Page 1

Kolejny Kurier Numer 15 (113) • 7 - 20 sierpnia 2012 • Rok V • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

facebook.com/kurierlokalny reklama

21

sierpnia

Tyra w urzędzie Kempa ma dwóch zastępców

Andrzej Tyra, dotychczasowy radny PO został drugim wiceburmistrzem Kępna. Powołała go na to stanowisko 1 sierpnia burmistrz Aniela Kempa.

Wiadomo już, że Andrzej Tyra zastąpi w Radzie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Macieja Bacińskiego. Andrzej Tyra dotychczas pełnił funkcję dyrektora w zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem. Zrezygnował z tej funkcji po likwidacji ZSP w tym roku. Pełnił też funkcję radnego Rady Miejskiej w Kępnie, gdzie szefował Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej. Miejsce radnego Tyry w Radzie Miejskiej zgodnie z wynikiem wyborów powinna zająć druga w kolejności Iwona Hendrys, to wiązałoby się z jej rezygnacją z

jeśli impreza ma być udana

pracy w Urzędzie Miasta. Jak nas poinformowała sama zainteresowana raczej nie przyjmie mandatu radnej. W takim wypadku prawo objęcia wakatu w Radzie Miejskiej uzyskałby Grzegorz Leks, 33-latek z Kępna startujący w ostatnich wyborach z list Platformy Obywatelskiej.

Święto kępińskich policjantów

str. 6

Czy gminie potrzebny jest drugi wiceburmistrz, jakie będzie miał zadania i ile będzie zarabiał - o tym z burmistrz Anielą Kempa rozmawiają Joanna Kaczorowska i Michał Zaczyk. Pani burmistrz, za jakie sprawy będzie odpowiedzialny nowy burmistrz? - Będzie odpowiedzialny za

promocję gminy, kulturę, sport, współpracę ze stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, współpracę międzynarodową gminy, gospodarkę komunalną i gospodarkę nieruchomościami, utrzymanie

Komunikacja z nowym adresem

str. 8

porządku i czystości w gminie, ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, za pracę nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. dokończenie na str. 3

Szkoła Specjalna pod młotek

str. 14 reklama


2

informacje

TRZCINICA: Jest umowa na dowóz 23 lipca w Urzędzie Gminy w Trzcinicy zawarta została umowa na dowóz uczniów do obu zespołów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcinica. Spośród ofert najkorzystniejsza okazała się złożona przez firmę Usługi Transportowe – Przewóz Osób, Sprzedaż Żwiru i Piasku Tomasza Sarnowskiego z Baranowa. W porównaniu z rokiem ubiegłym stawka za 1 km dowozu jest niższa o około 10 % co da wymierne oszczędności w skali całego roku szkolnego. 24 lipca dokonano objazdu trasy dowozu osób niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Słupi. Dokonano kalkulacji czasu przejazdu, wybrano miejsca wsiadania i wysiadania uczniów a także ustalono całość trasy wraz z wariantem zimowym. (red)

RYCHTAL: Są trybuny 24 i 25 lipca na hali sportowej w Rychtalu zamontowane zostały trybuny.

Koszt realizacji przedsięwzięcia opiewał na kwotę 40.590 zł z czego 20.000 zł pozyskano w ramach dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na teleskopowych 4-rzędowych trybunach będzie mogło zasiąść 130 widzów. (red)

kolejny numer kuriera już 21 sierpnia reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Kolejne środki dla bezrobotnych Po wielu interwencjach Ministerstwo Pracy zdecydowało się jeszcze w tym roku na zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 500 mln zł. Z powyższej kwoty 50 mln zł przeznaczonych jest na finansowanie programów aktywizacji związanej z klęskami żywiołowymi i zwolnieniami grupowymi. Pozostała kwota 450 mln zł podzielona została na poszczególne województwa. Wielkopolska otrzymała środki w wysokości 29 milionów 210 tys. zł na organizację przedmiotowych programów dla osób bezrobotnych: do 30 roku życia, dla tzw. 50+, osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z tym, powiaty mogą ubiegać się o pozyskanie dodatkowych funduszy dla bezrobotnych. Czy powiat kępiński przystąpi do „walki” o pozyskanie tych środków? - Byłoby źle, gdybyśmy nie

skorzystali z takiej możliwości, tym bardziej, że dotychczasowe fundusze dla osób bezrobotnych, w kwocie 2.770,0 tys. zł, przyznane w ramach corocznego algorytmu dla powiatu oraz pozyskane dodatkowo przez PUP w Kępnie – z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i rezerwy Ministra Pracy na 2 programy specjalne – mamy już w 95% zaangażowane zapewnia starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Aby zdobyć kolejne środki, kępiński pośredniak pracy będzie musiał w terminie dwóch dni przygotować stosowne programy dla poszczególnych grup ryzyka bezrobotnych. A pozyskanie ich nie będzie takie łatwe, gdyż zarówno Ministerstwo Pracy i WUP w Poznaniu wprowadzili: strukturę wydatków form pomocy, która kształtuje się następująco: staże 40%, szkolenia 10%, prace interwencyjne 9%, roboty publiczne 6%, refundacje doposażenia st. pracy 15%, dofinansowanie dział. gosp. 20%; wysoki wskaźnik efektywności (obowiązek zatrudnienia po programach), krótki termin realizacji 3-ech programów – maksymalnie do stycznia 2013r., zakaz wydatkowa-

nia środków na kontynuację obecnie realizowanych form pomocy (tylko dla nowo skierowanych). - Jest to praca na „cito”, mamy zaledwie 2 dni na rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i możliwości zatrudnieniowych zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców. To kolejne karkołomne zadanie, stajemy wręcz na głowie aby sprostać wytycznym i w wymaganym czasie przygotować odrębne 3 programy dla określonych grup bezrobotnych - przyznaje dyrektor PUP Jolanta Kubiak. - Przy obecnie trudnej sytuacji na rynku pracy, przy wysokim wskaźniku zatrudnienia, będzie to zadanie nie łatwe - dodaje dyrektor. WUP w Poznaniu zaznacza, że przy rozpatrywaniu wniosków z poszczególnych powiatów, będzie kierował się stopą bezrobocia danego powiatu, jak i sytuacją grupy docelowej na lokalnym rynku pracy. - Tak więc, przyjmując, że z przydzielonych dla Wielkopolski dodatkowych środków skorzystają wszystkie powiaty to średnia dla 1 powiatu wyniesie ponad 900 tys. zł i na taką kwotę PUP w Kępnie już przygo-

tował 3 oddzielne programy. Niemniej jednak, skoro przy rozdziale tych środków, będzie brany pod uwagę wskaźnik stopy bezrobocia na danym rynku pracy (a stopa w naszym powiecie jest jedną z najniższych w województwie), to możemy spodziewać się nie większych środków jak 300 tys. zł, oczywiście na wszystkie 3 programy. Ale to i tak będzie dla naszego rynku pracy dodatkowym wsparciem finansowym - mówi starosta. - Z uwagi na bardzo krótki czas do rozpoczęcia realizacji programów (wrzesień br.) apeluję do pracodawców oraz osób bezrobotnych o skorzystanie z różnych form pomocy, które ujęte są w opracowanych programach - apeluje dyr. Jolanta Kubiak. Urząd zaprasza więc pracodawców i osoby bezrobotne o zgłaszanie do urzędu planów zatrudnieniowych i potrzeb finansowego wsparcia nowych miejsc pracy w ramach: staży, prac interwencyjnych (6-miesięczna forma wsparcia zatrudnienia), refundacji doposażenia st. pracy. Ta pomoc kierowana jest tylko do tych przedsiębiorców, którzy w ostatnich 6-ciu miesiącach nie

zmniejszyli stanu zatrudnienia z przyczyn pracodawcy. Możliwe jest także dofinansowanie działalności gospodarczej, szkolenia (w obszarach: kierowców kat. C, wstępnych kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych, wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej, opiekunek osób starszych). Pomoc finansowa adresowana będzie tylko do określonych grup bezrobotnych, tj.: młodzieży do 30 roku życia, osób powyżej 50 lat, osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc bezrobotnych: pozostających długotrwale bez pracy, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, osób niepełnosprawnych. Czasu na pozyskanie środków jest naprawdę niewiele. (red)


informacje 3

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Tyra w urzędzie. Kempa ma dwóch zastępców

fot. poglos.kepno.pl

Andrzej Tyra od 1 sierpnia pełni funkcję zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Czy gminie potrzebny jest drugi wiceburmistrz, jakie będzie miał zadania i ile będzie zarabiał - o tym z burmistrz Anielą Kempa rozmawiają Joanna Kaczorowska i Michał Zaczyk.

Andrzej Tyra drugi wiceburmistrz reklama

Nad jakimi wydziałami będzie sprawował kontrolę i nadzór powołany nowy wiceburmistrz? - Pierwszy punkt jest powiązany z drugim punktem, ponieważ te prace wy-

pływają ze schematu organizacyjnego i nowy wiceburmistrz będzie odpowiadał za wydział promocji informacji kultury i sportu, gospodarkę komunalną, nieruchomości, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, a nadzór będzie pełnić nad Kępińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Kępińskim Ośrodkiem Kultury. Ponieważ w naszej gminie również są spółki i również jest ich sporo, podzieliłam te zadania ponieważ i zadań z tego tytułu jest dużo. Żeby wykonywać dobrze zadania i nadzorować prace zlecane, pan Tyra dostał Administrację Domów Miejskich, ściśle to się wiąże z wydziałem gospodarki komunalnej, ponieważ

pracownicy naszego wydziału współpracują z ADM i sprawy mieszkaniowe tu się łączą. Trudno byłoby, gdyby ktoś inny sprawował nadzór. Pani burmistrz, proszę powiedzieć, czy konieczne było powołanie nowego burmistrza w gminie, w której dotychczas nie było dwóch zastępców? - Historia lubi być zapomniana, wiceburmistrz drugi był. W zarządzeniu, które było w 2008 roku, (zarządzenie nr 71), burmistrz powołał drugiego zastępcę. I było to 27 listopada 2008 roku i te funkcje już były w schemacie organizacyjnym, gdy zostałam burmistrzem. Właśnie zdziwiłam się jedynką przy zastępcy, dlaczego jedynka, więc pokazali mi zarządzenie, że jest dwóch zastępców przy schemacie organizacyjnym i ten schemat obowiązywał do 31 lipca 2012 roku. Jak gdyby uzupełniłam tę funkcję i stanowisko, które w tym czasie było wakatem, ale ma swoją historię, ponieważ przez pewien okres w urzędzie było dwóch wiceburmistrzów: pan Ryszard Przybylski i pani Jolanta Jędrecka. I to nie ja zmieniałam ten schemat, tylko już był zmieniony. Czy powołanie nowego burmistrza było konieczne? Uważam, że zatrudnienie w Urzędzie Miasta i gminy dwóch wiceburmistrzów, zapewni lepszy nadzór, kontrolę i koordynację zadań podległych im działań. Podobne rozwiązania dotyczące zatrudnienia dwóch wiceburmistrzów mają obecnie zastosowanie w południowej Wielkopolsce w miastach zbliżonych ludnościowo i obszarowo do Kępna, np. w Pleszewie, Krotoszynie, Jarocinie. Ponadto podjęcie przeze mnie decyzji o zatrudnieniu wiceburmistrza, było podyktowane wypełnieniem wcześniejszych uzgodnień z koalicją mającą zdecydowaną większość w radzie miejskiej. Z racji swojej pozycji w Radzie Miejskiej, koalicja chce mieć również udział w zarządzaniu miastem i gminą. Jest sprawą oczywistą, że sprawne zarządzanie gminą wymaga poparcia radnych koalicyjnych, tym bardziej, że radni opozycyjni zgrupowani w Porozumieniu Samorządowym byłego burmistrza, z zasady głosują przeciwko mnie. Jeszcze jedno pytanie, ile będzie wynosić pensja Andrzeja Tyry, zasadnicza i dodatki? - Pensja będzie taka sama

jak pierwszego zastępcy, czyli pana Szczęsnego, ja w tym układzie zastępców będę ich traktować równorzędnie, ponieważ zakres prac jakie dostali jest mniej więcej równy, no ale w schemacie organizacyjnym jest pierwszy i drugi, ale dla mnie to będą równorzędni partnerzy do działania, formalnie jest to pierwszy i drugi zastępca. Pensja zasadnicza i wszystkie dodatki, jest taka sama jak u pana Szczęsnego, więc pensja zasadnicza 4600 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 130 % - jest to kwota 1430 złotych, dodatek specjalny to 25% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego 1507 zł 50 gr, no i wysługa lat, pan Tyra ma większą wysługę lat, 20 lat, więc to jest 920 zł. Łączna kwota brutto 8457zł 50gr. Proszę jeszcze powiedzieć, czy gminę stać na utrzymanie stanowiska drugiego wiceburmistrza? - W ciągu 2 lat prostuję tyle błędów, które później mają skutki finansowe i które były spowodowane przez brak nadzoru, albo przez przekazanie wielu uprawnień naczelnikom i działom bez odpowiedniego nadzoru, to skutkuje naprawdę dużymi obciążeniami finansowymi. Burmistrz nie jest od tego, żeby sprawdzać każdy skwerek, każdą inwestycję, czy ona jest dobrze wykonana, czy wszystkie papiery są rozliczone. Powinien mieć ten komfort sprawowania władzy, że podpisuje, ale jednak bez gospodarza, który pójdzie, zobaczy, dotknie tematu, tracimy bardzo dużo pieniędzy. Podam państwu przykład Mikorzyna, domu ludowego, do którego gmina dołożyła naprawdę dużo pieniędzy, też pieniądze z projektu, ale każdy projekt to jest dofinansowanie gminy, najczęściej 50 % i jeżeli jest inwestycja 500 tys. to te 250 tys. trzeba znaleźć. Dom ludowy oddany przy końcu kadencji, odebrany w 2010 roku, dzisiaj, na tym etapie jaki jest? Sala ta w dalszym ciągu pyli, ściany są całe w bąblach, z dachu kapie, budynek odebrany przez naczelnika, pana Kosakiewicza, jest to obiekt do poprawki. Zabrakło nadzoru. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na to, żeby miasto było ładne, na zieleń, na utrzymanie trawników, ale później rzeczywiście trzeba pilnować tego, co zleciliśmy wykonawcom. Mam dużo życzeń i nie jestem w stanie np. sama każdego odcinka sprawdzić. Ludzie muszą brać odpowiedzialność za to, że podpisują fakturę. Nie może być tak, że jest zlecone zadanie, faktura zapłacona, wykonawca coś robi, bo samo urośnie. Powinniśmy zapłacić, gdy urośnie, nie żeby burmistrz pokazywał, że trawa nie skoszona, że zamiast trawnika wyrosła lebioda, która się zrównała z krzakami i nikt nie reaguje. Faktury już zapłacone. Te pieniądze (pensja drugiego wiceburmistrza- przyp. redakcji) się wrócą, to nie są tak ogromne pieniądze na 60-milionowy budżet. Gdy będzie racjonalne wydatkowanie pieniędzy, te pieniądze na pewno się wrócą.


4

KOMENTARZ CZYTELNIKÓW Sporo kontrowersji naszych Czytelników wywołał remont dróg w Jankowach i Donaborowie. Poniżej przedstawiamy część komentarzy Czytelników portalu radiosud.pl. - Wy do końca roku na pewno nie zobaczycie asfaltu. Ostatnio widzę jak drogowcy się uwijają, nawet taczki nie mają czasu załadować. Przepraszam dzisiaj to nawet ekipa drogowców z Janków robiła parking u pewnego byznesmena w tej wiosze. Aż się sama nasuwa myśl dlaczego zwężyli drogę o 0,5 m. - dziura na dziurze jak na razie i do tego jeszcze ma być droga zwężona jak teraz ma ze 2 metry - No to w Słupi po remoncie zmienicie nazwę ul Szerokiej na „ul. Wąska bis” - U Was przynajmniej coś ruszyło, a w Słupi nadal jedna wielka dziura, kto tylko tędy jeździ, ma minimum 500 zł do zainwestowania w samochód, końcówki drążków, nie mówiąc już o amortyzatorach - Co ten Bryłka opowiada, jakie odtworzenie drogi w starym ciągu. W Jankowach zwężyli jezdnię o 0,5 metra, a przy istniejącym tam dużym ruchu TIR-ów i maszyn rolniczych jest to wielkim problemem. Już na etapie budowy są poprzewracane nowe krawężniki, bo pojazdy nie mogą się wyminąć a ten pan opowiada takie bzdety. Niech ruszy tyłek i zobaczy jak to wszystko wygląda w terenie. Druga sprawa - te „korytko” z kostki betonowej które zrobili to odprowadzi wodę z mgły, a nie z deszczu. Tam jest duży spadek terenu i woda płynie całą szerokością jezdni, nie można było zrobić więcej kratek ściekowych? No ale jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym co robi i jakie są warunki miejscowe to już tak się dzieje. Na pewno za to ktoś dostanie dużą nagrodę - Co za debil to projektował? Czy nie widać, że tam nie zmieszczą się dwa auta jak będą się mijały, a nie mówiąc o ciężarowych, gdzie ciągle jeżdżą tędy po meble, taki pajac powinien za to ostro beknąć...

radiosud.pl reklama

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

informacje

Nowe drogi w gminie Baranów Trwają prace przy odbudowie nawierzchni drogi w Jankowych i Donaborowie po przeprowadzonej kanalizacji. Odbudowa drogi powiatowej w Jankowych przeprowadzona zostanie na odcinku 600-set metrów na szerokości istniejącej nawierzchni. Podobnie będzie w Donaborowie. Odbudowa dróg zostanie przeprowadzona po istniejącym śladzie drogi, jej szerokość zostanie uregu-

lowana. - W Jankowych mamy 5,30 m, a w Donaborowie 5.40 m. Jest to na istniejącej podbudowie. Na każdą odbudowę jest przygotowana

dokumentacja na zasadzie ekspertyzy, która określa jak wygląda podbudowa tej drogi. Na bazie tego spróbujemy to odtworzyć. Spróbujemy to tak uregu-

lować, aby ta minimalna szerokość została zachowana - mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Bryłka. Do inwestycji powiatowej

włączyła się również Gmina Baranów przeznaczając 200 tys. złotych na odbudowę okrawężnikowania części dróg. (icz)

Utrudnienia na Przemysłowej Ustalono harmonogram prac przy modernizacji ulicy Przemysłowej i ulicy Grabowskiej w Kępnie. Długo oczekiwany remont ulicy Przemysłowej przysporzy utrudnień w ruchu. Prace mają zakończyć się jednak do 20 listopada. Już niebawem ulica Przemysłowa na czas remontu stanie się jednokierunkowa. Ruch odbywać będzie się w stronę drogi nr 8. Na ulicy Grabowskiej natomiast ruch będzie odbywał się wahadłowo. W pierwszym etapie rozpoczęła się modernizacja chodników, tak aby do września były ukończone. - Ukończymy to do takiego

stopnia, aby 1 września młodzież, która korzysta z trzech obiektów szkolnych, mogła spokojnie przejść chodnikami do tych obiektów. Obecnie są wykonywane krawężniki, a następnie wykonawca przystąpi do wykonania nawierzchni na tych ciągach pieszych - mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Bryłka. Doszło także do porozumienia z PKP w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego na ulicy Przemysłowej. - Powiat podpisał porozumienie z PKP w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego. Jest to planowane dopiero na wrzesień i być może utrudni to jeszcze bardziej przejazdy ponieważ PKP planuje zlikwidować jeszcze dwa tory - dodaje

dyrektor. Dyrektor Adam Bryłka wyjaśnił również na czym polegać będzie system odwodnienia ulicy Przemysłowej, który dla wielu mieszkańców i firm był utrapieniem przy obfitych opadach deszczu. - Projekt zakłada, że będzie odwodnienie po-

wierzchniowe. Spadki są na tyle duże, że pozwalają odprowadzić wodę, a przy przejeździe kolejowym jest problem rozwiązany bo jest tam rów. W stronę ulicy Grabowskiej też jest spadek naturalny więc uda nam się to zrobić - twierdzi Bryłka. Przebudowa ulicy

Przemysłowej i części ulicy Grabowskiej kosztować będzie prawie 2,5 mln złotych, dofinansowanie z rządowego programu potocznie nazwanego ”schetynówką” wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, to jest ponad 750 tys. złotych. (icz)


informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Prokurator skarży uchwały gminy Prokuratura Rejonowa w Kępnie zgłosiła skargę na Uchwały Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za zainstalowanie przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej stanowiącej składniki mienia komunalnego gminy Kępno. Skarga prokuratury była na tyle poważna, iż radni miejscy zebrali się na Nadzwyczajnej Sesji Rady, aby podjąć decyzję o dalszych krokach. Skarga prokuratu-

ry dotyczy uchwały Rady Miejskiej z 1996 roku i jej późniejszej zmiany w 1998 roku. Sprawa dotyczy opłat, które musieli zgodnie z uchwałą Rady wnosić mieszkańcy gminy Kępno za przyłączenie się do istniejącej sieci wodociągowej. Dotyczyło to właścicieli nieruchomości lub ich następców, którzy nie uczestniczyli w pracy społecznej komitetów budowy sieci. Sytuację podczas obrad tłumaczył Grzegorz Marciniak z Biura Prawnego Urzędu Miejskiego. Gmina może uznać zasadność skargi prokuratury i wyeliminować obie uchwały

albo skierować skargę do rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Radni podczas obrad jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu sprawy do Sądu Administracyjnego. W jakiej sytuacji może znaleźć się teraz gmina? - Jeżeli stanowisko to okaże się wadliwe, to uważam że lepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie właściwego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w Poznaniu, niż podejmowanie prób innych. Ze względu na skutki, jeżeli sąd by podzielił stanowisko Rady, to nie zmieni się nic. Jeżeli byśmy przyjęli koncep-

cję uwzględnienia skargi prokuratora względnie doszłoby do stosownego rozstrzygnięcia sądu wojewódzkiego na niekorzyść tych uchwał, to zostaną one wyeliminowane z obrotu prawnego - tłumaczył Grzegorz Marciniak z biura prawnego urzędu. Skarga Prokuratury nie dotyczy tylko gminy Kępno, w podobnych sprawach toczyły się już postępowania. - Na bazie orzeczeń innych wojewódzkich sądów administracyjnych, pojawiła się taka linia orzecznicza, która jest zgodna ze stanowiskiem prokuratora. Należy jednak zaznaczyć, że

We Wrotach po staremu Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”. Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Grzunka. Po przyjęciu porządku obrad członkowie Stowarzyreklama

szenia dokonali wyboru członków do organów Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” na kolejne cztery lata. Prezesem ponownie został wybrany Grzegorz Grzunka. W skład zarządu weszli ponadto: Justyna Muszalska - Członek Zarządu, Szczepan Ptak - Skarbnik, Dominika Drapiewska - Członek Zarządu,

Katarzyna Kołcio-Kraus - Członek Zarządu, Magdalena Osada - Członek Zarządu, Karolina Gaweł - Członek Zarządu. Do komisji rewizyjnej wybrano: Annę Krowiorz Przewodniczący Komisji, Izabelę Węgrzynowicz Wiceprzewodniczący Komisji, Jana Homanna - Członek Komisji. Ponadto podczas posiedze-

nia podjęto uchwały w sprawach zmiany statutu Stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z punktów zebrania było podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt LSR dotyczący nowych przedsięwzięć. (red)

były to orzeczenia innych sądów, w innych sprawach - dodaje Marciniak. Sprawa nie jest prosta, jednak do czasu rozstrzygnięcia sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Marciniak radził wstrzymać się ze szczegółowymi informacjami. - Jeżeli doszłoby do uchylenia i mogłyby się zaktualizować jakieś roszczenia, nie możemy wprowadzić nawet nieumyślnie mieszkańców w błąd. Powinniśmy poczekać spokojnie na rozstrzygnięcie sądu - radzi Grzegorz Marciniak.

(icz)

5

KĘPNO: Umowa na Orlika podpisana 3 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie miało miejsce podpisanie umowy na budowę boiska „ORLIK” na terenie boiska TKKF. Umowa została podpisana przez burmistrz Miasta i Gminy Kępno Anielę Kempa oraz Tomasza Skowrońskiego – Pełnomocnika Wykonawcy firmy MORIS – SPORT Sp. z o.o. Inwestycja realizowa-

na będzie w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski oraz ze środków własnych gminy. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na 3 miesiące od przekazania placu budowy. Koszt inwestycji wynosi 1 087 000,00 zł brutto. (ugk)


6

informacje

kurier policyjny

Kępińscy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca Wrocławia, który podpalił samochód chłopaka swojej byłej dziewczyny. 1 sierpnia około godziny 1.20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony telefonicznie o tym, że na terenie osiedla Odrodzenia w Kępnie płonie samochód osobowy. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że właścicielem Volkswagena Golfa jest 26-letni mieszkaniec Kępna. Podejrzenia co do sprawcy podpalenia padły na byłego chłopaka dziewczyny pokrzywdzonego. Już po kilkunastu minutach od zgłoszenia policjanci na terenie miasta zatrzymali 33-letniego mężczyzną, który potwierdził, że wspomniane auto najpierw oblał płynem łatwopalnym, a później podpalił. Swoje postępowanie tłumaczył krótko… zazdrością o dziewczynę, która wcześniej z nim zerwała. W trakcie zatrzymania miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został osadzony w PDOZ KPP Kępno. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 21-letniego mieszkańca województwa lubelskiego zatrzymano po tym, jak policjanci znaleźli przy nim woreczek z marihuaną. 18 lipca w godzinach popołudniowych funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno zostali wezwani na interwencję do jednej z kępińskich restauracji. Na miejscu okazało się, że trzech młodych mieszkańców województwa lubelskiego, będąc pod wpływem alkoholu, wszczęło awanturę po tym, jak uznali, że podano im zimny obiad. W trakcie legitymowania jeden z awanturników podał policjantom paszport. Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, gdy w paszporcie znaleźli spory woreczek z zawartością marihuany. 21-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut posiadania środków odurzających. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. KPP Kępno

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Święto kępińskich policjantów 24 lipca to szczególne święto dla Policjantów. W tym roku obchodzili oni swoją 93 rocznicę powstania. Obchody zakończyły się uroczystym apelem w macierzystej jednostce. - W tym roku obchody są dla nas szczególne, właściwie trwają już cały tydzień. W poniedziałek czworo nowo przyjętych policjantów uroczyście ślubowało wypowiadając słowa Roty. Dopełnieniem tego dnia była msza święta w Kościele Garnizonowym Świętego Jerzego w Poznaniu z całym ceremoniałem policyjnym. 24 lipca w Belwederze Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu inspektor Krzysztof Jarosz, otrzymał szlify gene-

BOBROWNIKI: Piknik sołtysów W pikniku sołtysów z terenu dwóch powiatów: ostrzeszowskiego i kępińskiego, jaki odbył się 21 lipca w Bobrownikach, uczestniczyła delegacja sołtysów z gminy Bralin.

W imprezie rekreacyjnej, której organizatorem była Rada Powiatowa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Ostrzeszowie, wzięli udział sołtysi: Chojęcina - Małgorzata Wrzalska, Działoszy - Lucyna Sip, Goli - Justyna Kabot i Nosali - Stanisław Niechciał. To dobra okazja do spotkania się i integracji sołtysów sąsiednich powiatów. Biesiadzie towarzyszyła dobra zabawa, w czasie której sołtysi rywalizowali w takich konkurencjach jak: obieranie ziemniaków, rzut wiankiem czy drużynowe przeciąganie ciągnika. W imprezie uczestniczyło blisko 200 osób. Zgodnie z zapowiedziami przyszłoroczny piknik w podobnej formule odbędzie się na terenie powiatu kępińskiego, w sołectwie Kliny. (br)

kurier lokalny także na facebook’u: facebook.com/kurierlokalny

reklama

ralskie. W dniu 25 lipca miały miejsce uroczystości wojewódzkie w Poznaniu, a 26 lipca obchodziliśmy imieniny patrona wspierającego policję Św. Krzysztofa. Dopełnieniem tego święta jest dzień dzisiejszy - mówił podczas wystąpienia komendant mł. insp. Krzysztof Zimny. Rok 2011 był szczególnym rokiem dla policjantów w Wielkopolsce. Aż 5 tys. chętnych zgłosiło swój akces do wstąpienia w szeregi służby policyjnej. W tym roku jest równie dużo chętnych. Do służby w Kępnie zgłosiło się 200 osób, z tego pozytywnie zdały egzaminy na wszystkich szczeblach 24 osoby. Cieszy to, iż mimo zmian społecznych i bardzo szybko rozwijającej się kultury masowej, ludzie w Polsce doceniają takie słowa jak służba, honor i ojczyzna. - Zawód policjanta to praca wyjątkowa. To służba

ludziom przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. To praca niebezpieczna, często z narażeniem życia i zdrowia - dodał komendant. Uroczystość była także okazją do przekazania podziękowań dla społeczeństwa oraz wszystkich in-

stytucji i organizacji wraz z samorządami za pomoc i wsparcie nie tylko finansowe w codziennej pracy policjantów. W kolejnej części uroczystości zasłużeni funkcjonariusze otrzymali awanse i odznaczenia. Brązową Odznaką Zasłużony Policjant został odznaczony mł. Insp. Ireneusz Krysiak oraz podinsp. Dariusz Gawlik, który odebrał również wyróżnienie za Zasługi Dla Pożarnictwa. Święto Policji było okazją do złożenia życzeń oraz przekazania sprzętu i środków na wsparcie codziennej pracy funkcjonariuszy. Na koniec komendant ogłosił nominację na Matkę Chrzestną „Grupy Realizacyjnej”, którą została Senator Andżelika Możdżanowska, która jak zapewnił przyjęła zaszczyt z uznaniem. (icz)

Nominacje i odznaczenia: - na stanowisko komisarza podkomisarz Robert Ignasiak - na stanowisko starszego aspiranta aspirant Andrzej Gruszka - na stanowisko aspiranta młodszy aspirant Tomasz Boryczko, Paweł Lewandowski, Piotr Marciniak, Konrad Mierzwiak, Jarosław Włodarczyk, Bogdan Garczarek, Sławomir Kasprzak - na stopień sierż. szt.: Sława Bentkowska, - na stopień st. sierż.: Rafał Kokot, Tomasz Latański, Sebastian Skrobek - na stopień sierż.: Anna Stempniak - na stopień st. post.: Karol Korpeta, Aleksandra Nóżka, Michał Ratajczak, Michał Stachowiak, Sebastian Zmyślony. Odznaczenia - Brązowa Odznaka Zasłużonych Policjantów: mł. insp. Ireneusz Krysiak, podinsp. Dariusz Gawlik


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Strażacy wyróżnieni w Ratuszu

Sześciu strażaków z OSP Świba odebrało wyróżnienie od burmistrz Anieli Kempa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dąbrowskiego. Podczas ostatnich obrad Rady uroczyście zostali wyróżnieni i docenieni strażacy z OSP w Świbie. Szóstka ochotników tuż przed świętami 21 grudnia po wybuchu gazu w jednym z domów w Świbie, po akcji ratunkowej, po-

spieszyła z pomocą przy zabezpieczeniu budynku i wsparciu rodziny, aby mogła w godnych warunkach

spędzić święta i zimę. List Gratulacyjny na forum rady odczytał Przewodniczący Krzysztof Dąbrow-

ski, następnie burmistrz Aniela Kempa w asyście przewodniczącego wręczyła wyróżnienia straża-

kom. - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” maksyma wypełniana jest przez wielu strażaków na co dzień - mówił Marek Peliński, prezes OSP Świba. - Nie liczymy na wyróżnienia, ale gdy ktoś docenia nasze poświęcenie, dumni jesteśmy z tego co robimy dla innych. Jest to dla nas zaszczytem, że naszą pracę społeczną ktoś zauważył i uszanował. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie - dodał prezes. Wyróżnienia odebrali Wojciech, Zbigniew i Tomasz Kłobutowscy, Jan Kokot oraz Marek i Michał Pelińscy. (icz)

W Trzcinicy dzieci się nie nudzą Zakończył się drugi turnus Zielonych Wakacji w gminie Trzcinica. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 29 osób. W Świetlicy Środowiskowej można było obejrzeć wykonane prace plastyczne.Każdy otrzymał z rąk reklama

wójta Grzegorza Hadzika pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Dzień wcześniej uczestnikom zorganizowano pożegnalnego grilla a oni sami zmagali się podczas sportowych rywalizacji. Został także przygotowany ,,Wakacyjny Pokaz Mody”. Zorganizowano też ,,Konkurs Talentów”, w którym podziwiać można było ich zdolności muzyczne i taneczne. 25 lipca uczestnicy wraz

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

KONSTRUKTOR PRODUKTU Miejsce pracy: Krążkowy 167,63-600 Kępno

Wymagania: - Wykształcenie wyższe (bądź w trakcie studiów) o kierunku technicznym - Znajomość środowiska MS Of�ice (mile widziana znajomość AutoCad) - Zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów - Umiejętność dobrej organizacji pracy , systematyczność - Mile widziana znajomość języka angielskiego Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji ( listu motywacyjnego i CV) na adres: k.kubicka@wikimet.com bądź kontakt osobisty w siedzibie �irmy.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

z opiekunkami odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy. Dyrektor biblioteki opowiedziała o nowościach książkowych, co warto wypożyczyć oraz zachęcała do wypożyczania książek. Teraz kolej na turnus w Piotrówce, który potrwa do 10 sierpnia. (jk)

informacje

7

PERZÓW: Nowe drogi w budowie W gminie Perzów trwają prace związane z budową nowych odcinków dróg gminnych. Ich wykonawcą zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Inwestycja obejmuje budowę

dróg gminnych w miejscowościach: Perzów, Miechów i Koza Wielka-Gęsia Górka. W efekcie powstaną kolejne odcinki dróg asfaltowych w miejsce obecnych dróg gruntowych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przygotowanie podłoża – korytowanie, podbudowę tłuczniową oraz wykonanie dywanika bitumicznego. Łącznie wybudowanych jest 1250 metrów dróg. Na realizację w/w inwestycji gmina Perzów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Dotacja celowa to 100.000,00 złotych. (ugp)

kurier lokalny w wersji elektronicznej na portalu radiosud.pl


8

informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

MIKORZYN: Na sportowo

Nowy Ordynariusz w Kaliszu

29 lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny MIKORZYN CUP 2012. W ramach imprezy został przeprowadzony turniej siatkówki plażowej w kategoriach: junior i open.

W kategorii junior do zawodów przystąpiły 2 zespoły. I miejsce zajęli: Karol Dybczak oraz Sebastian Balcerek. Dużym zainteresowaniem zawodników cieszyła się kategoria open, w której wystartowało aż 12 zespołów. Wynik końcowej rywalizacji kategorii open przedstawia się następujaco: I miejsce - Paweł Ruszkowski (Myjomice) i Tomasz Jakubczyk (Mikorzyn), II miejsce - Michał Kokot, Dawid Parzonka (Buczek Wielki), a III miejsce Artur Troska (Mechnice), Bartek Parzybót (Mikorzyn). Turniej siatkówki plażowej został zorganizowany po raz drugi i cieszy się coraz większą popularno-

Biskup Edward Janiak, dotychczasowy Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej został mianowany przez papieża Benedykta XVI nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej. Nowy biskup kaliski ma 60 lat. Przez blisko 16 lat sprawował posługę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. „Oportet servire” – Trzeba, abym służył – to jego dewiza biskupia. Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Biskup Janiak jest doktorem teologii moralnej.

Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza,

dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Był

60. w dziejach, a 9. po II wojnie światowej biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianując 21 lipca 2012 r. bp. Edwarda Janiaka na nowego biskupa kaliskiego, przyjął tym samym rezygnację dotychczasowego ordynariusza tej diecezji - biskupa Stanisława Napierały i

jednocześnie ustanowił biskupa Napierałę administratorem diecezji kaliskiej do czasu ingresu biskupa Janiaka do katedry w Kaliszu, co nastąpi na początku września. Biskup Napierała będzie od czasu ingresu Biskupem - Seniorem. (źródło: episkopat.pl, fot. diecezja.kalisz.pl)

Komunikacja do przeniesienia ścią. Nawet deszczowa pogoda nie przeszkodziła w przeprowadzeniu zawodów. Dodatkową atrakcją festynu był pokaz modeli latających zorganizowany przez MODEL KLUB Kępno działający przy Kępińskim Ośrodku Kultury. Nie zabrakło zjeżdżalni,

można było również zwiedzić okolice Mikorzyna podczas przejażdżki bryczką. Organizatorami festynu byli: Sołectwo Mikorzyn, Stowarzyszenie Społeczne im. Mikory, LZS Mikorzyn, KGW Mikorzyn, OSP Mikorzyn. (ugk)

Wydział Komunikacji i Transportu powraca po kilkunastu latach na Kościuszki 5. Wydział Komunikacji w ostatnich latach reform terytorialnych kilka razy zmieniał swoją siedzibę. Zawsze jednak mimo usilnych starań pracowników, były tam kolejki. Po utworzeniu w 1998 roku powiatów Wydział z Urzędu Rejonowego przejął powiat i po kilku miesiącach przeniósł jednostkę do wynajmowanego budynku przy ulicy Poniatowskiego. Zaledwie po trzech

latach wydział został w 2001 roku przeniesiony na przedmieścia Kępna na ulicę Przemysłową. Teraz zgodnie z zapowiedziami starosty Włodzimierza Mazurkiewicza ma po-

wrócić na Kościuszki. - Po dokładnej analizie i inwentaryzacji zarząd zdecydował, że do tego budynku zostanie przeniesiony wydział komunikacji - mówi starosta. Jest to po-

czątek dużych zmian jakie zapowiadał starosta. Pierwotnie jeszcze przed kilkoma miesiącami Wydział Komunikacji i Transportu trafić miał na ulicę Sienkiewicza do byłej bursy

szkoły. Plany zostały jednak zweryfikowane. Wydział Komunikacji w Urzędzie Starostwa zajmie pomieszczenia na parterze budynku, prawdopodobnie te, które zajmował przed laty. Zmienić ma się jedynie obsługa klientów, którzy w minionych latach przynosili niemałe dochody samorządowi. Będzie zupełnie inaczej rozwiązana sprawa przyjmowania klientów. Będą numerki tak jak w bankach i usprawnimy to w ten sposób, że rzeczywiście będzie z korzyścią dla mieszkańców - dodaje starosta. Przeprowadzka ma nastąpić po przeprowadzeniu modernizacji budynku czyli do maja 2013 roku. (icz) reklama

LETNIA WYPRZEDAŻ KOSZUL FIRMY TUDOR Wieruszów ul. Wieluńska 21 oraz ul. Dąbrowskiego 42 (siedziba starej Wólczanki)


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Piątek 07:50 Moje igrzyska 08:00 Wiadomości 08:10 Halo, tu Londyn 08:25 Świat małej księżniczki 08:35 Cypisek, syn rozbójnika Rumcajsa 08:45 Misiaki 08:55 Program dla dzieci 09:20 L Londyn 2012 11:50 Moje igrzyska 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 12:45 Otchłań Pacyfiku (1/3) – angielski serial dok. polecamy Gs.6 13:45 Tygrysy Europy – polski serial komediowy 15:00 Wiadomości 15:20 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 17:30 Teleexpress 17:45 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 18:50 Moje igrzyska – magazyn 19:00 Wieczorynka: Marta mówi! 19:30 Wiadomości 20:05 Studio Londyn 20:20 Pamiętnik księżniczki 2 II: Królewskie zaręczyny (Princess Diaries II: The Royal Engagement) – komedia romantyczna USA 2004 (s.38) Reż. Garry Marshall, wyk. Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo. (125 min) 22:25 Wyspa Harpera (9 i 10) – serial grozy USA 23:55 Moje igrzyska 00:05 Szminka w wielkim mieście (10) 00:50 Stacyjka – polski serial komediowy 01:45 Londyn 2012 Olimpijska noc kibica. 03:10 Zagadkowa Jedynka 04:10 Zakończenie programu

10 sierpnia 2012 Piątek 05:55 Licencja na wychowanie 07:05 Telezakupy 07:40 M jak miłość (9 i 10) 09:30 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 10:05 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 11:10 Jeden z dziesięciu – teleturniej 11:45 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 15:35 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 16:00 Panorama – kraj 16:25 Raj w strefie zagrożenia – holenderski film dokumentalny 17:25 Jeden z dziesięciu – teleturniej 18:00 Panorama 18:30 Kabaretowe wakacje O z duchami Letni cykl kabaretowy, którego finał rozegra się w ruinach zamku Krzyżtopór. Łukasz Rybarski, gospodarz kabaretonu, odwiedzi znane miejsca ziemi świętokrzyskiej. 18:40 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 22:55 Tygrys ludojad (Mane2 ater) – horror amerykańsko-kanadyjski 2007 Reż. Gary Yates, wyk. Gary Busey, Ian D. Clark, Ty Wood. (100 min) 00:35 Intrygi i kłamstwa (15 i 16) – serial obyczajowy USA 02:15 Historia bluesa – niemiecko-amerykański serial dokumentalny 03:50 Tygrys ludojad – horror 2 amer.-kanad. 2007 Reż. Gary Yates, wyk. Gary Busey, Ian D. Clark, Ty Wood. (85 min) 05:15 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków 08:00 Pinky i Mózg 08:30 Pies Huckleberry 08:45 Rodzina zastępcza plus 09:45 Czarodziejki (9) 10:45 90210 (11) 11:45 V.I.P. (9) – serial sensacyjny USA 12:45 Dom nie do poznania – reality show 13:45 Ostry dyżur (11) – serial obyczajowy USA 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Szeregowiec Dolot (Valiant) – angielsko-amerykański film animowany 2005 polecamy Gs.7 21:45 Gargantua 2 – film fantasy USA 1998 Reż. Bradford May, wyk. Adam Baldwin, Julie Carmen, Emile Hirsch. (120 min) 23:45 Okruchy dnia (The Rema5 ins of the Day) – dramat amerykańsko-angielski 1993 polecamy Gs.3 Reż. James Ivory, wyk. Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox. (165 min) 02:30 Zagadkowa noc – quiz 03:25 Zza kamery... – magazyn 03:40 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

kurier tv

9

10 sierpnia 2012 05:00 Uwaga! 05:20 Mango – telezakupy 08:00 Rozmowy w toku (1924) – talk-show 08:55 Kuchenne rewolucje 09:55 Na Wspólnej (1578–1580) – polski serial obyczajowy 11:15 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Ostry dyżur (11) – serial obyczajowy USA 13:15 Bez śladu (13) – serial kryminalny USA 14:15 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 15:15 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 16:30 Rozmowy w toku – talk-show 17:25 Ukryta prawda – polski serial fab.-dok. 18:25 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Wyspa (The Island) 4 – thriller USA 2005 polecamy Gs.4 Reż. Michael Bay, wyk. Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou. (170 min) 22:50 Ojciec chrzestny III 3 (The Godfather III) – film sensacyjny USA 1990 Reż. Francis Ford Coppola, wyk. Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire. (205 min) 02:15 Kuba Wojewódzki – talk-show 03:15 Uwaga! – magazyn 03:30 Arkana magii 04:45 Rozmowy w toku  – talk-show 05:40 Zakończenie programu

05:55 Męski typ 06:25 We dwoje 07:35 Teresa (111) 08:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:30 Chuck – serial komediowy USA 10:25 Kobra – oddział specjalny (4) – niemiecki serial sensacyjny 11:30 Mango – telezakupy 13:05 Punkt krytyczny (8) – kanadyjski serial kryminalny 14:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (12) – serial sensacyjny USA 17:05 Chuck – serial komediowy USA 18:00 Punkt krytyczny (9) – kanadyjski serial kryminalny 18:55 Kobra – oddział specjalny (5) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Wiedźmy (The Witches) 3 – amerykańsko-angielski film familijny 1990 polecamy Gs.7 Reż. Nicolas Roeg, wyk. Anjelica Huston, Mai Zetterling, Jasen Fisher. (115 min) 21:55 Morderca w deszczu 1 (Terror in the Mall) – thriller amer.-niem. 1998 Reż. Norberto Barba, wyk. Rob Estes, Shannon Sturges, Kai Wiesinger. (120 min) 23:55 Przedsionek piekła 3 (Purgatory) – western USA 1999 Reż. Uli Edel, wyk. Sam Shepard, Eric Roberts, Randy Quaid. (115 min) 01:50 Arkana magii 03:50 Zakup kontrolowany 04:45 Zakończenie programu

05:05 V-Max 05:25 Morze miłości (107) 06:15 4music 07:20 Słoneczny patrol (149) 08:25 Dziewczyny z fortuną 09:05 TV market 09:25 Eva Luna (86) 10:25 Zakazane uczucie (147 i 148) 12:25 4music 13:30 V-Max 14:00 Dziewczyny z fortuną 15:00 Osaczona (48) 16:00 Słoneczny patrol (149) 17:00 Od suszy do powodzi 18:05 Dragons’ Den, czyli jak zostać milionerem 19:05 Kroniki facetów z klasą 20:05 Wzór (10) – serial kryminalny USA 21:00 7 Porzucona – thriller amerykańsko-australijski 2002 23:05 Osobliwości kulturowe 00:05 Miłosne warsztaty – film erotyczny USA Z 01:55 Gość Wydarzeń 02:10 To był dzień 03:10 To był dzień na świecie

06:00 Muzyczny budzik 06:30 Muzyczne życzenia 07:30 Do góry nogami! 08:30 Zorro (9) 09:00 Łowcy skarbów (9) 09:58 Robin Hood (24) 11:00 Miami Medical (8) 12:00 Taki jest świat 13:00 Z archiwum policji 13:30 Dyżur 14:00 Pokojówka na Manhattanie (104) 15:00 Zorro (10) 15:30 Egzekutorzy 16:30 Shockwave 17:30 Łowcy skarbów (10) 18:30 Yogi – łowca skarbów 19:00 Co nowego u Scooby’ego? 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 6 Zabójcy w maskach – film sensacyjny USA 2008 (s.38) 22:00 Goło i wesoło 23:00 7 Obsesja – thriller USA 2011 01:00 Króliczki Playboya 01:30 Dziewczyny na ekran Z 02:00 Zobacz to!


10

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

kurier tv

Sobota 05:55 Telezakupy 06:30 Noce i dnie (9) 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Naszaarmia.pl 08:20 Halo, tu Londyn 08:35 Ziarno 09:05 Tupi i Binu 09:25 L Londyn 2012 – studio 12:20 Jack i Jill kontra reszta 3 świata – amer.-kanad. komedia romantyczna 2008 Reż. Vanessa Parise, wyk. Freddie Prinze jr, Taryn Manning, Vanessa Parise. (100 min) 14:00 Niedźwiedzie w ukrytej kamerze – ang. film dok. polecamy Gs.6 15:05 Moje igrzyska 15:20 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 16:45 Moje igrzyska 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (23) – polski serial obyczajowy 18:25 Bo lato rozpala każdego O górala – koncert zespołu Golec uOrkiestra 19:00 Wieczorynka: Miki i Donald przedstawiają Goofy’ego sportowca 19:30 Wiadomości 20:00 Studio Londyn 20:15 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 23:05 07, zgłoś się (17) – polski serial kryminalny 00:30 Terminator: Kroniki Sary Connor (28 i 29) – serial s.f. USA 02:00 Autoportret z kochanką 3 – pol. film obyczajowy 1996 Reż. Radosław Piwowarski, wyk. Waldemar Błaszczyk, Katarzyna Figura. (85 min) 03:20 Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 04:45 Zakończenie programu

Niedziela 07:00 Transmisja mszy św. 07:55 Tydzień 08:20 Halo, tu Londyn 08:35 Dora poznaje świat 09:05 Bajki z mchu i paproci 09:15 Moje igrzyska 09:20 L Londyn 2012 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Siedlisko (9) – polski serial obyczajowy 13:45 L Londyn 2012 Siatkówka mężczyzn – finał. 16:50 Moje igrzyska 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (24) – polski serial obyczajowy 18:25 Tylko hity! Opole 2012 O – program rozrywkowy 19:00 Wieczorynka: Gumisie 19:30 Wiadomości 20:00 Studio Londyn 20:15 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 00:20 Wróżby kumaka – dramat 2 polsko-niemiecki 2005 Reż. Robert Gliński, Marek Brodzki, wyk. Krystyna Janda, Matthias Habich, Dorothea Walda. (100 min) Rok 1989. Alexander Reschke przyjeżdża do Gdańska, by obejrzeć nagrobek Daniela Gralatha. Traci samochód i bagaże. Błądzi po mieście. Wkrótce poznaje Aleksandrę, konserwatorkę zabytków. 02:00 Jak narkotyk – dramat 3 polski 1999 Reż. Barbara Sass, wyk. Magdalena Cielecka, Bartosz Opania, Krzysztof Pieczyński. (140 min) 04:20 Londyn 2012 Olimpijska noc kibica. 05:45 Zakończenie programu

11 sierpnia 2012 Sobota 05:55 SuperSprytek i Sprytusie 06:25 Flintstonowie 06:55 Alternatywy 4 – polski serial komediowy 08:30 Pytanie na śniadanie 10:40 Daleko od szosy (5) – polski serial obyczajowy 12:05 Kabaretowe wakacje O z duchami 12:15 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 15:20 Słowo na niedzielę 15:35 Bitwa na głosy 16:35 Kabaretowe wakacje O z duchami 16:45 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 18:00 Panorama 18:20 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 20:25 Kabaretowe wakacje O z duchami 21:35 XIV Mazurska Noc O Kabaretowa 22:40 Kapitan Corelli (Captain 3 Corelli’s Mandolin) – melodramat angielsko-francusko-amerykański 2001 polecamy Gs.4 Reż. John Madden, wyk. Nicolas Cage, Penélope Cruz, John Hurt. (135 min) 00:55 Uzdrowiciel z tropików 3 (Medicine Man) – film przygodowy USA 1992 Reż. John McTiernan, wyk. Sean Connery, Lorraine Bracco, José Wilker. (115 min) 02:50 Pajęczarki 3 – komedia polska 1993 Reż. Barbara Sass-Zdort, wyk. Adrianna Biedrzyńska, Maria Pakulnis, Jan Nowicki. (105 min) 04:40 Słowo na niedzielę 04:50 Nie-spokojna starość 05:25 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Przygody Animków 08:15 Pies Huckleberry 08:45 Pinky i Mózg 09:15 The New Scooby Doo Movies 10:15 Ewa gotuje 10:45 Katarzyna Cichopek – jaka ona jest? 11:15 Ach, co to był za ślub polecamy Gs.15 11:45 Dom nie do poznania – reality show 12:45 Mój najlepszy przyjaciel 3 (Mon Meilleur Ami) – komedia francuska 2006 polecamy Gs.5 Reż. Patrice Leconte, wyk. Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet. (130 min) 14:55 Szeregowiec Dolot (Valiant) – angielsko-amerykański film animowany 2005 polecamy Gs.7 16:45 Najwspanialszy pies Ameryki – reality show 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Kabaretobranie 2012  O – IV Zielonogórska Noc Kabaretowa 22:40 Ślepa furia (Blind Fury) 3 – film sensacyjny USA 1989 polecamy Gs.15 Reż. Phillip Noyce, wyk. Rutger Hauer, Terry O’Quinn, Lisa Blount. (110 min) 00:30 Mordercza zaraza 2 (The Plague) – horror USA 2006 Reż. Hal Masonberg, wyk. James Van Der Beek, Ivana Milicevic, Brad Hunt. (115 min) 02:25 Zagadkowa noc – quiz 03:25 Zza kamery... – magazyn 03:40 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

12 sierpnia 2012 Niedziela 06:00 Ostoja 06:30 Maszyna zmian (11) 07:10 7 Goodbye Rockefeller – polski film dla młodzieży 1993 09:00 Kultura, głupcze 09:50 Niebezpieczna Ziemia 10:50 Lato Zet i Dwójki 11:00 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat: Oaza wolności 11:45 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 14:00 Familiada – teleturniej 14:45 Na dobre i na złe (485) – polski serial obyczajowy 15:45 L Londyn 2012 Igrzyska olimpijskie. 18:30 Panorama 19:15 Festiwal Młodych O Talentów – gala 20:15 Oświadczyny po irlandz2 ku (Leap Year) – amerykańsko-irlandzka komedia romantyczna 2010 (s.38) Reż. Anand Tucker, wyk. Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott. (110 min) 22:05 Czas honoru (48) – polski serial wojenny Ruda oznajmia Władkowi, że nie mogą być razem. Starszy syn Kugla przyjeżdża z frontu. 23:05 WOK – wszystko o kulturze – wydanie specjalne 01:15 Egoiści – dramat polski 3 2000 Z Reż. Mariusz Treliński, wyk. Olaf Lubaszenko, Jan Frycz, Rafał Mohr. (105 min) 03:00 PitBull (15) – polski serial sensacyjny 03:45 Kolejność uczuć – melo3 dramat polski 1993 Reż. Radosław Piwowarski, wyk. Daniel Olbrychski, Maria Seweryn. (85 min) 05:10 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Przygody Animków 08:15 Yogi Bear Show 08:45 Pinky i Mózg 09:45 Sylwester i Tweety na tropie 10:15 Gang Misia Yogi 10:45 7 Quigley – komedia USA 2003 12:45 Zygfryd (Siegfried) – ko2 media niemiecka 2005 Reż. Sven Unterwaldt jr., wyk. Tom Gerhardt, Dorkas Kiefer, Volker Büdts. (115 min) 14:40 Kabareton O – program rozrywkowy 16:15 Superpuchar Polski 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (8) – serial USA 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (8) – serial USA 22:00 Kości (21) – serial kryminalny USA 23:00 Głosy (9) – amer.-kanad. serial obyczajowy Dev Clark namierza hakera, który kradnie numery kart kredytowych. Śledząc go, Michelle i Dev docierają do dziewczyny znanej w sieci jako „Hack Grrrl”. 00:00 Przerwana cisza (Deso2 lation Sound) – thriller kanadyjski 2005 Reż. Scott Weber, wyk. Helene Joy, Jennifer Beals, Ed Begley Jr. (135 min) Laurel wraz z rodziną wiedzie spokojne życie. Wszystko się zmienia, gdy w odwiedziny przyjeżdża jej przyjaciółka. 02:15 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

11 sierpnia 2012 05:35 Uwaga! 05:55 Mango – telezakupy 08:00 Smakuj świat z Pascalem 08:30 Pan i Pani House 09:00 Perfekcyjna pani domu 10:00 Przepis na życie (9) – polski serial obyczajowy 11:00 Reguły gry – polski serial komediowy 11:30 Kobieta na krańcu świata: Nadzieja niewidomych – Etiopia 12:00 X Factor – show 13:35 You can dance  O – po prostu tańcz! 15:20 Kobieta na krańcu świata: Nadzieja niewidomych – Etiopia 15:55 Smakuj świat z Pascalem – magazyn 16:30 Prawo Agaty (10) 17:30 Wojciech Cejrowski. Boso – reportaż 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Zatańcz ze mną (Shall We 3 Dance?) – komedia USA 2004 polecamy Gs.15 Reż. Peter Chelsom, wyk. Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. (130 min) 22:10 Kasamowa – komedia 3 sensacyjna USA 1997 Reż. Brett Ratner, wyk. Charlie Sheen, Chris Tucker, Gérard Ismaël. (120 min) 00:10 Czysta gra (Fair Game) 2 – film sensacyjny USA 1995 Reż. Andrew Sipes, wyk. William Baldwin, Cindy Crawford, Steven Berkoff. (120 min) 02:10 Uwaga! – magazyn 02:25 Arkana magii 03:45 Rozmowy w toku 04:40 Zakończenie programu

05:00 Misja Martyna 06:50 Mango – telezakupy 08:55 Trauma (15) 09:50 Tajemnice Smallville (16) – amerykańsko-kanadyjski serial s.f. 10:45 Dwóch i pół – serial komediowy USA 11:40 Dwóch i pół VII (1/22) – serial komediowy USA 2009 12:40 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (8) – serial sensacyjny USA 13:45 Wiedźmy – amer.-ang. 3 film familijny 1990 polecamy Gs.7 Reż. Nicolas Roeg, wyk. Anjelica Huston, Mai Zetterling, Jasen Fisher. (110 min) 15:35 Ulice San Francisco (19) – serial kryminalny USA 16:40 Trauma (15) – serial obyczajowy USA 17:35 Detektyw Monk (10 i 11) – serial sensacyjny USA 19:30 Prezydent: Miłość w Bia3 łym Domu (The American President) – komedia romantyczna USA 1995 Reż. Rob Reiner, wyk. Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen. (140 min) 21:50 Supergwiazda (Super1 star) – komedia USA 1999 Reż. Bruce McCulloch, wyk. Molly Shannon, Will Ferrell, Elaine Hendrix. (105 min) 23:35 Wymarzona druhna 2 (Maid of Honor) – thriller kanadyjski 2006 (s.38) Reż. Douglas Jackson, wyk. Linda Purl, Linden Ashby, Shannon Sturges. (120 min) 01:35 Arkana magii 03:35 Zakup kontrolowany 04:25 Męski typ: Marek Kamiński 04:55 Zakończenie programu

05:15 mała Czarna 06:00 Galileo 07:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 09:00 Różowa pantera – serial animowany USA 11:00 Galileo Extra 12:00 mała Czarna 13:00 PSY  – zmiana Pana 14:00 Tester 14:30 Oggy i ferajna – fr. serial animowany 15:00 7 Moje szczęśliwe gwiazdy – film sensacyjny Hongkong 1985 16:50 Zdobywcy kosmosu 18:00 Dragons’ Den, czyli jak zostać milionerem 19:00 Galileo Extra 20:00 7 Pięść smoka – film sensacyjny Hongkong-Tajwan 1979, reż. Wei Lo, wyk. Jackie Chan (s.38) 22:05 9 47 mieczy zemsty – japoński film sensacyjny 1978 (s.38) 01:35 8 Kamienne serce – thriller USA 2001 Z 03:25 TV market

05:00 Męski typ – talk-show 05:35 Misja Martyna 06:50 Mango – telezakupy 08:55 Detektyw Monk (10 i 11) – serial sensacyjny USA 10:45 7 Dziewczyny z drużyny IV – komedia USA 2007 12:40 Prezydent: Miłość w Bia3 łym Domu (The American President) – komedia romantyczna USA 1995 Reż. Rob Reiner, wyk. Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen. (140 min) 15:00 Przedsionek piekła 3 (Purgatory) – western USA 1999 Reż. Uli Edel, wyk. Sam Shepard, Eric Roberts, Randy Quaid. (120 min) 17:00 Dwóch i pół – serial komediowy USA 18:00 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (9) – serial sensacyjny USA 19:00 Goście (1/12) – amer.-kanad. serial s.f. 2009 20:00 Święty (The Saint) – film 3 sensacyjny USA 1997 polecamy Gs.4 Reż. Phillip Noyce, wyk. Val Kilmer, Elisabeth Shue, Henry Goodman. (145 min) 22:25 Mentalista (19) – serial kryminalny USA 23:25 Półmrok (Twilight) 4 – thriller USA 1998 polecamy Gs.19 Reż. Robert Benton, wyk. Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman. (120 min) 01:25 Arkana magii 03:30 Zakup kontrolowany 04:25 Męski typ: Zbigniew Lew-Starowicz 04:55 Zakup kontrolowany 05:55 Zakończenie programu

05:15 Galileo 06:00 V-Max 06:30 Tester 07:00 Dekoratornia 07:30 Słoneczny patrol (150) 08:30 PSY – zmiana Pana 09:30 Kirikou i dzikie bestie – francuski film animowany 2005 11:00 Galileo Extra 12:00 mała Czarna 13:00 Dekoratornia 13:30 Tester 14:00 Kroniki facetów z klasą 15:00 Zdobywcy kosmosu 16:10 Łowca krokodyli: dzienniki 16:45 7 Wielki świat – komedia fr.-hiszp. 2000 19:00 Galileo Extra (16) 20:00 7 Kodeks zbrodni – dramat USA 1998 (s.38) 21:55 9 Godzilla – amer.-jap. film s.f. 1956 polecamy Gs.19 23:40 8 Zabójczy parasol – fr. komedia kryminalna 1980 01:40 Kroniki facetów z klasą

06:00 Lalka (6) 07:30 Chłopi (6) polecamy Gs.9 08:30 Austin Stevens – na szlaku drapieżników 09:35 Steve Irwin – łowca krokodyli 10:45 Barbie jako Roszpunka – film animowany USA 2002 12:25 8 Wujek Nino – film obyczajowy USA 2003 14:30 8 Pies nr 1 – film USA dla dzieci 2010 16:35 9 Hibernatus – komedia fr.-wł. 1969 polecamy Gs.5 18:30 Łowcy skarbów (11) 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 6 Podziemne piekło – film przygodowy USA 2009 (s.38) 22:00 6 W pajęczej sieci – thriller USA 2007 00:00 Shockwave 01:00 Sporty walki: W kręgu MMA (13) 02:00 Dziewczyny na ekran Z

12 sierpnia 2012 05:35 Uwaga! 05:55 Mango – telezakupy 08:00 Maja w ogrodzie – magazyn 08:25 Akademia ogrodnika – magazyn 08:30 Dzień dobry wakacje 10:55 Wojciech Cejrowski. Boso 11:30 Co za tydzień – magazyn 12:05 Złote dziecko 2 – komedia USA 1986 Reż. Michael Ritchie, wyk. J.L. Reate, Eddie Murphy, Charles Dance. (120 min) 14:05 Surowi rodzice – reality show 15:05 Reguły gry – polski serial komediowy 15:40 Kobieta na krańcu świata: Borneo – opiekunki orangutanów 16:15 Akademia policyjna 1 VII: Misja w Moskwie – komedia USA 1994 Reż. Alan Metter, wyk. George Gaynes, Michael Winslow, David Graf. (105 min) 18:00 Perfekcyjna pani domu – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Ja, ty i on (You, Me and 3 Dupree) – komedia romantyczna USA 2006 (s.38) Reż. Anthony Russo, Joe Russo, wyk. Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon. (135 min) 22:15 Przepis na życie (10) – polski serial obyczajowy 23:15 Detektyw Monk (5) – serial kryminalny USA 00:10 Tajemnice Smallville (17 i 18) – amer.-kanad. serial s.f. 02:00 Uwaga! – magazyn 02:15 Arkana magii 03:35 Rozmowy w toku 04:30 Zakończenie programu

06:00 Muzyczny budzik 06:30 Do góry nogami! 07:35 Taki jest świat 08:25 Niesamowite zwierzęta 09:35 Steve Irwin – łowca krokodyli 10:50 Barbie jako księżniczka wyspy – film animowany amerykański 2007 12:40 7 Chłopak na dworze króla Artura – ang.-amer.-węg. film przygodowy 1995 14:30 8 Jack i czarodziejska fasola – film fantasy USA 2001 polecamy Gs.7 16:30 7 Wakacje z piratami – komedia niemiecka 2006 18:30 Łowcy skarbów (12) 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 6 Zagłada – kanadyjski film katastroficzny 2005 (s.38) 22:00 Wojownicy wszech czasów 00:00 Goło i wesoło 01:00 Taki jest świat


kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Poniedziałek 08:15 Cypisek, syn rozbójnika Rumcajsa 08:20 Świat małej księżniczki 08:35 Misiaki 08:45 Hubert i Hipolit 08:55 Wirtul@ndia 09:25 Gwiezdne wojny: Wojny klonów 09:55 Psi psycholog 10:30 Klan (2297) 11:00 Galeria (71 i 72) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:30 Klimaty i smaki – magazyn 12:45 Otchłań Pacyfiku (2) polecamy Gs.6 13:50 Tygrysy Europy 15:00 Wiadomości 15:20 Szlakiem gwiazd: Beata Pawlikowska 15:45 Czterej pancerni i pies (18) 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (25) 18:25 Bulionerzy – polski serial komediowy 19:00 Wieczorynka: Pingwiny z Madagaskaru 19:30 Wiadomości 20:20 Fast Track – bez granic 1 – niemiecki film sensacyjny 2008 (s.38) Reż. Axel Sand, wyk. Erin Cahill, Andrew W. Walker, Joseph Beattie. (105 min) 22:05 Glina (21) – polski serial kryminalny 23:00 Monica i David – francuski film dokumentalny 00:05 Mrok (2 i 3) 01:55 Jak rozpętałem II wojnę 5 światową (1/3) – komedia polska 1970 polecamy Gs.5 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak. 03:20 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 03:25 Notacje – polski serial dok. 03:40 Zagadkowa Jedynka 04:40 Zakończenie programu

Wtorek 08:13 Zabawy z Lippy and Messy 08:20 Świat małej księżniczki 08:30 Domisie 09:00 Pinky i Perky 09:15 Gwiezdne wojny: Wojny klonów 09:40 Koszmarny Karolek 09:55 Psi psycholog 10:30 Klan (2298) 11:00 Galeria (73 i 74) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:30 Apetyt na EURO-pę 12:45 Otchłań Pacyfiku (3) – ang. serial dok. polecamy Gs.6 13:50 Tygrysy Europy (6/18) – polski serial komediowy 15:00 Wiadomości 15:20 Szlakiem gwiazd – program rozrywkowy 15:45 Czterej pancerni i pies (19) 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (26) 18:25 Bulionerzy (24) 19:00 Wieczorynka: Tabaluga 19:30 Wiadomości 20:20 Jak rozpętałem II wojnę 5 światową (1/3) – komedia polska 1970 polecamy Gs.5 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak. (95 min) 21:55 Glina (22) 22:50 Pożar uczuć (Pyromania1 c’s Love Story) – komedia romantyczna USA 1995 Reż. Joshua Brand, wyk. William Baldwin, John Leguizamo. (100 min) 00:30 Nocne graffiti – polski film 3 sensacyjny 1997 Reż. Maciej Dutkiewicz, wyk. Kasia Kowalska, Marek Kondrat. (100 min) 02:10 Notacje – serial dok. 02:25 Zagadkowa Jedynka 03:25 Zakończenie programu

13 sierpnia 2012 Poniedziałek 05:25 Licencja na wychowanie 06:35 Telezakupy 07:10 M jak miłość (11) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:50 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 11:20 Lokatorzy 11:50 Familiada – teleturniej 12:25 Jasnogórskie orędzie wolności – polski film dok. 12:55 Faceci do wzięcia 13:30 Barwy szczęścia (760) 14:05 Kabaretowe Oczko, O czyli XXI Przegląd Kabaretów PaKA 2005 15:05 M jak miłość (910) 16:00 Panorama – kraj 16:25 Azory: raj wśród głębokich wód – niem. film dok. 17:20 Jeden z dziesięciu 18:00 Panorama 18:45 Reporter Polski – magazyn 19:10 Herkules (9) 20:10 Złoto dezerterów – kome2 dia polska 1998 (s.38) Reż. Janusz Majewski, wyk. Marek Kondrat, Bogusław Linda, Wiktor Zborowski. (125 min) 22:15 Na linii strzału (9) 23:05 Zabić Sekala – dramat 4 sł.-fr.-czes. 1998 Reż. Vladimir Michalek, wyk. Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Sitek. (125 min) 01:10 Jak Chińczycy podbijają Afrykę – francuski film dok. 02:15 Szczur (Rat) – komedia 3 amer.-ang.-irl. 2000 Reż. Steve Barron, wyk. Pete Postlethwaite, Imelda Staunton, Frank Kelly. (85 min) 03:40 Defekt (8) 04:55 Codzienna 2 m 3 05:30 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 The New Scooby Doo Movies 08:30 Yogi Bear Show 08:45 Rodzina zastępcza plus 09:45 Czarodziejki (10) 10:45 90210 (12) 11:45 V.I.P. (10) – serial sensacyjny USA 12:45 Dom nie do poznania – reality show 13:45 Ostry dyżur (12) – serial obyczajowy USA 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Planeta małp 3 (Planet of the Apes) – film s.f. USA 2001 polecamy Gs.4 Reż. Tim Burton, wyk. Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter. (140 min) 22:25 Ekspres śmierci 3 (Con Express) – film sensacyjny USA 2002 Reż. Terry Cunningham, wyk. Sean Patrick Flanery, Arnold Vosloo, Ursula Karven. (130 min) 00:35 Układy (7) – serial kryminalny USA 01:35 Zagadkowa noc – quiz 03:00 Zza kamery... – magazyn 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

14 sierpnia 2012 Wtorek 05:30 Licencja na wychowanie – polski serial komediowy 06:35 Telezakupy 07:10 M jak miłość (12) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:50 Rodzinka.pl (41) – polski serial komediowy 11:20 Lokatorzy (184) 11:55 Familiada – teleturniej 12:25 Dom pełen wiary – relacja 12:55 Faceci do wzięcia – polski serial komediowy 13:30 Barwy szczęścia (761) – polski serial obyczajowy 14:05 Kabaretowy Klub Dwójki O – program rozrywkowy 15:05 M jak miłość (911) – polski serial obyczajowy 16:00 Panorama – kraj 16:25 Klan surykatek – angielski film dokumentalny 17:20 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 18:00 Panorama 18:40 Reporter Polski  – wydanie specjalne 19:10 Herkules (10) – serial przygodowy USA 20:10 Czterdzieści dni i czter2 dzieści nocy (40 Days and 40 Nights) – amer.-ang.-fr. komedia romantyczna 2002 (s.38) Reż. Michael Lehmann, wyk. Josh Hartnett, Shannyn Sossamon. (105 min) 21:55 Instynkt (10) – polski serial kryminalny 22:50 Dzieci Kotana – film dok. 00:10 Śmiertelne oszustwo 3 (Deadly Deception) – dramat USA 1987 Reż. John Llewellyn Moxey, wyk. Matt Salinger, Lisa Eilbacher. (105 min) 01:55 Kolumbowie (4) 02:50 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków 08:00 Sylwester i Tweety na tropie 08:30 Yogi Bear Show 08:45 Rodzina zastępcza plus 09:45 Czarodziejki (11) 10:45 90210 (13) 11:45 V.I.P. (11) – serial sensacyjny USA 12:45 Dom nie do poznania – reality show 13:45 Ostry dyżur (13) – serial obyczajowy USA 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Znamię (Dragonfly) 3 – thriller amer.-niem. 2002 polecamy Gs.27 Reż. Tom Shadyac, wyk. Kevin Costner, Susanna Thompson. (125 min) 22:10 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (15 i 16) – amerykańsko-kanadyjski serial kryminalny Panna młoda umiera podczas ślubu – na chwilę przed złożeniem przysięgi małżeńskiej. 00:10 Journeyman  – podróżnik w czasie (11) – serial s.f. USA 01:10 Zagadkowa noc – quiz 03:00 Zza kamery... – magazyn 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

13 sierpnia 2012 05:00 Uwaga! 05:20 Mango – telezakupy 08:00 Rozmowy w toku – talk-show 08:55 Kuchenne rewolucje 09:55 Na Wspólnej (1581–1583) – polski serial obyczajowy 11:15 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Ostry dyżur (12) – serial obyczajowy USA 13:15 Detektyw Monk (5) – serial kryminalny USA 14:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 15:15 Co za tydzień – magazyn 15:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 16:30 Rozmowy w toku – talk-show 17:25 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Agenci NCIS (19 i 20) – serial sensacyjny USA Zespół Gibbsa bada sprawę zaginięcia słynnego oficera. 22:50 Dowody zbrodni (4) – serial sensacyjny USA 23:50 Bez śladu (14) – serial kryminalny USA 00:50 Co za tydzień – magazyn 01:20 Uwaga! – magazyn 01:35 Arkana magii – program interaktywny 02:55 Rozmowy w toku  – talk-show 03:50 Zakończenie programu

11

05:55 Męski typ – talk-show 06:25 We dwoje 07:35 Teresa (112) 08:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:30 Chuck – serial komediowy USA 10:25 Kobra  – oddział specjalny (5) 11:30 Mango – telezakupy 13:05 Punkt krytyczny (9) – kanadyjski serial kryminalny 14:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (13) – serial sensacyjny USA 17:05 Chuck – serial komediowy USA 18:00 Punkt krytyczny (10) – kanadyjski serial kryminalny 18:55 Kobra – oddział specjalny (6) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Wymarzona druhna 2 (Maid of Honor) – thriller kanadyjski 2006 (s.38) Reż. Douglas Jackson, wyk. Linda Purl, Linden Ashby, Shannon Sturges. (120 min) 22:00 Pamiętniki wampirów (22) – serial grozy USA 22:55 Święty (The Saint) – film 3 sensacyjny USA 1997 polecamy Gs.4 Reż. Phillip Noyce, wyk. Val Kilmer, Elisabeth Shue, Henry Goodman. (150 min) 01:25 Arkana magii 03:25 Zakup kontrolowany – magazyn 04:20 Męski typ: Michał Urbaniak 04:55 Zakup kontrolowany – magazyn 05:55 Zakończenie programu

05:00 Łebski Harry 05:20 Morze miłości (108) 06:10 4music 07:15 Słoneczny patrol (151) 08:20 Dziewczyny z fortuną 09:00 TV market 09:20 Tester 09:50 Łowca krokodyli: dzienniki 10:20 Od suszy do powodzi 11:25 Kroniki facetów z klasą 12:25 4music 13:30 Łebski Harry 14:00 Dziewczyny z fortuną 15:00 Osaczona (49) 16:00 Słoneczny patrol (151) 17:00 Zakazane uczucie (149 i 150) 19:00 Galileo 20:00 8 Król smoków – komedia sensacyjna Hongkong 1982, reż. Jackie Chan, wyk. Jackie Chan (s.38) 22:05 7 Arktyczna depresja – amer.-kanad. film sensacyjny 1993 00:05 mała Czarna 01:05 Gość Wydarzeń 01:20 To był dzień

06:25 We dwoje 07:35 Teresa (113) 08:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 09:30 Chuck – serial komediowy USA 10:25 Kobra – oddział specjalny (6) 11:30 Mango – telezakupy 13:05 Punkt krytyczny (10) – kanad. serial kryminalny 14:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (14) – serial sensacyjny USA 17:05 Chuck (10/19) – serial komediowy USA 18:00 Punkt krytyczny (11) – kanad. serial kryminalny 18:55 Kobra – oddział specjalny (7) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Półmrok (Twilight) 4 – thriller USA 1998 polecamy Gs.19 Reż. Robert Benton, wyk. Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman. (120 min) 22:00 Jedenasta godzina (18) – serial kryminalny USA 23:00 Freddy kontra Jason 3 (Freddy vs. Jason) – horror kanadyjsko-amerykańsko-włoski 2003 Z Reż. Ronny Yu, wyk. Robert Englund, Ken Kirzinger, Monica Keena. (130 min) 01:10 Arkana magii 03:10 Zakup kontrolowany – magazyn 04:10 Męski typ: Artur Boruc – talk-show 04:40 Zakończenie programu

05:05 Łebski Harry 05:25 Morze miłości (109) 06:15 4music 07:20 Słoneczny patrol (152) 08:25 Dziewczyny z fortuną 09:05 TV market 09:25 Eva Luna (87) 10:25 Zakazane uczucie (149 i 150) 12:25 4music 13:30 Łebski Harry 14:00 Dziewczyny z fortuną 15:00 Osaczona (50) 16:00 Słoneczny patrol (152) 17:00 Zakazane uczucie (151 i 152) 19:00 Galileo 20:00 8 Ści(ą)gany – komedia niem.-amer. 1998, reż. Pat Proft, wyk. Leslie Nielsen, Richard Crenna, Kelly LeBrock (s.38) 21:50 7 Tylko dla sępów – angielski film sensacyjny 1979 00:05 mała Czarna (343) 01:05 Gość Wydarzeń 01:20 To był dzień 02:20 To był dzień na świecie 02:50 4music

06:00 Muzyczny budzik 06:30 Dyżur 07:00 JRG w akcji 07:30 Taki jest świat – pod lupą 08:30 Zorro (10) 09:00 Łowcy skarbów (12) 10:00 8 Jack i czarodziejska fasola – film fantasy USA 2001 polecamy Gs.7 12:00 Muzyczne życzenia 13:00 Do góry nogami! 14:00 Pokojówka na Manhattanie (105) 15:00 Zorro (11) 15:30 Robin Hood (25) 16:30 Gliniarz z Memphis (7) 17:30 Łowcy skarbów (13) 18:30 Yogi – łowca skarbów 19:00 Co nowego u Scooby’ego? 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 6 Żmije – thriller amer.-kanad. 2008 (s.38) 22:00 7 Krwawy ring – film sensacyjny USA 2008 00:00 Strach się bać! .

14 sierpnia 2012 05:00 Uwaga! – magazyn 05:20 Mango – telezakupy 08:00 Rozmowy w toku – talk-show 08:55 Kuchenne rewolucje 09:55 Na Wspólnej (1584–1586) – polski serial obyczajowy 11:15 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Ostry dyżur (13) – serial obyczajowy USA 13:15 Agenci NCIS (19) – serial sensacyjny USA 14:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 15:15 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 16:30 Rozmowy w toku – talk-show, program prowadzi Ewa Drzyzga. 17:25 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Prawo Agaty (11 i 12) – polski serial obyczajowy 22:50 Kuba Wojewódzki – talk-show 23:50 Człowiek – cel (2) – serial sensacyjny USA 00:50 Uwaga! – magazyn 01:05 Arkana magii – program interaktywny 02:25 Rozmowy w toku  – talk-show, program prowadzi Ewa Drzyzga. 03:20 Zakończenie programu

06:00 Muzyczny budzik 06:30 Muzyczne życzenia 07:40 Taki jest świat 08:30 Zorro (11) 09:00 Łowcy skarbów (13) 10:00 8 Wujek Nino – film obyczajowy USA 2003 12:00 Ale numer! 13:00 Noce i dnie (10) (s.38) 14:00 Pokojówka na Manhattanie (106) 15:00 Zorro (12) 15:30 Ale numer! 16:30 Miami Medical (9) 17:30 Łowcy skarbów (14) 18:30 Yogi – łowca skarbów (1) 19:00 Co nowego u Scooby’ego? 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 7 Niespodziewany atak – thriller amerykański 2008 (s.38) 22:00 6 Podziemne piekło – film przygodowy USA 2009 (s.38) 00:00 Ale numer! 00:30 Goło i wesoło 01:00 Taki jest świat – pod lupą


12

kurier tv

Środa 07:00 Transmisja mszy św. z sanktuarium w Łagiewnikach 08:00 Naszaarmia.pl 08:30 8 Pogromca smoków – film USA 1981 10:20 Gwiazdy na urodzinach Koziołka Matołka – Pacanów 11:10 Film dokumentalny 11:40 Święto Wojska Polskiego 2012 – transmisja uroczystości z Placu Piłsudskiego w Warszawie 13:45 Szeregowi zawodowi. Siła charakteru. Moc możliwości – reportaż 14:15 Mordercza broń – angielski serial dokumentalny 14:55 Miłość ci wszystko 3 wybaczy – melodramat polski 1981 Reż. Janusz Rzeszewski, wyk. Dorota Stalińska, Stanisława Celińska. (125 min) 17:00 Teleexpress 17:25 Ranczo (27 i 28) 19:15 Wieczorynka: Bajki z mchu i paproci 19:30 Wiadomości 20:15 L Piłka nożna Mecz towarzyski: Estonia – Polska. 22:35 Betty Lou strzela (The 2 Gun in Betty Lou’s Handbag) – komedia USA 1992 Reż. Allan Moyle, wyk. Penelope Ann Miller, Eric Thal, Alfre Woodard. (95 min) 00:10 Dziewczęta z Nowolipek 3 – dramat polski 1985 Reż. Barbara Sass, wyk. Maria Ciunelis, Izabela Drobotowicz-Orkisz. (100 min) 01:50 Wrota Europy – dramat 3 polski 1999 Reż. Jerzy Wójcik. (70 min) 03:00 Zagadkowa Jedynka 04:05 Zakończenie programu

Czwartek 08:00 Wiadomości 08:10 Bajki 08:40 Dlaczego? Po co? Jak? 08:55 Rodzinka Dinka 09:10 Pinky i Perky 09:25 Gwiezdne wojny: Wojny klonów 09:55 Psi psycholog 10:30 Klan (2299) 11:00 Galeria (75 i 76) 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes – magazyn 12:30 To się opłaca – magazyn 12:45 Nieznana Białoruś – film dokumentalny 13:50 Tygrysy Europy – polski serial komediowy 15:00 Wiadomości 15:20 Szlakiem gwiazd – program rozrywkowy 15:45 Czterej pancerni i pies (20) – polski serial wojenny 17:00 Teleexpress 17:30 Ranczo (29) – polski serial obyczajowy 18:25 Bulionerzy (25) – polski serial komediowy 19:00 Wieczorynka: Kraina elfów 19:30 Wiadomości 20:20 Ojciec Mateusz (10) – polski serial kryminalny 21:15 Sprawa dla reportera – reportaże 22:15 Glina (23) – polski serial kryminalny 23:10 Miłość Grace (For the 3 Love of Grace) – film obyczajowy USA 2008 Reż. Craig Pryce, wyk. Mark Consuelos, Chandra West, Corbin Bernsen. (95 min) 00:45 Rajska jabłoń – polski 3 film obyczajowy 1986 Reż. Barbara Sass, wyk. Izabela Drobotowicz-Orkisz, Ewa Kasprzyk. (110 min) 02:35 Notacje – polski serial dok. 02:45 Zagadkowa Jedynka 03:50 Zakończenie programu

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

15 sierpnia 2012 Środa 06:00 Licencja na wychowanie (70) 07:05 M jak miłość (13) – pol. serial obycz. 08:00 Matka 24h 09:10 7 Z miłości do psa – film obycz. USA 2007 10:45 XVIII Festiwal Kultury Kresowej 12:00 Pierwsza liga (Major Le3 ague) – komedia USA 1989 Reż. David S. Ward, wyk. Tom Berenger, Charlie Sheen. (120 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl (42) 15:15 Rejs z kabaretem 16:00 Jeszcze dalej niż Północ 4 (Bienvenue chez les Ch’tis) – komedia fr. 2008 polecamy Gs.5 Reż. Dany Boon, wyk. Kad Merad, Dany Boon. (120 min) 18:00 Panorama 18:55 Rejs z kabaretem – program rozrywkowy 20:05 Teściowie (The In-Laws) 3 – komedia amer.-kanad.-niem. 2003 polecamy Gs.5 Reż. Andrew Fleming, wyk. Michael Douglas, Albert Brooks. (110 min) 21:55 Płonąca pułapka (Ladder 3 49) – dramat USA 2004 Reż. Jay Russell, wyk. Joaquin Phoenix, John Travolta, Jacinda Barrett. (120 min) 23:55 Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk 01:20 Jeszcze dalej niż Północ 4 – komedia fr. 2008 polecamy Gs.5 03:05 Teściowie – komedia 3 amer.-kanad.-niem. 2003 polecamy Gs.5 04:35 Zakończenie programu

07:15 8 Casper: Początek straszenia – komedia USA 1997 polecamy Gs. 7 09:15 8 Piotruś Pan – austral.amer.-ang. film przygodowy 2003 polecamy Gs. 7 11:30 Anna i król (Anna 3 and The King) – melodramat USA 1999 Reż. Andy Tennant, wyk. Jodie Foster, Yun-Fat Chow, Ling Bai. (180 min) 14:30 Głębia oceanu (The Deep 4 End of the Ocean) – dramat amerykański 1999 Reż. Ulu Grosbard, wyk. Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Jonathan Jackson. (135 min) 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Atrakcyjny pozna panią... 2 – komedia pol. 2004 (s.38) Reż. Marek Rębacz, wyk. Roman Kłosowski, Andrzej Grabowski, Marek Perepeczko. (130 min) 22:45 To musisz być ty (It Had 3 to Be You) – komedia romantyczna USA 2000 Reż. Steven Feder, wyk. Natasha Henstridge, Michael Vartan, Michael Rispoli. (120 min) 00:45 Tak, kochanie – serial komediowy USA 01:15 Zagadkowa noc – quiz 03:00 Zza kamery... – magazyn 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

16 sierpnia 2012 Czwartek 05:25 Codzienna 2 m 3 (65) 06:00 Licencja na wychowanie (72) – polski serial komediowy 06:30 Telezakupy 07:00 M jak miłość (14) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 11:00 Rodzinka.pl (43) 11:30 Lokatorzy (185) 12:05 Jeden z dziesięciu 12:40 Pożyteczni.pl 13:05 Faceci do wzięcia 13:35 Barwy szczęścia (762) 14:10 Postaw na milion 15:05 M jak miłość (912) 16:00 Panorama – kraj 16:25 Wydra – mała milionerka – ang. film dokumentalny 17:20 Jeden z dziesięciu 18:00 Panorama 18:45 Reporter Polski 19:10 Herkules (11) 20:10 Ostateczny termin 1 (Dead Lines) – thriller kanadyjski 2010 (s.38) Reż. Louis Bélanger, wyk. Jeri Ryan, Anthony Lemke, Bruno Verdoni. (90 min) 21:40 Kocham kino 21:50 Peter Sellers: Życie 4 i śmierć (The Life and Death of Peter Sellers) – ang.-amer. film biograficzny 2004 polecamy Gs.4 Reż. Stephen Hopkins, wyk. Geoffrey Rush, Charlize Theron. (135 min) 00:05 Historia bluesa – film dok. 01:50 Ostateczny termin 1 (Dead Lines) – thriller kanadyjski 2010 (s.38) 03:15 Święta wojna (265) 03:40 Gwiazdy Plus Grand Prix Jazz Melomani – koncert 04:55 Codzienna 2 m 3 (66) 05:30 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków 08:00 Pinky i Mózg 08:30 Pies Huckleberry 08:45 Rodzina zastępcza plus 09:45 Czarodziejki (12) 10:45 90210 (14) 11:45 V.I.P. (12) – serial sensacyjny USA 12:45 Dom nie do poznania – reality show 13:45 Ostry dyżur (14) – serial obyczajowy USA 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn publicystyczny 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich (118) – polski serial komediowy 20:05 Klejnot Nilu (Jewel of the 2 Nile) – film przygodowy USA 1985 (s.38) Reż. Lewis Teague, wyk. Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny DeVito. (135 min) 22:20 Pamiętniki z wakacji – polski serial fabularno-dokumentalny 00:20 Kobiecy Klub Zbrodni (8) – serial kryminalny USA 01:20 Zagadkowa noc – quiz 03:00 Zza kamery... – magazyn filmowy 03:15 Tajemnice losu – magazyn interaktywny 05:00 Zakończenie programu

15 sierpnia 2012 05:00 Uwaga! – magazyn publicystyczny 05:20 Mango – telezakupy 08:00 Rozmowy w toku – talk-show 08:55 Kuchenne rewolucje 09:50 X Factor – program rozrywkowy 11:30 Kobieta na krańcu świata 12:00 Przygoda z pandą 3 (The Amazing Panda Adventure) – film przygodowy USA 1995 Reż. Christopher Cain, wyk. Stephen Lang. (105 min) 13:45 Tylko dla orłów (Where 4 Eagles Dare) – ang.-amer. film wojenny 1968 polecamy Gs.31 Reż. Brian G. Hutton, wyk. Richard Burton, Clint Eastwood. (190 min) 16:55 Ostatni smok (Dragonhe3 art) – film fantasy USA 1996 Reż. Rob Cohen, wyk. Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite. (125 min) 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 20:50 Ocean’s 13 (Ocean’s 4 Thirteen) – komedia kryminalna USA 2007 (s.38) Reż. Steven Soderbergh, wyk. Brad Pitt, George Clooney. (150 min) 23:20 Niesamowity jeździec 4 (Pale Rider) – western USA 1985 polecamy Gs.31 Gs.31 Reż. Clint Eastwood, wyk. Reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Michael Clint Eastwood, Michael Moriarty. Moriarty. (140 (140 min) min) 01:40 01:40 Uwaga! Uwaga! – magazyn – magazyn 01:55 01:55 Arkana Arkana magii magii 03:15 03:15 Rozmowy Rozmowy w w toku toku   05:00 Zakończenie programu

05:05 We dwoje 06:15 Męski typ – talk-show 06:45 Mango – telezakupy 08:50 Dwóch i pół – serial komediowy USA 10:15 8 Ciekawski George – film animowany USA 2006 11:50 Czarny Książę 3 (Black Beauty) – film przygodowy USA 1994 polecamy Gs.31 Reż. Caroline Thompson, wyk. Sean Bean, David Thewlis. (110 min) 13:40 Ben Hur (Ben-Hur) – film 4 kostiumowy USA 1959 polecamy Gs.4 Reż. William Wyler, wyk. Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd. (120 min) 18:00 Lassie – amer.-fr.-irl.3 -ang. film przygodowy 2005 polecamy Gs.7 Reż. Charles Sturridge, wyk. Samantha Morton, Peter O’Toole, Hester Odgers. (120 min) 20:00 Wszystko za życie (Into 4 the Wild) – dramat USA 2007 polecamy Gs.31 Reż. Sean Penn, wyk. Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone. (180 min) 23:00 Goście (2) – amer.-kanad. serial s.f. 23:55 Sierżant Bilko (Sergeant 3 Bilko) – komedia USA 1996 (s.38) Reż. Jonathan Lynn, wyk. Dan Aykroyd, Phil Hartman, Daryl Mitchell. (115 min) 01:50 Arkana magii 03:55 Zakup kontrolowany – magazyn 04:50 Zakończenie programu

05:05 Łebski Harry 05:25 Morze miłości (110) 06:15 4music 07:20 Słoneczny patrol (153) 08:25 Dziewczyny z fortuną 09:05 TV market 09:25 Eva Luna (88) 10:25 Zakazane uczucie (151 i 152) 12:25 4music 13:30 Łebski Harry 14:00 Dziewczyny z fortuną 15:00 Osaczona (51) 16:00 Słoneczny patrol (153) 17:05 8 Ści(ą)gany – komedia niemiecko-amerykański 1998 (s.38) 19:00 Galileo (197) 20:00 7 Protektor – film sensacyjny Hongkong/USA 1985, reż. James Glickenhaus, wyk. Jackie Chan, Danny Aiello, Kim Bass (s.38) 22:00 8 Zimny jak głaz – kryminał USA 2005 23:50 Osobliwości kulturowe 00:50 Galileo 01:50 Gość Wydarzeń 02:05 To był dzień

05:55 Męski typ 06:25 We dwoje 07:35 Teresa (114) 08:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:30 Chuck – serial komediowy USA 10:25 Kobra – oddział specjalny (7) – niemiecki serial sensacyjny 11:30 Mango – telezakupy 13:05 Punkt krytyczny (11) – kanad. serial kryminalny 14:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 J.A.G. – wojskowe biuro śledcze (15) – serial sensacyjny USA 17:05 Chuck (11/19) – serial komediowy USA 18:00 Punkt krytyczny (12) – kanad. serial kryminalny 18:55 Kobra – oddział specjalny (8) – niemiecki serial sensacyjny 20:00 Sierżant Bilko (Sergeant 3 Bilko) – komedia USA 1996 (s.38) Reż. Jonathan Lynn, wyk. Dan Aykroyd, Phil Hartman, Daryl Mitchell. (120 min) 22:00 Podkomisarz Brenda Johnson (10) – serial kryminalny USA 23:00 Rok psa (Year 3 of the Dog) – komediodramat USA 2007 Reż. Mike White, wyk. Molly Shannon, Laura Dern, Regina King. (120 min) 01:00 Arkana magii 03:05 Zakup kontrolowany – magazyn 04:05 Męski typ: Zbigniew Boniek 04:55 Zakup kontrolowany 05:55 Zakończenie programu

05:20 Morze miłości (111) 06:05 4music 07:10 Słoneczny patrol (154) 08:10 Dziewczyny z fortuną 08:50 TV market 09:10 Eva Luna (89) 10:15 7 Wielki świat – komedia fr.-hiszp. 2000 12:25 4music 13:30 Dekoratornia polski 14:00 Dziewczyny z fortuną 15:00 Osaczona (52) 16:00 Słoneczny patrol (154) 17:00 Zakazane uczucie (153 i 154) 19:00 Galileo (198) 20:00 9 47 mieczy zemsty – jap. film sensacyjny japoński 1978, reż. Kinji Fukasaku, wyk. Toshirô Mifune, Sonny Chiba, Kinnosuke Nakamura (s.38) 23:30 8 Tajemna księga z Shaolin – film sensacyjny Hongkong 1978 01:45 Wzór (10) 02:35 Gość Wydarzeń 02:50 To był dzień

06:00 Muzyczny budzik 06:30 Chłopi (7) polecamy Gs.9 07:30 Noce i dnie (10) (s.38) 08:30 Zorro (12) 09:00 Łowcy skarbów (14) 10:00 Miami Medical (9) 11:00 Gliniarz z Memphis (7) 12:00 8 Pies nr 1 – film familijny USA 2010 14:00 7 Podwójne kłopoty – niem. film familijny 2010 15:50 8 Nie zmieniajcie kanału! – komedia USA 1992 17:35 Łowcy skarbów (15) 18:35 Yogi – łowca skarbów 19:00 Co nowego u Scooby’ego? 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 7 W poszukiwaniu Świętego Graala (1 i 2) – niem. film przygodowy 2004 (s.38) 00:15 Ale numer! 01:00 Muzyczne życzenia 02:00 Zobacz to!

16 sierpnia 2012 05:00 Uwaga! 05:20 Mango – telezakupy 08:00 Rozmowy w toku – talk-show 08:55 Kuchenne rewolucje 09:55 Na Wspólnej (1587–1589) – polski serial obyczajowy 11:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Ostry dyżur (14) – serial obyczajowy USA 13:15 Dowody zbrodni (4) – serial sensacyjny USA 14:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 15:15 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 16:30 Rozmowy w toku – talk-show 17:25 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Kuchenne rewolucje – reality show 21:50 Ballistic (Ballistic: Ecks 2 vs. Sever) – amer.-niem. film sensacyjny 2002 Reż. Wych Kaosayananda, wyk. Antonio Banderas, Lucy Liu. (105 min) 23:35 Szymon na żywo 00:40 Uwaga! – magazyn 00:55 Arkana magii 02:15 Rozmowy w toku  05:00 Zakończenie programu

07:00 Lalka (7) 08:30 Zorro (13) 09:00 Łowcy skarbów (15) 10:00 7 Chłopak na dworze króla Artura – ang.-amer.-węg. film przygodowy 1995 12:00 Ale numer! 13:00 Muzyczne życzenia 14:00 Pokojówka na Manhattanie (107) 15:00 Zorro (14) 15:35 8 Sławna restauracja – komedia francuska 1966 polecamy Gs.5 17:30 Łowcy skarbów (16) 18:30 Yogi – łowca skarbów 19:00 Co nowego u Scooby’ego? 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego 20:00 6 Wiedźmin – pol. film fantasy 2001 (s.38) 22:45 6 Zabójcy w maskach – film sensacyjny USA 2008 (s.38) 00:35 Ukryte żądze – film erotyczny USA 2003 02:20 Zobacz to!


gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Pracownia Orange już działa 19 lipca w Świetlicy Środowiskowej w Rychtalu odbyło się otwarcie Pracowni Orange. Wydarzenie to było poprzedzone opracowaniem przez grupę inicjatywną w składzie:, E. Łubieńska Kopeć, I. Gogół, D. Barczak, J. Jokiel, R. Opac, P. Szczurek, projektu programu pracowni Orange. Na ponad 750 wniosków, które wpłynęły do organizatorów, 50 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Po uzyskaniu informacji o wygraniu

konkursu nastąpiło przygotowanie pomieszczenia w którym pracownia ma się znajdować. Pomieszczenie to zostało pomalowane i urządzone. Następnie organizatorzy dostarczyli sprzęt, m.in. trzy komputery stacjonarne typu all in one, 40-calowy telewizor LCD, konsolę Play Station 3 z dwoma sterownikami i trzema grami, trzy biurka, sześć krzeseł, dwie kanapy i dwa stoliki. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem pracowni 19 lipca uroczystego otwarcia pracowni dokonał Dyrektor Orange Polska Region Zachód Tomasz Białobłocki wraz z wójtem gminy Rychtal Cze-

sławem Balcerzakiem i liderem grupy Piotrem Szczurkiem. Głównym celem akcji jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i in-

formacji. Pomysł stworzenia pracowni podyktowany był chęcią zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy bezpłatnego i powszechnego dostępu do Internetu, jak również

integracji społeczności. Pracownia otwarta jest od poniedziałku do środy od 9 do 17, w czwartki i piątki od 8 do 16. (ugr)

Spotkanie trzeźwościowe na Pólku 11 sierpnia Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Na Kępie” oraz kustosz sanktuarium Na Pólku organizują VIII spotkanie trzeźwościowe w Sanktuarium Matki Bożej. reklama

Głównym statutowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie trzeźwego stylu życia oraz pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wielu z członków organizacji uzależnienie np. od alkoholu zna z autopsji. Uczestniczą oni od wielu lat grupowo na ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych w Częstochowie czy w Licheniu. Sanktuarium

na Pólku jest dla mieszkańców Ziemi Kępińskiej miejscem świętym – kultowym. Dlatego też w tym świętym miejscu postanowili corocznie organizować spotkanie trzeźwościowe. Zawsze w drugą sobotę sierpnia, miesiąca ogłoszonego przez Kościół miesiącem trzeźwości. W tym roku będzie to już VIII spotkanie. Organizatorzy zapraszają na Pólko całą

Południową Wielkopolskę i nie tylko. Jednak głównie zależy im na mieszkańcach Ziemi Kępińskiej. Poprzez spotkanie Stowarzyszenie chce pokazać, że można żyć inaczej, że można żyć bez alkoholu, narkotyków. Członkowie organizacji podkreślają o miejscu spotkania, którym jest Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem i mówią o „szczególnym

klimacie Bożego pokoju i odczuwalność Bożej łaski, którą wyprasza wszystkim Matka Boża Pólkowska”. I jak wskazują dalej: „potrzebna jest nam wszystkim owa moc ducha i łaska wiary aby żyć w wolności i trzeźwości na co dzień”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 11 sierpnia o godz. 18.00. (br)

informacje

13

SŁUPIA: Trwa wyścig z czasem Adaptacja szkoły w Słupi pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych trwa pełna parą. Pozostał zaledwie miesiąc do pierwszego szkolnego dzwonka. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich ma zakończyć się jeszcze w sierpniu i pochłonąć prawie 550 tys. złotych. - W ramach tej kwoty jest wybudowanie szybu windowego łączącego trzy kondygnacje, przebudowa to-

alet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, remont sal, założenie wykładzin antypoślizgowych, wymiana stolarki drzwiowej. Ten zakres planujemy zrobić do 31 sierpnia - mówi naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Jerzy Dobrzyński. W kolejnym etapie zainstalowane zostaną dwie windy i dokończona zostanie termomodernizacja budynków szkoły. Do przebudowy pozostanie jeszcze niecka krytej pływalni. W dotychczasowej siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie wakacje upłynęły również bardzo pracowicie. - Szkoła Specjalna jest już przygotowana i jak będzie możliwość przewożenia sprzętu do Słupi wówczas z pomocą firmy która pomaga w przeprowadzkach dokonamy tego. Zaangażowani zostaną również nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy wiedzą iż końcówka sierpnia to praca nad zagospodarowaniem pomieszczeń, aby od września uczniowie mogli rozpocząć naukę - twierdzi naczelnik Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Andrzej Jóźwik. (icz)

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH ZAPRASZA NA ZAKUPY W NAJNIŻSZYCH CENACH CZYNNE OD 13 SIERPNIA, PN-PT OD 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-13.00. KĘPNO, UL. ZACHODNIA 1 (BYŁY DWORZEC ZACHODNI PKP) ZAPRASZAMY


14

informacje

ŁĘKA OPATOWSKA: Dzień rodziny Tradycją Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łęce Opatowskiej jest organizowanie przez nauczycielki wyjątkowej uroczystości pod nazwą „Dzień Rodziny”. Głównymi bohaterami w tym dniu byli oczywiście rodzice przedszkolaków uczęszczających do przedszkola. W miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się ta uroczystość, gdzie rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w przygotowanych specjalnie przez Teresę Mołas i Grażynę Kluczyńską występach. Dzieci pod opieką nauczycielek wyśpiewały rodzicom

najlepsze życzenia. Po części artystycznej w której dominowały piosenki i wierszyki, a także tańce- nastąpił czas na wręczenie wykonanych przez dzieci upominków. Na koniec odbył wspólny poczęstunek, w którego przygotowanie włączyli się rodzice. (K. Sobania-Okoń)

KĘPNO: Milionerów nie brak Aż 43 osoby składajace swoje PIT-y w kępińskim Urzędzie Skarbowym wykazały w zeznaniach podatkowych za rok 2011 zarobki powyżej 1 miliona złotych. Plasuje to nasz powiat w ścisłej czołowce Wielkopolski. Powiat Kępiński wyprzedzają tylko dużo większe ośrodki takie jak Poznań, Konin, Ostrów Wlkp., Kalisz i Leszno. Pod względem liczby milionerów Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju. W naszej części regionu najwięcej zamożnych ludzi jest w Kaliszu i Ostrowie. Zaraz za nimi jest Kępno. W Poznaniu i powiecie poznańskim żyje i pracuje 601 milionerów. W pozostałych częściach Wielkopolski o dochody powyżej miliona jest trudniej. W Kaliszu jest ich 39, a w powiecie kaliskim 24 , w Ostrowie 59, w Kępnie 43, w Ostrzeszowie 25, w Krotoszynie zaś 23. Najmniej osób zarobiło ponad milion złotych w Pleszewie - było ich 17, a w całej Wielkopolsce najmniej bogaczy jest w Złotowie, bo ledwie sześciu. (maw)

BRALIN: Wakacyjna oferta dla dzieci Wakacje już na półmetku, rozpoczął się sierpień, ostatni miesiąc odpoczynku przed nowym rokiem szkolnym. Od 3 lipca trwają „Tęczowe wakacje”. W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” od poniedziałku do piątku organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Tu pod kierunkiem opiekunki Karoliny Gaweł dzieci realizują się i artystycznie, i ruchowo. Poznają nowe techniki plastyczne, w których wykonują najróżniejsze ozdoby i bibeloty. Poza tym dzieci uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, organizują zabawy drużynowe. Uczestnicy zajęć już przygotowują przedstawienie o tematyce wakacyjnej, które zaprezentują na podsumowanie akcji letniej przed zaproszonymi gośćmi i rodzicami. Inną propozycję na wakacje przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Dwa razy w tygodniu dzieci i młodzież wyjeżdżają na zajęcia na ściance wspinaczkowej „Chwyt” w Gimnazjum nr 2 w Kępnie. To nowy, atrakcyjny sposób aktywności ruchowej dla młodych ludzi. Zajęcia dla uczestników są nieodpłatne, co możliwe jest dzięki realizacji projektu „Azymut na aktywny styl życia”. Od 7 sierpnia po krótkiej przerwie wakacyjnej wznowi działalność Akademia Młodego Piłkarza. To zajęcia sportowe dla najmłodszych, które również realizowane są z projektu. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki chłopcy i dziewczynki w wieku 6 – 8 lat poprzez zabawy ogólnorozwojowe dostosowane do wieku uczą się gry w piłkę nożną. Zajęcia odbywają się na boisku przy Szkole Podstawowej w Bralinie. Młodzi adepci kolarstwa, zarażeni pasją rodziny Drelaków wciąż trenują pod okiem pana Dariusza. Spotykają się w poniedziałki o godzinie 17.00, przemierzają leśne dukty i polne ścieżki. Podsumowując jest więc w czym wybierać. (br)

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Szkoła Specjalna pod młotek Powiat Kępiński zamierza po przeprowadzce Zespołu Szkół Specjalnych do Słupi sprzedać budynki w centrum miasta. O sprzedaży Szkoły Specjalnej mówiło już się przy ogłaszaniu likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi i przeprowadzki tam Zespołu Szkół Specjalnych. - Powiat chce zbyć nieruchomość, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na oświatę - zapewnia starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Powiat przedstawił ofertę sprzedaży gminie Kępno.

- Powiat zaproponował, aby ten budynek kupiła gmina Kępno. Wydaje się, że taka potrzeba jest. Mowa jest o Domu Kultury, czy też o bibliotece i Domu Kultury czy bibliotece i muzeum. Nie ukrywamy, że jest to obiekt specyficznie położony, w bardzo dobrym miejscu i z takich przyczyn samorządowych chcielibyśmy aby przejął to inny samorząd. Innymi słowy szkoda tego budynku sprzedawać na inne cele niż cel publiczny - dodaje starosta. Gmina do końca sierpnia

ma podjąć decyzję. Kwota, za jaką powiat byłby skłonny odsprzedać gminie nieruchomość jest na razie utajniona. Powiat nie czeka jednak na decyzję gminy Kępno, przygotowuje placówkę oświatową do sprzedaży w otwartym przetargu, zmieniając za-

pisy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. - Powiat złożył wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego o zmianę zapisów w tym planie. Poprzednio były usługi oświatowe a w tej chwili prawdopodobnie od września będą usługi, czyli tak

naprawdę wszystko, sklepy czy mieszkania - kończy Mazurkiewicz. Ile warta jest nieruchomość w centrum miasta, dowiemy się prawdopodobnie we wrześniu. (icz)

Przetarg na sprzęt rozstrzygnięty Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego postępuje zgodnie z harmonogramem. Pierwszy etap budowlany jest już na ukończeniu. Możemy podziwiać elewację, która wkomponowała się w cały kompleks szpitalny. Wewnątrz trwają jeszcze prace instalacyjne i wykończeniowe. Prace budowlane to był pierwszy etap inwestycji, który pochłonie prawie 4,5 mln złotych na co powiat kępiński otrzymał dofinansowanie 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Drugi etap inwestycji to wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Na ten cel przewidziano ponad 2 mln złotych. Do przetargu zgłosiło się 21 firm. Sprzęt medyczny do szpitala trafić ma 25 września i jest szansa, że w drugiej połowie października Oddział Ratunkowy zostanie oddany do użytku. - Jest to dla nas ważne,

ponieważ nie mamy kontraktu na SOR. Jesteśmy po rozmowach z wojewodą, z NFZ, że jeżeli skończymy do końca roku to ten kontrakt będzie - tłumaczy starosta Mazurkiewicz. Szpitalny Oddział Ratunkowy zajmie parter nowego budynku. Na po-

zostałych kondygnacjach ma powstać centralna sterylizatornia oraz blok operacyjny. - Koszt jest spory bo jest to kilka milionów. W przyszłym roku przy budżecie będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć, jakie pieniądze będziemy mogli

na ten drugi etap wyłożyć. Jednak nie ukrywam i taki jest zamiar zarządu powiatu, że większy udział w tej inwestycji musi mieć sam szpital - dodaje starosta. Waży się również formuła realizacji inwestycji, kto będzie ją realizował samorząd powiatowy czy sam szpital. Powiat będzie chciał tę inwestycję skończyć w ciągu dwóch lat. Do końca tej kadencji czyli do 2014 r. trzeba dostosować blok operacyjny do standardów, które wyznaczył minister zdrowia. (icz)

Setne i 90. urodziny mieszkańców Dwa ważne jubileusze obchodzili mieszkańcy naszego powiatu. 29 lipca jubileusz Stulecia Urodzin obchodził Franciszek Bryja mieszkaniec gminy Baranów. Najstarszemu mieszkańcowi gminy tego dnia życzenia złożyła wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek w asyście Starosty powiatu kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza. Jak wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali jubilat osiągnął wiek, o którym wszyscy marzą i którego życzą sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych chwilach, ale który osią-

gają tylko nieliczni. Pan Franciszek jest obecnie jedyną taką osobą w gminie, która może poszczycić się tak dostojnym stażem lat. Przeżył on cały wiek polskiej historii, był świadkiem wielu przemian i różnorodnych wydarzeń. Spotkanie z jubilatem nie odbyło się bez okolicznościowych upominków, kwiatów oraz serdecznych życzeń. Dostojnemu Jubilatowi życzymy kolejnych stu lat przeżytych w dobrym zdrowiu, pogodzie ducha, miłości najbliższych, życzliwości przyjaciół i znajomych oraz radości z owoców długiego życia. 25 lipca pani Stefania Kolankiewicz w otoczeniu bliskiej rodziny i rodziny

klubowej obchodziła swoje 90 - te urodziny. - Z prawdziwą przyjemnością i niezwykle ciepło witam panią Stefanię Kolankiewicz dzisiejszą jubilatkę w znakomitej formie i kondycji.

Zawsze pogodną, życzliwą i bardzo elegancką. Jesteśmy dumni, że możemy ten piękny jubileusz świętować wspólnie w klubie. Kochamy panią pani Stefanio - mówiła Irena Ro-

szyk. Na ręce szanownej jubilatki kierownik klubu Jadwiga Wróblewska odczytała list gratulacyjny. Potem tradycyjne „ sto lat” i jubileuszowy toast. (br, daria)


informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Siedziba w opłakanym stanie Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie jest w opłakanym stanie, wymaga generalnego remontu. Budynek przy ulicy Kościuszki w Kępnie, który był przez wiele lat siedzibą Urzędu Miejskiego,a dziś zajmowany przez Starostwo Powiatowe od lat wymagał generalnego remontu. - Nie możemy już zwlekać. Przeszedł czas na odrestaurowanie budynku - mówi starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. - Za chwilę nam się dach na głowę zawali. Budynek jest w stanie dekapitalizacji. Odpadające tynki,

zniszczone okna to wszystko należy zmienić - dodaje starosta. Koszt inwestycji, która obejmie budynek wraz z jego otoczeniem szacowany jest na 1,5 mln złotych, z czego 500 tys. ma być wydane jeszcze w tym roku. - Przede wszystkim musimy wymienić dach i przystosować całe poddasze do pracy. Wiąże się to z poszerzeniem klatki schodowej. Będzie to trudna inwestycja - kontynuuje Mazurkiewicz. Rozpoczęcie remontu wiąże się także z wyprowadzką wydziałów Urzędu Miejskiego, które do tej pory zajmują drugą kondygnację budynku. Ma to nastąpić do września. Nad pracami projektowymi jak i budowlanymi pieczę sprawuje konserwator

zabytków, co przysparza wielu problemów technicznych. - Jest to obiekt zabytkowy. Cokolwiek chcemy zrobić musimy mieć zgodę konserwatora zabytków. Budynek musimy dostosować przy każdej zmianie do aktualnych

przepisów, chociażby przeciwpożarowych - twierdzi naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Jerzy Dobrzyński. Trójkątne okna dachowe zostaną za zgodą konserwatora zmienione. Będą bliźnia-

czo podobne do budynku po lewej stronie starostwa, pozwoli to na wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń na poddaszu. Zmieni się również otoczenie budynku, a dokładniej część parku przyległa do starostwa. - Część parku zostanie również dostosowana do tego, aby był tu parking. Przede wszystkim musimy zlikwidować szambo które tutaj jest - dodaje Dobrzyński. Z remontem, który planuje się zakończyć w maju przyszłego roku wiąże się również reorganizacja w samym urzędzie. (icz)

Remonty na boisku LKS „Sokół” Trwają intensywne prace remontowe na obiekcie boiska sportowego LKS „Sokół” Bralin, po całkowitej przebudowie płyty i trybun boiska przyszedł czas na budynek szatni piłkarskiej. Całość realizowanego zadania polega na wykonaniu remontu zaplecza szatniowo–sanitarnego LZS Sokół Bralin, które opiera się na remoncie okładzin ściennych i sufitów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłóg i posadzek, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz odnowieniu elewacji budynku. Prace obejmują

naprawę i uzupełnienie rynien i rur spustowych obiektu. Termin realizacji zamówienia wyznaczono nie później niż do dnia 25 sierpnia. Ze względu na ważne uroczystości związane z obiektem sportowym nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość inwestycji to 67 650 zł. Zadanie jest możliwe dzięki dotacji jaką gmina Bralin otrzymała od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Na zadania remontowe dotację otrzymało 18 podmiotów z terenu całego województwa w tym gmina Bralin. Począwszy od ubiegłego roku gmina realizuje główne przedsięwzięcie związane z inwestycjami w sferze infrastruktury sportowej. Przebudowano gminne boisko – sportowo rekreacyj-

ne w Bralinie. Zamówieniem objęta była przebudowa boiska sportowego i trybun. Wprowadzono nowe elementy zagospodarowania działki takie jak: boisko treningowe, place utwardzone, dojścia i dojazdy, piłkochwyty, inne e l e m e n t y. Głównym elementem projektowanego założenia była modernizacja płyty głównej boiska. Projekt zakładał przesunięcie płyty w stronę południową do granicy działki, co stworzyło moż-

liwość utworzenia boiska treningowego po północnej stronie płyty głównej. Zaprojektowano również boisko treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Jednym z głównych

celów szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej powinno być systematyczne dostarczanie w przyszłości uzdolnionych i w pełni ukształtowanych sportowo piłkarzy. (br)

15

NIEDŹWIEDŹ: Piknik rodzinny W niedzielę 22 lipca w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicho-sza” w Niedźwiedziu odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Nadzieja” pod hasłem „Alkohol to mój wróg...”.

Uczestnicy spotkania spędzili popołudnie na łonie natury. Najmłodsi wzięli czynny udział w zajęciach z profilaktyki, prowadzonych przez pracownika Remedium z Ostrzeszowa. Dzieci oprócz zdobywania nowej wiedzy, otrzymywały także atrakcyjne nagrody. Dodatkową atrakcją była możliwość jazdy na kucu oraz bryczką. Uwieńczeniem spotkania było wspólne grillowanie. Impreza została współfinansowana z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. (red)

BRALIN: Inwestują w najmłodszych W szkołach podstawowych w gminie Bralin już od września ruszy program pn. „Wsparcie, wiedza i umiejętności – naszym sukcesem są najmłodsi”. Dzięki pozyskanym środkom unijnym najmłodsi uczniowie szkół podstawowych, czyli dzieci klas I-III otrzymają fachowe wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości. W ramach projektu odbywać się będą zarówno zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, jak i tych, które mają trudności w uczeniu się, nawiązywaniu relacji interpersonalnych czy różnego typu wady postawy. Przez cały rok szkolny realizowane będą dodatkowe zajęcia artystyczne: plastyczne, taneczne i teatralne, z których skorzystają uczniowie uzdolnieni w tym kierunku i chcący rozwijać swoje zdolności. Dla dzieci z wadami postawy, różnymi dysfunkcjami fizycznymi oraz otyłością szkoły przygotowały zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Odbywac się będą również regularne spotkania z logopedą dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. A uczniowie, którzy mają trudności w nauce, będą mogli liczyć na wsparcie indywidualne ze strony nauczycieli i specjalistów. Dla prawidłowej realizacji projektu w obu placówkach stworzone zostaną warunki umożliwiające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. Szkoły wyposażone zostaną w programy multimedialne, gry dydaktyczne i inne materiały. Gmina Bralin na ten cel otrzyma dofinansowanie w kwocie prawie 91 tys.zł. Obecnie trwają procedury przygotwowujące do podpisania umowy. (jk) reklama

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „LEMA” przyjmie pracownika na stanowisko kierownika/technologa produkcji z językiem niemieckim (opcjonalnie angielskim). Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 506 660 255, 534 614 863


16

sport

Pary I rundy Pucharu Polski 26 drużyn rozpocznie 12 sierpnia 2012 roku rozgrywki Pucharu Polski edycji 2012/14. W I rundzie zobaczymy zespoły występujące w rozgrywkach kaliskiej klasy „B” oraz klasy „A”. Do rywalizacji pucharowej zgłosiła się także jedna drużyna niezrzeszona – LZS Jedlec. Na tym szczeblu rozgrywek powiat kępiński będzie miał zaledwie pięciu przedstawicieli: LZS Trzcinicę, GKS Rychtal/Skoroszów, Pogoń Drożki, Strażaka Słupię i LZS Mikorzyn. Dopiero w kolejnych rundach dołączą do tego grona nasze zespoły z kaliskiej klasy okręgowej: Polonia Kępno, Pogoń Trębaczów, Płomień Opatów, LKS Jankowy i Orzeł Mroczeń. W II rundzie, która zaplanowana została na 12 września 2012 zagrają zwycięzcy z I rundy. W przypadku, kiedy mecz zakończy się remisem, o awansie zadecyduje seria rzutów karnych (bez dogrywki). ZESTAWIENIE PAR - 12 sierpnia LZS Jedlec /niezrzeszony/ - UNIA Szymanowice - godz. 17:00 PROSNA Chocz – Kwileń - GKS Żerków - godz. 14:00 SOKÓŁ Chwaliszew - RASZKOWIANKA - godz. 11:00 POGOŃ Drożki - GKS Rychtal- Skoroszów - godz. 15:00 LZS Mikorzyn - STRAŻAK Słupia - godz. 16:00 ŁUŻYCZANKA Kuźnica Grab. - LZS Trzcinica - godz. 14:00 DRAGON Dzierzbin - KORONA-POGOŃ - godz. 15:00 AJAX Rojów - ZEFKA Kobyla Góra - godz. 12:00 ZAWISZA Sośnie. - OKS Ostrów Wlkp. - godz. 16:00 LISKOWIAK Lisków - KORONA Chełmce - godz. 16:00 MASOVIA Kraszewice - LILIA Mikstat - godz. 15:00 TARCHALANKA Tarchały W. - ŻAKI Taczanów - godz. 16:00 SPARTA Russów - PANDA Pamięcin - godz. 11:00 (dete)

Wzmocnienie beniaminka Kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem dokonał klub z Kępna. Nową zawodniczką Polonii została doświadczona bramkarka, Magdalena Słota. Do pierwszoligowego beniaminka Magdalena Słota trafiła z wycofanego przed nowym sezonem z PGNiG Superligi AZS AWF Wrocław. Ta doświadczona bramkarka zastąpi w przyszłym sezonie kontuzjowaną Kamilę Zamaro, która zmaga się z poważną kontuzją kolana. Słota w poprzednim sezonie wystąpiła w 27 meczach w barwach AZS-u. W wielu spotkaniach, dzięki jej udanym interwencjom w najważniejszych momentach, akademiczki wygrywały pojedynki. Zawodniczka ta jest również reprezentantką Polski w plażowej odmianie piłki ręcznej. Przypomnijmy, że jest to kolejny już transfer klubu z Kępna. Do zespołu już wcześniej dołączyły zawodniczki grające w poprzednim sezonie w Superlidze Kobiet - Ewa Perek, Alina Antoszewska, Izabela Grądowa a także Elżbieta Wesołowska (wszystkie z AZS AWF Wrocław). (dete)

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

XXI Turniej im. Józefa Goli Biały Orzeł Koźmin wygrał XXI Turniej Seniorów im. Józefa Goli. Memoriał w tym roku rozegrano na Stadionie w Koźminku. W finałowym meczu, serią rzutów karnych Biały Orzeł pokonał 3:0 KS Opatówek, który po golu Marcina Czajczyńskiego prowadził 1:0. Wyrównał z rzutu karnego Bartłomiej Ziembiński. Organizatorem Turnieju był Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz GOS Zieloni Kominek. Piłkarze rywalizowali w wymiarze czasowym 2 x 25 min. W pierwszym meczu półfinałowym Biały Orzeł Koźmin pokonał Zielonych Kominek 5:1. Hattrickiem popisał się w tym meczu Adam Staszewski. Po jednym trafieniu zaliczyli

Wojciech Kamiński i Marcin Ciesielski. Gola dla baniaminka okręgówki strzelił Marcin Gaweł. W drugim półfinale KS Opatówek wygrał 3:0 z Liskowiakiem Lisków. Dwie bramki zdobył Marcin Czajczyński a jedną

Adrian Nowak. W spotkaniu o III miejsce Zieloni Koźminek wygrali z Liskowiakiem 5:1 po golach Arkadiusza Maciejewskiego, Macieja Poniatowskiego, Jakuba Tomczyka i Konrada Helta. Najlepszym zawodnikiem tur-

nieju wybrano Marcina Czajczyńskiego (KS Opatówek). Najskuteczniejszym strzelcem został Adam Staszewski (Biały Orzeł), a Tomasz Naglak (Biały Orzeł) został najlepszym bramkarzem. (dete)

XIX Memoriał Teodora Anioły To był doskonały turniej dla klubu LKS Centra Ostrów. 21 lipca zespół Centry rocznika 1995 wygrał turniej juniorów XIX Memoriału Teodora Anioły w piłce nożnej. Dzień później wyczyn juniorów powtórzyli seniorzy. W finale niedzielnych zawodów Centra pokonała po serii rzutów karnych Victorię Ostrzeszów 4:3. W regulaminowym czasie był remis 1:1. Do turnieju seniorów organizatorzy zaprosili sześć drużyn. Zespoły te zostały podzielone w wyniku losowania na dwie grupy. W grupie A rywalizowały ekipy: Jaroty Jarocin, Victorii Ostrzeszów oraz Raszkowianki Raszków. O wygraną w grupie B walczyły: Ostrovia Ostrów, Centra Ostrów i Pogoń Nowe Skalmierzyce. Faworytem grupy A była drugoligowa Jarota Jarocin. Podopieczni grającego trenera Ja-

nusza Niedźwiedzia zdobyli wraz z Victorią Ostrzeszów po 4 punkty. Lepszy bilans bramkowy miał jednak zespół Victorii i to on awansował do finału. W grupie B najwięcej szans na wygraną miały dwie ostrowskiej jedenastki. Niestety drużyna Ostrovii przystąpiła do tego prestiżowego turnieju w swoim drugim składzie. Obrońca tytułu sprzed roku przegrał de-

cydujący o pierwszym miejscu pojedynek z Centrą 0:2 i dzięki temu do finału awansowała drużyna Marka Wojtasiaka. Finałowy pojedynek pomiędzy Centrą, a Victorią był bardzo ciekawy. W pierwszej połowie (grano 2x15 minut) ostrzeszowianie zdobyli gola. Ambitnie walcząca Centra doprowadziła do remisu na 120 sekund przed końcem pojedynkiem za spra-

wą Grzegorza Koreckiego i mecz zakończył się wynikiem 1:1. Rzuty karne decydowały więc o tym, która z drużyn zwycięży w turnieju seniorów. Lepiej jedenastki egzekwowali czwartoligowi piłkarze i to Centra po raz trzeci w 19-letniej historii Memoriału Teodora Anioły wygrała ten turniej. Puchary, nagrody i dyplomy wręczali między innymi: Zygmunt Anczok, Jan Banaś, Henryk Latocha (wyśmienici byli piłkarze Górnika Zabrze) oraz olimpijczyk Zenon Licznerski. Puchar fair-play zdobyli piłkarze Ostrovii Ostrów. Najlepszym strzelcem turnieju był Michał Mazurek. Gracz Victorii Ostrzeszów zdobył 4 gole. Statuetkę dla najlepszego bramkarza organizatorzy postanowili wręczyć Szymonowi Dutkiewiczowi z Jaroty Jarocin. (dete)

Finał Rychtalskiej Ligi Mistrzów 28 lipca rozegrano ostatnią kolejkę rychtalskiej ligi mistrzów. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, które grały systemem „każdy z każdym” w rundzie 1 i 2 rewanżowej. Łącznie w cztery kolejne soboty rozegrano 30 meczów. Był to dla zawodników, w dużej mierze amatorów, nie lada wysiłek. Widać to były szczególnie w ostatnich spotkaniach, gdzie drużyny walczyły ze sobą w przeszło 30 stopniowym upale. Zapał jednak i wola gry były tak duże, że nie odstraszyły nawet mniej wyćwiczonych wytrzymałościowo. Chwila odpoczynku i ponownie widzieliśmy zmęczonego, zalanego potem

zawodnika w akcji. Sędziowie nie odpuścili ani minuty gry, bowiem stawka zwycięstwa była dość wysoka. Najlepszym zespołem Rychtalskiej Otwartej Ligi Mistrzów Piłki Nożnej okazał się Benix Mroczeń. Drugie miejsce zajęła Brygada RR. Najniższe miejsce na

podium, czyli miejsce trzecie przypadło zespołowi Walczaki. Na zakończenie podsumowano przebieg rozgrywek oraz wręczono medale i oczywiście puchar ligi mistrzów trafił w ręce piłkarzy Benixa. Organizatorzy i sędziowie rozgrywek Mirosław Szydlik i Piotr Nasiadek

dziękują zawodnikom, kibicom za zaangażowanie, a wójtowi gminy Rychtal za wsparcie w realizację zawodów sportowych. Podobnie Bartoszowi Ćwikle i Zbigniewowi Ćwikle za pomoc w sędziowaniu meczów piłkarskich. (ugr)


sport

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Bilety dla klubów piłkarskich

Terminarz

spotkań drużyn z powiatu kępińskiego w kaliskiej klasie okręgowej ZINA 1 kolejka - 12.08.2012 11:00 Płomień Opatów - Czarni Dobrzyca 11:00 Pogoń Trębaczów - Polonia Kępno 16:00 LKS Jankowy 1968 - Stal Pleszew 16:00 Orzeł Mroczeń - GOS Zieloni Koźminek 2 kolejka - 15.08.2012 16:00 Barycz Janków Przygodzki - Orzeł Mroczeń 16:00 Polonia Kępno - LKS Jankowy 1968 16:00 LKS Gołuchów - Pogoń Trębaczów 16:00 Płomień Opatów - Olimpia Brzeziny 3 kolejka - 18.08.2012 /sobota/ 17:30 LKS Czarnylas - Płomień Opatów 17:00 LKS Jankowy 1968 - LKS Gołuchów 3 kolejka - 19.08.2012 /niedziela/ 11:00 Pogoń Trębaczów - Astra Krotoszyn 11:00 Odolanovia Odolanów - Polonia Kępno 16:00 Orzeł Mroczeń - Stal Pleszew

Prezesi klubów bilety odebrali w redakcji Radia Sud Piłkarze, trenerzy oraz działacze i kibice z naszego regionu mieli okazje zobaczyć na żywo w akcji piłkarzy uczestniczących w Polish Masters – turnieju piłkarskich elit. Turniej był rozgrywany na stadionie we Wrocławiu,

we z powiatu kępińskiego i nie tylko. Zaproszenia przedstawicielom klubów w siedzibie Radia SUD – promotora Turnieju wręczył Zdzisław Zakrzewski, Naczelnik Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu UMiG Kępno, który był inicja-

torem akcji. Podczas audycji na żywo w radiowym studiu pojawili się między prezesi, trenerzy między innymi takich klubów jak Centra Ostrów Wlkp. Polonia Kępno, LKS Jankowy, Iskra Sieroszewice, Tarchalanka Tarchały Wlkp.

4 kolejka - 26.08.2012 11:00 Polonia Kępno - Orzeł Mroczeń 16:00 Astra Krotoszyn - LKS Jankowy 1968 11:00 Płomień Opatów - Pogoń Trębaczów 5 kolejka - 01.09.2012 /sobota/ 17:00 LKS Jankowy 1968 - Płomień Opatów 5 kolejka - 02.09.2012 /niedziela/ 11:00 Pogoń Trębaczów - Olimpia Brzeziny 16:00 Orzeł Mroczeń - LKS Gołuchów 12:00 Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Polonia Kępno 6 kolejka - 08.09.2012 /sobota/ 16:30 Olimpia Brzeziny - LKS Jankowy 1968 6 kolejka - 09.09.2012 /niedziela/ 11:00 Polonia Kępno - Pogoń Nowe Skalmierzyce 16:00 Astra Krotoszyn - Orzeł Mroczeń 11:00 Płomień Opatów - Odolanovia Odolanów 15:00 LKS Czarnylas - Pogoń Trębaczów 7 kolejka - 16.09.2012 11:00 Pogoń Trębaczów - Czarni Dobrzyca 16:00 LKS Jankowy 1968 - LKS Czarnylas 16:00 Orzeł Mroczeń - Płomień Opatów 16:00 GOS Zieloni Koźminek - Polonia Kępno

Strażak Słupia

8 kolejka - 23.09.2012 11:00 Polonia Kępno - Barycz Janków Przygodzki 11:00 Płomień Opatów - Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 11:00 Olimpia Brzeziny - Orzeł Mroczeń 11:00 Pogoń Trębaczów - LKS Jankowy 1968 9 kolejka - 30.09.2012 15:30 LKS Jankowy 1968 - Czarni Dobrzyca 11:00 Odolanovia Odolanów - Pogoń Trębaczów 15:30 Orzeł Mroczeń - LKS Czarnylas 15:30 Pogoń Nowe Skalmierzyce - Płomień Opatów 15:30 Stal Pleszew - Polonia Kępno

a zagrały w nim Śląsk Wrocław – Mistrz Polski, Benfica Lizbona (Portugalia), Athelic Bilbao (Hiszpania) oraz PSV Eindhoven (Holandia). Bezpłatnymi karnetami na to sportowe wydarzenie obdarowane zostały kluby sporto-

10 kolejka - 07.10.2012 11:00 Czarni Dobrzyca - Polonia Kępno 11:00 Płomień Opatów - GOS Zieloni Koźminek 11:00 Pogoń Trębaczów - Orzeł Mroczeń 15:00 LKS Jankowy – Odolanovia 11 kolejka - 13.10.2012 15:00 Polonia Kępno - LKS Gołuchów 11 kolejka - 14.10.2012 15:00 Orzeł Mroczeń - LKS Jankowy 1968 12:00 Gorzyczanka - Pogoń Trębaczów 11:00 Barycz Janków Przygodzki - Płomień Opatów 12 kolejka - 21.10.2012 15:00 Astra Krotoszyn - Polonia Kępno 11:00 Płomień Opatów - Stal Pleszew 11:00 Pogoń Trębaczów - Nowe Skalmierzyce 15:00 LKS Jankowy 1968 - Gorzyczanka 11:00 Odolanovia Odolanów - Orzeł Mroczeń 13 kolejka - 26.10.2012 14:00 Polonia Kępno - Płomień Opatów /piątek/ 13 kolejka - 28.10.2012 14:00 Orzeł Mroczeń - Czarni Dobrzyca 14:00 Pogoń Nowe Skalmierzyce - LKS Jankowy 1968 14:00 GOS Zieloni Koźminek - Pogoń Trębaczów

Polonia Kępno

LZS Trzcinica

Victoria Ostrzeszów, Akademia Piłkarska z Ostrzeszowa, Strażak Słupia, Jarota Hotel Jarocin, Piast Kobylin, Płomień Opatów, LZS Trzcinica, Akademia Piłkarska z Wieruszowa. Większość klubów, które otrzymały zaproszenia przesłała naszej redakcji zdjęcia ze swojej wyprawy na Polish Master. (dete)

14 kolejka - 04.11.2012 11:00 Płomień Opatów - LKS Gołuchów 11:00 Olimpia Brzeziny - Polonia Kępno 14:00 LKS Jankowy 1968 - GOS Zieloni Koźminek 11:00 Pogoń Trębaczów – Barycz Janków Przyg 14:00 Orzeł Mroczeń - Gorzyczanka 15 kolejka - 11.11.2012 14:00 Pogoń Nowe Skalmierzyce - Orzeł Mroczeń 11:00 Barycz Janków Przygodzki - LKS Jankowy 1968 11:00 Stal Pleszew – Pogoń Trębaczó 14:00 Astra Krotoszyn - Płomień Opatów 11:00 Polonia Kępno – LKS Czarnylas

sportowy eter w radiu sud o 8.30, 12.30 i 16.30

Terminarz

17

klasy A, gr. II

1 kolejka - 19.08.2012 16:00 KS Hanulin - LZS Czajków 16:00 Victoria Laski - Zefka Kobyla Góra 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - Pelikan Grabów 16:00 Strażak Słupia - Sokół Świba 16:00 GKS Rychtal-Skoroszów - LZS Siedlików 16:00 OKS Ostrów Wielkopolski - LZS Trzcinica 11:00 Lilia Mikstat - Sokół Bralin 2 kolejka - 26.08.2012 16:00 LZS Czajków - Sokół Bralin 16:00 LZS Trzcinica - Lilia Mikstat 12:00 LZS Siedlików - OKS Ostrów Wielkopolski 16:00 Sokół Świba - GKS Rychtal-Skoroszów 16:00 Pelikan Grabów - Strażak Słupia 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - Zefka Kobyla Góra 16:00 KS Hanulin - Victoria Laski 3 kolejka - 01.09.2012 19:00 OKS Ostrów Wielkopolski - Sokół Świba 16:00 Sokół Bralin - LZS Trzcinica 3 kolejka - 02.09.2012 16:00 Victoria Laski - LZS Czajków 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - KS Hanulin 16:00 Strażak Słupia - Zefka Kobyla Góra 16:00 GKS Rychtal-Skoroszów - Pelikan Grabów 11:00 Lilia Mikstat - LZS Siedlików 4 kolejka - 09.09.2012 16:00 LZS Czajków - LZS Trzcinica 12:00 LZS Siedlików - Sokół Bralin 16:00 Sokół Świba - Lilia Mikstat 16:00 Pelikan Grabów - OKS Ostrów Wielkopolski 16:00 Zefka Kobyla Góra - GKS Rychtal-Skoroszów 16:00 KS Hanulin - Strażak Słupia 16:00 Victoria Laski - Zawisza Łęka Opatowska 5 kolejka - 16.09.2012 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - LZS Czajków 19:00 Strażak Słupia - Victoria Laski 16:00 GKS Rychtal-Skoroszów - KS Hanulin 16:00 OKS Ostrów Wielkopolski - Zefka Kobyla Góra 11:00 Lilia Mikstat - Pelikan Grabów 11:00 Sokół Bralin - Sokół Świba 16:00 LZS Trzcinica - LZS Siedlików 6 kolejka - 23.09.2012 11:00 LZS Czajków - LZS Siedlików 16:00 Sokół Świba - LZS Trzcinica 16:00 Pelikan Grabów - Sokół Bralin 16:00 Zefka Kobyla Góra - Lilia Mikstat 16:00 KS Hanulin - OKS Ostrów Wielkopolski 16:00 Victoria Laski - GKS Rychtal-Skoroszów 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - Strażak Słupia 7 kolejka - 30.09.2012 15:00 Strażak Słupia - LZS Czajków 15:00 Rychtal-Skoroszów - Zawisza Łęka Opatowska 15:00 OKS Ostrów Wielkopolski - Victoria Laski 11:00 Lilia Mikstat - KS Hanulin 11:00 Sokół Bralin - Zefka Kobyla Góra 15:00 LZS Trzcinica - Pelikan Grabów 12:00 LZS Siedlików - Sokół Świba 8 kolejka - 07.10.2012 11:00 LZS Czajków - Sokół Świba 15:00 Pelikan Grabów - LZS Siedlików 15:00 Zefka Kobyla Góra - LZS Trzcinica 15:00 KS Hanulin - Sokół Bralin 15:00 Victoria Laski - Lilia Mikstat 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - OKS Ostrów 15:00 Strażak Słupia - GKS Rychtal-Skoroszów 9 kolejka - 14.10.2012 15:00 GKS Rychtal-Skoroszów - LZS Czajków 15:00 OKS Ostrów Wielkopolski - Strażak Słupia 11:00 Lilia Mikstat - Zawisza Łęka Opatowska 11:00 Sokół Bralin - Victoria Laski 15:00 LZS Trzcinica - KS Hanulin 12:00 LZS Siedlików - Zefka Kobyla Góra 15:00 Sokół Świba - Pelikan Grabów 10 kolejka - 21.10.2012 11:00 LZS Czajków - Pelikan Grabów 14:30 Zefka Kobyla Góra - Sokół Świba 14:30 KS Hanulin - LZS Siedlików 14:30 Victoria Laski - LZS Trzcinica 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - Sokół Bralin 14:30 Strażak Słupia - Lilia Mikstat 14:30 GKS Rychtal-Skoroszów - OKS Ostrów 11 kolejka - 28.10.2012 14:00 OKS Ostrów Wielkopolski - LZS Czajków 11:00 Lilia Mikstat - GKS Rychtal-Skoroszów 11:00 Sokół Bralin - Strażak Słupia 14:00 LZS Trzcinica - Zawisza Łęka Opatowska 12:00 LZS Siedlików - Victoria Laski 14:00 Sokół Świba - KS Hanulin 14:00 Pelikan Grabów - Zefka Kobyla Góra 12 kolejka - 04.11.2012 11:00 LZS Czajków - Zefka Kobyla Góra 14:00 KS Hanulin - Pelikan Grabów 14:00 Victoria Laski - Sokół Świba 11:00 Zawisza Łęka Opatowska - LZS Siedlików 14:00 Strażak Słupia - LZS Trzcinica 14:00 GKS Rychtal-Skoroszów - Sokół Bralin 14:00 OKS Ostrów Wielkopolski - Lilia Mikstat 13 kolejka - 11.11.2012 11:00 Lilia Mikstat - LZS Czajków 11:00 Sokół Bralin - OKS Ostrów Wielkopolski 14:00 LZS Trzcinica - GKS Rychtal-Skoroszów 12:00 LZS Siedlików - Strażak Słupia 14:00 Sokół Świba - Zawisza Łęka Opatowska 14:00 Pelikan Grabów - Victoria Laski 14:00 Zefka Kobyla Góra - KS Hanulin


18

ogłoszenia

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

O G Ł O S Z E N I E W K U R I E R Z E O R A Z N A P O R TA L U r a d i o s u d . p l Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto) OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl PRACA

Młoda dziewczyna w zawodzie sprzedawca poszukuje pracy w sklepie lub innej; tel.: 724816012 (20.07) Szukam pracy jako pomocnik tapicera lub magazynier; tel.: 727560870 (20.07) Doświadczony kierowca podejmie pracę; tel.: 606572592 (20.07) Mężczyzna 27-letni poszukuje jakiejkolwiek pracy fizycznej; tel.: 532544555 (po 18.00) (20.07) Kobieta 50-letnia przyjmie szycie tapicerki lub pracę sprzątaczki; tel.: 663765382 (24.07)

Mężczyzna: wykształcenie średnie, 32 lata, prawo jazdy kat. C+E, kpl. dokum., karta kierowcy, praktyka, poszukuje pracy jako kierowca C+E lub serwisant mebli; tel.: 663907528 (24.07) Piętnastolatka szuka pracy na okres wakacji na terenie gminy Trzcinica; tel.: 726152618 (30.07)

16-letnia dziewczyna poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka na czas wakacyjny w swoim domu; tel.: 661439616 (30.07) Operator okleiniarek IMA, IDM, HOMAG z dwudziestoletnim stażem pracy podejmie pracę, Kępno; tel.: 662159135 (30.07) Kobieta podejmie pracę jako kierowca, prawo jazdy kat. BC; tel.: 510124823 (30.07)

Młoda odpowiedzialna dziewczyna z doświadczeniem poszukuje pracy w charakterze opiekunki do dziecka; tel.: 726958972 (30.07) Opiekunka z wieloletnim doświadczeniem poszukuje pracy na terenie Kępna; tel.: 603477831 (06.08)

Kobieta poszukuje pracy jako sprzątaczka na terenie Kępna; tel.: 788890723 (06.08) Auto Komis Hojeński zatrudni kierowcę- mechanika z kat. prawa jazdy C mieszkającego w promieniu 5 km od Chojęcina oraz ucznia na praktyczną naukę zawodu - mechanik samochodowy. Tel. (62)78-12965 lub 601-795-451 Firma Arkos Trębaczów zatrudni operatora piły panelowej, centrum i okleiniarki. tel. 661-943-475 lub (62)78-617-32

Firma zatrudni stolarzy, pomoc. Stolarzy oraz tapicerów. tel.: 62 78 179 29, 692 744 690 i 698 795 908

Firma Jarstol z Perzowa zatrudni pracowników na stanowisko stolarz, pomocnik stolarza oraz kierowca z kat prawa jazdy B. tel. 606-203-695 lub (62)78-61-339 Zatrudnię pomocników tapicera z doświadczeniem, miejsce pracy okolice Wieruszowa. tel.: 606 938 975 , 883 43 43 45 , (62) 78 40 643

Firma DOLMAR zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy, osoby do piankowania mebli, szwaczki oraz stolarzy, tel.: 62/ 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy Donaborów 62 Firma Kotey w Baranowie zatrudni tapicerów. tel. 62 78-290-36

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego w okolicach Kępna; tel.: 603-314-900

Firma Idźczak Meble zatrudni operatora maszyn, kierowców i tapicerów. Dobre warunki pracy, tel.: 62

79 12 100 lub osobiście w siedzibie firmy Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 Producent mebli tapicerowanych zatrudni tapicera i piankarza na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy, tel.: 6278-249-68 lub 695753-460

Fabryka Mebli „Benix” zatrudni kierowcę z kat. prawa jazdy C+E. Kontakt: 62/ 78 29 116 lub 663 400 913 Producent Mebli DIG-NET z Mroczenia zatrudni Pracowników magazynu, OCZEKUJEMY: Doświadczenia na podobnym stanowisku, zaangażowania i zapału do pracy, samodzielności i odporności na stres. Podanie i CV składać w siedzibie firmy DIG-NET Mroczeń 65 a lub email: dignet@home.pl, tel.48 601 315 602 Sprzedam Fiata Seicento 2000r., przebieg 116 tys.km, alufelgi, radio CD, auto nie wymaga wkładu finansowego; tel.: 603337492 (16.07)

MOTORYZACJA

Sprzedam Forda Escorta: 91r., 1.8 diesel, szyberdach, hak, 5-drzwiowy, alufelgi; tel.: 669378701 (20.07) Sprzedam Fiata Bravo: rok 1998, 1.4 benzyna, kolor granatowy, ABS, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, cena 4 tys. zł; tel.: 665288762 (20.07) Sprzedam Opla Astrę sedan: 1.4+lpg, 1997r., autoalarm, cd mp3, dwuletnie opony letnie i zimowe, przegląd i OC ważne do maja 2013r.; tel.: 691817636 (20.07)

Sprzedam Mercedes E-klasa: 99r., 2.9TDI, automat, kombi, kolor srebrny, stan bardzo dobry, cena 10.300zł. (do negocjacji); tel.: 698175028 (20.07)

Sprzedam Mercedesa w210 Avandgardee 300 diesel, 96r., w bardzo dobrym stanie, cena do negocjacji; tel.: 661872871 (20.07)

Sprzedam Renault Lagunę 1.8+gaz, 1994r., cena 2.000zł. (do negocjacji); tel.: 53581O312 (po 17.00) (20.07) Sprzedam Renault Lagunę z gazem, 1994r., cena 1600zł; tel.: 534820117 (24.07) Sprzedam części do Fiata Cinqucento oraz maszynę do siana; tel.: 697149422 (24.07) Sprzedam opony 195/50 R15 BARUM, stan bdb, na felgach aluminiowych z rantem firmy OZ, rozstaw 4x100 (VW, Seat, Opel, Renault), cena 500zł; tel.: 795885339 (30.07) Sprzedam drzwi do BMW e34, kompletne; tel.: 727605190 (30.07)

Sprzedam Opla Astrę II, 1999 rok, poj 2.0dtl, ecotek, diesel, 4-drzwiowy, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, tempomat, pp, ABS, wsp. kier., zadbana, cena 9.5tys.zł; tel.: 727605190 (30.07)

Sprzedam felgi aluminiowe 15 do Golfa, 3szt., stan dobry, cena 250zł.; tel.: 666226232 (30.07)

Sprzedam Fiata Brava 1.4, 1997r., benzyna, dwuletnia instalacja gazowa, el. szyby, c. zamek, zadbany; tel.: 888858411 (30.07)

Sprzedam Forda Mondeo 2.0, TDDI, 2002r., klimatyzacja, 8xp.p., el. szyby, lusterka i fotel kierowcy, cena 8400zł, do opłat; tel.: 604299962 (30.07) Sprzedam Renault 19 poj. 1.8, 92r., zadbany, za rozsądną cenę; tel.: 781494780 (wieczorem) (30.07)

Sprzedam ciągnik rolniczy ursus C-385, rocznik 1981, po kapitalnym remoncie silnika; tel.: 602796269 (30.07) Sprzedam skutera Gilera DNA (Piaggio), pojemność 49ccm, 2001r., cena do uzgodnienia; tel.: 695839703 (06.08)

Mercedes Benz 124, poj. 3.0+gaz, 1987r., kombi, elekt. szyby, wsp, ABS, ABD, ESP, hak, elekt. siedzenie, rolety, radio, szyberdach, bez korozji, zadbany, zamienię na inny; tel.: 727605190 (06.08) Sprzedam Forda Mondeo kombi, 9697r., 1.8+gaz, c. zamek, hak, wspomaganie, alufelgi, cena 3300zł. (do negocjacji); tel.: 781021484 (06.08)

Sprzedam Renault Scenic 1.5 DCI, 2004r., granatowy, klimatyzacja, OC i przegląd do 2013r., tel.: 669510312 (06.08) Sprzedam Forda Escorta 1.4 benzyna, 96r., el. szybedach, el. siedzenia, stan dobry, cena 1600zł.; tel.: 669378701 (06.08)

Sprzedam VW Golfa 3, 92r., 5dzwiowy, kolor czerwony, wspom. kier., szyberdach, c. zamek, halogeny, zadbany, cena 2700zł; tel.: 721496914 (06.08)

Sprzedam Opla Corsę B, 1995r., poj. 1.4, czarny, 3dzwiowy, wspom. kier., 2 airbagi, szyberdach, zarejestrowany, cena 2700zł; tel.: 721496914 (06.08) Przyczepka samochodowa 170x110, na resorach, w bardzo dobrym stanie, nowy zaczep i lampy, bez papierów, cena 750zł; tel.: 605414307 (06.08) Sprzedam 2 bryczki po renowacji, tel.: 883 128 441

Sprzedam Volvo 940 GLE, automat, kombi, 2.4 turbo diesel, szary metalik, 1992, cena 6300 zł, tel.: 605 159 935

RÓŻNE Sprzedam wózek wielofunkcyjny koloru zielono-czarnego: komplet akcesoriów + fotelik samochodowy 0-9kg, cena 250zł; tel.: 663695871 (20.07) Sprzedam komputer AMD Athlon 64, 2GHz, 2.5GB Ram, grafika NVIDIA GeForce7300, oryginalny XP, cena 550zł; tel.: 605431064 (20.07) Kupię książki do 1 klasy gimnazjum w Kępnie, szkoła nr 2; tel.: 793605883 (20.07)

Sprzedam zamrażarkę szufladkową Indesit: używana tylko raz, jeszcze na gwarancji, cena 700zł.; tel.: 783063115 (20.07) Sprzedam piłę formatową z podcinaczem, w bardzo dobrym stanie, cena 2.200zł.; tel.: 503834965 (20.07) Sprzedam kurki leghorna, zielononóżki; tel.: 501057385 (24.07)

Sprzedam okna plastikowe używane, stan bardzo dobry; tel.: 506807816 (24.07)

Sprzedam rowerek trójkołowy+bujak, do 36 mies.: kaczka z melodyjkami, podnóżek, koszyk, kolor żółto-zielony, stan bdb, cena 70zł,; tel.: 663907528 (24.07) Sprzedam pług 4 , pług 5 podorywkowy, kopaczkę elewatorową, kabinę dużą do Ursusa C360, śrutownik Bąk; tel.: 782871781 (24.07)

Sprzedam radio samochodowe Pioneer Deh 2100 z USB, stan idealny, cena 150zł.; tel.: 607692607 (24.07)

Sprzedam prosięta; tel.: 502852163 (26.07) Kupię książki do l kl. Gimnazjum nr 2 w Kępnie, ul. Zamkowa; tel.: 696465525 (26.07)

Sprzedam podręczniki do 2 i 3 klasy LO nr 1; tel.: 691766130 (26.07)

Sprzedam podręczniki do 6 klasy, podręcznik do kl.1 gimnazjum „Swiat muzyki” i podręcznik do kl. 2 gimnazjum „English Explorer 2” j.angielski; tel.: 726067530 (26.07)

Sprzedam maszyny szwalnicze na nici 10: Juki LU-1510, dwuigłówkę Pfaff oraz Jack 8720H; tel.: 697210614 (26.07)

Sprzedam rower turystyczny, stan bardzo dobry, cena 190zł; tel.: 691958046 (26.07) Sprzedam sprężarkę 2-tłokową, zbiornik 80 litrów, silnik 2.2 KW, stan idealny, cena do uzgodnienia; tel.: 663941422 (26.07) Sprzedam małe biurko do komputera, używane, kolor dąb rustikalny, cena 40zł; tel.: 727605190 (30.07)

Sprzedam biurko komouterowe; tel.: 725534041 (30.07) Sprzedam kurki leghorna, zielononóżki; tel.: 501057385 (30.07)

Sprzedam kròliki 3-miesięczne i 2-miesięczne do chowu, cena do uzgodnenia, szczepione; tel.: 726979218 (06.08)

Sprzedam zamrażarkę szufladkową firmy Indesit, używana tylko raz, jeszcze 3 miesiące na gwarancji, cena 700zł; tel.: 783063115 (06.08) Sprzedam 2 tony Owsa i 2 tony żyta; tel.: 667672700 (06.08)

Sprzedam młode kurki i kogutki rasy Kohim; tel.: 7810123 (06.08) Skup macior i knurów. Płatne gotówką lub przelewem; tel.: 606 427 238

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam 4 działki budowlane o pow. 15 arów każda, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Wynajmę mieszkanie w Mianowicach od 1 września; tel.: 513238701 (20.07) Sprzedam działki budowlane w Myjomicah; tel.: 509755264 (20.07)

Mieszkanie 3-kondygnacyjne w centrum Kępna (bardzo ładnie urządzone, zabudowa szeregowa), podpiwniczenie i podwórze, bardzo ekonomiczne - bezczynszowe, pow. 85/140m2, sprzedam lub zamienię z dopłatą na mieszkanie 2-pokojowe; tel. 600228915 (20.07)

Młode małżeństwo poszukuje małego mieszkania w Kępnie, umeblowane częściowo; tel.: 695006714 (po 18.00) (20.07) Sprzedam działkę budowlaną w Myjomicach; tel.: 515529499 (24.07) Sprzedam działkę budowlaną w Kępnie; tel.: 534 275 884 (24.07)

Do wynajęcia kawalerka w centrum Wrocławia od zaraz; tel.: 601792341 (24.07)

Poszukuję do wynajęcia mieszkania umeblowanego w Kępnie; tel.: 695006714 (po godzinie 18.00) (24.07) Sprzedam grunt rolny, w studium

pod zabudowę mieszkaniową, pow. 1,7 ha, w Bralinie za torem kolejowym, cena 30zł./m2; te.: 503956559 (24.07) Sprzedam działkę 17-arową w miejscowości Czermin, cena do uzgodnienia; tel.: 693611563 (26.07)

Mieszkanie 3-kondygnacyjne w centrum Kępna (bardzo ładnie urządzone, zabudowa szeregowa), podpiwniczenie i podwórze, bardzo ekonomiczne-bezczynszowe, pow. 85/140m2, sprzedam lub zamienię z dopłatą na mieszkanie 2-pokojowe; tel.: 600228915 (26.07) Sprzedam działki pod zabudowę położone w atrakcyjnej lokalizacji (okolice ronda w Baranowie), ustalone warunki zabudowy; tel.: 501228998 (26.07) Sprzedam działkę budowlaną w okolicach Kępna; tel. 669373706 (26.07) Wynajmę garaż na Osiedlu Kopa; tel.: 607168525 (26.07)

Sprzedam działki budowlane w Taborze Wielkim; tel.: 694593788 (26.07) Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlaną o pow. 1ha w Krążkowach; tel.: 691958046 (26.07)

Sprzedam działki uzbrojone o pow. 12 i 19arów dojazd drogą utwardzoną, Syców; tel.: 665858544 (30.07) Sprzedam dom w Laskach wraz z budynkiem gospodarczym; tel.: 600176697 (30.07)

Sprzedam dom piętrowy w Laskach przy ul. Głównej, pow. 180m2, w pełni umeblowany i wyposażony w sprzęt RTV i AGD; tel.: 627815143 lub 692191270 (30.07) Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o pow. 38,5 m2, 4 piętro, Kępno Os. 700-lecia; tel.: 697727262 (30.07) Wynajmę w centrum Wrocławia mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, w nowym budownictwie; tel.: 601780159 (01.08)

Sprzedam dwie działki budowlane 10-arowe w Donaborowie (kolo szkoły), 5km od Kępna, cena 37zł/ m2; tel.: 695444737 (06.08) Sprzedam działkę przemysłową o pow. 40a, z wiatą stalową, magazynowa, o pow.700 m2, przy drodze

S-8 w Sycowie; tel.: 502225730 (06.08) Sprzedam działkę budowlaną o pow.11 a, w Łęce Mroczeńskiej, cena 25 tys. zł, tel.: 693591381 (06.08) Sprzedam 0 .76 ha lasu; tel.: 667649048 (06.08)

Sprzedam mieszkanie o pow. 48 m2 w ocieplonym bloku w Kępnie; tel.: 662208529 (06.08) Sprzedam działki uzbrojone o pow. 12 i 19a, dojazd drogą utwardzoną, Syców; tel.: 665858544 (06.08) Sprzedam działki budowlane, Donaborów; tel.: 888580578 (06.08) Do sprzedania działka budowlana w Olszowie; tel.: 695825850 (06.08)

Sprzedam działkę na osiedlu Murator, przy alei Jarzębinowej, o powierzchni 6,02a; tel.: 722391351 lub 722352849 (06.08) Sprzedam działki budowlane w Myjomicah; tel.: 509755264 (06.08)

Wynajmę/wydzierżawię umeblowaną kawalerkę o pow.35m2 w centrum Ostrzeszowa; tel.: 601331710 (06.08) Sprzedam niewielki dom z garażem w Bralinie przy E8 + działka 30-arowa, dobra lokalizacja; tel. 606375930 (po 18-tej) (06.08) Kupię garaż na osiedlu Kopa w Kępnie; tel.: 604967509

Sprzedam działkę budowlaną w Trzcinicy, 11,5a, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, media, cena do uzgodnienia; tel.: 888 560 341 (28.06)

USŁUGI Usługi remontowo - budowlane, kompleksowe wykończenia wnętrz, płytki, panele, regipsy; Andrzej Konieczny - tel.: 886 558 382 Przyjmę zlecenia remontowo-budowlane: wykładanie płytek, rozbudowa poddaszy, gładzie, tynki ozdobne wewnętrzne, prace regipsiarskie. Mistrz budowlany Jacek Domański; tel.: 889 163 303 Firma TOMLAS oferuje: wykaszanie traw, rowów, trawników; wycinka drzew, pielęgnacja młodników; tel.: 668 662 102

USŁUGI BLACHARSKODEKARSKIE POKRYCIA DACHOWE, RYNNY, OPIERZENIA SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE

TEL.: 888 877 338 Wynajmę gabinet w Przychodni Lekarskiej

(najchętniej ginekologowi). Spełnia wszystkie wymagania sanitarne oraz NFZ. - lokal i poczekalnia klimatyzowane - przystosowany dla osób niepe łnosprawnych - parking Lokalizacja: Ostrzeszów Te l . 6 0 1 7 8 0 1 5 9


informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

Pielgrzymka po 79 latach Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kliny Klin, zorganizowana została pielgrzymka rowerowa do Częstochowy.

22 lipca o godz. 5-ej rano, grupa 21 osób wyruszyła z miejscowości Kliny, by w godzinach południowych dotrzeć do bram Klasztoru Jasnogórskiego. Dobre warunki pogodowe dopisujące rowerzystom sprawiły, że bez większych trudności pokonali ponad ... i w roku 2012 110 km. Pielgrzymi rowerzyści uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej. Był więc czas na modlitwę oraz zwiedzanie zabytków klasztoru, miejsca tak ważnego dla naszej historii i kultury. Należy pod-

Pielgrzymka w roku 1933...

kreślić, że w pielgrzymce uczestniczyły panie oraz członkowie podobnych stowarzyszeń z Bralina, Ostrzeszowa i Ostrowa Wlkp i Myjomic. Podobną pielgrzymkę już w roku 1933 zorganizowało Ka-

tolickie Stow. Młodzieży z ówczesnej parafii Myjomice. Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kliny podtrzymują tę tradycję. Umówili się już na wyjazd w lipcu przyszłego roku. (red)

NASZE BOBASY Syn państwa Katarzyny i Piotra Wieczorków z Rakowa urodził się dnia 15.07.2012 r. o godz. 18.05. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3040 g i miał 53 cm

Syn Adrianny i Barnaby Gajewskich z Wieruszowa urodził się dnia 17.07.2012 r. o godz. 8.25. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3600 g i miał 53 cm

Laura, córka państwa Lidii i Łukasza Czyż z Wielkiego Buczku urodziła się dnia 17.07.2012 r. o godz. 11.05. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2960 g i miała 51 cm

Lena, córka państwa Marty Marciniak i Arkadiusza Karwackiego z Doruchowa urodziła się dnia 15.07.2012 r. o godz. 2.25. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3100 g i miała 51 cm

Julia, córka państwa Beaty i Pawła Standziaków z Chojęcina urodziła się dnia 20.07.2012 r. o godz. 9.00. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3800 g i miał 55 cm

Córka państwa Magdaleny i Fabiana Zająców z Trębaczowa urodziła się dnia 16.07.2012 r. o godz. 4.00. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3320 g i miała 53 cm

Wojciech, syn państwa Ewy i Wiesława Nawrotów z m. Smardze urodził się dnia 17.07.2012 r. o godz. 11.25. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3260 g i miał 53 cm

Przemek, syn państwa Krystyny i Marcina Pańtaków z Bolesławca urodził się dnia 19.07.2012 r. o godz. 15.00. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3540 g i miał 55 cm

Córka państwa Renaty i Jana Śniadych z Osieka urodziła się dnia 26.07.2012 r. o godz. 2.15. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3830 g i miała 56 cm

Szymon, syn państwa Roksany Szatkowskiej i Leszka Grądowego z Galewic urodził się dnia 15.07.3012 r. o godz. 22.50. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3280 g i miał 54 cm

Córka państwa Anny i Krystiana Romanów z Ludwinowa urodziła się dnia 31.07.2012 r. o godz. 9.40 . W dniu urodzenia dziewczynka wżyła 3950 g

Lena, córka państwa Agnieszki i Tomasza Biczysko z Mroczenia urodziła się dnia 27.07.2012 r. o godz. 21.00. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2910 g i miała 50 cm

Aleksandra, córka państwa Iwony i Jacka Stryjaków z Opatowa urodziła się dnia 31.07. 2012 r. o godz. 10.03 . W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3160 g i miała 52 cm

Lena, córka państwa Małgorzaty i Andrzeja Śniechowskich z m. Krążkowy urodziła się dnia 30.07.2012 r. o godz. 21.15. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 4100 g i miała 57 cm

Wojtuś, syn państwa Bogusławy i Mateusza Muskałów ze Świby urodził się dnia 30.07.2012 r. o godz.15.50. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3680 g i miał 55 cm

REDAKCJA Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 KĘPNO • tel.: 62 58 31 590 • fax.: 62 58 31 550 • Reklama: tel.: 62 58 315 50; Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA POZNAŃ, UL. MALWOWA 158 • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 • Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

19

kultura i edukacja

Kolejny etap rozwoju młodych dziennikarzy z BRALIN FM. Jak zapowiada młodzież z funkcjonującego od początku roku radia już na koniec wakacji planowane jest spotkanie założycielskie osób, które postanowiły powołać do życia stowarzyszenie. Celem nowo powstałego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej, artystycznej oraz społecznej, zwłaszcza w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno – artystycznych, prowadzenia audycji i wydawania publikacji elektronicznych oraz prowadzenia działalności szkoleniowej. - Inicjatywa ma na celu utworzenie aktywnego ośrodka oraz kreowanie środowiska kulturalno – artystycznego stanowiącego miejsce powstawania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych. Młodzi ludzie zebrali wiele doświadczeń, podczas realizacji projektu, ważne, aby nie tracić impetu. Projekt jest jedynie jednym z etapów długiej drogi, dobrze że robimy kolejny znaczący krok - mówi koordynator projektów i radia Dawid Kosakiewicz. Osoby i różnorodne instytucje chętne do nawiązania współpracy już teraz mogą zgłaszać się do osób – inicjatorów przedsięwzięcia. We wrześniu ukaże się również wyczekiwana strona internetowa radia. W maju przeprowadzono pierwszy koncert, w którym udział wzięły lokalne i regionalne zespoły muzyczne. Z tego koncertu już na początku września będzie można zakupić płytę live nagraną podczas imprezy. Ponadto ukaże się druga płyta studyjna nagrana z uczestnikami warsztatów muzycznych zarówno z tymi młodszymi wokalistami, mniej doświadczonymi, jak i zespołami, które włączyły się w projekt i już od pewnego czasu aktywnie tworzącymi. Na płytach znaleźć będzie można zarówno covery utworów już prędzej granych przez artystów polskich, jak i zagranicznych, oraz projekty muzyczne w całości skomponowane i zaaranżowane przez młodych twórców. Na koniec września planowany jest drugi koncert tym razem kończący zmagania muzyków w owych projektach. Młodzi dziennikarze apelują o współpracę i składanie do radia nagranych utworów muzycznych przez lokalne zespoły, które będą następnie puszczane w poszczególnych audycjach tematycznych (możliwa jest też pomoc i współpraca w nagraniu takich utworów). (br) Konkursy karaoke, filmy rodzinne, wycieczki rowerowe oraz warsztaty artystyczne czy plener malarski to tylko niektóre propozycje jakie na tegoroczne lato przygotował Kępiński Ośrodek Kultury. W każdy wtorek i piątek od godziny 11.00 w siedzibie KOK przy ul. Sikorskiego 3 trwają zajęcia plastyczne, rozwijające artystyczne zainteresowania najmlodszych. Prowadząca spotkania Magdalena Stankowiak uczestnikom pokazuje nowe kreatywne techniki plastyczne. Z kolei dla wszystkich miłośników muzyki proponujemy środowe konkursy karaoke. Od 11.00 w kinie „Sokolnia” śpiewamy wspólnie największe polskie przeboje. Na odważnych i utalentowanych czeka szereg nagród. Każdy czwartek zarezerwowany jest dla miłośników kinematografii. W kępińskim kinie „Sokolnia” obejrzeć można wtedy znane i lubiane bajki. Podczas najbliższego seansu 2 sierpnia obejrzymy „Madagaskar”.

Z kolei piątki zarezerwowane są dla pasjonatów modelarstwa. W pracowni pod okiem instruktora Wojciecha Kardasia powstają modele latające, które będzie można podziwiać podczas pikniku lotniczego 25-26 sierpnia w Klinach. Zaś wtorkowe popołudnia to czas dla kolekcjonerów i filatelistów. Zajęcia prowadzi pasjonat, prezes PZF – Edward Stankowiak. Podczas tegorocznych wakacji nie brakuje rekreacyjnych wyzwań. Na 19 sierpnia zaplanowana została trzecia już wycieczka rowerowa. Tym razem do Ustronia. (jk)


20

reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (113)

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY POWIAT KEPNO 113  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY POWIAT KEPNO 113  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY POWIAT KEPNO 113