Page 9

www.kuxabladet.se

Vecka 36 2016

Kuxabladet 9

FAKTA: Ockelbo Vägförening Ordförande: Anders Lundström Vice Ordförande: Sune Källström Ledamöter: Leif Larsson Lars-Göran Eklund Åke Stark Ersättare: Anders Hillgren Christer Johansson

Vad gör man med vägavgiftspengarna?

På bilden ovan syns Hans Ledin, vägfogde

Framtiden för centrum? Sedan 2002 har Ockelbo Vägförening avtal med Ockelbo kommun gällande arbetet med och kring våra vägar. Kuxabladet har träffat Hans Ledin, vägfogde, för att få veta mera om deras arbete. -Såväl privatpersoner som kommunen kan vända sig direkt till oss vid funderingar. Exempelvis är det vi som håller i arbeten med snöröjning, asfaltering, skyltning, dagvattenbrunnar etc. Den enda vägen i centrala Ockelbo som vägföreningen inte bär ansvaret för är 272:an och sedan också sträckan längs Södra Åsgatan genom centrum. Dessa vägar har Trafikverket hand om. -Vi har blivit erbjudna att ta över även dessa, vilket hade varit bra men vi har inte resurser eller ekonomi att genomföra detta idag. Det skulle även vara en lång process innan det blir verklighet, säger Hans. I Ockelbo ska torget i centrum byggas om för att möta framtiden. Hur har det arbetet sett ut? -Vi var med tidigt och skissade, men sen hörde vi ingenting förrän allt var klart. Det verkar som trafiken kommit i andra hand, ska man göra något behöver man i första hand titta på trafikflödet vilket inte gjordes alls. I nuvarande plan kommer infarten till torget att enkelriktas och trafiken leds vidare upp mot perslunda, en del av vägnätet som Ockelbo kommun frånsagt sig huvudmannaskapet för redan 2002. Utfarten i en trevägskorsningen vid vandrarhemmet, där Perslundavägen möter Södra Åsgatan och även korsas utav en gång- och cykelbana. I Hans tycke ”Den sämsta korsningen i hela Ockelbo”. -Kommunen gjorde efter påtryckningar från oss med hjälp av en konsultfirma en enklare trafikutredning i våras vilken innehåller svåra brister. -Bland annat räknade man trafikflödet manuellt vid några tider och räknade ut medelvärdet. Vi såg till att NTF kom och gjorde en riktig mätning. Trafikflödesmätningen skedde vid infarten till torget och Perslundavägen under en veckas tid. Sammanlagt, om inget ändras, kommer 10000 bilar per vecka behöva passera den farliga trevägskorsningen. Perslundaskolan dubblade nyligen sin kapacitet genom att även inrymma mellanstadieklasserna i kommunen vilket även det bidrar till ökat trafikflöde.

Att Hans är kritisk till arbetet råder det inga tvivel om. Kuxabladet uppmanar honom att bidra med några konstruktiva tankar kring hur man skulle kunna gjort istället. -Vi borde fått sitta med från första början men fick inte ens remissen. Detta har planerats under en längre tid och under perioden fanns vandrarhemmet som ligger intill torget till salu; detta skulle kommunen naturligtvis passat på att köpa, det skulle förenkla arbetet och skapa mer yta. Kommunal mark finns även i slänten bredvid centrumhuset där idag en matvagn står placerad. Hans ifrågasätter behovet av den stora lekytan som planerats och funderar över vilka som bidrar mest till ett levande centrum; de som sitter och trivs eller de som faktiskt handlar? -Vårt centrum lever på tillgänglighet, det är a och o att kunna parkera och att handeln ska vara lättillgänglig annars åker kunderna hellre till Sandviken. Enligt en kommunal utredning finns 240 allmänna parkeringsplatser inom två minuters promenad från centrum, en siffra Hans anser att bör tas med en nypa salt. -Det finns ingen som släpar sina kassar upp till parkeringen vid perslunda eller ner till parkeringarna längs sjöängsvägen. Ockelbo vägförening har även lämnat synpunkter på den nya gång- och cykelvägsplanen som tagits fram utan att få några svar. -Vi har lämnat en remiss på det som gått obesvarad. -En akut åtgärd som behövs är att bredda den enkelriktade perslundavägen från norr. (backen bredvid fastighetsservice/underground red. anm.) Ungdomar har uttalat sig om att det är obehagligt att cykla där när bussarna kommer. Det första steget i gång- och cykelvägsplanen ser ut att bli en sträckning mellan Sjöängsvägen och Wij Trädgårdar. Arbetet inleds under nästa år. -Jag begriper inte hur man ur ett trafiksäkerhetsperspektiv kan prioritera detta framför exempelvis cykelbanor som kopplar samman säbyggeby i norra Ockelbo med samhället. Det finns redan gott om fina promenadstråk som leder till och från Wij Trädgårdar. Johan Beijer

Ockelbo Vägförening gör punktinsatser med renovering och underhåll av vägarna man har ansvaret för. Totala kostnader förra året: 1 074467 Vintervägunderhåll: 666431 Sandupptagning: 86106 Släntklippning: 35437 Dagvattenbrunnar: 31175 Asfaltering: 238752 Diverse underhåll: 11566 Gatuinventering: 25000 Skulle underhåll inte utföras stiger vägnätets totala kostnader med cirka 3203000 kronor under åren 2015-2020.

Frågor till Ockelbo kommun Många läsare har hört av sig med funderingar om framtidens centrum och även frågor om cykel- gångbaneplanen. Fler frågetecken uppstod vid intervjun med Ockelbo Vägförening. Kuxabladet har formulerat nedanstående frågor till Ockelbo kommun (1 september). På grund av att dessa involverar många inblandade hos Kommunen hälsar David Hedman, teknisk chef, att svar ej hinner inkomma före tidningens deadline men att de vill återkomma med svar i kommande nummer. -Hur har gruppen som gjorde utformningen utav torget sammansatts? -Vi har enligt uppgift från Ockelbo Vägförening fått veta att inte enda skrivelse nått dem gällande utformningen av torget. Borde inte Ockelbo Vägförening, som ansvarar för vägar som påverkas av dessa beslut, involverats i arbetet? -Hur kommer det sig att den enklare trafikutredning Ockelbo kommun genomförde genom WSP i april 2016 gjordes först EFTER att utformningen av framtidens centrum gjorts klar och presenterats till allmänheten? -Konsekvensanalysen av WSP beskriver södra åsgatan/perslundavägen som en riskzon. Det är en trevägskorsning med korsande gång och cykelbana, begränsad sikt och stor halkrisk under vinterhalvåret. Enligt en trafikflödesmätning gjord av NTF ska cirka 10000 fordon per vecka passera denna flaskhals. Vilka åtgärder planeras för att möta det ökade trafikflödet som framtidens centrum och utbyggnaden av Perslundaskolan genererar? Det har framkommit i redaktionens kontakt med både lekmän och sakkunniga att synpunkter som lämnats till kommunen beträffande cykeloch gångvägsplanen inte fått några formella svar. Det gäller bland annat ett förslag om att bredda den enkelriktade perslundavägen från norr som många ungdomar och föräldrar upplever som en trafikfarlig plats. Även prioriteringen av arbetsordningen ur trafiksäkerhetssynpunkt i den befintliga cykel och gångvägsplanen har ifrågasatts. Cykelbanor som kopplar samman säbyggeby i norra Ockelbo med resten av samhället efterfrågas av oroliga föräldrar som inte vill se sina barn på cykel längs väg 272 och ställer det mot behovet av fler cykelleder till Wij Trädgårdar. -Hur följer kommunen upp remisser eller frågor av detta slag? Finns det någonting som reglerar kommunens ansvar att inom en given tid svara på dessa? -Finns det någon risk att otydlighet ifrån kommunen, svaga tidsangivelser eller satsningar på kommunens egna vägar, påverkar angelägenhetsgraden i projekt innefattade av länstransportplanen och därmed riskerar att försena planerade arbeten längs trafikverkets vägar med flera år? Mattias Färnstrand Johan Beijer

Profile for KUXABLADET

Kuxabladet nr103  

Vecka 36, 2016 Ockelbo, Åmot, Jädraås Veckans Profil: Siw Persson

Kuxabladet nr103  

Vecka 36, 2016 Ockelbo, Åmot, Jädraås Veckans Profil: Siw Persson

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded