Page 1

Numer 20 (143) • 6 sierpnia 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

KOLEJNY KURIER 20 SIERPNIA

facebook.com/kurierlokalny

Burmistrz straciła zaufanie

Czy Szczęsny pożegna się ze stanowiskiem? Burmistrz Aniela Kempa straciła zaufanie do wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Takie oświadczenie wygłosiła burmistrz podczas konferencji prasowej w Ratuszu Miejskim. Burmistrz Aniela Kempa skróciła swój urlop i wróciła do pracy w poniedziałek 5 sierpnia, aby zająć stanowisko w sprawie budowy dróg w Świbie. Przypomnijmy, 40. Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie, która odbyła się w środę 31 lipca, rozpoczęła się dość nieoczekiwanie, przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski złożył w imieniu Klubu Samorządowego i Klubu Forum Społeczno Gospodarczego formalny wniosek o usunięciu z porządku obrad trzech uchwał powiązanych ze sobą, a dotyczących budowy drogi w Świbie.

PATROL 2 NIETYPOWY NA DROGACH

Kępińscy policjanci z gimnazjalistami patrolowali drogę krajową nr 8. Zamiast mandatów - były pouczenia...

- Pani burmistrz zaproponowała realizację drogi można powiedzieć „donikąd”, natomiast Kluby nasze proponują zamkniecie ciągu już rozpoczętych dróg w Świbie. Wniosek Pani burmistrz zakłada realizację drogi, która jest drogą donikąd, bo jest drogą równoległą do istniejącej drogi powiatowej, któ-

20 KM 3 BĘDZIE KANALIZACJI

Spółka Wodociągi Kępińskie pozyskała środki na wybudowanie kolejnych 20 km kanalizacji w gminie Kępno i Baranów

ra prowadzi do Pustkowia Kierzeńskiego. Uważamy, że jest to na dzień dzisiejszy wyrzucanie pieniędzy, ponieważ realizacja drogi będzie tylko i wyłącznie do kilku posesji. Natomiast nasza propozycja zadowoli większość mieszkańców i pozwoli zamknąć cały krąg części wsi Świba. W związku z tym nie zgadzamy się

NA ŚMIECI 4 KOSZE DLA WSZYSTKICH

Gmina Kępno porozumiała się w sprawie koszy na śmieci z firmą EKO-REGION. Firma ma wyposażyć wszystkich w pojemniki

z taką polityką i takim kreowaniem inwestycji, które mają być realizowane w naszej gminie - mówił Dąbrowski. Żaden obecny na obradach wiceburmistrzów nie zabrał głosu w tej sprawie. Radni wniosek przewodniczącego przyjęli jednogłośnie, uchwały zostały zdjęte z porządku obrad. Przy-

puszczaliśmy, że ta sprawa powróci na kolejnych obradach i dojdzie do wypracowania wspólnej strategii rozwoju miejscowości. Ale stało się to szybciej niż sądziliśmy. Burmistrz Aniela Kempa przerwała swój urlop i zwołała konferencję prasową już w poniedziałek 5 sierpnia, podczas której przedstawiła swoje stanowisko w sprawie budowy dwóch dróg w Świbie i odniosła się również do wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Odniosła się krytycznie...

dokończenie na stronie 5

ETAP 11 OSTATNI BUDOWY ZZO

Spółka Inwestor podpisała umowę w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

reklama

10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji

T£UMIKI - osobowe - BUS - ciê¿arowe

KATALIZATORY Wymiana - Naprawa

Przygodzice (obok Shell)

tel. 516 189 455


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy! Od czego dzisiaj zaczniemy? Tradycyjnie od śmieci. Bardzo cieszy, że udało się porozumieć z firmą Eko-Region w sprawie kubłów dla mieszkańców. Zapewne wpływ na to miała informacja, iż Eko-Region, który wygrał przetarg w sąsiednim Wieruszowie, zapewnił mieszkańcom gminy Wieruszów pojemniki na odpady bezpłatnie. W gminie Kępno również się ten manewr powiódł. Mieszkańcy dostaną w użyczeniu kubły na śmieci. Jest jednak jedno „ale”. Co mają zrobić mieszkańcy Kępna, którzy takowe kubły już zakupili? Nikt im teraz pieniędzy za to nie zwróci, a ci mieszkańcy, którzy wstrzymali się z zakupem dostaną pojemniki gratis. Cena kubła 120-litrowego na początku maja wynosiła jeszcze średnio 110 zł, pod koniec czerwca podskoczyła do 190 zł. Dla niektórych nie są to małe pieniądze. I nie robi tu różnicy fakt, że Eko-Region tylko użyczy swoje pojemniki na czas trwania umowy z gminą Kępno... Kto chciał być przygotowany do wejścia w życie ustawy o gospodarce odpadami, posłuchał urzędników mówiących, że trzeba zaopatrzyć się w kosze we własnym zakresie i zakupił pojemnik - ten stracił jakieś 150-200 zł... Wracamy do sprawy wynagrodzenia dyrektora KOSiRu. W poprzednim numerze zacytowałem komentarze Czytelników ze strony radiosud.pl, z których wynikało, iż w ciągu roku nastąpiła gwałtowna podwyżka uposażenia dyrektora KOSiRu (o prawie 30 tysięcy zł). Na reakcję dyrektora Jana Sienkiewicza długo nie trzeba było czekać. Pojawiła się tego samego dnia. Oto wyjaśnienie w sprawie uposażenia: „Stan faktyczny jest niezmienny od 2 lat. Moje uposażenie miesięczne w roku 2012 było takie jak w roku 2011. Różnica w przychodach rocznych, nie wynika z podwyżki płac, lecz z czasu zatrudnienia i innych niż wynagrodzenie miesięczne, składnika przychodów. 1. Po pierwsze: Oświadczenia majątkowe o przychodach brutto z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora KOSiR za rok 2011 dotyczy okresu 9,5 miesiąca. 2. Po drugie. Oświadczenie majątkowe o przychodach brutto za rok 2012 obejmuje sumę za pełne 12 miesięcy oraz nagrodę jubileuszową w wysokości dwumiesięcznej pensji z tytułu xx lecia pracy zawodowej należnej z art. 38 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Myślę, że niniejsze objaśnienie w sposób precyzyjny i jednoznaczny wyjaśnia sprawę”. I tyle odpowiedzi. Dyrektorowi Sienkiewiczowi dziękuję za objaśnienie nieścisłości, jakie się pojawiły... W gminie Kępno szykuje nam się ciekawa sesja nadzwyczajna, już w najbliższą środę. Pojawiły się zgrzyty w koalicji, ich przedmiotem jest droga w Świbie, o czym piszemy na stronie 1. i 5. Czy burmistrz Kempie uda się przeforsować swój pomysł, czy też radni postawią na swoim - o tym poinformujemy w najbliższym numerze... Zgrzyt niewątpliwie jest, konsekwencje dla burmistrza Szczęsnego też podobno jakieś będą - tak zapewnia Pani burmistrz...

06/08/2013

Rada Wrót oceniła projekty BARANÓW: ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RADY LGD WROTA WIELKOPOLSKI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” dokonała oceny złożonych projektów w ramach tzw. małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Pula środków jaka byla przewidziana do podziału wynosiła 419 tys. zł. W ramach „małych projektów” w tym roku złożono 24 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć. Rada Stowarzyszenia zakwalifikowała 18 z nich, z czego całkowity koszt wnioskowanej przez beneficjentów kwoty pomocy wyniósł 416 253,89 zł. Pierwsze posiedzenie Rady

miało miejsce 8 lipca. - Rada wówczas oceniła złożone wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz spełniania kryteriów wyboru - powiedziała Katarzyna Kołcio-Kraus, członek Zarządu Stowarzyszenia. - Ponieważ po tej ocenie ośmiu beneficjentów skorzystało z przysługującego im prawa do odwołania się od tej oceny, drugie posiedzenie Rady, które odbyło się 29 lipca, ponownie oceniło te wnioski. Pieniądze otrzymają następujący wnioskodawcy: OSP w Rakowie, OSP w Łęce Mroczeńskiej, Gmina Rychtal, OSP w Trzebieniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, Stowarzyszenie Feniks, Gmina Trzcinica, Gmina Perzów, Gminna Biblioteka Publiczna

w Trzcinicy, OSP Myjomice -Ostrówiec, Towarzystwo Społeczne Tilia, Powiat Kępiński, Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Baranów, Klub Badmintonowy Vol-Trick Kępno, Ludowy Klub Sportowy „Jankowy 1968”, Kępiński Ośrodek Kultury, GOK w Perzowie i Gmina Łęka Opatowska. Najwyższa kwota dofinansowania wyniosła 50 tys. zł, i trafiła do dwóch beneficjentów z gminy Baranów (do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z Baranowa oraz Ludowego Klubu Sportowego Jankowy 1968), natomiast najniższa - niecałe 9 tysięcy do OSP w Trzebieniu. W sumie dofinansowanie w ramach tzw. ”małych projektów” otrzyma z gminy Łęka Opatowska 4 wnioskodawców

- kwota dofinansowania to 67 773 zł, z gminy Baranów również 4 - kwota dofinansowania to 126 620 zł, z gminy Perzów 2 na sumę 47 091zł, z gminy Rychtal tylko 1 wnioskodawca a przyznane pieniądze to 22 536 zł, z Powiatu Kępińskiego także jeden na kwotę 27 325 zł, z gminy Kępno 3 projekty na sumę 69 227 zł i z gminy Trzcinica również pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski i przyznano w sumie 55 676 zł. Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski odrzuciło 6 podmiotów starających się o dofinansowanie w ramach „małych projektów”. Dodajmy też, iż jedyną gminą, z której nie było chętnych do sięgnięcia po pieniądze z Wrót Wielkopolski była gmina Bralin. (jk)

Nietypowy patrol na drogach KĘPNO: POLICJA Z GIMNAZJALISTAMI PATROLOWAŁA DROGĘ KRAJOWĄ NR 8

25 lipca to dzień św Krzysztofa - patrona kierowców. Jak co roku w tym czasie na drogi Powiatu Kępińskiego wyrusza specjalny zmotoryzowany patrol, który dopinguje kierowców do bezpiecznej jazdy.

Kontrole drogowe, które są wtedy prowadzone to przede wszystkim pouczenia, chociaż nie tylko, dotyczące bezpiecznej jazdy, dozwolonej prędkości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Co roku na

Kolejny numer Kuriera za 2 tygodnie - 20 sierpnia. Wszystkim Czytelnikom cały czas życzę udanych wakacji i odpoczynku. Zbliżamy się już powoli do sezonu dożynkowego, 18 sierpnia w Klinach za plony dziękować będzie gmina Kępno. Zapraszam do lektury! Michał Zaczyk, redaktor naczelny

ulicę razem z policjantami wyjeżdżał również kapelan policji w Kępnie ksiądz Sławomir Nowak. W tym roku zastąpili go natomiast gimnazjaliści z Mroczenia: Monika Białek, Szymon Gogół i Jakub Strąk, którzy są finalistami ogólnopolskiego konkursu o bezpieczeństwie w ruchu droreklama

gowym, który odbył się w tym roku w Jaśle. - W dniu dzisiejszym wyjątkowo przyjechaliśmy tutaj do miejscowości Olszowa na drodze nr 8. Jest tutaj tzw. zatoka, którą policjanci wykorzystują do prowadzenia kontroli drogowej pojazdów. W dniu dzisiejszym, młodym ludziom z gimnazjum chcemy przybliżyć troszeczkę naszą pracę, pokazać na czym polega kontrola drogowa pojazdu, jaki jest zakres tej kontroli, kiedy się rozpoczyna i kiedy się kończy - powiedział Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Piotr Olejnik. - Tak troszeczkę od kuchni chcielibyśmy przybliżyć pracę kontrolera ruchu drogowego. Generalnie według statystyk, najwięcej wykroczeń popełnianych przez kierowców to: przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy, następnie niedostosowanie się do zakazu wyprzedzania w miejscach zabronionych znakami pionowymi bądź poziomymi, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów oraz rozmowa przez telefon komórkowy w

czasie jazdy. Młodzi gimnazjaliści mogli przyjrzeć się prowadzonym przez policjantom działaniom oraz sami mogli spróbować swoich sił i umiejętności w obsłudze sprzętu, który posiada

tą jest to akcja ogólnopolska i my również jako kępińska drogówka takie działania prowadzimy. Działania polegają przede wszystkim na większej ilości patroli zwłaszcza na głównych ciągach komunika-

kępińska drogówka. Następnie podinspektor Piotr Olejnik tłumaczył młodzieży jaki jest zakres obowiązku policjanta przeprowadzającego rutynową kontrolę i opowiadał o różnych przypadkach wykroczeń oraz wysokości kar pieniężnych i punktowych jakie otrzymać może kierowca. - W tym roku zdarzeń drogowych, w których osoby zginęły odnotowaliśmy cztery. Jest to o 50% mniej do analogicznego roku ubiegłego, gdzie tych ofiar śmiertelnych było w tym czasie siedem. Całe wakacje prowadzimy wzmożone działania pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje”, zresz-

cyjnych, chodzi mi tu o drogę nr 8 i drogę nr 11 - powiedział Piotr Olejnik. Są to drogi, na których zwłaszcza w okresie wakacji dochodzi do największej ilości zdarzeń. Zatrzymanym kierowcom po dokonaniu kontroli udzielono tylko upomnień, choć niektórym można było by wypisać mandat. Dlatego apelujemy do wszystkich posiadaczy czterech kółek o szczególną ostrożność, dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz o ściągnięcie nogi z gazu. Zadbajmy o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. (jk)

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Będzie kolejne 20 km kanalizacji KĘPNO: WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE POZYSKAŁY DODATKOWE ŚRODKI NA KANALIZACJĘ

Spółka Wodociągi Kępińskie pozyskała dodatkowe środki na wybudowanie kolejnych 20 km kanalizacji w gminie Kępno i Baranów. Kanalizacji doczekają się miejscowości: Myjomice, Ostrówiec, Kierzno w gminie Kępno oraz Łęka Mroczeńska w gminie Baranów. - Kanalizacja tych miejscowości to rozszerzenie zakończonej już jednej z największych inwestycji w powiecie kępińskim, dzięki której od 2010 roku wykonano ponad 57 km kanalizacji w dwóch gminach, które są udziałowcami spółki - mówił prezes Wodociągów Mirosław Grygier. Projekt był i nadal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno”.

Starania o rozwinięcie projektu prowadzone były od prawie

roku i powiodły się, dzięki temu powstanie kolejne 20 km

kanalizacji z zaledwie 11% udziałem finansowym gmin.

- Dzięki temu zostanie podłączonych do kanalizacji 2114

nowych osób. Łącznie po wykonaniu całej inwestycji długość kanalizacji, która zostanie zrealizowana wyniesie 87 km to jest jak z Kępna do Wrocławia - dodaje Grygier. 87 km kanalizacji to również 180 przepompowni ścieków, dwie stacje uzdatniania wody i dodatkowy specjalistyczny sprzęt do czyszczenia infrastruktury. - Łącznie podłączonych zostanie 6166 nowych odbiorców. Będzie to na pewno bardzo duży efekt ekologiczny, ścieki bezpośrednio będą trafiać do oczyszczalni - kontynuuje prezes Wodociągów. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na poszczególne etapy. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2014 roku. Następnie w Myjomicach, Ostrówcu, Kierznie i w Łęce Mroczeńskiej będzie można liczyć na remonty dróg i chodników. (icz)

Remont posterunku w Laskach LASKI: GMINA TRZCINICA WSPARŁA FINANSOWO INWESTYCJĘ KĘPIŃSKIEJ POLICJI

Ruszył remont Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach. Prace byly konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku. Zniszczony dach, nieszczelne okna, awarie systemu grzewczego - tak w skrócie można opisać stan Posterunku. Nieprzychylne uwagi na jego temat wyrażał też Sanepid i MSW. Remontu potrzebuje prawie cały budynek. Koszt sięgnąć może nawet 150 000 zł. To duża kwota, dlatego remont odbywa się etapami. W tym roku wymieniona będzie stolarka okienna oraz - częściowo – drzwiowa. Finansowe wsparcie zapewnił reklama

samorząd gminy Trzcinica. Posterunek zdaniem komendanta Powiatowego Policji Krzysztofa Zimnego jest potrzebny. Potwierdzają to mieszkańcy, którzy zwracają uwagę na konieczność pracy policjantów w terenie. Cenna jest w tym wypadku pomoc gminy Trzcinica, na terenie której zlokalizowany jest posterunek. Policjanci zlokalizowani w Laskach obsługują miejscowości gminy Trzcinica, Łęka Opatowska i Rychtal. (jk)

informacje

3

TRZCINICA: Inwestuja w bazę rekreacyjną W ostatnim czasie w gminie Trzcinica dokonano kolejnych inwestycji w bazę sportową i rekreacyjną. Place zabaw w Aniołce Pierwszej, Pomianach oraz w

„ORLIK” (w chwili obecnej zakupione i zmagazynowane) oraz piłkochwyty. Na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Laskach wykonano szereg prac ziemnych i niwelacyj-

Laskach zostały uzupełnione o kolejne elementy do zabawy. Na boiskach w Aniołce Pierwszej oraz Pomianach po wyrównaniu i zagospodarowaniu terenu posiano trawę na zieloną murawę, po jej dobrym ukorzenieniu zostaną zamontowane bramki typu

nych. Ukończono także prace przy wiacie służącej do spotkań integracyjnych w Aniołce Pierwszej. W części prac w Aniołce Pierwszej, Pomianach oraz Laskach uczestniczyli mieszkańcy tych miejscowości. (jk)

Związek Zawodowy Policjantów w Kępnie zaprasza do udziału w wycieczce:

Praga - Złote Miasto termin: 6-7 wrzesień 2013r. zapisy: tel. 600986463, 603367289 Szczegóły na stronie: www.kepno.policja.gov.pl

reklama w kurierze? zadzwoń 62 58 315 50


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

BRALIN: Zawitał Happy Bus Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids oraz Świetlica „Tęcza” w Bralinie zaprosiły dzieci w dniach od 4 do 6 sierpnia br. na „Przystanek Happy Bus”. Przez trzy dni kolorowy autobus wraz z wolontariuszami, również cudzoziemcami stacjonował w Bralinie przy świetlicy „Tęcza” i w godzinach 10.00-18.00 dzięki fachowej opiece dorosłych dzieci spędziły miło czas. Za darmo dzieci mogły się wyszaleć do woli na dmuchanej zjeżdżalni czy trampolinie, pograć w piłkarzyki, odbyć lot na symulatorze multimedialnym, wziąć udział w zawodach sportowych i konkursach tematycznych, nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy i reagowania na manipulację w sieci, uczyć się angielskiego na trawie oraz grillować. Wesoły autobus wyposażony był w małą salę zabaw i mini kawiarenkę internetową. Była także mini sala kinowa, w której zaplanowano pokazy filmów 3D, a także zajęcia z języka angielskiego. Dziećmi opiekowali się wolontariusze, m.in. studenci z zagranicy, a także wy-

chowankowie rodzinnych domów dziecka. Odpowiednie wyposażenie oraz fachowa opieka dorosłych zagwarantowały miły, pożyteczny wypoczynek i przede wszystkim bezpiecznie spędzone chwile. Podczas tegorocznej akcji duży nacisk położony został na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Autobusowi towarzyszył strażacki żuk przekazany przez jedną z jednostek OSP. On także służył jako atrakcja dla dzieci. Strażacy zaprezentowali strażacki sprzęt, uczyli również dzieci, jak bezpiecznie obchodzić się z ogniem i jak reagować w przypadku pożaru. To była także niepowtarzalna okazja dla mieszkańców, którzy mieli możliwość integracji z przedstawicielami wolontariatu międzynarodowego i krajowego oraz zachęta do nauki języków obcych. Trzecią już akcję pn. „Przystanek Happy Bus” organizuje Fundacja „Happy Kids” we współpracy z MPK Łódź, międzynarodową organizacją studencką AIESEC oraz samorządem lokalnym.

(br)

ŁĘKA OPATOWSKA: Partia szachów 24 lipca wójt gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski wraz ze skarbnikiem Aliną Brząkałą podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Partia Szachów” w ramach III edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 24 lipca 2013r. Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Partia Szachów” w ramach III edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Koniec terminu realizacji zadania ustalono zgodnie z umową do 31 października 2013r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Siemianice

poprzez zagospodarowanie pustej i zaniedbanej przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości. Przedmiotem projektu jest uprzątnięcie zaniedbanego centrum miejscowości (pusty plac) w sąsiedztwie boiska, strażnicy OSP, placu zabaw, biblioteki, świetlicy wiejskiej i Domu Parafialnego i wkomponowanie w otoczenie szachownicy, wykonanej z dwukolorowej kostki brukowej, na której zostaną ustawione 32 pionki do wysokości 1m, wyrzeźbione z drewna przez lokalnego rzeźbiarza. Na 4 środkowych polach wbudowane zostaną stoliki i ławeczki, na których będzie można rozgrywać grę w szachy. W ramach projektu zaplanowane zostało również uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia i huśtawki. (red)

informacje również na portalu radiosud.pl reklama

06/08/2013

Kosze na śmieci dla wszystkich KĘPNO: FIRMA EKO-REGION WYPOSAŻY MIESZKAŃCÓW W KUBŁY NA ŚMIECI

Gmina Kępno porozumiała się w sprawie koszy na śmieci z obsługującą mieszkańców firma EKO-REGION z Bełchatowa. Firma ma wyposażyć wszystkich w pojemniki. Dobrą informację dla mieszkańców gminy Kępno przekazał wiceburmistrz Andrzej Tyra. Do końca października firma EKO-REGION wyposaży wszystkie gospodarstwa w kosze na śmieci, które tego będą oczekiwać. - Prośba tylko o cierpliwość. Te pojemniki, którymi dzisiaj posługują się mieszkańcy będą wynoszone, eksploatowane, natomiast firma będzie w ramach możliwości, jakie są związane z przetargami, zakupem, będzie w te pojemniki wyposażać. O całej sytuacji logistycznej firma będzie informować mieszkańców ogłoszeniami - mówił Tyra. Kosze nie staną się własnością mieszkańców, zostaną przeka-

zane nieodpłatnie w użyczenie. Jeżeli firma w kolejnym przetargu nie wygra kosze odbierze od mieszkańców. Dotychczasowa umowa obowiązuje do końca grudnia 2013 roku. W tym tygodniu mają dotrzeć do Kępna worki na surowce wtórne, których już w pierwszym okresie brakowało. Co mają zrobić mieszkańcy, którzy kubły zakupili za swoje? Co prawda kubły będą mieli na własność, ale tych 150 - 200 zł za kosz nikt im już nie zwróci. Kto się pospieszył - stracił pieniądze. Od początku Urząd Gminy twierdził, że mieszkańcy muszą sami wyposażyć swoje posesje w kosze, dopiero teraz po informacji, że Eko-Region wyposażył w kubły mieszkańców gminy Wieruszów gmina Kepno porozumiała się z odbiorcą śmieci i mieszkańcy Kępna również będą mieli kubły użyczone przez firmę Eko-Region

za darmo. Na ostatniej sesji poruszono problem wysokich cen za odbiór odpadów z terenów

zł. Na niektórych cmentarzach zniknęły po 1 lipca kontenery i mieszkańcy musieli zabierać śmieci ze sobą. Po rozmowach

cmentarzy. Od 1 lipca stawka za wywóz śmieci niesegregowanych wzrosła drastycznie do 2624 zł za kontener 7 m3 (wywóz 2 razy w miesiącu), co znacznie podwyższało koszty utrzymania czystości na cmentarzach. Dla porównania, w gminie Łęka Opatowska koszt wywozu 2 razy w miesiącu kontenera 7 m3 wynosi 1576

Urzędu z proboszczami ustalono, iż parafie nie będą musiały wywozić śmieci minimum dwa razy w miesiącu jak nakazuje uchwała, tylko będą płacić za śmieci wywiezione w momencie zapełnienia się kontenera. Odpady będą odbierane po zgłoszeniu przez proboszcza parafii. (icz, mz)

Kurtyna wodna na Rynku KĘPNO: MIESZKAŃCY MOGĄ SIĘ SCHŁODZIĆ W UPALNE DNI

Upały dają się we znaki każdemu, aby choć trochę ulżyć mieszkańcom na rynku w Kępnie umieszczono kurtynę wodną.

Pomysł postawienia kurtyny wodnej wywodzi się z ratusza miejskiego. - Wzorem dużych miast w kraju postanowiliśmy ulżyć choć trochę mieszkańcom - mówi Szymon Szczęsny, wiceburmistrz. Kurtynę wodną użyczyli strażacy z Państwowej Komendy w Kępnie. Na co dzień służy ona do stawiania wodnych zapór przy dużych rozprzestrzeniających się pożarach czy innych zagrożeniach. Gdy nie jest potrzebna w akcji świetnie sprawdza się do rekreacyjnych celów.

Kurtyna wodna stanęła w południowej części rynku i jest drugim po fontannie miejscem w centrum miasta gdzie można się schłodzić. Kurtyna czerpie wodę z sie-

wydaje się czysta, nie nadaje się do picia. Na razie dość nieśmiało z uroku wodnej mgiełki korzystają przechodnie. W najbliższych dniach będzie ona jednak potrzebna, temperatury

ci wodociągowej, wiec bryza wodna jest czysta i nadaje się nawet do picia. Co innego w fontannie. Tam woda, choć

będą oscylować w granicach 30 stopni Celsjusza i tak może być do połowy sierpnia. Upały do polski trafiają z nad

samej Sahary, gdzie od kilku dni powietrze w godzinach popołudniowych jest rozgrzane w cieniu do nawet 50 stopni. Jak chronić się przed upałem spożywać jak największe ilości wody mineralnej, do 2-3 litrów na dobę. Ograniczyć picie kawy i napojów alkoholowych do minimum, ponieważ odwadniają nasz organizm. Nosić przewiewny ubiór w jasnych kolorach, najlepiej białym, ponieważ najsilniej obija on promienie słoneczne, przez co jest nam chłodniej. Zakładać czapkę lub kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Unikać przebywania na pełnym słońcu między godziną 10 a 18.

(icz)

Wyprawka szkolna ruszyła TRZCINICA: MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY

W gminie Trzcinica ruszył program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W zespołach szkół na terenie gminy można składać już wnioski o przyznanie pomocy. Starać się o nią mogą ucznio-

wie klas pierwszych szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 złotych. W klasach drugich i trzecich lub piątych szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w ktorych

dochód nie przekracza 456 zł. Pomoc taka należy się również uczniom słabowidzącym, niesłyszącym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, upośledzonym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami

sprzężonymi. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do 6 września w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach, w zależności do której placówki uczeń będzie uczęszczał. (jk)


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Burmistrz straciła zaufanie KĘPNO: CZY WICEBURMISTRZ SZCZĘSNY POŻEGNA SIĘ ZE STANOWISKIEM?

Burmistrz Aniela Kempa straciła zaufanie do wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Takie oświadczenie wygłosiła burmistrz podczas konferencji prasowej w Ratuszu Miejskim. Dokończenie ze strony 1. Burmistrz Kempa odniosła się do ostatniej sesji. - Podczas tej sesji Rada Miejska nie podjęła bardzo ważnych uchwał dotyczących zmian w Budżecie na 2013 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno. Niepodjęcie uchwał wstrzymuje realizację inwestycji drogowych. Przed wyjazdem na planowany wcześniej urlop do reprezentowania mnie podczas debaty przed sesyjnej i sesji Rady Miejskiej wyznaczyłam 1-szego Zastępcę Burmistrza Pana Szymona Szczęsnego, któremu przekazałam swoje stanowisko w zakresie zmian w budżecie, w tym inwestycji drogowych obejmujących także dwie drogi w Świbie. Stanowisko Radnych po debacie przed sesyjnej dotyczące zmian w budżecie oraz inwestycji drogowych przekazał mi telefonicznie Pan Szczęsny. Zaakceptowałam stanowisko wypracowane przez Radnych we wszystkich kwestiach. Dodatkowo telefonicznie przypomniałam Panu Szczęsnemu, aby w projekcie Uchwały Rady Miejskiej uwzględniono budowę drugiej drogi w Świbie nie ujętej przez Radnych. Przypomniałam także Panu Szczęsnemu o mojej obietnicy danej w formie pisemnej mieszkańcom Świby w sprawie budowy tej drogi. Pismo to było z miesiąca września 2012 roku (...), które w moim imieniu podpisał Pan Szymon Szczęsny. Pan Szymon Szczęsny, 1-szy Zastępca Burmistrza pomimo moich dyspozycji wydanych przed wyjazdem na urlop doreklama

tyczących dwóch dróg w Świbie, pomimo 4 rozmów telefonicznych w dniu 30 lipca i 2 rozmów telefonicznych w dniu

zł, zwrot dla Gminy ponad 400 tysięcy złotych po wygranej przez Gminę sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administra-

R.M. w dniu 7 sierpnia 2013r. Niewykonywanie poleceń burmistrza przez zastępcę, na dodatek w tak ważnej sprawie

informacje

5

REGION: Bezpieczna kąpiel Pora upałów sprzyja korzystaniu z kąpieli wodnych. A gdzie można korzystać z nich bezpiecznie? Zarówno kąpielisko w Ostrzeszowie, jak i kobylogórski zalew a także zbiornik-staw w Mikorzynie w powiecie kępińskim ma wodę zdatną do kąpieli – informuje Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jednocześnie Wiel-

kopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę, oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych. (jk)

KRONIKA POLICYJNA

Przewodniczący Dąbrowski prezentuje na mapie sporną drogę 31 lipca (m.in. obejmujących sprawę tych dróg ) nie wykonał mojego polecenia. Obowiązkiem Pana Szczęsnego było przedstawienie wszystkim radnym mojego stanowiska podczas debaty i Sesji z argumentacją, że budowa drugiej drogi w Świbie w żaden

cyjnym w Poznaniu, dotyczącej wykupu nieruchomości po zawyżonej cenie w Olszowie pod budowę drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów. O moim stanowisku dotyczącym ujęcia w projekcie uchwały dwóch dróg w Świbie poinformowałam także telefo-

„Niewykonywanie poleceń burmistrza przez zastępcę, na dodatek w tak ważnej sprawie jak zmiany w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jest niedopuszczalne i stanowi utratę, zaufania. Stosowną decyzję wobec 1-szego Zastępcy Burmistrza Pana Szymona Szczęsnego podejmę w najbliższym czasie” sposób nie pogorszy relacji ekonomicznych wykonania budżetu, oraz ujęcie w projekcie uchwały budowy dwóch dróg. Na utwardzenie tej drogi tłuczniem (pierwszy etap przed położeniem asfaltu) potrzebne środki finansowe stanowić będą niewielki procent dodatkowo pozyskanych środków, nie ujętych w pierwotnej wersji budżetu na 2013 rok po stronie dochodów. Wymienię tylko dwie transze zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,3 miliona zł, dotację na budowę przedszkola około 950 tysięcy

nicznie w dniu 31 lipca Sekretarza Gminy Panią Krystynę Wiertelak i Skarbnika Gminy Pana Jarosława Ciesielskiego. Gdyby Pan Szymon Szczęsny wykonał moje polecenie oraz przedstawił rzetelnie Radnym moje stanowisko w sprawie budowy drugiej drogi w Świbie, o której mowa w przytoczonym wcześniej piśmie, to zapewne uchwała R.M. obejmująca m.in. budowę dwóch dróg w Świbie zostałaby podjęta w dniu 31.07.2013 roku bez konieczności zwoływania na mój wniosek Nadzwyczajnej Sesji

jak zmiany w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jest niedopuszczalne i stanowi utratę, zaufania. Stosowną decyzję wobec 1-szego Zastępcy Burmistrza Pana Szymona Szczęsnego podejmę w najbliższym czasie - oświadczyła burmistrz na konferencji. W Świbie miały być wybudowane dwie drogi utwardzone tłuczniem, z których jedna (sporna droga) miała być pokryta dodatkowo asfaltem. Naczelnik Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich Andrzej Małys obecny na konferencji przypomniał, iż na trzy drogi dwie w Świbie i jedną drogę w Olszowie gmina Kępno uzyskała dofinansowanie od Wojewody w wysokości 122 tys. zł. Sprawa z pozoru prosta stała się bardzo zawiła. Na wniosek burmistrz na środę zwołana została Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w sprawie dróg w Świbie. Jakie konsekwencje spotkają wiceburmistrza Szczęsnego? O tym również niebawem się przekonamy. (icz)

W nocy, z piątku na sobotę na dworcu PKP w Kępnie doszło do nietypowego zdarzenia. Kierownik pociągu relacji Kraków – Szczecin wezwał policję, gdyż w pociągu awanturowali się nietrzeźwi podróżujący. Trzech młodych mężczyzn z gminy Lędziny podróżujący pociągiem relacji Kraków – Szczecin awanturowało się w pociągu. Byli nietrzeźwi. Młodych podróżnych nie można było uspokoić, dlatego zdecydowano się na wezwanie patrolu policji. Funkcjonariusze, którzy szybko pojawili się na miejscu zdarzenia, ocenili, że młodzi mężczyźni – cała trójka miała po 23 lata – stwarzają zagrożenie dla własnego życia i zdrowia. Dlatego też zostali wyprowadzeni w pociągu i zatrzymani do wytrzeźwienia - badanie alkotestem wykazało u każdego z nich ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następnego dnia ukarano ich mandatami karnymi porządkowymi m.in. za zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Teraz każdy z młodych awanturników będzie musiał ponieść karę w wysokości od 700 do 1000 zł. 54-letni mieszkaniec gminy Lututów ukradł z terenu budowy S8 stal zbrojeniową o łącznej wadze ponad 800 kg i wartości około 2200 zł. Zostały mu już w tej sprawie przedstawione zarzuty. Podczas budowy trasy S8 dochodzi do kradzieży stali i innych elementów metalowych. Kępińska Policja już niejednokrotonie otrzymywała zgłoszenia i ustalała sprawców tych przestępstw. Rejon trasy S8 stał się terenem szczególnego zainteresowania i kontroli funkcjonariuszy. W ostatnim czasie, na skutek szeroko zakrojonych działań policyjnych, udało się ustalić sprawcę kradzieży stali zbrojeniowej – okazał się nim 54-latek z gminy Lututów, zatrudniony jako pracownik przy budowie tej trasy. Policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że w okresie październik – listopad 2012 trzykrotnie ukradł z terenu budowy S8 stal zbrojeniową. Łączna waga skradzionej stali to 810 kg, a jej wartość oszacowano na około 2200 zł. Sprawca tych kradzieży został zatrzymany i przesłuchany. Przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. O jego losach zadecyduje teraz Sąd Rejonowy w Kępnie. Kępińscy policjanci zatrzymali sprawcę kilku kradzieży paliwa na stacjach benzynowych w naszym powiecie. Łącznie ukradł on niemal 1600 litrów paliwa – oleju napędowego i etyliny. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jeszcze w pierwszych dniach lipca oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony przez pracowników jednej ze stacji benzynowych o kradzieży 560 litrów oleju napędowego. Na miejsce natychmiast udali się policjanci kępińskiej komendy. Ustalili, że sprawca działał w prosty i odważny sposób. Podjechał do dystrybutora, wlał paliwo do specjalnie przygotowanych do tego beczek znajdujących się w samochodzie i odjechał nie płacąc rachunku. Takie kradzieże powtórzyły się jeszcze dwukrotnie – 24 i 30 lipca br. Działał w ten sam sposób. Za każdym razem taknował kilkaset litrów oleju napędowego. Czuł się zupełnie bezkarnie. Podczas jednej z kradzieży wszedł nawet do budynku stacji i rozmawiał z obsługą. Jego pewność siebie jednak zawiodła. Proceder nie umknął bowiem kamerom monitoringu. Ustalenie sprawcy zajęło funkcjonariuszom dosłownie kilka godzin. 23-letni mieszkaniec gminy Baranów nie spodziewał się, że w ogóle zostanie złapany. Był kompletnie zaskoczony wizytą policji. Tłumaczył, że kradzione paliwo sprzedawał, a zarobione pieniądze przegrał. Policjanci udowodnili mu również inną kradzież - 60 litrów etyliny na jednej z podkępińskich stacji, również z lipca tego roku. Mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia. Mandatem karnym ukarano sprawcę kolizji, która miała miejsce na krajowej drodze nr 11 w Baranowie. Kierowca wymusił pierwszeństwo przejazdu. 30 lipca po godz. 16.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na drodze krajowej nr 11 w Baranowie. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący oplem vectrą, 18-letni mieszkaniec gminy Baranów, wymusił pierwszeństwo podczas wyjazdu na krajową 11 i uderzył w wv polo, jadącego krajówką w kierunku Kępna. Volkswagenem kierowała 39-letnia mieszkanka gminy Kępno. Na szczęście kierowcy nie ponieśli poważnych obrażeń ciała, uszkodzeniu uległy natomiast oba auta. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300 zł.


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Hurtownia papiernicza „KACPER” poleca:

ARTYKUŁY SZKOLNE PO HURTOWYCH CENACH HURT-DETAL Kępno, ul. Zachodnia 1 (były Dworzec PKP Zachodni)

BRALIN: Tragedia na drodze Drogowa tragedia w Bralinie. Na krajowej ósemce w tej miejscowości zginął w sobotę, 3 sierpnia 46-letni mężczyzna potrącony przez forda. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Sprawę cały czas wyjaśnia kępiński policja pod nadzorem miejscowej prokuratury. Do wypadku doszło w sobotę około godziny 16-ej na ul. Wrocławskiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 46-latek, mieszkaniec gminy Bralin nagle, z niewiadomych

przyczyn wszedł na jezdnię wprost pod jadącego w kierunku Wrocławia Forda, którym kierował 57-latek z Wrocławia. Na skutek uderzenia pieszy doznał obrażeń ciała i został odwieziony do szpitala. Niestety, mimo reanimacji, nie udało się go uratować. Kierujący Fordem nie doznał obrażeń ciała, przeprowadzone badanie wskazało, że był trzeźwy. Od pieszego została pobrana krew do dalszych badań, które pozwolą na ustalenie stanu jego trzeźwości. (red)

KRONIKA POLICYJNA Kępińscy kryminalni od kilkunastu dni poszukiwali jednego ze sprawców kradzieży z włamaniem do sklepu w Baranowie. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. Młody sprawca przyznał się też do wielu innych czynów. W ostatnich miesiącach na terenie powiatu kępińskiego doszło do włamań do sklepów spożywczych. 19 lipca włamano się do sklepu w Baranowie. Trzej sprawcy wybili szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, następnie weszli do wnętrza i zabrali 80 paczek papierosów różnych marek, alkohol i słodycze. Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ujęcia sprawców. Ustalono, że dwoje złodziei to osoby nieletnie. Funkcjonariusze dotarli do nich od razu. Znane były także personalia trzeciego włamywacza. Zatrzymano go kilka dni temu. Jest to znany policjantom, młody, 18-letni mieszkaniec Kępna. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami przyznał się nie tylko do włamania, ale także do szeregu innych kradzieży, w szczególności rowerów, motorowerów i telefonów komórkowych. Już w tej chwili udowodniono mu kradzież 4 rowerów na kwotę około 3300 zł. Ukradł je w lipcu tego roku. Do tego odpowie za kradzież z włamaniem, gdzie szkody sięgnęły 2200 zł. Wiadomo jednak, że to dopiero początek. Ten przestępczy proceder trwał bowiem od dłuższego czasu. Funkcjonariusze wiedzą, że jest sprawcą kradzieży przynajmniej 8 rowerów i 6 skuterów. Do tego dochodzą także kradzieże mniejszych przedmiotów. Sprawa ma więc charakter rozwojowy. Pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Kępnie prowadzi ją teraz Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. Jednoślady, które już odzyskano trafią do prawowitych właścicieli. Sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci KPP w Kępnie ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży wałka przekaźnika mocy, jednej z części maszyn rolniczych. 21-latek z gminy Łęka Opatowska jest też sprawcą innych kradzieży. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, w toku szeroko zakrojonych czynności, ustalili sprawcę kradzieży wałka przekaźnika mocy od maszyny rolniczej o wartości około 600 zł. Do kradzieży doszło na jednej z posesji w gminie Łęka Opatowska. Wałek ten skradł poszkodowanemu jego 21-letni sąsiad. 21-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że jest on także sprawcą innych kradzieży. Z terenu zakładu pracy, w którym był zatrudniony ukradł bowiem dwa pistolety tapicerskie o łącznej wartości około 3000 zł. Podczas przesłuchania przyznał się do postawionych mu zarzutów. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. 29 lipca na trasie nr 11 w miejscowości Baranów doszło do zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Młody 19-latek z gm. Baranów miał w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji, w nocy 29 lipca 2013 roku, został powiadomiony o potrąceniu rowerzysty przez samochód ciężarowy. Kiedy policjanci dojechali na miejsce ustalili, że pijany, nieoświetlony rowerzysta wtargnął na jezdnię prosto nadjeżdżającą ciężarówkę marki man. Gdy dowiedział się, że na miejsce wezwano karetkę pogotowia, szybko przeprowadził rower w głąb pola. Potem oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze, z obawy o zdrowie rowerzysty, rozpoczęli jego poszukiwania. Znaleźli go na pobliskiej stacji benzynowej. Tłumaczył się policjantom, że chciał po prostu kupić coś do zjedzenia. Na szczęście młodemu rowerzyście nic się nie stało. Nie wymagał hospitalizacji. Sprawę prowadzi KPP w Kępnie.

23/07/2013

Myjomice z nowym chodnikiem MYJOMICE: BUDOWA CHODNIKA PRAWIE NA UKOŃCZENIU

Rozpoczęła się budowa chodnika w Myjomicach. Chodnik powstaje przy drodze powiatowej, będzie miał długość 50 metrów. Inwestycję przeprowadza Powiatowy Zarząd Dróg, koszty pokrywa Powiat Kępiński, gmina Kępno dofinansuje budowę kwotą 5 tysięcy zł. Przy okazji budowy chodnika powstanie przejście dla pieszych na ruchliwej drodze z Kępna na Mikorzyn. O budowę chodnika i przejścia dla pieszych od kilku miesięcy wnioskowała radna Krystyna Możdżanowska. - Budowa tego chodnika i przejścia są niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dojeżdżających do pracy, tych starszych i tych młodszych uczęszczających do szkoły. Tym bardziej, że ta droga ostatnio stała się jeszcze bardziej ruchliwa ze względu na budowę S8 - podkreśla radna Możdżanowska. - Ta inwestycja była możliwa dzięki współpracy powiatu i gminy, szczególnie tez dzięki

zaangażowaniu przewodniczącego Krzysztofa Dąbrowskiego i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Adama Bryłki, wszystkim w imieniu mieszkańców dziękuję - dodaje Krysty-

stają z niej rolnicy dojeżdżający do pól oraz mieszkańcy osiedla na Rozalce. - Osiedle się ciągle rozbudowuje. W tej chwili mieszka tam kilkadziesiąt rodzin, które mają utrud-

na Możdżanowska. Mieszkańcy Ostrówca i Myjomic będą mogli korzystać z chodnika i przejścia dla pieszych już za kilkanaście dni. Ten chodnik to nie jedyna inwestycja w Myjomicach. W najbliższej przyszłości planowana jest budowa drogi na tzw. Rozalkę. Skorzy-

niony dojazd, szczególnie w okresie jesienno-zimowym mówi radna Możdżanowska. Wniosek o budowę tej drogi został już złożony na ręce burmistrz Anieli Kempy. Budowę blokował brak środków oraz brak kanalizacji. Obecnie - jak twierdzi Krystyna

Możdżanowska - pojawiła się szansa na pozyskanie środków z funduszu budowy dojazdu do pól, zniknie też niebawem przeszkoda w postaci braku sieci kanalizacyjnej. Spółka Wodociągi Kępińskie pozyskała bowiem dodatkowe środki na wybudowanie kolejnych 20 km kanalizacji w gminie i w ten sposób kanalizacji doczekają się miejscowości Myjomice i Ostrówiec. Zgodnie z zapowiedziami budowa ma się rozpocząć pod koniec tego roku. W planach znajduje się budowa ścieżki rowerowej. - Ta ścieżka jest priorytetem dla mieszkańców Myjomic i Ostrówca od kilkunastu lat. Poprawi ona bezpieczeństwo szczególnie uczniów, którzy do szkoły chodzą rowami. Rozmawiałam już na ten temat ze starostą i jest wstępna zgoda na tę inwestycję - dodaje radna. Starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz zadeklarował budowę ścieżki w 2014 roku po zdobyciu środków zewnętrznych. (mz)

W Bralinie będzie nowy chodnik BRALIN: POWSTANIE NOWY CHODNIK NA JEDNEJ Z GŁÓWNIEJSZYCH ULIC

29 lipca rozstrzygnięto przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie, w okresie niecałych dwóch miesięcy remontem objęty będzie chodnik po prawej stronie ulicy. Zamówieniem objęty jest I etap przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie polegający na wykonaniu prawego chodnika (od strony południowej) na całej

długości ulicy objętej projektem w zakresie m.in.: rozbiórka istniejących krawężników i nawierzchni z płytek betonowych, wykonanie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej 543,6 mb, wykonanie obrzeży, montaż rur osłonowych dwudzielnych na kablu telekomunikacyjnym, wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z

kruszyw łamanych 10 cm na pow. 792,27 m2, wykonania nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15cm/20 cm na pow. 342,77 m2. Ustalono termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30 września 2013r., z tym zastrzeżeniem, że jeden z odcinków chodnika winien zostać zakończony w terminie do 28 sierpnia 2013 r. (z uwa-

gi na sąsiedztwo przedszkola). W przetargu stanęły dwie firmy: Budownictwo Drogowe i Ogólne „Budo-Sag” Gmerek Grzegorz Gmerek z Ostrzeszowa oraz Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek z Kępna. Ostatecznie wybrano pierwszą firmę, która złożyła ofertę na kwotę brutto 138 534,79 zł. (br)

reklama

BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Podwale 62 +48 71 733 04 97

Tylko teraz wakacyjne bonusy!

Pracuj z liderem na rynku!

GIEŁDA PRACY W RADIU SUD W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI O 11.50 I 16.50


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

reklama 7

ZAPRASZAMY NA LETNIE WYPRZEDAE DO NASZYCH SKLEPÓW

WIERUSZÓW ul.Wieluska 21 ul.Dbrowskiego 42 (siedziba starej „WÓLCZANKI”)

REK L A M A W K UR I ERZ E LOK A LNY M TEL .: 62 58 315 50

Piątek 9 SIERPNIA PIĄTEK 05:55 Info poranek 08:00 Wiadomości 08:20 Telezakupy 09:00 Kawa czy herbata? 09:55 Mrówki ogniste – film dokumentalny USA 2011 11:00 Siostry (11) – polski serial obyczajowy 12:00 Wiadomości 12:05 Agrobiznes – magazyn 12:30 Najmłodsi w zoo – niemiecki serial dokumentalny 13:00 Dzika Polska: Pogadać z sóweczką 13:30 Podróżnik – magazyn 14:00 Klan (2442) 14:25 Palce lizać (6) – polski serial obyczajowy 15:00 Wiadomości 15:25 Bonanza (112) – serial USA 16:20 Pszczółka Maja 17:00 Teleexpress 17:25 Ale mądrale! – talk-show 18:20 Ratownicy (11) – polski serial obyczajowy 19:15 Wieczorynka: Miś Uszatek 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdy samochodowe Rajd Rzeszowski. 20:06 Droga do Rio 20:25 1920. Wojna i miłość (13) – polski serial kostiumowy 21:20 Drużyna marzeń 3 – komedia USA 1989 Reż. Howard Zieff, wyk. Christopher Lloyd, Michael Keaton, Peter Boyle. (120 min) 23:20 Żandarm i policjantki 3 – komedia francuska 1982 Reż. Jean Girault, Tony Aboyantz, wyk. Louis de Funès, Michel Galabru, Michel Modo. (110 min) 01:10 Bonanza (112) – serial USA 02:10 Kanalia – dramat 3 polski 1992 03:30 Zagadkowa Jedynka 04:35 Zakończenie programu

9 sierpniaPiątek 2013

06:05 Przygód kilka wróbla Ćwirka 06:30 Alternatywy 4 (3) 07:35 M jak miłość (296 i 297) 09:30 Wiadomości z drugiej ręki 10:05 Barwy szczęścia (941) 10:35 Na dobre i na złe (109) 11:45 Wajrak na tropie: W pogoni za salamandrą 12:15 Familiada – teleturniej 12:50 Makłowicz w podróży: Chorwacja – Baranja 13:20 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat: Ekwador znaczy równik 13:55 Czas honoru (50) – polski serial obyczajowy 14:55 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 15:25 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:55 M jak miłość (982) – polski serial obyczajowy 16:55 Kabaretowy klub Dwójki O – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 20:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:45 Dzięki Bogu już weekend 23:00 Piąty stadion 23:05 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (16 i 17) – serial USA 00:50 Opowieści włoskich żon – włoski serial komediowy 02:40 PitBull (23) – polski serial sensacyjny 03:40 Miłosna dieta 3 (Dieta mediterranea) – komedia hiszpańska 2009 Reż. Joaquín Oristrell, wyk. Olivia Molina, Paco León, Alfonso Bassave. (100 min) 05:20 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab. -dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fabularno-dokumentalny 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Małolaty u taty 3 (Daddy Day Care) – komedia USA 2003 (s.7) Reż. Steve Carr, wyk. Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn. (105 min) 21:55 Anakonda III: Potomstwo 1 – thriller amerykańsko-rumuński 2008 Reż. Don E. Fauntleroy, wyk. David Hasselhoff, John Rhys-Davies, Crystal Allen. (120 min) 23:55 Ostatni król Szkocji 4 – thriller angielski 2006 polecamy Gs.5 Reż. Kevin Macdonald, wyk. Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington. (155 min) 02:30 Zagadkowa noc 03:25 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9 sierpnia 2013 05:20 Nic straconego 06:10 Mango – telezakupy 07:50 Ostry dyżur (12) 08:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 09:20 Kuchenne rewolucje 10:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Specjalista (The Specia3 list) – peruwiańsko-amerykański film sensacyjny 1994 polecamy Gs.5 Reż. Luis Llosa, wyk. Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods. (145 min) 22:25 Star Trek – amerykań3 sko-niemiecki film s.f. 2009 polecamy Gs.5 Reż. J.J. Abrams, wyk. Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana. (145 min) 00:50 Męskie granie – koncert 01:50 Kuba Wojewódzki – talk-show 02:50 Uwaga! – magazyn 03:05 Arkana magii – program interaktywny 04:25 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 05:30 Zakończenie programu

06:55 Męski typ: Z 07:25 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoło Kocham. Enter – p fabularno-dokume Ostry dyżur (8) – s USA 11:20 Mango 13:00 Sąd rodzinn fabularno-dokume Sędzia Anna Maria 15:00 Agenci NCIS 16:00 Kocham. En fabularno-dokume Ostry dyżur (9) – s USA 18:00 Detekt – serial USA 19:00 – serial USA 20:00 w kosmosie – film reż. Stephen Hopk Oldman, William H (s.7) 22:45 7 Ży – film sensacyjny U Wszystkie wcieleni obyczajowy USA 0 sela do wesela – k 03:25 Arkana mag

TT

07:50 Usterka. the mowy w toku 08:50 dobry 09:20 Rosyjs Bez recepty 10:50 11:20 Sędzia Anna ska 12:20 Rozmow Uwaga! po „Uwadze operacje 15:00 Obs 16:00 Biznes reakt terynarz z antypodó the best of 17:15 B Express 18:05 Ugo Exterminator 19:45 Ostre cięcie 20:40 21:45 Express 22:0 Na wakacjach 22:3 imprezy 23:05 Kuli Z 23:35 Miłość na Zdrady – polski seri


8 kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

SOBOTA Sobota 10 SIERPNIA 06:15 Plebania (1529 i 1530) 07:10 Las bliżej nas 07:25 Rok w ogrodzie 07:50 Strefa bezpieczeństwa 08:00 Polski wynalazek 2013 08:25 Dora poznaje świat 08:55 Kung-fu panda 09:30 SpongeBob Kanciastoporty 10:00 Glob – magazyn 10:35 Szlakiem gwiazd: Bracia Golcowie 11:05 Bananowy doktor 11:55 Żandarm i policjantki 3 – komedia francuska 1982 Reż. Jean Girault, Tony Aboyantz, wyk. Louis de Funès, Michel Galabru, Michel Modo. (110 min) 13:45 Najmłodsi w zoo 14:15 Okrasa łamie przepisy 14:50 U Pana Boga w ogródku 3 – komedia polska 2007 Reż. Jacek Bromski, wyk. Krzysztof Dzierma, Wojciech Solarz, Andrzej Beja-Zaborski. (130 min) 17:00 Teleexpress 17:25 Ojciec Mateusz (54) – polski serial kryminalny 18:20 Jaka to melodia? O – teleturniej 19:00 Wieczorynka: Smerfy 19:30 Wiadomości 20:05 Rajdy samochodowe Rajd Rzeszowski. 20:07 Droga do Rio 20:25 Oszukana – dramat USA 4 2008 polecamy Gs.3 Reż. Clint Eastwood, wyk. Angelina Jolie, Gattlin Griffith, Michelle Gunn. (145 min) 22:55 Wrzuć na luuuz (6) 23:10 Kolizja (1 i 2/2) – film kanad.-niem. 2008 02:35 Sisi – wł.-austria.-niem. 3 film kostiumowy 2009 04:25 Zagubieni (11) – serial USA 05:10 Zakończenie programu

05:50 Czterdziestolatek – 20 lat później (12) 07:00 Wojna domowa (13) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:30 Ja to mam szczęście! – polski serial komediowy 11:30 Nianie dzikich zwierząt – niemiecki serial dokumentalny 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:35 Słowo na niedzielę 15:50 Stawka większa niż życie (13) – polski serial wojenny 17:05 Bajki według Kabaretu O Moralnego Niepokoju 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion – teleturniej 20:05 Kabaretowe wakacje O z duchami III 21:15 Dobry wieczór O z Neo-Nówką 23:20 Huragan (The Hurricane) 4 – dramat USA 1999 polecamy Gs.9 Reż. Norman Jewison, wyk. Denzel Washington, John Hannah, Deborah Kara Unger. (155 min) 01:55 Enter Shikari– Przystanek Woodstock 2013 – koncert 03:00 Kasia Ballou (Cat Ballou) 4 – western USA 1965 Reż. Elliot Silverstein, wyk. Jane Fonda, Lee Marvin, Michael Callan. (105 min) 04:45 Spadek (Inheritance) – dra4 mat polsko-angielski 2005 Reż. Edward Porembny, wyk. Tomas Norstroem, Krzysztof Kolberger, Anna Powierza. (80 min) 06:05 Zakończenie programu

Niedziela NIEDZIEL A 11 SIERPNIA 05:40 08:00 Tydzień 08:30 Program publicystyczny 08:40 Ziarno 09:10 Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2013” 09:40 8 Trzej muszkieterowie – film kostiumowy USA 1993 11:25 Piękniejsza Polska 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański – transmisja 12:10 Między ziemią a niebem 12:50 Blondynka (10) 13:50 Olbrzymy oceanów (3) 15:15 Joe Kidd 3 – western USA 1972 Reż. John Sturges, wyk. Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon. (105 min) 17:00 Teleexpress 17:35 L Lekkoatletyka polecamy Gs.3 MŚ w Moskwie. 19:15 Wieczorynka: Bob budowniczy 19:30 Wiadomości 20:07 Rajdy samochodowe Rajd Rzeszowski. 20:25 Sisi – włosko-austriacko-nie3 miecki film kostiumowy 2009 Reż. Xaver Schwarzenberger, wyk. Cristiana Capotondi, Martina Gedeck, Herbert Knaup. (100 min) 22:05 Lekkoatletyka: Kronika MŚ 22:15 Glee – serial komediowy USA 00:05 Oszukana – dramat USA 4 2008 polecamy Gs.3 Reż. Clint Eastwood, wyk. Angelina Jolie, Gattlin Griffith, Michelle Gunn. (150 min) 02:35 Joe Kidd 3 – western USA 1972 Reż. John Sturges, wyk. Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon. (95 min) 04:10 Zagubieni (12) – serial USA 04:55 Zakończenie programu

10 sierpnia 2013 Sobota

10 sierpnia 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:55 7 Lew – francuski film przygodowy 2003 10:10 Ewa gotuje 10:45 8 Scooby Doo na tropie mumii – film animowany USA 2005 12:15 Małolaty u taty 3 – komedia USA 2003 (s.7) Reż. Steve Carr, wyk. Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn. (105 min) 14:00 Jaś Fasola – program rozrywkowy 15:10 Nieprawdopodobne, a jednak... – polski serial fabularno-dokumentalny 15:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Kabaretobranie 2013: ZieloO nogórska noc kabaretowa 23:05 Ślepa furia (Blind Fury) 3 – film sensacyjny USA 1989 Reż. Phillip Noyce, wyk. Rutger Hauer, Terry O’Quinn, Lisa Blount. (110 min) Ociemniały weteran w wojny w Wietnamie Nick Parker (Rutger Hauer), który biegle włada mieczem samurajskim postanawia pomóc towarzyszowi broni szantażowanemu przez gangsterów. 00:55 Zaklęta w sokoła – film 3 fantasy USA 1985 Reż. Richard Donner, wyk. Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Matthew Broderick. (150 min) 03:25 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

11 sierpnia 2013 Niedziela

06:20 Słowo na niedzielę 06:30 Nianie dzikich zwierząt 07:05 Ostoja 07:35 Podróż za jeden uśmiech (5) 08:15 Wakacje z duchami (6 i 7) 09:25 Pierścień i róża (5) 09:55 Sekrety Morza Śródziemnego 10:55 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Dżungla 11:30 Makłowicz w podróży: Chorwacja 12:10 Kasia Ballou 4 – western USA 1965 Reż. Elliot Silverstein, wyk. Jane Fonda, Lee Marvin, Michael Callan. (110 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:15 XVII Międzynarodowy O Festiwal Piosenki i Kultury Romów 2013 15:50 Na dobre i na złe (522) – polski serial obyczajowy 16:50 L Lekkoatletyka polecamy Gs.3 MŚ w Moskwie. 18:00 Panorama 18:55 L Lekkoatletyka polecamy Gs.3 MŚ w Moskwie. 20:15 Lato Zet i Dwójki O – koncert 22:25 Czas honoru (60 i 61) – polski serial obyczajowy 00:10 WOK – wszystko o kulturze 00:35 Ostróda Reggae O Festival 2013 – koncert 02:00 Enak – dramat 2 polsko-niemiecki 1992 Reż. Sławomir Idziak, wyk. Irene Jacob, Edward Żentara, Joanna Szczepkowska. (90 min) 03:30 Szkatułka z Hongkongu 2 – pol. film sensacyjny 1984 04:25 Zakończenie programu

05:30 Uwaga! – maagzyn reporterski 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Bitwa o dom – reality show 09:55 Ugotowani – reality show 10:50 X Factor – widowisko muzyczne 12:35 Top Model. Zostań modelką – reality show 13:40 Top Gear – magazyn 15:00 Perfekcyjna pani domu – reality show 16:00 Sekrety chirurgii – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Surowi rodzice – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show Magdy Gessler Gospoda Nasza Chata Smaków w Babim Dole. 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:05 Masz wiadomość 3 (You’ve Got Mail) – komedia USA 1998 (s.11) Reż. Nora Ephron, wyk. Tom Hanks, Meg Ryan, Parker Posey. (145 min) 22:25 Mickey Niebieskie Oko 3 (Mickey Blue Eyes) – amerykańsko-angielska komedia romantyczna 1999 Reż. Kelly Makin, wyk. Hugh Grant, James Caan, Jeanne Tripplehorn. (135 min) 00:40 Wieczne zło (Evil Never 1 Dies) – horror USA 2003 Reż. Ulrich Edel, wyk. Thomas Gibson, Katherine Heigl, Simon Bossell. (105 min) 02:25 Uwaga! – magazyn reporterski 02:40 Arkana magii – program interaktywny 04:00 Nic straconego – powtórki 05:30 Zakończenie programu

11 sierpnia 2013

07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:15 Scooby Doo i Brygada Detektywów 09:15 Scooby Doo i cyberpościg – film animowany USA 2001 10:45 8 Flicka II – film przygodowy USA 2010 12:45 Gruby Albert 2 – komedia USA 2004 Reż. Joel Zwick, wyk. Kenan Thompson, Kyla Pratt, Shedrack Anderson III. (120 min) Nastolatka Doris Robertson nie ma przyjaciół. Samotnie ogląda kreskówkę, a łzy kapiące na pilot do telewizora otwierają przejście między światem filmu i rzeczywistością. 14:45 Kabaretowa ekstraklasa O – program rozrywkowy 16:45 Vice versa 2 – komedia USA 1988 Reż. Brian Gilbert, wyk. Judge Reinhold, Fred Savage, Jane Kaczmarek. (125 min) Marshall, pochłonięty robieniem kariery zawodowej, nie ma czasu dla 11-letniego syna. Pewnego dnia, za sprawą magicznej czaszki, dochodzi do zamiany umysłów między ojcem a synem. 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Dzień Niepodległości 3 – film s.f. USA 1996 polecamy Gs.13 Reż. Roland Emmerich, wyk. Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum. (180 min) 23:05 Kości (15–17) – serial kryminalny USA 02:05 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:30 Uwaga! – magazyn reporterski 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry wakacje 10:55 Smakuj świat z Pascalem 11:25 Co za tydzień – magazyn 11:50 Dziewczyny z drużyny IV 2 – komedia USA 2007 Reż. Steve Rash, wyk. Ashley Benson, Cassie Scerbo, Noel Areizaga. (120 min) 13:50 Lekarze (10) – polski serial obyczajowy 14:50 Przepis na życie (10) – polski serial obyczajowy 15:45 Krokodyl Dundee II 2 – komedia australijsko-amerykańska 1988 Reż. John Cornell, wyk. Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon. (135 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Asterix i Obelix: Misja 3 2 Kleopatra – komedia francusko-niemiecka 2002 polecamy Gs.13 Reż. Alain Chabat, wyk. Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze. (135 min) 22:15 Kamuflaż (10) – serial sensacyjny USA 23:15 Lekarze (11) – polski serial obyczajowy 00:15 Podkomisarz Brenda Johnson (11) – serial USA 01:15 Perfekcyjna pani domu – reality show 02:20 Uwaga! – magazyn 02:35 Arkana magii 03:55 Nic straconego – powtórki 04:55 Uwaga! – magazyn 05:10 Zakończenie programu

radiosud.pl

06/08/2013

Poniedziałek12 SIERPNIA 12 sierpnia 2013 PONIEDZIAŁEK Ponied 05:55 poranek extra 08:0007:05 Wiado05:05 MisjaInfo Martyna – mościtelezakupy 08:20 Telezakupy 09:00 09:10 Rodzinka Mango – jak inne – serial komediowy USA serial Ojciec Mateusz (42) – polski 09:40 Tajemnice Smallville kryminalny 09:55 BBC w(14) Jedynce: – amerykańsko-kanadyjski serial Olbrzymy oceanów 11:00 Siostry Przyjaciele kos.f. 10:35 (12) – polski serial– serial obyczajowy mediowy 12:35 8 iWakacje 12:00USA Wiadomości Agrobiznes w słońcu USA na 2001, 12:30– komedia Nie ma rady odpady? reż. Steve Purcell Pan i pani Drugie14:30 życie szklanej butelki Bloom (3) – serial 12:50 Dzika sensacyjny planeta: USA 15:30 Chuck – serial komediowy Delfi n. Grunt to rodzina USA13:25 16:30 Tacy Detektyw Monk (7) sami : Cytrynki – serial USAKlan 17:30 Agenci NCIS (10) 13:55 (2443) 18:30lizać Prawo(7)Agaty (8) – serial USAPalce 14:25 – polski serial obyczajowy 15:00 Wiadomości 19:30 8 Od wesela do wesela – kome15:25 Bonanza (113) – serial USA dia USA 1998, reż. Frank Coraci, 16:20 Pszczółka Maja wyk. Adam Sandler, Drew Barrymore 17:00 Teleexpress 21:35 8 Chłopiec z Marsa 17:25USA L – dramat 2007Lekkoatletyka polecamy polecamy Gs.3 Gs.9 23:45 7 Mistrz kierownicy MŚ w Moskwie. ucieka – komedia sensacyjna USA 19:10 Wieczorynka: Dziwny 1977, reż. Hal Needham, wyk. Burt świat kota01:45 Filemona Reynolds, Sally Field Arkana magii19:30 03:50Wiadomości W roli głównej: Janusz 20:07i Agata Gol –Passent magazyn Ekstraklasy Głowacki 20:25 Sami swoi – komedia 5 polska 1967 (s.19) Reż. Sylwester Chęciński, 06:35 Bliskowyk. ludzi Wacław 07:05 Usterka. the Kowalski, Bez receptyHańcza, 08:20 Sebest of 07:20Władysław Zdzikretne operacje Tropiciele(90 przesław09:25 Karczewski. min) krętów 10:25Lekkoatletyka: Ugotowani 11:25Kronika Życie MŚ 21:55 12:20na Weterynarz w przepychu 22:05 Życie gorąco (1/9) – polz Antypodówski 12:50 pobudka1978 serialOstra sensacyjny z Kim23:35 13:20Detoks Obsesja (2) zbierania – serial – serial USA dok.00:30 USA 14:20 kontrolowany Nic Zakup do oclenia – ko15:20 Wojny magazynowe 16:15 Kar3 media francuska 2010 toteka – polski serial fab.-dok. 17:10 polecamy Gs.21 Psie adopcje i nie tylko 17:45 Express Reż. Danny Boon, wyk. Dany 18:05 Odlotowy ogród 18:40 Obsesje Viard. (120 min) 19:10 Ola wBoon, trasie.Karin Na wakacjach 02:30 Bonanza (113) – serial USA 19:45 Express 20:05 Kuba Wojewódz03:25 Notacje – polski serial dok. Miłosny biznes – austriacki ki 21:05 ToniaZdrady i jej dzieci serial03:40 dok. 22:05 – polski– polski serial filmMęska dokumentalny fab.-dok. 23:00 inicjacja (7) 04:45 Jedynka 23:30 3000 Zagadkowa mil ostrej imprezy 05:20 programu 00:00 KulisyZakończenie porno biznesu Z

TTV

06:05 Przygód kilka wróbla Ćwir05:10 I Like It 05:55 Istne szaleńka06:55 06:30Winx Alternatywy 4 (4) serial 07:45 stwo Club – włoski M jak miłość 09:40 animowany 08:00(298 Istnei 299) szaleństwo Wiadomości z drugiej – polski 09:00 mała Czarna 10:00ręki Zwie10:15 serialczego komediowy rzęta – nie widać (1) – Barwy serial szczęścia (942) dokumentalny USA 2010 11:00 10:45 Na dobre i na złe (110) Galileo 12:00 Wtajemniczeni – miserial obyczajowy kropodróż – polski przez ciało (3) 13:00 11:45 Coś15:05 dla ciebie Spadkobiercy 8 Godzilla – program publicystyczny kontra Destruktor – japoński film s.f. 12:15 Familiada – teleturniej 1995 17:25 8 Pamiętny dzień 12:50 USA Makłowicz w podróży – dramat 1995 19:00 Galileo : 20:00 Stop! Drogówka 21:00 9 Szwecja, Skania Tytus Andronikus – dramat angiel13:25 Wojciech Cejrowski  sko-włosko-amerykański – boso przez 1999, świat reż. Julie Taymor, wyk. Anthony 13:55 Czas honoru (51)Hopkins, Jessica Lange, Alanserial Cumming 00:30 – polski obyczajowy 814:55 Ten drugi USA 2006 Z Ja to– thriller mam szczęście! 02:20 Łowca krokodyli – polski serial komediowy 15:25 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:55 M jak miłość (983) – polski serial 06:00 Sława i chwała (2) obyczajowy 07:20 Taki 16:55 Kabaretowy klub Dwójki jest świat 08:05 Na tropie anakondy rozrywkowy O – program 09:15 Inwazja olbrzymich pytonów 18:00 10:20 8Panorama Drużyna Tygrysów: Góra 18:55Smoków L Lekkoatletyka Tysiąca – niemiecki film polecamy przygodowy 2010 12:15Gs.3 Dzwonew Moskwie. czek – filmMŚ animowany USA 2008 20:30 klub Dwójki 13:55 8Kabaretowy Najpiękniejsze baśnie wakacjach O na Bajka braci Grimm: o dzielnym 21:35 Jan Paweł (1 i 2) 2008 krawczyku – niem. filmIIfantasy serial 15:30 8– pol.-wł.-amer. Miasteczko Halloween biografi – film fantasy USAczny 20042006 17:15 23:30– Paradoks (7) film animoDżungla kanad.-amer. serial kryminalny wany 2006– polski 19:00 Pingwiny z Mada00:2520:00 Cała 6prawda botoksie gaskaru Wyspa ogrozy – hor-– ang. film dokumentalny 2011 ror kanad.-niem.-amer. 2005 (s.11) 01:35 Siostra Jackie 22:05 6 Rozjemca – kanad.-amer. – serial komediowy film sensacyjny 1997 00:25 7USA 02:40–Jan Paweł II (1 i 2) Paintball thriller hiszpański 2009 – pol.-wł.-amer. serial biograficzny 2006 04:35 Trzeci oficer (1/13) – polski serial kryminalny 2008 05:25 Zakończenie programu

Wtorek 13 SIERPNIA WTOREK 05:55 Infopoporanek 08:00 Wia05:00 Pascal: prostu gotuj! domości 08:20 Telezakupy 09:00 05:40 Misja Martyna – extra 06:50 Detek- serial Mango – Ojciectelezakupy Mateusz 08:55 (43) – polski tyw kryminalny Monk (8) – serial 09:55 09:50USA Dzika planeta Przyjaciele komediowy 10:30 – serial Dzika Polska 11:00USA Siostry 11:25 – serial komediowy (13)Chuck – polski serial obyczajowy USA12:00 12:25 Wiadomości 8 Gdzie jest generał? 12:10 – komedia polska 1964 14:30 Agrobiznes – magazyn 812:30 W samąMagazyn porę – komediodrarolniczy mat 12:50 amerykański 16:10 Dzika1997 planeta : 7 Mistrz kierownicy ucieka – komedia Ryś. Pierwsze kroki sensacyjna Hal reportaży 13:25 USA Tacy1977, samireż. – cykl Needham, Reynolds, Sally 13:55wyk. KlanBurt (2444) Field,14:25 Jerry Palce Reed 18:10 lizać Pan (8) i pani Bloom (3) – serial sensacyjny USA – polski serial obyczajowy 19:05 Agenci NCIS (11) – serial USA 15:00 Wiadomości 20:00 Zaginiony w akcji III – film 15:25 Bonanza (114) – serial USA sensacyjny USA 1988, reż. Aaron 16:20 Pszczółka Maja Norris, wyk. Chuck Norris, Aki Aleong,17:00 RolandTeleexpress Harrah III. (s.15) 22:10 17:25 Wybrani (11)L – serial Lekkoatletyka sensacyjny Gs.3 8 Miejski obłęd USA 23:10 polecamy Mistrzostwa świata – dramat USA 1998 polecamy w Moskwie. Gs.3 01:35 Arkana magii 03:40 19:10 Wieczorynka: Boleki i Lolek W roli głównej: Dorota Zawadzka Wiadomości Ilona19:30 Łepkowska 20:07 Gol – magazyn Eekstraklasy 20:25 Nic do oclenia – ko3 media francuska 2010 Blisko ludzi 07:05 Sędzia Anna Maria polecamy Gs.21 WesołowskaReż. 08:00Danny Usterka. the wyk. best Boon, dzień dobry Dany of 08:15 Jeszcze BenoîtrazPoelvoorde, 08:45 Bez recepty Wojny (115 min) Boon, 09:45 Karin Viard. magazynowe 10:45 Generał – polski 22:20 Lekkoatletyka: Kronika MŚ 11:50 w trasie. serial22:30 fab.-dok. Życie naOla gorąco (2) Na wakacjach 12:20 (3) Orzeł czy reszka? 00:00 Detoks – serial 13:20 Kuchnia z wyrokiem 14:15 obyczajowy USA Odlotowy ogród 14:45 Ostre cięcie 15:15 01:00 Operacja „Koza” Awantura o wesele 16:15 Zakręceni 2 – komedia polska 1999 16:45 Rosyjskie laleczki 17:10 WeReż. Konrad Szołajski, terynarz z antypodów 17:45 Express Olaf Lubaszenko, 18:05 Studiowyk. TTV 19:05 NajdziwniejEwaświata Gawryluk, sze restauracje 19:30 Edyta Usterka. Jungowska. the best of 19:45 Express (100 20:05min) 02:45 wyprawa Bonanza21:05 (114)Taboo – serial USA Koszmarna 03:40 Notacje 22:05 Cela 22:35 Nie– polski do wiary serial 23:05dok. 03:50 Zagadkowa Kossakowski. Szósty zmysł Jedynka 23:35 04:25 00:05 Zakończenie programu Superwizjer Męska inicjacja (7)

TTV

06:00 No 08:45 M – polski s Trudne s -dok. 10 serial fab 11:45 Pa –  12:45 D –  14:45 M –  -d 15:50 W 16:15 In 16:45 D ria 17:45 Tr ria 18:50 W 19:30 Św –  20:05 X 3– fil Re Hu Ia 22:20 Sn 2 se Re To W (1 Si w na sk tu ja io 00:05 B –  01:15 Za 02:30 Ta 05:00 Za

13 sierpnia 2013 Wtorek

06:00 Przygód Wróbla 05:15 I Like It 05:55kilka Tester 06:25Ćwirka De0606:25 Alternatywy 4 (5) 07:35 koratornia 06:55 Zwierzęta – czego nie M jak miłość i 301) 09:35 widać 07:55 Istne(300 szaleństwo 08:55 z drugiej 7 Wiadomości Moje szczęśliwe gwiazdyręki – fi10:10 lm Barwy szczęścia 10:40 sensacyjny Hongkong (943) 1985 11:00 Na dobre na złe (111)iluzjonista Galileo 12:00 iMindfreak – 11:50 po Brodnicy Criss Angel Spacer 13:00 Dekoratornia 13:30 – reportaż Wtajemniczeni – mikropodróż przez Familiada – teleturniej ciało12:20 (4) 14:30 Tester 15:00 Spadko12:50 Makłowicz podróży biercy 16:00 9 Tora!wTora! Tora! : Szwecja, Ekolandia – amerykańsko-japoński film wojenny 13:25 Cejrowski – 1970 19:00Wojciech Galileo 20:00 7 Oddziałboso przez – thriller świat: Corrida do zadań specjalnych kana14:00 honoruHaft, (52)wyk. dyjski 2000,Czas reż. Jeremy – polski serial obyczajowy Patrick Muldoon, Cathy Moriarty, Tim Thomerson 22:00 Spadkobiercy 23:00 14:55 Ja to mam szczęście! CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku – polski serial komediowy (3) 00:00 Tytus Andronikus 15:259 Rodzinka.pl – polski – dramat ang.-wł.-amer. 1999 serial komediowy 16:00 M jak miłość (984) – polski serial obyczajowy 16:55 Kabaretowy klub Dwójki rozrywkowy O – program 06:00 Sława i chwała (3) 07:15 18:00z gwiazdami Panorama08:15 Szaleńczy Kręcimy L Lekkoatletyka żer:18:55 Lwy 09:05 Krwawa uczta rekinów Gs.3 10:10 8polecamy Marzenie Iwana – hiszpańMistrzostwa świata ski film familijny 2011 12:30 Dżungla w Moskwie. – kanad.-amer. film animowany 20:25 Kabaretowy klub14:10 Dwójki 2006 polecamy Gs.13 O na wakacjach Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Żona z internetu Kot21:30 w butach – niemiecki film fantasy kanadyjski 2012 2 – thriller 2009 15:25 6 Wyznania nastoletniej Reż. Curtis Crawford,2004 gwiazdy – komedia amer.-niem. wyk. Sydney 17:15 7 George prosto zPenny, drzewa II Cameron Mathison, 2003 – austral.-amer. film przygodowy Cynthia Preston. (100 min) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru 20:00 23:10 La la– fila – rzecz o Marci6 Czas zemsty lm sensacyjny USA/ Różyckim – polski Aruba 2003nie 21:55 CSI: Kryminalne dokumentalny zagadki Lasfilm Vegas (15 i 16) 00:00 6 00:20 Życie po –falstarcie (10) Zapomniany gatunek kanad.-amer. Szpital film01:05 s.f. 2003 (s.19)Three Rivers (11) 01:55 Żona z internetu 2 – thriller kanadyjski 2012 03:35 Kabaretowy klub Dwójki O – program rozrywkowy 04:25 Zakończenie programu

06:00 No 08:45 M – polski s Trudne s -dok. 10 serial fab 11:45 Pa 12:45 D 14:45 M –  -d 15:50 W 16:15 In 16:40 D ria 17:40 Tr ria 18:50 W 19:30 Św –  20:05 Za 2 an -b Re W Le 22:10 O 2 –  Re w Pe M je w zo w an od 00:30 Pu 3 ka Re Co Pi 02:15 Za 03:15 Ta 05:00 Za


06/08/2013

PONIEDZIAŁEK pnia 2013 Poniedziałek

a Ćwir) 07:45 9:40 – polski arwy

110) zajowy

yczny niej róży:

ki t

zajowy cie! ediowy ki

zajowy Dwójki owy

tyka 3

Dwójki

ial

inalny oksie – ny 2011 USA

ial

) – pol2008 ramu

cy

niej róży:

ki – borrida

zajowy cie! ediowy ki

zajowy Dwójki owy

tyka 3

Dwójki

2012 d,

00 min) Marcilski

e (10) rs (11)

2012 Dwójki owy ramu

12 SIERPNIA 12 sierpnia 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab. -dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 X-Men: Ostatni bastion 3 – kanad.-amer.-ang. film s.f. 2006 (s.19) Reż. Brett Ratner, wyk. Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen. (135 min) 22:20 Snajper II – film 2 sensacyjny USA 2002 Reż. Craig R. Baxley, wyk. Tom Berenger, Bokeem Woodbine, Erika Marozsán. (105 min) Sierżant Thomas Beckett wyrusza z samobójczą misją na Bałkany. Jego towarzysz, skazaniec z celi śmierci, traktuje niebezpieczną wyprawę jako szansę na ocalenie życia i odzyskanie wolności. 00:05 Breaking Bad (7) – serial sensacyjny USA 01:15 Zagadkowa noc 02:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

pnia 2013 Wtorek WTOREK

a Ćwirka 07:35 9:35 10:10 40

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

07:50 Ostry dyżur (13) – serial obyczajowy USA 08:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 09:20 Kuchenne rewolucje 10:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Surowi rodzice – reality show 21:50 Sekrety chirurgii – polski serial dokumentalny 22:50 Przepis na życie (11) – polski serial obyczajowy 23:50 Dowody zbrodni (13) – serial USA 00:50 Tajemnice Smallville (11) – kanadyjsko-amerykański serial s.f. 01:45 Uwaga! – magazyn 02:05 Arkana magii – program interaktywny 03:25 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:20 Nic straconego – powtórki 04:55 Uwaga! – magazyn 05:10 Zakończenie programu

13 sierpnia 2013 13 SIERPNIA

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab. -dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 11:45 Pamiętniki z wakacji 12:45 Dom nie do poznania 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Zamachowiec – thriller 2 angielsko-amerykańsko-bułgarski 2007 (s.38) Reż. Josef Rusnak, wyk. Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey. (125 min) 22:10 Ojczym 2 – thriller USA 2009 Reż. Nelson McCormick, wyk. Dylan Walsh, Sela Ward, Penn Badgley. (140 min) Michael dowiaduje się, że jego matka się zakochała. Jej wybrańcem jest David – z pozoru ciepły i kochający człowiek. Kiedy Michael zaczyna analizować jego przeszłość, odkrywa przerażający sekret. 00:30 Pułapki miłości – dramat 3 kanadyjsko-amerykański 2007 Reż. Ira Sachs, wyk. Chris Cooper, Annabel Kershaw, Pierce Brosnan. (105 min) 02:15 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

06:10 Mango – telezakupy 07:50 Ostry dyżur (14) – serial obyczajowy USA 08:50 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 09:20 Kuchenne rewolucje 10:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Okup – film 3 sensacyjny USA 1996 polecamy Gs.21 Reż. Ron Howard, wyk. Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise. (150 min) 23:20 Top Gear – magazyn 00:40 Kuba Wojewódzki 01:40 Smakuj świat z Pascalem 02:15 Uwaga! – magazyn reproterski 02:35 Arkana magii – program interaktywny 03:55 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 04:50 Nic straconego – powtórki 04:55 Uwaga! – magazyn reporterski 05:10 Zakończenie programu

ŚRODA Środa 14 SIERPNIA 05:4005:55 We dwoje 06:55 Męski Info poranek 08:00 WiaSąd 09:00 typ: Jerzy Dziewulski domości 08:20 07:25 Telezakupy rodzinny 08:20 Sędzia(44) Anna Maria serial Ojciec Mateusz – polski Wesołowska 09:20 Kocham. kryminalny 09:55 DzikaEnter planeta: – polski fabularno-dokumenRyś.serial Pierwsze kroki 10:30 Dzika talny Polska 10:20 :Ostry dyżur (9)jaj – serial Noc żółwich obyczajowy 11:05 USA Hotel11:20 Pod Mango  Żyrafą i No13:00 Sąd (1/13) rodzinny – telezakupysorożcem – polski – polski serialserial fabularno-dokumenobyczajowy 2008 talny 12:00 14:00 Sędzia Anna Maria WeWiadomości sołowska Agenci NCIS (14) 12:0515:00 Agrobiznes – serial USA 16:00 Kocham. Enter 12:30 Tomasz Majewski. Tak – polski serial fabularno-dokumensię robi historię – polski talny 17:00 Ostry dyżur (10) – serial film dokumentalny obyczajowy USA 18:00 Detektyw TacyUSA sami Monk13:30 (9) – serial 19:00 Agenci 14:00 Klan (2445) NCIS (15) – serial USA 20:00 8 14:30 Palce lizać Tsunami – niemiecki film (9) katastroficzny15:00 2005, Wiadomości reż. Winfried Oelsner, (115)Knauer, – western wyk. 15:25 KristianBonanza Kiehling, Anja 16:20 Pszczółka MajaDe– nieDan van Husen (s.19) 22:15 serialUSA animowany tektyw Monkmiecki (5) – serial 23:15 17:00w Teleexpress Zaginiony akcji III – film sensacyj17:30 Piraci, nic nie robią ny USA1988 (s.15) którzy 01:25 Arkana lm animowany USA W roli głównej: Robert magii 03:30 – fi Gs.25 Więckiewicz 2008 i Irenapolecamy Eris 19:00 Wieczorynka: Bolek i Lolek; Bob budowniczy

TTV

19:30 Wiadomości

07:0020:09 Uwaga!Lekkoatletyka: po „Uwadze” 07:50 Kronika Rozmowy Usterka. the best MŚ ofw08:05 Moskwie w toku 08:50Piąty Kartoteka 09:50 Psie 20:20 stadion 10:20Piłka Zdesperowaadopcje i nie tylko 20:25 L nożna ne Brytyjki 11:20 Sędzia Anna Maria Mecz Polska – Dania. Wesołowska 12:20 Rozmowy w toku 23:05 Operacja „Samum” 13:10 Uwaga! po „Uwadze” 13:55 3 – polski film sensacyjny Weterynarz z antypodów 14:25 Obse1999 polecamy w przepychu 15:55Gs.25 sje 14:55 Życie Reż. 17:00 Władysław Pasikowski, Sekretne operacje Usterka. wyk.Blisko Marek Kondrat, ludzi 17:45 Boguthe best of 17:15 Express 18:05sław PsieLinda. adopcje(100 i niemin) tylko (4)(ost.) 19:45 18:4000:45 ObsesjaDetoks zbierania 01:40 Express 20:05Bonanza Uwaga! po „Uwadze” KontraNa(1/3) – angielski 20:4502:35 Ola w trasie. wakacjach serial sensacyjny 2010 21:15 Odlotowy ogród 21:45 Express Notacje – polski serial dok. 22:0504:05 Ostre cięcie 22:35 LSD: Podróż 04:15 Zagadkowa Jedynka do piekła 23:35 Świat bez fikcji 00:05 05:15Kossakowski. Zakończenie programu Cela 00:35 Szósty zmysł

kurier tv

14 sierpnia 2013 Środa

06:25 I LikePrzygód It 07:25kilka Winx wróbla Club – wło05:55 Ćwirski serial animowany 08:25 4Komisarz ka 06:25 Alternatywy 07:40 RexM (5)jak – serial niemiecko-austriacki miłość (302 i 303) 09:35 09:30 Kiedy się zakocham Wiadomości z drugiej (42) ręki– tele10:10 nowela meksykańska You CanNa Barwy szczęścia 10:25 (944) 10:40 Dance 11:25 12:30 Minddobre i na4music złe (112) freak – iluzjonista Criss Angel 13:00 11:45 Pożyteczni.pl Telesprzedaż– program 13:20 Dziewczyny z publicystyczny fortuną 15:00 Dekoratornia 16:00 12:20 Familiada – teleturniej Winx12:50 Club – włoski serial w animowany Makłowicz podróży 17:05 WzórWojciech (51) – serialCejrowski  kryminalny 13:30 USA 18:00 –Ukryta – telebosomiłość przez(43) świat nowela meksykańska 19:00(53) Komisarz 14:05 Czas honoru Rex14:55 (6) – serial niemiecko-austriacki Ja to mam szczęście! 20:00 Galileo 22:00 CSI: Kryminalne 15:30 Rodzinka.pl zagadki Nowego Jorku (3) – serial USA – polski serial komediowy 23:00 WzórM(51) kryminalny 16:00 jak– serial miłość (985) USA 23:55 – polski CSI: Kryminalne zagadki serial obyczajowy Nowego Jorku (4) – serial USA 16:55 Kabaretowy klub Dwójki 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 20:10 Kabaretowy klub Dwójki wakacjach 06:00 Dyżurna06:30 Menu na miarę 21:15 Robin Hood: KsiążęCał07:00 Sława i chwała (4) 08:05 Hood  kiem nowe3 złodziei przygody (Robin Toma i Jerry’ego – Prince of Thieves) – film 09:10 Xena – wojownicza księżniczka przygodowy USAi 1991 (6) 10:00 8 Baśnie tysiąca jednej nocy (1) – fipolecamy lm przygodowyGs.25 USA 2000 Reż. Kevin Reynolds, wyk. 12:00 Zaklinacz psów 13:00 SzaleńKevin Costner, Morgan czy żer: krokodyle 14:00 Medicopter Freeman, Christian Slater. (33) 15:00 Nowe przygody Robina (165 min) Hooda (25) 16:00 Ale numer! 16:30 00:00 – polski Stare dranieAida z Ameryki 16:55 Xena  serial komediowy – wojownicza księżniczka (7) 17:55 00:55 Na linii strzału (27) Łowcy skarbów (2) 19:00 Pingwiny – serial sensacyjny USA z Madagaskaru 20:00 6 Zapomniany 01:50 Złote runo film s.f. 2003 gatunek – kanad.-amer. 3 – komedia (s.19) 21:50 7 Wirus polska zagłady1996 (1) Reż.czny Janusz – film katastrofi USA Kondratiuk, 2007 23:40 wyk.świadek Zbigniew Buczkowski, 6 Przypadkowy – szwajc.Zbigniew Mazurek, niem. film sensacyjny 2009 (s.7)Stanisław Banaś. (95 min) 03:25 Aida – serial komediowy 04:45 Przygód kilka wróbla Ćwirka 04:55 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 09:40 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 10:40 Dlaczego ja? – polski serial fab.-dok. 11:45 Pamiętniki z wakacji – polski serial fabularno-dokumentalny 12:45 Dom nie do poznania – reality show 14:45 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:40 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:40 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Kac Wawa – komedia 1 polska 2012 (s.27) Reż. Łukasz Karwowski, wyk. Borys Szyc, Antoni Pawlicki, Michał Milowicz. (120 min) 22:35 Wspaniały (Gorgeous) 2 – komedia sensacyjna Chiny/Hongkong 1999 Reż. Vincent Kok, wyk. Jackie Chan, Qi Shu, Tony Leung Chiu-Wai, Emil Chau. (135 min) 00:50 Rodzinny dom wariatów 3 (The Family Stone) – komediodramat USA 2005 Reż. Thomas Bezucha, wyk. Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker. (145 min) 03:15 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

CZWARTEK Czwartek 15 SIERPNIA15 sierpniaCzwartek 2013 07:2507:00 Sąd rodzinny 08:20 Sędzia Msza św. z Sanktuarium AnnaBożego Maria Wesołowska Miłosierdzia09:20 w Krakowie Kocham. Enter – polski serialKawa fabularŁagiewnikach 08:00 czy no-dokumentalny 10:20Ojciec Ostry Mateusz dyżur herbata? 09:00 (10) – serial obyczajowy 11:20 Tak (45) 09:55 TomaszUSA Majewski. Mango – telezakupy się robi historię13:00 Sąd rodzinny – polski 11:00 Jan serial Pawełfabularno-doII w Radzymikumentalny 14:00 Anna Maria nie – Sędzia film dokumentalny Wesołowska 15:00 Agenci NCISPolskiego (15) 11:40 Święto Wojska – serial USA 16:00 Enter uro2013 –Kocham. transmisja – polski serialczystości fabularno-dokumenz Placu Piłsudtalny 17:00 Ostry dyżur (11) – serial skiego w Warszawie obyczajowy USA 18:00 Detektyw 13:40 Trędowata – melodramat Monk (10) – serial USA 19:00 Agenci 3 polski 1976 NCIS (16) – serial USA 20:00 9 Reż. Jerzy Hoffman, wyk. Elż15 minut – amerykańsko-nieStarostecka. miecki film bieta sensacyjny 2001(105 po-min) 15:25Gs.3 Sami22:30 swoiThe – komedia lecamy Event  1967 5 polska (s.19) – Zdarzenie (2) – serial kryminalny Reż. Sylwester Chęciński, USA 23:35 9 Mroczne miasto wyk. Wacław Kowalski, – amerykańsko-australijski film Władysław Gs.21 Hańcza. (95 min) s.f. 1998 polecamy 01:4017:00 ArkanaTeleexpress magii – program inte17:25 L raktywny 03:45 W roli Lekkoatletyka głównej: Jupolecamy styna Steczkowska i Dorota Gs.3 ZawadzMŚ wpoMoskwie – 6. dzień. ka 04:50 Pascal: prostu gotuj! 19:10 Wieczorynka: Bob budowniczy

TTV

19:30 Wiadomości 06:3020:08 Blisko Lekkoatletyka: ludzi 07:00 Uwaga! po „Uwadze” 07:50 Usterka. best of Kronika MŚ the w Moskwie 08:0520:25 Rozmowy toku 08:50 Naj1920w Bitwa Warszawska dziwniejsze restauracje świata 09:20 2 – dramat polski 2011 (s.31) Biznes reaktywacja 09:50 Obsesja Reż. Jerzy Hoffman, wyk. zbierania – serial dokumentalny USA Borys Szyc, Natasza Urbań10:50 W pogotowiu 11:20 Sędzia Anska, Daniel Olbrychski. na Maria Wesołowska 12:20 Rozmowy 22:30 – angielski w toku 13:10Kontra Uwaga! (1/3) po „Uwadze” serial sensacyjny 13:55 W trasie 14:55 Kuchnia z 2010 wy00:10 kameliowa – melorokiem 15:55Dama Billy Exterminator 16:25 polski 1995 3 dramat Obsesje 17:00 Usterka. the best of Jerzy Antczak, 17:15 Blisko Reż. ludzi 17:45 Express wyk. Radwan, JankonFrycz. 18:05 MamyAnna was! 18:40 Zakup 02:10 Mistrzowie horroru (11) Z trolowany 19:45 Express 20:05 Uwaga! po03:10 UwadzeKontra 20:45 (2) Miłosny biznes – polski serial dok. 21:4504:40 ExpressNotacje 22:05 Taboo 23:05 Zagadkowa Jedynka Świat04:50 bez granic 23:35 Kossakowski. programu Szósty05:50 zmysł Zakończenie 00:05 Obsesja zbierania

06:25 I LikeMatka It 07:25 Winx Club Król 08:25i ja 07:30 24h 08:10 Komisarz (6) – serial niemiecko– filmRex animowany USA 1999 austriacki 09:30 Kiedy zakocham polecamy Gs.się29 09:55 XIX (43) Festiwal – telenowela meksykańska Kultury Kresowej10:25 10:40 You 0 Can Dance 11:25 4music 12:30 Spartakus – dramat Mindfreak – iluzjonista Criss Angel USA 1960 polecamy Gs. 29 13:20 Dziewczyny z fortuną 15:00 14:00 Familiada – teleturniej Dekoratornia 16:00 Winx Club – wło14:35 Rodzinka.pl ski serial animowany 17:05komediowy Wzór (52) – polski serial – serial kryminalny USA 18:00 Ukryta 15:15 Robin Hood: Książę miłość (44) – telenowela meksykańska 4 złodziei (Robin Hood  19:00 Komisarz Rex (7)of–Thieves) serial nie– Prince miecko-austriacki 8 Obława – film20:00 przygodowy USA – thriller USA1991 2000,polecamy reż. Joe Chappelle, Gs.25 wyk. Skeet Ulrich, Russell Wong, Reż. Kevin Reynolds, Tom Berenger 22:05 CSI:Costner, Kryminalne wyk. Kevin zagadki Nowego Jorku (4) – serial USA Morgan Freeman, 23:00 WzórChristian (52) 23:55Slater. Łowca(165 krokomin) dyli 00:55 18:00 Galileo Panorama 18:55 L Lekkoatletyka polecamy Gs.3 MŚ w Moskwie. 20:25 Kowboj07:00 z Szanghaju 06:30 No problem! Sława Noon) i chwała (5)3 (Shanghai 08:05 Całkiem nowe – western USA/Hongkong przygody Toma i Jerry’ego 08:40 Ti2000 (s.31) mon i Pumba 09:10 Xena – wojowniReż. (7) Tom Dey,8 wyk.Baśnie Jackie cza księżniczka 10:00 Chan, Owen Wilson, Lucy tysiąca i jednej nocy – film przygodoLiu,12:00 Brandon Merrill.psów wy USA 2000 Zaklinacz (120 min) 13:00 Szaleńczy żer: Niedźwiedzie 22:25 Bitwa tenorów róże 14:00 Medicopter (34) 15:00naNowe im.(26) Jana16:00 Kiepury O Festiwal przygody Robina Hooda Krynicy. l dranie z Ale numer! w 16:30 Stare 00:25 FuksXena – – polska komedia Ameryki 16:55 wojownicza 1999 skarbów księżniczka3 sensacyjna (8) 17:55 Łowcy Reż. Maciej Dutkiewicz, (3) 19:00 Pingwiny z Madagaskaru wyk. Agnieszka Krukówna, 20:00 7 Lot 8714: ostatni start Maciej Stuhr, – dramat hiszpański 2010Janusz (s.23) Gajos, zAdam Ferency. 22:15 7 Ostatni rodu Wołkodaw min) 2007 01:10 – rosyjski fi(95 lm fantasy Zobacz to! 01:50 Goło i trzech wesoło puszcz 02:00 Partyzanci – film dokumentalny Zofii Kunert 02:35 Opowieści włoskich żon – włoski serial komediowy 04:15 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Scooby Doo i Brygada Detektywów 09:15 Scooby-Doo i meksykański potwór – film animowany USA 10:45 8 Karate Kid – film sensacyjny USA 1984 13:30 Anna i król (Anna and the 3 King) – melodramat USA 1999 polecamy Gs.29 Reż. Andy Tennant, wyk. Jodie Foster, Yun-Fat Chow, Ling Bai. (195 min) 16:45 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 17:45 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Siostry (In Her Shoes) 3 – komediodramat amer.-niem. 2005 polecamy Gs.29 Reż. Curtis Hanson, wyk. Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. (155 min) 22:35 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (6 i 7) – serial USA Elizabeth i Charles znaleźli na dachu wieżowca ludzkie szczątki w porzuconym aucie. Zjawili się tam zaalarmowani wiadomością, że znajdą ciało syna, który zaginął przed siedmioma dniami. 00:35 Gorąca linia (Hanging Up) 3 – komediodramat amerykańsko-niemiecki 2000 Reż. Diane Keaton, wyk. Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow. (120 min) 02:35 Zagadkowa noc – quiz 03:35 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

9

14 sierpnia 2013 05:10 Rozmowy w toku 06:10 Mango – telezakupy 07:50 Ostry dyżur (15) 08:50 Detektywi – polski serial fab.-dok. 09:20 Kuchenne rewolucje 10:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska – polski serial fab.-dok. 11:20 Ugotowani – reality show 12:20 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:20 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 14:20 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:05 Sąd rodzinny – polski serial fabularno-dokumentalny 16:05 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 20:50 Królestwo (The Kingdom) 3 – amer.-niem. film sensacyjny 2007 polecamy Gs.3 Reż. Peter Berg, wyk. Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner. (135 min) 23:05 Skrzyżowanie (Lost Junc2 tion) – thriller USA 2003 Reż. Peter Masterson, wyk. Neve Campbell, Jake Busey, Billy Burke. (125 min) 01:10 Uwaga! – magazyn 01:30 Arkana magii 02:50 Rozmowy w toku 03:45 Nic straconego – powtórki 05:05 Zakończenie programu

05:30 We dwoje (9) 07:25 Sąd rod serial fab.-dok. 08 Maria Wesołowsk fab.-dok. 09:20 K – polski serial fab Ostry dyżur (11) – USA 11:20 Mang 13:00 Sąd rodzin fab.-dok. 14:00 S Wesołowska – po 15:00 Agenci NC USA 16:00 Kocha serial fab.-dok. 17 (12) – serial obyc Detektyw Monk (1 19:00 Agenci NC 20:00 9 Chło sensacyjny USA 1 Scorsese, wyk. Ro Liotta, Joe Pesci ( imienni (1/17) – s USA 2009 00:05 – angielsko-franc komedia sensacyj Arkana magii

TT

07:00 Uwaga! po Usterka. the best o toku (1960) 08:50 09:50 Tropiciele p Rewolucja na talerz Anna Maria Wesoło mowy w toku (195 po Uwadze 13:55 Anglika 14:55 Stud Odlotowy ogród 16 wakacjach 17:00 U of 17:15 Blisko lud 18:05 Weterynarz Koszmarna wypraw 20:05 Blisko ludzi 21:45 Express 22: Szósty zmysł 22:3 23:40 Ostre cięcie gazynowe 01:05 N

15 sierpnia 2013 05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango – telezakupy 08:00 Kuchenne rewolucje 09:00 X Factor 10:45 Astro Boy – film animowany Hongkong/USA/Japonia 2009 polecamy Gs. 29 12:40 Szczeniackie wojsko 2 – komedia USA 1995 Reż. Nick Castle, wyk. Damon Wayans, Karyn Parsons, William Hickey. (115 min) 14:35 Dziedzic maski – komedia 1 amer.-niem. 2005 Reż. Lawrence Guterman, wyk. Jamie Kennedy, Alan Cumming. (120 min) 16:35 Interkosmos 4 – film s.f. USA 1987 polecamy Gs.29 Reż. Joe Dante, wyk. Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. (145 min) 19:00 Fakty 19:30 Rajdowe Samochodowe ME: Rajd Węgier 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Z ust do ust – komedia 3 amer.-austral. 2005 polecamy Gs.29 Reż. Rob Reiner, wyk. Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine. (125 min) 22:05 Przynęta – kanad.-austral.3 -amer. film sensacyjny 2000 Reż. Antoine Fuqua, wyk. Jamie Foxx, David Morse, Robert Pastorelli. (155 min) 00:40 Dexter (10) Z 01:45 Co za tydzień – magazyn 02:15 Rajdowe Samochodowe ME: Rajd Węgier 02:20 Uwaga! – magazyn 02:40 Arkana magii 04:00 Nic straconego – powtórki 04:55 Uwaga! – magazyn 05:10 Zakończenie programu

05:00 Pascal: po Mango – telezaku ciele – serial kom Mania czy Ania –  animowany 2007 jest generał? – ko 13:55 7 Kapitan wa po nieśmiertel -amerykański film 15:45 8 Mały sko-amerykański 1979 17:55 8 sach – niemiecko belgijsko-holende wy 2006 20:00 8 muzyczny USA 1 Kleiser, wyk. John Newton-John, Sto polecamy Gs Agaty (9) – polski 23:25 8 Kocha – komediodramat reż. Marcos Siega chel Wood 01:40 – program interak ga strona medalu

TT

07:00 Uwaga! po Usterka. the best o w toku (1961) 08:5 – serial dokumenta Kuchnia z wyrokiem raz dzień dobry 11 Maria Wesołowska toku (1954) 13:10 13:55 W trasie 14 talerzu 15:25 Odlo Zdesperowane Bry the best of 17:15 B Express 18:05 Św Tropiciele przekrętó 20:05 Blisko ludzi magazynowe 21:4 Męska inicjacja (7) Superwizjer 23:35 Miłosny biznes


10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Z PERSPEKTYWY BRUKSELI

06/08/2013

Świętowali kępińscy policjanci KĘPNO: PODZIĘKOWANIA, WYRÓZNIENIA I AWANSE Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego oraz licznych organizacji i instytucji wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Święta Policji w Kępnie. Dzień 24 lipca to data szczególna dla każdego policjanta.

Z prof. dr hab. Jerzym Babiakiem, Przewodniczącym Prezydium Rady Programowo-Akredytacyjnej Programu Konsultantów Funduszy Europejskich rozmawia Joanna Kaczorowska. Z dniem 1 lipca 2013 r. do struktur Unii Europejskiej przyłączyła Chorwacja. Jak dlugo trwały negocjacje? - Negocjacje w sprawie członkowstwa trwały 10 lat, tj. od 21 lutego 2003 r., kiedy Chorwacja złożyła oficjalny wniosek o członkostwo. Z uwagi na trudną przeszłość Bałkanów Zachodnich związaną z wojnami w latach 90. XX w., państwa regionu obok spełnienia kryteriów technicznych muszą utrzymywać dobre relacje oraz współpracować z powołanym do osądzenia zbrodni wojennych Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ). Warunkiem przystąpienia do UE było spełnienie 127 kryteriów w 35 rozdziałach negocjacyjnych. Negocjacje okazały się trudne przede wszystkim ze względu na bardziej restrykcyjne zasady niż te z poprzednich rozszerzeń. Obszarami najbardziej problematycznymi była polityka konkurencji, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, oraz sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo. Kwestią trudną okazał się także spór ze Słowenią w sprawie przebiegu granicy morskiej i lądowej. Za sprawą słoweńskiego weta doszło nawet do zawieszenia negocjacji na 10 miesięcy. Ostatecznie mimo, iż doszło do oficjalnego zakończenia negocjacji, Komisja Europejska ze względu na zastrzeżenia wielu państw członkowskich co do poziomu przygotowania Chorwacji, postanowiła w dalszym ciągu monitorować przebieg wprowadzanych przez nią reform. Chorwacja traktat akcesyjny podpisała 9 grudnia 2011 r., czyli podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Ostatni zaś pozytywnie oceniający postępy w reformach raport Komisji Europejskiej z marca 2013 r., otworzył drogę do ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez państwa członkowskie, w tym te najbardziej sceptyczne, czyli Belgię, Danię, Holandię, Niemcy i Słowenię. Co dla nas Polaków znaczy wejście Chorwacji w struktury Unii? - Chorwacja jest państwem zdecydowanie nastawionym na turystykę. Polakom kojarzy się ze słońcem, morzem i wakacjami. Sama akcesja nie jest równoznaczna ze swobodą podróżowania, jednak władze Zagrzebia deklarują, że do ochrony wspólnej granicy będą gotowe w ciągu 2-3 lat. Choć z przystąpieniem do strefy Schengen wiąże się konieczność spełnienia szeregu warunków, to jednak zapewnienia Chorwatów pozwalają wierzyć, iż nastąpi to możliwie szybko. Dla turystów zaź, w tym i Polaków, będzie to zdecydowane ułatwienie w podróżowaniu do jednego z ich ulubionych miejsc wypoczynku.

tyki kadrowej. - Od 2011 roku nasza jednostka funkcjonuje w wymiarze 103 etatów policyjnych i 17 cywilnych - mówi komendant powiatowy policji w Kępnie, Krzysztof Zimny. - Sukcesywnie poprawia się obsada kadrowa. Nieobsadzonych pozostaje już tylko

7 etatów. W porównaniu z latami wcześniejszymi to duża poprawa. Zawód policjanta coraz częściej wybierają kobiety. Tylko w kępińskiej komendzie pracuje już 17 funkcjonariuszek. Obchody święta policji

to doskonała okazja do awansów, nominacji i odznaczeń dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz osób, które współdziałają na rzecz bezpieczeństwa. W Kępnie takie nominacje otrzymało ponad 40 osób. Komendant Powiatowy, Krzysztof Zimny, który został awansowany do stopnia inspektora. (maw)

- Dla członków naszej formacji to najważniejszy dzień w roku - mówił komendant powiatowy policji w Kępnie, inspektor Krzysztof Zimny. - W tym roku przypada 94 rocznica utworzenia policji. Tegoroczne święto policji dla jednostki z Kępna było w pewien sposób wyjątkowe. W ostatnich latach nastąpiła bowiem wyraźna poprawa poli-

Rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Rafała Batkowskiego w korpusie aspirantów policji na stopień młodszego aspiranta policji awansem przedterminowym mianowana została sierż. sztab. Sława Bentkowska. Na stopień starszego aspiranta: Asp. Adam Hącel Asp. Stanisław Marzec Asp. Roman Mikołajczyk Asp. Wiesław Roczniak Asp. Roman Skrobek Asp. Roman Stężały Asp. Krzysztof Szydlik Asp. Tomasz Urbaniak Na stopień aspiranta policji: Mł. asp. Jarosław Gajda Mł. asp. Radosław Jędrasiak Mł. asp. Przemysław Jędrasiak Mł. asp. Gabriela Kurzawa Mł. asp. Mateusz Lewek Mł. asp. Karolina Paprocka Mł. asp. Rafał Paśkiewicz Mł. asp. Andrzej Sułkowski Mł. asp. Adrian Szlag Na stopień mł. asp. policji: Sierż sztab. Arkadiusz Bober Na stopień sierż. sztab. Policji: St. sierż. Marcin Chmielarz St. sierż. Piotr Świeściak St. sierż. Danuta Waloszczyk St. sierż. Sebastian Zięba Na stopień st. sierż. Policji: Sierż. Bożena Żukowska Na stopień sierż Policji: St. post. Karol Korpeta St. post. Aleksandra Nóżka Rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie insp. Krzysztofa Zimnego w korpusie szeregowych Policji na stopień starszego post policji mianowani zostali: Post. Sławomir Biziak Post. Kamil Cierpik Post. Piotr Ćwiertnia Post. Dominika Głowik Post. Tomasz Kapral Post. Mateusz Klaczyński Post. Arkadiusz Kościelny Post. Aleksandra Kuca Post. Anna Lubojańska Post. Monika Musiała Post. Szymon Musiała Post. Dominik Piórek Post. Łukasz Rabiega Post. Adam Skotnik Post. Arkadiusz Skrobek Post. Michał Szefner Post. Ewelina Włodarczyk Post. Tomasz Wyżnikiewicz Post. Kinga Zakręta

reklama

ZAPRASZAMY NA LETNIE WYPRZEDAE DO NASZYCH SKLEPÓW

WIERUSZÓW ul.Wieluska 21 ul.Dbrowskiego 42 (siedziba starej „WÓLCZANKI”)

centrum reklamy

kępno, al. marcinkowskiego 12k tel.: 62 58 315 50


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Przed nami ostatni etap budowy OLSZOWA: RUSZA OSTATNI ETAP BUDOWY ZZO W OLSZOWIE

Spółka Inwestor podpisała umowę w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.

W ciągu 13-stu miesięcy ma powstać główny obiekt Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Ostatni trzeci już etap budowy wykona Korporacja Budowlana Doraco z Gdańska za 51 mln złotych. Podpisanie umowy odbyło się w światłach fleszy w ratuszu miejskim. Po podpisaniu umowy prezes Spółki Inwestor Tomasz Spychalski odpowiedział na szereg pytań dotyczących budowy zakładu w Olszowie. - Firma Skanska zakończyła realizację pierwszego etapu, polegało to na wybudowaniu części kompostowej zakładu. Jest wybudowana płyta kompostowania wraz z wszystkimi instalacjami niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania tej płyty, łącznie ze zbiornikiem na odcieki, przepompowniami, siecią kanalizacji deszczowej. Zakupione zostały też w drugim etapie realizacji budowy zakładu maszyny, ładowarka teleskopowa oraz sito mobilne, które będzie służyć do przesiewania frakcji biologicznej na placu kompostowania - mówił

prezes. Przez kolejne 13 miesięcy powstanie cała reszta zakładu włącznie z linią technologiczną związaną z systemem sortowania odpadów, która będzie polegać na oddzielenie ze strumienia odpadów surow-

ców wtórnych. - Technologia będzie oparta na optoseparatorach, które automatycznie będzie wydzielać ze strumienia odpadów np. pet, makulaturę. Na końcu będzie to trafiać do kabiny doczyszczania, gdzie ludzie tylko do segregują, doczyszcza strumień odpadów. W kolejności posegregowane odpady będą oddawane decyklerom do przetwarzania - dodał Spychalski.

Prace ruszą już w najbliższym miesiącu, tak stwierdził przedstawiciel Korporacji Doraco dyrektor Bogusław Niklas. - Chcemy rozpocząć roboty ziemne we wrześniu i wylewać pierwsze fundamenty pod dwa główne obiekty, które są

na ścieżce krytycznej, które powinniśmy przed zimą skończyć, tj. hala sortowni i hala kompostowania. Czyli dwie posadzki i konstrukcje stalowe chcemy postawić w tym roku. Pozostałe roboty, które można wykonywać w środku będziemy robili zimą, tak, aby na wiosnę w maju przystąpić do rozruchów technologicznych. Zaproponowana prze firmę technologia ma pozwolić na

odzysk, co najmniej 50% surowców wtórnych z dostarczanych śmieci. Pozwoli to już za rok spełnić dyrektywy Unijne, które będą obowiązywać od 2020 roku dodał prezes. Pozwoli to również ograniczyć ilość składowanych odpadów w ziemi, co jest głównym powodem wprowadzania segregacji i opłat marszałkowskich. Budowa całego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie pochłonie 83 mln zł, 13 gmin zrzeszonych w Spółce Inwestor wyłoży ponad 16 milionów zł. - Gminy powiatu kępińskiego na dzień dzisiejszy mają ponad 30% udziałów w spółce - wyliczał wiceburmistrz Kępna Szymon Szczęsny. - Założenie jest takie żeby gminy powiatu kępińskiego, jeżeli wpłaty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem w spółce utrzymały niewielką, ale większość. Aczkolwiek jak to w spółkach kapitałowych jest, kto ile wkłada to się to bezpośrednio przekłada na udziały dodał Szczęsny. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszewie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób. (icz)

Stworzą dziecięcą encyklopedię TRZCINICA: SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Zawarta została umowa, pomiędzy Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej a Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Trzcinicy na realizację projektu pn. ,,eSzkoła Wielkopolska- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. reklama

Przedsięwziuęcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rezultatem programu będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głownie poprzez

wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne oraz utworzenie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Uczniowie na zajęciach będą poszukiwali i gromadzili informacje o wielkopolskich osiągnięciach naukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, historii oraz słynnych Wielko-

polanach z Gminy Trzcinica. Szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje. Dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów grup uczniowskich przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria poświęcone projektowej metodzie w zajęciach pozalekcyjnych. (red)

informacje

11

KĘPNO: Jubileusz Harmonii Zespół „Harmonia” działający przy Klubie Seniora „Pod Żurawiem” obchodził swoje 5-lecie istnienia. 5 lat to dużo i mało, ale wystarczająco, by poznać smak pracy i sukcesu. Nasza Har-

monia to rodzina stworzona przez ludzi, którzy przez śpiew odkryli piękno wieku senioralnego. Ze zwykłych małych chęci zrodziła się nasza siła, choć wszyscy wiemy, że życie nie jest usłane różami to poprzez te lata byliśmy dla siebie wsparciem, radością i szczęściem. Wykorzystany entuzjazm i zaangażowanie przyniósł konkretne rezultaty. Śpiewem rozsławiamy nasz klub i nasze miasto. Kochani przemija czas, zdarzenia, ludzie, ale przyjaciele nie odchodzą nigdy, pozostali w naszych sercach, pamięci (Maria Sznajder, Zygmunt

Walas, Zygfryd Szymała) pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia w naszym zespole. - Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność i podziękowanie wszystkim, którzy wspierali i

wspierają, promują, finansują nasz zespół. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku i myśmy ten krok w dobrym kierunku zrobili, ale idziemy dalej i na dalszą drogę, wędrówkę życzę wiele sił, mało potknięć, wszystkiego najlepszego - mówiła Irena Roszyk. - Chciałam przekazać życzenia wszystkiego, co najlepsze, dużo pomyślności, dalszej bardzo miłej i ciekawej, dającej wiele satysfakcji każdemu z Państwa działalności. Przekazuję podziękowanie i gratulacje z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia od całego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiem, że wy z całym sercem podchodzicie do tego śpiewu. I byłam niejednokrotnie na waszych takich roboczych spotkaniach, ćwiczeniach i widziałam, jak to wszystko wygląda, jak dużo serca wkładacie w śpiew, i w to, żeby jak najładniej pokazać, i uświetnić każdą uroczystość nie tylko w samym klubie powiedziała Maria Żurecka. Wręczono listy okolicznościowe od pani Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej. - Jako Senator RP jestem pełna podziwu i uznania dla ludzi złotego wieku członków zespołu Harmonia działającego przy Klubie Seniora pod Żurawiem w Kępnie. Dziękuję Państwu za aktywną działalność, a przede wszystkim pasje śpiewania piosenek regionalnych, znanych i lubianych, które uświetniają swym śpiewem wiele spotkań i imprez, co otworzyło drogę do założenia zespołu pod nazwą Harmonia - napisała senator. - Z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia zespołu Harmonia w Kępnie proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz wyrazów szczerej wdzięczności za Państwa zaangażowanie, upowszechnianie kultury i tradycji. Niech umacnianie tradycji w kulturze będzie nadal waszą pasją, niech to dzieło przyczyni się do tego, by tradycja była dostrzegana, a przede wszystkim doceniana - życzenia jubilatom złożyła radna Irena Żłobińska. Na spotkaniu okazało się, że 40-lecie pracy obchodziła kierownik klubu Jadwiga Wróblewska. Były gratulacje, kwiaty i życzenia. Potem wspólny obiad i zabawa do późnych godzin wieczornych. (daria)


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Odwiedziliśmy zwycięską OSP DOMANIN: STRAŻACY ZADOWOLENI Z NAGRODY, ALE POTRZEBY MAJĄ JESZCZE WIĘKSZE

Jedna z najmniejszych w powiecie kępińskim jedostek OSP, jednostka z Domanina zwyciężyła w organizowanym przez redakcję Radia Sud i Kuriera Lokalnego plebiscycie na ”Najpopularniejszą Jednostkę OSP Powiatu Kępińskiego”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaninie powstała w 1946 roku. Obecnie jej stan osobowy to 35 osób, w tym trzy kobiety. Służba w straży pożarnej przechodzi z pokolenia na pokolenie. Praktycznie każda z rodzin zamieszkujących miejscowość ma w swoich szeregach strażaka. - Potrzeby jednostki są ogromne - przyznaje prezes OSP Domanin, Adam Rybczyński. Staramy się jakoś sobie radzić. Głównie dzięki zaangażowaniu naszych druhów i sponsorów. Jednym z takich przykładów jest pozyskanie samochodu strażackiego marki Żuk. - Auto pozyskaliśmy za symboliczną złotówkę z zaprzyjaźnionej jednostki w województwie opolskim - dodaje prezes. - Sa-

mochód przyjechał do nas z gminy Dębska Kuźnia. Dzięki samorządowi gminnemu mamy środki na jego utrzymanie. Zwycięstwo w plebiscycie na”Najpopularniejszą Jednostkę OSP Powiatu Kępińskiego” jest ogromnym sukcesem strazaków z Domanina. W nagro-

dę otrzymali oni kwotę 1000 złotych na najpotrzebniejszy sprzęt strażacki. - Nagroda bardzo nas cieszy - mówi Adam Rybczyński. - To jednak i tak kropla jesli chodzi o potrzeby jednostki. Środki przeznaczymy na zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo

MYJOMICE: I RODZINNY PIKNIK MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

W niedzielę, 4 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym państwa Chudych „Świtezianka” w Myjomicach, odbył się I Piknik Rodzinny zorganizowany przez

sołtys wsi Paulinę Solską oraz Radę Sołecką. Oprócz mieszkańców Myjomic i Ostrówca, imprezę zaszczy-

naszym strażakom. W plebiscycie organizowanym przez redakcję Radia Sud i Kuriera Lokalnego rywalizowało aż 57 jednostek OSP z Powiatu Kępińskiego. Najwięcej głosów otrzymali strażacy z Domanina. (maw)

cili swoją obecnoscią radna Krystyna Możdżanowska, przewodniczący Rady Gminy Kępna Krzysztof Dąbrowski oraz proboszcz miejscowej pa-

rafii ks. Bolesław Głuszko. Na licznie przybyłych gości czekała darmowa grochówka, kiełbaska z grilla, kawa i napoje, słodkości oraz wiele atrakcji, m.in. występy wokalne i taneczne dzieci i młodzieży, pokazy strażackie, dmuchany zamek, wysięgnik strażacki i malowanie twarzy oraz wiele konkursów z nagrodami. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem „ Świtezianka”. Mieszkańcy jednogłośnie orzekli, iż mają nadzieję, że ów Piknik stanie się już coroczną tradycją. Jak podkreślali, jest to wspaniała okazja na integrację wsi, a dla dzieci doskonała forma umilenia czasu wakacji spędzanych tylko w domu. (ab)

W wakacje dzieci się nie nudzą ŁĘKA OPATOWSKA: ZAJĘCIA DLA DZIECI W BIBLIOTECE GMINNEJ

Tym razem Ola Osada, Szymon Osada, Emilia Kucharska, Basia Musiałek, Małgosia Handzelewicz, Wiktoria Jankowska, Kinga Bęben, Kamila Pośpiech i Kornelia Szubert, Klaudia Gąszczak lepili z plasteliny swoich czworonożnych przyjaciół. Opowiadali o swoich zwierzętach domowych

NASZE BOBASY Szymon Ikarczewski, syn państwa Barbary i Pawła Ikarczewskich z Lipki urodził się dnia 30.07.2013 r. o godz. 5.25. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3700 g i miał 56 cm Dawid Dziembowski, syn państwa Anny i Zdzisława Dziembowskich z Klonowa urodził się dnia 29.07.2013 r. o godz. 6.11. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3100 g i miał 52 cm

Mieszkańcy bawili się na pikniku

W lipcu w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej odbyły się zajęcia dla najmłodszych czytelników.

06/08/2013

i tych które widzieli w zoo. Dzieci stworzyły piękne mini zoo, które można podziwiać w tejże bibliotece. - W okresie letnim biblioteka szczególnie zaprasza do wypożyczania ciekawej lektury, która z pewnością przyda się na wakacje - mówi Katarzyna Sobania-Okoń. Szczególnie ważne są takie zajęcia dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają na wakacje lub mają dużo wolnego czasu przed wyjazdem lub tuż po zakończeniu wczasów. (red)

Piotr Szymański, syn panstwa Izabeli i Andrzeja Szymańskich z Sadogóry urodził się dnia 27.07.2013 r. o godz.11.45. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4300 g i miał 57 cm Nikodem Rabiega, syn państwa Gabrieli Rabiega i Kamila Urbańskiego z Mikorzyna urodził się dnia 27.07.2013 r. o godz.15.10. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3720 g i miał 56 cm Wojtuś Małolepszy, syn państwa Joanny i Damiana Małolepszych z Olszowy urodził się dnia 29.07.2013 r. o godz. 9.02. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2630 g i miał 50 cm Kubuś Powroźnik, syn państwa Anny i Łukasza Powroźników z Granic urodził się dnia 29.07.2013 r. o godz. 10.02. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4900 g i miał 60 cm Córka państwa Marii Kosik Idzikowskiej i Krzysztofa Idzikowskiego urodzila się dnia 27.07.2013 r. o godz.9.48. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3100 g i miała 51 cm Hanna Kizys, córka państwa Bożeny i Marka Kizysów z Wieruszowa urodziła się dnia 28.07.2013 r. o godz. 20.00. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3830 g i miała 57 cm

Bliźniaki: Hanna Szyc córka państwa Justyny i Macieja Szyc z Wodzicznej urodziła się dnia 30.07.2013 r. o godz. 8.51, a syn Oskar urodził się dnia 30.07.2013 r. o godz.8.53. W dniu urodzenia córka Hanna ważyła 2400g i miała 50 cm, syn Oskar w dniu urodzenia ważył 1960 g i miał 47 cm

(daria)


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Firma z branży meblowej zatrudni osoby chętne do pracy, dyspozycyjne, uczciwe. Możliwość wysokich zarobków, stawka godzinowa do 17zł za godzinę. Możliwość przyuczenia. Kontakt: 62 78 192 85 ZPU Tom-Pol Opatów zatrudni na dobrych warunkach płacy i pracy portiera. Kontakt: 62 78 13 330. Fabryka mebli zatrudni kierowcę z kategorią prawa jazdy c na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy. Kontakt: 603591-751. Firma „Prospero” zatrudni tapicerów, pracowników do

piankowania, ubierania na biało i pakowania mebli oraz osoby do obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Informacje pod numerem telefonu (62)78 26 211 oraz 663 800 530. Firma Awers z Łęki Mroczeńskiej zatrudni tapicera z doświadczeniem. Telefon: 62 78 17 361 Firma zatrudni mechaników i tapicerów. Kontakt: 519 060 252. Fabryka Mebli Benix poszukuje operatora widlaka z uprawnieniami, portiera-palacza z doświadczeniem oraz kierownika serwisu reklamacyjnego ze znajomością języka niemieckiego. Oferujemy dogodne warunki pracy i płacy. Kontakt

Sprzedaż mebli twardych i tapicerowanych www.ewomax.pl

Powiat kępiński, wieruszowski i ostrzeszowski - TRANSPORT GRATIS

tel.: 794 622 921

FIRMA Z KĘPNA ZATRUDNI DORADCĘ FINANSOWEGO W PLACÓWCE BANKOWEJ. tel.: 500-148-515

Sprzedam tarcicę wysezonowaną, dąb, buk, jesion, topola, grubość 50 i 32, tel.: 692 427 002 PRACA DODATKOWA DLA RENCISTÓW, EMERYTÓW I NIE TYLKO NA TERENIE KĘPNA. KONTAKT: 784-051-394 Gabinet Psychiatryczny spec. psychiatra Cezary Maciejak Gabinet czynny w środy od godziny 13.00, Kępno, ul. Graniczna 21 Rejestracja: 62 730 10 78

pod numerem telefonu: 62 78 29 116 lub osobiście w siedzibie firmy: Fabryka Mebli Benix Mroczeń 29a. Młoda dziewczyna poszukuje pilnie pracy na terenie Kępna i okolic, wykształcenie średnie, znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy kat. B, własny samochód; tel.: 725801194 (26.07) Młody mężczyzna, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. C+E z rocznym stażem szuka pracy jako kierowca; tel.: 781150715 (26.07) Rencista lat 48 podejmie pracę jako kierowca kat. B; tel.: 667897241 (05.08) Mechanik 22 lata szuka pracy w zawodzie lub kierowca kat. B, okolice Wieruszowa; tel.: 783833001 (05.08) Zaopiekuję się starszą panią, mam doświadczenie; tel.: 627820987 (05.08) Pilnie poszukuję jakiejkolwiek pracy na okres wakacyjny, dziewczyna lat 19; tel.: 723262927 (05.08) Mężczyzna 30lat, z dużym doświadczeniem w branży mebli tapicerowanych podejmie się pracy na stanowisku kierowniczym, kontrolera jakości lub podobnym; tel.: 782848430 (05.08) Kobieta podejmie się sprzątania domu, mieszkania, biur, opieki nad dzieckiem; tel.: 783487331 (05.08)

MOTORYZACJA Sprzedam Mercedesa C kombi, 2000r. elegant; tel.: 660681286 (26.07) Sprzedam Seata Ibizę: 2008r., 1.4 tdi, 80 KM, 5-drzwiowy, srebrny, klimatronic, el. szyby, ABS, pod. pow., cena 18700; tel.: 692656765 (26.07) Sprzedam Audi A4, 2008 S-Line, czarna, pakiet chrom alu17’ 140KM, przebieg 139tys. km; tel.: 660542985 (05.08) Sprzedam VW Golf 5 rok 2004 poj. 2.0 diesel, hatchback pięciodrzwiowy, czarny, tapicerka skórzana, dotykowe radio, elek. szyby, fotele podgrzewane, klimatronik dwustrefowy, zmieniarka płyt itp., pełne wyposażenie, zadbany, w ciągłym użytku; tel.: 725009860 (05.08) Sprzedam Opla Corsę rok 2000, silnik 1.2, 16V+gaz, alufelgi, 2 lata w kraju, srebrny metalik, 4poduszki pow.+kom. opon zimowych, zadbany, 3-drzwiowy; tel.604934338 (05.08) Sprzedam Peugeot w całości lub na części, 2.8 HDI, max długi i wysoki, ładowność 1800kg; tel.: 886424424 (05.08) Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1.4, 1998r., 5-drzwiowy, czarny, przebieg 180000km, tel.: 668479429 (05.08) Sprzedam części blacharskie do Fiata CC 7OO, rozrusznik i lampy tylne do Opla Astry 1, Kępno; tel.: 724540190 (05.08)

Sprzedam Mercedesa C kombi 2000 r., elegant; tel.: 660681286 (05.08) Kupię Rometa 2 lub 3-biegowego, w całości w częściach, do remontu; tel.: 663798979 (05.08) Sprzedam Skutera Kymco BET&WIN, 50cm, rok prod. 2006, cena 2000zł.; tekl.: 667190559 (05.08)

ROLNICZE Kurki leghorna, żółtonóżki oraz para kazarki rdzawej; tel.: 501057385 (26.07)

Sprzedam dwuigłówkę Pfaff, skok do 9 mm, rozstaw 14mm, nici do 10; tel.: 697210614 (26.07) Zaginął pies, mieszaniec labrador, z białym krawatem, złamane lewe ucho, srebrna kolczatka, znalazcę prosimy o kontakt: 793 024 446 Sprzedam przyczepkę do roweru dla dzieci, dwuosobowa, cena 250zł. oraz wózek bliźniaczy, cena 200zł.; tel.: 606789592 (05.08)

w Olszowie, 37 arów, cena do uzgodnienia; tel.: 726093497 (26.07) Do wynajęcia mieszkanie na wsi; tel.: 725988991 (26.07) Dom w cenie mieszkania: 73m2 z 2013r., centrum Wieruszowa, tel.: 531795405 (26.07) Sprzedam działki budowlane w Myjomicach, dobra lokalizacja; tel.: 509755264 (26.07) Kupię grunt rolny pod uprawę, około 2ha; tel.: 663615256 (26.07)

Sprzedam słomę żytnią; tel.: 691017257 (05.08)

Zaginął pies, mieszaniec-labrador z białym krawatem, złamane lewe ucho, srebrna kolczatka, uczciwego znalazcę proszę o kontakt; tel.: 793024446 (05.08)

Sprzedam obornik od koni i świń, około 8 rozrzutników; tel.: 502373130 (05.08)

Sprzedam podręczniki do klasy 1 Gimnazjum Bralin, stan dobry; tel.: 661063526 (05.08)

Mieszkanie do wynajęcia, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 37 m2, Kępno, ul. Spółdzielcza; tel.: 604969326 (05.08)

Sprzedam jałówki mięsne 6-miesięczne, cena do uzgodnienia; tel.: 667026015 (05.08)

Sprzedam lokówkę do włosów, stan b. dobry, na gwarancji, cena 60zł.; tel.: 693331142 (05.08)

Sprzedam mieszkanie 48m2 w bloku na ul. Wiosny Ludów w Kępnie; tel.: 502385469 (05.08)

Sprzedam króliki z chowu ekologicznego na mięso lub dalszy chów; tel.: 721771052 (05.08)

Przyjmę czarną ziemię; tel.: 663590940 (05.08)

Do wynajęcia nowe mieszkanie 3-pokojowe, Os. Kopa, 94m2, parking, ogrzewanie gazowe, czynsz 1000zł., kaucja 2000zł.; tel.: 505312705 (05.08)

Krasnale króliki sprzedam, max waga dorosłego 1,7 kg, mało wymagające, idealne do opieki i zabawy dla dzieci; tel.: 505386670 (05.08) Sprzedam dwie jałówki mięsne, wiek 6 miesięcy, cena do uzgodnienia; tel.: 667026015 lub 691300998 (05.08) Sprzedam jałówki wysokocielne; tel.: 667440187 (05.08) Sprzedam krajzegę z motorkiem, silnik wysokoobrotowy 7KW, tel. 62 79 11 360 Sprzedam koparkę Białoruś, rolnicza, z osprzętem, cena 13 tys. zł; tel.: 607 797 129 (15.07) Sprzedam przegrabiarkę do siana, szerokość 4,60m, cena 3200 zł, tel.: 607 797 129 (15.07)

Sprzedam nowy stolik RTV z szybą; tel.: 726067530 (05.08) Sprzedam podręczniki do kl. 1 Gimnazjum nr 2 w Kępnie; tel.: 726067530 (05.08) Likwidacja sklepu odzieżowego, sprzedam wyposażenie sklepu plus odzieżą damską i męską, cena do uzgodnienia; tel.: 665297155 (05.08) Kupię maszynę do cięcia pianki; tel.: 513010257 (05.08) Sprzedam książki do 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej; tel.: 660977375 (05.08) Przyjmę nieodpłatnie używane meble kuchenne, akcesoria, lodówkę, biurko, narożnik pokojowy, tv itp., Kępno i okolice; tel.: 730129847 (05.08)

tel.:

Oddam za darmo piasek z terenu budowy z okolic Kępna, ilość ok. 400 ton lub mniej; tel.: 606621275 (05.08)

Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA, kostkująca, z drabinką, cena 10 tys. zł; tel.: 607 797 129

Sprzedam wózek Roan Marita, gondola, spacerówka, parasolka, ochraniacze na nóżki i folia ochronna, cena 700zł.; tel.: 785362724 (05.08)

Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna, stan dobry, tel.: 668 386 158

Na zbyciu gruz z ziemia w ilości 1 dużej przyczepy; tel.: 724540190 (05.08)

Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką lub przelewem, tel.: 606 427 238

Sprzedam gitarę akustyczną Squier SA 105, stan bardzo dobry, cena 260zł.; tel.: 727665209 (05.08)

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszarkę do ciasta 40l; tel.: 602753911 (26.07)

Do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem socjalnym o wysokim standardzie znajdujący się w nowo wybudowanym budynku w Kępnie przy ul. Broniewskiego, o powierzchni 80 m².Lokal posiada duży parking. Telefon 501-078-117

Sprzedam mleko kozie; 607 797 129

Sprzedam kozy dojne, 250zł. za sztukę (cena do uzgodnienia), rower górski, cena 150zł., rower dla dziecka do lat 9, cena 100zł., biurko, cena 150zł.; tel.: 725133178 (26.07) Sprzedam piękną suknię ślubną, biała, rozm. 36-38 z dodatkami, kupiona w salonie we Wroclawiu; tel.: 691957149 (26.07)

Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Sprzedam działkę budowlaną

Sprzedam 3 działki budowlane 11 i 12-arowe w Łęce Mroczeńskiej; tel. 693591381 (05.08)

Do wynajęcia nowe mieszkanie 3-pokojowe, Os. Kopa, 94m2, parking, ogrzewanie gazowe, czynsz 1000zł., kaucja 2000zł.; tel.: 505312705 (05.08) Sprzedam grunt rolny 3ha w całości, cena do uzgodnienia, Domanin; tel.: 795470624 (05.08) Sprzedam działki budowlane w Myjomicach, w dobrej lokalizacji i w korzystnej cenie; tel.: 601386903 (05.08) Sprzedam mieszkanie, Kępno, Osiedle 700-lecia, parter, 4 pokoje, 58 m2, blisko przychodnia, szpital, kościół i market; tel.: 602251572 (05.08) Sprzedam uzbrojone działki budowlane; tel.: 888580578 (05.08) Sprzedam działkę budowlana 13a, Perzów; tel.: 8864244241 (05.08) Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodarczym i garażem, na działce 16a w Bralinie; tel.: 608455316 (05.08) Sprzedam mieszkanie w Wielkim Buczku, 75m2 na parterze, 3 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, 5 arów ogródka; tel.: 661035544 (05.08) Sprzedam działkę budowlaną 10-arową w Olszowie; tel.: 660681286 (05.08) Sprzedam działkę budowlaną 9 arów Myjomicach; tel.: 515529499 (05.08) Sprzedam grunt rolny, w studium pod zabudowę mieszkaniową, 1,7ha w Bralinie za torem kolejowym, 20zł./m2; tel.: 503956559 (05.08) Sprzedam lub wynajmę mieszkanie o pow. 60m2 w Kępnie na Os. Kopa; tel.: 600233620 (05.08)


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

06/08/2013

Sekcja taekwon-do na obozie BUKOWINA TATRZAŃSKA: TRENINGI POD OKIEM ANDRZEJA ZMYŚLONEGO

W dniach 17 - 26 lipca 2013 roku dzieci i młodzież z kępińskiej sekcji Taekwon-do, prowadzonej przez trenera Andrzeja Zmyślonego, przebywały w Bukowinie Tatrzańskiej na obozie sportowo – wypoczynkowym.

Tegoroczny obóz okazał się być rekordowym pod względem liczby uczestników. Uczniowie tej koreańskiej sztuki walki, każdego dnia odbywali po dwa treningi, poranny z zakresu układów formalnych, popołudniowy z zakresu technik nożnych z obrotu oraz z obrotu i wyskoku, starsze grupy doskonaliły swoje umiejętności walki. Ponadto organizatorzy zapewnili im mnóstwo atrakcji, m.in. wyjścia do

Termy Bukovina, wycieczkę do Zakopanego, oraz atrakcje na terenie ośrodka, kąpiele w basenie, rozgrywki piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, przegląd kabaretów, konkursy wokalne, taneczne i plastyczne. Dzieci, przeprowadziły też zwiad terenowy, poznały miejscowość w której przebywały, tradycję i zwyczaje mieszkańców. Różnorodność zajęć sprawiła, że wszystkim uczestnikom dopisywał humor, zarówno najmłodszy uczestnik mający 6 lat, jak i najstarszy – 59-latek świetnie wykorzystali spędzony w Bukowinie czas. Przez wszystkie dni obozu nad kondycją i zdrowiem uczestników czuwał lekarz Rafał Kozłowski. Obóz zakończył się egzaminem na

wyższy stopień uczniowski oraz turniejem Taekwon-do, w

kich obozowiczów. Od września sekcja zaprasza na tre-

którym grupa trenera Zmyślonego zdobyła 26 medali. Czas spędzony w Bukowinie Tatrzańskiej na pewno na długo pozostanie w pamięci wszyst-

ningi Taekwon-do w czterech grupach wiekowych – więcej informacji pod numerem telefonu 796 611 700. (red)

Marsz terenowy drużyn OSP BIADASZKI: DZIEWIĘĆ DRUŻYN BRAŁO UDZIAŁ W MARSZU

Druhowie OSP w Biadaszkach przy wsparciu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej zorganizowali marsz terenowy dla dzieci i młodzieży z drużyn harcerskich i pożarniczych z naszej gminy. Start i meta marszu miała miejsce w malowniczo położonym Dworze Myśliwskim w Ustroniu. Trasa rajdu o długości około 8 kilometrów przebiegała duktami leśnymi kompleksu leśnego położonego w okolicy miejscowości Biadaszki. Na trasie rajdu znajdowały się bazy tematyczne, do których za pomocą mapy z naniesionymi wskazówkami uczestnicy musieli bezbłędnie dotrzeć. W tegorocznym marszu brało udział w sumie dziewięć drużyn: dwie z OSP w Biadaszkach, dwie z OSP w Laskach, po jednej z OSP w Słupi pod Kępnem, OSP w Opatowie, OSP w Trzebieniu, OSP w Krzyżownikach oraz Druży-

na Harcerska z Gimnazjum w Opatowie Każdej grupie towarzyszył druh „komisarz”, który nadzorował przestrzeganie regulaminu rajdu oraz odpowiedzialny był za bezpieczeństwo przynależnej mu grupy mło-

ma metę uczestniczyli w części sprawnościowej. Część sprawnościowa luźno i z humorem związana była z pożarnictwem. Po zakończeniu rywalizacji komisja sędziowska składająca się z Prezesa Od-

Kępnem zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego połączony z wydobycia poszkodowanego z rozbitego samochodu. Po wręczeniu nagród i dyplomów za uczestnictwo w marszu terenowym wszystkim

dzieży. Na trasie usytuowano sześć baz tematycznych: Musztra, Wiedza o Powiecie, Węzły i pętelki, Pierwsza pomoc, środowisko naturalne, Wiedza pożarnicza. Uczestnicy marszu musieli wykazać się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem sprawnościowym, gdyż po dotarciu

działu Powiatowego ZOSP RP druha Eugeniusza Grzesiaka, Prezesa miejscowej jednostki OSP druha Krzysztofa Bryji oraz druhów Wiesława Brzezińskiego i Dariusza Tomalika podliczyła punkty i ogłosiła na wspólnej zbiórce zwycięską drużynę. W międzyczasie strażacy z OSP w Słupi pod

drużynom wszyscy uczestnicy usiedli przy rozpalonym ognisku. Podziękowania również należą się dla wszystkich członków jednostki OSP w Biadaszkach oraz rodzicom za pomoc w organizacji imprezy i profesjonalne zabezpieczenie logistyczne trasy rajdu. (wb)

Lato w Siodle w Baranowie BARANÓW: ODBYŁA SIĘ LETNIA EDYCJA ZAWODÓW HIPPICZNYCH

Za nami kolejna edycja „Baranowskiego Lata w Siodle”. Jak w każdym roku zawody rozgrywały się na terenie

- Myślę że ta nieco deszczowa pogoda będzie nam dzisiaj sprzyjać. To że wcześniej popadało bez wątpienia pozytywnie wpłynie na zawody. Nie będzie

osiedla Murator. W organizację imprezy obok lokalnego samorządu włączyła się sportowa stajnia „Respekt” z Łęki Mroczeńskiej. Miłośnicy koni rywalizowali o puchar starosty kępińskiego oraz wójt Baranowa.

kurzu a zwierzęta będą się lepiej czuły - mówiła nam wójt Bogumiła-Lewandowska Siwek. Impreza hippiczna na stałe wpisała

się już w kalendarz rodzinnych spotkań w gminie Baranów. To takie zawody, powiedziałabym Wielkopolskie. Organizacja spotkania to na pewno dla nas dobra forma promocji - dodała. W programie spotkania ujęto zawody w powożeniu zaprzęgami, zawody w skokach przez przeszkody oraz konkursy dla najmłodszych. - Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się na organizację tej imprezy, ponieważ chcieliśmy aby ludzie zobaczyli konie.

Wiemy że w naszym rejonie jest wielu miłośników tych zwierząt. Innym bardzo zależało by te zawody się tutaj odbywały. Koni jest sporo, mamy kilka ras – szlachetną półkrew, niemiecką, wielkopolską, małopolską, śląska, są z nami też kucyki - wyjaśniała na miejscu Marta Wylęga ze stajni „Respekt. Spotkanie hippiczne, mimo ufundowanych nagród, nie skupia się tylko i wyłącznie na zaciętej rywalizacji. - Najzwyczajniej chcemy się spotkać, bo to jest jedna z niewielu okazji kiedy miłośnicy koni mogą usiąść i pogadać. Tematów do rozmów mamy wiele - dodała Wylęga. W niedzielę już od godzin porannych w Baranowie można było liczyć na przejażdżki w siodle. Nie zabrakło wielu atrakcji towarzyszących. Kolejna edycja „Baranowskiego Lata w Siodle” już za rok. (pah)


06/08/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

sport

15

Turniej im. Józefa Goli za nami

Terminarz klasa A grupa II

KĘPNO: SOKÓŁ BRALIN ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU PIŁKARSKIEGO

Kolejka: 1 w dniach 2013-08-18 ZEFKA Kobyla Góra - GKS Rychtal-Skoroszów VICTORIA Laski - LKS Czarnylas ZAWISZA Łęka Op. - LZS Czajków STRAŻAK Słupia - LKS Jankowy SOKÓŁ Świba - LZS Olszowa PELIKAN Grabów - LZS Doruchów LZS Siedlików - MASOVIA Kraszewice

16:00 16:00 11:00 16:00 16:00 16:00 12:00

Kolejka: 2 w dniach 2013-08-25 Rychtal-Skoroszów - MASOVIA Kraszewice LZS Doruchów - LZS Siedlików LZS Olszowa - PELIKAN Grabów LKS Jankowy - SOKÓŁ Świba LZS Czajków - STRAŻAK Słupia LKS Czarnylas - ZAWISZA Łęka Opatowska ZEFKA Kobyla Góra - VICTORIA Laski

16:00 11:00 16:00 16:00 16:00 15:00 16:00

Kolejka: 3 w dniach 2013-09-01 VICTORIA Laski - GKS Rychtal-Skoroszów ZAWISZA Łęka Op. - ZEFKA Kobyla Góra STRAŻAK Słupia - LKS Czarnylas SOKÓŁ Świba - LZS Czajków PELIKAN Grabów - LKS Jankowy LZS Siedlików - LZS Olszowa Kraszewice - LZS Doruchów

16:00 11:00 16:00 16:00 16:00 12:00 16:00

Kolejka: 4 w dniach 2013-09-08 Rychtal-Skoroszów - LZS Doruchów LZS Olszowa - MASOVIA Kraszewice LKS Jankowy - LZS Siedlików LZS Czajków - PELIKAN Grabów LKS Czarnylas - SOKÓŁ Świba ZEFKA Kobyla Góra - STRAŻAK Słupia VICTORIA Laski - ZAWISZA Łęka Opatowska

16:00 16:00 16:00 16:00 15:00 16:00 16:00

Kolejka: 5 w dniach 2013-09-15 ZAWISZA Łęka Op. - GKS Rychtal-Skoroszów STRAŻAK Słupia - VICTORIA Laski SOKÓŁ Świba - ZEFKA Kobyla Góra PELIKAN Grabów - LKS Czarnylas LZS Siedlików - LZS Czajków Kraszewice - LKS Jankowy LZS Doruchów - LZS Olszowa

11:00 16:00 16:00 16:00 12:00 16:00 16:00

Kolejka: 6 w dniach 2013-09-22 Rychtal-Skoroszów - LZS Olszowa LKS Jankowy - LZS Doruchów LZS Czajków - MASOVIA Kraszewice LKS Czarnylas - LZS Siedlików ZEFKA Kobyla Góra - PELIKAN Grabów VICTORIA Laski - SOKÓŁ Świba ZAWISZA Łęka Op. - STRAŻAK Słupia

16:00 16:00 16:00 15:00 16:00 16:00 11:00

Kolejka: 7 w dniach 2013-09-29 STRAŻAK Słupia - GKS Rychtal-Skoroszów SOKÓŁ Świba - ZAWISZA Łęka Opatowska PELIKAN Grabów - VICTORIA Laski LZS Siedlików - ZEFKA Kobyla Góra Kraszewice - LKS Czarnylas LZS Doruchów - LZS Czajków LZS Olszowa - LKS Jankowy

16:00 16:00 16:00 12:00 16:00 16:00 16:00

Kolejka: 8 w dniach 2013-10-06 Rychtal-Skoroszów - LKS Jankowy LZS Czajków - LZS Olszowa LKS Czarnylas - LZS Doruchów ZEFKA Kobyla Góra - MASOVIA Kraszewice VICTORIA Laski - LZS Siedlików ZAWISZA Łęka Op. - PELIKAN Grabów STRAŻAK Słupia - SOKÓŁ Świba

15:30 15:30 15:00 15:30 15:30 11:00 15:30

Kolejka: 9 w dniach 2013-10-13 SOKÓŁ Świba - GKS Rychtal-Skoroszów PELIKAN Grabów - STRAŻAK Słupia LZS Siedlików - ZAWISZA Łęka Opatowska Kraszewice - VICTORIA Laski LZS Doruchów - ZEFKA Kobyla Góra LZS Olszowa - LKS Czarnylas LKS Jankowy - LZS Czajków

15:30 15:30 12:00 15:30 15:30 15:30 15:30

Kolejka: 10 w dniach 2013-10-20 Rychtal-Skoroszów - LZS Czajków LKS Czarnylas - LKS Jankowy ZEFKA Kobyla Góra - LZS Olszowa VICTORIA Laski - LZS Doruchów ZAWISZA Łęka Op. - MASOVIA Kraszewice STRAŻAK Słupia - LZS Siedlików SOKÓŁ Świba - PELIKAN Grabów

15:00 15:00 15:00 15:00 11:00 15:00 15:00

Kolejka: 11 w dniach 2013-10-27 PELIKAN Grabów - GKS Rychtal-Skoroszów LZS Siedlików - SOKÓŁ Świba Kraszewice - STRAŻAK Słupia LZS Doruchów - ZAWISZA Łęka Opatowska LZS Olszowa - VICTORIA Laski LKS Jankowy - ZEFKA Kobyla Góra LZS Czajków - LKS Czarnylas

15:00 12:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

Kolejka: 12 w dniach 2013-11-03 Rychtal-Skoroszów - LKS Czarnylas ZEFKA Kobyla Góra - LZS Czajków VICTORIA Laski - LKS Jankowy ZAWISZA Łęka Op. - LZS Olszowa STRAŻAK Słupia - LZS Doruchów SOKÓŁ Świba - MASOVIA Kraszewice PELIKAN Grabów - LZS Siedlików

14:00 14:00 14:00 11:00 14:00 14:00 14:00

Kolejka: 13 w dniach 2013-11-10 LZS Siedlików - GKS Rychtal-Skoroszów Kraszewice - PELIKAN Grabów LZS Doruchów - SOKÓŁ Świba LZS Olszowa - STRAŻAK Słupia LKS Jankowy - ZAWISZA Łęka Opatowska LZS Czajków - VICTORIA Laski LKS Czarnylas - ZEFKA Kobyla Góra

12:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

28 lipca na Stadionie Miejskim w Kępnie odbył się XXII Turniej Piłkarski Seniorów im. Józefa Goli, znanego i cenionego działacza sportowego.

- Drugi raz jesteśmy tu w Kępnie z tym turniejem. Ma charakter turnieju powiatowego, chcemy organizować go w różnych powiatach

wyrównał Adam Kowalczyk i wynik remisowy utrzymał się do końca meczu. Spotkanie zakończyło się emocjonującymi rzutami karnymi, w których Sokół Bralin zwyciężył 4:2. - Przede wszystkim przyszedłem po to, by ten zespół jakoś zbudować, żeby był na tyle silny, mocny, by w tej lidze okręgowej dał sobie radę.

Stadionu Miejskiego wbiegli piłkarze Młodzików Polonii Kępno i LZS Olszowa. Mecze finałowe rozpoczęły się o godz. 17. Spotkanie o III miejsce pomiędzy Polonią Kępno a LZS Trzcinica zakończyło się wynikiem 2:1 dla gości. Bramki strzelali: Michał Górecki (Polonia) oraz Andrzej Nowak i Paweł Brzeziński dla Trzcini-

Troska (SOKÓŁ Bralin), tytułem najlepszego strzelca uhonorowano Bartłomieja Bińka (ORZEŁ Mroczeń), natomiast Sławomir Urbański (SOKÓŁ Bralin) został uznany za najlepszego zawodnika rozgrywek. Nagrody te wręczał Józef Gola (syn), w asyście Wojciecha Kwiatkowskiego, prezes OZPN Andrzej Mroziński, wójt

kaliskiego OZPNu. Bardzo się cieszę dlatego, że tutaj jest nowy obiekt, warto na takim obiekcie akurat taką imprezę organizować. Dobór drużyn jest znakomity, ponieważ grają najlepsze drużyny z tego powiatu - przyznaje prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu Andrzej Mroziński. Pojedynki półfinałowe otworzyły imprezę o godz. 14.30. W meczu KKS Polonii Kępno z SOKOŁEM Bralin (beniaminek Klasy Okręgowej ZINA), po bramce Jakuba Góreckiego, gospodarze objęli prowadzenie. W drugiej połowie

Wynik na pewno mnie bardzo cieszy. W tej chwili jestem pełen optymizmu. Widzę bardzo duże zaangażowanie wszystkich zawodników, kadra jest bardzo szeroka, także zaangażowanie działaczy - przyznaje Paweł Falszewski, trener Sokoła. Następnie rozegrany został mecz pomiędzy ORŁEM Mroczeń (beniaminek IV ligi) i LZS Trzcinicą (beniaminek Klasy Okręgowej ZINA). W 33’ Bartłomiej Biniek strzelił jedyną bramkę tego spotkania, dającą zwycięstwo drużynie z Mroczenia. Około godziny 16.30, w przerwie turnieju, na murawę

cy. Finał turnieju to pojedynek SOKOŁA Bralin z ekipą ORŁA Mroczeń. Wynik 4:2 świadczy o niezwykle zaciętej rywalizacji. Autorami bramek byli Błażej Kozica (SOKÓŁ), Michał Kunz (SOKÓŁ), Bartłomiej Biniek x2 (ORZEŁ), Łukasz Mońka (SOKÓŁ), Sławomir Urbański (SOKÓŁ). Zakończenie imprezy i wręczenie nagród miało miejsce w późniejszych godzinach popołudniowych. Ponadto wręczone zostały pamiątkowe statuetki dla sędziów prowadzących spotkania. Najlepszym bramkarzem turnieju został Paweł

gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz zastępca burmistrza Miasta i Gminy Kępno Andrzej Tyra. Mimo trudnych warunków pogodowych i ogromnego upału, wydarzenie przyciągnęło stałych kibiców oraz miłośników futbolu. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną edycję turnieju, który odbędzie się za rok. Współorganizatorami XXII Turnieju im Józefa Goli byli KKS Polonia Kępno oraz Urząd Miasta i Gminy Kępno.

(jh)

Kolejne zmagania kolarzy z Bralina BRALIN: KOLARZE ODNOSZĄ SUKCESY W WYŚCIGACH PZK

W ostatnim czasie odbyło się kilka prestiżowych imprez kolarskich z kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego, w których uczestniczyli młodzi zawodnicy z Bralina.

4 lipca w Żerkowie na profesjonalnej, specjalnie zbudowanej trasie MTB na terenie Szwajcarii Żerkowskiej rozegrane zostały zawody o Puchar Prezesa PZKol w kategorii młodzik i junior młodszy zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Zawody te zainaugurowały tegoroczne Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim w Żerkowie, na które zjechała elita polskiego kolarstwa z Mają Włoszczowską i Markiem Konwą na czele. Młodzi kolarze zmagali się z trasą o niezwykle wysokiej skali trudności, porównywalną do tych, jakie pokonują licencjonowani zawodnicy kolarstwa górskiego podczas zawodów zagranicznych. Maja Drelak triumfowała w kategorii młodziczek, zdobywając wicemistrzostwo Polski w zawodach o Puchar Prezesa PZKol. Dzielnie spisali się również nasi młodzicy, którzy poradzili sobie z trudną trasą, pokonali bez upadków dystans 7600 metrów i przyjechali na metę w połowie stawki (Tomek Bryłka

– 15 m., Kacper Kuropka – 16., Karol Przewdzięk – 19.). Z kolei 13 i 14 lipca do Koziegłów na XXXV Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Szosowym pojechali: Maja Drelak i Karol Przewdzięk wraz ze swoimi kolegami z UKS Stobrawa Kluczbork. Pierwszego dnia odbyła się indywidualna jazda na czas na dystansie 5 km dla młodzików, a drugiego dnia – wyścig ze startu wspólnego i nasi zawodnicy mieli tu do pokonania 31,4 km. Zawody zaliczane są do Pucharu Polski. W Koziegłowach Maja wywalczyła 2. miejsce w jeździe indywidualnej na czas i 4 m. w wyścigu ze startu wspólnego. Natomiast Karol w jeździe indywidualnej na czas był 17., a w wyścigu ze startu wspólnego uplasował się na 19. miejscu. I ostatni weekend – bardzo wyczerpujący dla zawodników, bo starty odbywały się trzy dni z rzędu w różnych miejscowościach, a w dodatku na znacznych dystansach. Wielkopolski Związek Kolarski był już po raz 23. organizatorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Krajowego Zrzeszenia LZS. Niestety, organizacja pierwszego etapu w Kobylej Górze pozostawia wiele do życzenia, czego skutki odczuło wielu

zawodników. Rywalizujący w różnych kategoriach wiekowych wbrew przepisom wystartowali wspólnie, trasa nie była należycie zabezpieczona, zagrożenie stwarzały – utrudniając jazdę – liczne wozy techniczne ekip kolarskich. Nie obyło się bez interwencji służb medycznych. Swoje uwagi głośno wyrażali oburzeni kibi-

Karol Przewdzięk – 41., Kacper Kuropka – 58., a Tomasz Bryłka – 60. Drugiego dnia rywalizacja kolarska odbywała się w Ludwikowie (gmina Przygodzice) i tu nasza młodzież szczęśliwie pokonała II etap, zajmując kolejno następujące miejsca: Maja – 7., Karol – 43., Tomek – 51., Kacper – 54. Niedzielny wyścig rozegrany

ce. W ramach wyścigu rozegrane zostały również „Nadzieje Olimpijskie młodzików i młodziczek” oraz Otwarte Mistrzostwa Kalisza. Pierwszego dnia, w Kobylej Górze Maja Drelak finiszowała na 5. miejscu, Milena Drelak była 5.,

został w Gałązkach Wielkich (powiat Nowe Skalmierzyce), a wyniki przedstawiają się następująco: Maja – 4., Tomek – 46., Karol – 47, a Kacper – 52. (br)

sportowy eter na 101,7 fm codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30, 12.30 i 16.30


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

06/08/2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(1) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 (3) DUET KARO: 1, 2, 3, 4 DZIUBKA MI DEJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6232 na numer 72601 (2) MONA LISA: ZAGRAJ MI JESZCZE RAZ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6633 na numer 72601 (P) TERESA WERNER: DAŁABYM CI DAŁA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7099 na numer 72601 (P) MONA LISA: BUZI, BUZI, BUZI DAJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3322 na numer 72601 (7) KARPOWICZ FAMILY: LECĘ SZKODA MI LATA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8009 na numer 72601 (P) HAPPY FOLK: DLA MNIE ANIOŁEM Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7779 na numer 72601 (6) JACEK SILSKI: LIST Z MORZA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8940 na numer 72601 (N) NATALIA: GIMNAZJALISTKA ZE ŚLĄSKA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.1222 na numer 72601 (N) TOMASZ CALICKI: JEDNO SERCE - DWIE DZIEWCZYNY Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3283 na numer 72601

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 143  
GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 143  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 143

Advertisement