Page 1

Aralık 2009 – Aralık 2010 Faaliyet Bültenleri

Ocak 2011, Kuşadası


KUŞADASI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Osman Çolakoğlu Kent Konseyi Başkanı ADÜ Turizmİşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Temsilcisi

Ekrem Çankırlı Kent Konseyi Genel Sekreteri

Ümit Acar Hüsnü Dörtyol Yürütme Kurulu Başkan Yrd Yürütme Kurulu Yazmanı Mimarlar Odası Temsilcisi

Şükrü Güngör Yürütme Kurulu Üyesi

Sağlık Grup Bşk. Temsilcisi

Murat Saraç Yürütme Kurulu Üyesi KUTAV Temsilcisi

Muhtarlar Temsilcisi

Belma Özgün Yürütme Kurulu Üyesi Kadın Meclisi Temsilcisi

Ömer Günel Yürütme Kurulu Üyesi Baro Temsilcisi

Emre Fazlılar Yürütme Kurulu Üyesi

Gençlik Meclisi Temsilcisi


Kent Konseyi birinci yılını tamamlarken.... Kent Konseyi olarak kuruluşumuzun birinci yılını geçen Kasım ayında tamamladık ve Şubat ayı içinde de dördüncü genel kurulumuz planlandı. Yaptığımız üç olağan genel kurulda kent adına verimli geçen toplantılardı. Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu olarak geçen bir yılımızı değerlendirdiğimiz de yapabildiklerimiz yanında yapamadığımız çok konu var diyebiliriz. İlk yürütme kurulu toplantımızı 24 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirip takip eden Aralık ayı içinde de kentin bütün organlarıyla halkımızın da katılımını sağlayacak şekilde duyurular ile bilgilendirme toplantıları yaptık. Bir ay gibi kısa zamanda yaklaşık 600 hemşehrimizin gönüllü katılımıyla da 18 adet meclis ve çalışma grubu kuruldu ve bunların kendi içinde seçimleri yaptırılarak yürütme kurullarını da belirlemeleri sağlandı. Şubat 2010 itibariyle de kent konseyi'nin önemli organlarından olan meclisler ve çalışma grupları gündemli toplantılarını yapmaya başladılar ve hala toplantılara devam ediyorlar. Bu toplantılar neticesinde alınan kararlar, öneriler, raporlar, görüşler de kamuoyu ile paylaşılarak her türlü kanaldan bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle resmi internet sitemizden ve sosyal paylaşım ağı facebook sayfamız üzerinden en pratik şekilde bilgiler aktarıldı, toplantıları ve önemli konuları kısa mesaj servisini kullanarak da iletmeye çalıştık. Temmuz ayı içinde yaptığımız genel kurulda ise meclis ve çalışma gruplarımızdan gelen 7 proje ve öneri onaylanarak Kuşadası Belediye Meclisi Başkanlığına iletildi. Projelerin hazırlanmasında özellikle hiçbir maddi beklenti içine girmeden gönüllü çalışan arkadaşlarımız ile meclis ve çalışma grubu üyesi arkadaşlarımıza da kent konseyi adına teşekkür etmek istiyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bir yıl gibi kısa bir zamanda ülkemizdeki kent konseyleri arasında örnek teşkil edecek bir noktada olduk ve bunun devamını sağlayacak kapasitemiz de var diye düşünüyorum yeterki Kuşadası bütün organlarıyla bunu istesin...Bu bir yıl içinde önemli gündem maddelerimizden olan Kirazlı köyünde yapılan maden aramalarına müdahale ettik ve durdurulmasın da önemli katkılarımız olduğunu düşünüyorum.Ayrıca benzer bir konu da yakın zamanda Selçuk yolu üzerinde Komer'in karşısında ormanlık araziye verilen taş ocağı ruhsatı konusunda oldu. Burada da müdahele ederek ruhsatın onanmaması safhasında etkimiz olduğunu düşünüyoruz. Liman konusunda ise kentimizde ortak aklın oluşması için çaba sarf etmeye ve toplantılara katılımcı olup görüşlerimizi iletmeye çalıştık. Ayrıca Kuşadası'nda yaşanan heyelan olayından hemen sonra acil toplantılar yapıp, bir heyet kurduk. Bu heyette mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası temsilcileri yer aldılar ve afet kriz yönetimi çalışma grubunun liderliğinde Kuşadası için heyelan ve doğal afet konusunda bir akademik rapor hazırladılar. Bu raporu da yerel yönetime sunduk. Bir yıl içinde yapılan Türkiye Kent Konseyleri toplantılarında hem Bursa'da hem de İzmir'de Kuşadası'nı temsil ederek görüşlerimizi diğer kent konseyleri ve üst düzey yetkililerle paylaşma imkanı bulduk. Daha çoğaltabileceğim konular var, sizler zaten bunları bu yıllığın içinde bültenlerde okuyacak ve yapabildiklerimizi değerlendirmeye çalışacaksınız. Kuşadası Kent Konseyi olarak ileriye yönelik baktığımızda kentimiz için kurumsal bir kazanç olarak gördüğümüz bu sistemin paydaşları tarafından daha sahiplenilmesini ve gündemi takip eden kent konseyi değil, misyonu çerçevesinde kent için gündemi belirleyen bir kent konseyi anlayışına sahip olunmasını bekliyoruz. Bu da hep baraber yapabileceğimiz bir şey; bu nedenle yapısı itibariyle kentin ilgilileri tarafından oluşturulan ve yasal mevzuatla konumu sağlamlaştırılan kent konseyinin yaratacağı her konu kente fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz ve her kesimi katılımcı olmaya davet ediyoruz. Yrd. Doç. Dr. Osman Çolakoğlu Kuşadası Kent Konseyi Başkanı


KENT' Konseyi ve Kamusal Alan İlişkisi Kent kavramı farklı bir bakış açısıyla tanımlandığında; organları ve yaşayanlarıyla kendini günün şartlarına göre biçimlendiren, alışkanlıkların ve belli bir tarzın yansımasıyla kendine özgü karakteri olan, çevresi ve doğasıyla tarihin derin izlerini taşıyan, yaşayanlarına verdiği fırsatlarla sürdürülebilir yaşam için ortam sağlayan kamusal yerleşim alanı olarak ifade edilebilir. Kente ve çevreye bakıldığında insan kendini bazen şanslı bazen de alternatif arayış içinde hissedebilir. İşte bu his ve düşünce tarzı bile kentin kendine özgü karekterini şekillendirmeye yetebilir. Bilerek ya da bilmeyerek kentin kimliği, yaşam tarzı değiştirilmeye çalışılabilir. Kenti olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek birçok fikir ve eylemde bulunulabilir. Bunlar hem kent yaşamının ekonomik ve sosyal döngüsü hem de yaşayan bir organizmanın çıktıları olabilir. Geçen Şubat ayında gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri toplantısında kamusal alanın kamu kurumlarından oluşan resmi alan olmadığı, tam tersine yerelde bütün ilgililerin birbiriyle dayanışma içinde bulundukları bir iletişim ağı olduğu vurgulandı. Kamusal alanın yerel yönetimle bağlantısının önemi hususunda iktidar olmanın oydaşmacı bir yapıya sahip olmak anlamına geldiği, güç kullanımı olmadığı ifade edildi. Yerelin oluşması için önce 'YER' olması gerektiği ve YERin, çevre şartları ve sosyal konumuyla, nesne, insan ve benzeri faktörlerin öğrenerek devamlılığını sağladığı bir mekanizma olduğu anlatıldı. Ayrıca yerelde mutlaka kamusal alanın oluşması gerektiği, demokrasinin oluşması için de YEREL kavramının önemli olduğu vurgulandı.” Kent yaşamı üzerine etkisi olabilecek bu iki kavramla konu biraz irdelendiğinde kent içinde kamusal alan ve yerel yönetimle bağlantılı çok büyük bir kurumsal yapı olduğu görülebilmektedir. Bu kurumsal yapı iyi çalışabilir ve paydaşları tarafından da iyi değerlendirilebilirse kentin yaşam kalitesini arttırabilme ihtimalinin yüksek olduğu öngörülebilmektedir. Yaşayan bir organizma olan kentlerde kamusal alanın istenilen seviyede olması ve sürdürülebilir kaliteli bir yaşamın sergilenebilmesi için kente dair ilgililer tarafından yapılan her türlü etkinin önemi daha da ortaya çıkabilmektedir. Tabii beklenen; yapılan etkilerin her kesim tarafından kabul edilebilir seviyede olması ve bu etkilerin demokratik ortamlarda olgunlaşarak fikir birliği içinde sunulabilmesidir. Yaşam alanımız olan ve bir çok değeri paylaştığımız bu büyük kurumsal yapı içinde daha iyi bir kent için katılımda bulunabilme , yönetim üzerinde pozitif etki yaratabilme, ortak akılla belirlenmiş görüşleri iletebilme ve konuları takip ederek hem bireysel hem de kurumsal anlamda sorumluluk alarak kent adına üzerimize düşeni yapabilmekten geçmektedir. Kent adına sorumluluk alınabilecek, yerelde beraber haraket edilebilecek, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışabilecek en önemlilerden biri de kent konseyidir. Bu demokratik yapı, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenebileceği, tartışılabileceği, çözümlerin geliştirilebileceği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir yönetişim mekanızmasıdır. Kent hakkının ve hukukunun korunabilmesi, sosyal yardımlaşmanın arttırılabilmesi, çevreye duyarlılığın, saydamlığın,desteklenebilmesi, hesap sorma, hesap verme ve katılımcılık kültürünün geliştirilebilmesi yerelde bütün ilgililerin birbiriyle dayanışma içinde olabileceği bir iletişim ağı kurabilmesiyle mümkündür. Kent Konseyi ve kamusal alan ilişkisi bu noktada birbirini tamamlar ve ortam hazırlayarak, uygulanmasını sağlar.

Ekrem Çankırlı Kuşadası Kent Konseyi Genel Sekreteri


Ticaret Odası, Esnaf Odası, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kaymakam, Başsavcı, Şoförler Odası Başkanları ve , Siyasi parti temsilciliklerine Garnizon Komutanı ve , Emniyet Müdürüne ziyaret... Milli Eğitim Müdürüne ziyaret... bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 1

Aralık 2009

Kent Konseyi Başkanı ilk basın toplantısını yaptı. Kuşadası Kent Konseyinin kurulması ile faaliyetlerine başlayan başkan ve yürütme kurulu üyeleri 8 Aralık 2009 Salı günü ulusal ve Yerel basınla ilk toplantısını yaptı. Basın toplantısında Kuşadası Kent Konseyi kuruluşu hakkında bilgiler veren Yrd.Doç.Dr.Osman Eralp Çolakoğlu konseyin kanun ve yönetmeliklerle kurulduğunu söyleyerek üyelik yapısı, organları hakkında bilgiler verdi. Konseyin ilk basın toplantısı olması nedeniyle görev yapacak yürütme kurulu üyelerinin tanıtıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Çolakoğlu Kent Konseyi'nin çalışmalarıyla kente büyük katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle kurulacak meclis ve çalışma gruplarında oluşacak fikir, proje ve kararların yerel yönetim içinde değerlendirileceğini bu nedenle konseyin kuruluşlar ve halkın beraber yer alacağı demokratik ortak akıl ve uzlaşma platformu olacağını ve iyi bir demokratik altyapı oluşturacağını ifade etti. 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76 ncı maddesine dayanılarak Resmi Gazete’de 08/10/2006 tarih 26313 sayı ile ve değişiklik yapılarak 06/06/2009 tarih 27250 sayı ile yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine göre 02/11/2009 tarihinde Kuşadası Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 10.00’da yapılan Kuşadası Kent Konseyi Kurucu Genel Kurulu toplantısında alınan kararlar gereğince KUŞADASI KENT KONSEYİ kurulmuş ve yapılan genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına Yrd.Doç.Dr.Osman Eralp Çolakoğlu, Yürütme kuruluna Ömer Günel, Hüsnü Dörtyol, Şükrü Güngör, Ümit Acar, Murat Saraç seçilmişlerdi.Yürütme Kurulununun yaptığı 24/11/2009 tarih 2009-2011/001 sayılı ilk olağan toplantısında alınan karar gereğince de Kuşadası Kent Konseyi Başkan Yardımcılığına Ümit Acar, Yazmanlığına Hüsnü Dörtyol seçilmiş olup Kuşadası Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Ekrem Çankırlı atanmıştı.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Aralık- 31 Aralık 2009

Kuşadası Kent Konseyi

Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri Kuşadası Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Başsavcı ve Emniyet Müdürü’nü ziyaret etti… Kuşadası Kent Konseyinin kurulması ile faaliyetlerine başlayan başkan ve yürütme kurulu üyeleri 15 Aralık 2009 Salı günü Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, Garnizon Komutanı Bnb.Murat Biçer, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Öner ve Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur’a ziyarette bulundu. Kent Konseyi Başkanı Yrd.Doç.Dr.Osman Çolakoğlu ziyaret sırasında Kent Konseyi kuruluşu ve konsey meclis ile çalışma gruplarının Aralık sonuna kadar oluşturulması gerektiği hakkında bilgiler aktardı.Özellikle oluşturulan meclis ve çalışma gruplarına katılımın yüksek olmasının kentte hemşehrilik hukukunu geliştirececeğini, sosyal paylaşım ve dayanışmanın artacağını belirterek konseyin tamamen ortak akıl ve uzlaşma merkezi olacağını ifade etti.Konsey görüşlerinin oluşması ve kamuoyu ile paylaşımında meclis ve çalışma gruplarının yaptığı toplantı sonuçlarında alınacak kararlar ve görüşlerin etkili olacağını belirtti. Kent Konseyinin yapacağı çalışmalar neticesinde Kuşadası’nda yaşayan halkın yerel yönetim karar mekanizmaları içinde yer bulacağını ve halkın kararlar içinde pozitif katkısının olacağını söyleyen Çolakoğlu, Kent Konseyi’nin bu nedenle Kuşadalılar için şehirlerine sahip çıkmak adına iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca konseyin kanun ve yönetmelik hükümlerince kurulmuş olmasının ve halka konsey vasıtasiyle yerel yönetim üzerinde yapıcı bir etki sağlama fırsatı vermesinin de çok güzel bir demokratik altyapı oluşturacağını söyledi.

Başvurularınız Kuşadası Kent Konseyi Türkme Mah.Candan Tarhan Bul. Hüseyin Reis sk.No: 21 Kuşadası

Tel ve faks : 6181040 Bülten sonundaki formu doldurup bize ulaştırmanız yeterli...

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...

Sayfa 4


01 Aralık- 31 Aralık 2009

Kuşadası Kent Konseyi

Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri Ziyaretlerine devam ediyor....

Konsey Meclis ve Çalışma gruplarına katılım sağlanması için Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası Başkanlıkları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edildi. Kuşadası Kent Konseyinin kurulması ile faaliyetlerine başlayan başkan ve yürütme kurulu üyeleri 28 Aralık 2009 Pazartesi günü Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf Odası Başkanı Halit Şakar,Şoförler Odası Başkanı Erol Soysal ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Türkkan’a ziyarette bulundu. Kent Konseyi Başkanı Yrd.Doç.Dr.Osman Çolakoğlu ziyaret sırasında Kent Konseyi kuruluşu ve konsey meclis ile çalışma gruplarının oluşturulması konusunda bilgiler aktararak meslek örgütlerinden ve milli eğitime bağlı okullardan katılım için destek istedi. Kent Konseyinin yapacağı çalışmalar neticesinde Kuşadası’nda yaşayan halkın ve kurumların yerel yönetim karar mekanizmaları içinde yer bulacağını ve kurumlar ile halkın kararlar içinde pozitif katkısının olacağını söyleyen Çolakoğlu, meslek örgütlerinin ve okularımızın konsey içindeki meclis ve çalışma gruplarına katılımının önemi vurguladı. Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan konsey çalışmalarını destekleyeceklerini ve konuyu yönetimde gündeme aldıklarını ve oda komitelerine konuyu ilettiklerini belirterek ilgili meclis ve çalışma gruplarında yer alarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Esnaf Odası Başkanı Halit Şakar konsey çalışmalarının Kuşadası için önemini ifade ederek oda içinde fayda sağlayacak kişilerin tespitini yapıp yeralmalarını sağlayacaklarını belirtti. Şoförler Odası Başkanı Erol Soysal Kent Konseyini Kuşadası için önemli gördüklerini birçok konunun burada görüşülmesinin fayda getireceğini ve Konseye oda olarak katılım sağlayacaklarını ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Türkkan ise özellikle Konsey içindeki eğitim meclisi, çocuk meclisine gönüllü katılımların okullarımızdan sağlanabileceğini ve mevcut okullarımızda buna benzer katılımcı demokratik uygulamaların eğitim ortamında öğrenciler tarafından gerçekleştiğini söyleyerek konseye katılımları için gerekli desteğin sağlanacağını ve konunun okullara iletileceğini söyledi.

Bülten sonundaki formu doldurup bize ulaştırmanız yeterli...

Kuşadası Kent Konseyi Tel ve faks : 6181040 YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...

Sayfa 5


01 Aralık- 31 Aralık 2009

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 6

Kuşadası Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grupları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Konsey Meclis ve Çalışma gruplarına katılım sağlanması için Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Siyasi parti temsilciliklerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.. Kuşadası Kent Konseyi’nin meclis ve çalışma gruplarına başvurular devam ediyor. 29 Aralık 2009 Salı günü ADÜ Turizm İşlt.ve Otelcilik Y.O yeni binasında gerçekleşen toplantıya davet edilen sivil toplumörgütleri ve siyasi parti temsilcilerine Konsey Başkanı Osman Çolakoğlu Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kent Konseyi Başkanı toplantıya katılanlara meclislerin ve çalışma gruplarının oluşumu, konsey yönetmeliği hakkında ve çalışma şekli ile ilgili bilgiler verdi.Özellikle kent konseyine yoğun katılm beklediklerini belirten Çolakoğlu toplantıya katılan STK temsilcilerine yeni katılımlar için destek beklediklerini söyledi. Yoğun katılımın sergilendiği toplatıda, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin soruları cevaplandırılarak, toplantı sonrası meclis ve çalışma gruplarına yeni başvurular alındı. Bilgilendirme toplantısının çok faydalı olduğunu söyleyen Konsey Başkanı Çolakoğlu meclis ve çalışma gruplarına yoğun katılımın devamını istiyoruz dedi ve Kuşadası’nda yaşayan herkesi kentine katkıda bulunması için konseye davet etti.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI HER HAFTA YAPILIYOR. Kent Konseyi yönetmeliğine göre 02 Kasım 2009 tarihinde kurulan Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantılarına başladı.Kasım ayı içinde bir toplantı yapan kurul olağan toplatılarını her hafta salı günü saat 11.00'da yapacak.Yürütme Kurulu Konsey Başkanı Osman E.Çolakoğlu, Başkan yrd.Ümit Acar, Yazman Hüsnü Dörtyol, Üyeler Ömer Günel, Şükrü Güngör, Murat Saraç, Genel Sekreter Ekrem Çankırlı'dan oluşuyor.Kadın ve Gençlik meclisinin temsilcileri oluştuktan sonra iki meclisin başkanları da yürütme kuruluna katılacak. Aralık ayında yapılan toplantılarda hizmet binasının durumu ve meclislere, çalışma gruplarına temsilci tespiti için bütün kurumlara, sivil toplum örgütlerine, siyasi, parti temsilciliklerine yazı gönderildi ve halkımızın katılımı içinde duyurular yapıldı. Yürütme Kurulu 31 Aralık 2009 tarihine kadar olan başvuru sürecinden sonra meclislerin ve çalışma gruplarının son şeklini verecek; fakat başvurular devam edecek ve 2010 Ocak ayından itibaren konseyin çalışmaları tam anlamıyla başlamış olacak.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Aralık- 31 Aralık 2009

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 7

Katılımlarımız Travel Turkey Fuarında Kuşadası standının tanıtımına katıldık. Kuşadası'nın tanıtımı için Kuşadası Belediye'sinin hazırladığı Kuşadası standına ziyarette bulunduk. Kuşadası'nın turizm fuarlarında tanıtımı için Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan Kuşadası standı çalışmasını görmek ve verilen kokteyle katılmak üzere İzmir Travel Turkey fuarındaydık. Bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslar arası İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı ve Kuşadası standı yoğun ilgi gördü.

Üniversite'nin 35.yıldönümü kutlamasındaydık. Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun 35.yıldönümü nedeniyle verilen kutlama törenindeydik. Yeni binasına taşınan üniversitenin 35.yılı nedeniyle yapılan törende Yüksek Okul müdürü Yrd.Doç.Dr.Osman Çolakoğlu tarafından yapılan konuşmada üniversitenin eğitim hayatı, turizm sektörü ve Kuşadası için önemini belirterek üniversiteye katkı sağlayan kişilere plaket verdi.

Kuşadası Rotary Kulübü ve Kuşadası Belediye'sinin ortak gerçekleştirdiği Resif törenindeydik. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Rotary Kulüp Tarafından başlatılan Kuşadası Kaymakamlığı, Ege Üniversitesi, Setur Kuşadası Marina, Borusan Ve Akzo Nobel Firmaları İşbirliğiyle gerçekleşen Kuşadası Körfezi’nde Yapay Resif Uygulaması programı törenine Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç.Dr.Osman Çolakoğlu katıldı. Kuşadası Körfezi’nde balık neslinin tükenmesini önlemek ve balık neslinin artması amacıyla yapılan yapay resif uygulaması devam edecek.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Meclis ve Çalışma Grupları oluşturuldu ve yönetimleri seçildi.

Kuşadası Kent Konseyi Resmi internet sitesi yayında...

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 2

Ocak 2010

Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Kuşadası Kent Konseyi’nin olağan genel kurul toplantısı 21 Ocak 2010 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye meclis salonunda yapıldı. Genel kurul üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, Kuşadası Belediye Başkanı M.Esat Altungün ve Kuşadası Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur katıldı. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Osman Eralp Çolakoğlu, Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen ve Kuşadası Belediye Başkanı M.Esat Altungün genel kurul üyelerine hitaben birer konuşma yaptılar. Kent Konseyi Başkanı Çolakoğlu iki ay gibi kısa bir sürede Kent Konseyi bünyesinde 10 meclis, 6 çalışma grubu kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını ifade ederek genel kurula katılımın da yoğun olması nedeniyle geleceğe yönelik Kuşadası adına heyecanlandıklarını belirtti ve Kuşadası Kent Konseyi’nin bu katılımlarla oluşacak projeler, fikirler ve önerilerle kente önemli katkı sağlamasını ümit ettiklerini ifade etti. Kuşadası Kent Konseyi genel kurul gündem maddeleri gereği genel kurulda 2009 yılı bütçesinin ibrası, 2010 yılı tahmini bütçesi, meclis ve çalışma gruplarının düzenlenmesi, iç yönerge değişikliği konularının yanında genel kurul üyeliği talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından bazı derneklerin üyeliğe kabul dilekçeleri görüşüldü ve maddeler oylanarak genel kurul üyeleri tarafından kabul edildi. Her yıl Ocak ve Eylül ayında yasa gereği yapılması gereken genel kurul toplantısı çok önemli gündem maddeleri olması durumunda olağanüstü de herhangi bir zamanda toplanabilecek.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Ocak- 31 Ocak 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 9

Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları Belirlendi. Meclisler ve Çalışma Grupları Başkan, Başkan yardımcıları ve Yazmanlarını seçti … Kadın, Mahalle, Engelliler ve Gençlik Meclis Başkanları ve yönetimi seçiminden sonra diğer Meclis Başkanları yönetimleri ve çalışma grubu temsilcileri seçimi ile Kuşadası Kent Konseyi seçim süreci tamamlandı. Kuşadası Kent Konseyi’nin meclis ve çalışma gruplarına yapılan başvurular çerçevesinde kurulan meclis ve çalışma grupları gündemli ilk toplantılarını yapmaya başladı. Kurulan meclis ve çalışma grupları her üç ayda bir Kent Konseyi Yürütme Kuruluna faaliyeleri ile ilgili rapor sunacaklar.Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Belediyeye sunacak ve uygulamayı izleyecek.Kent Konseyi Başkanı Osman Eralp Çolakoğlu seçimleri tamamlanan meclis ve çalışma gruplarının yeni yönetimlerine başarılar diledi.

Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr.Osman Eralp Çolakoğlu

Meclis ve çalışma gruplarının kendi aralarında yaptıkları seçim sonuçlarına göre kurulan 10 Meclis ve 6 Çalışma grubunun yönetimi şöyle; Kadın Meclisi Başkanı: Belma Özgün Başkan Yrd: Nermin Damgacı Yazman : Gözde Gür Gençlik Meclisi Başkanı : Emre Fazlılar Başkan Yrd: Erşan Aygül Yazman : Rahmi Gülmez Çocuk Meclisi Başkanı : Selim Şahan Keklik Başkan Yrd: Ayşehan Oral Yazman : Aytap Korkmaz Engelliler Meclisi Başkanı : Banu Özay Başkan Yrd: Zahide Atınç Yazman : Evrim Bademci Mahalle Meclisi Başkanı : Nimet Dede Başkan Yrd: Saime Aslantaş Yazman : Seher Öztekin Turizm Meclisi Başkanı : Ali Ergül Başkan Yrd: Nesrin bademci Yazman : Gözde Gür Sağlık Meclisi Başkanı : Dr.Canan Gülbayrak Başkan Yrd: Süleyman Arslantürk Yazman : Sibel Yıldız Denizcilik Meclisi Başkanı : Yaşar Karabacak Başkan Yrd: Çağlar Altuntaş Yazman : Behzat Kumbasar Kentsel Gelişim ve Yenilenme Meclisi Başkanı : Şefik Sözer Başkan Yrd: Cumhur Ulusoy Yazman : Günay Altınok Yabancılar ve Kıdemli Hemşehriler Meclisi Başkanı : Yrd.Doç.Dr.Battal Oğuz Başkan Yrd: Mark Davies Yazman : Özlem Önemli

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Ocak- 31 Ocak 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 10

Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları Belirlendi. Meclisler ve Çalışma Grupları Başkan, Başkan yardımcıları ve Yazmanlarını seçti … Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi : Dr.Özgür Bal Kent Tarihi Çalışma Grubu Temsilcisi : Şenol Eskin Eğitim Çalışma Grubu Temsilcisi : Nilgün Tuncay Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Temsilcisi : Ahmet Gündüz Tüketici Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi : Mustafa Dinçoğlu Proje Çalışma Grubu Temsilcisi : Yrd.Doç.Dr.Şenol Çavuş

Konsey Meclis ve Çalışma gruplarına katılımın sağlanması için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Kuşadası Temsilciliği üyelerine bilgilendirme yapıldı.. Kuşadası Kent Konseyi’nin meclis ve çalışma gruplarına başvurular devam ediyor. SMMM Kuşadası Temsilciliği üyelerine 06 Ocak 2010 tarihinde Ticaret Odası meclis salonunda bigilendirme yapıldı.SMMM Kuşadası Temsilcisi Feridun Uzun'un daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Çankırlı Kuşadası'nda faaliyet gösteren muhasebeci ve mali müşavirlere Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorulan soruları cevaplandırdı.

Başvurularınız Başvurularınız Kuşadası KuşadasıKent KentKonseyi Konseyi

Türkme Mah.Candan Tarhan Bul. Türkme Mah.Candan Tarhan Bul. Hüseyin Reis sk.No: 21 Kuşadası Hüseyin Reis sk.No: 21 Kuşadası

Tel Tel: :6181040 6181040Faks Faks: :6181752 6181752 http://www.kusadasikentkonseyi.org http://www.kusadasikentkonseyi.org Başvuru formunu Başvuru formunu

bize ulaştırmanız yeterli... bize ulaştırmanız yeterli...

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Ocak- 31Ocak 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 11

Resmi internet sitesi www.kusadasikentkonseyi.org yayında... Kent Konseyi Meclis ve Çalışma gruplarının proje ve görüşleri ile toplantılarının takip edileceği internet sitesi son aşamasına geldi. Tasarımı biten websitesi, içerik bilgilerinin ve yaklaşık iki aydır devam eden aktivitelerin sisteme girilmesiyle son halini almış olacak.İletişimi arttırmaya yönelik websitesinin yanında toplu email programı ve sms programını da faaliyete geçiren Kent Konseyi bütün hemşehirlerimize ulaşmaya çalışacak.

Gönüllü Başvuru yapılabilecek başlıklar Çalışma Grupları 1.Kriz Yönetimi çalışma grubu, 2.Kent Tarihi çalışma grubu, 3.Kültür ve Sanat çalışma grubu, 4.Proje çalışma grubu, 5.Tüketici Hakları çalışma grubu, 6. Eğitim çalışma grubu, 7.Spor çalışma grubu,( Yeni ) 8.Çevre ve Doğa çalışma grubu, ( Yeni )

KUŞADASI KENT KONSEYİ GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU T.C. Kimlik Numaranız

EK : 1

Adınız Soyadınız Mesleğiniz E-Posta Adresiniz İş Telefonunuz Ev Telefonunuz Cep Telefonunuz Doğum Tarihiniz (gg/aa/yyyy)

MECLİSLER 1.Gençlik Meclisi, 2.Kadın Meclisi, 3.Çocuk Meclisi, 4.Engelliler Meclisi, 5.Mahalle Meclisi, 6.Yabancılar Meclisi, 7.Kıdemli Hemşehriler Meclisi, 8.Sağlık Meclisi, 9.Denizcilik Meclisi, 10.Turizm Meclisi, 11.Kentsel Gelişim ve Yenilenme Meclisi.

Katılmak istediğiniz MECLİS ve/veya ÇALIŞMA GRUBU Çalışma Grupları 1.Kriz Yönetimi çalışma grubu, 2.Kent Tarihi çalışma grubu, 3.Kültür ve Sanat çalışma grubu, 4.Proje çalışma grubu, 5.Tüketici Hakları çalışma grubu, 6.Denizcilik çalışma grubu, 7.Sağlık çalışma grubu, 8. Eğitim çalışma grubu, 9. Turizm çalışma grubu, 10. Kentsel Gelişim ve Yenilenme çalışma grubu

MECLİSLER 1.Gençlik Meclisi, 2.Kadın Meclisi, 3.Çocuk Meclisi, 4.Engelliler Meclisi, 5.Mahalle Meclisi, 6.Yabancılar Meclisi, 7.Kıdemli Hemşehriler (Yaşlılar) Meclisi, 8.Sağlık Meclisi, 9.Denizcilik Meclisi, 10.Turizm Meclisi, 11.Kentsel Gelişim ve Yenilenme Meclisi.

AD SOYAD / varsa KAŞE /TARİH/ İMZA

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Türkiye Kent Konseyleri toplantısı yapıldı.

Genel Kurul kararına göre Spor ; Çevre ve Doğa Çalışma grubu kuruluyor...

Heyalan Konusu Kent Konseyi gündeminde.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 3

Şubat 2010

Türkiye Kent Konseyleri ilk toplantısını yaptı. “TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BURSA'DA BULUŞUYOR” Kuşadası Kent Konseyi olarak 13 Şubat 2010 Cumartesi günü Bursa Merinos Kongre Merkezi, Bursa Kent Konseyi binasında yapılan Türkiye Kent Konseyleri Bursa Buluşması başlıklı toplantıdaydık. Toplantıya Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Osman E.Çolakoğlu ve Genel Sekreter Ekrem Çankırlı katıldı. Bursa Kent Konseyi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlendiği ve 42 ilin kent konseyi temsilcilerinin katıldığı ‘Kent Konseyleri Buluşması’nda, Kent konseylerinin işlev ve sorumlulukları da tartışmaya açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; Prof. Dr.Ali Yaşar Sarubay, Kamusal alan tanımını yaptı ve Kamusal alanın resmi olan Kurumsal alan olmadığını tam tersi ilgililerin birbiriyle dayanışma içinde oldukları bir iletişim ağı olduğunu belirtti. Prof.Dr.İlhan Tekeli ise Kamusal alanın yerel yönetimle bağlantısını ve önemi anlattığı sunumunda İktidar olmanın oydaşmacı yapıya sahip olmak anlamına geldiğini ve güç kullanımı olmadığını vurguladı. Yerelin oluşması için önce 'YER' olması gerekir diyen Tekeli, YER; Çevre şartları ve Sosyal konumuyla nesne, insan vb. faktörlerin öğrenerek devamlılığını sağladığı bir mekanizmadır.Yerel'de mutlaka kamusal alan oluşması gerekir.Demokrasinin oluşması için YEREL önemlidir.diye belirtti.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Şubat - 28 Şubat 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 13

Türkiye Kent Konseyleri ilk toplantısını yaptı. Birinci sayfadaki yazının devamı....

UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Sadun Emrealp’in başkanlığındaki oturumda söz alan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ise konuşmasında şu an ki Belediye Meclisinde eski başkanlar olarak onursal üye olduklarını ve mecliste kürsüleri olduğunu söyledi. 1994 yılında Türkiye'de ilk olarak YG 21 ile başlayarak Kent Konseyi'nin Bursa'da kurulduğunu ve projenin tamamen Türkiye'ye özgü bir oluşum olduğunu belirtti. Merkez Valisi Kayhan Kavas Kent Konseylerine Mahalli İdareler Genel Müdürü iken hazırlanan bir yönetmelikle başladıklarını bu konuda çalıştıklarını Kent Konseylerinin bölgelerinde çok iyi tanımlanmaları ve algılanmaları gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Süleyman Elban ise Kent Konseylerinin oluşması için ve kent konseyi kurulan bölgelerde bilgilendirme toplantıları yaptıklarını yeni çıkan yönetmelikle belli bir noktaya gelindiğini açıkladı.Özellikle Kent Konseyi kurulan bölgelerden çok çeşitli sorular geldiğini de söyleyen Elban özellikle bütçe konusunda sık sorular olduğunu Yönetmelik 16.maddeye göre Belediyenin iki yöntem uygulayabileceğini söyledi. Birinci yöntemde mevcut bütçenin uygun fasıllarından belediyenin giderleri karşılayabileceği ikinci olarakta eğer belediye ayrı bir yerde takip etmek istiyorsa Bütçesinde Proje Başlığında 4.düzey fonksiyon sınıflandırmada Kent Konseyi olarak yer açalabileceğini belirtti.

Meclis ve Çalışma Grupları toplantılarını düzenli olarak yapıyorlar... Meclis ve Çalışma grupları yoğun bir şekilde toplanıyor ve oluşturdukları gündem maddeleriyle kendilerine göre kentin ihtiyaçlarını, önerilerini kapsayan görüşlerini demokratik bir ortamda dile getiriyorlar. Gönüllülük esasına göre bütün hemşehrilerimizin katılımına açık olan meclis ve çalışma gruplarımız daha iyi bir Kuşadası için destek olmaya çalışıyorlar.

UNDP Demokratik Yönetim Programlama Müdürü Leyla Şen'de yerel demokratikleşmenin önemini vurguladı. Bugünü ve yarını şekillendirebileceğimiz en önemli kurumun Kent Konseyleri olduğunu belirtti. Habitat için Gençlik Derneği Genel Başkanı Sezai Hazır’ın başkanlığında, “Üç Kent, Üç Kent Konseyi: Uygulamalardan Örnekler” başlığı altında ki oturumda; Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri, Yalova Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterinin kendioluşumlarını anlattıkları sunumla beraber son gündem maddesi olarak Türkiye'deki Kent Konseyleri'nin Birlik olması konusu tartışıldı ve bu altyapının oluşturulması için İl Kent Konseylerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu konunun altyapısını belirleyip bir daha ki toplantıda tekrar görüşülmesi için rapor hazırlayacak.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Şubat- 28 Şubat 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 14

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Meclisleri ve Çalışma Grupları toplantıları... Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çalışma Grupları Kuşadası için çalışıyor … Yürütme Kurulu heyalan konusunda bilgi aldı ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu kapsamında Heyet Oluşturuluyor. Belediye Meclis Üyesi İmar Komisyonu Başkanı Jeoloji Müh.Leziz Uyanık’ın şehrin belli bölgelerinde yaşanan heyelan hakkında bilgilendirmesinde; Sayın Uyanık, 07-08 Şubat 2010 tarihinde aşırı yağış alan kentin belli bölgelerinde toprağın suya doyması nedeniyle heyelan başladığı ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.13 Şubat itibariyle 9 Eylül Üniversitesinin bölgede inceleme başlattığını ve jeofizik çalışmaların da başlatıldığını söyledi.Heyelan bölgelerinde 2-3 metre yarıklar oluştuğunu, bazı bölgelerde 12 m bazı yerlerde 4 m derinlikte heyelan olduğu ve İtfaiye tarafından su boşaltma çalışmaları yapıldığını, güçlendirme çalışmalarının da başlatıldığını ifade etti. Haritacıların çalıştığını fakat yoğun yağışların ortamı olumsuz etkilediğini belirtti. Jeolojik etütlerin başlayacağını 14 Şubat itibariyle Üniversitenin raporunun kendilerine ulaştığı söyledi.Kayan bölgelerde ilk metrelerde kil tabakasının olduğunu ve önlerinde 6 aylık bir sürecin bulunduğu belirtti.23 Şubatta Afet ve Acil durum raporunun da kendilerine ulaştığını, raporda; doğal afet olmadığı suni sebeplerden dolayı olayın olduğu ifade edilmiştir. dendi.Özellikle Tuntaş Marina apartmanlarının bulunduğu sitenin havuzunda su kaçağı olmasının , drenaj sisteminin olmamasının önemli etkenlerden biri veya birkaçı olduğu büyük ihtimalle sonucun insan hatası ve tedbirsizlik olarak çıkacağını söyledi.Konsey Başkanı Osman Çolakoğlu’nun kentte benzer durumlarda heyelan olan yer var mı? Sorusuna; riskli olan yerlerin olduğunu söyleyen Leziz Uyanık “yeni binalarda drenaj sistemi kural olmalı ve mevcutlar için önlemler alınmalı” dedi. Mimarlar Odası Başkanı ve Konsey Başkan yard. Ümit Acar ise J2 alanlarda 2-3 defa düşünülmesi gerektiğini emsal aynı kalıp binaların yayılması gerektiğini buna göre kat sınırlaması ile müdahale edilebileceğini ve ileriye yönelik tedbirler alınabileceğini söyledi. Kent Konseyi olarak bu konuda Belediye’yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İmar Komisyonu Başkanı Jeoloji Müh.Leziz Uyanık’ın da bulunduğu bir çalışma yapılmasına ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu başkanı Ahmet Gündüz ile görüşülüp konunun detaylandırılmasına ve Kriz Yönetimi çalışma grubunun önlemler ve öneriler için hazırlık yapmasına oybirliğiyle karar verildi. Bu çerçevede Mimarlar odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Belediye İmar İşlerinden ve Denizcilik meclisinden heyete temsilci talep edildi.

Gönüllü ol !... Kuşadası Kent Konseyi Tel : 6181040 Faks : 6181752

Meclis ve Çalışma Grupları toplantıları düzenli olarak yapıyorlar... Denizcilik Meclisi Üyelerini Görevlendirdi. Görevlendirmeye göre aşağıda ismi yazılan üyeler belirlenen konularda çalışmalar yapıp meclise sunacaklar. KIYI YAPILARI Gürbüz Uzun Şeref Bademci Ahmet Susam Nadir Hekimoğlu Ahmet Azbazdar Evrim Bademci Özgür Bil DENİZ TURİZMİ Gürbüz Uzun Çağlar Altuntaş Gültekin Şimşek Ahmet Bademci, Aziz Güngör Tağmaç Saraçoğlu Kubilay Akgür SU ÜRÜNLERİ-Balıkçılık Ahmet Susam Ahmet Bademci Sami Erçelik Ahmet Duyar AMATÖR DENİZCİLİK Behzat Kumbasar Ahmet Azbazdar Özgür Bil Giray Gündem Çağlar Altuntaş DENİZ-ÇEVRE VE EĞİTİM Gültekin Şimşek Çağlar Altuntaş Güray Akyüz Ahmet Bademci İbrahim Ulaş Savden Şeref Bademci Behzat Kumbasar

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Şubat- 28 Şubat 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Meclisleri ve Çalışma Grupları toplantıları... Meclisler ve Çalışma Grupları Kuşadası için çalışıyor … Turizm Meclisi Nisan ayında yapılacak Turizm Haftası için değerlendirilmek üzere önerilerini iletti. Kent Konseyi Turizm Meclisi tarafından hazırlanan Turizm haftası programı Kent Konseyi Yürütme Kurulana iletildi. Yürütme Kurulunda görüşülen taslak program Kuşadası Kaymakamlığı Turizm haftası Düzenleme Komitesine üst yazıyla değerlendirilmesi için iletildi.

Sağlık Meclisi Mart ayında Sağlıklı Şehirler Paneli düzenlenmesi için önerilerini iletti. Kent Konseyi Sağlık meclisi tarafından hazırlanan Sağlıklı Şehirler paneli programı Kent Konseyi Yürütme Kurulana iletildi. Yürütme Kurulunda görüşülen taslak program Kuşadasında yapılmak üzere aktivite programına dahil edildi. Ve 09 mart 2010 tarihinde yapılması için karar alındı.

Kadın Meclisi Mart ayında yapılacak Dünya Kadınlar Günü kutlamaları programını iletti. Kent Konseyi Kadın meclisi tarafından hazırlanan Dünya Kadınlar günü programı Kent Konseyi Yürütme Kurulana iletildi. Yürütme Kurulunda görüşülen taslak programın 08 Mart 2010 tarihinde yapılması için karar alındı.

Gençlik Meclisi, UGP Ulusal Gençlik Parlamentosu üyeliği için çalışmalarına başladı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi yoğun bir şekilde gençlik parlamentosuna katılmanın gereklerini yerine getiriyor.İlk etapta kendi iç yönergesini hazırlama çalışmalarında olan meclis aynı zamanda Ulusal Gençlik Parlamentosu Eskişehir Su Zirvesi ve Aliağa Ege buluşması toplantılarına da katıdı. Toplantılarda Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisini, Başkanı Emre Fazlılar, Başkan Yardımcısı Erşan Aygül ve Üye Çiğdem Kapukaya temsil etti.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...

Sayfa 15


01 Şubat- 28 Şubat 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 16

Kent Konseyi Gençlik meclisi Ulusal toplantılarda ... Gençlik Meclisi Ulusal toplantılarda Kuşadası'nın gençlerini temsil ediyor.… Kuşadası Kent Konseyi GENÇLİK MECLİSİ'nin katıldığı toplantılar VE aktiviteler.... 28-31 OCAK 2010 ESKİŞEHİR SU ZİRVESİ Eskişehir, Odun Pazarı Evlerinde düzenlenen ve Türkiye Ulusal Ajansı Eylem 5.1.’i kapsayan 4 günlük seminere Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi adına, Erşan AYGÜL Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı olarak katılım göstermiştir. Toplantının ana başlığı, “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Çevremize Etkileri” olup bu kapsam ve düşüncede gelecekte karşılaşılabilecek şehirsel su ve çevre problemleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in katılımının yanı sıra bir çok Profesör ve İş adamı da toplantıya katılmıştır. ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU EGE BÖLGE BULUŞMASI 26-27-28 MART 2010 ALİAĞA-İZMİR Aliağa'da düzenlenen Ege Buluşması toplantısına 17 Kent Konseyi Gençlik Meclisi katıldı.Gençlik Meclislerini tanıştırmaya yönelik ve Gençlik Meclislerinin ortak konularında görüşmelerin yapıldığı toplantı çok verimli geçti. Aliağa Kent Konseyi'nin misafirperverliğinde gerçekleşen program Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ve protokol ziyaretleri ile tamamlandı.

18-19 Şubat 2010 Kan bağışı Gençlik Meclisi Kuşadası Emekli Öğretmenler Derneğinde Türk Kızılayı'nın düzenlediği Kan Bağışı kampanyasına katıldı.Kampanyanın açılışına Gençlik Meclisi Başkanı Emre Fazlılar ve Gençlik Meclisi üyesi Kuşadası Su Altı Derneği Başkanı S.Tağmaç Saraçoğlu katıldı.

Gençlik meclisi ve ADÜ öğrencileri Engelliler Köyü ziyareti. 19 Şubat 2010 tarihinde Gençlik Meclisi ve ADÜ öğrencileri Kuşadası Engelliler Köyününü ziyaret etti.Engelli hemşehrilerimizle tanıştılar ve aktivitelerini gözlemlediler.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


Kirazlı Köy 'de yapılan kömür madeni arama çalışmaları turizm kenti Kuşadası için tehlike...

Sağlıklı Şehir olmak için yapılan panelle ilk adım atıldı.

Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 4

Mart 2010

Kuşadası, Sağlıklı Şehir olmak için yapılan panelle ilk adımı attı. Sağlıklı Şehirler ve Kuşadası Paneli düzenledik. Kuşadası Kent Konseyi Sağlık meclisinin altyapısını hazırlayarak önerdiği Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Kuşadası Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen SAĞLIKLI ŞEHİRLER VE KUŞADASI PANELİ ile sağlıklı şehirler kapsamına girebilmek için ilk adım atıldı. DSÖ Sağlıklı Şehirler Birliği Aydın Koordinatörü Doç. Dr. Emine Didem Evci panelist olarak katıldığı Panelde Dünya Sağlık Örgütünün Sağlıklı Şehirler kapsamına girebilmesi için Kuşadası’nın yapmakla zorunlu olduğu kurallar hakkında bilgi verdi. “Sağlıklı Kentler ve Kuşadası” konulu paneli Kent Konseyi Başkanı, Yrd. Doç.Dr. Osman Eralp Çolakoğlu yönetti. Atınç Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sağlıklı Şehirler Birliği Aydın Koordinatörü Doç. Dr. Emine Didem Evci, Kent Konseyi Sağlık meclisi Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Canan Gülbayrak, Sosyolog Zeynep Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Kent Konseyi Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Osman Çolakoğlu’nın açılış konuşmasının ardından başlayan panelde barkovizyon eşliğinde ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Sağlıklı Şehirler Birliği Aydın Koordinatörü Doç. Dr. Emine Didem Evci, “sağlıklı şehir” kavramını ve üyelik şartlarını anlattı. Proje aşamasının tamamlanmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü’ne başvuru yapılacağını kaydeden Doç. Dr. Evci, kapsamlı bir Kuşadası profili çıkarılarak hazırlanacak projenin kabul edilmesi halinde, gerekli fonların sağlanmasının ardından da uygulanacağını söyledi. Projenin gerçekleşmesi ve Kuşadası’nın “sağlıklı şehir” olması ile sağlanacak en önemli faydanın yaşanabilir bir Kuşadası için basamak olarak tanımlayan Evci, ayrıca sağlıklı şehir imajının Kuşadası’na büyük prestij kazandıracağını söyledi. Evci ayrıca dünyada şu an 99 şehrin sağlıklı şehir olduğunu sözlerine ekledi. Uzman Dr. Canan Gülbayrak ise projenin Kuşadası’nın sağlık profili boyutunu irdeleyerek, gerekliliğini anlattı. “Sağlıklı Şehir Kuşadası” projesi için hazırlanacak kent profilini sosyolojik olarak değerlendiren Sosyolog Zeynep Yılmaz ise projenin Kuşadası açısından gerekliliğini anlattı.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Mart - 31 Mart 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 18

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Kirazlı ve Yayla Köy muhtarlarını ziyaret etti.... Kömür madeni arama çalışmalarının yapıldığı sondaj noktalarında incelemeler yapıldı. Kirazlı Köyü ve Yayla Köyü sınırında kömür madeni aramak için 6 işletmeye maden arama izni verilmesi Kirazlı ve Yayla köylülerini tedirgin etti. Şubat ayı içinde Kirazlı köyü muhtarını ziyaret eden Kent Konseyi yürütme kurulu, 6 Mart 2010 Cumartesi günü tekrar maden arama alanına giderek; Kirazlı ve Yayla Köyü muhtarları,Kent Konseyi Başkanı Osman E. Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri beraberinde Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat ile incelemelerde bulundu. Zeytinlik ve ormanlık alanda sondaj çalışmaları yapan Söke / GM Madencilik firmasının 4 ayrı noktada aramalarını sürdürdürdüğü görüldü. Sondaj çalışmalarının Katı Atık Depolama yolu çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alandaki Kirazlı- Yayla- Kuşadası üçgeninde sürdürülmesi üzerine Kirazlı’lılar, sondaj çalışmalarını dikkatle izlemeye aldılar.Kirazlı ve Yayla Köylü’ler; “Maden arama çalışmaları 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa’ya aykırıdır. Yasaya göre zeytinliklere 3 kilometre yakın bölgelerde zeytinyağı fabrikası dışındaki oluşumlara izin verilmediği bilinmektedir” dediler. Köy Muhtarları ve Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği; “maden arama çalışmalarının yasal olmadığı gerekçesiyle, gerekli belgeleri elde ettikten sonra maden arama çalışmalarının iptali için en kısa zamanda yürütmeyi durdurma davası açacağız” dediler. Bu görüşmeler çerçevesinde ;

Kent Konseyi Başkanı Kirazlı köyü çevresinde yapılan maden arama çalışmalarını durdurulması için Aydın Valiliğine yazı yazdı. Kent Konseyi Başkanı'nın Valilik makamına yazdığı yazı şöyle; Kirazlı Köy ve Yayla Köy çevresinde yapılan maden arama çalışmaları hakkında basında uzun zamandır haberler çıkmaktadır. Bu çerçevede Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulunda konu görüşülmüş ve ilgili köylerin muhtarları ile sondaj yapılan yerler ziyaret edilerek bilgi alınmıştır. Sondaj yapılan alanlarda birçok ağaç fidanı kesildiği görülmüştür. Toprak zeminler sondaj çalışmaları nedeniyle kötü durumda olup sondaj sırasında bilinmeyen bazı kimyasallar kullanılmakta ve çıkan malzemeler çevreyi kirletmektedir. Özellikle sondaj yapılan bölgelerin Kuşadası’nın en güzel doğal ve organik tarım yapılan alanları olması nedeniyle kentimizin geleceğine yapılacak büyük olumsuzluk ve turizm bölgesi olan ilçemizin gelişme süreci içinde çevresel anlamda negatif etkiler yaratacağını düşünmekteyiz. Bilindiği üzere Kirazlı Köyü ile Yayla Köy çevresi Kuşadası’nda doğal alan olarak kalan nadir bölgelerden biridir.Aynı zamanda organik tarım ve turizmden gelirini sağlamaktadır. Ayrıca Kuşadası ilçesi, Kirazlı köyü çevresindeki kaynak sularından içme suyunun yüzde otuzunu karşılamaktadır. Yaptığımız incelemelerde arama çalışmaları yapılan bölgelerde köy halkı tarafından 28.000 adet çam ağacı dikildiği ve bazı bölgelerin sit alanı olduğu da tespit edilmiştir.Doğa harikası ve korunmaya muhtaç bu alanların maden aramaları vb. konularda yapılacak olumsuz yaklaşımlarla yok edilme riskinin yüksek olması nedeniyle konuya hassasiyetle Yaklaşmaktayız. Sondaj firmalarının çalışanlarıyla yaptığımız görüşmelerde kömür madeni arama için gerekli izinlerin Ankara’dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından verildiği söylenmekte ve çevre şartları göz ardı edilerek sondajlar devam etmektedir. Ve dört bölgede daha sondaj yapılacağı söylenmektedir. Kuşadası Kent Konseyi olarak Kuşadalı hemşehrilerimiz adına ivedi olarak maden arama çalışmalarının ilgili bölgelerde durdurulmasını, sondaj ruhsatlarının iptal edilmesini, organik tarım alanları ve turizm bölgesi olan Kuşadasında bundan sonra planlanmış ve/veya planlanacak benzer maden arama çalışmalarının ilçemiz sınırları içinde yaptırılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, gereğini ve bilgilerinizi arz ederiz.” Saygılarımızla Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Yrd.Doç.Dr.Osman Eralp Çolakoğlu Kuşadası Kent Konseyi Başkanı

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Mart - 31 Mart 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 19

KENT KONSEYİ BAŞKANI VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI M.ESAT ALTUNGÜN'Ü ZİYARET ETTİ. Kent Konseyi Başkanı Osman Eralp Çolakoğlu ve Yürütme Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı M.Esat Altungün'ü ziyaret etti.30 mart 2010 saat 12.30'da Kuşadası Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Kent Konseyi Başkanı Osman Eralp Çolakoğlu Kent Konseyi'nin 5 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Başkan ve Yürütme Kurulu, Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün’den sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı. Kent Konseyi Başkanı Çolakoğlu ve Yönetimi, sorunların çözümü için Kentte gündeme gelecek her konuda ortak akıl çerçevesinde destek olmaya devam edeceklerini açıkladı. Faaliyete geçtiği günden itibaren gerek çatısı altında kurulan meclisler ve çalışma gruplarının yürüttüğü çalışmalar, gerekse kentle ilgili ürettiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu, Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün’ü makamında ziyaretinden sonra yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Kent Konseyi Yürütme Kurulu, daha sonra belediyenin sezon hazırlıklarını yerinde incelemek için Başkan Altungün ile birlikte şehir turuna çıktı. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Çolakoğlu, belediyenin hayata geçirdiği tüm olumlu çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için bilgi vermenin de görevleri olduğunu söyledi. Kent Konseyi olarak kurumsal anlamda bazı ihtiyaçları bulunduğunu ve karşılanmasını isteyen Çolakoğlu, “Kent demokrasisi ve kentlilik bilincinin gelişmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde, Kuşadası için belediye yönetimine çok önemli önerilerimiz olacaktır. Çalışmalarımızı daha verimle yürütebilmemiz için sekreterya için personel, bina tefrişatı, binanın çevre düzeni gibi bazı ihtiyaçların karşılanmasını istiyoruz” dedi. Kent Konseyinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını açıklayan Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün ise belediye yönetimi olarak Kent Konseyi ile daha koordineli şekilde çalışmak istediklerini ifade etti. Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirebilmek için ortak hedefe ancak birlikte çalışarak ulaşabileceklerinin altını çizen Altungün, Kent Konseyi’ne yaz sezonu hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

GENÇLİK MECLİSİ E-KAPASİTE HAFTASI NEDENİYLE KUŞADASI BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ. Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Fazlılar ve meclis üyesi gençler Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün’ü ziyaret ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Altungün; Kuşadası Belediyesinde e-belediyecilik uygulandığını, bu sayede Kuşadası’nda binlerce mülk edinmiş yabancı hemşehrilerimize hizmet verdiklerini anlattı. Su faturası, çevre temizlik ve emlak vergilerini yurt dışında kredi kartları ile e-belediyecilik kanalıyla zamanında ödeyebildiklerini, bu şekilde gecikme faizi uygulanmadan vatandaşların haklarının korunduğunu vurgulayan Başkan Altungün ; belediyeye gelen yaşlı insanların ya da sıra beklemek istemeyen insanların kentli serviste sıra beklemeden kredi kartları ile e-belediyecilik ile ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti. Başkan Altungün ayrıca www.kusadasi.bel.tr sitesi üzerinden vatandaşların sicil numaraları ile girip belediyeye ödenmesi gereken borcunun tamamını görebildiğini söyledi. Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Fazlılar ise 1- 5 Mart tarihleri arasında kutlanan E-Kapasite haftası hakkında şunları söyledi: “Bilişim Her Yerde” sloganıyla kutladığımız E-Kapasite Haftası’nın ulusal zirve sonrasında kentlerimize dönmesinin öneminin bilinciyle herkesin internet erişiminin sağlanması için, ifade özgürlüğü ve online örgütlenme hakkı için, kadın ve erkeklerin eşit bilgiye erişim hakkı için, teknolojik gelişmelere katılım için, çok yönlü, demokratik, şeffaf yönetim için, bütün çıktılarımızı bir araya getireceğimiz Yerel E-Kapasite Geliştirme Zirvelerimizle ; hepimizin E-Kapasite Haftası kutlu olsun” dedi. Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri daha sonra Belediyenin Bilgi İşlem Merkezini de ziyaret ederek bilgi aldı.

Karşılıklı alınan karar gereği de Mayıs ayından itibaren Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi Başkanlığı olarak toplantılar yapılacak ve her ay düzenli olarak yapılacak toplantılarda karşılıklı bilgi aktarımında bulunulacak.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Kirazlı Köy 'de yapılan maden arama çalışmaları Aydın Valiliği tarafından durduruldu.

Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Kuşadası heyelan raporu hazır.

Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grupları 3 aylık raporlarını sundu.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 5

Nisan 2010

Kuşadası KİRAZLI KÖYÜ'nde yapılan maden arama çalışmaları Aydın Valiliği tarafından durduruldu. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç.Dr. Osman Çolakoğlu ve Yürütme Kurulu üyelerinin Kirazlı Köy ve Yayla Köy muhtarlarına yaptıkları ziyaretler çerçevesinde bölgedeki maden arama, sondaj çalışmaları ve açılan kuyular muhtarlarla incelenmiş ve muhtarlardan konuyla ilgili bilgi alınmıştı.Turizm bölgesi olan Kuşadası için bu durumun ileriye yönelik sakıncalar yaratacağı da belirtilmişti. Bu bilgiler ışığında Kent Konseyi yürütme Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde maden arama çalışmalarının durdurulması için Aydın Valiliğine yazı yazılmasına karar verilmişti. Aydın Valiliğinden gelen cevap yazısında Çevresel Denetim tutanağının düzenlendiği ve ilgili yönetmelik çerçevesinde maden arama çalışmalarının durdurulduğu belirtilmiştir.

Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu'nun HEYELAN RAPORU hazır. Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcilikleri görüşlerini sundular. Kuşadası'nda Şubat ayında yaşanan heylandan sonra Kent Konseyi Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın ortak hazırladıkları Kuşadası'nda yapılması gerekenlerle ilgili rapor hazırlandı.Heyetin hazırladığı rapor Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülüp Belediye Başkanlığına sunulacak.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Nisan – 30 Nisan 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 21

Sağlık Meclisi'nden Gönüllü Gıda Müfettişliği... Adaylara verilen eğitimden sonra Gönüllü Gıda Müfettişliği uygulaması başlıyor… Kuşadası Kent Konseyi Sağlık Meclisinin hazırladığı proje çalışmaları neticesinde Kuşadası Kent Konseyi desteğiyle Aydın Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ve Kuşadası Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğünün verdiği Gönüllü Gıda Müfettişliği eğitimi 19 Nisan 2010 Pazartesi ticaret odası meclis salonunda yapıldı. İki gün süren eğitimin diğer gününde uygulamalı eğitim yapıldıktan sonra sınavla gönüllü gıda müfettişi adaylarına sertifikaları verilecek ve belirlenecek gönüllü gıda müfettişleri yakında çalışmalarına başlayacak. T.C. Aydın Valiliği Gönüllü Gıda Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönergesi kapsamında çalışacak GÖNÜLLÜ MÜFETTİŞLER; gıda üretim yerleri, satış ve toplu tüketim yerlerinde görülen asgari teknik ve hijyenik şartların bozukluğu ile üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinde tespit edilen bozulmuş, küflenmiş, son tüketim tarihi geçmiş vb. olumsuzluklar ile varsa örnek teşkil edecek olumlu durumları GIDA EYLEM KURULU BÜROSU'na bildirecekler. Bildirimden sonra Tarım Müdürlükleri, Belediyeler, Özel İdare Müdürlükleri ilgili kurumlar hakkında işlem yapabilecekler. Aydın İli kapsamında ilk defa Kuşadası'nda başlayan eğitim ve sertifika süreci ülkemizde de uygulanmaya yeni başlandı. Ayrıca yine bu uygulama ve denetlemeler çerçevesinde kendine güvenen işletmeler müracatları ile devamında belli aşamaları başardıkları taktirde BEYAZ İNCİ adı altında ayrı bir derecelendirmeye girecek ve örnek bir işletme olarak kendilerini ifade edebilecekler.

Kent Konseyi Meclis ve Çalışma gruplarının proje ve görüşleri ile toplantılarının takip edileceği internet sitesi yayında. Tasarımı biten websitesi, içerik bilgilerinin ve devam eden aktivitelerin sisteme girilmesiyle son halini almış GÜNCEL durumdadır. İletişimi arttırmaya yönelik websitesinin yanında toplu email programı ve sms programını da faaliyete geçiren Kent Konseyi bütün hemşehirlerimize ulaşmaya çalışacak.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Nisan – 30 Nisan 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 22

UGP E-KAPASITE GELISTIRME ZIRVESI 09-10 MART 2010 ANKARA DEDEMAN HOTELI E-kapasite gelistirme zirvesi 09-10 Mart 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde 81 ilin genclik meclislerinde toplam 130 genclik meclisinin temsilcisinin katilimi ile gerceklestirildi. Kuşadası Kent Konseyi GENÇLİK MECLİSİ, Gençlik Meclisi üyesi Zümrüt Karakafaoğlu E-Kapasite Geliştirme Zirvesinde Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisini temsil etti. 08 Mart tarihinde otele girişler yapıldı, tanışma toplantısının ardından akşam yemeğine geçildi yolculukları uzun gecen arkadaşlarımızın istirahatları için program erken bitirildi. 09 Mart günü Açılış Konuşmaları Binali Yıldırım – T.C. Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanı; Prof. Mustafa Balcı – AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi; Ali Sabancı – TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı; açılış konuşmalarını yaptılar. Ardından Türkiye’de E-Dönüşümün Güçlendirilmesi; Gençlerin Etkin Katılımı Projesi ve E-Kapasite Haftası Etkinlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Habitat İçin Gençlik Derneği Genel Sekreteri Başak Saralın yaptığı panele; Özlem Aşık - T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı; Hansın Doğan – UNDP İstanbul Program Yöneticisi; Cemal Akyel – Microsoft Genel Müdür Yardımcısı katıldılar. Gençlik meclislerinin stantları gezilerek gençlerin yerellerinde yapmış oldukları e kapasite haftası etkinlikleri paylaşıldı. Ardından ,öğlen yemeğine geçildi öğlenden sonraki programda Girişimcilikte E-Kapasitenin Önemi konulu panel Gerçekleştirildi. Moderatör - Sezai Hazır – TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Habitat İçin Gençlik Derneği Başkanı; Prof. Dr. Serdar Sayan – TEPAV Girişimcilik Enstitüsü; Selim Öndeş – Ankara Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü; panalist olarak katıldılar.Aardından E-Kapasite Eğitimi ve İstihdam adlı panele geçildi. Moderatörlüğünü - Ercan Boyar yaptığı – T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi; Özkan Öztürk – Türkiye İş Kurumu İş Gücü Uyum Dairesi Başkanlığı İstihdam ve Meslek Uzmanı; Turan Şişman – MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı; Erhan Erkan - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı geçlerin sorularını cevapladı.Bu panel sayesinde ,günün değerlendirmesi yapılarak akşam yemeğine geçildi. 10 mart sabahı kahvaltının ardından programa geçildi Microsoft Toplum Hizmeti Programları – Jeffrey Avina, STK’larda İşlevsel, Verimli ve Güvenli, Bilişim Tecrübesi Windows 7- Nuri Çankaya Office 2010 – Onur Görür Microsoft Bilişim Güvenliği Çalışmaları, SIRv7 – Selma Karaca konularını aktararak gençlerin hızla ilerleyen bilişim yeni teknolojik haberlerden bilgiler verdi. Paralel atölye çalışmaları gerçekleştirildi. BBBÖ projesindeki eksiklerimiz ve eklenebilecekleri ele alan bir çalışma oldu ve güzel sonuçlar ortaya çıkardık ve yerellerimizde uygulama kararları alarak atölye çalışmamızı sonuçlandırdık. Genel değerlendirmenin ardından vedalaşarak edindiğimiz bilgilerle şehirlerimize dönmek üzere yollarla koyulduk 81 ilin gençlikmeclisi temsilcileri ile farklı kültürleri bu toplantıda paylaşma imkanı bulduk. Kuşadası Kent Konseyi GENÇLİK MECLİSİ üyesi Zümrüt KARAKAFAOĞLU

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Nisan – 30 Nisan 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 23

UGP ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDINASYON TOPLANTISI 02-04 NİSAN 2010 KAHRAMANMARAS K.Maraş’ta düzenlenen ve 3 gün süren seminere Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi adına, Derya BİNBOĞA(şahsım) Gençlik Meclisi üyesi olarak katılım gösterdim. Toplantının ana başlığını “Bütüncül bir gençlik politikası” oluşturmaktaydı. 1.GÜN

2.GÜN

İnsan ilişkilerini arttırmak amaçlı tanışma oyunları oynandı. Habitat İçin Gençlik Derneği Genel tanıtımı ardından , ugp ,kent konseyleri,gençlik merkezleri hakkında genel bir bilgi akışı sağlandı. Çalışmalarda örgütlenme, katılımcı demokrasi,yerel kalkınmanın önemi vurgulandı. Örgütlenme ile amaçlananın , gençlerin beraber yaşadıkları sorunlarda ,beraber çözümler üreterek topluma genç bakış açısı kazandırmak olduğu ele alındı. Yerel kalkınmada amaçlanan ise merkezi bir yönetimden değil o kentin sorunlarını bilen, o kentte sorun yaşayan kişiler tarafından daha iyi çözüleceği yönünde fikirler birliğinin önemi arz edildi. Kent konseyleri gençlik merkezlerinin gençlerin fikirlerini özgürce ifade ettiği, dil din,ırk ayrımı yapılmadan oluşturulan genel bir politika alanı olduğu vurgulandı. Akşam K.Maraş Belediye Başkanı Sayın Mustafa Poyraz Ugp üyeleri için bir resepsiyon düzenledi. Ardından Maraş gecesi ile gün tamamlandı. K.Maraş Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan’ın katılımı ile güne başlandı ve kent konseylerinin ayrıca bu alanda en büyük paya sahip olan gençlerin dinamik olması gerektiği konusuna değinildi. Bugün’ün konusunu bütüncül gençlik politikası oluşturmaktaydı. Bakanlık tarafından yeni oluşturulan tasarı karşımıza Türkiye gençlik ajansı yasa tasarısı olarak çıkmaktadır. Yasa Taslağı ile Amaçlananlar kısacası: Gençliğe Yönelik; Politika belirleme, Hizmetlerde işbirliği ve koordinasyon sağlama, İnceleme ve araştırmalar yapma, Projelere destek sağlama

Bu yasa tasarısı gençler için neden önemli: *gençlerin artık muhatap alınacağı bir kurum . *gençlerin yapmak istedikleri için bir fonun bulunması. Bu yasanın tanıtımı yapılıp bakanlar kurulu gündemine , getirmek olduğu vurgulandı ve bu sebeple de bu yasanın kampanyalarla desteklenmesi için çalışmalara başlanması kararı alındı. Tanıtımlar nasıl yapılmalı: *yerel anlamda tanıtımlar yapılmalıdır. *imza kampanyaları *standlar açılmalı *yerel basın bilgilendirmeli, radyo ,tv yayınlarında bahsedilmeli *belediye başkanları, kent konseyleri , sivil toplum kuruluşları gibi birçok alandan destek alınmalı ve onlara da bilgi sunulmalı. *1 sayfalık habitat tarafından hazılanan metin milletvekilerine ,bakanlara, fakslanmalı. *20 nisan tarihi saat 11 de ülke genelinde yerel anlamda herkez basın toplantısı ile açıklama yapmalı. Slogan olarak ise “gencin tasarı gençlik yasası” olmasına karar verildi. Bugünün yorgunluğu ise K.Maraş’a özgü olan ve bizlere de sunulan Maraş dondurması ve dondurma şov ile atılmaya çalışıldı. Akşam saatlerinde Maraş’ın en güzel mekanlarından olan Seyir Tepe’de Vali'nin resepsiyonu ile gün tamamlandı.

3.GÜN ise atölye çalışmalarının sunumları ve tartışması yapıldı ve öğle yemeğinin ardından K.Maraş Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantısı son buldu. Derya BİNBOĞA (Kuşadası Gençlik Meclisi Üyesi)

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Nisan – 30 Nisan 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 24

Denizcilik Meclisi Başkanı Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Kent Konseyi Denizcilik Meclisi Başkanı Yaşar Karabacak, Başkan yrd. Çağlar Altuntaş ve Yazman Behzat Kumbasar yürütme kurulu toplantısına katıldı ve Meclis Başkanı Yaşar Karabacak gündem maddesi olarak Denizcilik Meclisine zaman ayrılması nedeniyle Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu’na ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Kuşadası Kent Konseyi’nin kuruluşu ile beraber yönetmelik gereği oluşturulan meclislerden biri olan Denizcilik Meclisinin kurulması ile kentimizi ilgilendiren bu konunun önemi tespit edilmiştir. Kent Konseyi ve Denizcilik meclisi tarafından her türlü bilgilendirmenin yapıldığı ve katılımda sıkıntılar yaşandığı ve toplanma sorunu olduğu Sayın Karabacak tarafından belirtilmiştir.3 aylık rapor hazırladıklarını ve raporu da yürütme kurulu başkanlığına sunacaklarını söyleyen Karabacak ayrıca Kuşadası’nda deniz sektörünün iyi temsil edilebilmesi için Deniz Ticaret Odası’nın açılması için çalışmalar yapılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Denizcilik Meclisi Yazmanı Behzat Kumbasar ise en önemli ihtiyacın balıkçı barınağı olduğu ve marina fiyatlarının yüksek olması nedeniyle teknelerin alternatif yer aradığını söylemiştir.Özellikle piknik botçularının el heykelinin olduğu mevkilerde sahil kenarında Bodrum, Marmaris benzeri düzenleme istediklerini belirtmiştir. Denizcilik meclisinin yaptığı bir toplantıda üye Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör’ün yaptığı bir sunumda üçüncü iskeleyi kapsayan projelerinde balıkçı barınağına da yer verdiklerini ve proje içinde balıkçı barınağı yapacaklarını da söylediğini ve destek istediklerini ifade etmiştir.Bu arada liman üzerindeki binaların ruhsatlarının iptal edildiğini üye Marina Müdürü Çağlar Altuntaş’ın üçüncü iskeleye itiraz ettiğini itiraz nedeninin de marinaya girecek büyük yatlara sunumda belirtilen üçüncü iskele oluşumun engel olacağı ve marinayı olumsuz etkileyeceği yönündeydi diye ifade etmiştir. Bu ifadeler çerçevesinde iki şirketin yoğun önerilerde bulunmasının denizcilik meclisi üyelerinin motivasyonunu düşürdüğünü ve kendi açılarından gündem oluşturmalarının moral bozduğunu söylemiştir. Yürütme Kurulu üyesi ve Belediye Meclis üyesi Ömer Günel ise seçim döneminde balıkçı barınağı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını öncelikle Egeport’un mevcut durumunu düzeltmesi gerektiğini ve Denizcilik meclisinin mayıs ayına kadar bir proje getirmesi gerekliliğini ifade etmiştir.En büyük sorunun barınak sorunu olduğunu Egeport ve Balıkçılar barınağının mevzuata göre durumu 1 Temmuza kadar çözmesi gerektiği gerekliliği üzerinde durulmuş ve Kaymakamlığın bir hafta önce tekne park yeri ve konuyla ilgili Belediyeye yazı yazdığı aynı konuda tabanı temsil edecek şekilde Kent Konseyi olarak bir yazı daha yazılabileceği ifade edilmiştir.Amatör denizcilik için Tusan otelin oradaki adagöl’ü Eskişehir’deki gibi bir proje haline getirilebileceği ve uygulamaya sokulabileceği ve amatör denizcilik için buranın kullanılmasının sağlanabileceği belirtilmiştir.Denizcilik meclisi olarak yürütme kuruluna yazı yazılıp talep için Kent Konseyi aracılığı ile Belediyeye yazı yazılabileceği ve beraber uygulaması için çalışılabileceği ifade edilmiştir.

Sizlere ulaşabilmek için Facebook'tayız... Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimize daha yakın olmak için sosyal paylaşım ağı Facebook'tayız. Kuşadası Kent Konseyi resmi sayfamızı ziyaret edip bize katılabilir, bütün haber, duyuru ve Kent Konseyi hakkında merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Nisan – 30 Nisan 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 25

MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARI 3 AYLIK RAPORLARINI Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sundu. Kent Konseyi Meclis ve Çalışma gruplarının proje ve görüşleri ile toplantılarının 3 aylık dönemlerde özetini kapsayan raporlar sunuldu. Meclis ve Çalışma Gruplarının düzenli yaptıkları toplantılarda, Kenti ilgilendiren konularda oluşturdukları gündem maddeleri görüşülerek sonuçları rapor aracılığı ile iletildi. İletilen raporları tek tek değerlendiren Kent Konseyi Yürütme Kurulu raporlarda Kenti ilgilendiren önemli konuları alıp Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmek üzere gündem maddesi yapacak.

MAHALLE MECLİSİ olağan toplantısında Belediye Su İşleri, İmar İşleri, Park Bahçe Müdürlerini ve Aydem Elektrik İşletmesi Müdürünü ağırladı. Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu tarafından davet edilen davetlilerin katıldığı ve Meclis Başkanı Nimet Dede ve Meclis Başkan Yardımcısı Saime KIZILTAŞ, Yazman Seher Öztekin yönetimindeki toplantıya

Konuşmacı olarak Kuşadası Belediyesi su kanalizasyon müdürü Mustafa KUTLU, Alt Yapı amiriAdnan ÖZKAYA, Park Bahçe Amiri Heves OK ve AYDEM’den Müdür Yardımcısı Mustafa BİLİR katıldılar. Mahalle Meclisinde meclis üyelerinin sorularını cevaplayan yetkililer,iletilen sorunları ve mahallerde sorun yaşanan konularla ilgili notlarını aldılar. Konuların çözümü için herzaman Belediye ve Aydem olarak yardımcı olmaya hazır olduklarını söylediler. Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grupları MÜŞTEREK toplantısı yapıldı.

İzmir'de yapılan Kent Konseyleri Ege Bölge toplantısına katıldık.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Gençlik Haftası nedeniyle Ankara'daki toplantılara katıldı.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 6

Mayıs 2010

Meclis ve Çalışma Grupları Müşterek toplantısı yapıldı. Kent Konseyi Müşterek toplantısı 11 Mayıs 2010 günü yapıldı. Toplantıya Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç.Dr. Osman Çolakoğlu Başkanlığında 9 meclis 6 çalışma grubunun Başkanları, Başkan yardımcıları ve Yazmanları katıldı. Müşterek olarak yapılan ilk toplantıda katılım yüksek oldu ve her meclis ve çalışma grubu başkanlarına konuşma süresi verilerek kendi grupları ile 3 aylık çalışmaları hakkında bilgiler karşılıklı paylaşıldı. Ortak aklın oluşması için meclisler ve çalışma grupları arası koordinasyonu sağlayarak daha verimli çalışmalar yapabilmek amacıyla toplantıların, her üç aylık rapordan sonra düzenli olarak yapılması planlanıyor. Toplantıda alınan karar çerçevesinde takip eden hafta Proje çalışma grubunun sunumunu yaptığı AB projesi nasıl yapılır?başlıklı bir eğitim verildi ve meclis ile çalışma grupları bu konuda bilgilendirilmiş oldu.

Proje çalışma grubu AB projesi nasıl yapılır?eğitimi verdi. Kuşadası Kent Konseyi Meclis ve Çalışma grupları müşterek toplantısında alınan karar çerçevesinde proje çalışma grubu başkanı Yrd.Doç.Dr.Şenol Çavuş başkanlığında proje çalışma grubu başkan yardımcısı Mahmut Ökçesiz tarafından meclis ve çalışma grubu yürütme kurulu üyelerine AB projesi nasıl yapılır? Proje yapılırken öncelikli uyulması gereken kurallar ve tekniği konusunda detaylı bilgi verildi. Daha önce de bir çok meclis ve çalışma grubu toplantılarına katılarak Mahmut Ökçesiz tarafından verilen eğitimde, öncelikli AB projesi olarak Kuşadası için yapılabilecek ve açılan başlıklar kapsamında başvuru yapılabilecek kurumların isimleri hakkında bilgi verildi. Kuşadası'nda her kurumun AB projesi yapmak istediği, bazı kurumların küçük bütçeli de olsa proje gerçekleştirebildiği de ifade edildi. Kuşadası'nda hedefin yüksek rakamlı projeler olması gerektiği ve bu konuda da Kent Konseyi bünyesinde bütün kurumlara hizmet verecek Kuşadası AB proje merkezi veya ofisi adı altında bir yapının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Mayıs – 31 Mayıs 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 27

İzmir'de Ege Kent Konseyleri bölge Toplantısına katıldık.... Kent Konseyleri Kapasite Geliştirme ve Eğitim toplantısı 8 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Mövenpick Otelde yapıldı. Toplantıya Kuşadası Kent Konseyi adına Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Çankırlı, Gençlik Meclisi Başkanı Emre Fazlılar ve Kadın Meclisi Başkanı Belma Özgün katıldılar. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Süleyman Elban, UNDP Demokratik Yönetişim programı Müdürü Dr.Leyla Şen, Türkiye YG 21 ulusal Koordinatörü Sadun Emrealp, Habitat İçin Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır konuşmacı olarak katıldılar. Ege Bölgesindeki Kent Konseylerinin katıldığı toplantıda bölgedeki Kent Konseylerinin yapısı, işleyişi ve Kent Konseyleri kapsamında Kadın ve Gençlik meclisleri ile web portalı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kent Konseyleri yapısı ve işleyişi hakkında görüş sunduk....

Kent Konseyleri Belediye Kanunun 76.maddesine göre Kent Konseyi yönetmeliği gereği kurulmaktadır. Kent Konseylerinin sadece yönetmelik gereği kurulan pratikte hiçbir fonksiyonu olmayan kurmak için kurulmuş bir organizasyon ve etkisiz bir oluşum olmamasına özen gösterilmelidir.Yönetmelik incelendiğinde organları, mali yapısı, işleyişi ve kentteki tüzel kişiliklerin katılımıyla oluşan üyelik yapısı ile tüzel kişiliğe uygun bir oluşum olduğu hatta tüzel kişilik olduğu gayet açıktır. Bu nedenle tüzel kişilik olarak netleşmesi ve tüzel kişilik olarak özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Kent Konseylerinin istişare yaparak ilettiği tavsiye kararlarının yerel yönetimde dikkate alınabilmesi, belediye içinde ihtisas komisyonlarında görüş verebilmesi ve siyasi yapıdan uzak tarafsız demokratik bir oluşum olduğunun algılanabilmesi için bu gereklidir. Kent Konseyleri üyelik yapısına teorikte bakıldığında; kentin bütün kurumlarıyla, yani merkezi idare, yerel yönetim, meslek örgütleri, üniversite, siyasi partiler, sendikalar, muhtarlar, barolar, noterler, sivil toplum kuruluşları, konsey meclis ve çalışma grupları ile tam bir demokratik platformu işaret etmektedir. Kurumlar üstü pozisyonda olup halkın ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanacağı bir yapı olarak oluşmaktadır. Bu nedenle genel kurul toplantılarında bu üyelerin katılımıyla kenti ilgilendiren her türlü gündem maddesi görüşülerek, ortak akıl ile görüş oluşturulup kent uygulamalarına destek sağlanabilir.Dolayısıyle kent konseyinden gidecek görüşlerin belediye meclisinde, gündem maddesi olarak görüşüldükten sonra ilgili görüş kararının alınması, belediye meclisinin de farklı siyasi yapılardan oluşmasına rağmen uzlaşmacı ve oydaşmacı bir yapıda olmasını sağlayacaktır. Kent Konseyinin genel kurulu yönetmelik gereği, yılda en az iki kez ocak ve eylül aylarında toplanmakta, isterse olağanüstü durumlarda daha fazla da toplanabilmektedir. Fakat Kent Konseyi genel kurulunun her ay yapılması daha iyi olacaktır. Kent Konseyleri arasında kurumsal standardın oluşması gerekmektedir. Her ay yapılan belediye meclisi toplantısı öncesinde kent konseyi genel kurulunun aylık olmak şartıyla yapılması ile buradan çıkan görüşler kentteki bütün kurumlar ve halkın görüşleri olacağı için belediye meclislerinin de daha etkin çalışmasını ve sağlam kararlar almasını sağlayacaktır. Bu nedenle kent konseyleri genel kurulunun her ay yapılması verimliliği ve katılımı arttıracak ve kent içindeki işlevlerini de üst düzeye çıkaracaktır. Özellikle her ay düzenli yapılan belediye meclisi toplantısından önce bu toplantıların yapılması buradan çıkacak görüşlerin anında belediye başkanlığına iletilmesi ile belediye meclisinde alınacak kararlara önemli katkılar sağlayacaktır. Kent Konseylerinin mali yapısı tam net değildir ve yoruma açıktır. Ve farklı uygulamalara neden olmaktadır. Kent Konseyi’nin bütçesi kendi genel kurulunda gider ve gelir fasıllarıyla onaylandıktan sonra bütçesi yine kendi yürütme kurulu tarafından yürütülmelidir. Genel kurulunun her ay olacağı düşünüldüğünde gider bütçesi genel kurul toplantılarında gündem maddesi olarak denetlenmeli ve harcamaları oylanmalıdır. Bütçesini uygulamada bağımsız olmalıdır. Mevcut yapıda Kent Konseyi bütçesinin mali yapısını, bütçesini belediye karşılamaktadır. Bunun da değiştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Türk İdare Teşkilatı, Yerinden Yönetim Teşkilatı yapısı içinde bulunan Özel İdare, Belediye ve Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası gibi kanunla belirlenmiş bütçeleri olan yasa kapsamındaki Kent Konseyi üyelerinin de bütçelerinden belli oranlarda kaynak ayırarak Kent Konseyi bütçesine aktarımda bulunması kentle ilgili yapılması planlanan ortak işlerde paylaşımı arttıracak güçlü bir bütçeyle oluşturulan Konseye olan ilgi ve katılım daha da artacaktır. Kent Konseylerinin kurumsal anlamda ve yerelde iyi hizmet üretebilmesi için önemli konulardan bir de organizasyon yapısıdır. Üst düzeyde bulunan ve bulunduğu kente katkı sağlayacak bir organizasyonun yetişmiş, yetkin insan kaynaklarından oluşması ve kentle ilgili her türlü bilgi altyapısını oluşturup üyelerine sunabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle belirlenecek bütçesi çerçevesinde kendi organizasyon şemasını geliştirebilecek kapasitede olması ve bu çerçevede düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Kent Konseyleri birer think tank gibi algılanabilir. Kentle ilgili her fikrin konuşulduğu, tartışıldığı, beyin fırtınasının yapıldığı bir beyin takımı gibidir.Kent Konseyleri, kentte katılımcı demokrasinin yaratılması, hemşehrilik hukukunun geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma yöntemlerinin uygulanabilmesi için kentteki kurumlarla, halkın beraber yerel yönetime katkı koyabilecekleri yegane yapılanmadır.Bu nedenle Kent Konseyi oluşumunun sadece teorikte kalmaması pratikte etkin olabilmesi için bu görüşlerimizin değerlendirilmesinin ve mümkünse uygulanmasının yerelde daha etkin olacağı görüşündeyiz.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Mayıs – 31 Mayıs 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 28

ANKARA' DA 19 MAYIS GENÇLİK HAFTASI toplantılarına katıldık.... Ulusal Gençlik Parlamentosu VI. Genel Kurul Toplantısı,Habitat İçin Gençlik Derneği’nin kolaylaştırıcılığında 17-20 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Her yıl 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda gerçekleştirilen UGP Genel Kurul Toplantısı bu yıl yine aynı tarihlerde Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisinden Nazlı Özeren katıldı. Toplantıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Dünya Tarım Örgütü, TOBB ve Unicef gibi kuruluşlardan gelen yetkililerin katıldığı konferanslar düzenlendi.  Gençleri bilgilendirmek amacı ile Gençlik ve Girişimcilik ve internet holding gibi konu larda oturumlar düzenlendi.Ka rşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı oturumlarda gençlere yeni bir vizyon geliştirmesi sağlandı. Yerel yönetimde toplumun önemi,kendi kendisini kalkındırması ve bilinçli gençlerle siyasete devam ederek yeni bir bakış açısı,yeni çözümler üzerine odaklanılmıştır. Türkiye’nin Gençlik Yasası konusunda da çalışmaların yapıldığı toplantıda yasanın. belirlenmesi ve kampanyanın başlatılması için Haziran ayı içeri sinde Gaziantep’te bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Gençler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişarede bulundular... 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle....

Gençler Anıtkabir'de Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda. Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Mayıs – 31 Mayıs 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 29

1. KUŞADASI ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ YAPILDI. Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Özürlüleri Koruma Derneği ile beraber organize edilen Engelliler Bahar Şenliği yapıldı..... Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Kuşadası Özürlüleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 1.Kuşadası Engelliler Bahar Şenliği 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler köyünde yapıldı. İlk defa gerçekleşen şenliğe Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Banu Özay ve yürütme Kurulu üyeleri ile aynı zamanda Engelliler Meclisi üyesi ve Kuşadası Özürlüleri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği şenlikte engelli hemşehrilerimiz bol bol eğlendiler. Halk oyunları gösterileri yapan engelli vatandaşlarımızın yanında şarkı söyleyenler oldu. Şenliğin yapıldığı gün havanın yağmurlu olmasına rağmen Kuşadalı hemşehrilerimiz ilgi göstererek engelli kardeşlerimizle bu anı paylaştılar. Her yıl yapılması düşünülen ve bu yıl ilki olan Bahar Şenliğinin önümüzdeki yıl daha kapsamlı yapılması planlanıyor.

ENGELLİ HEMŞEHRİLERİMİZ 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINDA ETKİNLİKLERE KATILDILAR. BU YIL İLK DEFA ENGELLİLER DE TÖRENLERE KATILDI.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı toplantılarına katılacağız

Kuşadası Belediyesi İhtisas Komisyonlarına katılmak ve görüş vermek için talepte bulunduk

Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu Kararı alındı

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 7

Haziran 2010

GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı toplantılarına katılacağız. Kentimizde kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının yasa gereği üye olarak yer aldığı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde görüşler oluşturup ortak akıl için çalışan Kuşadası Kent Konseyi’nin Kalkınma Ajansları Kanunun 8.maddesi gereği Güney Ege Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğine kabulü için yazdığımız ve 14 Haziran 2010 tarihli Kalkınma Kurulu üyeliği başvurumuz kapsamında T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Başkanlığından gelen cevap yazısında; Ajansın Planlama ve Programlama Birimi tarafından çalışmalarına başlanan TR32 AYDIN-DENİZLİMUĞLA BÖLGE PLANI (2010-2013) paydaş toplantılarına katılabileceğimiz ve ilçemize ilişkin çalışmalarımızla ilgili görüş ve önerilerde bulunabileceğimiz ve bu katılımdan memnuniyet duyulacağı ve Geka'nın çalışmalarla ilgili toplantı takvimini bildireceği ifade edilmiştir.

Kuşadası Belediyesi İhtisas Komisyonu toplantılarına katılmak ve Belediye tarafından hazırlanan Stratejik Plana Kent Konseyi'nin dahil edilmesi için talepte bulunduk. Kuşadası Kent Konseyinin belirli paydaşlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi kapsamında oy hakkı olmaksızın Belediye İhtisas komisyonlarının toplantılarına katılması ve görüş vermesi beklenmektedir.Bu çerçevede Kuşadası Belediye Başkanlığına komisyonlarda kent konseyi görüşlerinin yer alması için talepte bulunulmuş ve cevap beklenmektedir. Kentin alınan kararlarda temsil edilebilmesi açısdan önemli gördüğümüz bu talebimiz İMAR KOMİSYONU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, TARİFE KOMİSYONU, HUKUK KOMİSYONU VE SAĞLIK VE GÜZELLEŞTİRME KOMİSYONU şeklindedir. Belediye tarafından yapılan ve hazırlık aşamasındaki STRATEJİK plana Kent Konseyi'nin dahil edilmesi için belediyeden talepte bulunulmuştur.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Haziran – 30 Haziran 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 31

3. Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Temmuz'da yapılıyor... Kuşadası Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının yoğun çalışmaları neticesinde oluşan proje ve önerileri görüşmek üzere genel kurul yapma kararı alındı. Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu Kent Konseyi'nin yeni kurulmasına rağmen aktif çalıştığını ve gönüllü yapılarla oluşturlan meclis ve çalışma gruplarının kenti ilgilendiren bazı önemli konularda önerileri olduğunu bunların zaman aşımına uğramaması ve kent konseyi genel kurulunda görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede Kent Konseyi yürütme kurulu kararı ile genel kurul aşağıdaki gündem maddeleriyle toplantıya çağrılmıştır. Mahalle Evi konulu Mahalle Meclisi talebinin görüşülmesi, Park ve Spor alanları konulu Mahalle Meclisi, Sağlık Meclisi ve Spor Çalışma Grubu ortak önerilerinin görüşülmesi, Engelli Dostu Kuşadası konulu Engelliler Meclisi talebinin görüşülmesi, Kuşadası Belediyesi bünyesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi kurulması için Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanlığına yapılacak önerinin görüşülmesi, Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu’nun hazırladığı Kuşadası Heyelan raporunun görüşülmesi, Amatör denizcilik faaliyetleri için Adagöl bölgesinin amatör denizciliğe açılması ve Tur teknelerine barınak konulu Denizcilik Meclisi talebinin görüşülmesi, Kentimizdeki bütün kurumlara hizmet edecek Kuşadası Kent Konseyi AB Proje Merkezi adı altında bir merkezin kurulması konusunun görüşülmesi, şeklindedir.

KADIN MECLİSLERİ ZİRVESİ YAPILDI Türkiye genelinde 81 farklı kentten 170 Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcisi Haziran ayında toplandı. Kuşadası Kadın Meclisi Başkanı Belma Özgün’de toplantıya katılarak eğitim ve kapasite gelişimi, yeni bir örgüt kurma çalışmalarını gerçekleştirdi. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Habitat için Gençlik Derneği işbirliğiyle, “Kent Konseyleri’nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetişim mekanizmaları olarak işlev görmelerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme desteği sağlanması” başlıklı V. aşama projesi ile desteklenen Kent Konseyleri Kadın Meclisleri, 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da buluştu. Zirve sırasında, İsveç Kadın Hareketi Öncülerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı, Eski Milletvekili, Spring Board Sivil Toplum Kuruluşu Kurucusu Bonnie BERNSTRÖM “Kadın Hareketi ve Örgütlenme Örnekleri”, Sadun EMREALP “Kadın Meclisleri Arasındaki Ulusal Ölçekli İşbirliği Modeli Arayışları” ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Siyasette Kadın Projesi Koordinatörü/ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu Aslı ŞAHİN “Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın Örgütlenme Modelleri” üzerine bilgi paylaşımını gerçekleştirdi. Zirve sonunda “Kadın Meclisleri’nde Kapsayıcı Katılımcılık ve Temsiliyet;” “Kadın Meclisleri Olarak Toplumun Genelinin ve Özellikle Kadınların Sözcüsü Olma ve Hesap Verebilirlik ve Hesap Sorma;” “Kadın Meclisleri Arasındaki İşbirliği ve Örgütlenme Modelleri, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik” odağında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile Kadın Meclisleri Ortak Eylem Planı hazırlandı.

Mahalle Meclisi talebi çerçevesinde ADÜ Kuşadası Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk... Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisinin talebi çerçevesinde Kuşadası’nda yaşayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin derslerini takip edebilmek için İzmir ve Aydın’a gitmek zorunda kalmaları nedeniyle derslere katılamadıkları ve sınavlarda performanslarının olumsuz etkilendiği söylenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin belirli derslerini Kuşadası’nda görebilmeleri ve okul bünyesinde veya Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacak bir çalışmayla derslerin Kuşadası’nda ilgili öğrencilere verilebilmesi için talepte bulunulmuştur.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Kuşadası Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çevre ve Doğa ; Kent İmarı Çalışma grupları kuruldu

Kuşadası'nın sınav merkezi olması için başvuruda bulunduk

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 8

Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. KENT KONSEYİ BAŞKANI OSMAN ÇOLAKOĞLU “ KENT KONSEYİ'NE YENİ KATILIMLARDAN MEMNUNUZ !...” 9 Temmuz 2010 Cuma günü açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu’nun yaptığı genel kurulda genel kurul üyeliği talepleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarından; Kuşadası Rotary Kulübü Derneği, Kuşadası Lions Kulübü Derneği, EKODOSD Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, KUFSAD Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, Kuşadası Yat Kulübü Derneği, KuşadasıSöke-Didim Eczane Teknisyenleri Derneği Kuşadası temsilciliği, ADA-ÇEV Kuşadası Çevre Derneği ve Kuşadası Briç Derneği’nin yeni üyelikleri kabul edildi. Genel kurul gündem maddesi olarak görüşülen ve kabul edilen; 1. Mahalle Evi oluşturulması, 2. Engelli dostu Kuşadası projesi 3. Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi projesi, 4. Park ve spor alanları ile ilgili öneriler, 5. Kentimizde yaşanabilecek heyelan ve doğal afetlerle ilgili ve önlemleri içeren Kuşadası Heyelan raporu; 6. Amatör denizcilik ve tekne barınma yeri proje önerisi, 7. Kent Konseyi proje ofisi projesi, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından genel kurul kararı olarak ve yasa gereği 01 Eylül'de yapılacak Belediye Meclisinde görüşülmek üzere kuşadası Belediye Başkanlığına iletildi. Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları başkanlarının genel kurulda sunumlarını yaptıkları proje teklifleri ve önerilerini diğer sayfalarda bulabilirsiniz.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 33

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi 2. Mahalle Evi konulu Mahalle Meclisi talebi kabul edildi. Sunum : Nimet Dede, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisi Başkanı

KUŞADASI KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ MAHALLE EVİ PROJESİ PROJENİN ADI

:

Kuşadası Belediyesi İki Çeşmelik Mahalle Evi Pilot Projesi

PROJENİN YERİ :

İki Çeşmelik Mahallesinde belediyece tahsis edilecek arsa

PROJENİN SÜRESİ :

8 Ay

PROJENİN AMACLARI : 1. Mahalleyi ve mahalleliyi, mahalle kimliğini tanımak ve tanımlamak. 2. Mahalle sakinleri eğitmek, sorunlarına çare bulmak, mahalledeki dayanışmayı artırmak. 3.Hizmetin kaliteli ve çabuk verilmesini sağlamak. 4. Mahalle halkını aktif olarak planlama ve karar verme sürecine dâhil etmek. 5. Yerel yönetimin planlama ve bütçe politikasına katkıda bulunmak ve kaynak ayrılmasını sağlamak. PROJENİN HEDEF KİTLESİ :Kuşadası İki Çeşmelik Mahallesi’nde ikamet edenler ve o mahallede işyeri bulunan kişiler PROJEDE OLMASI DÜŞÜNÜLEN BÖLÜMLER :Bir kütüphane, iki bilgisayar salonu, bir çok amaçlı salon , bir muhtarlık odası, Atatürk köşesi, bir belediye ödeme veznesi, bir STK toplantı odası, bir etüt odası, bir sağlık odası, bir küçük çay ocağı , bir taziye odası, küçük bir kreş , arka bahçede kondisyon aletleri, wc ve idare bölümü. PROJENİN YÖNETİMİ:

Belediye Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak, 1 Mahalle sorumlusu, 1 Sekreter, ve 3 mahalle gönüllüsü

YAPILMASI PLANAN İŞLER : a) Eğitim : Hobi, kişisel gelişim,ödev, el becerileri, yemek, vb b) Sağlık : Aşı,mamografi,kemik,Simir, diş ve taramaları c) Çevre : Çevre bilinci, doğa koruma, atık yönetimi, çöp d) Rehberlik : Depresyon, panik atak,okul fobisi, alkol, uyuşturucu e) Kültürel : Turizm, tarihi ve kültürel miras, gelenekler, toplum f) Sosyal : Giysi yardımı, gıda, burs ,doğum,düğün,cenaze g) Bilinçlendirme : Cinsiyet eşitliği, vatandaşlık kavramları,aile içi şiddet, dilekçe yazımı, resmi kurumlara başvuru yapma PROJE MİMARİSİ : İki katlı, toplam 700-800 m2 lik alana sahip, fonksiyonel, Türk konağı türünde, önde tören alanı, arkada bahçesi olan bir bina. DÜŞÜNCELER : Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisi “ İki Çeşmelik Mahalle Evi “ ni görüşlerinize sunuyoruz. İki Çeşmelik Mahallesi Kuşadası’nın adeta bir laboratuarı gibidir ve muhakkak sosyolojik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu yüzden ilk ev burada olmalıdır. PROJENİN MALİ KAYNAĞI : Belediyeden alınacak pay, mahalle katkı payı, AB fonları, GEKA Kalkınma Ajansı fonu, İl Özel İdare kaynakları, bağışlar. HAZIRLAYAN ve KATKIDA BULUNANLAR: Kent Konseyi Mahalle Meclisi üyeleri, Mahmut Ökçesiz Proje Çalışma Grubu Başkan Yrd.-Nimet Dede Mahalle Meclisi Başkanı-Ahmet Özyakan İkiçeşmelik Mah.Muhtarı-Halis Süvari Ege Mah.Muhtarı-Ahmet Nuri Çevik Cumhuriyet Mah.Muh- Osman Nuri Özsakallı Alaca Mescit Mah.Muh.-İsmail Atal Değirmendere Mah.Muh.-Firdevs Bakkal Karaova Mah.Muh.- Osman Nuri Özsakallı Alaca Mescit Mah.Muh.-Ahmet İleri Yavansu Mah.Muh-.Nilgün Tuncay Eğitim Çalışma Grubu Başkanı, İsmail Yurttaş Mahalle Meclisi üyesi

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 34

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi 3. Park ve Spor alanları konulu Mahalle Meclisi, Sağlık Meclisi ve Spor Çalışma Grubu ortak önerileri kabul edildi. Sunum : Mine Odabaşı, Kuşadası Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı KUŞADASI KENT KONSEYİ PARK VE SPOR ALANLARI KONULU MAHALLE MECLİSİ, SAĞLIK MECLİSİ VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU ORTAK ÖNERİSİ AMAÇ: Kuşadası’nda yaşayan bireylerin *soluk alabilecekleri , *doğayı içlerinde hissedebilecekleri , *çocukların kendilerini zihnen ve bedenen ifade edebilecekleri , *oyun ,eğlence ve dinlenme alanlarının yaratılması, var olanların hijyenik ,çevresel ve sportif faktörlerle zenginleştirilerek düzenlenmesini hayata geçirmektir. Kuşadası’nda kişi başına düşen yeşil alanın yetersiz olduğu düşünülerek ; Kuşadası Kent Konseyi mahalle meclisi çalışma grubu , ilk etapta 10 tane yeşil alan saptamış, bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yaparak ve çevre sakinlerinin de görüşlerini alarak öneri projeleri oluşturmuştur. Projeler Belediye Meclisine sunulmak üzere Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu öneri projelerinin 6 tanesi görsel, 4 tanesi projelendirilmiş yeşil alanları kapsamaktadır. Projelerin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarına teşekkürlerimizi sunarız. Park ve spor alanlarına konulacak oyuncakların ,alet,ekipman ve araçların hijyenik ,radyoaktivite ,sağlamlık , tasarım, üretim ve bileşimine ilişkin risklerin ayrıntılarıyla belirlenmesi , Türk insanının ergonometrik ölçülerine göre ayarlanması,yanabilirlik özelliğinin test edilmesi konularında Kuşadası Kent Konseyi Sağlık Meclisi tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle; herhangi bir enfeksiyon ,hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik şartları , fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek düzenlemelerin yapılması konularının ele alınması düşünülmektedir. Ayrıntılı inceleme sonuçları Kent Konseyi Başkanlığı’na sunulacaktır. Yapacağımız çalışmaları Belediye Meclisi ve Belediye Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ile paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz. Günümüzde sportif faaliyetlerin endüstriyel hale geldiği ve ülkelerin , kentlerin tanıtımına en üst düzeyde katkı sağladığı düşünülürse devletlerin ,yerel yönetimlerin bu konu üzerinde hassasiyetle durma zorunlulukları ortaya çıkar. Bizler de sportif gelişimin küçük yaşlarda başladığını düşünerek çocukların ,gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak üzere değişik proje ve öneriler hazırlama aşamasındayız. Bu konudaki çalışmalarımızı Kent Konseyi Başkanlığı ‘na önümüzdeki günlerde sunmayı hedefliyoruz. ÖNERİLERİMİZ: 1-Kuşadası nın bir deniz kenti olması nedeniyle denizle ilgili sportif faaliyetlerin yapılmasının sağlanması.Örneğin: plaj voleybol turnuvaları,yelken müsabakalarının organizasyonu gibi. 2-Kuşadası ikliminin kışın ılıman olması nedeniyle büyük futbol kulüplerinin kente davet edilmesi ve devre aralarının kentte geçirmelerinin sağlanması . 3-Okullarda bulunan spor tesislerinin ve alanlarının günümüz şartlarına göre düzenlenmesi . 4-Çocukların ve gençlerin spora yönlenmelerini sağlanması için belediyece spor burslarının tahsis edilmesi. 5-Mahalle aralarında boş ve uygun yerlerin dinlenme amaçlı , cep park diye tanımlanabilecek yeşil alanların oluşturulması . 6-Park ve bahçelerdeki çocuk oyun alanlarındaki oyuncakların, çocukların zihni ve bedeni yeteneklerini arttıracak şekilde yeniden düzenlenmesi. Bu düzenlemeyi yaparken sağlık , çevre ve ergonometrik faktörlerin dikkate alınması . 7-Kent merkezinin motorlu araç trafiğine kapatılması , bisiklet trafiğine uygun hale getirilmesi, sahil yolu yürüyüş parkurlarının oluşturulması . 8- Kuşadası nın turizm potansiyelinin arttırılması ve cazibe merkezi haline gelmesi için yeni park ve bahçe alanlarının tahsis edilmesi , var olanların yeniden yapılandırılması . 9-Evcil hayvanlar için park ve bahçe alanlarında bağımsız bölümler oluşturulması ayrıca hayvanlar için sulukların yapılması. 10-Yerel yönetimce isteyen vatandaşlara toprakla bütünleşmelerini sağlayacak birbirinden bağımsız küçük toprak alanlarının bitki yetiştirmek üzere hobi bahçeleri adı altında tahsis edilmesi. 11-Çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığını kazandıracak eğitim seminerlerinin düzenlenmesi . 12-Kuşadası’nda yaşlı nüfus popülasyonunun arttığı düşünüldüğünde ,yaşlıların spor yapmalarını sağlayıcı spor aletlerini park ve bahçelere yerleştirilmesinin sağlanması. Önerilerimizin Kuşadası Belediye Başkanlığına iletilmesi ve genel kurulumuzca kabülü konusunda onayınıza sunarız.


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 35

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi

4. Engelli Dostu Kuşadası konulu Engelliler Meclisi talebi kabul edildi. Sunum : Banu Özay, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı

KUŞADASI KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ “ ENGELLİ DOSTU KUŞADASI “ PROJESİ Amaç: “ Engelli Dostu Kuşadası “ projesinin amacı Kuşadası’nda yaşayan ve Kuşadası’nı ziyaret eden engellilerin günlük aktivitelerini başkalarının yardımına muhtaç olmadan sürdürmelerini ve şehir hayatının içinde yer almalarını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmektir. Gerekçe: ✔ ✔

T.C.Anayasasının 2.maddesinde yer alan “ sosyal devlet “ ilkesi, 2 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle yeniden düzenlenen İmar Yönetmeliği ilgili maddeler(madde 3,4,7,10,27,30,43) 21 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik ilgili madde-madde 18/c.

Kuşadası ‘nda yaşayan engellilerin temel sorunları: ✔

✔ ✔

Kentin kaldırımlarının tekerlekli sandalye kullanan engellilerin ve yaşlıların kullanımına elverişli olmaması, Kamu binaları,işyerleri gibi yapıların girişlerinde rampaların yaygın olmaması,trafik sinyalizasyon cihazlarının yetersizliği/aktif olmaması nedeniyle güvenli geçiş noktalarını yetersizliği( Meclisin beklentisi, bu cihazların sesli ve butonlu olarak tesisidir.) Kent genelinde engellilere öncelikli otopark uygulamasının kısıtlı olması, Engelli tuvaletlerinin yetersiz sayıda olması. “ Engelli Dostu Kuşadası “ projesinin uygulanmasıyla bu sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Uygulanabilirliği sağlayacak teknik detaylar projenin ekinde yer almaktadır.

Projenin Kuşadası için önemi: Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin hazırladığı bu proje de belediye meclis üyesi Sayın Erdoğan Elçi’nin toplantımıza katılımı neticesinde elde edilen bilgi notlarından, imar yönetmeliğinden ve Anayasa’nın ilgili maddelerinden faydalanılmış ve meclisimiz tarafından proje çalışması tamamlandıktan sonra önerilmesine karar verilmiştir. Turizmle dünyaya açılan kapı olan Kuşadası, bu projeyle çağdaşlıkta bir basamak daha ilerleyerek engellilerini topluma entegre edebilmiş bir kent görünümüne kavuşacaktır. Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi bu projeyi Kent Konseyi gündemine taşıyarak önemli bir adım atmıştır.Meclisimizin sözcülüğünü üstlendiği bu projenin rafta kalmamasını diliyor, başta belediyemiz olmak üzere kentimizdeki bütün kurumların ve halkımızın sahiplenerek projeyi desteklemesini bekliyoruz. Projenin hayata geçmesi için genel kurulumuzun onayına sunuyoruz.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 36

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi

5. Kuşadası Belediyesi bünyesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi kurulması için Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanlığına yapılacak öneri kabul edildi. Sunum : Banu Özay, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı

KUŞADASI KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ PROJESİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ENGELLİLER KOORDİNASYON MERKEZİ Ülkemizde hızla yaygınlaşan engelliler koordinasyon merkezleri belediyelerimiz tarafından oluşturulmuş kuruluşlardır.Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisince kurulması teklif edilen bu merkezin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: ** Kuşadası’nda yaşayan engellilerin envanterini oluşturarak onlara ait bilgilerin toplanmasını sağlamak, ** Engellilerimize sağlık,eğitim,istihdam ve engelli hakları hususunda danışmanlık yapmak, ** Engellierimizin günlük yaşama katılımın sağlayacak üretim süreçlerine dahil olmalarını temin etmek, ** Engellilerle ilgili toplumun duyarlılığını ve bilgisini arttıracak çalışmaların yapılmasını sağlamak, ** Engellilere sağlık hizmet desteği sağlamak. Ülkemizde engelliler koordinasyon merkezi bulunan belediyelere örnek olarak Eskişehir,Tekirdağ,Eyüp;Silivri,Küçükçekmece,Üsküdar,Bakırköy,Pendik belediyelerini sayabiliriz. Engelliler Koordinasyon Merkezi muhtarlıklar,sağlık kuruluşları,eğitim kurumlar,sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlarla koordineli olarak hizmet verecektir.Böyle bir oluşum Kuşadası’nda yaşayan engellilerimizin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Kuşadası ‘nda kurulmasını dilediğimiz Engelliler Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi her şekilde destek vermeye , merkezle birlikte çalışmaya hazırdır.Bu merkezde, Kuşadası’nda yaşayan bir engellimizin görevlendirilmesinin yerinde bir karar olacağını düşünüyoruz. Kuşadası Belediye bünyesinde engelliler koordinasyon merkezinin kurularak bir an önce çalışmalarına başlamasını bekliyoruz. Kentimizin bu konudaki açığının kapatılması, bütün engelli vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan vatandaşlık haklarının kolaylaştırılması adına belediye bünyesinde engelliler koordinasyon merkezinin oluşturulması için bu önerinin belediye’ye iletilmek üzere genel kurulumuzun onayına sunuyoruz.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 37

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi 6. Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu’nun hazırladığı Kuşadası Heyelan raporu kabul edildi. Sunum : Ahmet Gündüz, Kuşadası Kent Konseyi Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU ‘NUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YAPTIĞI BİLİMSEL ÇALIŞMA SONUCU HEYELANLA VE OLASI DEPREMLER LE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Günümüzde gelişen teknolojiye koşut olarak sev duraylılığını arttırıcı ve heyelan zararlarını azaltıcı çok sayıda yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bununla birlikte, nüfustaki hızlı artış ve buna bağlı olarak heyelana duyarlı yamaçlardaki yerleşimlerin artması yada insan etkileriyle yamaçların duraysız konuma getirmeleri, heyelanların ve şev duraysızlıklarına ilişkin zararların azaltılması yönündeki çabalar üzerinde olumsuz rol oynamaktadır. Özellikle yağış ve deprem gibi doğa olayların yanı sıra, yerleşim yerlerin seçimi veya gelişiminde toplumun baskısı nedeniyle aktif heyelan ve heyelana duyarlı alanların göz ardı edilmesi, manzara talebiyle yapıların yoğun şekilde yamaçların üzerinde inşa edilerek ek yüklerin oluşturulması, yüzey drenajının yeterli düzeyde yapılmasının bitki örtüsünün tahribi gibi insan kökenli etkilerde bu olumsuzluğa önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Heyelan riskinin yer bilimcileri ve mühendislik araştırmalarıyla azaltılabileceği göz ardı edilmeksizin mühendislik hizmetletin alınmasına her zamankinden fazla önem verilmelidir. Yerleşim yerlerindeki heyelanlı bölgelerde, kayma ve kitle hareketlerine karşı ilk alınacak önlemler; bu olayı meydana getiren nedenleri ortadan kaldırmak, kitleyi kaydıran kuvvetli azaltmak ve tutan kuvvetleri çoğaltmak ile mümkündür. Alınabilinecek başlıca önlemler şunlardır: ✔ Heyelan duyarlılık haritalarından da yararlanmak heyelana duyarlı alanlardaki yerleşimlerin gelişiminin sınırlandırılması (heyelandan kaçınma), ✔ İzleme ve erken uyarı sistemlerinin kullanılması. ✔ Şevlerin Düzenlenmesi; Şevlerin yaratılması, Şevlerde palye ile kademe oluşturmak, Stabil olmayan bütün malzemelerin temizlenmesi, Şevlerin Korunması, Şev yüzeylerini bitkilendirmek, Perde ile koruma, Püskürtme harç (gunnite) ve püskürtme beton (shotcrete) ile kaplama, Kaya balonları ve derin ankrajlar ile sabitleştirme ve koruma, Teraslama yapılması ve ağaçlandırma ile koruma ✔ Drenaj Metotları; Yüzey drenajı, Yer altı drenajı, Yatay drenler, Hendek drenajı, Galeriler, Düşey kum drenleri ✔ Tutucu Yapılar; Yamaç topuğunda (etekte) dayanaklar (kaya dolgu ve toprak) Kafes veya istinat duvarları, Kazık çakma sistemi, Tahta perdeler, Bağlantı demirleri ile kayaların yamaçta sabitlenmesi veya tutturulması, Ankraj çubukları ile şevlerin tutturulması ✔ Diğer Yöntemler; Zeminin sertleştirilmesi (Çimentolanma veya kimyasal maddeler ile dondurma yöntemi veya pişirme yöntemi) Kuşadası’nda meydana gelen lokal toprak kaymalarında alınabilecek kısa vadeli önlemleri şöyle sıralayabiliriz. 1/1000 imar paftalarında mevcut (J2) katsayısı olan imar adalarında kısa vadeli olarak; 1)Zemin etüt raporlarında daha kapsamlı ve detaylı hazırlanmalı. Sağlam zeminin tabi zemine mesafesi belirtilmeli. 2)En az 1 kat bodrum kat yapılması denetlenmeli ve yaptırılmalı. Gerekirse fazla bodrum karlarına belediye tarafından izin verilmelidir. 3)Bina temellerinin dolgu zemin üstlerine yapılmasına izin verilmemeli, böyle kot durumu olan yapılarda mutlaka bodrum kat yapımına gidilmelidir. 4)Böyle parsellerde projelendirilmiş termel projeleri mutlaka belediye ve inşaat mühendisleri odası tarafından denetlenmeli; Plak radye, kirişli radye veya ters kirişli radye jeneral temel sistemi uygulamalıdır. Gerekli görülürse kazıklı temel projeleri yapılmalıdır. 5)Temel kotunda, temel çevresinde drenaj projeleri ve boruları döşenmeli bunların deşarj olabilirliği denetlenmelidir. 6)Çatıdan gelen sular ve bahçe yağmur suları içinde drenaj projeleri yapılmalı ve döşenmelidir. 7)Havuz projelerinin betonarme ve izolasyon projeleri yaptırılmalı ve denetlenmelidir. 8) İstinat duvarlarında yüksekliği 2,0mt geçenlerde mutlaka jeolojik zemin etütü raporu betonarme projesi yaptırılmalıdır ve denetlenmelidir. Şubat 2010 tarihinde yaşanan heyalanlar sonucunda istinatlar yıkılmış, yollar çökmüş ve binalar yıkılmıştır. Kuşadası’nda kayda değer bir alan yaklaşık 6/1 oranda J1 ve J2 Jeolojik kusurlu arazi olduğu biliniyor ve bu imar paftalarında belirtilmiştir. Daha öncedende 2 kat imara sahip bölge rant amaçlı imar tadilatları sonucu 4 veya 5 kata çıkarılmış ve yapım aşamasında, zemin özelliğine uygun yapım teknikleride uygulanmamıştır. Bu J’ve J1 bölgeleri olası bir depremde büyük can ve mal kaybına gebedir. Bu olaydan ders alınarak ilgili birimlerin gerekli acil önlemleri alması gerekmektedir. Kuşadası’nın 1/5000 halihazır ve imar planlarının yapım aşamasında jeoteknik ve jeofizik raporların yapılarak bunların paralelinde imar planlarının tekrar gözden geçirilerek hazırlanması, Mevcut imar planların yapılaşmamış adalarda ki kat sayıların azaltılması ve kat sayısına göre yapım tekniklerinin uygulanması ve denetlenmesi; 1)Ciddi istinat duvarların oluşturulması,Yüzey sularının temele sızmasının engellenmesi bina çevre drenaj sistemlerinin oluşturulması 2)Yağmur sularının ve bahçe sularının zemine sızarak, zemin kaymasının engellenmesi için yol ve çevre drenaj sistemlerin yapılması. 3)Site havuzlarındaki olası su kaçaklarının kontrolü ve tadilatlarının denetlenmesi. 4)Çatı sularının bina çevresine akmasının engellenmesi amacı ile yağmur çatı deresi ve deşarj sistemlerinin yapılması ve bunun denetimi. Sonuç : Bu tür alanların ruhsatlandırılması ve kontrolünün, Belediye tarafından, içinde yapı denetim, Mimar ,jeoloji ve inşaat mühendisleri vb. gibi yasa ve yönetmeliklerle kurulmuş Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerinde bulunacağı bir komisyonun oluşturulacağı heyetlerle Belediye’ye ruhsatlandırma çalışması anlamında ve ileride olası can kayıplarını engellemek adına yardımcı olunması için destek istenmelidir. Bu planlı alanlarda yukarıda belirtilen tedbirler alınması olası bir heyelan ve depreminde riskleri azaltacağı gibi büyük can ve mal kaybını minimize edecektir.


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 38

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi 7. Amatör denizcilik faaliyetleri için Adagöl bölgesinin amatör denizciliğe açılması ve Tur teknelerine barınak konulu Denizcilik Meclisi talebi kabul edildi. Sunum : Yaşar Karabacak, Kuşadası Kent Konseyi Denizcilik Meclisi Başkanı KUŞADASI KENT KONSEYİ DENİZCİLİK MECLİSİ PROJE ÖNERİSİ ADAGÖL TEKNE YANAŞMA YERİ AMAÇ: 1-Şehrimizde bulunan özel teknelerin , küçük balıkçı teknelerinin ,yolcu motorlarının ve uygun yatların kışın olumsuz hava ve deniz şartlarından korunabilmesine imkan sağlamak 2-Denizde herhangi bir nedenle sığınma ve barınmaya ihtiyaç duyan teknelerin acil taleplerinin karşılanması, 3-Komer Kongre Merkezinin aktivitelerine yeni bir etkinlik kazandırmaktır AÇIKLAMA: Meclis grubumuzun kentimiz adına yerel yönetim karar organları içinde değerlendirilmek üzere hazırladığı tamamlanmış henüz bir projesi bulunmamaktadır. Ada gölün teknelerin barınması/yanaşması için KOMER projesi kapsamında revizyon yapılması için çalışmalar yürütülmekte olup, Göl alanının kıyı bandı, dip alanı ve göl alanına giriş- çıkış kanalına yaklaşım imkanlarının belirlenmesi, su sirkülasyon durumu için 1/1000 lik planlar üzerinde çalışma yapılmaktadır. Teknik durumun tespiti ve maliyet analizi yaptırılarak hazırlatılacak proje kent konseyimize sunulması başlangıçta hedeflenmiştir. Ancak; Meclisimizin mevcut imkanları ve diğer kurumsal ve özel çalışmalarız nedeniyle proje üretimi safhasına geçilememiştir. Fakat. Amaç bölümünde belirtildiği gibi şehrimizde bulunan deniz araçlarının barınma- yanaşma yeri ihtiyaçları hat safhada bulunmaktadır. Bilhassa kışın ve kötü hava şartlarında can ve mal emniyeti tehlikeye girmektedir. Bu temel ihtiyacın karşılanması için meclis çalışmalarımıza devam edilmektedir. Bilimsel ve objektif verilere dayanarak teknik tetkik yapılması ve sonucunda amacın gerçekleşmesi için hukuki ve mali analizlere geçilmesi ön görülmüştür. Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren Fizibilite raporunu hazırlamak üzere Denizcilik Müsteşarlığının Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında Fizibilite Ve Modelleme Raporu Hazırlamak Üzere Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan uzmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Bu kuruluşlar adresinde muvcuttur. TALEP VE ÖNERİ : Komer projesi kapsamında revizyon yapılması için Göl alanının kıyı bandı, dip alanı ve göl alanına giriş- çıkış kanalına yaklaşım imkanlarının belirlenmesi, yetkilendirilmiş kuruluşlardan fizibilite raporu hazırlanması için kent konseyi bütçesi ile hizmet satın alınması veya mümkün görülmez ise kent konseyi proje çalışma gurubu ile koordineli çalışılarak elde edilecek taslak çalışmanın Kuşadası belediyesi tarafından fizibilite raporunu hazırlatmak üzere 2010 eylül ayında yapılacak belediye meclisi toplantısına sunulmasına karar alınmasını talep ve arz ederiz. 07.07.2010 Yaşar KARABACAK Denizcilik Meclisi başkanı


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 39

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Gündemi 8. Kentimizdeki bütün kurumlara hizmet edecek Kuşadası Kent Konseyi AB Proje Merkezi adı altında bir merkezin kurulması kabul edildi. Sunum : Doç.Dr.Şenol Çavuş, Kuşadası Kent Konseyi Proje Çalışma Grubu Başkanı KUŞADASI KENT KONSEYİ PROJE ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENT KONSEYİ YAPISI İÇİNDE “PROJE OFİSİ” KURULMASI ÖNERİSİ ADI : Kuşadası Kent Konseyi Proje Ofisi YERİ:Kent Konseyi Binasında tahsis edilecek bir oda SÜRESİ: Ofis hemen kurulup çalışmalarına başlamalı ve sürekliliğini sağlayacak bir yapıya kavuşturulmalıdır. GEREKÇE : Proje hazırlama teknik bilgi, deneyim ve zaman gerektirmektedir. Ulusal ve uluslararası projelere destek veren bir çok hibe programı vardır ve bunlar dönemsel olup, sürekli takip etmeyi gerektirmektedir. Meclis ve Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilmek istenen proje çalışmalarının etkin olabilmesi için bu yöndeki çabalarının koordine edilmesi gerekir. AMAÇ : AB-Ulusal Ajans-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve benzeri kurumların proje çağrılarını takip etmek ve ilgili kişi ve kurumlara duyurmak, Kent Konseyi adına projeler hazırlamak ve hayata geçirmek, Kent Konseyi çatısı altında toplanan meclis ve çalışma gruplarının proje çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek ve koordine etmek, Kent Konseyi dışında yer alan Kuşadası ile ilgili proje yapmak isteyen tüm resmi-özel ve STK lara yol göstermek ve danışmanlık hizmeti vermek, Kuşadası’nda proje eğitim seminerleri vermek, Yerel yönetimin planlama, vizyon, bölgesel kalkınma, tanıtım, sürdürülebilirlik ve bütçe politikalarına katkıda bulunmak ve kaynak teminine yardımcı olmak. İŞLEVİ : Bilgi toplama ve yayma, Proje hazırlama ve yürütme, Kent Konseyi organları tarafından oluşturulan proje ekiplerine rehberlik etme, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri verme. YAPISI ve UNSURLARI : OFİS ELEMANLARI : Maaş karşılığında, sürekli çalıştırılmak üzere, başlangıç için, proje konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan en az 2 uzman personel ve 1 yardımcı personel (Süreç içinde bu sayı ihtiyaca göre artırılmalıdır) KURMAY PERSONEL: Proje hazırlama ve yürütme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan, eğitim ve rehberlik hizmeti verebilecek nitelikleri olan, Kent Konseyi üyesi olan yada olmayan, hizmet bedeli karşılığında ya da gönüllü olarak hizmetinden yararlanılacak kişi/kişiler. TEKNİK DONANIM : Ofis personelinin verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak bir ortam ve ofis araç-gereçler i(Ör. Dizüstü bilgisayar, renkli yazıcı, sunum perdesi, projeksiyon cihazı, masa-sandalye, vb.) ÇALIŞMA ESASLARI ve İLİŞKİLER : Proje Ofisi Elemanları, Kent Konseyi Sekreterliği’ne bağlı olarak hiyerarşik bir düzen içinde çalışır. Konseye bağlı meclislerin ve çalışma gruplarının proje ekipleri ile fonksiyonel bir ilişki içinde bulunur. Kurmay Personel’in, Konsey Organları ile ilişkileri kurmaylık (danışmanlık) düzeyinde, proje ekipleri ile ilişkilerde uzmanlık konuları ile ilgili yetkiye sahiptir. DÜŞÜNCELER : Önerilen Proje Ofisi, Kuşadası’nda var olan veya kurulması düşünülen resmi hiçbir Proje Merkezi yada Ofisine alternatif değildir. Temel amacı, Kent Konseyi bünyesinde bulunan çeşitli meclis ve çalışma grupları tarafından geliştirilen proje fikirlerinin “mantıksal bir çerçevede” projelendirilmesine katkı sağlamak ve Kuşadası yararına olan projelere ulusal ve uluslar arası hibe programlarından destek alarak hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, bu Proje Ofisi’nin, kolektif akılla, Kuşadası’nın proje üretme ve uygulama yeteneği ve kapasitesinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. ÖNERİ SAHİBİ : Proje Çalışma Grubu adına Başkan ve Yardımcısı Doç.Dr. Şenol Çavuş-Mahmut Ökçesiz


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu ve Yürütme Kurulunu ziyaret ederek Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Soldan sağa : Şükrü Güngör, Yürütme Kurulu üyesi; Murat Saraç, Yürütme Kurulu Üyesi; Ekrem Çankırlı, Kuşadası Kent Konseyi Genel Sekreteri; Belma Özgün, Kadın Meclisi Başkanı; Hüsnü Dörtyol, Yürütme Kurulu Yazmanı; Yesari Sezgin, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı; Ümit Acar, Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı; Osman Çolakoğlu, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı; Emre Fazlılar, Gençlik Meclisi Başkanı

Her hafta yapılan Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulunun bu haftaki toplantısına Zonguldak Kent Konseyi Başkanı M.Yesari Sezgin misafir olarak katılmıştır.Zonguldak Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Sayın Sezgin, Kuşadası Kent Konseyi'ne ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Sayın Başkan ile Bursa'da yapılan "Türkiye Kent Konseyleri Bursa'da Buluşuyor" toplantısında tanıştıklarını belirterek Kuşadası Kent Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Kuşadası Kent Konseyi bültenlerini takdim etmiştir. Ziyaretten çok memnun olduklarını söyleyen Başkan Çolakoğlu, Kent Konseylerinin bulundukları kente faydalı olmak için yoğun çaba sarfettiklerini ve kent konseyine yeni katılımlar nedeniyle memnun olduklarını ifade etmiştir.

Sayfa 40 Eurodesk Temas Noktası olmak için başvuruda bulunduk... Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin talebi çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı, EURODESK için başvuru formunu gönderdik. Gençlik programları uygulamalarını yakından takip etmek ve programların içinde Kuşadası Gençlerinin de yer almasını sağlamak için yaptığımız başvuru onaylanırsa bir çok gençlik programı çerçevesinde aktif katılımda bulunulabilecek.

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMINI KUTLADIK ve PROGRAMA KATILDIK.

Kent Konseyi Denizcilik Meclisi Başkanı ve Liman Başkanı Yaşar Karabacak

Türk karasularının millileşmesi açısından büyük önem taşıyan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kuşadası Atatürk anıtında törenle kutlandı. Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, Garnizon Komutanı J.Binbaşı Murat Biçer, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ören, Belediye Başkanı M.Esat Altungün ve Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur, Askerlik Şubesi Başkanı Yzb.Murat Çelebi, Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Çankırlı ile kurum müdürleri ve halkın katıldığı törende günün önemi çerçevesinde bir konuşma yapan Kent Konseyi Denizcilik Meclisi Başkanı ve Liman başkanı Yaşar Karabacak, 84. yılına ulaşan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının önemini vurguladı. Deniz şehitleri için denize çelenk bırakılması ve deniz kortejinin ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı ile ilgili aktiviteler gün boyu Güvercinada da devam etti.

Bu yıl yapılan programda, yeni kurulan Kent Konseyi Denizcilik Meclisimiz ve Spor Çalışma grubumuzun da aktiviteler için önerilerini değerlendirilen Denizcilik Meclisi Başkanı ve Liman Başkanı Sayın Yaşar Karabacak'a teşekkür ediyoruz.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Temmuz – 31 Temmuz 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 41

KUŞADASI'nın SINAV MERKEZİ veya SINAV YERİ OLMASI İÇİN ÖSYM BAŞKANLIĞINA VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE RESMİ TALEPTE BULUNDUK !... KUŞADASI'nın 2010-2011 öğretim yılından itibaren SINAV MERKEZİ veya SINAV YERİ olması için ÖSYM BAŞKANLIĞINA ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE resmi talepte bulunduk. Bilindiği üzere kentimizde Üniversite sınavlarına ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girebilmek için binlerce öğrencimiz Aydın'a veya Söke'ye gitmek zorunda kalıyor, hem ekonomik hem de zaman olarak zorluklar çekiyor; bu da sınava girecek öğrencilerimizin başarı durumunu olumsuz yönde etkiliyor. Sınav saatinden saatler önce sınava girilecek yerin tespit edilmesi, dolmuşlarda geçen en az bir iki saati bulan yorucu yolculuklar, harcanan gereksiz paralar, yol ve zaman stresi vb diğer olumsuzluklar. Böyle bir ortamda sizce nasıl bir başarı beklenir? Halbu ki Kuşadası'nda sınava girilebilecek onlarca uygun okul ve sınav yeri mevcutken.... İşte bu nedenle öğrencilerimizin bu olumsuz şartlardan kurtulması için hemşehrilerimiz adına bunu talep ediyoruz!.. Bir konuda, Kuşadası'ndaki öğrencilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden her yıl binlerce öğrencinin bu sınavlara girerken tercihini Kuşadası yapabilme ihitimalinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle sınava girmek için gelen öğrenciler Kuşadası'na önemli derecede ekonomik olarak katkıda bulunacaktır. Sınavlarda sınav yeri tercihi yapan diğer il ve ilçelerde yaşayan öğrenciler için alternatif bir yer olarak başvuru formlarında, nüfus ve ekonomik değer olarak ülkemizin önemli ilçelerinden biri olan Kuşadası'nın yer almasını istiyor ve ilgili kurumlardan hakkımızı teslim etmelerini bekliyoruz...

Kuşadası'nın SINAV MERKEZİ veya SINAV YERİ olmasını önemsiyoruz.

Çevre ve Doğa ile Kent İmarı çalışma grupları kuruldu... Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerine yeni başlayan çalışma gruplarından Çevre ve Doğa Çalışma Grubu ve Kent İmarı Çalışma Grubunun ilk seçimli toplantısında Çevre ve Çalışma Grubu Başkanlığına Selçuk İnanç; Kent İmarı Çalışma Grubu Başkanlığına Yüksek Mimar Cumhur Ulusoy seçildi.

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ 9 Temmuz 2010 tarihli genel kurulda alınan karar gereği Kuşadası Kent Konseyi'nin İç Yönergesinde değişiklik yapıldı.Yapılan değişikliğe son durum aşağıdaki gibidir. Kuşadası Kent Konseyi İç Yönergesi Madde 31 ikinci paragraftaki “Meclis ve çalışma grupları, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.” İkinci bendinin değiştirilerek yerine

Kent İmarı Çalışma Grubu Çevre ve Doğa Çalışma Grubu

“Meclis ve çalışma grupları, meclis kuruluş üye sayısı olan en az 11 üyenin, çalışma grubu kuruluş üye sayısı olan en az 3 üyenin iştiraki ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.” şekliyle değiştirilmiştir.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki ve Değerlendirmesi Planlama Genel Müdürlüğüne sunulan Kuşadası Limanı Geliştirme Projesi...

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni Kuşadası Limanında yapılması planlanan 3. iskele için önerilen Liman Geliştirme projesinde ÇED Çevre Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine göre halkın dinlenmesi ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sayı : 9

Ağustos 2010

BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI V.1. Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin ÇED Çalışmasına Yansıtılması için Önerilen Yöntemler Halkın Bilgilendirilmesi toplantısının amacı, faaliyetten etkilenmesi muhtemel bölge halkının faaliyet hakkında bilgilendirilmesi ve konu hakkındaki görüşlerinin dinlenerek değerlendirilmesidir. Gerçekleştirilecek faaliyetten etkilenecek taraflar; faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi ya da birimleri ve faaliyet kapsamında transferedilecek metaları kullanacak son kullanıcılardır. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin 9. maddesi hükümleri doğrultusunda Halkın Katılım toplantısı düzenlenecek olup, toplantı yeri Valilikle birlikte belirlenecektir. Toplantı saati, yeri ve konusunu belirten ilan metni; ulusal düzeydeyayımlanan bir gazete ve faaliyetin gerçekle ştirileceği bölgede yayımlanan yerel birgazetede toplant ı tarihinden en az 10 gün önce yay ımlanacaktır. Söz konusu toplant ıda faaliyetin gerekliliği, bu bölgenin seçilme nedeni, çevresel açıdan alınacak önlemler hakkında halk bilgilendirilecek, görüş ve önerileri alınacaktır. ÇED Raporunun hazırlanması sırasında söz konusu önlemler değerlendirilecektir. V.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar Halkın katılım toplantısı her kesime açık bir toplantı olacağından ve ÇED Raporunun İDK toplantısında uzmanlarca değerlendirileceğinden ayrıca görüşlerine başvurulacak bir taraf olmadığı düşünülmektedir. Ancak gerek Valilik, gerekse komisyonun gerekli gördüğü taraf olması durumunda, bunların da proje hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Kent Konseyi olarak yasa gereği görevlerimiz kapsamında , Kentimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi Kuşadası Limanı konusunda da bütün kurumları ve halkımızı kentin limanında yapılacak ve /veya (Egeport işletmesinin öneri projesinde bulunan metin) yapılamayacaklarla ilgili ortak akılla karar almaya davet ediyoruz. Kuşadası Limanında liman işletmeciliğini yapan Egeport'un Çevre ve Orman Bakanlığına onay için sunduğu proje vaziyet planını değerlendirmenize sunuyoruz. Bakanlığa sunulan projeye http://www2.cedgm.gov.tr/cedsureci/ced_basvuru_dosyasi/799_ptd.pdf adresinden pdf formatında ulaşabiliyorsunuz.

YAŞADIĞIN KENT VE DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜ OL !...


01 Ağustos – 30Ağustos 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 43

Kuşadası Limanı geliştirme projesiyle ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Egeport işletmesinin düzenlediği ve yönetmelik gereği halkın duyurulması kapsamındaki toplantı, toplantı yerinin küçük ve uygunsuz olması nedeniyle daha sonra tekrar yapılmak üzere ertelendi. Yüksek katılım nedeniyle toplantının ilköğretim okulunda 20 kişilik bir sınıfta yapılması tepkilere yol açtı ve Ağustos ayındaki planlanmış toplantı gerçekleşmedi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ALTUNGÜN’ÜN BELEDİYE RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAPTIĞI LİMAN AÇIKLAMASI

“ Kuşadası Limanı ile ilgili imar planının ve özelleştirme ihalesinin iptal edilmesinin ardından üçüncü iskele yapımının gündeme gelmesiyle yaşanan tartışmalara, Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün son noktayı koydu. Göreve geldikleri ilk günden itibaren mahkemenin vereceği her kararı uygulayacaklarını çeşitli zamanlarda açıkladıklarını ve buna yükümlü olduklarını anlatan Başkan Altungün, yaşanan hukuksal süreç ile üçüncü iskele yapımının birbirine bağdaştırılmasının yanlış olduğunu söyledi. Hukuksuzluğun her zaman karşısında durduklarının altını çizen Başkan Altungün konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi olarak bizden yeni planla ilgili görüşümüzü sordu. Biz de resmi görüşümüzü yazılı olarak bakanlığa gönderdik. Görüşümüzü oluşturmak amacıyla, Mimarlar Odası, Balıkçılar Odası ve başka sivil toplum örgütleri ile tüm belediye meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledik. Başkan Vekilimiz Ahmet Kireç’in başkanlık ettiği bu toplantıya elliye yakın kişi katıldı. Bu konuda onların görüşlerini de aldık. Bize sorulan birinci ve ikinci iskelelerin uzaması ve üçüncü iskelenin yapılmasına, yakın bölgemizde kruvaziyer liman kurma çabalarını da dikkate alarak, kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’nın iddiasını daha da yükseklere çıkacağı inancıyla evet dedik. Yılda 1 milyon 500 bin turistin sadece kruvaziyer limandan girebileceği ve bu potansiyelin Kuşadası’nda var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle üçüncü iskelenin yapımıyla birlikte mevcut diğer iki iskelenin uzatılmasını kabul ettik. Şu an mevcut liman içinde bulunan işyerleri de dahil olmak üzere, yeni planda yapılması düşünülen işyerlerine ve balıkçı barınağının doldurulmasına da karşı olduğumuzu ikircikli bir tavıra girmeden net bir şekilde açıkladık. Bakanlığa gönderdiğimiz yazılı açıklamamızda, bu konuda daha önceden ne söylediysek aynı şeyleri yazılı olarak açıkça beyan ettik. Kuşadası’nı turizm kenti yapma iddiamızı yaşama geçirme konusunda azimliyiz. Yatırımcıya ve halkımıza hiçbir zaman yalan söylemeyeceğimizi, yasaların elvermediği ve onaylamadığı yapılaşmalara da, uygulamalara da karşı olduğumuzu, mahkeme kararlarına sonuna kadar uygulayacağımızı defalarca ifade etmiştik. Görüşümüz hiçbir zaman değişmedi. Bugün yine aynı noktadayız. Kuşadası halkının ekonomik gelişimini sağlamak Kuşadası Belediye Başkanı olarak yasal görevimdir. Şehirle ilgili kaygılarını Derici Otel’deki toplantıda ifade eden bazı hukukçu arkadaşlarımız, bizim Kuşadası’na karşı samimiyetimizi ve rantçılara karşı tavrımızı sanırım inatla anlamak istemiyorlar. Hiç kimse kuşku duymasın, kaygı duymasın. Biz yaptığımız görevin bilincindeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi. Kaynak : Kuşadası Belediyesi Resmi İnternet Sitesi http://www.kusadasi.bel.tr/ menuid=haber_detay&h_id=415

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Mimarlar Odası GEKA Arama Konferansına Temsilciliğinin Kent Konseyi Başkanı kıyı düzenlemesi yarışması Osman Çolakoğlu katıldı. hakkındaki görüş talebi cevaplandı

Gençlik Meclisi Giresun ve İstanbul'daki toplantılarda temsil edildi.

Kuşadası Belediye Başkanlığı Kuşadası Envanteri ve Raporu sunumunu yaptı.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 10

Eylül 2010

Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu GEKA arama konferansına katıldı. Aydın’da 18 Ağustos 2010 Çarşamba günü yapılan GEKA Arama Konferansına Kent Konseyi adına katılan Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu arama konferansındaki çalışmalara katıldı.Çalışmalar sonucunda bölge Ve kentler için teşvik edici destekler verileceğini bu çerçevede Kuşadası'nın önerilecek projelerini şimdiden hazırlaması gerektiğini söyledi. Arama konferansının bir gün olmasının çok verimli olmadığını bu tür çalışmalarda bir haftalık sürelerle çalışmaların yapılmasının daha etkili sonuçlar getireceğinden bahseden Çolakoğlu yakın tarihte tekrar bir toplantı yapılacağını, özellikle tarım ve turizme yönelik desteklerin olacağını ifade etti. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ege Bölgesi'nin geleceğinin tasarlanması, vizyonu ve ana hedeflerinin belirlenmesi için 'Arama Konferansları' düzenledi.Bu kapsamda "GEKA olarak yürütülen 2010-2013 Bölge Planı çalışmalarının sonucunda bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde mukayeseli üstünlükleri ile rekabet avantajlarının belirlenmesi ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak öncelikli sektörler ile yatırım alanlarının tespit edilmesi amaçlanmakta. Bölgemizin geleceğini birlikte tasarlamak, vizyonunu ve ana hedeflerini oluşturmak ve gelişim eksenini belirlemek üzere 18 Ağustos 2010 tarihinde Aydın Anemon Otel'de gerçekleştirilen Arama Konferansı 'Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı' tarafından Oğuz Babüroğlu, Deniz Kirazcı ve Işık Gökoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirildi.Arama konferansına bölgede bulunan ilgili bütün kurumlar davet edildi.

Ekim ayından sonra GEKA PROJE ÇAĞRILARINA çıkıyor !... Kuşadası, bütün kurumları ve STK'ları ile çağrılara cevap verebilecek şekilde hazır olmalı ve proje başlıklarını takip etmelidir. Sunulacak olan projeleri bağımsız değerlendiriciler değerlendirecek. Bu değerlendiricilerin kimlikleri gizli tutulucak. Her projeyi 2 farklı uzman değerlendireceği ve değerlendirmelerin kameralarla da kayıt altına alınacağı söyleniyor. Herhangi bir ayrıma meydan vermemek için projelerin kime ait olduğu değerlendiricilere bildirilmeyecek. Böylece hiçbir etki altında kalmadan projeler puanlanmış olacak. Projenin puanlamasında tutarlılık aranacak. Örneğin bir uzmanın 60, diğerinin 90 puan verdiği bir puanlama tutarlı sayılamayacağı için üçüncü bir uzmana yollanacak. Diğer taraftan her iki uzmanın da birbiriyle tutarlı puanlamalar yaptığı projeleri hemen gündeme alınması mümkün olacak. 28 Milyon bütçesi olan GEKA 2010-2013 Bölgesel Gelişme Planına göre projelere kaynak ayıracak. Kuşadası olarak bu bütçeden pay almamızın yolu projelerin GEKA tarafından onaylanması ile açılabilecek. Kent Konseyi çatısı altında kurulması planlanan Proje Ofisinin de amacı bu ve benzeri kaynakları, kentimizde bulunan bütün kurumlarımızla yapılacak işbirliği çerçevesinde kazandırmak olacak. Kent Konseyi Genel Kurulunda onaylanan ve Kuşadası Belediye Meclisine gönderilen “Proje Ofisi” kurulması proje önerisi Ekim ayı belediye meclisinde onaylanması için görüşülmesi bekleniyor.


01 Eylül – 30 Eylül 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 45

Mimarlar Odası Temsilciliğinden 28.07.2010 tarihinde Kent Konseyi Başkanlığına gönderilen yazıda Kuşadası Belediye Başkanlığı ve Mimarlar Odası birlikteliğinde, sağlıklı, yaşanabilir, nitelikli ve insan odaklı bir kentleşmenin oluşabilmesi için, Kuşadası ilçe sınırlarını kapsayan 28.Kmlik sahil şeridi ile ilgili ulusal ve ulkuslararası proje yarışması yapılacağı ve bu kapsamda bir rapor hazırlanacağı bildirilmiştir.

Kuşadası Mimarlar Odası Temsilciliğinin görüş talebi çerçevesinde Sahil düzenlemesi ile ilgili Kent Konseyi Turizm Meclisinin hazırladığı kıyı düzenlemesiyle ilgili gereksinimler Mimarlar Odası Temsilciliğine iletildi. Turizm meclisinin ilettiği Kıyı düzenlemesi gereksinimleri: Düzenleme güzergahında bulunan tarihi yapıların (Kadıkalesi, Roma Hamamı, Ilıca Tepe, Su kemerleri, Yılancı Burnu, Küçük Ada, Pigale) restorasyonu ve ziyarete açılması. Çevrelerinde arkeolojik parklar , açık hava müzeleri oluşturulması.28 km güzergâh da; yürüme yolu, bisiklet yolu, Güzergah üzerinde çalışacak elektrikli mini toplu taşıma sistemi. (Mevcut dolmuş sisteminin ortak olduğu) Uygun alanlarda: —Plaj ve güneşlenme tesislerinin yapılması( WC, duş, soyunma kabinleri vb) —Çocuk parkları, —Spor alanları (plaj voleybolu, plaj futbolu, tenis kortu vb), jimnastik aletleri. —Tematik parklar. Türkiye Kuşları, Ege balıkları, Ege bitkileri, botanik park vb —Eğlence parkları, —Sanatsal, kültürel etkinlikler için anfi tiyatrolar, aktivite alanları, —El sanatları sergi ve satış noktaları. —Tekne yanaşma iskeleleri. —Piknik alanları, —Dinlenme noktaları, Kamelyalar —Çeşmeler, sebiller, mini havuzlar Güzergâhın yeterli aydınlatılması, güvenliğinin sağlanması; Şehir merkezinde sahilden balık tutma yerleri, plaj üniteleri, Tekne bağlama yerleri. (Küçükada- İskele arasında) Kent merkezi girişlerine uygun büyüklükte otoparklar. Uygun alanlarda ticari mekanlar. (Mevcut ticari dengeleri bozmadan. Kent merkezi dışında) Sahil düzenlemesinin Kuşadasına özgün bir konsepti olmalıdır. Doğal ve yöresel malzemeler kullanılmalı, çevreci olmalı (güneş enerjisi ile aydınlatma vb) KUŞADASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BAŞVURUSU ONAYLANDI, KUŞADASI 2011 YILINDA İKİ AB PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK!!! 2010 Mart ayında Adnan Menderes Üniversitesi adına başvurulan “Enjoy Your Safe Meal – Food Safety for Tourism Development” adlı Erasmus IP projesi Ulusal Ajans değerlendirmesinde başarılı bulunarak 34. 764 Avro’luk bütçesi ve 2010-1-TR1-ERA10-16817 referans numarası ile kabul edilmiştir. Proje Koordinatörü ve aynı zamanda Kent Konseyi Proje Çalışma Grubu üyesi olan Yrd.Doç.Dr. Osman N. Özdoğan projenin 2011 yılı ders dönemi içerisinde yapılacağını ve Portekiz, Litvanya, Macaristan, Romanya ve İsveç’ten olmak üzere toplam 8 katılımcı üniversite tarafından gerçekleştirilecek olan projeye 40 öğrencinin ve 9 öğretim üyesinin katılacağını belirtmiştir. Diğer yandan geçen yıl 2010 Mart ayında Litvanya’da düzenlenen ve ADÜ TİOYO’nun da katıldığı “Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment” adlı proje ikinci yıl için yenileme onayından geçmiş ve Litvanya Ulusal Ajansı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu aracılığıyla Kuşadası’nda yapılmasını onaylamıştır. Proje Bedeli 40.000 Avro olan projede Türkiye, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve Finlandiya’dan 45 öğrenci ve 10 öğretim üyesi yer alacaktır. Dr. Özdoğan, bu tip projelerle Adnan Menderes Üniversitesi’nin ve Kuşadası'nın adını ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak için çabalarının devam edeceğini ve Dış İlişkiler Ofisi ile koordineli çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirtmiştir. Projesi onaylanan ve bu tür projeleri Kuşadası'na kazandıran Kuşadası Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürlüğü ile akademisyenlerimizi kutluyor, devamını bekliyoruz.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Eylül – 30 Eylül 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 46

KUŞADASI KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 5. DÜNYA GENÇLİK KONGRESİNDE!!! Dünya’nın en saygın, en geniş katılımlı ve en önemli gençlik toplantısı olan “Dünya Gençlik Kongresi'nin” 5.si İstanbul'da gerçekleştirildi. Gençlik Meclisimizi GM adına Gençlik Meclisi Başkan Yrd. Erşan AYGÜL temsil etti. 31 Temmuz–13 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleşen kongreye, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ev sahipliği yaptı. Daha önce Havai, Fas, İskoçya ve Kanada’da gerçekleşen kongrenin amacı, dünyanın bugün karşılaştığı sorunların çözümünde gençlerin en etkin rolü nasıl alabileceklerini tartışıldı ve bu yönde sürdürülebilir gençlik stratejileri oluşturuldu. Kongre kapsamında, dünyanın 147 ülkesinden gelen 1000 genç, ülkemizden 100 delege ve 300 kadar gönüllü gencin yanı sıra çok sayıda kalkınma ve gençlik uzmanı, gazeteci, akademisyen, eğitmen, sanatçı ve diplomat ülkemizde buluştu, İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde atölye çalışmaları, paneller, kültürel etkinlikler vb. çalışmalara katıldılar. 12 Ağustos 2010 tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Dünya Gençlik Yılı”nın başlangıcı olması ve Birleşmiş Milletlerin resmi web sitesinde İstanbul’da yapılacak Kongrenin dünyadaki önemli gençlik etkinlikleri arasında ilan edilmiş olması da Kongrenin önemini bir kat daha artırmaktadır. Kongre ayni zamanda İstanbul’a gelme imkânı bulamayan fakat bu kongrenin parçası olmak isteyen gençler için United Games International destekleri ile sanal ortamda da yayınlandı. Ana sponsorluğunu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın medya sponsorluğunu ise TRT’nin gerçekleştirdiği kongreye ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi, İl Valilikleri ve çeşitli özel sektör kuruluşları da destek sağladı. Ana teması “İmece” olarak belirlenen 5. Dünya Gençlik Kongresi Türkiye 2010, imece ve İmecenin bileşenleri Demokrasi, Birliktelik, Dayanışma, Güven ve Gönüllülük temalarıyla gerçekleştirilecek. “İmece” teması çerçevesinde yardımlaşma, dayanışma, toplumun ve toplumların ortak değerlerini korumak veya ihtiyacı olan birey veya toplumları desteklemenin anlamı dünya gençlerinin dikkatine sunuldu. Dünya Gençlik Kongresi serileri, Birleşmiş Milletler’ in desteğiyle, Uluslararası Barış Çocuğu Örgütü (Peace Child International)’nün organizatörlüğünde iki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştirilmektedir. 120–150 ülkeden 1000 genç katılımcı,500 kadar kalkınma ve gençlik uzmanı, (AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerden) gazeteci, akademisyen, eğitmen, sanatçı ve diplomatların katılımı ile gerçekleştirilen bu kongrelerin 4. olanı Kanada da gerçekleştirildi. Bir sonraki Gençlik Kongresi’nin Brezilya da düzenlenmesine karar verildi.

KUŞADASI KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ULUSAL GENÇLİK PARLEMENTOSU YAZ OKULUNA KATILDI. UGP YAZ OKULU RAPORU16–20 EYLUL GIRESUN Giresun’ da düzenlenen bu sene ulusal gençlik parlamentosu yaz kampına Kuşadası kent konseyi gençlik meclisi adına, Derya BİNBOĞA gençlik meclisi üyesi olarak katıldı. Toplantının ana başlığı “ Kapsayıcı Katılım ve Sanat” idi. Bu başlık altında her kültür ve her görüşün kapsayıcılıktaki önemi vurgulandı ve bu toplantıya Sadün Emre Alp, Fikret Toksöz katılım gösterdiler.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


01 Eylül – 30 Eylül 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 47

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “KUŞADASI ENVANTERİ VE RAPORU” SUNUMUNA KATILDIK. 28 Eylül 2010 Salı günü 14.00' da Korumar Otelde yapılan “ Kuşadası Envanteri ve Raporu” sunumuna Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Genel Sekreter Ekrem Çankırlı ve Kent Konseyi Denizcilik Meclisi Başkanı,Turizm meclisi ve Eğitim ve Çevre Doğa Çalışma grubu başkanları katıldı. Açılış konuşması Kuşadası Belediye Başkanı M.Esat Altungün tarafından yapılan toplantıda Belediye Başkanı Altungün belediye yönetimi olarak Kuşadası’nın tanıtımıyla ilgili bugüne kadar yapılmayan bilimsel bir çalışma başlattıklarını ve atılan adımı turizmcilere göstermek amacında olduklarını söyledi. Her kesimin bir araya gelerek Kuşadası’nın imajı, tanıtımı ve problemlerinin çözümü konusunda çaba göstermesi gerektiğinin altını çizen Başkan Altungün: “Bugüne kadar bu konularda ciddi adımlar atılmadı. Bugün en azından yol ayrımındayız. Kuşadası turizmde iddiasını devam ettirmek istiyorsa daha iyi yatırımcıları ilçemize getirmeliyiz. Turizmde iddiamızı devam ettirmek ve rakiplerimizle baş edebilmek için tanıtım konularında daha profesyonelce hareket etmeliyiz. Turizm, rekabetin en acımasız olduğu sektörlerden biri. Biz rakiplerimizle mücadele etmek için ne yapmak istediğimizi net olarak ortaya koymalıyız. Geçen kış Kuşadası uluslararası fuarlarda birebir tanıtıldı. Bu konuda Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen ve Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş’a teşekkür ediyorum. Doğru proje ile hedefe yürümek zorunda olduğumuz için, geçen mayıs ayında marka kent çalışmaları konusunda tecrübesine ve uzmanlığına inandığımız bir firma ile anlaştık. Beş aydır çalışan firma, envanter çalışmalarını tamamladı. Bugün sonuçları turizmcilerimize aktaracak. Biz bu şehri koruyup, kollamak ve net kimliğimizi savunmak zorundayız” dedi. Dört aşamalı çalışmaların ilk aşaması olan envanter çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, 2011 yılı sonuna kadar dört ayağın da sona ereceğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalar sona erdiğinde, Kuşadası tanıtımının hangi strateji ile olması gerektiği netleşecek. Bilimsel, akademik, araştırmacı bir yol izleyeceğiz. İkinci aşamayı ise algı çalışmaları oluşturuyor. Kuşadası’nın Türkiye’de ve dünyada nasıl algılandığı incelecek. Çalışmalarının üçüncüsü aşamasında marka çalışmaları, son aşamasında ise kurumsal kimlik çalışmaları yapılacak. Herkes konuşuyor, biz konuşmanın ötesine gideceğiz. Kuşadası’nın marka kent olması için kurum kimliği büyük önem taşıyor. Otellerle, restorantlarla, cafelerle, barlarla ortak bir kimlik oluşturmalıyız. Seçim öncesi 3 milyon turist hedefini açıkladığımızda bazıları tebessüm etmişti. Aslında haklılardı. 1 milyon ile 3 milyon arasında çok fark vardı. Bunu başarmak kolay değil. Liman sorununu hukuk çözecek. Sorun çözülünce gemi sayısı ikiye katlanacak. Dolayısıyla liman girdisi de çoğalacak. Bir milyon 300 bin gemi turisti ile 700 bin konaklama girdisiyle kısa zamanda 2 milyon turist hedefimize zaten ulaşacağız. Bekleyen ciddi yatırımlar var. Hedef çok uzun vadeliyse bunları yapmak sorundayız. Kuşadası binlerce yıl önce bile liman kentiydi. Turist arttıracak doğru projeyle hedefe yürümek zorundayız. Bunu da el ele vererek yapmalıyız. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.” dedi. Toplantıda Kuşadası’nın marka kenti olması için yapılan çalışmaların ilki olan envanter çalışmalarını anlatan İnteg-Ra İletişim şirketinin Genel Koordinatörü Gönen Orhan, marka kenti olmanın uzun ince bir yol olduğunu vurgulayarak, planladıkları yolun ilkinin arkeoloji ve kültürel miras, ikincisinin doğal miras, üçüncüsünün turizm, dördüncünün ise ekonomi olduğunu ve çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Envanter çalışmalarının sonuç raporunun sunumunu yapan Gönen Orhan, Kuşadası’nın güçlü ve zayıf yanlarının yanı sıra fırsatları ve tehditleri de anlattı. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde Kuşadası Tanıtma Vakfı (KUTAV) veya Kent Konseyi bünyesinde, çalışmaları yürütecek bir sekretarya oluşturulmasını öneren Gönen Orhan, “Bu çalışma kapsamında; iletişim hattına neyi taşıyabiliriz, elimizde ne var onu hallettik. Bundan sonra algıya bakacağız. Arkasından marka kent ve kurumsal çalışma ile amacımıza ulaşacağız” dedi. http://www.kusadasi.bel.tr/?menuid=haber_detay&h_id=473 Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Yelken Federasyonu ve Kuşadası Yelken ve İhtisas Spor Kulübü tarafından organize edilen Yelken Yarışları 23-26 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Kuşadası’nda gerçekleştirilen Ege Bölge Kupası 2. ayak Optimist Lazer Yelken Yarışları sona erdi. Kuşadası Belediyesi’nin sponsorluğunda Türkiye Yelken Federasyonu ve Kuşadası Yelken ve İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.


Türkiye Kent Konseyleri toplantısına katıldık.

Gönüllü Gıda Müfettişlerine Kimlikleri törenle dağıtıldı.

Gençlik Meclisi Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi verdi.

Cumhuriyetimizin 87.yıldönümü.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 11

Ekim 2010

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BULUŞUYOR TOPLANTISINA KATILDIK... Konak Kent Konseyi'nin 2-3 Ekim 2010 tarihinde İzmir Anemon Otel'de düzenlediği Kent Konseyleri Başkanları ve Genel Sekreterlerinin devet edildiği Türkiye Kent Konseyleri Buluşuyor toplantısına Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu ve Genel Sekreter Ekrem Çankırlı katıldılar. 47 Kent Konseyi'nin katıldığı toplantıda Kent Konseyi Başkanları'na verilen belirli sürelerde her kent konseyi başkanı kendi oluşumları, yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu'nun da konuşma fırsatı bulduğu toplantıda Çolakoğlu Kuşadası Kent Konseyi'nin çok kısa zaman içinde kurulmasına rağmen 3 genel kurul yaptığını 9 meclis ve 9 çalışma grubu olmak üzere toplam 18 meclis ve çalışma grubu ile gönüllü yapılar oluşturarak gönüllü hemşehrilerimizin kente katkı koymaya çalıştıklarını ve bu çerçevede temmuz genel kurulunda 7 adet projenin onaylanarak belediye meclisinde görüşülmek üzere Kuşadası Belediye Başkanlığına iletildiği söyledi. Ekim belediye meclisinde proje tekliflerinin görüşülmesini beklediklerini ifade etti.Projelerin en azından birkaçının onaylanmasının bile katılımcıların motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğini bunun da kent konseylerinin ileriye yönelik çalışmalarında önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Konak Kent Konseyi'nin çalışmaları ile İzmir ilinde bulunan diğer kent konseylerinin platform kurma çalışmalarından da bahsedilen toplantıda özellikle misafir kent konseylerine İzmir'i anlatan görseller takdim edildi ve Konak Kent Konseyi ziyaret edildi.


01 Ekim – 31 Ekim 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 49

KUŞADASI'NIN İLK GÖNÜLLÜ GIDA MÜFETTİŞLERİNE YAPILAN TÖRENLE KİMLİKLERİ VERİLDİ. Kuşadası Kent Konseyi Sağlık Meclisi'nin hazırladığı gönüllü gıda müfettişliği programı çerçevesinde, Kuşadası Kent Konseyi desteğiyle Aydın Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü'nün verdiği eğitimini tamamlayan 26 kişiye gönüllü gıda müfettişi kimlik kartları 08 Ekim 2010 Cuma günü düzenlenen törenle teslim edildi. Kuşadası Kent Konseyi desteğiyle Aydın Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü'nün verdiği üç günlük uygulamalı gönüllü gıda müfettişliği eğitimini tamamladıktan sonra sınavla gönüllü gıda müfettişliği hakkı kazanan 26 kişi, sertifika ve kimlik kartlarını Kuşadası Kent Konseyi Merkezi'nde düzenlenen törende teslim aldı. Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, Belediye Başkanı M.Esat Altungün,Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Bşk Yrd. Ümit Acar, Belediye Meclis üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri Ömer Günel, Murat Saraç, Hüsnü Dörtyol, Sağlık Grup Başkanı Dr. Şükrü Güngör, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Çankırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Türkkan, İlçe Tarım Müdürü Hasan Göçmen, Kent Konseyi Sağlık Meclisi Başkanı Dr. Hakan Yurtsev, Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Tuncay, Kadın Meclisi Başkanı Belma Özgün ve Belediye Meclisi üyeleri ile gönüllü müfettişler katıldı. "Aydın Valiliği Gönüllü Gıda Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönergesi" kapsamında çalışacak gönüllü gıda müfettişleri; gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde görülen asgari teknik ve hijyenik şartların bozukluğu ile üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinde tespit edilen bozulmuş, küflenmiş, son tüketim tarihi geçmiş vb. olumsuzluklar ile varsa örnek teşkil edecek olumlu durumları Gıda Eylem Kurulu bürosuna bildirecekler. Bildirimden sonra tarım müdürlükleri, belediyeler ve Özel İdare Müdürlükleri ilgili kurumlar hakkında işlem yapabilecekler. Aydın ili kapsamında ilk defa Kuşadası'nda başlayan eğitim ve sertifika süreci, ülkemizde de uygulanmaya yeni başladı. Ayrıca söz konusu uygulama ve denetlemeler çerçevesinde kendine güvenen işletmeler, müracaat etmeleri halinde belli aşamaları başardıkları takdirde "Beyaz İnci" adı altında ayrı bir derecelendirmeye girecek ve örnek bir işletme olarak kendilerini ifade edebilecekler.

KUŞADASI KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ GSM-Gençlik Servisleri Merkezi İsveçTürkiye Gençlik Politikaları toplantısına katıldı.! LSU-İsveç Ulusal Gençlik Konseyi, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi ve Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ortaklaşa yürüttüğü projenin Ankara ayağı 8-9-10 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Projeye Kuşadası Kent Konseyi Gençlik Meclisini temsilen Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Erşan AYGÜL katıldı. Projede, gençlik politikalarının geliştirilmesi sürecine gençlerin aktif katılımını arttırmak ve bu süreçte karar vericileri etkilemek için savunuculuk ve lobicilik üzerine gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, gençlik politikaları alanında ki gelişmeler konusunda gençleri bilgilendirmeyi ve konuyla ilgili değerlendirmeleri öğrenmeyi hedefleyen çalışmalar yapıldı. Gençlik kuruluşlarında ve gençlerle ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışan gençler projede yer aldı. Projenin aktivite planı çerçevesinde, Ankara’da 10 tane gençlik çalışanı ile bir araya gelinerek gençlik politikalarının geliştirilmesi sürecinde, lobicilik ve savunuculuk konusunda gençlik çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinin arttırılması çalışmaları yürütüldü. Gençlik politikası konusunda son gelişmeler tartışıldı ve daha iyi bir gençlik politikasının oluşturulması için fikir paylaşımlarında bulunuldu. İlk toplantı sonrası, İstanbul'da “Türkiye’nin gençlik politikası raporu hazırlanması” buluşması için ön hazırlıklar yapıldı. İstanbul’da 8–12.12.2010 tarihinde, toplantılara katılan gençlerle tekrar bir araya gelinerek bu raporun karar vericilerle paylaşılması için gerekli lobi çalışmaları yapılması konusunda karar verilecek. Gençlik meclisimizin misyon ve vizyonunda olduğu gibi; Gençlik meclisi, gençlerin demokratik bir ortamda karar ve yönetim mekanizmalarında özgür ve kendi iradeleri ile yapılacak çalışmalarına destek vermek ve birikimlerini paylaşmak için toplantılarda yer alarak atılacak adımlarda paylaşımcı olmak istiyor. Bundan sonra olacak projelerde de aktif katılımın sağlanacağı da paydaşlara beyan edildi. İstanbul’da yapılacak olan genel değerlendirme ile uygulanabilir sonuçlar gençlerle paylaşılacak. Yerelde uygulamalarla, programa nasıl katkıda bulunabileceğini tartışılacak. Ayrıca, Türkiye’nin gençler açısından en önemli konusu olan “Gençlik Yasası” hakkında da gençlik meclisi bir çalışma içine girecek.


01 Ekim – 31 Ekim 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 50

Kent Konseyi GENÇLİK MECLİSİ "PARAMI YÖNETEBİLİYORUM" BAŞLIKLI EĞİTİM PROGRAMI'na gençlerimizden yoğun katılım oldu.. Gençlik Meclisinin düzenlediği paramı yönetebiliyorum eğitim programına Kent Konseyi Başkanı Osman Çolakoğlu, Genel Sekreter Ekrem Çankırlı ve Gençlik Meclisi Başkanı Emre Fazlılar katıldı. Pazar günü olmasına rağmen yoğun ilgi gören eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarını veren Kent Konseyi Başkanı Çolakoğlu bu tür eğitim programlarının gençlerimizin bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu, bundan sonra da benzer eğitim programlarını gençlik meclisimizden beklediiklerini belirterek, eğitimi veren eğitimcilere ve katılım sağlayan bütün gençlerimize teşekkür etti. Bu eğitim programı için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Visa Europe ve Habitat için Gençlik Derneği sürdürülebilir kalkınma sürecinde gençler arasında finansal bilinci geliştirerek katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi. Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ilk defa kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığında gerçekleştirilen Paramı Yönetebiliyorum Projesi ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi bir adımdır. İlk bir yıllık pilot aşaması 1 Kasım 2009 – 1 Kasım 2010 tarihlerinde 7 coğrafi bölgedeki 15 ilde uygulanacak Paramı Yönetebiliyorum Projesi, bu kentlerdeki Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin 60 gönüllü akran eğiticisi ile 6000 gence bütçeleme, finansal planlama ve yönetim, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele, finansal bilincin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konularında eğitimler ulaştırıyor; bu eğitimlerle toplumsal bilinçlendirme gerçekleştiriliyor. Bu programı 24 Ekim 2010 Pazar günü Kuşadası'nda yapılmasını sağlayan ve organize eden Gençlik Meclisimize teşekkür ediyoruz.


01 Ekim – 31 Ekim 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 51

KUŞADASI KENT KONSEYİ GENEL KURUL KARARLARI EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA GÜNDEM MADDESİ OLARAK GÖRÜŞÜLDÜ. 9 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulunda alınan kararlar, 13 Temmuz 2010 tarihinde Kuşadası Belediye Başkanlığına Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gönderilmiştir. Genel kurul kararları çerçevesindeki projeler 6 Ekim 2010 Çarşamba günü yapılan Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmüştür. Belediye meclisi toplantısında, projelerin detaylı görüşülmesi için Belediye Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Komisyonlardan gelen rapora göre Kasım ve Aralık ayı olağan Belediye Meclis toplantısında tekrar görüşülerek son karar verilecektir. Kent Konseyi meclis ve çalışma grubu üyelerimize va kamuoyuna duyurur, belediye meclisinden gelen sonuçların paylaşılacağını bilgilerinize sunarız.

Kent Konseyi, Türkmen Mah.Candan Tarhan Bul.Hüseyin reis sokak No:21 Kuşadası Tel : 6181040 Faks: 6181752 eposta : kusadasikentkonseyi@hotmail.com


Kuşadası Kent Konseyi 1 yaşında...

Kuşadası Liman Platformu oluşturuldu.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 12

Kasım 2010

KUŞADASI KENT KONSEYİ 1 YAŞINDA... Kuşadası Kent Konseyi, 5393 sayılı belediye kanunun 76.maddesi gereği kentimizdeki bütün kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 02 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen kurucu genel kurul toplantısıyla kurulmuş ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanlığına Yrd.Doç. Dr. Osman Çolakoğlu seçilmişti. Geçen 1 yıllık süreç içinde 3 genel kurul toplantısı, 40 yürütme kurulu toplantısı, 19 meclis ve çalışma grubuyla yaklaşık 90 toplantı olmak üzere toplam 133 toplantı gerçekleştiren Kuşadası Kent Konseyi; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapının oluşturulduğu bir yönetim mekanizması olarak çalışmalarına devam edecektir. 02 Kasım 2009 tarihinde kurulan ve 1. yılını dolduran Kuşadası Kent Konseyi'nin bugün kuruluş yıldönümü olması nedeniyle; geçtiğimiz bir yıllık süreç içinde kent konseyi çalışmalarına katkıda bulunan bütün kurumlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Gelecekte aynı desteğin artarak devamını diliyoruz. Saygılarımızla Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu


01 Kasım – 30 Kasım 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 53

KUŞADASI LİMANI İÇİN BELEDİYE MECLİS SALONUNDA TOPLANTI YAPILDI. Kuşadası Limanı ile ilgili tartışmaların, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın limanla ilgili hazırladığı yeni imar planıyla birlikte yeni bir boyut kazanması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Liman içerisinde yer alan 56 işyeri ile ilgili yıkım süreci devam ederken yeni bir imar planının ortaya çıkması üzerine Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, planın detaylı şekilde tartışılması için geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı Altungün’ün çağrısı üzerine Kuşadası Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; CHP İlçe Başkanı Mehmet Bal, AKParti İlçe Başkanı Ali Kara, HEPAR Kuşadası ilçe Başkanı Tuğrul Demir, ÖDP İlçe Başkanı Şenol Eskin, İşçi Partisi İlçe Başkanı Nizamettin Öğ, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Bülent İlbahar, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Şakar, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Erol Soysal, Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran, Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Çolakoğlu, ADA-ÇEV grubu sözcüsü Dr. Ali Alkış, SCAL Kulübü Başkanı Alcan Kartoğlu, Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Ümit Acar, İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilcisi İbrahim Ustacı, Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Susam, Kuşadası Baro Temsilcisi Ömer Günel, Eczacılar Odası Kuşadası Temsilcisi Sema Baysoyu, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı Başkanı Şefik Sözer, Atatürkçü Düşence Derneği Başkanı Nuri Özkan, Kuşadası Turistik Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Nejat Benli, Kuşadası Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ertuğrul Tabak, Yelken Kulübü Başkanı Behzat Kumbasar, Güvercinada Gençlik Derneği Başkanı Uğur Yılmaz, Yerel Tarih Araştırma Grubu Sözcüsü Selver Savran, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri, il Genel Meclisi üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıya ayrıca 2003 yılından beri hukuk mücadelesini yürüten eski Belediye Meclisi Üyeleri Nilgün Öğünçlü ile Ahmet Altunsoy ve eski Kent Meclisi Derneği Başkanı Bülent Tokuçoğlu da katılarak, yaşanan süreçle ilgili bilgiler verdi. Toplantı sonunda Cuma günü bir değerlendirme toplantısı daha yapılmasını isteyen Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, Kuşadası halkının ve sivil toplum örgütlerinin verdiği desteğe teşekkür etti. Kaynak : http://www.kusadasi.bel.tr/?menuid=haber_detay&h_id=589


01 Kasım – 30 Kasım 2010

Kuşadası Kent Konseyi

KUŞADASI LİMAN PLATFORMU KURULDU. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Kuşadası limanıyla ilgili hazırladığı yeni imar planını belediyeye göndermesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün’ün çağrısıyla pazartesi günü yapılan genişletilmiş ilk değerlendirme toplantısının ardından, bu kez eylem planını görüşmek amacıyla sadece siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı ikinci değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, balıkçıların mağdur edilmemesi için yeni bir yerde balıkçı barınağı yapılması hakkında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yazı gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Kuşadası Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Susam, yeni imar planına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, “Bu yazı çıktıktan sonra limanı işleten şirket kooperatifimize teklifle geldi. Bizim açtığımız dava devam ederken bu şartlarda balıkçı barınağının doldurulmasına ve yerinin değiştirilmesine kesinlikle karşıyız” dedi. Limanla ilgili yeni imar planına karşı tüm Kuşadası’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, yürütülecek çalışmalar, açılacak davalarla ilgili bir organizasyon komitesi kurulmasını önerdi. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden kurulu 12 kişilik bir komite oluşturuldu. Buna göre komitenin; 2003 yılından beri Ege Ports şirketine karşı mücadelenin öncülüğünü yapan eski belediye meclisi üyeleri Ahmet Altunsoy ve Nilgün Öğünçlü ile eski Kent Meclisi Başkanı Bülent Tokuçoğlu’nun yanı sıra Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Balıkçılar Kooperatifi, Mimarlar Odası, ADA-ÇEV, Şoförler Odası, TÜRSAB, Gezi Tekneleri Kooperatifi temsilcilerinden oluşması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, bayram boyunca Kuşadası’nın çeşitli noktalarında standlar kurulması ve imza kampanyasının derhal başlatılması kararlaştırıldı. Bayram boyunca kurulacak standlarda toplanacak binlerce imza başta Bayındırlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara gönderilecek. Olumlu yanıt alınmaması halinde ise Kasım ayı sonunda liman önünde miting yapılacak. Platformun Geçici Yürütme Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Nilgün Öğünçlü, Ahmet Altunsoy, Bülent Tokuçoğlu, Serdar Akdoğan (Ticaret Odası Bşk.), Halit Şakar (Esnaf Odası Bşk.), Erol Soysal (Şoförler Odası Bşk.), Bülent İlkbahar (Türsab), Ahmet Susam (Kuşadası Su Ürünleri Koop. Bşk.), Ümit Acar (Mimarlar Odası), Bülent Coşkun (Belediye Sözleşmeli İmar Plancısı), Belediye Temsilcisi, Osman Çolakoğlu (Kent Konseyi Bşk.), Şenol Eskin (ÖDP), Mustafa Saraç, Şeref Bademci (Gezi Tekneleri Koop. Bşk.) Platform Kuşadası’nın ekonomik ve sosyal yaşamında büyük öneme sahip Kuşadası Limanı’nıyla ilgili süreçlerin, kentin ve toplumun yararları doğrultusunda gelişmi için çaba harcayacak. İlk toplantıda ayrıca, Hukuk ve Medya komisyonları da oluşturuldu. Öte yandan Kuşadası’ndaki tüm oda, dernek, sendika, siyasi parti vb. sivil toplum örgütleri “Liman Platformu”na katılmaya davet edildi ve kuruluşların Yönetim Kurullarından bu yönde alacakları karar örneğini ivedilikle Kuşadası Belediyesi’nde görev yapan Platform Sekreteryasına iletmeleri istendi. kaynak: kusadasi.bel.tr ve kuşadası liman platformu

http://limanplatformu.wordpress.com/ bu adresten Kuşadası Liman Platformuna ulaşabilirsiniz.

Sayfa 54


01 Kasım – 30 Kasım 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 55

10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk haftası

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72.yılında büyük bir sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 72. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da törenlerle anıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı daha sonra Pine Bay Otel’de devam etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yurttutan’ın atatürk’ün hayatı ve kişiliğini anlatan konuşmasının ardından Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı ve 50 öğrencinin rol aldığı Atatürk Oratoryosu sahnelendi. Ayrıca İbramaki Sanat Galerisinde de ressam Nuri Özkan'ın 'Atatürk Resimleri Sergisi' açıldı.

Öğretmenlerimizin Öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz. Kuşadası'nda yapılan çeşitli aktivitelerle öğretmenler günü kutlandı. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

1. Kuşadası Fotoğraf Günleri ve Kuşadası Fotomaratonu Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (KUFSAD) birlikte düzenlediği 1. Kuşadası Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu yapıldı. 305 fotoğrafçının katıldığı fotomaraton’da toplam 1028 fotoğraf yarıştı. Fotomaraton’a Mersin’den katılan İsmet Danyeli birinci olurken, Bursa’dan Cihan Karaca ikinci, yine Bursa’dan Gürsel Egemen Ergin ise üçüncü oldu. İsmet Danyeli, Mehmet Dinler ve Cihan Karaca birer mansiyon ödülü kazanırken, Güzelçamlı Belediyesi Özel Ödülü’nü Özkan Özmen, Taraklı Fotomaratonu Özel Ödülünü Yılmaz Topçu, Kugiad Özel Ödülünü ise Burak Oğuz kazandı.

Kurban Bayramınızı Kutluyor, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu olmanızı diliyoruz....,


11. ULUSAL TURİZM KONGRESİ KUŞADASI'NDA YAPILDI.

GEKA PROJE ÇAĞRISI YAPTI KUŞADASI'NDA PROJE EĞİTİMİ VERECEK.

KADIN MECLİSİ YILIN SON TOPLANTISINI YAPTI.

Kentin için gönüllü ol... Kuşadası Kent Konseyi Bülteni

Sayı : 13

Aralık 2010

KUŞADASI'NDA YAPILAN TURİZM KONGRESİ İLE TURİZM SEKTÖRÜNE IŞIK TUTULDU. 11.Ulusal Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Osman Çolakoğlu, aynı zamanda Yüksek Okul Müdürlüğünü ve Kent Konseyi Başkanlığını yürütmektedir. Turizm Kongresi nedeniyle bir açıklama yapan Çolakoğlu, Ulusal Turizm Kongrelerinin amacnın, Yurtiçindeki yüksek öğretim kurumlarının “Ulusal Turizm Kongresi” etkinliklerine bilimsel katkı ve danışmanlık sağlamak, çok sayıda dağınık organizasyonlar yerine tek, rutin ve daha saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmek olduğunu söyledi.Dolayısıyla Kuşadası'nda gerçekleştirilen 11. Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye ve dünyadaki turizm sorunlarını akademik açıdan tartışmayı, turizm alanında çalışma yapan akademisyenler arasındaki akademik etkileşimi kolaylaştırmayı, akademisyenler ve uygulamacıların işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bir başka önemli hedef ise, turizm konusunda yapılan ulusal düzeydeki bilimsel toplantıların daha kurumsal yapıda sürdürülmesi ve üniversiteler arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktır. diye ifade etti. 02-05 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşen kongre sonucunda akademisyenlerin hazırladığı ve bilim kurulu tarafından onaylanarak kongrede sunumu gerçekleştirilen 71 bilimsel bildiri yayımlandı. Kongre sonunda 71 Bildiri biraraya getirildi ve turizm sektörüne bir ışık tutabilmek için kitap şeklinde kamuoyu ile paylaşıldı. 12. Ulusal Turizm Kongresi Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.Bildiri kitabını okumak için http://www.simsek.name.tr/kitap.pdf veya http://www.ulusalturizmkongresi.com/ adresindeki linkten edinebilirsiniz.


01 Aralık – 31 Aralık 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 57

KUŞADASI'NDA TURİZM YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YAPILAN AB PROJESİ İLE TURİZM SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI. Adnan Menderes Üniversitesi'nin proje koordinatörü olarak ve Umea University, İsveç;1 Decembrie 1918” University Of Alba Iulia / Romanya; Polytechnic Institute of Guarda, Portekiz ; Polytechnic Institute of Leiria, Portekiz; Cooperative Higher Education, Polytechnic and University (CESPU), Portekiz; Klaipeda Business School, Litvanya; Harsanyi Janos College, Macaristan; Oklahoma State University, ABD üniversitelerinin de partner olarak katılıdığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu “Enjoy Your Safe Meal” Food Safety for Tourism Development, adlı Turizm Endüstrisinde Gıda Güvenliğini konu alan Avrupa Birliği projesi 5-18 Aralık 2010 tarihinde Kuşadası Korumar De Luxe Hotel’de gerçekleştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, projeye İsveç, Romanya, Litvanya, Macaristan, Portekiz ve ABD’den olmak üzere 9 üniversiteden 40 öğrenci ve 16 öğretim üyesi katıldı. Proje AB Hayat Boyu Öğrenme programı ve Türk Ulusal Ajansı (Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından finanse edildi ve 34.764 Avro’luk bütçe ile gerçekleştirildi. Turizmin geliştirilmesi ve gıda güvenliğinin önemi konusunda yapılan 15 günlük proje kapsamında katılımcı üniversitelerin öğretim üyeleri ve turizm sektöründen uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerde küresel rekabet içerisinde Avrupa ülkelerinin turizm hizmetlerinde kalitenin arttırılması için gıda güvenliğinin önemi vurgulandı. Turizm sektöründen Sheraton Çeşme Hotel Genel Müdürü Yusuf Çavdar, PineBay Resort Hotel Genel Müdür Yard. Serkan Tütüncü ve Euronorm Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinden Gıda Yük.Müh. Yeşim Gül Özdoğan gibi temsilcilerin de katıldığı eğitimlerde öğrenciler için workshoplar düzenlendi. Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek İçecek Bölümü’nün mutfağında uygulamalı eğitimler verilerek endüstriyel mutfak ortamında gıda güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgiler verildi. Proje koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Osman Nuri Özdoğan’dan alınan bilgilere göre, gelecek sene için de tekrarlanması düşünülen projenin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun ilk uluslararası projesi olduğu ve bu projeyi başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, bu tip projelerle hem Adnan Menderes Üniversitesi’ni hem de Türkiye’yi tanıtma şansını elde ettiklerini belirtti. Aynı zamanda okul olarak dış ilişkilere önem verdiklerini ve birçok AB üniversiteleriyle anlaşmalı olduklarını ve öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yaptıklarını belirten Özdoğan, üniversitelerarası işbirlikleriyle daha bir çok projeyi ülkemize ve bölgemize getirmeyi hedeflediklerini ve 2011 yılı Mart ayında ise Girişimciliği esas alan bir AB projesini daha gerçekleştireceklerini belirtti. Yüksekokul Müdürü Yrd.Doç.Dr. Osman E. Çolakoğlu ise, AB projelerinin ülkemiz ve bölgemiz için önem arzettiğini bu tip projelerde gerek koordinatör gerekse katılımcı olarak bulunmanın haklı gururunu yaşadıklarını ve ileriki yıllarda yurt dışındaki üniversitelerle daha çok işbirliği yaparak Adnan Menderes Üniversitesi’nin ve Yüksekokulun ismini küresel anlamda duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında, 9 üniversiteden gelen 40 öğrenciye iki haftalık yoğun eğitim projesi (Intensive Programme Project) kapsamında, Dünya turizminin günümüzdeki ve gelecekteki durumu, slow food akımı, Avrupa’daki bölgesel gıda güvenliği farklılıkları, yerel gastronomi ve turizm için potansiyeli, gıda kaynaklı hastalıklar, sağlıklı diyet, bölgesel gastronomi ve duyusal özellikleri, gıda güvenliği ve turizm pazarlaması, gıda güvenliği yönetim sistemleri, murfak sanatları ve turizmin ülke ekonomilerine katkısı konusunda eğitimler verildi. Bunun dışında öğrenciler final çalışması olarak, öğretim üyeleri gözetiminde seçtikleri 5 ülke için Gıda güvenliği aksiyon planı ile turizm çalışanları için gıda güvenliği el kitabı hazırladılar. Proje kapsamında bir zeytinyağı firmasına teknik gezi düzenlenirken, Efes antik kenti ve şirince gezileri de düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında Aydın Forum AVM’de karting turnuvası ile eğlenen öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Ana Kampüsünü de görme imkanını elde ettiler. Proje kapsamındaki sertifika töreninde katılımcı üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilere sertifikaları, Adnan Menderes Üniversitesi, Dış İlişkilerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Seda SARACALOĞLU, Yüksek Okul Müdürü Yrd.Doç.Dr. Osman E. ÇOLAKOĞLU ve Proje Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Osman N. ÖZDOĞAN ve ADÜ Dış İlişkiler yetkilileri tarafından verildi. Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk dansları içeren bir Türk gecesi düzenlendi. Gecenin ardından öğrenciler ve öğretim üyeleri unutamayacakları bir Türkiye ve Kuşadası deneyimiyle ülkelerine döndüler.


01 Aralık – 31 Aralık 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 58

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANDI... Tüm Engelli hemşehrilerimizin "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü" en içten dileklerimizle kutluyoruz. KUŞADASI BELEDİYESİ YENİ YIL KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl kutlama programı Yılbaşı gecesi İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yılbaşı şenliğinde Atiye ve Altın Güvercin şarkı yarışması birincisi Cem Doğangil sahne alarak Kuşadalılarla yeni yıla merhaba dedi.Yeni yıl programı süresince animasyonlar, sürpriz hediyeler, dans ve folklor gösterileri yapıldı. Ayrıca Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası'nda yaşayan yabancı hemşehrilerimiz için de 24 Aralık gecesi yeni yıl programı yapıldı.

Haber foto kaynak : Kuşadası Demokrat


01 Aralık – 31 Aralık 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 59

Geka, Güney Ege Kalkınma Ajansı Kuşadası'nda Proje hazırlama eğitimi verecek. Güney Ege Kalkınma Ajansı GEKA, Kuşadası'nda İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Proje Hazırlama Eğitimleri planlamıştır. 13 Ocak 2011 Perşembe günü ADÜ Turizm İşlt ve Otelcilik Yüksek Okulu yeni kampüsünde 16 MİLYON BÜTÇELİ mali destek programıyla ilgili Geka tarafından proje hazırlama eğitimi verilecektir. Aşağıdaki linkteki Eğitim Başvuru Formunu doldurup geka@geka.org.tr adresine e-posta göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Eğitimler ücretsiz olup tüm halkın katılımına açıktır. Başvuru formu: http://www.geka.org.tr/yukleme/dosya/3d3c0b6c78cb313cb4ad21c5578e5406.doc

Geka, Güney Ege Kalkınma Ajansı 16 milyon bütçeli proje çağrısı için son başvuru tarihi 10 Şubat 2011 olup detaylı bilgiye http://www.geka.org.tr/ adresinden de ulaşabilirsiniz. Önemle duyurulur.

Geka proje bekliyor ! Bu yıl için 16 milyon bütçesi olan proje çağrısının son başvuru tarihi 10 Şubat 2011


01 Aralık – 31 Aralık 2010

Kuşadası Kent Konseyi

Sayfa 60

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurulu 2010 1.Kuşadası Kaymakamlığı 2.Kuşadası Belediyesi 3.Kuşadası Emniyet Müdürlüğü 4.Kuşadası Liman Başkanlığı 5.Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü 6.Kuşadası Orman İşletme Şefliği 7.Kuşadası Gümrük Müdürlüğü 8.Kuşadası Sağlık Grup Başkanlığı 9.Kuşadası Kadastro Müdürlüğü 10.Kuşadası Turizm Danışma Müdürlüğü 11.Kuşadası Tarım Müdürlüğü 12.AKP Kuşadası İlçe Başkanlığı 13.CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı 14.MHP Kuşadası İlçe Başkanlığı 15.BDP Kuşadası İlçe Başkanlığı 16.DP Kuşadası İlçe Başkanlığı 17.DSP Kuşadası İlçe Başkanlığı 18.ÖDP Kuşadası İlçe Başkanlığı 19.İP Kuşadası İlçe Başkanlığı 20.HEPAR Kuşadası İlçe Başkanlığı 21.YP Kuşadası İlçe Başkanlığı 22.SP Kuşadası İlçe Başkanlığı 23.EMEP Kuşadası İlçe Başkanlığı 24.ADÜ Turizm İşl.ve Otelcilik Yüksek Okulu 25.Kuşadası Ticaret Odası 26.Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası 27.Kuşadası Şoförler Odası 28.Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği 29.İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği 30.Elektrik Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği 31.Makine Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği 32.Harita Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği 33.Eczacılar Odası Kuşadası Temsilciliği 34.SMMM Kuşadası Temsilciliği 35.Tabipler Odası Kuşadası Temsilciliği 36.Diş Tabipleri Odası Kuşadası Temsilciliği 37.KUTAV Kuşadası Tanıtma Vakfı 38.Hüseyin Can Vakfı 39.TEMA Kuşadası Temsilciliği 40.Hacı Bektaş Veli Vakfı 41.KEGEV Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı 42.KAMU-SEN 43.BEL-İŞ-SEN 44.BEL-İŞ 45.EĞİTİM-SEN 46.MEMUR-SEN 47.TÜM-BEL-SEN 48.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 49.Kuşadası 1.Noteri 50.Kuşadası 2.Noteri 51.Kuşadası 3.Noteri 52.Kuşadası 4.Noteri 53.Atatürkçü Düşünce Derneği 54.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 55.Emekli Astsubaylar Derneği 56.Kayseri İli Yardımlaşma Derneği 57.Kızılay Derneği 58.TÜRSAB Kuşadası BYK 59.Türk Anneler Derneği 60.Türk Hava Kurumu

61. Türk Kadınlar Derneği 62. Türkiye Gazi ve Şehitler Derneği 63. Yardım Sevenler Derneği 64. Çiftçi Malları Koruma Derneği 65. Polis Emeklileri Koruma Derneği 66. Kuşadası Turizm Ve Tanıtma Derneği 67. Kuşadası Sualtı Derneği 68. Kuşadası Özürlüleri Koruma Derneği 69. Kuşadası Ada Spor Kulübü Derneği 70. Kuşadası Yelken İhtisas Spor Kulübü Derneği 71. Kuşadası Alevi Kültür Derneği 72. Kuşadası Genç İşadamları Derneği 73. Kuşadası Hayvanları Koruma Derneği 74. Kuşadası Gelişim Derneği 75. ADA-ÇEV Kuşadası Çevre Derneği 76. SÖKE-DİDİM-KUŞADASI Eczane Teknisyenleri Derneği 77. Kuşadası Yat Kulübü Derneği 78. Kuşadası Fotoğraf Ve Sinema Amatörleri Derneği 79. EKODOSD Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği 80. Kuşadası Briç Derneği 81. Kuşadası Lions Kulübü Derneği 82. Kuşadası Rotary Kulübü Derneği 83. Alacamescit Mahallesi Muhtarlığı 84. Bayraklıdede Mahallesi Muhtarlığı 85. Camiatik Mahallesi Muhtarlığı 86. Camikebir Mahallesi Muhtarlığı 87. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı 88. Dağ Mahellesi Muhtarlığı 89. Değirmendere Mahallesi Muhtarlığı 90. Ege Mahallesi Muhtarlığı 91. Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarlığı 92. İkiçeşmelik Mahallesi Muhtarlığı 93. Kadı Kalesi Mahallesi Muhtarlığı 94. Kadınlar Denizi Mahallesi Muhtarlığı 95. Karaova Mahallesi Muhtarlığı 96. Türkmen Mahallesi Muhtarlığı 97. Yavansu Mahallesi Muhtarlığı 98. Soğucak Köyü Muhtarlığı 99. Kuşadası Baro Temsilciliği 100. Gençlik Meclisi Temsilcisi 101. Kadın Meclisi Temsilcisi 102. Çocuk Meclisi Temsilcisi 103. Mahalle Meclisi Temsilcisi 104. Engelliler Meclisi Temsilcisi 105. Denizcilik Meclisi Temsilcisi 106. Sağlık Meclisi Temsilcisi 107. Turizm Meclisi Temsilcisi 108. Yabancılar ve Kıdemli Hemşehriler Meclisi Temsilcisi 109. Eğitim Çalışma Grubu Temsilcisi 110. Proje Çalışma Grubu Temsilcisi 111. Kent Tarihi Çalışma Grubu Temsilcisi 112. Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Temsilcisi 113. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi 114. Tüketici Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi 115. Spor Çalışma Grubu Temsilcisi 116. Çevre ve Doğa Çalışma Grubu Temsilcisi 117. Kent İmarı Çalışma Grubu Temsilcisi


Kuşadası Belediyesi Katkılarıyla

Türkmen Mah. Candan Tarhan Bul. Hüseyin Reis Sk No : 21 Kuşadası Tel : 256 6181040 Faks : 256 6181752 http://www.kusadasikentkonseyi.org info@kusadasikentkonseyi.org / kusadasikentkonseyi@hotmail.com

KUŞADASI KENT KONSEYİ 2010 YILLIK  
KUŞADASI KENT KONSEYİ 2010 YILLIK  

Kuşadası Kent Konseyi 2010 yılı faaliyetleri bülteni

Advertisement