Page 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:

GDN20AH-K4EAB1A

ONTVOCHTIGER

Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.


INHOUD Belangrijke Instructies

2

Gebruiksaanwijzing Bediening van de ontvochtiger

4

Gebruik van de luchtontvochtiger

5

Afvoeren van het opgevangen water

6

Water niveau

6

Onderhoud en schoonmaken Grille en Omkasting

7

Waterreservoir

7

Luchtfilter

7

Storing

8

Opslag

9

Elektrisch schema

9

Specificaties

9

BELANGRIJKE INSTRUCTIES Gebruik en installeer de luchtontvochtiger niet voor u deze handleiding compleet heeft gelezen. Het bevordert en optimaliseert het gebruik van de luchtontvochtiger. De volgende adviezen en instructies dienen nauwkeurig te worden opgevolgd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De unit moet altijd rechtop worden verplaatst. Plaats het toestel rechtop na het uitpakken en wacht minimaal twee uur alvorens in te schakelen. Dit toestel moet na de levensduur volgens de geldende voorschriften worden verwerkt. Het is niet toegestaan dit toestel in een wasserette te gebruiken. Het toestel moet worden gebruikt volgens de geldende voorschriften. Als de voedingskabel is beschadigd dan moet dit door erkend personeel worden vervangen. Controleer voor gebruik of de vlotter in de watertank op de juiste plaats zit.

2

Bij het niet opvolgen van deze instructies vervalt ieder vorm van garantie en er kan schade aan het toestel optreden.


Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Er zijn veel belangrijke veiligheidswaarschuwingen in de gebruikershandleiding geplaatst voor uw veiligheid. Lees deze waarschuwingen en respecteer ze.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen Trek nooit de stekker eruit als het toestel in bedrijf is, dit kan de printplaat beschadigen. Plaat niets bovenop het toestel als het toestel in bedrijf is. Plaats het toestel altijd in de vrije ruimte. Zorg ervoor dat het toestel vrij kan aanzuigen, een niet door obstakels kan worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat het toestel vrij kan aanzuigen, een niet door obstakels kan worden geblokkeerd. Dit product is alleen geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik. Reparaties mogen alleen door erkend personeel worden uitgevoerd.

 Controleer altijd of de spanning op het typeplaatje gelijk is aan de aanwezige spanning. Pas op met kinderen in de buurt van het toestel. Schakel het toestel niet in als de voedingskabel is beschadigd of stuk is. Gebruik geen defect stopcontact. Gebruik gĂŠĂŠn verlengkabel om dit toestel aan te sluiten. Controleer het toestel juist is aangesloten alvorens in te schakelen. Vervoer het toestel altijd rechtop. Schakel de voeding uit voor u met schoonmaken of reparatie begint. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Gebruik altijd de schakelaar om het toestel in te schakelen.

3


Bediening van de ontvochtiger.

Bediening Vindt u het dan nog te vochtig stel dan het toestel in op een lagere waarde d.m.v. de – toets of door het toestel in te stellen op continue voor maximaal ontvochtigen. DISPLAY Laat tijdens in instellen de ingestelde relatieve vochtigheid (%) zien, in stappen van 5%, en laat daarna de actuele relatieve vochtigheid (%)zien in de ruimte.

AAN/UIT toets Druk op deze toets om het toestel aan en uit te schakelen. FILTER toets Na 250 uur , gaat het lampje FILTER aan en geeft aan dat de FILTER gereinigd moet worden. Verwijder de Filter en reinig deze. Druk op deze knop om het lampje uit te schakelen. Zie onderhoud en reiniging. Instellen relatieve vochtigheid De relatieve vochtigheid kan worden ingesteld van 35% -80% in stappen van 5% of CO van continue. Opmerking als CO (continue) is geselecteerd, dan zal het toestel continue op maximaal ontvochtigen werken tot de waterbak vol is. Voor drogere lucht druk op de – toets en stel de gewenste % in. Voor vochtigere lucht druk op de + toetsen stel de gewenste % in. Stel de relatieve vochtigheid in op 45%-50% bij de eerste in gebruik name. Laat het toestel minimaal 24 uur op deze stand staan om de relatieve vochtigheid omlaag te brengen.

FAN SPEED Druk op High of Low om de ventilator snelheid in te stellen. Stel het toestel in om maximaal om zo snel mogelijk tot het gewenste resultaat te komen. Stel het toestel daarna in op een lager niveau voor een rustiger geluidsniveau. TIMER Als deze functie tijdens de in bedrijf mode wordt ingeschakeld, dan zal het toestel na de ingestelde tijd van 2 of 4 uur uitschakelen. Als het toestel is uitgeschakeld en deze functie wordt ingeschakeld dan zal het toestel na de ingestelde tijd inschakelen.

Andere opties Auto Defrost Als zich op het verdamperblok ijs vormt dan zal ede compressor worden uitgeschakeld en de ventilator continue blijven draaien tot het ijs is verdwenen.

Waterreservoir vol Dit is een indicatie dat het waterreservoir moet worden leeggemaakt, of de het waterreservoir is niet in de juiste positie terug geplaatst. Alarm Als het waterreservoir vol is of niet is terug geplaatst, binnen 3 minuten dan zal 10 seconden lang een alarm afgaan.

Stroomuitval Als het toestel in bedrijf is en er doet zich een stroomuitval voor, dal zal het toestel automatisch opnieuw starten in de laatst ingestelde mode.

Auto shut Off De vlotterschakelaar schakelt de luchtontvochtiger uit als het waterreservoir vol is, of niet op de juiste manier is terug geplaatst.

4


Gebruik van de luchtontvochtiger Als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, laat het dan minimaal 24 uur aan staan. De werking van de luchtontvochtiger

Automatisch ontdooien

Vochtige lucht gaat over een gekoelde verdamper. Via deze verdamper slaat het vocht neer op de verdamper en worden er waterdruppels gevormd. Deze waterdruppels worden opgevangen in het waterreservoir.

Als er zich op de verdamper ijs vormt, de zal op een gegeven moment de compressor uitschakelen en alleen de ventilator blijven draaien. Totdat het ijs is verdwenen.

Vervolgens gaat de droge warme lucht via de condensor aan de bovenzijde van de luchtontvochtiger weer terug de ruimte in. Het is normaal dat de ruimte temperatuur iets stijgt als de ontvochtiger aan staat.

Keuze locatie De werking van een luchtontvochtiger heeft nagenoeg geen effect in een droge en aangrenzende gesloten ruimtes waar geen voldoende ventilatie is. ♦ ♦

♦ ♦ ♦

Gebruik niet buitenshuis. Deze luchtontvochtiger is enkel en alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. De luchtontvochtiger is tevens niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte om de luchtontvochtiger, minimaal 1 meter, voor een goed circulatie. Plaats de luchtontvochtiger niet in een ruimte waar de temperatuur beneden de 5°C kan komen. Hiermee wordt voorkomen dat de luchtontvochtiger kan invriezen en de werking wordt verminderd.

Notie: Onder de luchtontvochtiger bevinden zich wielen, deze hebben alleen een goede werking op platte vlakke ondergronden.

5


Gebruik van de luchtontvochtiger Controleer altijd of het waterreservoir op de juiste manier is geplaatst.

Afvoeren van het opgevangen water. Er zijn twee manieren om het opgevangen water af te voeren: Gebruik het waterreservoir. Als het waterreservoir is verwijderd dan schakelt het toestel automatisch uit. Maak het reservoir leeg en plaats het terug.

Gebruik van de slang. Als men gebruik maakt van een slang, (binnendiameter 14 mm) dan zal het water automatisch via deze weg worden afgevoerd. 1. Open de beschermkap aan de zijkant. 2. Draai de tule (bijgeleverd)op de aansluiting. 3. Sluit een slang aan op de tule.

Belangrijk: Als men het water afvoert via het waterreservoir, gebruik dan niet de slang aan de zijkant. Als men deze slang gebruikt dan zal het water via deze slang worden afgevoerd en niet in het waterreservoir terecht komen. Notie: Verwijder het waterreservoir niet als het toestel in bedrijf is, of net is uitgeschakeld, het resterend water zal dan op de vloer terecht komen.

Water niveau De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit als het waterreservoir vol is of het reservoir niet op de juiste manier is terug geplaatst..

Het waterreservoir moet in de juiste positie worden terug geplaatst, voordat de luchtontvochtiger weer opnieuw wordt ingeschakeld. De indicator zal hierna uitschakelen.

6


Onderhoud en schoonmaken Schakel de luchtontvochtiger altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Grille en Omkasting Schoonmaken van de Omkasting:

Schoonmaken Grille:

Gebruik water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen bleek of bijtende middelen.

Gebruik een stofzuiger of een borstel.

Waterreservoir Schoonmaken: Maak om de paar weken het waterreservoir schoon en gebruik hierbij een mild schoonmaakmiddel, om bacteriĂŤn en schimmels te voorkomen. Notie: Plaats het waterreservoir niet in de vaatwasser. Verwijderen reservoir: Trek het reservoir voorzichtig naar voren eruit en schud deze om. Terug plaatsen reservoir: Schuif het reservoir terug in de luchtontvochtiger. en controleer of deze goed zit. (indicator) Notie: Controleer of het reservoir goed zit (indicator) voor een goed werking.

Lucht filter Het luchtfilter moet iedere 250 uur worden gecontroleerd en gereinigd. Na 250 uur licht het lampje Clean the filter op. Reinig de filter en plaats de filter terug. Druk op filter reset om het lampje uit te schakelen. Verwijderen: Druk de twee lippen naar beneden en trek het filter eruit. Schoonmaken: Reinig de filter met een sopje in lauwwarm water. Droog de filter voordat deze wordt terug geplaatst. Terug plaatsen: Schuif de filter terug in de luchtontvochtiger. Note: Plaats het filter niet in een vaatwasser. Gebruik de luchtontvochtiger niet zonder filter.

7


Storing Probleem Luchtontvochtiger start niet.

Mogelijke oorzaak Lucht ontvochtiger is niet ingestoken

Oplossing Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit

Luchtontvochtiger heeft ingestelde waarde bereikt of waterreservoir is vol.

De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit als een van beide genoemde optreed. Stel een lagere waarde in of maak het reservoir leeg.

Reservoir zit niet goed

Controleer of het reservoir goed in de luchtontvochtiger is geschoven. Er zit een ingebouwde beveiliging (3 minuten) in de luchtontvochtiger die voorkomt dat de compressor wordt overbelast. Nadat deze tijd om is zal het toestel automatisch weer starten.

Stroom uitval

De lucht ontvochtiger droogt niet voldoende.

Luchtontvochtiger heeft niet voldoende tijd gehad om te drogen

Na eerste gebruik wacht minimaal 24 uur om het gewenste resultaat te krijgen.

Lucht uitblaasopening geblokkeerd

Controleer of er geen obstakels voor de uitblaasopening staan, hangen enz.

Vervuild filter

Zie schoonmaken filter.

De relatieve vochtigheid instelling is niet laag genoeg ingesteld

Druk op de betreffende knoppen om de % waarde lager in te stellen.

Ramen en deuren zijn niet goed gesloten

Sluit de ramen en deuren.

Condensdroger blaast vochtige lucht in de ruimte

Schakel de droger uit, of zorg dat de uitgeblazen lucht naar buiten wordt afgevoerd.

Ruimte temperatuur is te laag

Het ontvochtigen gaat beter bij een hogere temperatuur. De minimale temperatuur is 5째C

Ruimte is te groot

De capaciteit van de luchtontvochtiger is te klein.

Ramen en deuren open

Sluit de ramen en deuren.

Er ontstaat ijs op de verdamper

De luchtontvochtiger is net ingeschakeld, of de ruimte temperatuur is beneden de 5째째C.

Dit is normaal, het ijs zal binnen 60 minuten verdwijnen.

Instellingen functioneren niet

De compressor is voor 3minuten uitgeschakeld en komt hierna weer terug in bedrijf.

Dit is normaal, wacht 3 minuten en stel de gewenste ventilator snelheid in.

Ventilator geluid

Er klink een tijdens het bedrijf in wind ruis.

Dit is normaal.

Water op de Vloer

Afvoerslang los

Controleer de aansluiting

Luchtontvochtiger draait te veel

8


Opslag Als u het toestel langdurig niet gebruikt adviseren wij om de volgende stappen uit te voeren. • • •

Zorg dat er geen water in het waterreservoir blijft zitten. Schakel de stroom uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Maak het toestel en de filter schoon.

Elektrisch schema

Specificaties Model Spanning Frequentie Vermogen Ontvochtiging Werk gebied Tank capaciteit

GDN 20AH-K4EAB1A 220-240V~ 50Hz 480W 20 ltr/uur 13 kg 4,5L (automatische stop 3,5 Ltr.)

9

_B36_ Instructie Manual ontvochtiger GDN 20AH K4EAB1A 2012  

GEBRUIKERSHANDLEIDING GDN20AH-K4EAB1A Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. MODEL:

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you