Page 1

01 Front Cover Thaiprint#90_pc3.indd 1

28/1/2555 16:22:17


Ad Green Serie_m19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/18/11

4:14 PM


03 Ad vertisement pc3..indd 1

27/1/2555 0:47:08


ad Cannon#89 pr2_m14.pdf

1

29/9/2554

22:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ประสิทธิภาพเหนือคูแขง ที่ไรขีดจำกัดในการพิมพและผลกำไร

คุณภาพงานพิมพที่เหนือกวา / การจัดเรียงชุดเอกสารแบบมืออาชีพ / การบริการที่เปนหนึ่ง คนพบโอกาสทางธุรกิจใหมกับ แคนนอนดวยโซลูชั่นการพิมพดิจิตอล ตอบสนองอยางรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได ประหยัดคาใชจาย และสามารถพิมพงานไดอยางสะดวกสบายเพือ่ ความมัน่ ใจในคุณภาพ งานพิมพที่ใหกับลูกคาของคุณไดอยางแนนอน แคนนอนไดพัฒนา ความสามารถในการจัดการคาสี และการสรางความหลากหลายใน การพิมพ เพื่อเพิ่มมูลคาใหธุรกิจของคุณ ชวยใหคุณตอบสนอง ความตองการและใหบริการลูกคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.canon.co.th สนใจติดตอ โทร. 0-2344-9999 ตอ 771, 785

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด 179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 9-10 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2344-9999 ตอ 771, 785


Ad T-Phaibul#86-m19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/19/10

3:45 PM


ad_BJC_Black.pdf 1 27/12/2554 15:26:33

06-07 AD BJC pc3.indd 6

27/1/2555 1:25:29


Progressive Profitable Printing

06-07 AD BJC pc3.indd 7

27/1/2555 1:07:09


∂Ÿ° µâπ∑ÿπÀ¡÷° ’µË” ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫‡§√◊ËÕßæ‘¡æå„π√–∫∫ ¥‘®‘µÕ≈ ’™π‘¥Õ◊ËπÊ ‡√Á« 9,000 ·ºàπ/™—Ë«‚¡ß æ‘¡æåµàÕ‡π◊ËÕ߉¥â ‰¡àµ‘¥¢—¥ ¥’ „™âß“πßà“¬ „Àâ ”‡π“§¡™—¥ ·≈–‡ªìπÀ¡÷°™π‘¥°—ππÈ”

Print on demand ●

∫√‘…—∑

400 Õ“§“√‰æ√‘‚´à (ª√–‡∑»‰ °¡.4 ·¢«ß∫“ ‚√®πå°‘®®“ ™—Èπ 10 À¡Ÿ ∑¬) ®”°—¥ à 11 ßπ“ ‡¢µ∫“ß π“ °√ÿ߇∑æ¡À“∂.∫“ßπ“-µ√“¥ π§√ 10260

● ∫√‘…—∑ √‘‚´à (ª√–‡∑»‰∑¬)

®”°—¥ 400 Õ“§“√‰æ‚√®πå°‘®®“ ™—Èπ 10 À¡Ÿà 11 ∂.∫“ßπ“-µ√“¥ °¡.4 ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10260

● ●

æ◊Èπ∑’Ëæ‘¡æå A3 µ—¥µ° æ‘¡æå ‰¥â‡√Á« Ÿß ÿ¥ 150 ·ºàπ/π“∑’ æ‘¡æåß“π  ÕßÀπâ“Õ—µ‚π¡—µ‘ ‡ªìπ Network Printer ‰¥â

æ‘¡æå ’Ë ’®”π«π¡“°À√◊ÕπâÕ¬ ∫√‘…—∑ √‘‚´à (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

‡≈¢∑’Ë 825 Õ“§“√‰æ‚√®πå°‘®®“ ™—Èπ 10 ∂.∫“ßπ“-µ√“¥ ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °√ÿ߇∑æœ 10260 ‚∑√. 0-2361-4643 www.riso.co.th À√◊Õ www.riso.co.jp ad riso#89-m14.indd 1

11/18/11 4:31 AM


Y

09 Ad SIEGWERK #90_pc3.indd 1

30/1/2555 15:47:13


Thai Print Magazine ฉบับที่ 90 ขอกลาวสวัสดีปใหมป 2555 รับ ขวัญพี่นองชาวไทยที่ผานมหาอุ ทกภัย ครัง้ ใหญทไ่ี มเคยมีปรากฏมากอนในรอบ หลายสิบป สรางความเดือดรอนกับพี่ นองชาวไทยอยางไมนอ ยทางสมาคมการ พิมพไทย ก็เรงชวยเหลืออยางสุดกําลัง โดยจัดโครงการ “การพิมพไทยเทน้าํ ใจเพือ่ ผูป ระสบภัยน้ําทวม” รวมนําสิ่งของที่จําเปน เชน ถุงยังชีพ ยารักษาโรค รวมถึงเรือพาย ที่ไดรับบริจาคจากผูใจบุญรวมสละทรัพยสินเงินทอง และสละ แรงกายอยางสุดกําลังรวมเดินทางแจกถุงยังชีพใหกับประชาชน ที่ไดรับความเดือดรอน ซึ่งทางสมาคมฯ ก็ไดจัดเปน 3 ทริปพรอม ทั้งไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ทั้งพี่ๆ ทหารจากศูนย บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ ภาคที่ 2 สวนหนา นํารถและเรือ มาชวยเหลือในการเดินทางที่แสนจะยากลําบากอยางบรรยาย ไมถูก แตก็ผานพนไปดวยดีสรางความปติยินดีใหกับพี่นองชาว ไทยดวยกันปนน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขอเปนกําลังใจให กับทุกภาคสวนใหจงมีความสุขความเจริญกาวหนา พี่นองใน อุตสาหกรรมการพิมพที่ไดรับผลกระทบ ก็ขอใหกลับมาดําเนิน กิจการกันไดโดยเร็วไว... ฉบับนี้เลยตองขอสัมภาษณ คุณพรชัย รัตนชัยกานนท นายกสมาคมการพิมพไทย ที่ทานทุมเทเพื่อชวยเหลือพี่นอง ประชาชนอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ถามทานถึงความเดือดรอน ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไดรับผลกระทบมากนอยแคไหน แลว ทานมีวิธีการอยางไรที่จะชวยเหลือคนในอุตสาหกรรมการพิมพ อยางไรบาง ลองติดตามกันไดในเลม คอลัมนถัดมาก็ไดรับ เกียรติจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมการ พิมพไทยและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ได ใ ห สั ม ภาษณ ถึ ง ผลกระทบของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ แ ละ บรรจุภัณฑกระดาษไทยไดรับผลกระทบมากนอยแคไหน และ อนาคตขางหน าจะใชเวลานานขนาดไหนถึ ง จะฟน ให ก ลับ มา เปนปกติและจะเสริมสรางความแข็งแกรงในดานไหนบางใหลอง ติดตามอานกันไดในฉบับนี้เลยครับ และที่ขาดไมไดสําหรับการทําธุรกิจเราก็มีแนวคิดดีๆ ใน การทําตลาด “แนวคิดของการบริหารลูกคาสัมพันธหรือการทํา CRM นัน้ มีอะไรบางเปนองคประกอบหลักและมีประโยชนอยางไร กับธุรกิจของเราอยางไรถึงจะครองใจลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่ง สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในธุรกิจสิ่งพิมพสมัยใหมไดอีกดวย และมาสัมผัสกับโครงการดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยระหวางสอง ประเทศไดรวมมือกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม และ มุมมองใหมๆ ใหกบั นิสติ นักศึกษา นัน่ ก็คอื โครงการฝกอบรมเชิง ปฏิบตั กิ ารระหวางมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญีป่ นุ กับจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย (Chiba-Chula Student Workshop, CCU) โดยโครงการนี้เปนความรวมมือกันระหวางภาควิชาวิทยาศาสตร ทางภาพถาย และเทคโนโลยีการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยชิบะ ซึ่งถือวา เปนโครงการที่ดีมากครับ ที่จะพัฒนาความรูความสามารถที่ กวางไกลมากยิ่งขึ้นลองติดตามอานสาระความรูดีๆ ไดจากใน เลมเลยครับ

THE THAI PRINTING ASSOCIATION

Editor นายกสมาคม คุณพรชัย รัตนชัยกานนท อุปนายก คุณวิชยั สกลวรารุง เรือง, คุณวิรฬุ ห สงเสริมสวัสดิ์ คุณภาสกร วงษชนะชัย, คุณพิเชษฐ จิตรภาวนากุล คุณวรธนกร พุกกะเวส, คุณชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ, คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ คุณพงศธีระ พัฒนพีระเดช เลขาธิการ คุณพิมพนารา จิรานิธิศนนท ผูชวยเลขาฯ คุณนิธิ เนาวประทีป, คุณนภาพร โรจนวงศจรัส เหรัญญิก คุณผองเพ็ญ อาชาเทวัญ นายทะเบียน คุณคุณา เทวอักษร ปฎิคม คุณชินธันย ธีรณัฐพันธ ประชาสัมพันธ คุณประเสริฐ หลอยืนยง ที่ปรึกษานายกสมาคม คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ทีป่ รึกษา คุณมานิตย กมลสุวรรณ, คุณเกษม แยมวาทีทอง, คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย, คุณรังษี เหลืองวารินกุล, คุณชาญชัย ตระกูลยุทธชัย, คุณธนะชัย สันติชัยกูล, คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล, คุณสมชัย มหาสิทธิวัฒน, คุณสุรเดช เหลาแสงงาม, คุณมารชัย กองบุญมา, คุณอาคม อัครวัฒนวงศ, คุณสุรพล ดารารัตนโรจน, คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ, คุณสุจินตรา จรรยาทิพยสกุล, คุณวิธิต อุตสาหจิต, คุณสุพันธ มงคลสุธี, คุณวรกิจ เหลืองเจริญนุกุล, คุณธวัชชัย ยติถิรธํารง, คุณณรงคศักดิ์ มีวาสนาสุข, คุณชีวพัฒน ณ ถลาง, คุณดนัย ต. สุวรรณ, คุณจงอางศึก บุญยศิริกุล, คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย, คุณชัยรัตน อัศวางกูร, คุณวรพจน อมรเธียร, อ.พัชราภา ศักดิ์โสภิณ, คุณพัชร งามเสงี่ยม, ร.ศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ, อ.บุญเลี้ยง แกวนาพันธ, ผศ.ประทุมทอง ไตรรัตน, รศ.ผกามาศ ผจญแกลว, อ.ไพบูลย กลมกลอม, ศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล, ศ.วีระ โชติธรรมาภรณ, ดร.สุดา เกียรติกําจรวงศ, อ.สันติ ชื่นเจริญ, อ.สายพิณ ชูพงศ, ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ, รศ.สุณี ภูสีมวง, อ.สุริยันต เหลืองอราม ที่ปรึกษาพิเศษดานกฏหมาย คุณธนา เบญจาธิกุล

Special Thanks บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด เอื้อเฟอกระดาษที่ใชพิมพ thaiprint magazine โทรศัพท 0-2586-0777 โทรสาร 0-2586-2070 บริษัท เอ็ม.พี.ลักก ยูวี จํากัด ชวยเคลือบปกวารสารการพิมพไทยดวยดีตลอดมา เอ็ม.พี.ลักก. เพิ่มคุณคาใหงานพิมพ สวย รวดเร็ว ทันใจคุณ บริษัท สีทอง 555 จํากัด บริษัท สุนทรฟลม จํากัด บริษัท บางกอกบายนดิ้ง จํากัด

โทรศัพท 0-2425-9736-41 ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑซองทุกชนิด โทรศัพท 0-3441-7555 โทรสาร 0-3441-7599 ผูสนับสนุนการแยกสี ทําเพลท โทรศัพท 0-2216-2760-8, 0-2613-7008-17 ผูสนับสนุนการไสกาว โทรศัพท 02-682-217779

หนังสือเลมนี้พิมพดวยกระดาษคุณภาพ เพื่องานคุณภาพ PAPER

10 TPM_Editor_90_New pc3.indd 10

28/1/2555 13:17:05


Ad President-mac19.indd 1

1/9/10 5:17:04 PM


Content 18

Print News 18 40 44 73 144 145

56

การพิมพไทยเทน้ําใจเพื่อผูประสบภัยน้ําทวม เอชพีเผยแผนธุรกิจ ป 2555 สวัสดีปใหม 2555 สมาคมการพิมพไทย การชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย ป 2554 บริษัท เนชั่นไวด จํากัด เขารวมงานประชุมผูแทนจําหนายทั่วโลก ฉลองครบรอบ 5 ป Xingraphics ที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ณ กรุงปกกิ่ง ปดฉาก บาสเกตบอล “เจริญอักษร คัพ 2011” อยางสวยงาม

Thaiprint Cover Story 28

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

Print Business 50

Web to Print (W2P) / คุณกิตติ พรพิพัฒนวงศ

Print Interview 56 68 113

สัมภาษณ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล สัมภาษณ คุณพรชัย รัตนชัยกานนท รับมือกับสถานการณน้ําทวม / คุณภาสกร วงษธนะชัย

Global Printing Update 81

ทําการตลาดอยางไรใหอยูในใจลูกคาอยางยั่งยืน ตอนที่ 2 / คุณอรชุดา ประภาพงศพันธุ

Print Data

68 การชวยเหลือเยียวยา ผูประสบอุทกภัย ป 2554

73

91

อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน

Print Society 105

In Memory / Steve Jobs

Knowledge 122

รักรถ...ดูแลรถ...ดวยการลางรถอยางถูกวิธี

Young Printer 128

คุณปรเมศวร ปรียานนท

Print Laboratory 134

Health 146

134

CHIBA-CHULA Student Workshop / พิวัส สุขณียุทธ ปญหาสุขภาพและโรคผิวหนัง หลังน้ําทวม

Thai Print Magazine ปีที่ 14 ฉบับที่ 90

128

สมาคมการพิมพไทย

เลขที่ 311/1 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพท 0 2719 6685-7 โทรสาร 0 2719 6688 E-Mail : thaiprint@thaiprint.org, www.thaiprint.org Thai Print Magazine ฝายประชาสัมพันธ สมาคมการพิมพไทยจัดทําขึ้น เพื่อบริการขาวสาร และสาระความรูแกสมาชิกสมาคมการพิมพไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจขาวสารเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการพิมพในประเทศไทย ขอคิดเห็นและบทความตางๆ ในวารสารนี้เปนอิสรทรรศ ของผูเขียนแตละทาน สมาคมการพิมพไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอ

บรรณาธิการ อนันต ขันธวิเชียร ฝายบัญชี มยุรี จันทรรัตนคีรี

พิมพท่ี บริษทั ก.การพิมพเทียนกวง จํากัด 43 ซอยปราโมทย 3 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2235 3031 โทรสาร 0 2233 5064

12 ThaiPrint Magazine

12 TPM_Content90_New pc3.indd 12

26/1/2555 9:47:23


ad Ferrostaal Uniplex#90-m14.pdf

www.ferrostaal.co.th

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

1/18/12

7:58 PM


ad ferrostaal KOLBUS#90_m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

1/17/12

8:46 PM


Ad Greater #89-m14.indd 1

11/18/11 4:33 AM


AD_K-MORE+KPJ_m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/10/2554

14:39


AD_Yilee n8-10 Mac14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/10/2554

1:37


Print News

การพิมพไทย เทน้ำาใจเพื่อผูประสบภัยน้ำาทวม

การพิมพ์ไทยเทน้ำาใจเพื่อผู้ประสบภัยน้ำาท่วมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย และผู้มีจิตอาสาถ่ายภาพร่วมกันก่อนออกเดินทาง ณ กองดุริยางค์ทหารบก

“การพิมพไทยเทน้ำาใจเพื่อผูประสบภัยน้ำาทวม” ซับคราบน้ำาตาของพี่นองชาวไทยที่ไดรับผล กระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญในประวัติศาสตรไทยที่ไมเคยปรากฏมากอน เราจึงไดรวมพลังคลัง น้ำาใจจากคนในอุตสาหกรรมการพิมพ คณะกรรมการสมาคมการพิมพไทย และกลุม Young Printer รวมแรงรวมใจปนน้ำาใจบริจาคทั้งกำาลังทรัพย และสิ่งของอุปโภคบริโภคใหกับผูประสบภัยน้ำาทวม เพื่อเปนการชวยเหลือเยียวยาขวัญและกำาลังใจของพี่นองชาวไทยของเรา 18 ThaiPrint Magazine

18-24 TPM_New pc3.indd 18

28/1/2555 13:34:26


การพิมพไทยเทน้ำ�ใจเพื่อผูประสบภัยน้ำ�ทวม

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคม การพิมพ์ไทย ดีใจทีเ่ ห็นธารน้�ำ ใจทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธา ร่วมบริจาคส่งถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

มั่นใจได้ครับว่าถุงยังชีพทุกถุงถึงมือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จะทุ่มเทสุดแรงกายและใจ

คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง อุปนายกสมาคมการพิมพ์ไทยพร้อมผู้ร่วมเดินทาง และเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษานายก สมาคมการพิมพ์ไทยและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากมหาอุ ท กภั ย ครั้ ง ร้ า ยแรง ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทาง ด้ า นเศรษฐกิ จ และทรั พ ย์ สิ น ของ ประชาชนอย่ า งประเมิ น ค่ า ไม่ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ ชาวบ้านในหลายสิบจังหวัดทีป่ ระสบ ภัยกว่า 800,000 ครัวเรือน ส่งผล กระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง ประชาชนกว่า 3,000,000 คน ประชาชนจำ � นวนมากต้ อ งอพยพ และไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร น้�ำ ดื่มเพื่อการบริโภค ยารักษาโรค

ภาพบรรยากาศการลำ�เลียงถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งรีบ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ThaiPrint Magazine 19

18-24 TPM_New pc3.indd 19

28/1/2555 13:34:34


Print News

พี่น้องประชาชนแสดงความขอบคุณ อย่างสุดใจที่ได้รับความช่วยเหลือ จากสมาคมการพิมพ์ไทยในครั้งนี้

อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ นานาชนิด ผู้ประสบภัยจำ�นวนมาก ได้อาศัยอยู่กับน้ำ�ท่วมมาเป็นเวลา กว่าเดือนและบางพื้นที่อาจจะต้อง อยู่ในสภาพนี้อีกไม่ต�่ำ กว่า 1 เดือน ทางสมาคมการพิมพ์ไทย จึง ได้ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของพวก เราชาวอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทย ผูป้ ระสบภัยบางส่วน โดยจัดโครงการ “การพิมพ์ไทยเทน้�ำ ใจเพือ่ ผูป้ ระสบ ภัยน้ำ�ท่วม” โดยเป็นศูนย์กลางใน

รอยยิ้มบอกถึงความตื้นตันที่เห็นน้�ำ ใจคนไทยด้วยกัน ยื่นมือช่วยเหลืออย่างไม่หยุดหย่อน

การรับบริจาคเงิน เพื่อนำ�ไปจัดซื้อ สิง่ ของอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ ของพีน่ อ้ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลังจาก แจ้งข่าวสารกิจกรรมของสมาคมที่ จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนทยอยส่งเงินและ ของใช้จำ�เป็นจำ�นวนมาก โดยได้ ใช้ พื้ น ที่ ข องสมาคมเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในการรับสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิต ศรัทธา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันนัดหมายร่วมแรงร่วม

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยกันลำ�เลียงถุงยังชีพลงจากรถ เพื่อแจกให้กับผู้ประสบภัย

20 ThaiPrint Magazine

18-24 TPM_New pc3.indd 20

28/1/2555 13:34:39


การพิมพไทยเทน้ำ�ใจเพื่อผูประสบภัยน้ำ�ทวม

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย นำ�ทีมเหล่าจิตอาสาจากอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย

ใจกั บ การแพ็ ค ถุ ง ยั ง ชี พ จากคนใน อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย คณะ กรรมการพร้อมทั้งลูกหลาน และ เจ้าหน้าที่ของสมาคมการพิมพ์ไทย ที่ มี จิ ต อาสาทุ่ ม เทกั น อย่ า งไม่ รู้ จั ก เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้ายันค่ำ�ของคืน วันนั้นเพื่อให้ได้ถุงยังชีพตามจำ�นวน ที่กำ�หนดไว้ เพื่อจะขนไปบริจาคให้ ผู้ประสบภัยครั้งแรก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ในวันถัดมา ตามเวลานัดหมายเวลา 9.00 น. ณ กองดุริยางค์ทหารบก (ถนน

วิภาวดีรังสิต) คณะกรรมการของ สมาคมการพิ ม พ์ ไ ทยมากั น อย่ า ง พร้อมเพรียง และได้ร่วมถ่ายภาพ ไว้เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วม เสียสละแรงกาย และเวลาอันมีค่า เพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ ได้รบั ความเดือนร้อนอย่างแสนเข็ญ รถทหาร GMC บรรจุถุงยังชีพและ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นพร้อมแล้ว จำ�นวนสองคัน 9 โมงตรงได้เวลา ล้อหมุนมุ่งสู่ย่านเพชรเกษม ซึ่งเมื่อ เข้าเขตพืน้ ทีก่ จ็ ะเห็นน้�ำ ท่วมบนถนน

ซึ่งจะมีเพียงรถขนาดใหญ่เท่านั้นที่ วิ่งได้ และได้กลิ่นของน้ำ�เสียโชย มาแต่ไกล หลังจากถึงจุดนัดพบ ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทัพ ภาคที่ 2 ส่วน หน้า ลำ�เลียงถุงยังชีพขึน้ เรือไปพร้อม กับคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ ไทยและผู้ร่วมเดินทาง หรือขอใช้ คำ�ว่า จิตอาสาในครั้งนี้ ฝ่าธารน้ำ�ที่ ยังท่วมสูงส่งกลิ่นไปทั่วลำ�เรือ แม้ว่า แสงแดดในวันนั้นจะทำ�ให้ผู้ร่วมเดิน ทางร้อนเพราะแดดค่อนข้างแรง แต่

ThaiPrint Magazine 21

18-24 TPM_New pc3.indd 21

28/1/2555 13:34:43


Print News

ด้วยจิตอาสาทุกคนจึงกัดฟันสู้ ไม่มี เสียงบ่นจากใครเลย เพราะทุกคน เห็นความยากลำ�บากของผู้ประสบ ภัยที่เดือดร้อน และลำ�บากมากกว่า เรานัก อีกทั้งเวลาที่เราเห็นรอยยิ้ม และแววตาของผู้ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ย เหลือ ความเหน็ดเหนื่อยก็หายไป เป็ น ปลิ ด ท้ิ ง กลั บ กลายเป็ น ความ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ เยียวยาพี่น้องคนไทยด้วยกันที่ตก ทุ ก ข์ ไ ด้ ย ากบางท่ า นไร้ แ ม้ ก ระทั่ ง ที่พักพิง ตั้งแต่เริ่มเดินทางคณะ

กรรมการทุกท่านยอมเสียสละมาก แม้กระทั่งอาหารเที่ยงของวันที่ไป บริจาคนั้นก็ไม่มีเวลา และไม่มีท่าน ใดได้รับประทาน แม้แต่ท่านเดียว เพราะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จนหมดเกลี้ยงต้องขอยอมรับน้ำ�ใจ ของทุกๆ ท่านที่เสียสละได้ถึงขนาด นี้ หลังจากแจกถุงยังชีพเสร็จสิ้น ก็เดินทางกลับมาลงเรือ ณ จุดขึ้นรถ GMC เพื่อส่งคณะกรรมการสมาคม การพิมพ์ไทย และจิตอาสาทุกท่าน กลับมายังกองดุรยิ างค์ทหารบกก่อน

ที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันกลับสู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมชาร์จพลังไว้ ร่วม เดินทางในกำ�หนดการณ์อีกครั้ง กำ�หนดการ ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ตามเวลาที่ ได้นัดหมายเช่นเดิม 9.00 น. มีทั้ง คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ท่ านที่ เ คยมาครั้ งที่ แ ล้ ว และท่ า นที่ ยังไม่เคยมาก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพไว้ ก่ อ นจะออกเดิ น ทางในวั น นี้ จ ะไป ช่วยบริจาคกันที่ย่านนนทบุรี โดยมี เป้าหมาย เพื่อเข้าไปมอบถุงยังชีพ

สภาพความยากลำ�บากในการเดินทางเข้าถึงผู้ประสบภัย ที่อยู่ด้านในอย่างที่เห็นในภาพ 22 ThaiPrint Magazine

18-24 TPM_New pc3.indd 22

28/1/2555 13:34:48


การพิมพไทยเทน้ำ�ใจเพื่อผูประสบภัยน้ำ�ทวม

ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในโซนที่ลึก และความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง พื้นที่มากนัก ซึ่งในวันนี้มีจ�ำ นวนผู้ ร่วมเดินทางมากกว่าครั้งแรกเพราะ เป็นวันเสาร์ บางท่านเป็นผู้ประสบ ภัยเองแต่ก็ยังอดที่จะมาร่วมแสดง น้ำ�ใจไม่ได้เพราะเห็นคนอื่นเขาแย่ กว่าลำ�บากกว่าจึงอยากจะเป็นจิต อาสาในโครงการ “การพิมพ์ไทย เทน้ำ�ใจเพื่อผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม” ในครั้งนี้ รถถึงจุดขึ้นเรือเจ้าหน้าที่ ทหารและผู้ร่วมเดินทางช่วยกันลำ�

เลียงสิ่งของที่ตระเตรียมมาบริจาค มีทั้งถุงยังชีพ ยารักษาโรค เรือพาย ส้ ว มกระดาษและหนั ง สื อ สำ � หรั บ อ่านในยามว่างช่วยคลายเครียดได้ นอกจากนั้นยังมีข้าวกล่องเหมือน กับครัง้ แรก แต่มจี �ำ นวนมากกว่าเดิม เพราะครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางเยอะขึ้น แม้ความยากลำ�บากในการเดินทาง เข้ า ไปช่ ว ยพี่ น้ อ งประชาชนจะยั ง เหมือนเดิมสายลมปนแสงแดดแผด เผาจนหน้าเกรียม แต่พวกเหล่า จิ ต อาสาทุกท่านก็ไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมการพิมพ์ไทยและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจอย่างสุดกำ�ลัง (ขวา)

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการ พิมพ์ไทยร่วมออกช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย ทุกพื้นที่ทุกวันที่จัดขึ้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ผ่านเข้ามาร่วมถึง กลิ่นอันไม่พึง ประสงค์ แต่ก็ยังมุ่งหน้าไปสู่บ้าน พีน่ อ้ งทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเร่งแจก ถุ งยั งชี พให้ ทั่ ว ถึ งเท่ า ที่ จ ะสามารถ ทำ�ได้ก่อนพลบค่ำ�จนสุดกำ�ลังกาย และใจ เมื่อถุงยังชีพใบสุดท้ายส่ง ถึงมือผูป้ ระสบภัย หัวเรือก็เบนกลับ เพื่ อ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะกรรมการ สมาคมการพิมพ์ไทยกลับยังจุดขึ้น เรือ เสร็จสิ้นภารกิจอันหนักหน่วง ที่ทุกท่านต่างเสียสละเวลา และ ThaiPrint Magazine 23

18-24 TPM_New pc3.indd 23

28/1/2555 13:34:52


Print News

แรงกายสุดกำาลัง เพื่อทำาหน้าที่จิต อาสาสู่สาธารณะชน ต่อมาอีกหนึ่ง สัปดาห์ ทางสมาคมก็ได้จัดถุงยังชีพ ที่ยังเหลืออีกประมาณ 500 ถุง ออกไปแจกให้กบั ประชาชนแถวซอย กันตนา อ.บางใหญ่ นนทบุร ี ใช้เวลา แจกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จบสิ้นภารกิจ โดยสรุปทั้ง 3 วัน ภารกิจนี้ พวกเราได้แจกจ่ายถุงยังชีพไปกว่า 3,000 ถุง และข้าวกล่องพร้อม รับประทานอีกไม่น้อยกว่า 3,000 กล่อง ถึงแม้ภาระกิจนี้จะสิ้นสุด แต่ สมาคมการพิมพ์ไทยก็ยงั ไม่ได้หยุดที่ จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนต่อไป อาจจะเป็นการส่ง ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปด้วย สิ่งของที่ยังมีส่งเข้ามาและส่งต่อไป ดีพร้อมทีก่ ลับมายืนหยัดอย่างมัน่ คง ยังหน่วยงานต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบ ขอ ต่อไปครับ เป็นกำาลังใจให้พน่ี อ้ งชาวไทยทุกท่าน

ส่งมอบเรือจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยไว้ใช้ดำารงชีพ

หยาดเหงื่อแรงกายของผูมีจิตอาสาแบงปนนำ้าใจ ให ผู  รั บ ด ว ยความป ติ ยิ น ดี กั บ ธารนำ้ า ใจของพี่ น  อ ง ชาวไทยด ว ยกั น ต า งหยิ บ ยื่ น ความช ว ยเหลื อกั นโดย ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ขอใหผูประสบภัยทุกทานจงขาม ผานพนอุทกภัยรายนี้ โดยรอดปลอดภัยกันทุกคน (จากซ้าย) คุณบีทริก เธียรนุกุล คุณพิมพ์นารา จิรานิธศิ นนท์ คุณประเสริฐ หล่อยืนยง ร่วมช่วย เหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ 24 ThaiPrint Magazine

18-24 TPM_New pc3.indd 24

28/1/2555 13:34:56


25 Ad CMC#89_m14.indd 1

1/28/12 11:53 PM


ad Toyoink _m14.indd 1

1/26/12 9:57 PM


Ad bottcher#85-m19.indd 1

6/15/10 9:59:28 AM


kԖŠ¢Žqœ¥‡›™k–p…Ž~‰š|z× ~š¥mŒñ–p”Žšj ¥€m§‚§Ž‹ž m›ŠŽ™¥–ž‹} Œ™}šƒ“ž k‚›}jŒ™}›’~š®p¦~Ó  ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ m›Š¥Œ¬¨‚j›Œ‡Š‡× ^W^ ^W^ ^W^ ^W ^ m›Šq¡jŒ™}›’ Š›~Œy›‚ “¢p“¡} jŒ™¦“©ˆˆÏ› k‚›} jW‹W“ j›Œ¨sԇŽšpp›‚©ˆˆÏ›“¢p“¡} sӐp–¡|”‰¢Š€ž­¥”Š›™“Š Œ™}šƒm›Šs ®‚€ž­¥”Š›™“Š 

Œ™ƒƒ+@RDQ$KDBSQNRS@SHB3Q@MREDQ “¢p“¡}COHWCOHƒ~ “¢p“¡} ¥r} ^W ^Ÿp^W ^ k‚›}‡¥‘’ ŠŠ WŠŠ Ÿp ŠŠ W ŠŠ Ÿp¦jŒŠ   ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ /G@RD5 ^W ^W ^ ‚Ô–‹jÓ› 6 ŸpOC Ÿp1'

PUNCH UNIT-U1 (2H) / W1 (4H FR) / X1 (4H SE) / V1 (2/3H) Œ¢„¦ƒƒ€ž­¥q›™jŒ™}›’ ~}~š®p©Ôjšƒs¡}sš®‚¥Œž‹p¥–j“›ŒŒŒŠ}›¦ƒƒ¥‹¬ƒŽ} k‚›}jŒ™}›’ /4-"'4-(3 4 j›Œ¥q›™¦ƒƒŒ¢  1   /4-"'4-(3 6 j›Œ¥q›™¦ƒƒŒ¢ %1  +31 ^W^   /4-"'4-(3 7 j›Œ¥q›™¦ƒƒŒ¢ 2$  +31 ^W^   /4-"'4-(3 5 j›Œ¥q›™¦ƒƒŒ¢  +31 +DF@K ^W^ $WD ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ Ÿp¦jŒŠ „Œ™¥‰€jŒ™}›’ jŒ™}›’ƒ›p ŒŒŠ}› ”‚› Œž©t¥mŽ “ž „–‚}× ¦€¬ƒ  ¥mŽ –ƒ… ‡ ®‚…ŠžŽ}Ž›‹¦Ž™jŒ™}›’”‚šp m›Šq¡›}¨“ÓjŒ™}›’€ž­¥q›™  ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦”ŽÓp‡Žšpp›‚ q›js¡}sš®‚¥Œž‹p¥–j“›ŒŒŒŠ}›¦ƒƒ¥‹¬ƒŽ} DUPLEXING AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER (DADF-R1) m›Šq¡k–p›} ¦…Ó‚¦jŒŠ m›Š¥Œ¬¨‚j›Œ“¦j‚ ¦…Ó‚~Ӗ‚›€žk‚›} +DSSDQ k‚›}jŒ™}›’ ^W^ +DF@K +DSSDQ +DSSDQ 1 2S@SDLDMS    1 ! ! !1 COLOUR IMAGE READER-H1 ¥t¬‚¥t–Œ×Œšƒ‰›‡ ""# k‚›}¥–j“›Œ ^W^ŠŠWŠŠ m›ŠŽ™¥–ž‹} COHWCOH ¥r}“ž STACK BYPASS-A1 k‚›}jŒ™}›’ ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ m›Šq¡jŒ™}›’

ad cannon iPR 7010VP#90-m14.indd 1

  

^W^ 21 ^W^ ^W^ +DF@K+DSSDQ +DSSDQ 1 2S@SDLDMS   1 ! ! !1 Ÿp¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ

FINISHER-AJ1 qœ‚‚›} m›Šq¡k–p›} ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ k‚›}jŒ™}›’ ~œ¦”‚Ópj›Œ¥‹¬ƒŽ} „ŒŠ›|j›Œ¥‹¬ƒ“¢p“¡} „Œ™¥‰€j›Œ¥‹¬ƒ

 ›} ›}!   

›} ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ Ÿp¦jŒŠ +31 1 +&+! ^W^ WŠŠ 21 ^W^^WŠŠ ^W^ ¥‹¬ƒŠ¡Š ¥‹¬ƒq¡} ¦…Ó‚¦jŒŠ ¥‹¬ƒŠ¡Š ¥‹¬ƒq¡}

SADDLE FINISHER-AJ2 qœ‚‚›} m›Šq¡k–p›} ›}  ›}! ›}ŽÓ›p›}" ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ k‚›}jŒ™}›’  ~œ¦”‚Ópj›Œ¥‹¬ƒŽ} „ŒŠ›|j›Œ¥‹¬ƒ“¢p“¡}  „Œ™¥‰€j›Œ¥‹¬ƒ j›Œ¥kԛ¥ŽÓŠ j›Œ‡šƒ¦ƒƒ5©ŠÓ¥‹¬ƒŽ} 

›} ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ ©ŠÓqœjš} Ÿp¦jŒŠ +31 1 +&+! ^W^ WŠŠ 21 ^W^^WŠŠ ^W^ ¥‹¬ƒŠ¡Š ¥‹¬ƒq¡} ¥‹¬ƒŠ¡p”Žšpm› ¥‹¬ƒŠ¡Š ¥‹¬ƒq¡} ¦…Ó‚¦jŒŠ ¥‹¬ƒŠ¡p”Žšpm› ¦…Ó‚¦jŒŠ ¥‹¬ƒŠ¡Š ¥‹¬ƒq¡}¦Ž™¥‹¬ƒŠ¡p”Žšpm› j›Œ¥qž‹Œk–ƒ¦Ž™j›Œ‹Ÿ}¥kԛ}Ԑ‹jš‚ ¦…Ó‚¦jŒŠ

”Š›‹¥”~¡©ŠÓ“›Š›Œ¥‹¬ƒŠ¡p”Žšpm›”‚šp“ –€ž­ŠžjŒ™}›’”‚Ô›„j¦jŒŠ

HIGH CAPACITY STACKER-C1 (PRIMARY & SECONDARY) ›} ›}ŒšƒjŒ™}›’––j Œ™ƒƒj›Œqš}›p„ÌjjŒ™}›’ ›}›p„ÌjjŒ™}›’„ŒšƒkŸ®‚¦Ž™Žp©}Ô €‘€›pj›Œqš}›p„ÌjjŒ™}›’ qš}›p¨‚€‘€›p¥}ž‹jšƒ€ž­jŒ™}›’––jq›j  –¡„jŒ|×¥sñ–Š~Ӗ k‚›}jŒ™}›’ ›}ŒšƒjŒ™}›’––j ^W^ ^W^ ^W^ +&+ +31 +311 23,31  W ŠŠ WŠŠ W ŠŠ  !  1 1 !¦Ž™!1 ›}›pjŒ™}›’ ^W^ ^W^ ^W^ +&+ +31 +311  WŠŠ W ŠŠ   !¦Ž™! ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ Ÿp¦jŒŠ qœ‚‚šp šp §”Š} j›Œ›p¦ƒƒ¥”Žñ–Š  j›Œ›p¦ƒƒ¥“Š–jš‚€¡j¦…Ó‚  j›Œ›pƒ‚›}ŒšƒjŒ™}›’––j m›Šq¡„ÌjjŒ™}›’›}ŒšƒjŒ™}›’––j ¦…Ó‚¦jŒŠ ›}›pjŒ™}›’ ¦…Ó‚¦jŒŠ BOOKLET TRIMMER-D1 j›Œ¥qž‹Œk–ƒ m›Š”‚›k–pj›Œ¥qž‹Œ m›ŠŽŸjk–pj›Œ¥qž‹Œ m›Šq¡›}¨“ÓjŒ™}›’€ž­¢j¥qž‹Œ––j ‚®œ”‚šjjŒ™}›’€ž­Œ–pŒšƒ m›Šq¡¨‚j›Œ›p”‚šp“ –  

k–ƒ}ԛ‚€ž­ ¨sÔ¨‚j›Œ¥„Ê}”‚šp“ –¥€Ó›‚š®‚k–ƒ}ԛ‚‹› ¦…Ó‚¦jŒŠ ^Ÿp ^ŠŠ Ÿp ŠŠ  ¥“Ô‚k–pjŒ™}›’€ž­¢j¥qž‹Œ––jŠ› Ÿp¦jŒŠ ”‚šp“ –¥ŽÓŠ¥Ž¬j¥ŽÓŠk‚›}+DSSDQ ”‚Ô› ¦jŒŠ¥€ž‹ƒ¥€Ó›jšƒj›Œ‡Š‡×“–p}ԛ‚€ž­ ”‚Ô›

1/22/12 5:22 AM


TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER-A1 j›Œ¥qž‹Œk–ƒ }ԛ‚ƒ‚¦Ž™}ԛ‚ŽÓ›pk–ƒ}ԛ‚“š®‚ m›Š”‚›k–pj›Œ¥qž‹Œ ¦…Ó‚¦jŒŠ m›ŠŽŸjk–pj›Œ¥qž‹Œ  ^Ÿp ^ŠŠ Ÿp ŠŠ ‚®œ”‚šjjŒ™}›’€ž­Œ–pŒšƒ Ÿp¦jŒŠ /1.%$22(.- +/4-"'$1 !(-3$&1 3(.-4-(3 ‚®œ”‚šjjŒ™}›’€ž­“›Š›Œ¥q›™Œ¢©}Ô Ÿp¦jŒŠjŒ™}›’ŒŒŠ}› k‚›}jŒ™}›’€ž­“›Š›Œ¥q›™Œ¢©}Ô  jŒ™}›’¦€¬ƒ ¥mŒñ–pŠ –¥q›™jŒ™}›’ /K@RSHB"NLA 'NKD 3VHM+NNO 'NKD1NTMC  3VHM+NNO 'NKD1NTMC "NKNQ"NHK 'NKD  5DKN!KHMC 'NKD +NNRD+D@E 'NKD/TMBG  +NNRD+D@E 'NKD/TMBG +NNRD+D@E 'NKD 2VDCHRG/QN"KHBJ 'NKD (MSDFQ@SHNM4MHS  ¨sÔp›‚©}Ôjšƒ–¡„jŒ|×/QNEDRRHNM@K/TMBGDQ !¥€Ó›‚š®‚ /1.%$22(.- +!(-#$1 !qœ¥„Û‚~Ԗp¨sԌÓ Šjšƒ#."4,$-3(-2$13(.-4-(3 " žj›Œ¥kԛ¥ŽÓŠ j›Œ¥kԛ¥ŽÓŠ¦ƒƒ©“j› žj›Œ¥qž‹Œ ¥qž‹Œ}ԛ‚”Œ –}ԛ‚  ©ŠÓ“›Š›Œ~š®p¨”Ô¥mŒñ–p©ŠÓ€œj›Œ¥qž‹Œ©}Ô k‚›}”‚šp“ –¥ŽŠÓ ¥Žj¬ ”Žšpq›jj›Œ¥q‹ž Œ}ԛ‚ jÔ›pŸp^ŠŠ ŸpŠŠ  ‹›Ÿp^ŠŠ ŸpŠŠ m›Š”‚›k–p”‚šp“ –¥ŽÓŠ¥Ž¬j „Œ™Š›|^Ÿp^ŠŠ ŸpŠŠ ©ŠÓŒŠ„j Œ™‹™j›Œ¥qž‹Œk–ƒ ƒ‚ŽÓ›p^Ÿp^ŠŠ ŸpŠŠ  }ԛ‚kԛp^Ÿp^ ŠŠ Ÿp ŠŠ qœ‚‚¦…Ó‚ Ÿp¦jŒŠŸp¦…Ó‚”‚›ŠŠ ”Œ –‚Ô–‹jÓ› ”‚Ô›k–p¥‚ ®–”› jŒ™}›’mš­‚”‚Ô› Ÿp¦jŒŠŸp¦…Ó‚”‚›ŠŠ ”Œ –‚Ô–‹jÓ› k‚›} jÔ›pŠŠ ŸpŠŠ  ‹›ŠŠ Ÿp ŠŠ +31  ! 21   ŠŠ ŸpŠŠ  ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ Ÿp¦jŒŠ ”‚Ô›„j qœ‚‚¦…Ó‚ ¦…Ó‚ k‚›} jÔ›pŠŠ ŸpŠŠ  ‹›ŠŠ Ÿp ŠŠ 21 ŠŠ Ÿp  ŠŠ  ^W^ ! ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ Ÿp¦jŒŠ m›Šq¡k–pj› jŒšŠ “œ”Œšƒ¥‹¬ƒ”‚šp“ –”‚›”‚Ô›  „Œ™Š›|¥ŽÓŠ}Ԑ‹jŒ™}›’¦jŒŠk‚›} 

DOCUMENT INSERTION UNIT-C1 –¡„jŒ|×¥“ŒŠ“œ”Œšƒs¡}sš®‚¥Œž‹p¥–j“›Œ¦ƒƒŒŒŠ}›¦ƒƒ¥‹¬ƒŽ} tžŒž­“× AJ) ›} ¦…Ó‚ ¦…Ó‚ Ÿp¦jŒŠ +31 +311  1 ! !1 ^W^ ^W^ ^W^ +&+ +31 +311 WŠŠ 21  !  1 ! !1

qœ‚‚›} m›Šq¡ sӖpƒ‚ sӖpŽÓ›p ‚®œ”‚šjjŒ™}›’€ž­“›Š›ŒŒšƒ©}Ô k‚›}jŒ™}›’€ž­“›Š›ŒŒšƒ©}Ô ›}ƒ‚ ›}ŽÓ›p 

TAB FEEDING ATTACHMENT - C1 +31  Ÿp¦…Ó‚¦jŒŠ”Œ –m›Š“¢pŠŠ ŠŠ

k‚›}jŒ™}›’ m›Šq¡jŒ™}›’ k‚›}€ž­qšƒjŒ™}›’

/1.%$22(.- +/ /$1#$"* /1(, 182$".-# 18 j›Œ¦‹j}Ԑ‹–›j›‘j›Œ}¢}–›j›‘ ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ ¦…Ó‚¦jŒŠ ~š®p¦~Ó ^W ^Ÿp^W ^ k‚›}‡¥‘’ ŠŠWŠŠŸp ŠŠW ŠŠ Ÿp¦jŒŠ HOL Šž ©ŠÓŠž

žj›Œ„Ï–‚jŒ™}›’ m›Šq¡Ž®‚sšjjŒ™}›’ }ԛ‚ƒ‚ jŽ›p }ԛ‚ŽÓ›p k‚›}jŒ™}›’  „Œ™¥‰€jŒ™}›’ m›Š¥Œ¬¨‚j›Œ„Ï–‚jŒ™}›’ j›Œ~Œqqšƒj›Œ„Ï–‚jŒ™}›’/1(, 18/.# 2$".-# 18/.#

PAPER DECK-AC1

žj›Œ‹jjŒ™}›’ ›}ƒŒŒq¡jŒ™}›’ ‚®œ”‚šjjŒ™}›’ „Œ™¥‰€jŒ™}›’

j›Œ¦‹j}Ԑ‹–›j›‘ ¦…Ó‚¦jŒŠ ^W ^Ÿp^W ^ Ÿp¦jŒŠ

š“}¡j›Œ‡Š‡×

HL@FD/1$223NMDQ-/&  }œ ˆÏ› sŠ‡¢ ¥”Ž –p HL@FD/1$222S@QSDQ3NMDQ-/& }œ ˆÏ› sŠ‡¢ ¥”Ž –p HL@FD/1$22#QTL4MHS-/& 

iPR Server A2200 iPR C7010VP %HDQX2XRSDL1 HMSDK®"NQD0T@C  &'Y ,! ,'Y &!  &! W&! –¡„jŒ|×¥“ŒŠ

iPR Server A3200 iPR C7010VP %HDQX2XRSDL1 #T@K(MSDK®7DNM® 7 &'Y ,! ,'9 &!  3! W&! &! –¡„jŒ|×¥“ŒŠ

SeeQTDMBD2THSD„Œ™j–ƒ}Ԑ‹ (LONRD¦Ž™"NLONRD

~}~š®p©Ô¦ŽÔ

t–ˆ€×¦Œ×€ž­Š›‡ŒÔ–Š¥mŒñ–p ~}~š®p©Ô¦ŽÔ

Fiery GA Package Premium Process Power Kit

–¡„jŒ|×¥“ŒŠ

~}~š®p©Ô¦ŽÔ

¥mŒñ–p‡Š‡×€ž­Œ–pŒšƒ ¥–Œ×sš­‚k–pt–ˆ€×¦Œ× Œ™ƒƒ„Œ™ŠŽ…Ž  ”‚Ӑ‹m›Šqœ€š®p”Š}  m›Šq¡}“j׀š®p”Š}  –¡„jŒ|אš}„ŒŠ›|“ž

 }ԛ‚ƒ‚ 

kԖŠ¢Žqœ¥‡›™¥tŒ×ˆ¥–Œ× iPR Server CR A7000 iPR Server CR A7500 iPR C7010VP iPR C7010VP "QDN2DQUDQ "QDN2DQUDQ HMSDK"NQD0T@C HMSDKH0T@C"NQD &'Y ,!  &'Y ,! ,'Y ,'Y &!”‚Ӑ‹m›ŠqœŒ™ƒƒ &! &!”‚Ӑ‹m›ŠqœŒ™ƒƒ &! ,'Y ,'Y ”‚Ӑ‹m›Šqœ‰›‡ &! ”‚Ӑ‹m›Šqœ‰›‡ &! 3!}“j×k–pŒ™ƒƒ¦Ž™ 3!}“j×k–pŒ™ƒƒ¦Ž™ k–p…¢Ô¨sÔ &! k–p…¢Ô¨sÔ &! }“j׉›‡ &! }“j׉›‡ 3! ~}~š®p©Ô¦ŽÔ ~}~š®p©Ô¦ŽÔ

–¡„jŒ|×¥“ŒŠ

~}~š®p©Ô¦ŽÔ §”Š}3TQAN!NNRS

ad cannon iPR 7010VP#90-m14.indd 2

1/22/12 5:22 AM


133 Ad Soontorn film_m14.indd 133

29/8/2554 10:43


ad FMT_m19.indd 1

11/23/10 3:47 PM


   

    

 

      

 

               

    





    

  32 Ad Hua far New #90_pc3.indd 1

  

28/1/2555 21:10:20


Ad Thai sanguan#87-mac19.pdf

4/23/11

11:01:13 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

E-mail : s_stsi@hotmail.com


ad BK Conroll_m19.indd 1

4/10/10 1:47 AM


35 Ad CGS AD02_M14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/18/11

4:39 AM


ad CAS _Nevia#88-m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

28/7/2554

14:27


AD JAROEN AKSORN Verities#88-M14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CAS GROUP

1

18/6/2554

0:15


ad innopaper#88-m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

13/7/2554

22:08


ad x-cote#88-m14.pdf

1

28/7/2554

15:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Outstanding be bright with white

Printed on XCOTE 300 gsm Production information: 4-colour process + Spot UV + Emboss


Print News

เอชพีเผยแผนธุรกิจ ปี 2555 สู่ผู้นำ�ตลาด ePrint เพื่อยกระดับงานพิมพ์ผ่านคลาวด์ พริ้นติ้ง ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกเซ็กเม้นต์การใช้งานของลูกค้าเติมเต็มด้วยการพิมพ์ในรูปแบบพอร์ทโฟลิโอครบครัน และนำ�เสนอโซลูชั่นงานพิมพ์เข้าสู่ภาคการศึกษาโดยเฉพาะ เอชพี เผยผลการดำ�เนินงาน ปี 2554 ธุรกิจภาพและการพิมพ์ เติบโต 12% ตามเป้าหมายที่วาง ไว้และประกาศเดินหน้าขยายฐาน งานพิมพ์ผ่านคลาวด์แบบครบวงจร พร้อมผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกเซ็กเม้นท์ รวมถึงเสนอความคุ้ม ค่าของหมึกพิมพ์แท้ของเอชพีไปยัง กลุ่มการศึกษาด้วย HP Deskjet Ink Advantage นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผูจ้ ดั การ ทั่วไปกลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศ ไทย) จำ�กัด กล่าวถึงผลการดำ�เนิน

งานกลุ่มธุรกิจภาพ และการพิมพ์ ในปี 2554 ถือว่าเป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้โดยเติบโต ร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมาจากการนำ�เสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆ ไปยัง ผู้บริโภคและยังได้รับการร่วมมือกับ พันธมิตร ในการจัดแคมเปญการ ตลาดในรูปแบบต่างๆ และได้รบั การ ตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี จ ากลู ก ค้ า ของ เอชพี และตลาดมองในภาพรวม สำ�หรับนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ ในปี 2555 นั้นในฐานะผู้น�ำ ด้าน ตลาดงานพิมพ์ระดับโลก เอชพียัง คงเดินหน้าต่อยอดนำ�นวัตกรรม “HP ePrint” ขยายฐานงาน

พิมพ์ผ่านคลาวด์อย่างครบวงจรไป ยังกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ หลัง จากได้ เ ปิ ด ตั ว การพิ ม พ์ ใ นรู ป แบบ ใหม่นี้ไปยังผู้บริโภคทั้งปีที่ผ่านมา และถื อ เป็ น เจ้ า แรกในธุ ร กิ จ ที่ นำ � เสนอนวัตกรรมด้านคลาวด์พริ้นติ้ง ทั้ ง นี้ แ นวโน้ ม การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่องของโมบายล์ ดีไวซ์ต่างๆ อาทิ เช่น สมาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต จะส่งเสริมให้เกิดการขยายประสบ การณ์การใช้งาน HP ePrint เพิ่ม มากขึ้นด้วย ดังที่ไอดีซี ระบุว่า ยอดการจัดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนใน ประเทศไทยในปี 2554 มีไม่น้อย กว่า 3.5 ล้านเครื่อง

40 ThaiPrint Magazine

40-42 TPM_New pc3.indd 40

28/1/2555 16:50:29


เอชพี

นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการใช้ งานเทคโนโลยีการพิมพ์บนคลาวด์ และเทคโนโลยี ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ เว็ บ อย่างแพร่หลาย โดยมีเครื่องพิมพ์ เอชพีที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว จำ�หน่ายทัว่ โลกมากกว่า 10 ล้านเครือ่ ง และในขณะที่ ก ารพิ ม พ์ ไ ด้ ก้ า วไปสู่ คำ�จำ�กัดความที่มากกว่าจำ�นวนหน้า กระดาษ เอชพีจึงได้วางแนวทาง นวัตกรรมและกลยุทธ์หลักๆ เพื่อให้ ส่งผลที่เกิดประโยชน์ และมีความ หมายยิ่งต่อกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มโดย แบ่งตามแต่ละเซ็กเมนต์ดังนี้ กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ จาก การเติบโตของโมบายล์ ดีไวซ์ต่างๆ เอชพีได้เดินหน้าเสริมประสบการณ์ การใช้เครื่องพิมพ์ของลูกค้าที่บ้าน ด้วยเครื่องพิมพ์สำ�หรับใช้งานภาย ในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อเว็บที่มา พร้อมกับโซลูชั่นแบบโมบายล์ และ บริการคอนเท้นต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ งานสามารถควบคุมการทำ�งานได้ดี ยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา แม้ในขณะเดินทางและสามารถสั่ง พิมพ์งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ใช้ ง านพิ ม พ์ มี ก ารขยายชุ ด โซลู ชั่ น แบบโมบายล์เพื่อการเชื่อมต่ออย่าง

ไม่ขาดตอน ด้วยโมบายล์พริ้นติ้ง ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม การทำ�งาน และมีสมรรถนะการ ทำ�งานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียลและ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอชพีได้น�ำ เสนอ HP ePrint Enterprise ซึ่งเป็นคลาวด์ พริ้นติ้งในองค์กรทำ�ให้ผ้ใู ช้ในองค์กร สามารถทำ�งานแบบ Collaboration อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ภายใน องค์กร การพิมพ์ระหว่างเดินทาง หรือการพิมพ์จากที่บ้านโดยใช้ Web

Os ไอโฟน แอนด์ดรอยด์ และ แบล็คเบอรี่ สามารถดาวโหลด แอพพลิเคชั่น HP ePrint Enterprise Solution เพื่อใช้พิมพ์งานภายใน ระบบเครือข่ายขององค์กรผ่านข้อ ตกลงบริการ HP Managed Print Services พร้อมกันนีผ้ ใู้ ช้งานสามารถ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อที่ สามารถสั่งพิมพ์งานได้จาก HP ePrint Mobile Print Location ทีต่ ั้ง อยู่บริเวณต่างๆ นับพันแห่งทั่วโลก ซึ่งเอชพีถือเป็นเจ้าเดียวที่สามารถ ช่วยลูกค้า องค์กร จัดระบบนิเวศน์ ด้านการพิมพ์ได้อย่างครบครัน และมุ่งเน้นขยายความร่วมมือ กับคู่ค้าที่จะขยายช่องทางไปสู่กลุ่ม ลูกค้า Mid - market โดยการใช้ Customer Relationship Management - CRM ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง นำ�เสนอโซลูชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับรูปแบบการทำ�งานของ ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วย ลดค่าใช่จ่าย และความยุ่งยากของ ลูกค้าด้านงานพิมพ์ อีกทัง้ ยังให้ความ สำ � คั ญ กั บ แนวคิ ด ในการนำ � เสนอ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น รวมถึงการ

ThaiPrint Magazine 41

40-42 TPM_New pc3.indd 41

28/1/2555 16:50:31


Print News

บริหารจัดการด้านงานพิมพ์ที่เป็น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย โดยครอบคลุมทั้ง ฮาร์ดแวร์และซัพพลาย อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ HP color Laser jet Pro 100 M175 ทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ePrint Direct ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสั่ง พิมพ์งานได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟน โดยไม่จำ�เป็นต้องดาวโหลดแอพพลิ เคชั่นให้ยุ่งยาก กลุ่มธุรกิจกราฟฟิก โซลูชั่น ได้ นำ�เสนอ HP ePrint & Share เพื่อ สนับสนุนการทำ�งานสำ�หรับวงการ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ ก่อสร้าง AEC รวมทั้งองค์กรระดับ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เพื่อสามารถเข้าใช้ งานผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุก เวลา รองรับการทำ�งานร่วมกันได้ มากที่สุด และช่วยลดขั้นตอนด้าน การพิ ม พ์ ทั้ งหมดในการเขียนแบบ เทคนิคไปกับแพล็ตฟอร์มทำ�ให้ผู้ใช้ สามารถกำ�หนดตำ�แหน่งและเข้าใช้ งานแผนงานต่างๆ ในการคลิกเพียง

ครั้งเดียวขณะที่กำ�ลังพิมพ์ งานอยู่ เพื่อสามารถแบ่งปันงานออกแบบ กับเพื่อนร่วมทีมโครงการเดียวกันที่ อยู่ไกลออกไปได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ มี ก ารนำ � เสนอ ธุรกิจใหม่แก่คู่ค้าที่เรียกว่า Smart Click Model และผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาด อาทิ เครื่องพิมพ์ HP Designjet T790 Designjet T1300 Designjet T2300 โดยจะมุ่งไปที่ ตลาด Reproduction เพือ่ ไปทดแทน

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบ LED นวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย และ สามารถรองรับเทคโนโลยีแห่งการ พิมพ์สู่โลกอนาคตของอุตสาหกรรม การพิมพ์จะช่วยลดขั้นตอนด้านการ พิ ม พ์ ใ ห้ ส ะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการพิมพ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ผ้บู ริโภค สิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่องลดการใช้พลัง งาน เพิ่มคุณภาพการพิมพ์อย่างมี ประสิทธิภาพ

42 ThaiPrint Magazine

40-42 TPM_New pc3.indd 42

28/1/2555 16:50:32


อาคาร 60 ป สมาคมการพิ พไทย Print มNews

อาคาร 60 ปี สมาคมการพิมพ์ไทย จากหองแถวเล็กๆ 2 คูหา ณ ซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา สูบานหลังที่ 2 โฮมออฟฟศ 5 ชั้น บนถนน นวลจันทร สูอาคาร 60 ป สมาคมการพิมพไทยบนถนนพระราม 9 ที่จะเปนศูนยขอมูลอุตสาหกรรมการพิมพ เปน สถานที่ประชุมสัมมนา เปนศูนยทดสอบมาตราฐานวัสดุและอุปกรณการพิมพ ตลอดจนเปนสถานที่ทําการฝกพิมพ อบรมและสรางบุคคลากรทางการพิมพ อาคารไดดําเนินการกอสรางไปบางแลว แตยังขาดทุนทรัพยเปนบางสวน ทานผูมีจิตศรัทธาสามารถชวย สนับสนุนบริจาคทุนทรัพย หรือชวยสนับสนุนซื้อที่ดินบริเวณ ถนนบางนา เพื่อนําเงินมาสมทบทุนสรางอาคาร สมาคมใหม

ขาวดวน

สําหรับโรงพิมพที่ประสบปญหามหาอุทกภัยป 54 นี้ ทาง บริษัท หงอี้เครื่องจักรสิ่งพิมพและ รายนามผู สนับสนุนจะถูจํากกัจารึ ไวนณ อาคาร นการรวมประกาศเกี อุปกรณ (ประเทศไทย) ด ซึก่งเป ตัวแทนจํ าหนฯายสิเพืน่อคเป าจากประเทศจี นและไตหวัย น รติ ยินคดีุณ ให ที่ทานได รวมสร งฝ้งนีน้ ให เปนกจริ ง บริการชวยเหลือโรงพิมพที่ประสบป ญหาอุ ทกภัยาครั โดยบริ ารตรวจเช็ คสภาพเครื่องจักรใหทานฟรี ไมคิดมูลคา พรอมทั้งลดคาแรงและอะไหลใหทานในราคาพิเศษ โดยแจงเขามาที่สายดวนของบริษัทฯ หมายเลข 08-2345-8877, 08-4678-5551, 02-6893-5269 1. บริษัท นิวไวเต็ก จํากัด 1,500,000 บาท

รับสมัครพนักงาน

2. บริษัท สาฮะแอนดซันสพริ้นติ้ง จํากัด 500,000 บาท ตําแหนง 1. พนักงานขาย มีรถยนต สวษนตั 3. บริ ัท วส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส จํากัด 400,000 บาท 2. ชางซอมบํารุง 4. บริษัท คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ (ไทยแลนด) จํากัด 300,000 บาท สนใจติดตอ : บริษัท หงอี้เครื่องจักรสิ5.่งพิบริ มพษแัทละอุ ปกรณ ไซเบอร พริ(ประเทศไทย) ้นท จํากัด จํากัด 300,000 บาท 223 ถนนพระราม 3 แขวง/เขต บางคอแหลม กทม. 10120 โทร. 02-689-3526-9 E-mail : hongeithailand@hotmail.com 6. บริษัท วงตะวัน จํากัด 200,000 บาท 7. บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด 200,000 บาท 8. บริษัท เฮาสการพิมพและบรรจุภัณฑ จํากัด 200,000 บาท 9. บริษัท ก.การพิมพเทียนกวง จํากัด 200,000 บาท 10. บริษัท โรงพิมพหยี่เฮง จํากัด 200,000 บาท 11. บริษัท บวรสารการพิมพ จํากัด 200,000 บาท วันที่ 14 ธันวาคม 2554 12. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ บาท คุณฟริตซ คิสทเลอ200,000 ร กรรมการ ัดการ บริษัท 200,000 แฟโรสตับาท ล 13. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัดผูจ(มหาชน) พรอมดวบาท ย 14. คุณพิมพนารา จิรานิธิศนนท (ไทยแลนด) จํากัด 200,000 คุณธนิ ผูจัดการฝาบาท ย 15. บริษัท เอสเอ็ม กราฟฟริก เซ็นเตอร จํากัตดา แมนศิริ 150,000 การตลาด บริษัท 100,000 แฟโรสตับาท ล 16. บริษัท เพาเวอรพริ้น จํากัด (ไทยแลนด) จํากัด รวมบริจาคเงิน 17. บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัดจํานวน 500,000 บาท100,000 ชวยเหลือบาท ผู 18. บริษัท สํานักพิมพสุภา จํากัด ประสบอุทกภัยโดยมีศ100,000 บาท าสตราจารย 19. บริษัท โรงพิมพรุงเรืองรัตน จํากัดกิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย100,000 ลิ้มทองกุบาท ล 20. บริษัท โรงพิมพอักษรสัมพันธ (1978) จํากัด การสภากาชาดไทย 100,000 บาท ผูชวยเลขาธิ รับมอบและคุณปานใจ50,000 ผองสวาบาท ง 21. บริษัท พิมพดี จํากัด นักบริหาร 22. บริษัท ฐานการพิมพ จํากัด ผูชวยผูอํานวยการสํา20,000 บาท สภากาชาดไทย ร ว มด ว ย ณ ห อ ง 23. บริษัท อินเตอรอิงค จํากัด 20,000 บาท ยรติบาท ฯ 24. บริษัท โรงพิมพเดือนตุลา จํากัด รับรอง อาคารเทิดพระเกี 20,000

บริษัท แฟโรสตัล รวมบริจาคเงินชวยผูประสบภัยน้ําทวม ผานสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

ThaiPrint Magazine 43

43_60 Year BD_ pc3.indd 43

30/1/2555 17:41:31


Print News

เวียนบรรจบ ครบวาระผานปเกา ความโศกเศรา หมองหมางใหจางหาย ที่ประสบทุกขภัย ใหคลาดคลาย สุขสบาย กายจิต คิดสมปอง ในวาระดิถี ขึ้นปใหม สิ่งใดๆ ปรารถนาใหสนอง ชีวิตงามตามวิถี มีครรลอง ขอความดีปกปอง รักษาเอย

สวัสดีปใหม 2555 สมาคมการพิมพ ไทย

44 ThaiPrint Magazine

44 TPM_New pc3.indd 44

26/1/2555 11:29:25


Print News

ขาวดวน

สําหรับโรงพิมพที่ประสบปญหามหาอุทกภัยป 54 นี้ ทาง บริษัท หงอี้เครื่องจักรสิ่งพิมพและ อุปกรณ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายสินคาจากประเทศจีนและไตหวัน ยินดีให บริการชวยเหลือโรงพิมพที่ประสบปญหาอุทกภัยครั้งนี้ โดยบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรใหทานฟรี ไมคิดมูลคา พรอมทั้งลดคาแรงและอะไหลใหทานในราคาพิเศษ โดยแจงเขามาที่สายดวนของบริษัทฯ หมายเลข 08-2345-8877, 08-4678-5551, 02-6893-5269

รับสมัครพนักงาน ตําแหนง

1. พนักงานขาย มีรถยนตสวนตัว 2. ชางซอมบํารุง

สนใจติดตอ : บริษัท หงอี้เครื่องจักรสิ่งพิมพและอุปกรณ (ประเทศไทย) จํากัด

223 ถนนพระราม 3 แขวง/เขต บางคอแหลม กทม. 10120 โทร. 02-689-3526-9 E-mail : hongeithailand@hotmail.com

บริษัท แฟโรสตัล รวมบริจาคเงินชวยผูประสบภัยน้ําทวม ผานสภากาชาดไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2554 คุณฟริตซ คิสทเลอร กรรมการ ผูจัดการ บริษัท แฟโรสตัล (ไทยแลนด) จํากัด พรอมดวย คุณธนิตา แมนศิริ ผูจัดการฝาย การตลาด บริษัท แฟโรสตัล (ไทยแลนด) จํากัด รวมบริจาคเงิน จํานวน 500,000 บาท ชวยเหลือผู ประสบอุทกภัยโดยมีศาสตราจารย กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบและคุณปานใจ ผองสวาง ผูชวยผูอํานวยการสํานักบริหาร สภากาชาดไทย รวมดวย ณ หอง รับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ThaiPrint Magazine 45

45 TPM_New pc3.indd 45

26/1/2555 11:34:12


Print News

46 ThaiPrint Magazine

46 TPM_New pc3.indd 46

26/1/2555 13:05:22


47 Ad Pro series_m19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/14/11

5:03 PM


48-49 Ad SANSIN pc3.indd 48

29/1/2555 0:21:53


48-49 Ad SANSIN pc3.indd 49

29/1/2555 0:22:39


Print Business

Web to Print

(W2P)

โดย กิตติ พรพิพัฒนวงศ

บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย) จํากัด

DigitalPrint Expert

| 25489-13

vpc

สวัสดีครับ ทานผูอานทุกทาน ผมขอเปนสวนหนึ่งของกําลังใจสําหรับที่ผานมาและผมเชื่อวาทุกอยาง กําลังเขาสูภาวะปกติในไมชานี้ขอรวมแรงรวมใจตอสูกันตอไปครับ ในสวนของบทความฉบับนี้เปนการขยาย ความเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Web to Print (ซึ่งตอไปผมขอเรียกวา W2P ครับ) วาเปนอยางไร? ทํางานแบบไหน? มีกี่ระบบ? ความแตกตางเปนอยางไร? และตองเตรียมตัวอยางไร? เรามาวากันตอเลย นะครับ อยางที่ไดกลาวไปแลว ระบบ W2P เปนการเปดหนาราน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Web Store Front วัตถุประสงคก็เพื่อสามารถสนับสนุนการทํางานของโรงพิมพ สํานักพิมพ หรืออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับงานพิมพ ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน W2P เปนการเปดโรงพิมพ Online เหมือน 7-11 คือเปด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุด ทําใหลูกคาสามารถ เลือกซื้อ สั่งซื้อ งานพิมพ หรือ สิ่งพิมพตางๆ ไดตลอดเวลา จากทุกมุมโลก ไมไดจํากัดอยูเพียงพื้นที่แคบๆ อีก ตอไป ทานผูอานหลายทาน อาจมีขอสงสัยวา W2P มีประโยชนอยางอื่นนอกจากการรับงานผาน Web หรือไม? ถาไมมี มันก็ไมตางจากทุกวันนี้ที่ลูกคาสามารถสงงานผานทาง E-mail (มีขอจํากัด คือไมเกิน 10 MB ตอไฟล) หรือการสงงานผาน FTP Server (File Transfer Protocol) ที่สามารถสงงานมาใหโรงพิมพไดโดยตรงเชนกัน

ดังนั้นผมขออธิบายประโยชนที่มากกวาของ W2P คราวๆ ดังนี้ครับ:-

1. มีระบบ User Name/Password หรือ Account Management: การใชระบบ W2P ตองมีการจัดการ ทางดาน User Name และ Password ซึ่งก็คือ การเก็บขอมูลที่จําเปนของลูกคาที่เขามาใชระบบ ไมวาจะเปน

ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู, เพศ, เบอรโทรศัพท, วันเกิด, งานอดิเรก และสิ่งที่สนใจตางๆ ทําใหผูสรางระบบ W2P สามารถนําขอมูลเหลานี้มาสรางเปนฐานขอมูล และนําไปใชงานตอในดานของ Campaign ทางการตลาด เชน สวนลดเมื่อถึงวันเกิด, การจัดงานกิจกรรมใหกับลูกคาคนสําคัญ นอกจากนั้นแลวยังสามารถที่จะ Tracking ขอมูล ถึงยอดการสั่งซื้อ, จํานวนครั้งของการสั่งซื้อ หรืออื่นๆ แลวนํามาวิเคราะหหากิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม 50 ThaiPrint Magazine

50-53 TPM_New pc3.indd 50

26/1/2555 13:17:13


Web to Print (W2P) กับกลุ่มลูกค้าที่ทำาการแบ่งเอาไว้ (Segmentation) เพื่อเป็นการเร่ง หรือ กระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ การมีฐานข้อมูลของ ลูกค้ามากๆ อาจนำามาซึ่งธุรกิจใหม่ เช่น Database Management เป็นต้น ด้วยระบบ Account Management นี้จะช่วยให้การสั่งงานพิมพ์เป็นไปได้ อย่างราบรืน่ และเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น มีระบบการ Approval ทีโ่ ดดเด่น เช่น กำาหนดสิทธิ์ให้คนสั่งงานในบริษัทฯ เป็น Simple User แล้วงานจะถูก ส่งต่อไปยังแผนกจัดซื้อ หรือ หัวหน้างาน หรือ ผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติงาน ทำาให้การสั่งงานมีการควบคุมที่เป็นระบบ และมีความถูกต้อง แม่นยำา

2. มีระบบ Ordering ตามรูปแบบงานทีต่ ง้ั เอาไว (Template Ordering): ระบบ W2P สามารถช่วยให้การสั่งงานพิมพ์ทำาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

มากกว่าการส่งงานผ่านทาง E-mail หรือ FTP Server ต่างๆ เพราะว่า ลูกค้า (End User) สามารถสั่งงานผ่านระบบ Template ที่ต้องการได้ เช่น การสั่งหนังสือรูปแบบต่างๆ, นามบัตร, แผ่นพับ, ใบปลิว เป็นต้น โดย จะเป็นระบบ Shopping Cart หรือรถเข็นใส่สินค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ ทำาธุรกรรม Online ที่ทุก Website ต้องมี นอกจากนั้นแล้วยังสามารถทำา เป็น HTML Catalog หรือเมนูงานพิมพ์ แล้วส่งผ่านไปให้ลูกค้าเลือกทาง E-mail เมื่อลูกค้าเลือกแล้วจะสามารถเข้ามาสั่งงานในระบบได้เลย ยิ่งไป กว่านั้น ยังรองรับการสั่งงานแบบ Non-Printing ซึ่งหมายถึงระบบ W2P สามารถนำา Product อื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานพิมพ์มาขายได้อีกด้วย เหมือนระบบ E-Commerce (การทำาธุรกรรมทาง Internet) เช่น แก้วน้ำา, เสื้อ, แผ่น CD เป็นต้น

3. มีระบบ Preflight หรือระบบตรวจเช็คไฟลงานกอนพิมพ: การสั่งงานพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์ (ต่อไป

Preflight Preflight

จะเรียกว่า Print Provider หรือ PP) หรือ ผู้สั่งงานพิมพ์, ลูกค้า (ต่อไป จะเรียกว่า Print Buyer หรือ PB) สิ่งที่ทั้ง PP และ PB ต้องการคือ งานพิมพ์ ที่มีคุณภาพ ซึ่งคำาว่าคุณภาพประกอบไปด้วยการใช้ Font ถูกต้อง, การ ใช้ Color Profi le ที่ถูกต้อง, การปองกันปัญหาเรื่อง Transparency, ขนาด ของงานถูกต้องตามความต้องการ และอื่นๆ ดังนั้นระบบที่มีความสำาคัญ กับงานพิมพ์เป็นอย่างมากในปัจจุบันก็คือ ระบบการ Prefl ight หรือระบบ การตรวจเช็คไฟล์งานก่อนพิมพ์ ซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วเกี่ยวกับ Prefl ight (หาอ่านได้ในบทความที่เกี่ยวกับการ Prefl ight ของผมก่อนหน้านี้) ระบบ Prefl ight เป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่ทำาให้ PP และ PB ทราบว่า งานที่ส่งไป พิมพ์นั้นมีความถูกต้องในองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่? เช่น Font ถูกต้อง, มีสีพิเศษ (Spot Color) ถูกต้อง และอื่นๆ ซึ่งระบบการ Prefl ight ด้วย W2P จะทำาการวิเคราะห์ไฟล์งาน แล้วแจ้งออกมาเป็น Report แบบ Real Time ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำาให้ PB ทราบถึงไฟล์ที่ส่งพิมพ์ว่า มีความพร้อมขนาดไหน? มีปัญหาอยู่ที่ใด? จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หรือ ส่งให้ทาง PP ช่วยแก้ (ทาง PP อาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เป็น Case by Case) ในส่วนของ PP ก็จะทราบว่างานที่ได้ถูกต้อง หรือไม่? มีปัญหา อยู่ที่ใด? ลดของเสียที่เกิดขึ้นในการทำางานได้เท่าไหร่? ลดการเสียเวลา ในการไปวิเคราะห์ปัญหาได้กี่นาที หรือกี่ชั่วโมง? เนื่องจากระบบจะทำาการ เช็คให้แบบอัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นที่สำาคัญอย่างหนึ่งของ ระบบ W2P เลยทีเดียว ThaiPrint Magazine 51

50-53 TPM_New pc3.indd 51

26/1/2555 13:17:36


Print Business

4. มีระบบการคิดราคาที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางาน: การคำานวณราคาถือเป็นส่วนสำาคัญอย่างหนึ่งของระบบ W2P โดย

Pricing Pricing

PB สามารถเห็นราคาของสิ่งพิมพ์ที่สั่งได้ครบทุกอย่างก่อนการสั่งงานจริง ทำาให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ส่วนของ PP ก็สามารถที่จะตั้งราคาได้ หลากหลาย เช่น การตั้งราคาตามรูปแบบงานต่างๆ (Template Pricing), การตั้งราคาแบบงานต่องาน, การใช้ตาราง Excel ทำางานควบคู่กันกับ W2P เพื่อคำานวณราคาที่ซับซ้อน, การตั้งราคาตาม User ที่ Log-in โดยให้ส่วนลด ที่แตกต่างกัน (Diff erence % Discount) นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำาวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ, หมึก, ค่าตั้งเครื่องพิมพ์, การคำานวณเผื่อเสียใน แต่ละงาน, ค่าแรงพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการทำางานหลังพิมพ์ อาทิเช่น ค่าเคลือบ UV และ ค่าเข้าเล่มแบบไสสันทากาว, การคำานวณราคาสิ่งพิมพ์ แบบขั้นบันได ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถคำานวณการ Charge เงินกับลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ ได้อีก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บงานพิมพ์ให้กับลูกค้า, ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อสั่งพิมพ์งานด่วน เป็นต้น

5. มีระบบการจัดการกระบวนการทำางาน (Workflow) ภายในโรงพิมพ ไดเต็มรูปแบบ:

ระบบ W2P นี้ มีการสนับสนุนการทำางานพิมพ์ที่ไม่เฉพาะแค่การ ทำางานพิมพ์ด้วยระบบ Digital เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบ Off set ที่เป็นผู้นำา ในการผลิตสิ่งพิมพ์ในโลกปัจจุบันด้วย เช่น การนำา W2P มาบริหารจัดการ Workfl ow ภายในโรงพิมพ์ (Business Flow Control) เช่น การบริหาร จัดการสินค้าคงคลัง, การบริหารเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น หมึก และ กระดาษ, การทำาหน้าที่เป็นตัวควบคุมคิวงานพิมพ์, การตรวจเช็คไฟล์งานก่อนพิมพ์ (Prefl ight), การแปลงไฟล์งาน เป็น PDF (PDF Conversion) การจัดหน้าพิมพ์และกระดาษ ที่ใช้พิมพ์มีความเหมาะสมกับงานพิมพ์ (Best Fit Imposition) การขยายงานพิมพ์เพือ่ เผือ่ ตัดตก (Automatic Bleed Setting) การทำาใบสั่งงาน (Job Ticketing) การ Tracking Status งานพิมพ์ว่าอยู่ในส่วนใด การทำา ใบเสนอราคาทั้งแบบ Paper Quotation และ E-Quotation ซึ่งทำาให้ ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างมากจากระบบ W2P ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ในแง่ ของการเปดโรงพิมพ์ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ยังสามารถนำามาลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็น Backend Software หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) Software ขนาดย่อมๆ ได้เลย

6. มีระบบบริหารการจัดสง: ระบบ W2P ยังครอบคลุมไปถึงระบบการจัดส่ง ซึ่งสามารถเลือกระบบ

Courier ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น DHL, UPS หรือ FEDEX ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังรองรับ Courier ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย เช่น ไปรษณีย์ ไทย เป็นต้น เพียงลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้เรียบร้อย และบันทึกไว้ ในระบบ เมื่อมีการสั่งงานซ้ำา ก็สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที ลดเวลา ในการสั่งงานของลูกค้า 52 ThaiPrint Magazine

50-53 TPM_New pc3.indd 52

26/1/2555 13:17:38


Web to Print (W2P)

7. มีระบบการจายเงินที่ครบถวน: การทำ�งานผ่านระบบ W2P ที่สมบูรณ์แบบนั้น การชำ�ระเงินก็เป็น

หัวใจอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งระบบ W2P ที่ดี ต้องสามารถ รองรับลูกค้าได้ทั้งแบบ B2B (Business to Business) หรือ การทำ�ธุรกิจ แบบบริษัทกับบริษัท และการรองรับลูกค้าแบบ B2C (Business to Customer) โดยการจ่ายเงินก็ต้องสามารถทำ�ได้ทั้งแบบทั่วๆ ไป เช่น การ โอนเงินผ่านทางธนาคาร, การจ่ายเงินผ่าน Mobile Banking, การจ่าย เงินผ่าน Credit Card อาทิเช่น VISA และ Master Card, ผ่านทางระบบ การจ่ายเงิน Online ระดับโลก (E-Payment Gateway) อาทิเช่น PayPal (ปัจจุบันสนับสนุนสกุลเงินบาทแล้ว), Authorize.net รวมทั้งการจ่ายเงิน ผ่านบัตร Credit ผ่านทางธนาคารหลักของประเทศไทย อาทิเช่น ธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Local Payment Gateway โดยจะต้องสามารถเขียนโปรแกรม (โดยการซื้อการเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม) ที่เป็น Interface หรือ API ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง W2P Software และ Payment Connector ของธนาคารนั้นๆ ด้วย ถ้ามีครบ ถ้วนตามที่กล่าวมานี้ ทาง PP ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงิน หรือ กังวล กับปัญหาต่างๆ เช่น สั่งพิมพ์งานแล้วไม่จ่ายเงิน จนมีของเสียเกิดขึ้น ซึ่ง ตัวลูกค้าเองก็สามารถมั่นใจได้เกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงิน Online แบบ Verified by Visa กับ Master Secure Code ด้วยเช่นกัน รวมทั้งปัจจุบันมี พ.ร.บ เกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรม Online ยิ่งทำ�ให้ผู้ซื้อมั่นใจเกี่ยวกับระบบความ ปลอดภัย และได้รับของที่มีคุณภาพด้วย

8. มีระบบการเชื่อมตอกับ MIS Systems เพื่อใหเปนระบบ CIP4 ที่ สมบูรณแบบ:

ด้วยระบบ W2P ในปัจจุบัน มี Software ที่สามารถบริหารจัดการ Workflow ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงสามารถสนับสนุน การทำ�งานของ CIP4 ได้อย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกัน โดย CIP4 มา จาก CIP3 ที่ผนวกรวมการทำ�งานก่อนพิมพ์, งานพิมพ์ และงานหลัง พิมพ์ผ่าน Format ที่เรียกว่า PPF แต่ในปัจจุบัน เรามีระบบที่เรียกว่า CIP4 ซึ่งผนวกรวมการทำ�งานก่อนพิมพ์, งานพิมพ์, งานหลังพิมพ์ และ Process เพื่อควบคุมกระบวนการทำ�งานต่างๆ ผ่านทาง MIS Systems โดย Format ในการทำ�งานคือ มี JDF (Jobs Definition Format) หรือ ใบสั่งงาน Electronic ทำ�งานร่วมกับ PDF ไฟล์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ W2P ที่ดี ก็ควรจะครอบคลุมการทำ�งานทั้งหมดนี้ด้วย

ผมคิดวาทั้ง 8 ขอที่กลาวมา คงพอทำ�ใหทานผูอานทุกทานเห็นภาพ ความแตกตางระหวางระบบ W2P กับการรับสงไฟลงานผาน Internet เชน E-mail กันบางแลว และเชื่อวาคงกระตุนความสนใจใหกับทุกทานไดมากพอ สมควร ดังนั้นเมื่อมีความตองการที่จะลงทุนในการสรางระบบ W2P จะตอง ทราบถึงความแตกตางของ W2P แตละระบบกอน แลวนำ�ขอมูลทั้งหมดมา ประกอบการตัดสินใจวา แบบไหนที่จะเหมาะสมกับการทำ�งาน และความตอง การ รวมทั้งการเตรียมตัวของ Print Provider ดวยวาถาจะเปนผูใหบริการ ลูกคาผานระบบ W2P ตองทำ�อยางไรบาง? เตรียมตัวอยางไรบาง? ดังนั้น ในเลมหนา เราจะมาคุยกันตอในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ ThaiPrint Magazine 53

50-53 TPM_New pc3.indd 53

26/1/2555 13:17:39


54 Ad VT Graphic_pc3.indd 1

27/1/2555 1:46:50


55 Ad VT Graphic#2_pc3.indd 1

27/1/2555 1:45:49


Print Interview

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคมการพิมพไทย และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เปรียบดังเมฆฝนกอตัวพัดผานประเทศไทยไปแลว ดุจดังฟาหลังฝนจากมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ ที่สรางความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมตางๆ ตองหยุดการผลิตไปและมีอีกหลายอุตสาหกรรมตอง ปดตัวไปอยางนาเสียดายสงผลกระทบกับประชาชนชาวไทยเปนอยางมากตองตกงานกันเปนจํานวน ไมนอย เราลองมาติดตามกันดูวาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑเกิดความเสียหายมากนอย ขนาดไหน โดยการไดรับโอกาสสัมภาษณจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมการ พิมพไทย และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับเหตุการณมหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับ จากวิ ก ฤตการณ น้ํ า ท ว มครั้ ง ใหญน้มี ีผลกระทบกับอุตสาหกรรม การพิมพและบรรจุภัณฑอยางไร บางครับ?

จากมหาอุ ท กภั ย ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ และรายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับประวัติ ศาสตรชาติไทยในครัง้ นีส้ ง ผลกระทบ กับอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุ ภัณฑอยางแนนอนครับ อันดับแรก เนื่องจากอุทกภัยครั้งนี้ไดเกิดขึ้นใน หลายจังหวัดของประเทศไทยตอน บนมวลน้ําไหลผานยันมาถึงจังหวัด อยุธยาและผานปทุมธานี ซึง่ ทําให นิ ค มอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ข อง ไทยเราไดรับความเสียอยางมากถึง 7 แหงดวยกัน ซึ่งนิคมฯ ทั้ง 7 แหง

นี้ถือวา เปนผูสงออกสินคาหลาย ประเภท ไมวาเปนเรื่องทางดาน ประเภท Hard Disk หรือวาเครื่องใช ไฟฟารวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอาหารก็ไดรับผล กระทบอยางรุนแรงทําใหประชาชน จํานวน 3 ลานกวาคน ไดรับผล กระทบซึ่งมวลน้ําไดทวมขังอยูเปน เวลานานบางแหง 2-3 เดือน แตยัง โชคดีท่ีมวลน้ําทั้งหลายยังไมไดเขา มาในใจกลางตัวเมืองของกรุงเทพฯ แตมีน้ําลอมรอบเราทั้งกรุงเทพฯ ฝง ตอนเหนือ กรุงเทพฯ ฝงตะวันตก และฝงตะวันออกก็มีผลกระทบบาง ซึ่งบริเวณตางๆ เหลานี้เราไดมีการ สํารวจก็ไดพบวา โรงพิมพเรานั้นยัง

โชคดี เพราะเนื่องจากวา โรงพิมพ ของเรานัน้ มีอยูป ระมาณ 3000 กวา แหง ซึ่งกระจายอยูหลายจังหวัด ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น ในจังหวัด ที่ มี น้ํ า ท ว มในภาคเหนื อ มาตั้ ง แต นครสวรรค อางทอง ลงมาจนถึง อยุธยา และปทุมธานี โรงพิมพขนาด เล็กและขนาดกลางในจังหวัดนั้นๆ ก็ ได รั บ ผลกระทบน้ํ าท ว มหมดเลย เครื่องจักรเสียหาย สวนโรงพิมพที่ อยูในนิคมฯ ทั้ง 7 แหงนั้นเสียหาย ทั้งหมด แตเมื่อเทียบกับจํานวน โรงพิมพทั้งหมดก็ถือวา เสียหายไม มาก สวนโรงพิมพขนาดใหญและ ขนาดกลางของประเทศไทย สวน ใหญจะตั้งอยูบริเวณชานเมืองและ

56 ThaiPrint Magazine

56-60 TPM_New pc3.indd 56

28/1/2555 14:46:24


คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล เปนบริเวณที่มีน้ําทวม แตถือวาโชค ดี เพราะวาหลายๆ โรงพิมพจะมี น้ําลอมอยู แตเนื่องจากวาในการ กอสรางโรงพิมพนั้นมีการวางแผน และมีการลงทุนโดยการถมที่ยกพื้น ให มี ร ะดั บ สู ง กว า ถนนเป น เมตรๆ เพราะฉะนั้น ตัวโรงพิมพจะไมไดรับ ผลกระทบคือน้าํ ไมเขาในตัวโรงพิมพ เครื่องจักรไมไดรับความเสียหายโดย ตรง แตโดยบริเวณรอบๆ โรงพิมพ นั้นมีน้ําลอมอยูก็สงผลทําใหหลาย โรงพิมพจะตองหยุดการผลิต เนื่อง จากวัสถุดิบไมสามารถสงเขามาได โดยเฉพาะพวกกระดาษและพวก สินคาที่ผลิตเสร็จแลวก็ไมสามารถ ส ง ออกไปข า งนอกได แ ละหลายๆ โรงพิมพจะตองใหพนักงานทัง้ หลาย มาสูกับน้ํา โดยการตั้งเครื่องสูบน้ํา 20 กวาเครื่อง สําหรับโรงพิมพ ขนาดใหญ โดยใชพนักงานทั้งหมด 3 กะ สับเปลี่ยนกันเพื่อเฝาเครื่อง สูบน้ํา บางที่ก็สูกันตลอดทั้งเดือน แตยังถือวาผลกระทบโดยตรงที่ทํา ใหโรงพิมพเสียหาย เครื่องจักรเสีย หายมี จํ า นวนไม ม ากเมื่ อ เที ย บกั บ ภาพรวม แตผลกระทบในทางออม ก็ถือวามีผลกระทบมากใน 7 นิคม อุตสาหกรรมมีโรงงานอยูเ ปนจํานวน รอยๆ โรงงาน ซึ่งโรงงานเหลานี้เปน ผูใชส่งิ พิมพและบรรจุภัณฑรายใหญ ทั้งสิ้น เพื่อใชในการสงออกขณะนี้ โรงงานตองหยุดการผลิต เนือ่ งจาก น้าํ ทวมนีป้ ระมาณ 2 เดือนแลว ซึ่ง ขณะนี้น้ําไดเริ่มลดลงหรือแหงหมด แลว แตจะตองทําการเขาไปฟนฟู คาดวา จะตองใชเวลาในการฟนฟู ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ถึงจะเริ่ ม กลั บ มาเดิ น เครื่ อ งได อี ก เพราะฉะนั้น ชวงนี้โรงพิมพที่ผลิต บรรจุภัณฑหรือวารับออเดอรใน การผลิ ต หนั ง สื อ คู มื อ ฉลากต า งๆ ใหกับโรงงานเหลานั้น จะตองหยุด การส ง สิ น ค า เป น เวลาประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งจะสงผลใหไดรับผล

กระทบคอนขางมาก เพราะฉะนั้น โดยภาพรวมแลว โดยทางตรงจะ สงผลกระทบไมมาก แตโดยทางออม จะสงผลกระทบมากและยังสงผลไป อีกกับผูผลิตหนังสือ และแมกกาซีน ในชวงน้ําทวมนั้น การอานก็ยังถือ เปนเรื่องรอง เรื่องแรกจะตองเอา ชีวิตใหรอดกอนเปนอันดับแรกนั้น คือ ปจจัย 4 อาหาร เครื่องนุมหม ยารักษาโรค ทีอ่ ยูอ าศัย เพราะฉะนัน้ ผูผลิตหนังสือและนิตยสาร ก็ไมได ผลิตออกมาหลายแหงจะขามไปเลย 1 เดือน หรือ 2 เดือน และราน หนั ง สื อ เองก็ ไ ด รั บ ความเสี ย หาย เปนจํานวนมาก หลังจากน้ําลดแลว รานหนังสือเหลานี้ก็จะตองกลับไป ฟนฟูรานหนังสือกอนเปนลําดับแรก เงินทีค่ า งจายหนังสือเลมกอนๆ หนา นี้ ก็จะขอนําเงินไปฟนฟูรานกอน ชะลอการชํ า ระหนี้ ก อ นของร า น หนังสือตางๆ ในตางจังหวัดทีป่ ระสบ ภัยก็จะทําใหสํานักพิมพขาดสภาพ คลองทางการเงินจะไดรับผลกระทบ ทันที เพราะฉะนัน้ ตรงนีม้ ผี ลกระทบ แนนอนทําใหกําลังซื้อของผูบริโภค มีปริมาณลดลง เนือ่ งจากวาบางคน ก็ตกงาน บางคนก็ตองนําเงินไป ซอมแซมบานกอน ซึง่ จะทําใหเงินไม เหลือในการบริโภคของที่ไมจําเปน เพราะฉะนั้น คาดวาเศรษฐกิจโดย ภาพรวมกําลังการซื้อของประชาชน มีจํานวนลดลง ซึ่งหนังสือหรือของ ตางๆ ที่ไมจําเปนก็อาจจะตองลด การซื้อไปกอนและในป 2555 ป หนาก็เปนปที่ตองระมัดระวัง โดย คาดวา อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและ บรรจุภัณฑอาจจะชะลอตัวลง

ภาพรวมของตัวเลขการสงออก ของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ แ ละ บรรจุ ภั ณ ฑ ส  ง ผลกระทบมาก นอยขนาดไหนจากเหตการณน้ํา ทวมในครั้งนี้บางครับ? สําหรับเรื่องของการสงออกใน

2554 ในปทผ่ี า นมาระบบการสงออก เวลาที่ลูกคาตางประเทศมาซื้อของ กับเราจะมีการใหออเดอรกอนลวง หนา เปนเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป เพราะฉะนั้น ในชวงที่เราประสบ ปญหาน้ําทวมอยูนั้น เราไดรับ ออเดอรเกาอยูแลว ที่จะตองสง สินคา แตวาเราประสบปญหาใน เรือ่ งของการจัดสง เพราะวาหลายๆ โรงงานจะตองหยุดตัว เนื่องจาก พนักงานก็มาทํางานไมไดการจัดสง กระดาษวัสถุดิบตางๆ ก็เขามาสง ไมได เพราะฉะนั้น เราจะตองไป แจ ง กั บ ต า งประเทศโดยการเลื่ อ น กําหนดการสงสินคาออกไป แตชวง ที่เราประสบภัยน้ําทวมนั้น เราถือ วาเปนชวง Peak Season หรือ วาเปนชวงที่บูมที่สุด เพราะวาเปน ไตรมาสสุดทายของป ทั่วโลกใช สิง่ พิมพกนั เปนจํานวนมาก ถึงแมเรา จะอางความจําเปนในเรือ่ งวาประสบ อุทกภัย ทั่วโลกก็รูวาประเทศไทย เราประสบอุทกภัยครั้งนี้อยางใหญ หลวง แตก็ทําใหลูกคาของเราเสีย โอกาสในการขาย และในลูกคาบาง รายที่เขาไมยอม เขาก็ทําการปรับ คาเสียหายจากผูผลิต แตสิ่งที่เรา หวงก็คือวา เราจะตองดูผลกระทบ ตอไปในปหนาวา ป 2555 นี้เขาจะ ยั ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะกลั บ มาซื้ อ สิ่งพิมพในประเทศไทย หรือเขาจะ ThaiPrint Magazine 57

56-60 TPM_New pc3.indd 57

28/1/2555 14:46:26


Print Interview

ไปหาแหลงอืน่ เพือ่ เปนแหลงสํารอง ในแถบเอเชียเพื่อนบานเรา เชน สิงคโปร มาเลเซีย หรือจากประเทศ จีน อินโดนีเชีย หรือเวียดนาม ซึ่งก็ ยังบอกไมได แตถาเกิดเราสามารถ สรางความเชื่อมั่นจากผูสั่งพิมพทั่ว โลกไดวาประเทศไทยจะไมมีปญหา เรื่องน้ําทวมกลับมาใหมในปหนา และเรามีมาตรการตางๆ ในการ ปองกันน้ําทวมไดดีกวานี้จะไมมีผล กระทบตอกําลังการผลิต และการ ขนสงสินคา เราก็ยังเชื่อวา เขายังให โอกาสเราอยู ตรงนี้ตองมาดูกันใน ชวงไตรมาสแรกของปหนาชวง 3 เดือนผานไปแลวออเดอรยังไหลมา หรือเปลา เขาเชื่อมั่นเราขนาดไหน เขายังสั่งเราอยูหรือเปลา ตองดูตรง นั้นครับ

หลังจากที่สถานการณกลับมาสู  ภาวะปรกติแลว ทานคิดวาอุตฯ สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑจะตองใช เวลานานเทาใดถึงจะสามารถฟนฟู ใหกลับมาเปนปรกติไดครับ?

ผมคิดวาเราจะใชเวลาประมาณ เฉลี่ยแลว 6 เดือน ถึง 1 ปอยาง นอยในป 2555 ทั้งปนะครับ ผม คิดวาสิ่งพิมพก็ขึ้นอยูที่ GDP ของ ประเทศ ถา GDP ทั้งประเทศไม เติบโต กําลังซื้อไมมีมาตรการการ กระตุนจากภาครัฐ ก็จะตองเปน ปจจัยสําคัญวา รัฐจะมีเงินออกมา

ชวยเหลือสูตลาด และนํามากระตุน เศรษฐกิจไดตรงเปาไหม มาไดถูก จังหวะหรือไม ถาทางภาครัฐทําไดดี ก็อาจจะฟนไดไวหนอย และก็ความ เชื่อมั่นทางเรื่องการเมืองดวยวา ถา ปหนาการเมืองนิ่งหนอยไมมีปญหา เรื่องม็อบของเสื้อแดง เสื้อเหลือง ไมมีเรื่องการออกมาประทวงหรือมี การปฏิวตั กิ ส็ ามารถสรางความเชือ่ มัน่ ใหกลับมาไดเร็วขึ้นครับ

ทันเวลา และก็ตอ งตัดขอจํากัดเดิมๆ ที่เปนอุปสรรคตอการกูเงินเหลานั้น ใหมากขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือ จะ ตองลดดอกเบี้ยใหตนทุนไมสูงมาก เพื่อใหผูประกอบการสามารถอยูได เพราะฉะนั้นคือ มาตรการที่พูดไป แตมาตรการทั่วไปก็คือวา รัฐบาล จะตองใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเงิน 8 แสนลานที่เตรียมไว สําหรับฟนฟูในป 2555 จะตองใช ใหตรงเปา ไมมีการคอรัปชั่นจะตอง เรงฟนฟูบรรดาสาธารณูปโภคอยาง มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และยังรวม ไปถึงระบบการปองกันภัยน้าํ ทวม ไม วาจะเปนโครงการระยะยาวในการ บริหารน้าํ ทําอยางไร จังหวัดทีเ่ คยเกิด น้ําทวมแลวไมตองกลับมาทวมอีก และนิคมฯ ตางๆ ก็ไมใหเกิดความ เสี่ยงเกิดขึ้นอีก ซึ่งระบบน้ําตรงนั้น รัฐบาลจะตองรีบทําใหเปนรูปธรรม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน ทั้งไทย และตางชาติ รวมทั้งผูซื้อ สิ น ค า จากประเทศไทยให มี ค วาม มั่นใจวาจะไมมีปญหาอยางนี้เกิดขึ้น อีกในอนาคต

ท า นอยากให ท างภาครั ฐ เข า มา ชวยฟนฟูเยียวยาอุตสาหกรรม สิ่ ง พิ ม พ แ ละบรรจุ ภั ณฑ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากน้าํ ทวมในสวนใดบาง ทานมีการเตรียมกิจกรรมอะไร หลั ง จากที่นํ้า ลดเป น ปรกติ แ ล ว ? บางที่จะชวยสรางขวัญและกําลัง ผมถือวาเปนมาตรการทั่วๆ ไป ใจใหกบั ชาวอุตสาหกรรมการพิมพ นะครับ อยางเชน โรงพิมพที่ไดรับ และบรรจุภณ ั ฑของไทยใหกลับมาดี ผลกระทบโดยตรง เชน เครื่องจักร เชนเดิมบางครับ? หรือโรงงานไดรับความเสียหายทาง ภาครัฐก็จะตองใชมาตรการในเรื่อง ของการใหเงินกู แลวก็ชวยเหลือ เพื่อใหเขาสามารถนําเงินนี้ไปซื้อ เครื่องจักรหรือนําไปซอมเครื่องจักร ไปซ อ มโรงงานให ก ลั บ สามารถมา ทํางานได รวมไปถึงเรื่องของเงินสด หมุนเวียนทางภาครัฐจะตองออก มาตรการในการทีจ่ ะผอนปรนเหมือน กั บ การช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการ หรือ SMEs ในตามมาตรการที่รัฐได ประกาศออกมาใหกับอุตสาหกรรม อื่นๆ จะตองออกมาอยางรวดเร็วให

ผมคิดวา เรือ่ งนีเ้ ปนหนาทีข่ อง สมาคมการพิมพไทยทีเ่ ปนศูนยกลาง ของผูประกอบการในอุตสาหกรรม การพิมพและบรรจุภัณฑทั่วประเทศ อยูแลว สิ่งที่เราจะทําไดก็คือ การ ที่เราไดมีโอกาสเขาไปคุยกับภาครัฐ ในการที่จะชวยผลักดันในเรื่องตางๆ ใหกับสมาชิก หรือผูประกอบการ รายยอยที่ประสบปญหา และไมได รับการชวยเหลือใดๆ จากภาครัฐ เรายินดีเปนศูนยรับเรื่องเหลานี้แลว ก็จะเปนผูที่จะไปเรงรัดใหไดรับการ ชวยเหลืออยางทันทวงที สวนเรื่อง

58 ThaiPrint Magazine

56-60 TPM_New pc3.indd 58

28/1/2555 14:46:28


คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล อื่นๆ มาไดที่จะทําใหเราสามารถ ขยายตลาดไดกวางขึ้นใหญขึ้นกวา เดิมครับ

ในอนาคตทานคิดวาอุตสาหกรรม การพิมพและบรรจุภัณฑจะมีการ เตรียมตัวรับมือกับวิกฤตการณ น้ําทวมหนักอยางนี้ไวอยางไรบาง ครับ เพื่อใหเกิดความเสียหายนอย ที่สุดหรือไมเกิดความเสียหายเลย?

ตอไป เราจะเรงสรางความเชื่อมั่น ใหตางประเทศเชื่อมั่นวา ประเทศ ไทยเราที่ผานมา โรงงานสวนใหญที่ เปนผูสงออกไมไดรับผลกระทบจาก ภัยน้ําทวมโดยตรง เพราะฉะนั้น เครื่องมือ เครื่องจักร ยังพรอม ใหบริการได ซึ่งเราจะตองทําการ ประชาสัมพันธไปในสือ่ ตางๆ รวมทัง้ เหตุการณตางๆ หรือในงานแสดง สินคาตางทั่วโลกไป เพื่อใหตางชาติ เกิดความมั่นใจ โดยทายสุดนี้ ก็คงจะ ตองทํานโยบายเชิงรุกในการที่รวม กั บ กรมส ง เสริ ม การส ง ออกในการ ที่จะไป Road Show หรือการที่จะ ออกไปหากลุมลูกคาในตางประเทศ ตัวลูกคารายใหญ 10 ประเทศแรก ที่อยูในรายชื่อของผูนําเขาสิ่งพิมพ จากประเทศไทยมากที่สุด เพื่อไป สรางความเขาใจ และสรางความ มั่นใจใหเขาเห็นวา เรายังพรอมที่จะ ทํางานไดอยางไมมปี ญ  หา อันนีก้ ค็ ง เปนมาตรการในชวงนี้ สวนในระยะ ยาวก็คงเปนเรื่องของการทําใหเกิด ความแข็งแกรง และก็พัฒนา Value Chain Supply Chain ของอุตสาหกรรม การพิมพของไทยใหสามารถผลิต งานที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีการ ออกแบบที่ ดี เ ป น ผู นํ า ในเรื่ อ งของ การออกแบบในนวัตกรรมทางดาน สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะ บรรจุภัณฑทางดานอาหาร ซึ่งถือ วาเปนจุดแข็งของประเทศไทยเรา

จะทํ า อย า งไรที่ จ ะให เรามี แ บบที่ ดี เหมาะสม และสามารถชวยขาย สินคาไดตรงนีอ้ ตุ สาหกรรมสิง่ พิมพเรา จะตองเขามามีบทบาทเปนผูนําและ รวมกับทางภาครัฐโดยของบประมาณ จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมหรือ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาด กลางและขนาดยอมหรือ สสว. หรือ กระทรวงวิทยาศาสตร สิ่งเหลานี้ก็ จะเปนนโยบายในระยะยาวที่เราจะ ตองเตรียมตัว เพราะวาลําพังเรื่อง น้ําอาจจะมาอันดับแรก แตสิ่งที่เห็น แนๆ เลยใน ป 2015 นี้คือเหลือ อีก 4 ป ในภูมิภาคนี้ประเทศไทย จะเขารวมเปนสมาชิกของประชาคม เศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมี 10 ประเทศ ในภูมิภาคนี้จะเขารวม กัน ซึ่งในขณะนั้นก็จะเปนการเปด ประเทศให มี ก ารค า แบบเสรี มี ก าร เคลื่อนยายการลงทุน เคลื่อนยาย เงินทุน เคลื่อนยายคนงาน และก็ เคลื่อนยายเทคโนโลยีอยางเสรี ถา ประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรม การพิมพของเราไมแข็งแกรง โดย ไมมีคุณภาพการพิมพที่ดี และไมมี นวัตกรรมเปนของเราเอง ก็เปนไป ไดที่ถูกประเทศอื่นใน 10 ประเทศ ที่เปนสมาชิกจะบุกเขามาตั้งฐานใน ประเทศไทย หรือแยงงานของเรา และในทางกลับกัน ถาเรามีความ แข็งแกรงสามารถเปนผูนํา เราก็จะ สามารถที่จะไปเอางานในประเทศ

ผมคิดวา จากประสบการณที่ ผานมาในครั้งนี้ ก็ชวยสอนใหคนใน อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ ั ฑ จะตองมีความระมัดระวัง และเตรียม พรอมวา อุทกภัยจะมีโอกาสเกิดขึ้น ไดเสมอ เนื่องจากปญหาภาวะโลก รอนขึ้นไปทั่วทุกแหงของโลก ซึ่ง ประเทศไทยเราก็ เปนสวนหนึ่งกับ การที่ เ กิ ด ได อี ก และอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ นอกจากปญหาของการบริหารจัด การ และเรื่องของการเตือนภัยแลว แตที่สําคัญตองยอมรับวา ตนเหตุ มาจากป ญ หาเรื่ อ งของภาวะโลก รอน ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมไิ ปทัว่ โลก แมกระทัง่ ประเทศ มหาอํานาจอยางอเมริกาเองก็ยงั เจอ พายุ Tornado ถลมไมรูกี่ 10 ลูก ตอป ซึ่งทําใหผูคนเสียชีวิตจํานวน มากรวมทั้งทรัพยสินเสียหายอยาง มากหรือในประเทศแถบยุโรป และ หลายประเทศที่มีหิมะตกกอนเวลา หรือหนาวที่สุดในรอบ 50 ป หรือวา บางแหงที่ไมเคยมีหิมะตก ก็มีหิมะ ตกเปนครั้งแรก สิ่งเหลานี้มันเปน เครื่องเตือนใจเราแลววาสภาวะโลก รอนสามารถทําใหเกิดอุทกภัยหรือ ภัยธรรมชาติ สามารถจะมีโอกาส เกิดขึ้นไดเสมอ เพราะฉะนั้น จาก ประสบการณ ค รั้ ง นี้ ที่ ผ า นมาไม ใช เฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพเทานั้น นะครับทีจ่ ะไดเรียนรู แตหมายความ วาทุกอุตสาหกรรมทีเ่ ปนผูป ระสบภัย รวมทั้งประชาชนก็จะเริ่มเรียนรูวา จะตองปองกันอยางไร ยกตัวอยาง ThaiPrint Magazine 59

56-60 TPM_New pc3.indd 59

28/1/2555 14:46:32


Print Interview

เชนครั้งนี้เห็นเลยวา เราพยายามจะ กั้นน้ํากั้นมวลน้ํากั้นทางผานของน้ํา แตเนื่องจากน้ํามีปริมาณที่มาก เมื่อ เราไปกักเขาเปนเวลานาน เขาก็จะ เกิดการสะสมพลังงานจนถึงจุดหนึ่ง ดวยมวลน้ํามหาศาล เขื่อนที่เรา สรางขึ้นไมวาจะเปนกระสอบทราย ก็เอาไมอยู แมแตกําแพงปูนก็ถลม หมดนิคมอุตสาหกรรมตางๆ อยาง นวนครเปนตน มีการเตรียมตัว มี การใชกองกําลังทหารถึง 4-5 พันนาย มีอปุ กรณเครือ่ งมือพรอม แมกระทัง่ มีแมทพั ไปบัญชาการดวยตัวเอง แต ทายที่สุด ก็ไมสามารถตานกระแส น้ํานั้นอยูได ในขณะเดียวกันเรา สามารถเรี ย นรู ป ระสบการณ ไ ด ว า เราควรจะปลอยใหน้ําไปตามความ เหมาะสมที่สามารถทําได แลวเรา ก็ มี ก ารป อ งกั น ในส ว นของเราให ดี และตองหลีกเลียงการอยาไปขวาง ทางน้ําเสนทางน้ํา ซึ่งจะทําใหเรา รูวา การที่ตั้งโรงงานอยูในบริเวณ น้ําทวมหรือมีความเสี่ยง เราจะตอง มีเครือ่ งสูบน้าํ ตองมีการกัน้ กระสอบ ทราย หรือมีการทําเขื่อนที่มีความ ถาวร และมีระดับความสูงทีเ่ พียงพอ เพราะวาบางทีเราคิดวาสูง 1 เมตร พอแลว แตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง 3-4 เมตร เราจะตองไปดูสถิติที่ผาน วา ความสูงของน้ํานั้นสูงเทาไหร

และจะตองสรางเขื่อนที่มีความสูง มากก็ถือวาเปนโชคดี ถึงแมวาเรา เพียงพอหรือใหไมมีความเสี่ยงเกิด จะตองขาดรายไดไป ในชวงที่หยุด ขึ้นไดเลย กิจการไปบางก็ถือวา เปนการหยุด พักก็แลวกัน เพราะฉะนั้น เราก็ อยากใหทานชวยฝากถึง ชาว ตองคิดวาน้ําก็คงไมไดทวมตลอดไป อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ ั ฑ เราตองมีโอกาสของเรา และความ ที่ไดรับผลกระทบในครั้งนี้เพื่อเปน แข็งแกรงของประเทศไทยเราก็ยังมี การสรางขวัญและกําลังใจใหกับ อยู เพียงแตวาเราจะตองรวมกันใน การที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกลับ ผูประกอบการดวยครับ? ผมอยากจะบอกใหเพื่อนๆ ใน มาดังเดิม และที่สําคัญคือ ในฐานะ อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ ั ฑ ทีเ่ ราเปนภาคเอกชน เราตองพัฒนา นะครับวา ชีวติ เราจะตองดําเนินกัน งานของเราใหมีคุณภาพแขงขันกับ ตอไปนะครับ เพราะถือวา เราโชคดี ตางชาติใหได และสรางจุดแข็งของ กวาหลายๆ อุตสาหกรรมอื่นๆ มาก เราตอไป และขอบอกใหเราจะตอง มาย เพราะหลายอุตสาหกรรมอื่น สูตอไป เพราะวาทั่วโลกตอนนี้มี ลมไปทั้งขบวนการเลย อยางเชน การแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งคนที่ออนแอ อุ ต สาหกรรมรถยนต จ ะเห็ น ได ว า ก็จะถูกทําลายไป คนที่จะอยูไดตอง ครั้งนี้เสียหายอยางมาก ทําใหรถ เปนคนที่แข็งแกรง และเปนคนที่ ตางๆ จะตองหยุดการผลิตไปหลาย จะมีพัฒนาการอยางไมหยุดนิ่ง ใน รุน แลวก็ตองนําเขาอะไหล หรือ โอกาสที่ผานพนปเกา ในป 2554 วารถยนตสําเร็จรูปจากตางประเทศ เป น ป ที่ เราได ป ระสบพบเจอในสิ่ ง เขามาทดแทนหรืออุตสาหกรรม IT ที่ไมดี ก็ขอใหถูกพัดไปกับสายน้ํา เครื่องใชไฟฟารวมไปถึง Hard Disk แลวขอใหผานพนไป สําหรับปใหม ทําใหทว่ั โลกขาดแคลนไปหมด แตใน นี้ ป 2555 ก็ขอใหพบแตสิ่งที่ดีๆ อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ ั ฑ และเปนการเริ่มตนใหมของคนไทย อยางที่เรียนใหทราบวา โรงพิมพ ทั้งประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมการ โรงงานกระดาษไดรบั ผลกระทบนอย พิมพและบรรจุภัณฑ เราก็จะตองสู มาก บางที่แทบไมเสียหายอะไรเลย กันตอไป ขอเปนกําลังใจใหทุกทาน เพราะฉะนั้น Supply Chain ของ ยืนหยัดอยาทอ รวมใจกันสูตอไป เรานั้นคอนขางไดรับผลกระทบนอย ครับ

60 ThaiPrint Magazine

56-60 TPM_New pc3.indd 60

28/1/2555 14:46:35


55 ad smg#87 cs5-m19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

14/6/2554

17:12


Sriaksorn_m19.indd 104

1/9/10 4:19:36 PM


Sriaksorn_m19.indd 99

1/9/10 4:17:06 PM


Sriaksorn_m19.indd 100

1/9/10 4:18:04 PM


Sriaksorn_m19.indd 101

1/9/10 4:18:47 PM


Sriaksorn_m19.indd 102

1/9/10 4:19:01 PM


Sriaksorn_m19.indd 103

1/9/10 4:19:20 PM


Print Interview

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท นายกสมาคมการพิมพไทย ให้สัมภาษณถึงมาตรการในการชวยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญสงผลกระทบอะไรกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยและมีมาตรการใดในการ รับมือกับอุทกภัยทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ หากแตอนาคตขางหนาอุตสาหกรรมการพิมพ์จะเดินหนา และเตรียมการ รับมือกันอยางไรลองมาติดตามกันดู จากวิกฤตการณ์น้ำาทวมไทยครั้ง นี้ผูประกอบการ โรงพิมพ์ไดรับผล กระทบมากนอยขนาดไหนทั้งทาง ตรงและทางออม?

จากการที่เกิดภัยจากน้ำาทวม ในครั้งนี้ ตามจริงแล้วผลกระทบที่ เกิดขึ้นทางตรงนั้นมีไมมาก สำาหรับ ผู้ประกอบการโรงพิมพทั่วไปสวน ใหญจะสงผลกระทบทางอ้อมเปน สวนมาก เพราะผู้ประกอบการ สวนหนึ่งจะอยูในกรุงเทพฯ ชั้นใน เปนสวนใหญ นอกจากนั้นก็จะ มี โรงพิมพท่ีต้ังอยูในนิคมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 43 ราย ซึ่งไม

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำากัด นำาโดยประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ คุณมาซาชิ ฮอนดะ ได้บริจาคเงินสด จำานวน 100,000 บาท รวมกับโครงการการ พิมพไทยเทน้ำาใจเพื่อผู้ประสบภัยน้ำาทวม โดย คุณพรชัย รัตนชัยกานนท นายก สมาคมการพิมพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคมฯ เปนผู้รับมอบ

68 ThaiPrint Magazine

68-72 TPM_New pc3.indd 68

28/1/2555 14:54:23


คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์

กองถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุด ก่อน ถูกลำ�เลียงขึ้นรถเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ ไทย ช่วยกันแพ็คมากันทั้งวัน

ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ทวมครั้งนี้ โดยส่วนมากโรงพิมพที่โดนน้ำ�ลอม อยูก ไ็ มสามารถทีจ่ ะเปดเครือ่ งพิมพ ทำ�งานได เนือ่ งจากจะตองระวังหรือ ตองถอดแผงสวิทซ์ไฟฟาควบคุม เครื่องพิมพปองกันไวกอนหรือบาง โรงพิมพอาจจะเปดเครื่องพิมพทำ� งานไดตามปรกติ แตก็ไมสามารถ สงสินคาได เนื่องจากลูกคาอาจจะ ถูกน้ำ�ทวมเชนกัน ไมสามารถเขาไป

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และ คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ พักเหนื่อยหลังจากบรรจุถุงยังชีพ สำ�หรับวันรุ่งขึ้นที่จะออกพื้นที่ไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1

สงสินคาไดทำ�ใหขาดรายไดสงผล กระทบในทางออม หรือจะมองให เห็ น ภาพลึ ก ลงไปก็ จ ะเป น รายได อาจจะลดลงไป เพราะกิจกรรม ตางๆ ที่จะตองใชการพิมพอาจจะ ถูกระงับไวกอนก็ทำ�ใหโรงพิมพขาด รายไดในชวงที่น้ำ�ยังทวมอยูก็จะ สงผลกระทบโดยทางออมอีกเชน กัน สวนผูประกอบการโรงพิมพที่ ไดรับผลกระทบทางตรงนั้นก็มีไม

มาก ซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนนั้นเรายัง ไมทราบตัวเลขที่แนนอนอาจจะมี โรงพิมพบางรายที่ไปอยูใน 7 นิคม อุตสาหกรรมที่ถูกน้ำ�ทวม ทาง สมาคมฯ เองก็ยังไมทราบตัวเลขที่ แนนอน แตที่ทราบสวนใหญแลว ไมไดรับผลกระทบ เพราะบางโรง พิมพก็สามารถรับมือกับน้ำ�ทวมใน ครั้งนี้ได โดยการที่น้ำ�เขาไปแลวก็ ใช้เครื่องสูบน้�ำ ออกมา ก็สามารถ รับกับสภาวะอยางนั้นไดโดยไมเกิด ความเสียหายในสวนใด อาจจะมี บางนิดหนอยแตก็ไมมาก

สมาคมการพิ ม พ ไ ทยได เ ข า ไป ช ว ยเหลื อ ด า นไหนบ า งสำ � หรั บ ผู  ป ระกอบการโรงพิ ม พ  ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากอุทกภัย?

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับชาวอุตสาหกรรมการพิมพ์ ขนถุงยังชีพขึ้นรถเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เบือ้ งตน จากการทีท่ างสมาคม ทราบถึงขาวเตือนภัยเรื่องอุทกภัย ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ก็ไดติดตอ ขอความรวมมือจากซัพพลายเออร ตางๆ ใหชว ยสนับสนุนชางผูช �ำ นาญ การเฉพาะทางและกระจายขาวไป ยังผูประกอบการโรงพิมพตางๆ ให ThaiPrint Magazine 69

68-72 TPM_New pc3.indd 69

28/1/2555 14:54:30


Print Interview

คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ และเพื่อนๆ กลุ่ม Young Printer ช่วยกันขนสิ่งของจำ�เป็น ขึ้นรถไปช่วยผู้ประสบภัยเป็น ครั้งที่ 2 ที่ทางสมาคมการพิมพ์ไทยจัดขึ้น

ชวยกันสงชางออกไปชวยสอนการ ถอดเครื่องจักรในกรณีเกิดน้ำ�เขา อยางเชน แผงควบคุมวงจรไฟฟา ตางๆ ของเครื่องพิมพจะตองถอด เก็บอยางไรใหถูกวิธีและปลอดภัย จากน้ำ�ทวมในครั้งนี้ รวมถึงชวย กันถอดสำ�หรับโรงพิมพที่มีชางไม เพียงพอ พรอมทั้งใหความรูในสวน ตางๆ เพือ่ ใหผ ปู ระกอบการโรงพิมพ ทุกรายมีการตรียมความพรอมตอ ทุกสถานการณเสมอ

สมาคมการพิมพไทยไดเขาไปชวย เหลือผูประสบอุทกภัยทั่วไปหรือ ไมและไดรวมบริจาคในสวนใดบาง?

สมาคมการพิมพไทยเราไม ไดมุงเนนที่จะชวยเหลือเฉพาะ อุ ต สาหกรรมการพิ ม พ แ ต อ ย า ง เดียว หากยังเล็งเห็นความสำ�คัญ ของประชาชนทั่วไปดวยวา หาก ทางสมาคมสามารถที่จะสนับสนุน หรือชวยเหลือดานใดไดทางสมาคม ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะสนั บ สนุ น อย า งเต็ ม ที่

หลังจากปญหาอุทกภัยครั้งนี้ ทาง สมาคมก็ไดตั้งโครงการ “การพิมพ ไทยเทน้�ำ ใจเพือ่ ผูป ระสบภัยน้�ำ ทวม” สมาคมฯ ไดเปดบัญชีรับเงินบริจาค จากผูท ใ่ี หค วามรวมมือหลายหนวย งานที่พรอมจะสนับสนุนทั้งเงินสด และของใชท จ่ี �ำ เปนในชีวติ ประจำ�วัน เพื่อนำ�มาบรรจุลงถุงยังชีพ และ นำ�ไปชวยเหลือพี่นองประชาชน โดยไดรับความรวมมือจากศูนย บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 สวนหนา ไดใหการสนับสนุนดาน การเดินทาง โดยรถ GMC เรือยาง และเจาหนาที่ทหาร ที่คอยชวย ลำ�เลียง เสบียงอาหาร ถุงยังชีพ พรอมทั้ง เรือพาย และสุขากระดาษ ที่ทางสมาคมการพิมพไทยไดนำ�ไป แจกใหกับผูประสบภัยน้ำ�ทวมใน ครั้งนี้ โดยทางสมาคมฯ ไดจัดเปน 3 ทริป ครั้งแรกจะเปนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ไปแจกถุงยังชีพ และของใชจำ�เปนตางๆ แถวคลอง บางแวก ฯลฯ และครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ไปแถว บางใหญ่ โดยมีทั้งคณะกรรมการ สมาคมการพิมพไทยและผูป ระกอบ

70 ThaiPrint Magazine

68-72 TPM_New pc3.indd 70

28/1/2555 14:54:34


คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์

พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนออกมารอรับถุงยังชีพจากคณะกรรมการ สมาคมการพิมพ์ไทยและอาสาสมัครด้วยความดีอกดีใจ

การในอุตสาหกรรมการพิมพรวม ถึงตัวผมเองดวยก็ไดไปรวมบริจาค ในครัง้ นีด้ ว ยประมาณ 30 กวาทาน ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ผานไปดวยดีไดรับ ความรวมมือเปนอยางดี และสวน จำ�นวนเงินที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี ชวยเหลือผูประสบภัยน้�ำ ทวม เรา จึงได้นำ�เงินส่วนนี้มาจัดถุงยังชีพ และบริจาคเปนทริปที่ 3 ณ บริเวณ บางใหญ่ สำ�หรับผูประสบภัยที่ได รับความเดือดรอน อีกทั้งจะนำ�ไป ช ว ยผู้ ป ระสบภั ย ในอุ ต สาหกรรม การพิ ม พ ข องเราเองที่ ไ ด รั บ ผล กระทบ สมาคมการพิมพไทยก็จะ ยื่นมือเขาไปชวยเหลือเยียวยาให เขาสามารถดำ�เนินธุรกิจตอไปได ดังเดิม

กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบ อุ ท กภั ย ที่ ท างสมาคมการพิ ม พ  ไทยจั ด ขึ้ นนี้ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ รวมใจจากภาคสวนใดบาง และ ประสบผลสำ�เร็จมากนอยเพียงใด?

จากการที่ ท างสมาคมการ พิมพไทยไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นไดถือ

วาประสบผลสำ�เร็จเปนอยางมาก โดยมีผูที่ตองการเขารวมในครั้งนี้ มีจำ�นวนมาก แตก็ไมสามารถนำ�ไป ดวยไดทั้งหมด เนื่องดวยจำ�นวนรถ และเรือของทหารมีจำ�นวนจำ�กัด ซึ่งไมสามารถนำ�พาผูตองการเขา รวมในทริปนี้ไดทั้งหมด เราจึงไป ไดแคบางสวนเทานั้น เพราะมีทั้ง ของที่จะเอาไปบริจาคและจำ�นวน เจาหนาที่ทหาร คณะกรรมการ สมาคมการพิมพไทยและจิตอาสา ตางๆ ก็เต็มรถ ซึ่งจะตองไปตอเรือ กันอีก เพื่อลำ�เลียงของไปใหถึงมือ ผูประสบภัยอยางทั่วถึง สำ�หรับ ผูที่ไมไดไปทางสมาคมการพิมพ์ ไทยก็ขอเป็นตัวแทนที่จะไปบริจาค สิ่งของแทนท่าน เพราะเรามองวา ในอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ ไ ทยเรา ทุกคน ก็มีน้ำ�ใจถึงกันหมด และ ก็อยากที่จะไปใหความชวยเหลือ พี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือด ร อ นให เขาได รั บ น้ำ � ใจไมตรี จ าก กลุมอุตสาหกรรมการพิมพของเรา อยางทั่วถึง

หลังจากประเทศไทยไดเขาสูภาวะ ปรกติแลว ทางสมาคมการพิมพ ไทยไดเตรียมมาตรการซอมแซม เครื่องพิมพหลังน้ำ�ลดไวอยางไร บาง เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ โรงพิมพ?

ทางสมาคมการพิมพไทยเอง ก็ไดประสานงานกับภาครัฐ เพื่อ นำ�เสนอเรือ่ งงบประมาณตางๆ ทีจ่ ะ นำ�มาชวยในสวนที่ผูประกอบการ โรงพิ ม พ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น โดยทางสมาคมฯ เขาไปตรวจสอบ

ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทัง้ กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังทรัพย์ทช่ี ว่ ยเหลือผูป้ ระสบ ภัยด้วยความเต็มใจในครั้งนี้ ThaiPrint Magazine 71

68-72 TPM_New pc3.indd 71

28/1/2555 14:54:37


Print Interview ผลกระทบในปนี้ ก็จะสามารถ ประมาณไดวาจะตองทำ�ใหเครื่อง พิมพอยูในตำ�แหนงทีส่ ูงขนาดไหน จึ ง จะปลอดภั ย จากน้ำ � ที่ ท  ว มเมื่ อ เขามาในตัวโรงพิมพเอง หรือทำ� แนวปองกันโรงพิมพที่ม่ันคงและ ไดมาตรฐานก็สามารถรับมือกับ สถานการณอนั เลวรายอยางนีไ้ ด

อยากใหทานชวยกลาวใหกำ�ลังใจ กับผูประกอบการโรงพิมพที่ไดรับ ผลกระทบในครั้งนี้ดวยครับ ตามโรงพิมพตางๆ ที่ไดรับผล กระทบวาเสียหายอะไรบาง และ ทางสมาคมก็ จ ะนำ � ข อ มู ล ต า งๆ เหลานี้เขาไปเสนอกับภาครัฐ เพื่อ จะไดนำ�มาดำ�เนินการฟนฟู ซึ่งจะ เปนแผนแรกที่ทางสมาคมกำ�หนด เอาไว และหากไมไดงบสนับสนุน ในสวนนี้ทางสมาคมก็ยังมีแผนที่ 2 คือไดประสานงานกับผูประกอบ การที่ขายพวกเครื่องพิมพใหชวย สนับสนุนในการสงชางไปชวยซอม บำ�รุงเครื่องพิมพและทางสมาคมก็ จะสนันสนุนเรื่องของคาเบี้ยเลี้ยง หรือคาเดินทางตางๆ ทีท่ างสมาคม สามารถที่ จ ะช ว ยเหลื อ ได  ก็ ยิ น ดี ชวยเหลืออยางเต็มที่

เตรี ย มตั ว ที่ ดี พ อสมควรจึ ง ไม มี ผู ได รับผลกระทบในจำ � นวนมาก ถือวาเปนสวนนอยที่ไดรับ และ ก็ไมมาก หากถามวาในอนาคต อาจจะเกิดเหตุการณอยางนี้อีก เราจะตองเตรียมตัวโดยการถอด แผงวงจรไฟฟาทีค่ วบคุมเครือ่ งพิมพ ออกทันทีที่ไดรับขาวสารและตอง ติดตามสถานการณใหเ ป น อย า ง ดี หรือไมก็จะตองยกพื้นใหสูงขึ้น ใหเครื่องพิมพอยูในตำ�แหนงที่สูง กวาเดิม เพราะโรงพิมพที่ไดรับ

ผมก็ขอฝากไปยังผูประกอบ การโรงพิมพที่ไดรับผลกระทบดวย นะครับก็ขอใหทุกทานมีกำ�ลังใจที่ จะตอสูและฟนฝากันตอไป เมื่อเรา ลมเราก็ยังสามารถลุกกลับขึ้นมา อีกไดดวยกำ�ลังใจของเราเองเพื่อ จะตอสูก นั ตอไปไดในอนาคตเพราะ วาเหตุการณครั้งนี้ก็ถือวาเปนภัย ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ ที่ ย ากจะ สามารถคาดการณไดลวงหนา ผม และสมาคมการพิมพไทยขอเปน กำ�ลังใจใหก บั โรงพิมพทกุ ๆ โรงพิมพ ที่ไดรับผลกระทบในครั้งนี้ครับ

ในความคิดสวนตัวของทานหาก เกิ ด เหตุ ก ารณ  แ บบนี้ ขึ้ น มาอี ก ผู  ป ระกอบการโรงพิ ม พ ค วรจะ ตองทำ�อยางไรในการเตรียมตัว รับมือกับเหตุการณที่ไมคาดฝน เชนนี้? ในสวนตัวแลวผมคิดวา อุทก ภัยในครั้งนี้เนื่องจากน้ำ�ถูกกักไวอยู ดานบนของกรุงเทพมหานครทาง ผูประกอบการโรงพิมพ ก็มีการ

สภาพการเดินทางที่ยากลำ�บาก เพราะน้ำ�ท่วมสูงเกือบถึงคอสะพาน กว่าจะนำ�ถุงยังชีพไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้

72 ThaiPrint Magazine

68-72 TPM_New pc3.indd 72

28/1/2555 14:54:40


การชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย ป 2554

การชวยเหลือเยียวยา ผูประสบอุทกภัย ป 2554 อุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ไดสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในวงกวางรัฐบาลจึงไดกําหนด แผนการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัยครอบคลุมกลุมตางๆ ทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผูใชแรงงาน ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการรายยอย เราจึงขอรวบรวมความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ โดยผูประสบอุทกภัยสามารถขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานรับผิดชอบไดดังตอไปนี้

ThaiPrint Magazine 73

73-80_New pc3.indd 73

30/1/2555 15:48:36


Print News

74 ThaiPrint Magazine

73-80_New pc3.indd 74

28/1/2555 15:23:02


การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

ThaiPrint Magazine 75

73-80_New pc3.indd 75

28/1/2555 15:23:04


Print News

76 ThaiPrint Magazine

73-80_New pc3.indd 76

28/1/2555 15:23:06


การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

ThaiPrint Magazine 77

73-80_New pc3.indd 77

28/1/2555 15:23:08


Print News

78 ThaiPrint Magazine

73-80_New pc3.indd 78

28/1/2555 15:23:10


การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

ThaiPrint Magazine 79

73-80_New pc3.indd 79

28/1/2555 15:23:12


Print News

80 ThaiPrint Magazine

73-80_New pc3.indd 80

28/1/2555 15:23:13


Global Printing Update

ทําการตลาดอยางไรใหอยูในใจลูกคาอยางยั่งยืน ตอนที่ 2 แนวคิดของการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) CRM

Customer

โดย คุณอรชุดา ประภาพงศพันธุ ผูจัดการสวนงานวางแผนและพัฒนาตลาด Thai Paper ใน SCG Paper

“แนวคิดของการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือการทํา CRM นั้นมีอะไรบางเปนองคประกอบหลัก และมีประโยชนอยางไรกับธุรกิจของเรา” คําถามเหลานี้คงอยูในความคิด ของนักการตลาดหลายๆ คน กอนอื่นนั้น ดิฉันขอใหนักการตลาดทําความเขาใจ แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อสรางความเขาใจและการประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) เปนกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อสรางความสัมพันธระยะยาว โดยเรียนรู ความตองการที่แตกตาง และตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคา หรือบริการที่มีลักษณะเปนปจเจกบุคคล ฉะนั้น ระบบการจัดการลูกคา สัมพันธจึงเปนเรื่องของการบันทึกขอมูลทุกอยางของลูกคา ซึ่งอาจทําใน ลักษณะการบันทึกดวยมือหรือการใชระบบคอมพิวเตอร (การใชคอมพิวเตอร นั้นมักจะใหขอมูลที่แมนยําและมีประสิทธิภาพกวา) ก็ได ตัวอยางเชน ในอดีต SCG paper ใชวิธีเก็บขอมูลจากรายงานการขาย (Sale Visit Report) โดยขอมูลที่เราใหความสําคัญนั้น จะเปนขอมูลที่สามารถบอกเราไดวา ลูกคาของเราคือใคร และมีความรูสึกอยางไรกับผลิตภัณฑของเรา ซึ่งหาก เรานําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ความรูที่ไดนั้นก็ สามารถทําประโยชนใหแกบริษัทไดมากเทานั้น

องคประกอบหลักทั่วไปของระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ

1. การสรางระบบการตลาดอัตโนมัติ (Market Automation) การสรางการตลาดอัตโนมัตินั้นตองอาศัยฐานขอมูลที่มีลักษณะ ที่เปน Dynamic และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อประโยชนในเรื่อง การกําหนดกลุมลูกคา (Ranking) การจัดการในเรื่องกลุมเปาหมายและการ สรางและบริการดานการโฆษณาสินคา 2. ระบบการขาย Sales Automation ในระบบการขายนัน้ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ รายการขายที่ จะมีการบันทึกขอมูลเบื้องตนของลูกคา ทั้งที่เปนลูกคา เกิดขึ้นแลว เปาหมายและไมใชเปาหมาย ทั้งกอนและหลังการขาย วิเคราะห โดยเทียบกับ เปาหมายทางธุรกิจที่ และเมื่อนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหจะทําใหเราสามารถ วางไว หรือเปรียบเทียบ สรางกลุมเปาหมายของเราได ซึ่งระบบการจัดการลูกคา กับยอดขายในแตละ ชวงเวลา สัมพันธมักเนนการใชประโยชนจากขอมูลกอนการขาย

ขั้นตอนกอน การขาย - การสรางกลุมเปาหมายการ ติดตาม (Tracking) - การจัดการในดานคําสั่งซื้อ และการตอบสนองตอ คาสั่งซื้อ (Order Fulfillment)

ThaiPrint Magazine 81

81-86 TPM_New pc3.indd 81

26/1/2555 14:38:29


Global Printing Update 3. การบริการลูกคา (Customer Service) เปนการติดตามในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย อาทิเชน รายการดานบริการหลังขาย และการรองเรียนตางๆ เปนตน แตปจจุบัน นั้นสวนการบริการลูกคาในระบบ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ ยังขาด ในเรื่องของระบบการติดตาม (Tracking) การวิเคราะหและสรุปผล เพื่อนํา ขอมูลเหลานี้ไปเปนประโยชนในการสรางการขายครั้งตอๆ ไป นอกเหนือจากองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้แลว ในการทําระบบการจัด การลูกคาสัมพันธนั้นองคกรจะตองใหความสนใจในเรื่องของการจัดสรร งบประมาณการลงทุน การกําหนดนโยบายในดานตางๆ ที่ชัดเจนและการ เชื่อมตอระบบทั้ง 3 ขางตนเขาดวยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผล ประโยชนที่สูงสุด

หลักการของระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ การบันทึกขอมูลลูกคา - กอนการซื้อขาย - ชวงการซื้อขาย - หลังการซื้อขาย

ประมวลผลวิเคราะห

เพื่อใหเห็นถึงสาเหตุบางอยาง เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคา เพื่อเพิ่มรายไดและการขายได เพื่อทราบวาลูกคาของเราอยูที่ไหนในตลาด สามารถหาลูกคารายใหมไดและรักษาฐานลูกคา เดิมได

เทคโนโลยีที่จําเปนตองใชในการบริหารลูกคาสัมพันธ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เปนการทําธุรกรรมผาน ระบบอินเทอรเน็ตตั้งแตการใหขอมูลสินคา การทํารายการซื้อขาย ระบบ การชําระเงินและระบบความปลอดภัย คลังขอมูล (Data Warehousing) เปนการรวมฐานขอมูลหลายฐาน จากระบบปฏิบัติการ เชน ระบบขาย ผลิต บัญชี มาจัดทําสรุปใหมหรือ เรียบเรียงใหมตามหัวขอตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอมูล จะเก็บในลักษณะสรุป ประวัตกิ ารทําธุรกรรมและแนวโนมตางๆ เชน รูปแบบ ทางธุรกิจ ยอดขาย การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขุดคนขอมูล (Data Mining and OLAP) เปนเครือ่ งมือหรือ ซอฟตแวรทด่ี งึ ขอมูลและวิเคราะหจากขอมูลปฏิบตั กิ าร จากระบบฐานขอมูล ตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ การหาพฤติกรรมของลูกคา เพื่อให สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น รวมทั้งการแบงแยก ตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology) เปนการนํา เทคโนโลยีมาใชปรับปรุงปฏิสัมพันธกับลูกคา เชน การใชเว็บเทคโนโลยี การใชอีเมล การใชระบบสงขอความ (Instant messaging) เชน MSN messenger หรือ ICQ ระบบศูนยบริการลูกคา (Call – center) การใชระบบ PC telephony รวมถึง Internet telephony ซึ่งเปนการรวมระบบโทรศัพทเขากับระบบงาน ตางๆ เชน ฐานขอมูลของลูกคา การขาย การเงิน และผลิตภัณฑ เพื่อตอบ สนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ระบบโทรศัพทมือถือ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของโทรศัพทมือถือ ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดทั้งในรูปแบบของภาพ เสียง ขอมูล ภาพ 82 ThaiPrint Magazine

81-86 TPM_New pc3.indd 82

26/1/2555 14:38:30


Global Printing Update เคลื่อนไหว เนื่องจากจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือทั้งที่มีอยู และอัตราการ เติบโตที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วทําใหโทรศัพทมือถือ มีบทบาทสําคัญในการ บริหารความสัมพันธกับลูกคา การเลือกเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม จะทําใหธรุ กิจสามารถใหบริการดีขน้ึ โดยใชตนทุนที่ลดลงสามารถใชชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับ การทําธุรกิจ ดังนัน้ ธุรกิจขนาดใหญในปจจุบนั เริม่ ใหความสนใจการปรับปรุง ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธแบบเกาเปนระบบที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช มากขึ้นเรียกวา ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธออนไลน (Electronic Customer Relationship Management หรือ e-CRM)

ประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ

1. การเพิ่มรายไดจากการขาย (Sale Revenue Increase) การมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพื่อทําใหลูกคาเกิด ความภักดีการใชสินคาหรือบริการ (Customer Loyalty) ทําใหมีรายไดที่เพิ่ม ขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทํางานในบริษัทลดรายจายในการดําเนินงาน และ ตนทุนการหาลูกคาใหมๆ หรือดึงลูกคากลับมาใชสินคาหรือบริการอีกครั้ง 2. การบริหารวงจรการทําธุรกิจของลูกคา (Customer Life Cycle Management) 2.1 การหาลูกคาคนใหมขององคกร (Customer Acquisition) โดย การสรางความเดน (Differentiation) ของสินคาหรือบริการทีใ่ หม (Innovation) และเสนอความสะดวกสบาย (Convenience) ใหกับลูกคา 2.2 การเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อทําการซื้อสินคา และ บริการ โดยผานขั้นตอนการทํางานที่กระชับ เพื่อการสนองตอบความตอง การของลูกคาไดรวดเร็วและถูกตอง และการทํางานที่ตอบสนองสิ่งที่ลูกคา ตองการหรือเสนอสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยผานหนวยงาน ลูกคาสัมพันธ (Customer Service) 2.3 การรักษาลูกคา (Customer Retention) ใหอยูกับองคกรนาน ที่สุด และการดึงลูกคาใหกลับมาใชสินคาหรือบริการ โดยฟงความคิดเห็น จากลูกคาและพนักงานในองคกร รวมถึงการเสนอสินคาและบริการใหม 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of Decision Making Process) เพิ่มการประสานงานในฝาย ตางๆ ของบริษัท โดยเฉพาะการใชระบบฐานขอมูลของลูกคารวมกัน และ ผูบริหารสามารถดึงขอมูลจากระบบตางๆมาประกอบการ ตัดสินใจ เชน - รายละเอี ย ดของลู ก ค า ที่ ติ ด ต อ เข า มาในฝ า ย ลูกคาสัมพันธ (Call Center) - รายละเอียดของการจายเงินของลูกคาจากฝาย ขาย (Sales) - กิ จ กรรมทางการตลาดที่ เ สนอใหลูกคาแตละ กลุมแตละบุคคลจากฝายการตลาด - การควบคุมปริมาณของสินคาในแตละชวงจาก ฝายสินคาคงคลัง (Inventory Control) 4. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Enhanced Operational Efficiency) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางานของฝายตางๆ ของบริษัท โดยขอมูลตางๆ นั้นไดมาจากชองทางการ ThaiPrint Magazine 83

81-86 TPM_New pc3.indd 83

26/1/2555 14:38:31


Global Printing Update สื่อสาร เชน Fax, โทรศัพท และอีเมล - ฝายขาย : Telesales, Cross-selling และ Up-selling ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับฝายขาย เชน ในการขายสินคา แบบ Cross – selling และ Up-selling เพิ่มความสามารถในการคาดเดา แนวโนมการซื้อสินคาหรือบริการ รวมถึงการใชขอมูลของลูกคา เชน ขอ สัญญา (Contract) ระหวางองคกรกับลูกคา ระบบยังชวยระบุรายละเอียด ของสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับลูกคาแตละราย การเก็บขอมูลทาง ดานการขาย และการตรวจสอบสถานภาพของการสงสินคาใหกับลูกคา - ฝายการตลาด (Marketing) ระบบการบริการลูกคาสัมพันธ (CRM) มีสวนชวยใหบริษัท สามารถวิเคราะหวาวิธีใดที่ควรจัดจําหนาย สินคาผานชองทางการขายตางๆ เชน ตัวแทนการขาย และผานทางเว็บไซต ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธยังมีบทบาทสําคัญกับชองทางการสื่อสาร เชน ระบุชองทางการสื่อสาร ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการขายสินคาชนิด นั้นหรือลูกคาแตละราย หรือการระบุพนักงานที่เหมาะสมที่สุดในการให บริการหรือติดตอกับลูกคารายนนั้นๆ - ฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service) และฝายสนับสนุน ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธในฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service) และฝายสนับสนุนที่สําคัญคือ ดานการดูแลลูกคา (Customer Care Service) เชน ระบบการจัดการเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียดของลูกคาในองคกร (Account management) และระบบแสดงรายละเอียดของ ขอสัญญาระหวาง องคกรกับลูกคา นอกจากนี้แลว ระบบจัดการดานอีเมลถือวาเปนสวนสําคัญ ในการสรางกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธ เชน สามารถยอนหลังอีเมล ของลูกคาในอดีตได และระบุผแู ทนฝายขายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับลูกคารายนัน้ ได โดยขอมูลที่ใชอาจจะมาจากขอมูลตางๆ ที่ลูกคาเคยติดตอดวย - รายละเอียดของการชําระคาสินคาหรือบริการใหกับลูกคา (Customer Billing) ธุรกิจสามารถใชระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ออกรายละเอียดการจายเงินของลูกคา (Bill payment) และที่ผานการจาย เงินระบบอินเตอรเน็ต และการใหบริการการตอบขอสงสัยตางๆ ผานชอง ทางการสื่อสารตางๆ เชน ในระบบออนไลน - การขายและใหบริการในสถานทีท่ ล่ี กู คาตองการ (Field Sales and Service) การบริหารลูกคาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการขายและใหบริการ ในสถานที่ที่ลูกคาตองการ ทําใหพนักงานสามารถสามารถชวยในการดึง ขอมูลมาใชในขณะที่ทําการขายหรือการใหบริการกับลูกคา โดยสามารถใช ขอมูลดังกลาวรวมกับขอมูลขององคการรวมกันได การบริหารลูกคาสัมพันธ ยังมีสวนการจัดการเกี่ยวกับ • การทํารายงานทางการขาย • การสรางใบเสนอ ราคาใหกบั ลูกคาและเงือ่ นไขพิเศษใหกบั ลูกคา แตละรายแบบอัตโนมัติ • การเสนอสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตามความตองการของ ลูกคาแตละรายแบบอัตโนมัติ • การเสนอสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตามความตองการของ ลูกคาแตละราย (Customized Products) • ระบบที่ทํางานประสานกับสินคาคงคลัง (Inventory System) • ระบบการสั่งซื้อ (Ordering System) • การสงและรับสินคาหรือบริการ

Cross selling

84 ThaiPrint Magazine

81-86 TPM_New pc3.indd 84

26/1/2555 14:39:00


Global Printing Update • การออกใบแจงหนี้และการจัดการระบบโควตาในการขาย - กิจกรรมที่สรางความภักดีและการรักษาลูกคา (loyalty และ Retain Program) การบริการลูกคาสัมพันธ ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการ แยกความแตกตางเหลานี้ตามกลุมลูกคา (Customer Segmentation) เชน - การจําแนกประเภทของลูกคาออกตามความตองการของลูกคา, ประวัติสวนตัวของลูกคาและประวัติการซื้อ - นอกจากนีย้ งั มีสามารถดูกจิ กรรมยอนหลัง เพื่อบริษัทจะไดนํา ขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหหาขอมูลเชิงลึก เชน • ชองทางการสือ่ สารเหมาะสมทีส่ ดุ ของลูกคาแตละราย (Effective Communication Channel) • พฤติกรรมการซื้อของลูกคา (Customer Behavior) และสินคา ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวสําหรับลูกคาในแตละราย 5. การเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ (Speed of Service) การใชหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) สามารถปรับปรุง กระบวนการทํางาน โดยมุงเนนที่ตอบสนองความตองการของลูกคาจะตอง รวดเร็วและถูกตอง โดยเฉพาะการตอบสนองแบบใหบริการหรือตอบสนอง กับลูกคาทันที เชน ระบบการสั่งสินคาที่มีการเชื่อมโยงระบบตางๆ ทั้งใน ฝายรับการสั่งซื้อ (Order Fulfillment) ฝายขาย (Sales Department) ฝาย บัญชี (Accounting Department) ฝายสินคาคงคลัง (Inventory) และฝาย ที่เกี่ยวของกับการใหเครดิตกับลูกคา 6. การรวบรวมรายละเอียดตางๆ ของลูกคา (Gathering More Comprehensive Customer Profiles) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ไดชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางานของฝายตางๆ ในบริษัทไดมากขึ้น เพราะวาการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ชวยการจัดการเกี่ยวกับขอมูลของลูกคาที่มีอยูไดมากขึ้นทําใหขอมูล เก็บอยางเปนระบบอยางเชื่อมโยงขึ้น บริษัทสามารถนําฐานขอมูลนี้มาใช ในระบบตางๆ ได 7. การลดตนทุนในดานการขายและการจัดการ (Decrease General Sales and Marketing Administration Costs) การลดลงของตนทุนการดําเนินงานนั้น มาจากใชหลักการบริหาร ลูกคาสัมพันธ เนื่องจากบริษัทมีระบบการจัดการที่เนนในเรื่องการสราง ความสัมพันธอันดีกับลูกคา เขาใจความตองการของลูกคา และสามารถ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น ทําใหบริษัทไมสูญเสียตนทุน ในการดึงลูกคากลับเปนลูกคาขององคกรนั้นอีก และตัดกระบวนการที่ไม จําเปนและกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายไดแกบริษัท 8. การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับลูกคา ในปจจุบันลูกคา นั้นพยายามแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากสินคาและบริการ สิ่งที่ลูกคา ตองการจึงไมใชแคคุณคา (Value) อีกตอไป แตตองการคุณคาเพิ่มที่ทําให ลูกคามีความรูสึกมากกวาความพอใจ ซึ่งผูประกอบการควรสรางคุณคาเพิ่ม ใหกับสินคาและบริการ โดยผาน Value Chain ทั้งในสวนของคูคา (Supply Chain) และในสวนของความตองการของลูกคา (Demand Chain) เพื่อทําให เกิดการบูรณาการที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาอยางครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของทั้งภายในองคกร และภายนอกองคกร (Internal and External Organization) นับตั้งแต ThaiPrint Magazine 85

81-86 TPM_New pc3.indd 85

26/1/2555 14:39:16


Global Printing Update - ผูจําหนายวัตถุดิบ (Raw Materials Suppliers) - กระบวนการที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ (Material Procurement) - การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Designers) - การจัดหาอุปกรณชิ้นสวน (Spare Parts Suppliers) - การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing) - ผูที่ทําการจัดจําหนาย (Distributors) และ - หนวยงานลูกคาสัมพันธ (Contact Center) เปนตน Customer Relationship Management หรือ CRM คือ กลยุทธ การบริหารจัดการอยางหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อชวยองคการใหสามารถ จัดการกระบวนการตางๆ ภายใน ใหดําเนินการไดอยางสอดคลอง และ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด นํามาซึ่งความภักดีของลูกคา รายไดที่เพิ่มขึ้น และการทํากําไรในระยะยาว

แนวทางประยุกตใชที่นาสนใจ ดังนี้

- การทําใหลูกคาซื้อซ้ํา เปนกลยุทธที่มุงใหลูกคากลุมเดิมของเราซื้อ สินคาหรือบริการซ้ํา โดยการตรวจสอบจากขอมูลเดิมที่เรามีอยูวา จาก ณ วันที่เราขายสินคาหรือบริการไปแลวนั้น ถึงเวลาที่ลูกคาจะตองซื้อสินคาใหม หรือยัง ถาใชก็ถือเปนโอกาสทองของเราในการเสนอขายอีกครั้ง - การทําใหลูกคามีความจงรักภักดี ถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคา มีแนวโนมที่จะซื้อสินคาหรือบริการของเราตลอดไป แมวาจะเปนเรื่องยาก แตหากเราจับจุดไดวาอะไรคือ สิ่งที่ทําใหลูกคาประทับใจแลว ก็มิใชเรื่อง ยากที่จะทําใหเกิดขึ้น อาทิ การใหความสําคัญลูกคาเปนพิเศษ - ทําความรูจักกับลูกคาใหดีกอนการออกกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ปองกันการมีตนทุนที่ไมกอ ใหเกิดประโยชนในเชิงการตลาด อาทิ การใหรางวัลจูงใจ จะตองเปนสิ่งที่ เสริมแรงกระตุนใหเกิดการใชบริการเพิ่มขึ้น - การทําใหลูกคาซื้อสินคาอื่นเพิ่มเติม หรือที่มักเรียกกันวา Cross Sales หรือในบางครั้งอาจสรางแรงเสริมใหลูกคาซื้อสินคาในเกรด หรือ คุณภาพที่สูงขึ้น - การสรางศรัทธาตอลูกคาในเรือ่ งของตรายีห่ อ ซึง่ หากทําไดลกู คา จะกลายเปนพนักงานขายที่ทรงพลัง มีความนาเชื่อถือ เนื่องจากลูกคา จะพูดถึงสินคา และบริการของเราตอเพื่อนและคนรูจักของเรา ซึ่งถือเปน กลยุทธแบบปากตอปากที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกลยุทธหนึ่ง - การติดตอลูกคาอยูเสมอ ถือเปนสวนสําคัญที่ชวยใหเราเขาใจ ความตองการของลูกคา และลูกคาจะรูสึกไดวาสัมพันธภาพระหวางเราและ ลูกคามิไดเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เราตองการทําธุรกิจดวยเทานั้น ซึ่งถือเปน ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความจงรักภักดีตอสินคาและบริการของเรา

กลาวโดยสรุปแลว ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) เปนกลยุทธการบริหารจัดการ อยางหนึง่ ซึง่ ถูกออกแบบมาเพอ่ื ชวยองคกรใหสามารถจัดการกระบวนการ ตางๆ ภายในใหดําเนินการไดอยางสอดคลองและตอบสนองตอความ ตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุดนํามา ซึ่งความ ภักดีของลูกคา รายไดที่เพิ่มขึ้น และการทํากําไรในระยะยาว...ติดตาม อานตอ ตอนที่ 3 ในฉบับหนา >>> 86 ThaiPrint Magazine

81-86 TPM_New pc3.indd 86

26/1/2555 14:40:02


ad M K M_m14.indd 1

28/6/2554 1:11


 HONGEI PRINTING MACHINERY

70

яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѫдньѧч ѯѝьѠѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѨѷчѨъѨѷѝѫч

еѠеѠэзѫц элдѝўнѤѕдѧлдѥіёѧєёѻ ѳчѸѝьѤэѝьѫь ѯзіѪѷѠкюѤѹєѳчзѤъѠѤшѱьєѤѤшѧ

ѯзіѪѷѠкюѤѹєѳчзѤъѠѤшѱьєѤшѧ іѫѷь BD-1050CS Ѱэіьчѻѱјд яјѧшѲьѳшѸўњѤь

BAODER

яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьдѥіяјѧшѯзіѪѷѠкюѤѹєѳчзѤъѠѤшѱьєѤшѧ ѠѫюдіцѻьѦѯеѸѥлѥдрѨѷюѫѷьѰјѣѕѫѱію ёіѸѠєѕѬьѧшдіѣъѫѸк іњєнѫчѯдѶэіѧєдіѣчѥќ

зњѥєўьѥеѠкнѧѸькѥь80J΃1500J΃ зњѥєѯіѶњѝѬкѝѫч˖7500ѰяѷьнѤѷњѱєк

еѠеѠэзѫцэлдўјѤдёѧєёѻ ѳчѸѝьѤэѝьѫьѯзіѪѷѠкюѣюіѣдэјѬдђѬдѠѤшѱьєѤшѧ

ѯзіѪѷѠкюѣюіѣдэјѬдђѬдѠѤшѱьєѤшѧ іѫѷьCS-1416 Ѱэіьчѻѱјд яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьдѥіяјѧшѯзіѪѷѠкюѣюіѣдэјѬдђѬдѠѤшѱьєѤшѧ

ѠѫюдіцѻьѦѯеѸѥлѥдрѨѷюѫѷь ѝѥєѥіщѯјѪѠдюіѣдѠэнѫчѯдѶэдіѣчѥќѳчѸшѥєзњѥєюіѣѝкзѻеѠкјѬдзѸѥ

зњѥєѯіѶњѲьдѥіъѦкѥьѰяѷьнѤѷњѱєк зњѥєўьѥеѠкнѧѸькѥь120J΃800J΃ ѝьѲлѯеѸѥнєѝѧьзѸѥѳчѸъѨѷ 223щььёіѣіѥє3 ѰењкѯешэѥкзѠѰўјєдіѫкѯъёѢ10120 шѧчдѤэѱѡєѱюіёіѣіѥє3) ѝѠэщѥєіѥѕјѣѯѠѨѕчѳчѸъѨѷ )D[ZZZKRQJHLWKFRP 88-90 AD hongeithailand pc1.indd 88

26/1/2555 21:05:34


 HONGEI PRINTING MACHINERY

70

яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѫдньѧч ѯѝьѠѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѨѷчѨъѨѷѝѫч Flyig-Knife Cutter

ѯзіѪѷѠкѯзјѪѠэјѥєѧѯьъѠѤшѱьєѤшѧіѫѷьKYE-102DR-K Ѱэіьчѻѱјд яјѧшѲьѳшѸўњѤь яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьдѥіяјѧшѯзіѪѷѠкјѥєѧѯьъѠѤшѱьєѤшѧ ѱчѕѯмёѥѣкѥьеьѥчёѧѯћќѝѥєѥіщѝіѸѥкѳчѸшѥєзњѥєюіѣѝкзѻеѠкјѬдзѸѥ зњѥєўьѥеѠкнѧѸькѥь100g΃500g΃ зњѥєѯіѶњѝѬкѝѫч˖ѯєшіьѥъѨ ѝѥєѥіщѲнѸдѤэђѧјєѻBOPP.PVC.PETѯюѶьшѸь

ѯзіѪѷѠкѯзјѪѠэѕѬњѨѠѤшѱьєѤшѧіѫѷь KYU-9W яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьдѥіяјѧшѯзіѪѷѠкѯзјѪѠэѕѬњѨѯшѶєѰяѷьѠѤшѱьєѤшѧ зњѥєѰєѷьѕѦѝѬк

зњѥєѯіѶњѝѬкѝѫч˖6000ѰяѷьнѤѷњѱєк

зњѥєўьѥеѠкнѧѸькѥь80g΃500g΃ ѝьѲлѯеѸѥнєѝѧьзѸѥѳчѸъѨѷ 223щььёіѣіѥє3 ѰењкѯешэѥкзѠѰўјєдіѫкѯъёѢ шѧчдѤэѱѡєѱюіёіѣіѥє

ѝѠэщѥєіѥѕјѣѯѠѨѕчѳчѸъѨѷ 02-689-3526-9 Fax:02-689-3525 www.hongeith.com 88-90 AD hongeithailand pc1.indd 89

26/1/2555 21:06:13


 HONGEI PRINTING MACHINERY

70

яѬѸнѦьѥрдѥіъѥкчѸѥьѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѫдньѧч ѯѝьѠѯзіѪѷѠкўјѤкдѥіёѧєёѻъѨѷчѨъѨѷѝѫч

ѯзіѪѷѠкъѦюдѰеѶкіѣээѠѤшѱьєѤшѧіѫѷьZFM700/900 зњѥєѯіѶњѲьдѥіѲнѸкѥь˖30sheet/min зњѥєўьѥеѠкдіѣчѥќъѨѷъѦѳчѸ˖1.0mm-3.0mm ѯюѶьіѣээѝѤєяѤѝѰјѣѰѝчкзњѥєяѧчёјѥчеѠккѥь ѰјѣъѦѲўѸѯдѧчзњѥєѝѣчњдѰјѣкѷѥѕѰдѷяѬѸѲнѸѯзіѪѷѠк

CHENGMING ѯзіѪѷѠкюѣдјѷ дјѷѠкѳѡѝюѧ кѳѡѝ чіѣээѠѤшѱьєѤшѧ іѫѷьCM-1450PC зњѥєѯіѶњѝѬкѝѫч˖300mmin шѤѸккѥькѷѥѕѳєѷоѤэоѸѠь ѝѥєѥіщѯѝіѧєюіѣдѠэѠѫюдіцѻ3ODVPD'HYLFH*OXH*XQ ѰјѣѠѫюдіцѻюѣєѫєѝѨѷлѫчѰјѣўдлѫч

ѯўєѥѣъѤѸкѠѠђѯоѶъѰјѣјѬдђѬд ѝьѲлѯеѸѥнєѝѧьзѸѥѳчѸъѨѷ 223щььёіѣіѥєѰењкѯешэѥкзѠѰўјєдіѫкѯъёѢ шѧчдѤэѱѡєѱюіёіѣіѥє

ѝѠэщѥєіѥѕјѣѯѠѨѕчѳчѸъѨѷ )D[ZZZKRQJHLWKFRP 88-90 AD hongeithailand pc1.indd 90

26/1/2555 21:06:32


อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน

อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน (ตอ)

จากฉบับทีผ่ า นมาเราพอจะเห็นภาพตัวเลขการสงออกในอุตสาหกรรมการพิมพไทยไปแลว และฉบับนี้ มาดูตัวเลขการสงออกของอุตสาหกรรมการพิมพของประเทศญี่ปุนกันตอไปเลยครับ รวมถึงตัวเลขการ สงออกของบรรจุภัณฑไทยและของประเทศญี่ปุน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันดูนะครับวาหากไดรับ การรวมมือจากทางประเทศญี่ปุนทั้งดานการสงออกสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑของไทย เราจะชวยใหประเทศ ไทยของเราจะมีตัวเลขการสงออกสูงขึ้นมากขนาดไหนลองติดตามเปรียบเทียบกันไดเลยนะครับ

2. อุตสาหกรรมการจัดจําหนายหนังสือในญี่ปุนขอมูลป 2553

- จํานวนสื่อสิ่งพิมพ 74,714 ฉบับ - จํานวนนิตยสารใหม 110 ฉบับ ตอป - จํานวนนิตยสารที่ปดกิจการ 212 ฉบับ มีผลมาจากการอานหนังสือ นิตยสารมีนอยลง การโฆษณาในนิตยสารลดลง เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ อินเตอรเน็ต อุปกรณแบบพกพา และ E-book มีมากขึ้น จากมูลคาตลาดหนังสือและนิตยสาร 1,875,000 ลานเยน ตลาด E-book มีมูลคา 57,400 ลานเยน หรือประมาณ 3% ของตลาดหนังสือและนิตยสาร มูลคาตลาดสําหรับอุปกรณที่ใชกับ E-book มีดังนี้

สื่อเพื่อความบันเทิงที่ไมใชสิ่งพิมพ เชน สื่อบนโทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ต มีบทบาทมากขึ้นสงผลตอการ ขยายตัวของรานจําหนายหนังสือใหมและรานใหเชาหนังสือลดราคาสินคาแขงขันกัน สงผลใหธุรกิจจัดจําหนาย หนังสือตองทบทวนกลยุทธการตลาดใหมเนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ThaiPrint Magazine 91

91-102 TPM_New pc3.indd 91

26/1/2555 14:54:52


Print Data 2.1 การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีมากขึ้น การขายปลีกหนังสือมีรปู แบบหลากหลายมากขึน้ เนือ่ งจากการลมสลายของราคาขายสินคาในโครงสราง จัดจําหนายระบบดั้งเดิม คือ การจําหนายหนังสือจาก ผูพิมพ

ผูจัดจําหนาย

รานหนังสือ

เปลีย่ นเปนการขายทางอินเตอรเน็ตมากขึน้ และระบบการตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกสทาํ ใหผพู มิ พจาํ หนาย หนังสือทางอินเตอรเน็ตโดยตรงมากขึ้นดวย ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกสในญี่ปุนมีมูลคา 57,400 ลานเยน ในป 2553 เปนมูลคาการจําหนายทั้งจาก โรงพิมพ ผูพิมพ ผูโฆษณา และบริษัทผลิตสื่อดิจิตัล ผูพิมพจะจัดตั้งระบบการจําหนายหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่บริษัทจากภาคธุรกิจอื่นๆ ก็เขาสูตลาดการจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น รวมทั้งผูประพันธ ก็เริ่มกระจายผลงานของตนเองบนระบบออนไลน ซึ่งเปนบริการที่ดําเนินการไดงายและมีประสิทธิภาพสูง การจัดจําหนายหนังสือผานเครือขายโทรศัพทมือถือก็มีมากขึ้น และเปนธุรกิจรูปแบบใหม เชน Apple iPod สําหรับหนังสือมีเสียง และ Nintendo DS สําหรับหนังสือที่มีแอนิเมชั่น รูปแบบการจัดจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีทั้ง การดาวนโหลดออนไลน CD-Rom, DVDs และหัวขอ งานพิมพเปนตอนๆ ที่ไมตอเนื่อง เฉพาะเรื่อง ซึ่งความตองการงานเปนตอนๆ เฉพาะเรื่องนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งชวยแกปญหาเรื่องการเก็บสํารองสินคาไดเปนอยางดี 2.1.1 สื่อผสมผสานสําหรับตลาดกลุมเปาหมายหลัก การใชสอ่ื ผสมผสานเปนเทคนิคการตลาดทีพ่ บเห็นไดบอ ยทีส่ ดุ ในปจจุบนั การสงเสริมการจําหนายสินคา ไมใชเพียงการจัดทําเปนสื่อสิ่งพิมพ แตมีการจัดทํารายการโทรทัศน ภาพยนตร ลงโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ และ Tie-ins กับการตลาดวีดีโอเกม และการสงเสริมการขายสินคาอื่นๆ 2.1.2 สื่อสิ่งพิมพจัดทําในรูปแบบออนไลนมากขึ้น 2.1.3 บริษัทจัดจําหนายสิ่งพิมพขนาดใหญ อยูระหวางปรับตัวสรางเครื่องมือ (Platform) เพือ่ จําหนาย E-book ทัง้ นี้ ยังไมมคี วามแตกตางระหวางหนังสือทีพ่ มิ พจากกระดาษแบบเดิมกับ E-book 2.2 ลักษณะอุตสาหกรรมการจัดจําหนายหนังสือในญี่ปุน หนังสือ นิตยสาร จัดจําหนายในลักษณะเดียวกับ เพลง CDs, DVDs และอื่นๆ ลูกคาจะเลือกสินคาที่ราน จําหนายสินคาของผูคาปลีกกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งอุตสาหกรรมจัดจําหนายหนังสือมีเนื้อหาใหมๆ ออกสูตลาด ปละประมาณ 70,000 รายการทุกป รวมทุกเนื้อหาประมาณ 500,000 รายการ เปนนิตยสาร 4,000 รายการ ที่วางจําหนายอยูในตลาดขายปลีกหนังสือ ซึ่งบางรายการมียอดขายหลายลานฉบับ เมื่อเทียบกับตําราเรียนมี จําหนายเพียงไมกี่รอยรายการ ปจจัยที่มีผลตอยอดขาย คือ ราคา การรักษาภาพลักษณและชองทางการจําหนาย และคาตอบแทนการขาย 2.2.1 โครงสรางอุตสาหกรรมการจัดจําหนายหนังสือในญี่ปุน ในญี่ปุนมีผูพิมพ 4,000 ราย ซึ่งทําหนาที่พิมพและเขาเลม จัดสงใหแกผูจัดจําหนาย 70 ราย และจัดสง ตอใหแกรานหนังสือซึ่งมีมากกวา 20,000 รายทั่วประเทศ

92 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 92

26/1/2555 14:54:53


อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน

- ผูพิมพ ในป 2547 มีผูพิมพ ทั้งสํานักงานใหญและสาขา รวม 5,405 สํานักงาน จากคนงานรวม 97,188 คน จํานวนผูประกอบการลดลงจากป 2544 แตจํานวนคนทํางานเพิ่มขึ้น ผูประกอบการสวนใหญเปน ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือผูแทนจําหนาย ซึ่งรอยละ 50 มีคนงานไมเกิน 5 คน ตอกิจการ - ผูจัดจําหนาย หนังสือที่เขาเลมแลว และนิตยสาร ถูกจัดสงไปรานหนังสือและผูคาปลีกอื่นๆ โดยผาน ผูจัดจําหนาย (Distributors หรือ Toritsugi) ซึ่งมีจํานวน 70 รายทั่วประเทศญี่ปุน โดยมี Tohan และ Nippan เปน ผูมีบทบาทหลัก สวนแบงตลาดรวมกันสูงถึง 90% ระบบการจัดจําหนายมี 2 รูปแบบธุรกิจที่แตกตางกันชัดเจน คือ - ระบบกําหนดราคาขายปลีก (Resale-price maintenance system) ผูพิมพกําหนดราคาขายปลีกและ ขอตกลงกับผูจัดจําหนาย และรานหนังสือ ใหจําหนายสินคาตามราคาที่กําหนด ซึ่งวิธีการนี้เปนไปตามกฎหมาย ปองกันการผูกขาด (Anti-Monopoly Law) ที่กําหนดขึ้นดวยเหตุผลทางวัฒนธรรมและนโยบายสาธารณะ - ระบบจายคาตอบแทนการขาย (Commission-sales system) วิธกี ารนี้ รานหนังสือไดรบั คาตอบแทน ตามจํานวนสิ่งพิมพที่จําหนายและสงมอบสินคาที่เหลือในสต็อกคืนใหกับผูพิมพภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งสิ่งพิมพ ทั้งหมดในตลาดญี่ปุนจําหนายดวยวิธีนี้ เปนการปองกันลดการเก็บสํารองสินคาสําหรับรานหนังสือ เพื่อปองกัน ความเสี่ยงจากการมีสินคาเหลือในสต็อกมากเกินไป และลดปญหาสินคาเหลือสงคืนผูพิมพมากเกินไปดวย - รานคาปลีก สิ่งพิมพสวนใหญจําหนายในรานคาปลีก เชน รานหนังสือ รานสหกรณ เปนตน จาก การสํารวจของกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของญี่ปุน มีผูคาปลีกหนังสือและนิตยสาร รวมกระดาษ และเครื่องเขียน 34,233 แหง ในป 2547 (ลดลงจากป 2545 ถึง 4,417 แหง จางคนงานรวม 208,356 คน รอย ละ 80 จางคนงานนอยกวา 10 คน รอยละ 40 จางคนงานเพียง 1-2 คน รานหนังสือที่ปดกิจการสวนใหญเปน รานขนาดกลางและเล็ก แตรานคาเปดใหมสวนใหญเปนรานคาขนาดใหญ เชน บางแหงมีพื้นที่ 1,650 ตารางเมตร แสดงใหเห็นแนวโนมตลาดหนังสือและเครื่องเขียนที่มีขนาดรานใหญขึ้น เพื่อใหลูกคาสินคาหลากหลายมากขึ้นทั้ง หนังสือและสินคาอื่นที่เกี่ยวของ ThaiPrint Magazine 93

91-102 TPM_New pc3.indd 93

26/1/2555 14:54:54


Print Data การขายหนังสือออนไลนมีแนวโนมขยายตัวขึ้น ในชวงที่ผานมา Website ที่ซื้อหนังสือ เชน Amazon และ Rakuten รวมทั้งซื้อหนังสือจากรานคาสะดวกซื้อที่มีสาขาหลายแหง สะทอนใหเห็นความตองการสิ่งพิมพที่ หลากหลายขึ้นของผูบริโภค 2.3 มูลคาตลาดการจัดจําหนายหนังสือในญี่ปุน ตลาดสิ่งพิมพในญี่ปุนมีแนวโนมลดลงระหวางชวงป 2538-2548 ทั้งมูลคาและจํานวน แนวโนมตลาด สิ่งพิมพมีความหลากหลายมากขึ้น แตจํานวนและมูลคาการขยายตอรายการลดลงตามความแตกตางของความ สนใจของผูอานที่มีความหลากหลายมากขึ้น

มูลคาตลาดหนังสือและนิตยสารในญี่ปุน ระหวางป 2549-2553

อัตรากําไรจากการจําหนายนิตยสารและหนังสือก็มีแนวโนมลดลง อัตรากําไรของนิตยสาร 32.9% อัตรากําไร ของหนังสือ 38.7% ลดลงประมาณ 1-2% 94 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 94

26/1/2555 14:54:55


อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน 2.4 แนวโนมตลาดการจัดจําหนายหนังสือในญี่ปุน 2.4.1 การขายนิตยสารและหนังสือโดยรวมมีแนวโนมลดลงทั้งจํานวนและมูลคา ยกเวนหนังสือที่ไดรับ ความนิยมตามกระแสตลาด เชน การตูนจากนักเขียนชื่อดังของญี่ปุน หรือนิยายนานาชาติ เชน แฮรรี่ พอตเตอร เปนตน 2.4.2 นิตยสารรายสัปดาห ยอดขายในรานสะดวกซื้อลดลงมาก แตหนังสือจะขายดีในรานขายหนังสือ ขนาดใหญ เนื่องจากมีใหลูกคาเลือกซื้อไดมากกวา เนื่องจากลูกคาของนิตยสารรายสัปดาห คือ ผูอานประจํา ลูกคานิตยสารที่เปนวัยรุนมีไมมาก และมีการแขงขันจากอินเตอรเน็ตสูงขึ้น นิตยสารออกใหมก็มีแนวโนมลดลง ทุกปและมีความหลากหลายมากขึ้น นิตยสารออกใหมที่มีแนวโนมขายดี คือ นิตยสารสําหรับความสนใจของลูกคา เฉพาะกลุม งานอดิเรก ไลฟสไตล และนิตยสารรายสัปดาห ในขณะเดียวกันนิตยสารประเภทเดียวกันก็ปดตัว และหยุดวางแผงเชนเดียวกัน 2.4.3 นิตยสารและหนังสือชวนหัว มูลคาตลาดประมาณ 500,000 ลานเยนตอป เปนนิตยสารและ หนังสือประมาณอยางละครึ่ง จํานวนที่จําหนายปละ 1,348.74 ลานฉบับ ยอดขายมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก มีรานจําหนายหนังสือลดราคาและรานใหเชาหนังสือขยายตัวขึ้นมาก ราคานิตยสารและหนังสือที่จําหนายถูกกวา หนังสือที่ออกใหมมาก และยังมีรานกาแฟ หรือ Comic Cafes ที่ลูกคาสามารถอานหนังสือตลกฟรี ทําใหลูกคา ซื้อหนังสือตลกลดลงมาก แตแนวโนมตลาดหนังสือตลกโดยรวมมีแนวโนมดีมาก เนื่องจากมีการทําการตลาดแบบ ใชสื่อผสมผสาน เชน ทําเปน CD และภาพยนตร การแทรก แอนิเมชั่นในรายการโทรทัศน และละคร เปนตน

3. ตลาดสื่อโฆษณาในญี่ปุน

ในป 2553 ตลาดสื่อโฆษณาในญี่ปุนมีมูลคา 5,842,700 ลานลานเยน สื่อมวลชนที่มีบทบาทมาก ที่สุด คือ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารและวิทยุ มูลคาตลาดรวม 2,774,900 ลานลานเยน สื่อสงเสริมการ ขาย (Promotional media) เชน ปายโฆษณาริมถนน ปายโฆษณาขางรถ ใบปลิว สมุดโทรศัพท ฯลฯ มีมูลคาตลาด รวม 2,214,700 ลานลานเยน และสื่ออื่นที่มีสวนแบงตลาดนอยแตมีการขยายตัวสูง คือ โทรทัศนดาวเทียม และ อินเตอรเน็ต รายละเอียดดังนี้

ThaiPrint Magazine 95

91-102 TPM_New pc3.indd 95

26/1/2555 14:54:56


Print Data 4. การนําเขาและสงออกสิ่งพิมพในตลาดญี่ปุน 4.1 สถิติการนําเขาและสงออกสิ่งพิมพ

หนังสือที่ญี่ปุนสงออก ประกอบดวย หนังสือที่สงไปจําหนายในรานหนังสือญี่ปุนในตางประเทศ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอเชียตะวันออก สิ่งพิมพจากประเทศในยุโรปที่นํามาเรียบเรียงและพิมพในญี่ปุน เชน ตําราเรียน หนังสือพิมพและนิตยสารที่พิมพในญี่ปุน ซึ่งการสงออกมีแนวโนมลดลง เนื่องจากบริษัทตางๆ ลดคาใชจายการสงหนังสือใหสํานักงานในตางประเทศ หนังสือที่นําเขาประเทศญี่ปุน ประกอบดวย ตําราเรียน หนังสือวิชาการ หนังสือวิทยาศาสตร วิศวกรรม แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เคมี หนังสือภาษาตางประเทศ พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือเฉพาะดาน สวนใหญ นําเขาผานผูจ ดั จําหนายหรือผูค า สงหนังสือตางประเทศในญีป่ นุ การนําเขาหนังสือเหลานีม้ แี นวโนมลดลง เนือ่ งจาก ลูกคาถูกตัดงบประมาณลงสําหรับการซื้อหนังสือและตําราเรียนลูกคา เชน หองสมุด หองทดลอง และวิจัย มหาวิทยาลัย เปนตน เนื่องจากขอมูลตางๆ หาไดงายขึ้นทางอินเตอรเน็ต การสงออกและนําเขาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพไมมีสถิติทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนคูคาสิ่งพิมพรายใหญที่สุดของญี่ปุน มีสวนแบง 40% ของมูลคาการนําเขาและสงออก สิ่งพิมพในตลาดญี่ปุน ตลาดสงออกสิ่งพิมพของญี่ปุน ไดแก สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออก เชน ไตหวัน เกาหลีใต แหลงนําเขาสิ่งพิมพที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชียตะวันออก ซึ่งความ ตองการนําเขาสิ่งพิมพจากเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะตําราเรียนภาษาตางประเทศจากจีน เกาหลีใต และไตหวัน และจากการที่ยุโรปตั้งฐานศูนยกระจายสินคาสิ่งพิมพที่ประเทศสิงคโปร ฮองกง และที่อื่น ทําใหญี่ปุน เสาะหาสิ่งพิมพจากยุโรปจากประเทศเหลานี้

96 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 96

26/1/2555 14:54:57


อุตสาหกรรมการพิมพในญี่ปุน 4.2 สิ่งพิมพญี่ปุนในตลาดตางประเทศ

- สิง่ พิมพของญีป่ นุ ทีว่ างตลาดในตางประเทศ เดิมเปนเรือ่ งราวคลาสสิกทีแ่ ปลเปนภาษาตางประเทศ เชน The Tale of Genji หรือแตงโดยคนญี่ปุนที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เชน Yasunari Kawabata และ Yukio Mishima ในระยะหลังมีเรื่องเนื้อหาทันสมัย เชน Haruki Murakami และ Banana Yoshimoto แตงโดยนักเขียนรวม สมัยเพื่อความบันเทิงและแปลเปนภาษาตางประเทศเพื่อพิมพ - มูลนิธิญี่ปุน (Japan Foundation) องคกรของภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวางประเทศ ไดแปลหนังสือจากผูประพันธ เชน Jiro Asaka, Miyuki Miyabe และ Ryotaro Shiba สูตลาด ตางประเทศและเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ - Cultural Affairs Agency จัดทําโครงการสงเสริมการแปลวรรณกรรมรวมสมัยตั้งแตป 2545 วรรณกรรม 34 เรื่อง ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย หรือเยอรมนี สงใหผูพิมพทั่วโลกในป 2548 มีทั้งเรื่องที่มีเนื้อหาเพื่อความบันเทิง เชน Go Osaka, Shoji Shimada, Eimi Yamada และ Kyusaku Yumeno นอกจากนี้ยังมี Suntory Foundation สนับสนุนการพิมพวรรณกรรมจําหนายตางประเทศ ปละ 10 เรื่อง ในเนื้อหา ดานสังคม มนุษยศาสตร เพื่อสงเสริมการคนพบทางวิชาการของวัฒนธรรมญี่ปุนสูตลาดโลก - ผูพิมพในญี่ปุน ไดรวมมือกับผูพิมพในตางประเทศ แปลนวนิยาย และเรื่องราวตลกขบขันและ ทําตลาดผานเครือขายของบริษัทในตางประเทศ เพื่อจําหนายในตลาดตางๆ เชน ในออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ รวมทั้งจีน บริษัทสิ่งพิมพญี่ปุนตั้งบริษัทในจีนถือหุนเองทั้งหมด โดย รวมมือกับบริษัทในจีน เพื่อผลิตนิตยสารแฟชั่นจําหนาย โดยเนนเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ทั้งหนังสือและรูปภาพตางๆ 4.2.1 ความตองการหนังสือตลกจากญี่ปุนในตลาดตางประเทศมีมากขึ้น หนังสือตลกญี่ปุนประสบความสําเร็จในการทําตลาดแบบเฉพาะเจาะจงทั่วโลก เชน Shogakukan และ Shueisha มีลิขสิทธการพิมพจําหนายใน 20-30 ประเทศทั่วโลก และในสหรัฐฯ พิมพหนังสือตลกรายเดือน Shonen Jump เปนภาษาอังกฤษจําหนายในสหรัฐฯ เมื่อสตรีมีบทบาทในการเปนผูนํามากขึ้น บริษัทก็ออก หนังสือตลกรายเดือนสําหรับลูกคาสตรี เชน Shojo Beat รวมทั้งรวมทุนกับบริษัทสหรัฐฯทําตลาดหนังสือตลกและ แอนิเมชั่นจากญี่ปุนในอเมริกาเหนือ ตลาดหนังสือตลกในยุโรปก็ยอมรับเรื่องตลกของญี่ปุน และตลาดเติบโตอยางตอเนื่อง แมขนาดตลาด ยังเล็ก และมีรานจําหนายหนังสือตลกญี่ปุนนอยราย ในฝรั่งเศสบริษัทขนาดกลางและเล็กนําเขาหนังสือตลก ญี่ปุนตั้งแตทศวรรษ 1990 มีเรื่องแปลกวา 700 เรื่อง ในป 2544 ในเยอรมนี ก็เลือกหนังสือตลกญี่ปุน เชน Shonen Jump ลงพิมพในนิตยสารรายเดือน Banzai เรื่องราวของเด็กผูหญิง เชน Daisuki มีออกพิมพวางขาย ในป 2546 Tokyopop เปดสาขาในแฮมเบอรก ในป 2548 เพื่อทําตลาดหนังสือญี่ปุนที่แปลเปนภาษาเยอรมัน VIZ Media บริษัทญี่ปุนที่รวมทุนกับสหรัฐฯ เปดสาขาในเยอรมนี ในป 2548 เพื่อหาชองทางเขาตลาดอังกฤษและ เปด VIZ Media Europe ในเนเธอรแลนด เพื่อเปนศูนยรวมการ จัดการดานการตลาดและใหสิทธิ์อนุญาตการพิมพหนังสือ ตลก Shogakukan และ Shueisha ตลาดอื่น Shonen Jump ลงพิมพในนิตยสารรายเดือนในสวีเดน ในป 2547 และในนอรเวย ในป 2548

ThaiPrint Magazine 97

91-102 TPM_New pc3.indd 97

26/1/2555 14:55:53


Print Data 4.2.2 สิ่งพิมพญี่ปุนตองปรับทิศทางจากการกระจายสินคาในตางประเทศเปนปรับปรุงการผลิต ตลาดสิ่งพิมพของญี่ปุนในจีน เฉพาะในเขตเซี่ยงไฮและชายฝงทะเลภาคตะวันออกของจีนก็มีขนาดใหญ กวาตลาดญี่ปุนถึง 3 เทา หนังสือแฟชั่น เชน Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Elle มีจําหนายในจีน แตสตรีจีน นิยมแฟชัน่ จากญีป่ นุ มากกวา ผูพ มิ พในจีนหลายแหงพิมพหนังสือจากหลายประเทศเพือ่ เจาะกลุม ใหตรงเปาหมาย ลูกคา เชน ตามกลุมอายุลูกคา โดยผูพิมพใหญี่ปุนไดคาตอบแทนจาก Licensing fee 7-8% ของยอดขาย และ จากลิขสิทธิ์คาโฆษณา ผูพิมพที่ทําตลาดตางประเทศสวนใหญดําเนินการในลักษณะการจางพิมพผาน Subcontractors มาก กวาที่จะเปนหุนสวนกับบริษัทในทองถิ่น บางบริษัทแตงตั้งตัวแทน เชน Kodansha International บางบริษัทรวมมือ กับบริษัทการคาระหวางประเทศ (Trading companies) เพื่อจําหนายสิ่งพิมพญี่ปุนฉบับภาษาตางประเทศ ในกรณี ของ Shufunotomo เจาของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ Ray และ ef ใหลิขสิทธิ์การพิมพในจีนแกบริษัทรวมทุนระหวาง SOCO (Shanghai) Co., Ltd. กับ Mitsubishi Corporation ในป 2547 เพื่อพิมพและจัดจําหนายสิ่งพิมพและสินคาดิจิตัล ที่เกี่ยวของ บริษัทสิ่งพิมพญี่ปุนทําตลาดตางประเทศดวยการเขารวมงานแสดงสินคาหนังสือในประเทศตางๆ เชน Frankfurt Book Fair มีผูเขาชมงาน 250,000 ราย ในป 2549 จัดแนวคิดการเขารวมงานแบบ Comic Center ในญี่ปุนเองมีงานแสดงสินคา Tokyo International Book Fair มีผูเขารวมงานจากตางประเทศ 30 ประเทศเขารวม ผูเขาชมงาน 60,000 ราย

5. หนวยงานที่เกี่ยวของ

5.1 The Federation of Printing Industries มีสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการพิมพ ไดแก - Printers Association of Japan - All Japan Federation of Printing Industry Associations - Japan Business Forms Association - The Japan Graphic Services Industry Association - Graphic Communications Japan Industry Association - All Japan Book Binding Industry Association - The Japan Federation of Label Printing Industries - The Gravure Cooperative Association of Japan - Japanese Screen Printers Association - The Japan Glossy Paper Processing Association 5.2 Japan Association of Graphic Arts Technology 5.3 Japan Book Publisher Association 5.4 Japan Paper Association 5.5 Japan Package Design Association 5.6 Japan Printing Machinery Manufacturers Association

98 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 98

26/1/2555 14:56:45


อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทย

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย บทสรุป

- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจระหวางป 2551-2552 และ มีผลมาจากการชะลอตัวของการกลัวบริโภคอาหารที่ปนเปอนสารเมลามีน และการชะลอการบริโภคสินคาอุปโภค บริโภคของประชาชนทั่วไป ทําใหความตองการบรรจุภัณฑชะลอตัวตามไปดวย - บรรจุภัณฑอาหารสําหรับการบริโภค 1 คน มีความตองการมากขึ้นในตลาด เนื่องจากความตองการบริโภค อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพและอาหารสดใหเพียงพอใน 1 มื้อโดยไมตองเก็บคางสําหรับมื้อตอไป ซึ่งมีอิทธิพล ไปถึงอาหารสัตวเลี้ยงดวย และสินคาขนาดเล็กมีราคาจําหนายปลีกต่ํา - ความใสใจสุขภาพและการที่คนไทยมีความรูมากขึ้น ทําใหตองการใชขวดพลาสติกที่มีคุณภาพหรือขวดแกว สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพ เชน น้ําผลไม ตองการขวดแกวเพื่อบรรจุมากขึ้น หรือโยเกิรต ตองการบรรจุภัณฑ ประเภท Rigid plastic หรือขวด HPDE ที่มีความคงทนมากขึ้น - Flexible packaging ยังคงมีความสําคัญตอไปทั้งอาหารและสินคาอื่นที่ไมใชอาหาร - พลาสติกยอยสลายไดเปนที่ตองการมากขึ้น - สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวย งานที่ไมแสวงหากําไร มีเปาหมายลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ 12% และรวมมือกับผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคราย ใหญ เชน Procter & Gamble, Unilever, SIG, Coca-Cola, Nestlé, Singha, Pepsi, Osotspa, Greenspot, Tipco, TAPB และผูผลิตบรรจุภัณฑรายใหญ เชน Tetra Pak, Bangkok Can Manufacturing, Crown, TBC, Bangkok Glass Industry ลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ นําลัง 21 ลานใบ แปรรูปเพื่อผลิตสมุดบริจาคใหโรงเรียนตางๆ และ รับบริจาคกระปองและหวงอลูมิเนียมสงใหแกมูลนิธิขาเทียมฯ - การลดขยะวิธีการหนึ่ง เชน Unilever ใหลูกคานําขวดแชมพูเปลา 3 ใบ ไปแลกแชมพูใหม เปาหมายเพื่อลด ปริมาณขยะขวดแชมพู ในขณะเดียวกัน Unilever ก็ออกแบบขวดแชมพูใหมใหจับถนัดมือและใชพลาสติกนอยลง - Coca-Cola ใช Ultra Glass เพื่อลดน้ําหนัก และคาขนสง - Crown Holding Inc. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อผลที่ดีตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ - SIG ใชลังที่ทําจากเยื่อกระดาษที่ไดจากปาปลูก น้ําหนักเบา เก็บและขนสงงาย และแปรรูปได - Olay ออกแบบบหัวกด Total Effects ใหมลดปริมาณพลาสติกที่ใชไดถึง 362,900 กิโลกรัมตอป ThaiPrint Magazine 99

91-102 TPM_New pc3.indd 99

26/1/2555 14:57:31


Print Data ธุรกิจบรรจุภัณฑไทย

ผูประกอบการในธุรกิจบรรจุภัณฑไทย ประกอบดวย

1. ผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ

- ประเภทบรรจุภัณฑที่ผลิต ไดแก กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็งลูกฟูก ภาชนะที่ทําจากกระดาษ และกระดาษแข็ง เชน กระสอบกระดาษ ถุงกระดาษ หีบและกลอง กลองใสเอกสาร ซองใสแผนเสียง ซึ่งผูผลิต บรรจุภัณฑกระดาษหลายรายจะมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตสิ่งพิมพกระดาษอื่นๆ ดวย เชน วารสาร นิตยสาร บันเทิงคดีและสิ่งพิมพอื่นๆ - จํานวนผูประกอบการในป 2553 มีจํานวน 1,187 ราย เปนบริษัทขนาดใหญ (บริษัทมหาชนจํากัด) 6 ราย (0.52%) บริษัทขนาดกลาง (บริษัทจํากัด) 847 ราย (70.00%) ธุรกิจขนาดเล็ก (หางหุนสวนจํากัดและหางหุน สวนสามัญนิติบุคคล) 334 ราย (29.48%) - ผูมีบทบาทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษ เรียงลําดับตามรายไดจากการดําเนินการ (จากงบการ เงินป 2550) มีดังนี้

2. ผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก

- ประเภทบรรจุภัณฑที่ผลิต ไดแก เครื่องใชพลาสติกที่ใชบรรจุของ ภาชนะตางๆ เชน ถุง ซองพลาสติก กลอง หีบ ขวด ถวย ลัง ฝาจุกพลาสติก กระสอบพลาสติก ถุงนิรภัย และถังน้ําดื่มพลาสติก - จํานวนผูประกอบการในป 2552 มีจํานวน 1,018 ราย เปนบริษัทขนาดใหญ (บริษัทมหาชนจํากัด) 0.79% บริษัทขนาดกลาง (บริษัทจํากัด) 68.66% ธุรกิจขนาดเล็ก (หางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญ นิติบุคคล) 30.55% - จํานวนแรงงานรวม 82,709 คน - กําลังการผลิต 670,774 ตันตอป ปริมาณการผลิต 604,466 ตันตอป - ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใชทั้งหมด 51,059 ตันตอเดือน - ผูมีบทบาทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษ เรียงลําดับตามรายไดจากการดําเนินการ (จากงบการ เงินป 2550) มีดังนี้

100 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 100

26/1/2555 14:58:38


อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทย แนวโนมความตองการบรรจุภัณฑ

- บรรจุภัณฑที่หยิบถือไดงาย นําติดตัวไปดวยไดตามกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่มากขึ้น น้ําหนักเบา ขนาด เล็ก เห็นไดชัดจากสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว ของหวาน ของวาง อาหารแหง อาหารแหงสําหรับสังสรรคนอก สถานที่ ถวยแกแฟที่ดื่มไดขณะเดินทาง ภาชนะที่ปดสนิทแตเปดฝาไดงาย - บรรจุภัณฑทําจากแกว ความตองการลดลงเนื่องจากน้ําหนักมาก Rigid plastic, ขวด PET และ Flexible plastic เปนที่ตองการมากกวา - มีความตองการบรรจุภัณฑหลากหลายสําหรับผลิตภัณฑที่ใชในกิจกรรมนอกสถานที่ เชน เครื่องสําอางที่ ใชระหวางเดินทางทองเที่ยว หรือหลังการใชบริการในยิมหรือฟตเนส - บรรจุภัณฑที่อนุรักษสิ่งแวดลอม เชน พลาสติกยอยสลายไดมีความตองการมากขึ้น และรัฐบาลโดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาสงเสริมการผลิตวัตถุดิบ สินคาและบริการที่เกี่ยวของ รวมถึง การสงเสริมการรวมลงทุนจากตางประเทศ - บรรจุภัณฑแบบเติมไดความตองการมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคออนไหวตอราคามากขึ้น - ความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น ทั้งสินคาประเภท อาหาร เครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพ และผลิตภัณฑอื่นๆ

กฎหมายควบคุมการติดฉลากบรรจุภัณฑ

- ฉลากอาหาร ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูจําหนายอาหารตองปดฉลากที่มีขอความอธิบาย คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน คําอธิบายพิเศษอื่นๆ และวันหมดอายุ ในภาษาไทย - หากเปนสินคาที่นําเขา ตองระบุชื่อและที่อยูของผูนําเขา ประเทศที่เปนแหลงกําเนิดสินคา ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 194 พ.ศ. 2544 วาดวยการปดฉลาก - คุณคาทางโภชนาการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 182 พ.ศ. 2541 วาดวยการปดฉลากทางโภชนาการ อาหาร ตองดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ ปริมาณที่เหมาะสมตอการบริโภคใน 1 มื้อ หรือตอวันสําหรับผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป ระบุขอความในภาษาไทย หรือเพิ่มเติมในภาษาตางประเทศ

ขนาดตลาดบรรจุภัณฑในประเทศไทย

ขนาดตลาดบรรจุภัณฑในประเทศไทยวัดจากปริมาณขยะบรรจุภัณฑที่จัดเก็บเพื่อสงแปรรูป ในป 2552 มีดังนี้ - ประเภทบรรจุภัณฑแยกตามชนิดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ

- ประเภทบรรจุภัณฑแยกตามชนิดบรรจุภัณฑ

ThaiPrint Magazine 101

91-102 TPM_New pc3.indd 101

26/1/2555 14:58:39


Print Data - ประเภทบรรจุภัณฑแยกตามชนิดสินคาที่ใชบรรจุภัณฑ

- ประเภทบรรจุภัณฑแยกตามชนิดฝาปดบรรจุภัณฑ

การสงออกบรรจุภัณฑพลาสติก

- การสงออกถุงและกระสอบพลาสติกในป 2553 มีมูลคา 18,372.73 ลานบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.76% จาก ป 2552 ตลาดสงออกหลักสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 27.16% ญี่ปุน 24.65% ออสเตรเลีย 13.73% สหราชอาณาจักร 6.75% กัมพูชา 2.69% - การสงออกกลองและหีบที่ทําดวยพลาสติกในป 2553 มีมูลคา 3,631 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 33.96% จากป 2552 ตลาดสงออกหลัก สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน 59.99% มาเลเซีย 4.52% จีน 7.05% สหรัฐ อเมริกา 2.68% กัมพูชา 2.94%

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา Euromonitor International, April 2011

อานตอฉบับหนา >>>

102 ThaiPrint Magazine

91-102 TPM_New pc3.indd 102

26/1/2555 14:58:43


AD 3M m14.indd 1

6/10/2554 17:11


AD Bankroo m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

28/9/2554

14:51


In Memory

Steve Jobs 1955-2011

จากไปแลวสําหรับบุคคลทีม่ บี ทบาทตอโลก IT ในยุคปจจุบนั Steve Jobs ผูซ ง่ึ จากนีไ้ ปจะเปนตํานาน แหงวงการคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกส บุคคลซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหกับใครหลายๆ คน และนี่เปนคํากลาวสุนทรพจนที่ถือวาเปนที่กลาวขวัญของคนทั่วโลก อยากใหทุกคนไดอานเพื่อเปน การจุดประกาย และใหกําลังใจกับคนในอุตสาหกรรมการพิมพใหสรางสรรคสิ่งพิมพดีๆ ตอไป ThaiPrint Magazine 105

105-112 pc1.indd 105

28/1/2555 14:02:58


Print Society

วันนี้ผมอยากจะขอเลาเรื่องสามเรื่องในชีวิตผม สามเรื่องแคนั้น เรื่อง สุนทรพจน ในพิธีมอบ ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย แรกคือ การลากเสนตอจุด ผมลาออกจากมหาวิทยาลัย Reed หลังจากที่ สแตนฟอรด 12 มิถุนายน 2005 เรียนไปไดแค 6 เดือน แตก็ยังแอบเนียนเรียนตออยูอีกราว 18 เดือนกอน

จะออกจริงๆ

แลวเพราะอะไรผมถึงลาออก สาเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งแตกอนผมเกิด แม ผมรูสึกเปนเกียรติท่ีวันนี้ได ที่ใหกําเนิดผมเปนนักศึกษาสาวทองกอนแตง เธอตัดสินใจยกผมใหคนอื่น มาร ว มในพิ ธี ม อบปริ ญ ญาบั ต ร รับไปเลี้ยงดูแทน โดยตั้งใจไววาคนที่รับผมไปเลี้ยง จะสามารถเลี้ยงดูผมได จนจบปริญญา

ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ถื อ ว า มี ช่ื อ เสียงมากแหงหนึ่งในโลก ความ ทุกอยางจึงจัดเตรียมไวเรียบรอยวา ผมจะไดพอบุญธรรมที่เปน จริงที่ทุกคนรูกัน ผมไมเคยจบ ทนายความกับภรรยารับไปเลี้ยง ทุกอยางดูลงตัวจนกระทั่งผมเกิดออกมา มหาวิทยาลัย และครั้งนี้เปนครั้งที่ พอแมบุญธรรมทีเ่ ลือกผมไวกลับเปลี่ยนใจอยากไดลูกผูหญิง ผมไดเขาใกลพิธีรับปริญญาบัตร ดังนั้น พอแมปจจุบันของผม ซึ่งมีชื่อยูในรายชื่อที่รอคอยอุปการะ มากที่สุดในชีวิต

จึงไดรับโทรศัพทกลางดึกคืนนั้น ปลายสายถามวา “เราบังเอิญไดเด็ก ทารกผูชายพวกคุณอยากรับไปเลี้ยงไหม?” พอแมผมก็ตอบไปวา “รับ” แตแมที่ใหกําเนิดผมมารูที่หลังวา แมบุญธรรมของผมไมไดจบปริญญา สวนพอบุญธรรมก็ไมไดเรียนจบมัธยมปลาย เลยเปลี่ยนใจไมยอมเซ็น เอกสารยกผมใหพอแมบุญธรรมไปอุปการะ เธอลังเลใจอยูนาน แตในที่สุด ก็ยอมยกผมให เพราะพอแมบุญธรรมผมสัญญาไววาจะเลี้ยงดูผมจนจบ ปริญญาใหได นี่คือจุดเริ่มตนของชีวิตผม

106 ThaiPrint Magazine

105-112 pc1.indd 106

28/1/2555 14:03:07


In Memory 17 ปตอมา ผมก็ไดเขามหาวิทยาลัย แตดวยความไรเดียงสา ผมดัน เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่คาเทอมแพงเกือบเทาสแตนฟอรด แลวผมก็ใช เงินเก็บของพอแมตัวเอง ที่เปนคนทํางานกินเงินเดือนมาเปนคาเทอม หลังจากเรียนไปได 6 เดือน ผมก็รูสึกไมเห็นจะไดอะไรจากสิ่งที่เรียน ไป แลวก็ไมเห็นวาการเรียนในมหาวิทยาลัยจะชวยใหผมรูจักตัวเองมากขึ้น แลวผมจะผลาญเงินเก็บที่พอแมผมหามาชั่วชีวิตไปทําไม ผมเลยตัดสินใจลาออก ไดแตภาวนาขอใหเรื่องทุกอยางลงเอยดวยดี ที่จริงผมก็รูสึกกลัวเหมือนกัน แตเมื่อมองยอนกลับไป มันเปนการตัดสิน ใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยทีเดียว ทันทีที่ผมลาออก ทําใหผมไม ตองเรียนวิชาที่ไมอยากเรียน และเลือกเรียนแตวิชาที่อยากมากกวา แตชีวิตไมงายเหมือนในนิยาย ผมไมมีหออยูเลยตองอาศัยพื้นหอง เพื่อนเปนที่นอน ตองเก็บขวดโคกไปแลกเงินขวดละ 5 เซนต เพื่อนําเงิน ไปซื้อขาว แลวก็ตองเดินทางไปโบสถทุกคืนวันอาทิตยระยะทาง 5 ไมล เพื่อหาอาหารดีๆ ทานสักมื้อ แตผมก็ชอบนะ แลวการที่ผมทําตามสัญชาตญาณอยากรูอยากเห็นของตัวเอง ภาย หลังกลับกลายเปนสิ่งที่มีคุณคามหาศาล ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย Reed ในตอนนั้นมีวิชาการประดิษฐตัวอักษร ที่อาจจะเรียกไดวาดีที่สุด ในประเทศ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โปสเตอร หรือปายที่ติดตามบอรดตางๆ ลวนมีแตตัวหนังสือที่เขียนดวยมือ เพราะผมลาออกเลยไมตองไปเรียนวิชาบังคับ ผมจึงไดเรียนวิชา ประดิษฐตัวอักษร และเรียนรูวิธีประดิษฐตัวอักษรขึ้นมา เรียนรูวาแบบ ตัวพิมพ Serif หรือ Sen Serif คืออะไร เรียนวิธีการวางชองไฟระหวาง ตัวอักษร การออกแบบตัวอักษรใหสวยทําอยางไร มันกลายเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่สวยงามและใชการออกแบบที่ละเอียด ออน ขนาดที่วิทยาศาสตรไมสามารถทําไดเหมือน และที่สําคัญผมหลงใหล กับวิชานี้มากทีเดียว แตผมไมเคยคิดวาผมจะเอาสิ่งเหลานี้มาใชประโยชน อะไรในชีวิต จนกระทั่ง 10 ปตอมา เมื่อผมกับเพื่อนออกแบบเครื่องแมคอินทอช เครื่องแรก จึงไดรื้อฟนวิชาพวกนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และดีไซนตัวอักษรทั้งหมด ลงไปในเครื่องแมค จึงกลายเปนคอมพิวเตอรเครื่องแรกที่มีการออกแบบ ตัวหนังสืออยางสวยงาม ถาไมใชเพราะผมเลือกเรียนวิชานัน้ เครื่องแมคคงไมมีแบบตัวอักษร ที่หลากหลาย และการจัดชองไฟที่สวยงามแบบนี้ และถา “วินโดวส” ไมได มาลอกเลียนแบบจากแมคไป คงไมมีคอมพิวเตอรเครื่องไหนในปจจุบันที่มี ฟอนตสวยงามแบบนี้ ThaiPrint Magazine 107

105-112 pc1.indd 107

28/1/2555 14:03:15


Print Society ถาผมไมไดลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนนั้น ผมคงไมไดเรียนวิชา ออกแบบตัวอักษร และคอมพิวเตอรทุกวันนี้คงไมมีฟอนตสวยๆ แบบที่ใช กันอยูในปจจุบัน แนนอนวาคงเปนไปไมได ถาผมจะพยายามลากเสนตอ จุดอนาคตของตัวเองตอนที่ผมเรียนอยู แตเมื่อมองยอนกลับไป 10 ปให หลังจุดแตละจุดนั้นมันชัดเจนมากๆ ดังนัน้ ผมขอบอกวาเราไมสามารถลากเสนตอจุดเมื่อมองไปใน อนาคต เราจะเห็นมันก็ตอเมื่อ เรามองยอนกลับไปในอดีตเทานั้น จึงตองเชื่อวาจุดทั้งหลายที่ผานมาในชีวิตคุณ มันจะหาทางลากเสนตอ เขาหากันเองในอนาคต ตองเชื่อมั่นและศรัทธาในบางสิ่งบางอยางอยางแนวแน เพราะ ความเชื่อที่เรามีตอจุดแตละจุดนั้น ในที่สุดมันจะเชื่อมตอเขาดวยกัน เอง และมันจะใหความมั่นใจทําตามสิ่งที่หัวใจคุณตองการ ถึงแมบาง ครั้งมันอาจจะพาคุณออกนอกเสนทางบาง และสิ่งนั้นจะสรางความ เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน เรื่องที่สอง ของผมเกี่ยวกับความรักและการสูญเสีย ผมโชคดี ที่ผมคนพบสิ่งที่ผมรักตั้งแตอายุยังนอย ผมกับวอซเริ่มทําบริษัท แอปเปล ดวยกันในโรงรถของพอตอนอายุ 20 ป เราทํางานกันอยาง หนัก 10 ปตอมา แอปเปลเติบโตจากเรา 2 คนที่ทํางานกันในโรงรถ กลายเปนบริษัทที่มีมูลคา 2,000 ลานเหรียญ พนักงานมากกวา 4,000 คน เราเปดตัวนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราอยาง “แมคอินทอช” ป เดียวกอนที่ผมจะอายุครบ 30 หลังจากนั้นผมก็ถูกไลออก คนเราจะถูกไล ออกจากบริษัทที่ตัวเองสรางขึ้นมาไดอยางไร? ก็คือวาในขณะที่ แอปเปล เติบโตขึน้ เราก็จางคนที่ผมคิดวามีความสามารถมากมาบริหารบริษัทกับผม ชวงปแรกผานไปดวยดี แตหลังจากนั้นวิสัยทัศนก็เริ่มไปคนละทิศละ ทาง จนในที่สุดก็ถึงขั้นแตกหักและกรรมการบริษัทคนอื่นก็เขาขางผูบริหาร คนนั้นดวย ผมจึงถูกไลออกตอนอายุ 30 แลวก็เปนการออกที่ครึกโครม ดวย ผมสูญเสียสิ่งที่ทุมเทมาตลอด ในชวงวัยทํางานของผม หลังจาก เหตุการณนั้นผมเสียศูนยไปหลายเดือน เพราะผมรูสึกเหมือนตัวเองทําให นักธุรกิจในยุคกอนหนาผมตองเสื่อมเสีย เหมือนกับเปนวาทยากรที่ทําให ไมบาตองที่รับสืบทอดมาตกลงไป ผมไดพบกับ เดวิด แพกการด และ บ็อบ นอยซ เพื่อขอโทษที่ผมทําให วงการเสื่อมเสีย ความลมเหลวของผมเปนขาวดังครึกโครม จนผมอยาก จะหนีไปจากวงการคอมพิวเตอร แตก็มีบางอยางเริ่มชี้ทางสวางแกผมวา ยังไงผมก็รักสิ่งที่ผมทํา 108 ThaiPrint Magazine

105-112 pc1.indd 108

28/1/2555 14:03:27


In Memory

เหตุการณพลิกผันใน แอปเปล ไมไดเปลี่ยนความรักนั้นแมแตนอย ผมถูกปฏิเสธ แตผมก็ยังรักมัน จึงตัดสินใจเริ่มตนใหม ผมไดเรียนรูทีหลังวาการที่ถูกไลออกจากแอปเปล เปนสิ่งที่ดีที่สุดอีกอยางหนึ่ง ในชีวิต จากเมื่อกอนที่ตองแบกความสําเร็จไวบนบามาตลอด ถูกแทนที่ดวยความโลงสบาย ที่ไดกลับมา เปนมือใหมอีกครั้ง มั่นใจนอยลง แลวสิ่งนี้ก็ชวยปลดปลอยใหผมกลับสูชวงเวลาที่สรางสรรคที่สุดในชีวิตของผม 5 ปตอมา ผมตั้งบริษัท ใหมชื่อ NeXT แลวก็ Pixar และตอมาก็ไดพบรักกับลอวเรนซซึ่งตอมาเปนภรรยาของผม Pixar ไดสรางภาพยนตรการตูนจากคอมพิวเตอรเปนเรื่องแรกของโลกนั่นคือ Toy Story และขณะนี้ เปนสตูดิโอผลิตการตูนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก และตอมาเหตุการณกลับตาลปตรแอปเปล กลับมาซื้อ NeXT ซึ่งทําให ผมไดกลับคืนสูแอปเปลอีกครั้ง และเทคโนโลยีที่ไดคิดคนขึ้นที่ NeXT ไดกลาย มาเปนหัวใจของยุคฟนฟูของแอปเปลในทายที่สุด สวนผมกับลอวเรนซก็มีครอบครัวที่มีความสุขดวยกัน ผมคิดวาทุกเรื่องคงไมลงเอยแบบวันนี้ ถาวัน นั้นผมไมไดถูกไลออกจาก แอปเปล มันเปนยาขม แตยังไงคนปวยก็ตองการยา ถึงแมบางครั้งชีวิตจะเลนตลกกับคุณบาง แตจงอยาสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อ ผมเองก็เชื่อ วา สิ่งเดียวที่ทําใหผมลุกขึ้นเดินตอไปได คือ ผมรักในสิ่งที่ผมทํา ดังนั้น คุณจะตองหาสิ่งที่คุณรักใหเจอ ทั้งเรื่องงาน และเรื่องความรัก ThaiPrint Magazine 109

105-112 pc1.indd 109

28/1/2555 14:03:35


Print Society

“Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.”

เพราะคุณจะตองใชเวลาสวนใหญในชีวิตไปกับการทํางาน และวิธี เดียวที่คุณจะทําในสิ่งที่ยอดเยี่ยม คือคุณจะตองรักในสิ่งที่คุณทํา และถา หากคุณยังหามันไมพบ อยาหยุดหาจนกวาจะพบ และหัวใจจะบอกคุณเอง เมื่อคุณพบมันแลว มันก็เหมือนกับมิตรภาพหรือความสัมพันธดีๆ ก็คือ ยิ่งนานวันเขา เราก็จะรูสึกวามันยิ่งใช ดังนัน้ จงคนหาตอไป อยาหยุด จนกวาจะเจอ เรื่องที่สาม ของผมเกี่ยวกับความตาย ตอนผมอายุ 17 ผมเคยอาน คําคมคนหนึ่งบอกวา “ใหคุณใชชีวิตเหมือนกับวันนี้เปนวันสุดทาย มัน อาจจะเปนจริงเขาสักวัน” ผมประทับใจมาก และตลอด 33 ปที่ผานมา ผมจะถามตัวเองในกระจกทุกเชาวา “ถาผมอยูวันนี้เปนวันสุดทายผมจะ ยังอยากทําในสิ่งที่ผมกําลังจะไปทําในวันนี้หรือไม” แลวถาคําตอบเปน “ไม” ติดๆ กันหลายวัน ผมก็รูวา ถึงเวลาที่ตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง วิธีคิดวาคนเราอาจจะตายวันตายพรุง เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเทา ที่ผมเคยรูจัก ชวยใหผมตัดสินใจครั้งใหญๆ ในชีวิตได เพราะแทบทุกสิ่งทุก อยาง ไมวาจะเปนความคาดหวังของคนอื่น ชื่อเสียงเกียรติยศ ความกลัวที่ จะตองอับอายขายหนาหรือลมเหลว จะหมดความหมายไปโดยปริยายเมื่อ ความตายมาถึง เหลือไวก็แตเพียงสิ่งที่มีคุณคาอยางแทจริงเทานั้น การเตือนตัวเองวา เราไมไดอยูค้ําฟาเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู เพราะเมื่อ ตายไปแลว เราก็เหลือแตรางกายที่เปลือยเปลา จึงไมมีเหตุผลที่จะไมทํา ตามสิ่งที่หัวใจตองการ เมื่อประมาณปที่แลว ผมถูกตรวจพบวาเปนมะเร็ง ผมทําการตรวจ รางกายตอนเชา 7.30 น. ผลที่ไดปรากฏชัดวา ผมมีกอนเนื้อในตับออน ผมยังไมรดู ว ยซ้าํ วาตับออนมันอยูต รงไหน ตอมาหมอก็บอกวามะเร็งชนิดนี้ ไมสามารถรักษาได ผมคงอยูไดอีกไมเกิน 3-6 เดือน หมอแนะนําวา ผมควรกลับไปจัดการธุระที่บานใหเรียบรอยซะ ความ หมายอีกนัยหนึ่งของหมอก็คือใหเตรียมพรอมจะตายไดเลย หมายถึง ใหกลับไปสั่งเสียลูกๆ ทั้งๆ ที่ตอนแรกผมนึกวาจะไดมีเวลาบอกเขาอีกสัก สิบป แทนที่จะเหลือแค 2-3 เดือน 110 ThaiPrint Magazine

105-112 pc1.indd 110

28/1/2555 14:04:27


In Memory หมายถึงสะสางเรื่องทุกอยางใหเรียบรอยซะเพื่อคนในครอบครัวจะได ไมตองมายุงยากทีหลัง และหมายถึงเตรียมตัวบอกลาได วันนัน้ ทัง้ วันผมใช เวลาไปกับการตรวจรางกาย พอตกเย็น ผมถูกตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ วิธีก็คือหมอจะแหยทอยาวๆ ลงไปผานลําคอ ทอง ลําไส แลวก็เอา เข็มจิ้มลงไปในตับออนของผม เพื่อใหไดเซลลสวนหนึ่งจากกอนเนื้อที่อยู ในนั้น ตอนนั้นผมสลบอยู แตภรรยาผมเลาใหฟงทีหลังวา พอหมอเห็น เซลลที่อยูใตกลองจุลทรรศนแลวหมอก็เริ่มรองไห เพราะปรากฏวา กอนเนื้อนั้นเปนมะเร็งตับออนที่ไมคอยพบมากนัก และสามารถรักษาไดดวยการผาตัด ผมเขารับการผาตัด และขอบคุณ พระเจาตอนนี้ผมหายดีแลว นั่นเปนครั้งที่ผมเฉียดความตายมากที่สุดในชีวิต และหวังวาขอให เปนอยางนั้นอีกสักหลายๆ ป พอผานเหตุการณครั้งนั้นมาได มันทําใหผม กลาพูดไดเต็มปากเต็มคํากับพวกคุณวา ความตายเปนประโยชน และ เปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดสติปญญาไดอยางสมบูรณแบบ ไมมีใครที่อยากตาย แมแตคนที่อยากขึ้นสวรรคก็ยังไมอยากตาย กอนเพื่อจะขึ้นสวรรค ยังไงก็แลวแตความตายเปนจุดหมายปลายทาง ที่เราทุกคนตางจะตองไป ไมมีใครหลีกเลี่ยงได แลวมันก็ควรเปนอยาง นั้นดวย เพราะความตายเปนเหมือนประดิษฐกรรมสุดยอดสิ่งหนึ่งของชีวิต เปนการเปลี่ยนผานจากชีวิตหนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึ่งเปนการชําระลางสิ่งเกาๆ เพื่อรอรับสิ่งใหมๆ ตอนนี้สิ่งใหมนั้นคือคุณ แตอีกไมนานจากนี้ไป คุณก็จะเริ่มกลาย เปนสิ่งเกาๆ และถูกเลือนหายไป ขอโทษดวยครับที่พูดตรงไปหนอย แตมันเปนความจริง เวลาของคุณมีจํากัด ดังนั้นอยาเสียเวลาใชชีวิตใต เงาของคนอื่น อยาตีกรอบดวยกฎเกณฑ ซึ่งก็คือผลของการใชชีวิตตามความคิด ของคนอื่นนั่นเอง อยาใหเสียงความคิดเห็นของคนอื่น กลบเสียงที่อยู ภายในของคุณจนหมดสิ้น และที่สําคัญที่สุด จงกลาหาญอยูเสมอที่ จะทําตามหัวใจ และสัญชาตญาณของตัวเอง เพราะบางทีสองสิ่งนี้ อาจรูอยูแลววาที่จริงแลวคุณตองการจะเปนอะไร นอกจากนี้แลวทุก อยางเปนเรื่องสําคัญรองลงไปหมด ตอนที่ผมยังเด็ก มีวารสารที่ชื่อวา The Whole Earth Catalog ซึ่ง เปรียบไดกับคัมภีรของคนยุคผมเลยทีเดียว เจาของวารสารเลมนี้ชื่อวา Stewart Brand ซึ่งอาศัยอยูใน Menlo Park ไมไกลจากที่นี้

ThaiPrint Magazine 111

105-112 pc1.indd 111

28/1/2555 14:04:40


Print Society

เขาทําใหวารสารเลมนี้ เต็มไปดวยชีวิตชีวาดวยสํานวนการเขียนที่ นาประทับใจ ยุคนั้นเปนปลายยุค 1960 กอนมีคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือคอมพิวเตอรสําหรับงานสิ่งพิมพเสียอีก ทุกหนาพิมพดวยเครื่องพิมพ ดีด ใชกรรไกรตัดแปะ ใชรูปจากกลองโพลารอยด วารสารนี้เปรียบเทียบได กับ กูเกิล ในรูปแบบกระดาษ เพียงแคมันเกิดกอนกูเกิล 35 ป เปนวารสาร ที่เปยมไปดวยอุดมคติ ทวมทนไปดวยไอเดียบรรเจิด และเครื่องมือเจงๆ Stewart Brand และทีมงานผลิต The Whole Earth Catalog ขึ้นมา หลายฉบับ จนกระทั่งเมื่อถึงวาระของมัน นิตยสารนี้ก็มาถึงฉบับสุดทาย นั่นเปนชวงกลางยุค 1970 ซึ่งตอนนั้นผมก็อายุเทากับพวกคุณในที่นี้ ดานหลังปกของวารสารฉบับสุดทาย เปนรูปถายถนนในชนบทเสน หนึ่งในยามเชา เปนภาพที่พอจะกระตุนตอมอยากของนักผจญภัยได ใต รูปมีคําพูดประโยคหนึ่งเขียนไววา “จงหิวโหย จงโงเขลาอยูเสมอ” ถือเปนขอความอําลากอนที่วารสารเลมนี้จะปดตัวลง “จงหิวโหย จงโงเขลาอยูเสมอ” เปนคําที่ผมขอใหตัวผมเองเปนอยางนั้นอยูตลอด

112 ThaiPrint Magazine

105-112 pc1.indd 112

28/1/2555 14:04:53


รับมือกับสถานการณน้ําทวม

รับมือกับสถานการณน้ําทวม

โดย คุณภาสกร วงษชนะชัย ตอนที่สมาคมแจงมาวาอยากใหเขียนเรื่องการซอม และบํารุงรักษา เครื่องที่โดนผลกระทบจากน้ําทวมนั้น ผมไดตอบไปวา ผมเขียนไมได เพราะการซอมบํารุงเครื่องที่โดนน้ําทวมนั้น ตองอาศัยชางผูเชี่ยวชาญทั้ง ระบบไฟฟา และแมคคานิค เพราะในเรื่องระบบไฟฟานั้น ถาเปนอุปกรณ พวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส และพวกมอเตอรมีทั้งซอมไดและซอมไมได อบแหงและเอาเครื่องวัดความชื้นเช็คคา หรือพวกคอนแทคซึ่งตองเปลี่ยน ใหมหมด ตองอาศัยชางไฟฟาโดยตรงเทานั้นที่จะตรวจเช็คหรือสอนใหทํา สวนแมคคานิคในรูปจะเห็นวา สนิมกินเครือ่ งแดงเถือกไปหมดตองถอดออก เปนชิ้นๆ ลางสนิม เปลี่ยนลูกปน หรืออะไหลบางอยาง ซึ่งเสียสภาพไปเลย เรียกชางดีกวาครับ อยาคิดทําเองเลย เสี่ยงทําเองแลวอุปกรณไฟฟาหรือ ตัวเครื่องอาจพังเสียหายมากกวาเดิมดวยความรูเทาไมถึงการณสมาคมเลย บอกมาใหมวา ถางั้นใหผมเลาเรื่องการเตรียมตัว และวิธีคิดในการปองกัน น้ําทวมที่ผมไดทําและโชคดีรอดมาไดโดยเสียหายไมเยอะ เผื่ออนาคตที่ เขาวาปนี้ปหนานองน้ําอาจจะมาเยี่ยมอีก ถาทานเห็นวาเขาทาจะเก็บ ไวเปนไอเดียเผื่อวาถึงตาของทานบางครับ เลาสูกันฟงนะครับ อาจไม ถูกตองทั้งหมดก็ได หรือมีวิธีที่ดีกวานี้และคาใชจายถูกกวานี้ ก็ยินดีแชร ประสบการณกัน ThaiPrint Magazine 113

113-119 pc1.indd 113

28/1/2555 13:33:54


Print Interview

ตอนแรก ศึกษาและประเมินสถานการณ

ยู

ั้นน้ําอ

กอรก ี่มีบงั เ

ฟท

บางพลัดเปนพื้นที่นํ้าทวมมา จาก 2 ทาง คือ น้ําลนจากแมน้ํา เพราะติดแมน้ําเจาพระยา และน้ํา หลากจากบางกรวย นนทบุรี

างรถไ

แนวท

น้ําทวมนิคมอุตสาหกรรมตางๆ

ดานแรกคือ น้ําลนจากแมน้ํา โรงงานและบานของผมอยูบางพลัดครับ บางพลัดถูกน้ําทวมกรุงเทพ คราวทีแ่ ลว ในป 2538 ประมาณ 80% ของพืน้ ที่ น้าํ ทวมสูงประมาณ 50 ซม. แตผมไมทวมครับ อยูในจุดสูงของบางพลัด เพื่อนบานหลายๆ คนประมาท คิดวาคงจะไมทวม เพราะขาวจากโทรทัศนหรือรัฐบาลบอกวาปริมาณน้ํา มากกวาเล็กนอยหรือพอๆ กับ ป 38 ทําใหคิดวาคงไมเปนไร แตผมก็ตั้ง ขอสังเกตวาตัวเมืองชั้นในของนครสวรรค ซึง่ ไมเคยทวมก็ทว ม 2-3 เมตร ไลลงมาเรื่อยๆ จนถึงอยุธยาซึ่งตัวเมืองไมเคยทวม ก็โดนน้ําทวมสูงมาก 2-3 เมตร เหมือนกัน เอะมันแปลกๆ นะ จนน้ําทวมถึงนิคมอุตสาหกรรม ตางๆ และปากเกร็ดซึ่งก็โดนหมด และน้ําสูง 2-3-4 เมตร เอะน้ํามหาศาล นะเนี่ย พอดีก็ไดดูรายการทางชอง Thai PBS (ขอชม) ซึ่งอาจารยทานหนึ่ง พูดถึงกลอง CCTV ในเว็บไซตของกรมชลประทานแสดงระดับน้ําในแมน้ํา เจาพระยา ระดับน้ําที่กลองปากเกร็ดประมาณ 3 เมตร สูงกวาระดับน้ํา ทะเลปานกลาง และระดับน้ําที่กลองกรมชลประทานสามเสน ประมาณ 2.30 เมตร คนเจอในเว็ปหนึ่งวา บางพลัดสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางอยู ประมาณ 1.30 เมตร เอะอยางนั้นตอนนี้น้ํามันตองทวมเราแลว 1 เมตร นี่หวา แลวทําไมมันยังไมทวม ก็เขาไปดูริมแมน้ําเจาพระยา และตามเว็บ ตางๆ เขื่อนริมน้ําแถวบางพลัด สูงประมาณ 2.50-2.70 เมตร กั้นน้ําเอาไว อยู แตน้ําปากเกร็ดสูง 3 เมตร มาถึงบางพลัดมันตองลนเขื่อนสูง 2.70 เมตร ทวมแนนอน

ระดับน้ําริมฝงแมน้ําเจาพระยา ต่ํากวาเขื่อนประมาณ 30 ซม.

CCTV ในเว็บไซตของกรมชลประทาน

114 ThaiPrint Magazine

113-119 pc1.indd 114

28/1/2555 13:34:19


รับมือกับสถานการณน้ําทวม

น้ําทวมบริเวณจรัญสนิทวงศ

เริ่มแผนแรก โรงงานของผมเปนตึกแถว 5 หอง ก็เริ่มกออิฐบล็อก ดานหนาโดยกอสูง 1 เมตร และเพิ่มเปน 1.50 เมตร ในภายหลัง ชาวบาน ขําเปนแถว ผมตอบวา เครื่องพิมพของผมขนหนีน้ําไมไดครับ ตองปองกัน ไวกอนครับ และไปซื้อปมน้ําไดโวตัวแรกขนาด 2” มาเก็บไว หลักการวา น้ําปากเกร็ดสูง 3 เมตร โรงงานเราสูง 1.30 เมตร ถาทวมสูงสุด = 1.70 เมตร

กออิฐดานหนา

กออิฐดานใน

ดานที่ 2 น้ําหลากจากบางกรวย น้าํ ก็เริม่ หลากทวมบางกรวยซึง่ ติดกับบางพลัด ผมมีลกู คาอยูใ นบางกรวย ก็คุยกันตลอด เขาก็บอกวา ป 38 เขาก็ไมทวมครับ แตตอนนี้เขาทวม 40 ซม. ไปแลว เฮย คนไมเคยโดน โดนแลวจา จะเชือ่ คนบอกวาเอาอยูค ง ไมไหว เพราะจมกันหมดแลว กทม. ประกาศวา บางพลัดเปนเขตเสี่ยง (ควร พูดตรงๆ วาโดนแนๆ จะดีกวา) ประมาณ 3 วัน ผมก็เริ่มสงสัยวาทําไมน้ํา ยังมาไมถึง มีทางรถไฟสายใตซึ่งกั้นระหวางบางกรวยกับบางพลัดคงกั้นน้ํา เอาไว เขาไปดูเจอวาตลอดทางรถไฟมีแทงปูนซีเมนต (บังเกอร) สูงประมาณ 70 ซม. กั้นเปนแนวเขตกอสรางเรียงยาวตลอดจากสะพานพระราม 7 จนถึง คลองบางกอกนอยน้าํ เต็มและเริม่ ลนเขามาในฝง บางพลัดแลว นีค่ อื ทัพหนา ของมวลน้ําที่มาถึง ทัพหลวงมากกวานี้ 2-3 เทากําลังมา สรุปคือ น้ําหลากสูง 1.40 - 2 เมตร ทั้งสองกรณี ทั้งแมน้ําและน้ํา หลากผมคิดถึงในทางเลวรายสุดๆ เอาไวกอนแลววา สูงสุด 1.4 - 2 เมตร ถามันนอยกวานั้นดวยวาเหตุอะไรก็ตามก็ถือวาเราโชคดีละกัน

น้ําซึมออกจากบังเกอรขาม มาฝงบางพลัด ThaiPrint Magazine 115 115

113-119 pc1.indd 115

28/1/2555 13:37:51


Print Interview ตอนสองวางแผนปองกันเผื่อเหตุการณเลวรายที่สุด แนนอนแลววา “โดนแน” ตองชวยตัวเองใหรอด หามหวังพึ่งผูอื่น เด็ดขาด จึงตองเสริมความแข็งแรงของกําแพงสูง 1.50 เมตร โดยการกอ เสารับดานหลัง ทุกๆ 3 เมตร และหาของหนักๆ เชน กระสอบทรายหรือไม ตางๆ มายันดานหลัง เพราะน้ําสูง 1 เมตร กวาง 1 เมตร เทากับ 1 คิวบิต เมตร หนัก 1 ตัน ดานหนาตึกแถว 5 หอง กวาง 20 เมตร ถาน้ําสูง 1 เมตร ก็คือ มีน้ําหนัก 20 ตัน ดันกําแพงตลอดทั้งแนว อิฐบล็อกทนไมไหวครับ จะเห็นไดจากขาวโทรทัศนทบี่ างบานกําแพงพังลง เพราะโดนน้าํ ดันแตกครับ และซื้อปมน้ําเพิ่มอีก 3 ตัว (ซื้อเครื่องสูบน้ําทั้งไฟฟาและน้ํามันเพื่อโดนตัด ไฟฟาซื้อเผื่อสํารอง ตองเรียนรูถึงวิธีการใชอยางถูกตอง เชน เครื่องสูบน้ํา ที่ใชระบบน้ํามันจะตองใชการลอน้ํา หรือทําใหหัวกระโหลกถึงเครื่องสูบน้ํา เกิดภาวะสูญญากาศเสียกอนเครื่องถึงจะสูบน้ําออกได ถาพื้นที่กวางควร ซื้อพญานาค 6 นิ้ว) ผมซื้อทรายมา 3 ตัน ใสถุงคอยไวอุดจุดฉุกเฉิน (ถุงทรายน้ําซึมครับ ถาจะใชถุงทรายเปนกําแพงกั้นตองเอาแผนผาใบกันน้ํา หรือแผนพลาสติกขนาดใหญปูกอนเอาถุงทรายวางทับแลวตลบขึ้นมาคลุม แตก็จะมีน้ําซึมดานลาง แตมีขอดีมากในเรื่องความแข็งแรงทนการเหยียบ ได) สําหรับดานหนาอาคาร หลังจากน้ําลดแลวมีคนมาแนะนําวิธีที่ดีกวาอิฐ บลอค คือ แผนซีเมนตสําเร็จรูปสําหรับปูพื้นอาคาร กวางประมาณ 40 ซม. ยาวประมาณ 4 เมตร หนาประมาณ 5 ซม. จับตั้งขึ้นเจาะยึดกับดานหนา อาคารโบกปูนปดหัว และจุดที่รั่วซึมจะแข็งแรงทนทานกวาอิฐบล็อก น้ํา แหงแลวรื้อดีๆ ไมแตกหักเก็บเอาไวใชใหมได ในขณะที่อิฐบล็อกตองทุบทิ้ง อยางเดียวเลอะเทอะและเสียเวลากอเยอะ

เตรียมกระสอบทราย

เริ่มแผนสอง ผมแบงพื้นที่เปน 2 สวน คือ 1. สวนที่ยอมเสียหาย ถาน้ําเขามามากจนสูไมไหว ตองยอมใหน้ํา ทวมพื้นที่บางสวนที่เครื่องจักรไมสําคัญมากหรือราคาซอมไมแพง เสียหาย ไมมาก เพื่อรวมกําลังไปรักษาพื้นที่เล็กลงและสําคัญสูงสุด 2. พื้นที่สําคัญสูงสุด กอกําแพงดานในอีกชัน้ หนึง่ ปองกันพื้นที่ที่

กออิฐกําแพงดานใน TThhaiaiPr Prrin int nt Magazine Magazine 1116 ThaiPrint 116

113-119 pc1.indd 116

30/1/2555 16:25:55


รับมือกับสถานการณน้ําทวม เครือ่ งจักรราคาแพงทีส่ ดุ อยูไ มใหเปยกเลย ถาไฟดับหรือสูไ มไหวตองอพยพ ออกจะทําการซีลปดพื้นที่นั้น ไมใหน้ําเขาไปได กอกําแพงชั้นในสูง 2 เมตร โดยรอบ เพื่อรักษาหองเครื่องพิมพ มีเครือ่ ง 4 สี 1 ตัว 1 สี 2 ตัว เครื่องตัด 1 ตัว และกระดาษประมาณ 15 พาเลต 3. ถอดอุปกรณไฟฟาทีส่ าํ คัญซอมยากออกจากเครือ่ งจนเกือบหมด ทั้งเครื่อง ทุกๆ เครื่องไมวาเมนมอเตอร หรือแผงตางๆ ขออนุญาตชม กําแพง 2 ชัน้ บริษัท ส.ศรีอักษร คุณวิบูลย ที่สงชางมาถอดและใสใหฟรีโดยไมคิดคาใชจาย และทําใหฟรีกับทุกๆ โรงพิมพที่โดนน้ําทวม เขาหมดคาใชจายไปหลาย แสนบาทเลยทีเดียว วิ่งชวยทุกๆ แหงโดยขอเลื่อนสงเครื่อง ใหชางไปชวย ถอดเครื่องจากโรงพิมพที่จะโดนน้ําทวมแทนครับ และขอชมทีมชางของ บริษัทเจริญอักษร ที่โทรมาบอกเลยวาใหผมยกเครื่องเอาไปฝากไวที่เขาเลย ที่สินสาครเขารับฝากให และจะมาถอดใสใหครับ ถามีเวลาพอโปรดกรุณา อยาถอดเครื่องเอง ถาทานไมมีความรูพอ เพราะระบบไฟฟาตองถอดสาย ถอดชุดแผงอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา ไฟเยอะมาก เครื่องใชงานมาแลวหลายป เบอรที่สายไฟอาจเลือนหายหรือ จากใตเครื่องตัด เบอรหลุดหายหรือไมมีเบอร ถาทานมารคไมเปนและซี้ซั้วถอดจะทําใหเวลา ใสกลับยากมาก หรืออุปกรณไฟฟาลัดวงจรได 4. ตัวเครื่องสวนที่เปนโลหะไดเตรียมจารบีไว 2 ถัง ถาน้าํ ทวม เขาโรงงานแนๆ เอาไมอยู ก็เอาจารบีชโลมทั้งเครื่อง เพื่อปองกันสนิม ทาใหมากๆ บริเวณฐานเครื่องที่ตองแชน้ํานาน ไดขาววาบางทานเอา ถอดมอเตอรแทนตัด พลาสติกสําหรับพันพาเลตมาพันหอเครือ่ งไวทง้ั เครือ่ งหลายชัน้ แตบริเวณที่ เครือ่ งติดพืน้ ตองทําการทากาวติดใหดอี ยาใหนาํ้ ซึมเขาได ไมงน้ั ทีห่ อ เครือ่ ง กันน้ําเขาจะกลายเปนที่หอน้ําเอาไวในเครื่องแทน วิธีนี้ตองระวังใหดีครับ อาจารยของผมทานหนึ่งยกเครื่องพับทั้งเครื่องใสเขาในแผนพลาสติกหนา กันน้ําแบบที่เอาไปหอรถยนตครับแลวซีลปดดานบนเรียบรอยครับทําไดกับ เครื่องที่เบาหนอย (ไดขาววา รถยนตที่หุมแบบนี้น้ําไมเขาแตขางในชื้นขึ้น ถอดชุดควบคุมระยะจากดานบนเครือ่ งตัด ราเหมือนกัน 5. ทําการอุดรอยรั่ว ของพื้นรอยตอตางๆ ทั้งพื้นและกําแพงรอย ตอของพื้นที่สรางไมพรอมกันหรือรอยตออาคารหรือซึมเขาจากกําแพงเขา ภายในโรงงานเทาที่ทําได กาวซิลิโคน กาวตะปู กาวโพลียูลิเทน ปูนกาว ปูนฉาบ ตองทําตั้งแตกอนน้ําทวม เพราะถาทวมแลวพื้นเปยกแลว กาว สวนใหญจะใชไมไดและกาวจะไมแหง และโปรดทําใจดวยวา ไมมีทางอุดได มอเตอรดวยพลาสติกพันรอบและทา หมดและไมควรอุดทั้งหมดดวย มองหารอยราวบางจุดที่ไมใหญมากที่พื้น หุมกาวป ดดานลางกันซึม (อาจไมไดผล) 3-4 แหง กออิฐเปนบอเล็กๆ ลอมเอาไวหามอุดยอมใหน้ําเออทวมขึ้นมา ในบอนั้น ไมออกมาขางนอก เพื่อลดแรงดันของน้ําที่อยูใตดินไมใหไปดัน พื้นตรงอื่นที่ออนแอแตกเพิ่มขึ้น 6. จัดเตรียมพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ําและกักน้ําเพื่อดูดออก โดยหลัก การวาตองทําการรวมน้ําที่ซึมขึ้นจากพื้นที่แตกราวที่อุดไมหมด และที่แตก เพิ่มจากแรงดันของน้ําใตอาคาร และน้ําไหลยอนจากทอน้ําทิ้งภายนอก กั้นลอมทอระบายน้ําภายในเพื่อกั้นน้ํา และจากทุกๆ ดานไวในจุดเดียวกันใหได หรือถาไมไดก็สองจุดก็ยังดีเพื่อ ไมใหลามยอนเขาดานใน ThaiPrint Magazine 117

113-119 pc1.indd 117

28/1/2555 13:39:55


Print Interview รวมน้ําดูดออก เราจะวิ่งเช็ดน้ํากวาดน้ําอุดพื้นอุดรอยรั่วทั้งโรงงานอุตลุด ไมไหวครับ คนจะหมดแรงตายกอน ตองปลอยใหมันซึมเออนองขึ้นมา 5-10 ซม. แลวน้าํ จะไหลไปรวมกันทีจ่ ดุ ต่าํ สุดในพืน้ ทีแ่ ละทีจ่ ดุ นัน้ คือ จุดตั้ง เครื่องสูบน้ําไดโวหรือถาน้ําไมเยอะ 2-3 ซม. อาจตองยอมสกัดพื้นตรงที่ไม สําคัญดานหนาใหเปนบอลึกอยางนอย 5-10 ซม. เพื่อตั้งไดโวดดู ได (ระวัง พื้นทะลุ)

7. อุดทอระบายน้ําหนาโรงงานทั้งดานซายและดานขวา

โดยเอา ถุงทรายใสลงไปปดทอระบายน้ํานอกโรงงานไมใหน้ําภายนอกไหลยอนเขา ทอน้ําทิ้งของโรงงาน แลวไปโผลขึ้นขางหลังโรงงาน (ซึ่งในความเปนจริงกัน น้ํายอนไดไมเกิน 80% เทานั้น) แลวเปดฝาทอตรงกลาง เพื่อเปนจุดรวมน้ํา และตั้งปมสูบน้ํา อุดชักโครก ฝาทอน้ําทิ้งในหองน้ําเอาออกแลวเอาทอพีวีซี ขนาดใหพอดีกับดานในของทอยัดสวมเขาไปแทนใหนํ้าเออในทอนั้นไมร่ัว ออกมา ผมเตรียมตัวเสร็จตามขางตนทั้งหมดใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห (หยุดงานทั้งหมดเอาพนักงานมาชวยกันเตรียมตัว) ถามคนหลายคนที่กําลัง โดนทวมและกําลังตอสูอ ยูว า เขาทําอยางไรและเอามาประยุกตใช ขอขอบคุณ นองกอง โรงพิมพวงตะวัน ที่ใหคําแนะนําอยางมากมาย (เจอน้ําสูงเกือบ 1.5 เมตร แตปองกันไดสําเร็จ) และอีกหลายๆ ทานที่โทรมาใหคําแนะนํา และกําลังใจ ระหวางนั้นก็ไปดูน้ําตามที่ตางๆ ตลอด บางกรวยน้ําเพิ่มขึ้นตลอด บางซอยที่ติดบางกรวยเริ่มทวมสูง น้ําในแมน้ําก็ขึ้นสูงขึ้นทั้งกลอง CCTV สามเสนก็ 2.60 เมตร สะพานกรุงธนก็ 2.60 เมตร เขื่อนฟนหลอริม เจาพระยาบางจุดก็เริ่มแตก โดยเฉพาะรานอาหาร อูเรือและคอนโดริมน้ํา บางซอยติดแมนาํ้ ก็ทว มแลวและทวมขึน้ มาทัง้ หมดจนทวมถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 68 แยก 2 ที่โรงงานผมทวมเปนซอยสุดทาย (ซอยสูง) น้ํามาเร็วมาก น้ําทวมสูง 50 เซนติเมตร บนถนนภายใน 1-2 ชั่วโมงเทานั้น ซอยอื่น ที่ต่ําน้ําสูงถึง 1.4 เมตร ตามที่คาดไวจริงๆ

118 ThaiPrint Magazine

113-119 pc1.indd 118

28/1/2555 13:40:28


รับมือกับสถานการณน้ําทวม น้ํามาลอมและซึมเขาใตอาคารตึกแถวทะลุขึ้นดานหลังโรงงานซึมขึ้น ตามรอยตอของอาคาร รอยราวของพื้นปูน ซึมเขาจากขางบาน ซึมเขามา ในบอลิฟต ตองระดมคนงานกออิฐลอมบอลิฟตไวสงู 80 เซนติเมตร กอ อิฐเพิ่มลอมทางระบายน้ําดานหลังใหน้ําที่ซึมมาดานหลังไหลไปรวมกันที่ นั่นทั้งหมด ดานหนาโรงงานที่เราตั้งเครื่องสูบน้ํากลาง 4 ตัว ในทอระบาย น้ําภายนอกที่อุดดานขางหมดแลว (ตอนนี้เปนทอกลางรวมน้ํา) ทําการดูด น้ําที่คางในทอกลางออกจนต่ําลง ดูดออกขามกําแพง 1.5 เมตร ของเราลง ไปที่ถนน น้ําใตดินซึ่งทะลุพื้นตามรอยแตกพื้นทวมดานหลังโรงงานจะไหล ออกมาตามทอระบายน้ําทิ้งภายในออกมายังทอกลางดานหนาเอง เราก็ ดูดออกตอน้ําดานหลังก็เริ่มลดเอง มีน้ําซึมกําแพงดานหนาเขามาบาง แต ก็มารวมกันอยูในทอกลางทั้งหมด ทําใหเราสามารถรวมจุดและดูดออกได แตเราไมดูดจนแหง ดูดประคองระดับน้ําไวที่ความสูงพอประมาณไมใหพื้น แตกเพิ่ม และใหปมน้ําไดพักบาง มีปญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในหองพื้นที่ สําคัญสูงสุด ซึ่งปองกันอยางดีแลว มีน้ําซึมขึ้นมาระหวางรอยตอของพื้น เดิมของโรงงาน กับพื้นที่หลอใหมตอนตั้งเครื่อง 4 สี ก็ตองคอยเช็ดและ วางแผนสํารองไวอกี ใชปนู กาวอุด ฯลฯ คืนนัน้ สูก นั ตลอดไมไดนอน วันรุง ขึน้ ตัดสินใจลุยน้ําออกไปคลองถมไปซื้อปมน้ําเพิ่มมาอีก 2 ตัว เพราะตองมี สํารอง เผื่อปมไหม และโดนตัดไฟฟา เปลี่ยนทอน้ําทั้งหมดจากทอออน ซึ่ง หักงอตลอดเวลาที่ใชเปนทอแข็ง และ ทอ PVC ซึ่งไมหักงอและดูดน้ําออก ไดมากกวาทอออน ประชุมพนักงานทั้งหมดวา จะสูไหม ก็มีคนอยูรวม กันสู 14 คน เราตองอยูเวรผลัดกันตลอด 24 ชั่วโมง ตรงนี้สําคัญมาก ที่สุด หลายๆ แหงปองกันดี แตมคี นอยูแ กปญ  หาเฉพาะหนานอย และ ไมมีคนผลัดเวรในที่สุดสูไมไหว โชคดีที่น้ําตรงหนาโรงงานผมประมาณ 50 ซม. เทานั้น ทวมประมาณ 10 กวาวัน และแหงกอนจุดอื่น ขอขอบคุณ พนักงานทุกคนที่ไดรวมกันฟนฝาจนรอด

ความเสียหายหลังน้ําลด

ขยะเฟอรนิเจอรขนทิ้งวันละ 700 คันรถสิบลอ

หลักสําคัญในการตอสูก บั น้าํ เราจะตองมีสติ คิดคํานวณใหทกุ อยาง เหมาะสมกับความเปนจริง ทําปายระดับน้าํ ติดตัง้ ไว เพือ่ ทีค่ ณ ุ จะไดรไู ดวา น้าํ ขึน้ น้าํ ลงขนาดไหน คุณจะตองใชเครือ่ งสูบน้าํ กีต่ วั ถึงจะสูบทัน เสบียง อาหารจะทําอยางไร เพราะฉะนัน้ ผมขอฝากพีน่ อ งชาวอุตสาหกรรม การพิมพทง้ั หมดเลยนะครับวา หากสิง่ ทีเ่ ราไมคาดคิดจะเกิดขึน้ มาอีกสัก กีค่ รัง้ เราจะตองมีการเตรียมความพรอมอยูเ สมอครับและขอใหกาํ ลังใจ เพื่อนๆ ที่ประสบภัยน้ําทวมในครั้งนี้ จงกลับมาสูและเสริมสรางกันใหม เริม่ ตนกันในปใหมน้ี เพือ่ เปนกําลังสําคัญในการผลิตสิง่ พิมพทส่ี รางสรรค และมีคณ ุ ภาพกันตอไปครับ

” 113-119 pc1.indd 119

สติ

เสบียง ดับน้ํา

เครื่องสูบน้ํา

ThaiPrint Magazine 119

28/1/2555 13:40:37


Print News

สมาคมการพิมพ์ไทย The Thai Printing Association THAI PRINTING DIRECTORY 2011 - 2012 แหลงรวมขอมูลลาสุดของผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมการพิมพ หนังสือ “THAI PRINTING DIRECTORY 2011-2012” เลมใหมลาสุดที่ รวมรายชื่อ ขอมูลลาสุดของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพทั้งกอนการพิมพ การพิมพ หลังการพิมพ รวมทั้งผูจําหนายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณดานการพิมพและการซอมบํารุง เหมาะสําหรับใชเปนคูมือ การซื้อขาย และเปนประโยชนตอองคกรของทาน

ใบสั่งซื้อหนังสือ ชื่อ - นามสกุล .................................................................................................................................บริษัท ................................................................................................ ที่อยู ................................................................................................................................................................................................................................................................................ โทรศัพท ............................................................................................................................................... โทรสาร ........................................................................................... ขอสั่งหนังสือ THAI PRINTING DIRECTORY 2011 - 2012 จํานวน ...................... เลม วิธีการชําระเงิน

เงินสด 800 บาท / เลม (มารับดวยตนเอง) โอนเงิน 900 บาท / เลม (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย)

สั่งซื้อไดที่สมาคมการพิมพไทย 311-311/1 ซอย.15 (ซอยศูนยวิจัย) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688 ชื่อบัญชี “สมาคมการพิมพไทย” ชื่อบัญชี ออมทรัพย เลขที่ 035-2-461-48-1 ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขา ถนนพระราม 4

หมายเหตุ : กรุณาสงแฟกซหลักฐานการโอนเงินพรอมใบสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ 120 ThaiPrint Magazine

120 pc1.indd 120

26/1/2555 0:49:16


121 Ad Siamoffset#90_pc3.indd 1

27/1/2555 1:02:07


Knowledge

รักรถ...ดูแลรถ...ดวยการลางรถอยางถูกวิธี

ผานพนความทุกขของพี่นองชาวไทยที่ไดรับความ เดือดรอนจากอุทกภัยน้ําทวม พัดพามวลน้ํามหาศาล ทวมบานเรือนและรถยนตของพี่นองประชาชนไปกัน หลายจังหวัด ฉบับนี้ก็อยากจะขอแนะนําวิธีการลางรถ ทีถ่ กู วิธสี าํ หรับทานใดทีอ่ าจจะถูกน้าํ ทวมแชในระยะเวลา ไมนานมากนะครับ รวมถึงผูที่ใชรถสัญจรไปมาลุยน้ํา กันอยางหนัก เราลองมาดูวิธีลางรถดวยตัวเองกันครับ วาจะมีขั้นตอนที่นาสนใจอยางไรบางครับ รถใครใครก็ รัก และก็ยอมอยากใหรถของเรามีสีที่สวยและสะอาด เปนเงาตลอดเวลา แตก็หลีกเลี่ยงไมไดที่เราตองเอารถ ออกมาใชงาน ก็อาจเจอกับฝุนละอองและบางทีอาจ จะโดนสะเก็ดกอนหินที่กระเด็นมาโดนเวลาขับรถ หรือ บางครั้งก็ขับไปลงน้ําโคลนที่เราไมสามารถหลีกเลี่ยงได อยางชวงที่เกิดน้ําทวมหนัก บางทานอาจจะจําเปนตอง เดินทางผานสายน้ําที่ทวมขังอยูในระดับที่สามารถขับ ผานไดแตก็ตองลุยโคลนไป ดังนั้นเรามาดูวิธีการลาง รถที่ถูกวิธีกันนะครับ และการที่รถสกปรกหรือมีผลตอ สีรถอันแสนสวยของรถคุณเกิดขึ้นไดจากตนเหตุหลาย ประการ ดังนั้น ควรจะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอนจะ

เปนการดี ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสีและตัวถัง ไดแก - ฝุนและสิ่งสกปรกบนทองถนน เชน เขมา แมลง มูลนก สารประกอบประเภทดาง ยางไม และสารเคมี ตางๆ ซึ่งสามารถทําลายสีรถไดถาปลอยทิ้งไว - ฝุนควันในยานโรงงานอุตสาหกรรม ก็เปน “ตัวราย” ทําลายสีรถไดเชนกัน ยิง่ มีสารประกอบประเภท ซัลเฟอรไดออกไซด ซึง่ บางทีเคาเรียกกันวา “ฝนกรด” นี่แหละเปนตัวทําลายสีรถไดดีนัก - เขตชายฝงทะเลซึ่งมีความชื้นและไอเกลือผสม ปะปนอยูในบรรยากาศ รถบริเวณนั้นออกจะโชคไมดี สักหนอยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได - ภูมิอากาศแถบรอน เชน แสงอาทิตยที่รอนแรง มาก อากาศที่มีความชื้นสูง รถที่มีสีออนสามารถเกิด ความรอน 80 องศาเซลเซียส และรถที่มีสีทึบสามารถ เกิดความรอนถึง 120 องศาเซลเซียส ถาจอดทิ้งไวกลาง แดดนานๆ อาจทําใหสีเริ่มแตกได โดยเฉพาะพื้นที่รับ แสงอาทิตยเต็มๆ เชน บริเวณหลังคาและฝากระโปรงรถ - กรวดทรายบนทองถนนอาจทําใหพื้นผิวของสี ถลอก ซึ่งจะทําใหเกิดสนิมตามบริเวณบังโคลน

122 ThaiPrint Magazine

122-124 pc1.indd 122

28/1/2555 14:22:14


รักรถ...ดูแลรถ...ดวยการลางรถอยางถูกวิธี สิ่งนารูของการรักษาสีรถ การลางรถบอยๆ ทําใหสีตัวรถดูสดใสตลอดเวลา และไมปลอยโอกาสใหบรรดา “ตัวบอนทําลาย” ทั้ง หลายไดมีเวลาเกาะอยูตามสีนานจนเกินไป แตทั้งนี้ การลางรถควรจะตองคํานึงถึงการปฏิบตั อิ ยางถูกวิธดี ว ย ประเภทสักแตวาลางหรือ “ลางลูกเดียว” ปลอยให เปนหนาที่ของเด็กปมหรือเวลาลางพวกรถแท็กซี่ที่มุง ปริมาณมากกวาคุณภาพ อยาลางรถทามกลางแสงแดด รอนจัด ถามีเหตุจําเปนตองจอดรถทิ้งไวกลางแสงแดด หรือเพิง่ เสร็จสิน้ จากการเดินทาง ความรอนทีฝ่ ากระโปรง ยังมีอยู ควรปลอยทิ้งไวสักระยะหนึ่ง จนกระทั่งผิวรถ เย็นจึงคอยจัดการลางทําความสะอาด

- เริม่ ทําความสะอาดจากดานบนกอน โดยเริม่ จาก หลังคาลงมายังสวนฝากระโปรงรถ สําหรับสวนลางของ รถหรือลอควรลางในขั้นสุดทาย และอยาลืมฟองน้ําที่ ใชสําหรับสวนลางตางหาก อยาใชปะปนกับอันที่ใชลาง ตัวรถ - ถาใชพวกแชมพูในการลางดวย ตองลางน้ํา สะอาดธรรมดาอีกครั้งหลังจากใชแชมพูแลว และอยา ใชผงซักฟอกลางรถเปนอันขาด - เช็ดรถใหแหงดวยผาชามัวร หรือผานุมสะอาด ตรวจดูใหทั่ว อยาใหมีหยดน้ําหลงเหลืออยูบนตัวรถ มิฉะนั้น เวลาแหงมันจะทิ้งรอยคราบขาวๆ เอาไว ยิ่งเปนรถที่มีสีทึบจะเห็นไดอยางชัดเจน - รอยสกปรกที่ยังตกคางอยูบนพื้นผิวสี ควรเช็ด ออกดวยน้ํายาทําความสะอาดทันทีหลังจากลางรถแลว เบรคอาจจะเปยกชื้น เพื่อใหเกิดความแนใจกอนออก รถทุกครั้งภายหลังการลางรถ ควรเหยียบหามลอย้ําสัก ครั้งสองครั้งเพื่อไลความชื้นบนผาเบรก ซึ่งอาจเปยกน้ํา ใหหมดไป *หลังจากลางรถเสร็จใหมๆ ไมควรดึงเบรคมือ เพราะอาจจะยังมีน้ําเกาะอยูที่จานเบรค (ตอนลางลอ) ทําใหเกิดอาการ “เบรคติด” ได

การลางรถ

ลางกระจกหนาตาง

- ควรลางรถสัปดาหละครั้ง หรือเมื่อสีเริ่มสกปรก - ลางน้าํ มันเบนซิน น้าํ มันเครือ่ ง จารบีหรือน้าํ มัน เบรคออกทันทีเมื่อเปอนสีรถ แมวาสีรถนั้นจะเปนยี่หอ พิเศษที่ทนน้ํามันเบรคทนไฟก็ตาม - ควรขจัดแมลงที่ติดตามตัวถังกอนที่จะทําการ ลางรถ - ควรทําความสะอาดตามขอบประตู ฝากระโปรง หนา-หลังอยางทั่วถึง - ในชวงฤดูฝนควรทําความสะอาดคอนขางบอย อยาไปคิดวาเดี๋ยวฝนตกรถก็เปรอะเปอนอีก เนื่องจาก โคลนที่เกาะตามตัวถังเมื่อเพิ่มจํานวนขึ้นจะทําใหลาง ยากและเปน อันตรายกับสีรถ - ควรดูดฝุนภายในรถดวย - ในการลางรถขั้นแรก ควรใชน้ําฉีดลางสิ่งสกปรก ใหละลายเสียกอนหรือใชนาํ้ เปลาราดโชคตลอดทัว่ ทัง้ คัน จากนั้นใชฟองน้ําหรือผานุมเช็ดถูเบาๆ อยาถูแบบกด แรงๆ หรือซ้ําซากในที่เดียว ถาใชฉีดลางก็ควรฉีดเบาๆ

หนาตางรถดานนอกสามารถจะใชแอลกอฮอล หรือน้ํายาลางกระจกลางทําความสะอาดได แตดานใน ของกระจกที่มีวงจรไฟฟาติดตั้งอยู (เชน แผงไลฝาติดตั้ง กระจกหลั ง ที่ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ฝ า จากการเกาะตั ว ของ ไอ น้ําในขณะฝนตกหรืออากาศเย็นจัด) ไมควรเช็ดลาง แบบเปยก ควรใชวธิ กี ารปดทําความสะอาดเทานัน้ อยา ใชน้ํายาลางที่มีสวนผสมของสารประเภทซิลิโคนเปน อันขาดและไมควรใชยาขัดใดๆ ซึ่งอาจทําใหแผงเสน ลวดชํารุดไดสําหรับใบปดน้ําฝนสวนที่เปนยาง ควรลาง ดวยน้ําสบู ระวังอยาถูกดแรงๆ จนทําใหใบปดเสียรูป ทรง หรือขอบยางบิดเบี้ยว

การทําความสะอาดตัวรถ ตัวถังรถยนตจะไดรับการเคลือบสีไวเปนอยางดี ถาการทําความสะอาดนั้นทําผิดวิธี จะทําใหสีที่เคลือบ ไวเสียหาย เชน เกิดการดาง การลอกราวของสี ดังนั้น เราตองทําความสะอาดใหถูกวิธีคือฝุน หรือโคลนติด ThaiPrint Magazine 123

122-124 pc1.indd 123

28/1/2555 14:22:36


Knowledge ที่ตัวถังรถ สิ่งเหลานี้จะดูดความชื้นไดงาย จะทําใหผิว ของสีเสื่อม ขาดความเปนเงามัน สีจะซีดจางเกิดความ แตกราวไดงา ย ถามีฝนุ จับทีไ่ มสกปรกเกินไปก็ใชไมขนไก ปดทุกวันก็พอ เมื่อไมขนไกไมสามารถทําความสะอาด ที่ตัวถังรถไดเพียงพอ ใหใชผาออนๆ ชุบน้ําเช็ดอยาง ระมัดระวัง เพราะฝุนนั้นจะมีละอองหิน หรือสิ่งที่แข็ง ติดอยู ถาเช็ดแรงๆ สีที่เคลือบไวจะเปนรอยขีดขวน ควรทําความสะอาดทีป่ ด น้าํ ฝนดวยถามีโคลนจับ เพราะ จะทําใหกระจกเปนรอยได

ลางแลวเช็ด

1. ควรใชผานุมๆ ในการเช็ดรถ เนื่องจากผาเหลา นี้จะไมทําใหรถเปนรอย การเช็ดรถที่ถูกตองก็เหมือน กับการลาง คือ ควรเช็ดจากดานบนไลลงมาดานลาง ของรถ เพื่อใหน้ําหยดลงดานลางใหหมดจะไดไมตอง ทํางานสองตอ 2. สวนของรถที่ตองระวัง คือ ดานในขอบประตู ทั้งหมด ดานในกระโปรงหลัง ดานในฝาถังน้ํามัน กระจกหนารถ ควรเช็ดใหแหงที่สุด อยามองขามเปน อันขาด เคล็ดลับงายๆ ของการลางรถใหสะอาด ไมเกิดรอย 3. ลอแม็กซ ก็ควรจะเช็ดใหแหงดวย เพราะถา และไมทําลายสีรถ ไมเช็ดจะเกิดเปนคราบน้ําขึ้น ถาปลอยไวนานๆ คราบ 1. เริ่มจากฉีดน้ําครับ ฉีดน้ําใหแรงที่สุด เพื่อให น้ําเหลานั้นจะเช็ดออกยากจนถึงเช็ดไมออกเลย คราบฝุน ขี้ดิน และสิ่งสกปรกตางๆ หลุดออกจากตัวรถ ใหมากที่สุด กลเม็ดเคล็ดลับ 2. ลางดวยน้ําเปลาก็สะอาดเพียงพอแลว แตอาจ 1. ไมควรลางรถเองในตอนเย็น เพราะหากลาง ตองใชแรงในการขัดถูมากหนอย ถาอยากใหลางงายขึ้น แลวจอดทิ้งไว อาจทําใหเกิดสนิมในจุดที่เราเช็ดไมแหง สะอาดใสปง ก็ใหใชแชมพูลางรถรวมดวยครับ เวนเสียแตวาคุณจะมีเครื่องเปาน้ําใหแหง หรือไมก็ตอง 3. รถก็เหมือนบาน เวลาทําความสะอาดตองเริ่ม ยอมเปลืองน้ํามันเอารถออกไปขับไกลๆ ใหลมชวย จากดานบนกอนคอยๆ ลางจากสวนบนลงลาง ทําใหทุกซอยทุกมุมแหงสนิท วิธีนี้คุณผูชายอาจใชเปน 4. ใชผานุมๆ เชน ผาสําลี ลางรถ ไมควรใชฟองน้ํา ขออางในการออกจากบานตอนเย็นๆ ไดนะครับ ไมวา กัน เพราะเม็ดทราย หรือฝุนจะติดอยูในรูพรุนของฟองน้ํา 2. ไมควรลางรถกลางแดด เพราะนอกจากคนลาง เมื่อถูไปกับผิวสีรถ จะทําใหเกิดรอยขีดขวน และถา อาจไมสบายไดแลว แสงแดดจะทําใหน้ําแหงเร็วจนเช็ด ทําไดควรจะนําผาไปแชน้ําไวกอน ยิ่งถาใสน้ํายาปรับ ไมทัน ซึ่งอาจทําใหเกิดคราบน้ําบนผิวสีรถไดครับ ผานุมดวยจะดีมาก ในขณะที่ลางรถก็ตองหมั่นซักและ 3. ไมควรใชผาชุบน้ําเช็ดรถแทนการลางรถ เพราะ ขยี้ผาดวย จะเปนการทําลายสภาพสี ผงฝุนตางๆ ที่ติดบนผา 5. โดยทั่วไปสวนบนของรถจะมีฝุนนอย ในขณะ จะทําใหเกิดรอยขนแมว ยิ่งเช็ดรถมากครั้งขึ้นเทาไหร ที่ดานลางจะสกปรกและมีฝุนมาก จึงขอแนะนําให การเกิดรอยก็จะมากขึ้นตามไปดวย แยกใชผา 3 ผืน ผืนแรกใชสําหรับลางสวนบน หลังคา 4. ไมควรใชไมขนไก หรือแปรงปดฝุนทุกชนิด ปด ฝากระโปรงหนา ฝา ฝุนเพื่อทําความสะอาด เพราะมันเหมือนกับการใช กระโปรงหลัง และกระจก กระดาษทรายเช็ดรถเลยทีเดียว ในขณะที่ปดฝุน ไมปด รถทั้งหมด ผืนที่สองใช ฝุนจะลากถูฝุนหรือเม็ดทรายไปตามผิวสีรถ ทําใหเกิด ล า งด า นล า งของตั ว รถ ริ้วรอยไดครับ ตั้ ง แต ข อบกระจกด า น ลางลงมา ผืนสุดทายใช สําหรับทําความสะอาด ลอและสวนอื่นที่สกปรกมาก 6. ฉีดน้ําไลแชมพูออกใหหมด และใชผาแหงนุมๆ เช็ดรถใหแหงทันที จะไดไมมีฝุนเกาะและไมเกิดคราบ น้ําบนผิวสีรถ 124 ThaiPrint Magazine

122-124 pc1.indd 124

28/1/2555 14:22:43


AD PMCL-m19.indd 1

5/31/10 11:26:05 AM


ad SEETHONG#84-m19.indd 1

4/2/10 2:05:03 PM


ad.Com-Press#89 pr2-m14.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

15/10/2554

0:41


Young Printer

ปรเมศวร ปรียานนท 128 ThaiPrint Magazine

128-133 pc1.indd 128

28/1/2555 14:37:42


ปรเมศวร ปรียานนท

ปรเมศวร ปรียานนท Young Printer อยากจะใหแนะนําตัวเองสั้นๆ กอน จะถามคําถามตอไป? สวัสดีครับ พี่ๆ และเพื่อนๆ สมาคมการพิมพไทย ผม ปรเมศวร ปรียานนท ชื่อเลน เบนซ ครับ สวนใหญ เพื่อนๆ พี่ๆ ก็จะเรียก กันวา เบนซ BB เนื่องจากมีถึง 3 เบนซ ในกลุม Young Printer กัน เลยทีเดียว ^^ เปนลูกคนชายคนกลาง จาก ทั้งหมดพี่นอง 3 คน เปนลูกชาย คนเดียวในบาน จบการศึกษาชั้น มัธยมจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และเรียนตอปริญญาตรีที่ Bangkok University International College คณะ Marketing หลังจากนั้น ก็ไป เรียนตอปริญญาโทที่ Northumbria University ในเมือง Newcastle Upon Tyne ประเทศอังกฤษ คณะ MA in Marketing เนื่องจากเปน คนที่หลงใหลในการตลาด และการ บริหารธุรกิจเปนอยางมาก

ในขณะนี้ ผมดํารงตําแหนง Managing Director / Marketing Manager B.B. Printing and Packaging Ltd., Part. ครับและดํารง ตําแหนง Marketing and Creative Director ในบริษัท The 4 elements ซึ่งเปนบริษัทที่รวมลงทุนกับเพื่อนๆ

เปดเปนบริษัทออแกไนเซอรเล็กๆ ครับนิสัยสวนตัวเปนคนราเริงเปน มิตร และชอบความทาทาย ชอบพบ เจอสิ่งใหมๆ เพื่อนใหมๆ อยูตลอด เวลา ชอบการทองเที่ยว ถายรูปและ ชอบเลนกีฬาเกือบทุกประเภทเขา ขายพวกบาพลัง -_-

ThaiPrint Magazine 129

128-133 pc1.indd 129

28/1/2555 14:37:54


Young Printer

ความชื่ น ชอบที่ มี ต  อ ธุ ร กิ จ การ พิมพของครอบครัวเปนอยางไร บาง? ความชื่ น ชอบที่ มี ต อ กิ จ การที่ บาน? จริงๆ แลวมันเหมือนเปน ชะตาลิ ขิ ต ให ต อ งชอบและรั ก ใน กิจการนีเ้ ลยครับ เนือ่ งดวยเติบโตมา ในสภาพแวดลอมของวงการพิมพ มาตั้งแตเด็กๆ วิ่งเลนอยูในโรงพิมพ คุนเคยกับฝุนกระดาษ กลิ่นของสี และกลิ่นเหล็กจากเครื่องพิมพมา โดยตลอด อีกทั้งตอนเด็กๆ ยัง ชวยคุณพอทํางานติดกลอง ปะกาว โดนจับไปฝกเปนมือสาม (พิเศษ) ที่ เครือ่ งพิมพบา งเวลาปดเทอมมันเลย ซึมซับอยูในสายเลือดละครับ ยิ่งผม เปนลูกชายคนเดียวของครอบครัว คุณพอ คุณแมจึงหมายมั่นปนมือวา จะตองรับชวงเปนรุนตอไปดวยครับ และอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพอพูดใหฟงมา โดยตลอดก็คอื ธุรกิจทีเ่ ราทําจะเปรียบ ไปแลวก็เหมือนพิมพเงิน ทุกๆ งาน พิมพทอ่ี อกมาจากเครือ่ งพิมพเปรียบ ไปแลวก็เหมือนพิมพแบงคดีๆ นี่เอง และอีกหนึ่งความชื่นชอบในธุรกิจ สิ่งพิมพก็คือ ความหลากหลายของ งานและความคิดสรางสรรคของงาน

การจัดซื้อ ตองทําความรูจัก กับซัพพลายเออร ทําความรูจักกับ อุปกรณสิ้นเปลือง และวัตถุดิบที่ใช ในการผลิต เปนตน ทั้งหมดที่พูดมา ถือวายากใน ทุกๆ สวน แตถือเปนอีกหนึ่งความ โชคดีท่ีคุณพอและคุณแมเกงมากๆ ในการจัดการเรือ่ งพวกนี้ และไดทาน คอยแนะนําสัง่ สอนในทุกๆ สิ่งอยาง เปรียบเสมือนทางลัดให ผมเรียนรู สิ่งที่ทั้งสองทานสะสมประสบการณ ตลอดกวา 30 ป อีกทั้งทานสามารถ สรุป และชี้แนะใหไดเปนอยางดี ไมจําเจ เหมือนธุรกิจการผลิตแบบ อีกดวย อื่นๆ ซึ่งตรงกับนิสัยของผมเลยที่ ชอบความทาทายชอบเจองานแปลก ใหมอยูตลอดเวลา สรุปแลว ก็คือ ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับ รักธุรกิจนี้ มาก

บทบาทและหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกั บ งานธุ ร กิ จ การพิ ม พ มี อ ะไรบ า ง และมีความยากหรือไม? ตามตําแหนงหนาที่ท่ไี ดรับแลว จริงๆ จะเกี่ยวกับการตลาดเปนหลัก แตลึกๆ แลว ก็คือ การเรียนรูงาน ทั้งหมดจากคุณพอ และคุณแม ตอง เขาไปศึกษาทุกๆ ขัน้ ตอนการทํางาน ไม ว า จะเป น การขายที่ จ ะต อ งรู วิ ธี การคิดราคางาน ตองรูส เปคของงาน และควรมีการแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให ลูกคาการรับงานจากลูกคาก็ตอ งรูว า คิวงานในขณะนั้นเปนอยางไร ผลิต ไดทันตามที่ลูกคาตองการหรือไม การผลิตตองเขาไปศึกษาตั้งแต กระบวนการกอนพิมพ / พิมพ / และหลังพิมพ อีกทั้งตองรูจักการ ทํางานของเครื่องจักรทุกๆ ตัววา ทํางานอยางไร บํารุงรักษาอยางไร ตรวจเช็คสภาพคราวๆ อยางไร

130 ThaiPrint Magazine

128-133 pc1.indd 130

28/1/2555 14:38:14


ปรเมศวร ปรียานนท

สิ่ ง ที่ ผ มเชื่ อ มั่ น มาโดยตลอด มากๆ ปญหาเรื่องการผลิต ตอง แบงเวลาอยางไรระหวางงานกับ ชีวิตสวนตัว มีเวลาใหกับตัวเอง ก็คือ ทุกปญหามีทางแก ทุกบาน คอยควบคุมคุณภาพงาน ในบาง ประตูที่มีล็อค ยอมมีลูกกุญแจที่ใช งานที่ไมเคยผานมากอน ก็จะเจอ มากแคไหน? ผมทุมเทใหกับทุกสิ่งที่ทํา หาก ไดทําอะไรแลวตองทําใหสุดๆ สุด ความสามารถ เขาตํารา Work Hard, Play Hard(er) ^^ เวลาสวนใหญในการทํางาน ก็ จะเปนเวลาทํางานตามปกติ จันทร ถึงเสาร สวนเวลาที่ใหสวนตัวกับ ตัวเองจะเปน ชวงหลังเลิกงาน 6 โมงเย็นขึ้นไป ไมวาจะเปนการไป ออกกําลังกาย ออกไปสังสรรคกับ เพื่อนๆ และ ออกไปดูหนัง ฟงเพลง เลนกับลูก สอนการบานลูก เลนกับ สุนัข ถายรูป เปนตน

เปดไดเสมอ ปญหาหลักๆ ในการ ทํางานพิมพก็คงไมพนเรื่องการจัด การและการผลิตเปนหลัก ซึ่งก็ถือ เป น เรื่ อ งตื่ น เต น ท า ทายในการแก ปญหา ไมวาจะเปนปญหาเรื่องการ จัดการคน ซึ่งถือวาเปนเรื่องปวดหัว

ปญหารอยแปดอยาง วิธีแกที่ผมใช ก็คือ การเขาไปอยูกับปญหา ซึ่ง ถือวาสําคัญเปนอยางมาก เพราะ ถาเราไมเขาไปอยูกับปญหาโดยตรง มันก็จะมองไมเห็นไดชัดวา ปญหา จริงๆ แลวมันคืออะไร อันนี้ผม

อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานมีอะไร บางและเรามีวิธีแกไขอยางไรถึง ผานพนไปได? ThaiPrint Magazine 131

128-133 pc1.indd 131

28/1/2555 14:38:24


Young Printer มีกิจกรรมอะไรบางกับครอบครัว ที่ทําเปนประจํา? ทีท่ าํ ดวยกันตลอดก็จะเปนออก ไปทานขาวทุกๆ วันอาทิตย (ทั้งๆ ที่ทุกๆ วันก็ทานดวยกันอยูแลว) ครอบครัวเราจะถือวา วันอาทิตย เปนวัน Family Day หามกระทํา การใดๆ นอกเหนือจากการอยูกับ ครอบครัวครับ ก็จะออกไปทานขาว กันนอกบาน เปลี่ยนรานไปเรื่อยๆ ครับ

เราไดคิดพัฒนาธุรกิจดานการ เรี ย นรู ม าจากคุ ณ พ อ ที่ จั บ งานเอง ที่เรารักอยางไรบาง? พิมพที่ตอยอดมาจากรุนกอนๆ ทุกชิ้น ลงมือตัดประกอบตัวอยาง ถามอยางนี้ เขินเลยครับ 555 มีอะไรบางที่คิดวาทําขึ้นใหดีกวา งานเองทุกชิ้น หากเครื่องจักรมี สถานภาพตอนนี้ “โสด” ครับ แตมี จากเดิม? ปญหา คุณพอก็จะลงไปขลุกอยูกับ ชางซอม เพื่อที่คราวหนาหากมี ปญหาแบบนี้อีก ก็จะรูวิธีแกไขได รวดเร็วขึ้น ถือไดวาผมยกทานเปน แบบอยางเลยละครับ และอีกหนึ่ง วิธีการแกไขปญหาก็คือ การปรึกษา ผู ห ลั ก ผู ใ หญ แ ละผู มี ป ระสบการณ อาทิ เชน คุณพอคุณแม และพวก เพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการเปนตน

นางฟาตัวนอยๆ พวงมาอีกคนครับ ^^ เปน Single Dad ครับ ปกติก็ จะไปรับไปสงลูกสาวที่โรงเรียนเปน ประจํา พูดคุยกัน อยูดวยกันเกือบ ตลอด (ยกเวนเวลาผมหนีเที่ยว) เปน ทั้งเพื่อน ทั้งพอ ทั้งแมใหกับเคา แหละครับ สวนครอบครัวนี่อยูดวย กันตลอดอยูแลว เพราะเปนธุรกิจ ครอบครัวเจอหนากันตลอด 365 วัน พูดคุยกันตลอดครับ

หลักๆ เลยที่ผมเขามาชวย พัฒนาตอยอดจากคุณพอ ก็คือ การนํานวัตกรรมใหมๆ ระบบการ จัดการใหมๆ และชวยแกไข ตอเติม ในหลายๆ สิ่งที่ยังมีชองโหว และ ทําใหเปนธุรกิจสิ่งพิมพที่ครบวงจร ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคาในทุกๆ ดานครับ ยก ตัวอยางเชน การนําเครือ่ งพิมพ ใหมๆ เขามาเพิ่มกําลังการผลิตแทนเครื่อง

อาชีพที่ทําเกี่ยวกับการพิมพคิด ว า เราโชคดี ก ว า คนอื่ น หรื อ ไม ที่ เกิดมาอยูในครอบครัวที่ทําธุรกิจ การพิมพ? ตามที่ไดกลาวมาขางตนเลย ครับที่วา ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ และผมถือวา ผมโชคดีกวาคนอื่น มากๆ ที่เกิดมาในครอบครัวนี้ ธุรกิจ สิ่งพิมพนี้ เพราะการที่เราไดทํางาน ที่เรารัก เราศรัทธา ผมถือวาเปน ความสุขที่สุดแลวละครับ

ตอนนี้ยังโสดอยูหรือมีครอบครัว แลว และแบงเวลาใหกับครอบครัว

ทําหนาทีเ่ ปนพิธกี รคูก บั คุณสุดารัตน อดิเรก ในงานประกวดสิง่ พิมพแหงชาติ

132 ThaiPrint Magazine

128-133 pc1.indd 132

28/1/2555 14:38:40


ปรเมศวร ปรียานนท

จักรเกาที่ประสิทธิภาพดอยกวา ทํา ให ผ ลงานที่ อ อกมามี คุ ณ ภาพมาก ยิ่งขึ้น และตอยอดการพิมพแบบ Digital ดวยการติดตั้งเครื่องพิมพ Digital Offset เพื่อตอบสนองความ ตองการขนาดเล็กถึงกลาง และเพิ่ม ผลงานทีห่ ลากหลายขึน้ ไมวา จะเปน การทํา On Demand Printing หรือ Personalize Printing เปนตน และยังนําทั้ง 2 รูปแบบการพิมพ มาผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มมูลคาให กับงาน (Hybrid Printing) ในสวน ทางดานการตลาด ก็ไดมีการนํา E-commerce มาใชในรูปแบบของ Social Network (Digital Marketing) เพือ่ ขยายตลาดในวงกวางมากยิง่ ขึน้

รู  สึ ก อย า งไรกั บ กิ จ กรรมต า งๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น ประทับใจตรง ไหนบ า งและกิ จ กรรมที่ ช อบเป น พิเศษ?

และแรงเงิน เพื่อชวยกันพัฒนา และ ผลักดันธุรกิจสิ่งพิมพอันเปนที่รักยิ่ง ของพวกเราใหเปนที่รูจักแกชาวโลก มากยิ่งๆ ขึ้น ไมวาจะเปนการพา เยีย่ มชมโรงพิมพขนาดใหญทท่ี นั สมัย และเพียบพรอมไปดวยการจัดการ ที่ดี เพื่อเปนแบบอยางและแรงผลัก ดั น ให กั บ โรงพิ ม พ ข นาดกลางและ ขนาดเล็ก อีกกิจกรรมที่ดีมากๆ ก็ คือ การออกสัญจรตามภาคตางๆ เพื่อเปนการใหความรู แลกเปลี่ยน ประสบการณกับเพื่อนๆ ในวงการ เดียวกัน และอีกกิจกรรมที่สําคัญ และยิ่งใหญมากๆ ก็คือ Thaiprint Awards งานดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเปน ขวัญกําลังใจใหกบั ทุกๆ คนในวงการ พิมพไดพัฒนาและผลิตสิ่งพิมพที่ดี และมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นเพื่อประกาศ ศักดางานพิมพไทย ใหเปนที่รูจักไป ทั่วโลก

เขาเปนสมาชิก Young Printer ได อ ย า งไรและรู  สึ ก อย า งไรกั บ ตําแหนงนี้? จริงๆ แลว คุณพอรูจักกับพี่ๆ บางคนในสมาคมมานานแลว แต คุณพอไมมีโอกาสและเวลาเขามา ชวยงานก็พยายามผลักดันผม ซึ่ง เปนรุนตอไปใหเขามาชวยงานใน สมาคมแทนและเพื่ อ เป น การทํ า ความรูจักกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการ ดวย และบังเอิญวารูจักเปนเพื่อน กับ คุณเบนซ คมสันต พงศพัฒน การพิมพ มาตั้งแตเด็กๆ จึงถูก ชักชวน (แกมบังคับ) ใหเขามาชวย งานในสมาคมครับ ^^

ประทับใจ และชื่นชอบในทุกๆ กิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้น และ ชื่นชมในทุกๆ น้ําใจของ พี่ๆ และ บทบาทในการเป น สมาชิ ก นั้ น เรา เพื่อนๆ ทุกๆ คนที่เสียสละเวลา ไดรับผิดชอบในสวนไหนและรูสึก อันมีคายิ่ง รวมไปถึงแรงกาย แรงใจ อยางไร?

ตําแหนงทีไ่ ดรบั ใน Young Printer ก็จะเปนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เปนหลักครับ เลยไดรับโอกาสให เปนพิธีกรจําเปนในการออกสัญจร ภาคเหนือกับนองเบนซ พาวเวอร ปริ๊น และไดรับเกียรติอีกครั้งใหเปน พิธีกรคูกับ นองพิงค เปเปอรแลนด ในงานประกาศผลรางวัล ThaiPrint Awards 2011 ครับ ก็รูสึกซาบซึ้ง และยินดีที่พี่ๆ เชื่อมั่นและใหโอกาส ไดทํางานที่มีเกียรติชิ้นนี้ครับ ตอน อยูบนเวทีก็ตื่นเตนมากครับ แตก็ พยายามสุดความสามารถในการ เปนพิธีกรครั้งนี้แลวครับ ผิดพลาด ประการใด กราบขอโทษเพื่อนๆ พี่ๆ มา ณ ที่นี้เลยละกันนะครับ ^^

อยากจะฝากอะไรหรือแนะนําแนว คิดดีๆ ใหกบั สมาชิกรุน ตอๆ ไปไว อยางไรบาง? ก็อยากจะฝากสมาชิก และ นองๆ รุนตอๆ ไปนะครับ ใหสมัคร เขามาเปนสมาชิก สมาคมการพิมพ ไทย และรวมแรง รวมใจ รวมพลัง กัน ทําใหสมาคมแหงนี้แข็งแกรง และเปนที่รูจักอยางกวางขวางยิ่งๆ ขึ้น เพราะผมถือวาเปนความโชคดี ของพวกเราอยางมากเลยครับ ที่ใน วงการของพวกเราสามารถรวมตัว กันไดเยอะ และเหนียวแนนขนาดนี้ อยางที่เคาวากันวา ความสามัคคี คือพลังครับ ใครจะมาเอาเปรียบ พวกเราก็ ไ ม ส ามารถทํ า ได ค รั บ ... แรงกาย แรงใจ และเวลาที่มีคาของ ทานจะไมสญ ู เปลาอยางแนนอนครับ อย า มั ว แต ลั ง เลที่ จ ะเข า ร ว มเป น สมาชิกนะครับ โอกาสดีๆ แบบนี้ พลาดไมไดจริงๆ ครับ

ThaiPrint Magazine 133

128-133 pc1.indd 133

28/1/2555 14:38:54


Print Laboratory

CHIBA CHULA Student Workshop

โดย พิวัส สุขณียุทธ

สวัสดีครับ ทานผูอานทุกทาน สําหรับคอลัมนพิเศษของ Thai Print Lab ฉบับนี้ ขอนุญาตแนะนําทานผูอานมาสัมผัสกับโครงการดีๆ ที่ทาง มหาวิ ท ยาลั ย ระหว า งสองประเทศได ร ว มมื อ กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู วัฒนธรรม และมุมมองใหมๆ ใหกับนิสิตนักศึกษา นั่นก็คือโครงการฝก อบรมเชิงปฏิบัติการระหวางมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุนกับจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย (Chiba-Chula Student Workshop, CCU) โดยโครงการนี้เปน ความรวมมือกันระหวางภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยี การพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับภาควิชา วิทยาศาสตรทางภาพและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยชิบะ (Image and Material Science, Division of Information Science, Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University) ซึ่งการ เขารวมโครงการในครั้งกอนหนานี้สองครั้งเปนการเดินทางของนักศึกษา ญีป่ นุ มายังประเทศไทย แตสาํ หรับในครัง้ นีเ้ ปนการเขารวมโครงการของนิสติ จุฬาฯ จํานวน 10 คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน โดยทางมหาวิทยาลัย ชิบะทําหนาที่เปนเจาภาพและใหการตอนรับเปนอยางดี ในชวงระหวางวัน ที่ 17 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งผมไดมีโอกาสเปนหนึ่งใน ผูเขารวมโครงการนี้ จึงอยากขอนําภาพบรรยากาศ ขอมูลที่นาสนใจ และ กิจกรรมตางของโครงการนี้มาฝากทานผูอานไดติดตามกันครับ การเขารวมโครงการ CCU ในครั้งนี้นับวาเปนการเปดมุมมองใหมๆ ใหกับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทที่ศึกษาทางดานทางวิทยาศาสตรทาง ภาพถายและเทคโนโลยีการพิมพเกี่ยวกับความแตกตางดานแนวคิด วิธีการ เรียนและการทํางานระหวางคนไทยและคนญี่ปุน ความแตกตางทางดาน

134 ThaiPrint Magazine

134-141 pc1.indd 134

28/1/2555 14:46:45


CHIBA - CHULA Student Workshop

บรรยากาศรมรื่นภายในมหาวิทยาลัยชิบะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ซึง่ ประสบการณตลอดเวลา 28 วัน ที่ นักศึกษาชาวไทยที่เขารวมโครงการไดรับนั้นไมเพียงแตจะเปนการเรียนรู สิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนประสบการณชีวิตเทานั้น แตยังเปนการ สรางมิตรภาพและการทําความรูจักที่จะเรียนรูและทํางานรวมกันกับคน ญี่ปุน ซึ่งนักศึกษาทุกคนไดรับการตอนรับและการดูแลเอาใจใสเปนอยาง ดี โดยมีรองศาสตราจารยทาคาฮาระ ชิเงะรุ (Takahara Shigeru) และ คณาจารยเปนผูดูแลตลอดการเขารวมโครงการนี้ สําหรับนิสิตที่เขารวม โครงการจะไดรับทุนอุดหนุนจากองคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศ ญี่ปุน (Japan Student Services Organization, JASSO) ในสวนของคา อาหารและคาที่พักจํานวน 80,000 เยน ตลอดการเขารวมโครงการในครั้งนี้ ในวันแรกที่เราเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุนนั้น เพื่อนๆ ชาวญี่ปุนที่เคย มาเขารวมโครงการ ณ ประเทศไทยไดมารอรับที่สนามบินนาริตะและพาไป ยังหอพักนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยชิบะซึ่งตั้งอยูที่เขตอินาเงะ (Inage – ku, ) ของจังหวัดชิบะ (Chiba – prefecture, ) ที่อยู ใกลกับสถานีรถไฟอินาเงะ สวนมหาวิทยาลัยชิบะนั้นจะตั้งอยูใกลกับสถานี นิชิชิบะ ซึ่งหางกันประมาณ 2 กิโลเมตร ในวันแรกที่เดินทางไปถึงเพื่อนๆ ชาวญี่ปุนก็ใหการตอนรับเปนอยางดี และพาไปลงทะเบียนยังหอพักรวมถึง แนะนําการใชชีวิตอยูในละแวกนี้ สําหรับกิจกรรมในชวงแรกนั้นเปนการเรียนรูการเอาชีวิตรอดในญี่ปุน ในชื่อหัวขอวา “Survival Japanese” จัดโดยสมาคมแมและนักเรียน (Association of Students and Mother) ซึ่งในชั้นเรียนนี้นักศึกษาชาวไทย ทุกคนจะไดเรียนรูวิธีการใชชีวิตและการเอาตัวรอดในญี่ปุนอยางงายผาน การทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา ทั้งวิธีการทักทาย มารยาททั่วไป การขอบคุณและการขอโทษ รวมถึงวิธีการสั่งอาหาร ซึ่ง คนที่ไมเคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอนก็สามารถนําความรูที่ไดเรียนในชั้น เรียนนี้ไปใชไดทันที

หอพักนานาชาติที่จะไดเขาไปอาศัยอยู

อาจารยสอนวิธีการพูดทักทาย ในแตละชวงเวลา ThaiPrint Magazine 135

134-141 pc1.indd 135

28/1/2555 14:46:54


Print Laboratory

ฝกสั่งอาหารกันอยางจริงจัง

มารยาทในการรับประทานอาหาร และการพักอาศัย

บรรยากาศภายในหองเรียนกับหลักสูตร การเอาตัวรอดในญี่ปุน

นําเสนอหัวของานวิจัยที่กําลังศึกษาโดยนิสิตจุฬาฯ

การบรรยายพิเศษในหัวขอตางๆ โดยอาจารยแตละทาน

การบรรยายพิเศษในหัวขอตางๆ โดยอาจารยแตละทาน

จากนั้นเมื่อจบในสวนแรกก็จะเปนการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชิบะจะคอน ขางแตกตางไปจากระบบการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยในมหาวิทยาลัยชิบะแตละหลักสูตรจะมีการแยกยอยหองทดลองใน หลายสวนของสาขาวิชาและมีศาสตราจารยประจําแตละหองปฏิบัติการ คอยดูแลกํากับในสาขานั้นๆ อยางชัดเจน ซึ่งแตกตางจากจุฬาฯ ที่จะมี ลักษณะเปนหองปฏิบัติการสวนกลางของแตละสาขาวิชามากกวา และใน สวนของการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาคนไทยจะใชภาษาอังกฤษเปน ภาษากลางตลอดการเรียนการสอนในโครงการนี้ โดยจะมีการนําเสนองาน วิจัยที่สนใจหรือกําลังดําเนินการอยูโดยนิสิตจุฬาฯ และในสวนของหัวขอ การฝกอบรมที่จะตองปฏิบัติตลอดโครงการนี้น้ันอาจารยประจําหองปฏิบัติ การตางๆ ไดเขามาแนะนําเกี่ยวกับการทดลองของแตละหองปฏิบัติการ โดยเราจะถูกแบงกลุมไปยังหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อรวมการฝกปฏิบัติและ การทดลองรวมกันระหวางนักเรียนไทยและญี่ปุน และเมื่อทําการทดลอง เสร็จเรียบรอยแลวทุกคนตองนําเสนอผลงานโดยมีคณาจารยและนักศึกษา ภายในคณะมารวมเขาฟงดวย ซึ่งมีหัวขอที่ฝกปฏิบัติมีดังนี้

136 ThaiPrint Magazine

134-141 pc1.indd 136

28/1/2555 14:47:06


CHIBA - CHULA Student Workshop

1. Holographic Data Storage เปนการทําการทดลองเกีย่ วกับการเก็บขอมูลในลักษณะทีเ่ ปนโฮโลแกรม ซึ่งในงานวิจัยของหองปฏิบัติการโคเซกิ (Koseki Laboratory) กําลังพัฒนา วัสดุและมาตรฐานสําหรับการเก็บขอมูลในยุคถัดไปที่กําลังจะมาถึง โดย ในปจจุบันจะเปนยุคของการเก็บขอมูลในแผนดีวีดีหรือบลูเรย (DVD/Bluray) ซึ่งจะเปนการบันทึกขอมูลในลักษณะสองมิติ (2D-recording, bit-type recording) แตในยุคถัดไปจะเปนการบันทึกขอมูลในแบบสามมิติ (3Drecording, 2D-page data recording) โดยใชชอ่ื วา เอชวีดี (HVD, Holographic Versatile Disc) ที่มีความจุในการเก็บขอมูลระดับเทราไบต (Terabyte, TB) และความเร็วในการถายโอนขอมูลระดับกิกะไบตตอวินาที (Giga byte per second, Gbps) ซึ่งในการทดลองนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับสมบัติตางๆ ที่สําคัญ ในการบันทึกโฮโลแกรมของวัสดุที่ถูกเตรียมในลักษณะที่แตกตางกัน

ชุดอุปกรณสําหรับการบันทึก โฮโลแกรมดวยแสงเลเซอร

ลักษณะของโฮโลแกรมที่บันทึกได

2. Electrochromic Display using Nanomaterials สําหรับการทดลองในหัวขอ Electrochromic Display using Nano materials เปนงานวิจัยความกาวหนาดานวัสดุที่จะถูกนํามาใชในการผลิต วัสดุที่มีความสามารถในการแสดงสีดวยหลักการทางไฟฟาเคมีในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพและการผลิตสี รวมถึงลดเวลาในการตอบสนองระหวางการใชงานและลดการใชพลังงาน ไฟฟา โดยอาศัยหลักการทางไฟฟาเคมีและการนํานาโนเทคโนโลยีเขามา ประยุกตใชเพื่อใหไดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง เชน การผลิต E-paper ใน อนาคต ซึ่งหากการวิจัยมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่องจนสําเร็จเราอาจได เห็น E-paper ที่มีความยืดหยุนใหความรูสึกเหมือนกับการอานบนกระดาษ สามารถแสดงภาพไดหลากสีสัน รวมถึงความสามารถในการแสดงภาพ เคลื่อนไหวไดดวยก็เปนได

การเปลี่ยนแปลงการเกิดสีของ Electrochromic Display (ECD) โดยปฏิกริยารีดอกซ เปลี่ยนจากวัตถุใสไมมีสีจนกระทั่งไดสีมวงเขมและกลับเปนวัตถุใสไมมีสีอีกครั้ง

เตรียมวัสดุสําหรับทํา ECD

เตรียมการทดลอง

3. BRDF measurement and its application BRDF นั้นยอมาจาก Bidirectional Reflectance Distribution Function ซึ่งเปนฟงกชั่นอธิบายการสะทอนแสงของพื้นผิวของวัตถุ โดยพิจารณาทั้ง มุม ทิศทางและปริมาณของแสงตกกระทบแสงสะทอนที่ความยาวคลื่นแสง ตางๆ สําหรับการทดลองนี้จะไดทําการทดลองกับผาไหม เพื่อเก็บขอมูล ลักษณะการสะทอนของพื้นผิวผาไหมวา มีลักษณะเปนเชนไร โดยใชเครื่อง มือที่เรียกวา Goniospectrophotometer ทําการวัด ขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใช ในการวิเคราะหลักษณะพื้นผิวของผาไหมตอไป

เตรียมตัวอยาง ThaiPrint Magazine 137

134-141 pc1.indd 137

28/1/2555 14:47:32


Print Laboratory

วัดคา

ผลการทดลองที่ได

4. OpenGL programming for interactive CG animation สําหรับหัวขอการฝกปฏิบัตินี้จะเปนการเขียนโปรแกรมเพื่อการสราง ภาพกราฟกโดยใชโอเพนจีแอล (OpenGL) ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต (Application Program) บนแพล็ตฟอรม (Platform) ของระบบ ปฏิบัติการแตละแบบจะมีสวนฮารดแวรดานกราฟกเขามามีผลตอการ แสดงผลกราฟกที่ได แตการใช Open GL ซึ่งเปนมาตรฐานการอินเตอร เฟสโปรแกรมประยุกต (Application program interface, API) สามารถให ผลกราฟกเหมือนกันในระบบปฏิบัติการตางๆ ได โดยการฝกครั้งนี้จะได ลองเขียนชุดคําสั่งตางๆ เพื่อสรางภาพกราฟกสามมิติ และเขียนชุดคําสั่ง เพื่อควบคุมวัตถุตางๆ ที่สรางมานั้น

5. Evaluation of color appearance on photographs taken by various cameras under various illuminations including white LED

ทําการทดลองกับ Color Rendition Chart ของ x-rite

วิเคราะหผลการทดลอง

ในสวนของการประเมินการปรากฏสีที่ไดจากการถายภาพดวยกลอง ดิจิตอลแบบตางๆ นั้น อาจใหคุณลักษณะในการปรากฏสีที่แตกตางกัน ภายใตแหลงกําเนิดแสงที่แตกตางกัน ในการทดลองนี้จะทําการถายภาพ ดวยกลองดิจิตอลในสภาพที่แหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน โดยที่จะมุงเนน ความสําคัญไปที่แหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟเอลอีดี (LED) เนื่องจาก หลอดแอลอีดีจะเขามาแทนที่แหลงกําเนิดแสงแบบเดิมจากที่เคยใชงาน กันอยู โดยเฉพาะการตกแตงภายในอาคารและสถานที่ ซึง่ หลอดแอลอีดี สามารถใหแสงสีที่งดงามไดหลากสีสัน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และใช พลังงานต่ํา ในการทดลองนี้จะไดศึกษาและประเมินถึงผลของแหลงกําเนิด แสงจากหลอดแอลอีดีตอการปรากฏสีจากการถายภาพดวยกลองดิจิตอล แบบตางๆ ซึ่งจะทําใหทราบถึงลักษณะเฉพาะความแตกตางที่กลองแตละ แบบสามารถถายภาพได

138 ThaiPrint Magazine

134-141 pc1.indd 138

28/1/2555 14:47:45


CHIBA - CHULA Student Workshop

6. การทดลองสร้างภาพโฮโลแกรม (Holographic experiment) อีกการทดลองหนึ่งที่มีโอกาสไดทําในโครงการนี้คือการทดลองสราง ภาพโฮโลแกรม แตในการทดลองนี้แตละคนที่ถูกแยกไปฝกปฏิบัติในหอง ปฏิบัติการตางๆ จะไดมีโอกาสมาการทดลองรวมกันในการสรางภาพโฮโล แกรม โดยความหมายของโฮโลแกรมนั้นตามรากศัพทภาษากรีกจะสามารถ แยกไดเปน 2 คํา คือ Holos ที่แปลวา สมบูรณ และอีกคําหนึ่งคือ gram ที่แปลวา ขอความหรือบันทึก โดยในความหมายของดอกเตอรเดนนิส การเบอร (Dr. Dennis Gabor) จะหมายถึง สิ่งที่ถูกบันทึกทั้งหมด ซึ่งเปน ชื่อโดยทั่วไปของสิ่งที่ถูกบันทึกลงบนแผนฟลม หรือสิ่งพิมพ และศัพทอีก คําหนึ่ง โฮโลกราฟ (Holography) จะหมายถึงเทคนิคการสรางภาพใหมของ การบันทึกโฮโลแกรม ซึ่งดอกเตอรเดนนิส การเบอร เปนผูคนพบทฤษฎี โฮโลกราฟในป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) และไดรับรางวัลโนเบลในป (ค.ศ. 1971) แตในขณะนั้นยังไมสามารถใชไดจริงเพราะยังไมมีแหลงกําเนิดแสง ที่ดีมาเชื่อมโยงกันได จนกระทั่งในป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) มีการคน พบเลเซอร ทําใหการวิจยั มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วจนไดมกี ารประดิษฐ โฮโลแกรมแบบการสะทอนแสงขาวในป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) และการ ประดิษฐโฮโลแกรมแหลงกําเนิดเลเซอร 2 ลําแสงในป พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) และการประดิษฐโฮโลแกรมแบบแสงขาวผานทะลุในป พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ซึ่งปจจุบันมีการนําเทคนิคดังกลาวไปประยุกตใชอยางกวาง ขวางทั้งในดานการบันทึกภาพ บันทึกขอมูล ภาพถายสามมิติทางการ แพทย การปองกันการปลอมแปลง เปนตน โฮโลแกรม คือ การบันทึกขอมูลของวัตถุ ทั้งแสง เงา และทิศทาง ของแสง โดยใชความกวางและความยาวของคลื่นในการบันทึกแสงและเงา ตามลําดับ สวนทิศทางของแสงจะใชหลักการแทรกสอดของลําแสง (Inter ference) โดยจะมีการบันทึกขอมูลความลึกและตําแหนงที่ถูกบันทึกไว เปรียบเสมือนการสรางภาพวัตถุขึ้นมาใหมอีกครั้งบนแผนฟลมที่ถูกบันทึก สําหรับการทดลองในครั้งนี้จะใชแหลงกําเนิดแสงเลเซอรชนิดฮีเลียม -นีออน ที่มีความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร สําหรับการบันทึกโฮโลแกรม บันทึกลง บนแผนกระจกที่เคลือบสารไวแสงเพื่อบันทึกโฮโลแกรม สวนตัวอยางวัตถุ ที่ใชตองเปนวัตถุที่มีอัตราการสะทอนแสงสูงและมีความแข็งเพื่อไมใหชุด ตัวอยางขยับในขณะที่มีการฉายแสงเลเซอร เมื่อทุกคนเตรียมชุดตัวอยางสําหรับการบันทึกเรียบรอยแลว ก็จะทํา การบันทึกโฮโลแกรมโดยการฉายแสงเลเซอรที่สะทอนจากแผนกระจก เงามายังชุดตัวอยางที่มีแผนกระจกเคลือบสารไวแสงไว ในขั้นตอนนี้จะตอง ทําในหองที่มืดภายใตแสงนิรภัยสีเขียวและตองเงียบ เพื่อไมใหเกิดการ รบกวนจากทั้งคลื่นแสงและคลื่นเสียงในระหวางที่มีการบันทึกโฮโลแกรม เมื่อบันทึกเสร็จแลวจึงนํามาสรางภาพในสารเคมีที่เตรียมไวโดยทําในหอง มืดดวยเชนกัน จากนั้นนําไปผานน้ําเพื่อลางแลวเปาใหแหง ก็จะไดภาพ โฮโลแกรมปรากฏออกมา

อาจารยซากาอิ อธิบายหลักการ และวิธีการสรางภาพโฮโลแกรม

เตรียมชุดตัวอยางที่ตองการบันทึกภาพ

อุปกรณภายในหองสําหรับการทดลอง

จัดวางตําแหนงชุดตัวอยาง ที่ตองการบันทึกภาพ ThaiPrint Magazine 139

134-141 pc1.indd 139

28/1/2555 14:48:00


Print Laboratory

จัดเตรียมสารเคมีสําหรับสรางภาพและคงภาพ

ปลอยน้ําไหลผานหลังจากผานสารเคมีแลว

เปาใหแหง

โฮโลแกรมที่บันทึกได

นําเสนอผลการทดลองที่ไดฝกปฏิบัติ ในแตละหองปฏิบัติการ

บรรยากาศระหวางการนําเสนอผลงาน

อาจารยสอบถามเกี่ยวการทดลอง

ภาพโฮโลแกรมถูกจัดแสดงภายในงาน Shiba Festival

นอกจากนี้ในระหวางที่เขารวมโครงการนี้ทุกคนจะไดมีโอกาสไดไปพัก โฮมสเตย (Home stay) กับครอบครัวชาวญี่ปุนเพื่อเรียนรูการใชชีวิต และ สัมผัสกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุน รวมถึงการไปทัศนศึกษา และเยี่ยมชม สถานที่ตางๆ เพื่อเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณที่หลากหลาย เชน พิพิธภัณฑการพิมพ พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและชาติพันธุแหงญี่ปุน และ สํานักงานใหญหนังสือพิมพอาซาฮี เปนตน และยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมาก เชน การสวมชุดกิโมโน พิธีชงชา และงานประจําปของมหาวิทยาลัยชิบะ หรือ Shiba Festival ซึ่งคอนขางคลายกับงานจุฬาฯ วิชาการในบานเรา จากประสบการณในครั้งนี้ ทําใหไดเห็นการทําเรียนการสอนและการ ทําวิจัยของทางฝงประเทศญี่ปุนที่มีลักษณะมุงไปขางหนา และสอดคลอง กับความตองการในภาคอุตสาหกรรม มีการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย มาตอยอดธุรกิจ สรางมูลคาและผลิตภัณฑใหมๆ อยูตลอดเวลา อีกทั้งเรา ยังไดเห็นความเอาจริงเอาจังของคนญี่ปุน และการใหความสําคัญตอหนาที่ ความรับผิดชอบทั้งงานของตัวเองและงานกลุม ซึ่งก็ทําใหเขาใจวาผลงาน ทุกอยางที่เขาทําออกมานั้นตองใชความพยายาม และความทุมเทเปนอยาง มากเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดภายในเวลาที่จํากัด นอกจากนี้ความรูทุกอยางนั้น ทุกคนสามารถขวนขวายหาไดรอบตัวไมใชแตเฉพาะความรูในโรงเรียน หรือ ในตํารา หากทุกคนสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ก็สามารถทําไดอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเองตอไป

140 ThaiPrint Magazine

134-141 pc1.indd 140

28/1/2555 14:48:47


CHIBA - CHULA Student Workshop สําหรับฉบับนีค้ งตองขอจบลงแตเพียงเทานีก้ อ น และใน ฉบับหนาผมจะขอกลับมารับใชทานผูอานในสวนของสถานที่ ตางๆ ที่ไดไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชม ซึ่งนาสนใจเปนอยางมาก ครับ ขอบคุณครับ นําเสนอผลงานความรวมมือระหวางมหา วิทยาลัยชิบะ – จุฬาฯ ในงานนิทรรศการ

บรรยากาศภายในงาน Shiba Festival

บรรยากาศการเรียนพับกระดาษโอริกามิ

ฝกชงชา

นักเรียนไทยในชุดกิโมโนและฮากามะ

ภาพความประทับใจระหวางมิตรภาพของคนไทยและคนญี่ปุน ThaiPrint Magazine 141

134-141 pc1.indd 141

28/1/2555 14:49:14


รวมสัมผัสประสบการณจริงกอนใครไดที่ โชวรูม 28-29 ad 8000_m14.indd 2

28/7/2554 3:57


28-29 ad 8000_m14.indd 3

28/7/2554 3:57


Print News

บริษัท เนชั่นไวด จํากัด เขารวมงานประชุมผูแทนจําหนายทั่วโลก ฉลองครบรอบ 5 ป Xingraphics ที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ณ กรุงปกกิ่ง

ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ที่ผานมา Xingraphics หนึ่งใน ผูผลิตเพลทเทอรมอล CtP รายใหญ ของโลก ไดเชิญผูแทนจําหนายเพลท เทอรมอล CtP ของ Xingraphics จากทั่วทุกมุมโลกเขารวมประชุมและ ฉลองเนื่องในโอกาสครบ 5 ป แหง การกอตั้งบริษัท ณ กรุงปกกิ่ง โดย ในงานนี้ บริษัท เนชั่นไวด จํากัด ผูแทนจําหนายเพลทเทอรมอล CtP ของ Xingraphics ในประเทศไทย ไดเขารวมการประชุมพรอมผูแทน จําหนาย อีกกวา 105 คน จาก 34 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประชุมใน ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาส

ใหผูแทนจําหนายจากทุกภูมิภาคทั่ว โลก ลูกคาและทีมงาน Xingraphics ไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เห็น พรอมทั้งสรางเครือขาย และ ความสัมพันธอันดีระหวางกัน โดย ไฮไลทของงานในครั้งนี้ ก็คือ การจัด งานเลี้ยงฉลองครบรอบปที่ 5 ของ Xingraphics ในฐานะบริษัทผูผลิต เพลทเทอรมอล CtP คุณภาพสูงราย ใหญทม่ี เี ครือขายผูแ ทนจําหนายทัว่ โลก Mr.Safwen Hijazi รองประธาน บริษัท Xingraphics กลาววา “การ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop) ในปที่ผานๆ มา เราไดมุงเนน ทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท เชน การเยี่ยมชมโรงงาน การฝก อบรมดานสินคา และเทคนิคที่สํานัก งานใหญของบริษัทในเมืองเฉินตู แต เนื่องจากในปนี้เปนปครบรอบ 5 ป แหงความสําเร็จของบริษัทในตลาด โลก บริษทั จึงถือโอกาสจัดการประชุม ครั้งพิเศษนี้ขึ้นมาที่กรุงปกกิ่ง เมือง หลวงของประเทศจีนที่มีความงดงาม และมีประวัติศาสตรยาวนานและเกา แกที่สุดแหงหนึ่งของโลก นอกจาก

การนําเสนอทิศทาง และกลยุทธใน อนาคตของบริษัทในการประชุมครั้ง นี้แลว บริษัทถือโอกาสนี้ขอบคุณ ผูแทนจําหนายทุกทาน สําหรับการ สนับสนุนตางๆ ทีท่ าํ ใหบริษทั ประสบ ความสําเร็จดวยดีตลอดมา” “นอกจากการสรางความสัมพันธ ที่แนบแนนกับผูแทนจําหนายแลว การประชุมในครั้งนี้ยังเอื้อโอกาสให ผูแทนจําหนายจากทั่วทุกมุมโลกได พบปะเพื่อแบงปนขอมูล และแลก เปลี่ยนประสบการณรวมกัน ทั้งยัง ทําใหบริษัทไดรับความคิดเห็นที่เปน ประโยชนและเขาใจในความตองการ ของลูกคาในประเทศตางๆ เพื่อที่ จะนําเสนอเทคโนโลยีของสินคาให เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ สงผลให Xingraphics สามารถสรางความ แตกตางจากคูแขงในตลาดได การจัด งานในครั้งนี้ยังทําใหผูแทนจําหนาย และลูกคาสามารถพูดคุยอยางใกลชิด กับทีมงานในสวนตางๆ ของบริษัท ซึ่งความสัมพันธที่แนบแนนและใกล ชิดจะชวยใหเราประสบความสําเร็จ และเติบโตไปดวยกันในปถัดไป”

144 ThaiPrint Magazine

144 pc1.indd 144

28/1/2555 14:56:45


Printnt New News ws

ปดฉาก บาสเกตบอล “เจริญอักษร คัพ 2011” อยางสวยงาม

ปดฉากลงแลวกับการแขงขันบาสเกตบอล “เจริญอักษรคัพ 2011” ชิงถวย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุพ ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนทิวไผงาม เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผานมา โดยมีคุณสุรศักดิ์ ชินวงศวัฒนา นายกสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทย คุณณรงค ทิวไผงาม คุณอมรและคุณสุรพล ดารารัตนโรจน เขารวมเปนประธานในการปดการแขงขัน กลุมบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุพ นําโดย คุณอมรและคุณสุรพล ดารารัตนโรจน ประธานกรรมการบริหาร เขารวมเปนประธานในการปดการแขงขันโดยบรรยากาศในการแขงขัน ไฮไลตคือรุนอาวุโส 49 ป ซึ่งเปนการแขงขัน ระหวาง ทีมกิ๊กอิ้ว กับ ทีมเจริญอักษร มีคุณอมร ดารารัตนโรจน เขารวมแขงขันในครั้งนี้ดวย ผลการแขงขัน กิ๊กอิ้ว สามารถเอาชนะทีมเจริญอักษรไปดวยคะแนน 71:69 ควาถวยรางวัลชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท สรุปผลการจัดการแขงขัน ประเภทนักเรียน ทีมชนะเลิศคือ ทีมทิวไผงาม ประเภทประชาชน ทีมชนะเลิศคือ ทีมสาทรคลับ ประเภทอาวุโส 36-40 ป ทีมชนะเลิศคือทีมทหารอากาศ ประเภทอาวุโส 41-44 ป ทีมชนะเลิศคือ ทีมเตี้ยเมืองนนท และประเภทอาวุโส 45-48 ป ทีมชนะเลิศคือ ทีมบานโปงออโตลูป ทีมชนะเลิศควาถวยและเงิน รางวัลมูลคา 20,000 บาท และรองชนะเลิศรับถวยและเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท รวมทั้งเงินรางวัลผูเลนทรง คุณคา (MVP) รวมเปนรางวัลในการแขงขันกวา 210,000 บาท บรรยากาศในการจัดการแขงขันเต็มไปดวยความคึกคักของผูรวมงานเปนจํานวนมาก ภายในงานมีการจัดให เลนเกมเพื่อใหเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรม และชวงทายของพิธีปดการแขงขันจัดใหมีการรวม รับประทานอาหารค่ําใหกับนักกีฬา นักเรียน และผูรวมงานอีกดวย กลุมบริษัท เจริญอักษร กรุพ ขอขอบพระคุณทุกทีมในการแขงขันและสื่อมวลชนทุกคาย ที่ใหการสนับสนุน และรวมเปนสวนหนึ่งในการแขงขัน บาสเกตบาล “เจริญอักษรคัพ 2011” จนทําใหการแขงขันสําเร็จ ไปไดดวยดี และเรามุงมั่นจะเปน สวนหนึ่งในการสนับสนุนดานกีฬา บาสเกตบอลตอไป ThaiPPrint Magazine ThaiPrint Maggazine 145 1

145 pc1.indd 145

28/1/2555 14:57:41


Health

ปัญหาสุขภาพและโรคผิวหนัง หลังนํ้าทวม

เหตุการณท่ีใครตอใครไมคาดคิดมากอนวามวลนํ้ามหาศาลจะเขามาถลมประเทศไทยไดหนักถึง ขนาดนี้ทําใหเกิดมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญในประวัติศาสตรในรอบหลาย 10 ป ของไทยเราประชาชน ชาวไทยตองไดรบั ความลําบากยากเข็นตองเดินทางฝาสายนํา้ ไมเวนแตละวันในสถานการณอยางนี้ เรือ่ ง ของสุขภาพก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองดูแล โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราที่เหตุมาจากตองเดินลุยนํ้าเปน เวลานานๆ หรือตองเดินแชนํ้าที่เกิดการเนาเสียและอาจติดเชื้อได ฉบับนี้จึงอยากขอแนะนําการดูแล สุขภาพผิวหนังที่เกิดจากนํ้ากัดเทาวาจะมีวิธีดูแลรักษากันอยางไรบาง หลังภาวะนํ้าทวม นอกจากผู ป ระสบภั ย จะประสบกั บ การสู ญ เสี ย ทรัพยสินแลว ยังตองเผชิญกับปญหาเรื่องสุขภาพอีกหลายดาน ทั้งนี้ เพราะเมือ่ เกิดนํา้ ทวม แหลงนํา้ สําหรับการอุปโภคบริโภคเกิดการปนเปอ นใน กระแสนํ้าที่พาสิ่งสกปรก เชื้อโรค และของเสียที่เคยถูกเก็บในที่มิดชิด หรือ สารเคมีกระจายเปนวงกวาง และไปหางไกลจากแหลงเก็บเดิม นํ้าทวมจึง ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปทําใหสัตว แมลง ไมมีที่อยูอาศัย ออกจากถิ่นที่อยูเพนพานทั่วไป ในขณะเดียวกันสภาพนํ้าทวมทําใหพาหะ นําโรคตางๆ เจริญเติบโตไดดี ซึง่ สงผลทําใหปริมาณเชือ้ โรคมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นและแพรไดอยางรวดเร็ว จึงมีโอกาสเกิดโรคระบาดไดงายสภาพผิวดิน หลังนํ้าทวมมีความเหมาะสมสําหรับการแพรพันธุของยุง เชื้อโรคหลาย ชนิดที่เกิดจากยุงเปนพาหะจึงมีโอกาสระบาดสูงขึ้นหลังนํ้าทวม โดยสรุป ปญหาดานสุขภาพที่จะเกิดหลังนํ้าทวมมีทั้งอาการเจ็บปวยในระยะแรกและ ระยะยาว หลังจากนั้น ไดแก โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เชน โรคทองรวง จากการติดเชื้อจากอาหารเปนพิษ โรคเล็บโตสไปโรสิส (หรือโรคฉี่หนู) โรค ผิวหนังจากการสัมผัสกับสารเคมีสิ่งสกปรก หรือ ติดเชื้อที่ผิวหนังไมวาจะ เปนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือหนอนพยาธิ โรคผิวหนังจากแมลง สัตวมีพิษ 146 ThaiPrint Magazine

146-148 pc1.indd 146

28/1/2555 14:59:41


ปญหาสุขภาพและโรคผิวหนังหลังนํ้าทวม กัดตอย ซึ่งนอกจากจะทําใหไมสบายจากการถูกกัดตอยแลว ในภายหลัง หากไดรับเชื้อโรคเขาไปดวยอาจทําใหปวยเปนโรคไขเลือดออก มาลาเรีย ไขสมองอักเสบ หรือติดเชื้อในกระแสเลือด เปนตน โรคผิวหนังที่ประชาชนทั่วไปมักจะคุนเคย และพบเสมอหลังภา วะนํ้าทวมคือ โรคนํ้ากัดเทา เมื่อเดินย่ํานํ้าบอยๆ หรือยืนแชนํ้านานๆ จะทําใหเทาเปอย โดยเฉพาะบริเวณซอกเทาบริเวณที่ผิวหนังเปอยนี้เปน จุดออนทําใหเชื้อโรคที่มากับนํ้าเขาสูรางกายไดงาย หลังเสร็จกิจธุระนอก บานแลว ควรรีบลางเทาดวยนํ้าสะอาดและสบู แลวเช็ดใหแหงโดยเฉพาะ ตามซอกนิ้วเทา หากเทามีบาดแผล ควรชะลางดวยนํ้ายาฆาเชื้อ โรคนํ้า กัดเทาในระยะแรกนี้ ยังไมมีเชื้อรา เปนเพียงอาการระคายเคืองจาก ความเปยกชื้นและสิ่งสกปรกในนํ้า ทําใหเทาเปอย ลอก แดง คันและแสบ การรักษาในระยะนี้ควรใชยาทาสเตียรอยดออนๆ เชน 0.02 Triamcinolone cream หรือ 3% vioform in 0.02% Triamcinolone cream ไมจําเปนตอง ใชยาฆาเชื้อรา เพราะยาเชื้อราบางชนิดจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองและ แสบมากขึ้น ถาผิวเปอยเปนแผล เมื่อสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่เจือปนอยูใน นํ้าจะเกิดการติดเชื้อไดงาย เมื่อมีการติดเชื้อ แบคทีเรีย จะทําใหเกิด อาการอักเสบ บวมแดง เปนหนองและปวด ตองใหการรักษาโดยการรับ ประทานยาปฏิชีวนะรวมกับการชะลางบริเวณแผลดวยนํ้ายาฆาเชื้อ เชน นํ้าดางทับทิม แลวทายาฆาเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ หากปลอยใหมีอาการ โรคนํ้ากัดเทาอยูนาน ผิวที่ลอกเปอยและชื้นจะติดเชื้อราทําใหเปนโรคเชื้อ ราที่ซอกเทามีอาการบวมแดง มีขุยขาวเปยก มีกลิ่นเหม็นและถาปลอยทิ้ง ไวใหเปนเรื้อรัง เชื้อราจะเขาไปฝงตัวอยูในผิวหนังรักษาหายยาก ถึงแมจะ ใชยาทาจนอาการดีขึ้นดูเหมือนหายดีแลว แตมักจะมีเชื้อหลงเหลืออยู เมื่อเทาอับชื้นขึ้นเมื่อใด ก็จะเกิดเชื้อราลุกลาม ขึ้นมาใหม ทําใหเกิดอาการ เปนๆ หายๆ เปนประจําไมหายขาด การดูแลปองกันโรคเชื้อราที่เทาไมให กลับเปนซ้ําอีกจึงมีความสําคัญ การรักษาความสะอาดใหเทาแหงอยูเสมอ เปนหลักปฏิบัติที่สําคัญที่สุด ในการปองกันโรคนี้ และควรใหความสนใจเปนพิเศษที่บริเวณซอก นิ้วเทา เมื่อเช็ดใหแหงแลวใหทายารักษาโรคเชื้อรา แตถามีอาการรุนแรง และเรื้อรัง ทายาไมไดผลควรไปพบแพทย ไมควรซื้อยารับประทานเอง ซึ่งอาจจะมีผลขางเคียงตอตับไต และควรรักษาอยางตอเนื่อง ไมควรหยุด ยาเองแมวาจะดีขึ้น การหยุดยาเร็วเกินไปขณะที่เชื้อยังไมหมด มีโอกาส กลับเปนซ้ําอีกไดงายนอกจากนี้ผูประสบกับปญหานํ้าทวมควรระมัดระวัง เมื่อเดินลุยนํ้าเพราะอาจถูกของมีคมทิ่ม ตํา ทําใหเกิดบาดแผลและติด เชื้อโรคตางๆ รวมทั้งเชื้อบาดทะยักตามมาได เมื่อประสบเหตุดังกลาว ควร ไปทําแผลที่หนวยบริการสาธารณสุขทันที และถาไมเคยฉีดวัคซีนกระตุน ภูมิคุมกันเชื้อบาดทะยักมากอนควรปรึกษาแพทย ThaiPrint Magazine 147

146-148 pc1.indd 147

28/1/2555 14:59:31


Health

คําแนะนําการดูแลตนเองหลังประสบภัยนํ้าทวม • ใชนา้ํ ดืม่ นํา้ ใชทส่ี ะอาด หากหาแหลงนํา้ สะอาดไมไดใหตม นํา้ ใหเดือดกอน ใชอยางนอย 10 นาที • ถาอาศัยอยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงสารเคมี พึงระลึก เสมอวาแหลงนํ้าในครัวเรือน อาจปนเปอนสารเหลานี้และ ความรอนไม สามารถทําใหนํ้าเหลานี้สะอาดพอสําหรับการบริโภค ควรปรึกษาหนวย งานที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของนํ้า หรือจัดหานํ้า สะอาดไวบริการ • ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารเสมอ รับประทานอาหารที่ปรุง สุกและปรุงเสร็จใหม • สวมเสื้อผามิดชิด ปองกันแมลงสัตวกัดตอย นอนในมุง พึงระลึกเสมอ วาแมลง และสัตวมีพิษทั้งหลายก็หนีนํ้ามาอาศัยอยูในที่สูงเชนกัน • ผูปกครองควรดูแลบุตรหลานที่ยังเล็ก เพราะเด็กมีจะสนุกกับการเลนนํ้า และไมใสใจเรื่องการรักษาความสะอาดและอันตรายที่แฝงมากับนํ้าทวม • ตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในบาน ระมัดระวังเรื่อง ไฟฟา ลัดวงจร • หากรูสึกไมสบายใหรีบปรึกษาแพทย • หลีกเลีย่ งการแชเทาในนํา้ นานๆ หากจําเปนตองลุยนํา้ ใหสวมรองเทาบูท กันนํา้ ปองกันของมีคมในนํ้าทิ่ม ตํา เทา • รีบทําความสะอาดเทาดวยนํ้าสะอาด ฟอกสบู เช็คเทาใหแหงเมื่อเสร็จ ธุระนอกบาน • หากมีบาดแผลตามผิวหนังไมควรสัมผัสนํ้าสกปรก • เมื่อมีแผล ผื่น ที่ผิวหนังใหพบแพทย • ทายาหรือรับประทานยาตามแพทยสั่งอยางเครงครัด

เปนอยางไรกันบางครับสําหรับโรคตางๆ ที่แอบแฝงตัวมากับสายนํ้าที่ เนาเสีย และพัดพาสิ่งที่เราไมปรารถนาพวงมาดวยอยางนอยก็อยากใหคน ในอุตสาหกรรมการพิมพของเราที่อยูในพื้นที่นํ้าทวม โปรดชวยกันดูแล สุขภาพกันดวย เพราะยังไงก็กันไวดีกวาแกนะครับ เรื่องสุขภาพเปนเรื่อง สําคัญอยางยิ่งครับตองดูแลกันอยางดีครับ และติดตามกันฉบับหนาจะมี เรื่องสุขภาพดีๆ มาฝากกันอีกรอพบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ

ขอมูลจาก: แพทยหญิงวลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย 148 ThaiPrint Magazine

146-148 pc1.indd 148

28/1/2555 15:03:08


ad graphpack#89-m14.indd 1

11/21/11 1:32 PM


150 Ad MD pc1..indd 1

27/1/2555 1:09:19


143 A.B.C printing_87-m19.indd 1

6/15/11 3:18 AM


ad App-member-mac19.indd 1

1/11/10 5:03:36 PM


Ad Fuji-mac19.indd 1

1/9/10 5:22:03 PM


154 AD C8000 pc1.indd 154

26/1/2555 21:13:04

ThaiPrint#90  
ThaiPrint#90  

Thai Print Journal Online

Advertisement