Page 8

Nowy Jork

Nr 133

24 sierpnia 2019

Œwiêto ¯o³nierza Polskiego w Amerykañskiej Czêstochowie ¯o³nierza polskiego, uosobienie orê¿a polskiego, broni¹cego integralnoœci i niepodleg³oœci Polski uroczyœcie uczci³a Polonia. W niedzielê, 18 sierpnia 2019 r., Polonia ze Wschodniego Wybrze¿a Ameryki i Kanady, mimo upalnego dnia, przyby³a do Narodowego Sanktuarium Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii by w Dzieñ ¯o³nierza upamiêtniæ setn¹ rocznicê powrotu Armii B³êkitnej z Francji do Polski. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na cmentarzu narodowym o godzinie 11:00. Delegacje wojskowe, konsularne, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz m³odzie¿ harcerska z³o¿yli wieñce na grobie dr. Teofila Starzyñskiego, prezesa Zwi¹zku Sokolstwa Polskiego w USA, oraz pod pomnikiem „Husarza”.

Gen. dyw. pil. Cezary Wiœniewski, goœæ honorowy Œwiêta ¯o³nierza w Amerykañskiej Czêstochowie.

Nastêpnie przed sanktuarium Matki Boskiej Czêstochowskiej, na wielkim placu z którego widaæ zalesion¹ górzyst¹ panoramê Pensylwanii, odby³ siê uroczysty apel. Wieñce spoczê³y pod pomnikiem Matki Bo¿ej Hetmañskiej, jako ¿e sierpieñ to miesi¹c maryjny. Genera³ Cezary Wiœniewski, goœæ honorowy dnia, dokona³ przegl¹du pododdzia³ów. Apel poleg³ych czyta³ Teofil Lachowicz z Okrêgu 2. SWAP. Salwê honorow¹ oddali przedstawiciele Placówki Nr 99 SWAP w Harrison, NJ. W defiladzie, któr¹ prowadzi³ Antoni Plotka, komendant Okrêgu 10. SWAP, maszerowa³y nastêpuj¹ce placówki SWAP: Pl. Nr 12 w Filadelfii, PA, Pl. Nr 21/201 w Nowym Jorku, NY, Pl. Nr 24 w Bridgeport, CT, Pl. Nr 36 w Clifton, NJ, Pl. Nr 81 w Trenton, NJ, Pl. Nr 99 w Harrison, NJ, Pl. Nr 111 w New Britain, CT, Pl. Nr 119 w Hartford, CT, Pl. Nr 123 w Nowym Jorku, NY. Tu¿ za nimi ze sztandarami szli Kadeci Pu³askiego, cz³onkinie Korpusu Pomocniczego Pañ przy SWAP; harcerki z hufca Podhale i harcerze z hufca Warmia. Podczas Mszy œwiêtej koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bo¿ej

Konsul Mateusz Gmura sk³ada wieniec pod pomnikiem „Husarza”.

Przegl¹d pododdzia³ów przez gen. Cezarego Wiœniewskiego i Zygmunta Bielskiego SWAP.

Zygmunt Bielski adiutant finansowy Okrêgu 2. SWAP, Timothy Kuzma, prezes Polish Falcons of America, Pittsburgh, PA i Stephen Flor, dzia³acz Polish Falcons of America, Rochester, NY, sk³adaj¹ wieniec na grobie dr Teofila Starzyñskiego.

Jasnogórskiej, paulin o. Tadeusz Liziñczyk, kapelan Okrêgu 2. SWAP, wyg³osi³ kazanie, w którym zachêca³ s³uchaczy do prób ³agodzenia batalii wœród najbli¿szych i d¹¿enia do pielêgnowania mi³oœci, której uczy³ Jezus Chrystus. Jakkolwiek, duchowny zaznaczy³, w drodze do poszukiwania prawdy cz³owiek musi byæ przygotowany na roz³am. Uroczyst¹ akademiê otworzy³ dr Teofil Lachowicz z Okrêgu 2. SWAP, który przywita³ dostojnych goœci i Poloniê, a szczególnie delegacjê Wojska Polskiego, któr¹ stanowili: gen. dyw. pil. Ceza-

ry Wiœniewski, attache obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie; doradcy wojskowi Sta³ej Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ w Nowym Jorku: p³k Dariusz Kacperczyk i pp³k Jaros³aw Oleœkiewicz oraz p³k Maciej Klisz z Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), który obecnie przebywa na szkoleniu w U. S. Army War College w Carlisle w Pensylwanii. W ¿yczeniach z okazji Œwiêta ¯o³nierza dominowa³a wdziêcznoœæ tym ¿o³nierzom polskim, którzy wywalczyli woln¹ Polskê, a tak¿e tym w s³u¿bie czynnej, którzy obecnie czuwaj¹ nad jej pokojem i suwe-

Profile for Kurier Plus

Kurier Plus - e-wydanie 24 sierpnia 2019  

Kurier Plus - e-wydanie 24 sierpnia 2019  

Advertisement