Page 1

1

MOBIELE AIRCONDITIONER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC. OF ZHUHAI

Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.


INHOUD

Veiligheid

3–4

Opbouw

5

Algemene informatie

6 – 10

Bediening

11 – 16

Monteren van de wielen

17 – 18

Verzorging en onderhoud

19

Storingen

20

Opmerkingen voor de gebruiker

21

After sales service

21

2


VEILIGHEID Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Er zijn veel belangrijke veiligheidswaarschuwingen in de gebruikershandleiding geplaatst voor uw veiligheid. Lees deze waarschuwingen en respecteer ze. Dit is het waarschuwingssymbool. Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die u of ander een letsel kan bezorgen. Alle waarschuwingen, worden voorafgegaan door dit symbool, of door woorden “GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Je kunt gewond raken of zelfs worden gedood als deze instructie niet direct wordt opgevolgd.

GEVAAR Je kunt gewond raken of zelfs worden gedood als deze instructie niet wordt opgevolgd.

WAARSCHUWING Alle veiligheid waarschuwingen vertellen wat het mogelijk gevolg is, en leggen uit hoe de kans hierop kan worden verkleind. Er wordt ook uitgelegd wat er gebeurt als de instructies niet worden uitgevoerd. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

WAARSCHUWING Om het risico van vuur, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen bij het gebruik van uw airconditioner zijn hier een aantal basis regels: ♦ ♦ ♦

De airconditioner moet op een aparte groep worden aangesloten. Van een eventuele verlengkabel moet de diameter minimaal 2,5 mm². De Airconditioner moet worden afgezekerd met een 16 A traag zekering. Alles moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetten en regels. Bij eventuele vragen neem dan contact op met uw leverancier.

WAARSCHUWING

Elektrische schok Gebruik een geaard stopcontact Gebruik geen kabelhaspels Gebruik een verlengsnoer met een voldoende grote diameter Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot verwondingen en zelfs tot de dood

3


VEILIGHEID Belangrijke veiligheidswaarschuwingen De stroom voorziening en aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en volgens de geldende wetten en regels. Sluit de aarde niet aan op de gas of waterleiding. Als de airconditioner niet wordt gebruikt, trek dan de stekker eruit.

Bewaar deze instructies bij dit toestel.

4


OPBOUW Voorzijde

Achterzijde

5


Algemene informatie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lees deze gebruikershandleiding eerst door voordat u de airconditioner gaat gebruiken en bewaar de handleiding goed. Om veiligheidredenen, moeten ook installateurs deze gebruikershandleiding eerst goed doorlezen. Volg alle instructies nauwkeurig. Controleer de airconditioner eerst op transportschade. Reclameer gelijk bij uw leverancier indien transportschade wordt vastgesteld. Gebruik of installeer geen airconditioner die stuk is of schade heeft. Om explosies of vuur te voorkomen, gebruikt u de airconditioner niet in de buurt van explosieve of licht ontvlambare materialen of ruimtes. Handel altijd volgens de geldende regels en wetten. Zorg voor een goed geaarde wandcontactdoos. Controleer altijd de voedingspanning of deze overeenkomt met de gegevens vermeld op het toestel. De fabrikant aanvaart geen enkele reclamatie van schade die voorkomt uit wijzigingen of modificaties die door derden zijn aangebracht. Schade ontstaan door een verkeerde bediening of door eigen reparatie, vallen buiten de garantie De airconditioner moet worden aangesloten op een apart afgezekerde groep. (16AT) Als de airconditioner een vreemd geluid maakt of er een vreemde geur uit het toestel komt, schakel het toestel dan uit en neem contact op met uw leverancier. Plaat geen voorwerpen op de airconditioner.

Uitpakken van de airconditioner WAARSCHUWING Gevaar voor overgewicht ♦ Til en monteer de airconditioner altijd met twee personen ♦ Als dit niet zo wordt uigevoerd kan rugletsel ontstaan.

Verwijderen van verpakkingsmateriaal ♦ ♦

Zorg voor een gescheiden afvoer van het verpakkingsmateriaal. Verwijder de aangebrachte tape eerst voor het toestel wordt ingeschakeld. Eventuele tape resten verwijderen met wat lauw warm water en droog maken met een zachte droge doek. Gebruik geen scherpe voorwerpen, oplosmiddelen zoals nagelremover of thinner om de lijmresten te verwijderen. Deze producten beschadigen de oppervlakten van uw airconditioner.

6


Algemene informatie Keuze van de installatieplaats ♦ ♦ ♦

Kies een plaats waar de airconditioner het toestel niet wordt gehinderd door enige obstructies of wordt beïnvloed door luchtstroming Zorg ervoor dat rondom de gekozen plaats aan alle zijden van de airconditioner een minimale ruimte van 50 cm is. Kies de plaats in de ruimt zodat een zo goed mogelijk luchtverdeling kan ontstaan.

Extra aandachtpunten ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

De airconditioner is geen speelgoed, hou kinderen op voldoende afstand. Zorg ervoor dan de lucht aanzuig niet geblokkeerd kan worden, bijv. door gordijnen. Steek geen vingers in de lucht uitblaas of lucht aanzuig openingen. Let op dat de airconditioner meer dan 1 meter verwijdert van radio of TV. Hang niet over de airconditioner heen. Spuit geen reinigingsmiddel, of parfums in de airconditioner.

Plaats voorschriften ♦ ♦

Plaats de airconditioner op een gladde vlakke ondergrond die sterk genoeg is om het gewicht van de airconditioner te kunnen dragen. Zorg rondom de airconditioner voor minimaal 50 cm plaats voor een goede circulatie.

Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar de temperatuur onder de 16°C kan komen. Als het toestel wel wordt gebruikt in ruimtes met een lagere temperatuur dan 16°C, kan het toestel invriezen. Dit heeft als gevolg dat het toestel minder gaat koelen. Opmerking: De mobiele airconditioner heeft wielen, gebruikt het toestel dan ook alleen op gladde vlakke oppervlakten en niet op tapijt.

7


Algemene informatie Accessoires en installatie van de uitblaasslang en aftapslang Aftapslang:

Installeer de aftapslang 1. Verwijder de dop

2. 3.

4.

Plaats de condenslang over de condensopening en plaats een klem. Plaats de rubber plug aan de andere zijde van de condensslang en plaats een klem. Plaats de klem op de achterzijde m.b.v. de bijgeleverde schroef.

5.

Plaats de condensslang in de klem.

Installeer de afvoerslang 1. 2. 3. 4. 5.

8

Plaats het toestel op de juiste plaats. Monteer een gedeelte van de slang in de adapter. Draai deze met de klok mee vast. Monteer het andere uiteinde aan de andere adapter. Draai deze met de klok mee vast.


Algemene informatie ♦ Het wordt aanbevolen om de afvoer zo kort mogelijk te houden. De maximale lengte van de afvoerbuis mag 500mm – 2000mm zijn. ♦ Let op bij de montage dat de afvoerbuis zo plat mogelijk ligt Verleng de afvoerbuis niet en sluit deze niet aan op een centrale afvoer. Dit geeft storingen en een verminderde werking.

Voor een correcte installatie zie afbeelding beneden.

9


Algemene informatie Als de afvoer moet worden gebogen, hou dan de volgende afmetingen aan.

Voorbeeld van verkeerde installatie zie beneden.

10


Bediening Afstandbediening A – Aan / uit knop B – Mode knop C – Temperatuur instelling D – Ventilatorsnelheid knop E – Sleep functie knop F – Clock knop G – Timer knop H – Dry mode knop I – Send knop J – Sleep icoon K – Timer knop L – Clock icoon M – Timer icoon N – Fan Icoon O – Temperatuur display P – Auto icoon Q – Cool icoon R – Dry icoon S – Swing icoon T – Heat icoon

Bedieningspaneel GPCN12A2NK3CA

1. 2. 3. 4. 5.

Aan / uit knop Mode knop Ventilatorsnelheid knop Temperatuur instelling Timer knop

6. Sleep knop 7. Temperatuur instelling 8. Ventilatorsnelheid knop 9. Dry mode icoon 10. Cool icoon

11

11. 12. 13. 14. 15.

Auto icoon Sleep icoon Heat icoon Timer icoon Fan Icoon


Bediening Afstandbediening A – Aan / uit knop B – Mode knop C – Temperatuur instelling D – Ventilatorsnelheid knop E – Sleep functie knop F – Clock knop G – Timer knop H – Dry mode knop I – Send knop J – Sleep icoon K – Timer knop L – Clock icoon M – Timer icoon N – Fan Icoon O – Temperatuur display P – Auto icoon Q – Cool icoon R – Dry icoon S – Swing icoon T – Heat icoon

Bedieningspaneel GPCN12A2NK3CA

1. 2. 3. 4. 5.

Aan / uit knop Mode knop Ventilatorsnelheid knop Temperatuur instelling Timer knop

6. Sleep knop 7. Temperatuur instelling 8. Ventilatorsnelheid knop 9. Dry mode icoon 10. Cool icoon

12

11. 12. 13. 14. 15.

Auto icoon Sleep icoon Heat icoon Timer icoon Fan Icoon


Bediening MODE Druk op mode om te kiezen tussen Fan, Cool, Dry of Auto MODE

Alleen ventileren In deze stand wordt alleen lucht gecirculeerd.

Auto mode In de auto mode bepaald het toestel zelf de snelheid en temperatuur. De temperatuur kan in de AUTO mode niet worden ingesteld

1. Druk op ON/OFF om de airconditioner te starten. 2. Druk op MODE en kies FAN.

1. Druk op ON/OFF om de airconditioner te starten.

3. Kies de ventilatorsnelheid.

2. Kies AUTO mode.

Koelen

FAN snelheid

In de stand koelt het toestel de ruimte. De temperatuur en snelheid wordt door de gebruiker gekozen. 1. Druk op ON/OFF om de airconditioner te starten. 2. Druk op MODE en kies COOL.

1. Kies FAN om de snelheid in te stellen. 2. Kies High,MID of Low ♦ HIGH-Maximaal ♦ MID-Middel ♦ LOW-Laag

Temperatuur

3. Kies de ventilatorsnelheid. 4. Kies de temperatuur 5. Als “E4”of “E8”verschijnt is het waterreservoir vol. Het toestel schakelt automatisch uit. Zie paragraaf verzorging en onderhoud om af te tappen.

Drogen

1. Druk op TEMP plus om 1°C te verhogen. 2. Druk op TEMP min om 1°C te verlagen.

Opmerking: In de COOL mode , kan de temperatuur worden ingesteld tussen 16°C en 30°C. In de FAN mode kan er geen temperatuur worden ingesteld.

In de stand drogen wordt er ontvochtigd en werkt het toestel alleen op lage snelheid. 1. Druk op ON/OFF om de airconditioner te starten. 2. Druk op MODE en kies DRY

3. Als “E4”of “E8”verschijnt is het waterreservoir vol. Het toestel schakelt automatisch uit. Zie paragraaf verzorging en onderhoud om af te tappen.

13


Bediening Tijd vertraging

Sleep mode Als de SLEEP mode is ingeschakeld, dan wordt de temperatuur automatisch met intervallen verhoogd, totdat de timer de SLEEP mode uitschakelt.

Timer instelling tussen 0,5 – 24 uur om het toestel uit te schakelen (toestel moet uit staan)

1. Kies de TIMER plus knop. Het Display laat zien wanneer het toestel uitschakelt.

1. Druk op ON/OFF om de airco in te schakelen. 2. Druk op MODE voor koelen of verwarmen. 3. Druk op SLEEP 2. Druk op de plus of min knop om de tijd in te stellen. (0,5 – 24 uur) 3. Om de timer uit te schakelen, druk op de plus of min knop tot er geen tijd meer in het display staat.

4. Druk op SLEEP om uit te schakelen Gebruik van de afstandbediening Opmerking: De afstandsbediening kan afwijken van het getoonde voorbeeld.

Timer instelling tussen 0,5 – 24 uur om het toestel in te schakelen: 1. Schakel het toestel uit. 2. Kies de TIMER plus knop. Het display laat de resterende tijd zien totdat het toestel inschakelt 3. Druk op de plus of min knop om de tijd in te stellen. (0,5 – 24 uur) 4. Om de timer uit te schakelen, druk op de plus of min knop tot er geen tijd meer in het display staat.

Uitschakelen van TIMER De airconditioner kan alleen aan of uit zijn. Druk op de plus of min knop tot er geen tijd meer in het display staat. Tijd bekijken of veranderen De resterende tijd blijft in het display staan zolang het toestel in bedrijf is.

Opmerking:

Druk op de Plus of de Min toets om de tijd aan te passen.

Plaats de bijgeleverde batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de batterijen na 6 maanden gebruik, of als de afstandbediening niet goed meer functioneert. Het bereik van de afstandbediening bedraagt 7 meter. Aan en uit schakelen van de airconditioner

Druk op ON/OFF

14


Bediening MODE selecteren

Temperatuur instellen

Opmerking: De Dry mode wordt verderop in de beschrijving uitgelegd.

Temperatuur verhogen: Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen met 1°C

1. Druk op Mode om te kiezen tussen FAN, COOL, AUTO.

De volgende symbolen worden getoond: ♦ Fan = alleen ventileren ♦ Sneeuwvlok = alleen koelen ♦ Zon = Verwarmen N.V T ♦ Triangel = Auto Mode

Temperatuur verlagen: Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen met 1°C

Opmerking: Druk op SEND om te activeren. 2. Druk op SEND om de keuze te activeren.

Tijd instellen De tijd wordt altijd weergegeven op het display.

3. Om de temperatuut in te stellen, kies -°C of +°C en de FAN. 4. Druk op SEND

1. Druk op de knop HR tot het juiste uur is ingesteld.

DRY Mode selecteren 2. Druk op de knop HR tot het juiste uur is ingesteld.

Opmerking: om de DRY mode te kiezen hoeft men niet op SEND te drukken. 1. Druk op ON/OFF. 2. Druk op DRY om deze mode te selecteren.

Timer instellen Timer instellen om in te schakelen: 1. Zet de airconditioner uit. 2. Druk op TIMER. Het display laat de uren zien, voordat het toestel inschakelt.

De volgende symbolen worden zichtbaar: ♦ Druppel – DRY mode ♦ Triangel – AUTO mode Opmerking: Druk op Dry voor de cyclus.

3. Druk op HR om de tijd in te stellen. 4. Druk op SEND.

Ventilator snelheid selecteren

Timer instellen om uit te schakelen en het veranderen van de instellingen. 1. Zet de airconditioner aan. 2. Kies FAN, COOL, DRY of AUTO 3. Druk op SEND 4. Kies Ventilator snelheid HIGH, M, LOW. 5. Druk op SEND. 6. Kies de temperatuur tussen 16°C en 30.°C 7. Druk op SEND.

1. Druk op FAN 2. Kies HIGH,M of LOW 3. Druk op SEND om deze functie te activeren.

15


Bediening 8. Druk op Timer. De tijd resterende tijd wordt op het display getoond, wanneer het toestel wordt ingeschakeld. 9. Druk op de HR knop om de tijd te veranderen. 10. Druk op SEND Timer verwijderen: 1. Druk op TIMER Tot de tijd verschijnt in het display. 2. Druk op SEND. Bekijken of verwijderen van de tijd: ♌ De timer tijd wordt getoond zolang als de timer is ingesteld. ♌ Druk op HR om de tijd te veranderen.

SLEEP Mode selecteren Opmerking: Als de SLEEP mode is geselecteerd, dan zal de ingestelde temperatuur met bepaalde intervallen worden verhoogd, tot de timer is afgelopen. 1. Druk op ON/OFF. 2. Druk op MODE om COOL te selcteren. 3. Druk op SLEEP 4. Druk op Hr knop om de tijd in te stellen. 5. Druk op SEND 6. Druk Nogmaals op SLEEP om uit te schakelen.

16


Monteren van de wielen WAARSCHUWING Onderhoud ♦ Schakel de voeding uit bij onderhoud of vervanging van interne onderdelen.

Onderhoud: ♦ De airconditioning moet regelmatig worden gecontroleerd om alle functies en elektrische onderdelen te controleren. ♦ Het onderhoud moet worden uitgevoerd de erkend personeel. ♦ Probeer zelf geen reparaties of wijzigingen aan de airconditioner uit te voeren. Dit kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties en wijzigingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. ♦ Neem contact op met de dealer in de volgende situaties: - Een warme of kapotte voedingskabel - Abnormaal geluid tijdens de werking. - Meerde keren storing tijdens normaal bedrijf - Abnormale reuk, lucht uit het toestel.

17


Monteren van de wielen 1. Methode om de wielen te monteren, verwijderen of vervangen. Kantel de airconditioner niet meer dan 5°, om beschadigingen te voorkomen. Gebruik de bijgeleverde sleutel, nieuwe wielen kunnen door uw dealer worden geleverd.

De wielen kunnen worden vervangen volgens onderstaande methode: 1) 2)

Til de het complete toestel 10 – 20 cm van de grond zonder het te kantelen. Schroef de wielen vast op de daarvoor bestemde plaatsen. Zie afbeelding

18


Verzorging en onderhoud Mobiel toestel

Er zitten wielen aan de onderzijde van de unit, waarmee het toestel eenvoudig kan worden verplaatst.

Voor het onderhoud, trek de stekker eruit en schakel de voeding uit.

Reinigen luchtfilter

Als de filter dicht zit met stof ed. dan zal de capaciteit afnemen. Reinig de filter iedere twee weken.

Uitnemen en reinigen:

Trek aan de twee haken van het rooster en verwijder dit rooster en trek het filter eruit. Was het filter uit en droog het filter.

Reinigen van de Airconditioner

Gebruik een vochtige doek, niet warmer dan 40째C, of een doek met reinigingsmiddel (sop, geen schuur of kras middelen). Gebruik geen wasbenzine of nagelremover ed om Het toestel te reinigen. Trek de stekker eruit voor het reinigen.

19


Storingen Als er storingen optreden controleer dan eerst de volgende punten.

Storing De airco werkt niet

Het display geeft timer tijd aan. Maar airco werkt niet. Het display geeft cool mode aan maar er komt geen koude lucht uit. Het display geeft DRY mode aan maar er komt geen koele lucht uit.

Probleem

Oplossing

Geen spanning 1. Stekker zit er niet in 2. Slecht contact 3. Zekering defect Is de Timer ON op tijd ingesteld? 1. De ruimte temperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur. 2. De verdamper zit vol ijs 1. Verwijder de luchtfilter. De verdamper zit vol ijs

1. Geen goede stroom Voorziening. 2. Er is iets niet goed met de airco LCD scherm geeft " EI " of “E5�aan.

LCD scherm geeft "E4" of aan "E8"

Lekbak zit vol water

1. Stekker insteken 2. Zorg voor goed contact 3. Nieuwe zekering monteren. Schakel timer uit en wacht dat de airco automatisch begint te draaien. 1. De ruimte temperatuur opnieuw instellen. 2. De verdamper laten ontdooien. 1. Laat de verdamper ontdooien Daarna weer in bedrijf stellen. 1. Zet de airco met de Schakelaar uit of verwijder de stekker uit het stopcontact. 2. Probeer na 10 minuten de airco nog eens aan te zetten, geeft deze dan nog " EI " aan dan de service dienst bellen. Via het slangetje aan de Achter zijde aan de onderzijde van de airco het water aflaten.

Indien deze aanwijzigingen niet hebben geholpen contact opnemen met uw Leverancier.

20


Opmerking voor de gebruiker Locatie

♦ Installeer het toestel niet op een hermetisch afgesloten plaats, maar zorg voor een goede ventilatie, om storingen te voorkomen. ♦ Installeer het toestel niet op een plaats waar het bloot staat aan direct zonlicht, dit verminderd de efficiëntie. ♦ Installeer het toestel niet op een vochtige plaats, dit kan elektrische storingen veroorzaken. ♦ Installeer het toestel niet op de volgende plaatsen: Plaatsen met vluchtige stoffen of olie, dit kan storingen veroorzaken.

Diversen

Let op 1) Laat kinderen niet alleen het toestel bedienen of spelen 2) Mensen die niet bevoegd zijn om het toestel te bedienen ♦ Ga niet op het toestel staan of plaats geen zware dingen op het toestel. Hierdoor kan het toestel beschadigen en het kan storingen veroorzaken. ♦ Zorg ervoor dat de uitblaas niet continu op u gericht is, dit is niet goed voor uw gezondheid. ♦ Het toestel moet minimaal 1 meter vanaf TV of Radio geplaatst worden het kan namelijk elektromagnetische storingen veroorzaken. ♦ Controleer dat de lucht aanzuig en de lucht uitblaas vrij zijn. hierdoor kunnen storingen ontstaan. ♦ Zorg ervoor dat er niets in de lucht uitlaat of lucht aanzuig wordt gestoken dit kan ernstige verwondingen veroorzaken. ♦ Trek de stekker eruit bij het ruiken van een aparte reuk of geur. Raadpleeg uw dealer wat er moet gebeuren. ♦ Gebruik geen parfums of spray geen andere middelen in het toestel hierdoor kunnen storingen optreden.

After Sales service Bij alle problemen en vragen kunt u zich wenden tot uw dealer.

21

(a35) instructie manual mobiel gpc n12a2nk3ca 2014  
(a35) instructie manual mobiel gpc n12a2nk3ca 2014  
Advertisement