Page 1

OSCAR VAN DER PUT


2


OSCAR VAN DER PUT

Kusseneers Gallery – Menenstraat 10 rue de Menin, 1080 Brussels, Belgium – www.kusseneers.com

© Oscar van der Put, Kusseneers gallery © all rights reserved. no part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying) without permission in writing from the publisher.


2


Incidents of light “Ik vond altijd vruchtbare ideeën interessanter dan de volledige uitwerking van die ideeën. En op een ander niveau houdt het ook het midden tussen die afbeelding en de woorden die die afbeelding beschrijven. (…) De woorden staan niet op hun juiste plaats.” —René Daniëls 1 De schilderijen van Oscar van der Put behoeven geen titels. stuk voor stuk komen ze voort uit een vormelijke zoektocht; zijn stille queeste naar en vanuit het wit. Wanneer in het blanke vlak kleuren ontstaan is de kunstenaar immer streng en consequent, maar censureert hij zichzelf toch allerminst. De bewegingen op het doek komen op een directe, zelfs expressieve manier tot stand. al te bewuste trekken of teveel aarzelingen maken het beeld kapot, dus tracht hij in enkele luttele lagen zijn doeken te componeren. van der Put laat zich leiden door de mogelijkheden maar ook de beperkingen van zijn techniek en zijn materialen. Het natuurlijke linnen behandelt de kunstenaar met gesso in een maagdelijk witte kleur, waarmee hij voor zichzelf een zekere adem- en denkruimte creëert. van der Put schildert met ei-tempera, en prepareert zijn verf zelf. Kleine tikjes volstaan om het wit in zijn mengbakken te laten verbinden met de korrels pigment, het eigeel en het water. De kunstenaar kruipt haast letterlijk in zijn borstels wanneer hij de structuur van het linnen bewerkt met de witte verf en daarna laat ontstaan van de pigmenten. De tempera is onvoorspelbaar: tijdens het droogproces worden de kleuren soms intenser, vaak net doffer. als het ware gehuld in een witte mist komen vormen tevoorschijn uit het lichtgevende, pulserende vlak. De “afbeeldingen” – zoals van der Put ze zelf benoemt – brengen geen verhaal, ze maken immers inherent deel uit van het vormelijke experiment. De kleuren en abstracte ‘silhouetten’ leiden een eigen leven in het ontstaansproces van de schilderijen naarmate de verf droogt. Meer nog, de doeken lijken echt tot leven te komen naarmate het licht in de omgevende ruimte verschuift, sterker wordt of afzwakt, maar ook naarmate de toeschouwer zich verplaatst ten opzichte van de werken. Het werk van Oscar van der Put ademt een bijzondere frisheid door de kracht van zijn trefzekere verf- streken, maar ook de gonzende dynamiek die in de diepte van het wit schuilt. De kunstenaar ontdekt een nieuwe wereld in de abstractie die hij vormgeeft met de energie van zijn basiskleuren. Het wit is nooit helemaal wit, zoals de rozige tint in feite de basiskleur rood is. Twee stroken wit op, over of naast elkaar lokken een subtiel contrast uit, een wisselwerking van nuances op het gloeiende doek. van der Put hanteert dit perspectief, als het ware een ‘dieptezicht’ aan kleuren, als een soort illusie, een beeldbegoocheling. een dynamische kracht trekt en stuwt de toeschouwer heen en weer tussen de doeken in de ruimte, op een golf van impressies. van der Puts ruimtelijke en technische onderzoek kent de voorbije maanden een duidelijke evolutie naar steeds groter wordende doeken. De kunstenaar verknipt zijn rollen zelf tot de gewenste formaten, en niet ze vervolgens in grillige vormen aan de muur. sommige doeken spant van der Put op, waarbij hij een laatste keuze maakt in zijn totale beeldcompositie. andere lijken deel te worden van de muur, doordat hij ze op een eerlijke manier presenteert, met weinig middelen, rechtstreeks verbonden aan de architectuur van de ruimte. Melanie Deboutte

1

M. Gijsen, J. Bremer en H. Driessen, ‘spreeksel: teksten van en over rené Daniëls’, Post editions / De Pont, Tilburg, 2007.

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015

3


‘I always felt that good ideas were more interesting in themselves than when they were fully worked out. And at another level, an idea lies somewhere in between the image and the words used to describe it. … The words are not in their right place.’ —René Daniëls 1 Oscar van der Put’s paintings have no need of titles. They all originate from a search for form; his silent quest both for and from white. When colours emerge on the white surface, the artist is always strong and consistent, but in no way does he censor himself. The movements on the canvas come about in a direct, even expressive way. Pulling the piece along too consciously, or hesitating too much, destroys the image, and he therefore tries to compose his canvases in just a few days. van der Put allows himself to be guided by both the possibilities and the limitations of his technique and materials. The artist treats the natural linen with gesso in a virginal shade of white, thereby creating for himself a certain amount of breathing and thinking space. van der Put paints with egg tempera and prepares his paint himself. subtle dabs are enough to mix the white in his mixing tray with the pigment granules, egg yolk and water. When manipulating the structure of the linen with the white paint and then creating the pigments, it is as though he has literally entered into his brushes. The tempera is unpredictable: although the drying process sometimes causes the colours to gain in intensity, more often than not it dulls them.

as if shrouded in a white mist, shapes rise up out of the luminous, pulsating surface. The ‘portraits’ – as van der Put himself describes them – do not tell a story, but are an inherent part of his experimentation with form. During the creative process, the colours and abstract ‘silhouettes’ take on a life of their own as the paint dries. and this goes even further: the canvases seem literally to come to life as the light in the surrounding space shifts, intensifies or fades, but also as the viewer alters his position in relation to the works. Oscar van der Put’s work exudes an unusual freshness, which is partly due to the strength of his well-aimed brushstrokes, but also to the buzzing dynamic concealed in the depths of the white. The artist discovers a new world in the abstraction that he shapes with the energy of his base colours. His white is never entirely white: the pink shade, for example, is actually the base colour red. Two strips of white on, above or adjacent to one another create a subtle contrast, an exchange of nuances on the glowing canvas. van der Put uses this perspective, a ‘distant view’ in colours, as a kind of illusion, or visual deception. a dynamic force pulls and propels the viewer back and forth between the canvases in the space, on a wave of impressions. In recent months, van der Put’s spatial and technical research has undergone a clear evolution towards ever-larger canvases. The artist cuts his rolls to size himself before stapling them to the wall in unpredictable shapes. van der Put stretches some of the canvases, thus making a definitive choice regarding the composition. Other canvases seem to become part of the wall, when he presents them straightforwardly, using a minimum of materials, and directly linked to the architecture of the space. Melanie Deboutte

1

4

M. Gijsen, J. Bremer and H. Driessen, ‘spreeksel: teksten van en over rené Daniëls’, Post editions / De Pont, Tilburg, 2007.

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015


6

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015


8

Zonder titel / Untitled, 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 160 x 190 cm


Zonder titel (Untitled), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 150 x 170 cm

9


10

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015


11


12

Zonder titel / Untitled (#10), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 55 x 66 cm


Zonder titel / Untitled (#3), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 59 x 73 cm

13


14

Zonder titel / Untitled (#1), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 70 x 85 cm


Zonder titel / Untitled (#2), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 89 x 68 cm

15


16

Zonder titel / Untitled (#7), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 75 x 93 cm


Zonder titel / Untitled (#6), 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 92 x 67 cm

17


18

Zonder titel / Untitled, 2014, eitempera op linnen / tempera on linen, 155 x 215 cm


installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015

19


20

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015


21


22

installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015


23


24


installation view of the exhibition ‘Incidents of light’ at Kusseneers gallery, 2015

25


26

Incidents of light (3), 2014 , acryl op aquarel papier / acrylic on watercolor paper, 24 x 32 cm


Zonder titel (Untitled), 2014 , acryl op aquarel papier / acrylic on watercolor paper, 24 x 32 cm

27


28

Zonder titel (Untitled), 2014 , eitempera en pigmenten op papier / tempera and pigments on paper, 32 x 24 cm


Zonder titel (Untitled), 2014 , eitempera en pigmenten op papier / tempera and pigments on paper, 32 x 24 cm

29


30

Zonder titel (Untitled), 2014 , acryl op aquarel papier / acrylic on watercolor paper, 24 x 32 cm


Zonder titel (Untitled), 2014 , acryl op aquarel papier / acrylic on watercolor paper, 24 x 32 cm

31


32


installation view of the exhibition ‘la vérité en peinture’ curated by Hans Martens at Kusseneers gallery, 2014

33


34

‘zonder titel’ (untitled), 2014, olieverf en pigment op doek, oil and pigment on canvas, 40 x 30 cm


‘zonder titel’ (untitled), 2014, olieverf en pigment op doek, oil and pigment on canvas, 40 x 30 cm

35


36

Untitled, 2014, oil paint and pigment on canvas, 50 x 40 cm


‘zonder titel’ (untitled), 2013, olieverf en pigment op doek, oil and pigment on canvas, 50 x 40 cm

37


38

Untitled, 2014, tempera on canvas, 30 x 40 cm


Untitled, 2014, tempera on canvas, 30 x 40 cm

39


Oscar van der Put born 1989, eindhoven, the netherlands lives and works in Gent, Belgium one of the four founders of Kuiperskaai

education: 2012 – Master Fine arts, sint lucas Gent, Belgium 01 – 07 2009 erasmus, sint lucas Gent, Belgium 2008–2012 – Bachelor Fine arts, aKV st Joost Den Bosch, The netherlands

exhibitions: 2015 Incidents of light, Kusseneers gallery, Brussels 2014 expo invited salon Bl, bergijnhof ter hoye, Gent 2014 Koninklijke schilderkunst prijs 2014, koninklijk paleis amsterdam, amsterdam 2014 nOW. yOu are Here, OFFoff cinema, Gent 2014 septemberfestival, school van Gaasbeek 2014 KuIPersKaaI presenteert: eXPO Campo, Gent 2014 De anatomie van de performance OFFoff cinema 2014 OFFoff art cinema Gent 2014 la Vérité en Peinture, curated by Hans Martens, Kusseneers gallery, Brussels 2013 Kuiperskaai exhibition, Kuiperskaai, Gent 2013 seasoning, united-c, eindhoven 2013 all you need is in danger, entropot Fictief, Gent 2012 roofing night, Tour and Taxis, Brussels 2012 Kuiperskaai eXPOseD – Grand opening, Gent

Decor and light: 2014 De Goudenberg Kronieken/The Goldberg Chronicles, Decor- en lichtontwerp 2013 De schepping/The Creation, Decor- en lichtontwerp 2011 apology, united-c, Decor

40

Oscar van der put  
Oscar van der put  

Kusseneers gallery, Brussels

Advertisement