutrale og 1 er utilfreds. Der er to kommentarer: ”når man opholder sig i rummene i længere tid kan det virke koldt (møderum og undervisning)” ”gerne flere røgfrie rum” 2.1.2 I det efterfølgende ses rumtemperaturerne i lokalerne:

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

7 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturerne i cafeen. To er neutrale og er utilfreds 11 ud af 13 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturen i det store møderum. Her er 1 neutral og 1 er utilfreds 7 ud af 8 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturen i undervisningen (mødelokale) Her er 1 neutral 4 ud af 5 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturen i træværkstedet. Her er 1 neutral Omkring temperaturerne i det ”sorte” værksted har to besvaret. 1 er meget tilfreds og 1 svarer neutral Omkring temperaturerne i legetek har tre besvaret. 1 er tilfreds, 1 siger neutral og 1 svarer utilfreds 8 ud af 10 siger at de er tilfredse med temperaturen i køkkenet. Her er 2 neutrale Omkring temperaturerne i det kreative rum har tre besvaret. To er tilfredse og 1 siger neutral Omkring temperaturerne i mediefremvisningen har kun to besvaret. 1 er tilfreds og 1 svarer neutral 5 ud af 7 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med temperaturen i medietek. Her er 1 neutral og 1 svarer utilfreds 10 ud af 11 siger at de er tilfredse med temperaturen i gangarealerne. Her er 1 neutral Der er tre kommentarer: ”om sommeren bliver der for varmt i det store møderum, der bliver rimeligt indelukket / varmt i legetek, når der er mange” ”om sommeren for varmt, om vinteren for koldt” ”Legetekets gulv virker koldt og der virker indelukket”

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 4 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Sammenholdes besvarelserne med de målte værdier stemmer dette ikke helt overens. Mediefremvisningen og medieteknik er f.eks. hårdt belastet en stor del af sommeren. På den anden side er der ikke påført noget i logbogen som tyder på klager i disse rum. Medierummet er generelt hårdt belastet hele året, og der er f.eks. 12% af måneden i juli, hvor der er mere end 26 oC i rummet. Dette fremgår dog ikke af spørgeskemaerne, så enten har brugerne af mediefremvisningen og medieteknik ikke besvaret spørgeskemaet eller også oplever brugerne ikke de høje temperaturer som noget problem. Noget kunne tyde på det sidste, da der bliver klaget lidt over at det virker for koldt ved længere tids ophold i møderum og undervisning, men ifølge temperaturmålingerne ligger disse tilfredsstillende stort set hele året, og endog med få overtemperaturer i juli og august måned sidste år. 2.1.3 I det efterfølgende fugtforholdene i lokalerne:

ses

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

6 ud af 9 siger at de er tilfredse med fugtigheden i cafeen. Tre er neutrale 10 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fugtigheden i det store møderum. Her er 1 neutral 7 ud af 8 siger at de er tilfredse med fugtigheden i undervisningen (mødelokale) Her er 1 neutral 4 ud af 5 siger at de er tilfredse med fugtigheden i træ-værkstedet. Her er 1 neutral Omkring fugtigheden i det ”sorte” værksted har tre besvaret. To er tilfredse og 1 svarer neutral Omkring fugtigheden i legetek har fem besvaret. 3 er tilfreds, 1 siger neutral og 1 svarer utilfreds 10 ud af 11 siger at de er tilfredse med fugtigheden i køkkenet. Her er 1 neutral Omkring fugtigheden i det kreative rum har fire besvaret. Tre er tilfredse og 1 siger neutral Omkring fugtigheden i mediefremvisningen har kun tre besvaret. To er tilfredse og 1 svarer neutral 7 ud af 8 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med fugtigheden i medietek. Her er 1 neutral 11 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fugtigheden i gangarealerne. Her er 1 neutral Der er en enkelt uddybende kommentar: ”Godt hvis der ikke er røg” Alt i alt er der tilfredshed med luftfugtigheden i Kvarterhusets lokaliteter. 2.1.4. Omkring ventilationen i Kvarterhuset har brugerne svaret som følger: 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i cafeen. Tre er neutrale 10 ud af 13 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i det store møderum. Her er 2 neutrale og 1 er meget utilfreds

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 5 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

6 ud af 7 siger at de er tilfredse med ventilationen i undervisningen (mødelokale) Her er 1 neutral 3 ud af 5 siger at de er tilfredse med ventilationen i træ-værkstedet. Her er 2 neutrale Omkring ventilatio n i det ”sorte” værksted har tre besvaret. To er tilfredse og 1 svarer neutral Omkring ventilation i legetek har fem besvaret. 3 er tilfreds, 1 siger neutral og 1 svarer utilfreds 10 ud af 11 siger at de er tilfredse med ventilationen i køkkenet. Her er 1 neutral Omkring ventilationen i det kreative rum har tre besvaret. To er tilfredse og 1 siger neutral Omkring ventilationen i mediefremvisningen har fire besvaret. Tre er tilfredse og 1 svarer neutral 6 ud af 8 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med ventilationen i medietek. Her er 1 neutral og 1 er meget utilfreds 10 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i gangarealerne. Her er 1 neutral Der er enkelte uddybende kommentar: Ved støvende arbejde er der ikke udluftning nok i træ-værksted og i det ”sorte” værksted Åbner vindue i legetek, når det bliver for varmt Nogle gange er der røg ved cafe-gangen Kommentaren omkring åbning af vinduer i legetek er interessant, da dette netop medfører, at ventilationsstrategien ”ødelægges”, hvilket måske er årsag til at der ses overtemperaturer i netop dette lokale. I sommerperioden 2005 var der på udvalgte 14 dage i juli måned 75% af tiden, hvor temperaturerne var over 24 oC! 2.1.5. I det efterfølgende ses svarene vedrørende tilfredsheden omkring lysforholdene i lokalerne: 5 ud af 7 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i cafeen. En er neutral og 1 er utilfreds 11 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i det store møderum 7 ud af 7 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i undervisningen (mødelokale) 3 ud af 4 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i træværkstedet. Her er 1 neutral Omkring lysforholdene i det ”sorte” værksted har tre besvaret. En er meget tilfreds, 1 svarer tilfreds og 1 svarer neutral Omkring lysforholdene i legetek har fem besvaret og alle 5 er enten meget tilfredse eller tilfredse med lyset her 10 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i køkkenet

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 6 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Omkring lysforholdene i det kreative rum har fire besvaret. Tre er enten meget tilfredse eller tilfredse og 1 siger neutral Omkring lysforholdene i mediefremvisningen har 11 besvaret. Ni er enten meget tilfredse eller tilfredse og 2 svarer neutrale 7 ud af 8 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med lysforholdene i medietek. Her er 1 neutral 11 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i gangarealerne Der er tre uddybende kommentar: Lyset i cafeen svinger meget / til tider for mørkt Godt lys om aftenen – OK lamper Gode lysforhold 2.1.6 Omkring dagslysforholdene i Kvarterhuset har brugerne svaret som følger: 5 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i cafeen. Fem er neutrale og 1 er utilfreds 8 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i det store møderum. To er neutrale og to er utilfredse 4 ud af 7 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i undervisningen (mødelokale). To er neutrale og en er utilfreds 2 ud af 5 siger at de er tilfredse med dagslysforholdene i træ-værkstedet. Her er 3 neutrale Omkring dagslysforholdene i det ”sorte” værksted har tre besvaret og alle tre svare at de er neutrale Omkring dagslysforholdene i legetek har fem besvaret. Fire er enten meget tilfredse eller tilfredse med lyset her. En svarer neutral 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i køkkenet. To er neutrale Omkring dagslysforholdene i det kreative rum har fire besvaret. To er tilfredse og to siger neutral Omkring dagslysforholdene i mediefremvisningen har 3 besvaret. To er utilfredse og 1 svarer neutral 5 ud af 7 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med dagslysforholdene i medietek. Her er 2 neutrale 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i gangarealerne. To er neutrale Der er to uddybende kommentar: Måske mere lys i cafeen udefra / Cafeen er meget mørk Der trænger for lidt dagslys ind 2.1.7. I det efterfølgende lugtforholdene i lokalerne:

ses

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 7 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i cafeen. Tre er neutrale 8 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i det store møderum. Tre er neutrale 5 ud af 8 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i undervisningen (mødelokale). Tre er neutrale 4 ud af 5 siger at de er tilfredse med lugtforholdene i træ-værkstedet. Her er 1 neutral Omkring lugtforholdene i det ”sorte” værksted har tre besvaret. To er tilfredse og 1 svarer neutral Omkring lugtforholdene i legetek har fem besvaret og alle 5 er enten meget tilfredse eller tilfredse med lugten her 10 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i køkkenet. To er neutrale Omkring lugtforholdene i det kreative rum har tre besvaret. To svarer tilfredse og 1 siger neutral Omkring lugtforholdene i mediefremvisningen har tre besvaret. To er tilfredse og 1 svarer neutral 6 ud af 8 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med lugtforholdene i medietek. Her er 2 neutrale 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med u l gtforholdene i gangarealerne. To er neutrale Der er en enkelt uddybende kommentar: Der er ikke noget der lugter!

2.1.8. Omkring trækforholdene i Kvarterhuset har brugerne svaret som følger: 5 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i cafeen. Fire er neutrale 8 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i det store møderum. Fire er neutrale 5 ud af 8 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i undervisningen (mødelokale). Tre er neutrale 3 ud af 5 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i træværkstedet. Her er 2 neutrale Omkring trækforholdene i det ”sorte” værksted har tre besvaret. En svarer meget tilfreds og 2 svarer at det er neutralt Omkring trækforholdene i legetek har fem besvaret. To er enten meget tilfredse eller tilfredse med trækforholdene her. Tre svarer at de er neutrale 9 ud af 12 siger at de er tilf redse eller meget tilfredse med trækforholdene i køkkenet. Tre er neutrale Omkring trækforholdene i det kreative rum har fire besvaret. En svarer meget tilfreds, en siger tilfreds og to siger neutral Omkring trækforholdene i mediefremvisningen har 3 besvaret. En er utilfreds og 2 svarer neutral

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 8 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

4 ud af 7 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med trækforholdene i medietek. Her er 3 neutrale 9 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i gangarealerne. Tre er neutrale Der er tre uddybende kommentar: Kun træk, hvis man har en dør åben til gang i det store mødelokale Ingen træk Syntes at det er godt med gardiner fra gulv til loft 2.1.9. I det efterfølgende varmeforholdene i lokalerne:

ses

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

5 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i cafeen. Tre er neutrale og en svarer utilfreds 4 ud af 8 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i det store møderum. To er neutrale og to svarer utilfreds 3 ud af 6 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i undervisningen (mødelokale). To er neutrale og 1 er utilfreds 4 ud af 6 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i træværkstedet. Her er 1 neutral og 1 er utilfreds Omkring varmen i det ”sorte” værksted har tre besvaret. En svarer meget tilfreds, 1 svarer neutral og 1 svarer utilfreds Omkring varmen i legetek har fem besvaret og 3 er enten meget tilfredse eller tilfredse med varmen her og to svarer utilfredse 7 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i køkkenet. To er neutrale og en svarer utilfreds Omkring varmen i det kreative rum har tre besvaret. En svarer tilfreds, en svarer neutral og 1 siger utilfreds Omkring varmen i mediefremvisningen har tre besvaret. En svarer tilfreds, en svarer neutral og 1 siger utilfreds 5 ud af 8 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med varmen i medietek. Her er 2 neutrale og 1 svarer utilfreds 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i gangarealerne. En svarer neutral, 1 siger utilfreds og 1 svarer meget utilfreds Der er en enkelt uddybende kommentar: Åbner en dør hvis der er for varmt 2.1.10 Omkring støj/lydforholdene i Kvarterhuset har brugerne svaret som følger: 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med støj/lydforholdene i cafeen. To er neutrale og 1 er utilfreds 8 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med støj/lydforholdene i det store møderum. To er neutrale og to er utilfredse

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 9 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

5 ud af 7 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med støj/lydforholdene i undervisningen (mødelokale). En er neutral og en er utilfreds 2 ud af 5 siger at de er tilfredse med støj/lydforholdene i træ-værkstedet. Her er 2 neutrale og en svarer utilfreds Omkring støj/lydforholdene i det ”sorte” værksted har tre besvaret. To er neutrale og 1 er utilfreds Omkring støj/lydforholdene i legetek har fem besvaret. En er meget tilfreds, 1 er tilfreds, 1 er neutral og to er utilfredse 9 ud af 12 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med støj/lydforholdene i køkkenet. To er neutrale og en er utilfreds Omkring støj/lydforholdene i det kreative rum har fire besvaret. En er meget tilfreds, en er tilfreds, en siger neutral og en er utilfreds Omkring støj/lydforholdene i mediefremvisningen har 3 besvaret. En er tilfreds, 1 svarer neutral og 1 siger utilfreds 5 ud af 7 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med støj/lydforholdene i medietek. Her er 1 neutral og 1 er utilfreds 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med støj/lydforholdene i gangarealerne. En er neutral og en er utilfreds Der er en enkelt uddybende kommentar: Legetek har dårlig akustik

2.1.11 Med hensyn til diverse økologitiltag der er benyttet i huset, er der svaret følgende: Hvad syntes du om solcellerne på facaden? Her svarer 11 ud af 16 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med disse. Fire er neutrale og 1 er utilfreds. Hvad syntes du om det lille solvarmeanlæg – solfangeren? Her svarer 8 ud af 16 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Seks er neutrale, 1 er utilfreds og en svarer meget utilfreds Der er naturlig/hybrid ventilation i huset, hvad er din mening herom? Her svarer 8 ud af 13 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Tre er neutrale, 1 er utilfreds og en svarer meget utilfreds Hvad syntes du om de materialer der er benyttet i huset? Her svarer 10 ud af 15 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Fire er neutrale og 1 er utilfreds Der er en stor grad af dagslys ind i huset, hvad syntes du om det? Her svarer 10 ud af 14 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Tre er neutrale og 1 er utilfreds Glastilbygningen er opført til udnyttelse af passiv solenergi, hvad syntes du om denne? Her svarer 12 ud af 15 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. To er neutrale og 1 er utilfreds

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 10 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Huset er ved opførslen blevet forberedt til at kunne benytte regnvand til toiletskyl, hvad syntes du om det? Her svarer alle, dvs. 14 personer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse Husets forbrug af varme, el og vand visualiseres på en computerskærm, hvad syntes du om det? Her svarer 11 ud af 14 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Tre er neutrale Der er en enkelt uddybende kommentar: Hvis der ikke blev røget så meget ville klimaet være meget bedre 2.1.12 Omkring indretningsforholdene i Kvarterhuset har brugerne svaret som følger: 10 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen i cafeen. En er neutral 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen i det store møderum. En er neutral og en er utilfredse 5 ud af 7 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen i undervisningen (mødelokale). En er neutral og en er utilfreds 3 ud af 5 siger at de er tilfredse med indretningen i træ-værkstedet. Her er 2 neutrale Omkring indretningen i det ”sorte” værksted har tre besvaret. En er tilfreds, 1 svarer neutrale og 1 er utilfreds Omkring indretningen i legetek har fem besvaret. En er meget tilfreds, 3 er tilfredse og 1 er utilfreds 10 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen i køkkenet. En er neutral Omkring indretningen i det kreative rum har kun to besvaret. En er tilfreds og 1 siger neutral Omkring indretningen i mediefremvisningen har 4 besvaret. En er tilfreds og 3 svarer neutral 5 ud af 7 siger at de er meget tilfredse eller tilfredse med indretningen i medietek. Her er 2 neutrale 9 ud af 11 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen i gangarealerne. Her er 2 neutrale Der er fem uddybende kommentar: Huset er godt indrettet Kunne evt. undvære børneborde i legestue og så spise i et af de andre lokaler, så gav det mere plads Godt med flere toiletter I mødelokalerne er bordene for tunge at flytte rundt med I legeteket fylder de store ”puder” for meget

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 11 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Tilfredsheden med solafskærmningen blev undersøgt og her svarende brugerne følgende: To er meget tilfredse, 3 tilfredse, 7 neutrale og 1 utilfreds, altså i alt 13 besvarelser. 2.1.13 Et af de sidste afsnit omhandlede hvorledes Kvarterhuset fungerer i f.t. kvarteret, her svarede brugerne således: Fungerer huset godt i Kvarteret? Ud af 16 svarer 14 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. To er neutrale Er der et tilfreds antal brugere? Ud af 15 svarer 11 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. To er neutrale og to er utilfredse Er åbningstiderne gode? Ud af 15 svarer 13 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. To er neutrale Har huset haft indflydelse på din livskvalitet? Ud af 17 svarer 13 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Fire er neutrale Til spørgsmålet om denne type forsamlingshus kan anbefales andre steder, svarer 14 ud af 14 enten med et meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende! Der er en enkelt uddybende kommentar: Er handicapvenligt 2.1.14 Den sidste kolonne i spørgeskemaet er til brug for yderligere kommentarer. Dette har seks brugere benyttet sig af: Det er altid dejligt at komme i huset og man får altid god behandling af Preben, Jette og hvem man ellers henvender sig til. Tak for det. Huset burde være røgfrit Der kunne laves en rengøringsordning med ledige fra kommunen. Aflåsningen kan nogle gang om aftenen være vanskelig Huset virker pænt og indbydende Ønsker ryge-fri lokaler

For uddybende resultater se bilag A.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 12 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

2.2

Gademix – resultater

Der blev sendt 19 skemaer ud til navngivne personer; - navne oplyst fra leder Preben Nielsen. Modtog retur 13 skemaer, hvoraf tre ikke var udfyldt, dette medfører en besvarelsesprocent på 5 3%. Der er 7 kvinder og 3 mænd som har svaret. I profession varierede dette naturligvis. Der var f.eks. pædagogmedhjælper, serviceassistent, hestetræner, murer, studerende, plejefamilie, opsynsperson samt daglig leder blandt de personer der har besvaret spørgeskemaet. Alderen varierede fra 18 til 53 år og med en gennemsnitsalder på 29½ år. I flg. besvarelserne bruges alle tre lokaliteter i Værestedet. Til spørgsmålet om hvor længe den pågældende er kommet i Værestedet lyder svarene: ”fra de seneste 3 uger” til ”siden ibrugtagningen af Værestedet”. Hovedparten – dvs. 80% er kommet i Værestedet i minimum 7 måneder eller mere. Tilbudene i cafeen benyttes kun af 2, hvorimod 8 svarer at de ikke benytter cafeen. Det sidste generelle spørgsmål handlede om indeklima-sygdomme, og her svarede hovedparten – nemlig 6 at de ikke lider af astma, høfeber eller eksem. En lider af astma, 1 af høfeber og en svarer at næse og øjne løber. Derudover er der en enkelt der svarer, at vedkommende reagerer på skimmelsvamp. 2.2.1 Det generelle indtryk af Gademix har gennemgående fået nogle flotte karakterer: 5 ud af 8 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med musik-lokalet. To er neutrale og 1 svarer utilfreds 9 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med kontoret 10 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fællesrummet 7 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med Værestedets ”ydre” udseende. Tre er neutrale Der er to kommentarer: Akustikken er dårlig, musikken lyder dårlig Stedet fungerer godt og holder til de unge. Kunne have ønsket sig en dør i musikrummet – i stedet for en branddør – de unge vil bare åbne den og det kan den knap holde til. Hellere betongulv end vinyl 2.2.2 I det efterfølgende ses rumtemperaturerne i lokalerne:

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 13 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturerne i musiklokalet. En er neutrale og 1 er utilfreds 8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturen i kontoret. Her er 1 utilfreds 10 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med temperaturen i fællesrummet Der er to kommentarer: Rigtig koldt Kan virke koldt når man sidder stille 2.2.3 I det efterfølgende fugtforholdene i lokalerne:

ses

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fugtigheden i musiklokalet. To er neutrale 9 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fugtigheden i kontoret 9 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med fugtigheden i fællesrummet. Her er 1 neutral Der er ingen uddybende kommentar. luftfugtigheden i Værestedets lokaliteter.

Og

alt i alt er der tilfredshed med

2.2.4 Omkring ventilationen i Værestedet har brugerne svaret som følger: 7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i musiklokalet. To er neutrale 8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i kontoret. Her er 1 neutral 10 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med ventilationen i fællesrummet Der er en enkelt uddybende kommentar: ”der kan forekomme træk” 2.2.5 I det efterfølgende ses svarene vedrørende tilfredsheden omkring lysforholdene i lokalerne: 8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i musiklokalet. En er neutral 9 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i kontoret 10 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lysforholdene i fællesrummet Der er ingen uddybende kommentar.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 14 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

2.2.6 Omkring dagslysforholdene i Værestedet har brugerne svaret som følger: 8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i musiklokalet. En er utilfreds 9 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i kontoret 8 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagslysforholdene i fællesrummet. To er neutrale Der er ingen uddybende kommentar. 2.2.7 I det efterfølgende ses svarene vedrørende tilfredsheden omkring lugtforholdene i lokalerne: 7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i musiklokalet. To er neutrale 7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i kontoret. To er neutrale 8 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med lugtforholdene i fællesrummet. To er neutrale Der er ingen uddybende kommentarer. 2.2.8 Omkring trækforholdene i Værestedet har brugerne svaret som følger: 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i musiklokalet. To er neutrale og 1 svarer utilfreds 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i kontoret. Tre er neutrale og 1 svarer utilfreds 7 ud af 10 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med trækforholdene i fællesrummet. Tre er neutrale Der er en enkelt uddybende kommentar: ”der kan forekomme træk” 2.2.9 I det efterfølgende varmeforholdene i lokalerne:

ses

svarene

vedrørende

tilfredsheden

omkring

7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i musiklokalet. To er neutrale 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i kontoret. En er neutral og to svarer utilfreds 7 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med varmen i fællesrummet. En er neutral og 2 er utilfredse Der er en enkelt uddybende kommentar: ”kunne måske godt være lidt varmere, der kan være koldt”

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 15 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

2.2.10 Omkring støj/lydforholdene i Værestedet har udskrifterne af skemaerne desværre ikke været gode, og på en del af disse er denne del af spørgsmålene simpelthen ikke blevet besvaret, da det ikke har været muligt for brugerne at læse dette. Det er beklageligt, da det havde været et interessant område grundet de mange unge brugere af Værestedet. Til orientering er der kun indkommet to besvarelser her. 2.2.11 Med hensyn til diverse økologitiltag der er benyttet i huset, er der svaret følgende: Hvad syntes du om solcellerne på facaden? Her svarer 7 ud af 9 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med disse. To er neutrale Hvad syntes du om det lille solvarmeanlæg – solfangeren? Her svarer 8 ud af 10 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. To er neutrale Der er naturlig/hybrid ventilation i huset, hvad er din mening herom? Her svarer 9 ud af 10 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. En er neutral Hvad syntes du om de materialer der er benyttet i huset? Her svarer 6, at de er tilfredse. Fire er neutrale Der er en stor grad af dagslys ind i huset, hvad syntes du om det? Her svarer 10 ud af 10 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse Glastilbygningen er opført til udnyttelse af passiv solenergi, hvad syntes du om denne? Her svarer 8 ud af 9 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. En er neutral Huset er ved opførslen blevet forberedt til at kunne benytte regnvand til toiletskyl, hvad syntes du om det? Her svarer alle, dvs. 10 personer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse Husets forbrug af varme, el og vand visualiseres på en computerskærm, hvad syntes du om det? Her svarer 7 ud af 10 at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Tre er neutrale Der er tre uddybende kommentarer: Syntes der burde være mere byggeri som dette Syntes at huset fungerer Går ikke meget op i det tekniske 2.2.12 Omkring indretningsforholdene i Værestedet har brugerne svaret som følger: 6 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen af musiklokalet. Tre er neutrale 8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen af kontoret. En er neutral

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 16 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

8 ud af 9 siger at de er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen af fællesrummet. En er neutral Tilfredsheden med solafskærmningen blev undersøgt og her svarende brugerne følgende: En er meget tilfreds, 5 tilfredse og 3 neutrale - i alt 9 besvarelser. 2.2.13 Et af de sidste afsnit omhandlede hvorledes Værestedet fungere i f.t. kvarteret, her svarede brugerne således: Fungerer Gademix godt i Kvarteret? Ud af 10 svarer 9 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En er neutral Er der et tilfreds antal brugere? Ud af 10 svarer 8 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En er neutral og 1 er utilfreds Er åbningstiderne gode? Ud af 10 svarer 9 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En er neutral Har huset haft indflydelse på din livskvalitet? Ud af 10 svarer 9 enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En er neutral Til spørgsmålet om denne type ”forsamlingshus” kan anbefales andre steder, svarer 10 ud af 10 enten med et meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende! Der er en enkelt uddybende kommentar: ”Jeg mener klart, at Gademix er med til at gøre en forskel i kvarteret” 2.2.14 Den sidste kolonne i spørgeskemaet er til brug for yderligere kommentarer. Dette har en bruger benyttet sig af og skriver: ”Har arbejdet i kvarteret i 4 år inden Gademix startede. Jeg tror meget på Kvarterhuset og Gademix som normsætter og holdningsdannende. Der er her en reel og realistisk mulighed for at gøre en forskel i et ellers råt kvarter. Omgangsformen og tonen for den gruppe børn og unge, der bruger Gademix, er rå og ensom”.

For uddybende resultater se bilag B.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 17 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

3. Konklusion Ikke overraskende er der stor forskel på gennemsnitsalderen i de to huse – Kvarterhuset og Gademix. I Kvarterhuset er gennemsnitsalderen 54 år og i Gademix ca. 25 år yngre, nemlig gennemsnitligt 29½ år. Dette medfører også at husene bliver benyttet meget forskelligt. I Kvarterhuset benyttes mødelokaler og EDB flittigst. I Gademix er det alle tre lokaler der benyttes. De fleste brugere er gode kendere af henholdsvis Kvarterhuset og Gademix. Specielt i Kvarterhuset er over 60% af de spurgte kommet i huset i mere end 2 år. Cafeen benyttes en del af Kvarterhus-brugerne, men ikke i særlig grad af Gademix brugerne. Hovedparten af brugerne lider ikke nævneværdigt af indeklimasygdomme, som astma, høfeber, etc. For Kvarterhus-brugerne virker det som om, at den største gene er rygning. Dette gælder naturligvis for ikke-rygerne. Det generelle indtryk af henholdsvis Kvarterhuset og Gademix har fået nogle gode karakterer med på vejen, idet langt hovedparten er tilfredse eller endog meget tilfredse med diverse lokaliteter. Lokalet som flest er utilfredse med er ”det sorte værksted”. På den anden side er der meget få brugere her – fem i alt, så det er svært at drage endeligt konklusioner her. Derudover er der en kommentar om, at der gerne måtte være flere røgfrie rum. I Værestedet er det musik-lokalet der får den dårligste karakter. Her siges det at akustikken er dårlig og musikken derfor også lyder dårlig. Rumtemperaturerne får generelt gode karakterer. På den anden side er der nogle bemærkninger om at der er for koldt om vinteren og for varmt om sommeren. Sammenholdes besvarelserne med de målte værdier stemmer dette ikke helt overens. Mediefremvisningen og medieteknik er f.eks. hårdt belastet en stor del af sommeren. Dette fremgår dog ikke af spørgeskemaerne, så enten har brugerne af mediefremvisningen og medieteknik ikke besvaret spørgeskemaet eller også oplever brugerne ikke de høje temperaturer som noget problem. Noget kunne tyde på det sidste, da der bliver klaget lidt over at det virker for koldt ved længere tids ophold i møderum og undervisning, men ifølge temperaturmålingerne ligger disse tilfredsstillende stort set hele året, og endog med overtemperaturer i juli og august måned sidste år. Der er 1 ud af 3 der svarer utilfreds mht. legetek, og kommentaren er at legetekets gulv virker koldt og der virker indelukket. Da det bl.a. er små børn – dagplejen, der bruger legeteket, kan der reel set godt være et problem med for lave temperaturer i dette lokale. Mht. fugtigheden i de to huse virker brugerne tilfredse og uden nævneværdige kommentarer.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 18 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Ventilationsforholdene virker tilfredsstillende i Værestedet, der er en enkelt bemærkning om, at der kan forekomme træk. I Kvarterhuset er der nogle interessante kommentarer, bl.a. at man åbner vinduer i Legetek. Dette kan netop medføre, at ventilationsstrategien ”ødelægges”, hvilket måske er årsag til, at der ses overtemperaturer i netop dette lokale. I sommerperioden 2005 var der på udvalgte 14 dage i juli måned 75% af tiden, hvor temperaturerne var over 24 oC! (se side 14 i målerapporten for 2005). Men blev vinduerne samtidig åbnet i denne periode og der var meget høje udetemperaturer, vil ventilationsanlægget ikke have en chance for at ”følge med”. Omkring ventilationen i henholdsvis det ”sorte værksted” og træ-værkstedet siger en af brugerne, at der ikke er udluftning nok ved støvende arbejde. Lysforholdene i de to huse er gennemgående besvaret med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Eneste lidt negative kommentar er at der kan være for mørkt i cafeen. Dagslysforholdene beskrives som værende meget tilfredsstillende og tilfredsstillende i Værestedet. I Kvarterhuset er der lidt mere delte meninger og en del der har svaret ”neutral” til spørgsmålet, men en interessant kommentar er at der trænger for lidt dagslys ind i lokalerne og at specielt cafeen kan virke mørk. Bufferzonen tager helt sikkert en del af dagslysindfaldet i de bagvedliggende lokaler, og eneste måde at undgå for mørke lokale er at anvende meget lyse overflader på vægge, loft og gulv. Derudover kan der benyttes ovenlysvinduer, hvis dette er muligt, i så fald vil dagslyset komme langt ind i rummet. Til spørgsmålet om der er generende lugte, er svaret for begge huse, at dette ikke er tilfældet. Vedrørende trækforhold i de to huse, er kommentarerne til Værestedet, at der kan forekomme træk. For Kvarterhuset er det primært i det store mødelokale der siges at kunne forekomme træk. På den anden side er der ingen der svarer utilfreds eller meget utilfreds omkring træk, så alt i alt må svarerne tolkes til at dette ikke forekommer. Mht. opvarmningen og varmeforholdene i Kvarterhuset svarer en del, at forholdene er tilfredsstillende, men der er også nogle der svarer utilfredsstillende. Dette gælder specielt det store møderum, undervisningen, legetek og medietek. Der er en enkelt kommentar, nemlig at man ”åbner en dør, hvis der bliver for varmt”. Dette medfører, at styringen af den hybride ventilation ikke får de ”sande” oplysninger, og at styringen af den hybride ventilation dermed bliver besværliggjort. I Værestedet er der lidt utilfredshed med både kontoret og fællesrummet, og kommentaren er ”kunne godt være lidt varmere, der kan være koldt”. Støj og lydforholdene svarer hovedparten at disse er tilfredsstillende i Kvarterhuset, men der er dog enkelte der har svaret utilfreds. Lydforholdene bliver beskrevet som utilfredsstillende i cafeen (dog kun 1 ud af 9), i møderummet (2 ud af 12), i undervisningen (1 ud af 7), træ-værkstedet (1 ud af 5), i det ”sorte” værksted (1 ud af 3), i legetek (2 ud af 5), i køkkenet (1 ud af 12), i det kreative rum (1 ud af 3), i

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 19 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

mediefremvisningen (1 ud af 3), i medietek (1 ud af 7) og i gangarealet ligeledes 1 ud af 11. Eneste kommentar er dog at ”legetek har dårlig akustik”. Desværre har udskrifterne af støj/lydforholdene i Værestedet ikke været læselige. Det er beklageligt, da det havde været et interessant område grundet de mange unge brugere af Værestedet. Økologitiltagene i de to huse har generelt fået nogle positive besvarelser fra brugerne af Værestedet. Brugerne har bl.a. to kommentarer: 1) ”Syntes at der burde være mere byggeri som dette” og 2) ”syntes at huset fungerer”. For Kvarterhuset er der følgende resultater vedr. økologitiltagene: hovedparten er tilfreds med solcelleanlægget, mht. solfangeren er der ikke så mange positive tilbagemeldinger. Halvdelen er tilfreds, men de resterende siger enten neutrale eller utilfredse. Der er dog ingen uddybende forklaring på disse besvarelser. Den hybride ventilation er primært blevet betragtet som positiv, men der er dog to ud af 13, der svarer enten utilfreds eller meget utilfreds. Mht. materialevalget er alle stort set tilfredse. Det at der er lagt vægt på dagslysandelen er også blevet vægtet positivt hos de fleste. Det samme gælder for glastilbygningen, som er en bufferzone, her er stort set alle positive. Måske lidt overraskende svarer alle, dvs. 14 ud af 14, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at Kvarterhuset er forberedt til at udnytte regnvand til toiletskyl. Slutteligt blev brugeren spurgt om de er tilfredse med visualiseringen af energiforbrugene. Her svarer alle positivt. Der er en enkelt kommentar: ”hvis der ikke blev røget så meget ville klimaet være meget bedre”. Omkring indretningsforholdene i Kvarterhuset er der gennemgående svaret meget positivt. Der er her fem kommentarer: 1) ”huset er godt indrettet”, 2) ”kunne evt. undvære børneborde i legestue og så spise i et af de andre lokaler, så gav det mere plads”, 3) ”godt med flere toiletter”, 4) ”i mødelokalerne er bordene for tunge at flytte rundt med” og sidst ”i legeteket fylder de store ”puder” for meget”. I Værestedet har besvarelserne vedr. indretningsforholdene ligeledes været meget positive og der var ingen uddybende kommentarer. Mht. muligheden for solafskærmning i Kvarterhuset svarede kun 1 ud af 13, at vedkommende var utilfreds med denne. Der var ingen uddybende forklaring. I Værestedet var alle stort set tilfredse eller neutrale. Et af de sidste og interessante spørgsmål i spørgeskemaet omhandlede, hvorledes husene (Kvarterhuset og Værestedet) fungerer i lokalkvarteret. I Kvarterhuset er alle enige om at huset fungerer godt i kvarteret. Elleve ud af 15 svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med antallet af brugere. Her er 4 enten neutrale eller utilfredse. Stort set alle syntes at åbningstiderne er gode. Til spørgsmålet om huset har haft indflydelse på deres livskvalitet svarer 13 ud af 17 ”ja” eller ”ja meget”. Det sidste spørgsmål i kategorien var om denne type forsamlingshus kan anbefales andre steder, her svarer 14 ud af 14 ”JA”! Der var et enkelt uddybende kommentar: ”er handicapvenligt”.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 20 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

I Værestedet er alle enige om at huset fungerer godt i kvarteret. Otte ud af 10 svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med antallet af brugere. Her er 2 enten neutrale eller utilfredse. Stort set alle syntes at åbningstiderne er gode. Til spørgsmålet om huset har haft indflydelse på deres livskvalitet svarer 9 ud af 10 ”ja” eller ”ja meget”. Det sidste spørgsmål i kategorien var om denne type forsamlingshus kan anbefales andre steder, her svarer 10 ud af 10 ”JA”! Der var et enkelt uddybende kommentar: ”jeg mener klart, at Gademix er med til at gøre en forskel i kvarteret”. Den sidste del af spørgeskemaet var tiltænkt diverse betragtninger og kommentarer. Følgende seks punkter blev nævnt i f.m. Kvarterhuset: 1) Det er altid dejligt at komme i huset og man får altid god behandling af Preben, Jette og hvem man ellers henvender sig til. Tak for det, 2) Huset burde være røgfrit, 3) Der kunne laves en rengøringsordning med ledige fra kommunen, 4) Aflåsningen kan være vanskelig nogle gang om aftenen, 5 Huset virker pænt og indbydende og 6) Ønsker ryge-fri lokaler. Værestedets brugere havde følgende kommentarer: ”Har arbejdet i kvarteret i 4 år inden Gademix startede. Jeg tror meget på Kvarterhuset og Gademix som normsætter og holdningsdannende. Der er her en reel og realistisk mulighed for at gøre en forskel i et ellers råt kvarter. Omgangsformen og tonen for den gruppe børn og unge, der bruger Gademix, er rå og ensom”.

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 21 af 22


Indeklimaet i Kvarterhuset

Bilagsoversigt Bilag nr.

Bilag navn

A B

Resultater fra spørgeskemaerne i Kvarterhuset Resultater fra spørgeskemaerne i Værestedet

Spørgeskema resultater vedr. Indeklimaet i Kvarterhuset, Kolding 22 af 22

Spørgeskemaundersøgelse om indeklima - rapport  

Indeklimaet - resultatet af en spørgeskemaundersøgelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you