Page 1

Lena van Evelingen driver företaget Kvalitetstjänst i Stockholm. Hon vägleder företag fram till kvalitetscertifieringar, ISO 9001 och 14001, kvalitet och miljö. Ett väl fungerande system utvecklar företaget och ger bland annat bättre beslutsunderlag samt att certifikatet är ett bevis på att man tar tag i problem och avvikelser som uppstår i verksamheten. Ett företag fungerar bättre med tydlig ansvarsfördelning och tydliga mål. Att jobba med problem och lösa dem för all framtid är ett av de viktigaste momenten i kvalitetsarbetet.


ISO 9001& 14001 Hur går det till?

ISO 9001& 14001 Vad krävs?

Upplägg på ett projekt

Områden som gås igenom:

Miljölagar

Farligt avfall

Tillsammans med kunden arbetar vi fram dokumenten i de olika arbetsprocesserna. Vi följer och utbildas i ISO-standarderna på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Det innebär intervjuer med medarbetarna och framtagande av rutinbeskrivningar. Utbildning hålls för personalen för en bättre förståelse och medvetenhet om vad ett kvalitets, och miljöledningssystem innebär.

• Ledningens ansvar

Förutom standardkraven tittar vi på den övriga lagstadgade hanteringen i företaget

De farliga ämnena i farligt avfall ska inte spridas i naturen eller tillåtas att återinföras i samhällets kretslopp. Exempel på sådana farliga ämnen är tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium och stabila organiska föreningar som PCB och dioxiner. Därför är det alldeles självklart ur miljösynpunkt att farligt avfall ska hållas åtskilt från andra avfallsslag så lång det är möjligt och att all källsortering är både nödvändig och av godo i detta sammanhang.

Vilka processer och avsnitt behandlas? Vi arbetar fram Policys, tar fram leverantörsbedömningar och rutiner hur du arbetar med inköp och försäljning. Målformulering med handlingsplaner. Ser över kompetenskrav och befattningsbeskrivningar vi går igenom hur medarbetarsamtal bör hållas. Vi gör rutiner för att hantera problem som kan uppstå och påverka verksamheten. Vi fångar vi upp och återkopplar samt ser över hur kunden arbetar med förebyggande åtgärder. Kvalitetstjänst hjälper till med utbildning för internrevisor samt ledningens genomgång

• Miljöinventering • Policys • Försäljning • Marknadsföring • Kommunikation • Personal/kompetensutveckling • Produktion/tjänsteutförande • Förebyggande åtgärder • Uppföljning av verksamhetssystemet • Dokumentstyrning

Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är, i rollen som företagare din skyldighet, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna. Den som driver eller avser driva industriell verksamhet, starta vård- eller hygienisk verksamhet, hantera kemiska produkter, alstra eller hantera avfall måste känna till miljöbalkens regler på dessa områden. I samband med framtagandet av miljösystemet tas ett skräddarsytt lagregister fram . Vi går igenom lagefterlevnad och grundläggande utbildning för personalen . Kemikalieregister upprättas och även en rensning av onödiga kemikalier görs.

Tillstånd och behörigheter Vi tar fram och uppdaterar de specifika tillstånd som verksamheten behöver. Personalens behörigheter kontrolleras och kompetensutveckling ses över.


Fördelar Enligt olika utredningar som gjorts är den vanligaste anledning till att företagen valde en ISO -certifiering är att de har ett kundkrav. De ville få bättre ordning och reda på företaget och de ville stärka sin marknadsposition

Finns det behov av att få ordning på all dokumentation och ta fram tydliga instruktioner och rutinbeskrivningar hjälper Kvalitetstjänst dig och ditt företag. Samt att hålla ordning på miljölagar och hitta dina miljöbovar.

Det är ett sätt att profilera sig Så drar företagen nytta av ISO som ett kvalitativt och miljömedvetet företag, med andra ord stärka -certifieringen sin marknadsposition. • Har fått bättre ordning och reda Kvalitetstjänst är din hjälp som • Har fått personalen mer enga- förenklar, förbättrar och förverkligar ditt kvalitetsarbete. gerade i arbetet • Har stärkt sin marknadsposiKvalitetstjänst för ditt företag tion framåt. • Har minskat sina interna kvalitetskostnader Ett kvalitetsarbete behöver inte vara betungande. Faktum är att de flesta företagare blir positiva till arbetssättet när de upptäcker fördelarna. Konceptet är en liten lättarbetad manual så företaget har tid med det viktigaste, sin verksamhet. Därför vänder sig Kvalitetstjänst till små och mellanstora företag.

Lena van Evelingen Kvalitets, och miljökonsult 070-727 98 00 lena@kvalitetstjanst.se www.kvalitetstjanst.se

Kvalitetstjänst  

Markandsförings

Kvalitetstjänst  

Markandsförings

Advertisement