Page 5

informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 20 (118)

Nowy plac zabaw w Hanulinie

wstęgi oprócz oficjeli dokonały także dzieci z miejscowego przedszkola, które korzystać będą z placu zabaw. Aby nad placem ktoś czuwał, poświęcił go proboszcz miejscowej parafii ks. Kanonik Andrzej

Walczak. - To pierwszy etap inicjatywy mieszkańców. Zamierzamy uporządkować przyległy mały park, najpierw jednak musimy usunąć pozostałe stare topole. Urządzenie nowego parku wraz z nowymi klombami i boiskiem do siatkówki plażowej, to nasz kolejny pomysł, na który mamy już zabezpieczone środki finansowe. A co najważniejsze deklaracje mieszkańców do wspólnej pracy przy urządzaniu parku - dodał przewodniczący Trąpczyński. To wszystko dzięki zaangażowaniu wielu osób i pracy społecznej mieszkańców osiedla - jak podkreślał przewodniczący Trapczyński. (icz)

tera, urządzeń biurowych itp). Ośrodki ponadto pełnią rolę lokalnego banku informacji o potrzebach szkoleniowych. Ich działalność oparta jest w głównej mierze na doradztwie, przedstawianiu i oferowaniu kursów i szkoleń, gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń a także organizo-

waniu kursów i szkoleń. Usługami OSZ objęte będą osoby w wieku 1825 lat, które są bezrobotne lub poszukujące pracy, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie. - My tą ofertę możemy kierować do ludzi młodych – twierdzi starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. - To są środki zewnętrzne i byłoby absolutnym grzechem gdybyśmy tego nie wykorzystali. Realizatorzy projektu pytać będą młodzież o ich zainteresowania i potrzeby. Projekt funkcjonował będzie do 2013 roku. Rusza już w listopadzie. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Biura Senator Andżeliki Możdżanowskiej. (jk)

W Hanulinie uroczyście otwarto nowy plac zabaw, z którego korzystać będą wszyscy najmłodsi mieszkańcy osiedla. Inicjatywa powstania placu zabaw zrodziła się w 2010 roku, wówczas postanowiono przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na zakup sprzętu, huśtawek, karuzeli i zjeżdżalni. W kolejnych latach przygotowano plac, na którym rosły do niedawna jeszcze stare topole. - W tym roku udało nam się uroczyście go otworzyć - mówił podczas

ceremonii przewodniczący Zarządu Osiedla Hanulin Franciszek Trąpczyński. - Na codzień będzie on służyć przedszkolu, które znajduje się za płotem i jest zrobione przejście dla dzieci. Uatrakcyjni zabawę

przedszkolakom, ich plac zabaw jest bardzo mały i skromny teraz będzie znacznie lepiej. Korzystać z palcu będą także dzieci spoza przedszkola - dodał Trąpczyński. Uroczystego przecięcia

5

PERZÓW: Umowa podpisana 4 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy pożyczkowej w związku z realizowaną od kilku miesięcy na terenie gminy Perzów rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach PerzówNieprosin i Domasłów. Umowę podpisali Wójt Gminy Perzów Bożena Henczyca oraz zastępca skarbnika Jan Tyc. Pożyczka stanowi 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to największa inwestycja, realizowana w tym roku na terenie gminy. Warto podkreślić, że połowę kosztów pokrytych zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Docelowo projekt inwestycji zakłada wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej we wsi Domasłów i w przysiółku Szczęście oraz kolektora tranzytowego grawitacyjno-tłocznego na trasie od Domasłowa i od Szczęścia przez Nieprosin do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie, w tym m.in. siedmiu przepompowni sieciowych i dziewięciu przepom-

Powstanie Ośrodek Szkolenia

W powiecie kępińskim z inicjatywy senator Andżeliki Możdżanowskiej powstanie Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W projekcie współuczestniczyć będzie Starostwo Powiatowe. Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS to jednostki utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel w skali kraju przeznaczono 1 mln.zł. Ośrodek swoją siedzibę będzie miał w biurze senatorskim na Al. Marcinkowskiego w reklama

Kępnie. - Jak wcześniej obiecywałam biuro ma być otwarte dla wszystkich i działać wszechstronnie. Jeśli ma się przysłużyć temu, żeby mieszkańcom naszego powiatu żyło się lepiej, żeby niwelować bezrobocie to jak najbardziej trzeba je odpowiednio zagospodarować - mówiła senator Andżelika

Możdżanowska. Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tych jednostek to organizowanie szkoleń (obsługa kompu-

powni zagrodowych, wraz z przykanalikami. Łącznie powstaje 13,82 kilometra nowej sieci. Inwestycja zakłada także naprawę powstałych w jej następstwie szkód drogowych. Kosztorys inwestycji zgodnie z projektem obejmuje kwotę około 3.800.000 złotych. Planowane prace mają zakończyć się do 15 stycznia 2013 roku. Obecnie wdrażana inwestycja stanowi drugi etap całościowego projektu opracowanego przez gminę Perzów, którego pierwszym etapem było zrealizowanie w latach 2010-2011 kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Perzowie, również dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wówczas za ponad 2.000.000 złotych zrealizowano pierwszy etap inwestycji, dofinansowanie wyniosło wówczas 50% kosztów netto przedsięwzięcia. (ugp)

kolejny kurier 30 października

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118

Advertisement