Page 17

74. doroczna konferencja PIASA w Waszyngtonie

Wczoraj i dziœ Polonii, USA i Polski Polski Instytut Naukowy w Ameryce (The Polish Institute of Arts and Sciences – PIASA) s³ynnie z dorocznych konferencji naukowych. Konferencje gromadz¹ nie tylko cz³onków Instytutu, sympatyków, specjalistów z ró¿nych dziedzin nauki, ale i szerokie grono mi³oœników, którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê z poszczególnych prezentowanych podczas tego wydarzenia zagadnieñ. Nie inaczej by³o w dniach 17–18 czerwca podczas obrad w Healy Hall Georgetown University w Waszyngtonie. Pomimo upalnej pogody, miejsce obrad okaza³o siê wrêcz wymarzonym do refleksji nad zaproponowan¹ tematyk¹, o co zadba³ wspó³organizator przedsiêwziêcia – Katedra Jêzyków S³owiañskich miejscowej uczelni. Konferencjê otworzy³a sesja plenarna „A Preview of the Upcoming NATO Summit in Warsaw, Poland”, w której udzia³ wziêli S. Olejasz, D. Kaunas i K. Sobczyk – specjaliœci z zakresu bezpieczeñstwa. Wyjaœniali zebranym znaczenie zbli¿aj¹cego siê szczytu NATO z trzech ró¿nych perspektyw: amerykañskiej, polskiej i litewskiej. Nie by³ to jedyny akcent poœwiêcony wspó³czesnej sytuacji na œwiecie i w Polsce – niemal ca³y pierwszy dzieñ odbywa³y siê wyk³ady i dyskusje, ogniskuj¹ce uwagê uczestników na zagadnienia z pierwszych stron gazet. A tak trzeba okreœliæ rozwa¿ania ekonomistów o planie Morawieckiego, wspó³czesnej kondycji gospodarczej Polski, imigrantach, czy spo³eczno-kulturowych problemach dzisiejszej Polonii. Du¿o miejsca w oba dni poœwiêcono zagadnieniom archiwizacji i digitalizacji zbiorów polonijnych, co wobec zmieniaj¹-

cych siê warunków funkcjonowania polonijnych instytucji jest kluczowe. To nie tylko problem ratowania dziedzictwa kulturowego, ale nade wszystko lepszego i bardziej wydajnego udostêpniania zbiorów, a tym samym szerzenia wiedzy o tym, czym by³a i jest Polonia amerykañska. Ciekawe spostrze¿enia wyg³osili m.in. G. Zebrowska (Polish Library), M. Chumiecki (Polish Mission z Orchard Lake), R. Vickery (Central Connecticut State University) czy przedstawicielki waszyngtoñskiego Muzeum Holocaustu, zachêcaj¹ce zebranych do szukania œladów nie tylko ¯ydów, ale w³aœnie Polaków w zbiorach muzeum. Historycy swoje rozwa¿ania ograniczyli g³ównie do zagadnieñ z XIX i XX w. Ale i te trudno nazwaæ w¹skimi. Osobne panele poœwiêcono osobie Jana Paw³a II, historii muzyki, a tak¿e obu wojnom œwiatowym. Wspó³praca miêdzy intelektualistami po obu wojnach, czy czeskie i polskie spojrzenie na konflikt w Kosowie w 1999 r. to dobre przyk³ady, ¿e prelegenci zaprezentowali ca³y zakres ró¿norodnych tematów, które mog³y zaciekawiæ nawet najbardziej wybrednych s³uchaczy. Nie jest moim celem dokonywanie oceny czy szczegó³owego omówienia obrad oraz imprez towarzysz¹cych waszyngtoñskim prelekcjom. Chcia³bym jedynie podkreœliæ, ¿e organizatorom, a zw³aszcza profesorom: M. B. B. Biskupskiemu, J. S. Puli, I. Sadowskiej, B. Leven i K. Bledowskiemu nale¿¹ siê s³owa uznania. Nale¿y ¿yczyæ sobie aby kolejne inicjatywy PIASA utrzymywa³y nie tylko tak wysoki poziom jak tegoroczna, ale i rozmach organizacyjny.

Tomasz Pud³ocki

Greenpoint Properties Inc. Real Estate Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci Greenpoint, Williamsburg i okolice.

Na sprzeda¿: ☛ BROAD CHANNEL, blisko Rockaway Beach, plac pod budowê domu $100,000

cell. 917-608-5344 WYCENA DOMÓW I MIESZKAÑ WYNAJMUJEMY MIESZKANIA NOTARIUSZ

☛ GREENPOINT - 6-rodzinny, murowany, jedno mieszkanie puste $2,450,000 ☛ GREENPOINT - 3-rodzinny, India Street. dzia³ka 25 x 100 - $3,200,000

933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com tel. 718-609-1485

Emilia’s Agency 574 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-609-1675; 718-609-0222; Fax: 718-609-0555

3 ROZLICZENIA PODATKOWE 3 NUMER PODATNIKA - ITIN

- posiadamy uprawnienia IRS do potwierdzania paszportów bez koniecznoœci wizyty w Konsulacie. ✓ KOREKTA DANYCH W SSA ✓ PE£NOMOCNICTWA - APOSTILLE ✓ SPONSOROWANIE RODZINNE ✓ OBYWATELSTWO i inne formy

✓ T£UMACZENIA DOKUMENTÓW ✓ ZASI£KI DLA BEZROBOTNYCH ✓ BILETY LOTNICZE ✓ WYSY£KA PIENIÊDZY I PACZEK ✓ EMERYTURY AMERYKAÑSKIE ✓ MIÊDZYNARODOWE PRAWO JAZDY ✓ NOTARY PUBLIC (zawsze w agencji) Zapraszamy od poniedzia³ku do soboty.

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

Zainteresownych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS informujemy, ¿e roczny abonament wynosi $80, pó³roczny $50 a kwartalny $30.

CARING PROFESSIONALS, INC. 70-20 Austin St, suite 135, Forest Hills, NY 11375 (718) 897-2273 wew.114 (F do 71 Ave. Forest Hills) ☛ Oferujemy prace dla opiekunek posiadaj¹cych legalny pobyt i certyfikat HHA. ☛ Wszyscy, którzy kiedyœ u nas pracowali s¹ równie¿ mile widziani.

Oferujemy prace we wszystkich dzielnicach. Rejestracja w poniedzia³ki i œrody od godz. 10 am. Po informacje prosimy dzwoniæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10 am - 4 pm. Mówimy po polsku.

Kurier Plus - 25 czerwca 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you