Page 1

gündem KÜTAHYA

30 Aðustos Mh.F.S.M. Bulvarý Beyaz Enerji Siteleri (Maliye Yaný) KÜTAHYA TEL-FAX:+90 274 216 23 16

H A F TA L I K S Ý YA S Ý G A Z E T E

07 MAYIS 2011 CUMARTESÝ YIL:13 SAYI:660

Tüysüz:”Ýþsizliðin Çözüm Adresiyiz”

Babasý gibi siyasetçi olan Hüseyin Tüysüz, seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor.

FÝYATI:0.75 TL

TARIM KREDÝ ÝÞ MERKEZÝ KAT:2 NO:9-10 KÜTAHYA TEL:223 15 96 FAX:216 19 20

NÝTELÝKLÝ ELAMAN YOK VTüm illerde seçimin nabzýný ölç meye çalýþan Haber Türk televiz yonunun canlý yayýnýnda konu þan KUTSO Baþkaný Güral,Kütah ya'da nitelikli iþ gücünün olmamasýna dikkat çekti.

VDP Kütahya Milletvekili Adayý Hüseyin Tüysüz:"Demokrat Parti gençlerin iþsizliðinin çö züm adresidir.Günümüzde en çýlgýn proje genç lere iþ alanlarý açmaktýr."dedi. 8Gediz,Simav,Pazarlar bölgesinde seçim çalýþmalarýný sürdüren DP Mil letvekili adayý Hüseyin Tüysüz:"Gediz'in de,Simav'ýn da, Pazarlar'ýn da kýsacasý Türkiye'nin en önemli sorunu iþsizliktir.Simav,Gediz,Emet bölgesi iþsizlik nedeniyle en çok göç veren yerlerin baþýnda SAY.5’DE

VHASSAS VÖZENLÝ VGÜVENÝLÝR VÇALIÞKAN VUYUMLU

8Geçtiðimiz günlerde Kütahya'da deðiþik saatler de canlý yayýnlar gerçekleþtiren Haber Türk TV'nin sabah kuþaðýndaki canlý yayýnýnda konuþan Kütahya Tica ret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nafi Güral,yaklaþan seçimler ve beklentiler ile ilgili düþüncelerini aktardý. KUTSO Baþkaný Nafi Güral canlý yayýnda yaptýðý konuþmada seçimin çok sakin geçtiðini söyledi.5’DE

BAÞKAN GÜRAL

VEKÝL HALKIN ÝÇÝNDEN ÇIKAR VCHP 1'inci sýra Milletvekili adayý Þeref Han:"Milletvekili halkýn içinden çýkar. Milletvekili düðününüzde gördüðünüz insandýr,milletvekili cena zenizde tabutun altýna girebilen insandýr."dedi.

E s n a f a H i l a l K a r t Ta n ý t ý m ý 8KÜTESOB'a ziyarette bulunan MHP Milletvekili a daylarý,Kütahya ile ilgili projelerini ve esnaf için düþün dükleri Hilal kartý anlattýlar.MHP Kütahya Milletvekili a daylarý geçtiðimiz hafta Kütahya Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði'ne verilen sabah kahvaltýsýnda konuk oldu.Ýl Baþkaný

Kamil Konya ve bazý parti yöneticilerinin katýldýðý kahvaltýlý toplantýda MHP Kütahya Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Alim Iþýk,Ahmet Ýça, Önder Kýcýroðlu, Mehmet Armut ve Osman Barut projeleri ve hedefleri ile ilgili konuþmalar yaptýlar.KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit ve bazý oda baþkanlarýnýn da hazýr bulunduðu kahvaltýlý SAY.5’DE

HERKESÝN BÝR ÝÞÝ VARDIR... BÝZÝM ÝÞÝMÝZ; ESTETÝÐÝ GÜÇLE, KALÝTEYÝ GÜVENLE BÝRLEÞTÝRMEK...

8Nitelikli çözümler 8Farklý alternatifler 8Sistemli çalýþmalar 8Pratik uygulamalar 8Yüksek standartlar 8Ve parlak umutlar

okcu.hasan@gmail.com

DEMOKRASÝ BU MU? Kütahya artýk yenilik,geliþim ve deði þim istiyorsa kendisinde de birþeylerin deðiþmesi gerektiðini anlamalý.Geçtiðimiz günlerde seçimin nabzýný tüm illerde tutmaya çalýþan Haber Türk televizyonu Zafer meydanýnda halkla röportajlar yaptý. Çalýþmýþtýr veya çalýþmamýþtýr,beðenirsiniz veya be-ðenmezsiniz ama vatandaþlarýn nabzýný tutmaya çalýþan Haber Türk canlý yayýnýnda siyaset yapmaya,AK Parti'yi kara lamaya kimsenin hakký yok.Gözlerimle gördüðüm bir ola yý sizlere anlatmak istiyorum.Sabah kuþaðý canlý yayý nýnda programa alýnan konuklarla Kütahya'nýn havasý koklanmaya çalýþýlýrken,öðleden sonraki canlý yayýna tüm partiler bizzat kendi adamlarýný gönderip, onlarý halk gibi göstererek AK Parti'yi topa tuttular.Ben bunun adýna demokrasi demiyorum. Artýk siz ne derseniz deyin.

ÞÝMÞEK ÇAKACAK MI? Kütahyaspor'da önemli geliþmelerin olduðunu öðren dim.Kütahya'da hatýrý sayýlýr ve kendi sektörlerinde marka olmuþ iþ adamlarýnýn bir araya gelerek gizli bir toplantý yaptýklarý ve Kütahyaspor adýna önemli kararlar aldýklarý söyleniyor.Bu toplantýnýn sonrasýnda Kütahyaspo r'un profesyonel lige çýkacak bir yönetime sahip olacaðý gelen bilgiler arasýnda yer aldý.Toplantýda kimler mi varmýþ? Baþkan Ahmet Tekdemir,Tuncer Kýrdar,Ercan Özçýnar, Ali Kongu,Ramazan Yýldýrým,Raþit Arkaç,Mustafa Öz demir,Osman Baþ,Abdullah Þirin.Eðer bu isimler bir araya gelirse Kütahyaspor yeniden çakmaya devam eder.

www.kirdar.com.tr 0274 265 22 50 www.artwin.com.tr 0274 249 42 42 www.artminacam.com.tr 0274 249 42 42

8Kütahyalý Ýþadamý Ýsmet Güral, Türkiye ile Avusturya arasýndaki ticari ve ekonomik iþbirliði imkânlarýnýn arttýrýlmasý amacýyla TOBB ve DEÝK koordinasyonuyla Avuturya'ya düzenlenen gezide Cumhurbaþkaný Abdul lah Gül'ün heyetinde yer aldý.Baþarýlý iþadamý Ýsmet Güral,Cumhurbaþ kaný Gül'ün Avusturya'ya düzenlediði gezi heyetinde Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu(DEÝK) Türk-AB Ýþ konseyleri Koordinatör Baþkaný ve Türk-Macar Ýþ Konseyi Baþkaný ve Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Turizm Meclisi üyesi sýfatlarýyla yer aldý. TOBB ve DEÝK koordinasyonuyla gerçekleþtirilen gezi,2-4 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilirken,gezinin Türkiye -Avusturya arasýndaki ticari ve ekonomik iþbirliði imkânlarýnýn artýrýlmasý amacýyla gerçekleþtirildiði öðrenildi.Resmi ziyaret vesilesi ile DEÝK/ TürkAvusturya Ýþ Konseyi ve karþý kanat kuruluþu Avusturya Federal Ekono mi Odasý (WKÖ) iþbirliðinde, 3 Mayýs 2011 tarihinde Viyana'da iki ülke iþadamlarý bir araya geldi veTürk-Avusturya Ýþ Forumu düzenlendi.5’DE

HASAN OKÇU

BAKANLIK ÝSTEYELÝM Önümüzdeki Salý günü Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ilimize gelecek.Miting prog ramý için Kütahya'ya gelecek olan Baþbakan Erdoða n'dan artýk anlamlý isteklerde bulunmalýyýz. Miting meydanýnda "Kütahya seninle gurur duyuyor" gibi öven deðil, "Kütahya Bakan istiyor" gibi anlamlý dövizlerle hakký mýzý aramalýyýz.

“DAÝMA ÝLERÝ”

AV. ÞEREF HAN

20

1000 adet RENKLÝ Kartvizit

.00 TL

223 06 00

C umhuri ye t C add esi Av cý l ar Ý þha ný Ka t: 4 N o:6 3 K Ü TAH Y A

Güral,Gül'ün gezi heyetinde

B A Þ YA Z I

ESNAF MECLÝSE GÝRDÝ Kütahya Belediye Meclisi'nde vekillik için istifa eden Aysel Yükselener ve Ahmet Samu Kutlu'dan sonra öðretmenlik mesleðine geri dönme kararý alan Ayfer Yýldýrým'ýn da istifa ettiðini öðrendim.Esnafý her platformda koru maya,kollamaya ve tanýtmaya çalýþan Kütahya Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði Baþkaný Ýbrahim Yiðit'e son istifadan sonra meclis yolu göründü. Kapýsý çalan herkesi anlamaya ve dinlemeye özen gösteren,esnafa itibar kazandýrmaya çalýþan Baþkan Yiðit artýk esnaflarýnýn hak kýný Belediye meclisi üyesi olarak savunabilecek.Baþ kan Yiðit,göreve geldiðinden beri geliþim ve deðiþim için çaba ladý ve bir aþama daha kaydetti ve kararlý adýmlarýný de vam ettirmiþ oldu. Baþkaným tebrikler, yolun açýk olsun…

8CHP Kütahya 1'inci sýra milletvekili adayý Av.Þeref Han geçtiðimiz günlerde merkezde ve merkeze baðlý bazý mahallelere seçim gezileri gerçekleþtirdi. Merkezde Atatürk Bulvarý ve Sev gi yolunda esnaflara ziyaretler de bulunan Þeref Han,daha sonra merkeze baðlý Aðaçköy, Siner ve Ýkizhüyük mahallelerinde halk ile bir araya geldi. DEVAMI 5’DE

CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL VE ÝSMET GÜRAL

DEMOKRAT PARTÝ AÞAÐI ÇARÞIDA

KAMÝL KONYA

ANNELER SABRIN SEMBOLÜ

8MHP Ýl Baþkaný Kamil Konya anneler günü ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada:"Cennet anne lerin ayaklarý altýndadýr."dedi.Ýl Baþkaný Kamil Konya parti binasýn da yaptýðý açýklamada: "Hayata gözümüzü açtý ðýmýz andan itibaren; sevgi dolu yüzü,muazzam merhameti S.5’DE

8Demokrat Parti Kütahya Ýl Baþkaný Atila Palangalý, milletvekili adayý Servet Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Beyazay Derneðini ve aþaðý çarþýda eski bazý DP'lileri ziyaret ettiler. Ýlk ziyaret Beyazay Derneði'ne gerçekleþtirilirken, Dernek Baþkaný Hüseyin Sarý derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. DP Ýl Baþkaný Atila Palangalý ve milletvekili adayý Servet Bilgin ise:"DP her zaman engelli, kimsesiz, fakir fukara vatandaþlarýn sorunlarýyla ilgilenmiþ, onlara yaþama sevinci verecek düzenlemelere imza atmýþtýr. Biz Demokrat Parti Kütahya teþkilatlarý olarak, milletvekili adaylarý olarak her zaman sizlere destek olacaðýz. Beyazay Derneði olarak sizler gü zel þeyler yapma çabasýndasýnýz." S.5’DE

Nil Karaibrahimgil

Özgür Kýz GELÝYOR 8Özgür kýz adýyla ün lenen ünlü sanatçý Nil Ka raibrahimgil Kütahya'ya geliyor.Sabancý Holding tarafýndan Sabancý Baharý 2011 etkinlikleri çerçevesinde ilimize ge lecek olan Nil Karaibra himgil sevilen þarkýlarý ný öðrenciler ve Kütahyalý lar için okuyacak.13 Mayýs 2011 Cuma günü ilimizde organize edilecek olan Sabancý Baha rý 2011 programý iki ayrý bö lüm halinde organize edilecek. SAYFA 5’DE

K Ü TA H YA ' D A M A C A R K O N S E R Ý 8Macar sanatçý Kalman Balogh ve Çigan San tur Grubu,11 Mayýs 2011 tarihinde ilimizde bir konser verecek.Macar sanatçý Kalman Balogh ve Çigan Santur adlý müzik grubu,Türkiye turnesi kapsamýnda 11 Mayýs'ta Kütahya'da konser ve recek.Ana sponsorluðunu Macaristan Dýþiþleri Ba kanlýðý'nýn üstlendiði turneye,Türkiye'nin Maca ristan Fahri Konsoloslarý Ýsmet Güral ve Baha eddin Nakiboðlu ile Kocaeli Sanayi SAY.5’DE

ÝBRAHÝM YÝÐÝT

S ö z l e r Tu t u l m u y o r MURAT DURAN Servi Mh.Derbent Sok.No:7 (Tansaþ Aralýðý) KÜTAHYA

TEL: 216 40 99 SEVGÝNÝZÝ TAÇLANDIRMAK ÝÇÝN BEYAZ BÝR SAYFA AÇIN..

ÝNÞAAT TAAHHÜT TÝCARET LÝMÝTET ÞÝRKETÝ R

Menderes Cad.Mevlana Apt. No:48 KÜTAHYA TEL:226 05 04 FAX:224 66 29 www.secyapi.com

8Haber Türk TV'nin canlý yayýn konuðu olan KÜTES OB Baþkaný Ýbrahim Yiðit, seçim öncesi verilen sözlerin seçim sonrasý unutulduðundan yakýnarak:"Esnafa verilen söz ler tutulsun."dedi.Ýl il dolaþarak seçimin nabzýný ölçmeye çalý þan Haber Türk Televizyonunun canlý yayýnýna konuk olan Kütahya Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birliði Baþkaný Ýb rahim Yiðit,siyasilerin verdikleri sözleri tutmasý gerekti ðini söyledi.Yiðit canlý yayýnda yaptýðý konuþmada 5’de


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 2


3:3.QXD 09.05.2011 10:05 Page 1

KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 3

DUYGUSAL OLABÝLMEK ÖNEMLÝ VKadýna yönelik þiddet konferansýnda konuþan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi,ailede önemli olanýn çok para ya da farklý þeyleri paylaþabilmenin deðil, duygusal olabilmek olduðunu söyledi.

BOÐAZDA BULUÞTULAR 8Ýstanbulda yaþayan Kütahyalýlar, Kütahya Ýlinden Yetiþen ler Derneði'nin kuruluþunun 60. yýlý etkinlikleri bünyesinde, Ýstanbulun tarihi ve görsel dokusu içinde yat turuna katýldý lar. Hava muhalefetine raðmen etkinliðe teþrif eden ve Ýstanbul'da yaþayan Kütahyalýlar, boðazýn tarihi ve görsel dokusu içinde güzel bir gün geçirdiler.Halk müziði sanatçýsý Emel Örgü n'ün de geziye katýlmasý ve kendine has yorumlarýyla okuduðu neþeli türküler geziye ayrý bir hava ve renk kattý.Hisarlý Ahmet'in der lediði ve oðlu TRT saz sanatçýsý Mustafa Hisarlý'nýn notaladýðý "Ay Ýstanbul sen bir hanmýsýn" türküsü ise büyük bir alkýþ aldý. Üç saatlik gezinin nasýl geçtiðini anlayamayan Ýstanbul'daki hemþehrilerimiz,KÝYD Ýstanbul þubesine teþekkürleriyle be raber gezinin tekrarýný ve daha uzun süreli olmasý dileklerini de belirtiler.Geziye katýlanlar arasýnda KÝYD’nin bir dönem Genel Baþkanlýðýný yapmýþ ve derneðe maddi manevi büyük katkýlarý olan Ahmet Özaðarý, Mustafa Hisarlý, Doç.Dr. Mesut Baþak, Doç.Dr. Ali Kaptan, YMM Rafet Kalkan, Emekli Orman Müh. Memduh Uysal, ÝSFALT Teknik Ýþler Genel Müdürü Ah met Demiralp,Güral Kiremit Ýstanbul Sorumlusu Cengiz Gümüþ kar,Tamsa Genel Müdürü Ali Yýldýz,Sanayici ve Ýþadamý Mus tafa Sayý,hakem hocasý Ömer Sülün ve Emel Örgün'ün eþi Ahmet Kurt'da vardý.

B E YA Z AY S E V G Ý E V L E R Ý N D E 8Yardým faaliyetleri ile göz dolduran Kütahya Beyazay Derne ði geçtiðimiz günlerde Sevgi Evleri çocuk yuvasýna bir ziyarette bulundu. Baþkan Hüseyin Sarý, yaptýklarý ziyarette çocuklar hakkýnda kurum yöneticilerinden bilgi aldýklarýný belirterek :"Çocuk yuvamýz çok modern ve donanýmlý bir hale getirilmiþ. Çocuklarýmýza bir aile sýcaklýðýnýn verildiði bir ortam oluþturulmuþ.Devletimize ve tüm yetkililere teþekkür ederim." dedi. Baþkan Sarý bundan sonraki süreçte huzurevi,engelli okullarý ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret edeceklerini söyleyerek :"Engelli ve engelsiz vatandaþlarýmýz için çalýþma yapacak tüm STK ile iþbirliðini hazýrýz."dedi.

8Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Saðlýk Tesisleri Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ve Halka Eðitim Kültür Sanat ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Belediye Kültür Sarayý'nda düzenlenen konferansta toplumda kadýnýn güçlendirilmesi ve kadýna yönelik þiddet konularý ele alýndý. Konferans ta aile içi þiddetin kaynaðýnýn araþtýrýlmasý gerektiðini söyleyen Kütahya Valisi Kenan Çiftçi:"Kütahya'da da öðrencilere yönelik bir anket yaptýrdýk. Anket sonuçlarýna göre, ailelerde yüzde 70 civarýnda iletiþimin olmadýðýný fark ettik. Ýletiþimsizliðin de farklý iliþkilerinin olduðunu gördük. Bunun da en uç noktasý boþanma. Ailede önemli olan birlikte olabilmek, birlikte zaman geçirebilmek, çok para ya da çok farklý þeyleri paylaþabilmek deðil, duygusal olabilmektir.Bu çocuklarýnýza karþý da eþinize karþý da ayný. Yapýlan bu çalýþmalarda hem kadýnlarýmýz hem de erkeklerimizin kendilerinin ne olduðunun farkýnda olmadýðýný gördük."dedi. Ailede sevginin oluþturulabilmesi için güzelliklerin ön plana çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden Çiftçi:"Ailede en büyük sorunlarýndan biri bireylerin birbirlerini dinlememeleridir. Ne kadýnlar kocalarýný, ne de kocalar kadýnlarýný dinliyor. Ailede yenilenme olmadýðý zaman kopukluklar baþlýyor ve sona doðru yaklaþýlýyor. Dolayýsýyla insanlar aile içi iletiþimi kurmayý baþarmalý. Aþk ve sevgi, insan ömrünü uzatýr. Biz bunu baþka þeylerde arýyoruz. Eþimizi ve çocuklarýmýzý sevdiðimiz zaman baþka bir þey aramamýza gerek yok. Ýnanýyorum bu seminer ve konferanslar sayesinde Kütahya'da hiçbir kadýnýmýza, erkeðimi ze,kýzýmýza fiske vurulmadan mutlu bir aile yaþantýsý devam eder. Çünkü Kütahya mutlu bir aile. Bunun daha ileriye götürülmesi adýna bu tür projeleri yapan derneklere, kiþilere ve þahýslara teþekkür ederim. "dedi. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Kamil Türkmen ise günümüz toplumlarýnda geliþmiþlik düzeyine bakýlmaksýzýn kadýna þiddet ve kadýnýn toplumsal statüsünün geliþiminin devletlerin baþlýca sorunlarý arasýnda yer aldýðýný belirtti. Konferans, Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmaný Dr. Sultan Aysun Kocacan'ýn "Meme ve Servis Kanseri", ayný hastanenin Psikiyatri Uzmaný Dr.Gülsev Yavuz'un "Kadýna Yönelik Þiddet", Halka Eðitim Kültür Sanat ve Dayanýþma Derneði temsilcisi Avukat Hediye Türkol'un "Kadýn Haklarý", Ýl Saðlýk Müdürlüðü Obezite Birimi Sorumlusu Uzman Diyetisyen Aylin Sayan'ýn"Saðlýklý Beslenme" konulu sunumlarýyla sona erdi.

KENAN ÇÝFTÇÝ

ÇÝFTÇÝLERE EÐÝTÝM GEZÝSÝ 8Kütahya ilinde meyveciliðin geliþtirilmesi ve çiftçilere alternatif gelir kaynaðý oluþturmaya yönelik uygulamalý meyve bahçeleri tesis edilerek bölge halkýnýn refah seviyesinin artýrýlmasýný saðlamak amacýyla Isparta Eðridir Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsüne bir gezi düzenlendi. Kütahya Ziraat Odasý ve Ýl Tarým Müdürlüðü organizasyonuyla gerçekleþtirilen geziye Kütahya Vali yardýmcýsý Metin Selçuk, Ýl Tarým Müdürü Altuð Atalay, Ziraat Odasý Baþkaný Ömer Demirtaþ, Çey Þube Müdürü Mustafa Kurt ve þube teknik personeli ile merkeze baðlý köylerden yaklaþýk 100 kiþilik çiftçi ve muhtar grubu katýldý. Ýl Tarým Müdürü Altuð Atalay, teknik uygulamalarýn ve geliþen teknolojilerin yerinde görülmesinin ilimizde yapýlan ve yapýlacak olan meyvecilik yatýrýmlarý açýsýndan önemini vurgulayarak, geziye katýlan tüm çiftçilere teþekkür etti. Kütahya'dan giden heyete Eðridir Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü'nün yapmýþ olduðu faaliyet ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verilirken, Kütahyalý çiftçiler ile karþýlýklý bilgi alýþveriþi gerçekleþtirildi. Tarým Ýl Müdürü Altuð Atalay; Tarým Ýl Müdürlüðü ve Kütahya Zýraat Odasý iþbirliði ile gerçekleþen bu eðitim gezilerinin devam edeceðini, çiftçilere yeni teknikleri ve üretim metodlarýný öðretmek için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi.

ANNE HERÞEYE KATLANIR VAK Parti Merkez ilçe Baþkan Yardýmcýsý Eferimoðlu: "Günümüzde Batýnýn içine düþtüðü çýkmazdan ibret alýp, kadýna ve aileye sahip çýkmak zorundayýz. Çünkü aile gerçekten cemiyetin temelidir.Ancak aileyi kurtaran top lumlar ayakta kalabilir."dedi.

F.EFERÝMOÐLU 8AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yarndýmcýsý Fatma Eferimoðlu partisi adýna Anneler günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada Türkiye'de anneler günü kutlamalarýnýn 1955 yýlýn-

da baþladýðýný hatýrlatarak:"Her Anne çocuðunu aylarca karnýnda taþýr, sonra onu bin bir güçlükle dünyaya getirir. Her türlü ihtiyacýný gidermek için akla hayale gelmez sýkýntýlara, fedakârlýklara katlanýr. Çocuklarýnýn iyiliklerini her zaman kendi menfaatlerine tercih eder. Onlarýn sevinçleri ile mutlu, üzüntüleri ile periþan olur. Bütün bunlarý düþünmek bile çocuklarýn annelerine karþý yerine getirmek durumunda bulunduklarý görevlerinin ne kadar önemli olduðunu gösterir. Dinimizde anneye büyük deðer vermiþ "Cennet Annelerin ayaklarý altýndadýr" diyerek kadýnýn, annenin gerçek yerini ortaya koymuþtur. Peygamberimiz (s.a.v) Cebrail bana gelerek dedi ki; "Anne babasýndan her ikisi veya onlardan biri yanýnda ihtiyarlar da onlarýn yüzü suyu hürmetine Cennete giremeyen evladýn yüzü yerlerde sürünsün" dedi, bende âmin dedim buyuruyor."dedi. Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Eferimoðlu son olarak:"Bugün bütün toplumlar ýsrarla ailenin yeniden güçlendirilmesini, annenin ve çocuklarýn korunmasýný, hiçbir sebep ve bahane ile ailenin þefkat ve himayesinden mahrum býrakýlmamasýný savunmaktadýrlar. Günümüzde Batýnýn içine düþtüðü çýkmazdan ibret alýp, kadýna ve aileye sahip çýkmak zorundayýz. Çünkü aile gerçekten cemiyetin temelidir. Ancak aileyi kurtaran toplumlar ayakta kalabilir. Bu vesile ile AK Parti teþkilatlarý olarak hayattaki tüm Annelerimizin Anneler gününü kutluyor, hayýrlý ve saðlýklý ömürler diliyoruz."dedi. Fatma Eferimoðlu'na düzenlediði basýn toplantýsýnda Aynur Koçuk Mercan ve Emel Yýldýrým eþlik ettiler.

SÝZ HERÞEYE DEÐERSÝNÝZ, ÇÜNKÜ HEP YANIMIZDASINIZ. TÜM ANNELERÝN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 4

Yaþamýmýzýn ilk anýndan

KÜTAHYA’DA

YA Z I YORUM

baþlayarak bizleri sevgi, þefkat ve ilgiyle büyüten annelerimiz,

Mehmet Hatipoðlu SÖZÜNDE DUR Belediye Baþkaný Mustafa Ýça seçim öncesi Sevgi Yolu es nafýna bir söz vermiþ.Sizin istediðiniz saatlerde araçlar ihtiya cýnýz olan mallarý býrakacaklar demiþ.Seçildikten sonrada saat yedi ila dokuz arasýnda caddeye araçlarýn girmesine müsaa de etmiþ.Cumhuriyet caddesi esnafý,Kütahya olarak bu saat lerde dükkânýmýzý daha yeni açýyoruz,biraz saatlerin zamaný ný daha ileriye alýrmýsýnýz deyince, belediye meclisinin kararý var,diyerek bizi azarladý dedi.Bunu anlatan esnaf arkada þým, Baþkanýn bu tavrýný AK Parti zarar olarak çekecek. AK Partiden baþkana bir dur diyen çýkmalý diye düþünüyoruz dedi. Bende bir gazeteci olarak halkýmýn ve esnafýmýzýn derdini köþeme taþýdým. Bakalým baþkanýmýz ne diyecek. BÝZÝ DE ÇIKARIN Haber Türk TV seçim otobüsü Kütahya'ma geldi. KUTSO Baþkaný Nafi Güral konuþmacý olarak katýldý.Canlý yayýnda Nafi Bey,Kütahya'da iþsizimiz yok mesleksiz insan çok diye konuþtu.Öðleden sonraki zamandaki canlý yayýnda CHP Kütah ya Milletvekili Adayý Av.Þeref Han, Haber Türk'ün programýna konuk olmak ve Nafi beye cevap vermek istedi.Kütahya'mýn gençleri iþsizlikten kýrýlýyor deyince,Haber Türk TV programýna alýnmadý.AK Parti yanlýsý TV Kanalý olarak Haber Türk'ü suç layan Sayýn Han,canlý yayýnda TV yetkilileri ile tartýþtý. Böylece Kütahya'm da ilk defa misafir bir TV kanalýnda ki tartýþmaya halkým þahit oldu. BAKANIMIZ OLSUN Dokuz yýldýr AK Parti iktidarýna koþulsuz destek veren Kütah yalým bu seçim sorasý bari Kütahya milletvekillerinin birisine bakanlýk verilsin diyen esnaf dostum haklýmý haklý. Selami Özatað ismindeki Menderes Caddesi esnaflarýndan hemþe rim, benim halkým destek veriyor,AK Parti ve Baþbakan Kütahya zaten bizden diyerek bakanlýk vermiyor.Kimse de sesini çýkarmýyor.Ben durdum duramadým,sayýn baþbakana mektup ya zarak Kütahya'ma bakanlýk istedim.Bu seçim sonrasý bakanlýk þehrime verilmezse,bir daha hiç alamayýz.Onun için baþba kan þehrimize geldiðinde bizler mutlaka bakanlýk istemeliyiz. Kütahya'mdan bir kiþi çýkarak ilk defa bakanlýk isteðini yüksek sesle dile getiriyor.Saðol Selamicim.Ýnþallah senin iste ðin olur da Kütahya'm kazanýr. BÝR MESAJ DAHA Mesajlarýnýz akýyor desem, yeri var. Not aldýklarýmý yetkililere ileteceðime söz veriyorum.Birisini Belediye Baþka nýmýz Mustafa Ýça'ya söylememi istiyor.Çöp konteynýrlarýný temiz leyen ve caddelerimizi süpüren çöpçüler, yollarda, evlerimi zin önünde çok çöp býrakýyorlar.Baþkanýmýz veya belediye yetkilileri bir görsün o zaman hak verecekler.Okuyucum daha çok yazmýþ ama bu kadarýný yazýyorum.Gazeteciliðin güzel yaný bu.Herkesin dert ortaðý olduk.Bir þey söyleyeyim. Gündem hep yanýnýzda olacak e-mail:btv_hatipoglu@mynet com

ayný zamanda ilk öðretmenlerimizdir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, toplum yaþantýmýzda bizlere kazandýrdýklarý tüm deðerler için onlara sonsuz teþekkürlerimizi, en derin sevgi ve saygýlarýmý sunarýz. KÜTAHYA GÜNDEM GAZETE REKLAM VE MATBAACILIK HÝZMETLERÝ Cumhuriyet Caddesi Avcýlar Ýþ Merkezi Kat:4 Tel:223 06 00-224 80 08 KÜTAHYA

KONGRE ÝLANI

KONGRE ÝLANI

KÜTAHYA GALATASARAYLI TARAFTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI'NDAN Derneðimizin olaðanüstü genel kurul toplantýsý 24 Mayýs 2011 Salý günü saat 20.30'da Kuruu Restaurant Ata türk Bulvarý Kütahya adresinde aþaðýdaki gündem maddeleri dâhilinde yapýlacaktýr.Toplantýda yeterli çoðunluk sað lanamadýðý takdirde ikinci toplantý 31 Mayýs 2011 Salý günü ayný yer ve ayný saatte çoðunluk aranmaksýzýn yapý lacaktýr.Tüm üyelerimize ilanen duyurulur. YÖNETÝM KURULU

KÜTAHYASPOR KULÜBÜ DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI'NDAN Derneðimizin olaðanüstü genel kurul toplantýsý 23 Mayýs 2011 Pazartesi günü saat 18.00'de S.L.Ý Sosyal Tesisle ri Kütahya adresinde aþaðýdaki gündem maddeleri dâhilin de yapýlacaktýr.Toplantýda yeterli çoðunluk saðlanama dýðý takdirde ikinci toplantý 30 Mayýs 2011 Pazartesi günü ayný yer ve ayný saatte çoðunluk aranmaksýzýn yapý lacaktýr.Tüm üyelerimize ilanen duyurulur. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM : 1-Açýlýþ ve yoklama 2-Divan Heyetinin seçimi 3-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý 4-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Kurul Delegelerinin seçilmesi 5-Dilek ve temenniler 6-Kapanýþ. KÜTAHYA GÜNDEM-660

GÜNDEM : 1-Açýlýþ ve yoklama 2-Divan Heyetinin seçimi 3-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý 4-Derneðimizin feshinin görüþülmesi 5- Kapanýþ. KÜTAHYA GÜNDEM-660

gündem KÜTAHYA

H A F TA L I K S Ý YA S Ý G A Z E T E

07 MAYIS 2011 CUMARTESÝ YIL:13 SAYI:660 YAYIMCI Kütahya Gündem Gazete Reklam ve Matbaacýlýk Hizmetleri Adýna Hasan OKÇU BASIMCI Ekspres Matbaasý Ekspres Matbaacýlýk ve Madencilik Ltd.Þti. SAHÝBÝ Kütahya Gündem Gazete Reklam ve Matbaacýlýk Hizmetleri Adýna Hasan OKÇU SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hasan OKÇU YÖNETÝM YERÝ Cumhuriyet Cad.Avcýlar Ýþhaný Kat:4/63 KÜTAHYA Telefon: 0 274 223 06 00 Tel-Fax:0 274 224 80 08 WEB:www.kutahyagundemgazetesi.com e-mail:okcu.hasan@gmail.com BASIM YERÝ Menderes Bul.Ata Apt.A Blok Bodrum Kat KÜTAHYA KÜTAHYA GÜNDEM GAZETESÝ YEREL SÜRELÝ BÝR YAYINDIR

Dünyanýn en zor fakat en kutsal görevini üstlenen ve varlýklarýyla yolumuzu aydýnlatan, yüreðimizi ýsýtan tüm annelerin Anneler Gününü kutluyor, tüm annelerimize toplum yaþantýmýzda bizlere kazandýrdýklarý tüm deðerler için sonsuz teþekkürlerimizi, sevgi ve saygýlarýmýzý sunarýz.


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 5

Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý.. VEKÝL HALKIN ÝÇÝNDEN ÇIKAR Halk tarafýndan yoðun bir ilgi ile karþýlanan Av.Þeref Han, ziyaret ettiði yerlere bir ay önce yine geldiðini ve destek istediðini belirterek:"Sað olun, var olun. Beni birinci sýraya getirdiniz. Diðer sýralara da yine Kütahya'nýn yetiþtirdiði çok kýymetli evlatlarýný getirdiniz. Bunun bir sonucu var. Biz halkýn vekili olacaðýz. Biz bir daha ki dönem yeniden milletvekili olmak istiyorsak sizin isteklerinizi yani halkýn meþru beklentilerini karþýlamamýz gerekiyor. Bizi diðer partilerden ayýran bu özelliðimizdir. Bizleri bir genel baþkan seçmedi, bizleri halk seçti ve yine halk isterse meclise gideceðiz. Ýþte bunun sonucunda da bizim tek hesap vereceðimiz yer, genel baþkan veya genel baþkan yardýmcýsý deðil halk olacak."dedi. Þeref Han, Kütahya'nýn geçen dönem iktidara 6 ve bitmek üzere olan dönemde 5 vekil verdiðini hatýrlatarak:"Kütahya'mýz milletvekili verdi ama bizim bahsettiðimiz milletvekilliði bu deðil. Meclise kapýsýndan girip, Kütahya'yý unutan, somut projeler üretmeyen insanlar sizin vekiliniz olmazlar. Bu yüzden biz halkýn vekiliyiz diyoruz. Milletvekili halkýn içinden çýkar, halkýn sorununu bilir, halkýn sýkýntýsýný kendi sýkýntýsý sayar. Milletvekili düðününüzde gördüðünüz insandýr, milletvekili cenazenizde tabutun altýna girebilen insandýr."dedi. ÝÞSÝZLÝÐÝN ÇÖZÜM ADRESÝYÝZ Gelmektedir. AKP iktidara gelmeden önce, 2002 yýllarýnýn iþsizlik rakamlarýna bakýldýðýna %6 olan iþsizlik rakamlarý, bugün resmi rakamlara %12'lerde geziyor. Ülke için yapýlacak en çýlgýn proje gençlere iþ bulmaktýr. Demokrat Parti, yeniden gençlerin iþsizlik sorunlarýnýn çözüm adresi olacaktýr. Ýnsanlara iþ, aþ veren Demokrat Parti'nin yaptýðý eserleri satan AKP iktidarý gençlere ümit verecek, iþsizliðe çare olacak bir proje üretmekten yoksun boþ þeylerle uðraþýyor."dedi. 2002'de 3 kilo buðdayla bir litre mazot alan köylünün, bugün 9 kilo buðdayla 1 litre mazot alabildiðini söyleyen Tüysüz:"Tarýmýn, sanayinin, esnafýn iyi iþ yapmadýðý bir ülkede iþsizlik sorunu çözülebilir mi? Demokrat Parti iktidarýnda en öncelikli hedefler iþsizlik ve ortadirektir. Yarýnýný düþünen gençler baþýný kaldýrýp geleceðe baksýn ve geçmiþ 9 yýl AKP iktidarýna baksýnlar. AKP iktidarýnýn gençlerin iþ sorununa çözüm olmadýðýný, ciddiye de almadýðýný, park bahçe iþleriyle, kendi çevreleriyle ilgilendiklerini göreceklerdir."dedi. DP Kütahya Milletvekili adayý Tüysüz son olarak Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek'in iktidara gelmeleri halinde %50

iþçiye, memura, çalýþana, emekliye zam vereceklerini söylediðini belirterek:"Biz Tansu Çiller'in zamanýnda iþçiye, memura, emekliye %120 zam verdik, bugün bu insanlarýmýz hala verilen o zammý unutamýyor, dua ediyorlar, onun için % 50 zam sözü veriyoruz."dedi. ESNAFA HÝLAL KART TANITIMI Toplantýda MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan ve esnaflarý ilgilendiren konular ele alýndý. Projeleri kapsamlý bir þekilde anlatan milletvekili adaylarý, küçük esnafýn canlandýrýlmasý gerektiðini ifade ettiler. Toplantýda ayrýca MHP'nin seçim beyannamesi içinde bulunan hilal kart projesi esnaf odasý baþkanlarýna anlatýldý. Milletvekili adaylarý hilal kartýn bir zorunluluk olduðunu belirterek:"Hilal Kart ile yoksul vatandaþlarýmýz asgari ücret tutarýndaki kartlarýna yüklenen para ile ikamet ettiði mahallede veya semtte büyük alýþveriþ merkezlerinden deðil, küçük esnaf olan mahalle bakkalý, berberi, kasabý tuhafiyesi gibi yerlerden ihtiyaçlarýný kimseye boyun eðmeden ve eksiklik hissetmeden istediði gibi alacak. Bu ayný zamanda sosyal bir yarayý ve devletin imkanlarýnýn siyasiler tarafýndan suistimal edilmesinin önüne geçecek."dediler. Kütahya nýn bütün sorunlarýna vakýf olduklarýný ifade eden milletvekili adaylarý Kütahya için yapýlacak çalýþmalarý da aktardýlar. KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit ise esnafýn lehine olacak geliþmelerin veya projelerin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. NÝTELÝKLÝ ELAMAN YOK Güral, vatandaþlarýn siyasi partilerin programlarýný uygulamasýný beklediðini belirterek:"Siyasilerle yaptýðýmýz görüþmelerde biz iþ dünyasý olarak genelde güçlü ekonominin oluþmasý yanýndaki beklentilerimizi ön plana çýkarýyoruz. Ve buna baðlý olarak da nitelikli bir demokrasi beklentimiz var. Bundan sonra da yapýlacak çok þeyler var ama güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi olursa bunun devamýnýn çok rahat bir þekilde geleceðini düþünüyoruz."dedi. Kütahya'nýn nitelikli eleman sýkýntýsýna dikkat çeken Güral:"Kütahya'da þu anda eleman sýkýntýsý var. Daha önceleri fabrikalar Endüstri Meslek Lisesi mezunlarýn alýyorlardý. Þimdi onlarda bitti. Kütahya'da uzmanlaþmýþ meslek edindirme kursu açýldý. Devletimiz 864 bin TL para gönderdi. Gerekli makineler alýndý. 96 ayrý branþta kurs açýlmasý imkâný vardý. Sanayicilerimize sorduk ve 6 branþ belirlendi. 6 ayrý branþ için 95 kiþilik bir kadro oluþturulmasý lazýmdý. Kursiyer olarak 95 kiþi bulamadýk ve 60 kiþi ile 4 Nisan tarihinde baþladý. 8 Nisanda oranýn açýlýþýný yaptýk ama 57 kiþiye düþmüþ. Pazartesi

günü itibarýyla öðrendim ki kursiyer sayýsý 51 kiþiye düþmüþ. Kütahya'da yeterli iþ sahasý fazlasýyla var ama nitelikli eleman eksikliði var. Eðer bahsettiðim kursa yeterli sayýda baþvuru olabilseydi kalifiye eleman yetiþmiþ olacaktý. Kütahya'ya gelecek sanayicilerin en önemli problemi eleman problemi olacak. Bu nedenle çok süratli bir þekilde nitelikli elemanlarý hazýrlayýp onlarýn istifadesine sunmamýz lazým."dedi. GÜRAL, GÜL'ÜN GEZÝ HEYETÝNDE Türkiye ve Avusturya Cumhurbaþkanlarýnýn da katýldýðý zirvede sektörel oturumlar ve ikili görüþmeler düzenlendi. Baþarýlý Ýþadamý Güral'ýn bu heyette yer alarak organizasyona katýlmasý ise Kütahya'ya büyük bir gurur yaþattý. ÖZGÜR KIZ GELÝYOR Alýnan bilgilere göre gündüz aktivitesi alanýnda çikolata yapým atölyesi, tasarým atölyesi, oyun atölyesi, DJ'lik atölyesi gibi birbirinden eðlenceli atölyeler yer alýrken, programýn akþam bölümünde ise ünlü sanatçý Nil Karaibrahimgil sahne alacak. Programýn gündüz bölümü 10.00-18.00 saatleri arasýnda düzenlenecek. 19.00'da konser alanýnda DJ ön grup sahne alacak ve ardýndan 20.30'da Nil Karaibrahimgil Kütahyalýlar ile buluþacak. Gündüz ve gece etkinlikleri 13 Mayýs 2011 Cum a günü Dumlupýnar Üniversitesi'nde gerçekleþtirilecek. ANNELER SABRIN SEMBOLÜ Ve eþsiz þefkatiyle karþýlaþtýðýmýz annelerin, bu anlamlý günde bir kez daha hatýrlanýlmasý ve toplumumuzdaki vazgeçilmez önemi üzerine düþünülmesi gerekmektedir. Cömertliðin, karþýlýk beklemeden vermenin ve sabrýn sembolü olan annelerin gelecek nesillerin hazýrlayýcýsý olduklarýndan; aile ve toplum hayatýmýzda çok önemli bir yeri bulunmaktýr. Çocuklarýmýzýn yetiþme çaðýnda aldýðý eðitimin; olgunluk çaðýndaki davranýþ ve tutumlarýný yakýndan etkilediði göz önüne alýndýðýnda, annelerimizin manevi sorumluluklarýnýn büyüklüðü daha iyi anlaþýlabilecektir."dedi. Baþkan Konya son olarak:"Tarihin her döneminde, milletimizin baðýmsýz olabilmesi ve varlýðýný devam ettirebilmesi için canýndan vazgeçen aziz kahramanlarýn da anneleri olduðu göz önüne alýndýðýnda, geleceðe yönelik ümitli bekleyiþimizi mutlaka muhafaza etmeliyiz. Bugün, vatanýmýzýn selameti için gözünü kýrpmadan þehit olan evlatlarýmýzýn annelerinin de asla yalnýz olmadýðýný, her daim onlarýn yanýnda olduðumuzu bilmelerinin yerinde olacaðýný bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyoruz. Hayat tecrübeleriyle geleceðimizi þekillendiren; bize sevgiyi ve sevmeyi öðreten, geleceðe umutla ve

güvenle bakmamýzý saðlayan, bizleri güçlü kýlan, imrenilecek bir tahammülle yetiþmemizi saðlayarak dünyanýn en yüce görevini yerine getiren muhterem annelerimizin ve bende bir evlat olarak beni dünyaya getirip yetiþtiren deðerli annemin ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrýca Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) söylediði gibi "Cennet Annelerin Ayaklarý Altýndadýr" Hadisi Þerifinin ne kadar anlamlý olduðunun bir kez daha altýný çizmek istiyorum."dedi. DP AÞAÐI ÇARÞIDA Þeklinde konuþtular. Baþkan Palangalý ve Milletvekili adayý Bilgin daha sonra beraberinde DP Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte aþaðý çarþýda AP, DYP, ANAP, DP yönetimlerinde görev almýþ DP'lileri ziyaret ettiler. Baþkan Palangalý, siyasette tecrübenin önemli olduðunu belirterek:"Ben genç bir il baþkanýyým. Sizlerin tecrübesine bilgisine ve desteðine ihtiyacým var. Sizler bize güç verin, destek verin, dua edin, iktidarlar görmüþ, Kütahya'ya hizmetler getirmiþ bu partiyi baþarýya ulaþtýrmak boynumuzun borcu olsun. Milletvekili adayý Servet Bilgin, AP gençlik kollarý baþkanlýðý, DYP Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý, Belediye Meclis üyeliði gibi partinin birçok görevinde bulunduðunu belirterek:"Biz bu davanýn neferiyiz. Bu ülkeye hizmet için yola çýktýk, Demokrat Parti'yi baþarýya ulaþtýracaðýz."dedi. SÖZLER TUTULMUYOR "Seçim öncesi projeler açýklanýyor ama seçim sonrasý maalesef bu sözler yerine getirilmiyor. Özellikle esnaf ve sanatkâr için verilen sözlerin tutulmasýný istiyoruz. Esnafýmýzýn geliþmesi için bazý yasalarda deðiþiklikler yapýlmasýný arzu ediyoruz."dedi. Kütahya çinisi ile ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Baþkan Yiðit:"Kütahya çinisini reklam boyutu ile tüm dünyaya tanýtabilmiþ deðiliz. Özellikle çinicilikle uðraþan esnaf ve sanatkârýn rekabet þansýnýn elinden alýndýðýný düþünüyoruz. Bu sektörde 2-3 kiþiyle bu iþi yapmaya çalýþan esnaflarýn desteklenmesini istiyoruz. "dedi ve son olarak Kütahya'nýn ekonomi ve þehircilik anlayýþý bakýmýnda çok geliþmiþ bir hale gelmesini beklediklerini söyledi. KÜTAHYA'DA MACAR KONSERÝ Odasý ve çok sayýda kuruluþ destek verdiði öðrenildi.Avrupa Birliði (AB) Dönem Baþkanlýðý kapsamýnda Avrupa gününe baðlý olarak Kalman Balogh ve Çigan Santur Grubunun Türkiye'nin çeþitli þehirle rinde performans sergileyecek olmasýnýn Büyükelçiliðe kývanç verdiði ifade edilen açýklamada, Kütah ya'daki konserin 11 Mayýs'ta Dumlupýnar Üniversitesi yerleþkesinde gerçekleþtirileceði duyuruldu.


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 6

KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

KÜTAHYA TÝCARET BORSASI

Hayattaki ilk öðretmenimiz, yol göstericimiz, en büyük destekçimiz ve yaþamýmýzdaki hazinelerimiz olan çok deðerli annelerimizin ANNELER GÜNÜ'nü kutluyoruz. Sizler her þeye deðersiniz…

Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, toplum yaþantýmýzda bizlere kazandýrdýklarý tüm deðerler için onlara sonsuz teþekkürlerimizi, en derin sevgi ve saygýlarýmý sunarýz.

NÝHAT DELEN

ALÝ BERBER

KÜTSO MECLÝS BAÞKANI

NAFÝ GÜRAL KÜTSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI

KÜTBO MECLÝS BAÞKANI

AHMET ALTINKAYA KÜTBO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI

Yaþamýmýzýn ilk anýndan baþlayarak bizleri sevgi, þefkat ve ilgiyle büyüten annelerimiz, ayný zamanda ilk öðretmenlerimizdir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, toplum yaþantýmýzda bizlere kazandýrdýklarý tüm deðerler için onlara sonsuz teþekkürlerimizi, en derin sevgi ve saygýlarýmý sunarýz.

YILMAZ KIRDAR TUNCER KIRDAR M . T U R G AY K I R D A R www.kirdar.com.tr / www.artwin.com.tr / www.artminacam.com.tr


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 7

Hayattaki ilk öðretmenimiz, yol göstericimiz, en büyük destekçimiz ve yaþamýmýzdaki hazinelerimiz olan çok deðerli annelerimizin ANNELER GÜNÜ'nü kutluyoruz. Sizler her þeye deðersiniz…

Dünyanýn en zor fakat en kutsal görevini üstlenen ve varlýklarýyla yolumuzu aydýnlatan, yüreðimizi ýsýtan tüm annelerin Anneler Gününü kutluyor, tüm annelerimize toplum yaþantýmýzda bizlere kazandýrdýklarý tüm deðerler için sonsuz teþekkürlerimizi, sevgi ve saygýlarýmýzý sunarýz.

Mustafa YENÝPAZAR ATÝLA PALANGALI AK PARTÝ KÜTAHYA TEÞKÝLATLARI ADINA KÜTAHYA ÝL BAÞKANI

DP KÜTAHYA TEÞKÝLATLARI ADINA KÜTAHYA ÝL BAÞKANI

CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI 1-AV.ÞEREF HAN 2-DR.ZELÝHA AKSAZ ÞAHBAZ 3-ÞEREF DOÐAN 4-RUHSEN KUMDALI 5-FARUK B.SOYDAN

FARUK B. SOYDAN

AV.ÞEREF HAN

ZELÝHA AKSAZ ÞAHBAZ

ÞEREF DOÐAN

RUHSEN KUMDALI

SEVGÝLÝ ANNELERÝMÝZ; SÝZ HERÞEYE DEÐERSÝNÝZ, ÇÜNKÜ HEP YANIMIZDASINIZ. TÜM ANNELERÝN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 8

Kütahya Gündem Gazetesi  

Haftalık Siyasi Gazete

Kütahya Gündem Gazetesi  

Haftalık Siyasi Gazete

Advertisement