Page 1

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto laikraštukas

SOCIUMAS Gerbiami kolegos studentai ir dėstytojai, fakultetas pradėjo septynioliktuosius savo veiklos metus: jaunas, verţlus; augantis, kaip ir dera jaunystei atėjus, – šiek tiek lėčiau. Šiemet taip pat gana gausus pirmakursių būrys bakalauro studijose, magistrantūroje pradėjome naują studijų programą „Europos studijos“. Fakultete mokosi 1767 studentai, iš jų – 73 magistrantai. Tai beveik ketvirtadalis viso universiteto studentų. Su fakulteto studentais dirba 12 profesorių, 21 docentas, 8 lektoriaidaktarai, 19 lektorių ir 26 asistentai. Fakulteto studentų bendri bruoţai - verţlumas, atkaklumas siekiant tikslo: ţinių, kurias turėdami, galėtų konkuruoti ES darbo rinkoje. Studentų pageidavimu, šiemet sudarytos sąlygos mokytis prancūzų kalbos, kuri reikalinga siekiant įsidarbinti ES institucijose. Krizės ateina ir praeina, o įgytos ţinios, kompetencijos – Jūsų ateities pamatas. Aš dţiaugiuosi, kad Jūs – Lietuvoje, kad esame kartu. Gerbiamieji, linkiu kantrybės, uţsispyrimo dėstant ir studijuojant. Linkiu turiningų mokslo metų.

2010 spalis

Jeigu Tavo širdelę grauţia meilė, smegenis – knygos, o nuolatinis dienos meniu – keptos bulvės, sveikiname – Tu STUDENTAS! Visada laukiame Tavo pasiūlymų, komentarų bei klausimų. Nepamiršk, kad „Sociume“ gali sveikinti, skelbti, išsakyti savo mintis bei idėjas. Netingėk – prisijunk prie mūsų komandos!

SMF dekanas doc. A. Bučinskas

Redakcijos žodis Atėjus

ką telpa kur kas daugiau: siųstus iššūkius. Juk kiek-

naujiems

dţiaugsmai, nusivylimai, sie- vienas, nors ir pats maţiau-

mokslo

kiai, laimėjimai ir svarbiausia sias, laimėjimas dar labiau

metams,

– mokslas, po kurio, o gal ir priartina prie svajonės išsi-

savo darbą pradedame mes –

prieš jį, rikiuojasi meilė, links- pildymo. Ir nesvarbu, ar

„Sociumo“ komanda. Kupini

mybės su draugais, įvairiau- šiandien išlaikėte egzami-

idėjų bei entuziazmo mėginsi-

sios pramogos ir hobiai.

me

atskleisti

svarbiausias

ną, ar iškepėte skanų pyra-

Gyvasis lietuvių klasi- gą, svarbiausia, kad siekia-

SMF aktualijas, kitaip paţvelg-

kas Juozas Erlickas yra rašęs: te tikslo.

ti į studentiško gyvenimo peri-

„Kas rytą atsikeliu, nusiprau-

petijas. Juk toks gyvenimas –

siu, pasimeldţiu ir pasislepiu

tai ne vien kiekvieną savaitę

po lova. Laukiu, kas bus. Ir

vykstantys vakarėliai bei trali-

nieko nebūna!―. Nesislėpkime,

vali išlaikius sesiją. Į šią sąvo-

drąsiai priimkime gyvenimo

Šiame numeryje rasite: Kas? Kur? Kada?

2

SMF SA kampelis

3

Susipaţinkime! 4 Koridoriaus interviu

5

Iš pirmų lūpų

6-7

Pertraukos metu

8

„Sociumo“ redakcija


Kas? Kur? Kada?

2 psl.

Jaunimo organizacijų mugėje – gyvas herbas Rugsėjo 18-ąją Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose šurmuliavo gausus būrys jaunų ţmonių – čia vyko jaunimo organizacijų mugė. Jos iniciatoriai Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas―. Save pristatyti ir apie nuveiktus darbus papasakoti panoro net 22 jaunimo organizacijos ir neformalios grupės iš Klaipėdos, Panevėţio, Plungės ir Rygos. Svečiuose lankėsi ir „Misija: Sibiras‘10― organizatoriai, „Eurodesk― Lietuva atstovai, KASP Ţemaičių apygardos 3-oji rinktinė, studija „Grock―.

Pasidţiaugti aktyviu jaunimu atvyko ir Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius. Jis susirinkusiems entuziastams palinkėjo graţių akimirkų ir palankaus vėjo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius Modestas Vitkus dalyviams sakė, jog tai – naujų ir naudingų paţinčių mugė. Jis pasidţiaugė, kad jaunimas nori nuveikti daugiau bei palinkėjo išnaudoti visas jiems suteikiamas galimybes. „Apskritojo stalo“ atstovas Michailas Denisenko susirinkusiesiems pristatė tikslą mugės metu pasiekti rekordą – iš ţmo-

nių suformuoti gyvą Klaipėdos miesto herbą. Po sveikinimų kalbų savo veiklą pristatinėjo jaunimo organizacijos ir neformalios grupės – šokiais, dainomis, ţaidimais bei vaišėmis. Aprimus lietui ir danguje nušvitus saulei, mugės dalyviai Parodų rūmų kieme bandė suformuoti Klaipėdos miesto herbą. Penktą kartą vykusi jaunimo organizacijų mugė buvo puiki galimybė išplėsti paţinčių ratą, susitikti su bendraminčiais bei pristatyti savo organizacijos veiklą. Virginija SAMULIONYTĖ

SMF merginų žavesys pavergė vertinimo komisiją

Ilonos Malakauskaitės nuotr.

Rugsėjui baigiantis Švyturio menų doke vyko renginys „Meno ratas―, kuriame buvo pristatomos moksleivių bei studentų kurtos rūbų kolekcijos ekologijos tema. Jame savo darbus pristatė ir SMF studentė Monika Pranskūnaitė. Klaipėdos universiteto studentų atstovybėms dalyvavimas „Meno rate― buvo privalomas. Tad stebint pasirodymus, matėsi ryškus skirtumas tarp moksleivių ir akademinio jaunimo kurtų darbų. Anot vertinimo komisijos pirmininkės Daivos Loţytės, būta net niekinės vertės kolekcijų. Studentai daugiausiai dėmesio skyrė šou, o kūrybingiems moksleiviams svarbiau buvo pati kolekcija. Antrus metus iš eilės geriausių darbų autore buvo paskelbta Ieva Uţkurataitė. Mergina savo ateitį ketina sieti su rūbų kūrimu, tad „Meno ratas― jai - puiki galimybė savo kūrinius pristatyti visuomenei. Paprašyta palyginti praėjusių ir šių metų renginius, jaunoji dizainerė sakė, kad šiais metais buvo šimtą kartų geriau nei praėjusiais. Anot jos, apšvietimas, scena, organizacinis darbas labai patiko. Nors mūsų fakulteto atstovai šiame projekte nenugalėjo, bet šelmiška nuotaika publiką uţkrėsti sugebėjo. M. Pranskūnaitės kolekcija „Ritualas― buvo pripaţinta artistiškiausia. Pasirodymo sėkmę lėmė modelių sukurtas šou, kuriame atsispindėjo pirmykščių vyrų ir moterų santykiai. SMF Studentų atstovybės nariai Gintarė Dragūnaitė, Eglė Ţoglaitė, Greta Jogminaitė, Stefanija Mikuckytė ir Jovydas Kniuipys trumpam tapo akmens amžiaus gyventojais. Renginio vedėjas po pasirodymo prasitarė pavydintis Jovydui tokių ţavių merginų kompanijos. Pasak kolekcijos autorės, jie visi iki šiol dalijasi įspūdţiais ir labai dţiaugiasi, kad dalyvavo „Meno rate―. „Nors ir nelaimėjom, esam patenkinti savo darbu – padarėm viską, ką galėjom―, - sakė M. Pranskūnaitė. Labiausiai gamtą jaučiančiais ir fantazijos nestokojančiais buvo pripaţinti KU Humanitarinių mokslų fakulteto jaunimas. Jų kurti rūbai ekologijos tema „Eglė ţalčių karalienė― laimėjo pirmąją vietą studentų kategorijoje ir buvo apdovanota 500 litų piniginiu prizu. Renginio organizatorių tikslas buvo skatinti studentų ir mokinių domėjimąsi kultūra bei įvairiomis meno rūšimis. Ţiūrovai renginio metu turėjo galimybę stebėti darbus ekologijos tema kūrusius dizainerius ir dailininkus. „Meno ratas“ pernai tapo Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo metų renginiu. Tad po tokio įvertinimo šio projekto sumanytojai Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) gali tikėtis dar didesnio jų organizuojamų renginių pasisekimo. Urtė MILKINTAITĖ


SMF SA kampelis

3psl.

KUSS sąskrydis „Plateliai 2010―– patirties dalybos jaunoms galvoms Šių metų liepos 3-4 dienomis vyko jubiliejinis dešimtasis Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) sąskrydis Plateliuose. Čia sąjunga susitikti pakvietė ne tik savo narius, bet ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų savivaldų atstovus bei KU Alumni klubą. Studentams buvo organizuojami mokymai įvairiomis temomis. Juos vedė

buvusi KUSS prezidentė Eglė Stankevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Modestas Vitkus ir Klaipėdos Jaunimo Reikalų tarybos narys Kazys Bagdonas. Po intensyvaus darbo grupėse, plieskiant karštai vasaros saulei, sąskrydţio dalyviai galėjo atsipalaiduoti ir išsimaudyti. Po pietų jie buvo kviečiami diskusijai apie atominių elektrinių kaimynystę Baltarusijoje ir Kaliningrade bei tokios elektrinės statybų perspektyvas Lietuvoje. Rimtus darbus vainikavo smagios sporto varţybos, o po jų - „Misteris ir misis Plateliai― rinkimai, kuriuose nugalėjo draugystė. Šokiai, dainos ir linksmybės netilo iki ryto. Aptarusi nuveiktus darbus, kupina entuziazmo

akademinė jaunuomenė išsiskirstė ruoštis naujųjų mokslo metų pradţiai. Nors, anot buvusiųjų KUSS narių, „Plateliai 2010― buvo maţesni, linksmos nuotaikos ir įspūdţių netrūko. Sąjungai belieka tik palinkėti tolimesnio šios tradicijos puoselėjimo. Gintarė DRAGŪNAITĖ

Kiekvieną darbo dieną 11.30 val. SMF studentų atstovybė kviečia visus studentus užeiti į 137 aud. Pas mus niekada nebūna

Tai, ko negali praleisti Studentiškų komandų turnyras „Pasuk galvą― . Suburk studentišką 5 narių komandą ir su ja įveikęs logines, interaktyvias ir kūrybines uţduotis, laimėk 1000 Lt! Ţaidimas vyks kiekvieną ketvirtadienį „Roxy― klube. Platesnė informacija www.kuss.lt. „Solo 2010“ - muzikinis projektas, skirtas Klaipėdos regiono muzikuojančiam ir menine veikla uţsiimančiam jaunimui. Pusfinalis vyks lapkričio 19 d. klube ,,Roxy― , o finalas gruodţio 3 d. Memelio miesto teritorijoje Švyturio Menų Doke. Platesnė informacija www.kuss.lt. Spalio—gruodţio mėn. SvMF vyks negalią turinčių vaikų piešinių paroda tema „Nustok tyčiotis, man skauda“.

liūdna!


Susipažinkime!

4psl.

Mantas Stalionis: „Krepšinis žavi labiau nei politologija“ Klaipėdos universiteto, Socialinių mokslų fakulteto antrakursis Mantas Stalionis - ne tik politologijos mokslų studentas. Vaikinas turi daug pomėgių, tačiau bene svarbiausias ir aktualiausias ne tik jam, bet ir kone kiekvienam lietuviui – krepšinis. Praėjusį sezoną Mantas atstovavo net trims Klaipėdos krepšinio klubams – „Gerbus“, „Gerbus – alnis― bei mūsų universiteto antrajai komandai.

„Politologija mane viliojo jau seniai. Kažkiek paskatino ir betvarkė mūsų šalyje.“

Kas paskatino pradėti ţaisti būtent krepšinį? Pradţią padarė Kauno „Žalgirio“ triumfas“ Eurolygoje 1999 metais. Uţ tai esu dėkingas savo tėčiui, kadangi jo domėjimasis paskatino ir mane. Ţaisti pradėjau tikriausiai dėl to, kad buvau nenustygstantis vietoje vaikas. Ėmiau lankyti treniruotes pas trenerį L. Kaziulionį V. Knašiaus krepšinio mokykloje, vėliau – Chomičiaus krepšinio mokykloje mane treniravo L. Šapkauskas. Ţinoma, daug laiko praleisdavau ir kieme su draugais. Kaip patekai į Klaipėdos „Alnis-subaru“? Kuo skyrėsi rungtyniavimas krepšinio

mokyklose ir šioje komandoje? Tai buvo mano pirmoji rimtesnė komanda, kuri tuo metu ţaidė Klaipėdos B lygoje. Uţėmėme 2 vietą. Į ekipą mane pakvietė draugas. Lygis buvo ţymiai aukštesnis, juk perėjau iš vaikų krepšinio į profesionalesnį, judresnį, taktiškesnį. Mokyklose nėra tokio supratimo, kiekvienas ţaidţia uţ save. Daug broko, savanaudiškumo. O klube visi pataria, pamoko, pati aplinka kiek draugiškesnė. Žinoma, iš pradžių buvo sunkoka, tačiau greitai pripratau (šypsosi,- aut. past). Daug padėjo tėvų skatinimai bei uţsispyrimas, valia. Tavo ţaidimo stilius. Tikrai ne savanaudiškas. Esu gynėjas bei puolėjas – mėgstu atlikinėti efektingus perdavimus bei mesti tritaškius metimus. Norėčiau patobulinti kojų darbą - po traumų jos tapo silpnesnės, o patobulinus pagerėtų gynyba bei šuolis.

cijauskas, Maiklas Dţordanas bei Lebronas Dţeimsas. Macas turi taiklią ranką, moka prasiverţti, yra kovotojas. Lebronas ţavi savo atletiškumu. Kodėl nesiekei aukštumų krepšinio aikštelėje, o pasirinkai politologijos studijas? Iš krepšinio nebūčiau išgyvenęs. Nebūčiau pasiekęs tokio aukšto lygio, tikriausiai kaţko trūksta (šypsosi,aut. past.). O politologija mane viliojo jau seniai. Kaţkiek paskatino ir betvarkė mūsų šalyje. Planuoji būti geru politologu, ţaidţiančiu krepšinį? Na, kad ir kaip būtų gaila, bet krepšinis liktų apleistas. O dėl politologijos... Krepšinis kol kas ţavi labiau. Sakoma, vienas lauke - ne karys. Vis tik manau, kad surinkę bendraminčius galėtume padaryti ką nors gero Lietuvai. Tačiau neatskleisiu ką (juokiasi,- aut. past.). Jurgita GRIGALAITYTĖ

Labiausiai patinkantis krepšinio elementas bei Tavo idealas. Manau, „dėjimai― ir komandinis ţaidimas. Krepšininkų idealų turiu net keletą: tai visų pamirštas Arvydas Ma-

Susipažinkime: aš – sveikas maistas Atkelta iš 5 psl. Koks Tavo mėgstamiausias? Na, pavyzdţiui, ţuvis. Ar kiti studentai maitinasi tinkamai? Manau, kad ne. Ypač gyvenantys bendrabutyje. O kuo jie minta? Keptomis bulvėmis, kuriose daug aliejaus, pusgaminiais

ir t.t. Ar daţnai valgai SMF kavinukėje? Valgau, bet retai, nes kainos yra didelės, atsiţvelgiant, kad tai yra universitete. Dėl to aš daţniau atsinešu sumuštinį ar ką nors, kad galėčiau tiesiog uţkąsti. ELIGIJUS, SNP-9 Ar studentai maitinasi svei-

kai? Žinoma, kad ne. Jie valgo tik „greitą maistą―. Ar tenka pietauti fakulteto kavinėje? Niekada čia nevalgau, nes kaina visiškai neatitinka paruošto maisto kokybės. Geriausia valgyti namuose. Kalbino Vaiva TIJŪNAITYTĖ


Koridoriaus interviu

5psl.

Susipažinkime: aš – sveikas maistas Pastaruoju metu visuomenėje labai išpopuliarėjo sveikos mitybos tema. Ir nors daţnai nesutariama, kokia yra teisingiausia sveiko maitinimosi formulė, kiekvienas eksperimentuoja savaip. O kaip maitinasi studentai, ir kaip jie suvokia sveiko maisto sąvoką, paklausėme jų pačių. IRMA, SG-10: Ką ţinai apie sveiką maistą? Sveikiausi produktai yra švieţi. Tai pat vaisiai, darţovės, kruopos. Ţodţiu, sveikas maistas yra tas, kuriame nėra kaţkokių konservantų, vadinamųjų „E― raidţių ir panašiai. Tau jis patinka? Žinoma, o kam gi nepatinka. O koks mėgstamiausias „sveikas“ patiekalas? Grikių košė. Kaip manai, studentų mėgiamos picos ir kebabai, tinka šiai maisto kategorijai? Žinoma, kad ne. O kodėl, Tavo nuomone, jie renkasi „greitą― maistą? Galbūt todėl, kad tas nesveikas maistas yra greičiau paruošiamas bei pigesnis. Ar valgai, pavyzdţiui, Mcdonald‘e? Ne, man ten maistas visiškai nepatinka. Kur maitiniesi per pietų

pertrauką? Tarp paskaitų aš visai nevalgau, nes tiesiog nenoriu ir man nereikia. Nors mano tėvai ir priekaištauja man, sako „valgyk, valgyk―, bet aš nenoriu. Jau geriau iš namų pasigriebiu kokį vaisių suvalgyti. BRIGITA, SG-8: Ką ţinai apie sveiką maistą? Dabar labai daug apie jį kalbama, jog reikia sveikai maitintis ir panašiai. Aš manau, kad sveikas yra ekologiškas maistas. Tokiuose produktuose nėra chemikalų arba jie nėra genetiškai modifikuoti. Ar visi studentai maitinasi sveikai? Nemanau. Yra nemaţai tokių, kurie domisi sveika mityba ir ją propaguoja, bet ne visi. Juk nuėjus į parduotuvę matyti, kad ekologiškas maistas gerokai brangesnis, o kaip ţinom, studentai neturi pinigų. Kuriai studentų daliai priklausai tu? Aš tarp tų, kurie stengiasi taip valgyti. Aš turiu ir

Kokie turėtų būti pietūs?

kaimą, ir sodą, todėl galime ir patys tų darţovių uţsiauginti, o tai yra puiku, nes tik tada gali ţinoti, ką valgai. Koks tavo mėgstamas patiekalas, atitinkantis sveiko maisto sąvoką? Visokios salotos. Aš jas labai mėgstu. Ar kada tenka valgyti fakultete? Ne, daţniausiai nebūna tiek paskaitų, kad reiktų valgyti. Tiesiog pavalgai prieš arba po paskaitų. Ką manai apie Vakarų šalyse paplitusią madą į mokslo įstaigą neštis pietų dėţutę? Tai nėra blogai, nes pats namuose pasigaminęs valgį, esi tikras, ką valgysi ir kokiu būdu jis yra pagamintas. AURELIJA, SV-8: Koks yra sveikas maistas? Tai darţovės, vaisiai, produktai be konservantų. O labai nesveika – pusgaminiai. Ar Tau patinka sveikai paruošti patiekalai? Taip, patinka. Nukelta į 4 psl.

Dirbantiems tiek fizinį, tiek sunkų protinį darbą, ypač studentams, pietūs yra labai svarbi dienos maitinimosi dalis. Todėl rekomenduojama rinktis švieţią, ką tik paruoštą maistą; ne keptus riebaluose, o ruoštus garuose patiekalus; vengti sunkiai virškinamo maisto ar perdirbtų produktų. Taip pat patiekaluose turi būti subalansuotas maistinių medţiagų kiekis, o maisto produktuose – pakankamai vitaminų ir kitų organizmui reikalingų medţiagų. Be to, nereikia persivalgyti – pavalgę neturėtume jausti sunkumo skrandyje. „Sveikas ir subalansuotas maistas gerina širdies, virškinamojo trakto funkcijas, užtikrina gerą nervų sistemos ir galvos smegenų veiklą, maţina riebalinių atsargų kiekį organizme, pagreitina gijimą traumų ar ligų atveju. Taip pat skatinamas geresnis raumenų atsistatymas po fizinio krūvio, stiprinami kaulai bei sąnariai, todėl aktyviai gyvenantiems ţmonėms ypatingai svarbu sveikai maitintis―, - tvirtina fiziologas–kineziterapeutas Regimantas Kičas. (www.sveikasmaistas.lt medţiaga). Parengė Vaiva TIJŪNAITYTĖ

O tu ar sveikai maitiniesi?


Iš pirmų lūpų

6psl.

Įspūdžiai apie KU ir studentišką gyvenimą Praėjo jau mėnuo, kai studijuoju KU ţurnalistiką. Ogi kiek daug jau įvyko: susipažinau su įvairiais žmonėmis – studentais bei dėstytojais. Patyriau nuotykių, kurie kartais ir nelabai malonūs. Studijuoti KU man patinka, nes tai buvo vienas iš mano tikslų. Gal nuskambės banalokai, bet profesiją tokia, kuri man prie širdies, todėl dabar esu visapusiškai patenkinta savo sprendimu. Bendrakursiai - labai kūrybin„Ilgiau nei kelioms minutėms ant viryklės paliktas maistas gali paslaptingai dingti, o po kiek laiko tu išvysti iš džiaugsmo švytinčius bei sočius kaimynų veidus.“

gos asmenybės, taigi, galime pasidalinti savo patirtimi. Dėstytojai - labai įvairūs ir įdomūs ţmonės. Aišku, kiekvienam studentui, kaip ir man, norėtųsi daugiau praktinių dalykų, bet, manau, tai bus ateityje. Mano nuomone, KU turi kuo didţiuotis, kadangi tai vienintelis universitetas Lietuvoje prie jūros. Juk gamta – tai įkvėpimo ir atgaivos šaltinis, kuris ypač reikalingas mums – ţurnalistams. Nors negyvenu bendrabutyje, o kasryt į paskaitas vaţinėju, nuoty-

Gyvenimas studentų bendrabutyje Sakoma, kad kiekvienas tikras studentas privalo pajausti gyvenimo bendrabutyje ypatumus - tik tada iš tiesų suvokiama, ką reiškia būti studentu. Jau nuo senų laikų ţodis „bendrabutis“ daugumai asocijuojasi su bemiegėm naktim, praleistom besilinksminant kambariokų apsuptyje, triukšmingais kaimynais, nuolatiniu judėjimu bei chaosu. Iš savo dar trumpos, tačiau smagios gyvenimo student ų b endrabutyje patirties galėčiau pasakyti, kad visa tai yra neabejotina tiesa. Pirmąjį kartą įžengus į šią studentų tvirtovę, pirmiausia į akis krinta ma-

ži, turbūt kone perpus mažesni nei namie, bendrabučio kambariukai, kuriuose, iš pirmo ţvilgsnio, labai nepatogiai susispaudę, vakarą leidţia keliolika studentų. Tačiau geriau įsiţiūrėjus suvoki, jog jie visi šiltai šypsosi, bendrauja, o erdvės trūkumo beveik nė nepastebi. Juk šalia linksmų kambariokų ir ant ţemės sėdėt nebaisu. Gyvenant bendrabutyje neišvengiamos ir bemiegės naktys. Jeigu pats nešvęsi iki paryčių, švęs kiti. Tačiau su tuo taip pat greit susitaikoma. Visada galima prisijungti prie linksmos kompanijos ir susirasti naujų draugų arba tiesiog nusipirkti patogius ausų kamštukus ir ramiai miegoti. Tad mitas, kad bendrabutyje gyventi ir mokytis neįmanoma, tikrai nėra teisingas.

kių tikrai netrūksta. Štai, kad ir vidurdienį išdauţtas automobilio, kurį palikau stovėti fakulteto kiemelyje, stiklas. Liūdna, bet taip atsitiko ne tik mano mašinai. Kiti ţmonės nukentėjo labiau, iš jų mašinos pavogta vertinga įranga. Laimei, iš manosios nieko nepaėmė, galbūt ir nelabai buvo ką imti, gi studentiška ir mašina. Kyla klausimas: ar saugu palikti savo automobilį fakulteto kiemelyje? Manau, kad ne... Bet, kaip sakoma, viskas gerai, kas gerai baigiasi. Dovilė CHOCKEVIČIŪTĖ, SŢ-10

Vis dėlto, išalkusiems studentams gyvenant vienoje patalpoje daţnai neišvengiami ir įvairūs juokingi nutikimai. Pavyzdţiui, ilgiau nei kelioms minutėms ant viryklės paliktas maistas gali paslaptingai dingti, o po kiek laiko tu išvysti iš dţiaugsmo švytinčius bei sočius kaimynų veidus. Gyvendamas kartu su kitais studentais bendrabutyje iš tiesų pajunti ką reiškia ne vien studijuoti, bet ir studentauti, o kasdien nutinkantys nauji nuotykiai puikiai praskaidrina alkaną studentų kasdienybę.

Eglė JUREVIČIŪTĖ, SŢ-10


Iš pirmų lūpų

7psl.

Sveikas, mielas drauge, Atleisk, kad taip ilgai Tau neatrašiau, bet tiesiog norėjau savo naująjį gyvenimą tvarkingai sudėlioti į lentynėles. Juk ţinai, aš jaučiu didelę atsakomybę dėl to, kad Tu mane suprastum teisingai. Atsimeni, sakiau, jog ţadu studijuoti Vilniuje. Deja, mano lūkesčiai neišsipildė. Rodos, egzaminus ganėtinai gerai išlaikiau, bet įstojau tik į laisvos minties ir jūros dvasios kupiną universitetą, t.y., Klaipėdos alma mater, ţurnalistikos specialybę. Pagyvensim - pamatysim, kokia mater (lot. motina) ir kokia alma (lot. maitinančioji) ši vieta man taps. Tikiuosi, badu nenumarins. Kol kas viskas labai primena mokyklą – didţioji dalis paskaitų vyksta klasėse, ku-

„Pagyvensim pamatysim,

rias dėstytojai pagarbiai vadina auditorijomis, kursiokai bei bendrabučio kambariokės

kokia mater (lot.

savo mąstysena vis dar primena vėjavaikius klasiokus. Bet iš kitos pusės ţvelgiant, kiek-

motina) ir kokia

vienas jų turi savotiško ţavesio, kuris skatina pamilti šį naują gyvenimą. Pavyzdţiui, dvi

alma (lot.

graţuolės ţemaitės, studijuojančios kartu su manimi. Viena iš jų - tiesiog rūpestingumo

maitinančioji) ši

įsikūnijimas, jei netyčia prasitari, kad tau šalta, paima už rankos, pradeda ją glostyti ir sakyti: ,,Vaikeli mielas, nesušalk‘‘. Arba esant gerai nuotaikai, visada ką nors dainuoja ir taip įdomiai straksi, na, ţinai, panašiai kaip tie vaikai, kuriuos mokytojai yra linkę vadinti gyvsidabriais. Prie viso to dar pridėk nuoširdţią šypseną, smulkutį kūną, išraiškingas ţydras akis, šviesius banguotus plaukus ir pamatysi, kad tai - tiesiog gyvas angelas liūdnojoje ţemėje. Kas keisčiausia, mūsų grupėje yra net septyni vaikinai (daţniausiai ţurnalistikos studijose jų populiacija neviršija trijų), o dar keisčiau yra tai, kad net penki iš jų turi visai gerą humoro jausmą. Tad per pertraukas, o kartais ir paskaitų metu būna linksma. Tau turbūt taip pat įdomu suţinoti, ką nors apie mūsų dėstytojus. Išreikšiu savo subjektyvią nuomonę ir pasakysiu, kad nesutikau dar nė vieno, kuris man visapusiškai patiktų kaip ţmogus, kurio misija - perduoti sukauptas ţinias arba bent jau duoti teisingą instrukciją. Pasigendu tų ţibančių akių, kurios sakytų – dėl šio dalyko verta gyventi. O juk paţinojau tokių mokytojų. Nors, ţinoma, yra keletas šaunuolių, kuriems ne vis vien, ar jo kalbos klausomasi, ar ne. Ką dar gero galėčiau apie juos pasakyti? Jie draugiški, nėra to siaubingo santykio „raganosis – skruzdėlė―, apie kurį pasakoja Tadas Vidmantas, savo filmuke ,,Ar verta tapti studentu Lietuvoje?‘‘. Beje, sau į pastarąjį klausimą atsakiau teigiamai, nes pagaliau supratau, kad jis nėra susijęs su tavo studijų vieta. Studentu gali būti ir negyvenamoje saloje, jei tik į kaţką giliniesi, bandai suprasti. Ne veltui gyvuoja pasakymas – gyvenimo universitetai. Tad, kadangi universitete dėstytojo ţibančiomis akimis dar nesutikau, imuosi ţodţių pateikimo magijos studijų pati. Ir vis dėlto esu patenkinta tuo, kad studijuoju Klaipėdoje. Ji panaši į uţutėkį, kuriame gyvenimas neskuba keistis. Čia pati aplinka man leidţia stabtelėti ir pasimėgauti praplaukiančia akimirka, juk ţinai, kaip aš tai mėgstu. Tikiuosi, kad Tau taip pat gera gyventi ir studijuoti čia, kur jūros dvasia nevarţo laisvų minčių.

Su graţiausiais linkėjimais nuo jūros kranto, Urtė Milkintaitė

vieta man taps. Tikiuosi, badu nenumarins.“


Pertraukos metu

8psl.

Smegenų mankšta Horizontaliai 1. Išlaisvino Džiną iš butelio 3. Nusivylusi namų šeimininkė 6. Kokteilis 7. Ţemė, apsupta vandens 11. Staigus puolimas 14. Tobula arba ... 16. Kramtomoji guma 17. Dizaineris Egidijus.... 19. Mirusių mylimųjų sielos (mitologijoje) 20. JAV valstija 21. Europos Sąjunga 22. ... Karenina 23. Sąnarių liga

T URI KLAUSIMŲ? M INČIŲ? P ASTEBĖJIMŲ? R AŠYK MUMS!

Vertikaliai 2.Poemos "Metai“ autorius 4. Mokslininko "kabinetas" 5. Egipto saulės dievas 8. Viešbutis Klaipėdoje 9. Si sistemos priešdėlis (10-9) 10. Muzikos žanras 12. Miestas Pietų Prancūzijoje 13. Mokslas apie mitus 15. Paukštis

ku.smf.sociumas@gmail.com

Juokai juokeliai Rytas. Atsikelia pirmakursis ir sako: -Na ką, į paskaitas. Antrakursis: -Miegam. Trečiakursis: -O gal alaus? Ketvirtakursis: -Degtinės... Penktakursis: -Metam monetą: herbas – alus, skaičius – degtinė, briauna – miegam, pakibs ore – į paskaitas! *** Vaikšto du studentai. Vienas pamato bandelę ir paspiria ją. Kitas prišoka: - Tu ką? Čia juk BANDE-

Redagavo: Virginija Samulionytė ir Valda Vagdarytė Maketavo: Dovilė Sobutaitė

LĖ!!! Tas atsako: - Pala, iki kampo nuvarysiu, tenai ir suvalgysim... *** Diskotekoje prieina vienas studentas prie studentės ir klausia: - Ką tu čia darai??? - Šoku. - Tai gerai, nes pagalvojau, kad elektra purto... *** Kalbasi du pagiringi studentai: - Kas šiandien? - Trečiadienis. - Prašyčiau be detalių, rudens ar pavasario semestras? *** Sėdi du fizikai pedagoginio valgykloje ir audringai

Sveikiname!!!! Rugsėjo 28 d. gimtadienį šventė Kristina Kazlauskaitė

Rašė: Vaiva Tijūnaitytė, Gintarė Dragūnaitė, Urtė Milkintaitė, Jurgita Grigalaitytė Pramogomis rūpinosi: Marija Rudzevičiūtė ir Jovita Lapinskaitė ku.smf.sociumas@gmail.com

aptarinėja kaţkokį uţdavinį. Pro šalį praeina ganėtinai įspūdingai atrodanti anglistė. Fizikai nutyla, palydi smailiais žvilgsniais… Po pauzės: - Ale tu matai, kaip įdomiai susigrupavo atomai!!! *** Du studentai sėdi kambaryje. Vienas: -Klausyk, ar nejauti ? Iš kaţkur šašlyku kvepia... -Durniau, nuimk musę nuo cigaretės...

Sveikiname Tave, Mieloji, su devynioliktu gimtadieniu! Su Meile, Olga ir Eglė

SŽ-9 grupė sveikina dėstytoją Rositą Uznienę apsigynus edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją!

Spalį savo 10 metų jubiliejų švenčia Komunikacijų katedra!

Norėdami pasveikinti draugus, rašykite į dovilesob@gmail.com

Sociumas - 2010 spalis  

Priešistorė. Pirmasis Klaipėdos universiteto Žurnalistų klubo bandymas leisti studentišką leidinį.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you