Page 1

KUSTOM 2 0 1 3


Taking inspiration from A coastal LIFESTYLE, Kustom produces footwear which exists far beyond the sand and water. Embodying the laid back attitude of coastal living, Kustom footwear creates footwear for girls who are low maintenance but high spirited.

0*6505+,?

7(*205+,?.093: :0A,7(*2:0A,7(*25L^Z[`SLVYJVSV\Y^H` -LH[\YLZ9PWWSL:VSLMVV[ILK

;6;(3;6;(37(*205+,?159.093: :0A,;6;(3

7(*2


Where comfort and fashion collide... Our ripple pattern footbed looks sleek and is incredibly comfortable. The grooves create air circulation, keeping your feet cool, and the heel cushion provides ergonomic support. Enjoy...


W 13 KUSTOM GIRLS

3


W 13 KUSTOM GIRLS

4


W 1133 KUST KU USTTOM O GIRLS

5


W 13 KUSTOM GIRLS

6


W 13 KUSTOM GIRLS

7

4 H`H :0A,:!>:! 997! 

(

*63!)SHJR +,3!4(9

*

*63!)\YU[(TILY +,3!4(9

7(*2!0UKP]

4VJRZ\LKLSHJL\WIVV[MLH[\YPUNYPWWSLZVSLJVTMVY[ MVV[ILKPU,=(HUKV\Y2\Z[VT;79V\[ZVSL -LH[\YLOLZZPHUSHJLZVU)SHJRHUK)\YU[(TILYZ[`SLZ

)

*63!;HU +,3!4(9

4VJRSLH[OLYHURSLIVV[^P[OMLH[\YLWSHP[HUKTL[HS YP]L[KL[HPS

. H I` :0A,:!>:! 997! 

(

*63!)SHJR +,3!4(9

7(*2!0UKP]


W 13 KUSTOM GIRLS

8

9LHSZ\LKL\WWLYZVU^VVKZX\HYLOLLSZ^P[OMLH[\YL Z[YPWLJV[[VUSPUPUNZ

;L _ :0A,:!>:! 997!

(

*63!)SHJR:\LKL +,3!(797(*2!0UKP]

:0A,:!>:! 997! 

)

*63!=PU[HNL;HU +,3!(79

4VJRZ\LKL\WWLYZVU^VVKJVULOLLSZ TL[HSYP]L[KL[HPSHUKMLH[\YLQLYZL`SPUPUNZ

, ]L S`U

(

*63!.YH]LS +,3!(79

7(*2!0UKP]

)

*63!=PU[HNL)S\L +,3!(79


W 13 KUSTOM GIRLS

9


W 13 KUSTOM GIRLS

10


W 13 KUSTOM GIRLS

11


W 13 KUSTOM GIRLS

12


W 13 KUSTOM GIRLS

13

4VJRZ\LKLSVUNSLUN[OZ[`SLPUZLHZVUHSJVSV\YZHUK MLH[\YLHUPTHSWYPU[JV[[VUSPUPUN

4 HI L S :0A,:!>:! 997! 

(

*63!-PN +,3!(79

7(*2!0UKP]

5L^ZSPWWLYIVV[Z[`SLPUTPJYVÄIYL\WWLYZOLYWHSPUPUN HUKOHYKLULK,=(V\[ZVSLPUMHZOPVUJVSV\YZ

*O PSS` :0A,:!>:! 997! 

)

*63!*OVJVSH[L +,3!(79

 (

*63!6YJOPK +,3!4(9

7(*2!0UKP]

 )

*63!;LHS +,3!4(9


W 13 KUSTOM GIRLS

14

-LH[\YLWH[[LYURUP[HUKTPJYVÄIYLZ\LKL\WWLY^P[O ^VVKLU[VNNSLKL[HPSVUOHYKLULK,=(V\[ZVSL

5 HY SH :0A,:!>:! 997! 

(

*63!6H[TLHS +,3!4(9

7(*2!0UKP]

)

*63!4PKUPNO[ +,3!4(9


W 13 KUSTOM GIRLS

15


W 13 KUSTOM GIRLS

16


W 13 KUSTOM GIRLS

17


W 13 KUSTOM GIRLS

18


W 13 KUSTOM GIRLS

19

;PTLSLZZZSPWVUPUUL^ZLHZVUZZS\IJHU]HZHUKTVJR SLH[OLYJVSV\YZ^P[OMLH[\YLPU[LYUHSSPUPUNZ

5PUH :0A,:!>:! 997! 

2

*63!9\Z[

7(*2!0UKP]

:0A,:!>:! 997! 

3

*63!.YH]LS +,3!4(9

*63!;HU:[YPWLZ +,3!4(9

+,3!1(5

4

(U NL SPU H

5

*63!)SHJR-SVYHS +,3!+,*

)

*63!-SVYHS+LUPT +,3!4(9

7(*2!0UKP]

6\Y[PTLSLZZZSPWVUUV^^P[OMLH[\YLYPWWSLZVSLJVTMVY[ MVV[ILKPU,=(2\Z[VT;79V\[ZVSLHUKMLH[\YL MHIYPJH[PVUZHUKTVJRSLH[OLY\WWLYWPWPUNKL[HPS

*

*63!)SHJR4L[HS +,3!-,)


W 13 KUSTOM GIRLS

20

4 VJ J H Z PU :0A,:!>:! 997! 

(

*63!;\YX\VPZL +,3!(79

*

*63!=PU[HNL;HU +,3!(79

7(*2!0UKP]

>PU[LYMHZOPVUZ[`SLPUTVJRZ\LKLZHUKHUH[\YHSZS\I JHU]HZJVSV\Y^H`HSS^P[OMLH[\YLYPWWSLZVSLJVTMVY[ MVV[ILKZPU,=(HUK^VVKLUILHKKL[HPS 2\Z[VT;79V\[ZVSL

)

*63!5H[\YHS +,3!(79


W 13 KUSTOM GIRLS

21


W 13 KUSTOM GIRLS

22


W 13 KUSTOM GIRLS

23


W 13 KUSTOM GIRLS

24


W 13 KUSTOM GIRLS

25

-YLL K V T :0A,:!>:! 997! 

-

*63!:TVRL

7(*2!0UKP]

7YPJLWVPU[LK]\SJHUPZLKZ[`SLPUUL^ZLHZVUJVSV\YZ *HU]HZ\WWLYZMLH[\YLSPUPUNZHUK2\Z[VTV\[ZVSL :[P[JOLKMVV[ILK^P[OSH[L_PUULYJ\ZOPVUPUN

.

*63!0UKPNV-SVYHS +,3!(79

:0A,:!>:! 997! 

4

+,3!4(9

+,3!4(9

/

*63!)SHJR-SVYHS

9 VT`

,P

*63!9HZWILYY` +,3!(:(7

*63!0UKPNV+LUPT +,3!4(9

2P

*63!)SHJR*VYHS+LUPT +,3!(:(7

7(*2!0UKP]

-LH[\YLMHZOPVU]\SJHUPZLKZ[`SLPU^PU[LYKLUPTJVSV\YZ ^P[O[HUTVJRSLH[OLYOLLSJV\U[LYZ0UJS\KLZPU[LYUHS SH[L_J\ZOPVULKMVV[ILK

5

*63!9\Z[+LUPT +,3!4(9


W 13 KUSTOM GIRLS

26

9 VT ` :\LK L :0A,:!>:! 997! 

7

*63!9\Z[ +,3!(79

7(*2!0UKP]

;HRPUNV\Y9VT`Z[`SL[V[OLUL_[SL]LSVMMLYPUNPUTVJR Z\LKLMHIYPJH[PVU^P[OV_MVYKPUZWPYLKWHULSKL[HPS 0UJS\KLZOLZZPHUSHJLZMLH[\YLÃ…VYHSSPUPUNHUKPU[LYUHS SH[L_J\ZOPVULKMVV[ILK

8

*63!:TVRL +,3!(79

*H Y Y PL :0A,:!>:! 997! 

+

*63!7S\T +,3!(79

7(*2!0UKP]

:[YLL[]\SJHUPZLKZ[`SLPU^PU[LYKLUPTSVVRMHIYPJZ MLH[\YLÃ…VYHSSPUPUNZHUKJVSV\YLK2\Z[VTV\[ZVSLZ 0UJS\KLZPU[LYUHSSH[L_J\ZOPVULKMVV[ILK

*

*63!)SHJR +,3!(79


W 13 KUSTOM GIRLS

27


W 13 KUSTOM GIRLS

28


W 13 KUSTOM GIRLS

29

*SHZZPJ]\SJHUPZLKZ[`SLPUWVW[YPTJVSV\YZLUHTLS L`LSL[ZHUK2\Z[VTV\[ZVSL

2Y HT L Y .PYSZ :0A,:!>:! 997! 

@

*63!)SHJR:OPTTLY +,3!4(9

,0

*63!+HYR.YL` +,3!4(9

7(*2!0UKP]

3V^WYVÄSLSLH[OLY]\SJHUPZLKZPSOV\L[[LMVY)HJR[V:JOVVS 5V^^P[OPTWYV]LKHUK^PKLYV\[ZVSLMVYIL[[LY^LHY

7PW :0A,:!>:! 997! 

>P *63!7VWW`:S\I +,3!(:(7

2P

*63!)SHJR3LH[OLY +,3!(:(7

7(*2!0UKP] 7(*2!0U


W 13 KUSTOM GIRLS

30

3V^WYVÄSLSLH[OLY]\SJHUPZLKZPSOV\L[[LMVY)HJR[V:JOVVS

9 VT ` :0A,:!>:! 997! 

+P

*63!)SHJR3LH[OLY +,3!(:(7

7(*2!0UKP]


W 13 KUSTOM GIRLS

31


W 13 KUSTOM GIRLS

32


W 13 KUSTOM GIRLS

33

/VS S ` :0A,:!>:! 997! 

*

*63!)SHJR +,3!(:(7

-

*63!;HU +,3!1(5

7(*2!

*SHZZPJLHZ`^LHYZ[`SLVUJSV\KZVSLJVTMVY[MVV[ILK PUZVM[,=(^P[OSHZLYL[JOHY[^VYRHUKOHYKLULK ,=(V\[ZVSL

,

*63!3LVWHYK +,3!+,*

-VYL ]L Y :0A,:!>:! 997! 

+

*63!)SHJR4\S[P +,3!(:(7

7(*2!

-LH[\YLHa[LJJHU]HZVUJSV\KZVSLJVTMVY[MVV[ILK PUZVM[,=(^P[OSHZLYL[JOHY[^VYRHUKOHYKLULK,=( V\[ZVSL

,

*63!:PLZ[H +,3!(:(7


W 13 KUSTOM GIRLS

34

4VJRSLH[OLYMHZOPVUZ[`SL^P[OMLH[\YLÃ…VYHSSPUPUNHUK 2\Z[VT;79V\[ZVSL

-YLL :WPYP[ :0A,:!>:! 997! 

(

*63!,TILY +,3!-,)

7(*2!

4VJRZ\LKL\WWLYaPWJSVZ\YLHUK2\Z[VT;79 V\[ZVSL

5L ]L :0A,:!>:! 997! 

(

*63!;VIHJJV +,3!-,)

7(*2!


W 13 KUSTOM GIRLS

35


W 13 KUSTOM GIRLS

36


W 13 KUSTOM GIRLS

37

,ZZLU[PHSY\IILY[OVUN5)<Z[YHWHUKTV\SKLK2\Z[VT V\[ZVSL

* S HZ Z PJ :0A,:!>:! 997! 

4

*63!;\YX\VPZL +,3!1(5

*

*63!:VSPK)SHJR +,3!(:(7

7(*2!

, ZZL U [PH S7VW :0A,:!>:! 997! 

(

*63!5\KL +,3!(:(7

 +

*63!/PIPZJ\Z +,3!-,)

*VSV\YLKTL[HSLUHTLSIHKNL5)<Z[YHWY\IILY MVV[ILKHUKTV\SKLK2\Z[VTV\[ZVSL

7(*2!

 )

*63!7\YWSL +,3!(:(7


W 13 KUSTOM GIRLS

38

7 P _P L 3V ] L :0A,:!>:! 997! 

(

*63!)SHJR +,3!(:(7

5VVKSL^PYLPUZVSL5)<Z[YHWHUKMLH[\YLTL[HSJOHYTZ

7(*2!


7632 ( + 6 ; ( 5 2 3 , : 6 * 2

7HJRJV[[VUWVS`LSHZ[HUL

:0A,:!6:-(>:! 997! +,3!-,)7(*2!

A 0 . A (. (523 ,:6* 2

7HJRJV[[VUWVS`LSHZ[HUL

:0A,:!6:-(>:! 997! +,3!+,*7(*2!

W 13 KUSTOM GIRLS

39

: ;9 07, /0+ + , 5 : 6 * 2

7HJRJV[[VUWVS`LSHZ[HUL

:0A,:!6:-(>:! 997! +,3!-,)7(*2!

3 6 . 6 /0 ++, 5:6* 2

7HJRJV[[VUWVS`LSHZ[HUL

:0A,:!6:-(>:! 997! +,3!+,*7(*2!


W 13 KUSTOM GIRLS

40


* 36:,+; 6, 4H`H

.HI`

()SHJR  4(9 7.

W 13

);HU  4(9 7.

4HILS

*)\YU[(TILY  4(9 7.

;L_

()SHJR  4(9 7.

,]LS`U

()SHJR (79 7.

)=PU[HNL;HU (79 7.

(.YH]LS  (79 7.

)=PU[HNL)S\L  (79 7.

5HYSH

*OPSS`

KUSTOM GIRLS

41 (-PN  (79 7.

)*OVJVSH[L  (79 7.

 (6YJOPK  4(9 7.

(6H[TLHS  4(9 7.

)4PKUPNO[  4(9 7.

(UNLSPUH

5PUH

29\Z[  1(5 7.

 );LHS  4(9 7.

3;HU:[YPWLZ  4(9 7.

4.YH]LS  4(9 7.

5)SHJR-SVYHS )-SVYHS+LUPT *)SHJR4L[HS  +,*  4(9  -,) 7. 7. 7.

-YLLKVT

-:TVRL 4(9 7.

(;\YX\VPZL  (79 7.

)5H[\YHS  (79 7.

9VT`

.)SHJR-SVYHS 4(9 7.

9VT`:\LKL

79\Z[  (79 7.

4VJJHZPU

/0UKPNV-SVYHS (79 7.

,P9HZWILYY` (:(7 7.

7PW

9VT`

2P)SHJR3LH[OLY  (:(7 7.

+P)SHJR3LH[OLY  (:(7 7.

+7S\T  (79 7.

59\Z[+LUPT  4(9 7.

2)SHJR*VYHS+LUPT  (:(7 7.

@)SHJR:OPTTLY >P7VWW`:S\I  4(9  (:(7 7. 7.

,P+HYR.YL`  4(9 7.

2YHTLY.PYSZ

*HYYPL

8:TVRL  (79 7.

40UKPNV+LUPT  4(9 7.

*)SHJR  (79 7.

*=PU[HNL;HU  (79 7.


6 7 ,5 ; 6, /VSS`

*)SHJR  (:(7 7.

-VYL]LY

,3LVWHYK  +,* 7.

-;HU  1(5 7.

*SHZZPJ

-YLL:WPYP[

+)SHJR4\S[P  (:(7 7.

,:PLZ[H  (:(7 7.

,ZZLU[PHS7VW

(,TILY  -,) 7. 7P_PL3V]L

5L]L

(;VIHJJV  -,) 7.

W 13 KUSTOM GIRLS

42 4;\YX\VPZL  -,) 7.

(5\KL  (:(7 7.

*:VSPK)SHJR  (:(7 7.

 +/PIPZJ\Z -,) 7.

 )7\YWSL (:(7 7.

: 6 * 2: 7VSRH+V[(URSL:VJR

>OP[L  -,) 7.

:[YPWL/PKKLU:VJR

>OP[L)SHJR  -,) 7.

APNAHN(URSL:VJR

(ZZVY[LK  +,* 7.

3VNV/PKKLU:VJR

(ZZVY[LK  +,* 7.

()SHJR  (:(7 7.


W 13 KUSTOM GIRLS

43

Kustom footwear . low maintenance . high spirited

KUSTOM LADIES SA WINTER 13 FOOTWEAR  

Check out the Kustom SA ladies footwear range for W13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you