Page 1

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 2005 KS 90 M/MC - 115 M/MC 200 M/CT LUCHTVERHITTERS GENERATEURS D’AIR CHAUD WARM LUFTERHITZER SPACE HEATERS

Bedrijfsvoorschriften Livret d’entretien Bedienungsanleitung Instructions manual

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN KS 65-90-115-200 -2005.DOC


FABRIKANT - CONSTRUCTEUR - HERSTELLER - MANUFACTURER

BIEMMEDUE S.P.A. Via Industria 12 12062 Cherasco (CN) Italië Tel:

0172 / 489681 - 489050

Fax:

0172 / 488270

Type’s Modeles

KS 90 M / MC

Modelle

KS 115 M / MC

Model

KS 200 M / CT

Bouwjaar

: 2004

Alvorens de heater te gebruiken, is het noodzakelijk eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of personen ten gevolge van onjuist gebruik van de heater. Avant d’utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivemnet toutes les instructions pour l’emploi, mentionnées ci-après, et d’en suivre scrupuleusement les indications. Le constructeur n’est pas responsable pour les dommages aus choses et/ou personnes dus à une utilisation impropre de l’appareil. Bevor der Warmlufterhitzer eingesetzt wird ist folgende Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für eventuelle Sach- oder Personenschaden durch unsachgemässe Verwendung des Gerätes. Befor using the heater, read and understand all instructions and follow them carefully. The manufacturer isn’t responsible for damages to goods or persons, due to an improper use of unit

1
LET OP !

Als de stroom uitvalt, moet de kachel handmatig gereset worden: • Rechts van de brander bevindt zich de schakelkast. Boven de schakelkast bevindt zich een grijs kastje ( zie blz.4, no 6) bevindt zich een zwarte knop. • deze knop verwijderen ( schroefdraad ) en pinnetje indrukken ( d.w.z. oververhittings- thermostaat ontgrendelen ).

De KS moet na het uitzetten nog ± 3 minuten nakoelen. Dus NOOIT onmiddelijk na het uitzetten de stroomtoevoer afzetten ( stekker laten zitten )

2


JUMBO Algemeen. De KS-Jumbo luchtverhitters zijn compacte olie-gestookte luchtverhitters die gemakkelijk te verplaatsen zijn. De luchtverhitters bezitten geen olietank en dienen daarom aangesloten te worden op een olievat of olietank. De luchtverhitter is geschikt voor plaatselijke of continue verwarming. * Tenten * Bouw * Tuinderskassen * Werkplaatsen * Voor het drogen van aardappelen.

Uitblaaskap. Luchtverhitter wordt standaard geleverd met een - uitblaaskap. LET OP: Als de luchtverhitter in bedrijf is, dient men ervoor te zorgen dat er voldoende lucht kan uitstromen ter voorkoming van oververhitting. Alleen de door de fabrikant geleverde materialen mogen gebruikt worden. Indien er iets anders wordt gebruikt, is CE-keur niet meer van toepassing.

Algemeen advies. Bij installatie en gebruik van de luchtverhitter dient er gehandeld te worden volgens de geldende voorschriften. * De luchtverhitter mag niet geplaatst worden in explosie-gevaarlijke ruimten. * Binnen een bereik van 3 meter vanaf de luchtverhitter mogen geen brandbare materialen opgeslagen worden. * De luchtverhitter dient te zijn voorzien van een schoorsteen en een stopcontact met randaarde. * Na het uitschakelen van de luchtverhitter deze eerst laten afkoelen (min. 3 minuten).

LET OP: Vergeet niet te ventileren. Bij gebrek aan verse lucht kan er een onvolledige verbranding optreden, waarbij het zeer giftige koolmonoxyde vrijkomt. Handel volgens de bijgevoegde voorschriften en houdt steeds rekening met de eisen van de arbeidsinspectie. Neem contact met uw brandassuradeur en handel volgens hun voorschriften.

3


INSTALLATIE-VOORSCHRIFTEN De luchtverhitter dient aangesloten te worden door gekwalificeerd personeel. Luchterverhitter aansluiten op schoorsteen, max. een bocht van 90° gebruiken, daarna bochten van 45° gebruiken, max. lengte schoorsteen max. 4 meter.

LET OP: Schoorsteendiameter (zie tabel technische gegevens, blz. -) kleiner mag niet, groter wel. Luchtverhitter aansluiten op olietank, dit kan een één- of tweeleidingsysteem zijn. Bij één leiding Flow-Control monteren.

LET OP: Stroomvoorzien: bij 230 Volt, phase + nul + randaarde bij 400 Volt, phase - nul + randaarde. Rookgasanalyse. Dit moet gecontroleerd worden met speciale meetapparatuur via een gat in de schoorsteen (zie fig. 3). Dit moet met onderhoudsbeurt 1 maal per jaar door gekwalificeerd personeel worden gedaan. Na de meting het gat afplakken met hitte-bestendige plakband.

FIG 3

Gebruiksaanwijzing inbedrijfstelling Bij het aanzetten van de luchtverhitter het volgende in acht nemen: • Bedrijfsschakelaar (2) in positie {1} zetten. • Thermostaat instellen op gewenste temperatuur ( brander begint te werken ) • Na enige minuten komt de ventilator automatisch in bedrijf. • Als de betreffende ruimte op temperatuur is, schakelt de brander uit. Na enige minuten schakelt de ventilator vanzelf uit. • Bij temperatuurdaling schakelt de luchtverhitter automatisch aan. Let op!

Als de luchtverhitter bij de eerste en tweede keer niet start, kan er lucht in de olieleiding zitten, brander automaat resetten ( na 3 maal de storingsanalyse raadplegen ).

Uitzetten luchtverhitter

• • • •

Bedrijfsschakelaar (2) in positie “0” zetten. Daarna volledig laten afkoelen. Voor alleen ventileren bedrijfsschakelaar (2) in positie {2} zetten. Luchtverhitter helemaal uitschakelen op positie {0}.

4


Let op! Als de luchtverhitter in bedrijf is, nooit de stroom afsluiten of de stekker uit het stopcontact halen. Dit is om te voorkomen dat de oververhittingsthermostaat L.2 ( zie blz. 4, FIG 2)de luchtverhitter geheel uitschakelt. De thermostaat weer met de hand resetten.

Onderhoud ( zie fig. 4 ) Voor een goede werking van de luchtverhitter dient u 1 x per jaar onderhoud te laten plegen. Reinigen van warmte wisselaar en oliebrander. 1. Olietank controleren, bij eventuele vervuiling schoonmaken. 2. Oliefilters reinigen of vervangen. 3. Oliefilters oliepomp reinigen of vervangen 4. Brandermotor demonteren en ventilatorschoepen reinigen. 5. Ontstekingspennen reinigen of vervangen. 6. Olieverstuivers vervangen. 7. Alles weer monteren. 8. Schoorsteen demonteren en reinigen. 9. Achterplaat warmtewisselaar (b) demonteren en warmtewisselaar met rageborstel reinigen. 10.Branderkamer (d) reinigen.( stofzuiger ) 11.Ventilatorschoepen schoonmaken. 12.Ventilator ( fig 5) schoepen reinigen en V snaar controleren bijstellen of vervangen. 13.Alles weer monteren 14.Rookgasanalyse maken

FIG 4

FIG 5

5


STORINGEN EN EVENTUELE OPLOSSINGEN Storing Luchtverhitter

Oorzaak • geen stroom

Oplossing • voeding controleren

schakelt niet aan

zekering stuk

zekering vervangen

bedieningsschakelaar staat

bedieningsschakelaar controleren en in

verkeerd

goede positie plaatsen

Instelling ruimtethermostaat

Ruimte thermostaatinstelling

te laag

controleren

Brander storing

Resetknop drukken

Thermostaat L2 onder-

Thermostaat L 2 resetten ( zie pag. 2)

Branderstoringslampje

Resetknop indrukken.

broken Branderstoring

brand

Oliepeil controleren op voldoende olie.

Olietank leeg

Olieverstuiver vervangen

Olie verstuiver verstopt

Ontsteking controleren

Geen ontsteking

Ventilator schakelt niet

Ventilatormotor thermisch

Thermische beveiligingventilatormotor

aan

uitgeschakeld

Drukken(zie bedieningstabel blz 4)

Minimaal thermostaat werkt

Minimaal thermostaat controleren,

Niet( blz 4,fig 2, no 4)

Opnieuw instellen of vervangen

(zie blz 4, no 4, fig 2)

Kondensator vervangen

Kondensator ventilatormotor defekt

Onvoldoende warmte

Ventilatormotor defekt

Motor vervangen

V-snaar slipt

V-snaar controleren, bijstellen of vervangen

Verstopte oliefilters

Filters reinigen of vervangen

Te lage oliedruk

Oliedruk controleren en bijstellen

Schoepen ventilator vervuild

Schoepen reinigen

Warmte wisselaar en

Warmte wisselaar en schoorsteen

schoorsteen vervuild 1

reinigen met raagborstel

x PER JAAR ONDERHOUDSBEURT LATEN UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL, TEVENS EEN ROOKGASANALYSE UITVOEREN

6


7


ELEKTRISCH SCHEMA SCHEMA ELECTRIQUE SCHALTSCHEMA WIRING DIAGRAM

MV

EV

CT

FU

EA

EI

Motor Moteur de ventilateur Ventilator motor Fan Motor Gasklep Electrovanne Magnetventil Solenoid valves Oververhittingsthermostaat Thermostat de surchauffe Sicherheitsthermostaat Overheat thermostat Zekering 4A Fusible 4A Sicherung 4A Fuse 4A Ontstekingselectrode Electrode d’allumage Zündelektrode Ignition electrode Ionisatiepen Electrode d’ionisation Ionisation Elektrode Ionisation Electrode

IT

AP

RC

TA

RV

LF

Ontstekingstrafo Transformateur H.T. Zündtrafo Transformer H.Y Branderrelais Coffret de securite Steuergerät Control Box Groep RC Groupe RC RC Gruppe RC Group Thermostaat aansluiting Prise thermostat d’ambiance Raumthermostat Steckdose Roomthermostat plug Schakelaar verwarmen / ventileren Commutateur chauffage / ventilation Schalter Heizung / Lüftung Control knob Heating / ventilation Ontstoringsfilter Filtre antiparasites Funkenstörungsfilter Anti-jamming filter

8


9


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN KS 65-90-115-200 -2005.DOC


Fijn instelling Luchthoeveelheid

Grofinstelling Luchthoeveelheid

AFSTELLING ONTSTEKING

1


FR

Evg

M

TR

• • • • • • • • • • • • • • • •

Fotocel Cellule Foto widerstand Photo resistor Magneetventiel Vanne magnetique Magnetventil Solenoid valve Motor Moteur Motor Motor Ontstekingstrafo Transformateurd’allumage Zundtransformator Ignition transformer

P

N

Z

• • • • • • • • • • • • •

Fase Phase Fase Phase Nul Neutral Nulleiter Neutre Ontstoringsfilter Filtre antiparasites Entstörfiter Antidisturb filter

2


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN KS 65-90-115-200 -2005.DOC


1

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN KS 90-115-200 -2005  

LUCHTVERHITTERS GENERATEURS D’AIR CHAUD WARM LUFTERHITZER SPACE HEATERS KS 90 M/MC - 115 M/MC 200 M/CT Bedrijfsvoorschriften Livret d’entret...

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN KS 90-115-200 -2005  

LUCHTVERHITTERS GENERATEURS D’AIR CHAUD WARM LUFTERHITZER SPACE HEATERS KS 90 M/MC - 115 M/MC 200 M/CT Bedrijfsvoorschriften Livret d’entret...

Advertisement