Page 1

gündem KÜTAHYA

30 Aðustos Mh.F.S.M. Bulvarý Beyaz Enerji Siteleri (Maliye Yaný) KÜTAHYA TEL-FAX:+90 274 216 23 16

H A F TA L I K S Ý YA S Ý G A Z E T E

20 MAYIS 2011 CUMA YIL:13 SAYI:663

FÝYATI:0.75 TL

VHASSAS VÖZENLÝ VGÜVENÝLÝR VÇALIÞKAN VUYUMLU

TARIM KREDÝ ÝÞ MERKEZÝ KAT:2 NO:9-10 KÜTAHYA TEL:223 15 96 FAX:216 19 20

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI’NDAN AÇIKLAMA:

Ölçümler sýnýrýn altýnda VKazanýn yaþandýðý günden bu yana her gün suda yapý lan siyanür ölçümü sonuçlarýna göre siyanür oranýnýn sýnýr deðerin altýnda olduðunu açýklandý. 8Çevre ve Orman Bakanlýðý, Eti Gümüþ A.Þ. tesislerinde meydana gelen atýk barajý çökmesi olayýnýn ardýndan, suda yapýlan ölçümlerde siyanür oranýnýn sýnýr deðerin altýnda olduðunun tespit edildiðini açýkladý. Çevre ve Orman Bakanlýðý, kazanýn yaþandýðý günden bu yana her gün suda yapýlan siyanür ölçümü sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþtý.Saðlýk Bakanlýðý Kütahya Ýl Halk Saðlýðý Laboratuvarý'ndan alýnan sonuçlara göre; içme sularýnda kabul edilen siyanür miktarý 0.050 ppm iken Kütahya'da kazadan etkilenmesi ihtimali bulunan yerlerde S.2’DE FEVZÝ ESENDEMÝR

EFSANE BAÞKANI KAYBETTÝK CHP'nin Kütahya mitinginde esnasýnda kalp krizi geçiren ve 5 gün yoðun bakýmda hayat mücadelesi veren eski CHP Ýl Baþkaný Fevzi Esendemir hayatýný kaybetti.

8Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya mitingi esnasýnda aniden kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldýrýlan eski CHP il Baþkaný Fevzi Esendemir, E.Çelebi Devlet Hastanesi yoðun bakým servisin de 5 gün gözlem altýnda tutulduktan sonra hayata veda etti5 gün boyunca yoðun bakýmda hayat mücadelesi veren Esendemir,partisinde deðiþik dönemlerde toplam 20 yýl il Baþkanlýðý S.2’DE

CHP MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI ÞAHBAZ

GERÇEKLER Saklanmasýn

8Eti Gümüþ fabrikasýnda yaþanan siyanür paniði ile ilgili bir deðerlendir me yapan CHP milletvekili adayý Zeli ha Aksaz Þahbaz:"Gerçeklerin üzeri örtülmek yerine gerekli önlemler alýnmalý ve saðlýklý su kullanýmý i çin yeni su kaynaklarý bulunmalýdýr."de di.CHP Kütahya Milletvekili adayý Ze liha Aksaz Þahbaz, yaptýðý yazýlý açýklamada Eti Gümüþ fabrikasýnda ya þanan bazý gerçeklerin kamuoyundan saklandýðýný iddia etti.CHP Millet Zeliha Aksaz Þahbaz vekili adayý Zeliha Aksaz Þahbaz yaptýðý açýklamada Eti Gümüþ fabrikasý nýn kamuya ait iken yýlda 70-80 ton gümüþ üretimi yaptýðýný ve þu anda yüksek kar nedeniyle yýllýk 400 ton civarýnda 2’DE

HERKESÝN BÝR ÝÞÝ VARDIR... BÝZÝM ÝÞÝMÝZ; ESTETÝÐÝ GÜÇLE, KALÝTEYÝ GÜVENLE BÝRLEÞTÝRMEK...

YENÝ MÜDÜR AKBIYIK 8Resmi Gazete'de yayýnlanan Ýç Ýþleri Bakanlýðý kararnamesi ile Kütahya'nýn yeni Emni yet Müdürü belirlendi.Kütahya ile birlikte 4 ilin daha Emniyet Mü dürü'nün deðiþtiði kararnameye göre Kütahya Emniyet Müdür lüðü'ne Polis Baþmüfettiþi Kadir Akbýyýk atandý.Kütahya' nýn yeni Emniyet Müdürü Ka dir KADÝR AKBIYIK Akbýyýk'ýn kýsa biyografisi ise þöyle:1962 yýlýnda Kayseri'de dünyaya geldi.1986 yýlýnda Polis Akademisi'nden mezun oldu.1980-1985 yýllarý ara sýnda Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkan lýðý yaptý.1989-1991 yýllarý arasýnda Emniyet Genel Müdür lüðü Terörle Mücadele Daire Baþkanlýðý yaptý.1992-1995 yýllarý arasýnda Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü yapan Akbý yýk, 1995-2001 yýllarý arasýnda da Ýstanbul Ýl Emniyet Müdür lüðü Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý görevinde bulundu. 2001-2002 yýllarý arasýnda Sabiha SF.2’DE

8Nitelikli çözümler 8Farklý alternatifler 8Sistemli çalýþmalar 8Pratik uygulamalar 8Yüksek standartlar 8Ve parlak umutlar

“DAÝMA ÝLERÝ”

819 Mayýs Atatürk'ü An ma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle bir açýklama ya pan Demokrat Parti 1.sýra millet vekili adayý Hüseyin Tüysüz:"DP olarak mutlu yarýnlar ve büyük Türkiye için gen çlerin desteðini istiyoruz." dedi.19 Mayýs Atatürk'ü An ma Gençlik ve Spor Bayra mý nedeniyle bir açýklama ya pan Demokrat Parti 1.sýra millet vekili adayý Hüseyin Tüysüz,gençlerin bayramlarýný coþkuyla kutlamalarýný dile diklerini belirterek:"Ülkemizin baðýmsýzlýk S.2’DE

Hüseyin TÜYSÜZ

20

www.kirdar.com.tr 0274 265 22 50 www.artwin.com.tr 0274 249 42 42 www.artminacam.com.tr 0274 249 42 42

1000 adet RENKLÝ Kartvizit

.00 TL

223 06 00

C umhuri ye t C add esi Av cý l ar Ý þha ný Ka t: 4 N o:6 3 K Ü TAH Y A

Çalýþmalar Deðerlendirildi

B A Þ YA Z I

8Ýlimizin tanýtýmý ve Marka Kent çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantý Kütahya Valisi Kenan Çiftçi baþkanlýðýnda geçtiðimiz Çarþamba günü yapýldý.Toplan týda turizmi,istihdamýn artýrýlarak,bölgesel geliþmede öncü bir sektör konumuna ulaþtýrmak,Türkiye'yi 2023 yýlýna kadar, uluslararasý pazarda marka haline getire rek,Türkiye'nin turist sayýsý ve turizm geliri bakýmýndan ilk beþ ülke arasýnda yeralmasýný saðlamayý hedefleyen plan doðrultusunda Kütahya'da yapýlacak olan çalýþmalar ele alýnarak deðerlendirildi. Kütahya'nýn Aizanoi Antik Kenti,2’DE

HASAN OKÇU okcu.hasan@gmail.com

ESENDEMÝR ÝZ BIRAKTI Kiminin aðabeyi, kiminin amcasý, kimilerinin baþkaný,ulu çýnar Fevzi Esendemir'i kaybettik. Gerçekten siyasetin halk için yapýlmasý gerektiðini ilerlemiþ yaþýna raðmen halen anlatmaya çalýþan ve iyi bir sosyal demokrat olan Fevzi Amca izler býrakarak aramýzdan ayrýldý. 1972'den baþlayýp 1998 yýlýna kadar deðiþik yýllarda toplam 20 yýl gibi uzun bir süre CHP Kütahya il baþkanlýðý yapan ve siyaseti sadece halk için yapmaya çalýþan çok deðerli bir siyasetçiydi Fevzi Esendemir.74 yaþýna gelmesine raðmen CHP'nin Kü tahya mitingini izlemeye gelen,CHP'de önemli hedefleri olan ve ülkeye hizmet etmek isteyen gençlere bu yaþýna kadar yol gösteremeye devam eden Fevzi Esendemir,arkasýnda aðlayanlarý ile aramýzdan ayrýldý.Siyasi görüþü ne olursa olsun,pek çok kiþi tarafýndan sevilen ve ticaret hayatýnda Kütahyalý olmamasýna raðmen kendisini sevdir meyi baþaran nadir insanlardandý.Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. REKLAM REKLAMDIR Eti Gümaþ A.Þ.'de yaþanan siyanür paniði sonrasý ulusal televizyonlar Kütahya'ya pek bir ilgi gösterir oldu. Hava durumlarýnda Kütahya'nýn adýný bile geçmeyen televizyon kanallarý þimdilerde önce ilimizdeki yaðýþ duru mundan bahsediyorlar.Garip ama Kütahya adýný hep iyi anýlmayan olaylarla duyurdu.Zamanýnda Ýran'a benzetildi benim Kütahya'm.Sonra kalleþ öcalanýn sevgilisi Kütahya'da yakalanýnca yine manþetlere taþýndýk.Bu ve buna benzer birçok kötü olay ile Türkiye gündemine taþýn dýk zamanýyla.Aslýnda bu haberleri yapanlar çok mu para kazandýlar bilmiyorum ama olan yine benim güzel Kütah ya'ma oldu. Ýnsanlar buraya çocuklarýný okutmaya gönderirken bile tereddüt eder hale geldiler.Ama yine de rek lamýn iyisi kötüsü olmaz diye düþünenler çoðunlukta. Takdiri sizlere býrakýyorum. KÜTAHYA HÝZMET ÝSTÝYOR Kütahya yýllardýr hak ettiðini alamayan illerden birisidir diye hep konuþuruz. Kütahya'yý benzetme yaparak bir þiþe olarak düþünün. Ýçine su da koyabilirsiniz, süt de koyabilirsiniz.Veya affýnýza sýðýnarak idrar, alkol hatta zehir bile koyabilirsiniz. Kütahya bir þiþe ise içine konulan hizmettir diye düþünüyorum.Sanýrým bugüne kadar kötü konuþmayalým ama bu þiþenin içine istenen temiz likte sývýlar girmedi.Ýþte bu benzetmeden yola çýkarak Kütahya artýk gerçek hizmetleri görmek istiyor.Taleple rini dillendiremeyen halkýmýzda bunu istiyor, geleceðini düþünen gençlerimiz de.

GENÇLERE BÜYÜK ÖNEM VERECEÐÝZ

19 MAYIS DÖNÜM NOKTASI 8MHP Ýl Baþkaný Kamil Konya:" Cumhuriyetimizi ema net ettiðimiz geçliðin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetiþme si,hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev,ayný zamanda vatan borcudur."dedi.MHP il Baþkaný Kamil Konya, 19 Mayýs Atatürk'ü anma,Gençlik ve Spor Bayramý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada 19 Mayýs 1919 tarihinin Türk Milletinin tari hinde bir dönüm noktasý olduðunu söyledi.Ýl Baþkaný Kamil Konya yaptýðý açýklamada:"Bugün büyük Atatürk'ün doðu munun 130. ve Türk milletinin tarihinde dönüm noktasý olarak Samsun'da atýlan ilk adýmýn 92. yýldönümünü milletçe kutlu yoruz.19 Mayýs 1919,dönemin sömürgeci güçlerince 2’DE

KAMÝL KONYA

GERÝ DÖNÜN ÇAÐRISI

Atila Palangalý

8DP Kütahya Ýl Baþkaný Palangalý,iktidar yolunda çok önemli çalýþmalar yaptýklarýný belirterek:"Bu seçim dönüm noktasýdýr. Bir oyun çok önemi vardýr.Eski tüm Demokratlara çaðrý yapýyo rum.Demokrat Parti'ye dönün.Destek verin,oy verin."dedi.Si mav'da yapýlan miting çalýþmasýnýn ve özellikle ilçelerdeki seçim çalýþmalarýnýn çok verimli geçtiðini söyleyen DP Ýl Baþkaný Atila Palangalý:"Demokrat Parti tüm teþkilatlarý tüm Türkiye 'de fevkalade çalýþma yapmaktadýrlar.Bu fedakâr çalýþmalar Allah'ýn izniyle DP'yi demokrat iktidar hedefine taþýyacaktýr.Bu seçim dönüm noktasýdýr.Bir oyun çok önemi vardýr.SF.2’DE

CANLA BAÞLA ÇALIÞACAÐIZ 8AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný A.Fuad Durmaz, düzenlediði basýn toplantýsýnda 19 Mayýs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramý ile ilgili olarak bir açýklama yaptý.AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Durmaz:"Yakýn geçmiþimize bir çok mücadele örnekleri sýðdýrabilmiþ bir toplum olarak herhalde bayram yapmayý da en çok hak eden topluluklardanýzdýr.Ata larýmýzýn kanlarýyla sulayarak bizlere armaðan ettiði deðerler bütününe sahip çýkmak adýna,biz de gençler olarak SF.2’DE

A.FUAD DURMAZ

Ay d o ð d u ' d a m e z a r o d a s ý 8Kütahya'da, Ýl Özel Ýda resi ekipleri tarafýndan yol yapýmý sýrasýnda bulunan ve yaklaþýk 2 bin yýl öncesine ait olduðu tahmin edilen mezar odasýndan,in san iskeletleriyle toprak ve metalden yapýlmýþ kap lar çýktý.Çini Müzesinde, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün'den me zar odasý ve buluntu eserlere iliþkin bilgi alan Kü tahya Valisi Kenan Çiftçi,

yaklaþýk 2 bin yýl önce yapý lan odada bulunan eserlerin narin ve güzel iþlenmiþ ol duðunu söyledi.Müze Mü dürü Metin Türktüzün,Ýl Özel Ýdaresi ekiplerince merkeze baðlý Aydoðdu Mahallesi yakýnýndaki Boztepe mevkiinde dozerle yürütülen yol yapým ça lýþmasý sýrasýnda iki böl meden oluþan mezar odasý bulunduðunun fark edil diðini anlattý. Mezardaki iki

odanýn duvarlarý ve tavaný nýn kýrmýzý aþý boyasýyla süslenip kare ve dikdörtgen lere bölünerek taþ izlenimi verildiðini dile getiren Türktüzün,þöyle konuþtu: "Mezar yapýsýnýn ön odasý na küçük bir kapýdan giril mektedir.Ýçeride üç basa mak eþik vardýr.Ön oda, kare þekilli olup üzeri tonozludur.3 metre boy, 2,50 metre en,4 metre yük sekliðindedir. SF.2’DE

Sigorta

Sigorta ve Aracýlýk Hizmetleri MURAT DURAN Servi Mh.Derbent Sok.No:7 (Tansaþ Aralýðý) KÜTAHYA

TEL: 216 40 99 SEVGÝNÝZÝ TAÇLANDIRMAK ÝÇÝN BEYAZ BÝR SAYFA AÇIN..

ÝNÞAAT TAAHHÜT TÝCARET LÝMÝTET ÞÝRKETÝ R

Menderes Cad.Mevlana Apt. No:48 KÜTAHYA TEL:226 05 04 FAX:224 66 29 www.secyapi.com

SEDAT KABAAÐAÇ 0 543 219 43 01 - 0 506 863 25 55 Selvi Mah.Karaahmet Sokak Gültaþ Ýþhaný No:49 Tel-Fax:0274 216 30 45 Fax:216 30 49 KÜTAHYA e mail:essigorta1@hotmail.com e-mail:sedatkabaagac@hotmail.com WEB:www.es-sigorta.com


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 2

C Ý N AY E T Ý G Ö R E N B Ö C E K L E R KÜTAHYA’DA

YA Z I YORUM Mehmet Hatipoðlu

Osman Sert

e-mail:btv_hatipoglu@mynet com

BAÞKANIM AÐLATTIN Gündem Gazetesi'ne gitmiþtim,oradan saman pazarýn da rahmetli Sýtký ustamýn bir tanýdýðýnýn dükkânýna girdim.Sýtký ustam ve diðer tanýdýðýmýz rahmetli hem þehri ve büyüklerimizden bahsettik. Sonra piyasanýn durgunluðundan bahsederken,dükkândan içeriye sarraf kom þusu girdi.O da konuþmamýza katýldý ve Kütahyalýnýn altýnýný sattýðýný,bu günlerde satýn almadýðýný söyledi. Çaylar içilirken,bir sarraf daha girdi ve o da altýn satýþý olmadýðýný,köylerde düðün mevsimi iken alýþveriþ ya pýlmadýðýný belirtti.Her esnaf altýncalar dâhil,seçim sonun da piyasanýn hareketlenmesini beklediklerini söyledi ler. Sonra cep telefonum çaldý.Gündem'den Hasan Okçu kar deþim arýyormuþ.Fevzi Esendemir büyüðümüzün ve fat ettiðini söyledi.Dükkânda bulunanlara söylediðimde Al lah rahmet eylesin cümlesi hep bir aðýzdan geldi. Kütahya aþýðý ve halkýný seven,saðlam bir sosyal demokrat olarak, ilimize hizmet etmiþ olan amcamýz,abimiz,kardeþi miz,Fevzi beyin vefatý gerçekten Kütahyalýyý üzdü. Yýllarca CHP'nin il baþkanlýðýný yapan,siyasetin halk için, halkla beraber yapýlacaðýný öðreten,CHP nin iktidarýnda da, muhalefetinde de, hep gariplerin, kimsesiz lerin yanýnda olan Fevzi aðabey,ölümü ile sevenlerini aðlattý. Yolda rastladýðým AK Partili bir dostuma Fevzi beyin vefatýný söyleyince o da rahmet diledikten son ra, Kütahya'ya çok hizmetleri vardýr dedi.Allah gani gani rahmet eylesin,tüm Kütahyamýn baþý sað olsun. ÝTÝRAZ DP Ýl baþkaný Atilla Palangalý'nýn partinin bayraklarýný asarken gördüðümü yazmýþtým.Bir partili bana telefon ederek,il baþkaný Sayýn Palangalý'nýn böyle iþlerde hiç üþenmeden partililere yardým ettiðini söyledi.Parti lilerin tüm Kütahya'yý parti bayraklarý ile donattýklarýný, Baðýmsýz Türkiye Partisi ile birlikte,þehir içinde en az on aracýn milletvekili adaylarýný halkýmýza tanýttýðýný belirtti.DP'nin yakýn zamanda yapýlacak seçimden 60 bin oy alacaðýný söyledi.Tüm partiler Ak Parti'ye yükleniyor.Tüm partilerin adaylarý,partilerinin barajý geçeceðini söylüyor.Gazeteci olarak birde benim ne gör düðümü soruyorlar.Söyleyince de kýzýyorlar.Küçük parkta veya Azerbaycan parkýndaki çay bahçelerine bir oturun ve sohbet eden halkýmýza sorun.Kimin kazanaca ðýný öðrenmiþ olursunuz.

8DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen Cinayeti Gören Böcekler adlý konferans adli etomolojiden adli sisteme daha çok katký saðlanacaðýný hatýrlattý. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalý Biyoloji Anabilimdalý Öðretim üyesi Adli Entomoloji Uzmaný Doç. Dr. Osman Sert'in konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, Kadavra üzerine farklý zamanlarda yerleþen böcek türlerinin tespiti, adli entomolojide bir cinayetin nerede ve ne zaman iþlendiðinin önemli ipuçlarý vermesi üzerine çok deðerli bilgiler ele alýndý. Adli Entomoloji Uzmaný Osman Sert, adli entomoloji (biyokriminal entomoloji) çalýþmalarýnýn, bazý böceklerin yaþam döngülerinin incelenmesi ve cesede geliþ zamanlarýndan yararlanýlarak ölüm zamanýnýn tahmin edilmesi süreci olduðunu anlattý. Sert, bu bilimsel alanýn cinayet veya þüpheli ölüm gibi durumlarda kurbanýn ne zaman öldüðünün tahmin edilmesi ve ölümün nerede gerçekleþtiðinin belirlenmesi konusu üzerine çalýþtýðýný belirtti. Daha önce yapýlmýþ deneysel çalýþmalarýn bazý sineklerin dakikalar sonra cesede ulaþtýðýný ve bu böceklerin, genellikle iki familyaya ait böcek türleri olduðunu gösterdiðini bildiren Sert, þu bilgileri verdi:"Bu sinekler ceset üzerindeki doðal boþluklara veya vücut üzerinde ölüme neden olabilen yaralý bölgelere yumurtalarýný býrakýrlar. Ceset üzerinde yumurta, larva, pupa ve ergin dönemini geçiren sinek türlerine ait bireylerin uygun sýcaklýk koþullarý altýnda hayat uzunluklarýnýn tespit edilmesi, daha sonra da özellikle kýnkanatlý böcek türlerinin ceset üzerinde belirli bir sýra ile beslenmesi ölüm zamaný tahmini yapýlmasýna imkân tanýmaktadýr. Entomolojik delillerin tespit edilmesi ve deðerlendirilmesi sonucunda esas olarak ölüm zamaný olmak üzere, ölümün meydana geldiði mevsim, cesedin bir yerden baþka bir yere taþýnýp taþýnmadýðý, ölümün meydana geldiði coðrafi alan, vücutta travmanýn meydana geldiði alanlar, cinsel istismar olup olmadýðý, uyuþturucu kullanýlýp kullanýlmadýðý gibi teknik sorulara çok rahat cevap verilebilmektedir."dedi. Öðrenci ve öðretim üyelerinin yoðun ilgi gösterdiði konferans soru ve cevaplarla son buldu.

Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý.. ÖLÇÜMLER SINIRIN ALTINDA Ýçme ve kullanma suyunda yapýlan ölçümlerde ulaþýlan en yüksek siyanür miktarý 0.022 ppm olduðunu ve bu deðere yalnýzca bir gün için çýkýldýðý ifade edildi. Yapýlan açýklamada bakanlýk yetkilileri:"Ölçüm yapýlan günlerin çoðunda siyanür miktarý ölçülebilir en küçük miktar olan 0.010'un altýnda kaldý. Tespit edilen siyanür miktarý, suda bulunmasýna izin verilen üst sýnýr olan 0,050'nin çok altýnda olduðu için suyun içme ve kullanmaya uygun olduðu yönünde rapor verildi."þeklinde ifadeler kullandý. EFSANE BAÞKANI KAYBETTÝK Yapmýþ ve CHP camiasýnda efsane baþkan olarak nitelendiriliyordu. Bugün ulu Camide kýnýlacak Cuma namazý sonrasý son yolculuðuna uðurlanacak olan Fevzi Esendemir, 1937 yýlýnda dünyaya gelmiþ ve CHP'ye ilk kez 1954 yýlýnda Adana'da üye olmuþtu. 1958 yýlýnda Kütahya'ya yerleþen Esendemir ticaretle yýllarca uðraþýrken,1972-1976, 1978-1988, 1992-1998 arasýnda toplam 20 yýl CHP Kütahya Ýl Baþkanlýðý görevini yürüttü. Fevzi Esendemir evli ve 4 çocuk babasýydý. YENÝ MÜDÜR AKBIYIK Gökçen Havalimaný Þube Müdürü olarak görev yaptý ve ardýndan 2002-2003 yýllarý arasýnda da Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü Devlet Büyükleri koruma Þube Müdürü görevinde bulundu. 2003 yýlýnda Beþiktaþ ilçe Emniyet amirliði görevinde de bulunan Akbýyýk daha sonra Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü Ýkmal Þube Müdürlüðü yaptý. 20052009 yýllarý arasýnda Ýstanbul Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapan Kadir Akbýyýk 2009-2010 yýllarý arasýnda Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý yaparken, 1.Sýnýf Emniyet Müdürü rütbesine ulaþtý. 03 Þubat 2010 tarihinde Ýstanbul Þükrü Balcý Po lis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak göreve baþla yan Akbýyýk, 9 Eylül Üniversitesi Alman Dili Eðitim Ana bilim Dalý mezunu, Almanca biliyor, evli,3 çocuk babasý. ÇALIÞMALAR DEÐERLENDÝRÝLDÝ Frig Vadisi, Tarihi konaklarý, Çini Müzesi, Çini ve porselen ürünleri, Termal Turizm potansiyeli, Kurtuluþ Savaþý Þehitlik ve Anýtlarý nedeniyle Kültür Turizmi Marka kenti olarak geliþtirilmesi hedefleniyor. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi baþkanlýðýnda Kütahya'nýn tanýtýmý ve Marka Kent çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantýda DPÜ Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Taþkýn ve DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi uzman Adem Dönmez tarafýndan Kütahya'nýn tanýtýmýna yönelik sunum yapýldý. AYDOÐDU'DA MEZAR ODASI Her iki kenarýnda birer seki vardýr. Ýkinci oda giriþ kapýsý kemerli olup 1 metre yüksekliðindedir. Kapý üzerinde üç satýr yazý olup, altýnda yine aþý boyasýyla yapýlmýþ çelenk vardýr. Latince yazýda, 'Kotyaionlu Timateos Thygantos, onurlandýrýcý güzel bir iþ yaparak bunu hazýrladýn' denilmektedir. 'Kotyaion' ibaresi, günümüzde 'Kütahya' olarak kullanýlmaktadýr. Ýkinci oda, 3,40 metre boy, 2,85

metre en, 4 metre yüksekliðindedir. Kapýnýn karþýsýndaki sekide bir iskelet yatýrýlmýþtýr. Bu iskeletin kafatasýnýn üzerinde altýn bir diadem vardýr ve 3,25 gram aðýrlýðýndadýr. Ýskeletin ayakucunda bir çift koyu kahverengi boyalý deriden ayakkabý ve iki adet siyah kumaþtan çorap vardýr. Kapýnýn sol tarafýndaki sekide baþka bir iskelet daha bulunmaktadýr. Kapýnýn saðýndaki sekide ise mezar hediyeleri olarak piþmiþ topraktan yapýlma kandiller, çift kulplu bardak, koku kaplarý, büyükçe bir tabak ve gözyaþý kaplarý bulunmuþtur."dedi. GENÇLERE BÜYÜK ÖNEM VERECEÐÝZ Mücadelesinin baþladýðý, meþalesinin yakýldýðý 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýný milletçe gençlerimizle birlikte gururla kutluyoruz. Tüm Türkiye'nin gençlerimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutlar, coþkuyla bir gün geçirmelerini dilerim."dedi. Demokrat Parti'nin 12 Haziran seçimlerine girerken gençlerin geleceðini ilgilendiren ve onlarý karamsarlýktan kurtaracak önemli politikalar ile yola çýktýðýný hatýrlatanan Tüysüz:"Seçim beyannamemizde gençler için yapacaðýmýzý vaat ettiðimiz bazý hedeflerimiz var. Bugün binde 2 olan gençliðe ayrýlan Gayri Safi Yurtiçi Hâsýla (GSYÝH) içindeki payýný 10 misline çýkaracaðýz. Gençlerimizin bilgi çaðýný yaþamalarýný saðlayacaðýz. Üniversiteyi kazanan her gencimize bir dizüstü bilgisayar vereceðiz, öðrenimleri süresince evrensel hizmet kapsamýnda ücretsiz internet baðlantýsý saðlayacaðýz. Gençlerimizin sömürülmesine yol açan genç iþ gücü maliyetlerini yükselteceðiz. Gençlerimizi yaþadýklarý yörenin zanaat alanýnda eðitmek için destek vereceðiz. Üniversitelerin özerkliði için YÖK tamamen kaldýrýlacak. Üniversiteler ücretsiz olacak, üniversite harçlarýný kaldýracaðýz. Üniversite öðrencilerimizin barýnma sorunlarýný çözeceðiz. Öðrencilerin diplomalarýnýn denkliðindeki problemler giderilecek. Gençlerin spor, sanat ve kültür faaliyetlerine yönelmesi için her türlü desteði vereceðiz. Gençlik politikalarýndan doðrudan sorumlu "Gençlik Bakanlýðý"ný kuracaðýz."dedi. GERÇEKLER SAKLANMASIN Üretim yapýldýðýný söyledi. Eti Gümüþ fabrikasýndaki olaylarý özellikle CHP'nin ülke gündemine taþýdýðýný ifade eden Þahbaz:"Çevre ve Orman Bakaný Sayýn Veysel Eroðlu tesislerde ve havuzlarda inceleme bile yapmadan sanki havuzlarýn yanýndaymýþ gibi televizyon haberi yaptýrarak kamuoyunu yanýltmýþ, siyanür tehlikesi olmadýðýný ifade etmiþtir. AKP hükümeti ve Baþbakanýmýz Sayýn Erdoðan tarafýndan da 'Ben iþletmeye kefilim' denilerek sorunun üstü kapatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Kütahya Valiliði Ýl Saðlýk Müdürlüðü Köprüören Köyü içme ve kullanma suyu þebekesinin uç noktasýndan alýnan su numunelerinin siyanür aranmasý amacý ile akredite olmayan Ýl Halk Saðlýðý Laboratuarý'na analizler yaptýrmýþtýr. Bu analizlerde Ýçme ve yer altý sularýnda siyanür oranlarý eþik deðerin altýnda ve 'Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda

Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak açýklanmýþtýr. Sulardaki siyanür tarafýndan kayaçlardan çözünerek kirlilik oluþturan ve karsinojen özellikteki aðýr metaller ve arsenik ise hiç dikkate alýnmamýþ ve düzeyi belirlemek için herhangi bir inceleme de yapýlmamýþ, göz ardý edilmeye çalýþýlmýþtýr. Green Peace üyelerince Köprüören köy çeþmesinden alýnan su numunelerinden akredite ve referans laboratuar olan Düzen Norwest Laboratuarlarýna yaptýrýlan analizde ise siyanür düzeyleri eþik deðer olan 0.05mg/l'nin %40 üzerinde ve 0.071mg/l olarak tespit edilmiþtir. AKP hükümeti ve yetkililer gerekli önlemleri alarak halkýn saðlýðýný korumak yerine halký yanýltarak tehlikenin üzerini örtmeye çalýþmýþ, sularýn zehirlenmesine insan ve çevre saðlýðý için tehdit oluþturmasýna göz yummuþtur."dedi. Milletvekili adayý Þahbaz yetkililerin ve iktidarýn bilimsel gerçekler karþýsýnda ne düþündüðünü ve hangi önlemleri aldýðýný merak ettiðini söyleyerek:"Eti Gümüþ AÞ çevresi köylerdeki su kaynaklarýnda ve yaþayan insanlarýn kan örneklerinde baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan güvenilir laboratuarlarda siyanür, aðýr metaller ve arsenik ölçüm ve analizleri devamlý yaptýrýlmalý, raporlar kamuoyu ile paylaþýlmalýdýr. Gerçeklerin üzeri örtülmek yerine gerekli önlemler alýnmalý ve saðlýklý su kullanýmý için yeni su kaynaklarý bulunmalýdýr."diyerek sözlerini tamamladý. 19 MAYIS DÖNÜM NOKTASI Dayatýlan bir geleceði reddederek "Milletin baðýmsýzlýðýný, yine milletin azim ve kararýnýn kurtaracaðýna" inanan Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak baðýmsýzlýk mücadelesine baþladýðý gündür. 19 Mayýs ruhu, zedelenen, aþaðýlanan milli onurun diriliþi, teslimiyetçi, tavizkâr yönetimlere karþý milli devletin doðuþu; çaðýn stratejik dengelerini ve zafiyetini gözeten akýl, saðduyu ve vizyonun adýdýr."dedi. Baþkan Konya gençlerin daha sorumlu yetiþtirilmesi hususuna dikkat çekerek:"Yüreði millet sevgisi ile dolu, erdemli, insanlýða, ülkesine, ailesine ve kendisine karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiþ gençliðin yetiþmesi halinde aziz Cumhuriyetimizin bekasý güvenceye kavuþabilecektir. Bu itibarla, Cumhuriyetimizi emanet ettiðimiz geçliðin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetiþmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev, ayný zamanda vatan borcudur. Vatanýmýzýn birliði ve bütünlüðü uðruna kurtuluþ mücadelesinin baþladýðý bu çok anlamlý günün yýldönümünde, büyük Türk milletinin ve geleceðimizin teminatý gençlerimizin bayramýný kutluyoruz. Bu eserin mimarý Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný ve kurucu kahramanlarý ve aziz þehitlerimizi þükran, minnet ve rahmetle anýyoruz."þeklinde konuþtu. CANLA BAÞLA ÇALIÞACAÐIZ Elimizden gelen tüm gayreti gösterip, Ülkemizi muasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkarmak için canla baþla çalýþacaðýz. Bizler, Ülkemize

sahip çýkarken; kýrmadan, üzmeden, aþaðýlamadan, tebessüm ederek, yardým elimizi uzatarak ve tarihimize sahip çýkarak hareket edeceðiz. Bizler, yeni kanlý ve zorlu tarihler yazýlmasýna izin vermeyeceðiz. Bundan sonra yazýlacak tarihte bu toplumun nezaketi, inceliði, tebessümü, hayata dair umutlu bakýþý, endiþelerden arýnmýþ bir gelecek beklentisi ve özgürce kendini ifade edebilen insanlar topluluðu olmuþ olma rahatlýðý olacaktýr. Bütün bu duygularla biz gençlere 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýný armaðan etmiþ olan baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaþlarýna sonsuz þükranlarýmý sunuyor ve tüm Kütahya Gençliðinin bayramýný kutluyorum."dedi. GERÝ DÖNÜN ÇAÐRISI Eski tüm Demokratlara çaðrý yapýyorum. AKP'nin, CHP'nin ve liderimizin uzattýðý birliktelik elini tutmayan MHP'nin ve lideri Bahçeli'nin bu ülkeye gerginlikten baþka vereceklerinin olmadýðý görülmüþtür. Çocukçasýna sözlerle milletimizi çileden çýkarmakta, milletin sorunlarýyla ilgilenmemektedirler. Bunlarý artýk denediniz. Bir derde çare olmadýklarýnýzý döndünüz. Þimdi tam zamaný artýk. Namýk Kemal Zeybek liderliðindeki, milletin derdini dert edinen, milletimizin beklentilerine göre siyaseti þiar edinen Demokrat Parti'ye dönün. Destek verin, oy verin."dedi.

gündem KÜTAHYA

H A F TA L I K S Ý YA S Ý G A Z E T E

20 MAYIS 2011 CUMA YIL:13 SAYI:663 YAYIMCI Kütahya Gündem Gazete Reklam ve Matbaacýlýk Hizmetleri Adýna Hasan OKÇU BASIMCI Ekspres Matbaasý Ekspres Matbaacýlýk ve Madencilik Ltd.Þti. SAHÝBÝ Kütahya Gündem Gazete Reklam ve Matbaacýlýk Hizmetleri Adýna Hasan OKÇU SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hasan OKÇU YÖNETÝM YERÝ Cumhuriyet Cad.Avcýlar Ýþhaný Kat:4/63 KÜTAHYA Telefon: 0 274 223 06 00 Tel-Fax:0 274 224 80 08 WEB:www.kutahyagundemgazetesi.com e-mail:okcu.hasan@gmail.com BASIM YERÝ Menderes Bul.Ata Apt.A Blok Bodrum Kat KÜTAHYA KÜTAHYA GÜNDEM GAZETESÝ YEREL SÜRELÝ BÝR YAYINDIR


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 3

ÖZEL BAÞARAN YILDIZ EÐÝTÝM KURUMLARI 2011-2012 ÖÐRETÝM YILI EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM ÜCRETLERÝ OKUL TÜRÜ

MAYIS PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

ÖÐRENCÝ ÜCRETLERÝ HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

EYLÜL

PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

360 TL AYLIK

375 TL AYLIK

400 TL AYLIK

ANAOKULU

360 TL AYLIK

360 TL AYLIK

ÝLKÖÐRETÝM OKULU

PEÞÝNAT :500 TL :500 x 11 TAKSÝT

PEÞÝNAT :700 TL :550 x 10 TAKSÝT

PEÞÝNAT :640 TL :640 x 9 TAKSÝT

PEÞÝNAT :760 TL :730 x 8 TAKSÝT

TOPLAM :6.000 TL

TOPLAM :6.200 TL

TOPLAM :6.400 TL

TOPLAM :6.600 TL

PEÞÝNAT :550 TL TAKSÝT :550 x 11 TOPLAM :6.600 TL

PEÞÝNAT :700 TL TAKSÝT :600 x 10 TOPLAM :6.700 TL

PEÞÝNAT :700 TL TAKSÝT :700 x 9 TOPLAM :7.000 TL

PEÞÝNAT :800 TL TAKSÝT :775 x 8 TOPLAM :7.000 TL

PEÞÝNAT :850 TL :950 x 7 TAKSÝT

PEÞÝNAT :725 TL TAKSÝT :625 x 11 TOPLAM :7.600 TL

PEÞÝNAT :800 TL TAKSÝT :700 x 10 TOPLAM :7.800 TL

PEÞÝNAT :800 TL TAKSÝT :800 x 9 TOPLAM :8.000 TL

PEÞÝNAT :1.000 TL TAKSÝT :900 x 8 TOPLAM :8.200 TL

PEÞÝNAT :1050 TL TAKSÝT :1050 x 7 TOPLAM :8.400 TL

1-2-3-4-5. SINIFLAR

ÝLKÖÐRETÝM OKULU 6-7-8. SINIFLAR

ANADOLU LÝSESÝ

PEÞÝNAT :850 TL TAKSÝT :850 x 7 TOPLAM :6.800 TL

TOPLAM :7.500 TL

AÇIKLAMALAR: 8ÜCRETLERE KDV DAHÝLDÝR;ANCAK KDV ÜCRETLERÝNDE YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER ÝLAVE EDÝLECEKTÝR.8ÖÐRENCÝ SERVÝS ÜCRETLERÝ ÝLE ÖÐRENCÝ KIYÂFET ÜCRETLERÝ DAHÝLDEÐÝLDÝR.8YEMEK ÜCRETLERÝ, DERS KÝTAPLARI VE ANAOKULUNUN KIRTASÝYE MALZEMELERÝ ÜCRETLERE DAHÝLDÝR. 8PEÞÝN ÖDEMELERDE ÝNDÝRÝM ORANI % 5 8ÖÐRETMEN ÇOCUKLARI ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 10 8DPÜ PERSONELÝNÝN ÇOCUKLARI ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 25 8BAÞARAN YILDIZ EÐÝTÝM KURUMLARINDA OKUYAN KARDEÞLERÝN HER BÝRÝ ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 10 8ÖÐRENÝM ÜCRETÝ TAKSÝTLERÝ 2012 YILI MAYIS AYINDA BÝTECEK ÞEKÝLDE HESAPLANIR. 8ANAOKULU ÜCRETLERÝ ON AY SÜRE ÝLE ÖDENECEKTÝR; YAZ OKULU AÇILIRSA AYRICA ÜCRETLENDÝRÝLECEKTÝR. 8SPORTÝF VE SANATSAL ALANLARDA BAÞARILI OLAN ÖÐRENCÝLERE BAÞARILARI ORANINDA ÝNDÝRÝM YAPILIR. 8DERSLERÝNDE VE MERKEZÎ SÝSTEM SINAVLARDA BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE BAÞARILARI ORANINDA ÝNDÝRÝMLER UYGULANIR. 8OKULUMUZDA KAYITLI BULUNAN ÖÐRENCÝLERÝN KAYIT YENÝLEMELERÝNDE 250 TL. ÝNDÝRÝM YAPILIR. 8HER TÜRLÜ BURS VE BAÞARI ÝNDÝRÝMLERÝ EYLÜL AYI ÜCRETLERÝ ÜZERÝNDEN UYGULANIR.

ADRES:TAVÞANLI YOLU 10.KM DPÜ MERKEZ KAMPÜS ÝÇÝ KÜTAHYA / TELEFONLAR:265 23 30 (31 - 42 - 43) FAKS:265 23 32 (41) e-mail:basaranyildiz@hotmail.com / WEB:www.basaranyildiz.com

www.kutahyagundemgazetesi.com


KÜTAHYA GÜNDEM

SAYFA 4

Kütahya Gündem Gazetesi  

Haftalık Siyasi Gazete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you