Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

ER KURI P L U S

P O L I S H NUMER 921 (1221)

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

M A G A Z I N E

TYGODNIK

28 KWIETNIA 2012

Adam Sawicki

µRazem, ale osobno - str. 2 µ Spotkanie z kandydatami do PSFUK - str. 3 µPekin, partner strategiczny - str. 5 µRozmowa z Wojciechem Jagielskim - str. 6 µZuchowa olimpiada - str. 13

Medal Wolnoœci dla Jana Karskiego

Francja w lewo zwrot? Przegrana Francois Sarkozy’ego w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji zapowiada zwrot w polityce nie tylko tego kraju, ale równie¿ Europy. Ostatecznie zadecyduje o tym dopiero nastêpna tura 6 maja, kiedy Francuzi dokonaj¹ wyboru miêdzy obecnym prawicowym prezydentem a socjalist¹ Francois Hollande. Ten drugi zapowiedzia³, ¿e jeœli zostanie wybrany, to zaproponuje zmianê polityki Unii Europejskiej w zwalczaniu kryzysu gospodarczego. Kanclerz Angela Merkel narzuci³a bowiem Unii, przy du¿ym udziale Sarkozy’ego, politykê zaciskania pasa. Jest to redukcja deficytu bud¿etów pañstw, a dopiero potem promowanie wzrostu gospodarczego. Jednak taka polityka powoduje wzrost bezrobocia. Natomiast Hollande, jak przysta³o socjaliœcie, chce odejœæ od oszczêdnoœci kosztem zwyk³ych obywateli i zapowiada

podniesienie podatku do wysokoœci 75 procent dochodów p³atnikom najbogatszym. Jeœli Hollande zostanie wybrany 6 maja prezydentem Francji, to mo¿e ruszyæ lawina podobnych zmian polityki gospodarczej tak¿e w innych krajach Unii, ku wielkiemu niezadowoleniu Berlina. Hollande ma bowiem jeszcze jeden przykry prezent dla Niemiec. Chce forsowaæ wprowadzenie euroobligacji, gdzie pañstwa Unii maj¹ zbiorowo gwarantowaæ d³ugi innych pañstw. Kanclerz Merkel jest temu stanowczo przeciwna, poniewa¿ wtedy oszczêdny podatnik niemiecki, jako najbogatszy, by³by faktycznym ¿yrantem po¿yczek rozrzutnych rz¹dów zagranicznych. µ8

FOT. PRZEMYS³AW BALCERZYK. Prezydent Barack Obama odznaczy³ poœmiertnie Jana Karskiego, emisariusza pañstwa podziemnego, Medalem Wolnoœci - najwiêkszym cywilnym odznaczeniem amerykañskim. W nowojorskim konsulacie odby³o siê spotkanie na którym mówiono o koniecznoœci popularyzowania Jego postaci, czym zajmuje sie m.in. Komitet Kampanii Stulecia Urodzin Jana Karskiego.

Dreszcz emocji i zaciekawienie Z aktorem i dyrektorem Teatru 6. Piêtro Micha³em ¯ebrowskim rozmawia S³awomir Ulrych. - Czuje siê Pan lepiej w teatrze czy przed kamer¹? – Pobyt na scenie wywo³uje we mnie emocje jakich trudno szukaæ przed kamer¹. Film jednak daje artyœcie szalon¹ popularnoœæ, o któr¹ w gruncie rzeczy ka¿dy aktor zabiega. - Czy to prawda, ¿e Pana pierwszy kontakt po ukoñczeniu szko³y aktorskiej by³ jak zderzenie z socrealistyczn¹ instytucj¹, w której sztuka wcale nie by³a najwa¿niejsza? – Poszed³em do teatru i us³ysza³em, ¿e muszê przynieœæ na jutro analizê moczu i krwi, mia³em zarabiaæ 20 z³ za przedstawienie. Zrozumia³em, ¿e znalaz³em siê w jakiejœ instytucji, która ma niewiele wspólnego z moj¹ pasj¹. - Czy to pierwsze, nienajlepsze doœwiadczenie wyniós³ Pan z Teatru Powszechnego w Warszawie? – Moja decyzja o przejœciu do teatru prywatnego nie wi¹za³a siê nigdy z rozczarowaniem wynikaj¹cym z pracy w teatrach pañstwowych. Wszystkie one stara³y siê zapewniaæ artystom maksimum komfortu. Czasy jednak siê zmieni³y i da³y szansê artystom

próby swoich si³ na innych zasadach finansowych i organizacyjnych. - Zamiast teatru, wci¹gn¹³ Pana œwiat filmu. Jak z perspektywy czasu wspomina Pan swoje role w filmach „Pan Tadeusz”, „Ogniem i mieczem”, „WiedŸmin” oraz w „Starej Baœni”? – Wtedy by³em ch³opakiem, dzisiaj jestem mê¿czyzn¹, przyszed³ czas na nowe wyzwania. - Która z ról filmowych da³a Panu najwiêcej satysfakcji? – „Prêgi” Magdaleny Piekorz. Tam z³o¿y³y siê wszystkie elementy odpowiadaj¹ce za sukces filmu: tekst, zdjêcia, re¿yseria, aktorzy. - Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na za³o¿enie w³asnego teatru? – To wynik mojej wspó³pracy producenckiej z Eugeniuszem Korinem, z którym wczeœniej produkowaliœmy przedstawienia skupiaj¹ce uwagê tysiêcy widzów. - Jak d³ugo przygotowywa³ siê Pan do podjêcia tej decyzji? – Bior¹c pod uwagê studia, na

których ju¿ o tym myœla³em, to kilkanaœcie lat. - ¯eby profesjonalnie prowadziæ teatr, skoñczy³ Pan podyplomowe zarz¹dzanie i marketing. W jakim stopniu ta wiedza u³atwia prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci? – Ta wiedza nie jest konieczna, ale stara³em siê zabezpieczyæ z ka¿dej strony, aby nie pope³niæ b³êdu. W gruncie rzeczy doœwiadczenie Eugeniusza Korina, mojego wspólnika i dyrektora artystycznego „Teatru 6. Piêtro”, jest najwa¿niejszym drogowskazem w podejmowaniu decyzji repertuarowych. - Czy komuœ takiemu jak Pan, czyli osobie znanej i lubianej nie tylko w œwiecie artystycznym, ³atwiej przychodzi pozyskiwanie wsparcia i funduszy dla kolejnych projektów, które s¹ realizowane w „Teatrze 6. Piêtro”? – I tak, i nie. Dziœ jesteœmy uznawani za „tych, którym siê uda³o i którzy sami daj¹ sobie radê”. To niekomfortowa sytuacja w chwilach, w których staramy siê pozyskaæ pieni¹dze na rzeczy naprawdê donios³e i wymagaj¹ce wsparcia z racji skali przedsiêwziêcia. µ 11


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

REKLAMA INTERNETOWA

Zadzwoń do Polski ZA DARMO Dołącz do nas, by dostać

$10 GRATIS* na rozmowy z praktycznie całym światem • TANIA karta telefoniczna • PROSTA rejestracja, obsługa i ładowanie • NIEZAWODNA w każdej sytuacji • Z GWARANCJĄ jakości połączeń • BEZ ukrytych opłat i kontraktów • 95% zadowolonych użytkowników • $10 GRATIS dla nowych klientów! PARTNER www zadzwondopolski-com

ZAPISZ SIĘ DZIŚ ABY DOSTAĆ do 11 godzin rozmów ZA DARMO*

ZAMAWIAM

Doskonałe stawki do Polski: Kraj docelowy

Pingo

Skype

WDT

POLSKA tel. stacjonarne

1.4¢

2.3¢

7.9¢

POLSKA tel. komórkowe**

7.5¢

25.5¢

26¢

Porównanie stawek na dzień 08/16/2011

Inne kraje

Stacjonarne Komórki

NIEMCY

2.15¢

21.75c

IRLANDIA

2.15¢

19c

ANGLIA

1.50¢

✓ Tak! Chcę otworzyć konto na minimum 20 dolarów i dostać ZA DARMO dodatkowe $10 na rozmowy międzynarodowe.

Dzięki $10 bonusu otrzymasz dodatkowe: • 714 minut na telefony stacjonarne lub • do 133 minut na telefony komórkowe

* Promocja dotyczy nowych klientow, ktorzy otworzą rachunek na minimum $20. Bonus $10.00 odpowiada 714 minut do Polski (1.4 ¢/min.) lub prawie 2.2 godziny rozmów z telefonami komórkowymi w Polsce (7.5 ¢/min.). Ilość minut może ulec zmianie przy rozmowach wykonanych do innych krajow. ** Stawka 7.5 ¢/min. dotyczy rozmów z telefonami komórkowymi wykonanych do sieci Poland Mobile ERA, Poland Mobile Orange i Poland Mobile Plus. Stawka za połączenia z pozostałymi dostawcami wynosi 12.5 ¢/min. Obowiązuje 98 ¢/miesiąc opłaty serwisowej. Aby otrzymać kartę telefoniczną Pingo Poland wymagane jest konto PayPal lub karta kredytowa. Please note that the sign up page is in English.

KPWD


REKLAMA INTERNETOWA

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Kliknij Lubię to jeśli kochasz Nowy Jork:

4,947


2

 POLSKA Spadek nastrojów Ponad dwie trzecie Polaków (69 procent) uwa¿a, ¿e sytuacja w kraju zmierza w z³ym kierunku. Tylko 18 procent s¹dzi, ¿e bêdzie lepiej a 13 procent nie ma zdania. Ponad po³owa jest niezadowolona z sytuacji politycznej (54 procent, wzrost o 7 procent w ci¹gu miesi¹ca) a tylko 4 procent dobrze ocenia tê sytuacjê. 33 procent uwa¿a, ¿e sytuacja polityczna jest przeciêtna.

Lêk przed klap¹ Euro 2012 Aleksander Kwaœniewski krytykuje prezydenta Komorowskiego i premiera Tuska za to, ¿e nie promuj¹ Euro 2012 i za wzór stawia im W³adimira Putina, który gdzie mo¿e reklamuje zimow¹ olimpiadê w Soczi. Zdaniem Kwaœniewskiego, premier i prezydent obawiaj¹ siê klapy organizacyjnej igrzysk. 8 czerwca w dniu otwarcia Euro w Warszawie s¹ planowane demonstracje zwi¹zkowców, obroñców TV Trwam oraz taksówkarzy. Z kolei legendarny by³y agent Mossadu Juval Aviv uwa¿a, ¿e ilamscy terroryœci mog¹ dokonaæ zamachu podczas igrzysk z zemsty za wiêzienia CIA w Polsce.

Licznik d³ugu niepotrzebny? Minister finansów Jacek Rostowski wezwa³ Leszka Balcerowicza do zdjêcia licznika d³ugu publicznego w centrum Warszawy. Jak powiedzia³, z rokiem 2011 skoñczy³ siê wzrost d³ugu w odniesieniu do dochodu narodowego i teraz Polska szybciej siê bogaci ni¿ zad³u¿a.

Niszowa TV Trwam Liczba osób ogl¹daj¹cych Telewizjê Trwam statystycznie w ka¿dej minucie wynosi obecnie 5,5 tysi¹ca widzów, w roku 2006 by³o niemal 9 tysiêcy widzów, jak podaje portal www.wirtualnemedia.pl za instytutem Nielsen Audience Measurement. TV Trwam nadaje przez satelitê od 2003 roku. Natomiast Radio Maryja zwiêkszy³o w ostatnim roku zasiêg z 2,4 procenta s³uchaczy do 3,3 procenta i jest pi¹tym pod wzglêdem popularnoœci w Polsce.

Prze³om w sprawie zabójstwa gen. Papa³y? Prokuratura twierdzi, ¿e komendant g³ówny policji genera³ Marek Papa³a zosta³ zabity 14 lat temu przez przypadek, bo przeszkodzi³ w kradzie¿y swego samochodu taniej marki Espero Daweo. W zwi¹zku z najnowszymi podejrzeniami prokuratura aresztowa³a zwi¹zanego z mafi¹ pruszkowsk¹ z³odzieja samochodów Igora £., pseudonim „Patyk” i piêæ innych osób. W tym miejscu warto zrobiæ uwagê, ¿e z³odzieje aut rzadko strzelaj¹ do ludzi a grupa „Patyka” krad³a tylko luksusowe auta i wozy terenowe.

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Razem, ale osobno Imieniny Niema³ego zawodu doznali ci, którzy liczyli, ¿e po manifestacji w obronie „Telewizji Trwam” dojdzie do zjednoczenia miêdzy Prawem i Sprawiedliwoœci¹ a Solidarn¹ Polsk¹. Nadzieja taka pojawi³a siê, po p³omiennym przemówieniu Jaros³awa Kaczyñskiego, wyg³oszonym pod pomnikiem marsza³ka Pi³sudskiego, w którym apelowa³ on do Zbigniewa Ziobry o powrót do macierzystej partii. Zawo³anie „B¹dŸmy razem Zbyszku!”, podchwycone i skandowane przez tysi¹ce manifestantów, spotka³o siê z niemal natychmiastowym odzewem lidera Solidarnej Polski, który zapewni³, ¿e „Jesteœmy razem”, co zebrani przyjêli z wielkim aplauzem. Pod tym samym pomnikiem Ziobro podkreœli³ - „Jesteœmy razem wokó³ wartoœci takich jak prawda, wolnoœæ, takich jak wspólne polskie dziedzictwo, takich jak nasza zagro¿ona demokracja”. Tak samo jak Kaczyñski, wzywa³ on do obrony katolickich mediów, upominaj¹cych siê o chrzeœcijañskie i patriotyczne wartoœci. Tak samo jak lider PiS, oskar¿a³ prezydenta Bronis³awa Komorowskiego i premiera Donalda Tuska o to, ¿e id¹ drog¹ blisk¹ Moskwie i zag³uszaj¹ prawdê. Niemal identyczna by³a tak¿e jego laudacja na czeœæ Telewizji „Trwam” i Rodzin Radia Maryja. Wspólne dla obu partii by³o równie¿ has³o przewodnie „Bóg, honor i ojczyzna”. Zatem mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e dla dobra tej¿e ojczyzny mo¿e dojœæ do zjednoczenia, w wyniku którego PiS i Solidarna Polska stan¹ siê na powrót jedn¹ prawic¹ walcz¹c¹ o w³adzê i przeciwstawiaj¹c¹ siê Platformie Obywatelskiej. Nadzieje rozwia³y siê jednak tu¿ po manifestacji, kiedy Ziobro i towarzysz¹cy mu nieodstêpnie Jacek Kurski przypomnieli, ¿e nie odeszli z PiS-u z w³asnej woli, tylko zostali z niego wyrzuceni. Przypomnieli te¿, i¿ nie wierz¹ w zwyciêstwo prawicy pod przewodnictwem Jaros³awa Kaczyñskiego, który przegra³ wybory ju¿ szeœæ razy z rzêdu i nie ma w sobie zdolnoœci przyci¹gaj¹cych nowych ludzi. Wypomnieli mu te¿, ¿e jest specjalist¹ od wykluczania a nie ³¹czenia. W wypowiedzi dla TVN Ziobro doprecyzowa³ stanowisko swojej partii mówi¹c: „mo¿emy dzia³aæ razem, ale dlaczego w jednej partii? Jaros³aw Kaczyñski nas wyrzuci³. My zapominamy o tych przykroœciach, które nas spotka³y w zwi¹zku z wyrzuceniem, ale idziemy w³asn¹ drog¹. S¹ pewne ró¿nice miêdzy nami”. Jedn¹ z tych ró¿nic, dostrzegan¹ go³ym okiem, jest stosunek do katastrofy smoleñskiej. Solidarna Polska g³oœno i wyraŸnie dopomina siê o prawdê o niej, nie gra jednak ni¹ na ka¿dym kroku i zachowuje powœci¹gliwy stosunek do

hipotez o zamachu. W innych wypowiedziach Ziobry i Kurskiego przebija³a nieufnoœæ do Kaczyñskiego i brak wiary w jego dobre intencje. Z kolei w wypowiedziach polityków PiS trudno by³o nie dostrzec zdecydowanej niechêci do niedawnych kolegów, którzy utworzyli w³asn¹ partiê. Najczêœciej postrzegani s¹ oni jako zdrajcy. Przedtem mianem zdrajców okreœlali oni kolegów wyrzuconych z PiS i tworz¹cych partiê Polska Jest Najwa¿niejsza. Ci, którzy znaj¹ bli¿ej Kaczyñskiego twierdz¹, ¿e nigdy nie zapomina on owych zdrad, traktuj¹c je przede wszystkim jako nielojalnoœæ wobec niego. W gruncie rzeczy bowiem oczekuje od wszystkich cz³onków swej partii absolutnego podporz¹dkowania jego osobie. Ci, którym powierzone s¹ ró¿ne stanowiska, w ¿adnym wypadku nie mog¹ dzia³aæ samodzielnie, nawet wtedy, kiedy ich wiedza i doœwiadczenie przewy¿szaj¹ wiedzê i doœwiadczenie Kaczyñskiego. W gruncie rzeczy, sam siebie postrzega jako wodza i na wodza jest te¿ kreowany, zarówno przez rzesze swych wielbicieli („Jaros³aw Polskê Zbaw!), jak i najbli¿szych wspó³pracowników. Wœród nich nie ma miejsca dla tych, którzy maj¹ w³asn¹ wizjê PiS, czy proponuj¹ inne rozwi¹zania. Nie by³o zatem miejsca dla Ziobry i Kurskiego, przekonanych po przegranych wyborach do parlamentu, ¿e w partiê Kaczyñskiego trzeba wlaæ nowego ducha. Oczywiœcie w grê wchodzi³y równie¿ ich w³asne ambicje przywódcze. Jednoœæ prawicy le¿y na sercu ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja i Telewizji „Trwam”. Jego celem jest utworzenie katolickiego pañstwa narodu polskiego i liczy on w tym wzglêdzie zarówno na Kaczyñskiego, jak i na Ziobrê. Rozbicie prawicy postrzega jako zagro¿enie dla swych planów. Masowe wyst¹pienia w obronie jego mediów by³y w jego przekonaniu doskona³¹ okazj¹ do zjednoczenia prawicy pod wspólnym sztandarem. Obaj politycy wyszli zatem mu na przeciw, ale tylko w formie stosownych deklaracji. Od Kaczyñskiego ojciec Rydzyk otrzyma³ potwierdzenie jego rzekomego pragnienia pojednania z Ziobr¹, zaœ od Ziobry zapewnienie, ¿e bêdzie szed³ w tym samym kierunku co Kaczyñski, ale jednak osobno. Czy to go zadowoli?

tygodnia

28 kwietnia - sobota Walerii, Ludwika, Witalisa 29 kwietnia - niedziela Katarzyny, Bogus³awa, Piotra 30 kwietnia - poniedzia³ek Donaty, Tamary, Mariana 1 maja - wtorek Filipa, Jeremiasza, Józefa 2 maja - œroda Anatola, Atanazego, Zygmunta 3 maja - czwartek Antoniny, Marii, Marioli 4 maja - pi¹tek Moniki, Micha³a, W³adys³awa

KURIER PLUS redaktor naczelny

Zofia Doktorowicz-K³opotowska sta³a wspó³praca Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurówna Marian Polak-Chlabicz Agata Ostrowska-Galanis Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jan Ró¿y³³o,Eryk Promieñski korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

Eryk Promieñski

sk³ad komputerowy Marian Polak-Chlabicz wydawcy

TYDZIEÑ Z PLUSEM

John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska

Spotkanie autorskie Czes³awa Karkowskiego 18 maja (pi¹tek) o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie z redaktorem Czes³awem Karkowskim autorem ksi¹¿ek: „Dziennik jednego roku” i t³umaczenia „The Cantos” Ezry Pounda. Podczas spotkania mo¿liwoœæ zakupienia ksi¹¿ek.

Porady prawne 20 maja (niedziela) o godz. 15:00 organizujemy spotkanie z prawniczk¹ Joann¹ Gwozdz. Bêdzie ona mówi³a jak nale¿y zabezpieczyæ przysz³oœæ w³asn¹ i dzieci w ci¹gle nam imigrantom ma³o znanym systemie amerykañskim. (Bardziej szczegó³owo na stronie 5) Wstêp wolny. Zapraszamy!

145 Java Street, Greenpoint - Brooklyn tel. 718-389-3018

Adam Mattauszek

Kurier Plus, Inc .

Adres : 145 Java Street Brooklyn, NY 11222 Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com

R edakcja nie odpowiada

za treœæ og³oszeñ.


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

3

Spotkanie z kandydatami 29 kwietnia, w niedzielê o godz. 15:00, w Polskim Domu Narodowym, 261-7 przy Driggs Ave., (Greenpoint) odbêdzie siê spotkanie z kandydatami na dyrektorów do Polsko-S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej. Pozwoli ono na osobiste poznanie osób ubiegaj¹cych siê o te stanowiska i ich programów wyborczych. Awakening NY na Greenpoincie zaprasza W niedzielê, 6 maja na Greenpoincie odbêdzie siê impreza inauguruj¹ca dzia³alnoœæ Awakening NY, miejsca bêd¹cego po³¹czeniem Wellness Center i kawiarni. Awakening NY to oferta dla wszystkich osób dbaj¹cych o zdrowie i urodê. Na miejscu klienci bêd¹ mogli skorzystaæ z tradycyjnych zabiegów spa i wielu innych us³ug wp³ywaj¹cych korzystnie na ich wygl¹d i samopoczucie. W zwi¹zku z otwarciem do 15 czerwca obowi¹zuje 20-procentowy rabat na wszystkie us³ugi, a pierwszych stu klientów otrzyma kryszta³owe cz³onkostwo. Pocz¹tek imprezy o godz. 18:00. Miejsce: siedziba Awakening NY przy 607 Manhattan Ave na Greenpoincie (pomiêdzy Driggs i Nassau Ave.) (Reklama Awakening NY na stronie 10) M.¯.

Biuro Prawne

ROMUALD MAGDA, ESQ 776 A Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Dzwoñ do nas ju¿ dziœ! Tel. 718-389-4112 Email: romuald@magdaesq.com

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:  Wypadki na budowie, b³êdy w sztuce lekarskiej, inne  Wszelkie sprawy spadkowe, w tym roszczenia spadkowe  Trusty, testamenty, pe³nomocnictwa  Ochrona maj¹tkowa osób starszych  Nieruchomoœci: kupno - sprzeda¿  Kupno i sprzeda¿ biznesów; spory pomiêdzy w³aœcicielami nieruchomoœci  Sprawy w³aœciciel-lokator  Inne sprawy s¹dowe Romuald Magda, ESQ - absolwent New York Law School i Uniwersytetu Jagielloñskiego. Praktyka na Greenpoincie i wiele wygranych spraw. Od lat skutecznie reprezentuje swoich klientów.

Rancho „Koszówka” w górach Adirondack na wiosenno-letni wypoczynek W cenie $39.00 od osoby za dzieñ pobytu oferujemy  pokoje dwuosobowe z ³azienk¹ lub dom z kominkiem  tak¿e wy¿ywienie - œniadanie i obiad ka¿dego dnia Zapraszamy dzieci na kolonie letnie. Mamy ju¿ 10 lat doœwiadczenia. Znajdujemy siê tylko 15 minut od œwiatowej s³awy Lake George. OdwiedŸ nasz¹ stronê: www. koszowka.com Dzwoñ po wiêcej informacji: 518-668-0219 - Jan

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Tel. 718-389-3018


4

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Na drogach Prawdy Bo¿ej

 ŒWIAT

Prawdziwy Pasterz

Karski uhonorowany Podczas uroczystoœci w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie prezydent Obama nada³ poœmiertnie Janowi Karskiemu najwy¿sze amerykañskie odznaczenie cywilne Medal Wolnoœci za alarmowanie Zachodu o zag³adzie ¯ydów podczas II wojny œwiatowej. Jest to efekt kampanii Stulecia Urodzin Jana Karskiego, prowadzonej w USA przez Wandê Urbañsk¹.

Kolacja u Clooney’a na loterii Sztab wyborczy prezydenta Baracka Obamy zorganizowa³ loteriê: po wp³aceniu minimum trzech dolarów na konto kampanii Obamy bierze siê udzia³ w losowaniu zaproszenia na kolacjê w domu George’a Clooneya, która odbêdzie siê w Los Angeles,10 maja i na ktorej bêdzie sam prezydent. Ma byæ obecnych 150 goœci; wstêp kosztuje 40 tysiêcy dolarów od osoby. Dla biedaków s¹ dwa dwuosobowe zaproszenia do wylosowania. Sztab op³aca im przelot i hotel.

Tymoszenko pobita By³a premier Ukrainy oœwiadczy³a, ¿e zosta³a pobita przez stra¿ników wiêziennych, kiedy bez jej zgody przewozili j¹ do szpitala w Charkowie, poniewa¿ podjê³a g³odówkê. Stawia³a opór, kiedy konwojenci przyszli po ni¹ do celi, zarzucili jej przeœcierad³o na g³owê i wywlekli na dwór. Tymoszenko odbywa karê siedmiu lat wiêzienia za nadu¿ycia finansowe przy umowach gazowych z Rosj¹, co uwa¿a za zemstê pollityczn¹. Prezydent Niemiec Joachim Gauck odwo³a³ wizytê na Ukranie w proteœcie przeciw z³emu traktowaniu by³ej premier.

Kilka minut wiêzienia S¹d Najwy¿szy Pakistanu skaza³ premiera Yousufa Razê Gilianiego na kilka minut wiêzienia za obrazê wymiaru sprawiedliwoœci, poniewa¿ odmówi³ on wznowienia postêpowania o korupcjê przeciwko prezydentowi. Kara wiêzienia trwa³a tyle, ile posiedzenie s¹du, choæ grozi³o mu szeœæ miesiêcy.

Piosenk¹ w zbrodniarza 40 tysiêcy Norwegów zebra³o siê w cetrum stolicy kraju Oslo aby odœpiewaæ piosenkê „Dzieci têczy”, której nienawidzi Anderas Behring Breivik uw¿aj¹c za marksistowsk¹ indokrynacjê wra¿liwych umys³ów. Trwa jego proces s¹dowy z oskar¿onia o zamordowanie 77 osób jako rzekomych zdrajców popierajacych imigracjê muzu³manów. Breivik zezna³, ¿e oszczêdzi³ syna polskich imigrantów Adriana Praconia, gdy¿ podobny by³ do niego i „wyglada³ prawicowo”.

„Mein Kampf” naukowo Bawaria zamierza w 2015 r. wydaæ „Mein Kampf” Adolfa Hitlera opatrzon¹ naukowym komentarzem. Bêdzie to pierwsze po wojnie wydanie tej ksi¹¿ki w Niemczech. Bawarskie ministerstwo finansów jest w³aœcicielem praw autorskich do ksi¹¿ki, które wygasaj¹ w 2015 r., 70 lat po œmierci autora. Bawaria chce ograniczyæ zainteresowanie wydawców komercyjnych i zapobiec wykorzystaniu ksi¹¿ki w propagandzie neonazistowskiej.

Piotr nape³niony Duchem Œwiêtym powiedzia³: „Prze³o¿eni ludu i starsi! Je¿eli przes³uchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dziêki któremu chory cz³owiek uzyska³ zdrowie, to niech bêdzie wiadomo wam wszystkim i ca³emu ludowi Izraela, ¿e w imiê Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzy¿owaliœcie, a którego Bóg wskrzesi³ z martwych, ¿e przez Niego ten cz³owiek stan¹³ przed wamizdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was buduj¹cych, tym, który sta³ siê kamieniem wêgielnym. I nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byæ zbawieni”. Dz 4,8-12

W

roku 1980 Izrael anektowa³ wschodni¹ Jerozolimê i og³osi³ to miasto niepodzieln¹ stolic¹ pañstwa ¿ydowskiego. Odpowiedzi¹ na ten akt by³o powstanie Palestyñskie, podczas którego wojska izraelskie za niesubordynacjê i odmowê p³acenia podatków postanowi³y ukaraæ ma³¹ wioskê niedaleko Betlejem. Zarekwirowano mieszkañcom stada owiec i spêdzono je w jedno miejsce ogrodzone drutem kolczastym. Kilka dni póŸniej przysz³a uboga kobieta i prosi³a dowódcê wojsk izraelskich, aby pozwoli³ zabraæ jej owce, poniewa¿ po œmierci mê¿a by³y one g³ównym Ÿród³em utrzymania dla niej i jej dzieci. Dowódca przychylnie odniós³ siê do jej proœby, ale powiedzia³, ¿e nie jest w stanie oddzieliæ jej owce od setek innych. Kobieta powiedzia³a, ¿e ma sposób na rozpoznania swoich zwierz¹t. Dowódca zgodzi³ siê. ¯o³nierz otworzy³ bramê do zagrody, a wtedy syn kobiety zacz¹³ graæ na flecie. Graj¹c zacz¹³ iœæ w kierunku domu, a za nim sz³y owce nale¿¹ce do jego rodziny. Owce rozpozna³y swojego pasterza po g³osie melodii. (Gary M Burge, NIV Application Commentary on John). Oto jeszcze jedna historia, która mia³a miejsce w Palestynie, gdzie Jezus ¿y³ i naucza³, gdzie opowiedzia³ przypowieœæ o dobrym pasterzu. Jeden z ksiê¿y uda³ siê z wiernymi na pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. W trakcie pielgrzymki odczyta³ pielgrzymom fragment Ewangelii o dobrym pasterzu. Po czym wyjaœni³, ¿e w Ziemi Œwiêtej pasterz idzie zawsze na przedzie, owce id¹ za nim, bo znaj¹ go i wiedz¹, ¿e prowadzi je do wodopoju, na zielone pastwiska i staje w ich obronie. I oto nadarzy³a siê okazja, aby skonfrontowaæ opowieœæ ksiêdza z rzeczywistoœci¹. Pielgrzymi zobaczyli zd¹¿aj¹ce w ich kierunku stado owiec. Jednak ku ich zaskoczeniu na czele stada nie by³o pasterza. Zaskoczenie by³o jeszcze wiêksze, gdy okaza³o siê, ¿e za stadem idzie cz³owiek, który je popêdza. Najbardziej zaskoczony i zmieszany by³ ksi¹dz, na którego patrzyli wierni, oczekuj¹c wyjaœnienia. Zawstydzony ksi¹dz zacz¹³ t³umaczyæ, ¿e zawsze widzia³ pasterza na czele stada, tak te¿ mówi¹ wszelkie opisy i komentarze na temat Ewangelii o dobrym pasterzu. To t³umaczenie us³ysza³ cz³owiek popêdzaj¹cy stado. Zatrzyma³ siê i powiedzia³ do zebranych, ¿e ksi¹dz ma racjê, a on nie jest pasterzem, tylko rzeŸnikiem (Keenan Kelsey, Quoted).

T

e dwie historie s¹ wymown¹ ilustracj¹ s³ów Jezusa z dzisiejszej niedzieli, zwanej Niedziel¹ Dobrego Pasterza, która jest zarazem dniem modlitwy o powo³a-

nia kap³añskie i zakonne. Chrystus powiedzia³ do s³uchaczy: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce. Najemnik zaœ i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie nale¿¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu na owcach”. Jezus mówi, ¿e jak dobry pasterz prowadzi nas do miejsc, gdzie mo¿emy zaspokoiæ swoje najg³êbsze pragnienia, odnaleŸæ m¹droœæ i si³ê, aby jak najpiêkniej prze¿yæ swoje ¿ycie, które rozpoczyna siê w przemijaj¹cym œwiecie, a spe³nienie znajduje w wiecznoœci. Dobry Pasterz staje w naszej obronie i z mi³oœci do nas oddaje swoje ¿ycie na wzgórzu Golgoty. A nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ oddaje swoje ¿ycie za innych. Œmieræ Jezusa otwiera dla nas bramy zbawienia, bramy nieba. Owce, które pozna³y tê ogromn¹ mi³oœæ, wiedz¹, ¿e takiej mi³oœci mo¿na ca³kowicie zawierzyæ ¿ycie. Najemnik zaœ dba tylko o w³asny interes. A gdy trzeba naraziæ ¿ycie, ponieœæ ofiarê, to chowa siê za owce i popêdza je, jak ten rzeŸnik z wczeœniej opowiedzianej historii. Gdy wnikliwiej przyjrzymy siê ¿yciu spo³eczno - politycznemu, to zauwa¿ymy, ¿e prawie bez wyj¹tku przy w³adzy s¹ „rzeŸnicy”. Aby nie koñczyæ tego fragmentu rozwa¿añ rzeŸniczym akcentem, zacytujê fragment wiersza Marii Konopnickiej: „A jak poszed³ król na wojnê, / Gra³y jemu surmy zbrojne, / Gra³y jemu tr¹by z³ote / Na zwyciêstwo, na ochotê. / A jak poszed³ Stach na boje, / Zaszumia³y jasne zdroje, / Zaszumia³o k³osów pole / Na têsknotê, na niedolê”. S³owa o dobrym pasterzu i najemnikach, Jezus skierowa³ tak¿e, a mo¿e przede wszystkim do przywódców religijnych, w tym równie¿ do faryzeuszy, o których wczeœniej powiedzia³: „Wi¹¿¹ ciê¿ary wielkie i nie do uniesienia i k³ad¹ je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyæ ich nie chc¹”. W œwietle tych s³ów, historiê o rzeŸniku mo¿na odnieœæ do faryzeuszy. W przeciwieñstwie do nich, Chrystus mówi o sobie: „Uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. A do swoich uczniów powie: „PójdŸ za mn¹”. Chrystus jak dobry pasterz idzie na przedzie, prowadzi nas. Wystarczy ca³kowicie zaufaæ Mu i iœæ za Nim. Chrystus pozostaj¹c wzorem i najwa¿niejszym Pasterzem, daje aposto³om i ich nastêpcom udzia³ w swojej misji pasterskiej.

W

ys³uchuj¹c siê w s³owa Ewangelii o dobrym pasterzu, modlimy siê o liczne, a przede wszystkim dobre powo³ania kap³añskie i zakonne. I tu warto uœwiadomiæ sobie, ¿e na mocy chrztu œwiêtego ka¿dy z nas ma udzia³ w misji pasterskiej i kap³añskiej Chrystusa. Jeœli kap³an przyk³adem swego ¿ycia nie poci¹ga wiernych do Chrystusa, a nadrabia to karc¹cym s³owem i nakazami, podobnie rodzic, jeœli postêpuje tak wzglêdem swoich dzieci, to jeden i drugi jest bardziej „rzeŸnikiem” ni¿ pasterzem. Fundamentem i moc¹ wype³nienia tak pojmowanej misji pasterskiej jest sam Jezus Chrystus. W zacytowanym na wstêpie fragmencie z Dziejów apostolskich czytamy: „On jest kamieniem, odrzuconym przez was buduj¹cych, tym, który sta³ siê kamieniem wêgielnym”. Œwiêty Piotr powiedzia³ te s³owa po uzdrowieniu paralityka, kiedy to w czasie przes³uchania pytano go czyj¹ moc¹ uzdrowi³ chore-

go. Piotr odpowiedzia³: „W imiê Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzy¿owaliœcie, a którego Bóg wskrzesi³ z martwych, ¿e przez Niego ten cz³owiek stan¹³ przed wami zdrowy”. Cud uzdrowienia jest potwierdzeniem s³ów Chrystusa. A zatem, gdy uczynimy Chrystusa fundamentem naszego ¿ycia, On nas uzdrowi i obdarzy m¹droœci¹ i moc¹ pod¹¿ania za Nim i staniemy siê dla innych, na miarê naszego powo³ania dobrymi pasterzami.

E

wangelia wspomina tak¿e o wilkach drapie¿nych, czyhaj¹cych na owce. Bardzo czêsto upatrujemy ich w zewnêtrznych atakach na Chrystusa i nasz¹ wiarê. Nie mo¿na tego lekcewa¿yæ, ale trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e ten drapie¿ny wilk siedzi najczêœciej w nas samych. Mo¿e on przybieraæ formê ró¿nego rodzaju rz¹dz, lenistwa duchowego, zbytniego zamartwiania siê o przysz³oœæ, lêku przed chorob¹ i samotnoœci¹, od której cz³owiek ucieka nieraz w nieodpowiedzialne zwi¹zki, zamartwiania siê o przysz³oœæ dzieci, co siê stanie, gdy stracê pracê, czy wystarczy mi pieniêdzy na utrzymanie. To tylko niektóre niepokoje, które mog¹ skutecznie przes³oniæ Dobrego Pasterza i os³abiæ wiarê. Cz³owiek, id¹cy za Dobrym Pasterzowi robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najlepiej i najpiêkniej prze¿yæ swoje ¿ycie, a resztê zawierza Pasterzowi. A wtedy, jak pisze psalmista, nie ulêknie siê nawet, gdy bêdzie przechodzi³ przez „ciemn¹ dolinê œmierci”. Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

Klub Dyskusyjny zaprasza Katolicki Klub Dyskusyjny im B³. Jana Paw³a II zaprasza na kolejne spotkanie w niedzielê, 6 maja 2012 r. Prelekcjê oraz dyskusjê na temat: “Duchowoœæ Kapucyñska” poprowadzi Ojciec Pawe³ Bielecki OSM. SpowiedŸ o godz. 2.00 ppo³. Msza œw. o godz. 3.00 ppo³. Wyk³ad i dyskusja o godz 4.00 ppo³. Koœció³ œw. Szczepana na Manhattanie /St. Stephen Church/ – 151 E 28 th Street pomiêdzy Lexington Ave oraz 3 Ave/. Dojazd metrem linia “6” do 28 Street. Inf. tel. 212-289-4423


5

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Pekin, partner strategiczny Wizyta premiera Wen Jiabao w Warszawie wskazuje, ¿e Chiny wybra³y Polskê jako swego g³ównego partnera strategicznego w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Ten fakt podkreœla równie¿ spotkanie na szczycie w Warszawie 15 szefów rz¹dów tego regionu z chiñskim premierem w ostatni czwartek. Chiny pominê³y Wêgry, które mia³y nadziejê na ten status mimo usilnych starañ premiera Wiktora Orbana. Powiedzia³ on wrêcz, ¿e Zachód prze¿ywa swój zmierzch, a wzrost znaczenia Chin na gospodarkê œwiata nie jest epizodem. Pomimo tak wyraŸnego kuszenia przez wêgierskiego premiera Pekin wybra³ inaczej. To Polska bêd¹c du¿ym krajem le¿¹cym miêdzy Niemcami a Rosj¹ ma lepsze warunki aby staæ siê baz¹ wp³ywów chiñskich w regionie. Jak powa¿nym wydarzeniem jest wizyta chiñskego premiera œwiadczy fakt, ¿e jego delegacja liczy³a kilkaset osób: polityków i przedsiêbiorców. Byæ mo¿e w grê wchodzi jeszcze wiêcej ni¿ tylko baza wypadowa dla obszaru Europy Œrodkowej. Jak zauwa¿y³ profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Jagielloñskiego, po³o¿enie geograficzne i wysoki poziom rozwoju eliminuj¹ z listy g³ównego - europejskiego - partnera Chin aspirujac¹ do tego Francjê. Tymczasem „d³uga jest lista inwestycji, których Polska bardzo potrzebuje, a które we Francji, podobnie zreszt¹ jak niemal w ca³ej starej Europie, ju¿ dawno zosta³y zrealizowane. „Maj¹c ogromne rezerwy kapita³owe, Chiny szukaj¹ dla nich nowych terenów inwestycji. Przyk³adem jest huta Stalowa Wola, wykupiona ostatnio przez chiñski kapita³. Rz¹d chiñski zakupi tak¿ê polskie obligacje rz¹dowe a banki chiñskie wejd¹ do Polski. Status strategicznego partnera Chiny przyzna³y Polsce podczas grudniowej wizy-

ty w Pekinie prezydenta Bronis³awa Komorowskiego, kiedy zosta³o podpisane porozumienie w tej sprawie. Nie jest to jeszcze nic nadzwyczajnego. Polska do³¹czy³a do siedmiu pañstw Unii Europejskiej, które maj¹ taki rodzaj zwi¹zków z Chinami. Partnerstwo nast¹pi³o z inicjatywy Pekinu, a nie Warszawy, która nie ma wypracowanej strategii wobec Chin. Do tej pory w stosunkach z Pekinem obowi¹zywa³a zasada obrony praw cz³owieka i potêpiania za represje w Tybecie. Pod wp³ywem tej zasady, na otwarcie Olimpiady w Pekinie w roku 2008 nie pojecha³ ani prezydent Lech Kaczyñski ani premier Donald Tusk. Ale na ceremoniê zamkniêcia igrzysk wybra³ siê ówczesny marsza³ek Sejmu Grzegorz Schetyna wraz z ministrem sportu Miros³awem Drzewieckim i œci¹gn¹³ chiñskiego wykonawcê do budowy autostrady A 2 w Polsce. Co prawda skoñczy³o siê to zejœciem z budowy chiñskiej firmy Covec w atmosferze skandalu finansowego, ale nie zniechêci³o Pekinu do Warszawy. Czego Chiñczycy mog¹ naprawdê chcieæ od Polski? Szukaj¹ kolejnego sojusznika w Unii Europejskiej dla za³atwienia paru spraw. Jedna, to zniesienie zakazu sprzeda¿y broni Pekinowi, jaki obowi¹zuje od krwawego st³umienia demonstracji demokratycznych na placu Tien Amien w czerwcu 1989 roku. Druga, to uznanie przez Uniê Europejsk¹, ¿e Chiny maj¹ gospodarkê rynkow¹. U³atwi³oby to handel pomiêdzy Chinami i UE, której przepisy zwalczaj¹ subsydiowanie eksportu przez rz¹dy. Pekinowi chodzi zw³aszcza o zamówienia publiczne w UE. Natomiast Polska oczekuje od Chin in-

Premier Chin Wen Jiabao i premier Polski Donald Tusk

westycji na wielk¹ skalê, miêdzy innymi w sektor energetyczny, który wymaga pilnej modernizacji. Jak ocenia firma konsultingowa Deloitte, Chiny mog¹ zainwestowaæ w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej do 40 miliardów dolarów. Ponadto Warszawa musi szukaæ nowych partnerów politycznych. Po faktycznym wycofaniu siê USA z Europy Œrodkowej gwarancje bezpieczeñstwa ze strony NATO sta³y siê w¹tpliwe. Kryzys finansowy Unii Europejskiej stawia pod znakiem zapytania trwa³oœæ oparcia Polski tak¿e w UE. Nic dziwnego, ¿e prezydent Komorowski podczas grudniowej wi-

20 maja, w niedzielê o godz.15:00 zapraszamy do galerii Kuriera Plus na spotkanie z polsk¹ adwokatk¹ z kancelarii Connors and Sullivan

Joann¹ Gwozdz Bêdzie ona mówi³a o tym jak w systemie amerykañskim nale¿y zabezpieczyæ siê przed ró¿nymi losowymi wypadkami. O koniecznoœci napisania testamentu nawet przez m³ode osoby. Wyjaœni znaczenie pojêæ “Power of Attorney” i “Health Care Proxy” i wiele innych.

Wstêp na spotkanie jest wolny. 145 Java Street, Greenpoint (718) 389 3018

- 79-09

zyty w Pekinie nie wspomnia³ ani s³owem o prawach cz³owieka. Partnerstwo strategiczne z Chinami wi¹¿e siê z ryzykiem nadu¿ycia przez Chiny wp³ywów Polski jako cz³onka Unii Europejskiej, której w³adze maj¹ wobec Chin wiele ¿¹dañ. Bruksela domaga siê od Pekinu szerszego otwarcia rynku, zaprzestania nieuczciwej konkurencji i zwlaczania piractwa patentowego. Warszawa nie powinna staæ siê bezkrytycznym lobbyst¹ Pekinu, poniewa¿ dopóki Unia trwa, dopóty jest dla Polski najwa¿niejszym partnerem strategicznym. Jan Ró¿y³³o


6

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Dzieci bez wyboru Rozmowa z pisarzem i reporta¿yst¹ Wojciechem Jagielskim. Wojciech Jagielski rozpocz¹³ swoj¹ karierê dziennikarsk¹ w latach 80. jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Od 1991 roku przez ponad 20 lat by³ dziennikarzem i korespondentem zagranicznym Gazety Wyborczej. Wielokrotnie podró¿owa³ do Azji Œrodkowej, do by³ych republik radzieckich i na Kaukaz, ale tak¿e do krajów Afryki. Wynikiem jego podró¿y s¹ reporta¿e oraz kilka ksi¹¿ek, takich jak „Wie¿e z kamienia”, „Dobre miejsce do umierania”, czy „Modlitwa o deszcz”, w której Jagielski zawar³ sugestywny obraz Afganistanu. Ostatni¹ jego ksi¹¿k¹ s¹ „Nocni wêdrowcy”, przejmuj¹cy opis spotkañ z dzieæmi porywanymi do afrykañskiego buszu, gdzie czyni siê z nich ¿o³nierzy partyzanckiej armii Josepha Kony’ego. Dzieci te, czêsto dziesiêcio, jedenastoletni ch³opcy przyuczani s¹ do zabijania. Porwane dziewczêta staj¹ siê ¿onami – niewolnicami i przeznaczone s¹ do rodzenia dzieci. Armia Bo¿ego Oporu dowodzona przez samozwañczego proroka, wyznaje mieszankê szamanizmu i chrzeœcijañstwa, a jej celem jest stworzenie nowego pañstwa na terenie Ugandy, od którego zacznie siê nowy porz¹dek œwiata. W ci¹gu æwieræwiecza Armia Bo¿ego Oporu porwa³a 30 tysiêcy dzieci i wymordowa³a setki tysiêcy ugandyjskich wieœniaków. Rz¹d Ugandy od wielu lat bezskutecznie usi³uje pojmaæ jej przywódcê. Wojciech Jagielski odby³ kilkadziesi¹t podró¿y zagranicznych i by³ œwiadkiem konfliktów zbrojnych, przemian politycznych, rewolucji i wojen. Nie uwa¿a siê jednak za korespondenta wojennego, bardziej od statystyk interesuj¹ go stany duchowe ¿o³nierzy, którzy walcz¹. Swoje doœwiadczenia z Czeczenii czy Afganistanu traktuje jako uniwersaln¹ wiedzê, która pozwala mu zrozumieæ mechanizmy wojen w krajach afrykañskich i na odwrót. Uwa¿a, ¿e skromnoœæ jest jednym z podstawowych warunków bycia dobrym dziennikarzem. Jego ostatnia ksi¹¿ka ukaza³a siê w³aœnie na rynku amerykañskim pt. Night Wanderers. Nastêpna ksi¹¿ka po polsku – „Wypalanie traw” - uka¿e siê w maju i bêdzie mówi³a o Republice Po³udniowej Afryki. - W ksi¹¿ce „Nocni Wêdrowcy”, która ukaza³a siê niedawno nak³adem Seven Stories Press jako „Night Wanderers” w przek³adzie Antonii Lloyd-Jones g³ówny bohater, m³ody Samuel z Ugandy, jest postaci¹ fikcyjn¹, ulepion¹ z wielu dzieci, które zosta³y si³¹ wcielone do armii, które nauczono zabijaæ. W relacji pomiêdzy nim, czy te¿ nimi a Panem, pojawia siê jakby oczekiwanie z ich strony, ¿e zrobi Pan coœ wiêcej dla nich, ¿e na rozmowie ta znajomoœæ siê nie zakoñczy. - Ka¿dy, kto znajduje siê czy te¿ znalaz³ siê w ekstremalnej sytuacji, kogo dotknê³o nieszczêœcie, mo¿e staæ siê przedmiotem dziennikarskiego zainteresowania, dziennikarskiej opowieœci. Dziennikarze przyje¿d¿aj¹ ze œwiata, rozmawiaj¹, fotografuj¹, robi¹ notatki, zadaj¹ dwa, trzy pytania, po czym wyje¿d¿aj¹, by nigdy wiêcej siê nie pojawiæ i ludzie siê do tego przyzwyczajaj¹. Ze mn¹ by³o inaczej – ja wraca³em, spêdza³em z nimi d³ugie godziny. Z jednej strony mówi³em, ¿e jestem dziennikarzem, z drugiej nie do koñca zachowywa³em siê jak dziennikarz i w rozmowach z dzieæmi i z ludŸmi z oœrodków resocjalizacyjnych. D³uba³em, dr¹¿y³em. Jakby sam mo¿e nadu¿ywa³em ich zaufania, staraj¹c siê nadaæ naszej relacji g³êbszy, intensywniejszy charakter. Czas, który z nimi spêdza³em, by³ nieporównanie d³u¿szy ni¿ bywa to normalnie w pracy dziennikarza, który chce uzyskaæ cytat do artyku³u. To mog³o spowodowaæ pewne zamieszanie – ja wyszed³em z roli dziennikarza, a oni nie wiedzieli, jak¹ rolê mi przypisaæ. To s¹ ludzie g³êboko nieszczêœliwi, którym zdarzy³o siê coœ strasznego, wielu z nich nie ma nikogo bliskiego. Maj¹ pe³ne prawo s¹dziæ, ¿e jeœli ktoœ okazuje im wiêksze zainteresowanie, to mo¿e to byæ coœ wiêcej ni¿ tylko przelotna znajomoœæ. Pracuj¹ tam przecie¿ cz³onkowie akcji humanitarnych, zdarzaj¹ siê adopcje – nie wykluczam, ¿e takie oczekiwania mog³y pojawiæ siê u niektórych z tych dzieci, mog³a pojawiæ siê myœl, ¿e zaprzyjaŸniam siê z nimi po to, by ta relacja mog³a przerodziæ siê w coœ sta³ego. - Na czym polega proces uzdrawiania tych dzieci? Czy jest on efektywny? Czy dzieci, które przez niego przejd¹ mo¿na uznaæ za wyleczone, przywrócone spo³eczeñstwu? - Terapia polega na dwóch rzeczach: chodzi o to, by

wydobyæ z dzieci to, przez co przesz³y po to, by po pierwsze uzyskaæ pe³n¹ wiedzê, ale tak¿e po to, by one z siebie to wyrzuci³y, by wszystko zosta³o powiedziane g³oœno. To jest coœ w rodzaju spowiedzi, tyle ¿e nie w konfesjonale, ale spowiedzi publicznej. Mówi¹c o tym, co je spotka³o dzieci wyzbywaj¹ siê poczucia winy, œwiadomoœci pope³nienia grzechu. PóŸniej odbywa siê proces du¿o bardziej skomplikowany, dlatego ¿e najstraszniejsze co siê z nimi sta³o, to nawet nie to, ¿e zosta³y przymuszane do zbrodni, ale to, ¿e zosta³y poddane procesowi przemiany. Porywano je do buszu, kiedy mia³y osiem-dziewiêæ lat i tam uczono je, ¿e to, co do tej pory uwa¿a³y za dobro jest z³em i na odwrót. Przekonywano je, ¿e s¹ wybrañcami, jedynymi sprawiedliwymi, ¿e nale¿y wymordowaæ wszystkich, którzy nie nale¿¹ do partyzantki. Dopiero wówczas bêdzie mo¿liwy punkt zero, prawdziwy pocz¹tek. Dopiero wtedy ziemia zostanie zaludniona na nowo, a oni bêd¹ pionierami nowego porz¹dku. Zabijaj¹c czyni¹ dobro. Odwrócenie tego myœlenia, zmiana tego œwiatopogl¹du jest czymœ szalenie trudnym. Zajmuj¹ siê tym psychologowie, ksiê¿a misjonarze, którzy w pó³nocnej Ugandzie dzia³aj¹ od lat i wykonuj¹ bardzo dobr¹ pracê. Wielu ksiê¿y opowiada³o mi o sytuacjach dla nich strasznych: dzieci walcz¹ce w Armii Boga zabijaj¹ w imiê Boga. Jak wyt³umaczyæ który Bóg jest prawdziwy, czy ten, który ka¿e zabijaæ, czy ten, co nakazuje kochaæ? Zdarza³o siê, ¿e wyruszaj¹cy do walki ch³opcy mieli do maczet przywi¹zane ró¿añce. Jak w takim razie przywróciæ znaczenie ró¿añca, który w partyzantce uwa¿any by³ tak¿e za fetysz, chroni¹cy przed wszelkim z³em. Czy mo¿na te dzieci uzdrowiæ? Myœlê, ¿e tak, tylko to zale¿y od tego, co je czeka w tzw. normalnym ¿yciu. Je¿eli maj¹ one rodzinê, œrodowisko, które je zaakceptuje, to myœlê, ¿e potrafi¹ wróciæ do swoich dzieciêcych osobowoœci. Zdarza siê jednak, ¿e to siê nie udaje. Proces resocjalizacji trwa zaledwie kilka miesiêcy, potem dzieci musz¹ sobie radziæ same. Opowiadano mi, ¿e zdarza siê, ¿e rzekomo zresocjalizowane dzieci uciekaj¹ znów do buszu i przystaj¹ do partyzantki, czy przynajmniej tak siê dzia³o, kiedy ta partyzantka jeszcze dzia³a³a w pó³nocnej Ugandzie. Przemoc jest kusz¹ca, ³atwo jest przystaæ do m³odzie¿owego gangu. Jednak wydaje siê, tak pokazuj¹ zreszt¹ statystki, ¿e wiêkszoœæ z nich jest uzdrawiana. - Sk¹d w biednym kraju pieni¹dze na oœrodki terapeutyczne? Sk¹d w kraju, w którym jedna trzecia mieszkañców nie umie czytaæ i pisaæ, psychologowie i terapeuci, przygotowani do tej trudnej misji? - Rz¹d ugandyjski bardzo powa¿nie podchodzi³ i podchodzi do tej kwestii i dok³ada wszelkich starañ, by proces resocjalizacji odbywa³ siê sprawnie. Ale g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ tu organizacje humanitarne, pozarz¹dowe, zwi¹zane z koœcio³ami. Mia³em okazjê przygl¹daæ siê dzia³alnoœci oœrodków zwi¹zanych z World Vision, organizacj¹ pozarz¹dow¹ zwi¹zan¹ z Koœcio³em protestanckim. Oni wykonuj¹ tam fantastyczn¹, pe³n¹ poœwiêcenia pracê, która wymaga wielkiej wiedzy psychologicznej, delikatnoœci, taktu, zrozumienia. Nie mo¿na tym dzieciom mówiæ, ¿e nie zrobi³y nic z³ego, bo nie mo¿na usprawiedliwiaæ mordów. Zadawanie œmierci jest grzechem œmiertelnym, misjonarze, którzy pracuj¹ jako terapeuci nie mog¹ mówiæ, ¿e z zasadzie nic siê nie zdarzy³o, ¿e to by³ drobiazg. Owszem, mówi¹ dzieciom, ¿e czyni³y z³o, ale ¿e to nie by³ ich wybór. ¯e czyni³y z³o, ale to nie one s¹ z³e. Mówi siê im, ¿e zosta³y do tego zmuszone. Upraszczaj¹c – czyniliœcie z³o, ale nie jesteœcie przez to Ÿli, nie musicie tego wiêcej robiæ. -Utrzymuje Pan kontakt z dzieæmi czy ich terapeutami, których Pan tam spotka³? Œledzi Pan ich losy? - Nie, nie utrzymujê i wynika to z wielu rzeczy. Po pierwsze, nie by³y to a¿ tak bliskie relacje, a po drugie te dzieci nie mia³y swoich w³asnych telefonów czy adresów emailowych. Utrzymywa³em przez jakiœ czas kontakt z ich opiekunkami z oœrodka w Gulu. Dzieci po zakoñczeniu resocjalizacji wraca³y do rodzin, jeœli je mia³y. Opiekunki jeszcze przez jakiœ czas wiedzia³y, co siê z nimi dzieje, ale do oœrodka wci¹¿ przybywa³y nowe dzieci, którymi trzeba by³o siê zaj¹æ. Wyleczone dzieci zaczyna³y ¿yæ swoim w³asnym ¿yciem i œlad po nich gin¹³. - Powiedzia³ Pan o rz¹dzie ugandyjskim, ¿e dzia³a sprawnie w kwestii pomocy dzieciom ¿o³nierzom. Nie dzia³a chyba jednak wystarczaj¹co sprawnie, by zakoñczyæ dzia³alnoœæ g³ównego sprawcy tego z³a,

Wojciech Jagielski swoje doœwiadczenia z Czeczenii czy Afganistanu traktuje jako wiedzê uniwersaln¹.

organizatora dzieciêcej armii, Josepha Kony’ego. Na pewno Pan ju¿ wie, ¿e tu, w Ameryce, rozkrêca siê akcja rozpoczêta przez organizacjê „Invisible Children” maj¹ca na celu doprowadzenie do ujêcia Kony’ego. Jego wizerunek pojawi³ siê na plakatach, zatytu³owanych „Kony 2012”, na YouTube film o nim ogl¹daj¹ setki tysiêcy ludzi. Jaki jest Pana stosunek do tej akcji i do samej organizacji, która j¹ prowadzi? - Jest to na pewno akcja szlachetna. Ukaranie zbrodniarza nie jest czymœ z³ym, obojêtnie kiedy ta kara mia³aby mu zostaæ wymierzona i ten cel oczywiœcie popieram. Natomiast zaskoczy³ mnie moment wywo³ania tej kampanii, bo dlaczego 2012, a nie 2008 albo 2004 rok? Najwiêksze z³o, które Kony czyni³, dzia³o siê w latach 90. W Ugandzie wojny ju¿ nie ma, Kony’ego ju¿ te¿ tam nie ma. Wskazywanie na rz¹d ugandyjski jako winny biernoœci jest pomy³k¹. ¯o³nierze amerykañscy wys³ani do Ugandy maj¹ szkoliæ wojsko ugandyjskie w walce z partyzantami, ale raczej z somalijskimi talibami, a nie z Josephem Konym. W tej akcji jest wiele rzeczy upraszczonych, nieprawdziwych, podwa¿aj¹cych jej wiarygodnoœæ. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e uwa¿am jej cel za szlachetny, ale jednoczeœnie towarzyszy jej wiele naiwnych przes³anek. Pokazywaniu tego filmu, o którym Pani mówi, w pó³nocnej Ugandzie wywo³ywa³o tak¹ wœciek³oœæ widzów, ¿e po kilku dniach tego zaprzestano. - Je¿eli Kony’ego nie ma w Ugandzie, to gdzie mo¿e byæ i jak du¿a jest jego armia dziœ? - Armia Kony’ego to pewnie najwy¿ej kilkaset osób, nie wiêcej, tyle ¿e w ka¿dej chwili mo¿e siê powiêkszyæ. O tym, gdzie jest, te¿ mo¿na tylko spekulowaæ. Jedni mówi¹, ¿e Republice Œrodkowoafrykañskiej, wed³ug mnie Kony powinien byæ w po³udniowym Sudanie, choæby dlatego, ¿e dosz³o tam do napiêcia pomiêdzy po³udniem a pó³noc¹ Sudanu, a w tym konflikcie zawsze by³ on u¿ywany jako instrument przez rz¹d w Chartumie. - W lutym 2011 prezydent Museveni zosta³ po raz kolejny wybrany na to stanowisko i rozpocz¹³ kolejn¹ kadencjê. U w³adzy pozostaje nieprzerwanie od 26 lat. Czy to dobra wiadomoœæ dla Ugandy? - Museveni nie jest z³ym przywódc¹. To, ¿e Uganda z kraju uchodz¹cego za synonim upadku sta³a siê krajem kwitn¹cym jest w znacznej mierze zas³ug¹ Yoveriego Museveniego, natomiast z³¹ wiadomoœci¹ jest to, ¿e zaczyna on traktowaæ tê w³adzê jako sobie tylko przypisan¹ i zatraca miarê, zatraca rozumienie rzeczywistoœci i z dobrego w³adcy staje siê autokrat¹, który nie widzi nie tylko godnych siebie nastêpców, ale te¿ godnych siebie rywali. W ten sposób niszczy to dobro, którego przedtem dokona³. Istnieje ryzyko, ¿e Museveni z pozycji polityka i przywódcy, któremu Ugandyjczycy byliby wdziêczni i którego wspominaliby dobrze, bêd¹ wspominali jako autokratê, mo¿e nie krwawego i wywo³uj¹cego wojny domowe, ale jednak autokratê. - Bardzo dziêkujê za rozmowê. Izabela Barry W ramach PEN World Voices Festival of International Literature, trwaj¹cego od 30 kwietnia do 6 maja w Nowym Jorku, Wojciech Jagielski weŸmie udzia³ w trzech spotkaniach. Informacje o nich mo¿na znaleŸæ na stronie Instytutu Kultury Polskiej (http://www.polishculturenyc.org/) i w og³oszeniu w Kurierze Plus na stronie 7.


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

7


8

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Kartki z przemijania Wynurzam siê z morza najœwie¿szej zieleni, jakim jest teraz Central Park i idê na po³udnie 5 Alej¹. Co chwila mijaj¹ mnie pêdz¹cy przechodnie. Pêdz¹ zapewne do pracy, bo to ranek. Tup, tup, tup do biur, banków, agencji, sklepów. Energicznie, czêsto ze styropianowym kubkiem kawy w jednej rêce, a komórk¹ w drugiej. Ostatnie ³yki i ostatnie rozmowy przed rozpoczêciem urzêdowaANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI nia. Jeszcze rzut oka na najnowsze ubiory na wystawie, jeszcze przejrzenie siê w szybie i za chwilê myk, myk do wind a z wind za biurko. Patrzê te¿ i na jezdniê. Jest ona jednym wielkim pasmem aut. Wszystkie pêdz¹, ale p³ynnie, nie nerwowo, ¿eby zd¹¿yæ wyhamowaæ na œwiat³ach. Jedynie taksówki œmigaj¹ zygzakami, zmieniaj¹c co chwila pasmo. Im zawsze œpieszy siê bardziej. Pêd, pêd, pêd. Na chodnikach i na jezdniach. W miastach pêd i na autostradach pêd. Zawsze, o ka¿dej porze. Ameryka kojarzy mi czêsto siê z tym¿e pêdem w³aœnie, samych zaœ Amerykanów postrzegam nierzadko jako dodatek do tego¿ pêdu. Dodatek do tego¿ tup, tup, tup. Ten pêd jest jakiœ taki ponadludzki i zarazem pozaludzki. Nieœwiadomy, wymuszaj¹cy, unifikuj¹cy, wszechogarniaj¹cy, automatyczny wrêcz. Mnie te¿ on zagarnia i przymusza do tego stopnia, ¿e dziwnie siê czujê w chwilach, kiedy uprzytomniam sobie, ¿e przecie¿ mogê zwolniæ. Rzadko miewam tak¹ mo¿noœæ, ale czasem miewam. I co? ...Pêdzê dalej. * W metrze niemal wszyscy zanurzeni s¹ w komórkach. Kciuki pracuj¹ nieustannie skacz¹c po opcjach. Mam wra¿enie, ¿e komórkowicze, odebrawszy ju¿ wszystkie wiadomoœci, spodziewaj¹ siê jeszcze jednej. Tej najwa¿niejszej. Ledwo bowiem schowaj¹ komórkê, zaraz ponownie j¹ wyjmuj¹ i sprawdzaj¹, czy coœ nie przysz³o. Sprawdzaj¹, chowaj¹, wyjmuj¹, sprawdzaj¹, chowaj¹, wyjmuj¹, sprawdzaj¹. Czy¿by spodziewali siê odpowiedzi na najwa¿niejsze pytanie? Czy¿by czekali na s³owo klucz? Na has³o do sejfu? Na jakoweœ objawienie? Niebawem bêdziemy dodatkiem nie tylko do owego pêdu, ale i do komórki. * Coraz bardziej uzale¿niam siê od Internetu. Co parê godzin sprawdzam kto, co do mnie napisa³. Co parê godzin rzucam siê na nowe wiadomoœci z Polski wci¹¿ wierz¹c, ¿e nast¹pi³ jakiœ prze³om dla dobra kraju. Ale

gdzie tam! Przera¿a mnie nasza tzw. klasa polityczna – tyle w niej wzajemnej pogardy, tyle wzajemnej nienawiœci i tyle z³ej woli. I to wzajemne obrzucanie siê najgorszymi inwektywami! Niemal ca³a energia idzie w walkê o w³adzê lub w jej utrzymanie, zamiast w modernizacjê pañstwa. Nienawiœæ miêdzy liderami rzutuje na zachowanie ca³ych partii i ich zwolenników. Nie ma w nich potrzeby dialogu i kompromisu, jest natomiast ¿¹dza rz¹dzenia. Rozpoczêta w 2005 roku wojna miêdzy PiSem a PO podzieli³a spo³eczeñstwo, podzieli³y je kolejne wybory, teraz dzieli je jeszcze bardziej stosunek do katastrofy smoleñskiej. Rosja mo¿e zacieraæ rêce. Rz¹d powinien temu zapobiegaæ, niestety nie umie lub nie chce. W stosunku do ustaleñ tzw. komisji Macierewicza powinien zaj¹æ wyraŸne stanowisko i albo potwierdziæ je, albo im zaprzeczyæ. W ka¿dym razie nie mo¿e ich odrzucaæ z góry. Mo¿e te¿ powo³aæ now¹ komisjê z³o¿on¹ wy³¹cznie z ekspertów z innych pañstw, niemaj¹cych ¿adnych zwi¹zków z Polsk¹. Moskwa gra tragedi¹ smoleñsk¹ jak chce, tedy nie ma siê co ³udziæ, ¿e dalsze ogl¹danie siê na jej stanowisko bêdzie mia³o jakiekolwiek znaczenie na jej stosunki z Warszaw¹. * Obejrza³em przedstawienie „Festen” („The Celebration”) wyre¿yserowane przez Grzegorza Jarzynê w teatrze TR Warszawa. Do Nowego Jorku zosta³o ono zaproszone przez teatr St. Ann’s Warehause konsekwentnie promuj¹cy nowe formu³y sceniczne. Nie jestem zachwycony sceniczn¹ przeróbk¹ scenariusza duñskiego filmu „Dogma” z 1995 roku, na kanwie którego powsta³ ten spektakl. Na szczêœcie broni siê on sam przez siê, g³ównie za spraw¹ dobrych aktorów, takich jak Danuta Szaflarska, Ewa Da³kowska, Magdalena Cielecka, Katarzyna Herman, Jan Peszek, Zygmunt Malanowicz, Mariusz Benoit, Andrzej Chyra. Funkcjonalna jest scenografia Ma³gorzaty Szczêœniak, trafne kostiumy Magdaleny Maciejewskiej. Nie bardzo rozumiem, dlaczego re¿yser wzi¹³ na warsztat tê w³aœnie adaptacjê. Domyœlam siê, ¿e pokazuj¹c postaæ ojca - dawnego gwa³ciciela córki i syna, chcia³ pokazaæ przy sposobnoœci hipokryzjê i bezradnoœæ ludzi wobec problemów, które ich przerastaj¹. To nieb³ahy temat, wo³a³bym jednak, ¿eby Jarzyna dokonywa³ tego na g³êbszych tekstach i nie posi³kowa³ siê a¿ tak¹ patologi¹. Widzom amerykañskim spektakl, na którym by³em, bardzo siê podoba³. Patrzyli i s³uchali uwa¿nie. Rozumieli problematykê. Po zakoñczeniu bili mocne brawa. W moim przekonaniu najwiêksz¹ zas³ug¹ Jarzyny jest to, ¿e pokaza³ ludzi pustych jak wydr¹¿ona dynia. Nie pierwszy ju¿ raz zreszt¹. W tym wzglêdzie jestem sojusznikiem tego artysty. Mo¿e

Francja w lewo zwrot? 1µZwyciêstwo Hollande by³oby gospodarczo korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Jego zapowiedzi s¹ zgodne z g³osami wielu liberalnych ekonomistów amerykañskich. Uwa¿aj¹ oni politykê zaciskania pasa w okresie kryzysu za szkodliw¹, pog³¹biaj¹c¹ spadek popytu a wiêc i spadek produkcji oraz zatrudnienia. Takie zjawiska w Europie Ÿle siê odbijaj¹ tak¿e na stanie gospodarki USA z powodu silnych powiazañ obu kontytentów. Hollande otrzyma³ w pierwszej turze wyborczej 28,5 procent g³osów natomiast Sarkozy 27,1 procent. Jest to pierwszy przypadek kiedy urzêduj¹cy prezydent otrzymuje mniej g³osów w pierwszej turze, ani¿eli jego rywal. Na trzecim miejscu znalaz³a siê Marine Le Pen, nacjonalistka przeciwna zmianie charakteru narodowego Francji przez masow¹ imigracjê, która uzyska³a 18,2 procenta g³osów. Kolejny by³ kandydat komunistów Jean-Luc Melenchon 11,1 procent oraz kandydat centrum Francois Bayrou z wynikiem 9,1 procenta g³osów. Wysoka pozycja Marie Le Pen jest najwy¿sza, jak¹ jej partia Front Narodowy zdoby³a podczas wyborów prezydenckich. Œwiadczy to, ¿e masowa imigracja z Trzeciego Œwiata sta³a siê powa¿nym proble-

mem we Francji. To jest tak¿e jeden z g³ównych tematów kampanii Sarkozy’ego lecz wcale nie powoduje, ¿e wszyscy zwolennnicy Frontu Narodowego oddadz¹ g³osy na obecnego prezydenta. Wœród wyborców Frontu znalaz³o siê wielu takich, którzy nie znosz¹ gwiazdorskiego stylu „Sarko” i raczej zostan¹ w domu, ni¿ popr¹ go w drugiej turze. A tymczasem Sarkozy musi uzyskaæ przynajmniej dwie trzecie g³osów narodowców i wszystkie g³osy centrystów Francois Bayrou, ¿eby pozostaæ w Pa³acu Elizejskim. Sonda¿e nie daj¹ mu takiej szansy. Natomiast Hollande mo¿e liczyæ na wszystkie g³osy lewicy, w tym kandydatów nie wymienionych w artykule, którzy zdobyli po parê procent g³osów. Jednak Francuzi znaczenie wy¿ej ceni¹ cechy przywódcze Sarkozy’ego ni¿ Hollande. Pod wzglêdem „autorytetu jaki ma mieæ g³owa pañstwa” Sarkozy zdoby³ 54 procent do 23 procent Hollande. Pod wzglêdem „zdolnoœci podejmowania trudnych decyzji” uzyska³ przewagê 49 procent do 23. Pod wzglêdem „zdolnoœci podejmowania s³usznych decyzji w obecnym kryzysie finansowym” ma przewagê 41 proc. do 27 proc. swego rywala. Francuzi ceni¹ te¿ energiczne wysi³ki

nieprzypadkowo urodzi³ siê on tego samego dnia, co ja, ino wiele lat póŸniej. * Ze wzruszeniem patrzy³em na wspomnian¹ Danutê Szaflarsk¹ wystêpuj¹c¹ w tym¿e przedstawieniu. Nie mog³em uwierzyæ, ¿e ma ju¿ ona 97 lat! Bardzo ceniê tê aktorkê, od pierwszych jej powojennych dokonañ w filmach „Zakazane piosenki” i „Skarb”. Mia³em szczêœcie wiedzieæ jej kreacje sceniczne w „Barbarze Radziwi³³ównie”, „Zemœcie”, „Czarnej komedii”, „Wilkach w nocy”, „Godzinie kota”. Wspania³a jest jej rola w filmie „Po¿egnanie z Mari¹”, jak¿e niedocenionym. Skupienie pani Danuty przed wejœciem na scenê mog³em obserwowaæ wielokrotnie, kiedy by³em sekretarzem literackim w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy. Zarówno aktorzy, jak i re¿yserzy obdarzali j¹ wielkim szacunkiem, nie mówi¹c ju¿ o publicznoœci, tyle¿ teatralnej, co filmowej i telewizyjnej. Po stokroæ mia³ racjê Erwin Axer mówi¹c: “Ka¿da jej rola b³yszczy jak kryszta³. Praca z ni¹ nale¿y do najwiêkszych przyjemnoœci re¿ysera. Ona jest tym kamertonem, który pozwala oceniaæ czystoœæ gry ca³ej orkiestry”. Pani Danuta by³a bohatersk¹ ³¹czniczk¹ Powstania Warszawskiego, co w pewnym stopniu jest uhonorowane w wspomnianych „Zakazanych piosenkach”. Ostatnio zaœ w dniu 97 urodzin, przypadaj¹cych 20 lutego br. Muzeum Powstania Warszawskiego uhonorowa³o j¹ specjalnym komunikatem i przypomnieniem drogi artystycznej. A¿ dziw bierze, ¿e ¿adna nasza placówka patriotyczna w Nowym Jorku nie zauwa¿y³a przyjazdu tak niezwyk³ej postaci. A¿ dziw bierze, ¿e nie mamy œwiadomoœci, ¿e widzimy na scenie najprawdopodobniej najstarsz¹ wystêpuj¹ca aktorkê na œwiecie. Mój Bo¿e, gdzie te czasy, kiedy m³odszej o piêæ lat Mieczys³awie Æwikliñskiej, obje¿d¿aj¹cej w 1971 roku Stany i Kanadê ze sztuk¹ „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”, wrêczano klucze do bram miast, w których gra³a. * We wczorajszych „Wiadomoœciach Telewizyjnych” podano informacjê, ¿e 56 procent Polaków nie zagl¹da do ksi¹¿ki ani razu, zaœ 32 procent zagl¹da sporadycznie. Dane te potwierdzi³a Biblioteka Narodowa, dodaj¹c, ¿e e-booki te¿ nie poprawiaj¹ sytuacji. Krzywa roœnie, bo ubieg³ym roku nieczytyj¹cy niczego rodacy stanowili 52 procent. Dla porównania – ksi¹¿ki czyta 83 procent Czechów i 69 procent Francuzów. „Alboœmy to jacy tacy”? W³aœnie tacy! H

Sarkozy’ego powstrzymania europejskiego kryzysu finansowego. By³ w stanie przeprowadziæ niepopularn¹ reformê uniwerstytetów i podnieœæ wiek przechodzenia na emeryturê. Ma rzetelne osi¹gniêcia w polityce zagranicznej, podczas interwecji NATO w Libii w celu obalenia Kadafiego i w czasie wojny rosyjsko-gruziñskiej w roku 2008, kiedy doprowadzi³ do zawieszenia broni. Zwolennicy obecnego prezydenta s¹ wiêc rozgoryczeni pora¿k¹ wyborcz¹. Maj¹ nadziejê, ¿e „zwyciê¿y zdrowy rozs¹dek i Francuzi w g³êbi duszy przyznaj¹, kto jest lepszym gwarantem przysz³oœci”. Natomaist Hollande jest niesprawdzonym politykiem. Od 11 lat kieruje parti¹ socjalistyczn¹, ale nigdy nie by³ ministrem. Natomiast utrzymuje skromny styl ¿ycia i tym ujmuje czêœæ wyborców. Jeœli wyFrancois Hollande gra, to bêdzie dopiero drugim prezydentem V Republiki, za³o¿onej Wynik pierwszej tury francuskich wyprzez genera³a De Gaulle’a w 1958 r. Byborów jest przyk³adem „triumfu stylu nad ³oby to tak¿e pierwsze od 24 lat zwyciêssubstancj¹” na odwrót, kiedy bardziej two socjalistów w wyœcigu do Pa³acu Eliefektowny kandydat przegrywa wobec zejskiego. Gdyby mimo wszystko wygra³ skromnego, chocia¿ jest zdecydowanie Sarkozy, by³oby to du¿e zaskoczenie, polepszy. niewa¿ przez ca³¹ kampaniê wyborcz¹ by³ na drugim miejscu w sonda¿ach. Jeœli przeAdam Sawicki gra, bêdzie drugim urzêduj¹cym prezydentem, który nie zdoby³ drugiej kadencji.


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

9

PRZYCHODNIA MEDYCZNA MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA Sabina Grochowski, MD, MS Dr Andrzej Salita ! Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Dr Urszula Salita

850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomiêdzy 54th a 55th St.) Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049 Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine

! Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici ! Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585 Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

TOTAL HEALTH CARE – PHYSICAL THERAPY 126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-0100; 718-472-7306  Nowe technologie leczenia: fluoroskop do zabiegów na krêgos³upie  Rozci¹ganie krêgos³upa (dekompresja)  Gimnastyka lecznicza  Zabiegi fyzykalne, masa¿e, bezbolesne podawanie leków  Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych oraz neuropatii

" Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn " konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) " subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy " zmêczenie nadnerczy " wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi " wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów/kwasów t³uszczowych " terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb " wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma " zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Greenpoint Eye

Care LLC

Nowo otwarty gabinet okulistyczny. Najnowoczeœniejsze metody leczenia wad i chorób oczu. Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku. Oferujemy pe³ny zakres opieki okulistycznej; miêkkie, twarde, ró¿nych kolorów szk³a kontaktowe, okulary przeciws³oneczne i korekcyjne, du¿y wybór najmodniejszych oprawek, m.in: Prada, Dior, Gucci, Fendi, Ray Ban, Dolce Gabana.

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU Umów siê ju¿ dziœ na kontrolne badanie wzroku. Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty szeœæ dni w tygodniu. Poniedzia³ek - Czwartek 10 am - 7 pm;; Pi¹tek: 9 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm

Zainteresowanych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D – jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni. G

LECZY: G katar sienny G bóle pleców G rwê kulszow¹ G nerwobóle G impotencjê zapalenie cewki moczowej G bezp³odnoœæ G parali¿ G artretyzm G depresjê G nerwice G zespó³ przewlek³ego zmêczenia G na³ogi G objawy menopauzy G wylewy krwi do mózgu G alergie G zapalenie prostaty itd. Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

informujemy, ¿e roczny abonament wynosi $70, pó³roczny $45 a kwartalny $25

Zapraszamy do

CARING PROFESSIONALS

7020 Austin St., Suite 135, Forest Hills, Ny 11375 Tel. 718-897-2273 wew.114 Dojazd F do 71 Ave/Forest Hills  Oferujemy prace dla opiekunek posiadaj¹cych legalny pobyt i certyfikat HHA.  Tym, którzy nie maj¹ certyfikatu, organizujemy bezp³atne kursy.  Wszyscy, którzy kiedyœ u nas pracowali, s¹ równie¿ mile widziani. Rejestracja w poniedzia³ki i œrody o godz. 10am Po informacje prosimy dzwoniæ: poniedzia³ki - pi¹tki w godzinach od 10 am - 4 pm.

MÓWIMY PO POLSKU

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5, Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674 E-mail: info@lighthousehs.com Biuro czynne: poniedzia³ek – pi¹tek - od 9.00 am – 5.00 pm

1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: *sta³y pobyt *ukoñczony kurs HHA (oferujemy darmowy) lub PCA HA SY H R w stanie Nowy Jork U K WE Y O 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny M RAC R P A O D D etat w pobli¿u miejsca zamieszkania Y JEM EMY J U Z U 3. Wiêkszoœæ prac I AN YJM w jêzyku polskim. ORG PRZ


10

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Zapraszamy nowych klientów! Wœród nich cukrzyków, którzy otrzymaj¹ aparat do mierzenia poziomu cukru i osoby z nadciœnieniem, które otrzymaj¹ monitor do mierzenia ciœnienia - ZA DARMO.

Oferta wa¿na do 31 maja 2012.

Akceptujemy Medicaid i Madicare oraz wszystkie inne ubezpieczenia.

1006 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, NY 11222 tel. 718-349-2255


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

11

Dreszcz emocji i zaciekawienie 1µ - Do ka¿dego przedstawienia anga¿uje Pan gwiazdy. £atwiej jest pozyskaæ do pracy „wielkie uznane nazwiska” nie obliguj¹c ich umow¹ o pracê? – To nieprawda, ¿e zatrudniamy przede wszystkim gwiazdy. Pracuj¹ u nas równie¿ aktorzy zupe³nie anonimowi, którzy byæ mo¿e dziêki temu, ¿e dzisiaj graj¹ z gwiazdami, stan¹ siê nimi w przysz³oœci. Proponujemy aktorom umowy kontraktowe okreœlone czasem realizacji. Praca z nami jest dobrowolna. - Oprócz kierowania teatrem, ostatnio gra³ Pan równie¿ w filmach „Sêp”, „1920. Bitwa warszawska” czy „Tajemnica Westerplatte”, a tak¿e w serialu „Na dobre i na z³e”. Chcia³ Pan przypomnieæ widzom o sobie? – Ostatnie lata spêdzi³em g³ównie na planach filmowych w Rosji. Dziœ jako m³ody tata, m¹¿ i dyrektor niechêtnie wyje¿d¿am z Polski. Cieszê siê wiêc, ¿e w Polsce o mnie pamiêtaj¹ i anga¿uj¹. - Co przes¹dzi³o o tym, ¿e przyj¹³ Pan propozycjê grania w serialu „Na dobre i na z³e”? – Otrzyma³em zaskakuj¹co dobrze napisan¹ rolê, ograniczon¹ w czasie. Ten serial od 13 lat ogl¹da co tydzieñ parê milionów Polaków co jest sukcesem na miarê Europy, nie mówi¹c ju¿ o Polsce. To by³ trafny wybór, rola siê podoba i wzbudza skrajne emocje. - W filmie „Tajemnica Westerplatte” wcieli³ siê Pan w postaæ majora Henryka Sucharskiego, którego pierwotnie mia³ zagraæ Bogus³aw Linda. Z jakiego powodu producenci zdecydowali siê na zmianê w obsadzie g³ównego bohatera? – Dosz³o do nieporozumienia miêdzy twórcami filmu, a ja zagra³em tê rolê, poniewa¿ jestem aktorem. - Czy rola dyrektora teatru zmieni³a Pana jako aktora? Sposób postrzegania i przyjmowania propozycji kolejnych ról? – Zaraz po studiach za³o¿y³em firmê producenck¹ i odnoszê wra¿enie, ¿e dziêki temu mój ogl¹d polskiego rynku by³ od samego pocz¹tku indywidualny i oparty na zasadach rynkowych. - Czy ma Pan swoje ulubione role, takie, w których czuje siê Pan dobrze? Czy s¹ role, o których Pan marzy, które chcia³by Pan jeszcze zagraæ i takie, których nigdy by Pan nie zagra³? – Wygodnie czujê siê graj¹c ludzi z³ych, ma³ych i zakompleksionych... A marzê o roli w filmie opartym na scenariuszu europejskiej klasy. - Przyje¿d¿a Pan do Nowego Jorku ze spektaklem „Fredro dla doros³ych – mê¿ów i ¿on”. Jak daleko adaptacja tego spektaklu odbiega od orygina³u Fredry? – Nasze przedstawienie w warstwie aktorskiej, zatopione jest g³êboko w klasycznym pojmowaniu Fredry, a jednoczeœnie jest bardzo nowoczesne inscenizacyjnie. - Wyst¹pi Pan po raz pierwszy przed nowojorsk¹ publicznoœci¹. Jakie s¹ Pana oczekiwania przed tym wystêpem? – Czujê dreszcz emocji i autentyczne zaciekawienie, co z tego spotkania wyniknie.

Jolanta Fraszyñska i Micha³ ¯ebrowski w scenie ze spektaklu “Fredro dla Doros³ych...”

20 pytañ do Micha³a ¯ebrowskiego Pieni¹dze… s¹ po to, aby nie myœleæ o tak nieistotnych rzeczach jak pieni¹dze. Mi³oœæ… to nie litoœæ. Œmieræ… poproszê o nastêpne pytanie. Boisz siê… chamstwa. Unikasz… tchórzy i z³odziei. Praca… powinna cieszyæ. Kariera… je¿eli masz j¹ zrobiæ to sama do ciebie przyjdzie. Najlepszy moment w karierze… to mój dyplom w szkole teatralnej. Czego nie chcia³abyœ nigdy us³yszeæ… wci¹gnij brzuch. Twój autorytet… to kobieta. Twoja najlepsza cecha charakteru… ¿yczliwoœæ. Twoja najgorsza cecha charakteru… niecierpliwoœæ. Ulubiony sposób spêdzania wakacji… byle nie z aktorami. Ulubiona kuchnia… azjatycka. ¯a³ujesz czegoœ... paru ról. Chcia³byœ coœ powtórzyæ… chcia³bym powtórzyæ moj¹ dietê. Przes¹dy… nie s¹ mi obce. U¿ywki… nie s¹ mi obce. Marzenie… to pocz¹tek sukcesu. Dzieci… od nich wiele mo¿na siê nauczyæ.

Spektakl „Fredro dla doros³ych mê¿ów i ¿on” bêdzie mo¿na obejrzeæ na Manhattanie w niedzielê, 6 maja 2012, o godz. 15:00 oraz 18:00. (Og³oszenie obok). Informacje i bilety www.scena.us lub pod telefonem (646) 943-2566


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

12

Zuchowa olimpiada D³ugo oczekiwany Dzieñ Zucha Hufca Harcerek „Podhale“ nadszed³ w niedzielê 22-go kwietnia. Do Amerykañskiej Czêstochowy przyby³o 12 gromad zuchowych z oœrodków harcerskich w stanach New York, New Jersey i Pennsylvanii. Oko³o 120 zuchów i skrzatów, wraz ze swoimi dru¿ynowymi, przybocznymi i rodzicami wysypa³o siê z autobusów, autobusików i samochodów oko³o 9-tej rano. Zuchy ubrane w mundurki i kolorowe bereciki pobieg³y wprost do Kaplicy Matki Boskiej Czêstochowskiej gdzie kapelan Ojciec Bart³omiej Marciniak wraz z przeorem, Ojcem Jerzym Majem odprawi³ uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹. Ka¿da gromada wkroczy³a za swym god³em – w ³awkach kaplicy zakwit³y “Polskie Maki“, „Krokusy“, „Polskie Kwiaty“, „Szarotki“ i „S³oneczniki“, przyfrunê³y „Jaskó³ki“ i „Polskie Kolorowe Ptaszki“, a wraz z „Polskim Lasem“ wmaszerowa³y „Muchomorki“ i „Polskie Rydze“, „Czarne Jagódki“ i „P³omyki“.

M

imo mizernej pogody, odby³y siê zaplanowane Zuchowe Igrzyska Olimpijskie. Zabrzmia³a obrzêdowa pieœñ: Sygna³, fanfary, i s³oñce zbudzi³o nas do œpiewu, zabaw i pracy, m³ody czy stary, niech z nami podniesie œpiew Czuj Czuj Czuj Czuj! Ka¿da gromada wytypowa³a przedstawiciela by niós³ zapalon¹ pochodniê choæ nie by³o to takie proste w ulewnym deszczu. Jednak¿e imponuj¹cy Znicz Olimpijski zap³on¹³ wbrew kapryœnej naturze. Zosta³a wniesiona ogromna olim-

pem, dyskiem, rzut w dal, rzut do celu, szpady, bieg z sztafetami, podnoszenie ciê¿arów i jazda konna – wszystko dostosowane do wieku i mo¿liwoœci dzieci.

P

o zawodach zuchy z rodzicami zebra³y siê w dolnej sali Domu Pielgrzyma na uroczysty Kominek. Harcerze z harcerkami piêknie udekorowali salê. Ka¿dy uczestnik Olimpiady ubrany by³ w bia³¹ greck¹ togê z wieñcem laurowym na skroni. Ogromna sala zalœni³a biel¹. Przecie¿ udzia³ w imprezie bra³o ponad 120 zuchów i skrzatów i oko³o 40 osób prowadz¹cych zajêcia. Wygl¹da³o to imponuj¹co. Grono instruktorskie w mig przekszta³ci³o siê w olimpijskich bogów i boginki lub nimfy i wojowników z mitologii greckiej. Uprzednio zosta³a przygotowana ambrozja dla specjalnych goœci, pami¹tkowe odznaki „Zuch Olimpijczyk“, bransoletki w piêciu olimpijskich kolorach dla ka¿dego zucha oraz z³ote, srebrne i br¹zowe medale dla zwyciêzców. Na kominku gromady przedstawi³y pokazy z wybranych poprzednio krajów. Piosenkami, tañcami lub inscenizacjami zuchy reprezentowa³y Wielk¹ Brytaniê – gdzie w tym roku odbêdzie siê Olimpiada, Hiszpaniê, Japoniê, Grecjê, W³ochy, Chiny, Francjê, Meksyk, Kanadê i na zakoñczenie Polskê, przypominaj¹c wszystkim

Zuchy dziewczynki nosz¹ s³oneczka

na beretach i mo¿e dlatego nie zabrak³o s³onecznej atmosfery pomimo bardzo zachmurzonego nieba. Zuchy ch³opcy nosz¹ wilczka, a wiêc naturalnie ka¿dy z nich prze¿y³ tê szczególn¹ przgodê dzielnie i wytrwale.

Wszyscy zdobywali Sprawnoœæ Zucha Olimpijczyka od paru miesiecy. Olimpiada by³a uroczystym zakoñczeniem tegorocznego etapu zuchowania, ale przede wszystkim radosn¹ zabaw¹ dla wszystkich zebranych. Maria Bielska hm

Janusz Skowron Cz³onek Unii od 2004 roku Zatrudnienie: Artysta i promotor sztuki. Koordynator programu Klubu Seniora „Krakus” (2002-2010).

pijska flaga i zuchy z wielk¹ powag¹ wyrecytowa³y przysiêgê ma³ych sportowców: Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ niech bêdê dzielny w swym wysi³ku. Gry i zabawy nie mog³y siê odbyæ na mokrej trawie, ale Ojcowie Paulini u¿yczyli nam sal na zawody. Zuchy z zapa³em próbowa³y swoich si³ w nastêpuj¹cych dyscyplinach: rzut oszcze-

nadchodz¹ce rozgrywki pi³ki no¿nej Euro 2012. Na samym koñcu spotkania, z wielk¹ pomp¹ i parad¹ nadano medale wywo³ywanym na podium zuchom. G³oœne wiwaty na czeœæ zdobywców medali i okrzyk Olimpiady W zdrowym ciele, zdrowy duch! poprzedzi³o s³owa po¿êgnania do Ojca Kapelana i b³ogos³awieñstwo na szczêœliwy powrót do domów.

MIESZKANIA DLA SENIORÓW Przyjmowane s¹ podania do nowego budynku dla seniorów przy 31-34 33-ej Street, w dzielnicy Astoria. Kandydaci musz¹ mieæ 62 lata i dochody brutto nie wiêksze od $29,050 ($33,200 w przypadku ma³¿eñstw). Formê podania (aplikacjê) mo¿na pobraæ z internetu (www.pwbmanagement.com) lub w biurze North Brooklyn Development Corporation przy 148-150 Huron Street. Potrzebuj¹cy pomocy w wype³nieniu podania mog¹ przyjœæ na spotkanie do Domu Seniora przy 80 Dupont Street (wejœcie te¿ od Eagle Street, miêdzy Manhattan Avenue i Franklin Street) w poniedzia³ek, 30 kwietnia o godzinie 18:00. Podania musz¹ byæ wys³ane zwyk³¹ poczt¹ do 2-go Maja, 2012.

Wykszta³cenie: Instytut Wychowania Artystycznego, Uniwersytet UMCS w Lublinie, dyplom magisterski (1983); student Midtown School of Business, Manhattan, NY (1990). Zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne: Cz³onek miêdzynarodowej grupy artystycznej Emotionalism Art Group od 1999 r., Instytutu PIASA i nowojorskiego Instytutu Józefa Pi³sudskiego; komisarz artystyczny i promotor sztuki polskiej w USA. Uczestniczy³ w ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 5 lat organizator pokazów polskich artystów w greenpoinckiej kawiarni Starbucks oraz miêdzynarodowych wystaw w Europie i USA. Opiekun Klubu Poetów Telimena. Wspó³organizator nowo powstaj¹cego Centrum Seniora dla Polonii nowojorskiej.


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

13

Koktail Myera - witaminowa terapia do¿ylna Terapia do¿ylna to nasza unikatowa formu³a wzmacniaj¹ca system odpornoœciowy, która wykazuje poprawê zdrowia u pacjentów cierpi¹cych na artetyzm, alergiê, astmê i Zespó³ Chronicznego Zmêczenia. Je¿eli od d³u¿szego czasu odczuwasz zmêczenie, które nie ustêpuje po d³ugim œnie i odpoczynku, byæ mo¿e cierpisz na Zespo³ Przewlek³ego Zmêczenia (ang. Chronic Fatique Syndrome). Jest to stan znacz¹cego wyczerpania fizycznego i psychicznego, utrudniaj¹cy codzienne funkcjonowanie. Zmêczenie to stan, którego ka¿dy z nas doœwiadczy³ nie jeden raz. Coraz szybsze tempo ¿ycia, przepracowanie, nadmiar obowiazków i stresów, a na dodatek niedobory snu i odpoczynku wywieraj¹ ogromny wp³yw na organizm. Chorobê tê podejrzewaæ mo¿na, jeœli przez conajmniej szeœæ miesiêcy utrzymuje siê stan nasilonego zmêczenia w du¿ym stopniu utrudniaj¹cy codzienne funkcjonowanie i towarzysz¹ mu ró¿ne dolegliwoœci. Do objawów nale¿¹: bóle miêœni, bóle uk³adu kostno-stawowego, zaburzenia snu, trudnoœci ze skupieniem uwagi i z pamiêci¹, czêste nawracaj¹ce infekcje, wzdêcia, zaparcia, nawracaj¹ce zapalenie pêcherza moczowego a tak¿e zmiany skórne. Zapamiêtaj: jeœli przewlek³e zmêczenie nie ustêpuje po wyspaniu siê i odpoczynku - to sygna³ alarmowy. Dlatego te¿ Œwiatowa Organizacja Zdrowia uzna³a zespó³ przewlek³ego zmêczenia za jedn¹ z chorób cywilizacyjnych. Nasz organizm nie jest niezniszczalny. Zapadamy na ró¿ne choroby, trudne lub ³atwiejsze do wyleczenia, mamy ró¿ne dolegliwoœci, które przeszkadzaj¹ nam w normalnym funkcjonowaniu w ¿yciu codziennym. Nikt nie lubi byæ chory. Jednak nie zawsze mamy wp³yw na to, jak siê czujemy i w jakim stanie jest nasz organizm. W przypadku, gdy czujemy siê Ÿle, gdy widzimy, ¿e coœ jest nie w porz¹dku, udajemy siê do lekarza. Podczas leczenia lekarze próbuj¹ ustaliæ, co nam dolega i jednoczeœnie robi¹ wszystko, by wzmocniæ nasz organizm. W tym celu podawane s¹ kroplówki wzmacniaj¹ce, witaminowe, regeneruj¹ce. Po takiej kroplówce pacjent czuje siê o wiele lepiej. Niekiedy konieczne jest podanie serii kroplówek.

Dawanie kroplówki nie jest bolesne, a z ca³¹ pewnoœci¹ - jest bardzo pomocne. Dlatego te¿ nasze Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, mieszcz¹ce siê przy 157 Greenpoint Avenue (Brooklyn NY 11222) oferuje Witaminow¹ Terapiê Do¿yln¹. Terapiê, która polega na wstrzykniêciu preparatu bezpœrednio do ¿y³y a jej dzia³anie jest szybsze i bardziej skuteczne ni¿ przyjmowanie doustnie lekarstw. Witaminowa Terapia Do¿ylna to inaczej Koktail Myera, który zosta³ skomponowany ponad 30 lat temu przez doktora Johna Myers, lekarza pochodz¹cego z Baltimore. Jest to forma terapii do¿ylnej, uzupe³niaj¹ca witaminy i sk³adniki od¿ywcze zawieraj¹ce magnez, wapñ, witaminy B12, B6, B kompleks i witaminê C, które dostaj¹ siê bezpoœrednio do krwioobiegu w celu poprawy wydajnoœci energetycznej i funkcji komórek. W czasie terapii poziom energii w maszym organiŸmie zwiêksza siê, dziêki czemu komórki mog¹ lepiej funkcjonowaæ, a pacjenci maj¹ szansê szybkiego powrotu do zdrowia. Kocktail Myera zosta³ uznany za bezpieczn¹ i skuteczn¹ metod¹ w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak: astma, migreny, alergie, przewlekle bóle, utrata apetytu, syndrom chronicznego zmêczenie, depresja, choroby uk³adu kr¹¿enia, ostre skurcze miêœni, odwodnienie organizmu oraz wzmocnienia systemu odpornoœciowego. Je¿eli codzienne ¿ycie stwarza wysoki poziom stresu, z którym trudno sobie poradziæ, zacznij uczêszczaæ na sesje Terapii Witaminowych, Akupunktury i Fizykotera-

pii, które pomog¹ ci zmniejszyæ napiêcie i zmêczenie jak równie¿ zniweluj¹ inne dolegliwoœci i bóle. WeŸ swoje zdrowie we w³asne rêce i zacznij aktywnie wp³ywaæ na przebieg choroby. Tak wiele zale¿y od Ciebie. Nasze Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne powsta³o z myœl¹, ¿eby Tobie w tym pomóc. PrzyjdŸ do nas, dowiedz siê wiêcej i skorzystaj z naszej bogatej oferty us³ug medycznych. Anna Malinowska (Artyku³ sponsorowany)

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne OŒRODEK RODZINNY

157 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222, tel. 718-349-1200 KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Q LEKARZ OGÓLNY - opieka medyczna i prewencyjna Q DERMATOLOGIA - schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne Q Okresowe badania kobiece - wymazy cytologiczne Q Okresowe badania dla kierowców Q Badania laboratoryjne

DIAGNOSTYKA Q Badania wydolnoœci p³uc (PFT) Q Badania ultrasonograficzne (USG), dopplers (EKG) Q Badania przewodnictwa nerwowego NCV Q Badania zmys³u równowagi (VNG) Q Badania na osteoropozê (DEXA)

PROFILAKTYKA Q KROPLÓWKI wzmacniaj¹ce uk³ad odpornoœciowy Q Inhalacje Q Zastrzyki domiêœniowe i do¿ylne Q Szczepienia przeciwko grypie

MEDYCYNA ALTERNATYWNA Q Akupunktura Q Masa¿e z u¿yciem mineralnego b³ota z Morza Martwego

PROFESJONALNE WIZYTY DOMOWE

Du¿e zni¿ki dla pacjentów bez ubezpieczeñ. Akceptujemy: MEDICARE i inne, g³ówne rodzaje ubezpieczeñ. Dogodne godziny otwarcia. Oœrodek czynny do póŸna. Zapewniamy transport dla pacjentów z MEDICAID. Dzwoñ w celu umówienia siê na wizytê.

AKCEPTUJEMY WORKERS COMPENSATION I NO-FAULT CASES.

718-349-1200 Mówimy po polsku


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

14

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT !

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

 Ksiêgowoœæ  Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

 Rejestracja biznesu i licencje  Konsultacje  Bezpodatkowa zamiana domów  #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com !

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

 Domy  Condo  Co-Op  Dzia³ki budowlane  Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

Og³oszenia drobne Cena $10 za maksimum 30 s³ów

KOBO MUSIC STUDIO Q Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach oraz lekcje œpiewu. Szko³a z tradycjami.

Kontakt - Bo¿ena Konkiel Tel. 718-609-0088 24-GODZINNY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498

!

DOM SZUKA NABYWCY czy nabywca szuka domu. Transakcje sprzeda¿y - kupno domów, mieszkañ (co-ops, condos), dzia³ek. Weichert Realtors, FH Realty - Cezary Doda. www.cezarsells.com Tel. 718-544-4000

DU¯E, MA£E PRACE ELEKTRYCZNE Solidnie i niedrogo Tel. 917-502-9722

RIDGEWOOD, QUEENS - Do wynajêcia jednosypialniowy apartament od 15 maja. Spokojny dom, blisko stacji M. (950 dol.) Kontakt - Oleg. Tel. 917-334-1651 STRATEGIA ¯YCIA - Podejmuj w³aœciwe decyzje, poznaj siebie, talenty i misjê w ¿yciu. Dowiedz siê, który partner lub praca s¹ dla Ciebie w³aœciwe. Osi¹gnij sukces i zadowolenie. Sesja 1.5 godziny. Zapisy: 917-753-4182, Greenpoint, NY. Website: www.yoganna.net

PACZKI Bezp³atny odbiór na terenie Greenpointu. POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 718-389-6001; 718-389-2422

Business Consulting Corp. Ewa Duduœ - Accountant Firma z wieloletnim doœwiadczeniem prowadzi:  Rozliczenia podatków indywidualnych i biznesowych (jeden w³aœciciel, partnerstwo, korporacja),  Pe³n¹ ksiêgowoœæ  Rejestracjê i rozwi¹zywanie biznesów

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222  718-383-0043 lub 917-833-6508

WYCIECZKI Niagara, Washington, Boston, Filadelfia i wiele innych

CZÊSTOCHOWA WEST KANADA 18-22 VI FLORYDA 29 VI - 08 VII ATLANTYK - PACYFIK 11-29 VII APOSTILLE $70

Paczki Drog¹ lotnicz¹ i morsk¹, dostarczane do domu odbiorcy szybko i bezpiecznie.

Wysy³ka pojazdów Motocykle, samochody, vany, limuzyny, sprzêt wodny a nawet ma³e samoloty mo¿emy ³atwo wys³aæ.

WYNAJEM MA£YCH I DU¯YCH AUTOBUSÓW NA RÓ¯NE OKAZJE

POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6001; 718-389-2422 www.poloneztour.com e-mail: poloneztour@aol.com

STRONY INTERNERTOWE - dostosowane do potrzeb. Solidnie, profesjonalnie, niedrogo. Tel. 917-364-2001

Przewóz towarów Zapewniamy pe³n¹ dokumentacjê, aby ubezpieczyæ twoje towary i dostarczyæ do miejsca przeznaczenia na czas.

Miêdzynarodowe przeprowadzki Zapewniamy pe³ny serwis przy przeprowadzkach wszystkich rzeczy (opakowania, transport), które wysy³asz do Twojego nowego domu.

Naszym celem jest zapewnienie najwy¿szej jakoœci us³ug, co czyni nas najlepsz¹ i najwiêksz¹ firm¹ przewozow¹ do Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Wraz z ponad setk¹ agentów ze Wschodniego Wybrze¿a USA staramy siê, by Twoje wszystkie przesy³ki dotar³y na miejsce we w³aœciwym czasie. Powierzaj¹c nam swoje rzeczy, mo¿esz byæ pewien, ¿e odda³eœ je w najlepsze rêce, firmie z ponad 50-letnim doœwiadczeniem, najstarszej na rynku.

1-800-229-DOMA / www.domaexport.com / services@domaexport.com


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

15

Dlaczego pomniejszaj¹ nam emeryturê Social Security (I) Nasza oczekiwana emerytura Social Security nie zawsze pokrywa siê z tym, co rzeczywiœcie wp³ynie na nasze konto w banku. Emeryci bywaj¹ czêsto zaskoczeni, ¿e dostaj¹ tylko czêœæ kwoty, któr¹ przewidywali. Oto popularne przyczyny i pytania z nimi zwi¹zane. Czy wczesna emerytura jest mniejsza na zawsze? Niestety, tak. Wczeœniejsz¹ emeryturê mo¿na ju¿ pobieraæ w wieku 62 lat, ale wtedy jest ona permanentnie pomniejszona zale¿nie od twego wieku. Na przyk³ad w wieku 62 lat otrzymamy emeryturê ni¿sz¹ o oko³o 25% od pe³nej emerytury przys³uguj¹cej w wieku lat 66. Konsekwencje s¹ jeszcze powa¿niejsze dla pracownika, którego ¿ona planuje pobieranie œwiadczeñ ma³¿eñskich (spousal benefits). Je¿eli m¹¿ przejdzie na wczesn¹ emeryturê, dostanie 75% swojej pe³nej stawki. Gdy jego ¿ona z³o¿y wniosek o rentê równie¿ maj¹c 62 lata, to dostanie 35% jego 75%, czyli tylko 26.25%. W sumie niecierpliwe ma³¿eñstwo pozbawia siê dziesi¹tek, a nawet setek tysiêcy dolarów na przestrzeni swego ¿ycia. Czy pobieranie emerytury ZUS pomniejsza œwiadczenia Social Security? Odbiorcy polskich emerytur czy rent mog¹ mieæ pomniejszone œwiadczenia Social Security, gdy¿ klauzula ustawy o Social Security zwana „Windfall Elimination Provision” (WEP) nakazuje redukcjê œwiadczeñ dla osób, które pracowa³y poza systemem Social Security (w Polsce czy dla amerykañskiego rz¹du). Nie ma znaczenia, czy polska emerytura czy renta odbierana jest na koncie w Polsce czy w Stanach. WEP przewiduje stosowanie innej, mniej korzystnej formu³y naliczania Social Security pracownikom, którzy osi¹gnêli wiek 62 lat lub stali siê niepe³nosprawni po 1985 r. i po raz pierwszy zaczêli pobieraæ inn¹ (np. polsk¹) emeryturê po 1985 r. Odbiorcom polskich emerytur czy rent WEP pomniejsza œwiadczenia SS maksymalnie do po³owy œwiadczeñ polskich albo do $383.50 (w roku 2012), w zale¿noœci od tego, co jest mniejsze. Czy redukcja emerytury dotyczy równie¿ emerytur ³¹czonych? Redukcja nie dotyczy ³¹czonych emerytur i rent (totalized benefis) wyliczonych zgodnie z now¹ ustaw¹ z 1 marca 2009 roku. Pomniejszenie œwiadczeñ wed³ug WEP jest stopniowo redukowane dla osób, które pracowa³y w

Stanach powy¿ej 20 lat i znika dla osób z 30-letnim sta¿em pracy lub d³u¿szym. Redukcja nie dotyczy te¿ œwiadczeñ wdów czy wdowców. Administracja Social Security wyjaœnia Windfall Elimination Provision w swojej broszurze: http://www.ssa.gov/pubs/10045.html. £¹czenie polskich i amerykañskich emerytur wyjaœnione jest dok³adnie w ksi¹¿ce pt. „Emerytura polska i amerykañska” (www.poradniksukces.com). Czy Umowa emerytalna spowodowa³a redukcjê œwiadczeñ? Umowa miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu spo³ecznym wesz³a w ¿ycie 1 marca 2009 r. Wnios³a ona kilka zmian dla polsko-amerykañskich emerytów i rencistów, a najwa¿niejsz¹ z nich jest mo¿liwoœæ ³¹czenia okresów ubezpieczenia. Umowa niczego nie zmieni³a w sprawie Windfall Elimination Provision, bo ten przepis obowi¹zuje od 1985 roku. Dlaczego innym nie pomniejszaj¹? Wiele osób przytacza przyk³ady znajomych, którzy pobieraj¹ emerytury w Polsce, a Social Security nie maj¹ redukowanej. Powodów mo¿e byæ kilka: mo¿e rozpoczêli pobieranie œwiadczeñ przed rokiem 1985, przed wejœciem w ¿ycie Windfall Elimination Provision. Mo¿e pobieraj¹ w Polsce emeryturê ³¹czon¹, mo¿e pracowali w USA ponad trzydzieœci lat, mo¿e pobieraj¹ œwiadczenia wdowie. A mo¿e po prostu do pobierania œwiadczeñ ZUS czy KRUS siê nie przyznali. Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie przyznanie siê do pobierania emerytury ZUS ma swoje powa¿ne konsekwencje, które dok³adnie opisujê w ksi¹¿ce pt. „WEP: Jak walczyæ z redukcj¹ Social Security dla Polaków”. Jak sami sobie pomniejszamy emerytury Przewa¿nie to nie inni przyczyniaj¹ siê do pomniejszenia nam emerytury czy renty rodzinnej, lecz my sami. Zarobki w ci¹gu kariery zawodowej, wiek, w którym przechodzimy na emeryturê, stan cywilny, wybrane

Wybory Miss Polonii na Manhattanie Komitet Parady Pu³askiego przy koœciele Œwiêtego Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na Manhattanie organizuje coroczny Bal Wiosenny po³¹czony z wyborem Miss Polonii Manhattan 2012. Wybory Miss Polonii odbêd¹ siê w sobotê , 19 maja, o godz 21:00 wieczorem w sali parafialnej koœcio³a Œwiêtego Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na dolnym Manhattanie przy 101 E 7 St. (pomiêdzy Alejami 1 i A). Nowo wybrana Miss Polonii Manhattan 2012 otrzyma koronê, bi¿uteriê i 500 dolarów. Dla innych piêknych panien przewidziano równie¿ atrakcyjne nagrody. Na uczestników balu czeka gor¹ca kolacja i wiele niespodzianek. Do tañca zagra zespó³ NO PROBLEM 3. Organizatorzy ci¹gle poszukuj¹ kandydatek do udzia³u w konkursie piêknoœci. Mile widziane s¹ wszystkie niezamê¿ne dziewczêta w wieku od 17 do 25 lat, polskiego pochodzenia. Zainteresowane proszone s¹ o kontakt: (917) 992-2173 , ( 212 ) 987-0486. Aby zarezerwowaæ bilet na Bal Wiosenny, nale¿y zadzwoniæ do kancelarii koœcio³a Œwiêtego Stanis³awa Biskupa i Mêczennika, tel. (212 ) 457-4576. Bilety w cenie $40. dolarów.

Kurczy siê polonijny Nowy Jork

œwiadczenie (w³asne czy ma³¿onka), praca na emeryturze, status imigracyjny, emerytura ZUS pobierana w Polsce, ubezpieczenie Medicare, wszystko wp³ywa na wysokoœæ œwiadczeñ. Badania naukowców z Center for Retirement Research przy Boston College wykaza³y, ¿e odpowiednia kombinacja wieku i œwiadczeñ Social Security mo¿e powiêkszyæ dochód ma³¿eñstwa nawet o 19%, co w ci¹gu ¿ycia mo¿e urosn¹æ do dziesi¹tek, nawet setek tysiêcy dolarów. Strategie pozwalaj¹ce ma³¿onkom na znaczne powiêkszenie ich œwiadczeñ wyjaœniam w ksi¹¿ce pt. „Ubezpieczenie Spo³eczne Social Security”. Szczególn¹ uwagê do spraw emerytalnych powinni przyk³adaæ imigranci, gdy¿ na ich sytuacjê rzutuj¹ dodatkowe czynniki: stan imigracyjny, polska emerytura czy renta, kraj zamieszkania, zmiana sytuacji podatkowej po wyjeŸdzie do Polski. Dla osób planuj¹cych powrót na emeryturê w Polsce nieodzowna jest ksi¹¿ka pt. „Emerytura reemigranta w Polsce”. W kolejnym numerze wyjaœniê potr¹cenia, które czekaj¹ na nas po powrocie do Polski oraz wyjaœniê, co mo¿e straciæ nielegalny imigrant i osoba deportowana. Elzbieta Baumgartner

El¿bieta Baumgartner jest autork¹ i wydawc¹ wielu ksi¹¿ekporadników, m.in. “Jak oszczêdzaæ na podatkach”, „Jak chowaæ pieni¹dze przed fiskusem”, “Powrót do Polski”, oraz “Jak kupiæ dom i nie przep³aciæ”. S¹ one dostêpne w ksiêgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo bezpoœrednio od wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-2243492, www.PoradnikSukces.com).

Spotkania z ekspertami zespo³u parlamentarnego badaj¹cego Katastrofê Smoleñsk¹ Klub Gazety Polskiej w Nowym Jorku oraz Kongres Polonii Amerykañskiej, Wydzia³ w New Jersey organizuj¹ w dniach 28 oraz 29 kwietnia spotkania z profesorem Wies³awem Biniend¹, dr Kazimierzem Nowaczykiem oraz mecenas Mari¹ Szonert-Binienda. W spotkaniach tych uczestniczyæ bêd¹ tak¿e przedstawiciele rodzin smoleñskich - Krystyna Kwiatkowska oraz Dorota Skrzypek. Profesor Binienda jest dziekanem Wydzia³u In¿ynieryjnego Universytetu w Akron, Ohio. Dr Nowaczyk natomiast zwi¹zany jest z Uniwersytetem Maryland. Obaj s¹ ekspertami parlamentarnego zespo³u badaj¹cego katastrofê w Smoleñsku, któremu przewodniczy pose³ Antoni Macierewicz. W swoich badaniach, stosuj¹c modele komputerowe podwa¿yli oni g³ówne za³o¿enia przedstawione w raporcie MAK, jak te¿ i w raporcie przygotowanym przez Polsk¹ Komisjê Rz¹dow¹, kierowan¹ przez ministra Millera. Wyniki tych badañ by³y przedstawione 28 marca 2012 podczas przes³uchania w Parlamencie Europejskim.

„Katastrofa w Smoleñsku - stan badañ nad przyczynami” Organizatorzy przewiduj¹ dwa spotkania w metropolii nowojorskiej: Sobota, 28 kwietnia 2012, godz. 17:00 Polska Fundacja Kulturalna w Clark, New Jersey, 177 Broadway Niedziela, 29 kwietnia 2012, godzina 15:00 Centrum Polsko-S³owiañskie, 176 Java Street. Greenpoint, Brooklyn UWAGA: Ze wzglêdu na pojemnoœæ sali, na spotkanie w Centrum Polsko -S³owiañskim przyjmowane s¹ zg³oszenia telefoniczne pod numerem: 718-486-6780 (mo¿na zostawiæ wiadomoœæ z wyraŸnie podanym numerem swojego telefonu). Po spotkaniu na Greenpoincie odbêdzie siê krótki koncert ku czci Ofiar Katastrofy Smoleñskiej, w sali koncertowej przy 177 Kent Street. Wstêp na wszystkie spotkania oraz koncert wolny. Donacje, na pokrycie kosztów przelotów, hotelu, transportu i wy¿ywienia mile widziane. Wszystko co dobre szybko sie koñczy. Z przykroœci¹ informujemy, ¿e po 21 latach dzia³alnoœci zamyka siê s³ynny ze smakowitych wêdlin i wyrobów garma¿eryjnych Staropolski Meat Market zlokalizowany przy Manhattan Ave. na Greenpoincie. W jego miejscu ma powstaæ grecka restauracja. (red)

Klub Gazety Polskiej w Nowym Jorku - Janusz Sporek (januszsporek@hotmail.com) Kongres Poloni Amerykañskiej, Wydzia³ w New Jersey Stanis³aw Sliwowski (stsliwowski@hotmail.com)


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

16

Nowojorskie sylwetki

Znakomitoœci z mojego s¹siedztwa Nie wdaj¹c siê tu w d³ug¹ historiê, nasza metropolia posiada piêæ dzielnic, dziesi¹tki osiedli jak chocia¿by Greenpoint czy Ridgewood i setki niewielkich s¹siedztw. Te ostatnie maj¹ wyraŸnie zarysowane granice, zajmuj¹c zazwyczaj kilka ulic na krzy¿. £atwo odgadn¹æ, sk¹d siê wziê³a specyficzna jednostka geograficzna pod oficjaln¹ nazw¹ neighboorhood. W czasach pierwszego osadnictwa, a nastêpnie intensywnej kolonizacji ziomek ci¹gn¹³ do ziomka, swojak do swojaka. Dawne nazwy pozosta³y, choæ w miarê przeszta³cania siê Nowego Jorku w tygiel narodów, zarówno osiedla, jak i s¹siedztwa zatraca³y czêœciowo swój etniczny charakter. Granice s¹siedztwa, w którym mieszkam, wyznacza Hudson od zachodu i Broadway od wschodu. Zaczyna je od po³udnia 181 West Street, a koñczy od pó³nocy piêkny park i wspania³y zamek-muzeum Cloister. By³ to niegdyœ maj¹tek ziemski Johna D. Rockefellera. Po pobudowaniu muzeum i wyposa¿eniu go w œredniowieczn¹ kolekcjê, wielki filantrop podarowa³ swoj¹ posiad³oœæ miastu w latach trzydziestych ubieg³ego wieku. I dopiero wtedy zaczê³o siê zasiedlanie na dobre. S¹siedztwo przybra³o nazwê Fort Tryon, od fortecy wzniesionej przez Brytyjczyków na pocz¹tku XVIII w., po której pozosta³y jedynie obronne mury. Osi¹ s¹siedztwa i jego g³ówn¹ arteri¹ - choæ to s³owo na wyrost - jest Fort Washington Avenue. Po³o¿one na najwy¿szym wzniesieniu Manhattanu, wchodzi ono w sk³ad wiêkszej ca³oœci. Nosi ona nie przypadkiem nazwê Washington Heights, gdy¿ poczynaj¹c od 168 Zachodniej Ulicy, Manhattan nie tylko siê rozci¹ga wszerz, ale i stopniowo wznosi ku pó³nocy, tote¿ z kopulastego wierzcho³ka wzgórza rozci¹ga siê wspania³a panorama. Jest to najwy¿sze wzniesienie w tej dzielnicy. Szperaj¹c w Ÿród³ach doszuka³am siê a¿ piêciu s³aw, które b¹dŸ tu zamieszkiwa³y, b¹dŸ te¿ dzia³a³y w Fort Tryon. Opisuj¹c tu tylko dwie Margaret Cochran - markietanka - damy, wymienimy jednak skutecznie obs³ugiwa³a armatê. wszystkich zas³u¿onych w alfabetycznej kolejnoœci. Jest wœród nich bohaterski policjant Michael Buczek, Matka Cabrini, rewolucjonistka Margaret Cochran, m¹¿ stanu Henry Kissinger i kardyna³ Andrew MacCormick.

Artylerzystka w spódnicy Bitwy o Nowy Jork, choæ trwa³y krótko wobec mia¿d¿¹cej przewagi wroga, by³y szczególnie zaciête. Dostêpu do strategicznie po³o¿onej rzeki, która stanowi³a klucz nie tylko do miasta, ale i zbuntowanych kolonii, strzeg³y nowo wzniesione twierdze. Nale¿a³y do nich m.in. bliŸ-

niacze placowki, w wiêc Fort Lee na wybrze¿u New Jersey i Fort Washington na wysokoœci 183 Ulicy. Wypada wtr¹ciæ, i¿ na miejscu twierdzy mieœci siê dzisiaj piêkny park, który przybra³ imiê przywódcy amerykañskiej rewolucji i zarazem pierwszego prezydenta. Posiadaj¹ce ciê¿kie dzia³a, bliŸniaki mia³y wzi¹æ w dwa ognie nieprzyjacielsk¹ flotê pod wodz¹ genera³a Williama Howe’a. W rewolucyjnych walkach bra³y równie¿ udzia³ kobiety, które z koniecznoœci lub w³asnego wyboru chwyta³y za broñ. Zaci¹ga³y siê one do armii, najczêœciej w mêskim przebraniu. Jako markietanka, 24-letnia Margaret Cochran, z domu Corbin nie musia³a u¿ywaæ tego wybiegu. S³u¿¹c wraz z mê¿em, który by³ artylerzyst¹, nauczy³a siê od niego obs³ugiwaæ armatê. M³odej parze przypad³ w udziale, Fort Waszyngtona jako pierwsza placówka. Powierzaj¹c komendê doœwiadczonemu wojskowemu, którym by³ pu³kownik Peter MacGaw, g³ównodowodz¹cy ¿ywi³ niez³omne przekonanie, i¿ dobrze ufortyfikowana i uzbrojona twierdza wytrzyma d³ugie oblê¿enie. Niestety, Jerzy Waszyngton nie wzi¹³ pod uwagê czarnej zdrady jednego z oficerów. Atak nast¹pi³ 16 listopada 1776. Przekupny William Dermott wyda³ uprzednio Anglikom plany placówki, z zaznaczeniem najs³abszych miejsc. Gdy zab³¹kana kula zabi³a jej mê¿a, Margaret Cochran objê³a jego stanowiska na lawecie. Nie poddaj¹c siê rozpaczy, z zimn¹ krwi¹ nabija³a armatê, celnie ra¿¹c ¿olnierzy, którzy wdrapywali siê hurmem na mury. Mimo bohaterskiej obrony na wszystkich flankach, ju¿ po kilkunastu godzinach forteca zosta³a zdoby³a przez wroga. Ciê¿ko ranna artylerzystka zosta³a umieszczona w lazarecie wraz z innymi ¿o³nierzami, dochodz¹c do siebie po kilku miesi¹cach. Nie wiedz¹c, co pocz¹æ z jeñcem w spódnicy, odes³ano j¹ w koñcu do domu. Na wniosek pierwszego prezydenta, 6 lipca 1789 r. Kongres wyró¿ni³ j¹ imiennie, co sta³o siê podstaw¹ do skromnej emerytury. Dorodna i przystojna niewiasta nie wysz³a powtórnie za m¹¿, a jej dalsze dzieje nie zapisa³y siê w kronikach.

Patronka imigrantów Matka Franciszka Cabrini urodzi³a siê 15 lipca 1860 r w Lombardii, w znakomitej rodzinie, której korzenie siêga³y XIV w. Ma³a Maria, takie by³o jej imiê chrzestne, wychowywa³a siê w rodowym maj¹tku nieopodal Mediolanu. Nauki pobierane u sióstr Sacre Coeur i wrodzone sk³onnoœci przes¹dzi³y o wyborze drogi ¿yciowej. W 1874 r. uzyska³a pozwolenie na z³o¿enie œlubów w zakonie sióstr Prowidentek, które zak³ada³y domy Opatrznoœci Bo¿ej. Po wyœwiêceniu przyjê³a imiê Franciszki, obieraj¹c sobie za wzór Biedaczynê z Assy¿a. W 1880 r. matka Cabrini za³o¿y³a misjê, nale¿¹c¹ do zakonu Sacre Coeur. Kobiety w roli misjonarek nale¿a³y wtedy do rewolucyjnej idei w Koœciele. Przezwyciê¿anie przez ni¹ oporu, stawianego przez najwy¿sz¹ hierarchiê, trwa³o osiem lat. Niepokoj¹c siê mocno sytuacj¹ katolików w Stanach Zjednoczonych, stolica Piotrowa og³osi³a w koñcu Amerykê krajem misyjnym. Dola imigrantów z katolickiej Europy by³a tu szczególnie ciê¿ka, gdy¿ spotykali siê oni z ci¹g³¹ dyskryminacj¹. Brakowa³o ksiê¿y, którzy by ich nauczali w ojczystym jêzyku, tym bardziej, i¿ nie wszyscy ch³opi potrafili czytaæ i pisaæ. Kler irlandzki, maj¹cy wówczas przemo¿ne wp³ywy od co najmniej æwieræwiecza, odstrêcza³ od udzia³u we mszy wiernych, którzy nie mówili po angielsku. Wysy³aj¹c matkê Cabrini do Ameryki, Watykan powierzy³ jej opiekê nad najbardziej potrzebuj¹cymi. Osiad³a wraz z siedmioma siostrami w Nowym Jorku,

wynajmuj¹c skromny dom na Wschodniej 57 Ulicy. Czynsz op³aca³a Amerykanka, ¿ona hrabiego Cesnoli, który by³ dyrektorem Metropolitan Muzeum, pokrywaj¹c tak¿e inne wydatki. Pozwoli³o to siostrom na stworzenie funduszu na czarn¹ godzinê. Do celów nowej misji nale¿a³a Mother Francesca Cabrini - jej wiara dobroczynnoœæ, przenosi³a góry. krzewienie wiary, wychowywanie dzieci i m³odzie¿y w duchu katolickim, szerzenie oœwiaty i szeroko zakrojona pomoc. Pierwsze lata by³y trudne, gdy¿ arcybiskup Corrigan ci¹gle rzuca³ Sercankom k³ody pod nogi, nakazuj¹c by ogranicza³y siê do w³oskiej spo³ecznoœci. Przysz³a œwiêta traktowa³a w³asn¹ s³u¿bê jako pos³annictwo Bo¿e na ziemi, nie zra¿aj¹c siê niczym. Jej wiara przenosi³a góry. Charakteryzowa³a j¹ niespo¿yta energia, niez³omna wola, wielkie serce i pokora. Wykazuj¹c anielsk¹ cierpliwoœæ zjedna³a sobie w koñcu nowojorskiego dostojnika. Siostry dzierga³y koronki na sprzeda¿ i ¿ebra³y na ulicach, chodz¹c z garnuszkiem po domach. Zgromadzone pieni¹dze i datki zosta³y przeznaczone na otwarcie nowicjatu dla dziewcz¹t i drugiego sierociñca z rzêdu. Pierwszym wielkim zwyciêstwem, które wymaga³o wielu zabiegów, by³o uzyskanie dop³at z kasy publicznej do katolickich szkó³, ochronek i szpitali, które zaczê³y powstawaæ w mgnieniu oka. Chodz¹c mocno po ziemi Matka Cabrini, sta³a siê pionierk¹ w gromadzeniu funduszy na cele filantropijne. W 1927 r. na krótko przed œmierci¹ prowadzi³a imperium dobroczynne, ogarniaj¹ce ca³y kraj. Pomaga³o jej w tym 400 Sercanek i tysi¹ce œwieckich. Swoim entuzjazmem zara¿a³a nowych ochotników. jej przedsiêwziêcia by³y oparte na zdrowych podstawach finansowych, zaœ misjonarki ¿y³y bardzo skromnie. Ju¿ w zaraniu swej dzia³alnoœci matka Cabrini rozszerzy³a pomoc na wszystkich emigrantów, co budzi³o wiele niechêci wœród jej rodaków. Jêzykiem wyk³adowym w misyjnych szko³ach by³ angielski, co z kolei nie podoba³o siê w Rzymie. Jako zdecydowana zwolenniczka melting pot œwiadomie kszta³ci³a uczucia obywatelskie. Jako charyzmatyczna postaæ, formowa³a charaktery, daj¹c przyk³ad ¿ycia zgodnie z Bogiem i moralnoœci¹. Uosabia³a przy tym najlepsze amerykañskie cechy jak pracowitoœæ, pragmatyzm, przedsiêbiorczoœæ i rozmach w dzia³aniu. Zostawi³a wspania³¹ spuœciznê swojej przybranej ojczyŸnie. Wyniesiono j¹ na o³tarze 7 lipca 1946 r. W uznaniu jej ogromnych zas³ug, Watykan nada³ matce Cabrini godnoœæ patronki imigrantów. Nadal istniej¹ na Fort Washington Avenue, za³o¿one przez ni¹ placówki w 1909 r., a wiêc szko³a, nowicjat i skromny koœció³ek pod jej wezwaniem. Halina Jensen


17

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

DYPLOMOWANA UZDROWICIELKA I OSTEOPATKA Kinga Maria Martowska FENOMEN BIOTERAPII Obdarzona jest darem “widzenia” chorób i ich uzdrawiania. Pomaga we wszystkich schorzeniach i dolegliwoœciach, w³¹cznie z bólami krêgos³upa.

Zaprasza na: biodiagnozê oczyszczanie energetyczne zabiegi uzdrawiaj¹ce uwalnianie od depresji uzdrawianie duchowe uzdrawianie na odleg³oœæ  œwiecowanie, konchowanie uszu

Zadzwoñ: tel. 718-687-2802

W³odzimierz San¿erewski

JASNOWIDZ I DORADCA ¯YCIOWY W³odzimierz nie tylko przepowiada, ale te¿ przekazuje pozytywn¹ energiê. Z wykszta³cenia jest in¿ynierem-elektronikiem, pasjonuje go fizyka kwantowa, zajmuje siê te¿ psychologi¹ i astrologi¹. Inspiruje ludzi do pozytywnego dzia³ania, daje nadziejê na przysz³oœæ, mówi¹c co ich czeka... Jest kompetentny w tym co robi, szlachetny, o mocno rozwiniêtej intuicji, odnosi sukcesy pomagaj¹c innym. Dostrzega wiêcej, dlatego odbiera wszystko w szerszej i g³êbszej perspektywie. Doskona³y w prowadzeniu Tai Chi i Kursów Chiromancji. Potrafi inspirowaæ innych, podkreœla, ¿e do osi¹gniêcia zadowalaj¹cych wyników, potrzebna jest konsekwencja w realizowaniu wyznaczonych celów. Dar jasnowidzenia W³odzimierza polega na dog³êbnym przygl¹daniu siê cz³owiekowi, jego poziomowi wibracji i obserwacji jej czêstotliwoœci. Po porady przychodz¹ do W³odzimierza osoby w ró¿nym wieku, o ró¿nej p³ci i wykszta³ceniu. Wszyscy jesteœmy zabiegani, wiêc aby daæ sobie radê w tym wyœcigu, potrzebujemy pocieszenia, a czasami po prostu nadziei. Z wró¿b korzystaj¹ osoby indywidualne i coraz chêtniej równie¿ biznes. W³odzimierz San¿erewski przyje¿d¿a do Nowego Jorku dwa razy w roku na specjalne zaproszenie wszystkich oczekuj¹cych konsultacji. Zapraszamy na seanse z Jasnowidzem. www.yoganna.net Tekst reklamowy

SEANS U JASNOWIDZA W³odzimierz San¿erewski W³odzimierz San¿erewski wró¿y, ale te¿ przekazuje dobr¹ energiê. Motywuje ludzi do pozytywnego dzia³ania, daje im nadziejê na przysz³oœæ, przepowiadaj¹c, co dobrego ich czeka... Zajmuje siê doradztwem w sprawach: zdrowia, finansów i ¿ycia. Coraz chêtniej z wró¿b korzysta biznes, jak równie¿ osoby indywidualne. Bardzo pomocne s¹ zdjêcia bliskich i data urodzenia. Po porady przychodz¹ osoby bez wzglêdu na wiek, p³eæ i wykszta³cenie.

Zapraszamy na przyjêcia indywidualne od 25 IV do 1 VI br. „Herbarius” - 620 Manhattan Ave, Greenpoint (stacja G) Tel. 718-389-6643 - Zapisy w godz: 10 am-7 pm; www.joganna.net

Fortunato Brothers Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus

- zadzwoñ: 718-389-3018 AUTORYZOWANY DEALER

Znajdziesz nas www.adelco.com

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433

 Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób  Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca  Pijawki u¿ywane jednorazowo  Gabinety na Greenpoincie, w New Jersey i Connecticut

384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212

Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZÊ


18

KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

BAÑKI

MYDLANE

Ach, co to bêdzie za œlub... Wielkimi krokami zbli¿a siê Wielka Majówka. To znaczy – zbli¿a siê w Polsce, gdzie ju¿ MARIAN POLAK-CHLABICZ nied³ugo zaczyna siê pierwszy z ca³ej serii wiosennych „d³ugich weekendów”. Im bli¿ej prze³omu kwietnia i maja, czyli tygodnia, kiedy nad Wis³¹ i Odr¹ wszystko zostanie zamkniête (by mieszkañcy Pomorza mogli swobodnie postaæ w korkach na drodze w góry, a ci z Podhala nad morze), tym bardziej gor¹czkowe robi¹ siê te¿ przygotowania do ostatnich œlubów w aktualnym sezonie wiosennym. Kolejne bêd¹ dopiero w czerwcu, czyli z pocz¹tkiem lata, bo maj – wiadomo, jako pechowy dla nowo¿eñców jest skrupulatnie wykreœlany z weselnych kalendarzy. Poniewa¿ spóŸnialskich i tych, co odk³adaj¹ wszystko na ostatni¹ chwilê, nie brakuje, tak¿e w œwiecie celebrytów wiele par da³o na zapowiedzi w³aœnie teraz. A ¿e w tabloidach… có¿, takie czasy. Magazyny ilustrowane maj¹ zdecydowanie wiêksze nak³ady ni¿ biuletyny drukuj¹ce og³oszenia parafialne. Tak wiêc od kilku dni kolorowa prasa ¿yje g³ównie „œlubem stulecia”, czyli zadeklarowan¹ w³aœnie oficjalnie, blisk¹ ju¿ formalizacj¹ zwi¹zku Brada Pitta i Angeliny Jolie. Na dobry pocz¹tek media pokaza³y pierœcionek zarêczynowy Angie, który – wed³ug s³ów przysz³ego pana m³odego - „przejdzie do historii kina i mody”. Podobno powstawa³ przez trzy lata, kosztem 250 000 dolarów (co

Angelina Jolie i Brad Pitt

najmniej), w pracowni osobistego jubilera Angeliny, Roberta Procopa. Cena nie obejmuje, oczywiœcie, wartoœci brylantów, z których najwiêkszy (i najcenniejszy) ponoæ podarowa³a Bradowi Elizabeth Taylor. Pod warunkiem, ¿e trafi na serdeczny palec Angeliny. Nie jesteœmy pewni, jakimi intencjami kierowa³a siê legendarna gwiazda „starego” Hollywoodu. Bo jeœli to z³a wró¿ba, i teraz losy przysz³ego ma³¿eñstwa Pitta i Jolie bêd¹ uk³adaæ siê wed³ug scenariusza burzliwych zwi¹zków Liz, zw³aszcza tego z Richardem Burtonem? Tak czy inaczej – ceremonia zaœlubin s³ynnej pary, ju¿ okrzykniêta „najbardziej wystawnym weselem w historii show biznesu”, ma siê odbyæ we wrzeœniu, w posiad³oœci JoliePittów we Francji. No ale jak bêdzie z tym „najwiêkszym weselem” to siê jeszcze oka¿e, bo Bradowi i Angelinie szykuje siê silna konkurencja w osobach Jennifer Aniston i Justina Teroux. Tu¿ po og³oszeniu wiadomoœci o zarêczynach Angie i

Brada tabloidy napisa³y bowiem, ¿e na wieœæ o œlubie by³ego mê¿a Jen wpad³a w depresjê. Jeœli to prawda, to by³o to najkrótsze za³amanie nerwowe w dziejach medycyny, bowiem zaraz potem ona i jej ch³opak poinformowali media, ¿e te¿ planuj¹ sformalizowaæ swój zwi¹zek, co nast¹pi… w lipcu tego roku. Czyli wczeœniej ni¿ ceremonia JoliePittów. Na razie i tak jest jednak jeden zero dla Angie, z powodu „historycznego” pierœcionka. Bo wiadomo – co dwie sensacje w tabloidach, to nie jedna. Ale w sumie nie jest jasne, co by³o pierwsze, œlubne plany Brada, czy Justina, i kto zareagowa³ nerwowo na Magda Gessler i Waldemar Kozerawski wieœci o czyim weselu, bo podobno Jennifer ju¿ od d³ugiego czasu szuka stosownego jak w przypadku rywalizacji miêdzy Angie i Jen. lokalu na imprezê na Krecie (jej ojciec jest z pochodzenia No bo jak inaczej traktowaæ spekulacje na temat Grekiem i w ten sposób aktorka pragnie nawi¹zaæ do zarêczyn aktorki Anny Czartoryskiej – z „tych” rodzinnej tradycji). Podobne informacje docieraj¹ te¿ do Czartoryskich, z biznesmenem Micha³em Niemczyckim. Z prasy kolorowej z piarowskiego sztabu „tych” Niemczyckich… Przecie¿ wszystkim czytelnikom Angeliny. Przygotowania do jej wesela z magazynów kolorowych wiadomo, ¿e pani Anna przez Bradem te¿ trwaj¹ ju¿ ponoæ od doœæ dawna. dwa ostatnie lata by³a dziewczyn¹ „Karola”, czyli aktora Czyli, ¿e ta zbie¿noœæ dat jest tak zupe³nie Piotra Adamczyka. Który za nic maj¹c charyzmê przypadkowa? Có¿, byæ mo¿e. Ale œwiat wynikaj¹c¹ z b³êkitnej krwi narzeczonej, traktowa³ j¹ jak – magazynów kolorowych raczej nie wierzy w nie przymierzaj¹c – Justin Jessicê. A potem rzuci³. Jeszcze takie „przypadki”… zaœ potem wzi¹³ szybki œlub z by³¹ modelk¹ i – podobno Na œlubnym kobiercu ma te¿ ponoæ aktork¹, niejak¹ Kate Rozz, primo voto Gwizda³¹ , posa¿n¹ wkrótce stan¹æ inny Justin – Timberlake, po rozwodzie z bogatym francuskim biznesmenem. W tej mianowicie oraz jego wieloletnia i – by siê sytuacji piêknej ksiê¿niczce Czartoryskiej nie pozosta³o nic tak wyraziæ – wielokrotna narzeczona, któr¹ innego, jak zarêczyæ siê z ksiêciem ze wspó³czesnej Justin co jakiœ czas porzuca³ w œwietle lamp drapie¿nokapitalistycznej bajki, potomkiem rodu b³yskowych paparazzich, by ju¿ za chwilê rodzimych miliarderów, Micha³em Niemczyckim. Tym znowu do niej wróciæ, czyli Jessica Biel. Z bardziej, ¿e jak mo¿na s¹dziæ z przyk³adnego (przynajmniej zawodu aktorka. Para rozstawa³a siê, a z pozoru) ma³¿eñstwa Dominiki Kulczyk z Janem potem schodzi³a wielokrotnie, ale z tym Lubomirskim, maria¿e starych herbów i nowych pieniêdzy œlubem to chyba jednak coœ jest na rzeczy. to jeden z najbardziej udanym eksperymentów spo³ecznych Ceremonia planowana jest na najbli¿sze lato, odziedziczonych w spadku po Peerelu. Bo przecie¿ a Jessica widziana by³a w Pary¿u, w sprawie wszyscy pamiêtamy z „Trêdowatej”, ¿e jeszcze za Drugiej przymiarek sukni z welonem. O tym, ¿e Rzeczpospolitej podobny mezalians zwiastowa³ same wesele Jessiki i Justina jednak dojdzie do nieszczêœcia. I tragediê w finale. skutku, choæ wczeœniej nikt nie dawa³ za to Za m¹¿ szykuje siê tak¿e, byæ mo¿e równie¿ w zwi¹zku z³amanego eurocenta, ostatecznie z b³yskawicznym œlubem Piotra Adamczyka, królowa, czy przekona³y chyba ostatnich w¹tpi¹cych raczej caryca rodzimej gastronomii, Magda Gessler. zdjêcia panny Biel odwiedzaj¹cej sklep z Dopiero co pisma kolorowe obieg³a wiadomoœæ, ¿e zabawkami i wyposa¿eniem dla niemowl¹t. zwi¹zek restauratorki od rewolucji w ³y¿ce zupy i jej Zdaje siê, ¿e bêdzie to œlub z powodu zamorskiego narzeczonego dobieg³ koñca. Win¹ za taki wy¿szej koniecznoœci, bo skoro Justin junior stan rzeczy tabloidy obarczy³y kilka tysiêcy mil w linii w drodze… Paradoksalnie, z bliskiego ju¿ prostej, dziel¹ce Warszawê od Toronto. A poza tym pad³y maria¿u córki z gwiazd¹ show biznesu te¿ niejasne sugestie na temat roli poznanego przez pani¹ najmniej ciesz¹ siê podobno rodzice panny Magdê w trakcie nagrywania „Kuchennych rewolucji” w m³odej. Protestuj¹, choæ w tej sytuacji Bukowinie Tatrzañskiej Jacka Lotycza. Ostatecznie jednak powinni chyba byæ raczej wdziêczni owa sensacja okaza³a siê… kaczk¹. Nie pieczon¹ przysz³emu ziêciowi, ¿e „siê zachowa³” i nie wprawdzie, ale za to dziennikarsk¹… Ofiara pomówienia zostawi³ Jessiki pann¹ z dzieckiem. No ale szybko zdementowa³a doniesienia o rozstaniu na nowym byæ mo¿e pañstwo Biel, doœwiadczeni skandalicznym portalu Tomasza Lisa Natemat.pl, dodaj¹c komentarz, ¿e w traktowaniem córki przez Justina w trakcie obfituj¹cego w „ jej wieku” podejrzenie o romans to... pochlebstwo. liczne zdrady narzeczeñstwa, przewiduj¹, ¿e œlub niewiele Natomiast co do plotek o zerwaniu niemal dziesiêcioletniej zmieni. Ale nic to. Najpierw bêdzie huczne, europejskie (bo ju¿ znajomoœci z Waldemarem Kozerawskim, to pani taka teraz hollywoodzka moda) weselisko, no a potem siê Magda og³osi³a, ¿e ju¿ nied³ugo zakoñczy siê ona œlubem. I zobaczy. W koñcu w Stanach rozwodzi siê ju¿ co druga to takim, który zrobi konkurencjê Bradowi i Angelinie, para, co czyni bran¿ê „oko³oœlubn¹” jednym z najbardziej bowiem ma siê odbyæ we wrzeœniu tego roku. Gdzie? A, intratnych, i to mimo kryzysu, biznesów w Ameryce. No tego to jeszcze nie wiadomo. Na pewno jednak oprawa bo rozwód oznacza zwykle kolejny œlub przecie¿. tego wydarzenia bêdzie… no có¿, rewolucyjna? I w tej Na zainteresowanie klientów nie narzekaj¹ tak¿e firmy sytuacji to, czy œlub Brada i Angeliny rzeczywiœcie bêdzie zajmuj¹ce siê organizacj¹ celebryckich wesel nad Wis³¹. „najbardziej wystawnym weselem show biznesu” nie jest Tu tak¿e szykuj¹ siê ekskluzywne œluby w œwiecie wcale takie pewne.Natomiast ju¿ wiadomo, ¿e zmiany s³awnych i bogatych, i to takie, które mog¹ nawet zagroziæ obyczajów powszechnych, nad którymi z trosk¹ pochylaj¹ – ze wzgl¹d u na pompê, liczbê goœci oraz koszty – siê fachowcy od demografii, s¹ zdecydowanie p³ytsze, ni¿ „najwiêkszemu weselu show biznesu”. Niektóre z nich mo¿na by przypuszczaæ. Œluby (i wesela) nie wychodz¹ z wygl¹daj¹ zreszt¹ na nie tyle wymuszone, co mody. Choæ potem, niestety, rosn¹ tak¿e statystyki sprowokowane przez inne g³oœne zam¹¿pójœcia. Ca³kiem rozwodów. L


KURIER PLUS 28 KWIETNIA 2012

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 821 A Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423 E-mail:annapoltravel@msn.com

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

O Rezerwacja hoteli O Wynajem samochodów O Notariusz O T³umaczenia O Klauzula “Apostille” O Zaproszenia O Wysy³ka pieniêdzy Vigo

Greenpoint Properties Inc. Real Estate Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci Greenpoint, Williamsburg i okolice

SPECJALNE OFERTY *Cofee Shop & Bakery na Manhattan Ave.     

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia Ubezpieczamy domy i mieszkania Notariusz

Cena $39.000 * 2-rodzinny dom - 101 Newell St., Exclusive Listing, Lot 25 x 100 ft., parking na samochody z frontu domu

Cena $889.000

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com Tel. 718-609-1485

POLECAMY Adwokaci: Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Romuald Magda, Esq. - Biuro Prawne, 776 A Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4112 E-mail: romuald@magdaesq.com

Sabina Grochowski, MD medycyna odm³adzaj¹ca i regeneruj¹ca, 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605 www.manhattanmedicalpractice.com Total Health Care - Physical Therapy, 126 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-472-7306

Agencje: Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260

Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433

Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MDA, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212 Apteki - Firmy Medyczne LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355, SaiVen Pharmacy 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, fax: 718-389-2299 Domy pogrzebowe Arthur’s Funeral Home, 207 Nassau Ave. (róg Russel), Greenpoint Tel. 718. 389.8500 Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-2293662; services@domaexport.com US Money Express - przekazy pieniê¿ne Tel. 1-888-273-0828

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 H T³umaczenia H Bilety Lotnicze H Us³ugi Konsularne H Notariusz publiczny H Wysy³ka paczek morskich i lotniczych H Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

19

Gabinety lekarskie Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pd Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Medical and Rehabilitation Center, 157 Greenpoint Ave, Greenpoint, tel. 718-349-1200 Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012

Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Greenpoint Properties Inc. Real Estate - Danuta Wolska 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824; Sale bankietowe Princess Manor, 92 Nassau Ave, Greenpoint tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com Sklepy Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6643 ,The Garden, 921 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-6448 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave.Greenpoint, tel. 718-389-6149 Szko³y - Kursy Kobo Music Studio, nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, lekcje œpiewu, tel. 718-609-0088 Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181; 718-894-1900 Us³ugi ró¿ne Plumbing & Heating, 53-28 61st Street, Maspeth tel. 718-326-9090 Us³ugi transportowe Ryszard Limo - Florida Connection - 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828 Zdjêcia profesjonalne odœwiêtne okazje - tel. 646.708-3791 www.bartekstadnickistudio.com

www.KurierPlus.com


20

KURIER PLUS 28 KWIETNIAA 2012

Kurier Plus - 28 kwietnia 2012, NUMER 921  
Kurier Plus - 28 kwietnia 2012, NUMER 921  

Kurier Plus - 28 kwietnia 2012, NUMER 921

Advertisement