Page 1

ÁéÜæ§üU w®vw ßáü - x

¥´·¤ - ~

web : www.kushlayatan.com

¥æÚ.°Ù.¥æ§Uü.U NO.: RAJHIN 2009/31656

ÐÐ ú »éÚUßð Ù×ÑÐÐ

ÂçÚßçÌüÌð´ ÌæÚUè¹

çÙßðÎÙ Ñ ·é¤àæÜæØÌÙ ×ð´ âæŠæÙæ×Ø ×ãUæÂßü ÂØéüá‡æ ·¤è Áæð ÌæÚUè¹ð´ Âêßü ×ð´ Âý·¤æçàæÌ ·¤è »§üU Íè ©UÙ×ð´ ÂçÚUßÌüÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ §UâçÜ° âæŠæÙæ×Ø ×ãUæÂßü ÂØéüá‡æ ·¤è ¥æÚUæŠæÙæ ·¤ÚUÙð ßæÜð âÖè ¥æ»‹Ìé·¤ Öæ§ü ÕãUÙ §Uâ ¥´·¤ ×ð´ Âý·¤æçàæÌ ÌæÚUè¹æ𴠷𤠥ÙéâæÚU âæŠæÙæ×Ø ×ãUæÂßü ÂØéüá‡æ ·¤è ¥æÚUæŠæÙæ ×ð´ àææç×Ü ãUæð´Ð


ÁéÜæ§üU, w®vw

2

çßÙèÌ ·¤æðÜ·¤æÌæ ·¤è ¥æðÚU âð â×SÌ âæŠæ·¤-âæçŠæ·¤æ°¡ ¥æñÚU â×æÁÁÙ * ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ÂpæÌ÷ SÙðãU-ÖæðÁ ÚUãðU»æ * ×æç‡æ·¤ Ì„æ ÎæÎæßæǸè, M¤Õè ãUæòçSÂÅUÜ, Âè.âè. ¿‹Îýæ ¥æñÚU ÕÕÙ ƒææÅU/âæ´§ü Ì„æ âðU âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý, ·¤æðÜ·¤æÌæ ·ð¤ çÜ° âéÕãU | ÕÁð âð v® ÕÁð Ì·¤ Õâ âðßæ ©UÂÜŽŠæ ÚUãðU»è  Mob. 09836488880  09830697111  E-mail:kushlayatan@gmail.com   web : www.satyasadhna.com  web : www.kushlayatan.com 

·¤æðÜ·¤æÌæ ×ð´ âãUØæð» SßØ´ ·ð¤ ·¤ËØæ‡æ ×ð´ âãUØæð» ·¤ÚUÙæ ãñU ¥æñÚU ÁÙ·¤ËØæ‡æ ×ð´ Öè âãUØæð» ·¤ÚUÙæ ãñUÐ Õñ´·¤ ¥·¤æ©´UÅU ِÕÚU -âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý Ñ SB/01/004478 ·¤æÂæðüÚÔUàæÙ Õñ´·¤, Õýæ´¿ ÖßæÙèÂéÚU, ·¤æðÜ·¤æÌæ IFSC Code CORP0000729 ©UÂØéüQ¤ Õñ´·¤ ¹æÌð ×𴠥栥ÂÙæ ÎæÙ Á×æ ·¤ÚU Pay in Slip ÌÍæ ¥ÂÙæ ÂêÚUæ ÂÌæ ÖðÁ·¤ÚU âêç¿Ì ·¤ÚÔ´UÐ çÁââð ÎæÙ Âýæç# ÚUâèÎ ¥æ·¤æð ÖðÁè Áæ â·ð¤Ð âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Î, ·¤æðÜ·¤æÌæ ·¤æð Îè »§üU ÎæÙ-ÚUæçàæ }® Áè ·ð¤ ¥‹Ì»üÌ ¥æØ·¤ÚU âð ×éQ¤ ãñUÐ

·¤æØæüÜØ Ñ yz-àæð€âçÂØÚU âÚU‡æè, âð‹¿éÚUè ÅUæòßÚU,vst ÜæðÚU, ·¤Üæ ×´çÎÚU ·ð¤ âæ×Ùð, ·¤æðÜ·¤æÌæ |®® ®v|


ÁéÜæ§üU, w®vw

3

v~ ÁêÙ w®vw

¥æˆ×èØ, ç·¤âè Öè ŠæÚUæ ·¤è ×ãUžææ ¥æñÚU ¥çŠæ·¤ ÕÉU¸ ÁæÌè ãñU ÁÕ ßãUæ¡ ÌÂæðÖêç× Øæ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý ·¤æ çÙ×æü‡æ ãUæðÐ ¥æ·¤æð çßçÎÌ ãUè ãñU ç·¤ ÂÚU× Âê’Ø »éL¤Îðß ÁñÙæ¿æØü Ÿæè çÁÙ¿‹ÎýâêçÚUÁè ×ãUæÚUæÁ âæãUÕ ·ð¤ âæçóæŠØ °ß´ ×æ»üÎàæüÙ ×ð´ ·¤æðÜ·¤æÌæ ×ð´ âÙ÷ v~~} âð Îâ çÎßâèØ ŠØæÙ âæŠæÙæ çàæçßÚU â×Ø-â×Ø ÂÚU ãUæðÌð ¥æ ÚUãðU ãñ´UÐ ¥æ ÁæÙÌð ãñ´U ç·¤ Øð âæè çàæçßÚU ¥ˆØ´Ì âÈ¤Ü ÚUãðU ãñ´UÐ çàæçßÚUæð´ ×ð´ ãUÚU ÕæÚU âæŠæ·¤-âæçŠæ·¤æ¥æð´ ·¤è ⴁØæ ·¤æ ÕɸUÙæ §Uâ ÕæÌ ·¤æ SÂCU â´·ð¤Ì ãñU ç·¤ ·¤æðÜ·¤æÌæ, ¥Áè×»´Á, çÁØæ»´Á, Âçp× Õ´»æÜ âçãUÌ ¥æâÂæâ ·ð¤ ÚUæ’Øæð´ ·ð¤ â×æÁÁÙ ·¤æ L¤ÛææÙ Îâ çÎßâèØ âˆØ âæŠæÙæ çàæçßÚæð´U ·ð¤ ÂýçÌ ÕɸÌæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ âˆØ âæŠæÙæ ŠØæÙ ×æ»ü æ»ßæÙ ×ãUæßèÚU ·¤æ ×æ»ü ãñUÐ ŠØæÙ âæÏÙæ ×ð´ Ö»ßæÙ Ùð ÕǸð ©U“æ ¥æÎàæü SÍæçÂÌ ç·¤° ãñ´UÐ ÁèßÙ ÂØZÌ Ö»ßæÙ ×ãUæßèÚU ŠØæÙ âæŠæÙæ ×ð´ ÚUÌ ÚUãðU ¥æñÚU ¥çÚUã´UÌ ¥ßSÍæ ·¤æð Âýæ# ç·¤ØæÐ ¥æÁ ÂÚU× Âê’Ø »éL¤Îðß ÁñÙæ¿æØü Ÿæè çÁÙ¿‹ÎýâêçÚUÁè ×ãUæÚUæÁ âæãUÕ ·ð¤ ¥Í·¤ ÂýØæâ-ÂéL¤áæÍü âð ØãU ŠØæÙ âæŠæÙæ ×æ»ü ¥ÂÙð ×æñçÜ·¤ SßM¤Â ×ð´ ãU×ð´ ©UÂÜŽŠæ ãUæð ÚUãUæ ãñUÐ âæŠæ·¤-âæçŠæ·¤æ¥æð´ Ùð âˆØ âæŠæÙæ ·¤è çßçŠæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU âˆØ âæŠæÙæ ·¤ÚUÌð ãéU° ¥ÙéÖß âð ÁæÙæ ãñU ç·¤ âˆØ âæŠæÙæ ·¤è çßçŠæ ·¤×æðZ ·ð¤ Õ´ŠæÙæð´ âð ÀéUÅU·¤æÚUæ ÂæÙð ·¤è çßçÏ ãñU ¥æñÚU §Uâ çßçŠæ âð ÃØçQ¤ ÁèßÙ ÁèÙð ·¤è ·¤Üæ Öè âè¹ ÁæÌæ ãñUÐ ·¤æðÜ·¤æÌæ ×ð´ âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý ·ð¤ çÙ×æü‡æ âð Ö»ßæÙ ×ãUæßèÚ ·¤æ ÁÙ·¤ËØæ‡æ·¤æÚUè ŠØæÙ ×æ»ü ÁÙÁÙ ·¤æð ç×Üð»æ ¥æñÚU âÖè ·¤æð âæŠæÙæ ·ð¤ ¥‘ÀðU ¥ßâÚU Öè ç×Ü â·ð´¤»ðÐ ÕǸð Âé‡ØæðÎØ âð °ðâæ ¥ßâÚU ¥æØæ ãñU ç·¤ Õ´»æÜ ·¤è àæSØ àØæ×Üæ ŠæÚUæ ÂÚ ÂÚU× Âê’Ø »éL¤Îðß, Á´»× Øé» ÂýŠææÙ, ßëãUÌ÷ Ö^UæÚU·¤, ¹ÚUÌÚU»‘ÀUæçŠæÂçÌ,v®®}, ŸæèÂê’ØÁè Ÿæè çÁÙ¿‹ÎýâêçÚUÁè ×ãUæÚUæÁ âæãUÕ ·¤æ Á‹×æðˆâß °ß´ âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý, ·¤æðÜ·¤æÌæ ·¤æ Öêç× ÂêÁÙ ãUæðÙð Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §U⤠©UÂÜÿØ ×ð´ âæ´S·ë¤çÌ·¤ ·¤æØü·ý¤× °ß´ Âýß¿Ù çÎÙæ´·¤ w} ¥€ÅêÕÚU w®vw, ÚUçßßæÚU, â×Ø ÂýæÌÑ v®Ñx® ÕÁð, âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý ·¤æðÜ·¤æÌæ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ ãUæð ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ âé¥ßâÚU ÂÚU ¥æ·¤è ©UÂçSÍçÌ ãU×æÚÔU ©UˆâæãU ßhüUÙ ×ð´ âãUæØ·¤ ãUæð»èÐ çßÙèÌ ÂýèçÌ ÖêÌæðǸèØæ ¥ŠØÿæ

) web : www.kushlayatan.com ) e-mail : kushlayatan@gmail.com


ÁéÜæ§üU, w®vw

]mc oeoda ·é¤àæÜæØÌÙ, ÙæÜ

×ð´ ãUÚU àæçÙßæÚUU ·¤æð âéÕãU ~ âð vv ÕÁð

]¶Sm C[mgam ÚUæ´»Ç¸è ¿æñ·¤, Õè·¤æÙðÚU ×ð´ ãUæðÙð ßæÜð ·¤æØü·ý¤×

} âð v} ßáü ·¤è ¥æØé ·ð¤ âÖè ÕæÜ· - ÕæçÜ·¤æ°´ wv-®|-w®vw âð ®v-®}-w®vw vx-®}-w®vw âð wv-®}-w®vw ÂØüéá‡æ çàæçßÚU ÕæÜ çàæçßÚU ×ð´ àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ãñ´UÐ ww-®}-w®vw âð ®w-®~-w®vw ÂýæÌÑ z.x® âð {.x® ÕÁð âÂ·ü¤ âê˜æ wv-®~-w®vw âð ®w-v®-w®vw ÂýæÌÑ }.®® âð ~.®® ÕÁð çß·¤æâ ¿æñÂǸæ - ®~~w~®~®}~x v®-v®-w®vw âð wv-v®-w®vw ÎæðÂ. w.x® âð x.x® ÕÁð v®-vv-w®vw âð vy-vv-w®vw ÎèÂæßÜè çàæçßÚU âæØ´ {.®® âð |.®® ÕÁð wv-vv-w®vw âð ®w-vw-w®vw wv-vw-w®vw âð ®v-®v-w®vw EH -oXdgr` gË` gmYZm oeoda ·¤ðßÜ ©UÙ·¤ð çÜ° çÁ‹ãUæÙ ´ð ð ·¤× âð ·¤× ®v-®v-w®vx âð ®x-®v-w®vx ÕæÜ çàæçßÚU ·¤ðßÜ ©UÙ·¤ð çÜ° çÁ‹ãUæÙ´ðð ·¤× âð ·¤× wv-®v-w®vx âð ®v-®w-w®vx °·¤ Îâ-çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU çÜØæ ãñ °·¤ Îâ-çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU çÜØæ ãUñ ·¤éàæÜæØÌÙ, ÙæÜ wv-®w-w®vx âð ®x-®x-w®vx ãUÚU ÚUçßßæÚU ÎæÂðãUÚU vw âð àææ× | ÕÁð wv-®x-w®vx âð ®v-®y-w®vx ×´ð ãUÚU ÚUçßßæÚU ·¤æð wv-®y-w®vx âð ®w-®z-w®vx Îâ çÎßâèØ âˆØ âæŠæÙæ SßØ´ çàæçßÚU ÂæýÌÑ ~ âð àææ× y ÕÁð wv-®z-w®vx âð ®v-®{-w®vx ÕǸ æ ©UÂæâÚUæ ×ð´ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð °·¤ ×æãU - âÂ·¤ü â˜êæ wv-®{-w®vx âð ®w-®|-w®vx ¥ÙÚéUæŠææ çÙ» ´ èàæÅðUÅ÷Uè - ®~®wyxz}w~v Âêßü Õéç·´¤» ·¤ÚUæ°´Ð wv-®|-w®vx âð ®w-®}-w®vx

àoVoXZ gm_yohH gmYZm

EH -oXdgr` gË` gmYZm oeoda

w® çÎßâèØ âˆØ âæŠæÙæ çàæçßÚU v®-v®-w®vw âð xv-v®-w®vw w®-v®-w®vw âð vv-vv-w®vw

x® çÎßâèØ âˆØ âæŠæÙæ çàæçßÚU v®-v®-w®vw âð vv-vv-w®vw

EH -oXdgr` gË` gmYZm oeoda

·¤ðßÜ ©UÙ·¤ð çÜ° çÁ‹ãUæÙ ´ð ð ·¤× âð ·¤× °·¤ Îâ-çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU çÜØæ ãñ

Ú´U» âêçÚU ÂæñáæÜ, ·¤æðÜ·¤æÌæ

- âÂ·¤ü â˜êæ âÁ ´ Ø Õæç¡ÆØæ Ñ ®~wzw®{®}z|

]mc oeoda ]¶Sm C[mgam

ÚUæ´»Ç¸è ¿æñ·¤, Õè·¤æÙðÚU

Îâ çÎßâèØ çàæçßÚU ×´ð v} âæÜ â𠪤ÂÚU ·¤ð âÖè ×ð´ ãUÚU ÚUçßßæÚU ·¤æð ãUÚU ÚUçßßæÚU ·¤æð âéÕãU ~ âð vv ÕÁð ×çãUÜæ-ÂLé¤á àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ãU´Ðñ ÕæÜ çàæçßÚU ×´ð } âð ÂýæÌÑ ~ âð àææ× y ÕÁð } âð v} ßáü ·¤è ¥æØé ·ð¤ âÖè ÕæÜ· - ÕæçÜ·¤æ°´ v} ßáü ·¤ð âÖè ÕæÜ·¤-ÕæçÜ·¤æ°´ àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ÕæÜ çàæçßÚU ×ð´ àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ãñ´UÐ - âÂ·ü¤ âê˜æ ãU´Ðñ SßØ´ çàæçßÚU ·¤ðßÜ ©UÙ·¤ð çÜØð ãUñ, çÁ‹ãUæÙ´ðð ·¤× âð - âÂ·ü¤ âê˜æ ·¤× °·¤ Îâ çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU çÜØæ ãUæÐð Îâ ÂýèçÌ ÖêÌæðǸUèØæ Ñ ®~}x{y}}}}® ÂêÁæ ·¤æð¿ÚU - ®~~w~xw}}z{ çÎßâèØ çàæçßÚU , ÕæÜ çàæçßÚU °ß´ SßØ´ çàæçßÚU ·¤ð çÜ° ·¤× âð · × ÂδãUý çÎÙ Âßêü Õçé·¤´» ¥ßàØ ·¤ÚUæ°Ð´ w®-x® çÎßâèØ çàæçßÚUæ´ð ·¤ð çÜ° ·¤× âð ·¤× Ú´U» âêçÚU ÂæñáæÜ, ·¤æðÜ·¤æÌæ °·¤ ×ãUèÙæ Âßêü Õçé·¤´» ¥ßàØ ·¤ÚUæßдð Áæð ·¤× âð ãUÚU àæçÙßæÚU ·¤æð ÎæðÂ. w âð y ÕÁð ·¤× Âæ¿ ¡ v® çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU ¿·é¤ð ãU´ñ ¥æÚñU ÂçýÌçÎÙ w ƒæ‡ÅUð âæŠæÙæ çÂÀUÜð °·¤ ßáü âð ¥çŠæ·¤ â×Ø âð } âð v} ßáü ·¤è ¥æØé ·ð¤ âÖè ÕæÜ· - ÕæçÜ·¤æ°´ ÕæÜ çàæçßÚU ×ð´ àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ãñ´UÐ ·¤ÚUÌð ¥æ ÚUãUð ãU´ñ °â ð ð âæŠæ·¤-âæçŠæ·¤æ°¡ w® Øæ x® çÎÙ - âÂ·ü¤ âê˜æ ·¤ð çÜØð Õçé·¤´» ·¤ÚUæ â·¤Ìð ãU´Ðñ Õçé·¤´» Ùè¿ð çܹð â´ » èÌæ Õæð ÍÚUæ Ñ ®~}xvx}~®®~ ·ý¤æÚUæð´ ×´ð âð ç·¤âè °·¤ ·ý¤æÚU âð ·¤ÚUæ â·¤Ìð ãUñ´  ȤæÙ ð Ñ®vzv-w}}{|vx ·¤è Answering Machine ÂÚU ¥ÂÙæ Ùæ×, ÅUðÜèȤæÙ ð /×æÕðæ§Ü ِÕÚ ¥æÚñU çÁâ ·¤æâ ð ü ×´ð àææç×Ü ãUæð´ ©â ·¤æâ ð ü ·¤ð ×æãU ¥æÚñU ÌæÚUè¹ ·¤è â¿ ê Ùæ ηð¤ÚUÐ

]mc oeoda

 E-mail:kushlayatan@gmail.com  web:www.kushlayatan.com âð

È æ×ü ÖÚU·¤ÚU

 ÂæS ð ÅU ¥Íßæ ·¤æçðÚUØÚ ·¤ÚUU  ®vzv-w}}{{vv ÂÚ ÈUñ €â ·

Ú

- âÂ·¤ü â˜êæ -

âˆØ×÷ àææŠðæ âS´ÍæÙ, ·¤éàæÜæØÌÙ Âæ.ð ÙæÜ, Õè·¤æÙÚð U- xxy®®v (ÚUæÁ.) ®vzv-w}}{|xv, ®~}w~v|x}®v

EH -oXdgr` gË` gmYZm oeoda

]mc oeoda

·¤ðßÜ ©UÙ·¤ð çÜ° çÁ‹ãUæÙ ´ð ð ·¤× âð ·¤× °·¤ Îâ-çÎßâèØ çàæçßÚU ·¤ÚU çÜØæ ãñ

·é¤àæÜ ·¤æòŒÜð€â, ×çãUÎÂéÚU

·é¤àæÜ ·¤æòŒÜð€â, ×çãUÎÂéÚU

ãUÚU ÚUçßßæÚU ·¤æð ÂýæÌÑ } âð v® ÕÁð

×ð´ ãUÚU âæð×ßæÚU ·¤æð âéÕãU z âð ÎæðÂ. vw ÕÁð - âÂ·ü¤ âê˜æ ÙÚÔU‹Îý ÙæãUÚU Ñ ®~ywzyxvy|y âéÚÔU‹Îý ŠææǸèßæÜ Ñ ®~ywy}x®{vw

} âð v} ßáü ·¤è ¥æØé ·ð¤ âÖè ÕæÜ· - ÕæçÜ·¤æ°´ ÕæÜ çàæçßÚU ×ð´ àææç×Ü ãUæð â·¤Ìð ãñ´UÐ

- âÂ·ü¤ âê˜æ ¥ÁØ ŠææǸèßæÜ Ñ ®~ywzyxvy{{


GARIAHAT

PARKCIRCUS

3.4 K.M.

SCIENCE CITY

ITC SONAR BANGLA

3.2 K.MS

SALT LAKE/AIRPORT

RUBY HOSPITAL

KHEYADA TO SATYA SADHNA KENDRA ½ K.M.

7.9 K.M.

KOLKATA BASANTI HIGH WAY

SAINTALLA/BABAN GHAT AUTO STAND

KHEYADA

HIGH SCHOOL

âˆØ âæŠæÙæ ·ð ‹Îý

P.C. CHANDRA GREEN PROJECT

KHEYADA

NAJIR

.MS

7.5 K A BA KHEYADA D RD

BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

RUBY HOSPITAL

2.4 K.MS

AUTO STAND

Âæ·ü¤ â·ü¤â âð âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý-·¤æðÜ·¤æÌæ ·é¤Ü vy.~® ç·¤.×è. Âæ·ü¤ â·ü¤â âð ¥æ§üU.ÅUè.âè. x.y ç·¤.×è., ¥æ§üU.ÅUè.âè. ¥æñÚU â槴üUâ çâÅUè âð ÎæØè´ ¥æðÚU Âè.âè. ¿‹Îýæ ãUæðÌð ãéU° Õâ´Ìè ãUæ§üUßð ·¤è ¥æðÚU ¿Üð´ .|® ç·¤.×è., Õâ´Ìè ãUæ§üUßð ÂÚU âèŠæð ¿ÜÌð ãéU° ÕÕÙ ƒææÅU/âæ´§ü Ì„æU Âãé´U¿ð |.~ ç·¤.×è., ÎæØè´ ãUæÍ ·¤è ¥æðÚU ¿ÜÌð ãéU° æðØæÎæ ãUæ§üU S·ê¤Ü Âãé´U¿ð w.y ç·¤.×è., ÕæØð´ ãUæÍ ·¤è ¥æðÚU ¿ÜÌð ãéU° âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý ÂãéU´¿ð .z® ç·¤.×è.Ð âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý - ·¤æðÜ·¤æÌæ ·¤ð çÜ° ØæÌæØæÌ âéçߊææ * çâØæËÎæ âð ÕÕÙ ƒææÅU/âæ´§ü Ì„æ - w® L¤. * â槴â çâÅUè âð ÕÕÙ ƒææÅU/âæ´§ü Ì„æU Õâ Ù´. ÇUè °Ù v| / ×ñçÁ·¤ ·¤æÚU v® L¤. * ÕÕÙ ƒææÅU/âæ´§ü Ì„æU âð æðØæÎæ ãUæ§üU S·ê¤Ü w® L¤. * ¹ðØæÎæ ãUæ§üU S·ê¤Ü âð âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý y L¤¤. * Šæ×ü ÌËÜæ- ¥æÙ´ÎÂéÚU Õâ M¤Õè ãUæòçSÂÅUÜ ãUæðÌð ãéU° Õâ Ù´. v}/°/Õè/âè/ÇUè/° °Ü/ Õè °Ü * M¤Õè ãUæòçSÂÅUÜ ¥æñÚU ¥æÙ´ÎÂéÚU âð âˆØ âæŠæÙæ ·ð¤‹Îý ·¤æ ¥æòÅUæð ç· ÚUæØæ ֻܻ |z L¤. * M¤Õè ãUæòçSÂÅUÜ âð ¹éÎèÚUæ× Metro z.{ ç·¤.×è. ¥æñÚU ·¤çß ÙÁL¤Ü Metro y.x ç·¤.×è.ãñUÐ

JULY 2012  

Kushlayatan,Satya Sadhna