Page 1

facebook.com/kurierlokalny

KOLEJNY KURIER 10 GRUDNIA

Uchwała w prokuraturze

Numer 29 (152) • 26 listopada 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • tel.: 62 58 315 50 • mail: redakcja@radiosud.pl

Wojewoda Wielkpolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa zostaly poinformowane o głośnej sprawie Skargi MUKS Marcinki na działalność burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Jak już informowaliśmy skargę większością głosów radnych Rady miasta odrzucono, czy zgodnie z prawem?

2 KIERZENKO TEMATEM SESJI

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie poświęcono wnioskowi o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla Kierzenka reklama

Radni Rady Miejskiej w Kępnie, tworzący Klub Radnych Porozumienie Samorządowe złożyli wniosek do Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka o wszczęcie z urzędu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Kępnie z 17 października 2013 roku, w sprawie oddalenia skargi na działalność burmistrza z powodu istotnej sprzeczności z prawem tejże uchwały. Na wspomnianej sesji oddalono złożoną skargę. Skarga ta w bardzo obszernym uzasadnieniu zarzuca Pani Burmistrz nienależyte wykonywanie zadań przejawiające się naruszeniem zasad: praworządności, równości wobec prawa, uczciwej konkurencji oraz ograniczeniem dostępów do środków publicznych,

a także przejawiające się brakiem sprawowania nadzoru nad działalnością Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W przekonaniu wnioskodawców zostały naruszone zasady przede wszystkim regulujące tryb jej podjęcia, co tym samym oznacza, że powinna być uznana jako sprzeczna z prawem, a co za tym idzie, że istnieją dostateczne podstawy prawne do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru. - Naszym zdaniem rozstrzygnięcie w sprawie złożonej skargi było źle poprowadzone zarówno przez przewodniczącego Rady Miejskiej jak i panią burmistrz. Marcinki spisały swoją skargę w pięciu punktach. Część z nich dotyczyła trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, natomiast piąty dotyczył działalności KOSiR i ustalonego cennika. Naszym

zdaniem budzi wątpliwości tej skargi, gdyż powinno to być rozpatrzone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych - powiedział Andrzej Stachowiak z Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego, który złożył także wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęcie postępowania kontrolno - nadzorczego. - Część zarzutów dotyczyła naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chodzi między innymi o sposób podziału dotacji, unieważnienie przetargu. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a kuriozalną sprawą było zatwierdzenie cennika usług na KOSiR przez dyrektora Sienkiewicza i zastępcę burmistrza, który nie mają do tego kompetencji. Naszym zdaniem skarga zło-

żona przez wnioskującego byłą zasadna i dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wnioski do wojewody i RIO - dodał Stachowiak. Sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Kępnie. - Prowadzone są analizy okoliczności związanych z podjęciem przez Radę Miejską uchwały oddalającej skargę jednego z klubów sportowych. W ramach wykonywanych czynności konieczne jest zapoznanie się z materiałami związanymi z przygotowaniem uchwały a także z jej podjęciem. Jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki rozwane będzie zaskarżenie decyzji uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - powiedział prokurator Janusz Walczak Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do 1 Oddziaáu w Tomaszowie Mazowieckim Zapraszamy do oddziałów w Kępnie I Oddział: ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, ul. PowstaĔców ĝląskich 103 pndo - pt1 9.00 - 17.00 w Kępnie Zapraszamy Oddziału II Oddział: ul. Rynek 33, tel. 62 106, ul. Kościuszki 6, tel. 62 7978 1320 160, tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30

STRAŻACY 4 NASI W JANKOWIE

Strażacy z Powiatu Kępińskiego brali udział w akcji gaszenia pożaru po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim

GOLA Z NOWYM 5 OSP SAMOCHODEM

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy lekki typu kontener – Ford Transit.

TAŃCA 6 TURNIEJ TOWARZYSKIEGO

150 par tanecznych z klubów z całego kraju rywalizowało w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Barwy Jesieni”

pn--pt pt9.00 9.00 --17.00 pn 17.00

(dete)

DROGA W 10 NOWA CHOJĘCINIE

Oddano do użytku drogę gminną Nosale–Chojęcin Parcele. Inwestycja była realizowana etapami przez 3 lata.

PRASA_Swieta_210x297_WBK_BTL pion v2.indd 1

13-11-08 16:50

10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy Coraz więcej spraw w naszym kępińskim światku obraca się wokół sądów i prokuratury. Porozumienie Samorządowe skierowało do prokuratury sprawę skargi klubu Marcinki Kępno na działalność burmistrz Anieli Kempy. Za kilkanaście dni odbędzie się pierwsza sprawa Szymon Szczęsny kontra Aniela Kempa. Czas pokaże co jeszcze powędruje na sądową wokandę. W końcu sprawę swojego zwolnienia zamierzał zaskarżyć odwołany dyrektor KOSiRu Jan Sienkiewicz. Rok do wyborów samorządowych, a temperatura wzrasta... Chciałbym przypomnieć wszystkim władzom samorządowym, że sesje rad gmin odbywać się mogą z udziałem mieszkańców, którzy mają święte prawo obserwować pracę swoich radnych i swojej Rady. Obowiązkiem urzędów gmin jest publikowanie w Biuletynach Informacji Publicznej zaproszeń na sesje gminne. Wypadałoby publikować je ze stosownym wyprzedzeniem. Radni gminni otrzymują zawiadomienia o sesji na minimum 7 dni przed obradami, więc logiczne (chyba) jest to, że takie zawiadomienie powinno się ukazać na stronie gminy również na 7 dni przed sesją. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Przynajmniej w niektórych przypadkach niektórych gmin (nie będę wymieniał których - może sami się zreflektują, że postępują niestosownie). Zdarza się, że zawiadomienie o sesji ukazuje się na BIPie w dniu sesji albo dzień przed sesją w godzinach popołudniowych. W takim przypadku trudno sobie zaplanować w ostatniej chwili udział w takiej sesji. Jakie są powody takiego działania? Przychodzą mi do głowy trzy: 1. niechlujstwo i zapominalstwo urzędników, 2. celowe działanie w celu ograniczenia lub wyeliminowania udziału mieszkańców w sesji, 3. celowe działanie w celu ograniczenia lub wyeliminowania udziału dziennikarzy w sesji. Następnym razem opublikuję dane niedbałych lub zapominalskich urzędników z imienia i nazwiska... Pozdrawiam i liczę na poprawę... Kolejny numer Kuriera za dwa tygodnie - 10 grudnia, a już 17 grudnia numer świąteczny... Zapraszam do lektury! Michał Zaczyk, redaktor naczelny

W krzywym zwierciadle wierciadle Oddaj tę piłkę, bo Cię ugryzę w rękę!

W Krzywym Zwierciadle w tym tygodniu obrazek meczu piłkarek ręcznych Polonii Kępno. Jeśli komukolwiek do śmiechu nie będzie - z góry nie przepraszamy :). Przedstawione dopiski w chmurkach nie mają żadnego związku z rzeczywistością :).

26/11/2013

Sesja poświęcona Kierzenku KĘPNO: RADNI O FUNDUSZU SOŁECKIM DLA KIERZENKA

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie poświęcono wnioskowi o przyznanie środków z funduszu sołeckiego miejscowości Kierzenko. Sesję Miejską poprzedziła także debata przedsesyjna, podczas której również dyskutowano problem Kierzenka. Sprawa dotyczy spóźnionego wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na kwotę 7 tys. zł, który należy złożyć w gminie do końca września. - Wpłynął on niestety 1 października i z mocy ustawy został złożony po terminie - tłumaczył podczas obrad radca prawny Grzegorz Marciniak. - Projekt uchwały, który został Państwu przedłożony odrzucający wniosek wsi Kierzenko jest zgodny z ustawa o funduszu sołeckim. Ustawa praktycznie rzecz biorąc, jakkolwiek daje Radzie kontrolę nad rozstrzygnięciami burmistrza, to jednak nie upoważnia Rady Miejskiej do przywracania

terminu złożenia tego wniosku i nie zawiera osobnego upoważnienia do rozstrzygnięcia innego niż wynika to z ustawy o funduszu sołeckim - dodał Marciniak. Z projektem uchwały burmistrz Anieli Kempy nie zgadzał się Przewodniczący Krzysztof Dąbrowski, na którego wniosek wprowadzono nową uchwałę w sprawie Kierzenka. - Odrzucenie wniosku przez burmistrza z powodu jednodniowej zwłoki uznać należy za nieuzasadnione, albowiem restryktywne traktowanie daty wpływu, jako przesądzające o odrzuceniu wniosku jest sprzeczne z celem, jaki przyświeca tworzeniu funduszu sołeckiego, a przez to uszczupla się środki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa - mówił Dąbrowski. Radca prawny zwrócił uwagę, iż projekty uchwał z pewnością przeanalizuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

- Dotychczasowa linia orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych właśnie idzie w tym kierunki, że nie przywraca się tego terminu, a ten termin 30 września jest terminem

te pieniądze, mimo spóźnienia przekazać. Ostatecznie radni podczas głosowania odrzucili uchwałę burmistrz ośmioma głosami, czterech radnych było za a siedmiu radnych się

ostatecznym i złożenie wniosku 1 października musi skutkować jego odrzuceniem - argumentował Marciniak. Dyskusja nad projektami uchwał miała dość nieoczekiwany charakter, zastanawiano się, co zrobić, aby Kierzenku

wstrzymało. Kontruchwałę, mówiącą o przyjęciu wniosku złożonego przez sołtys Kierzenka przyjęto większością głosów, dziesięciu radnych było za, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. (icz)

Smaczne świąteczne wypieki KĘPNO: UNIWERSYTET ZACHĘCA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego organizuje konkurs „Najsmaczniejszy Świąteczny wypiek”.

Udział w nim może wziąć każdy student KUTW. Swój udział można zgłaszać w biurze UTWPK przy ul.Dąbrowskiego 3 oraz pod numerem telefonu 784 621 885. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród odbędzie się podczas świątecznego spotkania 13 grudnia. Podczas imprezy otwarta zostanie też świąteczna wystawa prac studentów UTW, odbędzie się wspólna degustacja wypieków i kolędowanie.

reklama

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Odznaczenia dla policjantów KĘPNO: MEDALE I ODZNACZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Komendant Powiatowy Policji w Kępnie wręczył policjantom medale przyznane przez Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych. Medale przyznano z okazji Święta Niepodległości. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został przez Prezydenta RP nadkom. Zbigniew Kluczyński, który w policji pracuje od 30 lat. Natomiast Brązowym Medalem

Zasłużony Policjant odznaczono kom. Roberta Ignasiaka. Wyróżnionym policjantom medale wręczyli komendant, insp. Krzysztof Zimny oraz zastępca komendanta, mł. insp. Ireneusz Krysiak. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę został przez Prezydenta RP odznaczony także komendant - insp. Krzysztof Zimny. Wszystkim wyróżnionym policjantom gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych.

informacje

3

RZETNIA

Dzień Pracownika Socjalnego

Obchodzono uroczyście Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. W Domu Pomocy Społecznej w Rzetni spotkali się wszyscy pracownicy służb społecznych z terenu powiatu kępińskiego. W spotkaniu wzięli więc udział kierownicy i pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. To święto to okazja do zauważenia i docenienia wszystkich osób pracujących w obszarze pomocy społecznej. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz podziękował pracownikom za zaangażowanie i ofiarność w pracy oraz pogratulował wytrwałości i efektywności w realizacji trudnych zadań z obszaru pomocy społecznej. Dzień Pracownika So-

Balony wzbiły się nad miasto KĘPNO: KOLEJNE ZAWODY BALONOWE ZA NAMI

XV w Kępnie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Balonowe. Udział w nich wzięło 16 ekip z aeroklubów całego kraju. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły rozegrać wszystkie zaplanowane przez sędziów konkurencje. A przypomnijmy w tym roku zawodników oceniała komisja sędziowska w składzie: Ryszard Kurowski - kierownik sportowy, Piotr Wasilewski - sędzia punktowy, Andrzej Wojtyniak - meteo, Robert Helak - sędzia zawodów, Ireneusz Cieślak - patronat sędziowski. W klasyfikacji ogólnej w dziewięciu rozegranych konkurencjach wysoką klasę potwierdził Włodzimierz Polewicz z Aeroklubu Gdańskiego, drugą reklama

lokatę zdobyła Beata Choma z Aeroklubu Poznańskiego, zaś trzecie miejsce wywalczył Damian Leszczuk z Klubu Sportów Balonowych we Wrocławiu. Z rąk burmistrz Anieli Kempa zaszczytny Puchar

odebrał Damian Leszczuk z Klubu Sportów Balonowych we Wrocławiu, który w tej klasyfikacji okazał się niepokonany. Memoriał Gwidona Frąckowskiego zdobył Arkadiusz Iwański z Aeroklubu Włocławskiego zaś Memoriał Lecha Gorzendowskiego wywalczył Włodzimierz Polewicz z Aeroklubu Gdańskie-

59

go. Wszyscy piloci biorący udział w zawodach otrzymali pamiątkowe upominki, które wręczył Zdzisław Zakrzewski, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Kępno. Inicjatorem i organizatorem kępińskich zawodów balonowych jest Krzysztof Humelt, pilot balonowy i były członek kadry narodowej. W organizację zaangażował się również Klub Sportów Balonowych we Wrocławiu i Kępiński Ośrodek Kultury. (jk)

cjalnego był także okazją do życzeń i podziękowań. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz wraz z dyrektorem PCPR Zuzanną Czworowską oraz dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzetni Małgorzatą Wiśniewską dziękowali wszystkim pracownikom za ich ciężką pracę na rzecz drugiego człowieka. - Podczas dzisiejszego święta dało się zauważyć, że w większości pracownicy socjalni to kobiety. Przyznam szczerze, że jest to troszkę taka rzecz niepokojąca. Trzeba nad tym pracować, żeby mężczyźni pojawiali się w takim Domu Pomocy Społecznej, bo nie ukrywajmy, że trzeba też czasami użyć takiej siły fizycznej aby pomóc pensjonariuszowi - powiedział starosta Mazurkiewicz. Pewnie jest to rola dyrektora, żeby tą strukturę zmieniać ale też rola powiatu, żeby godnie wynagradzać, żeby mężczyźni chcieli tutaj przychodzić. Uroczystość zakończył wspaniały występ pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz wspólny poczęstunek przy kawie a także dyskusja o zawodzie pracownika socjalnego. (jk)


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY LISTY DO REDAKCJI

Wielki pożar 33 lata temu

W wielu relacjach z miejsca zdarzenia reporterzy telewizyjni powołują się na wypowiedzi strażaków, że takiego zdarzenia nie było w Wielkopolsce. To jest prawdą o ile uważamy, że Wielkopolska jest od roku 1999. Podobny wybuch był dnia 29.10.1980 roku o godz. 23.59 w miejscowości Chojęcin, gmina Bralin w Powiecie Kępińskim. Rozerwało gazociąg wysokiego ciśnienia 500 mm relacji Odolanów - Szopienice na Śląsku o podobnym ciśnieniu albo wyższym ponieważ było to w nocy i specjaliści określili, że mogło to być nawet 60 atm. Myśmy mieli szczęście, że obyło się bez ofiar śmiertelnych, ponieważ nitka gazociągu przebiegała 80 m od zabudowań tej wsi. Przyczyna awarii była podobna tylko kilka miesięcy po zdarzeniu. Natomiast zapalenie spowodowały dwie linie energetyczne przebiegające nad miejscem rozerwania gazociągu i ich zwarcie spowodowało zapalenie. Akcja gaśnicza trwała wtedy zaledwie 3,5 godziny mimo, że też nie mieliśmy doświadczenia w zakresie likwidacji skutków takich wybuchów. Odległości pomiędzy wybuchem, a zaworami odcinającymi też przekraczały 15 km. Nie będę opisywał szczegółów akcji ratowniczo-gaśniczej, w której jako młody oficer byłem najpierw kierującym, a potem szefem sztabu. Kierował działaniami wtedy dziś bryg. w st. spocz. Zbigniew Wyszyński ówczesny Kierownik Służby Operacyjnej KWSP w Kaliszu. Dodam tylko, że łuna w nocy była widziana z odległości ponad 50 km co ustaliliśmy na podstawie jednostek straży, które przyjechały do zdarzenia bez wezwania, a było ich 63 w tym kilka zawodowych z poza terenu byłego województwa kaliskiego. Wtedy nie było takiej techniki jak dzisiaj i nie było powiatów ponieważ Polska była gminna i dalej województwo, a poradziliśmy sobie szybko mimo, że mieszkańcom wydawało się, że długo gasiliśmy. Piszę dlatego, że żyje i jest na emeryturze wielu strażaków, którzy brali udział w tamtej akcji i jak słyszą, że to pierwsze tego typu zdarzenie w Wielkopolsce to się denerwują, bo to też była Wielkopolska tylko podzielona na 5 województw. Jestem w posiadaniu własnego opracowania z tamtych czasów, które zawiera więcej szczegółów, a relacje mieszkańców są takie same na temat zjawiska (potężny ryk w czasie spalania gazu jakby leciały samoloty odrzutowe). Z poważaniem Eugeniusz Grzesiak - st. bryg. w st. spoczynku, b. Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Kępnie

kolejne wydania kuriera: 10 i 17 grudnia reklama

26/11/2013

Kępińscy strażacy w Jankowie JANKÓW PRZYGODZKI: Z OGNIEM WALCZYŁY NASZE JEDNOSTKI PSP I OSP

Strażacy z Powiatu Kępińskiego brali udział w akcji gaszenia pożaru w Jankowie Przygodzkim.

W akcji gaszenia pożaru po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim brali udział strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Trzcinicy i Rychtala. W sumie w akcji wzięło 13 strażaków. Jako pierwsza do pożaru został zadysponowana cysterna z Państwowej Straży Pożarnej, następnie wyruszyły po wezwaniu kolejne jednostki. - Oprócz cysterny w akcji z PSP i OSP wzięły udział samochody ciężkie GCBA - mówił komendant PSP w Kępnie mł. bryg. Wojciech Grabarek. Nasi strażacy podczas akcji

mieli przydzielone zadania. - Naszym jednostkom przydzielono wiele zadań. Między innymi strażacy gasili zapalone już budynki oraz zabezpieczali przed pożarem inne, dostarczali cysterna wodę i stanowili zabezpieczenie w odwodzie kontynuował komendant. Jednym z zadań była ochrona budynku, która tylko z pozoru mogła wydawać się mniej groźna. W jednym momencie strażacy zostali wycofani z tego rejonu, gdy zaistniała groźba kolejnego wybuchu. Pozostanie w tym miejscu stało się bardzo niebezpieczne. - Taka akcja jest szalenie trudna i niebezpieczna, więc doświadczenie z takimi pożarami jest niewielkie i trudno prowadzić działania standardowe. Strażacy, którzy uczestniczyli w akcji czuli presję wyjątkowości tej sytuacji i odczuli to

podczas niebezpiecznej i mało przewidywalnej akcji - dodaje Grabarek.

pożary, w Chojęcinie do linii zabudowy było kilkadziesiąt metrów, ale 30 lat temu stra-

Podobny wybuch gazu miał miejsce 29 października1980 roku w Chojęcinie w tej akcji prym wiedli kępińscy strażacy. Trudno porównywać oba

żacy działali w innych realiach i mieli do dyspozycji inny sprzęt. Pożar ugaszono w 3,5 godziny. (icz)

Kolejny etap budowy ukończony TRZCINICA: BUDOWA PRZEDSZKOLA TRWA

22 listopada odbył się odbiór kolejnego etapu budowy przedszkola w Trzcinicy, który za kwotę 561246,68 złotych obejmował: częściową niwelację terenu, wykonanie wentylacji wraz z odzyskiem ciepła, stolarkę wewnętrzną, ścianki systemowe, kanalizację sanitarną, instalację cieplną wody, instalację gazową wraz ze zbiornikiem zewnętrznym oraz oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie terenu.

Do dnia dzisiejszego łączna wartość poniesionych wydatków na budowę przedszkola wyniosła 1734074,62 złotych. Równolegle rozpoczęły się prace wykończeniowe polegające na wykonaniu izolacji zewnętrznych budynku wraz z otynkowaniem oraz wszystkie pozostałe prace wewnętrzne wykończeniowe z terminem realizacji do końca czerwca 2014 roku. Wiosną 2014 roku zostanie ogłoszony ostatni przetarg na

wyposażenie kuchni i wszystkich pomieszczeń a także zagospodarowanie terenu i wykonanie placów zabaw. Ten etap planowany jest do wykonania do końca lipca 2014 roku, tak aby całość prac organizacyjnych umożliwiła rozpoczęcie nowego roku szkolnego w nowym obiekcie. Wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace nad dokumentacją projektową nowego obiektu przedszkola w Laskach. Zostały już na ten cel

zabezpieczone środki w przygotowanym projekcie budżetu na rok 2014. Dużą pomocą w tych zamierzeniach jest realizowany projekt „Przedszkole marzeń”, który ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansuje w ciągu dwóch najbliższych lat zajęcia i wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych o wartości 555 433,40 zł. (red)


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

OSP z nowym samochodem GOLA: JEDNOSTKA OTRZYMAŁA NOWE AUTO

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy lekki typu kontener – Ford Transit. Główną pomoc jednostka otrzymała z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Gminę Bralin oraz OSP Gola. Dofinansowanie na zakup samochodu wyniosło 115 tys. zł, resztę wydatków w kwocie 28780 zł w formie dotacji jednostka otrzymała od gminy Bralin. Obecnie jednostka użytkowała samochód pożarniczy Żuk GLBM. Samochód ten liczy ponad 30 lat. Biorąc pod uwagę, iż jednostka znajduje się

przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków i innych

zdarzeń, zakup samochodu stał się tym bardziej uzasadniony. 9 listopada nastąpiło zakończenie realizacji całego zamówienia. W sumie zakupionych

zostało 21 sztuk lekkich samochodów na całe województwo wielkopolskie. Gmina Bralin zagwarantowała

w ramach dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 20% wkładu własnego.

Całościowy koszt zakupu wyniósł 143 900,00 zł. - Starania, jakie czyniliśmy na rzecz pozyskania nowego samochodu dla jednostki, trwały już od poprzedniego roku i są etapem systematycznego doposażenia jednostek w naszej gminie w specjalistyczny sprzęt pożarniczo-ratunkowy - mówił wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. W odbiorze samochodu uczestniczyli: Marek Fras - Prezes Zarządu Gminnego OSP, Eugeniusz Grodzki - Prezes OSP Gola, Daniel Kłodnicki - Naczelnik OSP Gola, Roman Dębski Komendant Gminny OSP oraz Dawid Kosakiewicz - pracownik urzędu gminy. (br)

Radna walczy z wysypiskiem MYJOMICE/OSTRÓWIEC: PROBLEM Z NIELEGALNYM SKŁADOWISKIEM ŚMIECI

W Myjomicach powstało dzikie wysypisko śmieci. - Z dzikim wysypiskiem śmieci walczymy już od dłuższego czasu - mówiła radna Krystyna Możdżanowska. Problem nie zniknął nawet po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej, śmieci wszelkiego rodzaju są wywożone do dołu po byłej żwirowni usytuowanej za miejscowym boiskiem. Co najciekawsze teren należy do gminy, co oznacza, że jest to gminne wysypisko. Radna kolejny już raz zgłosiła reklama

problem, tym razem na forum Rady Miejskiej. - Ja mam pytanie dotyczące nowego wysypiska śmieci, które znajduje się w Myjomicach przy żwirowni. Problem już wcześniej zgłaszałam, dostarczyłam zdjęcia. Czy już wiadomo, kto ma to sprzątnąć? Na pytanie odpowiedział wiceburmistrz Andrzej Tyra. - Koszty likwidacji tego wysypiska są znaczne. Nie wystarczy zepchnąć to i zasypać. Tego już nie wolno robić, to trzeba wszystko załadować i wywieźć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W wydatkach

bieżących w przyszłym roku, myślę, że wygospodarujemy takie kwoty, które by spowodowały usunięcie tych śmieci

- obiecywał Tyra. Zimą problem przysłoni śnieg na wiosnę znów powróci. (icz)

informacje

5

KRONIKA POLICYJNA

Karetką do rowu

24 listopada na drodze krajowej nr 8 w Słupi pod Bralinem karetka pogotowia wpadła do rowu. Wiozła pacjenta do jednego z wrocławskich szpitali. Do zdarzenia doszło około godziny 19.00. Kierowca karetki nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, najechał na wysepkę, a następnie wpadł do rowu i dachował. Wiózł z sobą pacjenta do przeszczepu nerki, który miał się odbyć we Wrocławiu. Natychmiast podstawiona została druga karetka, która pacjenta przetransportowała dalej. Kierowca nie doznał poważnych obrażeń ciała. Wiadomo też, że był trzeźwy. 20 listopada w Baranowie doszło do potrącenia pieszego. 64-letni mieszkaniec gm. Baranów, który został potrącony miał w wydychanym powietrzu około 2 promili alkoholu. Tuż po godz. 17.00 oficer dyżurny KPP w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Baranowie.29 -letni mieszkaniec gminy Baranów, który kierował renault w wyniku nieprawidłowego wymijania najechał na pieszego – 64-latka z gm. Baranów. 64-latek został wzięty do szpitala, jednak nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Kierowca renault był trzeźwy, ale pieszy miał w wydychanym powietrzu około 2 promili alkoholu. 21 listopada w Słupi pod Kępnem doszło do kolizji drogowej. Kierowca jechał zbyt szybko. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Kwadrans po północy, 21 listopada br. oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został poinformowany o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem. 48-letni pleszewianin, kierujący renault, nie dostosował prędkości do warunków jazdy i uderzył w przydrożne barierki. Był trzeźwy. Został ukarany mandatem karnym. 18 listopada w Kępnie, na ul. Przemysłowej, doszło do kolizji drogowej. W wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu zderzeniu uległy dwa auta. Około godziny 16.30 oficer dyżurny KPP w Kępnie został powiadomiony o kolizji drogowej na ul. Przemysłowej. 42-letni mieszkaniec gm. Kępno, który kierował volkswagenem, wymusił pierwszeństwo przejazdu i w ten sposób doprowadził do zderzenia z renault, za kierownicą którego siedział 55-letni mieszkaniec gm. Kępno. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem karnym.


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY TRĘBACZÓW

Gmina ma nowych radnych

Aldona Lorek i Grzegorz Gandecki zostali wybrani nowymi radnymi Rady Gminy Perzów. Wybory uzupełniające odbyły się w niedzielę w Trębaczowie. Frekwencja była niska i wyniosła zaledwie 21%. Aldona Lorek z Komitetu Wyborczego Bożeny Henczycy uzyskała 97 głosów, Grzegorz Gandecki z Komitetu Wyborców Społeczności Trębaczowa dostał 73 głosy. Mandatu nie otrzymali Andrzej Paluszek (KWW Bożeny Henczycy - 69 głosów) i Krzysztof Hodyjas (KWW Społeczności Trębaczowa - 33 głosy). Nowi radni zajmą miejsce zmarłej Bożeny Piekarskiej i Tomasza Kruszelnickiego, który zrezygnowal z mandatu radnego. (red) KĘPNO

Kradł i fałszował podpisy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zajmujący się zwalczaniem przestępczości kryminalnej otrzymali informacje o kradzieży sprzętu i materiałów budowlanych z terenu budowy drogi ekspresowej S8. Ich działania zakończyły się sukcesem. W trakcie od razu podjętych czynności, policjanci odzyskali skradzione mienie a zatrzymany w sprawie 33-latek usłyszał już zarzuty. - Kradzieże są jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw, na terenie powiatu kępińskiego. Dlatego też sprawy z tego zakresu traktowane są przez policję priorytetowo. Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Kępnie otrzymywali już sygnały i informacje o kradzieży elementów budowlanych z terenu budowy drogi ekspresowej przebiegającej przez powiat kępiński. Jedna z nich dotyczyła elementów budowlanych, wśród których znalazły się rozpory śrubowe, pręty zbrojeniowe różnej średnicy czy też przystawki do specjalnych wideł służących do demontażu. Policjanci sprawę potraktowali bardzo poważnie i od razu dążyli do odszukania i ukarania sprawcy - powiedziała st. post. Anna Lubojańska oficer prasowy KPP w Kępnie. W minionych dniach ustalili winnego tych kradzieży. 13 listopada br. postawili zarzuty 33-latkowi z gm. Pajęczno. Mężczyzna ten był jednym z pracowników zatrudnionych na terenie budowy drogi ekspresowej. Wartość skradzionych przez niego przedmiotów sięgnęła niemal 5000 zł. Do zarzutu kradzieży, policjanci dołączyli także zarzut fałszowania podpisu, gdyż 33-latek skradzione przedmioty sprzedawał w punkcie skupu złomu podając fałszywe dane osobowe. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. (dete)

26/11/2013

VII Turniej Tańca Towarzyskiego KĘPNO: ROZTAŃCZONA JESIEŃ W HALI KOSIRU

150 par tanecznych z klubów z całego kraju rywalizowało w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Barwy Jesieni”, który odbył się w hali KOSiR. Organiatorem zawodów był Kępiński Ośrodek Kultury oraz Studio Tańca „Retro”. Taneczne widowisko odbywało się w trzech blokach. Jego zwieńczeniem była taneczna gala. Do rywalizacji stanęli tancerze z ponad czterdziestu klubów tanecznych, między innymi z: Poznania, Warszawy, Częstochowy, Wrocławia, Kalisza, Opola. Kępno i powiat kępiński reprezentowali tancerze ze Studia Tańca „Retro” działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury oraz z Baranowskiego Studio Tańca. Wyjątkowo licznie dopisała kępińska publiczność, która podziwiać mogła tańczące pary. A było na co popatrzeć. Tancerze zachwycali każdym ruchem, gestem i barwnymi strojami. Ogromne skupienie towarzyszyło uczestnikom zmagań bez względu na wiek i dotychczasowe dokonania na parkiecie. Wszystko to oceniało jury. które nie miało łatwego zadania. - Bardzo wysoki i bardzo wyrównany poziom. Ten turniej z roku na rok ma coraz większą obsadę no i jakość tych par,

dlatego, że są coraz wyższe klasy. Pogratulować należy organizatorom, że taki turniej się odbywa i muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepiej zorganizowanych, większych turniejów

necznej mapie Polski. Najlepsi otrzymali z rąk senator An-

go Rady Miejskiej Krzysztofa Dąbrowskiego dyplomy oraz

dżeliki Możdżanowskiej, burmistrz Anieli Kempy, wiceburmistrza Andrzeja Tyry oraz przewodniczące-

pamiątkowe puchary. Wśród laureatów nie zabrakło tancerzy z Kępna i powiatu kępińskiego. (jk)

w okręgu wielkopolskim - mówił sędzia główny zawodów Grzegorz Kałmuczak, prezes Wielkopolskiego Okręgu Tanecznego. Podczas turnieju pary walczyły o cenne punkty i wysokie miejsca na podium ale również o nadanie wyższej klasy tanecznej. Sportowa rywalizacja i ogromna radość z wyników dowiodły, że kępiński turniej stanowi ważny punkt na ta-

reklama

reklama w kurierze? 62 58 315 50


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

reklama 7

reklama w kurierze? 62 58 315 50 PIĄTEK 29 LISTOPADA Piątek 05:55 Info poranek 07:45 Zus dla Ciebie 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 08:55 Ojciec Mateusz (79) – polski serial kryminalny 09:55 Mój przyjaciel krokodyl – film dok. 11:00 Świat się kręci – magazyn 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 12:30 Przepis dnia – magazyn 12:45 Zaklinaczka słoni – film dokumentalny 13:50 Jaka to melodia? 14:50 Spokojnie, to tylko ekonomia! 15:00 Wiadomości 15:15 Klan (2506) 15:40 L Skoki narciarskie PŚ w Kuusamo polecamy Gs.3 16:55 Teleexpress 17:05 L Skoki narciarskie PŚ w Kuusamo polecamy Gs.3 17:55 Kabaretowe hity Jedynki 18:30 Świat się kręci – magazyn 19:15 Przepis dnia – magazyn 19:30 Wiadomości 20:10 Kroniki maratonów świata 20:30 Maria z Nazaretu (2) 21:35 Zaginiony świat: Park Ju3 rajski – film USA 1997 (s.7) Reż. Steven Spielberg, wyk. Jeff Goldblum, Julianne Moore. (135 min) 23:50 Wszyscy kochają Mandy 3 Lane – horror USA 2006 Z Reż. Jonathan Levine, wyk. Amber Heard. (100 min) 01:30 Świat się kręci – magazyn 02:15 Magazyn filmowy 02:45 Człowiek w ogniu 4 – thriller ang.-amer. 2004 polecamy Gs.3 Reż. Tony Scott, wyk. Denzel Washington. (145 min) 05:10 Zakończenie programu

29 listopada 2013 Piątek

05:55 Faceci do wzięcia 06:30 Lokatorzy 07:05 M jak miłość (391) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:25 Biegi narciarskie: Inauguracja PŚ 10:35 Barwy szczęścia (1017) – polski serial obyczajowy 11:05 Biegi narciarskie: Inauguracja Pucharu Świata 11:15 Na dobre i na złe (186) – polski serial obyczajowy 12:15 L Biegi narciarskie PŚ w Kuusamo polecamy Gs.3 14:25 Kabaretowa Noc ListopaO dowa – program rozrywkowy 15:05 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:20 U Pana Boga w ogródku – polski serial komediowy 17:15 Szkoła życia – polski serial fabularno-dokumentalny 17:55 Dzięki Bogu już weekend 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:25 Barwy szczęścia (1017) – polski serial obyczajowy 20:00 Boscy w sieci 20:05 Barwy szczęścia (1018) – polski serial obyczajowy 20:45 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:50 Dzięki Bogu już weekend 23:05 Tylko dla dorosłych 23:20 Piąty stadion 23:25 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (13) – serial USA 00:20 Jaś Fasola: Nadciąga 3 totalny kataklizm – komedia amer.-ang. 1997 Reż. Mel Smith, wyk. Rowan Atkinson, Pamela Reed. 01:55 Nowa (7) 02:50 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (13) 03:40 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:15 Świat według Kiepskich 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Nasz nowy dom – reality show 13:00 Stop! Drogówka – magazyn 14:00 Pierwsza miłość (1790) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1791) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Maska Zorro (The Mask 3 of Zorro) – amer.-niem. film przygodowy 1998 (s.7) Reż. Martin Campbell, wyk. Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine ZetaJones. (165 min) 22:55 Czarna śmierć – horror 3 angielsko-niemiecki 2010 Reż. Christopher Smith, wyk. Sean Bean, Eddie Redmayne, Carice van Houten. (130 min) 01:05 8 milimetrów II (8 MM 2) 2 – dramat węg.-amer. 2005 Reż. J.S. Cardone, wyk. Johnathon Schaech, Lori Heuring. (145 min) 03:30 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

29 listopada 2013 05:05 Uwaga! – magazyn 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1831) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:35 Powerboating: Motorowodne Grand Prix w Abu Dhabi (2) 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Listy do M. – polska 3 komedia romantyczna 2011 polecamy Gs.3 Reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska-Żurawska, Tomasz Karolak. (155 min) 22:35 Van Helsing – horror ame3 rykańsko-czeski 2004 Reż. Stephen Sommers, wyk. Hugh Jackman, Kate Beckinsale. (155 min) 01:10 Kuba Wojewódzki 02:10 Powerboating: Motorowodne Grand Prix w Abu Dhabi 02:15 Uwaga! – magazyn 02:30 Arkana magii 03:50 Rozmowy w toku 04:45 Zakończenie programu

05:35 We dwoje 06 (9) 07:20 Sąd rodzi serial fab.-dok. 08: Anna Maria Wesołow serial fab.-dok. 09: (3) – serial obyczajo Ostry dyżur (20) – s USA 11:20 Mango 12:55 Sąd rodzinny fab.-dok. 13:55 Sę Wesołowska – polsk 14:55 Bananowy d mediowy USA 15:5 (14) – hiszpański se 17:05 Przepis na ży serial obyczajowy 1 (4) – serial obyczajo Bananowy doktor – wy USA 20:00 8 sensacyjna USA 198 niel, wyk. James Be Kraj pod ostrzałem USA 1985 00:25 M – serial kryminalny Ścieżka zagłady – fi 03:20 Arkana magi

TT

06:00 Sędzia Anna M 06:55 Blisko ludzi 07 białym 07:55 Rozmo Uwaga! po „Uwadze” magazynowe 10:30 11:30 Sędzia Anna M 12:35 Usterka – seri Blisko ludzi 13:45 Ro 14:40 Sąd rodzinny 15:40 Czarno na bia toteka – polski serial Blisko ludzi 17:45 Ex gaci też płaczą 19:10 Express 20:00 Ostre wesela 21:45 Expres łem zeszłej nocy? 22 23:00 Amsterdam n Sekrety striptizerek Z wi Austriacy 01:00 O


8 kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

SOBOTA Sobota 30 LISTOPADA30 listopada 2013 Sobota 07:15 Las bliżej nas 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Naszaarmia.pl 08:30 Magazyn Ligi Mistrzów 08:55 Dora poznaje świat 09:30 Pingwiny z Madagaskaru 09:55 iCarly 10:35 Jak to działa?: Bakterie 11:05 Kabaretowe hity Jedynki 11:35 Nie ma jak Polska 12:05 Magazyn filmowy 12:35 Blondynka (26) 13:30 Enklawy dzikiej przyrody 14:05 Okrasa łamie przepisy 14:45 Biały Kieł – film 3 przygodowy USA 1991 polecamy Gs.9 Reż. Randal Kleiser, wyk. Klaus Maria Brandauer. 16:40 L Skoki narciarskie PŚ w Kuusamo polecamy Gs.3 17:55 Teleexpress 18:05 L Skoki narciarskie PŚ w Kuusamo polecamy Gs.3 19:10 Smerfy – serial animowany 19:30 Wiadomości 20:05 Gol – magazyn ekstraklasy 20:25 Człowiek w ogniu 4 – thriller ang.-amer. 2004 polecamy Gs.3 Reż. Tony Scott, wyk. Denzel Washington. (160 min) 23:00 Żywe trupy (13) Z 23:50 Non-stop kolor – polski 3 film obyczajowy 2007 Reż. Maria Sadowska, wyk. Anita Jancia. (45 min) 00:35 Pajęczarki 3 – komedia polska 1993 Reż. Barbara Sass-Zdort, wyk. Adrianna Biedrzyńska. 02:35 Jestem – dramat pol. 2005 4 Reż. Dorota Kędzierzawska, wyk. Piotr Jagielski. (100 min) 04:15 Piękniejsza Polska 04:40 Zakończenie programu

05:55 Tygrysy Europy – polski serial komediowy 07:00 M jak miłość (1019) 08:00 Pytanie na śniadanie 09:50 L Biegi narciarskie: Puchar Świata w Kuusamo polecamy Gs. 3 11:35 Barwy szczęścia (1014–1016) – polski serial obyczajowy 13:15 Superzaradni – magazyn 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:40 Boscy w sieci 15:45 Słowo na niedzielę 15:55 Czas honoru (78) – polski serial obyczajowy 16:55 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion – teleturniej 20:05 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 22:20 Niezniszczalny (Unbreaka3 ble) – thriller USA 2000 Reż. M. Night Shyamalan, wyk. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright. (120 min) polecamy Gs.9 00:20 Grubson and Live Band O – koncert 01:55 Pod przysięgą 3 (Under Oath) – film sensacyjny USA 1997 Reż. Dave Payne, wyk. Eddie Velez, Jack Scalia, Abraham Benrubi, Ken Enomoto. (95 min) 03:30 Bo oszalałem dla niej 3 – komedia polska 1980 Reż. Sylwester Chęciński, wyk. Zdzisław Wardejn, Gabriela Kownacka. (100 min) 05:10 Zakończenie programu

30 listopada 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Jeźdźcy smoków 08:20 Dzwoneczek – film animowany 09:55 Ewa gotuje 10:30 Scooby Doo i duch czarownicy – film anim. 11:55 Tylko Muzyka. Must O be the Music 13:55 To nie koniec świata! (12) – polski serial obyczajowy 14:55 2XL (13) – polski serial obyczajowy 15:55 Maska Zorro – amerykań3 sko-niemiecki film przygodowy 1998 (s.7) Reż. Martin Campbell, wyk. Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones. (175 min) 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Kevin sam w Nowym 3 Jorku (Home Alone 2: Lost in New York) – komedia USA 1992 polecamy Gs.9 Reż. Chris Columbus, wyk. Macaulay Culkin. (145 min) 22:25 Ja, szpieg (I Spy) – film 1 sensacyjny USA 2002 Reż. Betty Thomas, wyk. Eddie Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen. (135 min) 00:40 Belfer: Przegrana nie 2 wchodzi w grę (The Substitute: Failure Is Not an Option) – film sensacyjny USA 2001 Reż. Robert Radler, wyk. Treat Williams, Bill Nunn, Patrick Kilpatrick. (115 min) 02:35 Dziewczyny z fortuną – teleturniej 03:35 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

Niedziela 2013 NIEDZIEL A 1 GRUDNIA 1 grudnia Niedziela 05:40 Moda na sukces (5893 i 5894) 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza św. 08:00 Tydzień 08:25 Domisie 08:55 Ziarno 09:30 Maria z Nazaretu (2) 10:30 Zwykła/ niezwykła rodzinka (10) 11:15 Biegajmy razem 11:35 Świat się kręci – The Best Of – magazyn 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański – transmisja 12:10 Między ziemią a niebem 14:10 Afryka – ang. serial dok. 15:15 Cziłała z Beverly Hills 3 (Beverly Hills Chihuahua) – komedia USA 2008 Reż. Raja Gosnell, wyk. Piper Perabo. (105 min) 17:00 Teleexpress 17:30 Klara i Franciszek (1/4) – wł. serial biograficzny 2007 polecamy Gs.13 18:25 Jaka to melodia? 19:00 Mikołajek 19:15 Świnka Peppa 19:30 Wiadomości 20:05 Atlantycki sprint – Transat Jacques Vabre 20:25 Anna German (1/10) – ros.-ukr.-pol.-chorw. serial biograficzny polecamy Gs.13 21:30 Charlie St. Cloud – melo2 dramat amer.-kanad. 2010 Reż. Burr Steers, wyk. Zac Efron, Kim Basinger, Amanda Crew. (110 min) 23:20 Ojciec ludu (O Bem Ama3 do) – komedia braz. 2010 01:20 Homeland (13) – serial obyczajowy USA 02:15 Żywe trupy (13) – serial grozy USA Z 03:05 Świat się kręci – The Best Of – magazyn 03:25 Zakończenie programu

07:55 Barwy szczęścia (1017 i 1018) 08:55 Kultura, głupcze 09:40 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 10:15 L Biegi narciarskie: PŚ w Kuusamo polecamy Gs. 3 11:40 Makłowicz w podróży – magazyn 12:25 I kto tu kłamie – komedia 3 francuska 1988 Reż. Edouard Molinaro, wyk. Pierre Richard, Richard Bohringer, Emmanuelle Béart. (95 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 16:20 Na dobre i na złe (539) – polski serial obyczajowy 17:20 I kto to mówi? 18:00 Panorama 18:55 Dzięki Bogu już weekend – program rozrywkowy 20:05 Płocka Noc Kabaretowa O – program rozrywkowy 21:10 Krew z krwi (1/8) – polski serial sensacyjny 2012 polecamy Gs.13 22:15 I kto to mówi? 22:50 Kocham kino – magazyn 23:20 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 00:10 Druga szansa – film 2 fantasy USA 1998 Reż. Thom E. Eberhardt, wyk. Molly Ringwald, George Newbern, Melora Walters. (100 min) 01:50 Krew z krwi (1/8) – polski serial sensacyjny 2012 polecamy Gs.13 03:00 I kto tu kłamie – komedia 3 francuska 1988 Reż. Edouard Molinaro, wyk. Pierre Richard. (85 min) 04:25 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn reporterów 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Kobieta na krańcu świata: Królowa flamenco – Hiszpania – program Martyny Wojciechowskiej 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1828–1831) – polski serial obyczajowy 12:50 Ugotowani – reality show 13:50 Perfekcyjna pani domu – reality show 14:50 MasterChef – reality show 15:55 Przepis na życie (13) – polski serial obyczajowy 16:55 Bitwa o dom – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Mam talent O – program rozrywkowy 22:15 Ja cię kocham, a ty z 3 nim (Dan in Real Life) – komedia USA 2007 Reż. Peter Hedges, wyk. Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook. (125 min) Dan Burns samotnie wychowuje trzy córki. Ale choć jest autorem rubryki poradnikowej dla rodziców, sam raczej nie daje sobie rady z opanowaniem swoich pociech. Przyjmuje to z filozoficzną rezygnacją, podobnie jak fakt, że będzie samotny już do końca życia. A jednak podczas rodzinnego zjazdu poznaje „tę jedyną”... 00:20 Wirus – film s.f. USA 1999 2 Reż. John Bruno, wyk. Donald Sutherland, Jamie Lee Curtis, William Baldwin. (130 min) 02:30 Uwaga! – magazyn 02:45 Arkana magii 04:05 Zakończenie programu

1 grudnia 2013

07:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 08:20 Jeźdźcy smoków – serial dla dzieci USA 08:55 Scooby-Doo: Epoka pantozaura – film animowany USA 10:25 Dzwoneczek – film animowany USA 12:00 Fałszywa dwunastka 3 – komedia USA 2003 Reż. Shawn Levy, wyk. Steve Martin, Bonnie Hunt, Piper Perabo. (120 min) Kate i Tom doczekali się dwanaściorga pociech. W związku z nową pracą Toma przeprowadzają się do Chicago. Pewnego dnia Kate wyjeżdża do Nowego Jorku. Mężczyzna zostaje sam z dziećmi... 14:00 Kevin sam w Nowym 3 Jorku (Home Alone 2: Lost in New York) – komedia USA 1992 (s.11) Reż. Chris Columbus, wyk. Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern. (130 min) 16:10 Top chef – reality show 17:45 Nasz nowy dom – reality show 18:50 Wydarzenia 19:30 Państwo w państwie – program publicystyczny 20:00 Postrzyżyny, czyli jubileO usz Jerzego Kryszaka 22:00 To nie koniec świata! (13) – polski serial obyczajowy 23:00 Kości (7) – serial kryminalny USA 00:00 Belfer (The Substitute) 2 – film sensacyjny USA 1996 Reż. Robert Mandel, wyk. Tom Berenger, Ernie Hudson, Diane Venora. (145 min) 02:25 Magazyn sportowy 04:25 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn reporterów 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn 08:25 Akademia ogrodnika – magazyn 08:30 Dzień dobry TVN – magazyn 11:00 Co za tydzień – magazyn 11:25 Lekarze (13) 12:25 Prawo Agaty (13) – polski serial obyczajowy 13:25 Mam talent O – program rozrywkowy 15:40 Listy do M. – polska 3 komedia romantyczna 2011 polecamy Gs.3 Reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska-Żurawska, Tomasz Karolak. (140 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 MasterChef – reality show 21:00 Bokser – polski film 3 obyczajowy 2011 Reż. Tomasz Blachnicki, wyk. Anna Przybylska, Szymon Bobrowski, Krzysztof Kiersznowski. (120 min) Telewizyjna produkcja oparta na prawdziwej historii Przemysława Salety. 23:00 Bez przebaczenia (Unfor5 given) – western USA 1992 Reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman. (160 min) Dwóch starzejących się rewolwerowców i jeden żółtodziób mają pomścić okaleczoną prostytutkę. Dziewięć nominacji i cztery Oscary. 01:40 Uwaga! – magazyn 01:55 Arkana magii 03:15 Zakończenie programu

radiosud.pl

26/11/2013

PONIEDZIAŁEK 2 GRUDNIA Poniedziałek 2 grudnia Ponied 2013 05:40 MisjaNaszaarmia.pl Martyna 07:0005:55 Man05:30 go –Info telezakupy w poranek09:05 08:00Obcy Wiadomości Ameryce komediowy USA08:25 08:10– serial Polityka przy kawie 09:35 Człowiek –09:00 cel (8)Ojciec – serialMateusz Telezakupy sensacyjny USA 10:35 (80) – polski serialPrzyjaciele kryminalny – serial komediowy USA 12:20 Dr 09:55 Afryka: Sahara House (22) – serial obyczajowy USA 11:00 Świat się kręci – magazyn 13:25 8 Wiadomości K-9 – komedia sensa12:00 cyjna12:10 USA 1989, reż. Rod– magazyn Daniel, Agrobiznes wyk.12:30 JamesKlimaty Belushi,iMel Harris smaki – magazyn 15:30 Usta Wielkie usta – polski serial (1/4) 12:45 migracje komediowy – ang. 16:30 Przepis życie serial na dokumen(1/13) – polski serial obyczajowy talny polecamy Gs.17 2011 17:30 Bananowy doktor – se13:50 Jaka to melodia? rial komediowy USA 19:30 8 Ta 14:30 Moda na sukces (5895) podstępna miłość – komedia romantyczna USA – telenowela 1997, reż. CarlUSA Reiner, Wiadomości wyk.15:00 Bette Midler, Dennis Farina 15:15 Okrasa łamie przepisy 21:45 6 Striptiz – film sensacyjny – magazyn USA 1996, reż. Andrew Bergman, Drużyna (9) wyk.15:45 Demi Moore, BurtA Reynolds sensacyjny USA 00:10 8 – serial Nieuchwytny cel – film 16:40 USA Polska nonreż. stop – magazyn sensacyjny 1993, John TeleexpressVan Damme Woo,17:00 wyk. Jean-Claude 17:25 Jaka to melodia? (s.15) 02:10 Arkana magii 04:20 O – teleturniej Druga strona medalu 17:55 Klan (2507) 18:30 Świat się kręci – magazyn

06:00 Faceci do wzięcia – polski 05:30 Mega chichot 06:20 Benny 06:35 Coś dla Hillserial 06:50komediowy Tuż przed tragedią 07:50 Ciebie 07:05 M jak miłość (392) Największe z największych 08:55 Rusz głowąPytanie 09:55na Czysta chata 10:30 08:00 śniadanie 10:55 Galileo 11:55(1018) Frank i– polski dżungla Barwy szczęścia 13:00 serialSpadkobiercy obyczajowy14:00 Stop! Drogówka 15:00 Mindfreak iluzjo11:10 Na dobre i na złe–(187) nista CrissSuperzaradni Angel 16:00 Jaś Fasola 12:10 – magazyn 16:35 Mega chichot Cejrowski 17:05 8 12:45 Wojciech Rodem z policji III – dramat kana– boso przez świat dyjsko-amerykański 1999– polski 19:00 se13:20 Szkoła życia Galileo 20:00 6 Pająki – film s.f. rial fabularno-dokumentalny USA14:10 2007,Hollywoodzkie reż. Tibor Takács, wyk. marzenia Patrick Muldoon CSI: Krymi– film 21:50 dokumentalny USA nalne zagadki Nowego Jorku (21) 15:05 Rodzinka.pl – serial USA 22:50serial 8 Zaginiony – polski komediowy batalion amer.-luksem. 15:45– dramat Panorama – kraj 2001 00:45 Kroniki facetów z klasą 16:10 Boscy w sieci 01:45 Spadkobiercy 16:15 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 17:15 Szkoła życia – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 05:30 Z archiwum policji 06:00 18:50 Jeden z dziesięciu Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Taki – teleturniej jest świat 07:50 Łowcy dzikich zwieszczęścia rząt19:30 08:45Barwy Wojciech Cejrowski. Boso (10187i 1019) TTV Karaiby 10:10 Zaklęta– polski w widmo serial obyczajowy 19:30 Wiadomości – czeski film fantasy 2011 12:10 06:00 BliskoWielki ludzi 06:30 20:20 test Odlotowy o zdrowiu 20:40 M13:55 jak miłość (1021) Jetsonowie 8 Najpiękniejogród 07:00polecamy Bez recepty 08:00 BoGs.17 serial– niemiecki obyczajowy sze baśnie– polski braci Grimm gaci 22:10 też płaczą 09:00 Wiem, jem. Homeland (13)co – serial film21:40 fantasyKulisy 2008 serialu 15:05 8 TaBosacka na tropie 10:00 Orzeł „M jak Wzgórza miłość” – węg.obyczajowy USA czy jemnica Rajskiego reszka? 11:00 Kuchenne koszmary 21:45filmTomasz Lis na żywo 23:05 Taniec trzcin – film doku- ang.-fr. przygodowy 2008 17:10 Gordona Ramsaya 12:00 Tropiciele mentalny Andrzeja Fidyka – program publicystyczny 6 W krainie ognia i lodu – rum. film przekrętów 13:00 Cała prawda 00:15 Ekstradycja (1/6) – polski fantasy 22:50 Głęboka (21)z 2008 19:00 woda Pingwiny o jedzeniu 13:35 Najdziwniejsze serial sensacyjny 1995 – polski obyczajowy Madagaskaru 20:00serial 6 Prawo pięści restauracje świata 14:05 Wielkie Reż. Wojciech Wójcik, 23:50 Atomowy Iranu – film sensacyjny USAsekret 2008 21:55 przeprowadzki 14:35 Ekstremalne wyk. Marek Kondrat. – ang.z film dokumentalny 0 Chłopcy ferajny – film senpołowy 15:40 Wojny magazynowe 01:20 A (9) Usterka 00:55USA Instynkt (12) 01:00 6 sacyjny 1990 (s.11) 16:40 LicytujDrużyna i niszcz 17:10 serial kryminalny 02:20 Świat sięZłote kręci – magazyn Kolekcjoner– polski głów – horror amer.-rum. 17:45 Express 18:05 siostrzycz03:20 Taniec trzcin – film doku01:50 Tomasz Lis 2007 03:00 Zobacz to! na żywo ki (1/12) – serial 18:35 Ostre cięcie Andrzeja 02:55 Republika Doyle’ów 19:15 Ola wmentalny trasie 19:45 ExpressFidyka (21 i 22) – kanadyjski 04:25 Notacje: Andrzej Konic. 20:00 Kuchenne koszmary Gordona serial kryminalny Żaden artysta, tylko Ramsaya 21:00 Miłosny biznes 22:00 rzemieślnik 04:45 S.O.S. (2) 4 wesela 23:00 Ukryte pragnienia 04:40 Zakończenie programu 05:45 Zakończenie programu 00:00 Czerwona dzielnica (10) Z

Wtorek3 GRUDNIA WTOREK 05:30 MisjaInfo Martyna 05:55 poranek06:45 08:00ManWiadomogo –ści telezakupy 08:50przy Przepis na08:25 08:10 Polityka kawie życieTelezakupy (2 i 3) – polski oby09:00serial Ojciec Mateusz czajowy 10:50 Wielkie Usta ustamigracje – polski (1/4) (81) 09:55 serial– komediowy 11:50dokumentalny 9 angielski serial Mistrz kierownicy uciekaGs. – komedia 2011 polecamy 17 sensacyjna 1977, Ne11:00 USA Świat się reż. kręciHal– magazyn edham, wyk.Wiadomości Burt Reynolds 13:50 12:00 812:10 Ta podstępna miłość– magazyn – komedia Agrobiznes romantyczna USA 1997 16:00 8 12:30 Apetyt na EURO-pę Strzały nad Saber River – western 12:50 Wielkie migracje (2/4) USA 1997, reż. Dickserial Lowry,dokumenwyk. – ang. Tom Selleck 18:00 Alcatraz (9) talny polecamy Gs.17 – amerykańsko-kanadyjski serial 13:55 Jaka to melodia? sensacyjny 19:00 Kobra – oddział 14:30 Moda na sukces (5896) specjalny (4) – niemiecki serial 15:00 20:00 Wiadomości sensacyjny 8 Nieuchwytny 15:15sensacyjny Klan (2507) cel – film USA 1993, reż. 15:45 Drużyna A (10) – serial John Woo, wyk. Jean-Claude Van USA 16:40 Polska non stop Damme, Lance Henriksen, Yancy 17:00 Butler (s.15)Teleexpress 22:05 Mentalista (15) 17:25 Jaka toUSA melodia? – serial kryminalny 23:05 7 O – teleturniej Kraj pod ostrzałem – film sensacyjny KlanJoseph (2508)Zito, wyk. USA17:55 1985, reż. 18:30 kręcimagii – magazyn Chuck NorrisŚwiat 01:25się Arkana 19:30 03:35 DrugaWiadomości strona medalu 20:05 Gol – magazyn Ekstraklasy 20:25 Transporter (11) – amerykańsko-kanadyjsko-niemiec06:00 Bliskoko-francuski ludzi 06:30 Ostre serial cięsensacyjny cie 07:20 raz dzień dobry 21:20Jeszcze Po prostu. Program 07:55 Wiem,Tomasza co jem. Bosacka na Sekielskiego tropie22:05 08:55Bohaterowie Cała prawda o jedzeniu (Air Strike) 09:30 Licytuj1 – film i niszcz 10:00 Usterka sensacyjny USA 2004 10:30 ŚwiatReż. bez fikcji Wojny David11:00 Worth, wyk. Romagazynowe 12:00 Bar u Danuśki bert Rusler, Jennifer Gareis, 12:30 Kuchenne koszmary Gordona Fredric Lehne. (100 min) Ramsaya 13:30 Złote siostrzyczki (2) 23:45 Ekstradycja – polski 14:00 Ola w trasie 14:30 Ostre cięcie sensacyjny 15:10 Bogaciserial też płaczą 16:10 4 weDrużyna A (10) – serial USA sela 00:50 17:10 Najdziwniejsze restauracje 01:50 Świat się kręci – magazyn świata 17:45 Express 18:05 Orzeł czy 02:50 Bohaterowie – film reszka? 19:10 Świat bez fikcji 19:45 sensacyjny USA 2004 1 Dzieciaki 20:30 KosExpress 20:00 04:30Szósty Notacje: Kasprosakowski. zmysłBarbara 21:00 Taboo wicz. Nie Poznań – polski 22:00 Cela 22:30 do wiary 23:00 serial dokumentalny Nic osobistego 00:00 Superwizjer 04:45 Zakończenie 00:30 Kartoteka 01:25 Światprogramu bez fikcji

TTV

05:00 W Nowy dz Świat we Malanow serial fab sprawy – 11:00 D ri 12:00 D – 13:00 2 o 14:00 P – 14:45 T – 15:50 W 16:15 In 16:30 M – fa 17:00 D ri 18:00 P – 18:50 W 19:30 Ś – 20:05 T 4 (T – fi p R B M 22:25 M 2s fi R W S 00:25 B 01:30 D 03:15 T 05:00 Z

3 grudnia Wtorek 2013

06:05 Faceci do 06:30 wzięciaBenny – polski 06:00 Mega chichot 06:3508:00 Złotousty Hillserial 07:00komediowy Potęga żywiołów obrońca wiary M jak miłość Dekoratornia 08:3007:05 Australijskie (393)Guinessa – polski 09:00 serial obyczajowy rekordy 8 Pies08:00 Pytanie nafilm śniadanie 10:40 wampir – kanadyjski przygodowy Barwy szczęścia (1019)Mindfre2012 11:00 Galileo 12:00 ak –11:15 iluzjonista Criss Angel 13:00 Na dobre i na złe (188) Dekoratornia 13:30 Frank i dżungla 12:15 Makłowicz w podróży: 14:35 Tuż Austria przed tragedią – Dolina15:35 Gastein Obcy wewnątrz nas 16:35 Mega 12:45 Wojciech Cejrowski chichot 17:05 7 Era smoków – boso przez świat:– film fantasy USAZupa 2011z małpy 19:00 Galileo 20:00 7 Zabójcze tornado – film se13:25 Szkoła życia – polski s.f. USA 2012, reż. Jeff Burr, wyk. rial fabularno-dokumentalny Kari14:15 Wuhrer, Jeff Fahey, Terry Kabaretowy klub Kiser Dwójki 21:50 6 Honor zabójcyrozrywkowy – film senO – program sacyjny kanadyjsko-angielski 1996 15:05 Rodzinka.pl – polski 23:50 Spadkobiercy 00:50 Stop! serial komediowy Drogówka Tydzień na świecie 15:45 01:50 Panorama – kraj 16:20 M jak miłość (1021) – polski serial obyczajowy 17:15 Szkoła życia – polski serial fabularno-dokumentalny 07:00 Zwierzęca natura 08:00 18:00 Panorama Bankomat. Wyścig z czasem 09:00 18:50Cejrowski. Jeden z dziesięciu Wojciech Boso Karaiby O – teleturniej 10:05 8 Drużyna Tygrysów – Góra 19:30 Barwy– niemiecki szczęściafilm Tysiąca Smoków 1020) Alicja – polski przygodowy(1019 2010i 12:00 w serial obyczajowy Krainie Czarów – film animowany 20:40 jak miłośćGs.3 (1022) USA 1951Mpolecamy serial obyczajowy 13:40 8– polski Najpiękniejsze baśnie 21:35 Kulisy „M jakfilm miłość” braci Grimm – niemiecki dla 21:45 „Ekspresu dzieci 2010Magazyn 15:00 6 Inspektor Gadżet reporterów” II – komedia USA 2003 16:55 8 22:50psyW– komedia poszukiwaniu carskich Śnieżne kanad.-amer. 2002 19:00skarbów Pingwiny– niemiecki z Madagaskaru dokumentalny 2012 20:00 8film Skok – dramat amer.23:55 Na22:15 linii strzału (29) kanad. 2001 CSI: Kryminalne sensacyjny zagadki Las– serial Vegas IV (1 i 2/23) –USA serial 00:50 Republika Doyle’ów kanad.-amer. 2003 00:05 6 Era hobi 22) – kanadyjski bitów – film(21 przygodowy USA 2012 serial kryminalny 02:35 Magazyn „Ekspresu reporterów” 03:40 Na linii strzału (29) 04:25 Zakończenie programu

06:00 N 08:15 Ś – polski Malanow Trudne s fabularno 11:00 D ri 12:00 D – 13:00 2 s 14:00 P – 14:45 T ri 15:50 W 16:15 In 16:30 M – -d 17:00 D ri 18:00 P – 18:50 W 19:30 Ś – 20:05 Ł 3o U R B c 22:30 D 3 (L – p R e K 01:00 Z fa 02:05 D 03:30 T 05:00 Z


26/11/2013

ia Poniedziałek 2013PONIEDZIAŁEK

polski oś dla (392) e 10:30 polski

187) agazyn ki t ski sementalny rzenia y USA

diowy

diowy ski sementalny

ski

1) zajowy

wo yczny

zajowy anu ntalny

nalny wo w ki

ramu

188) óży: tein ki t:

ski sementalny Dwójki wy ki

1) zajowy ski sementalny

ski

2) zajowy ść” su

arskich ki 2012 ) USA w ki

su

) ramu

2 GRUDNIA 2 grudnia 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:15 Świat według Kiepskich 09:00 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 10:00 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 13:00 2XL (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 14:00 Pierwsza miłość (1791) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1792) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Terminator: Ocalenie 4 (Terminator Salvation) – amer.-niem.-ang.-wł. film s.f. 2009 polecamy Gs.17 Reż. McG, wyk. Christian Bale, Sam Worthington, Moon Bloodgood. (140 min) 22:25 Marksman (The Mark2 sman) – amer.-rum. film sensacyjny 2005 Reż. Marcus Adams, wyk. Wesley Snipes, Emma Samms, Tim Abell. (120 min) 00:25 Breaking Bad (10) 01:30 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

ia Wtorek 2013WTOREK

polski otousty k miłość ajowy e 10:40

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Co za tydzień – magazyn 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1832) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Życie bez wstydu – reality show 22:30 Perfekcyjna pani domu – reality show 23:30 Agenci NCIS: Los Angeles (22) – serial USA 00:30 Pamiętniki wampirów (6) – serial grozy USA 01:30 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:05 Rozmowy w toku – talk-show 04:00 Zakończenie programu

3 GRUDNIA3 grudnia 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:15 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 13:00 2XL (2) – polski serial obyczajowy 14:00 Pierwsza miłość (1792) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1793) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Łzy słońca (Tears 3 of The Sun) – dramat USA 2003 (s.23) Reż. Antoine Fuqua, wyk. Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser. (145 min) 22:30 Dzielnica Lakeview 3 (Lakeview Terrace) – thriller USA 2008 polecamy Gs.21 Reż. Neil LaBute, wyk. Samuel L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington. (150 min) 01:00 Zdrady – polski serial fabularno-dokumentalny 02:05 Dziewczyny z fortuną 03:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:05 Uwaga! – magazyn reporterswki 05:20 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1832) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1833) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 The Following (1/15) – serial sensacyjny USA 2013 polecamy Gs.21 22:30 Kuba Wojewódzki 23:30 Superwizjer – magazyn 00:05 Podkomisarz Brenda Johnson (1/15) – serial kryminalny USA 2005 01:05 Tajemnice Smallville (14) – serial s.f. USA 02:05 Uwaga! – magazyn 02:20 Arkana magii – program interaktywny 03:40 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:35 Zakończenie programu

ŚRODA Środa 4 GRUDNIA 05:55 Infopoporanek 08:00 Wiado05:00 Pascal: prostu gotuj 05:35 We dwoje typ 07:20 mości06:50 08:10Męski Polityka przy kawie Sąd rodzinny 08:15 Sędzia AnnaOjciec 08:25 Telezakupy 09:00 MariaMateusz Wesołowska 09:15 Dr House (82) 09:55 Wielkie (4) 10:10 Ostry (2/4): dyżur (21) 11:15 migracje Przedłużenie Mango – telezakupy 12:50 Sąd gatunku polecamy Gs. 17 rodzinny 13:50 Sędzia 11:00 Świat się Anna kręciMaria – magazyn Wesołowska 14:50 Bananowy dok12:00 Wiadomości i Agrobiznes tor – serial USA 15:50 12:45komediowy Wielkie migracje (3/4): Czerwony Orzeł (15) – hiszpański Wyścig o życie – angielserial przygodowy 17:00dokumentalny Przepis ski serial na życie (4) – polski serial obyczapolecamy Gs.17 jowy 13:50 18:00 Dr House (5) – serial Jaka to melodia? obyczajowy 19:00 Bananowy 14:25 USA Moda na sukces (5897) doktor – serial komediowy USA 15:00 Wiadomości 20:00 9 Zabójca znad Green 15:15 Klan (2508) River (1/2) – film sensacyjny USA 15:45 Drużyna A (11) – serial USA 2008, reż. Norma Bailey, wyk. Tom 16:40(s.19) Polska nonKobra stop – odCavanagh 21:55 Teleexpress dział 17:00 specjalny (5) – niemiecki serial 17:25 22:55 Jaka 8 to melodia? sensacyjny Aż po grób O – teleturniej – pol.-niem.-amer. film obyczaKlan (2509) Gs.17 jowy17:55 2009 polecamy 18:30Schneider Świat się01:10 kręciArkana – magazyn reż. Aaron magii19:30 03:15Wiadomości W-11 wydział śledczy 20:05 – magazyn 03:55 DrugaGol strona medalu ekstraklasy

20:15 Piąty stadion 20:25 Rambo TTVIII – film 3 sensacyjny USA 1988 06:55 Bliskopolecamy ludzi 07:25 Czarno na Gs.25 białym 07:55Reż. Rozmowy toku 08:50 Peter w MacDonald, Uwaga! po „Uwadze” 09:30 Kuchenwyk. Sylvester Stallone, ne koszmary Richard Gordona Crenna, RamsayaMarc 10:30 Bez recepty 11:30 Sędzia(110 Annamin) Maria de Jonge. Wesołowska 12:30 Jeszcze raz 22:15 Odlot (Twelve) dzień dobry 13:05 3 – thriller Uwaga! poamer.-fr. „Uwadze”2010 13:50 Czarno na białym 14:20 RozReż. Joel Schumacher, wyk. mowy w toku 15:10 Sąd rodzinny Chace Crawford, Emma Ro16:10 Kartoteka 17:10 Blisko ludzi berts, Jack Kimball. (105 min) 17:45 Express 18:05 Wiem, co jem. 00:00 Transporter (11) Bosacka na tropie 19:10 Usterka Drużyna A (11) – serial USA 19:4501:00 Express 20:05 Uwaga! po 01:5520:45 Świat kręci21:10 – magazyn „Uwadze” Olasię w trasie 02:55 Rambo III 22:00 – filmOstre Dzieciaki 21:45 Express 1988 cięcie 22:45 3 sensacyjny Świat bez fikcjiUSA 23:15 polecamy Cela 23:45 Taboo 00:45 NicGs.25 oso04:40 – polski serial dok. bistego 01:40Notacje Kossakowski. Szósty zmysł04:55 02:10 Zakończenie Blisko ludzi programu

kurier tv

4 grudnia Środa 2013

06:00 Faceci wzięcia – polski 06:00 Ukryta miłośćdo(119) 06:55 serial komediowy 06:30Doo ZakliMega chichot 07:25 Scooby naczka dzieci – angielski serial 08:25 Kudłaty i Scooby Doo na tropie dokumentalny M jak miłość 08:55 Komisarz Rex07:05 (6) 09:55 Niepo(394) 08:00 na Kiedy śniadanie skromiona miłość Pytanie (63) 10:55 się 10:35 (117) Barwy szczęścia (1020) zakocham 11:50 Stary Testadobre i na złe 13:00 (189) ment11:10 (1 i 2)Na – serial animowany 12:15 Makłowicz podróży: Mega chichot 13:30 Tylkowmiłość (64 Austria – Schladming14:30 Szpilki na Giewoncie (38) 15:30 Komisarz Rex (7) 16:30 Hotel 52 (64) -Dachstein – polski serial obyczajowy 17:30 12:40 Wojciech Cejrowski Nieposkromiona miłość (64)świat: 18:30 Korek – boso przez Kudłaty i Scooby Doożycia na tropie 19:00 13:20 Szkoła Scooby DooFestiwal 19:30 Szczenięce 14:10 kabaretulata Toma i Jerry’ego 20:00 Śmierć 2013 na 1000 O Koszalin sposobów Galileo 23:00 Śmierć 15:05 21:00 Rodzinka.pl na 1000 sposobów 00:00 Zbrodnie, 15:45 Panorama – kraj które16:20 wstrząsnęły M jakświatem miłość 01:00 (1022) Spadkobiercy 01:55życia To był– polski dzień se17:15 Szkoła rial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 05:05 Menu na miarę 05:30 Z 19:30 policji Barwy06:00 szczęścia archiwum Dyżur 06:30 (102007:00 i 1021) Menu na miarę Tom i Jerry 20:40 dobre i na Zwariowazłe (540) 07:30 TomNa i Jerry 08:00 serial Zaklinacz obyczajowy ne melodie– polski (1 i 2) 09:00 21:45 Teatr: psów 10:00 Stare„Orkiestra” dranie z Ameryki polecamy 10:30 Medicopter (1/8) –Gs.25 austral.Spektakl Teatru im.11:30 Heleny -niem. serial obyczajowy 1998 Modrzejewskiej w Legnicy. Niania 12:30 Zbuntowany anioł (27 romantyczna i 28)23:20 14:30Komedia Niania 15:30 Akademia 1 – szwajcarsko-amerykańska policyjna 17:25 Wojciech Cejrowski. romantyczna 2006 Boso Etiopiakomedia 18:00 Zaginiony świat Aaronz Seltzer, Jason (55) 19:00 Reż. Pingwiny Madagaskaru Friedberg, Alyson 20:00 6 Malibu – atakwyk. rekinów Hannigan, – film australijski 2009Adam 21:55Campbell, 6 Carmen (90 min) Krwawy strzał – filmElectra. sensacyjny USA 00:50 umysły (36) 2013 (s.19)Zabójcze 23:55 8 Teksańska 01:45piłą I kto to mówi?– horror masakra mechaniczną Komedia romantyczna USA02:30 2003 02:00 Zobacz to! 1 – szwajcarsko-amerykańska komedia romantyczna 2006 03:55 Pogoda na piątek (1/13) – pol. serial obyczajowy 2006 04:50 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:15 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania 13:00 2XL (3) – polski serial obyczajowy 14:00 Pierwsza miłość (1793) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1794) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Wykiwać klawisza 3 (The Longest Yard) – komedia USA 2005 (s.27) Reż. Peter Segal, wyk. Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds. (140 min) 22:55 Raising Arizona 3 – komedia USA 1987 Reż. Joel Coen, Ethan Coen, wyk. Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson. (120 min) 00:55 Słomiany wdowiec 3 (The Seven Year Itch) – komedia USA 1955 Reż. Billy Wilder, wyk. Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes. (140 min) 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

Czwartek 5 GRUDNIA 5 grudnia Czwartek 2013 CZWARTEK 05:35 nonśledczy stop 05:55 06:35 W-11Polska wydział 07:20Info Sąd rodzinny 08:15 Wiadomości Sędzia Anna 08:10 poranek 08:00 MariaPolityka Wesołowska 09:1508:25 Dr House przy kawie Telezaku(5) – serial obyczajowy USA 10:10 py 09:00 Ojciec Mateusz (83) 09:55 OstryWielkie dyżur (22) – serial (3) obyczajowy migracje – angielski USA serial 11:15 dok. Mangopolecamy – telezakupyGs. 17 12:50 Sąd rodzinny 13:50 Sędzia 11:00 Świat się kręci – magazyn Anna12:00 Maria Wesołowska Wiadomości14:50 Bananowy – serial – magazyn kome12:10doktor Agrobiznes diowy12:45 USA 15:50 Czerwony Orzeł(ost.) Wielkie migracje (16) – hiszpański serial przygodowy – ang. serial dokumen17:00 Przepis na życie (5) – polski talny polecamy Gs.17 serial13:50 obyczajowy 18:00 Dr House Jaka to melodia? (6) – serial USA 19:00 14:25obyczajowy Moda na sukces (5898) Bananowy doktor – serial kome15:00 Wiadomości diowy USA 20:00 8 Śmiertelna 15:15 Klan (2509) wyliczanka – thriller USA 2002 15:45 Drużyna A – serial USA polecamy Gs.21 reż. Barbet 16:40wyk. Polska nonBullock, stop Schroeder, Sandra 17:00 Teleexpress Ben Chaplin, Ryan Gosling 22:30 17:25 to kryminalny melodia? Partnerki (6) Jaka – serial – teleturniej USA 23:30 O 9 Pitch Black 17:55 Klan (2510) film s.f. – amerykańsko-australijski kręci– serial – magazyn 200018:30 01:40 Świat Dexter się III (1/12) 19:20 USA Przepis – magazyn kryminalny 2008dnia Z 03:00 19:30 Arkana magiiWiadomości 20:05 Gol – magazyn Ekstraklasy

20:09 Jeździectwo TTV Cavaliada Poznań. 09:3020:30 Sekretne operacje 10:30 (59) Ojciec Mateusz Najdziwniejsze restauracje 21:25 Sprawa dlaświata reportera 11:0022:25 Cała prawda o jedzeniu 11:30 Broken Flowers – komeSędzia Anna Maria Wesołowska 12:302005 4 diodramat amer.-fr. Dzieciaki 13:05 Uwaga! po „Uwapolecamy Gs.29 dze” 13:50 Czarno na białym 14:20wyk. Reż. Jim Jarmusch, Rozmowy w toku 15:10 Sąd rodzinny Bill Murray, Jeffrey Wright, 16:10 Kartoteka – polski serial fabularJulie Delpy. (115 min) no-dokumentalny 15:10 Sąd rodzinny 00:20 Drużyna A – serial USA – polski serial fabularno-dokumentalny 01:20 Świat się kręci – magazyn 16:10 Kartoteka – polski serial fabu02:15 Noc świętego Mikołaja larno-dokumentalny 17:10 Blisko ludzi polska 2000 3 – komedia 17:45 Express 18:05 Miejskie cwaReż. Janusz Kondratiuk, niaczki 19:10 Licytuj i niszcz 19:45 wyk. Express 20:05Zbigniew Uwaga! Buczkowski. po „Uwadze”(70 min) Jadwiga 20:4503:25 WiedeńNotacje: nocą (1/6) – austr. serial Piłsudska-Jaraczewska. dok. 21:45 Express 22:00 WspółczeMój23:05 dom rodzinny sne wojowniczki Co robiłem 03:35 programu zeszłej nocy? Zakończenie 23:35 Ukryte pragnienia

05:55 Faceci wzięciaKudłaty – polski 07:55 Scooby Doodo08:25 serial Doo komediowy i Scooby na tropie06:30 08:55Lokatorzy Komi07:05 sarz– polski Rex (7) serial 09:55komediowy Nieposkromiona M jak 08:00 Pytanie miłość (64)miłość 10:55(395) Kiedy się zakona (118) śniadanie 10:40 Barwy szczęścia cham 11:50 Przyjaciele (1021) – polski serial obyczajowy z Kieszonkowa 12:30 Księga 11:15 Na dobre i na złe13:30 (190) dżungli 13:00 Mega chichot 12:15 podróży: Tylko miłośćMakłowicz (65) 14:30wSzpilki na Szkocja – Edynburg Giewoncie (39) 15:30 Komisarz Rex 12:45 Hotel Wojciech Cejrowski – boso (8) 16:30 52 (65) 17:30 Nieprzez świat: południe poskromiona miłość (65)Na 18:30 KuSzkoła życia – polski dłaty13:25 i Scooby Doo na tropie 19:00seScooby Doorial 19:30 Szczenięce lata fabularno-dokumentalny Toma i Jerry’ego 20:00 Stop! Dro14:15 Postaw na milion gówka 21:00 Obcy wewnątrz nas 15:05 Rodzinka.pl – polski 22:00 7 Zabójcze tornado – film serial komediowy s.f. 15:45 USA 2012 23:55 7– NiewygodPanorama kraj ny świadek – kanadyjski 16:15 Na dobre i nafilm złesensa(540) cyjny 2001 Szkoła 01:45 To był dzień 17:15 życia – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 05:05 Menu na miarę 05:30 19:25 Barwy szczęścia Z archiwum policji 06:00 Dyżur (1021 i 1022) 06:30 No problem! 07:00 Tom 20:40 American Pie: Wesele i Jerry 07:25 Timon i Pumba 08:00 amerykańskoZwariowane2 – komedia melodie 09:00 Zaklinacz 2003 (s.31) psów 10:00-niemiecka Stare dranie z Ameryki Reż. Jesse Dylan, wyk. 10:30 Medicopter (2) 11:30 NianiaJason Biggs, Seann Scott, 12:30 Zbuntowany aniołWilliam (28 i 29) Alyson Hannigan. (105 min) 14:30 Niania 15:30 Akademia 22:2517:20 Erratum – dramat polski policyjna Wojciech Cejrowski. 4 2010 polecamy Boso: Karaiby 18:00 Zaginiony Gs.29 świat Marekz Lechki, wyk. (56) 19:00 Reż. Pingwiny Madagaskaru Tomasz Kot, Ryszard Kotys, 20:00 7 Śmiercionośny ładunek Tomasz Radawiec. (105 min) – dramat szwajcarsko-niemiecki 00:10 XXISkok wieku (1/2) 2008 (s.23)Szpiedzy 22:05 8 – dra– angielski film dok. 2011 mat amerykańsko-kanadyjski 2001 01:15 białych wilków 00:30 7 ZWataha zimną krwią – thriller dok.to! kanadyjski – angielski 2012 02:30film Zobacz 02:30 Erratum – dramat polski 03:10 Muzyczne życzenia 4 2010 polecamy Gs.29 04:15 Blues 4 rano Koncert jubileuszowy Martyny Jakubowicz. 04:50 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:15 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania 13:00 2XL (4) – polski serial obyczajowy 14:00 Pierwsza miłość (1794) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1795) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Powiedz „tak” – niemiec3 ko-amerykańska komedia romantyczna 2001 polecamy Gs.29 Reż. Adam Shankman, wyk. Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson. (130 min) 22:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami IX (1 i 2/22) – serial USA 2010 00:15 Efekt meduzy 3 – thriller USA 1997 Reż. Larry Shaw, wyk. Chris Noth, Gail O’Grady, John Glover. (120 min) 02:15 Dziewczyny z fortuną 03:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9

4 grudnia 2013 05:05 Uwaga! – magazyn reporterski 05:20 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1833) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1834) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Nieuchwytny (The Glim2 mer Man) – film sensacyjny USA 1996 (s.27) Reż. John Gray, wyk. Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton. (120 min) 23:30 Ugotowani – reality show 00:30 Życie bez wstydu – reality show 01:30 Uwaga! – magazyn reporterski 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:00 Zakończenie programu

06:50 Męski typ: 07:20 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoł House (6) – serial 10:10 Ostry dyżur rial obyczajowy US Mango – telezaku rodzinny 13:50 Sę Wesołowska 14:5 tor – serial komed Czerwony Orzeł (1 serial przygodowy życie (6) – polski s 18:00 Dr House (7 jowy USA 19:00 B – serial komediow List w butelce – m 1999, reż. Luis Ma Costner, Robin Wr ge (s.27) 22:40 B – serial kryminaln Fred Claus – brat – komedia USA 20 Dobkin, wyk. Vinc Giamatti (s.31) 02 04:15 Druga stron

TT

07:55 Rozmowy w ga! po „Uwadze” 0 przekrętów 10:30 W Bosacka na tropie 1 Maria Wesołowska ogród 13:05 Uwag 13:50 Czarno na b mowy w toku 15:1 16:10 Kartoteka – 17:45 Express 18: o jedzeniu 18:35 K Gordona Ramsaya 20:05 Najdziwniejs świata 20:40 Uster i niszcz 21:45 Expr kowski. Szósty zmy 23:30 Superwizjer 00:30 Czerwona dz angielski Z 01:00

5 grudnia 2013 05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku – talk-show Program prowadzi Ewy Drzyzgi 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1834) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1835) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Kuchenne rewolucje – reality show Magdy Gessler 22:35 Poszukiwany, poszuki4 wana – komedia polska 1973 (s.31) Reż. Stanisław Bareja, wyk. Wojciech Pokora, Jolanta Bohdal, Maria Chwalibóg. (105 min) 00:20 Superwizjer – magazyn 00:55 Perfekcyjna pani domu 01:55 Uwaga! – magazyn 02:10 Arkana magii – program interaktywny 03:30 Rozmowy w toku 04:25 Zakończenie programu

05:35 We dwoje 0 Janusz Lewandow rodzinny 08:15 Sę Wesołowska 09:1 – serial obyczajow Ostry dyżur (2) – s USA 11:15 Mango 12:50 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoł Bananowy doktor diowy USA 15:50 (18) – hiszpański 17:00 Przepis na serial obyczajowy (8) – serial obycza Bananowy doktor wy USA 20:00 8 – brat Świętego M USA 2007, reż. Da Vince Vaughn, Pau Michael Higgins (s traz (10) – ameryk serial sensacyjny 2 na ziemię – kome -australijsko-niem 2001 01:10 Arkan

TT

07:25 Czarno na Rozmowy w toku po „Uwadze” 09:3 płaczą 10:30 Ola w Złote siostrzyczki ( Anna Maria Wesoło prawda o jedzeniu ludzi 13:45 Czarno Rozmowy w toku 1 16:10 Kartoteka 1 17:45 Express 18 18:35 Tropiciele p Express 20:05 Wie 20:40 Wojny mag Express 22:00 Nie Taboo 23:30 Koss zmysł 00:00 Wspó niczki 01:05 Uster w trasie 02:00 Blis


10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

NASZE BOBASY

26/11/2013

Droga w Klinach nadal zamknięta KLINY: BUDOWA S8 OPÓŹNIA OTWARCIE DROGI GMINNEJ

Droga Krążkowy – Kliny jest jedyną zamkniętą drogą od ponad pół roku przy budowie drogi S8.

Laura Nowicka, córka Agnieszki i Artura Nowickich z Kępna

Laura Cieplik, córka Magdaleny i Łukasza Cieplików z Kępna

Agatka Górecka, córka Joanny i Adama z Ostrówca ur.20.11.2013

Wojtuś Pieczonka, syn Moniki i Łukasza z Czermina, ur.13.11.2013

Radny Rady Miejskiej w Kępnie z Klin Maciej Baciński i radny z Krążkowych Jan Blabuś domagają się otwarcia przejazdu drogą łączącą dwie miejscowości. Od wiosny tego roku droga została zamknięta z godnie z porozumieniem między Gminą Kępno a firmą budującą drogę S8 na czas budowy wiaduktu nad drogą. - Wiadukt już dawno wybudowano a przejazd nadal jest zamknięty - mówił wiceprzewodniczący Rady Maciej Baciński, kierując zapytanie do burmistrz Anieli Kempy. - To jest jedyny odcinek jak zdołałem się zorientować na całym budowanym odcinku,

czyli od Sycowa do Wieruszowa, gdzie jest droga wyłączona, zamknięta. Wszystkie pozostałe te drogi lokalne są czynne - mówił Baciński.

budowlane wykorzystywane przy budowie drogi S8. Część radnych uważa, że nadszedł czas na remonty zniszczonych dróg. Burmistrz uważała, że

Dyskusja wywiązała się również na temat remontów dróg zniszczonych przez ciężkie samochody dowożące materiały

powinno to nastąpić po zakończeniu budowy. - Na tym etapie, gdy jeszcze trwa budowa nie chcę podpi-

sać, wręcz Mota wymusza na mnie podpisanie odebrania niektórych dróg. Wstrzymuję się z tym, dlatego, że po tych drogach w dalszym ciągu te pojazdy jeżdżą. Odnośnie drogi Krążkowy - Kliny są zabezpieczone na tę drogę pieniądze, rozmawialiśmy o dywaniku a nie o naprawie i ta sprawa jest jeszcze do realizacji, ale ja bym chciała, żeby ten teren był uporządkowany, że jeżeli coś zrobimy to za chwilę nam nie zepsują - powiedziała burmistrz Kempa. Radni zwrócili jednak uwagę, że dzisiaj ma jeszcze, kto naprawiać. Po zakończeniu budowy może być trudno wyegzekwować remonty dróg. Burmistrz zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami firmy i rozwiązanie tych ważnych dla mieszkańców spraw. (icz)

Droga Nosale-Chojęcin otwarta CHOJĘCIN: KONIEC 3-LETNIEJ INWESTYCJI

Dorotka Kowalczyk, córka Małgorzaty i Marcina ze Stogniewic ur.22.11.2013

Franciszek Szczepaniak, syn Anny i Daniela z Mikorzyna, ur.10.11.2013

Oliwia Sikora, córka Dominiki i Zbyszka z Kępna

Lenka, córka Eweliny Krzak i Marcina Błacha ze Świby, ur.13.11.2013

Staś Łęgowski, syn Karoliny i Pawła z Żurawińca ur. 23.11.2013

Hubert Wyrwas, syn Emilii i Tomasza z Sycowa ur. 15.11.2013

Oddano do użytku drogę gminną Nosale–Chojęcin Parcele. Inwestycja była realizowana etapami przez 3 lata. W oficjalnym oddaniu modernizowanej od 2011 roku drogi wziął udział oprócz przedstawicieli gminy Bralin Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, sołtysi z terenu gminy, przedstawiciele firmy wykonawczej oraz mieszkańcy. Przebieg 3-letniej inwestycji przypomniał wójt gminy Roman Wojtysiak. W I etapie, w 2011 r. na odcinku 1,15 km od Nosali do Działoszy przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej konstrukcji poszerzenia drogi, położeniu nowej warstwy asfaltu, odtworzeniu rowów, przebudowie zjazdów i uporządkowaniu poboczy. Roboty zrealizowano kosztem 431,5 tys. zł, z czego kwota 66.250 zł stanowiła dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeznaczoną na budowę/przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2012 r. wykonano II etap na odcinku Działosze Chojęcin-Parcele o dł. 850 m. Roboty budowlane kosztowały wówczas 351,9 tys. zł, na co reklama

pozyskano dotację 225.000 zł ze środków samorządu województwa. W ramach inwestycji poszerzono drogę z szerokości ok. 3,5 do 4,5 m, wykonano nakładkę bitumiczną na całej szerokości drogi, utwardzono

zbiorowy z drogi krajowej nr 8. Na te przedsięwzięcia pozyskano w 2013 r. dotacje celowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 338.250 zł. Razem w latach 2011 – 2013 przebudo-

związanych z przebudową tych dróg. Krzysztof Grabowski w swoim przemówieniu podkreślił, jak widoczne są zmiany dokonujące się na terenie gminy Bralin w ostatnich latach. Ocenił współpracę z wójtem

pobocza, odtworzono obustronne rowy. W 2013r. dokończono poszerzenie drogi na odcinku 432m , natomiast na ostatnim 820-metrowym odcinku, gdzie droga wcześniej była poszerzana w 2005 roku, wykonano utwardzone pobocza, co kosztowało 245,6 tys. zł. Ponadto w Chojęcinie kosztem 434,4 tys. zł wykonano 600m drogi stanowiącej zjazd

wano drogi o łącznej długości 3.852 m, a koszt robót wyniósł 1.463,4 tys. zł Wójt Roman Wojtysiak podkreślił, że bez wsparcia ze strony samorządu województwa gmina Bralin miała by trudności z przeprowadzeniem tych inwestycji. Dofinansowanie, które w ciągu 3 lat otrzymała gmina wyniosło 629.500 zł i pokryło aż 43% wydatków

Romanem Wojtysiakiem jako nie tylko bardzo dobrą, ale wręcz wzorcową. W symbolicznym geście otwarcia drogi poprzez przecięcie wstęgi udział wzięli: Krzysztof Grabowski, Roman Wojtysiak, Marek Fras, Kazimierz Walczak, Małgorzata Wrzalska i Lucyna Sip. (icz)


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

reklama

11

���������� ������������������������ ������������������������������������������ ������ ����������� ����� ���������� ������������������������ ������������������������������������������ ���������� ������������������������ ������������������������������������������ ������ ����������� ����� ������ ����������� ����� !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' ( ( ( ��� ��������� ������� ������������������ ��������� ������� ������������������ ��������� ������� ������������������

������ ������������������� ������ ������������������� ������ �������������������

��������� ������ � ����� ����� WGKNOŚiPP.7125.��������� ������ � ����� ����� 35 .2013/2 Kępno, dnia 20 listopada 2013 ��������� ������ � ����� ����� �� ��!�"#�������� �������$� %&�#"�' ���!�(% �� ��!�"#�������� �������$� %&�#"�' ���!�(% roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno �� ��!�"#�������� �������$� %&�#"�' ���!�(% ������ ������������� ���������� �������������� �� ��������� ������ ������������� ���������� �������������� �� ��������� Informuje o podaniu do publicznej wiadomości ������ ������������� ���������� �������������� �� ���������

wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży �������� ����������� ������ �������� ����������� ������ �������� ����������� ������ �������� ������ � �������� � �� ������ � � � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� �������� ������ � �������� � �� ������ � � � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� 1.ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU ������������������������������� ���������������������������������������!���"#�������������������$%&'(���� �������� ������ � lokalowe �������� �wchodzące �� ������ � �skład � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� ������������������������������� ���������������������������������������!���"#�������������������$%&'(���� 1.Nieruchomości w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym po�������� ���&�&)*�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� ������������������������������� ���������������������������������������!���"#�������������������$%&'(���� �������� ���&�&)*�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� łożonym w Kępnie, przy ul. 1 Maja 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1840/3, o ���������������������������"������0 �������� ���&�&)*�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� ���������������������������"������0 powierzchni 0,0571 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez Sąd Rejo���������������������������"������0 nowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: 3������� �� 3������� ��� 4�������� 3������� �� 3������� ��� 4�������� 2���������� ��� �������!�� 2���������� ��� �������!�� 1� � ��������� 3������� ��� ���"����� �������� � 3������� �� 4�������� 1� � ��������� ���"����� �������� � ��������� �������� �������"�� 2���������� ��� �������!�� ��������� �������� �������"�� ������� ������ ���#���� 1� � ��������� ���"����� �������� � ������� ������ ���#���� ��������� �������� �������"�� ������ �+�,'&&&%%-% ������� ������ 55 ���#���� ������ �+�,'&&&%%-% ���������� %**6'�&&&& � �$%&'( &�&)�*�� � )-�((�� %**6'�&&&& � �$%&'( &�&)�*�� � ���������� )-�((�� ����� ������ %'� ������ �+�,'&&&%%-% ����� ������ %'� %**6'�&&&& � �$%&'( &�&)�*�� � �+�,'&&&%%-% ���������� )-�((��55 ������ ����� ������ %'� ������ )55%'�&&&& 5 �$%&'( &�&)�*�� � �+�,'&&&%%-% ���������5 -5�5-�� )55%'�&&&& 5 �$%&'( &�&)�*�� � ���������5 -5�5-��5 ����� ����� %'� ������ �+�,'&&&%%-% ����� ����� %'� )55%'�&&&& 5 �$%&'( &�&)�*�� � ���������5 -5�5-��5 ����� ����� %'� � � � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� � � � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą po����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� � �����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� mieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w !������� ����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� !������� gruncie. !������� 5� � ������ ������ � �������� � �� ������ � � � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� 5� � ������ ������ � �������� � �� ������ � � � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� 2. wchodzące� w �����������������������������:���������5����������������������������������!���"#�������������������$%%'6���� 5� �Nieruchomości ������ ������ � lokalowe �������� � �� ������ � � skład ����� �nieruchomości ������ ������ �zabudowanej ����������� �budynkiem ��������� �wielorodzinnym ��������������� �����������������������������:���������5����������������������������������!���"#�������������������$%%'6���� położonym w Kępnie, przy ul. Wolności 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1844/6, �������� ���&�&-�(� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� �����������������������������:���������5����������������������������������!���"#�������������������$%%'6���� �������� ���&�&-�(� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� ���������������������������"������0 o�������� ���&�&-�(� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'���������������������.���/�������� powierzchni 0,0913 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez Sąd Re���������������������������"������0 jonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: ���������������������������"������0 3������� �� 3������� ��� 4�������� 3������� �� 3������� ��� 4�������� 2���������� ��� �������!�� 2���������� ��� �������!�� 1� � ��������� ���"����� �������� � 3������� �� 4�������� 1� � ��������� 3������� ��� ���"����� �������� � ��������� �������� �������"�� 2���������� ��� �������!�� ��������� �������� �������"�� ������� ������ ���#���� 1� � ��������� ���"����� �������� � ������� ������ ���#���� ��������� �������� �������"�� ������ �+�,'&&&%%-% ������� ������ 55 ���#���� ������ �+�,'&&&%%-% ���������� ()$('�&&&& � �$%%'6 &�&-�(� � $-�-%�� ()$('�&&&& � �$%%'6 &�&-�(� � �+�,'&&&%%-% ���������� $-�-%�� ����:���������5 %'� ������ ����:���������5 %'� ()$('�&&&& � �$%%'6 &�&-�(� � ���������� $-�-%��55 ������ �+�,'&&&%%-% ����:���������5 %'� ������ (*$)'�&&&& 5 �$%%'6 &�&-�(� � �+�,'&&&%%-% ���������5 $-�-%��5 (*$)'�&&&& 5 �$%%'6 &�&-�(� � �+�,'&&&%%-% ���������5 $-�-%�� ����:���������5 %'� ������ ����:���������5 %'� 5 (*$)'�&&&& 5 �$%%'6 &�&-�(� � ���������5 $-�-%�� 5 ������ �+�,'&&&%%-% ����:���������5 %'� ������ 56(5'�&&&& ( �$%%'6 &�&-�(� � �+�,'&&&%%-% ���������( )(�$*�� 56(5'�&&&& ( �$%%'6 &�&-�(� � �+�,'&&&%%-% ���������( )(�$*��5 ����:���������5 %'� ������ ����:���������5 %'� 56(5'�&&&& ( �$%%'6 &�&-�(� � ���������( )(�$*��5 ����:���������5 %'� � � � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą po� � � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� ����������7������������� ���������8������9��������������������������� ����#���� ������������"�������������� mieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w � �����������7������������� ���������8������9��������������������������� ����#���� ������������"�������������� � �1��������������������������������������������������#��������� �.������������������"������������������� ��!������� gruncie. ����������7������������� ���������8������9��������������������������� ����#���� ������������"�������������� ��!������� ��!������� (� � ������ ������ � ��������wchodzące � �� ������ � �skład � ����� � ������ ������ zabudowanej � ����������� � ��������� �wielorodzinnym ��������������� 3. (� Nieruchomości � ������ ������lokalowe � �������� � �� ������w � � � �����nieruchomości � ������ ������ � ����������� �budynkiem ��������� � ��������������� ��������� �� ������� � ���� ����� � :������� ����� ����� � �)� oznaczonej � ���������� � ��operacie �������� � ��������� � !���"#�� ���� � ������� ��� (� � ������ ������ � �������� �� ������ � ������ ������ � ����������� � ��������� położonym w�� �� Kępnie, przy Wolności jako działka�� ��� nr ��������� ������� � ����ul. � ��� � :���������nr �� �15, �)� � ���������� �w �� �������� �ewidencji ��������� � gruntów !���"#��� ��������������� ���� � ������� �$%('(������������ ���&�&%)�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'��������������������� ��������� � �� �������0,0451 � ���� � ��� � ��w � �)� � ���������� � �� �������� � ��������� � !���"#�� ���� � ������� � ��� 1843/3, o powierzchni ha,� :������� zapisanej księdze wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez �$%('(������������ ���&�&%)�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'��������������������� .���/�����������������������������������"������0 �$%('(������������ ���&�&%)�� �������������������������������"�������+�,'&&&%%-%%'��������������������� .���/�����������������������������������"������0 Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: .���/�����������������������������������"������0 3������� �� 3������� ��� 4�������� 3������� �� 3������� ��� 4�������� 2���������� ��� �������!�� 2���������� ��� �������!�� 1� � ��������� 3������� ��� ���"����� �������� � 3������� �� 4�������� 1� � ��������� ���"����� �������� � ��������� �������� �������"�� 2���������� ��� �������!�� ��������� �������� �������"�� ������� ������ ���#���� 1� � ��������� ���"����� �������� � ������� ������ ���#���� ��������� �������� �������"�� ������ �+�,'&&&%%-% 5 ������� ������ ���#���� ������ �+�,'&&&%%-% )((*'�&&&& � �$%('( &�&%)�� � ���������� $-�-%��5 )((*'�&&&& � �$%('( &�&%)�� � ���������� $-�-%�� ����:���������) %'� ������ �+�,'&&&%%-% ����:���������) %'� )((*'�&&&& � �$%('( &�&%)�� � ���������� $-�-%��55 ������ �+�,'&&&%%-% ����:���������) %'� ������ %66('�&&&& �$%('( &�&%)�� � �+�,'&&&%%-% ���������5 $-�-%�� 5 %66('�&&&& �$%('( &�&%)�� � ���������5 $-�-%��5 5 ����:���������) %'� ������ �+�,'&&&%%-% ����:���������) %'� %66('�&&&& �$%('( &�&%)�� � ���������5 $-�-%��5 5 ����:���������) %'� Lokale do� �� sprzedaży na� �� rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze �sprzedażą po1�����przeznaczone � ������������są� �� � ��������� � ����� � ������#� �������� �.������� � ������ � ���"����� ��� ���������� 1����� � ������������ � �� � �� � ��������� � ����� � ������#� �������� �.������� �budynku, ������ � ���"����� ���������� mieszczeń przynależnych (piwnic) oraz� �� z udziałem w częściach wspólnych w tym� ��� z udziałem w ����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� 1����� � ������������ � �� � �� � ��������� � �� � ����� � ������#� �������� �.������� � ������ � ���"����� � ��� ���������� ����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� gruncie. !������� ����������7������������� ��8������9��������������������������� ����#���� ������������"���������������� !������� 4. !������� Nieruchomości %� � ������ ������lokalowe � ��������wchodzące � �� ������w � �skład � �����nieruchomości � ������ ������ zabudowanej � ����������� �budynkiem ��������� �wielorodzinnym ��������������� %� � ������ ������ � �������� � �� ������ �� � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� � ��������������� położonym w� �Kępnie, przy Wolności jako działka� ��� nr ��������� � ������� � ����ul. �� ��� � :�������� � �nr �� �6, 6� oznaczonej � ���������� �w � �operacie �������� �ewidencji ��������� � gruntów !���"#������������������ ���� � ������� ���������� ������������������������ ������������������������������������������ %� � ������ ������ � �������� �� ������ � ����� � ������ ������ � ����������� � ��������� ��������� � � � �������0,0564 � ���� ��� � :������� � ��w� 6�księdze � ���������� � � � �������� � ��������� � ������ ����������� ����� !���"#� � ���� � ������� � ��� 1784/4, o powierzchni ha, zapisanej wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' ��������� � � � ������� � ���� � ��� � :������� � �� � 6� � ���������� � � � �������� � ��������� � !���"#� � ���� � ������� � ��� Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: ( � 5

)���*%����� �+�&���� �� ��� /%23�%��*���� �� ��� /%2�3�%��*����

,�� ����+���

-���������� � ����+��

������

���������

������

���������

,������.�� ���������� ���������� � ��� ���������� � ���

,��%���%/

-����������� /&������� %���%/

0����+��� ���*������ �� 1%����

%���%�����

� � ��45

����������

%���%����5

� � ��45

����������

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w � � �(���%�� �������������"����� �����&���������������4�1��%���%�2 �! �����&�%���%������� /������� �����&"� �4�������6� �����%�&���������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� .�/����� �2 � ,���/���4�*�� � %���%��� � ������"�� � � � ��+�� � ����/���4�*�� � ��$/������� � $/������4 � ���%���������4� �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.���������������������� �����������������.�/��1�����������+������ ���9������ ���������������� ������� �����������������������������������������5�5����� ����������� ����� !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��'

555

)���*%����� )���*%����� )���*%����� �+�&���� �+�&���� �+�&���� �� ��� �� ��� �� ��� /%23�%��*���� /%23�%��*���� /%23�%��*���� �� ��� �� ��� �� ��� /%2�3�%��*���� /%2�3�%��*���� /%2�3�%��*����

-���������� -���������� -���������� ,�� ,������.�� ,�� ,������.�� ,�� ,������.�� ��� ����+��� ���������� ����+��� ���������� ����+��� ���������� ����+�� ����+�� ����+�� ���������� � ���������� �� ������ ��������� ��������� ���������� ������ ������ ��������� ��� ��� ��� ���������� �� ���������� ���������� � ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� ��� ��� ���

-����������� 0����+��� 0����+��� -����������� -����������� 0����+��� /&������� ���*������ /&������� ���*������ /&������� ���*������ %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� 55 ���������� %���%����� � � ��4 ���������� %���%����� �� �� ��4 ���������� %���%����� ��45 ,��%���%/ ,��%���%/ ,��%���%/

%���%����5 %���%����5 %���%����5

��455 ��� ��� ��4 ��45

���������� ���������� ����������

�(���%�� �������������"����� �����&���������������4�1��%���%�2 �! �����&�%���%������� /������� �����&"� �������(���%�� �������������"����� �����&���������������4�1��%���%�2 �(���%�� �������������"����� �����&���������������4�1��%���%�2 �! �����&�%���%������� /������� �����&"� �! �����&�%���%������� /������� �����&"� �4�������6� �����%�&���������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&���������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&���������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� gruncie. .�/����� .�/����� .�/�����

5. zabudowanej� $/������4 budynkiem� ���%���������4� wielorodzinnym �2Nieruchomości � ,���/���4�*����lokalowe %���%��� � wchodzące ������"�� � w � � skład ��+�� � nieruchomości ����/���4�*�� � ��$/������� �2 �2��,���/���4�*�� ,���/���4�*�� �%���%��� %���%�����������"�� ������"����� �����+�� ��+��������/���4�*�� ����/���4�*������$/������� ��$/���������$/������4 $/������4�����%���������4� ���%���������4� położonym w Kępnie, przy ul. Sikorskiego nr 4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.���������������������� �����������������.�/��1�����������+������ �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.���������������������� �����������������.�/��1�����������+������ �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.���������������������� �����������������.�/��1�����������+������ ���9������ ���������������� ������� �����������������������������������������5�5����� ����������� ����� 1783/1, o powierzchni 0,1709 ������� �����������������������������������������5�5����� ����������� ����� ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00052721/1, prowadzonej przez ���9������ ���������������� ���9������ ���������������� ������� �����������������������������������������5�5����� ����������� ����� !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' ( ( ( ��� 555

)���*%����� )���*%����� )���*%����� �+�&���� �+�&���� �+�&���� �� ��� �� ��� �� ��� /%2�!��������.��� /%2�!��������.��� /%2�!��������.��� �� ��� �� ��� �� ��� /%2�!��������.��� /%2�!��������.��� /%2�!��������.���

-���������� -���������� -���������� ,�� ,������.�� ,�� ,������.�� ,�� ,������.�� ��� ����+��� ���������� ����+��� ���������� ����+��� ���������� ����+�� ����+�� ����+�� ���������5�5 ���������5�5 ���9�� ����2� ��� ���������5�5 ���9�� ���9�� ����2� ����2� ��� ��� ��� ��� ��� ���������5�5 ���������5�5 ���9�� ����2� ����2� ��� ��� ���������5�5 ���9�� ���9�� ����2� ��� ��� ��� ���

-����������� 0����+��� 0����+��� -����������� -����������� 0����+��� /&������� ���*������ /&������� ���*������ /&������� ���*������ %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� ���������� %���%����� ������4555 ���������� %���%����� ������4 ���������� %���%����� ������4 ,��%���%/ ,��%���%/ ,��%���%/

%���%����9 %���%����9 %���%����9

�����455 �����4 �����45

���������� ���������� ����������

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą po(���%� � ����������� �" � ��(piwnic) � � �����&� �� � udziałem ����� � ����4�1� %���%�2wspólnych �! �����& � %���%� ����� /�� �� �udziałem � �����&"� (���%� ����" ����� ���%���%�2 �������� /�� ����� mieszczeń przynależnych oraz w częściach budynku, w tym (���%��� ����������� ����������� �"���� ����� �����&� � �����&� ��z������� �����������4�1� ����4�1� %���%�2 �! �����& �! �����&��%���%� %���%� ����� /�� ��z��� �����&"� � �����&"�w �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� gruncie. �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� .�/����� .�/����� .�/�����

6.Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym po�2,���/���4�*�� %���%��� ������"�� � ���+�� ��+�� ����/���4�*�� ���$/������� ��$/������� $/������4 ���%���������4� �2,���/���4�*�� ���%���%��� ���������"�� ���� ���$/������4 ������%���������4� łożonym w Kępnie, przy ul. Sikorskiego 18,�������/���4�*�� oznaczonej w ��operacie ewidencji gruntów jako działka nr �2,���/���4�*�� %���%��� ������"�� � ��nr ��+�� ����/���4�*�� ��$/������� $/������4 ���%���������4� �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.����������������������� �����������������.�/��1�����������+������ �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.����������������������� �����������������.�/��1�����������+������ 1843/4, o powierzchni 0,0569 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez �+�&���4����� ����� ����/%2�!��������.����������������������� �����������������.�/��1�����������+������ ���9������ ���������������� ������� ������������������������������������������ ������ ����������� ����� ���9������ ���������������� ������� ������������������������������������������ ������ ����������� ����� Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: ���9������ ���������������� ������� ������������������������������������������ ������ ����������� ����� !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' -���������� -���������� -���������� )���*%����� ,�� ,������.�� )���*%����� ,�� ,������.�� )���*%����� ,�� ,������.�� ( ( ��� ( �+�&���� ����+��� ���������� �+�&���� ����+��� ���������� �+�&���� ����+��� ���������� ����+�� ����+�� ����+�� �� ��� ���������� � �� ��� �� ��� ���������� �� ���9�� ����2� ����2� ��� ��� ���������� ��� ���9�� ���9�� ����2� ��� /%2�!��������.���� ��� /%2�!��������.���� ��� /%2�!��������.���� ��� �� ��� ���������� �� �� ��� ���������� �� ��� ���������� � 5 ���9�� ����2� ��� 55 ���9�� ����2� ����2� ��� ��� /%2�!��������.���� ���9�� ��� /%2�!��������.���� ��� /%2�!��������.���� ��� �� ��� ���������� � �� ��� �� ��� ���������� �� ���9�� ����2� ��� ���������� 999 ���9�� ����2� ����2� ��� ��� /%2�!��������.���� ���9�� ��� /%2�!��������.���� ��� /%2�!��������.���� ���

-����������� 0����+��� 0����+��� -����������� -����������� 0����+��� /&������� ���*������ /&������� ���*������ /&������� ���*������ %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� %���%/ �� 1%���� 55 9��������� %���%����� � � ��4 9��������� %���%����� �� �� ��4 9��������� %���%����� ��45 ,��%���%/ ,��%���%/ ,��%���%/

%���%����5 %���%����5 %���%����5

��455 ��� ��� ��4 ��45

9��5������ 9��5������ 9��5������

%���%����9 %���%����9 %���%����9

������455 ������4 ������45

59�������� 59�������� 59��������

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na��rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze�� sprzedażą po(���%� � ��������������" �" � ����� �����&� � �����&����� � �����������4�1� ����4�1���%���%�2 %���%�2 �! �����&��%���%� %���%�������� /�� ����� /������ � � �����&"� (���%� (���%��� ����������� ����������� � �"���� ��(piwnic) � � �����&� � ��z������� ����� � ����4�1� � %���%�2 �! �����& �! �����& � %���%� � ����� /�� � ��z��� �����&"� � �����&"� mieszczeń przynależnych oraz udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym udziałem w �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� gruncie. .�/�����

.�/����� .�/����� ��� ��� ��� 7. Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym �2 � ,���/���4�*����%���%��� %���%�����������"�� ������"�� � �����+�� ��+�� �����/���4�*�� ����/���4�*������$/������� ��$/���������$/������4 $/������4�����%���������4� ���%���������4� ����2 �2��,���/���4�*�� ,���/���4�*�� � %���%��� � ������"����� � � ��+����15, ����/���4�*�� ��$/������� � $/������4 � ���%���������4� położonym w Kępnie, przy Al.Marcinkowskiego oznaczonej �w operacie ewidencji gruntów jako działka �+�&���4����� ����� ����:%2;������������.�������������������� �����������������.�/��1�����������+������ �+�&���4����� ����� ����:%2;������������.�������������������� �����������������.�/��1�����������+������ �+�&���4����� ����� ����:%2;������������.�������������������� �����������������.�/��1�����������+������ nr 912/20, o powierzchni 0,19.42 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00032551/2, prowadzonej �5�5����� �������������� 2�5������� ����������������������������������������95����5�� ����������� ����� 2�5������� ����������������������������������������95����5�� ����������� ����� �5�5����� �������������� �5�5����� �������������� 2�5������� ����������������������������������������95����5�� ����������� ����� przez Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' !"��#������������ �����$%�&���� ����������$�%��' -���������� -����������� 0����+��� 0����+��� -���������� -����������� -���������� -����������� 0����+��� )���*%����� ,�� ,������.�� )���*%����� ,�� ,������.�� )���*%����� ,�� ,������.�� ( ,��%���%/ /&������� ���*������ ( ��� ,��%���%/ /&������� ���*������ ( ,��%���%/ /&������� ���*������ �+�&���� ����+��� ���������� �+�&���� ����+��� ���������� �+�&���� ����+��� ���������� ����+�� %���%/ �� 1%���� ����+�� %���%/ �� 1%���� ����+�� %���%/ �� 1%���� �� ��� �� ��� �� ��� ��������95�� %���%���� %���%���� 5 ��������95�� %���%���� 5�������� :%2;������������.�� �5�5� ��� ��� 2�5��� ��������95�� ����9�45 5�������� ��� :%2;������������.�� ����9�4 5�������� :%2;������������.�� �5�5� �5�5� ��� 2�5��� 2�5��� ����9�45 ��5 ��5 555 ��5 ��� ��� ���

Lokal sprzedażą po(���% � przeznaczony ����������� � �do �� �sprzedaży � �����&� na � ���rzecz � �����najemcy � ����4��lokalu. � %���%/2Sprzedaż �! �����&lokalu � %���%/następuje � ����� /��ze � �� � �����&"� (���% ��� �����&"� (���% �� ����������� ����������� �� �� �� �� �� � �����&� � �����&� �� �� �� � ����� ����� �� ����4�� ����4�� �� %���%/2 %���%/2 �! �����& �! �����& �� %���%/ %���%/ �� ����� /�� ����� /�� �� �� mieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym��z� � �����&"� udziałem w �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� �4�������6� �����%�&������7 �����8��������/����+�4������*�������� 1%�����$/����/������4���/����+�4��� gruncie. .�/����� .�/����� .�/����� 8. Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym � �� � ����� ����� � � �������� � � ����� � � � � ����� � ����� ����� � � ����������� � ��������� � ��������������� położonym w Kępnie, przy ul. Wiosny Ludów 8, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ����������������������������� ������!��"��������� ������������� ��������� ���#���$"������������������ 1870/2, o powierzchni 0,07.59 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00032966/4, prowadzonej przez %�&'()����������� ����'�'&�*+����������������������������� ���$�������,%-('''.)+//(0�������������������� Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli: 1���2�����������������������������������$������3 !� %

��� ��������

5������ ��� � �������

�������#�� ��� ���$��

���������

5������ ���� ���$����� ������

6�������� ��� �� �� ���"��� �

������ %�&'() 6��� ������!��"����

'�'&�*+���

�,%-('''.)+/ /(0

��������� %'

0&�0&��)

/'�(%''''

4���������� ���������

Lokal sprzedaży na�rzecz najemcy lokalu. Sprzedaż lokalu następuje ze sprzedażą pomiesz!���� �przeznaczony ������� ���� �do � �� � ��������� �� � ��� � � ����� � � ������� �1������� � ������ � ���$����� � �� � ���������� czeń przynależnych (piwnic) �,8����� 9 z udziałem w częściach wspólnych budynku,� �������� oraz z udziałem współużyt������� ��7 � ����������� �� � � � � � �������� � � � ��� �� � � ���"��� � � ���� � � � we �������� � ��� kowaniu wieczystym gruntu. ���"����$����������� ���$���#���$�� 2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. �������� ����������������������������� Sienkiewicza 26, w okresie od 26 listopada 2013 roku do18 grudnia 2013 roku) ���� 2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http:// www.um.kepno.pl �� :���� ���#�����7�6������;���$����<��������������������������3�/.=/''������������2�$�������%������ ���������1�������� ���)/���������������)/����$������)'%.��������%���#�������)'%.�������9

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środo�� i Planowania 1$�������$����$����6������;���$����<�����������3������������������� !��" wiska Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul.Sienkiewicza nr 26 ( I piętro ), pok. nr 3 (tel. 062 78-25-819), adres do korespondencji : ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. >���$���� � ��?���� �� � ����� � ������@ � � � ������� � <��������� � ����������� � ����� ����� �� � 4 ������ A������������5����������5����$������#���6������;���$����<��������������B����1�������� ������)/�8�C����$���9�� ���������.�8$����'/)�&�=)*=�%+9���������������������� ���3����2�$�������%��/.=/''��������


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Budowlańcy obchodzili święto KĘPNO: NAGRODZONO NAJLEPSZE INWESTYCJE

Kępińscy budowlańcy obchodzili swoje święto. W Dniu Pracownika Budownictwa uczestniczyły osoby i przedstawiciele firm związani z tą dziedziną działalności.

Jak każdego roku z okazji tego święta Kapituła Kępińskiego Stowarzyszenia Pracowników Budownictwa przyznaje wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w minionym roku na terenie Powiatu Kępińskiego. Pierwsze wyróżnienie odebrał inwestor prywatny Adam Trzeciak za inwestycję pod nazwą „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków na budynek usługowo-mieszkalny „Wozownia”. Nagrodę odebrał również prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie Ryszard Skiba za termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z przebudową infrastruktury zagospodarowania terenu. W latach kolejnych proces ten postępował bardzo szybko i w sumie do 2013 roku kompleksowej termomodernizacji reklama

poddano łącznie 23 budynki. Dodajmy, że duży wpływ na modernizację mieli mieszkańcy bloków, którzy sami ja sfinansowali. Kolejne wyróżnienie otrzymała Gmina Kępno za wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa z roz-

budową kompleksu „Rekreacyjno-Sportowego KOSiR”. Na tegorocznej uroczystości Kapituła Kępińskiego Stowarzyszenia Pracowników Budownictwa wyróżniła też za całokształt pracy zawodowej w branży budowlanej Mariana Kucharzaka. Dzień Budowlańca to ważne święto dla pracowników budownictwa.

- Chcemy pokazać, że jednak jakieś inwestycje powstają, że działamy dobrze a to co powstaje jest nie tylko funkcjonalne ale również ładne - powiedział prezes kapituły Kępińskiego Stowarzyszenia Jerzy Stodolny.

Piątkowe spotkanie było doskonałą okazją do wystosowania apelu do budowlańców aby przy projektowaniu inwestycji nie zapominać o łamaniu barier architektonicznych ułatwiających poruszanie się niepełnosprawnych. Często w ramach prowadzonych modernizacji i remontów łamanie barier nie musi oznaczać dodatkowych

nakładów finansowych ale może ułatwiać normalne poruszanie się niepełnosprawnych o kulach czy wózkach inwalidzkich. Z apelem nie tylko do budowlańców ale też przedstawicieli władz samorządowych zwrócili się członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła senator Andżelika Możdżanowska. - Wszystkim Państwu życzę pomyślności i wytrwałości w podejmowaniu działań, które będą gwarantowały dalszy, dynamiczny rozwój polskiego budownictwa - gratulowała senator Andżelika Możdżanowska. Senator przybyła bezpośrednio z posiedzenia sztabu kryzysowego w GOK Przygodzicach; przekazała aktualną sytuację mieszkańców oraz prośbę w zakresie doraźnej pomocy dla poszkodowanych, organizacji zbiórki celowej oraz możliwego wsparcia w związku z zaistniałą katastrofą w Jankowie Przygodzkim. (jk)

26/11/2013 KĘPNO

Jubileusz Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie obchodziła wzruszający jubileusz 35-lecia swojego istnienia.

To podniosłe wydarzenie uświetniło uroczyste spotkanie wychowanków, uczniów i nauczycieli ,władz samorządowych oraz przyjaciół szkoły. Były miłe słowa, kwiaty, życzenia i urodzinowy tort. Liczne podziękowania i listy gratulacyjne na ręce dyrektor Magdaleny Michalczyk złożyła m.in senator Andżelika Możdżanowska, radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Mroziński, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Artur Matejuk, starosta powiatu kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, burmistrz MiG Kępno Aniela Kempa. Wszyscy występujący mówili o roli kępińskiej szkoły muzycznej, która na stałe wpisała się w pejzaż naszego regionu, doceniając w dużej części pasję nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Dyrektor PSM Magdalena Michalczyk przedstawiła proces rozwoju szkoły, przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje oraz osiągnięcia uczniów w wielu prestiżowych konkursach i przeglądach artystycznych. Powstały nowe klasy instrumentów, dzieci sięgały po kolejne sukcesy, przeprowadzono mnóstwo remontów i inwestycji. - Mam nadzieję, że ta dzisiejsza uroczystość będzie punktem zwrotnym w historii szkoły, że będzie zapowiedzią lepszego jutra przede wszystkim związanego z realizacja naszych planów, marzeń i zamierzeń. Jednym z ich jest marzenie o nowej sali koncertowej - mówiła dyrektor. Dyrektor podziękowała też wszystkim pedagogom, którzy tworzyli historię i dorobek wielu pokoleń, którzy swą postawą i zaangażowaniem i swoim talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów szkoły. Wyraziła też uznanie dla wysiłków poprzednich dyrektorów, pracowników, dla rodziców i absolwentów za wspólne działania dla dobra uczniów. Wszystko to przeplatane zostało wspaniałymi występami pokazującymi doskonałe umiejętności nie tylko uczniów ale i absolwentów placówki. Uroczystość uświetnił m.in chór szkolny „Con Brio”, zespoły gitarowe, akordeonowe, Big-Band. Nie zabrakło koncertów fortepianowych czy skrzypcowych. Wzruszającym momentem było przyznanie odznaczeń dla wieloletnich pedagogów. Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce nagrody indywidualne dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali z rąk Artura Matejuka, Barbara Jabłońska i Robert Matuszewski. Odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Ewie Olek, Liliannie Rydz, Edycie Szymańskiej, Leszkowi Świsulskiemu i Magdalenie Michalczyk. Z okazji obchodów 35-lecia wydana została płyta z materiałem na temat okoliczności powstania, rozwoju i działalności szkoły oraz losów jej absolwentów. Uroczystość zakończyła się rozkrojeniem jubileuszowego tortu. Państwową Szkołą Muzyczną w Kępnie ukończyło 352 absolwentów. (jk)


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Fabryka Mebli Piaski w Piaskach zatrudni osobę ze znajomością języka niemieckiego do działu sprzedaży – dział reklamacji. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Piaski 1c oraz pod numerem telefonu 601-537-812, 62 78 14 112 lub 605-623-156. Firma transportowa z Bralina poszukuje osób na stanowisko portier-palacz. Praca zmianowa. Tel. 530 051 243 Firma Karol Meble zatrudni tapicerów oraz osoby do pakowania mebli. Kontakt: 62 78 196 13. Firma transportowa zatrudni spedytorów, mechaników i kierowców z doświadczeniem zawodowym, prawem jazdy kateg. C+e w transporcie krajowym i międzynarodowym. Oferujemy stabilne warunki pracy w zgranym zespole, korzystne wynagrodzenie. Kontakt pod nr 532 456 808 Studentka 4 roku pedagogiki podejmie pracę w przedszkolu, żłobku, biurze lub jako opiekunka do dzieci; tel.: 724655255 (21.11) Poszukuję pracy jako kierowca kat. B lub stałej pracy fizycznej; tel.: 693232478 (21.11) Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu w centrum Kępna, dodatkowo możliwa nocna opieka; tel.: 662546516 (21.11) Przyjmę pracę chałupniczą, oprócz szycia; tel.: 780080061 (25.11)

MOTORYZACJA Sprzedam skuter Kingway Fonero, rok 2008, cena 800zł.; tel.: 783079367 (14.11) Sprzedam VW Sharana TDI, 110KM, cena 6.800zł.; tel.: 721496914 (po 17.00) (14.11) Sprzedam Mercedesa C klasa, 1994 rok, 1.8 benzyna, czarny, stan bdb, cena 4.500zł.; tel.: 509874869 (14.11) Sprzedam Nissana Micrę 1.2, 2004, złoty, hatchback, 129619km, 2/3 drzwi, klima, ABS, el. szyby, p. p., c. zamek, zarejestrowany, cena 11.900zł.; tel.: 721525027 (14.11) Sprzedam Peugeota 206, rok 2001, poj. 1.1 benzyna, 3 drzwiowy, przebieg 96 tys. km, 2 komplety opon, garażowany, zadbany; tel.: 796698530 (18.11) Sprzedam opony zimowe 155/70 R13, bieżnik 5-6 mm; tel.: 600623323 (18.11) Sprzedam Renault Lagunę I, rok 99, po lifcie, diesel, 240 tys. km, klimatyzacja, pełna elektryka, opony zimowe, w bardzo dobrym stanie tech. i wizualnym, cena 5500zł. (do negocjacji); tel.: 669013917 (18.11) Sprzedam opony zimowe jak nowe, 195/65 R16, cena 800zł.; tel.: 886961862 (18.11) Opel Zafira: 2003r., 2,2 benzyna, srebrny, wersja elegance, klima, radio CD, c. zamek z pilota, św. przeciwmgielne itd, 220tys. km, cena 4.800zł., zatarty silnik; tel.: 783655072 (21.11)

Ford Mondeo kombi, najbogatsza wersja, nawigacja, CD, klimatyzacja itd, 2003r., 2.0TDCI, czarny metalic, 1właściciel, k. serwisowa, 250tys. km, cena 4800zł., lekko uszkodzony tył; tel.: 783655072 (21.11)

Sprzedam koparkę Białoruś, rolnicza, z osprzętem, cena 13 tys. zł; tel.: 607 797 129

Sprzedam Forda Mondeo kombi: 2.0, diesel, 130km, rok prod. 2001, cena 7000tys. zł.; tel.: 723882760 (21.11)

Sprzedam mleko kozie; 607 797 129

Sprzedam Opla Zafirę 1,6 comfort, 2001 rok, szyberdach, klima, hak itp, przegląd 11.2014, OC 05.2014, cena 12.600zł. (do negocjacji); tel.: 605431064 (21.11) Sprzedam Renault Megane 1.4, 2001r. bogato wyposażone, klimatyzacja, elektryczne szyby itp, świeżo po przeglądzie, ważne OC, cena 6.400zł. (do negocjacji); tel.: 723023503 (21.11) Sprzedam Opla Vectrę: rok 1997, 1.8 benz., zadbany, kolor granatowy, cena 4 tys. zł. (do negocjacji); tel.: 721022150 (21.11) Sprzedam fotelik samochodowy granatowo-czerwony, od 0 do 18kg, cena 100zł.: tel.: 725448805 (25.11) Sprzedam Opla Corsę 1.4 benzyna, rok 1997, kolor niebieski, 3- drzwiowy, I właściciel w kraju, nowe opony letnie na alufelgach plus kom. kół zimowych, wspomaganie, szyberdach, wymieniony rorząd, stan bardzo dobry, cena 3200zł. (do negocjacji); tel.: 607376409 (25.11) Sprzedam komplet alufelg do Audi A4 lub Passata, stan dobry, proste, nie mają bicia, komplet 400zł.; tel.: 726664088 (25.11) Sprzedam Fiata Marea weekend, 1,6 16v, rok 1997, przebieg 154.000, po wymianie rozrządu, przegląd do października 2014, 3200pln; tel.: 534961233 (25.11) Sprzedam Opla Astrę 1.6, 2005 rok, benzyna+gaz, cena 1.200zł.; tel.: 600216532 (25.11)

ROLNICZE Sprzedam przystawkę do kukurydzy, 4-rzędowa, Class, stan dobry, cena 8500 zł, tel.: 601 295 027 Sprzedam rozrzutnik produkcji polskiej, tandem, w stanie idealnym, po kapitalnym remoncie, cena 12.500zł.; tel.: 695839703 (11.11) Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy produkcji polskiej, stan bdb, nie wymaga wkładu finansowego, cena 3.500zł. (do negocjacji); tel.: 695839703 (11.11) Sprzedam cielaki-byczki lub zamienię na jałóweczki hf; tel.: 721022150 (14.11) Sprzedam ciągnik Ursus 914 z Turem, rok produkcji 1990, stan bdb; tel.: 509874869 (14.11) Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy; tel.: 663569334 (po 16.00) (21.11) Kupię jałówki hf do 150kg; tel.: 721022150 (21.11) Sprzedam prosięta; 505238386 (25.11)

tel.:

Sprzedam 2 tony żyta; tel.: 667672700 (25.11)

Sprzedam przegrabiarkę do siana, szerokość 4,60m, cena 3200 zł, tel.: 607 797 129 tel.:

Sprzedam prosięta, 200 sztuk, tel.: 607 797 129 Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA, kostkująca, z drabinką, cena 10 tys. zł; tel.: 607 797 129 Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką lub przelewem, tel.: 606 427 238

RÓŻNE Oddam w dobre ręce śliczne szczeniaki kundelki, jedna suczka i jeden piesek, koloru białego i białego w czarne łatki, będą do odbioru w połowie grudnia; tel.: 724272832 (11.11) Sprzedam ubranka dla chłopca od rozmiaru 56 w bardzo dobrym stanie, tanio oraz komplet do chrztu z bucikami; tel.: 665656608 (14.11) Sprzedam kuchnię z możliwością zrobienia narożnikowej oraz komodę i stolik rtv, cena do uzgodnienia; tel.: 723865134 (14.11) Sprzedam tanio suknię ślubną plus bolerko, rozmiar 36-38, cena 500zł.; tel.: 723332894 (14.11) Sprzedam suknię ślubną z welonem, kupiona w Anglii, kolor ecru, rozmiar 38, cena 1.100zł., zdjęcia prześlę na email; tel.: 721818743 (14.11) Sprzedam meble kuchenne w dobrym stanie (fronty drewniane): 2 szafki 80cm, 1-60cm i 1-40cm + lampa drewniana do kompletu i wykładzinę dywanowa w bardzo dobrym stanie, w kolorze brązowym o wymiarach 5/4; tel.: 883538806 (18.11) Posiadam szczeniaki rasy York Terrier 8 tyg., odrobaczone i zaszczepione, z książeczkami zdrowia czekają na nowych właścicieli; tel.: 660542985, 795577228 (18.11) Sprzedam telefon Samsung Monte dotykowy, sprawny z lekko pękniętą szybką; tel.: 669823632 (18.11) Sprzedam sterownik do pieca c.o., nowy nieużywany, na gwarancji, cena 160zł.: tel.: 662763636 (18.11) Zaginęły dwie czarne suczki, jedna mieszanka husky-niebieskie oczy, druga - jedno oko niebieskie, białe gorseciki, czerwone obroże, Bałdowice; tel.: 725207647 (21.11) Sprzedam biurko, używane o wymiarach 106x55x74, z 4 szufladami, kolor calvados, w bardzo dobrym stanie; tel.: 511074517(po 16.00) (21.11) Wymienię dwie nowe dętki rowerowe rozmiar: 26 x 1.75 AV na opony rowerowe; tel.: 726617009 (21.11) Oddam w dobre ręce śliczne szczeniaki kundelki, jedna suczka

i jeden piesek, prawdopodobnie będą średniej wielkości, będą do odbioru w połowie grudnia; tel.: 724272832 (25.11) Sprzedam okna plastikowe 130cm na 100cm, cena 200zł. i 210cm na 145cm, cena 300zł. stan bdb; tel.: 730129847 (25.11) Przyjmę nieodpłatnie używane meble kuchenne, narożnik i inne wyposażenie mieszkania: rtv, agd, komputer; tel.: 730129847 (25.11) Sprzedam ubrania dla dziewczynki i chłopca, wiek 2-7 lat; tel.: 694241966 (po 16.00) (25.11) Sprzedam ławostół; tel.: 694241966 (po 16.00) (25.11) Sprzedam tkaninę meblową tapicerską obiciową, tanio; tel.: 502225730 (25.11) Sprzedam monitor LCD i lodówko-zamrażarkę; tel.: 695414888 (25.11) Sprzedam konsolę PlayStation 2 z 4 grami, 2 padami, karta pamieci 64MB; tel.: 723262702 (po 15.00) (25.11) Sprzedam pościel z wełny kaszmir: kołdra 160*200 i 2 poduszki 40*60, do tego płyn do prania lanolina; tel.: 663339906 (25.11) Sprzedam pościel z kaszmiru, zestaw wypoczynkowy czyli kołdra (śpiwór) i jasiek; tel.: 663339906 (25.11))

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Sprzedam działkę budowlaną, Kępno Osiny, wszystkie media, dobra lokalizacja; tel.: 696812773 (14.11) Sprzedam działkę budowlaną w Słupi pod Kępnem przy ul. Kwiatowej na osiedlu; tel.: 792244252 (14.11) Sprzedam mieszkanie w Domaninie, 72m2, cena 115.000km; tel.: 668342383 lub 662293461 (14.11) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 10 arów, blisko Kępna, ogrodzona z kutą bramą i furtką, dodatkowo komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy; tel.: 731496760 (14.11) Mieszkanie do wynajęcia, 48m2, dwa pokoje, tanio, Syców; tel.: 604779457 (14.11) Sprzedam dom do zamieszkania od zaraz w Bralinie; tel.: 608455316 (14.11) Sprzedam mieszkanie w Skoroszowie, 38.30m2, na parterze; tel.: 691843872 (14.11) Kupię działkę budowlaną w Słupi pod Kępnem, Jankowach lub Donaborowie, pow. od 10 do 20 arów, w rozsądnej cenie; tel.: 663339936 (18.11) Sprzedam grunt rolny, w studiuj pod zabudowę mieszkaniową, 1,7 ha w Bralinie za torem kolejowym, 20zł./m2; tel.: 503956559 (21.11)

Sprzedam dom jednorodzinny z garażem, w Kępnie na działce o powierzchni 460m2, cena do uzgodnienia; tel.: 603985191 (21.11) Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w Kępnie; tel.: 886500412 lub 889001750 (21.11) Kupię mieszkanie w Kępnie, w bloku o pow. minimum 60m2, cena do 200.000zł.: tel.: 723315996 (21.11) Sprzedam 2 działki budowlane sąsiadujące ze sobą o łącznej pow. 14 arów w Kępnie na ul. Potworowskiego, Osiedle Przemysława; tel.: 69362153O (21.11) Sprzedam komfortowe 2-kondygnacyjne, bezczynszowe mieszkanie (83m2)+poddasze i piwnica (77m2), zabudowa szeregowa, podwórze, Kępno, ul. E. Orzeszkowej 2/1; tel.: 600228915 (21.11) Tanio sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Kępnie: 74m2, w kamienicy na 2 piętrze, z gara-

żem i piwnicą; tel.: 668690993 (21.11) Sprzedam działki mieszkaniowo - przemysłowe na Pustkowiu Kierzeńskim przy szosie Kierzno Świba; tel.: 604662691 (21.11) Sprzedam łąkę w Słupi p. Bralinem, 9,9ha; tel.: 609963668 (25.11) Sprzedam działkę budow. przem. o pow. 0.3801 ha, przy obwodnicy S-8 w Sycowie, cena 5 tys. zł./ar; tel.: 502225730 (25.11) Do wynajęcia nowe mieszkanie; tel.: 513010214 (25.11) Sprzedam łąkę na Niwach p/Kępnem oraz 2 działki po 25arów każda (położone obok siebie), pod zabudowę; tel.: 697478029 (25.11) Sprzedam działki budowlane w centrum Trzebienia, o dowolnej wielkości, cena do uzgodnienia; tel.: 782 916 378

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI MURARZA I POMOCNIKA MURARZA TEL.: 62 78 23 882

Do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem socjalnym o wysokim standardzie znajdujący się w nowo wybudowanym budynku w Kępnie na ul. Broniewskiego 14 o powierzchni 80m2. Lokal posiada duży parking. 501 078 117

SPRZEDAM MIESZKANIE NA OSIEDLE 700-LECIA. PARTER, 3 POKOJE, 49m2. 603 583 866

KOREPETYCJE I NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 725 296 566

POPROWADZĘ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ KPIR, RYCZAŁT, VAT, ZUS, AKTA OSOBOWE. TANIO! 660-593-332


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY PIŁKA RĘCZNA

MistrzostwaRejonuwPiłceRęcznej

W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w piłce ręcznej dziewcząt.

Powiat kępiński reprezentował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, który w ostatecznej klasyfikacji zajął I miejsce i awansował do Półfinału Wojewódzkiego z udziałem zespołów z rejonu leszczyńskiego, konińskiego oraz poznańskiego. Drużyna ZSP1 Kępno wystąpiła w składzie Olga Sochor (wybrana najlepszą bramkarką turnieju), Nikola Gabryś, Ewelina Liczek, Weronika Szalek, Klaudia Tomaszek, Karolina Nawrot, Wiktoria Marek, Natalia Moś, Anita Ponitka, Judyta Łakomska, Marta Wittek, Magdalena Wojtasik (najlepszy strzelec turnieju). Drużyna, której opiekunem jest Sławomir Nowicki, w dużej mierze oparta jest szczypiornistki Polonii Kępno. Trzy dni później w Kożminie Wielkopolskim odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w piłce ręcznej chłopców. Powiat kępiński reprezentował ZSP nr 1, który ostatecznie zajął IV miejsce. Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół TransportowoUsługowych z Ostrowa Wielkopolskiego. Kępińska drużyna zagrała w składzie: Piotr Ochnio, Tobiasz Skórecki, Dawid Wodnik, Błażej Pluta, Maciej Mazurkiewicz, Mateusz Lorenc, Kamil Kanclerz, Robert Wiatrak, Jakub Uszycki. (dete) PIŁKA NOŻNA

Wygrana na koniec rundy

W meczu 14 kolejki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych Marcinki Kępno pokonały w Pleszewie Stal 2:1. Dwa gole dla kępińskiej drużyny strzelił Filip Latusek. - Mieliśmy sporą przewagę przez większą część meczu. Prowadziliśmy różnicą dwóch goli. Gdyby chłopcy wykorzystali wszystkie stworzone sytuacje, to mogli wygrać znacznie wyżej. Od 70. minuty zrobiło się nerwowo. Gospodarze strzelili, dość przypadkową bramkę i zaczęła się pogoń za remisem. W doliczonym czasie kapitalnie spisał się nasz bramkarz, któremu zawdzięczamy, że z Pleszewa przywieźliśmy trzy punkty powiedział Jacek Falszewski, trener Marcinków. Kępińska drużyna uplasowała się na trzecim miejscem w tabeli. Jesienne rozgrywki wygrała Warta I Poznań, która awansowała do rozgrywek Makroregionalnej Ligi Juniorów. W dużej mierze zawdzięcza to kępińskim piłkarzom. Kępnianie pokonali dwukrotnie Lecha II Poznań i odebrali Kolejorzowi sześć punktów. Warto wspomnieć, że gdyby nie te porażki z Kępnem, to Lech grałby w lidze centralnej juniorów, bowiem bilans dwumeczu z Wartą I Poznań miał lepszy. - W ciemno przed sezonem wziąłbym trzecie miejsce, które zajęliśmy w jesiennych rozgrywkach. Ten zespół był tworzony na krótko przed inauguracją rozgrywek, co odbiło się na naszej dyspozycji. Początek był bardzo słaby w naszym wykonaniu. Dopiero po czterech, pięciu meczach zaczęliśmy grać lepiej, a przede wszystkim skuteczniej - ocenił jesienną rundę trener Falszewski. W 14 meczach jesiennej rundy piłkarze z Kępna odnieśli siedem zwycięstw i dwa remisy. Pięciokrotnie schodzili z murawy pokonani. Teraz wiosną powalczą w lidze wielkopolskiej o Puchar Prezesa WZPN. (dete) PIŁKA RĘCZNA

Mikołajkowe Kępno po raz 8.

W dniach 6-8 grudnia w Kępnie odbędzie się VIII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W imprezie weźmie udział 36 zespołów. W roczniku 2000 i mł. wystąpią aż 4 drużyny z tegorocznego Finału Pucharu ZPRP, w tym jego zdobywca - gospodarz, KKS Polonia Kępno. Emocjonująco zapowiada się także walka wśród najmłodszych szczypiornistek. Trzecia kategoria to zawodniczki rocznika 1997 i mł.. Organizatorem turnieju jest KKS Polonia Kępno. Turniej rozgrywany będzie na trzech halach sportowych: KOSiR, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Kępnie. W roczniku 2003 zobaczymy zespoły: Olimpijczyk Kowalewo Pom. Drwęca Novar Lubicz, Tor Dobrzeń Wielki, Zagłębie Lubin, MOSM SP 35 Tychy, MOSM SP 18 Tychy, Bellator Ryjewo, KPR Jelenia Góra, Polonia Kępno. W kategorii rocznika 2000: zagra Kadra Województwa Dolnego Śląska, Kadra Województwa Świetokrzyskiego, Olimpijczyk Kowalewo P. Drwęca Novar Lubicz, Kadra Województwa, Tor Dobrzeń Wielki, Bukovia Buk, Handball 28 Wrocław, Zagłębie Lubin, Ryjewo, Gimnazjum Koszalin, Polonia Kępno. W roczniku 1997: Kadra Dolnego Śląska, Korona Handball Kielce, Olimpijczyk Kowalewo, Głęboka Purpura Żarów, Junior Wrocław, Handball 28 Wrocław, Zagłębie Lubin, Polonia Kępno. (dete)

26/11/2013

Koniec rundy w okręgówce POLONIA KĘPNO – 8 MIEJSCE

To była przeciętna runda w wykonaniu piłkarzy z Kępna. Zwłaszcza jej początek, kiedy kępnianie otarli się o strefę spadkową. Porażka z Gorzyczanką 2:3, remis ze słabiutką Odolanovią 0:0, porażka z Baryczą Janków Przyg. 0:1 i Zielonymi Koźminek 1:2 nie wróżyły nic dobrego. Nawet wyjazdowe wygrane z Astrą Krotoszyn 2:0 czy jedną z najsłabszych drużyn okręgówki Żakami Taczanów 5:1, nie poprawiły minorowych nastrojów kibiców. Trudno się dziwić, bowiem zespół w niczym tej jesieni nie przypomina drużyny, która walczyła o najwyższe cele w ostatnich sezonach. Były przebłyski przyzwoitej gry biało-niebieskich, jak chociażby mecz ze Stalą Pleszew. Mimo, że kępnianie tę potyczkę przegrali 0:2, to jednak akurat za ten pojedynek należą im się słowa uznania. Kwintesencją słabej jesieni był mecz w Bralinie, gdzie miejscowi dzielnie stawiali opór kępnianom. Ostatecznie Polonia zainkasowała trzy punkty (wygrana 4:1), ale akurat ta sztuka udała się w pojedynkach ze Sokołem trzynastu innym drużynom. Po tym występie biało-niebiescy wzięli się w garść. Zagrali na swoim - niezłym poziomie, a i rywale byli wymagający. Zwycięstwo nad Czarnymi Dobrzyca (4:1), Pogonią Trębaczów (2:0), remis

(1:1) w Nowych Skalmierzycach i wygrana (5:0) z Re-Budem Piast Czekanów pozwoliły Polonii odbudować swoją pozycję w ligowej hierarchii. O sile kępińskiej drużyny miał przesądzić mecz z Białym Or-

że zdecydowano się rozegrać jeszcze jedną kolejkę, awansem z wiosny, bo inaczej piłkarze z Al. Marcinkowskiego zimowaliby w nienajlepszych nastrojach. A tak rozegrali bezapelacyjnie najlepszy mecz

łem Koźmin. Lider okręgówki zaserwował Polonii cztery gole i pokazał miejsce w szeregu. Przyszedł kolejny mecz derbowy, ale także z drużyną z dolnej części tabeli. Spotkanie z Trzcinicą oglądała rekordowa chyba liczba kibiców, a Polonia wygrała zasłużenie (5:2). Trudno powiedzieć, co wpływa na dyspozycję zawodników z Kępna, że po dobrym meczu przychodzi kolejny słaby i odwrotnie. Do Opatówka podopieczni trenera Mariusza Strzelaka pojechali w roli faworytów i wrócili z wynikiem 0:3. Całe szczęście,

jesieni. Co prawda, goście do momentu strzelenia gola przez Polonię, mieli sporą przewagę, ale kto o tym będzie pamiętał, zwłaszcza, że drugą połowę zagrali koncertowo. Taką Polonię chcemy oglądać! To był zespół, na którego rzesze kibiców przychodziły w poprzednich sezonach. Na plus kadra Strzelaka może zapisać sobie fakt, że zawodnicy grają odważniej, agresywniej, wręcz na pograniczu faulu. Jednak są tego także niedobre plony - kontuzje i kartki. Po stronie minusów należy zapisać to, że w żadnym z meczów z wy-

POGOŃ TRĘBACZÓW – 12 MIEJSCE

żej notowanym rywalem nie udało się wygrać (pomijając mecz awansem z wiosny), a przecież trener Mariusz Strzelak dostał w spadku po swoim poprzedniku drużynę praktycznie gotową. Niczego nie musiał zmieniać i budować. Dodatkowo, działaczom udało się wzmocnić zespół kilkoma młodymi, ale wartościowymi zawodnikami. Taka drużyna musi walczyć o IV ligę! Trzeba przyznać, że zespół prześladował także olbrzymi pech kontuzji. Warto w przerwie zimowej sporo pracy poświęcić taktyce, bo po tym względem Polonia wiele straciła. Brakuje schematów gry zarówno w ataku pozycyjnym jak i przy stałych fragmentach. Gdy jeszcze trener skupiłby większą uwagę na czytaniu gry, tak jak miało to miejsce w Gorzycach, to można było uniknąć wielu pomyłek taktycznych, jak chociażby w Opatówku, gdzie aż prosiło się zmianę ustawienia, bo i nie było przy stanie 0:3 czego bronić. Na szczęście zimą szkoleniowiec biało-niebieskich będzie miał na to sporo czasu, a i piłkarze przecież pokazali w wielu meczach, że nie zapomnieli jak się gra w piłkę nożną. Jeszcze tylko, żeby działacze nie zapadli w zimowy sen i wreszcie dopisali po stronie wzmocnień więcej nazwisk niż po stronie ubytków.

Trębaczowianie zarówno nie rozczarowali jak i nie zachwycili. Grają na swoim poziomie. To jedna z najbardziej nieobliczalnych drużyn w okręgówce, bowiem piłkarze trenera Jarosława Karnasiewicza potrafią zagrać nawet powyżej swoich rzeczywistych możliwości, a i potrafią dać plamę jak żaden inny zespół. Tak było kiedy trębaczowianie ogrywali by-

łego IV-ligowca KS Opatówek (1:0), Zielonych Koźminek (4:0) czy tez Dobrzycę 3:1. Ale piłkarzom Pogoni zdarzały się także wpadki jak porażka z Odolanovią (0:3), czy Piastem Czekanów (1:3). Kilka spotkań zawodnicy z Trębaczowa mogli rozstrzygnąć zupełnie inaczej, jak chociażby mecz z Baryczą Janków Przyg. (1:2). W spotkaniu z czołowym ze-

społem okręgówki można było pokusić się przy lepszej skuteczności o miłą niespodziankę. Ogólnie Pogoń co miała wygrać wygrała, co przegrać powinna, przegrała. W dużej mierze wyniki uzależnione były od sytuacji kadrowej jaką posiadał na dany mecz trener Karnasiewicz. Największy problem Pogoni to słaba ławka rezerwowych. Zmiennicy do-

świadczonych piłkarzy odstają jeszcze od swoich starszych kolegów, a ci raczej myślami są przy zakończeniu przygody z piłką niż o kolejnych podbojach. Działacze Pogoni wyznają jednak rozsądną zasadę - grają tym co mają i na co ich stać, a stać tych piłkarzy jednak na więcej niż tylko 5 zwycięstw w 16 meczach.

To jedno z największych rozczarowań jesiennych rozgrywek. Problem w tym, że miejsce nie jest adekwatne do poziomu, a raczej stylu jaki zaprezentował beniaminek okręgówki. „Grają jak nigdy – przegrywają jak zawsze” – to określenie najbardziej pasuje do podopiecznych trenera Andrzeja Moskala. Przynajmniej połowa drużyn z okręgówki nie gra tak dobrze piłką, po murawie, taktycznie jak

Trzcinica. Jednak nie efektownie nie przełożyło się na efektywnie. Trener Moskal podjął się trudnego zadania. Chciał nauczyć piłkarzy gry w piłkę nożną, a nie kopania i to mu się połowicznie udało. Niestety w niektórych meczach zabrakło skuteczności pod bramką rywali, a niekiedy jakości w grze obronnej. W spotkaniach z rywalami, którzy preferują „grę piłką” zawodnicy Moskala czuli się jak ryba w wo-

dzie. Jak przyszło im walczyć z drużynami kopaczy, było już znaczniej gorzej. Trzcinica źle zaczęła ale dobrze jesień skończyła. Wygrana 3:1 z Nowymi Skalmierzycami cieszy. Co ciekawe, akurat był to chyba pod względem jakości gry najgorszy mecz ekipy z krańca wielkopolski. Ciekawie wygląda połączenie stranieri z okolic Namysłowa, z miejscowymi zawodnikami. Jednak nie podoba się to miejscowym

kibicom, którzy w niewybrednych komentarzach często dają upust swojemu niezadowoleniu. Dlatego piłkarze z Namysłowa rozjeżdżali się na zimową przerwę w przekonaniu o konieczności szukania nowego klubu. Trudno sobie wyobrazić grę wiosną Trzcinicy bez nich, tym bardziej, że także dwa kluby z Opolszczyzny zarzuciły sieć na trenera Moskala.

Czerwona latarnia okręgówki to bezsprzecznie najsłabsza drużyna jesiennej rywalizacji. Ekipa trenera Pawła Falszewskiego była jednak sprawcą jednej z największych niespodzianek, kiedy pokonała Barycz Janków Przygodzki 3:2. Jedno zwycięstwo i dwa remisy to za mało, żeby myśleć o utrzymaniu. Chyba tylko cud może uratować zespół

przed degradacją. Nie wiele zda się zmiana szkoleniowca. Ewidentnie dla większości piłkarzy okręgówka, to po prostu za wysokie progi. W tym kierunku Zarząd powinien poczynić kroki w przerwie zimowej, jeżeli zamierza łatwo skóry nie sprzedać. Z całą pewnością nie można odmówić nikomu w tym klubie ambicji. Na ile mieli siły (a przeważnie

na 70 minut) tyle wkładali w mecz swojego zaangażowania. Niejednokrotnie było tak, że przez większe fragmenty meczu piłkarze z Bralina dzielnie stawiali opór rywalom, a później w ciągu kilku minut potrafili stracić kilka bramek i kończyło się wysoką porażką. Tutaj kłania się brak przygotowania do sezonu. Warto zimą popracować przyzwoicie, bo

okręgówka dla Bralina nie taka straszna, o czym miejscowość ta już się w przeszłości przecież przekonała. Niestety z przykrością trzeba przyznać czerwoną kartkę niektórym kibicom, którzy wydaje się nie zrobili razem ze swoją drużyną awansu sportowego, a szowinistyczne obraźliwe okrzyki nie zdarzają się już często nawet na meczach klasy B.

LZS TRZCINICA – 14 MIEJSCE

SOKÓŁ BRALIN – 16 MIEJSCE

sportowy eter na 101,7 fm o 8.30, 12.30 i 16.30


26/11/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

IV liga - grupa południowa

17 kolejka - 23-24 listopada Olimpia Koło - Dąbroczanka Pępowo KS Górnik Konin - LKS Ślesin PKS Racot - Obra 1912 Kościan SKP Słupca - KKS Kalisz Victoria Września - Piast Kobylin Warta Krzymów - LKS Gołuchów Victoria Ostrzeszów - Grom Wolsztyn Orzeł Mroczeń - BS Płomyk Jarota II Jarocin Biały Orzeł Koźmin - Odoloanovia

0-3 0-2 0-1 3-1 6-0 1-2 1-1 3-1 2-0

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

1. Górnik Konin 2. Victoria Września 3. Dąbroczanka Pępowo 4. Obra Kościan 5. LKS Ślesin 6. Orzeł Mroczeń 7. KKS 1925 Kalisz 8. LKS Gołuchów 9. SKP Słupca 10. Victoria Ostrzeszów 11. PKS Racot 12. Olimpia Koło 13. Jarota II Jarocin 14. Grom Wolsztyn 15. Warta Krzymów 16. Piast Kobylin

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

39 37-16 38 52-17 36 28-12 34 34-15 32 37-18 26 28-29 25 23-19 25 28-20 19 22-30 19 20-32 18 26-36 18 14-23 17 23-32 16 30-31 8 10-44 7 7-45

klasa okręgowa ZINA

16 kolejka: 17 listopada Astra Krotoszyn - Sokół Bralin Barycz Janków Przygodzki - Zieloni Koźminek Czarni Dobrzyca - Żaki Taczanów Odolanovia Odolanów - Stal Pleszew Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Polonia Kępno LZS Trzcinica - Pogoń Nowe Skalmierzyce Biały Orzeł Koźmin - Re-Bud Piast Czekanów KS Opatówek - Pogoń Trębaczów

4-0 1-1 4-1 3-1 1-4 3-1 1-1 2-0

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

1. Biały Orzeł Koźmin 2. Barycz Janków Przygodzki 3. Pogoń Nowe Skalmierzyce 4. KS Opatówek 5. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 6. Stal Pleszew 7. Czarni Dobrzyca 8. Polonia Kępno 9. Astra Krotoszyn 10. Odolanovia Odolanów 11. Piast Czekanów 12. Pogoń Trębaczów 13. Zieloni Koźminek 14. LZS Trzcinica 15. Żaki Taczanów 16. Sokół Bralin

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

40 33 29 29 29 28 27 26 26 21 20 16 15 12 7 5

46-13 41-25 30-21 38-21 34-32 43-24 30-27 35-22 32-22 22-25 26-33 21-32 19-26 20-36 15-49 12-56

klasa A, grupa II

14 kolejka - 17 listopada GKS Rychtal-Skoroszów - Zefka Kobyla Góra LKS Czarnylas - Victoria Laski LZS Czajków - Zawisza Łęka Opatowska LKS Jankowy 1968 - Strażak Słupia LZS Olszowa - Sokół Świba LZS Doruchów - Pelikan Grabów Masovia Kraszewice - LZS Siedlików

0-1 6-3 4-2 1-0 2-0 0-1 3-0

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

1. LKS Czarnylas 2. Zefka Kobyla Góra 3. GKS Rychtal/Skoroszów 4. Victoria Laski 5. LZS Olszowa 6. Strażak Słupia 7. Zawisza Łęka Opatowska 8. Sokół Świba 9. LKS Jankowy 10. LZS Doruchów 11. LZS Czajków 12. Masovia Kraszewice 13. Pelikan Grabów 14. LZS Siedlików

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

38 64-19 37 51-12 25 21-21 25 37-28 24 31-23 23 22-19 22 31-34 19 51-32 16 21-37 14 16-28 14 28-35 11 25-49 11 15-30 6 15-61

klasa B, grupa IV

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

1. KS Hanulin 2. LZS Mikorzyn 3. Wielkopolanin Siemianice 4. KS Rogaszyce 5. Zryw Kierzno 6. LZS Ostrówiec 7. Błękitni Perzów 8. Płomień Opatów 9. Ajax Rojów 10. Pogoń Drożki

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

21 19 18 17 16 12 12 11 3 1

30-13 45-17 30-27 21-9 23-22 16-20 20-28 30-20 12-39 13-45

sport

15

Koniec rundy, koniec kariery MROCZEŃ: ŁUKASZ DZIERGWA ZAKOŃCZYŁ KARIERĘ PIŁKARSKĄ

Niedzielne spotkanie było wydarzeniem, podwójnym dla jednego z zawodników Orła. Piłkarską karierę w Mroczeniu, po 22 sezonach zakończył napastnik tego zespoły Łukasz Dziergwa. Piłkarz ten został uhonorowany kwiatami i pamiątkowym podarunkiem od zespołu z Mroczenia. - Mam już swoje lata, leczenie kontuzji w tym wieku też już trochę inaczej wygląda. Poświęcę się teraz cały rodzinie. Na dniach będziemy mieć drugiego potomka. Ale myślę, że narybek w klubie rośnie, a ja nie z perspektywy boiska ale w klubie pozostanę i na ile będę mógł, to będę pomagał powiedział Łukasz Dziergwa. Piłkarze z Mroczenia ewidentnie chcieli aby ostatni mecz w karierze, ich kolega miał udany. Już w 3. minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie po strzale Marcina Góreckiego, jednak wysokim kunsztem bramkarskim popisał się Karol Zaborowski. Trzy minuty później odpowiedź piłkarzy BS Płomyk Jarota II Jarocin, Dariusz Małecki podał do Macieja Paszka, a ten uderzył z pierwszej piłki, jednak Piotr Szyc obronił strzał napastnika z Koźmińca. W 10. minucie w pole karne zespo-

łu gości wbiegł Karol Gąszczak, a Zaborowski doskonałą paradą bramkarską uchronił swój zespół przed utratą bramki. W 21. minucie kapitalnie rzut wolny wykonał Leszek Nowak. Pomocnik Orła uderzył bezpośrednio na bramkę,

w 47. minucie gospodarze mogli podwyższyć wynik spotkania, jednak strzał Góreckiego obronił bramkarz BS Płomyk Jarota II. W 51. minucie odżyły nadzieje w przyjezdnych na uzyskanie korzystnego wyniku, kontaktową

Zaborowskiego, a piłka ugrzęzła w siatce. W 39. minucie lewą stroną urwał się Bartosz Moś, dośrodkował w pole karne, wprost na głowę Góreckiego, a ten strzałem głową po koźle pokonał golkipera gości. Dwubramkowym prowadzeniem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania. Po zmianie stron, już

bramkę zdobył Paszek. Małecki z rzutu wolego uderzył na bramkę Szyca, ten wypuścił piłkę z rąk, a po dobitce Paszka miejscowi prowadzili już tylko różnicą jednej bramki. W 57. minucie gospodarze powinni strzelić trzecią bramkę, jednak uderzenie Góreckiego było bardzo niecelne, minutę póź-

niej powinna paść wyrównująca bramka, z lewej strony dośrodkował Patryk Cierniewski, ale piłka po strzale Paszka odbiła się od poprzeczki. W 62. minucie wielki błąd młodego stopera zespołu z Koźmińca Adama Sawarzyńskiego. Po jego kiksie piłkę przejmuje Górecki, który znalazł się „sam na sam” z Zaborowskim i nie dał najmniejszych szans na obronę tego uderzenia, a gospodarze prowadzą w tym spotkaniu ponownie dwoma bramkami. Mroczenianie co chwilę stwarzali sobie sytuacje bramkowe, jednak doskonale tego dnia usposobiony był bramkarz z Koźmińca. W 87. minucie drugą bramkę mogli zdobyć goście jednak, strzał Kamila Stefaniaka na rzut rożny sparował Szyc. - Zagraliśmy dobrze przede wszystkim w pierwszej połowie. Goście przyjechali do nas młodzieżą, bowiem pierwszy zespół z Jarocina grał także w tym samym czasie mecz. Rywale mieli bardzo wysoki skład i warunkami fizycznymi górowali nad nami. W drugiej połowie wkradło się w nasze szeregi trochę chaosu, ale myślę, że wynik jest zasłużony - powiedział Mariusz Posadzy, trener Orła. (dete)

Wygrana zawodniczek Polonii PIŁKA RĘCZNA: POLONIA KĘPNO – AZS AWF WARSZAWA 38:31 (20:17)

W meczu 9 kolejki rozgrywek o Mistrzostwo I ligi kobiet, piłkarki ręczne Polonii Kępno pokonały we własnej hali AZS AWF Warszawę 38:31 (20:17). Kępnianki znakomicie rozpoczęły mecz z akademiczkami. Bardzo szybko odskoczyły na pięciopunktową przewagę (7:2). - Na początku mądrze graliśmy w ataku, ale także skutecznie w obronie. Niestety, później nastąpił przestój i rywalki odrobiły straty mówił po meczu Krzysztof Markiewicz, trener Polonii. Na szczęście w drugiej połowie scenariusz z pierwszej odsłony powtórzył się tylko połowicznie. Nasze dziewczęta odskoczyły ponownie na kilka bramek i nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa. W dużej mierze jest to zasługa bardzo dobrej dyspozycji Magdaleny Słoty oraz Aleksandry Przebierały. Obie bramkarki grały na niezłej skuteczności, co pozwoliło wyprowadzać bardzo szybkie kontry. To był klucz do sukcesu w tym meczu, bo Aleksandra Wynnyk niczym pocisk, szybko wychodziła do ataków i skutecznie punktowała zespół ze stolicy. - Warszawianki postawiły na usta-

wienie 5-1, a momentami grały ustawienie 4-2 i to wyłączało nasze zawodniczki. Dobrze, że są mądre i na tyle cwane, że potrafiły zagrać przeciwko takiemu ustawieniu obrony - dodał Markiewicz. Po dziesięć bramek dla naszego zespołu zdobyły Aleksandra Wynnyk i Aneta Grozdanowska. Cztery bramki rzuciła Justyna Fijałkowska, a trzy Estera Rykaczewska. Po dwie bramki zdobyły Jagoda Romanowska, Grażyna Cichoń, Alicja Łukasik i Alina Struzik. Punktowały także Agata Gałka, Angelika Walczak, Katarzyna Nizołek. Dla akademiczek najwięcej bramek zdobyła Katarzyna Pożoga (8). - Wiedzieliśmy, że nie będzie to spotkanie dla nas łatwe, bowiem w kępińskiej drużynie gra wiele doświadczonych zawodniczek. W pierwszej połowie wynik oscylował wokół remisu, ale już w drugiej połowie Kępno nam odskoczyło na kilka bramek i nie byliśmy już w stanie tego odrobić - ocenił Paweł Kapuściński, trener AZS AWF. Tym razem na zapleczu PGNiG Superligi obyło się bez niespodzianek. Sambor Tczew nie zwalnia tempa. Tczewianki tym razem przed własną publicznością

pokonały Słupię Słupsk 35:24. Nieco trudniejszą przeprawę miały szczypiornistki z Kościerzyny. Zawodniczki UKS-u pokonały u siebie Tor Dobrzeń Wielki, jednak

solidnemu beniaminkowi z Nowego Sącza 29:33. Coraz ciekawiej wygląda sytuacja w środku tabeli. Polonia (6 miejsce) zrównała się punktami z zespołem ze stolicy.

nie tak pewnie, jak można było się tego spodziewać - 28:23. Na podium umocnił się KPR Kobierzyce. Rewelacyjny beniaminek pokonał przed własną publicznością Spartę Oborniki 25:22. Po równi pochyłej stacza się Jutrzenka Płock. Zespół świetnie spisujący się na początku sezonu powoli zbliża się do strefy spadkowej. Jutrzenka doznała czwartej porażki z rzędu, tym razem ulegając na wyjeździe

Porażkę szczypiornistek z Warszawy wykorzystały Akademiczki z Lublina, które na wyjeździe ograły SMS ZPRP Płock 28:23. Zawodniczki z Lubelszczyzny wyprzedziły w ligowej klasyfikacji AZS AWF i plasują się tuż za podium. Każda kolejna seria spotkań może przynieść spore przetasowania w środku tabeli.

(dete)

Polonia Kępno zagra z Cracovią PIŁKA RĘCZNA: POLONIĘ CZEKA WYJAZD DO KRAKOWA

Piłkarki ręczne Polonii Kępno zagrają z Cracovią Kraków w 1/8 rozgrywek szczebla centralnego Pucharu Polski kobiet. Gdyby chodziło o pojedynek z Cracovią w piłce nożnej lub hokeju na lodzie, byłaby to nie lada gratka dla kibiców. W piłce ręcznej klub z Krakowa znaczy niewiele. Dlatego Polonia w tym pojedynku jest zespołem wyżej notowanym. I tutaj

kończą się przyjemności związane z tym meczem. Kępnianki będą musiały w środku tygodnia rozegrać wyjazdowe spotkanie, co wiąże się z problemami logistycznymi i kosztami. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek o Puchar Polski. - Losowanie było szczęśliwe pod względem szans na awans. Przestrzegam jednak w stawianiu drużyny w roli faworyta. Gramy w wyższej lidze, ale

jak się okazuje II-ligowe drużyny także potrafią walczyć. Gdybyśmy w losowaniu trafili na drużynę z ekstraklasy, to wówczas byłaby to duża frajda dla kibiców. Z drugiej strony jeśli wyeliminujemy Cracovię to będziemy w gronie 8 najlepszych drużyn - powiedział Krzysztof Markiewicz, trener Polonii. Spotkanie w Krakowie rozegrane zostanie 22 stycznia. W innych parach 1/8 finału PP Selgros Lublin

spotka się z KPR Jelenią Góra, Olimpia-Beskid Nowy Sącz zagra z KGHM Metraco Zagłębie Lubin, KPR Kobierzyce gościć będzie Vistal Gdynię, EKS Start Elbląg spotka się z SPR Olkusz, Energa AZS Koszalin grać będzie z KPR Ruch Chorzów. Szczęście w losowaniu miały zawodniczki Piotrcovii Piotrków, które tzw. „wolnym losem” przeszły do kolejnego etapu. (dete)


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KSIĄŻKA JAROSŁAWA PAWLAKA „WIĘCEJ NIŻ KLUB” DO NABYCIA W SKLEPIE „14” ZBIGNIEWA WEŁDZIŃSKIEGO, KĘPNO, RYNEK 9

26/11/2013

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 152  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 152

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you