Page 1

6. ÅRGANG – NR. 29

MARTS 2015

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Generalforsamlinger Både VUF og landsbyforeningen har afholdt generalforsamlinger. LVO - Læs mere side 2 VUF Læs mere side 4

Affaldsindsamling 19. april samler Vedsted igen affald. Læs mere side 2

Søravne Søravnene trækker i arbejdstøjet. Læs mere side 3

Foredrag Tag fra de vittige og giv til de kedelige.. Læs mere side 3

Krolf Kan du ikke vente, så se her… Læs mere side 5

Årets VUFFER? Er du nysgerrig, så … Læs mere side 6

Tennis Skal du have luftet ketcheren, er det her du skal læse. Læs mere side 7

Gymnastikopvisning VUF’s gymnaster viste, hvad der trænet gennem vinteren læs mere og se billeder fra opvisningen Se bagsiden

Det sker i Vedsted Se bagsiden

Spildevandsseparering Af Tora Djernæs, Bestyrelsesmedlem, Landsbyforening for Vedsted og Omegn Efter landsbyforeningens generalforsamling d. 18. marts, orienterede projektingeniør Per Bruun fra Provas om planerne for spildevandsseparering i Vedsted - dels om baggrunden for spildevandssepareringen, dels om hvor langt Provas er med planerne. Spildevandssepareringen er ikke færdigprojekteret endnu, men det ligger fast, at alle ejendomme i Vedsted skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund. Der bliver udlagt nyt ledningsnet i hele byen og placeres 2 brønde inden for skel på hver enkelt grund. Man kan vælge at nedsive regnvandet på egen grund – her skal man være opmærksom på at.  jorden skal være egnet til nedsivning  arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester  separeringen skal færdigmeldes til og godkendes af kommunen Der skal etableres et regnvandsbassin til bortledning af det opsamlede regnvand. Der er dog ikke truffet endelig beslutning om, hvor det skal placeres. Til gengæld ligger det fast, at Tøndervej ikke skal graves op - rørene vil blive boret under vejen. Der var stor spørgelyst, og til sidst måtte formanden afbryde punktet. Afslutningsvis oplyste Per Bruun, at alle berørte vil blive inviteret til et informationsmøde før arbejdet sættes i gang.

Generalforsamling i Vedsted Ungdomsforening Af Laila Christensen, Formand VUF afholdt sin årlige generalforsamling i klubhuset lørdag den 14. februar 2015. Susanne Poulsen blev valgt som dirigent og Tanja Nielsen var protokolfører. Der blev aflagt beretninger fra alle vores forskellige udvalg og aflagt årsregnskab. På valg var: Tanja Nielsen (ønskede ikke genvalg) Dorthe Nielsen og Laila Christensen. Til bestyrelsen blev valgt: Dorthe Nielsen, Laila Christensen og Anja Ravnskjær. Så ønskede Eva Holm at træde ud af bestyrelsen 1 år før tid, så til hendes post blev valgt: Rikke S. Lauritsen, som så sidder for 1 år. Vi siger tusind tak for indsatsen i bestyrelsen til Tanja og byder samtidig velkommen til Anja og Rikke, samt suppleanterne Tanja Nielsen og Hanne Michaelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Laila Christensen, Næstformand: Stine Hansen, sekretær: Karina Bartel, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Nielsen, Inge Marie Iversen, Anja Ravnskjær og Rikke S. Lauritsen. Kasserer: Birthe Holm.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Affaldsindsamling

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Af Svend Hansen

Af Kurt Busch, Kasserer i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Onsdag d. 18. marts afholdt landsbyforeningen sin årlige generalforsamling, hvor det overordnede program var:  Ordinær generalforsamling  Kaffe  Orientering fra Provas v. Per Bruun om planerne for spildevandsseparering i Vedsted  Orientering fra Landsbyforeningen om: - Vedsted Søfestival - Fællesparken Vedsted

Så er det igen tid til, at vi skal en tur langs vore landeveje og sø stier for at samle affald. Landsbyforeningen for Vedsted og omegn har igen tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne ”Hold naturen ren” og vi opfordrer endnu engang borgere i lokalsamfundet til at være med til at samle affald langs veje og søer den dag. Vi mødes ved VUF’s klubhus på Skovbyvej nr. 25B, søndag d. 19. april kl. 10.00 hvor indsamlingsruter fordeles og affaldsposer med mere udleveres.

Når affaldet er indsamlet mødes vi atter ved klubhuset hvor affaldsmængden registreres og sorteres. Efter veloverstået affaldsindsamling byder Landsbyforeningen på pølser, sodavand og øl.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Niels Lund, formand Tlf.: 2614 5539 Mail: nhl@bbsyd.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Layout: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri Deadline: Se www.vedsted.info Redaktør: Kurt Busch Mail: kbu@djabus.dk Telef.:7878 4595/2012 6749 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 7640 0087

2.

Der var stor tilslutning med ca. 70 – 80 fremmødte – det var rigtig dejligt!

Ordinær generalforsamling Af Kurt Busch, Kasserer i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Dirigent Eneste forslag til dirigent var Henrik Rønnow, som takkede for valget og kunne konstatere, at:  Generalforsamlingen var varslet rettidigt  Dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter Protokolfører Efterfølgende blev Dorte Ipsen foreslået og valgt til protokolfører. Formandens beretning Formanden Niles Lund fremlagde sin beretning og kom ind på: • Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i 2014: - Gert Karkow næstformand - Kurt Busch kasserer og ansvarlig redaktør for Dit Sted samt hjemmesiden - Dorte Ipsen sekretær - Tora Djernæs tovholderpå kontrakter og udlån af fælleshuset - Ketty Hansen bindeled til VUF - Ole Olesen alt det praktiske i og omkring huset så var der kun en plads tilbage - formandsposten. • Formand og kasserer fik på møde hos Haderslev Kommune en praktisk aftale på plads, så driftstilskud blev overført samme uge. • Haderslev Kommune bevilligede penge til renovering af badebroen, så arbejdet med Jens Clausen som tovholder kunne gå i gang. Det var en flot indsats af de gode mænd, der står for vedligeholdelsen af badebroen. • Ole Olesen og hans hjælpere fik renoveret lokaler til Menighedsrådet, så de kunne afleveres klar til sommerferien - det pyntede på Fælleshuset både udvendig at vinduerne blev slebet ned og malet og indvendig med små reparationer og en masse maling. • Affaldsindsamlingen var igen i år en succes, hvor en masse borgere Vedsted og omegn gav naturen fik en kærlig hånd. • Brugeraftalerne med børnehaven og menighedsrådet kom på plads, huset har nu aktiviteter i næsten alle rum. Sidst på året blev også et bogbytte rum taget i brug. • Landsbyforeningen har nydt godt af salget af Vedstedvin - vi fik en check på 1.500 kroner fra LetKøb. • Der har været holdt Open Water med ca. 40 deltagere. Her stod Landsbyforeningen med Tora Djernæs som tovholder for bespisningen og salg af vand og kaffe m.m. • Vedrørende turisme blev der holdt et møde den 13. august 2014, hvor der blev samlet op på al den viden, der er i og omkring Vedsted. Det skulle senere vise sig lidt overflødig - vi ville lave et lille hæfte om Vedsted, også var der faktisk et helt lager hos Anne Enemark De bruges først, inden noget nyt laves. Der arbejdes med skiltning af byen, men er her er vi endnu ikke i mål.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN • Hen over sommeren installeredes trådløst netværk i hele Fælleshuset. • Sammen med andre foreninger i Vedsted og Over Jerstal arrangeres og indbydes til foredrag. Gert Karkow er tovholder på projektet og første foredrag holdes på Landbohjemmet 14. april 2015 af John Engelbrecht – ”En humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gir’ til de kedelige” • Der har været afholdt en takkefest for alle dem, der har hjulpet siden vi overtog Fælleshuset. • 20. juni 2015 er der verdens premiere på Vedsted SØFestival. • Fællesparken Vedsted planlægges og der er allerede søgt og bevilget midler fra Friluftsrådet og ansøgning til flere fonde på vej. • Der er aftalt mellem VUF og Landsbyforeningen en fælles udvidelse af redskabsrummet ved gymnastiksalen. • Der er aftalt, at Kirkebladet deles ud sammen med Dit Sted. • Partnerskabsaftalen med Haderslev Kommune skal forlænges med 25 år for, at Menighedsrådet hos provstiet kan få bevilget sin ombygning af Fælleshuset. • Søravene gør et godt stykke arbejde for at holde området omkring Vedsted Sø rent og pænt • Line og Lisbeth gør med deres hjælpere et prægtigt arbejde med fritidsklubben Formandens beretning blev modtaget og godkendt af forsamlingen. Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Kurt Busch fremlagde regnskabet for de enkelte aktivitetsområder under landsbyforeningen. Regnskabet er godkendt af revisor, men kassereren så gerne en mere dybdegående revision af regnskabet. Indkomne Forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen var:  Dorte Ipsen  Tora Djernæs  Ole Olesen  Gert Karkow som alle modtog genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme og uændrede poster og ansvarsområder. Som suppleanter blev valgt:  Jørgen Schmidt  Anker Ipsen Eventuelt Under punktet kom et par spørgsmål fra de fremmødte: • Hvornår har man vedtaget, at der skal laves en fællespark? Formanden Niels Lund svarer, at dette har bestyrelsen besluttet efter sommeren 2014. • Hvem tager sig af handicapstien rundt om Vedsted Sø - Den er i dårlig stand? Formanden Niels Lund henviste til, at stien sorterer under menighedsrådet, hvortil Ole Olesen supplerede, at menighedsrådet ikke har midler til at vedligeholde stien samt at Haderslev Kommune er kontaktet vedr. betaling af materialer (grus/stenmel) og tilbudt at landsbyforeningen nok skal udføre arbejdet. Afventer svar fra kommunen..

Søravne Af Dorte Ipsen Den nye sæson nærmer sig, og jeg håber, I er friske på at hjælpe til i år igen. Såfremt jeg ikke hører fra jer (inden d. 12. april), går jeg i gang med at lave turplanen for 2015 ud fra det samme mandskab som sidste år. Som noget nyt vil tur-planen komme til at ligge på hjemmesiden www.vedsted.info , hvorfra man bedes udskrive planen, som findes under: foreninger og institutioner – søravnene. Har man ikke computeradgang, bedes man henvende sig til mig, så sørger jeg for at udskrive et sæt Vi starter op mandag d. 4. maj 2015. Nye søravne er altid velkommen - jo flere vi er, jo bedre. Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig. Dorte Ipsen, tlf. 41 41 13 67

Næste nummer af Dit Sted Temaet er idrætsugen – hvad kan vi glæde os til – hvad har VUF i ærmet til os? Det bliver vist spændende læsning

3.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Foredrag En aften med John Engelbrecht

Vedsted Ungdomsforening Årsberetning for Vedsted Ungdomsforening 2014

Humorens Robin Hood der Stjæler fra de vittige og giver til de kedelige Vedsted Landbohjem 14. april kl. 19:30 Entré 75,- kr inkl. kaffe

Idrætsuge 2015 Sæt X i kalenderen Af Laila Christensen, formand Der er Idrætsuge på sportspladsen i Vedsted fra 13. maj til den 17. maj 2015. Masser af aktiviteter for både store og små. Husk at der lørdag aften sluttes af med Borgerspisning (for voksne) i teltet. Har du tid og lyst til at give en hånd til årets Idræt suge, eller har du en god idé til en aktivitet, må du meget gerne kontakte Formand Laila Christensen – mobil 29801932 eller mail: lailaleif@hotmail.com.

Næste nummer af DIT STED udkommer i starten af maj. Deadline for stof til bladet er 24. april. Stof sendes til: kbu@djabus.dk

4.

Af Laila Christensen, Formand Vi startede ud med generalforsamling den 2. februar 2014, hvor vi fik valgt nye folk ind i bestyrelsen. De nye var Karina Bartel, Inge Marie Iversen og Eva Holm. Stine Hansen blev også valgt ind igen og fortsatte dermed en periode endnu. Her blev jeg også formand, noget som er noget vældigt nyt for mig. Men jeg vil gøre mit bedste for at leve op til posten og har heldigvis fået god hjælp af alle de ”gamle i gænge” rundt omkring, både i bestyrelsen samt rundt i byen. Det siger jeg tak for. Vi holder i bestyrelsen møde ca. 1 gang i måneden, dog lidt flere møder omkring idrætsugen og planlægningen af den. Ud over det daglige samarbejde med de forskellige udvalg har vi i 2014 blandt andet arbejdet med: -Idrætsugen: i 2014 havde VUF 90 års jubilæum. Dette valgte vi at festliggøre i idrætsugen. Vi havde gjort lidt ekstra ud af kagemand til børnene leveret at selveste Bamse. Vi havde hyret noget standup til vores fælles grillarrangement om onsdagen (Idet revy holdet ikke kunne samles det år) samt sørget for fødselsdagslagkage som dessert til borgerspisningen om lørdagen. Dette kostede lidt ekstra end vi plejer at give ud og derfor kommer idrætsugen kun ud med et lille overskud, men vi håber folk har været glade for de ekstra ting vi har brugt i anledningen af jubilæet. Ellers bød idrætsugen på både de gamle kendte ting og lidt nye tiltag. Noget af det nye var blandt andet at præsten holdt gudstjeneste i teltet og menighedsrådet var efterfølgende vært ved kaffe og kage. Der var crosser opvisning ved fælleshuset hvor der var rigtig mange fremmødte tilskuere. Der var frisørtips og håropsætning ved Designfrisøren Sanne Mortensen i klubhuset samt skønhedssalon ved Mette Lauritzen for de lidt mindre i teltet. Så bød lørdagen også på en tur på mountainbike – som blev godt modtaget. Super dejligt med nogle nye tiltag. Det skal der til godt blandet med de gamle kendinge også som samler folk i teltet til masser af hygge. Vores fodboldstævne slog alle rekorder med en masse fremmødte og kampklare børn og deres forældre. Det er bare en super succes og rigtig god formiddag med mange folk på pladsen. Jeg vil derfor gerne sige tusind tak til alle som hjælper til i forbindelse med idrætsugen – uden jer ingen idrætsuge. Også tak til alle vores sponsorer som donerer både gaver, penge, annoncer o.l. Efter idrætsugen blev der holdt evaluerings/hjælperfest hvor ris/ros/forslag blev noteret ned og vil blive taget til efterretning i forbindelse med den kommende idrætsuge. Vi har i år prøvet at holde et tidligt planlægningsmøde for idrætsugen allerede i efteråret – dette blev afholdt i oktober og der mødte 6 folk op med gode ideer. Så vi fik lidt at arbejde med. Vi ville dog gerne have set lidt flere, men vi afholder dog stadig det sædvanlige idemøde her i foråret også, så der satser vi på kæmpe ryk-ind. Så har vi i 2014 under kyndig og meget stor hjælp fra Ole Olesen fået anlagt en krolfbane. Denne forventes at kunne indvies her engang i foråret. VUF indkøber et klubsæt som man kan låne fra – så alle har mulighed for at komme og prøve at se om Krolf er noget for dem inden de selv eventuelt vil investere i deres egne redskaber. Vi er også i den anledning blevet medlem af DKU – Dansk Krolf Union. Så har man mulighed for på sigt at deltage i turneringer samt komme på kurser i fx at blive dommer samt man kan købe køller og kugler og andet tilbehør til rabat priser. Vi siger Ole tusind tak for den store indsats han leverer her, så VUF kan tilbyde en ny sportsgren her i 2015 også rettet mod den lidt ”knap så unge” generation. Som nok har manglet lidt.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN Så blev der også søsat Idrætscamps i Vedsted. Under ledelse af Anne Richelsen og gymnastikudvalget. Dette blev godt modtaget og gav børnene mulighed for at snuse til mange forskellige sportsgrene, måder at røre sig på, lave sund mad m.m. Om aftenen var der så diskotek for de store børn samt overnatning og morgenmad næste morgen. Dette har også krævet en masse hjælpende hænder så stort tak til alle der har deltaget og hjulpet her. Netop idrætscamps blev grundlaget for at VUF blev nomineret til Danskernes Idrætspris 2014. Dette resulterede i at vi fik tid i radioen samt på nettet og fik lille Vedsted sat lidt på landkortet. Vi var sågar oppe imod Street Dome i Haderslev. Det er flot synes jeg! Vores arbejdsdag i klubhuset den 27. september var desværre ingen succes. Ud over bestyrelsen og deres mænd og børn kom kun 1 voksen og 1 barn derudover. Det var meget skuffende. Vi er derfor nød til at overveje om det er noget vi fremover skal afholde eller vi er nød til at skal ud og betale os mere fra noget af det vedligeholdelse der skal finde sted i og omkring klubhuset som vi som forening selv skal stå for. Det er selvfølgeligt ærgerligt at foreningens penge skal gå til det, men desværre er der stor mangel på de frivillige hænder ind i mellem til nogle opgaver. Vi fik dog revet ukrudt væk fra skrænten og langs hockeybanen og rundt om klubhuset og malet skuret til opbevaring oppe bag. Samt malet skuret nede ved fodboldbanerne første gang. Det skal dog have igen og vi havde også planlagt at vinduerne skulle have noget olie indenfor i klubhuset – dette blev dog ikke nået. Også køkkenet fik en omgang med nedtørring på alle hylder og en oprydning på hylderne. Så arbejdede vi også lidt med en udvidelse af redskabsrummet i gymnastiksalen. Dette er nu godkendt af LVO – Landsbyforeningen og vi vil arbejde mere med det efter årets idrætsuge. Det vil kræve en del mandetimer og mandestyrke, idet der blandt andet er vægge der skal rives ned og køres væk. Så vi skal lige have mere styr på det hele før vi sætter det i gang. Så har vi her på det sidste været rundt og sælge medlemskort alle fra bestyrelsen samt Birthe. Det er et stort arbejde, men giver også et godt tilskud til kassebeholdningen samt vi får tilskud fra kommunen til alle under 25 år. Så vil jeg til sidst gerne sige tak til mine medbestyrelseskollegaer, kasseren, udvalgsmedlemmerne, trænere og alle øvrige folk som har givet en hånd med i det forgangne år på den ene eller anden måde. Tak for super engagement, hjælp og støtte. Også tak for det gode samarbejde til alle de øvrige foreninger i byen også. Det håber vi på fortsætter i fremtiden også. Til alle kommende bestyrelsesmedlemmer vil jeg bare sige, at det virkelig giver noget at være med her i VUF´s bestyrelse. Det er benhårdt arbejde meget af tiden, man skal kunne tackle kritik og ”op ad bakke fornemmelsen ”men der er dælme også mange sjove timer blandet ind i mellem også. Samt man lærer en masse nye folk at kende og lærer byen bedre at kende, når man som jeg bor lidt som Outsider fra Vedsted. Det kan varmt anbefales og giver en god mavefornemmelse at være med til at gøre noget godt for andre!

Det er ganske vidst – Krolf starter Af Ole Olesen Krolf starter som en ny aktivitet under VUF. Der inviteres til opstart og informationsmøde den 8. april 2015 kl. 19:00 i klubhuset. VUF har indkøbt et klubsæt, så man kan komme og prøve spillet nogle gange for at finde ud af, om det har ens interesse, inden man køber sin egen kølle og kugle. VUF tilbyder et introduktionskontingent på kun 125,00 kr. det første år. Vi spiller første gang i uge 17 - tidspunkt og dag aftales på mødet.

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

På informationsmøde d. 8. april kommer en repræsentant fra Dansk Krolfunion og fortæller om sporten og giver gode råd. VUF´s kontakt til krolf er Dorte Nielsen.

5.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Tak til Tina

Årets vuffer 2014

Tina har valgt at stoppe i gymnastikudvalg efter 8 års hårdt arbejde. Vi i udvalget vil derfor gerne sige rigtig mange Tak for hjælpen i alle årene.

Af Laila Christensen, formand På VUF´s generalforsamling den 14. februar blev Anne Larsen valgt som Årets Vuffer. Anne har i lang tid været en stor hjælp i VUF. Hun står bag mange nye tiltag og er en stor drivkraft også under Idrætsugen. Hun er en person som er meget idérig og kommer med mange forslag til nye ting, forbedringer og ændringer. Hun står bag ideen med pandekagehuset som sælger lækre og sunde snacks til Idrætsugen. Hun står bag udviklingen af de nye idrætscamps i Vedsted som er blevet vel modtaget. Disse idrætscamps som fik Vedsted på landkortet ved at blive nomineret til Danskernes Idrætspris sidste efterår og som gav god omtale både i radio og på nettet. Anne er formand for gymnastikudvalget samt træner. Hun er derudover blevet kontaktperson i forhold til samarbejdet mellem skolebestyrelsen og de lokale idrætsforeninger, hvor det gælder om at få den nye skolereform til at samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv i området. Hun ligger mange kræfter i foreningens regi og står altid klar med en hjælpende hånd. Derfor ville vi gerne give Anne denne tilkendegivelse for al den energi, tid og engagement hun ligger i VUF sammenhæng.

Kom til Idræts-Camp i Fælleshuset i Vedsted Af Inge-Marie Iversen, VUF Gymnastik Fredag d. 17. april 2015 Går du i 0. — 3. klasse Du kommer kl. 16:00 Du følger din holdleder rundt sammen med jævnaldrene børn og prøver 4 forskellige aktiviteter ude og inde. Aktiviteterne er fodbold, spring, orienteringsløb og besøg af spejderne. Vi slutter aktiviteterne kl. 18:45 hvor vi spiser sammen. Afslutning kl 19:00 Husk: Påklædning til ude og inde, drikkedunk. Pris 50 kr. Indbetales på konto reg.nr. 7990 konto nr. 1055875 oplys navn klasse og tlf. nummer. Sidste tilmelding 7. april. Går du i 4.—6. klasse Du kommer kl. 16:00 Du følger din holdleder rundt sammen med jævnaldrene børn og prøver 4 forskellige aktiviteter ude og inde. Aktiviteterne er fodbold, spring, orienteringsløb og besøg af spejderne. Vi slutter aktiviteterne kl. 18:45 hvor vi spiser sammen. Kl. 19:00 — 20:00 Pause — klar til Disco / opredning. Kl. 20:00 - 22:30 Disco med DJ Nicolaj. Kl 23:30 Godnat. Kl 8:30 Morgenmad. KI 10:00 Afslutning. Husk: Påklædning til ude og inde, drikkedunk, sovepose, underlag, toiletsager, festligt tøj til Disco, lommepenge til boden, (det er muligt af få et bad i pausen før Disco) Pris 100 kr. Indbetales på konto reg.nr. 7990 konto nr. 1055875 oplys navn klasse og tlf. nummer. Sidste tilmelding 7. april.

6.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Tennis 2015 Af Svend Hansen Vi nærmer os starten på tennissæsonen 2015 med følgende program for sæsonen. Vi klargør tennisbanerne. Vi håber at mange vil møde op og være med til at klargøre tennisbanerne. Vi skal have fjernet mos, blade mm, sat net op og meget mere. Medbring gerne diverse haveredskaber. Mød op og være med til Tirsdag den 7. april starte sæsonen på en god måde. Kl. 17.00 Da vi giver grillpølser mm til alle fremmødte vil vi gerne have en tilmelding senest den 5. april Tilmelding til Lene Ahrndt (22211175), Knud Eriksen (25523766) eller Svend Hansen (22621692) Tennis opstart i klubhuset. Søndag den 26. april Traditionen tror byder tennisudvalgte på rundstykker og kaffe. Kl. 10.00 Mød op, tilmeld dig/jer og spil tennis Idrætsuge. Fredag den 15.maj Åben tennisbane fra kl. 13.00 - 15.00 for dem der gerne vil prøve at spille tennis Vi forsøger at arrangere en aften med en træner fra DGI. Tirsdag den 19. maj Mere information på opslagstavlen. Lørdag den 12. sep- VM i tennis tember Tennis og afslutningsfest Tirsdage fra kl. 17.30 til 18.30 Ungdomstræning Første gang den 28. april. Træner Birthe Holm (25122127) og Lene Ahrndt (22211175) Dameaften Tirsdage fra kl 19.00 til 20.00 Herreraften Torsdage fra kl. 18.30 - ? På dame- og herre aften kan alle møde op og spille tennis. Der spilles single eller double alt efter fremmødet.

KFUM Immervad Gruppen Af Maria Jochimsen

Kom og prøv at være spejder Er du til frisk luft, godt kammeratskab og kan du lide at færdes i naturen uanset vejr og vind, at komme på nogle hyggelige og sjove weekendture og lave mad over bål, at skrive med forskellige koder, bygge med rafter, knob og tovværk, grine og hygge, så skal du blive spejder i KFUM Immervad Gruppen – Over Jerstal. I sommerhalvåret holder vi til i pavillonen på Abkærvej (ved siden af Ringriderpladsen) og om vinteren bruger vi kælderen under SFO'en i Over Jerstal. Hvis du går i 0.kl, 1.kl, 2.kl, 3.kl mødes vi om mandagen fra 17:00 til 18:00. For yderligere info kontakt Else Kloster på 22140038, Maria Jochimsen på 22935415 eller Carsten Thomsen på 52390858. Hvis du går i 4. kl og opefter mødes vi om mandagen fra 18:30 til 19:45. For yderligere info kontakt Jørgen Schmidt på mobil 24497516. Der kræves ingen specielle forudsætninger, udstyr eller andet, end lysten til at prøve noget sjovt og spændende...

Dåseindsamling Spejderne fra KFUM IMMERVAD/OVER JERSTAL laver dåseindsamling igen, og denne gang bliver det lørdag d. 9 maj. Vi samler øl og sodavandsdåser – ikke konservesdåser. Sæt dåserne i klare sække ud til vejen senest kl. 9:45. Vi starter op på ruterne kl. 10:00. Hvis du i tvivl om vi kommer forbi, hvor du bor, hvis vi overser en sæk, eller hvis du har spørgsmål, så kontakt da venligst en af nedenstående personer….  Anton Kronborg 20583627  Maria Jochimsen 22935415  Else Kloster 22140038

7.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Ungdomsforening Gymnastikopvisning Af Inge-Marie Iversen, VUF Gymnastik Så blev gymnastik sæsonen 2014/2015 afsluttet med den årlige gymnastikopvisning i Over Jerstal. Det var en dejlig dag med over 250 publikum. Alle vores børnehold viste flotte serier og spring på redskaberne - store som små.

Vi siger tusind tak for alle der mødte frem og gav holdene et bifald og til alle der hjalp til på denne dag.

Det sker i Vedsted Dato

Kl.

14-apr

19:30

17-apr 19-apr 10:00 13-16 maj 20-jun

Arrangør Foreninger i Over Jerstal og Vedsted VUF LVO VUF LVO

Sted

Hvad

Landbohjem

Foredrag

Fælleshuset Klubhuset

Idrætscamp Affaldsindsamling Idrætsuge Vedsted SøFestival

Vedsted Sø

KALENDER – AKTIVITETER – BILLEDER – ARRANGEMENTER

www.vedsted.info ADRESSER – OPLEVELSER – OPLYSNINGER – FAKTA – KORT 8.

Dit Sted nr. 29 - Mar. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 29 - Mar. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement