Page 1


023_dive_FL.qxd

28.11.2008

12:06 Uhr

Seite 23

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

boven: Nathalie, Tamara, Steven, Jelle, Fabienne, Gwendolien, Joke onder: Heidi, zaakvoerder Els, Lobke, Eveline

Gisèle & Roger, stichters en ouders van Els

SPECIALISATIE IS ONZE TROEF. Aussie Tours is als familiebedrijf reeds 30 jaar actief op de internationale reismarkt en is uitgegroeid tot dé specialist op Australië. U bent hierbij verzekerd van de hoogste kwaliteit en een perfecte dienstverlening op maat. KENNIS, ERVARING & SERVICE. Vooral bij duikreizen laat u best niets aan het toeval over. Met Aussie Tours hebt u de garantie van een doorwinterde touroperator waar vakkennis, persoonlijke reiservaring en service hoog in het vaandel gedragen worden. DE SCHERPSTE PRIJZEN. Ook wat betreft prijzen zijn we zo goed als onklopbaar. Dankzij onze grote inkoopkracht en het systeem van ‘directe verkoop’ zijn we in staat om u de meest concurrentiële prijzen aan te bieden, zonder aan kwaliteit in te boeten. NEDERLANDSTALIGE RONDREIZEN. Naast de individuele reizen op maat kunt u bij Aussie Tours ook terecht voor zakenreizen, incentives en exclusieve Nederlandstalig begeleide rondreizen. Tijdens deze rondreizen wordt niets aan het toeval overgelaten en kan u steeds rekenen op onze ervaren lokale Nederlandstalige gidsen. Interesse? Bestel dan gratis onze speciale brochure ‘Exclusieve Begeleide Rondreizen 2009-2010’. ONZE GARANTIES, UW ZEKERHEID. Uiteraard werkt Aussie Tours met strikte garanties. Bij reservatie krijgt u een prijswaarborg die u beschermt tegen plotse stijgingen van de muntwisselkoersen. Aussie Tours is verzekerd bij het ‘Garantiefonds Reizen’ en werkt onder de zekerheid van de voorwaarden van de ‘Geschillencommissie Reizen’. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Dit laatste kan u als volgt bereiken: Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, fax +32-2/240.68.08, www.gfg.be of mail@gfg.be. Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. De prijzen van deze brochure zijn geldig t.e.m. het verschijnen van de brochure 2010 en ten laatste tot 31 maart 2010. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De prijzen kunnen veranderen door koerswijzigingen en tussentijdse aanpassingen door onze leveranciers. (Cfr. Artikel 6 van de reisvoorwaarden, vermeld op de laatste pagina van deze brochure.)

U2_U3_dive_AUS.indd 2-3

Artikel 2: Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5: Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6: De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7: Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16: Klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis:Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17: Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 13: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN ARTIKEL 1: Prijzen 1. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 2. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf, vervoer en de andere diensten in het buitenland die op 16 september 2008 van toepassing waren. 3. Voor dossiers op maat wordt een service fee aangerekend van 20 Euro per persoon. ARTIKEL 2: Betaling van de reissom Bij de ondertekening van de bestelbon betaalt de reiziger een voorschot van 25% van de totale reissom te verhogen met eventuele verzekeringspremies. Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene betalingsvoorwaarden n.a.v. specifieke reisaanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de offerte en/of bestelbon. Artikel 3: Formaliteiten De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure, in de offerte of door de reisorganisator worden medegedeeld. Artikel 4: Bagage Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding aan te vragen. Artikel 5: Dienstregeling De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger 1. Bij annulering en/of wijzigingen dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering en/of wijziging te wijten is aan toeval of overmacht. 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop de reisorganistor de schriftelijke melding van de annulering heeft ontvangen. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de reisorganisator bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken. 3. De forfaitaire annuleringskosten / wijzigingskosten bedragen, indien de annulering/wijziging gebeurt : • Meer den 60 dgn voor de afreisdatum : 150 Euro/pers. • Van 60 tot meer dan 45 dagen voor de afreisdatum : 300 Euro/pers. • Van 45 tot meer dan 15 dagen voor de afreisdatum : 75% van de totale reissom • Vanaf 15 dagen voor de afreisdatum : 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek) • Indien de vliegtuigtickets reeds uitgeschreven zijn op datum van wijziging/annulering bedragen de kosten steeds 100% van de totale reissom.. Artikel 7: Aansprakelijkheid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, routeveranderingen of annulering van vluchten, mogelijke overboekingen bij lokale luchtvaartmaatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel. 2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulering van vluchten, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, oorlog, aanrandingen, overvallen,enz…, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Extra kosten van welke aard ook die van voornoemde voorvallen het gevolg zijn, zijn bijgevolg voor rekening van de reiziger. 3. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reiziger worden meegedeeld. 4. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang bij de inscheping van de afreis en eindigen bij de landing van de terugreis. Artikel 8: Klachtenregeling Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd. Deze reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de brochures en programma’s 2009/10 van AUSSIE TOURS – Sint Jansstraat 78 - 8840 STADEN. Door reservatie van een reis bij Aussie Tours verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden. Verantwoordelijke uitgever : VERHOEST Els – Sint Jansstraat 76 – 8840 Staden-België. ‘Aussie Tours’ is een merknaam van V&D bvba - Sint Jansstraat 78 – 8840 STADEN – Tel. 051/ 70.56.11. Licentienummer : A1085. CBFA 61568A.

28.11.2008 12:17:59 Uhr


Inhoudsopgave Algemene informatie

Queensland

South Australia

New South Wales

Western Australia

Christmas & Cocos (Keeling) Islands

Algemene informatie Inhoudsopgave & kaart Hoogtepunten onder water Beschrijving duiklocaties Voorwaarden

New South Wales 3 4-7 8-9 23

10 10 11

Papua New Guinea

17 17 18

Christmas & Cocos (Keeling) Islands

12

8 & 15 dagen Christmas Island van/naar Perth of Kuala Lumpur 8 & 15 dagen Cocos (Keeling) Islands van/naar Perth of Kuala Lumpur

13

Papua New Guinea

14

16

Western Australia 2 dagen Ningaloo Reef van/naar Exmouth 3 dagen Ningaloo Reef van/naar Coral Bay 6 & 8 dagen Rowley Shoals van/naar Broome

Queensland 5 dagen duikcursus & Great Barrier Reef met Pro Dive 3 dagen Great Barrier Reef met Pro Dive 4 & 5 dagen Great Barrier Reef & Osprey Reef met Taka Dive Adventures 4, 5 & 8 dagen Great Barrier Reef & Osprey Reef incl. rifvlucht met de Spirit of Freedom 4, 5 & 8 dagen Great Barrier Reef & Osprey Reef incl. rifvlucht met Mike Ball 7 & 8 dagen Great Barrier Reef, Osprey & Far Northern Reefs met de Undersea Explorer

5 & 7 dagen Lord Howe Island van/naar Sydney of Brisbane

8 dagen Highlights Papua van/naar Cairns

20 21

22

South Australia 4, 5 & 6 dagen duiken met grote witte haaien met Rodney Fox

15

Š Copyright BEST OF TRAVEL GROUP GbR, Geldern. Niets uit deze brochure mag verveelvoudigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. BEST OF DIVE
Algemene informAtie

Hoogtepunten onder water

De Australische zeebewoners

De Australische kust kent een ongelooflijke verscheidenheid aan fauna en flora. met  zeeën waarvan 3 grote oceanen variëren de levensbronnen van tropisch warm tot gematigd koel. Hier kunnen zich honderden alleen hier voorkomende (inheemse) fauna en flora ontwikkelen. men onderscheidt vier levensbronnen: de open zee, de riffen, de kusten en de baaien. Deze levensbronnen zijn de geboorteplaatsen van de Australische onderwaterfauna- en flora. De samenstelling en verdeling van de fauna is afhankelijk van de door wind veroorzaakte zeestromingen, de beweging van de aarde en de aantrekkingskracht van de maan. De getijden hebben slechts hier en daar invloed op de stromingen.Australië kent zowel een gematigde als tropische bio­ toop waardoor het continent een diversiteit aan zee­ dieren omvat. Van het fytoplankton dat belangrijk is voor fotosynthese, waarbij zuurstof als bijproduct ont­ staat, tot het plankton. In de Australische wateren treft men alles wat een zee te bieden heeft: zeegrassen, algen, sponzen, neteldieren, zwarte koralen, viltkoker­ anemonen, witte koralen, gorgonen, zeeveren, steen­ koralen, anemonen, wormen, mosdiertjes, krabben, langoesten, garnalen, slakken en naaktslakken, mos­ selen, calamares, sepia’s, schelpdieren, octopussen, stekelhuidige soorten zoals zeesterren, slangsterren, zeeëgels en zeekomkommers en vele andere. De vis­ sen vertegenwoordigen de grootste groep van gewer­ velde dieren. De Australische wateren bevatten onge­ veer 3.600 soorten. Door het sportduiken werden de laatste 30 jaar honderden nieuwe soorten ontdekt. Enkele daarvan zijn uitsluitend in de zuidelijke wateren te vinden. Een echte karetschildpad voelt zich thuis in de meest tropische wateren ter wereld. Van oktober tot maart legt het wijfje haar 50 eieren op de eiland­ stranden en koraalzandbanken. Na ca. 8 weken volgen de jongen. De meest voorkomende zeeslang in deze tropische wateren is de olijfbruine zeeslang, die van bruin naar geel varieert. Zij is zowel overdag als ´s nachts actief. In koralen en rotsspleten zoekt de slang naar voedsel. Om de 10 à 20 minuten moet de slang lucht happen aan het wateroppervlak maar als ze slaapt kan

ze vele uren onder water blijven. Alle zeeslangen moe­ ten met de nodige voorzichtigheid worden benaderd gezien zij vaak over een dodelijk gif beschikken. Hoewel dolfijnen meestal voor komen in open zee, kan men ze in Australië eveneens spotten in baaien, havens en zeearmen. Het zijn gezellige dieren, die gewoonlijk in groep leven. Doordat ze steeds opnieuw om lucht moeten happen zwemmen ze meestal dicht bij het wateroppervlak. Het gebied van de Australische robben is beperkt tot enkele rotsen voor de zuid­ en zuidoost­ kust van Australië. Er zijn kolonies die uit meer dan 10.000 robben bestaan, terwijl op andere plaatsen slechts 20 dieren zijn. Kolonies Australische zeeleeuwen kan men spotten aan de stranden en eilanden langs de zuid­ en zuidwestkust. Het gebied van de beschermde dugong of zeekoe reikt van Shark Bay (WA) in een boog via het noorden tot Moreton Bay aan de oostkust (QLD), alhoewel enkele dieren ook verder naar het zuiden bij Port Stephens (NSW) kunnen worden gezien. Van nature zijn zeekoeien schuwe dieren die in groepsverband leven en zich voeden met zeegrassen. De Australische walvis in de zuidelijke hemisfeer brengt in ondiepe wateren zijn jongen ter wereld. Dit is van groot belang gezien de Australische walvis slechts om de 3 jaar een jong ter wereld brengt dat 14 maanden lang bij de moeder blijft. In de Australische wateren zijn deze dieren volledig beschermd en kan men zwaar worden bestraft wanneer een boot te dicht nadert. Tussen juni en juli kan men in het noordelijke Great Barrier Reef met Minke walvissen of dwergwalvissen snorkelen, een bijzondere ervaring die u in Australië kan beleven.


Zeldzame en ongewone diersoorten De meeste diersoorten die voor komen op tropische koraalriffen zijn terug te vinden over de hele wereld. In bepaalde gevallen kunnen ze verschillen in familie, soort en aard maar meestal zijn ze zeer gelijkaardig. De tropische soorten komen voort uit de zeeën rondom Indonesië en van daaruit breiden ze zich uit in de oceanen. Bij veel tropische zeedieren worden de eitjes meegenomen door zeestromingen van het ene rif naar het andere. Op deze manier vergroten de tropische vissen hun biotoop en komen er weinig zeldzame vissen voor. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. In de gematigde wateren van het zuiden konden zich veel bijzondere zeedieren in volledige afzondering ontwikkelen. In de laatste jaren werden b.v. bij Lord Howe Island enkele nieuwe soorten ontdekt: de Lord Howe koraalvis en Lord Howe hydrokoraal. Talrijke soorten zeedieren komen uitsluitend voor in Australië, b.v. zeepaardjes, vele schelpen en bepaalde vissoorten enz.

Ontmoeting met haaien & roggen In de Australische zeeën treft men talrijke haaien- en roggensoorten. In West-Australië werd Shark Bay zelfs genoemd naar de veel voorkomende haaien. Tot dusver werden meer dan 180 haaiensoorten en 100 roggensoorten geïdentificeerd. De hoeveelheden en de locaties zijn verschillend maar toch zijn er bepaalde plaatsen kenmerkend voor bepaalde soorten. Grijze verpleegsterhaai – de beste plaats is het gebied voor Forster/Tuncurry en Seal Rocks (NSW), ten noorden van Brisbane (in de winter - QLD) en ten zuiden van Montague Island (in de zomer - NSW). Bakerhaaien - hier leven 6 verschillende soorten. De grootste populatie is te vinden tussen Sydney (NSW) en Brisbane (QLD). Port Jackson haaien komen voornamelijk voor aan de kust van New South Wales (centraal en zuiden), waar men er af en toe dozijnen van aantreft in de grotten.

Hamerhaaien komen voor in tropische zeeën en in de South Pacific. In Australië worden ze vaak gespot in de noordelijke Coral Sea (QLD) en bij Christmas Island. Gitaarroggen behoren tot de meest opmerkelijke roggen. De roggen komen hoofdzakelijk voor in ZuidAustralië. Een van de grootste populaties leeft in Jervis Bay (NSW). Sidderroggen – er zijn 8 soorten in Australië, waarvan 2 regelmatig worden waargenomen door duikers bijv. bij Hobart (TAS). In Jervis Bay (NSW) komen sidderroggen voor met een korte staart. Manta’s – deze grote roggen treft men in de winter hoofdzakelijk bij Lady Elliot Island en Brisbane (QLD), het Ningaloo Reef (WA) en de Whitsunday Islands (QLD). Walvishaai, de reuzen van het Ningaloo Reef. Walvishaaien komen voornamelijk voor bij het Ningaloo Reef (mei/juni - WA), Christmas Island (november/maart – ten zuiden van Indonesië) en aan het Gove Peninsula (in de zomer - NT). De vermenigvuldiging van de koralen en de voortplanting van tropische krill bij Ningaloo Reef trekt walvishaaien aan. Tegenwoordig komen jaarlijks duizenden duikers naar het Ningaloo Reef op zoek naar deze dieren, een ontmoeting met walvishaaien is een must voor iedere duiker. Tijdens het duiken is het niet toegestaan om de walvishaaien te benaderen. Slechts 8 personen mogen gelijktijdig in het water zijn met een walvishaai.

BEST OF DIVE
Algemene informAtie

Hoogtepunten onder water

great Barrier reef - het grootste beschermde rif ter wereld

Coral Spawning - de jaarlijkse vermenigvuldiging van koralen Coral Spawning is een van de meest spectaculaire gebeurtenissen onder water. Tijdens een nachtduik kan men de coral spawning observeren. De roze eitjes die opstijgen van het koraal naar het warme wateroppervlak is een onvergetelijke ervaring. Elk jaar vindt bij het Great Barrier Reef de coral spawning plaats in de lente (november/december) en bij het Ningaloo Reef (WA) in de maanden maart/april. Koraalpoliepen planten zich normaal ongeslachtelijk voort. De jaarlijkse coral spawning of geslachtelijke voortplanting bevordert de voortplantingskans en vergroot het gebied. 4-5 dagen na de coral spawning planten zich meer dan 160 soorten steenkoralen gelijktijdig voort. Veel van hen zijn tweeslachtig, zij brengen kleurrijke ei- en spermacellen in het water die opstijgen naar het wateroppervlak en zich dan scheiden. De eicellen stoten spermacellen van hetzelfde stamkoraal af, terwijl het een anderespermacel van hetzelfde stamkoraal opneemt. Na de bevruchting ontwikkelen zich op de eicellen los zwemmende larven, die aan het wateroppervlak een rooskleurig tapijt vormen en zich door de stroom laten meedrijven. Na 5 tot 20 dagen zwemmen de larven naar het rif en maken ze zich vast aan een vrije plaats die tot nieuwe koraalkolonies leiden. De poliepen herhalen deze procedure zodat tenslotte duizenden poliepen naar een nieuwe structuur worden geleid. Er wacht u een opwindende nachtduik want gelijktijdig met de koralen planten zich ook nog andere rifbewoners voort zoals reuzenschelpen, stekelhuidige soorten en zeekomkommers. Aangezien de temperatuur van het water en de getijden de voortplanting beïnvloeden is het moeilijk om het juiste tijdstip van de vermenigvuldiging te voorspellen.

Het Great Barrier Reef (GBR) is het grootste en meest indrukwekkende koraalrif op aarde en behoort tot de 7 natuurwereldwonderen. In 1981 werd het uitgeroepen als werelderfgoed. In 1975 werd door het Great Barrier Reef Marine Park Act besloten om het volledige gebied onder bescherming te plaatsen. Het gebied is in zones verdeeld, elk afgesloten voor bepaalde activiteiten. Het GBR ligt in het noordoosten van Australië langs de kust van de staat Queensland in de South Pacific en strekt zich uit van de Torres Strait voor Papua New Guinea tot Lady Elliot Island, gelegen ca. 75 km ten noordoosten van Bundaberg. Tussenin is het 2300 km lang met een 10.-24. zuidelijke breedtegraad. Het rif loopt langs de oostelijke rand van het Australisch continent. Het ligt tussen 30 km (bij Cairns) en ca. 250 km (bij Gladstone) van de Australische oostkust verwijderd, volledig in de tropen en in het tyfoongebied. Het tyfoonseizoen duurt van oktober tot maart, regenval vooral in de herfst (februari/maart). Het GBR bestaat uit een ketting van meer dan 2500 enkele riffen evenals 1000 continentale en/of koraaleilanden en is daarmee het grootste rif ter wereld. De oppervlakte bedraagt 347.800 km² en kan met het blote oog worden gezien vanuit de ruimte. De riffen bieden een biotoop voor meer dan 400 koraalsoorten, meer dan 1500 vissoorten, verschillende soorten schaaldieren, 800 stekelhuidige soorten zoals bijvoorbeeld zeesterren, 500 verschillende soorten zeewier, 23 verschillende soorten zoogdieren, 16 soorten zeeslangen en 6 van de 7 soorten schildpadden wereldwijd. Daarbij behoren ook de karetschildpadden en de groene zeeschildpadden die het rif gebruiken voor het leggen van hun eieren. Eveneens bedreigde diersoorten zijn de dugongs (zeekoeien). Bultrugwalvissen maken gebruik van het warme water voor het baren van hun jongen.


De grote witte haai een bedreigde diersoort? De grote witte haai komt zowel voor in gematigde gebieden als in tropische zeeën, maar hoofdzakelijk in koelere wateren waar hij zich kan voeden met dolfijnen, haaien, robben, roggen en diepzeevissen. In het algemeen brengt het wijfje minder dan 10 jongen ter wereld. Grote witte haaien komen voornamelijk voor langs de zuidkust van Australië. Het is voor vele duikers een droom deze dieren te zien hoewel deze haaien verantwoordelijk zijn voor de meeste aanvallen (met dodelijke afloop) op mensen. De veiligste manier is dan ook de haaien te observeren vanuit een kooi. Duikexcursies met kooien zijn mogelijk vanuit Port Lincoln naar de Neptune Islands. Van over de hele wereld komen duikers naar Port Lincoln in de hoop een glimp op te vangen van een witte haai die steeds zeldzamer wordt. Recentelijk werd deze witte haai onder bescherming geplaatst in Queensland, New South Wales en Tasmanië. Het grootste gevaar voor het voortbestaan komt van commerciële vissers, visnetten en lijnen. Het is moeilijk om de grote witte haai in heel Australië te beschermen aangezien de films met deze haaien bij de meeste mensen in het geheugen staan gegrift.

Wrakken Rondom Australië liggen diverse wrakken, die gedeeltelijk te bezichtigen zijn. Een van de bekendste wrakken ter wereld is de SS Yongala gelegen voor Townsville (QLD). Een hoogtepunt van uw reis die u tijdens een dagexcursie kunt beleven. Dit geldt ook voor de HMAS Swan voor Dunsborough en de HMAS Perth voor Albany, beide in West-Australië.

BEST OF DIVE
Algemene informAtie

fascinerende duiklocaties

far northern reefs

De zeeën rondom Australië hebben heel wat te bieden. talrijke, fantastische duiklocaties, duizenden riffen en onontdekte koraal- en vissoorten. Kortom, een unieke onderwaterwereld. Het volledige duikaanbod omvat zowel tropische als gematigde duiklocaties waardoor iedere duiker hier zijn gading kan vinden. Duiken in Australië is avontuurlijk en uitdagend.

flynn, milln, thetford & moore reef Bij Flynn Reef wachten u rotsblokken en koraaltuinen met een waaier aan rif- en diepzeevissen. Gordon’s Mooring is een van de beste duikplaatsen. Het Milln Reef beschikt over ontelbare, wondermooie duiklocaties zoals Whale Bommie, Club 10 en Swimming Pool met prachtige koraaltuinen. Haaien, barraccuda’s en horsmakrelen treft men bij de Three Sisters. In de koraaltuin van Thetford Reef ziet u naaktslakken, kokerwormen, garnalen, anemoonvissen, krabben, kleurrijke rifvissen en schitterende koralen. Moore Reef heeft een reeks prachtige steenkoralen. De beste duikmogelijkheden vindt u bij de drop-offs van het rif. U aanschouwt ontelbare hoorn-, zweep- en zachte koralen langs de steilwanden evenals talrijke rif- en diepzeevissen. • Gemiddelde zichtbaarheid: binnenrif 20 m, buitenrif 30 m • Lichte stroming bij bepaalde riffen • Veel rif- en diepzeevissen, koraaltuinen, drop-offs en rotsblokken • Talrijke steen- en zachte koralen, gorgonen en zweepkoralen

ribbon reefs & osprey reef De beroemdste duiklocaties zijn Cod Hole, Temple of Doom, Dynamite Pass en de legendarische North Horn. Ribbon Reefs met een lengte van meer dan 100 km bestaat uit een barrièrerif met weelderige koraaltuinen en rotsblokken met een waaier van vissen en spectaculaire steilwanden. Het Osprey Reef is het meest noordelijke koraalrif en vooral bekend om het duiken langs steilwanden. Het rif heeft een oppervlakte van 100 km met loodrechte wanden die de diepte induiken. De opwindende nachtduiken bij South Horne, Admiralty Anchor Bommies, Pelagic Gully en Flashlight Ravine zijn zeker de moeite waard! • Gemiddelde zichtbaarheid: Ribbon Reefs 30 m, Osprey Reef 45 m • Lichte stroming, snelle verandering van windrichting • Veel rif- en diepzeevissen, koraaltuinen & rotsblokken

Cod Hole In het noorden van Ribbon Reef Nr. 10 ligt Cod Hole, wereldberoemd om de zeer grote vissen. Het rif heeft een brede waaier van verschillende rifbewoners en ongewervelde dieren. Voortdurend zwemmen diepzeevissen rond het rif evenals barraccuda’s en makrelen. In de grotten en onder overhangende rotsen schuilen murenen, blauw gestippelde stekelroggen, grombaarzen, grote Maori-lipvissen en witpuntrifhaaien. De reusachtige baarzen vormen de hoofdattractie. Tot 14 baarzen tegelijk werden reeds waargenomen! • Gemiddelde zichtbaarheid 30 m • troming, branding en plotselijke verandering van windrichting • Groter bestand aan steen- en zachte koralen • Veel rif- en diepzeevissen en reuzenbaarzenDe Far Northern Reefs behoren tot de meest oorspronkelijke riffen van de Great Barrier Reef. Er zijn honderden ontoegankelijke en nog onontdekte riffen. De riffen staan bekend om hun steile rotswanden, rijkdom aan vis en ontmoetingen met haaien. Rifhaaien ziet men tijdens iedere duik evenals schildpadden, pijlstaartroggen, lipvissen, manta’s en ook zeilvissen. Bezoekers worden per vliegtuig naar Lockhart River gebracht en bereiken het rif in enkele uren. • Gemiddelde zichtbaarheid 30 - 40 m • Gedeeltelijk sterke stroming • Duiken langs steilwanden • Veel haaien, rif- en diepzeevissen, weelderige koraaltuinen en rotsblokken

lord Howe island 780 km ten noordoosten van Sydney. Hier vindt men een grote populatie van ongewervelden en meer dan 500 vissoorten, waarvan slechts 13 inheemse vissen. Reusachtige rotsblokken met zachte- en steenkoralen, sponzen, zakpijpen en gorgonen, gestreepte koraalmeervallen, murenen, grombaarzen, keizer-, vlinder-, anemoon-, rode vuur- en papegaaivissen evenals Galapagoshaaien zijn slechts enkele van de voorkomende soorten. Bodems, rotsplateaus en kleine rotsblokken zijn dik begroeid met koralen. Naakstslakken zoals de Spaanse danseres, anemonen- en rode vuurvissen, platwormen, garnalen, heremietkreeftjes, verschillende zeesterren, koraalklimmers, grondels en veel meer. De Comets & Erscotts Hole in de lagune, met straalvinnige-, lip-, rode vuur- en keizervissen, murenen en andere. Steenkoralen worden bewoond door naaktslakken, platwormen, krabben, garnalen, zeesterren, kokerwormen en andere ongewervelde dieren. Balls Pyramid zijn spectaculaire rotsen. Hier duikt men alleen bij goede weersomstandigeheden. Scholen fuseliers, doktersvissen, koningsmakrelen, grijze rif- en Galapagoshaaien. • Gemiddelde zichtbaarheid 20 - 30 m • Soms sterke stroming voor de kust • Prachtige steen- en zachte koralen • Interessante duikplaats en talrijke rif- en diepzeevissen


Ningaloo Reef Elk jaar van april tot juni kan men hier walvishaaien spotten. Vliegtuigen observeren de kust en geven de positie van de walvissen door aan de omliggende boten. Het zwemmen met deze gigantische dieren is voor elke duiker een onvergetelijke ervaring. Het rif loopt bijna parallel met de kust, van Coral Bay naar Exmouth, een gebied van meer dan 260 km. De afstand van het rif naar het vasteland schommelt van 200 m tot 7 km. Vele plaatsen zijn vanaf de kust toegankelijk terwijl het buitenrif het beste te bereiken is per boot. De beste reistijd is van de herfst tot het voorjaar. Coral Bay is de ideale uitvalsbasis om de riffen te verkennen. De riffen worden overheerst door steenkoralen. Schildpadden, rifhaaien, grombaarzen, makrelen, koraallipvissen, scholen barraccuda’s en horsmakrelen zijn slechts enkele bewoners. Grote vissen komen niet zo vaak voor, wel papegaaivissen, straalvinnige-, anemoon-, dokters-, keizer- en vele andere rifvissen. Verder naar het noorden treft men schildpadden, stekelroggen, grombaarzen, rotsbaarzen, keizer- en doktersvissen en talrijke ongewervelde soorten. Bij de andere bewoners horen wobbegongs, koraalbaarzen en rode vuurvissen, zeeslangen en talrijke ongewervelde soorten. Met uw duiklamp aanschouwt u de schitterende kleuren van de zachte koralen, gorgonen en andere grotbewoners. U ziet rifhaaien, haaien, murenen, scholen diepzeevissen en met wat geluk ook een manta. Bij de 300 m lange Navy Pier kan men alleen met toestemming duiken bij eb of vloed. Bij de pier leven: murenen, naaktslakken, zeesterren, platwormen, octopussen, rode vuur-, straalvinnige-, koffer-, koraallip- en papegaaivissen, horsmakrelen, rotsbaarzen, snappers en koraalbaarzen. • Gemiddelde zichtbaarheid 20 - 30 m • Sterke getijdenstroom in de baai van Exmouth • Walvishaaien tussen april en juni • Indrukwekkende Navy Pier • Grote selectie van rif- en diepzeevissen, top koraalriffen

Rowley Shoals

Christmas Island

280 km ten westen van Broome, een van de meest geliefde duiklocaties van de Northern Atoll Reefs. 3 grote riffen, elk ca. 17 km lang en 8 km breed. In het zuiden ligt het Impetieuse Reef. Clerke Reef ligt 40 km verder naar het noorden, Mermaid Reef 30 km. De beschutte lagune van Clerke Reef beschikt over een diversiteit aan steen- en zachte koralen en een brede waaier aan rifvissen en ongewervelde dieren. Ontelbare gorgonen, zweepkoralen, sponzen en zachte koralen decoreren de grotten, bodems en rotsplateaus. Schildpadden, manta’s, stekelroggen, murenen, rifhaaien, diepzeevissen en tandbaarzen zijn hier geen rariteit. Bij Mermaid Reef zijn adembenemende steilwanden met een diepte tot 200 m en begroeid met gorgonen, zachte- en zwarte koralen, grote sponzen en een hoeveelheid aan zweepkoralen. Bij stromingsduiken treft men barraccuda’s, stekelroggen, tonijnvissen, rifhaaien, gevlekte reuzenbaarzen, Maori-lipvissen en ook manta’s. De winter en het voorjaar vormen de beste reistijd.

Ligt 2.650 km ten noordwesten van Perth en is omgeven door spectaculaire koraalwanden, een rijkelijk onderwaterleven en het dichte regenwoud. Het eiland is bekend om de jaarlijkse aanwezigheid van rode krabben. Bij de duikplaatsen treffen witpuntrifhaaien, schildpadden, tonijnvissen, grijze rifhaaien, makrelen, grote Maorilipvissen en misschien ook luipaardhaaien. De koraaltuinen zijn geliefd bij koraallip-, papegaai-, keizer-, lip-, en trekkersvissen, murenen en veel meer. Walvishaaien zijn aanwezig tussen november en april. Verder ziet u dokters- en schopvissen, schildpadden, stekelmakrelen, regenboogmakrelen en ook hamerhaaien.

• Gemiddelde zichtbaarheid 20 - 40 m • Sterke stroming • Top koraalriffen en unieke steilwanden • Manta’s, zeeslangen, haaien en tandbaarzen, rif- en diepzeevissen

• Gemiddelde zichtbaarheid 20 - 40 m • Stroming • Top koraalsteilwanden • Rif- en diepzeevissen in grote aantallen

Cocos (Keeling) Islands 2.950 km ten noordwesten van Perth. Het atol is omgeven door koraaltuinen, drop-offs en een fascinerende onderwaterwereld. Kleurrijke koralen, steilwanden, met gorgonen en zachte koralen bedekte rotsbanken en plateaus. Tussen de koralen schuilen rifvissen en ongewervelde dieren. Een niet te missen duikervaring is ongetwijfeld een nachtduik bij West Island Jetty. Ongewervelde dieren, slapende rifvissen en schildpadden. Het vliegtuigwrak Catalina ligt op een diepte van 4-8 m. De Duitse cruiser Emden ligt bij North Keeling Island. De voedselrijke stromingen die door het kanaal voeren, trekken niet alleen manta’s aan maar ook schildpadden, rifhaaien en diepzeevissen. • Gemiddelde zichtbaarheid 20 - 40 m • Occasionele stroming • Top koraalriffen & steenkoraaltuin • Rifvissen in grote aantallen, manta’s & schildpadden

BEST OF DIVE
Liveaboards QueensLand

Leer duiken in het Great barrier reef

3-daagse liveaboard & 5-daagse duikcursus van/naar Cairns

Go ! Wanneer u als duiker verhalen hoort over het Great barrier reef, dan gaat uw hart ongetwijfeld sneller kloppen. Miljoenen exotische vissen, kleurrijke koralen en unieke rifformaties. Pro dive is een duikschool in Cairns opgericht in 1983. de duikschool geniet internationale belangstelling en beschikt als een van de bekendste duikscholen in australië over 3 boten (bouwjaar: 1998, 2002 en 2004). alle boten zijn 24 m lang en bieden plaats aan 32 passagiers. de Pro dive boten zijn ingericht met 16 cabins: 14 cabins met een stapelbed en 2 cabins met een tweepersoonsbed.

Liveaboard Great barrier reef

Padi open Water duikcursus

3 dagen / 2 nachten van/naar Cairns & northern beaches 11 duiken (incl. 2 nachtduiken)

5 dagen / 4 nachten van/naar Cairns & northern beaches 9 duiken (incl. 1 nachtduik)

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Het Great Barrier Reef verkent u het best met een liveaboard. U cruist langs de buitenriffen Thetford, Flynn, Milnn en Pellowe. Vertrek uit Cairns in de ochtend. De duikplaatsen zijn bekend om hun buitengewone fauna en flora. Reizigers die niet duiken kunnen ook als snorkelaar deelnemen aan deze liveaboard. Tussen de duiken in kan men ook snorkelen. Terugkeer naar Cairns in de vroege namiddag.

Wanneer u als duiker verhalen hoort over het Great Barrier Reef, dan gaat uw hart ongetwijfeld sneller kloppen. De duikschool geniet internationale belangstelling als een van de bekendste duikscholen in Australië. In 5 dagen leert u de basisregels van het diepzeeduiken, zowel in theorie als praktijk. De eerste 2 dagen krijgt u theorieles en maakt u kennis met de duikuitrusting in het zwembad. Op de 3de dag gaat u op liveaboard naar het Great Barrier Reef gedurende 3 dagen. Op de 2de dag is er een schriftelijk examen. Op de 4de dag ontvangt u het begeerde duikbrevet.

Liveaboard - 3 dagen Code: 13548 reisdata: dagelijks behalve di. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

Duiker 01.12.08 - 31.03.09

583

319

01.04.09 - 31.03.10

605

330

01.12.08 - 31.03.09

528

264

01.04.09 - 31.03.10

550

275

Snorkelaar

extra te boeken: Liveaboard incl. PADI Advanced Open Water Duikbrevet (per persoon in tweepersoonskajuit) 399 € Liveaboard incl. Padi Advanced Open Water Duikbrevet (eenpersoonskajuit) 688 €

Padi open Water duikcursus 5 dagen Code: 13549 reisdata: Engelstalig: dagelijks behalve op zo. Prijs per persoon in € 1

2

01.12.08 - 31.03.09

Bezetting met pers.

663

399

01.04.09 - 31.03.10

674

413

inclusief: transfers van/naar Cairns & Northern Beaches, overnachtingen in tweepersoonscabins, alle maaltijden aan boord, duikcursus en liveaboard volgens programma, leerboek in Engels (cursus), duikverzekering, complete duikuitrusting incl. duikcomputer, duikbril met optische glazen, theorie-en praktijklessen (duikcursus).

Uitleg duikmateriaal

exclusief: overnachtingen in Cairns (tijdens duikcursus), medisch onderzoek (AUD 49,50 mogelijk in Cairns), Great Barrier Reef National Park- & brandstoftoeslag (AUD 45 per persoon, aan boord te betalen, drankjes en persoonlijke uitgaven. Geen toeslag voor personen die alleen reizen en die bereid zijn om een cabin met een andere persoon te delen! Reizigers zonder een vaste reisdatum kunnen een open voucher boeken. U betaalt vooraf bij uw Best of-agent en boekt ter plaatse uw vertrekdatum. afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 9-0 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Voorbeeld cabin 10


LIVEABOARDS QuEEnSLAnD

Duiken in het Great Barrier Reef & Coral Sea 4 & 5-daagse liveaboard van/naar Cairns

Liveaboard - 4 dagen Code: 13550 Reisdata: elke di. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

4

01.12.08 - 30.06.09

-

-

756

01.07.09 - 31.03.10

-

-

811

Quad Share

Standard Twin Voorbeeld cabin

01.12.08 - 30.06.09

1.403

825

-

01.07.09 - 31.03.10

1.496

880

-

Double/Twin met badkamer 01.12.08 - 30.06.09

1.636

963

-

01.07.09 - 31.03.10

1.730

1.018

-

01.12.08 - 30.06.09

1.870

1.100

-

01.07.09 - 31.03.10

1.964

1.155

-

2

4

Stateroom met badkamer

Liveaboard - 5 dagen Code: 13551 Reisdata: Prijs per persoon in € Checken van het materiaal De onderwaterwereld van het Great Barrier Reef is een van de meest gevarieerde duikplaatsen ter wereld. De unieke kleurrijke koralen en tropische vissen lokken duikers uit alle hoeken van de wereld naar Queensland. De 30 m lange TAKA “liveaboard” boot (bouwjaar 2003) bestaat uit volgende cabin categorieën: 1 stateroom met eigen badkamer, 5 double/twin cabins met eigen badkamer, 5 cabins met 2 eenpersoonsbedden en 2 cabins met 4 eenpersoonsbedden met gemeenschappelijke faciliteiten. u reist met max. 30 passagiers en 12 crew leden.

Bezetting met pers.

1

Quad Share 01.12.08 - 30.06.09

-

-

894

01.07.09 - 31.03.10

-

-

949

Standard Twin 01.12.08 - 30.06.09

1.636

963

-

01.07.09 - 31.03.10

1.730

1.018

-

Double/Twin met badkamer 01.12.08 - 30.06.09

1.870

1.100

-

01.07.09 - 31.03.10

1.964

1.155

-

2.104

1.238

-

2.197

1.293

-

Cod Hole & northern Reefs

Cod Hole & Coral Sea

4 dagen/3 nachten van/naar Cairns 10 duiken (incl. 2 nachtduiken)

5 dagen/4 nachten van/naar Cairns 14 duiken (incl. 2 nachtduiken)

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

01.12.08 - 30.06.09

Tegen de namiddag transfer van uw hotel in Cairns naar de haven. Met de boot TAKA vaart u naar Cod Hole, bekend om zijn reusachtige baarzen. Tijdens de liveaboard heeft u de mogelijkheid om de unieke fauna en flora van het Great Barrier Reef te ontdekken. Deze diverse duikplaatsen met unieke vissoorten, koralen, reuzenschelpen (tot 2 m groot) en kristalhelder water hebben zowel bij dagduiken als bij nachtduiken veel te bieden. Bij Osprey Reef kunt u haaien observeren. Beleef tijdens een duik het voeren van haaien! Ook duiken langs steile wanden is hier mogelijk. Tegen het einde van de expeditie kent u bij duiken op buitenriffen het onderscheid tussen de rifformaties. Terugkeer naar de haven van Cairns om 15.00 uur. Transfer naar uw stadshotel.

01.07.09 - 31.03.10

Tegen de namiddag transfer van uw hotel in Cairns naar de haven. Met de boot TAKA verkent u verschillende duikplaatsen van het Great Barrier Reef. Tijdens de dag-en nachtduiken kunt u reusachtige scholen kabeljauw-, napoleon- en tonijnvissen bewonderen. Het hoogtepunt van deze cruise is Cod Hole met reusachtige schelpen en koralen bij Ribbon Reefs. Na 3 ongelooflijke dagen in het Northern Great Barrier Reef keert u terug naar de haven van Cairns omstreeks 15.00 uur. Transfer naar uw stadshotel.

Stateroom met badkamer

Inclusief: hoteltransfers in Cairns, liveaboard volgens programma, overnachtingen in geboekte categorie, gedeeltelijk met gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, bedlinnen, handdoeken, alle maaltijden, duiken (incl. duikflessen, lood en duiklamp voor nachtduiken). Exclusief: brandstoftoeslag, Great Barrier Reef National Park & havengelden (AUD 80/100 per persoon, aan boord te betalen), duikuitrusting, drankjes en persoonlijke uitgaven. Gratis Nitrox voor Nitrox-duikers op beide liveaboards. Niet-duiker: € 55,00 korting (per tour). Geen toeslag voor personen die alleen reizen en die bereid zijn om een cabin met een andere persoon te delen! Kosten voor duikuitrusting: AUD 120/160 (zonder duikcomputer AUD 100/120). Op beide liveaboards is het mogelijk met Nitrox te duiken (indien u niet over een Nitrox brevet beschikt kunt u aan boord een Nitrox cursus volgen (AUD 280-300). Beide tours kunnen worden gecombineerd tot een 8-daagse liveaboard. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: tot 30 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 20%, van 29 tot 14 dagen 50% en vanaf 14 dagen 100% van de reissom.

Taka „liveaboard“ boot

Nitrox duiker BEST OF DIVE

11


Liveaboard - 4 dagen

Liveaboards QueensLand

Great barrier & osprey reef deluxe 4, 5 & 8-daagse liveaboard van/naar Cairns

Code: 13557 reisdata: elke maandag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

4

01.12.08 - 30.06.09

-

-

688

01.07.09 - 30.06.10

-

-

715

Quad Share Cabin

Double/Twin Cabin 01.12.08 - 30.06.09

1.540

839

-

01.07.09 - 30.06.10

1.623

880

-

Stateroom/Ocean View Standard 01.12.08 - 30.06.09

1.815

976

-

01.07.09 - 30.06.10

1.898

1.018

-

Ocean View Deluxe Cabin 01.12.08 - 30.06.09

2.008

1.073

-

01.07.09 - 30.06.10

2.118

1.128

-

2

4

Liveaboard - 5 dagen Code: 13560 reisdata: elke donderdag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers. 1 Quad Share Cabin 01.12.08 - 30.06.09

-

-

853

01.07.09 - 30.06.10

-

-

894

Double/Twin Cabin 01.12.08 - 30.06.09

1.898

1.018

-

01.07.09 - 30.06.10

1.980

1.059

-

Stateroom/Ocean View Standard Maaltijd aan boord de spirit of Freedom staat symbool voor een sierlijke, elegante en ruime boot met buitengewoon comfort. Het 37 m lange schip is voorzien van elektronische sensoren, breedbeeld tv/dvd, een gezellige lounge, zonnedekken en een luxueuze binneninrichting. Klassieke lijnen gecombineerd met hout en chroom en een gourmetkeuken met uitstekende service. alsof u zich aan boord van uw eigen privéjacht bevindt. Het schip biedt 11 ruime cabins met plaats tot 26 passagiers. aan boord zijn 5 verschillende cabin categorieën. 2 vierpersoonscabins, 5 tweepersoonscabins en 1 cabin met 2 eenpersoonsbedden, 1 stateroom, 1 standard cabin en 1 deluxe cabin met zeezicht, alle met eigen badkamer en dagelijkse service, de laatste 3 genoemde cabins met tv-/dvd-speler.

01.12.08 - 30.06.09

2.118

1.128

-

01.07.09 - 30.06.10

2.228

1.183

-

Ocean View Deluxe Cabin 01.12.08 - 30.06.09

2.338

1.238

-

01.07.09 - 30.06.10

2.448

1.293

-

Liveaboard - 8 dagen Code: 13563 reisdata: Boot-boot: elke maandag. Vlucht-vlucht: elke donderdag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

2

4

Cod Hole & ribbon reefs

Cod Hole, ribbon reef & Coral sea

4 dagen / 3 nachten van/naar Cairns, 11 duiken reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

8 dagen / 7 nachten van/naar Cairns, 27 duiken

01.12.08 - 30.06.09

-

-

1.403

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

01.07.09 - 30.06.10

-

-

1.471

Omstreeks 11.00 uur wordt u met de bus bij het hotel in Cairns opgehaald. Transfer naar Trinity Warf, waar u aan boord gaat. Vaart naar het buitenrif van het Great Barrier Reef en na het diner verder noordwaarts naar Ribbon Reefs. Aanschouw tijdens de duiken de talrijke reuzenschelpen. Bij Cod Hole kunt u de reuzenbaarzen observeren. Op weg naar Lizard Island duik bij de beroemde Snake Pit (verkenning van Lizard Island mogelijk). Met een klein vliegtuig vliegt u over het rif terug naar Cairns. Ca. 11.30 uur aankomst op de luchthaven van Cairns en bustransfer naar uw hotel in de stad.

Omstreeks 11.00 wordt u afgehaald bij uw hotel. De crew begroet u aan boord. Geniet tijdens de cruise naar Outer Barrier Reef van de lunch aan boord. In de namiddag oriëntatieduik en avond- of nachtduik. Bij de indrukwekkende duikplaatsen wordt u betoverd door de grote aantallen reuzenschelpen. Verder noordwaarts naar het uiterste punt van Ribbon Reef. Verdere duiken bij de monolieten van Challenger Bay en Cod Hole. Op weg naar Lizard Island wordt nog gedoken bij de beroemde Snake Pit met een grote rijkdom aan olijfkleurige zeeslangen. 2-3 duiken bij Ribbon Reef No. 10 (incl. Cod Hole, Challenger Bay, Lighthouse Bommie, Pixie Wall & Pixie Pinnacle). Verder naar Osprey Reef, waar u met wat geluk grijze walvissen, zilverpunt-, rif-, of hamerhaaien kunt observeren. Afhankelijk van het weer vaart u terug naar Ribbon Reef No. 3, waar u kunt duiken bij de sensationele duikplaatsen zoals Steve’s Bommie, Temple of Dome en Flare Point. Aankomst in Cairns tegen 6.30 uur en transfer terug naar het hotel.

Double/Twin Cabin

Coral sea adventure 5 dagen / 4 nachten van/naar Cairns, 16 duiken reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) Omstreeks 7.30 uur bustransfer van het hotel naar de luchthaven. Adembenemende vlucht met een klein vliegtuig over het rif naar Lizard Island. Begroeting door de crew en inscheping. Vaart naar Ribbon Reefs en 2-3 duiken op spectaculaire plaatsen zoals Cod Hole, Challenger Bay, Lighthouse Bommie, Pixie Wall en Pixie Pinnacle. Verder naar Osprey Reef, waar u met wat geluk grijze walvissen, zilverpunt- en rifhaaien kunt observeren. De unieke onderwaterwereld zal u betoveren met haar steile wanden, gorgonen en de verscheidenheid van koralen. Bezoek de sensationele duikplaatsen zoals Steve’s Bommie, Temple of Dome en Flare Point. U bereikt Cairns om ca. 6.30 uur. Geniet van een laatste ontbijt aan boord van de Spirit of Freedom. Later transfer naar het hotel in Cairns.

12

1

Quad Share Cabin

01.12.08 - 30.06.09

3.300

1.719

-

01.07.09 - 30.06.10

3.465

1.801

-

Stateroom/Ocean View Standard 01.12.08 - 30.06.09

3.795

1.966

-

01.07.09 - 30.06.10

3.988

2.063

-

Ocean View Deluxe 01.12.08 - 30.06.09

4.208

2.173

-

01.07.09 - 30.06.10

4.428

2.283

-

inclusief: hoteltransfers in Cairns, vlucht Lizard IslandCairns of omgekeerd (bij 4 & 5-daagse tour), van/naar Cairns bij 8-daagse tour vlucht-vlucht, liveaboard volgens programma, overnachtingen in geboekte categorie, alle maaltijden (incl. drankjes bij diner), duiken (incl. duikflessen, lood). exclusief: duikverzekering, medisch onderzoek (AUD 49 mogelijk in Cairns), entreegelden national park (AUD 15 per persoon, aan boord te betalen). Niet-duikers: € 55,00 korting bij de 4 & 5-daagse tour, € 110,00 korting bij de 8-daagse tour. Geen toeslag voor individuele reizigers die bereid zijn hun cabin te delen. Prijzen vanaf 01.04.10 (onder voorbehoud). Kosten voor volledige duikuitrusting: AUD 100-120 bij de 4-daagse tour, AUD 130-160 bij de 5-daagse tour & AUD 220-245 bij de 8-daagse tour. PADI Nitrox cursus AUD 190, Nitrox vullingen AUD 75 bij de 4-daagse tour, AUD 105 bij de 5-daagse tour & AUD 180 bij de 8-daagse tour. afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 60 dagen voor vertrek 20% en vanaf 21 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.


LIVEABOARDS QuEEnSLAnD

Great Barrier & Osprey Reef Deluxe 4, 5 & 8-daagse liveaboard van/naar Cairns

Fly/Dive - 4 dagen Code: 13552 Reisdata: elke maandag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

1.337

787

1.560

917

1.767

1.040

1.940

1.141

1

2

1.516

892

1.752

1.031

1.948

1.146

2.142

1.260

Budget Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Club Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Standard Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Premium Cabin 01.04.09 - 31.03.10

Fly/Dive - 5 dagen Spoilsport bij koraalrif

Code: 13553 Reisdata: elke donderdag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers. Budget Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Club Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Standard Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Premium Cabin 01.04.09 - 31.03.10

Premium Cabin met badkamer Duik naar de mooiste riffen van het Great Barrier Reef, het bekende Cod Hole of de koralen van Osprey Reef in de Coral Sea. Ontdek deze onderwaterwereld met een zichtbaarheid tot 45 m! Met een vlucht van Lizard Island naar Cairns of omgekeerd wint u niet alleen 12 uur, u heeft daardoor ook meer tijd om te duiken. u ontvangt een gedetailleerde kaart zodat u reeds vanuit de lucht de duikplaatsen kan ontdekken. De Spoilsport is een uitstekende, ruime boot met een luxueuze inrichting en de stabiliteit van een motorboot. De 15 cabins bieden plaats aan 30 passagiers met 3 budget cabins en 4 club, standard en premium cabins.

Coral Sea Safari - 8 dagen Code: 13554 Reisdata: elke donderdag. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

2.655

1.562

3.129

1.840

3.630

2.135

3.998

2.352

Budget Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Club Cabin 01.04.09 - 31.03.10 Standard Cabin 01.04.09 - 31.03.10

Fly/Dive Cod Hole Expedition

Fly/Dive Coral Sea

4 dagen / 3 nachten van/naar Cairns (zuiden) 12 duiken (incl. 2 nachtduiken)

5 dagen / 4 nachten van/naar Cairns (noorden) 14 duiken (incl. 2 nachtduiken)

Premium Cabin

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Check-in in Cairns Colonial Club omstreeks 7.00 uur en transfer naar de luchthaven. Spectaculaire lage vlucht van Cairns naar Lizard Island. Duik omringd met grote baarzen bij het beroemde Cod Hole. Verken de grotten en riffen van de kleurrijke Anthias en de verscheidene Pinnacles. U ontdekt de beste duikplaatsen van Ribbon Reefs. Reuzenschelpen en wondermooie rifvissen bij Clam Beds en een variatie aan zeedieren. Van zeldzame schorpioenvissen tot dwergwalvissen. Terugkeer naar Cairns in de vroege morgen. Transfer omstreeks 8.00 uur naar uw stadshotel.

Minke walvisseizoen

Check-in Spoilsport omstreeks 19.00 uur in Cairns en vaart naar Ribbon Reefs. Bij Cod Hole maakt u kennis met reusachtige baarzen, napoleonvissen, murenes, tonijnvissen en barracuda’s. Maak kennis met de vele koralen, roggen, rifhaaien en schildpadden. Tijdens nachtduiken ziet u krabben, langoesten en kreeften. ’s Nachts gaat u verder naar Osprey Reef in de Coral Sea. Hier heeft u een zichtbaarheid van 30 m en meer. De vaste bewoners hier zijn grijze en witte haaien, zilverpunt- en hamerhaaien. Duik in de grotten en langs de wanden die begroeid zijn met reusachtige koralen en gorgonen. Terugkeer per vlucht naar Cairns en aankomst om 11.00 uur.

Inclusief: expeditie volgens programma, vlucht Lizard Island-Cairns of omgekeerd, overnachtingen in geboekte categorie, alle maaltijden, duiken (incl. duikflessen & lood), gratis cursus riffen, een warme handdoek na elke duik, wijn bij maaltijden en nietalcoholische dranken, transfer naar luchthaven of hotels in Cairns, niet-duikers kunnen een gratis proefduik maken.

Tussen juni en juli kunt u op de tours met Minke walvissen snorkelen. Verder zijn er 9 duiken op de 4 & 5-daagse tour en 18 duiken op de 8-daagse tour.

Coral Sea Safari

bij boeking tot 31.03.09 gratis NITROX vullingen op alle liveaboards t.e.m. 31.03.10.

8 dagen / 7 nachten van/naar Cairns Combinatie Cod Hole Expedition & Coral Sea 26 duiken (incl. 4 nachtduiken)

Geen toeslag voor personen die alleen reizen en die bereid zijn om een cabin met een andere persoon te delen.

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Kosten voor duikuitrusting per dag: compleet AUD 40, duikpak AUD 8, jacket AUD 10, ontspanner AUD 15, computer AUD 12, ABC AUD 5, duiklamp AUD 10. Op alle tours is het mogelijk met Nitrox te duiken (32%). Huur Nitrox computer en ontspanner mogelijk. PADI Nitrox cursus AUD 275, Nitrox vullingen per dag AUD 20.

Check-in op de Spoilsport omstreeks 19.00 uur in Cairns Trinity Wharf en vaart naar Ribbon Reefs. Gecombineerd programma van de 4 & 5-daagse tour, zonder vlucht. Op de 8ste dag terugkeer naar Cairns in de vroege morgen. Transfer omstreeks 8.00 uur naar uw stadshotel.

01.04.09 - 31.03.10

Exclusief: duikverzekering (DAN: AUD 16 tot 30 dagen, ter plaatse boekbaar), kosten Great Barrier Reef National Park (AUD 15 per persoon, aan boord te betalen, stand: nov. 08), persoonlijke uitgaven. Niet-duikers: 10% korting (per tour).

Afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: tot 60 dagen voor vertrek 50% en vanaf 30 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. BEST OF DIVE

13


Liveaboards QueensLand

duikexpedities Great barrier, osprey & Far northern reefs 7 & 8-daagse liveaboard van/naar Port douglas resp. van/naar Cairns

osprey reef shark ... - 7 dagen

de undersea explorer biedt een uitstekend alternatief voor de eenvoudiger liveaboards. Met deze unieke combinatie geniet u naast de ongerepte onderwaterwereld van australië ook van het duikavontuur, de kennis die u opdoet en de onderzoeksexpeditie op zich. aan boord van het 25 m lange schip schepen maximaal 20 passagiers en 5 bemanningsleden in. ontdek de spectaculaire duiklocaties van het noordelijke Great barrier reef en de Coral sea. aan boord heeft u bovendien de mogelijkheid om de onderwaterfauna van dichtbij te beleven. Tijdens de volledige liveaboard staan biologen en onderzoekers u bij met raad en daad. dagelijkse diavoorstellingen, besprekingen en begeleide duiken maken van uw verblijf aan boord een unieke gebeurtenis.

osprey reef shark encounter

Far northern expedition

7 dagen / 6 nachten van/naar Port douglas 18-20 duiken

8 dagen / 7 nachten van Cairns naar Port douglas 24-28 duiken

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

De liveaboard gaat in de late namiddag in Port Douglas van start. De eerste stop is Ribbon Reefs waar alle bekende duikplaatsen aan bod komen. Nadien zet de Undersea Explorer koers naar de Coral Sea. Bij Osprey wacht u een zichtbaarheid tot 45 m en een mogelijke ontmoeting met 5 verschillende haaien. Een onvoorstelbare kleurenpracht maakt van de Coral Sea een ware belevenis. Fishtank, Temple of Doom en Clam Beds zijn enkele van de duiklocaties. Terugkeer naar Port Douglas in de ochtend.

U onderzoekt samen met biologen en bemanningsleden zeeschildpadden, tijgerhaaien en leert daarbij meer over de marine-archeologie. U verkent Raine Island, het Great Detached en Mantis Reef evenals Wreck Bay en ontdekt het rif vanuit de lucht tijdens een adembenemende vlucht. De expeditie start met een vlucht van Cairns naar Lockhart River en eindigt in Port Douglas (of omgekeerd).

Code: 13555 reisdata: 2009 03.01. 17.01. 24.01. 07.03. 21.03. 04.04. 18.04. 02.05. 16.05. 30.05. 06.06.* 13.06.* 20.06.* 27.06.* 04.07.* 11.07.* 18.07.* 25.07. 01.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 26.09. 03.10. 17.10. 05.12. 12.12. 27.12. * Minke Walvissen Expeditie 2010 0 2.01. 16.01. 23.01. 06.03. 20.03. Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

03.01.09 - 05.06.09

2.437

1.218

06.06.09 - 24.07.09

3.152

1.576

25.07.09 - 01.01.10

2.877

1.438

02.01.10 - 26.03.10

2.437

1.218

inclusief: liveaboard volgens programma, overnachtingen in tweepersoonskajuiten met airco, maaltijden, duiken (incl. duikflessen en lood), DAN verzekering (30 dagen).

Far northern expedition - 8 dagen Code: 13556 reisdata: 2009 30.10. 06.11. Prijs per persoon in € Bezetting met pers. 30.10.09 - 27.11.09

13.11.

20.11. 1

2

4.362

2.181

inclusief: vlucht van of naar Cairns, liveaboard volgens programma’s, overnachtingen in tweepersoonskajuiten met airco, maaltijden, duiken (incl. duikflessen & lood), DAN verzekering (30 dagen). exclusief: duikuitrusting, drankjes, persoonlijke uitgaven, entreegelden Great Barrier Reef National Park Fee (AUD 15 per pers.), brandstoftoeslag (AUD 15 per pers./dag) - beide aan boord te betalen. bij boekingen tot 31.03.09 gratis Nitrox vullingen of duikuitrusting (zonder duiklamp) voor alle liveaboards t/m 31.03.10. Geen toeslag voor personen die alleen reizen en die bereid zijn om een cabin met een andere persoon te delen! Kosten voor duikuitrusting: compleet AUD 200, duikpak AUD 35, jacket AUD 70, ontspanner/computer AUD 100, aparte computer AUD 50, ABC AUD 35, duiklamp AUD 45. PADI Nitrox cursus AUD 250, Nitrox vullingen per dag AUD 20. Tussen november en mei worden ook 3 & 4daagse tours aangeboden naar Ribbon Reefs. afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 60 dagen voor vertrek 20% en vanaf 30 dagen bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

14


LIVEaBOarDS SOuTh auSTraLIa

Kooiduiken met de grote witte haai 4,5 & 6-daagse liveaboard van/naar Port Lincoln

Princess II duikschip rodney Fox werd wereldberoemd toen hij als bij wonder een aanval overleefde van een van de meest gevreesde haaien ter wereld. hij is ook de pioneer wat het kooiduiken betreft. Verscheidene tours worden door rodney begeleid. Deze tours zijn beslist een aanrader en uw geld meer dan waard. De Princess II is 23 m lang en beschikt over 6 tweepersoonskajuiten met eigen badkamer. aan boord is plaats voor max. 12 personen en de crew.

ontspanner aan verbonden is. Naast duiken rond de Neptune Islands ontdekt u alle biologische wetenswaardigheden omtrent haaien en leert u meer over de research en fotografie. Beleef dit avontuur!

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) Alle liveaboards vertrekken vanuit Port Lincoln. De dichtsbijzijnde internationale luchthaven is Adelaide. Meermaals per dag zijn er vliegverbindingen met een vliegtijd van slechts 45 min. De liveaboards starten en eindigen om 9.00 uur. Uitzondering is de 5-daagse liveaboard met boarding om 21.00 uur. U cruist door de Spencer Gulf en de Thorny Passage richting Hopkins Island. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunt u hier met de zeldzame Australische zeehonden snorkelen. Aansluitend vaart u verder naar de Neptune Islands. U hoeft geen duiker te zijn om met een kooi te duiken. De kooien worden namelijk vastgebonden aan de kant van de boot. Voor duikers bevindt de kooi zich op de zeebodem op een diepte van ca. 18 m. U heeft enkel een duikpak en duikbril nodig en een duikfles met ontspanner. Bij de kooiduiken aan de oppervlakte wordt gedoken met luchtslangen waar een

Great White Shark - 4, 5 & 6 dagen Code: 22657 reisdata: 2009 07.01. 14.01. 06.02. 10.02. 22.05.* 28.05.* 01.06.* 05.06.* 10.06.** 15.06.* 26.06.* 02.07.** 08.07.** 13.07.* 20.07.* 24.07.* 05.08.** 11.08.* 15.08.** 20.08.* 24.08.* 02.09.** 07.09.* 11.09.* 19.09.** 25.09.* 29.09.* *5 dagen en **6 dagen Prijs per persoon in â‚Ź Bezetting met pers.

1

2

2.389

1.405

2.868

1.687

3.825

2.250

4-daagse liveaboard 01.01.09 - 01.10.09 5-daagse liveaboard 01.01.09 - 01.10.09 6-daagse liveaboard 01.01.09 - 01.10.09

Inclusief: liveaboard volgens programma, overnachtingen in tweepersoonscabins met eigen badkamer, alle maaltijden, duikflessen, lood & perslucht.

De grote witte haai

Exclusief: vlucht van/naar Adelaide, hotel resp. luchthaventransfers in Port Lincoln, duikuitrusting (4 dagen AUD 120, 5 dagen AUD 160 en 6 dagen AUD 200 per persoon), persoonlijke uitgaven. Geen toeslag voor individuele reizigers die bereid zijn hun cabin te delen. Indien u uw eigen duikspullen meeneemt volstaat een duikpak (7mm aanbevolen), duiklaarsjes, handschoenen, duikkap, masker en ontspanner. De boot kan ook exclusief afgehuurd worden (max. 12 pers.). afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 90 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.

BEST OF DIVE

15


DuikTRiP LoRD Howe isLanD

Duiken op Lord Howe island

5 & 7 dagen van/naar sydney of Brisbane en van sydney naar Brisbane of omgekeerd

Lord Howe Island Lord Howe island ligt 780 km ten noordoosten van sydney en is omgeven door de zuidelijkste koraalriffen ter wereld. Hier zijn spectaculaire duiken een feit. Bij de riffen treffen we rifvissen, ongewervelde soorten, rifhaaien, schildpadden en scholen diepzeevissen. Het maximum aantal bezoekers per dag is 400 personen. De vlucht van sydney of Brisbane naar Lord Howe island duurt ca. 2 uur. Het uitzicht op het eiland met de omliggende riffen evenals de landing op de korte landingsbaan is bijzonder spectaculair. Het transportmiddel op het eiland is de fiets aangezien alles snel te bereiken is. Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) Beslis zelf om uw eigen duikgerief mee te nemen of om dit ter plaatse te huren. Maar denk eraan dat de bagage op de vlucht naar Lord Howe Island beperkt is tot 15 kg per persoon. Bij het plannen van uw reis van/naar Sydney of Brisbane kunt u uw hoofdbagage in het laatste hotel laten. Bij de 5-daagse duikreis zijn 6 duiken inclusief, bij de 7-daagse duikreis 10 duiken telkens met Howea Divers. Tweemaal per dag varen ze naar de duiklocaties van Lord Howe (max. 10-15 min.) om de onderwaterwereld te verkennen. Ga op ontdekking naar de inheemse soorten, de steilwanden en grotten van deze exclusieve plaats. Lord Howe Island is voor iedere duiker en natuurliefhebber evenals vogelkenner een echt paradijs. Geniet tevens van de familiale sfeer op het eiland.

uw accommodatie De Somerset Apartments zijn centraal gelegen, op loopafstand naar alle belangrijke attracties, tussen Neds en Lagoon Beach. Het complex is voor selfcateraars. Er zijn gemeenschappelijke gas- en grillfaciliteiten. Gratis transfer van/naar de luchthaven, naar de lokale winkels of restaurants. Tegen een toeslag staat een wasservice, fiets en helm alsook een internetaansluiting tot uw beschikking. Voor diegenen die ’s avonds het eiland verlaten is een transit lounge aanwezig. De 1 bedroom apartments zijn omgeven door tropische palmen en beschikken over een slaap- en woonkamer met tv, plafondventilator, radio, koelkast, toaster, microgolf, koffiefaciliteiten, waterkoker, servies, een veranda en een douche/wc met haardroger, handdoeken en strandlakens, bedlinnen.

Lord Howe island - 5 & 7 dagen Code: 22436 Reisdata: van/naar Sydney dagelijks van/naar Brisbane elke zaterdag & zondag Sydney-Brisbane of omgekeerd mogelijk Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

5 dagen 12.01.09 - 26.04.09

1.359

1.090

27.04.09 - 31.05.09

1.287

1.287

01.06.09 - 15.09.09

1.155

989

16.09.09 - 31.10.09

1.287

1.287

01.11.09 - 18.12.09

1.381

1.101

19.12.09 - 11.01.10

1.713

1.268

12.01.10 - 31.03.10

1.359

1.090

7 dagen 12.01.09 - 26.04.09

1.803

1.401

27.04.09 - 31.05.09

1.696

1.347

01.06.09 - 15.09.09

1.498

1.248

16.09.09 - 31.10.09

1.696

1.347

01.11.09 - 18.12.09

1.836

1.417

19.12.09 - 11.01.10

2.335

1.667

12.01.10 - 31.03.10

1.803

1.401

Toeslag: Duikuitrusting per persoon/dag 14 € inclusief: vlucht van/naar Sydney of Brisbane, incl. taksen & kosten, selfcatering accommodatie incl. eiland-, luchthaven- en restauranttransfers, handdoeken & strandlakens, duiken incl. duikflessen, lood & perslucht volgens programma. exclusief: maaltijden en drankjes, persoonlijke uitgaven. aantal deelnemers: min. 3, max. 10 pers. Prijzen vanaf 19.12.09 onder voorbehoud. 15 kg bagagebeperking. U kunt uw hoofdbagage in uw laatste hotel laten op het vasteland. Prijs is op basis van de gunstigste boekingsklasse, indien niet meer beschikbaar kunnen tegen meerprijs andere klassen worden geboekt.

Interessante duik 16


LIVEaBOaRDS WESTERN auSTRaLIa

Walvishaaien, manta’s & co bij Ningaloo Reef 2 & 3-daagse snorkel- en duikcruise van/naar Exmouth & Coral Bay

Een oceaanreus recht voor u!

Klaar voor de sprong? Het Ningaloo Reef strekt zich uit van de Coral Bay tot Exmouth en is tussen 200 m en 7 km verwijderd van de kust. Het rif is vooral bekend voor de walvishaaien en manta’s.

Snorkelen met walvishaaien & manta’s

Ningaloo Reef ontdekken

2-daagse snorkelcruise van/naar Exmouth

3-daagse duikcruise van/naar Coral Bay

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden)

Kom oog in oog met de oceaanreuzen van Ningaloo Reef. Een spotterplane leidt u naar de manta’s en walvishaaien in de afgelegen hoeken van de riffen. U heeft voldoende tijd om met deze dieren te zwemmen. Met max. 6 personen en gids is dit absoluut een unieke en exclusieve ervaring. Geniet in de Indische Oceaan ook van andere snorkelexcursies langs Ningaloo Reef en laat u ondertussen verwennen door de 3 bemanningsleden.

Een spotterplane leidt u naar de manta’s en walvishaaien in de afgelegen hoeken van de riffen. U heeft voldoende tijd om met deze dieren te zwemmen. Met max. 6 personen en gids is dit absoluut een unieke en exclusieve ervaring. Iedere dag maakt u een duik (extra duiken facultatief) naar de fantastische steile wanden of kleurrijke koraaltuinen. Kajaks staan ter beschikking en ’s avonds kunt u relaxen bij het kampvuur op een afgelegen strand. Geniet van de Indische Oceaan, ontdek de haaien, schildpadden en al het moois van de onderwaterwereld. Laat u verwennen door de 3 bemanningsleden.

Snorkelen bij Ningaloo Reef

Walvishaaien & manta’s - 2 dagen Code: 22610 Reisdata: elke zo Prijs per persoon in € 01.04.09 - 12.07.09

880

Inclusief: hoteltransfers in Exmouth, overnachting in de geboekte categorie (twee- of vierpersoonscabin), snorkeluitrusting, duikpak, alle maaltijden en handdoeken, thee/kofie/water, kajakmateriaal, dvd van de tour als herinnering. Exclusief: luchthaventransfers, alcoholische drankjes, duik incl. uitrusting (AUD 80), persoonlijke uitgaven.

Ningaloo Reef - 3 dagen Code: 22617 Reisdata: elke za & wo Prijs per persoon in € 15.07.09 - 30.09.09

880

Inclusief: haventransfers Coral Bay, overnachting in de geboekte categorie (twee- of vierpersoonscabin), hengel-, snorkel- en duikuitrusting, 1 duik per dag, alle maaltijden en handdoeken, thee/kofie/ water, kajakmateriaal, dvd van de tour als herinnering. Exclusief: luchthaventransfers, duiken (1 extra duik per dag AUD 80, 2 extra duiken per dag AUD 140), alcoholische drankjes, persoonlijke uitgaven.

Snorkelen bij Ningaloo Reef

Clownvisje bij anemonen

Snorkelen met manta’s kan ook worden geboekt als een halve dagexcursie van/naar Coral Bay of met walvishaaien van/naar Exmouth. afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 3 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

BEST OF DIVE

17


LIVEABOARDS WEStERn AuStRALIA

Duikbelevenis Rowley Shoals

6 & 8-daagse liveaboard van/naar Broome

The Great Escape Ontdek tijdens een inspirerende reis langs de fascinerende noordwestkust van Australië het onderwaterparadijs voor duikers en snorkelaars. Drie spectaculaire atollen met wanden tot 400 m diep. Geniet van de stromingsduiken, nachtduiken, grotduiken en snorkelen. Afhankelijk van de golfslag, tot meer dan 10 m, zijn constante wijzigingen in het reisprogramma mogelijk. De Great Escape (bouwjaar 2006) is een luxe motorcatamaran van 26 m, volledig voorzien van airco, en biedt plaats aan 14 passagiers en 5 bemanningsleden. De cabins beschikken over een eigen badkamer, een plasmascherm, DVD-speler en koelkast. De Horizon View cabins zijn uitgerust met een tweepersoonsbed en twee grote patrijspoorten. De Panoramic View cabins hebben een tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden en een groot raam. Verder beschikt de Great Escape over een lounge, een buitenwhirlpool, een zodiac en een helipad van waar u een helikoptervlucht kunt maken.

Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) Met drankjes en hapjes wordt u tegen 17.00 uur verwelkomd aan boord van de Great Escape. ’s Nachts zet het schip koers naar de Rowley Shoals om in de ochtend Clerke Reef, op 300 km voor de kust van Broome, te bereiken. Hier heeft u de mogelijkheid de onderwaterwereld van nabij te ontdekken. Duik of snorkel in de blauwe lagune en aanschouw de wondermooie koralen, de gigantische schelpen en meer dan 600 soorten van de mooiste vissen ter wereld. Met de stroming mee ontdekt u de verscheidenheid van de riffen. Kom oog in oog met bultrugwalvissen, manta’s en zeilvissen. Geniet van de zonsondergang op Bedwell Island, waar u tropische vogels kunt observeren en kunt proeven van een Aussie barbecue. Bij Mermaid Reef treft u grotere haaien zoals de hamerhaai, de zeldzame reuzentandbaarzen en met wat geluk ook zeeschildpadden. Na een schitterende avondduik keert u terug naar Broome waar u in de vroege ochtend aankomt. Transfer naar de luchthaven of naar uw verblijf.

Rowley Shoals - 6 dagen Code: 15222 Reisdata: 2009

01.11.

2010

07.11.

29.11.

Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

01.11.09 - 06.11.09

2.970

1.856

07.11.10 - 04.12.10

3.147

1.967

Horizon View Stateroom

Panoramic View Stateroom 01.11.09 - 06.11.09

3.795

2.372

07.11.10 - 04.12.10

3.972

2.483

Rowley Shoals - 8 dagen Code: 22237 Reisdata: 2009

14.11.

22.11.

2010

30.10.

20.11.

Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

14.11.09 - 29.11.09

4.076

2.547

30.10.10 - 27.11.10

4.406

2.753

14.11.09 - 29.11.09

4.901

3.063

30.10.10 - 27.11.10

5.231

3.269

Horizon View Stateroom

Panoramic View Stateroom

Inclusief: hoteltransfers in Broome, liveaboard volgens programma, overnachtingen in geboekte categorie, uitstekende maaltijden, thee/koffie, nietalcoholische drankjes, gebruik van de facilititeiten aan boord, visuitrusting, duikflessen, lood & perslucht. Voorbeeld cabin

Snorkelen bij de Rowley Shoals

Exclusief: duikuitrusting (AUD 250 per persoon), alcoholische dranken (BYO) en persoonlijke uitgaven. Geen toeslag voor individuele reizigers die bereid zijn hun cabin te delen. Prijzen van 01.04.10 onder voorbehoud. Het schip kan ook exclusief worden geboekt (max. 14 personen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 169 dagen voor vertrek 50%, vanaf 57 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

18

Nieuwsgierige tandbaars

Waaierkoralen bij de Rowley Shoals


Nu 6 x Duiken voor slechts  17,50

Kijk ook eens op: www.duiken.nl

Geniet nog meer van je vakantie en neem een abonnement op duiken. Zo profiteer je: 4 3TUURDEantwoordbonTERUGINEEN envelop zonder postzegel naar:

Nederland: $UIKEN ANTWOORDNUMMER 7""REDA

BelgiĂŤ: 6IPMEDIA0UBLISHING3ERVICES$UIKEN $!   -ERKSEM

4 Bel gratis: 0800-099 6606., OF 070-660 225 (BE) 43URFNAARwww.duiken.nl/australie2009/

Blijf op de hoogte van de duiksport en profiteer! 'ENIETMAANDELIJKSVANMEERDANPAGINASOVERsDUIKBESTEMMINGENVER WEGENDICHTBIJsBIOLOGIEsWRAKDUIKENsPRODUCTTESTENsDELAATSTENIEUWTJES ENNATUURLIJKVEELSCHITTERENDEKLEURENFOTOS -ET$UIKENWORDJEOPTIMAALGEĂ•NFORMEERDENMAAKJEIEDEREMAANDEEN BOEIENDEREISDOORDEKLEURRIJKEONDERWATERWERELD

antwoordBon

Duiken in AustraliĂŤ?

Ja!

!

)KWIL$UIKENEENHALFJAARLANGELKEMAAND THUISONTVANGENENBETAALVOORNUMMERS slechts  

Naam

Voorl

m/v

Adres Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail adres

australie 2009

(indien ik de Duiken Nieuwsbrief wil ontvangen)

Ik betaal als volgt: (aankruisen a.u.b.) Voor Nederland: Ik betaal met de speciale acceptgirokaart die u mij toestuurt ( 2,- administratiekosten). Ik machtig hierbij Vipmedia het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven. Mijn (post)bankrekeningnummer: Datum

Handtekening

Voor BelgiĂŤ: Ik wacht met betalen op uw betalingsformulier.

Het abonnement loopt minstens een half jaar en tot wederopzegging.

BEST OF DIVE

19


Duikreis Christmas islanD

Christmas island ontdekken

8 & 15 dagen van/naar kuala lumpur of Perth

Flying Fish Cove Ver verwijderd van de noordkust van West-australië­ en nabij indonesië­ liggen Christmas island en de Cocos (keeling) islands. Christmas island, een indrukwekkend landschap omgeven door steile hellingen en kleurrijke koraalwanden. Diepzeevissen, schildpadden, rifvissen, rifhaaien en walvishaaien vertoeven hier graag. het eiland is vooral bekend door de grote hoeveelheid rode krabben die er leven en hun jaarlijkse trek tussen november en januari. het hele jaar kunt u duiken op Christmas island. Van/naar Perth is het 4 à 5 u vliegen. Vanaf kuala lumpur vliegt u in 2,5 uur naar Christmas island. Vanaf Perth vliegt u op vrijdag via de Cocos (keeling) islands en duurt de vlucht ca. 2 uur langer. Beide eilanden kunnen ook gecombineerd worden. reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) U kunt uw eigen duikapparatuur meenemen of die ter plaatse huren. Denk eraan dat de bagage op de vlucht naar Christmas Island beperkt is tot 20 kg per persoon. Bij de 8-daagse duikreis zijn 10 duiken inclusief, bij de 15-daagse duikreis 18 duiken. Tweemaal per dag vaart u naar de duiklocaties van Christmas Island om de onderwaterwereld te verkennen. Ga op ontdekking en geniet van de scholen hamerhaaien, de grote walvishaaien of de migratie van de rode krabben op Christmas Island. Christmas Island is voor iedere duiker en natuurliefhebber evenals vogelkenner een echt paradijs. Geniet van uw verblijf op het eiland.

uw accommodatie Uw accommodatie ligt in het noordoosten van het eiland, op loopafstand van winkeltjes en restaurants. Bij de standaard categorie behoort een eenvoudige motelkamer (niet-rokers) voorzien van airco en een eigen badkamer. U beschikt verder over een tv, radio, telefoon, haardroger, minikoelkast, koffie-/theefaciliteiten, toaster en magnetron. Tevens kunt u gebruik maken van een volledig ingerichte gemeenschappelijke keuken en wasmachine. De gas-/ grillfaciliteiten en een zwembad vindt u bij het zustercomplex (op loopafstand). Bij de superior categorie behoort een standaard hotelkamer (niet-rokers) voorzien van airco en een eigen badkamer. U beschikt over een tv, radio, telefoon, haardroger, minikoelkast, koffie-/theefaciliteiten, toaster en magnetron. Tevens kunt u gebruik maken van een volledig ingerichte gemeenschappelijke keuken en wasmachine. De gas-/grillfaciliteiten en een zwembad vindt u bij het zustercomplex (op loopafstand). Zeezichtkamers zijn tegen een meerprijs boekbaar in beide categorieën. Kamerservice is 2x per week.

Christmas island - 8 & 15 dagen Code: 22623 reisdata: van/naar Kuala Lumpur elke ma van/naar Perth elke ma & vr Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

Standard 8 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

1.229

1.075

01.04.09 - 31.03.10

1.271

1.117

Superior 8 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

1.335

1.128

01.04.09 - 31.03.10

1.377

1.170

Standard 15 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

1.938

1.630

01.04.09 - 31.03.10

1.981

1.672

Superior 15 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

2.150

1.736

01.04.09 - 31.03.10

2.177

1.778

Standard 8 dagen van/naar Perth 01.12.08 - 31.03.09

1.918

1.764

01.04.09 - 31.03.10

2.029

1.875

Superior 8 dagen van/naar Perth 01.12.08 - 31.03.09

2.024

1.817

01.04.09 - 31.03.10

2.135

1.928

Standard 15 dagen van/naar Perth De rode Christmas Island krab

01.12.08 - 31.03.09

2.627

2.319

01.04.09 - 31.03.10

2.738

2.430

01.12.08 - 31.03.09

2.839

2.425

01.04.09 - 31.03.10

2.949

2.536

Superior 15 dagen van/naar Perth

inclusief: vlucht van/naar Kuala Lumpur resp. Perth incl. taksen, luchthaventransfers op Christmas Island, selfcatering accommodatie volgens geboekte categorie, duiken incl. duikflessen, lood & perslucht, halve dagexcursie Christmas Island (bij 15-daagse 2 halve dagexcursies) exclusief: luchthaventransfers in Kuala Lumper resp. Perth, maaltijden en drankjes, duikuitrusting (AUD 45 per persoon/dag), persoonlijke uitgaven. aantal deelnemers: min. 2, max. 7/12 pers. per afvaart. Prijzen en vluchtdagen vanaf 01.04.09 onder voorbehoud. Christmas Island kan ook met een verblijf op de Cocos (Keeling) Islands worden gecombineerd, doordat de heenvlucht vanaf Perth op vrijdag via de Cocos (Keeling) Islands vliegt.

20


DUIkREIS COCOS (kEELIng) ISLAnDS

Cocos (keeling) Islands ontdekken 8 & 15 dagen van/naar kuala Lumpur of Perth

Duiklocatie op de Cocos Islands

Cocos (keeling) Islands - 8 & 15 dagen Code: 22634 Reisdata: van/naar Kuala Lumpur elke ma van/naar Perth elke ma & vr Prijs per persoon in € Koralen op de Cocos Islands Ver verwijderd van de noordkust van West-Australië­ en nabij Indonesië­ liggen Christmas Island en de Cocos (keeling) Islands. De Cocos (keeling) Islands bestaan uit 2 koraalatollen waar diepzeevissen, rifhaaien en manta’s graag vertoeven en waar u unieke duiken kunt maken. Het hele jaar kunt u duiken op de Cocos (keeling) Islands. Van/naar Perth is het 4,5 à 6 u vliegen. Vanaf kuala Lumpur vliegt u in 4 uur naar de Cocos Islands. Vanaf Perth vliegt u op maandag via Christmas Island en duurt de vlucht ca. 2 uur langer. Beide eilanden kunnen ook gecombineerd worden. Reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) U kunt uw eigen duikapparatuur meenemen of die ter plaatse huren. Denk eraan dat de bagage op de vlucht naar de Cocos (Keeling) Islands beperkt is tot 20 kg per persoon. Bij de 8-daagse duikreis met Cocos Dive Centre zijn 10 duiken inclusief,­ bij de 15-daagse duikreis 18 duiken. Tweemaal per dag vaart u naar de duiklocaties om de onderwaterwereld te verkennen. Ga op ontdekking en geniet van de diepzeevissen,­ manta’s of zeekoeien. De Cocos (Keeling) Islands zijn voor iedere duiker en surfer evenals vogelkenner een echt paradijs. Geniet van uw verblijf op het eiland.

Uw accommodatie Uw accommodatie ligt in het westen van de zuidelijk gelegen eilanden,­ op loopafstand van winkeltjes en restaurants en de luchthaven. Bij de standaard categorie behoren de Beach Front Villas,­ voorzien van airco,­ een eethoek en een eigen badkamer. U beschikt over een tv,­ dvd en cdspeler,­ radio,­ draadloos internet,­ kluisje,­ koelkast met vriesvak,­ koelboxen,­ picknickmand,­ regenscherm,­ koffie/theefaciliteiten,­ toaster,­ elektrische braadpan,­ magnetron en een wasmachine. Bij de superior categorie verblijft u ook in Beach Front Villas,­ maar deze beschikken over een privébalkon met zeezicht. Verder zijn deze ook voorzien van airco,­ een eethoek en een eigen badkamer. De verdere uitrusting is hetzelfde als bij de standaard categorie. Tevens kunt u bij beide categorieën gebruik maken van de gas-/grillfaciliteiten,­ fietsen en snorkeluitrusting. Kamerservice is 2x per week.

Bezetting met pers.

1

2

Standard 8 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

1.955

1.685

01.04.09 - 31.03.10

2.041

1.772

Superior 8 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

2.099

1.757

01.04.09 - 31.03.10

2.186

1.844

Standard 15 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

2.895

2.356

01.04.09 - 31.03.10

2.982

2.443

Superior 15 dagen van/naar Kuala Lumpur 01.12.08 - 31.03.09

3.184

2.500

01.04.09 - 31.03.10

3.270

2.587

Standard 8 dagen van/naar Perth 01.12.08 - 31.03.09

2.197

1.927

01.04.09 - 31.03.10

2.307

2.038

01.12.08 - 31.03.09

2.341

1.999

01.04.09 - 31.03.10

2.452

2.110

Superior 8 dagen van/naar Perth

Standard 15 dagen van/naar Perth 01.12.08 - 31.03.09

3.137

2.598

01.04.09 - 31.03.10

3.248

2.709

Superior 15 dagen van/naar Perth

Manta

01.12.08 - 31.03.09

3.426

2.742

01.04.09 - 31.03.10

3.537

2.853

Inclusief: vlucht van/naar Kuala Lumpur resp. Perth,­ luchthaventransfers op de Cocos (Keeling) Islands,­ selfcatering accommodatie volgens geboekte categorie,­ duiken incl. duikflessen,­ lood & perslucht,­ Cocos Islands Tour. Exclusief: luchthaventransfers in Kuala Lumpur resp. Perth,­ maaltijden en drankjes,­ duikpak (zelf voorzien),­ persoonlijke uitgaven. Toeslag: Duikuitrusing per persoon/dag

15 €

Aantal deelnemers: min. 2,­ max. 5/10/16 pers. per afvaart. Prijzen en vluchtdagen vanaf 01.04.09 onder voorbehoud. De Cocos (Keeling) Islands kunnen ook met een verblijf op Christmas Island worden gecombineerd.

Zeekoe of lamantijn BEST OF AUSTRALIA

21


Liveaboard PaPua New GuiNea

duikavontuur in Papua New Guinea

8-daagse liveaboard van alotau naar Kavieng incl. vlucht van/naar Cairns

Het woeste Papua New Guinea: enorme rivieren, ondoordringbare wildernis, smeulende vulkanen en de klassieke sfeer van de Stille oceaan garanderen u een liveaboard vol avontuur en luxe. de True North beschikt over een exclusieve uitrusting zoals bv. een helikopter en 6 zodiacs. 20 bemanningsleden bekommeren zich over het welzijn van max. 36 gasten.

Onderweg tussen de eilanden van Papua

reisprogramma (Wijzigingen voorbehouden) Na een spectaculaire vlucht vanuit Cairns naar Alotau, wordt u verwelkomd door de lokale inwoners. Nauwelijks het vliegtuig verlaten wordt u betoverd door de frisse zeelucht en de glimlachende bewoners. Transfer naar de True North en vaart langs Milne Bay. Later heeft u de mogelijkheid om tijdens het snorkelen of duiken de fantastische onderwaterwereld van Papua te ontdekken. Nadien vaart naar de Solomon Sea, naar Star Reef en de Lusancay eilanden. Ontdek de kust van New Britain en de wondermooie Jacqinot Bay onderweg naar de Duke of York eilanden. Bezoek aan de stad Rabaul met de nog steeds actieve vulkaan. Hier kunt u optioneel een helikoptervlucht maken om deze hoogtepunten vanuit vogelperspectief te ervaren. Richting Kavieng liggen vele eilanden met fascinerende duikplaatsen, die nog te ontdekken zijn. Maak gebruik van deze kans en duik op scheepswrakken, vliegtuigen en duikboten. Op de laatste dag is er een vroege transfer gepland naar de luchthaven en terugvlucht naar Cairns.

duiklocaties & hoogtepunten Papua New Guinea ligt aan de rand van de Coral Sea ten noorden van Australië. Typisch voor Papua zijn de steile rifwanden, die vanaf het vasteland snel te bereiken zijn. Ongerepte koraalriffen met naaktslakken in alle kleuren, scholen barracuda’s, zeeslangen, napoleonvissen, verscheidene haaien zoals de wobbegong, zilverpunt- en verpleegsterhaaien en schorpioenvissen (Rhinopias) die het hart van iedere duiker sneller doet kloppen. Onderweg naar Milne Bay ontmoet men geregeld dolfijnen en onder water wordt u betoverd door de koraaltuinen met grote murenes, koraalvlinders, grombaarzen, clownvissen, schildpadden en naast vele andere vissen ook een van de laatste inktvissoorten op aarde, de papiernautilus. Three Island Wrecks, Hanging Rock, Lusancay No. 2, Double Towers en Fish City zijn slechts enkele duiklocaties, die u tijdens uw tour zal ontdekken. Naast een fantastische fauna en wondermooie koraalriffen treft men in Papua ook vele wrakken, overwegend uit WOII zoals vliegtuigen, duikboten en vrachtschepen, die kunstmatige riffen vormen en bijgevolg zorgen voor de toename van een kleurrijke onderwaterwereld. • Gemiddelde zichtbaarheid: 10 - 40 m • Lichte stroming bij enkele riffen • Barracuda’s, makrelen en scholen tonijnvissen • Talrijke gorgonen en een rijkdom aan vissen

avontuur Papua New Guinea 8 dagen Code: 15210 reisdata: 2009

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

Prijs per persoon in € Bezetting met pers.

1

2

8.796

5.497

12.756

7.972

Ocean Class 07.11.09 - 05.12.09 River Class 07.11.09 - 05.12.09 Explorer Class 07.11.09 - 05.12.09

14.956 9.347

inclusief: hoteltransfers in Cairns, vluchten van/naar Cairns, cruise volgens programma, overnachtingen in geboekte categorie, uitstekende maaltijden, thee/koffie, niet-alcoholische drankjes, snorkeluitrusting, gebruik van de facilititeiten aan boord, visuitrusting, duikflessen, lood & perslucht. exclusief: duikuitrusting (tropisch duikpak & trappenboei kunnen aan boord worden gekocht), optionele excursies, alcoholische drankjes en persoonlijke uitgaven. Geen toeslag voor individuele reizigers die bereid zijn hun cabin te delen. Duiken alleen met veiligheidsboei! Nachtduiken zijn mogelijk. Duiklampen moeten zelf worden geregeld.

Kajuit

22

afwijkende annuleringsvoorwaarden: t.o.v. de algemene reisvoorwaarden: vanaf 90 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.


023_dive_FL.qxd

28.11.2008

12:06 Uhr

Seite 23

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

boven: Nathalie, Tamara, Steven, Jelle, Fabienne, Gwendolien, Joke onder: Heidi, zaakvoerder Els, Lobke, Eveline

Gisèle & Roger, stichters en ouders van Els

SPECIALISATIE IS ONZE TROEF. Aussie Tours is als familiebedrijf reeds 30 jaar actief op de internationale reismarkt en is uitgegroeid tot dé specialist op Australië. U bent hierbij verzekerd van de hoogste kwaliteit en een perfecte dienstverlening op maat. KENNIS, ERVARING & SERVICE. Vooral bij duikreizen laat u best niets aan het toeval over. Met Aussie Tours hebt u de garantie van een doorwinterde touroperator waar vakkennis, persoonlijke reiservaring en service hoog in het vaandel gedragen worden. DE SCHERPSTE PRIJZEN. Ook wat betreft prijzen zijn we zo goed als onklopbaar. Dankzij onze grote inkoopkracht en het systeem van ‘directe verkoop’ zijn we in staat om u de meest concurrentiële prijzen aan te bieden, zonder aan kwaliteit in te boeten. NEDERLANDSTALIGE RONDREIZEN. Naast de individuele reizen op maat kunt u bij Aussie Tours ook terecht voor zakenreizen, incentives en exclusieve Nederlandstalig begeleide rondreizen. Tijdens deze rondreizen wordt niets aan het toeval overgelaten en kan u steeds rekenen op onze ervaren lokale Nederlandstalige gidsen. Interesse? Bestel dan gratis onze speciale brochure ‘Exclusieve Begeleide Rondreizen 2009-2010’. ONZE GARANTIES, UW ZEKERHEID. Uiteraard werkt Aussie Tours met strikte garanties. Bij reservatie krijgt u een prijswaarborg die u beschermt tegen plotse stijgingen van de muntwisselkoersen. Aussie Tours is verzekerd bij het ‘Garantiefonds Reizen’ en werkt onder de zekerheid van de voorwaarden van de ‘Geschillencommissie Reizen’. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Dit laatste kan u als volgt bereiken: Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, fax +32-2/240.68.08, www.gfg.be of mail@gfg.be. Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. De prijzen van deze brochure zijn geldig t.e.m. het verschijnen van de brochure 2010 en ten laatste tot 31 maart 2010. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De prijzen kunnen veranderen door koerswijzigingen en tussentijdse aanpassingen door onze leveranciers. (Cfr. Artikel 6 van de reisvoorwaarden, vermeld op de laatste pagina van deze brochure.)

U2_U3_dive_AUS.indd 2-3

Artikel 2: Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5: Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6: De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7: Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16: Klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis:Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17: Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 13: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN ARTIKEL 1: Prijzen 1. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 2. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf, vervoer en de andere diensten in het buitenland die op 16 september 2008 van toepassing waren. 3. Voor dossiers op maat wordt een service fee aangerekend van 20 Euro per persoon. ARTIKEL 2: Betaling van de reissom Bij de ondertekening van de bestelbon betaalt de reiziger een voorschot van 25% van de totale reissom te verhogen met eventuele verzekeringspremies. Er zijn afwijkingen mogelijk op onze algemene betalingsvoorwaarden n.a.v. specifieke reisaanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van één van onze leveranciers. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden worden deze uitdrukkelijk vermeld op de offerte en/of bestelbon. Artikel 3: Formaliteiten De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure, in de offerte of door de reisorganisator worden medegedeeld. Artikel 4: Bagage Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding aan te vragen. Artikel 5: Dienstregeling De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger 1. Bij annulering en/of wijzigingen dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering en/of wijziging te wijten is aan toeval of overmacht. 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop de reisorganistor de schriftelijke melding van de annulering heeft ontvangen. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de reisorganisator bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige getuigschriften of bewijsstukken. 3. De forfaitaire annuleringskosten / wijzigingskosten bedragen, indien de annulering/wijziging gebeurt : • Meer den 60 dgn voor de afreisdatum : 150 Euro/pers. • Van 60 tot meer dan 45 dagen voor de afreisdatum : 300 Euro/pers. • Van 45 tot meer dan 15 dagen voor de afreisdatum : 75% van de totale reissom • Vanaf 15 dagen voor de afreisdatum : 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek) • Indien de vliegtuigtickets reeds uitgeschreven zijn op datum van wijziging/annulering bedragen de kosten steeds 100% van de totale reissom.. Artikel 7: Aansprakelijkheid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, routeveranderingen of annulering van vluchten, mogelijke overboekingen bij lokale luchtvaartmaatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel. 2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulering van vluchten, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, oorlog, aanrandingen, overvallen,enz…, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Extra kosten van welke aard ook die van voornoemde voorvallen het gevolg zijn, zijn bijgevolg voor rekening van de reiziger. 3. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reiziger worden meegedeeld. 4. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang bij de inscheping van de afreis en eindigen bij de landing van de terugreis. Artikel 8: Klachtenregeling Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd. Deze reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de brochures en programma’s 2009/10 van AUSSIE TOURS – Sint Jansstraat 78 - 8840 STADEN. Door reservatie van een reis bij Aussie Tours verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden. Verantwoordelijke uitgever : VERHOEST Els – Sint Jansstraat 76 – 8840 Staden-België. ‘Aussie Tours’ is een merknaam van V&D bvba - Sint Jansstraat 78 – 8840 STADEN – Tel. 051/ 70.56.11. Licentienummer : A1085. CBFA 61568A.

28.11.2008 12:17:59 Uhr

Подводные туры в Австралии  
Подводные туры в Австралии  

Подводные туры в Австралии

Advertisement