Page 1

LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

RAPID NIEUWE SERIE

Handleiding voor gebruik installatie en onderhoud Pag. 1

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Het is niet toegestaan dit document, geheel of gedeeltelijk, te kopiĂŤren voor gebruik door derden zonder schriftelijke toestemming van Apen Group s.p.a.

Luchtverhitter ON-OFF

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

INHOUDSOPGAVE DEEL DEEL

DEEL

DEEL

1.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN .................................... 3

2.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN .................................. 3

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Brandstof ....................................................................................... 3 Gaslekken ..................................................................................... 3 Elektrische voeding ........................................................................ 3 Gebruik .......................................................................................... 4 Onderhoud ..................................................................................... 4 Transport en Verplaatsing .............................................................. 4

3.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN .................................... 5

3.1 3.2 3.3

Technische gegevens ..................................................................... 5 Geluidsniveau ................................................................................ 6 Afmetingen .................................................................................... 7

4.

INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER ........................... 8

4.1 4.2 4.3

Beschrijving van de verhitter ........................................................... 8 Werking van de verhitter ................................................................. 8 Toebehoren .................................................................................... 9

5.

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR ..................... 10

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Algemene installatievoorschriften ................................................... 10 Installatie van de luchtverhitter ....................................................... 10 Aansluitingen op de schoorsteen ................................................... 13 Configuratie van de eindstukken .................................................... 16 Elektrische aansluitingen ............................................................... 19 Gasaansluiting ............................................................................... 21

6.

INSTRUCTIES VOOR DE TECHNISCHE HULP ................. 22

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Landenlijst - gascategorie .............................................................. 22 Tabel gegevens gasafstelling ......................................................... 23 Eerste inwerkingstelling ................................................................. 24 Brandstofanalyse ........................................................................... 24 Ombouw naar LPG ........................................................................ 24 Ombouw naar gas G25 - G25.1 - G2.350 ...................................... 25 Onderhoud .................................................................................... 25 Reiniging van de warmtewisselaar ................................................. 26 Demontage en verwerking ............................................................. 26

DEEL

7.

OPSPORING VAN PROBLEMEN BASISAPPARAAT ........ 27

DEEL

8.

ELEKTRISCHE SCHEMA’S ................................................ 28

DEEL

9.

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT ........................................ 29

DEEL

10.

LIJST RESERVEONDERDELEN ......................................... 31

DEEL

DEEL

Pag. 2

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 1.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

2.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van het product en dient hier niet van gescheiden te worden. Indien het apparaat verkocht wordt of overgedragen aan een andere eigenaar, dient men er op te letten dat het boekje bij het apparaat blijft, zodat het door de nieuwe eigenaar en/of installateur geraadpleegd kan worden. De constructeur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of voorwerpen, veroorzaakt door fouten in de installatie, de instelling en het onderhoud van de machine, door het niet in acht nemen van deze handleiding en door de tussenkomst van een onbevoegd installateur. Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is. Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en is om die reden gevaarlijk. Voor de installatie, de werking en het onderhoud van dit apparaat, dient de gebruiker zich nauwkeurig aan de instructies te houden die in de volgende hoofdstukken van deze handleiding bevat zijn, en de geldende voorschriften inzake tijden en wijzen in acht te nemen. De installatie van de luchtverhitter dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende voorschriften, volgens de instructies van de constructeur door bevoegd personeel, dat over specifieke technische kennis op het gebied van verwarmingsinstallaties dient te beschikken. De eerste inwerkingstelling, de ombouw van een soort gas naar een ander soort gas en het onderhoud dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door personeel van de Technische Service Centra die aan de vereisten voldoen van de geldende wettelijke voorschriften in het land in kwestie. De installatie en het onderhoud dienen te worden uitgevoerd op de wijze en tijden voorzien door de geldende voorschriften in het land waar het apparaat geïnstalleerd is. De onderneming beschikt over een uitgebreid netwerk van bevoegde Technische Service Centra. Voor overige informatie, raadpleeg de telefoongids of neem direct contact op met de constructeur. Het apparaat is door garantie gedekt, de geldigheidsvoorwaarden zijn nader uiteengezet op het garantiebewijs zelf. De constructeur verklaart dat het apparaat op kundige wijze vervaardigd is volgens de technische normen UNI, UNI-CIG, CEI, met inachtneming van de betreffende wetgeving, en aan de richtlijn 90/396/EEG inzake gastoestellen voldoet. Voorschriften van toepassing in Italië: - Voorschrift UNI-CIG 7129 dat de installatie van apparaten die op methaangas werken regelt. - D.M. 12/04/96 N° 74 en 8419/4183 van 11/08/1975 van het Italiaans Ministerie van Binnenlandse Zaken. - Voorschrift UNI-CIG 7131 dat de installatie van apparaten die op LPG werken regelt. - Wet 10/91 en DPR 412/93 op de beperking van energieverbruik. - D.L. 192 van 19 augustus 2005. - D.P.R. 551 en D.M. 24.1.84 (gastoevoer voor industrieel gebruik) en hieropvolgende wijzigingen of aanvullingen. Richtlijnen van toepassing in Europa: - Gasrichtlijn 90/396/EEG. - Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG. - Machinerichtlijn 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/ 68/EEG. - Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG.

Pag. 3

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Dit hoofdstuk schenkt aandacht aan de veiligheidsvoorschriften voor degene die het toestel gebruikt.

2.1

Brandstof

Voor de verhitter in werking te stellen, controleren dat: - de gegevens van de gastoevoer compatibel zijn met de gegevens op het typeplaatje; - uitsluitend leidingen van de verbrandingsluchttoevoer (indien voorzien) en van de gasafvoer worden gebruikt die door de constructeur zijn aangegeven; - de toevoer van de verbrandingslucht zodanig plaatsvindt dat iedere afsluiting, ook gedeeltelijk, van het afvoerrooster vermeden wordt (aanwezigheid van bladeren enz.); - de interne en externe dichtheid van de brandstofafvoerinstallatie wordt gecontroleerd door middel van een test zoals voorzien door de geldende voorschriften; - de verhitter gevoed wordt door het type brandstof waarvoor hij ontworpen is; - De installatie de juiste afmetingen heeft voor het benodigde bereik en voorzien is van alle veiligheids- en controleonderdelen die door de geldende voorschriften voorzien zijn; - de interne reiniging van de gasleidingen en van de luchtdistributiekanalen (voor luchtverhitters met kanaalaansluiting) op correcte wijze is uitgevoerd; - de afstelling van het brandstofdebiet adequaat is voor het van de verhitter vereiste vermogen; - de voedingsdruk van de brandstof binnen de waarden die op het typeplaatje zijn aangegeven, ligt .

2.2

Gaslekken

Indien men een gaslucht ruikt: - druk niet op schakelaars en gebruik geen telefoon of andere apparaten die vonken kunnen doen ontstaan; - open onmiddellijk ramen en deuren om de lucht in de ruimte de verfrissen; - sluit de gaskranen; - roep de hulp in van bevoegd personeel

2.3

Elektrische voeding

De verhitter dient op correcte wijze aangesloten te worden op een geaarde elektrische installatie, volgens de geldende voorschriften (CEI 64-8). Waarschuwingen. -Controleer de correcte werking van de geaarde installatie en laat deze, in geval van twijfel, door bevoegd personeel controleren. - Controleer dat de spanning van het voedingsnet gelijk is aan hetgeen op het typeplaatje van het toestel en in deze handleiding is aangegeven. - Verwissel de fase- en nuldraad niet De verhitter kan alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van stopcontact/stekker, indien dit geen verwisseling tussen de fase- en nuldraad veroorzaakt. - De elektrische installatie en, in het bijzonder, de bekabeling dient geschikt te zijn voor het maximum opgenomen vermogen van het toestel, zoals op het typeplaatje en in dit hoofdstuk is aangegeven.

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

Trek niet aan de elektriciteitsdraden en houd ze uit de buurt van warmtebronnen. NB: het is verplicht om aan de basis van de voedingskabel een meerpolige schakelaar met weerstanden en een opening van de contacten groter dan 3 mm, te installeren. De schakelaar dient zichtbaar en toegankelijk te zijn en zich op een afstand van minder dan 3 m van de bedieningskast te bevinden. Iedere elektrische handeling (installatie en onderhoud) dient door gespecialiseerd personeel te worden uitgevoerd.

2.4

Gebruik

Kinderen en onervaren personen dienen geen elektrische apparaten die op het lichtnet zijn aangesloten te bedienen. Men dien de volgende aanwijzingen te volgen: - raak het toestel niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen en/of op blote voeten; - stel het toestel niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz....), tenzij het hier speciaal voor is uitgerust; - gebruik de gasleidingen niet als aarding van elektrische apparaten; - raak de warme delen van de verhitter, zoals bijvoorbeeld de afgasleiding, niet aan; - maak de verhitter niet met water of andere vloeibare middelen nat; - plaats geen enkel voorwerp op het toestel; - raak de bewegende delen van de verhitter niet aan.

2.5

kist of andere verpakking. Het lossen uit het transportmiddel en het vervoer naar de plaats van installatie dienen te worden uitgevoerd met de juiste middelen die rekening houden met het gewicht en de afmetingen van het product. Het eventueel tijdelijk opslaan van de verhitter bij de klant, dient op een geschikte plaats te gebeuren, met bescherming tegen regen en hevige vochtigheid, voor een zo kort mogelijke duur. Alle handelingen van opheffing en vervoer dienen te worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat is ingelicht over de te verrichten handelingen en de te nemen voorzorgsen veiligheidsmaatregelen. Na het toestel op de plaats van installatie te hebben neergezet, kan overgegaan worden tot het uitpakken. Het uitpakken dient te worden uitgevoerd met behulp van het juiste gereedschap en, indien nodig, de juiste bescherming. Het verpakkingsmateriaal moet gescheiden en verwerkt worden volgens de geldende wetgeving van het land in kwestie. Tijdens het uitpakken moet gecontroleerd worden dat het toestel en de overige onderdelen van de levering geen schade hebben opgelopen en overeenkomen met hetgeen besteld is. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, moet de leverancier hier direct van op de hoogte te worden gesteld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het vervoer, het lossen en het verplaatsen.

Onderhoud

30 00 HG

Alvorens handelingen van reiniging en onderhoud uit te voeren, dient het apparaat van de voedingsleidingen te worden ge誰soleerd door middel van de schakelaar van de elektrische installatie en/of de hiertoe bestemde schakelaar. In geval van storing en/of slechte werking van het toestel dient dit uitgezet te worden en dient men contact op te nemen met het plaatselijke Technisch Service Centrum zonder zelf enige poging tot reparatie te ondernemen. Voor eventuele reparatie van de producten dienen originele reserveonderdelen te worden gebruikt. Indien het bovenstaande niet in acht genomen wordt, kan dit de veiligheid van het toestel in gevaar brengen en kan de garantie komen te vervallen. Indien men het apparaat lange tijd niet gebruikt, moeten de gaskranen dichtgedraaid worden en moet de schakelaar van de elektrische voeding uit worden gezet. Indien men de verhitter niet meer gebruikt, dienen, naast de hiervoor genoemde handelingen, die delen die mogelijke bronnen van gevaar vormen, onschadelijk te worden gemaakt. Vermijd in ieder geval met de handen of met andere voorwerpen de ingang van de venturibuis af te sluiten, die zich op de brander-ventilator groep bevindt (zie de afbeelding hiernaast). NIET MET DE HAND OF MET ANDERE VOORWERPEN AFSLUITEN! Dit kan een vlamterugslag van de voorgemengde brander provoceren. 1 00 IM

2.6

Transport en Verplaatsing

De luchtverhitter is op het moment van levering bevestigd op een houten vlonder en afgedekt met karton. Op verzoek kan de verhitter ook geleverd worden in een kooi,

Pag. 4

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 3.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De modulerende luchtverhitter van de serie RAPID is ontworpen voor het verwarmen van industriële en commerciële ruimtes. Met de controleapparatuur in de bedieningskast kan men de verhitter volledig bedienen. De technologie van voormenging maakt het mogelijk hoge rendementen te bereiken terwijl de uitstoot van NOx laag blijft. De verhitter kan op autonome wijze functioneren. Voor de inwerkingstelling is het voldoende het toestel op het elektriciteitsnet en het gasnet aan te sluiten. Het thermische vermogen van de verhitters varieert van 15,3 tot 53,4 kW. Het apparaat voldoet aan de constructie-eisen voor gastoestellen volgens de norm EN1020. De verbrandingskamer is geheel in roestvrij staal AISI 430 vervaardigd, terwijl de pijpenbundels in AISI 441 vervaardigd zijn om een hoge bestendigheid tegen corrosie door de vochtige rook te bieden. De vernieuwende structuur, de ruime oppervlakte van de verbrandingskamer en van de wisselaarbuizen, staan garant voor een hoog rendement en een langdurig bestaan. De verbrander is geheel in roestvrij staal vervaardigd met speciale mechanische bewerkingen die zowel een hoge graad van betrouwbaarheid en prestatie garanderen als een thermische en mechanische bestendigheid. De beschermingsgraad van het apparaat is IP X0D [IP20], conform EN 60529.

3.1

De luchtverhitter van de serie RAPID is gekenmerkt door een ON-OFF werking, d.w.z. het afgegeven thermische vermogen en daardoor ook de warmteafgifte (brandstofverbruik) blijven constant, afhankelijk van de warmtevraag. Bij het aanzetten van de verhitter, zal de brander op zijn hoogste vermogen gaan werken. Minimale Verontreiniging De voorgemengde brander maakt, in combinatie met de lucht/ gasklep, een “schone” verbranding mogelijk met een zeer lage uitstoot van verontreinigende deeltjes. Klasse Nox 4

Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS Type apparaat EG Goedkeuring Bescherm ings g raad Nom inaal warm tedebiet Nom inaal therm isch vermogen Rendement Ø Gasaansluiting Ø Toevoer-/Afvoerleidingen Beschikbare druk afgas Voedingsspanning Elektrisch opgenom e n vermogen Luchtdebiet Verhoging tem p . Lucht N° en Ø Ventilator Snelheid ventilators GELUIDSNIVEAUS Geluids vermogen (Lw) Geluidsdruk in een vrij veld van 6 m (Lp) Minimale tem p e ratuur van werking Netto gewicht van de verhitter (zonder verpakking)

Bruto gew icht van de verhitter (met verpakking)

RA015 max

U .M. P.I.N.

16,5 15,3 92,6%

kW kW %

RA035 RA043 RA024 RA032 max max max max C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - B23 0694BN4077 IP20 34,8 26,5 38,7 47,5 31,7 24,3 34,9 43,6 91,8% 91,2% 90,2% 91,8%

RA054 max

58,0 53,4 92,1%

UNI ISO 7/1 - 3/4" M

mm Pa V W m 3/h °C g/1' U .M. dB(A) dB(A) °C Kg Kg

80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 50 50 90 90 110 110 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 500 620 220 260 260 330 5 000 6 250 1 600 3 050 3 050 3 800 27,4 22,9 29,8 26,3 25,0 24,5 1 x 350 25° 1 x 400 22° 1 x 400 22° 1 x 420 27° 2 x 400 22° 2 x 420 27° 1 270 1 350 1 050 1 270 1 270 1 350 max max max max max max 73,9 77,1 66,4 70,9 70,9 74,1 47,4 50,5 39,9 44,4 44,4 47,5 -15,0 60,0 -15,0 60,0 -15,0 60,0 -15,0 60,0 -15,0 60,0 -15,0 60,0 92 97 59 65 69 75 112 117 70 80 84 90

HG0109.08_ET_001 NL_uitg.0707

Pag. 5

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Geluidsvermogen Zoals bekend, is het geluidsvermogen van een bron (de afgegeven energie per tijdseenheid) een kenmerkende grootheid van de bron zelf en is onafhankelijk van de ruimte waarin het geluid wordt uitgestraald: door middel van deze grootheid is het dus mogelijk om het geluidsniveau van de verschillende apparaten te vergelijken. Voor het meten van het geluidsvermogen van een apparaat (niet in een laboratorium geplaatst) wordt over het algemeen verwezen naar het document:

3.2 Geluidsvermogen - Geluidsniveau 70

RA015 65

Potenza Sonora dB(A)

60

55

50

45

40

35 1 speed

63Hz

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

Totale

35,3

40,0

50,8

61,0

62,3

59,3

55,6

43,7

66,4

80

RA024 - RA032 - RA043

Potenza Sonora dB(A)

75

70

65

60

55

50

63Hz

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

Totale

RA024, 032

52,8

55,6

60,9

63,7

65,0

65,5

60,8

53,0

70,9

RA043

55,8

58,6

63,9

66,7

68,0

68,1

63,8

56,0

73,9

80

RA035 - RA054

75

Potenza Sonora dB(A)

70 65 60 55 50 45 40

63Hz

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

RA035

58,1

67,3

67,0

67,5

66,3

RA054

59,8

68,7

72,3

70,8

68,9

Pag. 6

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

- ISO 3744 (1994) De methode waarnaar in het document verwezen wordt is van toepassing op ieder soort geluid en ieder soort apparaat dat op een harde en reflecterende oppervlakte is bevestigd [de achterwand, in het geval van de luchtverhitter]. Volgens ISO 3744 dient de ruimte waarin gemeten wordt praktisch geen weerkaatsende oppervlaktes te hebben, afgezien van de oppervlakte waar het apparaat op staat, zodat deze de voorwaarden van een vrij veld zo dicht mogelijk nadert (deze voorwaarden kan men buiten vinden, ver uit de buurt van wanden of obstakels of in een semi-anechoïsche kamer). De nauwkeurigheid van de meting valt onder de technische methode (graad 2); de reproductie van de resultaten (verkrijgbaar in verschillende gemeten ruimtes) kan uitgedrukt worden met een standaarddeviatie die niet hoger is dan 1.5 dB.

APEN GROUP heeft ervoor gekozen ventilatoren met slechts één snelheid te gebruiken, ten gunste van het luchtdebiet, om het afgifterendement van de installatie te verhogen, de 2000Hz 4000Hz 8000Hz tot. stratificatie in de ruimte te 65,3 60,4 50,8 74,1 verminderen en zo dus de tijd 66,9 62,6 53,7 77,1 te verkorten die nodig is voor het verwarmen van de ruimte. APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 3.3

Afmetingen

HG0109.08_ET_002 NL_uitg.0707

HG0107.08_C2_002

LUCHTVERHITTER MODEL RA015

AFMETINGEN L 720

B

H

LUCHTUITLAAT V

HB

LB 415

RA024 RA032

900

RA035 RA043 RA054

1240

PLANKEN IM

640

650

140

740

530

620

595

935

450

780

IS

ID

116

174

206

264

228

252

GASVOEDING DM

GAS

475

3/4"

GO

GV

186

263

183

352

HG0109.08_ET_003 NL_uitg.0707 HG0107.08_C2_003 NL_uitg.0609

LUCHTVERHITTER MODEL

HORIZONTALE AFVOER (STD) A

F

80

80

AV

TV

S

204

105

RA015 RA024 RA032 RA035

367

RA043 457

RA054

A F

Zuigbuis verbrandingslucht Afgasbuis

HG0107.08_C2_004 NL_uitg.0609

HG0109.08_ET_004 NL_uitg.0707

Pag. 7

LUCHTVERHITTER MODEL

VERTICALE AFVOER (OPT.) A

F

80

80

AO

TO

S

RA015 RA024 RA032 RA035

305

120

105

RA043 RA054

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

310

100

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 4.

INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

Lees de veiligheidswaarschuwingen op de voorafgaande pagina’s. De handelingen uit te voeren door de gebruiker zijn beperkt tot het gebruik van de bediening op de ruimtethermostaat en eventueel op het apparaat [indien op afstand bevestigd].

4.1

Beschrijving van de verhitter

De hangende luchtverhitter RAPID is een apparaat dat door middel van directe warmteuitwisseling de lucht verwamt, met een gesloten verbrandingscircuit ten opzichte van de ruimte waarin deze is geïnstalleerd. De warmtewisselaar (gepatenteerd), de verbrandingskamer en de premix brander zijn geheel in roestvrij staal vervaardigd. De verhitter kan dus direct in alle industriële en woonruimtes geïnstalleerd worden waar de lucht van de ruimte kan circuleren, met inachtneming van de geldende voorschriften. De werking van de verhitter is geheel automatisch; deze is uitgerust met een elektronische apparatuur, met zelftest van de werking, die alle handelingen van bediening en controle van de brander regelt en een garantie geeft voor maximale betrouwbaarheid en veiligheid.

4.2

Werking van de verhitter

Voor een correcte werking dient de luchtverhitter op een ruimtethermostaat en/of programmaklok te worden aangesloten om automatisch in werking te worden gesteld. Apen Group beschikt over de juiste accessoires voor de bediening van de apparaten.

Wanneer de ingestelde kamertemperatuur bereikt is, zet de ruimtethermostaat de verhitter uit, de ventilator blijft nog 120 seconden werken om de warmtewisselaar af te koelen, terwijl de ventilator van de brander een nareiniging van de verbrandingskamer uitvoert voor een duur van ongeveer 40 seconden. Het opnieuw starten van de brander vindt plaats op het moment van warmtevraag van de ruimtethermostaat. Het is verboden de luchtverhitter uit te zetten, wanneer deze in werking is, door het uitschakelen van de stroom, aangezien het uitblijven van afkoeling van de warmtewisselaar de Blokkering van het apparaat Op de voorkant van de luchtverhitter bevindt zich een rode lamp die de blokkering van het apparaat aangeeft. Er zijn twee oorzaken voor het oplichten van de lamp: blokkering brander [afwezigheid van vlam] blokkering veiligheidsthermostaat [STB] Om de oorzaak van de blokkering op te sporen, dient men: - de blokkering op te heffen met de daartoe bestemde knop - als het apparaat na 45/50 opnieuw geblokkeerd raakt, is de veiligheidsthermostaat hier de oorzaak van; zo niet, dan was de blokkering veroorzaakt door afwezigheid van de vlam. In geval van blokkering kan deze direct handmatig opgeheven worden door middel van de daartoe bestemde knop aan de achterkant van het apparaat. De knop kan op afstand bevestigd worden [raadpleeg elektrische aansluitingen in het gedeelte voor de installateur]. Indien na twee of drie resetpogingen de blokkering aanhoudt, is het raadzaam zich tot het Service Centrum te wenden voor een eventuele reparatie.

Knop Zomer/Winter

WINTER: verwarmingswijze Voor de in bedrijfstelling van de luchtverhitter dient men zich aan de volgende instructies te houden: - controleren dat de kraan voor de gastoevoer geopend is; - controleren dat de groene lamp die aangeeft stroomtoevoer aanwezig is, verlicht is; - de knop Zomer-Winter op “Winter” zetten; - het contact van de ruimtethermostaat sluiten en controleren dat de programmaklok, indien deze geïnstalleerd is, op de “dicht” stand staat. In deze omstandigheden begint de ontsteking van de verhitter. De vlamcontroleapparatuur stelt de ventilator van de verhitter in werking, die met de voorafgaande reiniging van de verbrandingskamer begint; na ongeveer 45 seconden vindt ontsteking van de vlam plaats. Een detectie-elektrode controleert dat de verhitter inderdaad aanslaat; is dit niet het geval, dan herhaalt de apparatuur de cyclus maximaal 4 keer, waarna hij geblokkeerd wordt. 40 seconden na de ontsteking van de verhitter slaat de ventilator automatisch aan om de lucht in de ruimte te verspreiden. Gedurende de winterwerking, functioneren de verhitter en de ventilator constant zonder uit te gaan.

Knop blokkeringsopheffing

Indicatie lampen

Pag. 8

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Resetknop STB

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Blokkering brander: Wanneer de vlamcontroleapparatuur bespeurt dat de brander niet aanslaat, wordt de ontstekingscyclus automatisch herhaald tot een maximum van 4 keer. Als de blokkering aanhoudt, gaat de rode lamp aan die zich aan de voorkant van de verhitter bevindt. Blokkering veiligheidsthermostaat (STB): Op de verhitter bevindt zich voor iedere koelingsventilator een veiligheidsthermostaat STB. De thermostaat STB is een veiligheidselement en zijn tussenkomst geeft aan dat er sprake van een storing is. Het opnieuw in werking stellen van de thermostaat gebeurt handmatig door op de knop in de branderkast te drukken. De tussenkomst van de thermostaat STB wordt aangegeven door het oplichten van de rode lamp aan de voorkant van de verhitter [dezelfde die de blokkering van de brander aangeeft].

4.3 Toebehoren Om het gebruik van de apparaten te vergemakkelijken, beschikt APEN over twee accessoires die toestaan dat de bediening van de verhitter op afstand plaats vindt. Hier worden de beschikbare bedieningsapparaten beschreven; voor de elektrische aansluitingen het gedeelte “Installateur” raadplegen. Afstandsbediening G12800 De afstandsbediening G12800 beschikt over de aan-/ uitschakelingbediening [0/I] van het toestel, de zomer/winter omzetter en de blokkeringsopheffingsknop. De uitschakeling d.m.v. de knop 0/I haalt niet de spanning van het apparaat af: het dooft de vlam en garandeert de juiste afkoeling van de warmtewisselaar. Het opheffen van de blokkering van de veiligheidsthermostaat (STB) dient toch op de verhitter uitgevoerd te worden.

ZOMER: ventilatiewijze

NOTA BENE: Wanneer men de functie Zomer/Winter op afstand wenst te plaatsen, moet met de omzetter op het apparaat op de winterstand laten.

HG0107.08_C2_005 NL

Het is mogelijk de luchtverhitter ook in warme periodes te gebruiken, om de lucht in de ruimte te verplaatsen. Om de zomerventilatie in te stellen dient men de knop ZomerWinter op de “Zomer” stand te zetten.

Afstandsbediening code G00094 Met dit bedieningsapparaat kan men: - de kamertemperatuur regelen; - de Zomer/Winterwerking wijzigen; - de verhitter uitschakelen zonder de spanning weg te nemen; - de blokkering van de brander tonen; - de blokkering van de brander opheffen. Ook met deze bediening dient het opheffen van de blokkering van de veiligheidsthermostaat (STB) op de verhitter uitgevoerd te worden.

HG0100 C2 012

Pag. 9

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID VOOR

DE

De instructies voor de installatie en de afstelling van de luchtverhitter zijn uitsluitend bestemd voor vakkundig personeel. Lees de veiligheidswaarschuwingen door.

5.1

Algemene Installatienormen

De luchtverhitter kan, waar dit toegestaan is, direct in de te verwarmen ruimte worden geïnstalleerd. Voor installatie van de luchtverhitters binnenin de ruimtes, dienen de verschillende regels en voorschriften voor het type brandstof dat wordt gebruikt en het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd, in acht te worden genomen. De installateur is verplicht zich nauw te houden aan de geldende voorschriften en wetten van het land waarin het toestel wordt geïnstalleerd. Ventilatieopeningen De ruimtes waar luchtverhitters die op gas werken worden geïnstalleerd, dienen te zijn voorzien van een of meer permanente openingen. Deze openingen moeten worden aangebracht: - direct onder het plafond voor gas met een dichtheid lager dan 0.8; - net boven de vloer voor gas met een dichtheid gelijk aan of hoger dan 0,8; De openingen moeten in vrije buitenwanden aangebracht worden. De doorsneden zijn afhankelijk van het thermische vermogen van de installatie.

5.2

Installatie van de Luchtverhitter

De hoogte en minimale afstanden van installatie van de verhitters vanaf de wand en de vloer worden weergegeven in de tekening hiernaast. De minimale afstanden zijn de ruimtes die nodig zijn voor het onderhoud en worden in mm aangegeven; de hoogte [2.500 mm] is de minimale hoogte waarop, volgens de geldende voorschriften, de machine als “hangend” kan worden beschouwd. Voor het apparaat dient een ruimte van meer dan 3 meter vrij te worden gehouden; achter het apparaat moet de ruimte gelijk zijn aan of groter dan “DM” zoals weergegeven in de paragraaf Afmetingen op pagina 7 van deze handleiding.

Als accessoires zijn voor de installatie twee soorten planken beschikbaar: vast en draaibaar. De codes van de planken zijn de volgende: G15200-0N00 Kit vaste plank voor RA015/054 G15650-0N00 Kit draaibare plank RA015/035 G15610-0N00 Kit draaibare plank RA043/054 VASTE PLANKEN Installatieprocedure: - het meegeleverde sjabloon (waterpas) aan de wand bevestigen, en de te boren gaten aangeven. - de twee paren beugels monteren zoals in de tekening, met de meegeleverde onderdelen; -de expansiepluggen met buitenschroeven M10 of groter vastzetten; NOTA BENE: men dient zich ervan te verzekeren dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor het type muur en toereikend zijn om het gewicht van de luchtverhitter te dragen.. - de beugels monteren en de moeren blokkeren door tussen beugel en moer een sluitring te plaatsen. - de luchtverhitter zo op de beugels plaatsen dat de gaten van de verhitter zelf samenvallen met die van de beugels, ermee rekening houdend dat bij alle modellen de uiteinden van de beugels tot net aan de rand van de verhitter lopen; - de luchtverhitter met de meegeleverde M8 schroeven vastzetten, waarbij men sluitringen HG0103 C2.009

5. INSTRUCTIES INSTALLATEUR

Pag. 10

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

HG0103 C2.007

HG0103 C2.005

MINIMALE AFSTANDEN

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID tussen de schroef en de beugel plaatst. DRAAIBARE PLANKEN De instructies voor de montage van de draaibare plank bevinden zich in de verpakking van de plank zelf. Men kan de draaibare planken gebruiken in de volgende gevallen: a) montage van de luchtverhitter in een hoek b) montage van de plank op een pijler c) montage van de luchtverhitter loodrecht aan de wand waaraan hij bevestigd is.

1 .01 C2 100 0 HG

Noot: men dient zich ervan te verzekeren dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor het type muur en toereikend zijn om het gewicht van de luchtverhitter te dragen.

Als apart te bestellen accessoires zijn voor de installatie de volgende codes beschikbaar: G15101 Verticale luchtuitlaat voor RA015 G15102 Verticale luchtuitlaat voor RA024, RA032, RA035 G15103 Verticale luchtuitlaat voor RA043 G15104 Verticale luchtuitlaat voor RA054 Voor de bevestiging van de luchtuitlaten gebruikt men de reeds aanwezige gaten aan de boven- en onderkant van de luchtverhitter. Voor de montage is het voldoende om de bovenbouten door de oogbouten te vervangen. op de thermostaten STB1 en STB2 (zie elektrisch schema).

HG0107.08_C2_006 NL_uitg.0609

LUCHTVERHITTER MET LUCHTUITLATEN

HANGENDE LUCHTVERHITTER Voor de installatie van de verhitter door middel van oogbouten is als apart te bestellen accessoire een kit met steunschroeven verkrijgbaar met de code: G14444.08

De luchtverhitters van de serie Rapid kunnen ge誰nstalleerd worden met de luchtrichting naar beneden (montage met verticale luchtstroom). Deze luchtverhitter verschilt van de standaarduitgave omdat hij standaard geleverd wordt met (al gemonteerde) kit G14437.08 en met supplementaire thermostaten voor de controle van de luchtventilatoren. Indien Kit G14437.08 door de installateur buiten wordt ge誰nstalleerd, dient men de lijst met technische gegevens die zich in de kit bevindt, te raadplegen. NOTA BENE: In de Kit G14437.08 zijn de oogbouten voor het ophangen niet meegeleverd. Indien nodig, Kit G14444.08 (zie boven) aanvragen. NOTA BENE: De supplementaire thermostaten voor de controle van de werking van de ventilatoren zijn gemonteerd en seriegeschakeld

Pag. 11

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.

HG0107.08_C2_008 NL_uitg.0609

VERTICALE LUCHTVERHITTER


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 5.3

Aansluitingen op de schoorsteen

De RAPID luchtverhitter is een apparaat met gesloten verbrandingscircuit met een ventilator die aan de basis van de wisselaar is bevestigd. Aansluiting op de schoorsteen kan, afhankelijk van de ruimte waarin de luchtverhitter wordt geïnstalleerd, als type “C” worden uitgevoerd, met luchtafzuiging van de verbrandingslucht van buitenaf, of als type “B”, met luchtafzuiging van de verbrandingslucht vanuit de ruimte waarin de luchtverhitter is geïnstalleerd. De luchtverhitter is in het bijzonder voor de volgende afvoeren goedgekeurd: C13-C33-C43-C53-C63-B23. Men dient alleen goedgekeurde buizen en eindstukken te gebruiken. De eindstukken voor de luchtopname en gasafvoer dienen te vermijden dat een kogel met een doorsnede groter dan of gelijk aan 12 mm geïntroduceerd kan worden. APEN GROUP heeft haar eigen eindstukken voor luchttoevoer en gasafvoer gecertificeerd die daarom altijd met de luchtverhitter RAPID geïnstalleerd moeten worden.. Voor de RAPID luchtverhitter worden de horizontale verbindingsstukken voor schoorsteen en luchttoevoer, die zich achter in de verhitter bevinden, standaard geleverd. Het is mogelijk, in de installatiefase, om de verbindingsstukken voor de gasafvoer en de luchtopname te verplaatsen naar het bovenste gedeelte van de verhitter, hetgeen nuttig is wanneer de afvoerbuizen naar het dak gaan. Aangezien de RAPID luchtverhitters geen condensatietoestellen zijn, dienen voor de afgasleiding de volgende materialen worden gebruikt: - Aluminium van een dikte hoger dan of gelijk aan 1,0 mm - Roestvrij staal van een dikte hoger dan of gelijk aan 0,4 mm; het staal moet een koolstofgehalte hebben van 0,2% of minder. Om gasverlies uit de buizen te vermijden, dienen buizen met dichtingsringen te worden gebruikt; de afdichting moet bestand zijn tegen de temperatuur van de gassen die varieert tussen de 120 en de 220°C. Het is absoluut verboden om afgasleidingen van plastic te gebruiken aangezien de gastemperaturen hoger dan de temperaturen die voor deze materialen zijn toegestaan. Condens Voor lengtes van de afgasleidingen die langer dan 8 meter zijn, binnenin de ruimte, of langer dan 5 meter buiten, is het mogelijk dat zich condens in de leidingen vormt. In deze gevallen dient het accessoire voor condensopvang, code G15825-08-HV, tussen het apparaat en de afgasleiding gebruikt te worden, om de eventueel aanwezige condens op te vangen. De kit kan zowel worden gebruikt voor horizontale als verticale leidingen en moet dicht in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd. Indien de kit voor condensopvang wordt geïnstalleerd, moet deze aangesloten worden met de sifon, code G14551, om te vermijden dat de gassen samen met de condens de ruimte inkomen. APEN GROUP beschikt voor de verwerking van het condensatiewater over de kit G14303 die de zuurheid ervan

Pag. 12

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

neutraliseert, waardoor het overal afgevoerd kan worden. Zich voor overige informatie tot het service centrum van Apen Group wenden. Collectieve afvoer Indien mogelijk is het aan te raden enkele afvoerleidingen te gebruiken. Aangezien de afvoerleidingen van de luchtverhitters van de RAPID serie onder druk staan, wordt zo vermeden wordt dat een foute dimensionering schade aan het apparaat verbrandingsproducten in een ander apparaat afvoert.

AFVOER GASSEN - TYPE C63 Voor de landen waar de afvoer van rookgassen van het type C63 is toegestaan, geven wij de gegevens weer die nodig zijn voor de berekening van het afvoersysteem met in de handel verkrijgbare buizen. Voor de waarde van de beschikbare druk aan de afvoer, de tabel hiernaast raadplegen.

APPARAAT GEREGELD VOOR G20 [METANO] Model Temperatuur Gehalte Bereik gassen gassen [°C] CO2 [kg/h] 190 9,1 26,3 RA015 200 9,1 42,2 RA024 210 9,1 55,1 RA032 210 9,0 61,8 RA035 195 9,2 74,9 RA043 195 9,1 92,4 RA054

APPARAAT GEREGELD VOOR g31 [L.P.G.] Model Temperatuur Gehalte Bereik gassen gassen [°C] CO2 [kg/h] 190 9,7 24,8 RA015 200 9,7 39,7 RA024 210 9,7 52,3 RA032 210 9,8 57,9 RA035 195 9,7 71,4 RA043 195 9,8 86,2 RA054 WAARDE KWANTIFICEREN VAN G20 [Methanol] verspreidings Model CO NOx HG0109.08_ET_005 gebied NOx ppm ppm EN1020 1 42 4 RA015 1 40 4 RA024 1 44 4 RA032 1 41 4 RA035 1 50 4 RA043 1 44 4 RA054

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Gids voor de keuze In de onderstaande tabel zijn de drukverliezen van de meest gebruikte eindstukken en uitlaatleidingen weergegeven. In het geval een eindstuk niet direct op de luchtverhitter is aangesloten, moet men controleren, afhankelijk van het traject, of de doorsnede van de gekozen eindstukken, verlengstukken en bochten de juiste is. Afhankelijk van het gekozen model verhitter, de drukverliezen van iedere afzonderlijke component berekenen, met behulp van de onderstaande tabel. De drukverliezen van de afzonderlijke componenten bij elkaar optellen, waarbij men moet controleren dat het resultaat lager is dan de waarde die beschikbaar is voor het gekozen model. Als er een toevoerleiding voor de verbrandingslucht bestaat, moeten die verliezen opgeteld worden bij de verliezen van de afgasleiding.

Indien de som van de verliezen hoger is dan de beschikbare druk, moeten leidingen met een grotere doorsnede worden gebruikt en dient de berekening opnieuw gecontroleerd te worden; een drukverlies dat hoger is dan de beschikbare druk bij de afgasleiding reduceert het thermisch vermogen van de luchtverhitter. Noot: In de afbeeldingen hieronder en op de volgende pagina’s zijn voorbeelden weergegeven van afgas en luchttoevoer die met de kits uit de catalogus verkregen kunnen worden; in de tabel worden de maximale leidinglengtes tussen het toestel en het eindstuk weergegeven. Indien langs het traject bochten worden gebruikt, moet men van de beschikbare lengte de equivalente lengte van de bocht in kwestie aftrekken. Bocht Ø 80 90° Eq.l 1,7 m Bocht Ø 80 45° Eq.l 0,8 m Bocht Ø 100 90° Eq.l 1,9 m Bocht Ø 100 45° Eq.l 0,9 m * Equivalente lengtes geldig voor wijde hoeken.

Modellen luchtverhitters RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Beschikbare druk afgas 50 50 90 90 110 110 [Pa] Drukverlies [Pa] Component Code Eindstuk C13 gescheiden Ø 80 horizontaal 2,9 4,5 6,2 7,3 10,1 13,9 TC13-08-HS3 Eindstuk C13 gescheiden Ø 80 horizontaal + adapt.Ø100 3,3 5,7 8,2 9,7 13,7 19,3 TC13-08-HS3M Eindstuk C13 gescheiden 100/100 horizontaal 2,4 2,9 3,4 3,8 4,5 5,9 TC13-10-HS3 Eindstuk C13 coaxiaal 80/80 horizontaal 5,5 14 23 28 42 62 TC13-08-HC3 Eindstuk C13 coaxiaal 100/100 horizontaal 2 5,5 10 13 21,8 34,5 TC13-10-HC3 Eindstuk C13 coaxiaal 100/100 horizontaal gereduceerd 2,4 6,7 12 15,4 25,4 39,9 TC13-10-HC3R Eindstuk C13 coaxiaal 130/130 horizontaal 1 2 2,8 3,5 4,9 7 TC13-13-HC3 Eindstuk C13 coaxiaal 130/130 horizontaal gereduceerd 1,2 2,6 4 4,9 7,1 10,2 TC13-13-HC3R Eindstuk C33 coaxiaal verticaal Ø80/80 5,5 14 23 28 42 62 TC33-08-VC1 Eindstuk C33 coaxiaal verticaal Ø100/100 2 5,5 10 13 21,8 34,5 TC33-10-VC3 Eindstuk C33 coaxiaal verticaal Ø100/100 gereduceerd 2,4 6,7 12 15,4 25,4 39,9 TC33-10-VC3R Eindstuk C33 coaxiaal verticaal Ø130/130 1 2 2,8 3,5 4,9 7 TC33-13-VC3 Eindstuk C33 coaxiaal verticaal Ø130/130 gereduceerd 1,2 2,6 4 4,9 7,1 10,2 TC33-13-VC3R Eindstuk B23 Ø80 horizontaal 1,5 2,4 3,4 4 5,6 7,8 TB23-08-HS0 Alleen opname Ø80 horizontaal 1,4 2,1 2,8 3,3 4,5 6,1 TC00-08-HS0 Eindstuk B23 Ø100 horizontaal 1,2 1,5 1,8 2 2,4 3,2 TB23-10-HS0 Alleen opname Ø100 horizontaal 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,7 TC00-10-HS0 Eindstuk B23 Ø80 verticaal 3,4 5,8 8,6 10,1 14,2 20,1 TB23-08-VS0 Eindstuk B23 Ø100 verticaal 2,5 3,4 4,3 4,9 6,2 8,4 TB23-10-VS0 Buis Ø80 ** 0,5/m 1,4/m 2,4/m 3/m 4,6/m 6,8/m G15820-08-xxx Buis Ø100 ** 0,2/m 0,5/m 0,8/m 1/m 1,4/m 2,2/m G15820-10-xxx Bocht Ø80 wijde hoek 90° 0,9 2,4 4,1 5,1 7,6 11,3 G15810-08-90 Bocht Ø80 wijde hoek 45° 0,5 1,2 2 2,5 3,8 5,7 G15810-08-45 Bocht Ø100 wijde hoek 90° 0,3 0,9 1,5 1,9 2,8 4,2 G15810-10-90 Bocht Ø100 wijde hoek 45° 0,2 0,4 0,7 0,9 1,3 2 G15810-10-45 Adapter Ø80 - 80/100 0,2 0,6 1 1,2 1,8 2,7 G15815-08-10 Adapter Ø80 - 100/80 0,2 0,6 1 1,2 1,8 2,7 G15815-10-08 Adapter Ø100/130 0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,6 G15815-10-13 Adapter Ø130/100 0,1 0,3 0,5 0,6 0,9 1,3 G15815-13-10 Condensopvang Ø80 horizontaal en verticaal 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 G15825-08-HV Condensopvang Ø100 horizontaal en verticaal 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 G15825-10-HV Beschermingskap Ø80 2 2 2 2 2 2 G15830-08-V Beschermingskap Ø100 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 G15830-10-V Beschermingskap Ø130 1 1 1 1 1 1 G15830-13-V Net Ø80 1 1 1 1 1 1 C04787 Net Ø100 G14513

** Het verlies heeft betrekking op een meter buis; in plaats van xxx, in de code de lengte in cm uitdrukken.

Pag. 13

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

HG0109.08_ET_006

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 5.4

Configuratie van de eindstukken

TYPE B23 Open verbrandingscircuit, opname verbrandingslucht vanuit de ruimte en afgas naar buiten. In dit geval voorzien de normen UNI-CIG 7129 en 7131 de aanwezigheid van geschikte openingen in de wanden. NB in deze configuratie is het verplicht een beschermnet IP20 te monteren op de toevoerleiding van de verbrandingslucht om de passage van voorwerpen met een doorsnede groter dan 12 mm te vermijden [pos. 28 en 29]; het beschermnet moet een maaswijdte van 8 mm hebben.

TYPE B23 verticaal

L1

14 15

TYPE B23 horizontaal

10 12 HG0103 C2.011

L1 HG0103 C2.010

28 29 28 29

L1 max van het trajec t, zonder eindstuk Eindstuk Ø80 TB23-08-HS0

L1 max van het traject, zonder eindstuk Eindstuk Ø80 TB2308-VS0

Buizen en bochten Ø80

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

meters 30 30 29 26 22 17 HG0109.08ET007

Het eindstuk bestaat uit: -Aansluitstuk L=900mm compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren

Pag. 14

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Buizen en bochten Ø80Buizen en bochten Ø100

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

meters 29 29 26 24 20 15 HG0109.08ET008

Het eindstuk bestaat uit: -Beschermingskap regen -Verlengstuk inwendig/uitwendig L=1000mm -Bocht 90° APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID TYPE C13, Gesloten verbrandingscircuit t.o.v. de ruimte. De leidingen lopen direct door de muur. 1 2 3

TYPE C13 horizontaal gescheiden

L1 HG0103 C2.012

L2 HG0109.08ET009

L1+ L2 max traject, zonder eindstuk Eindstuk Ø80/80 TC13-08HS3 De eindstukken bestaan uit: • TC13-08-HS3 -Aansluitstukken toevoer en afvoer Ø80/80 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren

Buizen en bochten Ø80

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

meters 15 + 15 14 + 14 14 + 14 12,5 + 12,5 10 + 10 8+8

NB De maximale lengte is in twee gelijke delen verdeeld over toevoer en afvoer, men kan de lengte ook op een andere wijze verdelen zonder de som in de tabel te overschrijden.

L1

TYPE C13 horizontaal coaxiaal

80/80->Ø125 100/100->Ø150 130/130->Ø200

4 5 6

L2

L1+ L2 max traject, zonder eindstuk

HG0109.08ET010

Eindstuk Ø80/80 Eindstuk Ø100/100 TC13-08HC3 TC13-08HC3

HG0103 C2.013

Buizen en bochten Ø80 Buizen en bochten Ø100

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

De eindstukken bestaan uit: • TC13-08-HC3 -Eindstuk compleet met externe en interne muurplaten, achteraansluitingen Ø80/80 • TC13-10-HC3 -Eindstuk compleet met externe en interne muurplaten, achteraansluitingen Ø100/100

meters 10 + 10 10 + 10 10 + 10 9+9 7+7 4,5 + 4,5

9 + 9** 10 + 10**

NB De maximale lengte is in twee gelijke delen verdeeld over toevoer en afvoer, men kan de lengte ook op een andere wijze verdelen zonder de som in de tabel te overschrijden.

** met gebruik van adapters mannelijk/vrouwelijk Ø80/100 en buizen van Ø100

Pag. 15

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

TYPE C43 Gesloten verbrandingscircuit t.o.v. de ruimte. De leidingen worden op twee verschillende wanden aangesloten.

L1

10 12

De eindstukken bestaan uit: • TB23-08-HS0 -Eindstuk afvoer Ø80 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren • TC00-08-HS0 -Eindstuk toevoer Ø80 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren • TB23-10-HS0 -Eindstuk afvoer Ø100 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren • TC00-10-HS0 -Eindstuk toevoer Ø100 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren

HG0103 C2.014

HG0109.08ET011 L1+ L2 max traject, zonder eindstuk

Afvoer Ø80 TB23-08-HS0 Toevoer Ø80 TC00-08-HS0

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

L2

11 13

Bochten en buizen Ø80 meters 15 + 15 15 + 15 14 + 14 12,5 + 12,5 10 + 10 8+8

NB De maximale lengte is in twee gelijke delen verdeeld over toevoer en afvoer, men kan de lengte ook op een andere wijze verdelen zonder de som in de tabel te overschrijden.

TYPE C53 Gesloten verbrandingscircuit t.o.v. de ruimte, een leiding loopt door het dak, de andere door de muur. HG0109.08ET012

L1+ L2 max traject, zonder eindstuk Afvoer Ø80 TB23-08-VS0 Afvoer Ø100 TB23-10-VS0 Toevoer Ø80 TC00-08-HS0 Toevoer Ø100 TC00-10-HS0

Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 14 15

L1

Bochten en buizen Ø80Bochten en buizen Ø100 meters 14 + 14 13 + 13 13 + 13 11,5 + 11,5 9+9 7+7 12,5 + 12,5***

NB De maximale lengte is in tw ee gelijke delen verdeeld over toevoer en afvoer, men kan de lengte ook op een andere w ijze verdelen zonder de som in de tabel te overschrijden.

HG0103 C2 015

** met gebruik van adapters mannelijk/vrouwelijk Ø100/80 *** met gebruik van adapters mannelijk/vrouwelijk Ø80/100

L2 11 13

Pag. 16

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

De eindstukken bestaan uit: • TB23-08-VS0 -Beschermingskap regen Ø80 -Verlengstuk Ø80 L=1000mm -Bocht Ø80 90° • TC00-08-HS0 -Eindstuk toevoer Ø80 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren • TB23-10-VS0 -Beschermingskap regen Ø100 -Verlengstuk Ø100 L=1000mm -Bocht Ø100 90° • TC00-10-HS0 -Eindstuk toevoer Ø100 compleet met net -Externe en interne muurplaten -Bevestigingstoebehoren APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID TYPE C33 (OP DAK) Gesloten verbrandingscircuit t.o.v. de ruimte. De leidingen zijn met een coaxiaal eindstuk op de buitenruimte aangesloten. HG0109.08ET013

L2 max traject, zonder eindstuk

7 8 9

Eindstuk Ø80/80 TC33-08-VC1 Model RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

80/80->Ø125 100/100->Ø150 130/130->Ø200

Bochten en buizen Ø80 Bochten en buizen Ø100 meters 11 + 11 11 + 11 10 + 10 9+9 7+7 4,5 + 4,5 10 + 10**

NB De maximale lengte is in tw ee gelijke delen verdeeld over toevoer en afvoer, men kan de lengte ook op een andere w ijze verdelen zonder de som in de tabel te overschrijden.

L2

L1

Eindstuk Ø100/100 TC33-10-VC2

** met gebruik van twee excenteradapters mannelijk/vrouwelijk Ø80/100 code G15835-08-10 apart te bestellen De eindstukken bestaan uit: • TC33-08-VC1 -Eindstuk compleet, aansluitingen Ø 80/ 80 - afstand 120 • TC33-10-VC2 -Eindstuk compleet, aansluitingen Ø 100/100 - afstand 140

Voor deze configuratie dient men de positie van de aansluitingen op de luchtverhitter te wijzigen, door ze van beneden naar boven te plaatsen. Zie de instructies hieronder.

HG0103 C2.016

Demontage

A C

Demontagehandelingen: 1) De deksels “A” van het bovenpaneel afsnijden 2) De afvoerbuis “C” naar buiten trekken 3) Het aansluitstuk luchttoevoer “D” demonteren 4) Het aansluitstuk afvoer “B” demonteren 5) De binnendeksels “E” die zich in de branderkast en in het bovengedeelte van de gaskap bevinden, demonteren

HG0107.08_C2_009 NL_uitg.0609

Montage

E

B

D

Pag. 17

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Montagehandelingen: 1) Een deksel “E” (met afdichting) op het gaatje aan de zijkant van de wisselaar monteren. 2) Het aansluitstuk afvoer “B” op het bovenste gaatje van de wisselaar monteren 3) Het aansluitstuk luchttoevoer “D” op de branderkast monteren 4) Buis “C” op maat snijden en monteren op het luchtaansluitstuk “D” op dezelfde hoogte als van die van de afgasleiding 5) De vooraf gesneden deksels “A” met afdichting op het gaatje van de luchttoevoer monteren 6) De deksel “E” op het achterste gaatje van de afgasleiding zonder afdichtring monteren

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 5.5

Elektrische aansluitingen

Elektrische Voeding

NOTA BENE: Het is verplicht om aan de basis van de RAPID luchtverhitter een meerpolige scheidingsschakelaar met een geschikte elektrische bescherming te installeren. De doorsnede van de voedingsdraden moet minstens 1,5

HG0107.08_C2_010 NL_uitg.0609

De luchtverhitter dient op correcte wijze aangesloten te worden op een geaarde elektrische installatie, volgens de geldende voorschriften. Monofase voeding 230 Vac met Nuldraad; verwissel de faseen nuldraad niet. In geval van verwisseling van de fase- en nuldraad wordt het apparaat automatisch geblokkeerd. De verhitter kan alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van stopcontact/stekker, indien dit geen verwisseling tussen de fase- en nuldraad veroorzaakt. De elektrische installatie en in het bijzonder de bekabeling, dienen geschikt te zijn voor het maximum opgenomen vermogen van het toestel, zie de tabel technische eigenschappen. Houd de voedingskabels uit de buurt van warmtebronnen.

Stopcontact Stekker

mm² zijn De elektrische voeding moet aangesloten worden op de stekker waarmee het apparaat is uitgerust; deze stekker sluit men ook van de stroom af wanneer onderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd.

Het activeren van alleen de ventilators (ventilatie zomer met uitgeschakelde brander) kan op de volgende wijze plaatsvinden: 1) Door de omzetter op het toestel op “ZOMER” te zetten: Nu kunnen de ventilators aan- en uitgeschakeld worden door of de omzetter te verzetten of door het apparaat elektrisch aan en uit te schakelen [deze procedure is met de winterwerking verboden]. 2) Met de afstandsbediening - zie accessoires G12800 e G00094 3) Door de bediening op afstand te plaatsen van de stekker CN3, klemmen 2,3 en 4, het elektrische schema van accessoire G12800 volgend [zie het schema op de bladzijde hiernaast]. Indien de bediening van de zomerventilatie op afstand wordt geplaatst, moet de omzetter in het apparaat altijd op de “WINTER” stand blijven.

Knop - Omzetter Zomer/Winter

Aansluiting Ruimtethermostaat Het is noodzakelijk een ruimtethermostaat of een tijdknop te installeren om de brander uit te schakelen zonder de stroom weg te nemen. De verhitter wordt geleverd zonder het brugdraadje van vervanging. De thermostaat aansluiten op de klemmen 2 en 3 van de stekker CN3 op de elektronische kaart die zich in de bedieningskast van de luchtverhitter RAPID bevindt, in de plaats van het brugdraadje, zie het schema hiernaast. Indien er meerdere schakelknoppen bestaan die de brander kunnen uitschakelen, moeten deze seriegeschakeld zijn. Het is mogelijk een knop op afstand aan te sluiten om de blokkering van vlamcontroleapparatuur op te heffen op de klemmen 5 en 6 van de stekker CN3 [opgelet: spanning 230V]. De knop moet van het type Normaal Open zijn.

Pag.. 18

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

HG0109 C2.001

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.

HG0107.08_C2_012 NL_uitg.0609

Zomerventilatie


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Aansluiting afstandsbediening G12800

HG0109 C2.003

HG0107.08_C2_005 NL

De afstandsbediening met code G12800, voorzien van een 0/I schakelaar, keuzeschakelaar zomer/winter, reset en blokkeringsindicatie wordt geleverd met een veelpolige, genummerde, reeds voorbedrade kabel. De bediening op de volgende wijze aan de verhitter aansluiten: -De genummerde kabels (1 t/m 6) van de afstandsbediening aansluiten op de respectievelijke klemmen van het klemmenbord CN3, zie het schema hiernaast. - Controleren dat de omzetter zomer/winter, in het apparaat, op de “WINTER” positie staat.

Aansluiting afstandsbediening G00094

HG0109 C2 025

De afstandsbediening met code G00094, voorzien van een ruimtethermostaat, keuzeschakelaar zomer/winter, reset en blokkeringsindicatie wordt geleverd met een veelpolige, genummerde, reeds voorbedrade kabel. De bediening op de volgende wijze aan de verhitter aansluiten: -De genummerde kabels (1 t/m 6) van de afstandsbediening aansluiten op de respectievelijke klemmen van het klemmenbord CN3, zie het schema hiernaast. - Controleren dat de omzetter zomer/winter, in het apparaat, op de “WINTER” positie staat.

HG0100 C2 012

Pag. 19

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Aansluiting veelvoudige afstandsbediening Wanneer men meerdere RAPID apparaten op een enkele thermostaat, klokthermostaat of tijdschakelaar wil aansluiten dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: - ieder apparaat dient over een eigen stroomvrij contact te beschikken [zonder externe voeding], aangesloten op de klemmen 2,3 van de stekker CN3; - het contact moet een lading van 4A tot 250V kunnen weerstaan; - het is niet toegestaan om meerdere apparaten parallel onder een enkel contact aan te sluiten; - de omzetter zomer/winter, in het apparaat, op de “WINTER� positie laten.

LEGENDA: - RT ruimtethermostaat of klokthermostaat - KA1 hulpcontactor - RAxxx RAPID luchtverhitter - CN3 connector RAPID luchtverhitter

EXTERNE ELEKTRISCHE VOEDING VOOR DE SPOEL VAN DE CONTACTOR

HG0109.08_C2_010

5.6

Aansluiting GAS

Voor de aansluiting van de gaslijn uitsluitend componenten met EG certificatie gebruiken. De RAPID luchtverhitter wordt geleverd met: - dubbele gasklep - luchtdrukmeter en gasfilter. Alle componenten zijn binnenin de branderkast gemonteerd. Om de installatie te voltooien, volgens hetgeen voorzien is door de geldende voorschriften, dient de installateur de volgende componenten te monteren: - Trillingsdempend verbindingsstuk - Gaskraan Bovendien wordt aangeraden een gasfilter met een groot vermogen zonder luchtdrukmeter te monteren, aangezien degene die standaard geleverd wordt en gemonteerd is aan de basis van de gasklep een beperkte oppervlakte heeft.

Vermijd het gebruik van verbindingsstukken met schroefdraad direct op de gasaansluiting; het is raadzaam om een trillingsdempend verbindingsstuk te gebruiken met een ring aan de kant van de verhitter, om het eventuele onderhoud te vergemakkelijken. De geldende voorschriften staan een maximale druk in de ruimtes of thermische centrales toe van 40 mbar; hogere drukken dienen verlaagd te worden voor het binnengaan in de verwarmingsruimte of installatieruimte van de luchtverhitter. LEGENDA 1 Elektromagnetische gasklep hoofdbrander 2 Luchtdrukmeter 3 Veiligheids-elektromagnetische gasklep 4 Gasfilter (kleine doorsnede) 5 Trillingsdempend verbindingsstuk 6 Gasfilter (kleine doorsnede) 7 Gaskraan

Inbegrepen bij de levering van de RAPID module Door de installateur uit te voeren

HG0109 C2 006

Pag. 20

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 6.

INSTRUCTIES VOOR TECHNISCHE SERVICE

De eerste inwerkingstelling mag uitsluitend verricht worden door bevoegde service centra. De eerste inwerkingstelling omvat ook de verbrandingsanalyse die verplicht dient te worden uitgevoerd. Het toestel is gecertificeerd in en buiten de EG landen volgens de gascategorieën die hieronder zijn weergegeven.

Landenlijst - gascategorie

Land AT BE <70kW CH DE DK, FI, GR, SE, NO ES, GB, IE, PT, SK IT, CZ FR LU NL HU CY, MT EE, LT, SI LV IS BG, RO, HR, TR PL

Categorie II2H3B/P I2E(S)B,I3P II2H3B/P II2ELL3B/P II2H3B/P II2H3P II2H3B/P II2Esi3P II2E3P II2L3B/P II2HS3B/P I3B/P II2H3B/P I2H I3P II2H3B/P II2ELwLs3B/P

Gas G20 G20/G25 G20 G20/G25 G20 G20 G20 G20/G25 G20/G25 G25 G20/G25.1

Druk 20 mbar 20/25 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20/25 mbar 20 mbar 25 mbar 25 mbar

G20 G20

20 mbar 20 mbar

G20 G20/G27/G2.350

20 mbar 20/13 mbar

Gas G30/G31 G31 G30/G31 G30/G31 G30/G31 G31 G30/G31 G31 G31 G30/G31 G30/G31 G30/G31 G30/G31

Druk 50 mbar 37 mbar 50 mbar 50 mbar 30 mbar 37 mbar 30 mbar 37 mbar 37/50 mbar 30 mbar 30 mbar 30 mbar 30 mbar

G31 G30/G31 G30/G31

37 mbar 30 mbar 37 mbar

Op de verpakking van iedere luchtverhitter wordt het volgende duidelijk aangegeven: Het land van bestemming, de gascategorie en de code van het apparaat, vertaald in de taal van het land van bestemming. Met behulp van de code kan men de vooringestelde fabrieksafstelling terugvinden: Codes zonder extensie: - RA043IT

Het ontbreken van de extensie geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met aardgas [G20]

Codes met extensie: de vierde letter geeft het type gas aan waarvoor het apparaat ontworpen is: - RA043FR-xxx0 0 geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met aardgas [G20] - RA043MT-xxx1 1 geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met LPG [G31] - RA043NL-xxx2 2 geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met aardgas ‘L’ [G25] - RA043HU-xxx3 3 geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met aardgas [G25.1] - RA043PL-xxx4 4 geeft aan dat het apparaat ontworpen is voor en getest is op het gebruik met gas [G2.350] Op het toestel bevindt zich vlak bij de brandstofaansluiting nog een zelfklevend typeplaatje, dat expliciet aangeeft voor welk type gas en welke voedingsdruk het toestel ontworpen en getest is.

Pag. 21

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.

HG0103 ET014 NL_uitg.0507

6,1


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Lijst gegevens gasafstelling

TYPE TOESTEL CATEGORIE VOEDINGSDRUK Ø MEMBRAAN GAS Ø MEMBRAAN LUCHT KOOLDIOXIDE CO2

[mbar] [mm] [mm] [%] 3

GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [m /h] TYPE TOESTEL CATEGORIE VOEDINGSDRUK Ø MEMBRAAN GAS Ø MEMBRAAN LUCHT KOOLDIOXIDE CO2

3

TYPE TOESTEL CATEGORIE [mbar] VOEDINGSDRUK [mm] Ø MEMBRAAN GAS [mm] Ø MEMBRAAN LUCHT [%] KOOLDIOXIDE CO2 GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [Kg/h] TYPE TOESTEL CATEGORIE [mbar] VOEDINGSDRUK [mm] Ø MEMBRAAN GAS [mm] Ø MEMBRAAN LUCHT [%] KOOLDIOXIDE CO2 GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [Kg/h]

3

3,68

4,1

5,03

6,14

2,03

3,26

4,28

4,76

5,84

7,13

TYPE GAS G30 RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 30 [min 25 - max 35] - 50 [min 42,5 - max 57,5] 2,5 3,5 5,1 5,1 6,0 6,5 13,0 18,0 23,0 24,0 28,0 28,0 10,8 ±0,2 1,06 1,71 2,24 2,49 3,06 3,73 TYPE GAS G31 RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 30 [min 25 - max 35] - 37 [min 25 - max 45] - 50 [min 42,5 - max 57,5]

2,5 13,0

3,5 18,0

1,05

1,68

5,1 23,0

5,1 24,0 9,8 ±0,2 2,21 2,45

6,0 28,0

6,5 28,0

3,01

3,68

2,03

3,26

4,28

4,75

5,84

7,13

TYPE GAS G2.350 * [cat Lw] [alleen voor Polen] RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 [mbar] 13 [mm] [mm] 13,0 18,0 23,0 24,0 28,0 28,0 8,7 ±0,3 [%] 3

GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [m /h]

Pag. 22

2,8

TYPE GAS G25.1 * [cat Ls] - [alleen voor Hongarije] RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 [mbar] 25 [min 20 - max 30] [mm] [mm] 13,0 18,0 23,0 24,0 28,0 28,0 10,1 ±0,3 [%]

GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [m /h] TYPE TOESTEL CATEGORIE VOEDINGSDRUK Ø MEMBRAAN GAS Ø MEMBRAAN LUCHT KOOLDIOXIDE CO2

1,75

TYPE GAS G25 [cat L-LL] RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 [mbar] 25 [min 20 - max 30] - [voor Duitsland 20 mbar] [mm] 3,5 5,1 6,5 6,5 8,5 [mm] 13,0 18,0 23,0 24,0 28,0 28,0 8,9 ±0,2 [%]

GASVERBRUIK (15°C-1013mbar) [m /h]

TYPE TOESTEL CATEGORIE VOEDINGSDRUK Ø MEMBRAAN GAS Ø MEMBRAAN LUCHT KOOLDIOXIDE CO2

TYPE GAS G20 RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054 Afhankelijk van het land van bestemming - zie tabel 6.1 [voor Hongarije 25 mbar] 20 [min 17 - max 25] 3,5 5,1 6,5 6,5 8,5 13,0 18,0 23,0 24,0 28,0 28,0 9,1 ±0,2 [cat. H] - 9,3 ±0,2 [cat. E]

2,44

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

3,93

5,16

5,73

7,04

8,59

HG0109.08 ET 014 NL

6.2

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 6.3

Eerste inwerkingstelling

6.5

De eerste inwerkingstelling mag uitsluitend verricht worden door bevoegde Service Centra. De geleverde luchtverhitter is afgesteld voor en getest met het gas dat op het kenmerkenplaatje wordt weergegeven. Voor de luchtverhitter in werking te stellen dient men het volgende te controleren: • Men dient zich ervan te verzekeren dat het netgas overeenkomt met het gas waarvoor de luchtverhitter is afgesteld. • Controleren, door middel van het drukmeetpunt “IN” op de gasklep, dat de ingangsdruk overeenkomt met de druk die voor het type gas vereist is. • Controleren dat de elektrische aansluitingen overeenkomen met hetgeen voorzien is in deze handleiding of in andere elektrische schema’s die bij de luchtverhitter geleverd worden; controleren dat er stroom op het apparaat staat, de groene lamp brandt. •het contact van de ruimtethermostaat sluiten en controleren dat de omzetter achterop het apparaat op de “WINTER” stand staat. Wanneer aan de hierboven beschreven voorwaarden voldaan is en indien het apparaat niet geblokkeerd is, start de voorafgaande reinigingsfase van de verbrandingskamer en vervolgens treedt de koelingsventilator in werking. Het kan gebeuren dat tijdens de eerste inwerkingstelling de brander niet aangaat, vanwege lucht in de gasbuizen, waardoor het toestel geblokkeerd raakt; de ontsteking zal automatisch 4 keer herhaald worden. Na 4 pogingen zal er een blokkering optreden [de rode lamp brandt]; de blokkering dient opgeheven te worden alvorens de ontsteking te herhalen.

6.4

Verbrandingsanalyse

Het apparaat aanzetten en controleren dat de ingangsdruk bij de gasklep overeenkomt met de vereiste druk; zo niet, deze veranderen. Na ongeveer twee minuten, de gasanalysator aansluiten op de schoorsteen en de CO2 waarde aflezen; vergelijk deze waarde met de waarde in tabel 6,2 “gegevens gasafstelling” die bij het gebruikte gastype hoort. - Als de waarde buiten het aangegeven bereik valt, de regelschroef van CO2 op de venturibuis gebruiken: door de schroef vast te draaien, vermindert het gasdebiet en daardoor ook de waarde van CO2, door hem los te draaien verhoogt de CO2 waarde.

Ombouw naar LPG

Deze operatie is ten strengste verboden in bepaalde landen, zoals België, waar geen dubbele gascategorieën toegestaan zijn. De Kit wordt niet geleverd in landen waar de ombouw verboden is. De ombouw van een type gas naar een ander type, mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde service centra. Het toestel wordt standaard geleverd met een afstelling voor methaangas; het is uitgerust met een kit voor ombouw naar LPG die bestaat uit: - geijkt membraan; - zelfklevend plaatje “toestel omgebouwd...” Na de ombouw en afstelling te hebben uitgevoerd, het plaatje “Toestel afgesteld voor methaangas” vervangen door het plaatje van de kit “Toestel omgebouwd.....”. Voor de ombouw als volgt te werk gaan: - de stroom uitschakelen; - de geijkte membraan van de kit tussen de gasklep en de venturibuis vervangen; - de stroom weer aanschakelen; Wanneer de brander in werking is controleren dat: 1) de ingangsdruk bij de klep overeenkomt met de druk die voor het gebruikte soort gas vereist is; 2) het CO2 gehalte binnen de waarden van het gebruikte soort gas valt. Indien de gevonden waarde verschillend is, dient men deze met de regelschroef te veranderen: door deze aan te draaien vermindert het CO2 gehalte, door deze los te draaien, wordt het verhoogd. De dichtheid van het gascircuit nogmaals controleren. NB De luchtverhitter geleverd voor werking op LPG, is afgesteld voor gas G31. In het geval van werking met G30, dient CO2 gecontroleerd en eventueel afgesteld te worden zoals in tabel 6,2.

HG0103 IM 003

AFSTELLING CO2

Vervanging gasmembraan

DRUKMEETPUNT INGANGSDRUK (IN)

Pag. 23

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 6.6

Ombouw naar gas G25 - G25.1 - G2.350

De ombouw van een type gas naar een ander type, mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde service centra. De ombouw van G20 naar G25 is alleen in landen van categorie 2ELL [Duitsland] en van categorie 2HS [Hongarije] toegestaan. De ombouw naar G25 , indien mogelijk, vereist geen enkele verandering aan het apparaat behalve in het geval van model RA054 waarvan de gasmembraan verwijderd moet worden. De ombouw naar G25.1 [alleen voor Hongarije] vereist het verwijderen van de gasmembraan voor alle modellen van de serie RA. In de landen van categorie “22L” [Holland] wordt het toestel al voor G25 geijkt en afgesteld geleverd. Voor de landen van categorie 2E , waar de ombouw van G20 naar G25 niet is toegestaan [Frankrijk, België en Luxemburg], wordt het toestel afgesteld geleverd voor het gebruik met zowel G20 als met G25 zonder dat de ombouw nodig is. De ombouw naar gas G2.350 is alleen in Polen toegestaan. De ombouw naar G2.350 vereist eveneens het verwijderen van de gasmembraan voor alle modellen van de serie RA. Na de ombouw te hebben uitgevoerd, de brander aanzetten en: - controleren dat de ingangsdruk bij de gasklep overeenkomt met de druk die voor het gebruikte soort gas vereist is [zie tabel 6.2]. - controleren dat het CO2 gehalte binnen de waarden valt die voor het type gas zijn aangegeven; indien de waarde anders is, dient deze veranderd te worden door middel van de regelschroef van de venturibuis: door deze aan te draaien, vermindert de waarde, door hem los te draaien, verhoogt de waarde. Het plaatje “apparaat omgebouwd voor gas G25, G25.1 of

G2.350....” aanbrengen (inbegrepen in de kit voor de vereiste ombouw) op de plaats van “apparaat vervaardigd voor....”. Noot: Er dient in het bijzonder gelet te worden op de waarde van CO2 van G25.1.

6.7

Onderhoud

Om de luchtverhitter in een goede staat te houden en de duurzaamheid ervan te verzekeren, dient men op zijn minst eenmaal per jaar enkele controles uit te voeren: 1) controle van de staat van ontsteking- en detectie-elektrodes; 2) controle van de staat van de afgas- en luchttoevoerleidingen en eindstukken; 3) controle van de staat van de venturibuis; 4) controle van de reiniging van de warmtewisselaar (eens in de 3/4 jaar); 5) controle van de ingangsdruk bij de gasklep; 6) controle werking van vlamcontroleapparatuur; 7) controle van de veiligheidsthermostaat/thermostaten; 8) controle ionisatiestroom. NB De handelingen onder de punten 1, 2, 3 en 4 moeten worden uitgevoerd nadat men de luchtverhitter van de stroom en het gas heeft afgesloten. De handelingen onder de punten 5, 6, 7 en 8 moeten worden uitgevoerd terwijl de luchtverhitter aanstaat. 1) Controle van de elektrodes Ieder jaar dient gecontroleerd te worden dat het ontstekingsen detectiesysteem correct werkt. Indien er zich storingen voordoen, de brander demonteren. De keramiek op zijn ongeschonden toestand controleren en met schuurpapier eventuele roestplekken op het metalen deel van de elektrodes verwijderen. De correcte positie van de elektrodes controleren (zie tekening hieronder); het is belangrijk dat de detectie-elektrode zich tangentieel op de toorts van de brander bevindt; de ontstekingselektrode moet ontladen aan de buitenkant van de waakvlambrander op voldoende ruimte vanaf de detectie-elektrode. In het geval dat de brander gedemonteerd wordt, de afdichting in keramiekvezel controleren, en, indien nodig, deze vervangen. 2) Controle van de afgas- en luchttoevoerleidingen Waar mogelijk met het oog of anders met de daartoe bestemde apparatuur de staat van de leidingen controleren. Het fijne stof verwijderen dat zich op het eindstuk van de luchttoevoer heeft gevormd.

Detectie-elektrode

Pag. 24

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Brander

van

HG0109 C2.004

Ontstekingselektrode

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.

onderaf


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

4) Controle en reiniging van de warmtewisselaar (iedere 3/ 4 jaar); De perfecte verbranding van de RAPID luchtverhitters voorkomt het vuil dat normaal gesproken door een slechte verbranding wordt veroorzaakt. Toch kan zich na verloop van tijd in de buizen van de warmtewisselaar stof vormen via de verbrandingsluchtleiding. Het is niet mogelijk een tijdstip vast te stellen voor de reiniging van de luchtwisselaar. Een symptoom van stofophoping in de warmtewisselaar kan een merkbare vermindering van het gasdebiet zijn. 5) Controle ingangsdruk van het gas; Controleren dat de ingangsdruk bij de gasklep overeenkomt met de druk die voor het gebruikte soort gas vereist is. Deze controle dient uitgevoerd te worden wanneer de luchtverhitter op zijn hoogste vermogen werkt. 6) Controle vlamcontroleapparatuur. Met de luchtverhitter in bedrijf, de gaskraan sluiten en controleren dat de blokkering van het toestel plaatsvindt. De gaskraan weer openen, de blokkering opheffen en wachten tot de luchtverhitter zich weer in bedrijf stelt. 7) Controle veiligheidsthermostaat/thermostaten Deze handeling moet uitgevoerd worden met de luchtverhitter in bedrijf. De bol van de thermostaat met een heteluchtpistool of een aansteker verwarmen en controleren dat de blokkering van het apparaat plaatsvindt. De bol af laten koelen en de blokkering opheffen; deze handeling moet voor iedere thermostaat op het

toestel worden herhaald. 8) Controle ionisatiestroom Deze handeling met een tester uitvoeren die in staat is de microampères bij gelijkstroom te registreren; ga als volgt te werk: - Het toestel van de stroom afsluiten. - De detectiedraad van de vlamcontroleapparatuur afsluiten en op de minpool van de tester aansluiten. - Een draad tussen de pluspool van de tester en de vlamcontroleapparatuur aansluiten. - Het toestel van stroom voorzien en wachten tot de brander aangaat. - De ionisatiewaarde controleren. De waarde van de ionisatiestroom moet hoger dan 2 microampère zijn. Lagere waarden geven aan: detectieelektrode is slecht bevestigd, geoxideerd of bijna defect.

6.8

Reiniging warmtewisselaar

Deze handelingen moeten worden uitgevoerd als het toestel afgekoeld is, na het van de stroom te hebben afgesloten. • Open de deur van de luchtverhitter. • De stroom van de verhitter afhalen; • De schroeven die de deksel van de verzamelkap afgas vastzetten, losdraaien. • Met een geschikt kwastje de hele lengte van het binnengedeelte van de buizen reinigen, voor zover mogelijk het vuil naar de uitgang van de kap brengen om het daar op te zuigen. • De deksel van de gaskap weer monteren, waarbij goed op de dichtheid van de componenten gelet moet worden. HG0107.08_C2_016 NL_uitg.0609

3) Controle en reiniging venturibuis Met een kwast eventueel aanwezig vuil verwijderen bij de ingang van de venturibuis, waarbij men moet uitkijken dat deze hier niet invalt.

Detectie-elektrode

Brander van onderaf gezien

Micro Ampèremeter DC

Apparatuur vlamcontrole

HG0109 C2.005

Pag. 25

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

A 6.9

Demontage en Verwerking

Indien het toestel gedemonteerd of vernietigd moet worden, op de volgende wijze te werk gaan: • de elektrische bedrading verwijderen • alle plastic delen verwijderen. Noot: Al het materiaal moeten volgens de van kracht zijnde wetten in het land van gebruik en/of volgens de voorschriften in de technische veiligheidsformulieren voor chemisch materiaal, behandeld en verwerkt worden. APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 7.

OPSPORING VAN PROBLEMEN BASISAPPARAAT

WERKING RAPID LUCHTVERHITTER

Is de brander aan?

JA

Komt de ruimte op temperatuur?

NEE

NEE

JA

NEE

Staat er stroom op de verhitter (groene lamp verlicht)?

CONTROLEREN: a) Aansluiting stekker op stroomtoevoer b) De zekeringen F1 op de elektronische kaart

Regelmatige werking

Is het systeem geblokkeerd (rode lamp verlicht)? NEE

Is de ventilator aan? 1)Indien alle controles een positieve uitkomst hebben, is het mogelijk: -Dat de lamp doorgebrand is -Dat de elektronische kaart van de bedrading defect is

JA

NEE A) De ventilatoren zijn defect B) De vlamcontroleapparatuur is defect

NEE

Is de lucht die uit de ventilatoren komt warm?

Het thermische bereik van de verhitter controleren

De blokkering met de resetknop opheffen

JA

NEE

Blokkeert het apparaat binnen 1â&#x20AC;&#x2122; zonder tot ontsteking over te gaan?

Als na 4 ontstekingspogingen het apparaat blokkeert controleren: A) de ontstekings- en detectie-elektrodes B) de ontstekingstransformator C) de gasklep D) de vlamcontroleapparatuur

Pag. 26

JA

CONTROLEREN: a) Dat de omzetter op het apparaat op winter staat b) Dat het contact 2-3 van klemmenbord CN3 gesloten is c) Zekering op vlamcontroleapparatuur controleren Indien alle controles een positieve uitkomst hebben, is de vlamcontroleapparatuur waarschijnlijk defect

Het geĂŻnstalleerde thermische vermogen is ontoereikend

NEE

JA

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

Treedt het apparaat in werking?

JA

JA

De vlamblokkering was casueel

De veiligheidsthermostaat is geblokkeerd [STB]: voer handmatige reset uit

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID 8.

ELEKTRISCH SCHEMA

Elektrisch schema RA015 - RA054 (schema code JG0300.00) Zie voor de aansluitingen het hoofdstuk Installatie. KLEUR DRADEN 1 ZWART 2 DONKERBLAUW - BLAUW 3 ROOD - ROZE 4 BRUIN 5 GEELGROEN 6 GRIJS 7 GROEN 8 WIT 9 ORANJE

De aansluitingen van de ventilator brander [VB], gearceerd, gelden alleen voor model RA054

Legenda Componenten SP1: Stekker / Stopcontact voor stroomtoevoer VCA Vlamcontroleapparatuur EG Elektromagnetische gasklep STB1-2 Veiligheidsthermostaat met handmatige reset TR-ONT Transformator ontsteking OE Ontstekingselektrode DE Detectie-elektrode TR Transformator 230/24V - 63 VA VB Ventilator brander GL Groene Lamp 230V [spanning aanwezig] RL Rode Lamp 230V [indicatie blokkering] O1 Omzetter Zomer - Winter SB Reset knop VL1/-2 Ventilator lucht F1 Zekering 4 AT (vertraagd) op de kaart R1 Relais ventilator lucht

Pag. 27

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

RT*: De installateur is ertoe verplicht om een ruimtethermostaat [RT] te bevestigen tussen de contacten 2 en 3 van de stekker CN3. De componenten VA2, STB2 en R1 gelden alleen voor de modellen RA043 en RA054

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

9.

Pag. 28

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

Pag. 29

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

10.

LIJST RESERVEONDERDELEN - EXPLO-TEKENINGEN VENTILATOR BRANDER code model G14212 (015/043) G14070,01 (054)

GASKLEP code model G12930 (015/054)

DICHTINGSRING VENTILATOR code model G14086 (015/054)

AFDICHTING Ø 8 code model G02285 (015/054) (0,6m)

FUSIE FLENS code model G16160 (015/054)

AFDICHTING FLENS BRANDER code model G16332 (015/054) AFDICHTING BRANDER code model G14086 (015/054)

HG0109.08_C2_018

VENTILATOR LUCHT/GAS code model G14898 (015) G14899 (024) G14068 (032/035) G14154 (043/054) KIJKGLAS code model G16324 (015/054)

AFDICHTING code model G16331 (015/054)

AFDICHTING KIJKGLAS code model G16329 (015/054) FLENS KIJKGLAS code model G16328 (015/054) ONSTEKINGSELEKTRODE code model G16345 (015/054)

DICHTINGSRING GASBUIS code model C03430 (015/054)

GASBUIS code model G14169,08 (015/054) DICHTINGSRING PLAAT code model C00520 (015/054) BEVESTIGINGSMOER BUIS code model X00630 (015/054)

HG 01 09 .08 _C 2_ 00 9

ONTSTEKINGSGROEP MET ELEKTRODES code model G14945 (015/054)

TOORTS BRANDER code model G14534-P (015/024) G14375.01-P (032/035) G16340.01-P (043) G14370.01-P (054)

DETECTIE-ELEKTRODE code model G16334 (015/054)

HG0107.08_C2_020

Pag. 30

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.


LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

ONTSTEKINGSDRAAD code model G14994 (015/054) DETECTIEDRAAD code model G14993 (015/054) TRANSFORMATOR 230/24V code model G14313 (015/054)

APPARATUUR VLAMCONTROLE code model G12907 (015/054) ZEKERING - 3,15A-AF code model X03801 (015/035)

TRANSFORMATOR VAN ONTSTEKING code model G12905 (015/054)

KAART BEDRADING code model G12920 (015/035) G12950 (043/054)

HG 01 09 .08 _C 2_ 01 7

ZEKERING - 4A - ST code model X00519 (015/035)

EINDSTUK AFGASSEN code model G14161.08 (015/054) KNOP VOOR SLUITING code model G14531 (015/054)

HG0107.08_C2_022

AFDICHTING Ø 80 code model G04378 (015/054) EINDSTUK LUCHT code model G01239 (015/054) OMZETTER ZOMER/WINTER code model G13274 (015/054)

KNOP BLOKKERINGSOPHEFFING code model G13268 (015/054)

SCHARNIER code model X00536 (015/054)

Pag. 31

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

VENTILATORS code model N° C07188 (015) 1 G01760 (024/032) 1 G14890 (035) 1 G01760 (043) 2 APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen G14890 aan (054) de producten 2 of aan de documentatie aan te brengen.


HG0107.08_C2_021 NL_uitg.0609

LUCHTVERHITTER SERIE RAPID

HORIZONTALE LUCHTUITLAAT code model G15213 -S (015) G15313 -S (024/032/035) G15333 -S (043) G15353-S (054)

Opmerkingen

?

LAMPEN code G14992 Rood G14991 Groen

model (015/054) (015/054)

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ APEN GROUP s.p.a. Maatschappelijk kapitaal Ε 928.800 geheel gestort 20060 Pessano con Bornago - Milaan - Italië Via Provinciale, 85 - Tel. +39 02 9596931 ( 8 lijnen ) Telefax +39 02 95742758 Internet: http://www.apengroup.com E-mail: apen@apengroup.com Sofinummer en BTW-nummer 08767740155 KvK n.1248033

Pag. 32

code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08

APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor om eventuele veranderingen aan de producten of aan de documentatie aan te brengen.

Installatie_-_&_Gebruiksaanwijzing_RAPID_(2,14_MB)  

LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Luchtverhitter ON-OFF Pag. 1 code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08 APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor...

Installatie_-_&_Gebruiksaanwijzing_RAPID_(2,14_MB)  

LUCHTVERHITTER SERIE RAPID Luchtverhitter ON-OFF Pag. 1 code HG0109.08NL uitg. A-0801 herz. 08 APEN GROUP s.p.a. behoudt zich het recht voor...

Advertisement