Page 10

10

KURIER PLUS 24 WRZEŒNIA 2016

www.kurierplus.com

Para Prezydencka w Amerykañskiej Czêstochowie

u Moment ods³oniêcia pomnika ¯o³nierzy Wyklêtych–Niez³omnych.

u Podczas spotkania z Poloni¹. W niedzielê, 18-go wrzeœnia w Amerykañskiej Czêstochowie, z udzia³em Pary Prezydenckiej, odby³o siê ods³oniêcie pomnika ¯o³nierzy Wyklêtych – Niez³omnych. Prezydent Andrzej Duda z Ma³¿onk¹, oczekiwany by³ przez niezwykle t³umnie zgromadzon¹ Poloniê. Prezydencka para wziê³a udzia³ we Mszy Œw. w Sanktuatium Matki Boskiej Czêstochowskiej. By³a to nadzwyczaj uroczysta Msza œw. o charakterze wojskowym. ¯o³nierski Poczet Sztandarowy poprzedzony sygna³em tr¹bki, wkroczy³ sprê¿ystym krokiem przed o³tarz. B³ysnê³y szable, zebrani wstrzymali oddech. By³ to przepiêkny, wzruszaj¹cy moment. Po Mszy koncelebrowanej przez 20. ojców paulinów, Andrzej i Agata Duda udali siê do kafaterii na spotkanie z Poloni¹. Podczas tego spotkania prezydent wrêczy³ ordery zas³u¿onym aktywistom, m.in. ojcu przeorowi Rafa³owi Walczykowi oraz inicjatorowi projektu pomnika, Grzegorzowi Tymiñskiemu.

u Poczet sztandarowy. Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ z³o¿enia wieñców przed pomnikiem Rycerza – Mœciciela, tablicy ku pamiêci tragedii Smoleñskiej oraz Pomnika genera³a Andersa. S³u¿bê przy z³o¿eniu wieñców oraz szpalerze sprawowali nasi harcerze. W obecnoœci wielu znamienitych goœci, weteranów i organizacji polonijnych, prezydent dokona³ ods³oniêcia pomnika, ojciec Rafa³ poœwiêci³ monument i odby³a siê krótka akademia z przemówieniami i dobrze przygotowanym programem artystycznym. Na pomniku, autorstwa Bo¿eny i Andrzeja Praszczyków, widnieje napis: ¯o³nierzom Wyklêtym-Niez³omnym uczestnikom walki zbrojnej z komunizmem w Polsce w latach 1944-1963. Uroczystoœci te na d³ugo pozostan¹ w pamiêci Polonii, a szczególnie wizyta prezydenta Dudy, który jak przy powitaniu wspomnial ojciec przeor, jest pierwszym Prezydentem Rzeczpospolitej modl¹cym siê u stóp Matki Boskiej Czêstochowskiej w Narodowym Sanktuarium w Amerykañskiej Czêstochowie.

Zdjecia i tekst hm. Maria Bielska

u Moment sk³adania kwiatów.

Kurier PLus - 24 września 2016  
Kurier PLus - 24 września 2016  
Advertisement