Page 3

KURIER PLUS 24 SIERPNIA 2019

www.kurierplus.com

3

Tydzieñ z Plusem

Powrót do koloru Z przyjemnoœci¹ zapraszamy naszych Czytelników i sympatyków, na kolejn¹ wystawê Edmunda Korzeniewskiego zatytu³owan¹ „Powrót do koloru“. Wernisa¿ odbêdzie siê 6 wrzeœnia 2019, od godz. 19:00 do 21:00, w Galerii Kuriera Plus. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 20 wrzeœnia. Jej kuratorem jest Janusz Skowron. Edmund Korzeniewski po wieloletnim pobycie w Nowym Jorku wróci³ do rodzinnego E³ku, gdzie zorganizowa³ w³asn¹ galeriê i ca³kowicie poœwiêci³ siê pracy artystycznej. „Powrót do koloru“ to druga nowojorska wystawa Edmunda, po powrocie do ojczyzny. 145 Java Street Greenpoint (718)389.3018 PE£NE E-WYDANIE KURIERA

• MASSACHUSETTS • CONNECTICUT • NEW JERSEY NEW YORK • PENNSYLVANIA

í Wygrana Kownackiego – str . 15 í Naprzód mars z! – str . 16

M A G A Z I N E

TYGODNIK

17 SIERPNIA 2019

FOT.: LORE CROGHAN

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

11 sierpnia 2019 r. zmar³a w wieku 91 lat

í Marsz, marsz Polonia – str . 8-9 í Wolny strzelec w Ameryce – str . 13

P L U S

NUMER 1302 (1602)

M W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.CO

.5 í Wypadek wypadkowi nierówny – str í Straszenie spo³eczeñstwa – str . 6

KURIER P O L I S H

Edmund Korzeniewski „The destroyed Sunflowers“

Tomasz Bagnowski

Ciê¿ka wojna celna

w przed niezadowoleniem konsumentó Pod presj¹ biznesu i z obawy nowych ce³ wobec Chin. Donald Trump od³o¿y³ wprowadzenie prezydenta,

Wa¿niejsze od zmiany zdania C³a, tym razem obejmuj¹ce m.in. zabaw przywódcom, mia³y za - co przecie¿ zdarza siê wielu ki, telefony komórkowe i laptopy co innego. Donald Trump wpro1 wrzeœnia. W miniony jest jednak cz¹æ obowi¹zywaæ wadzaj¹c pierwsz¹ partiê taryf by³ przekona prze³o¿y³ wtorek prezydent nieoczekiwanie ³atwo poradz¹ so z jego ny, ¿e Stany Zjednoczone jednak ich wprowadzenie. Zgodnie celne s¹ korzystne ¿ycie 15 bie z Chinami. „Wojny oœwiadczeniem c³a te maj¹ wejœæ w to ówczesne s³owa podykto- i ³atwe do wygrania” – wszystkie mo¿ grudnia. Decyzja Donalda Trumpa bizne - prezydenta, cytowane przez jest wana by³a obawami amerykañskiego media. Pytanie czy Trump nadal liwe w czasu o straty, które mog³yby wywo³aæ. Sklepy przekonany, ¿e to prawda? Od³o¿enie swoje zaczynaj¹ bowiem ju¿ teraz wype³niaæ czyæ odwrotnym. sie ce³ mo¿e œwiadczyæ o c ym, Chiz sporze magazyny towarami z myœ l ¹ gor¹ w O tym, ¿e jego determinacja siê przedœwi¹tecznym okresie zakupów. Tak nami zaczyna s³abn¹æ. o sk³ada, ¿e du¿¹ czêœæ tych towarów stanowi¹ Nawet gdyby tak nie by³ o to decyzja w³aœnie by produkty sprowadzane z Chin, np. prze³o¿eniu ce³ pokazuje, ¿e wojny celne nie s¹ . Jak komputery lub „komórki.” raz najmniej ³ a twe do wygrania Prezydent og³aszaj¹c swoj¹ decyzjê po uda³o siê w ¿ad wszyst - na razie przynajmniej nie pierwszy przyzna³ oficjalnie to co dla do przyjêcia ko c³a bez - nym stopniu zmusiæ Chin Ameryki kich by³o oczywiste od pocz¹tku, e¿ USA. rzystniejszych z punktu widzeniacz prze poœrednio obci¹¿aj¹ konsumentów w warunków wzajemnego handlu. Wrê swoje „ C zê œ æ ludzi mog³ a by to odczuæ , musimy ciwnie, Chiñczycy usztywnili raczej nie wiê c opó Ÿ n iæ wprowadzenie ce³ , ¿ e by a nawet zaczêli groziæ wiêkszy stanowisko, okre ecznym t i¹ w przedœ mia³y one wp³ywu w mi obostrzeniami wobec amerykañskich oœwiadczy³ Donald Trump. sie zakupów” – firm prowadz¹cych interesy w ich kraju. a inna. Wczeœ n iej narracja prezydenta by³ Chiny oczywiœcie równie¿ ponosz¹ kosz ce³ mówi³ wp³ywów Po wprowadzeniu pierwszej partii 120 ty wojny celnej w postaci spadku gospoon: n„ asz kraj bêdzie otrzymywa³ rocznie z eksportu i w efekcie spowolnienia przez mld dolarów z tytu³u taryf, p³aconych darczego. ¿e jest í 15 Chiny, nie nas. Niektórzy wskazuj¹, odwrotnie, ale c³a ostatecznie p³ac¹ Chiny.”

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

u

P O L I S H

Podgl¹danie Ameryki

PE£NE E-WYDANIE KURIERA

KURIER

Newtown Barge Park na Greenpoincie.

P L U S

W E E K L Y

ê wiêzienia Spotka³am w³aœcicielk W Rosji Putina NUMER 1300 (1600)

ROK ZA£O¯ENIA 1987

M A G A Z I N E í Jak znaleŸæ konto po zmar³ym w Polsce? – str

TYGODNIK

Betty Lou McBride - w³aœcicielka wiê

-

dw ó temat sytuacji w Rosji. Pretekst – bojowym stanê³y w minion¹ sobotêwiosek y¯ cie jestnapiêkne! zjazdy do sennych przeciw - sfa³szowanie Kolejne siê przyjaŸ w pod uœmiecha ko listami poparcia demonstrantom oda kelnerkapodpisó wnastolicy 11.ruch M³dla Rosji. W zjazd numer ich ckandydatur. i miasteczek. szybko posz³Czekam rachunek. To nic, ¿e niektórzy z y pa³ki i gaz ³zawi¹jest cy. CracNiektó nie - przynosz¹ nich pojawili miasteczku Bloomsburg Tam przed komisj¹ wyborcz¹ rzy w z manifestantó d jesteœcie? – siê pyta. wStore, œciganimoje byli ulubione po ulicach – Sk¹ z osobami, rych ipodpisy Barell Country - mówimy ker z Polskizakwestionowano Moskwy, inni spokojnie czekali – Z NowegoktóJorku w wypadó na aresztozapewniaj¹cymi, ¿e o ¿adnym fa³szerstwie postojowe podczas miejsce wanie czytaj¹ c a stodo³ g³ o sa konstytucjê sk³adaj¹ca siê. Osta -zgodnie. nie mababcia To du¿na mowy.te¿Wz efekcie relaks. po Polski -wodpowiada tecznie wyborach do 45 ponad 1300 manifestantów zakuto w – Moja osobowej Polsce, bê d ¹ sklepu ii restauracji. ze w am raz kandydowaæ te¿ by³miasta kajdanki – Jarady zatrzymano. To tylko Store czêœæ mo¿ z -po-po g³polsku. Country w ó nie zwolennicy coœ W Cracker Barell przyniosê adimira wam traktowanych Putina. ymstoku. Zaraz W³ w ten asposó - w Bia³T b ludzi,pach których , ciasteczka, powid³ „ o na g³ówkupiæ nym lokalne przewinieniem drogê. coœ okropnego. Mam wra¿enie, e¿ y¿ na jemy by³choinkê talerze o , to, ¿ e g³ o œ n o na i k anio³ a, k pod myde³ kubkiokupacj¹ nace przynosi zosta³ dwa nam nikt na kowyra¿ali protest przeciwko jawnym Po chwili wraca i. Nie niemal go moglibyœ ¿eliwne patelnie, country-style w skoguty, y g³. osowaæ” – fa³ kaw¹ skomentowa³a zerstwom wki z m wyborczym dzy. Policja -reklamó na biegunachw³iapatriotyczne sytuacjêgojedna - e¿ gna spódnice, ³ afotele z uczestniczek w Pensylwanii rozpoczê moskiewskiego aresztowania ju¿ nazapomnieæ – Mi³e pobytu klika dni protestu. A co najwa¿niejsze, Wed³ug innych gwa³towna reakcja gad¿ety. przed sam¹ demonstracj¹ z uœmiechem. . Zatrzymano barell`s wówco- - naspolicji i zjeœæ Cracker dro na pokojow¹ o odchudzaniu przygrzewa, demonstracjê czas dalej. S³oñce , to przejaw znanych opozycjonistó Jedziemy farmerw, by uniemo¿ li - strachu breakfast! To prawdziwe przed rz¹dz¹cW untry ychkoñcu przed pojawia utrat¹ w³siê wiæ im boy adzy. udzia³ oczona. wsk³amanifestacji. jajecznicy, wiêzienia ga zat³ daj¹ce sie z Do Demonstracja nœ iadanie skiem.in. w to Jim Thorpe. Moskwie trafi³ nie by³a pierw napis: Welcome Aleksiej sma¿ g³ówek, nysosu w tej nami onych jab³ szym protestem kartofli, Nawalny, pensylwañsma¿onych wyrwanektózrego chwili wyra¿ano wróg W³ Miasteczko jakbypodczas, adimira Putina, wszystI a czek. tak¿ e bu³ e i kilku szynki niezadowolenie wiejskiej dolinie, gravy, krytyków prezydenta Po³o¿one ww innych kraju. Do spontarzeczywistoœzci.sytuacji skiej ików Rosji: Z g³onœDmitrij z lokalnych farm. nicznychgówybuchó ko pochodzi w gniewu magiczw -Rosji dochodzi Gudkow, rami, jakieœ czy Iwan Zhadow. otoczone Strait, King of Country, swój ostatnio coraz czêœciej, g³ównie w í 12 iewa George pœ Podczas zwi¹zku zagubione. demonstracjiYour Me.a ne, Love With has³ z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ materialn¹ obywa j, Carrying skandowano stary przebó krytykuj¹ ce Putina i ogólnie w³adze pañstwo - teli. To w du¿ej mierze wynik sankcji we. Najbardziej noœnym okaza³ siê gospo slogan: darczych na³oo¿ nych na Rosjê przez M „ y kochamy Rosjê, oni kochaj¹ pieni¹ kraje za dze.” chodnie w zwi¹zku z aneksj¹ Krymu Bezpoœrednim powodem protestu by³ i wspiey jednak raniem separatystów we wschodniej tym razem wybory lokalne, do w³ Ukrainie. adz rady miasta. Do udzia³u w nich nie dopuszczono W¹tpliwe jednak by rz¹dz¹cy, tak jak s¹dz¹ niektórzy z manifestantów, rzeczywi wielu kandydatów znanych z krytycznych po- cœ ie obawiali siê utraty w³adzy. í3

zienia.

œ.p.

. 13

í Na harcerskim szlaku – str . 16

3 SIERPNIA 2019

Tomasz Bagnowski

siê wœród pól i lasów Pensylwanii. Autostrada I-80 na zachód wije Polskê. Dopiero póŸniej wy³aniaj¹ Krajobraz trochê przypomina mijamy jakieœ farmy . T³ o k raz do czasu czasu Rosji aresztowa³ gó r y . wOd siê Policja a ponad 1300 osób, któ u ga. T rzeba demon . Do Jim Thorpe drogared³podczas stracji w Moskwie raz wiê k szy domaga³ mniejszy, y siê uczciwych wyborów . . jakieœ trzy godziny ziæ za kierownic¹ spêdKordony funkcjonariuszy w rynsztunku gl¹

u

W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.CO M

í W ho³dzie Powstaniu i Powstañcom – str . 2 í Prace budowlane podlegaj¹ odszkodowaniom – str . 5 í Kto tu rz¹dzi? – str . 6 í Marsz, marsz Polonia – str . 8-9

u

WANDA PAULINA WOŒ – LORENC „JULITA”

1 sierpnia. 75. rocznica Powstania Warszawskiego przed siedzib¹ PSFUK na Greenpoincie. Flagê z powstañ cz¹ kotwic¹ wci¹ga na maszt Mieczys³aw Madejski o ¿ n ³ ierz batalionu Z „ oœka“, wspiera go Franciszek R. Piwowarczyk z Rady Dyrektorów Unii.

Z mi³oœci do tañca i

fitnessu

Z Justyn¹ Bolek -Adamek, tancerk¹ , choreografem i za³o¿ycielk¹ Slavica Dance Fitness, o mi³oc œ i do tañca, cechach instruktora fitness, c ¹³ zeniach w œ iatów i spe³niaj¹cych siê marzeniach, rozma wia Katarzyna Ziók ³ owska. Kto ciê zarazi³ mi³oc œ i¹ do tañca? Mój starszy brat. To on wci¹g¹³ mnie do zespo³u tañca ludowego, w którym wy stêpowa³. Podziwia³am ich piêkne stroje i imponowa³ o mi, ¿ e je¿ d ¿ ¹ po ca³ y m œwiecie poznaj¹c folkow¹ kulturê innych krajów. Mia³am 15 lat. Modny by³ wtedy: hip-hop, jazz, taniec towarzyski, a ja tañczy³am taniec ludowy. Moim marzeniem by³o dostaæ siê do zespo³u Mazowsze, ale wtedy, e¿ by wzi¹æ udzia³ w castingu trzeba by³o mieæ 170 cm wzrostu, a ja mam ledwie 157 cm. (œmiech). Moja przygoda z folklorem trwa³a 13 lat. Dziœ jestem in struktorem fitness, trenerem, magistrem wychowania fizycznego i odnowy biologicznej oraz doktorantk¹ na gdañskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

u

Justyna Bolek-Adamek - Zawsze ci¹

Sk¹d pomys³ na Slavica Dance? Zawsze chcia³am zrobiæ coœ, co wywróc i do góry nogami moje y¿ cie, ale te¿ wp³y nie na y¿ cie innych. W dzieciñstwie trenowa³ am lekkoatletykê i jak moja mama chcia³ am zo -

gnê³o mnie gdzieœ dalej.

staæ nauczycielk¹ wychowania fizycznego. Uda³o mi siê zrealizowaæ moje marzenie i przez dwa lata pracowalam w szkole, lecz zawsze ci¹gnêo³ mnie gdzieœ dalej, gdzieœ gdzie bêdê samodzielna i odwa¿na. Pewnego dnia obudzi³am siê z myœl,¹ e¿ stworzê coœ swojego. Wiedzia³am, czego chcê. Nie mia ³am ¿adnych w¹tpliwoœci i od 2015 roku sukcesywnie zaczêa³ m wdra¿aæ markê Slavi ca Dance, czyli po³c¹ zenie dwóch w œ iatów: tañca ludowego i fitness. Dodatkowym bakcylem do dzia³ania by³a wspóp³ raca z Donatanem i Cleo, która trwa³a w latach 2013 do po³owy 2015. Nabra³am wiatru w a¿ gle! Zaczêo ³ siê od tego, e ¿ twoja, nawi¹ zuj¹ca do ludowoœci, seksowna choreografia z zespo³em cheerleaderek zosta³a zauwa¿ona przez Donatana. To prawda. To on pomóg³ mi przecie raæ szlaki. Filmik z moj¹ aran¿acj¹ i choreografi¹ trafi³ na Youtube, a Donatan udostêpni³ go na swoim facebookowym profilu. í 12

Czytaj nas w internecie: www.kurierplus.com • MASSACHUSETTS • CONNECTICUT • NEW JERSEY NEW YORK • PENNSYLVANIA

KURIER P O L I S H NUMER 1298 (1598)

M W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.CO

– str

.6

í Polacy przeciwko... „Szeœciopak“ Schetyny . 12 doœæ – str í Pi³sudski na Syberii. Skradziona m³o P L U S str . 13 í Jak dorabiaæ nie wychodz¹c z domu – M A G A Z I N E í Nasze dzielne zuchy – str . 16

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

PE£NE E-WYDANIE KURIERA

2 í Letnie atrakcje Nowego Jorku – str . í Feralny karambol – str . 5

TYGODNIK

¯o³nierz Narodowych Si³ Zbrojnych, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wiêŸniarka obozów koncentracyjnych w Niemczech. Uczestniczka wielu spotkañ w szko³ach polonijnych, Bohaterska, pogodna, ¿yczliwa.

20 LIPCA 2019

Tomasz Bagnowski

Niech odpoczywa w pokoju!

Irañski dysonans

utrzymaæ w mocy porozumienie Europa, odwrotnie ni¿ USA, chce nuklearne z Iranem. poziom

nych miesi¹cach bêdzie stale zwiêksza³ mo¿e Zebrani na pocz¹tku tygodnia w Brukseli wzbogacania uranu, który z jednej strony krajó w ministrowie spraw zagranicznych elektrowniach atomo kroki po - byæ wykorzystywany w broni j¹drowej. Unii Europejskiej zadeklarowali, e¿ ce wy - wych, ale z drugiej do produkcji czynione ostatnio przez Iran, stanowi¹ Warto podkreœliæ, e¿ decyzja ministrów UE nie s¹ na USA i ³om w porozumieniu nuklearnym, - zosta³a podjêta pomimo presji ze strony nia tyle powa¿ne, by ob³oy¿ æ ten kraj miêdzyna e¿ ostatnie dzia³a w efekcie Izraela, które wskazuj¹, rodowymi sankcjami. Konkluzja ta œ iadcz¹ o d¹e¿ niu przez ten kraj pod - Iranu jasno w przed³ua¿ obowi¹zywanie porozumienia do wyprodukowania takiej broni. kszym przedstawiciel pisanego w 2015 roku, które w najwiê wysoki Mogherini, Federica skrócie, mia³o doprowadziæ do porzucenia za Unii do spraw zagranicznych i polityki bezzamian w UE przez Iran ambicji nuklearnych, w pieczeñ s twa, po spotkaniu ministró do zniesienie sankcji gospodarczych. - oœwiadczy³a, ¿e opieraj¹c siê na danych w z krajó Stanowisko Europy jest ca³kowicie sprzecz - stêpnych w chwili obecnej “¿aden ne z kursem objêtym przez Stany Zjednoczo cia Iranu by³y zna rok temu UE nie uwa¿a by posuniê ne. Prezydent Donald Trump ponad okre - cz¹cym z³amaniem umowy.” jednostronnie zerwa³ umowê z Iranem, Niemal natychmiast po tym oœwiadczeniu Ne lœ aj¹c j¹ jednym z n“ ajgorszych porozumieñ odezwa³ siê premier Izraela Benjamin w historii” i ob³oy¿ ³ ten kraj jeszcze bardziej - tanjahu, który uwa¿a Iran za najwiêksze za zawar i najwiêk dotkliwymi sankcjami ni¿ przed jej w hi- gro¿enie dla œwiatowego pokoju najgorsze jest Trumpa dla co To ciem. szego wroga Izraela. opcj¹ storii, dla krajów UE jest jedyn¹ realn¹ “ dpowiedŸ Unii Europejskiej na a³ manie O euro przypopowœci¹gaj¹c¹ Iran - wynika z zebrania przez Iran porozumienia nuklearnego nazi pejskich ministrów w Brukseli. mina mi europejsk¹ politykê a³ godzenia Miêdzynarodowa Agencja Energii Atomowej rzy w Europie po - stów w latach 30-stych. Niektó kiedy kontroluj¹ca przestrzeganie porozumienia obudz¹ siê pewnie dopiero wówczas ich kra twierdzi³a, e¿ Iran, zgodnie z zapowiedziami irañskie rakiety spadn¹ na terytoria ³ og³oszonymi po posuniêciach USA, rozpocz¹ jów. Wtedy bêdzie ju¿ jednak za póŸ w í6 uzdatnianie uranu ponad granicê przewidzian¹ - no” - oœwiadczy³ Netanjahu. kolej umowie. Iran zapowiedzia³ równie¿, e¿ w

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

u

KURIER

Billy Johnson Playground w Central

Parku. Wiêcej o lecie w mieœcie na

stronie 2.

P L U S

Od korzeni nie mo¿na uciekaæ P O L I S H NUMER 1299 (1599)

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

PE£NE E-WYDANIE KURIERA

í Marsz, marsz Polonia – str . 8-9

M A G A Z I N E í Józef Pi³sudski na Syberii. Zimowy o¿ n³ ierz – str 27 LIPCA 2019 í Jak dorabiaæ w wolnym czasie? – str . 13

TYGODNIK

FOT.: SYLWEK WOSKO

Polakiem, wymarzonej Kownackim, o dumie z bycia Tomasz Bagnowski Z Adamem Katarzyna Zió³kowska. walce i ciê¿kiej pracy rozmawia

. 12

Domino Park, Brooklyn

Anglia w rêkach “BoJo”

w Maspeth twojej któ r zy byli na festiwalu siê ich Ju¿ nied³ugo kolejny krok na - znam prywatnie, uda³ o mi œ iata wagi ciê¿ drodze do mistrza w jednym miejscu Center wszystkich spotkaæ w w Barclays Boris 3 sierpnia Johnson, kiej. czyli popularny woJo” czasie. Fajnie by³ o pi¹ t kê jednym , zdecydowany zwolennik siê z Chrisem Arreola. Je- “B nie bre zmierzysz xitu, zosta³ przybiæ i porozmawiaæ, bo normalnie nowym premierem Wielkiej Brytanii. . Je steœ gotowy? ma czasu siê ze wszystkimi widywaæ trochê czasu, o mi rywal zosta³ Jeremy Jeszcze Hunt, Tak. ostatni bycia Polakiem. Od koJohnsona do dumny stemczy siê tylkoz Johnson. etap przygotoprzejêciasparingi, schedy poostatni kolejne Theresie . cŒ iœlej mówi¹c nie wszy Maytreningi, po kilku pu-rzeniscy mo¿na uciekaæ nieBrytyjczycy, a jedynie cz³onkowie Partii dziennie razy blicznych debatach . Dwa-trzy wañ i wewnê trznym g³osowaniu Konserwatywnej, którzy po dymisji May na skupienie tylko cz³ teraz o nkó w Partii Konserwatywnej zosta³ poko wybiezero atrakcji, ma³y Adaœ? Czy ju¿ marzy³przywó -O czym rali nowego Nowy dcê. ¿eDopó ¿ iej k i ciêw i niekie nany. Liderem bêdzie no jedzeniu Torysó dobrym i pracy. , bêdkzie premierem wiedzia³ dziecka za- od wych wyboró w to jednak w³anœ ie Torysi maj¹ nami, aleWielkiej Brytanii od wieczoru walka minionegoprzed etap, wtorku jest by³y mini -dyœ w³ bokserem? znanym a dzê i to na nich ci¹y¿ odpowiedzialnoœæ - spotkania ster spraw pi - promocjaWielkiej to nast¹zagranicznych nim ¿ e nie wiedzia³ . Moje zre c ie, Brytanii Oczywiœ alizowania decyzji o brexicie, podjê bêdzie coœ nowego. Sam y burmistrz ToLondynu. tej w czerwdania kibicami. zi by³ siê podczas ogl¹ o ogó marzenie cu 2016zrodzi³ roku, w jest lnokrajowym siê mn¹ referendum. „BoJo” wkracza em ¿ e ludzie fakt, na interesuj¹ Podziwia³ ty. o Downing Street Go³ Andrzeja Boris tego 10 na ringu Johnson, z pewnoœci¹ najbarwniej siê do w wa¿nymmi³historycznym y , choæ trzeba bardzo momencie swojego jego ludzi myœli, e¿ to nic Wielu obecnie szywalki. i najbardziej ej wieczoru tym znany brytyjski kraju. . Im bli¿ W przededniu piê - poliprzyzwyczaiæ opuszczenia na ring, pomachaæ przez Brytyj- wielkiego æ historiê tyk ma d³wyjœ u g¹ iej. wypowiedzi œ n o g³ zie d czykó bê w na Unii temat Europejskiej, po dziesiêcioleciach o naszej walce æ pieni¹dze. Do potem zgarn¹ cœ iami, Iranuai procesu opuszczenia UE.pracy, cz³onkostwa w tej wspólnocie i w okresie Problem po¿ iej ciêk to wymaga ile na legawiem - brze jednak tym, ¿e wœródpojawi¹ Tob¹ by³o wi narastaj¹ konfliktu z Iranem, zainteresowanie Tocego . Zanim s³uchaczy nie który po zajêciu poœma eñ, wyrzeczeñ wiêckonsensusu Kultury co do tegookupione przez tenin nanale¿XXV kraj daæ m. c¹ ego Festiwalu do Wielkiejd³Brytanii æ lata jakie dok³adnie ma musz¹ min¹ siêwpieni¹ tychdze sprawach pogl¹dy. Polonia ugo tankowca Maspeth. e a³ two Polskiejmo¿na przerodziæ siê w i ³zami. Ci¹gle siê rozwi wojnê. krwi¹Stephens, potem, Michael sportowego któreyj prawdzi by³ wspóp³ racow- swojego Kandydatura a na Borisa czeka³ Johnsona bli¿ naz stanowisko ,ê e¿ jestemwju¿okresie MyœlJohnsona nikiem nas jam. jednym kierowania przez premiera . Jesteœ jeszcze „ b ohatera” do niedawna by³a ojczyzn¹ ni¿ dalej. w Wielkiej wego niegosukcesu ministerstwem spraw zagranicznych, Brytanii ¿yj¹cym nie do pomyœ – Polakiem lenia.poza On sam zreszt¹ nie a obecnie jest ekspertem w brytyjskim Zjednoczonych. dawa³ sobie w Stanach wiêkszych szans think tutaj i u¿ywaj¹c tu mi³oœci¹ do tankuzarazi³ Royal ciê z ro-- Kto United em charak Services o. Przyjecha³ terystycznych Institute, í 15 mówi: dla mi³ Bardzo mi siebie efektownych poróludzi, boksu? do œ i¹ wszystkich oc sportu, n„ awet pomi³tych o wnañ debatach nie wiem twierdzi³ em siedem lat. Du¿zostania , ¿e mia³ prawdopodobieñstwo dzin¹ jak za czym on siê opowiada.” przez niego premierem jest mniej wiê cej takiej Johnson dopiero w ostatniej chwili przed jak to, e¿ u„ da siê na reMarsie odnaleŸæ Elvisa ferendum do³¹czy³ do zwolenników Presleya.” Po blama¿u Theresy May, któ brexitu ra przez i jak twierdz¹ jego przeciwnicy zrobi³ trzy lata nie by³a w stanie zrealizowaæ to jedy swojej nie z powodów koniunkturalnych. Teraz obietnicy i wynegocjowaæ satysfakcjonuj¹ jed cego nak mówi zdecydowanie” „brexit i dla wszystkich stron porozumienia zatwierdzaj¹ koniec”, - nawet bez a¿ dnej umowy z Uni¹ cego opuszczenie UE Brytyjczycy uznali, Eu e¿ li - ropejsk¹. í5

- Ci¹gle siê rozwijam... u Adam Kownacki

W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.CO M

í Pomoc aliantów dla Powstania W arszawskiego – str . 2

í Eksperci procesowi s¹ wa¿ni – str . 5 í Co to by³o Œwiêto Lipcowe? – str .6

FOT.: KLAUDIA KUREK

Muzyka nie mo¿e staæ w miejs cu Z Marcinem Patrza³kiem, niezwyk³ ym gitarzyst¹, kompozytorem i Katarzyna Zió³kowska.

Kiedy po raz pierwszy wzi¹e ³ œ gitarê do rêki? Moja przygoda z muzyk¹ zaczê³a siê , gdy mia³em dziesiêæ lat, teraz mam lat 18. Sta³o siê to doœæ przypadkowo. Po prostu by³y wakacje nudzi³em siê, tato chcia³ mi znaleŸæ zajêcie. Zapisa³ mnie na dziesiê ciodniowy kurs gitary klasycznej w Stu-

u

Marcin Patrza³ek - Wiem ju¿ o co walczê .

dium Gitary Klasycznej pana Jerzego Pikora. Zainteresowanie dŸwiêkami wykazy wa³em ju¿ wczeœniej. Wakacyjny kurs po kaza³ szybko, ¿ e mam predyspozycje do gry na gitarze. Pan Pikor okqaza³ siê twardym i ostrym nauczycielem. Jest to cz³ o wiek kochaj¹ c y muzykê klasyczn¹ do szpiku koœci. Bardzo mnie motywowa³ . Pocz¹tki grania na gitarze klasycznej s¹ ¿mudne, a æwiczenia monotonne. Jednak dziêki jego wsparciu i oczywiœcie dziêki moim rodzicom przebrn¹e³ m okres pocz¹ t kowy i po trzech miesi¹cach nauki gry na gitarze klasycznej wygra³em swój pierw szy konkurs. Potem by³y kolejne, coraz wiêcej gra³em i coraz wiêksze odnosi³ em sukcesy. Ale zawsze wiedzia³em, e¿ chcê robiæ coœ wiêcej ni¿ tylko muzyka klasycz na, bo wydawa³ o mi siê , ¿ e pomimo

ogromnej wartoœci tego gatunku, klasyka jednak trochê ogranicza. Zacz¹³em graæ nowe style, zacz¹e³ m graæ flamenco, czyli styl hiszpañski. Dostrzeg³ mnie wtedy wir tuoz gitary flamenco z Hiszpanii – Carlos Piñ ana. Jak ci siê uda³o nawi¹zaæ z nim kontakt i przekonaæ go do prywatnych lekcji na Skypie? Pojecha³em na warsztaty gitary klasycznej do Krzy¿owej, a pan Piñ ana by³ tam zaproszony jako goœæ honorowy, taki guru gitary flamenco. Od razu zapisa³e m siê do niego na lekcje. Mia³em wtedy 12 albo 13 lat. Carlosowi bardzo spodoba³ o siê moje podejœcie do gitary, bo by³o trochê inne od tradycyjnego. Powiedzia³ mi wte dy, e¿ podoba mu siê jak gram i e¿ za rok prawdopodobnie znowu przyleci do Polski. Da³ mi nuty do jednego ze swoich trudniejszych utworów. Wróci³em do domu i utwór „Farruca” æwiczy³em jak wa riat. Bardzo mi siê to spodoba³o; nowy styl, nowy œ w iat, wszystko inne, takie ogniste i dynamiczne. By³em wniebowziê ty i po roku znowu pojecha³em do Krzy¿ o -

aran¿erem muzycznym, rozmawia wej, tym razem umiej¹ c tê „ F arruce” na pamiê.æ Carlos Pi ñ ana by³ pod ogromnym wra¿eniem i sam zaproponowa³ , ¿e chcia³by mieæ ze mn¹ lekcje przez Skypa. Nigdy nie przysz³o by mi do g³owy, e¿ by go prosiæ o takie lekcje. Carlos jest wyk³a dowc¹ na uczelni w Hiszpanii i koncertuj¹cym muzykiem, który jeŸdzi po ca³ym œwiecie i gra z wielkimi orkiestrami. Takiego cz³ o wieka nie prosi siê o lekcje. Fakt, ¿e on sam z czymœ takim wyszed³ by³ absolutnie cudown¹ niespodziank¹. Nasze skypowe spotkania trawa³y cztery -piêæ lat. To bardzo wymagaj¹cy nauczy ciel, ale to bardzo dobrze. Tu chodzi o dyscyplinê, bo jednak gra na instrumencie solo jest strasznie wymagaj¹ca. Ka¿dy b³¹d jest widoczny. Wszystko tak naprawdê za le¿y od szeœciu strun. Dyscyplina, któr¹ nak³adali na mnie nauczyciele bardzo mi pomog³a, lubi³em to. Za pierwszym podejœciem do Must be the music nie przeszed³eœ do kolejnego etapu. Po dwóch latach wróc i³eœ i wygra³e.œ Sk¹d si³a i zapa³, e ¿ by siê nie poddawaæ? í 15

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

KURIER P L U S

P O L I S H

W E E K L Y

M A G A Z I N E

redaktor naczelny

Zofia Doktorowicz-K³opotowska

dyrektor artystyczny Marek Rygielski

Szczere, z serca p³yn¹ce, wyrazy wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim

Sk³ada dr Dorota Andraka - prezes CPSD z zarz¹dem oraz ca³¹ spo³ecznoœci¹ szkó³ polonijnych wschodniego wybrze¿a Stanów Zjednoczonych sta³a wspó³praca

Andrzej Józef D¹browski, Agata Galanis, Ma³gorzata Ka³u¿a, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel, Weronika Kwiatkowska, Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jan Ró¿y³³o

fotografia

Zosia ¯eleska-Bobrowski

wydawcy

John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska Adam Mattauszek

Kurier Plus, Inc. Adres: 145 Java Street Brooklyn, NY 11222

Tel: (718) 389-3018 (718) 389-0134 Fax: (718) 389-3140 E-mail: kurier@kurierplus.com Internet: www.kurierplus.com Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.

Profile for Kurier Plus

Kurier Plus - e-wydanie 24 sierpnia 2019  

Kurier Plus - e-wydanie 24 sierpnia 2019  

Advertisement