Page 1

5. ÅRGANG – NR: 23

Marts 2014

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Stort DIT STED Der er gang i Vedsted – så meget at bladet denne gang er på 12 sider mod normalt 8. Du bliver nødt at læse bladet fra start til slut, for der er ikke plads til omtale af det hele her på forsiden – det er da skønt!

Generalforsamling i landsbyforening 19. marts afholdt landsbyforeningen sin årlige generalforsamling – Henrik Rønnows sidste som formand. Læs mere side 1, 2 og 3

Generalforsamling i VUF VUF skiftede også formand på sin generalforsamling d. 2. februar. Læs mere side 6 og 7

Generalforsamling i vandværket Vandværket holdt såvel ordinær som ekstra ordinær generalforsamlinger d. 28. februar uden at skifte formand. Læs mere på side 10

Træningstider i VUF Er du til fodbold eller tennis får du træningstiderne her i bladet. Se tiderne på bagsiden

25 års jubilar Et medlem af menighedsrådet har 25 års jubilæum. Læs portrættet side 9

Landsbyforeningsformand takker af Af Henrik Rønnow, afgående formand for Landsbyforeningen Siden 2010 har jeg haft fornøjelsen af at være formand for bestyrelsen i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Det har været fire spændende år, præget af en rivende udvikling, et godt samarbejde og ikke mindst en fantastisk lokal opbakning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der i min formandsperiode har været medlem af bestyrelsen. Tak for samarbejdet, tak for god dialog, kreative ideer og fantastiske løsninger. Lokalbladet Dit Sted, hjemmeside, samarbejdsaftaler med foreningen i lokalområdet, renoveringen af Friluftsbadet ved Vedsted Sø, overtagelse af den gamle skolebygning og etableringen af Fælleshuset er blot nogle af de mange ting, vi har arbejdet med. Det har været en fantastisk rejse. Jeg forlader bestyrelsen til fordel for byrådsarbejde. Jeg håber, gennem byrådsarbejdet at kunne understøtte den positive udvikling, der præger området i og omkring Vedsted.

Årets VUF´er 2013 Af Laila Christensen, Formand for Vedsted Ungdomsforening. På VUF´s generalforsamling den 2. februar blev Susanne Poulsen valgt som Årets Vuffer. Susanne har siddet i bestyrelsen i 4 år, været hjælpetræner i gymnastik samt fodboldtræner og møder altid beredvilligt op til alt, VUF arrangerer og afholder - hun går ikke af vejen for at hjælpe alle de steder, der er behov og tager som oftest, hvis muligt, altid resten af familien med. Jeg tror ikke, der er mange arrangementer, oprydnings/arbejdsdage, hun ikke har deltaget i - man får sjældent et nej fra hende. Susanne værner utrolig meget om det lokale foreningsliv i byen og synes det er vigtigt, at det består. Det som især kendetegner Susanne, er måden som alle mennesker mødes på - altid med et smil og en venlig tone - hun er en utrolig hjælpsom person både i VUF sammenhænge men også i mange andre sammenhænge. Susanne var i bestyrelsesarbejdet altid fuld af gode ideer, god til at lytte og være med til at lave en løsning, som alle kunne være tilfreds med og er med i VUF´s kulturudvalg og hjælper med nogle skønne arrangementer, vi alle kan nyde godt af. Desuden er Susanne et utroligt familiemenneske, som forstår at videregive og delagtiggøre sin familie også i foreningen. Så derfor ville vi gerne give Susanne anerkendelse for al den energi, tid og engagement, hun ligger i VUF sammenhænge.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Open Water Landsbyforening Vi kan bruge hjælpere

Ordinær Generalforsamling d. 19 marts

Igen i år arrangeres der Open Water (svømmestævne) i Vedsted Sø d. 5. juli.

Valg af dirigent og protokolfører Ole Olesen blev foreslået og valgt som dirigent, for derefter at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Dorte Ipsen blev foreslået og valgt som protokolfører. Formandens beretning Formanden Henrik Rønnow indledte med bestyrelsens sammensætning og takkede for arbejdet gennem året. Kraftig udvikling af foreningens aktivitetsniveau Landsbyforeningens aktiviteter har udviklet sig fra at være relativt beskedne og velkendte til at bevæge sig ind på nye, ukendte og langt større områder. Lokal opbakning Landsbyforeningen høje aktivitetsniveau hviler på stærkt fælleskab og lokalt engagement, der kommer til udtryk bl.a. ved den årlige affaldsindsamling, når Friluftsbadet skal istandsættes, badebroen skal i vinterhi, Fælleshuset skal renoveres og andre opgaver skal løses. Kommunikation

I år har arrangørerne forespurgt om landsbyforeningen kan forestå forplejning af svømmere og tilskuere – en mulighed vi har sagt ja tak til for at tjene lidt ind til kassen. Så har du mulighed for at give en hjælpende hånd, så kontakt Tora Djernæs på 6177 6340 eller Kurt Busch på 2012 6749 eller på kbu@djabus.dk. Du har selvfølgelig også mulig for blot at ovevære arrangementet som tilskuer.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Layout: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri Deadline: Se www.vedsted.info Redaktør: Kurt Busch Mail: kbu@djabus.dk Telef.:7878 4595/2012 6749 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 7640 0087

Næste nummer af DIT STED udkommer i midten af maj op til idrætsugen. Deadline for stof til bladet er fredag 9. maj. 2014. Stof sendes til: kbu@djabus.dk 2.

En væsentlig opgave for Landsbyforeningen er at sikre god information til borgerne om aktiviteter i lokalområdet gennem lokalbladet Dit Sted og hjemmesiden www.vedsted.info – begge to medier, der efter en svær start er kommet rigtig godt i gang. Distributionen af bladet klares af en stor gruppe borgere - endnu et eksempel på engagementet. Fælleshuset Fælleshuset har været det helt store indsatsområde igennem de seneste par år, hvor bestyrelsen har trukket et stort læs med at få aftale med Haderslev Kommune på plads, herunder et årligt tilskud på kr. 200.000. Aktivitetsniveauet i Fælleshuset er meget stort og bestyrelsen har besluttet, at der med alle brugere indgås en kontrakt med gensidige forventninger – herunder formålet m. brugernes anvendelse af Fælleshuset. Der er indgået aftaler med Børnehuset Møllesøen, Dagplejerne, VUF, Knipledamerne, Fritidsklub og Menighedsrådet. Selv om der er et højt aktivitetsniveau i huset, er der plads til mere og flere brugere - der bl.a. indledt drøftelse med spejderne. Ole er Fælleshusets pedel og den, der står for rengøring og sikrer, at huset har det godt. I Fælleshuset er der netop installeret fibernet og snart vil der være internetadgang i alle rum. Friluftsbadet og badebroen ved Vedsted Sø Vi skaffede i 2012 penge til ny badebro og arbejder på at skaffe penge til udskiftning af pontonerne. Søravne passer på hele området omkring Vedsted Sø. Ny besætning i bestyrelsen Formanden, Heidi Thomsen og Jesper Lorentzen forlader en bestyrelse præget af godt samarbejde og et godt sammenhold. De forlader en velfungerende forening og giver dermed plads til nye kræfter ved roret. Der var en opfordring til alle, der har lyst til at bidrage – der er brug for folk i bestyrelsen og som hjælp ved aktiviteter - det kan være alt fra at grille pølserne i forbindelse med affaldsindsamlingen, hjælpe i Fælleshuset eller hjælpe ved et stort svømmestævne ved Vedsted Sø den 5. juli. Derfor en klar opfordring: Meld jer ombord - kontakt bestyrelsen. Turisme i Vedsted Lokalområdet er præget af en lang række attraktioner, et aktivt erhvervsliv, en unik historie og en fantastisk natur. Det var baggrunden for, at der for nylig nedsattes en arbejdsgruppe, med det formål at sætte fokus på turismen i lokalområdet. Tak til alle Formanden sluttede sin beretning med at takke kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde og alle i lokalområdet for opbakning til bestyrelsens arbejde og hjælp ved de aktiviteter, bestyrelsen har iværksat. Se hele formandsberetningen på hjemmesiden www.vedsted.info.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Kurt Busch indledte fremlæggelse af regnskabet med at præsentere udviklingen i foreningens økonomi fra 2007 til 2013 –udgifter/indtægter er vokset fra ca. 5.000/7.000 kr i 2007 til 148.000/137.000 kr i 2013. Det øger behovet for mere præcis likviditetsstyring og overblik for at sikre penge til betaling af alle foreningens aktiviteter. Det reviderede regnskab gav et underskud på godt 11.000 kr og en tilsvarende reduktion af egenkapitalen fra ca. 86.000 kr i 2012 til ca. 75.000 kr i 2013.

Indtægter i alt.... 136.689 Udgifter i alt ..... -148.048 Årets resultat ...... -11.359 Væsentligste grund til underskuddet er, at driftstilskud for 2013 fra Haderslev Kommune endnu ikke er udbetalt. Beløbet er værdisat meget forsigtigt i regnskabet, men vi ved allerede nu, at beløbet bliver betydeligt større og at landsbyforeningen reelt havde et overskud i 2013. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen - Ingen Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen er Henrik Rønnow og Heidi Thomsen, som begge ikke modtog genvalg samt Niels Lund, der genvælges sammen med 2 nye bestyrelsesmedlemmer Ketty Hansen og Kurt Busch. Jesper Lorenzen ikke er på valg, men har besluttet sig for at træde ud af bestyrelsen, hvilket betyder, at 1. suppleanten vil få en post i bestyrelsen når Jesper træder ud. Ole Olesen og Anker Ipsen vælges som hhv. 1. og 2. suppleant, hvor Ole Olesen indtræder i bestyrelsen som suppleant for Jesper. Eventuelt Ole Olesen roste det store arbejde, der er udført i forbindelse med fælleshuset, fritidsklubben, badebroen samt træfældning omkring søen. På bestyrelsens vegne takker Niels (næstformand) Heidi (bindeled til VUF) for hendes indsats i LVO samt Henrik for at have fungeret som ”styrmanden på det store skib”. Bestyrelseskonstituering Bestyrelsen afholdt sit første og konstituerende møde onsdag d. 26. marts, så sammensætningen var ikke kendt ved redaktionens afslutning.

Så skal der samles affald Af Svend Hansen

Danmarks Naturfredningsforening har i år udnævnt søndag den 27. april 2014 til årets affaldsdag. Landsbyforeningen har traditionen tro tilmeldt sig arrangementet og opfordrer borgere i lokalsamfundet til at være med til at samle affald langs veje og søer den dag. Vi mødes ved VUF’s klubhus på Skovbyvej nr. 25B, kl. 10.00, hvor indsamlingsruter fordeles og affaldsposer med mere udleveres. Når affaldet er indsamlet mødes vi atter ved klubhuset, hvor affaldsmængden registreres og sorteres, og Landsbyforeningen efter en forhåbentlig veloverstået affaldsindsamling byder på pølser, sodavand og øl.

3.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Turisme

Konfirmand- og menighedslokaler

Materialer

Af Bent K. Andersen, Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd Den 17. marts 2014 har Menighedsrådet for Vedsted kirke og sogn og Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn indgået aftale om, at Menighedsrådet overtager brugsretten (lejeaftale) for de 2 klasseværelser der vender ud mod Skovbyvej, samt et mindre lokale på 1. sal til kontor.

Af Kurt Busch, Turistgruppen Har du noget interessant materiale om Vedsted – noget du gerne vil stille til rådighed for turistgruppen – vil vi meget gerne høre fra dig. I udgangspunktet har alt interesse, for det er nemmere at sortere fra end at finde nyt.

Aftalen er gældende fra 1. juli 2014 til 31. december 2015 – hvor aftalen med Haderslev kommune udløber. Aftalen genforhandles i 2015 sammen med, at det forventes, at der indgås en ny lejeaftale med Haderslev kommune, for en længere årrække. Menighedsrådet overtager lokalerne med den nuværende indretning, men istandsat med maling og andet. De aftalte renoverings arbejder er sat i gang. De udføres af Landsbyforeningens arbejdssjak af frivillige – der også har stået for renoveringen af de øvrige lokaler i Fælleshuset. Det tror vi er begyndelsen på et mangeårrigt tæt samarbejde, med gensidig inspiration og ideudveksling. Menighedsrådet glæder sig til, at blive en del af fællesskabet, med de øvrige brugere af Fælleshuset, og håber vi kan inspirere og støtte hinanden til mange fælles aktiviteter, der giver liv og energi i lokalerne.

Som direkte turistmateriale er beskrivelse af Vedsteds attraktioner det mest interessante – både det der umiddelbart kan ses og de eventuelle historier, der ligger bag.

Men vi er også interesseret i materiale om Vedsteds historie – det kan være alt fra huse og ejendomme over forretninger og virksomheder til personer der har været markante i Vedsted – ja alt der har haft betydning for udviklingen i Vedsted.

Har du noget interessant, så kontakt Kurt Busch på 2012 6749 eller på kbu@djabus.dk

4.

For menighedsrådet har det høj prioritet, at vi igen kan få konfirmand forberedelsen tilbage i egne lokaler, tilbage til at finde sted i sognet – og ikke som nu, hvor det sker på konfirmandernes skole – vi tror det har stor betydning, at undervisningen sker i omgivelser, der er indrettet hertil, og tæt på den kirke, hvor de bliver konfirmeret. Menighedsrådet ser samtidig mange muligheder for, at kunne afholde en række andre aktiviteter i lokalerne. Det store projekt, med ombygning og totalrenovering af lokalerne, har menighedsrådet ikke for nuværende kunnet få bevilliget de nødvendige lånemidler til – men har dog en forventning om, at dette vil ske indenfor de næste 5 år tid. Derfor vil der for nuværende kun blive indkøbt det mest nødvendige inventar – borde, stole, m.v. – og vente med investeringer hertil, til den store renovering og modernisering er gennemført.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Team Høgelund/Arnitlund

Klovneri

Flisenedlæggelse og hygge eftermiddag

Forestilling for store som små, helt unge som gamle

Af Maria Jochimsen, Team Høgelund/Arnitlund Søndag d. 9 februar kl. 15:18 mødtes "Team Høgelund/Arnitlund" til vores længe planlagte Flisenedlæggelses-hygge-eftermiddag. Vi startede med at nedlægge to fliser ved siden af den tredje, som lå fra 1996. Den anden var fra 2008 og den sidste var fra 2013. Efter flisenedlæggelsen beplantede vi fint med nogle løgplanter og derefter gik vi i samlet flok til Kurt og Karen Margrethe Jørgensens fyrrum, hvor bordet stod fint dækket og vi fik dejlig varm kaffe, te og kage. Hyggesnakken gik lystigt og vi sluttede dagen af med pølser, brød øl og sodavand. Vi blev alle i "Team Høgelund/Arnitlund" hurtigt enige om, at hvis vi fortsætter den gode stil, så varer det ikke mange år, inden vi selv kan lave flisebelagt fortov helt til Ustrup

Sodavandsdiskotek i Fritidsklubben Af Lisbeth Johannsen og Line Christensen, Fritidsklubben

Fredag d. 21. marts inviterede Fritidsklubben til sodavandsdiskotek. 41 børn i alderen 10- 13 år benyttede sig af invitationen, og alle havde en forrygende aften. Der blev danset, hygget og drukket sodavand. I løbet af aftenen blev der også afholdt små konkurrencer, hvor vinderne bl.a. kunne fejre sejren med et glas børnechampagne, som Købmanden i Vedsted havde sponsoreret.

Af Åge Hansen, Kultur i Landsbyen Lørdag den 3. maj kl. 10:00 præsenterer Kultur i Landsbyen artisteri på Landbohjemmet. Klovn, artist, musikant, mimer, slangemenneske i en og samme person! Tapé er en klovn, som gennem de sidste 20 år har rejst landet tyndt og optrådt med sit enmandscirkusshow. En forestilling, som mikser cirkus, komik, mime og klovnenumre. Alsidigheden gør, at forestillingen rammer bredt og begejstrer både store og små. Alsidig klovn, som holder publikum tryllebundet! Tapé folder sig ud med guitarspil med noderne, balancerende på panden, operamusik på kobjælder, tårnhøje balancer, dressur med næsten ægte vaskebjørn og ikke mindst et “benene på nakken-num-mer”. Alt sammen udført i højt tempo og i tæt samspil med publikum, som også får en aktiv rolle flere gange undervejs i forestillingen.

Så kan broen flyde! Af Henrik Rønnow, afgående formand for Landsbyforeningen Nogle gange kan man blive meget glad for at modtage en SMS. Glæde var der i hvert fald, da jeg på vegne af bestyrelsen for Landsbyforeningen midt under generalforsamlingen den 19. marts, modtog en SMS fra Kultur- og Fritidschef Jørn Mejer. Samme aften som Landsbyforeningen holdt generalforsamling, blev foreningens ansøgning om økonomisk støtte til nye pontoner til badebroen ved Vedsted Sø nemlig behandlet i Haderslev Kommune. I flg. SMS’en fra Jørn Mejer var ansøgningen imødekommet. Dermed kan alle pontoner blive udskiftet. Arbejdet forventes at begynde om ca. en måned.

5.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Idrætsuge

Vedsted Ungdomsforening

Så nærmer tiden sig igen til liv og glade dage på sportspladsen! Der er Idrætsuge på sportspladsen i Vedsted i dagene fra den 28. til den 31. maj, hvor der vil være masser af aktiviteter for både store og små.

Generalforsamling i VUF Af Laila Christensen, Formand for Vedsted Ungdomsforening. Ved VUF´s generalforsamling den 2. februar deltog ca. 25 personer. Svend Hansen blev valgt som dirigent og Tanja Nielsen var protokolfører. Der blev aflagt beretning fra de forskellige udvalg samt årsregnskab. På valg var Stine Hansen, Tina Markvart, Heidi Thomsen og Lise Alm. De tre sidstnævnte genopstillede ikke. Til bestyrelsen blev valgt: Stine Hansen, Eva Holm, Inge Marie Iversen og Karina Bartel. Vi siger hermed tusind tak for indsatsen til Heidi, Tina og Lise og byder samtidig velkommen til Eva, Inge Marie og Karina samt suppleanterne Tina Saxager og Hanne Michaelsen.

Sæt X i kalenderen og husk, at der lørdag aften sluttes af med Borgerspisning (for voksne) i teltet. Har du tid og lyst til at give en hånd til årets Idrætsuge, eller har du en god idé til en aktivitet, må du meget gerne kontakte Formand Laila Christensen på mobil 29 80 19 32 eller mail laila-leif@hotmail.com.

VUF - 90 års jubilæum Så skal der naturligvis være fest!

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Laila Christensen, næstformand: Stine Hansen, sekretær: Tanja Nielsen, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Nielsen, Eva Holm, Inge Marie Iversen og Karina Bartel. Kasserer: Birth Holm.

Gymnastikopvisning Karina Bartel, Bestyrelsesmedlem i VUF Søndag d. 9. marts havde Vedsted Ungdoms Forening deres lokale opvisning i Over Jerstal hallen. Her var ca. 170 gymnaster samlet for at vise hvad de har øvet igennem hele vinterens sæson. Opvisningen startede med fælles indmarch og derefter viste vores gæstehold Højer Efterskole deres super flotte spring- og gymnastik show. Efterfølgende var vores egne 8 gymnastik og springhold på gulvet, lige fra de helt små på ’forældre/barn’ holdet til ’Unge piger’ holdet. Springholdene leverede nogle super flotte spring, som de har øvet i sæsonen. Hallen var fyldt af forventningsfulde gymnaster og deres forældre, bedsteforældre m.v. Der var 258 publikummer. Det er dejligt at se at der bliver bakket godt op om vores lokale opvisning.

Det er i år 90 år siden VUF blev stiftet –og det skal selvfølgelig fejres. Dette vil ske i forbindelse med afholdelsen af årets Idrætsuge, hvor vi vil festliggøre jubilæet. Nærmere info herom følger, når endelig programlægning er på plads. Hold øje med programmet og kom og vær med til at fejre VUF´s 90 års fødselsdag!

6.

Tusind tak til alle gymnastikledere, hjælpere og tilskuere, der har været med til at gøre denne dag helt fantastisk.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Årsberetning for VUF Af Heidi Thomsen, Afgående formand Vi lagde ud med generalforsamling d. 3. februar 2013, hvor vi fik valgt to nye ind i bestyrelsen, nemlig Laila Christensen og Dorthe Nielsen. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, dog med flere møder i foråret omkring planlægning af Idrætsugen. Udover det daglige samarbejde med vores forskellige udvalg, har vi i det forgangne år arbejdet med bla.: *Idrætsugen i maj, som forløb med nye som gamle tiltag. Vejret var rimeligt med os, og der var rigtig god opbakning til de fleste aktiviteter. Det skal I have stor tak for! Specielt kan fremhæves børnefodboldstævnet, hvor der denne gang kom 200 spillere og næsten lige så mange forældre i forhold til 80 året før. Et fantastisk arrangement, der virkelig satte Vedsted på den anden ende. Jeg vil gerne rette en stor Tak til alle, som har hjulpet med stort og småt under Idrætsugen. Uden jeres hænder havde vi ikke kunnet løfte opgaven. Også en stor tak til vore trofaste sponsorer for de utrolig flotte gaver, pengegaver, annoncer m.m. Økonomisk fik vi et flot overskud på knap 40.000kr, som Birthe vender tilbage til. Efter Idrætsugen var alle hjælpere inviteret til evaluerings-/hjælperfest, hvor ris og ros blev noteret. Dette tages med under planlægningen i 2014. *Vuf er også kommet på Facebook, hvor vi nemt og hurtigt kan give en besked eller bede om hjælp til en opgave… Samtidig har vi også den lokale hjemmeside vedsted.info, hvor vi kan lægge billeder og anden info ind. Vi opfordrer meget til at bruge siden aktivt, og det er vores intention selv at blive bedre på det område! Vi er også stadig en stor del af det lokale blad ”Dit Sted”, hvor vi forsøger at fortælle om, hvad der sker i foreningen og skabe god synlighed. Bladet udkommer seks gange årligt. *Det var også året, hvor Landsbyforeningen fik forhandlet Partnerskabsaftalen med kommunen på plads i forhold til byens Fælleshus. Vi i VUF har brugt rigtig meget tid på at diskutere vores brug af huset. Hvilke muligheder der var, hvor mange penge vi ville hælde i, hvilke lokaler vi kunne bruge osv. Vi har netop underskrevet en brugerkontrakt med LVO, så der er rene linjer for vores rettigheder, ansvar og pligter i forhold til huset. Aftalen gælder frem til og med 2015, og ændringer kan foretages ved enighed fra begge parter. Udover at VUF fortrinsvis har råderet over gymnastiksalen, har vi også fået etableret et fitness rum på første salen. *Arbejdsdagen i og omkring klubhuset d. 22. september forløb med forskellige gøremål. Vi fik bl.a.(meget tiltrængt) luget ukrudt, gjort tennisbanen vinterklar og sat stolper op ved den gamle hockeybane. Tusind tak til alle, der deltog denne dag! *Vi har snakket lidt om muligheden for at forny og udvide redskabsrummet ved gymnastiksalen. Rummet trænger meget til isolering, og gymnastik kunne godt bruge noget mere plads til redskaberne! Vi har af LVO fået lovning på at måtte tage det lille rum, der ligger i forlængelse af, med. Dette er noget, der vil blive arbejdet videre på. *Vi har også vendt muligheden for at skabe mere udvalg og salg i kiosken i klubhuset. Det ville være godt, hvis der kunne være åbent ved hjemmekampe for børn osv. Blot en ide, som måske kunne blive til noget… *På det sidste har bestyrelsen og Birthe haft travlt med at sælge medlemskort. Det giver hvert år ca. 15.000kr i kassen, plus vi får kommunalt tilskud til alle medlemmer under 25år. Et stort arbejde men også en rigtig god forretning! Samtidig får vi ”vist flaget” også i yderområderne. Slutteligt vil jeg gerne sige bestyrelsen, kasserer, udvalgsmedlemmer, trænere samt øvrige foreninger tusind tak for rigtig godt samarbejde og engagement i 2013. Samtidig vil jeg som både formand og bestyrelsesmedlem takke af for denne gang. Det har været syv spændende år, og jeg har nydt at være med til at gøre noget for fællesskabet i Vedsted. Hermed vil jeg også rette en stor tak til min mand og vores to piger, som også har været meget engageret i foreningen, og bakket mig op i mine opgaver. Vi vil selvfølgelig fortsat hjælpe til, når der er mulighed for det! Jeg er sikker på, den nye bestyrelse vil fortsætte foreningen i den gode og positive ånd, som hidtil. Så det er med god samvittighed, jeg nu forlader denne post..

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

7.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Tennis 2014 Af Svend Hansen, Tennisudvalget

Tennissæsonen 2014 nærmer sig nu med hastige skridt. Forårets blomster er begyndt at titte frem i haven, så det er ved at være tid til også at finde ketcherne frem. Lørdag den 26. april kl. 14.00 er der opstartsmøde i klubhuset på Skovbyvej. Her byder tennisudvalget en kop kaffe samt muligheden for et spil tennis. Har du ikke spillet tennis før er dette en god lejlighed for at prøve spillet. Du kan låne en ketcher og prøve spillet og melder lysten sig er kontingentet for 2014 som følger: Gruppe Voksne Ungdom Ægtepar Familie

Kr. 300 100 500 600

Der er fri adgang til tennisbanerne, hvis du har en nøgle. Nøglen kan mod depositum på 100 kr. fås hos tennisudvalget. Se i øvrigt træningstider og reservationer på bagsiden. Tennisudvalget Svend Hansen, tlf. 22 62 16 92 Knud Eriksen, tlf. 25 52 37 66

Fritidsklubben – stemningsbillede Fra Line Christensen, Fritidsklubben

8.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

25 års jubilæum i Menighedsrådet Af Bent K Andersen, Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd Den 17. april 2014 har Menighedsrådsmedlem Christian Nielsen, Lille Vedbøl, 25 års jubilæum. Det markerer menighedsrådet med en reception søndag den 18. maj 2014, kl. 12,00 til ca. 14,00 – nærmere herom senere. Vi starter dagen med Gudstjeneste (Højmesse) i kirken kl. 10,00, og går herefter over i at gratulere med de mange aktive år i Menighedsrådet. Christian har samtidig også 25 års jubilæum som kirkeværge, hvilket han er den helt perfekte til, for Christian har stor indsigt i anlægsarbejde - både når det gælder udformning, anlæg og ikke mindst pleje og vedligeholdelse af næsten alt fra græsplæne til anlæg med store buske og træer. I dag kaldes det vist at være praktisk anlagt, men Christian har samtidig en stor og bred viden på området, som han har oparbejdet igennem mange års praktisk arbejde. I menighedsrådet er Christian et stort aktiv, især omkring pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, skove m.v. omkring Vedsted kirke, præstegården og Vedsted sø. Her er han manden, der med sin store viden og praktiske erfaring, som udformer ideer og handlingsplaner, til arbejdets praktiske udførelse. I det civile liv var der aldrig i tvivl om, at han skulle være landmand og føre slægtsgården i Lille Vedbøl videre, hvilket han gjorde i en lang årrække. Men Christian udbyggede det efterhånden med, at han også tog ud og udførte forskellige entreprenøropgaver som at muge ud i stalde, fælde træer m.v.. Det har over årene udviklet sig til, at det nu er hans hovedbeskæftigelse. Landbruget er bortforpagtet. Under firmanavnet Christian Stubfræsning fælder og beskærer han nu træer og andet og slutter det ofte af med at stubbene fræses væk. Aktiviteterne er blevet udvidet med anlæg og pleje af større grønne områder for institutioner og private – et arbejde, der bringer ham vidt omkring i det Jyske og fynske. Tillykke til Christian Nielsen med 25 års jubilæet.

Forårskoncert i Vedsted kirke Af Harriet Hørning, Organist v. Vedsted Kirke Torsdag d. 22.maj kl. 19:00, vil Sønderjysk Kor, som består af ca. 40 sangere, fylde kirkerummet med deres dejlige korklang. Der vil lyde toner fra et blandet, sammensat program. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne Maj-Aftens-Koncert, hvor der er er gratis adgang.

Arrangør er menighedsrådet og organist Harriet Hørning

Søravne Af Dorte Ipsen Den nye sæson nærmer sig, og jeg håber I er friske på at hjælpe til i år igen. Såfremt jeg ikke hører fra jer inden d. 14. april, går jeg i gang med at lave turplanen for 2014 ud fra det samme mandskab som sidste år. Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig på 41411367

9.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Vandværk Generalforsamling Af Helge Hansen 22 var mødt frem 28. februar til den årlige genrealforsamling i Andelsselskabet Vedsted Vandværk på Vedsted Landbohjem, hvor Niels Hansen blev valgt il dirigent Formandens beretning De var i 2013 få driftsforstyrrelser. Der har været et brud ved motorvejen ved Ustrup, som nok har stået på i længere tid. Iltningstrappe på vandværket er udskiftet – udgifterne hertil var 105.000 kr. Desuden er der udskiftet et parti vandmålere. Ny hovedledning er planlagt på Vibevej, Nygade og Ustrupvej inden for 3 til 4 år.

Jump A Lot Fælles familietur Af Mette Lauritzen, Kulturudvalget Kom og vær med til en sjov og hyggelig dag i Jump A Lot med hele familien/venner eller naboer. Medbring: Madkurven, drikkevarer og kaffen – så bager og leverer vi kager til kaffen. Obs! Ingen alkohol. Vi mødes søndag den. 4 maj 2014 kl. 9.45 foran indgangen på adressen: Jump A Lot Øbeningvej 3-7 6230 Rødekro Pris: 85 kr for ankomsttimen + 4 timer. Tilmelding: Søndag d. 27 april til Mette Lauritzen på mobil 24 98 75 23

Erhvervene i Vedsted og omegn Af Kurt Busch Landsbyforeningens bestyrelse arbejder på at etablere en side på vedsted.info, hvor virksomheder i Vedsted samt virksomheder med naturlig tilknytning til Vedsted får mulighed for at profilere virksomheden. Virksomhederne vil i nær fremtid blive kontaktet med tilbud og beskrivelse af rammerne og muligheder for profileringen på vedsted.info. I korte træk bliver der tale om kort beskrivelse af virksomhedens historie, baggrund og forretningsgrundlag m.m. Der bliver ikke mulighed for egentlig annoncering for virksomhedens produkter, ydelser og services.

10.

Vandkvaliteten er fin og der har i 2013 været et vandspild på 8,85%. Niels Hansen fik ros for pasning af vandværket. Kasserens gennemgang af regnskabet Indtægter i alt ......... 1.359.015,87 kr Udgifter i alt ............ 1.343.533,16 kr Driftsresultat i alt ......... 15.482,71 kr Regnskabet blev godkendt. Valg Til bestyrelsen var der genvalg af Henry Schmidt og Kurt Kristensen. Som 1, suppleant var der valg af Jørgen Schmidt, mens 1. revisor blev Lars Kliver. Bestyrelsen består desuden af: Peter Jochimsen, Ole Mikkelsen og Helge Hansen. Vedtægtsændringer Nye vedtægter for Andelsselskabet Vedsted Vandværk blev enstemmig vedtaget på såvel den ordinære generalforsamling som den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

Så skal spejderne udenfor igen Maria Jochimsen, KFUM Immervad Gruppe – Overs Jerstal Kom og prøv at være spejder - Kan du lide frisk luft, godt kammeratskab, at færdes i naturen uanset vejr og vind, at komme på nogle hyggelige og sjove weekendture og lave mad over bål, at skrive med forskellige koder, bygge med rafter, knob og tovværk, så skal DU blive spejder i KFUM IMMERVAD GRUPPE – OVER JERSTAL. I sommerhalvåret holder vi til i skurvognen i Over Jerstal på Abkærvej (ved siden af Ringrider-pladsen) og om vinteren har vi nogle gode lokaler i kælderen under SFO'en i Over Jerstal. Hvis du går i 0.kl, 1.kl, 2.kl, 3.kl mødes vi hver mandag fra 17:00 til 18:00 - for yderligere information kontakt Else Kloster på 22 14 00 38, Maria Jochimsen på 22 93 54 15 eller Carsten Thomsen på 24 91 43 82. Hvis du går i 4. kl og opefter mødes vi hver mandag fra 18:30 til 19:45 - for yderligere informati-on kontakt Jørgen Schmidt på mobil 24 49 75 16. Kom frisk – vi glæder os til at se dig - Der kræves ingen specielle forudsætninger, udstyr eller andet, end lysten til at prøve noget sjovt.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Fastelavn er mit navn… Af Susanne Poulsen, Kulturudvalget Fastelavnssøndag startede med gudstjeneste i Vedsted Kirke kl. 9.30 – her kunne de fremmødte nyde en smuk gudstjeneste, med bl.a historier fra pastorens egne oplevelser af fastelavn som barn, samt skøn korsang fremført af minikonfirmanderne i fuld forklædning - tusind tak til både pastoren og minikonfirmanderne for en dejlig oplevelse. Bagefter mødtes vi – 48 voksne og 55 fantastiske flotte udklædte børn i Fælleshuset Vedsted – her skulle der slås katten af tønden. Og der blev slået og slået og minsandten om det ikke lykkedes at slå bunden ud af alle 4 tønder Det er dejligt at se, med hvilken iver børnene….store som små går til den. Der skulle i alt findes 4 kattekonger, der så igen skulle finde 4 kattedronninger - vinderne blev som følger: I årgangen Dagplejebørn blev Johanne Dittmann kattekonge og hun valgte Amalie Schmidt til sin dronning. Ved Børnehaveklassen blev det Christian Rose Rasmussen, der fik titlen som kattekonge og Emma Louise Rasmussen, der blev hans dronning 0-1 klasse vandt Laurits Michaelsen titlen og Jonas H. Juhl valgt til dronning :D Sidst men ikke mindst løb Jeppe Leen med Kongekronen for 2 kl. og opefter - han valgte Mads Meck til dronning. Inden vi kunne forlade gymnastiksalen skulle der kåres den bedste udklædte for hhv. piger og drenge. For pigerne blev det Anna Agri der vandt gavekortet til Fætter BR – Anna havde klædt sig ud som en meget flot vaskemaskine. Vinderen af et gavekort til Fætter BR for bedst udklædte af drengene blev lille Mathias Møller, der var den skønneste lille løveunge man kunne forestille sig..

Efter tøndeslagningen trængte vi alle til kaffe/the/saft og fastelavnsboller – det kunne vi nyde i Multirummet og de gamle klasselokaler. Menighedsrådet og Kulturudvalget vil gerne sige tusind tak til alle fremmødte for den store opbakning og de hyggelige timer vi tilbragte sammen – det er dejligt at vi både voksne og børn kan mødes til disse arrangementer, få sat ansigter på og hilst på hinanden. Vi glæder os allerede til næste års fastelavn!

Købmanden i ny kæde struktur Af Inga & Kim Skov, Kwik Spar Vedsted Som de fleste af jer nok har bemærket eller hørt om, så blev det endelig vores tur til at få et navneskifte – pr. 1. april kommer der til at stå LET•KØB på facaden. Stort set så er der ingen forandringer - den største er, at tilbudsavisen gælder i 14 dage af gangen. Det vil sige alt er som det plejer at være - så hermed skal der også lige lyde en STOR TAK FOR KANON OPBAKNING. Uddrag fra officiel pressemeddelelse Pr. 1. april 2014 bliver LetKøb officielt en del af KøbmandsHuset, når kæden lægges sammen med KøbmandsHusets eksisterende KWIK SPAR-kæde. Det fremtidige kædenavn bliver LetKøb og kæden vil omfatte knap 150 købmænd, hvoraf Let∙Køb kommer med ca. 100 butikker. Med tiden er der mulighed for yderligere tilgang til LetKøb-kæden fra andre af SuperGros eksisterende kunder. Omsætnings- og beliggenhedsmæssigt er der rigtig mange lighedspunkter med de 2 kæder, som nu bliver fremtidens LetKøb-kæde. ”Vi skal tilbage til nogle af dyderne i det oprindelige KWIK SPAR – vi skal have nær-butikker med fokus på godt købmandsskab, og så skal den selvstændige profil, der er så vigtig for at stå stærkt i sit lokale område, fastholdes,” udtaler direktør Michael Østergård.

11.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Ungdomsforening Træningstider m.m.

Fodbold forår 2014 Hold

Træner/holleder

Sandkasse ( 09, 10 ) U6 (2008) U7 (2007) U8 (2006) U9 (2005) U10 2004) U14 (2000) U11 piger (03, 04. 05) U13 piger (01, 02 ) Damer Herresenior Old boys Veteran

Mette L 3/m Camilla M 3/m Lene A + Bent K 5/m Susanne P 5/m Susanne P 5/m Bjørn M 7/m Stefan K 5/m Charlotte M 7/m Jan E + Dion J 7/m Ghita H 7/m Kenneth T 7/m Brian S 11/m Peter C

Træning start Onsdag 16.00 - 16.45 23. april Tirsdag 16.30 - 17.30 22. april Tirsdag 16.30 - 17.30 22. april torsdag 16.00 - 17.30 10. april torsdag 16.00 - 17.30 10. april Mandag 16.30 - 17.30 31. marts Man 16 - 18Fre 16 - 17 31. marts Mandag 17.15 - 18.30 31. marts Mandag 17.15 - 18.30 24. marts Mandag/onsdag 19.00 - 20.30 31. marts Er startet Træning

Er startet

Kampdag Søndag Søndag Tirsdag Tirsdag Torsdag Onsdag Mandag Mandag Mandag Torsdag Torsdag Mandag

Pris/ sæson 100 200 200 250 250 250 350 250 350 600 600 600

Tennis 2014 Træningstider Tirsdag kl. 17.30 – 18.30 Ungdom Træner: Birthe Holm tlf. 25 12 21 27

Tirsdag 19.00 Damer Alle damer kan frit møde op. Der spilles både single og double afhængig af lyst og fremmøde

Torsdag 19.00 Herrer Alle herrer kan frit møde op. Der spilles både single og double afhængig af lyst og fremmøde

Reserverede datoer 26. april Lørdag i maj eller juni. Dato oplyses senere 6. september

Opstartsmøde kl. 14.00 klubhuset på Skovbyvej Tennisdag. Formiddag/eftermiddag: Ungdom Eftermiddag: senior Mesterskabsstævne med efterfølgende gril fest

KALENDER – AKTIVITETER – BILLEDER – ARRANGEMENTER

www.vedsted.info ADRESSER – OPLEVELSER – OPLYSNINGER – FAKTA – KORT 12.

Dit Sted nr. 23 - Mar. 2014  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 23 - Mar. 2014  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement