Page 5

sredstvima za poboljšanje motivisanosti, već o razvoju svesti o uticaju lošeg rada na: motivisanost i rezultate rada drugih radnika, ispunjavanje zahteva kupaca, operativne troškove i ukupno poslovanje organizacije. Motivisanje, kada je kvalitet rada u pitanju, treba biti usmereno na sve zaposlene u organizaciju bez obzira na vrstu posla i funkciju koju imaju u organizaciji. Potreba za kvalitetom potencira se kroz posebne programe ili druge instrumente za podizanje svesti, koji obuhvataju adekvatnu obuku novih kadrova, obnavljanje i unapređenje znanja, pripremu zaposlenih za sprovođenje korektivnih mera i sl. U organizaciji mora biti “vidljivo” postojanje kontinualnog programa za podizanje svesti kada je kvalitet u pitanju. Ovaj program ne sme biti statičan, već treba da obezbedi uslove za prepoznavanje i valorizaciju rezultata na održavanju i poboljšanju kvaliteta. Zbog toga je važno definisanje kriterijuma u odnosu na koje bi se meriti postignuti rezultati, kako za pojedince, tako i za timove. Ovi kriterijumi trebaju biti poznati, kako bi svi zaposleni mogli sami oceniti rezultate koje postižu kao pojedinci ili članovi timova. Shvatanje o postizanju kvaliteta i ličnog doprinosa tom procesu podiže motivisanost zaposlenih, posebno kada se to direktno odrazi na uspešnije poslovanje cele organizacije. To se, takođe, reflektuje i na pristup zaposlenih pitanju obrazovanja i obuke, pošto postupno dolaze do saznanja da svoj doprinos unapređenju kvaliteta mogu povećati samo ukoliko su stalni deo procesa poboljšanja znanja i stručnosti. Rukovodstvo organizacije ima posebnu odgovornost kada je u pitanju motivacija. Stvaranjem “merljivog” sistema kvaliteta, tj. postojanjem definisanih i dokumentovanih kriterijuma, omogućava se tačna i nepristrasna ocena dostignuća u unapređenju kvaliteta. Zadatak rukovodstva je da razvije mehanizme za upoznavanje zaposlenih sa rezultatima na polju kvaliteta i pronađe adekvatan način da istakne posebne rezultate. Od same organizacije zavisi na koji će način vrednovati postignuti nivo kvaliteta, ali bitno je da zaposleni “osete” da je njihov doprinos kvalitetu praćen, objektivno prikazan i priznat u skladu sa njihovom ulogom u ukupnom poslovanju organizacije. Organizacija u kojoj je motivisanost zaposlenih visoka lako se prepoznaje, jer poslovni rezultati i odnosi među zaposlenima jasno govore da je izgrađena svest o neophodnosti održavanja i stalnog poboljšanja kvaliteta.

RUKOVODSTVO I SISTEM OBRAZOVANJA I OBUKE Ako želi da poboljša svoj poslovni učinak planiranim pristupom definisanju i ostvarenju ciljeva, najviše rukovodstvo mora obezbediti uslove za razvoj stručnih sposobnosti svih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji strateških ciljeva organizacije. Ovakvim pristupom postižu se direktne koristi za organizaciju: - Radna sposobnost i motiv zaposlenih usaglašeni su sa potrebama organizacije. - Motivacija, radni moral i stručne sposobnosti dovode do poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga. - Smanjuju se ukupni troškovi poslovanja. Ranije se smatralo da je individualna obuka primarno sredstvo za povećanje efikasnosti rada. Danas je, međutim, postalo jasno da je obuka rukovodilaca i njihovih timova vitalno sredstvo za poboljšanje kvaliteta. Obuka i usavršavanje rukovodećih kadrova u visokorazvijenim zemljama skoro se udvostručila u poslednjih deset godina. Kultura učenja se širi, tako da sve veći broj organizacija obuku rukovodećeg kadra smatra kao prioritetnu aktivnost. Osnovni faktori koji podstiču usavršavanje su potrebe rukovodilaca da: - Zadovolje strateške ciljeve. - Povećaju efikasnost poslovanja. - Prilagode se strukturalnim promenama. - Odgovore na zahteve kupaca. - Razviju efikasan sistem obrazovanja i obuke. Ako se želi da efikasno upravljanje kvalitetom bude izvodljivo i ostvarljivo, onda se mora započeti sa vrha. Upravo ova zadnja stavka govori u prilog poznatoj činjenici da iza uspešnog rukovodioca stoji dobro obučen i stručno osposobljen tim. Uspešni rukovodioci ne organizuju sistematsku obuku za svoje zaposlene iz nekih viših ciljeva, već jednostavno zato što su uočili da je to profitabilno. Lako su i uočljivi rezultati: dobro obučeni rukovodioci i osoblje mnogo efikasnije rade od slabije obučenih konkurenata. Upravo je to jedan od principa koji rukovodilac mora stalno imati na umu: ako postoji mogućnost za pojavu konkurencije, ona će se svakako pojaviti. Steći i održati vodeći položaj u odnosu na konkurenciju je, uostalom, i jedan od ciljeva kontinualnog procesa obrazovanja i obuke.

103

OBRAZOVANJE I OBUKA – BITNI ELEMENTI “VIDLJIVOG” UPRAVLJANJA KVALITETOM  

7. SIMPOZIJ O KVALITETI HDMK

OBRAZOVANJE I OBUKA – BITNI ELEMENTI “VIDLJIVOG” UPRAVLJANJA KVALITETOM  

7. SIMPOZIJ O KVALITETI HDMK

Advertisement