Page 1

Nie boimy siê pisaæ prawdy DWUTYGODNIK - WYDANIE BEZP£ATNE

NAK£AD 2 TYS. EGZ.

NR 9/2013

6 maja 2013

KURIER trzebiatowski Ju¿ nied³ugo na terenie Trzebiatowa

SOLTYSI Z TRZEBIATOWA CZUJ¥ SIÊ OPUSZCZENI Starosta wybuduje skatepark

Burmistrz Matusewicz Nas ignoruje


AKTUALNOŒCI

WYWIAD

Destrukcyjna polityka panuj¹ca w gminie Trzebiatów, brak konkretnych pomys³ów na jej rozwój, niechêæ tutejszego burmistrza do wspó³pracy i szereg innych, czêsto b³ahych i zupe³nie niezrozumia³ych problemów sta³o siê przyczynkiem do spotkania so³tysów tutejszych so³ectw ze Starost¹ Gryfickim Kazimierzem Saciem.

W spotkaniu ze Starost¹ Powiatu Gryfickiego, Kazimierzem Saciem udzia³ wziêli wszyscy so³tysi z gminy Trzebiatów. Tematem rozmów by³o przede wszystkim przedstawienie problemów, z jakimi borykaj¹ siê przedstawiciele tutejszych so³ectw.Kurier Trzebiatowski zapyta³ pana Dariusza Jaworskiego so³tysa So³ectwa K³odkowo o to spotkanie.

So³tysi z Trzebiatowa czuj¹ siê opuszczeni przez burmistrza Matusewicza.

Burmistrz Matusewicz Nas ignoruje!

Na pocz¹tku by³o przepiêknie, obietnica goni³a obietnicê, a niebywa³a elokwencja obiecuj¹cego spowodowa³a, ¿e wiêkszoœæ mu uwierzy³a. Niestety, wszystko skoñczy³o siê w³aœnie na obietnicach, a problemy jak by³y tak s¹. Ma³o tego, wkrótce do starych k³opotów zaczê³y dochodziæ kolejne i dziœ ju¿ nikt nie ma z³udzeñ, ¿e wyborcze obiecanki Zdzis³awa Matusewicza to tylko zwyczajne mrzonki. Burmistrz nas nie s³ucha, nie interesuje go, z jakimi problemami musimy siê zmagaæ – te i wiele podobnych stwierdzeñ us³ysza³ Kazimierz Saæ podczas spotkania z so³tysami zainicjowanego przez Marka Go³uchowskiego, Radnego Powiatu Gryfickiego. Starosta, który tak naprawdê nie zdawa³ sobie sprawy ze skali problemów tutejszych so³tysów nie kry³, ¿e od pocz¹tku obecnej kadencji wspó³praca pomiêdzy Starostwem Powiatowym, a gmin¹ Trzebiatów pozostawia wiele do ¿yczenia. Przyzna³, ¿e trudno jest zachowaæ pozytywne relacje z obecnym burmistrzem, który jak siê okazuje jest wyœmienitym oratorem i tylko oratorem. Spotkanie, w którym udzia³ wziêli wszyscy So³tysi z gminy Trzebiatów, sta³o siê swoistym „otwarciem furtki”,

za któr¹ k³êbi³y siê d³ugo zbierane i czêsto wypowiadane gdzieœ po cichu ¿ale kierowane w stronê Kazimierza Sacia, ale adresowane do Zdzis³awa Matusewicza i czêœci jego wspó³pracowników. To wy jesteœcie prawdziwymi gospodarzami w tym regionie. Wy jesteœcie najbli¿ej ludzi. Najdalej s¹ niestety ci, którzy maj¹ w³adzê – powiedzia³ na spotkaniu Kazimierz Saæ, odnosz¹c siê do s³ów so³tysów - i to Wy, jako So³tysi robicie najwiêcej, ale niestety najmniej mo¿ecie – doda³. Brak wspó³pracy pomiêdzy trzebiatowskim ratuszem, a so³tysami by³ jedynym problemem gminy Trzebiatów poruszanym podczas spotkania. Faktem jest, ¿e tak Ÿle, jak jest obecnie, dawno w Trzebiatowie nie by³o. Starosta zaproponowa³ kilka sposobów na wyjœcie z tej wydawaæ by siê mog³o patowej sytuacji. Jednym z nich jest m.in. utworzenie Stowarzyszenia So³tysów Powiatowych, dziêki któremu nast¹pi mo¿liwoœæ pozyskiwania funduszy ze œrodków powiatowych. Póki co, starosta ma zwi¹zane rêce, poniewa¿ powiat nie ma prawa finansowaæ zadañ gminy. So³tysi podlegaj¹ pod gminê, a nie starostwo i to w obowi¹zku tej pierwszej jest pomóc so³tysom w rozwi¹zaniu ich problemów. Jednak SSP nie rozwi¹¿e wszystkich problemów przedstawionych na spotkaniu. W obecnej sytuacji Trzebiatowa i ca³ej gminy nale¿y mocno i g³êboko zastanowiæ siê, co dalej robiæ? W jaki sposób i czy w ogóle mo¿na wspó³pracowaæ z Matusewiczem, który zdaje siê nie dostrzegaæ ¿adnych problemów? Jedno jest pewne, jeœli komukolwiek zale¿y na rozwoju i dobru gminy Trzebiatów, ju¿ teraz powinien usi¹œæ do sto³u, wzi¹æ sprawy w swoje rêce i zacz¹æ odbudowywaæ to, czego nie uda³o siê obecnemu burmistrzowi. Nie ma te¿ w¹tpliwoœci, ¿e so³tysi s¹ najbli¿ej ludzi, najlepiej te¿ znaj¹ ich problemy i to oni wydaj¹ siê byæ tymi, którzy powinni rozpocz¹æ te zmiany. (Luk)

Dobre wieœci z Sesji Powiatu Gryfickiego. M³odzie¿ bêdzie mia³a skatepark, o którym tyle mówi³ bezproduktywnie burmistrz Trzebiatowa.

Starosta wybuduje skatepark. Powiat zabezpieczy³ w swoim bud¿ecie sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych na budowê skateparku w Trzebiatowie. Obiekt powstanie przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta. Jest to odpowiedŸ na proœby m³odych mieszkañców Trzebiatowa a jednoczeœnie wzmocnienie bazy rekreacyjnej i sportowej szko³y. Tematy zastêpcze podejmowane przez obecnego Burmistrza a

chodzi mi tu g³ównie o podburzanie m³odych mieszkañców naszej gminy w temacie skateparku nie powinny zaciemniaæ rzeczywistych problemów – skomentowa³ decyzjê o budowie skateparku radny powiatowy Marek Go³uchowski - tak siê sk³ada, ¿e budow¹ skateparku zajêliœmy siê ju¿ dawno temu w pracach w radzie powiatu i mogê z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ podzieliæ siê informacj¹, ¿e za pe³n¹ zgod¹ i poparciem zarz¹du powiatu, na terenie nale¿¹cym do powiatu w tzw. fosie powstanie w najbli¿szym czasie takie przedsiêwziêcie, tyle tylko, ¿e to w³aœnie przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane przez Powiat za pieni¹dze z bud¿etu Powiatu a nie z inicjatywy naszego Burmistrza. (red)

Kurier Trzebiatowski: Podczas spotkania so³tysi przedstawili staroœcie swoje problemy. Czego one dotycz¹ przede wszystkim? Dariusz Jaworski: O du³oby mówiæ, bo i k³opotów jest bardzo wiele. So³tysi mówili o wszystkim, o tych ma³ych, ale te¿ tych du¿ych problemach. Okaza³o siê, ¿e wiele z nich jest bardzo b³ahych i tak naprawdê mo¿na je rozwi¹zaæ niemal natychmiast, tylko trzeba chcieæ i mieæ, z kim o nich porozmawiaæ. Wiele problemów dotyczy dróg, œcie¿ek czy komunikacji. Jednak s¹ te¿ problemy z samymi w³adzami gminy Trzebiatów. K.T. Jak do przedstawionych problemów odniós³ siê Kazimierz Saæ? D.J. Starosta ku mojemu zdziwieniu zaskoczy³ mnie bardzo mocno. Powiedzia³ do nas w ten sposób. „To wy decydujecie, to wy pracujecie na samych do³ach. Jest to bardzo niewdziêczna praca, ale jak¿e bardzo istotna i bardzo wa¿na. I to wy wybieracie i wy decydujecie”. Starosta przedstawi³ swoje spostrze¿enia na temat funkcjonowania starostwa, rzek³ te¿ m¹dre s³owa mówi¹ce o tym, ¿e obowi¹zuj¹ nas pewne prawa. I póki, co On, jako starosta, przedstawiciel powiatu nie mo¿e wspomagaæ so³ectw, które funkcjonuj¹ w gminie Trzebiatów. Od tego s¹ w³adze Trzebiatowa, a przede wszystkim burmistrz Matusewicz. K.T. A jak w takim razie pomaga swoim so³tysom burmistrz Matusewicz? D.J. No, z rozmów i z tego, co mówili inni so³tysi wynika, ¿e wysi³ki burmistrza Matusewicza s¹ naprawdê znikome. Przede wszystkim, nie ma wspó³pracy pomiêdzy nami, a naszym burmistrzem. Z ca³¹ stanowczoœci¹ mogê powiedzieæ, ¿e przez 2, 5 roku nie by³o spotkania burmistrza z so³tysami. I nie chodzi tu o jakieœ wielkie spotkanie. Nie by³o nawet takiego, roboczego, przy kawie czy herbacie. K.T. Czy jako so³tysi macie za z³e burmistrzowi, ¿e ani razu siê z nimi nie spotka³? D.J. Oczywiœcie, ¿e mamy. Burmistrz nie spotka³ siê z nami, nie wie te¿, z jakimi problemami, jako so³tysi siê brykami, a przecie¿ my dzia³amy na rzecz spo³eczeñstwa, ludzi, którzy s¹ wokó³ nas. To nie jest tak, ¿e ze wszystkim dajemy sobie radê. Nie, my potrzebujemy pomocy od naszych w³adz! Pomocy

zwyk³ej, czasami prozaicznej postaci np. polbruku, opa³u dla najbiedniejszych itd. K.T. Czego so³tysi oczekuj¹ od swojego burmistrza? D.J. No na pewno spotkañ, na których moglibyœmy rozmawiaæ konstruktywnie, o tym, co mo¿na zrobiæ realnie, a nie tylko obiecuj¹c. Bo co maj¹ robiæ so³tysi skoro sami nie maj¹ ¿adnej pomocy? W sumie nic. U nas nie ma tej w³adzy, tego burmistrza, który by po prostu wys³ucha³ i próbowa³, chocia¿ cokolwiek wspomóc i pomóc. K.T. Czy Zdzis³aw Matusewicz Was ignoruje? D.J. Mo¿na to tak nazwaæ. Na szczêœcie, okaza³o siê, ¿e w obecnej kadencji jest bardzo du¿o nowych so³tysów, którzy s¹ bardzo zaradni. Sami sobie radz¹, pozyskuj¹ sponsorów, czy te¿ docieraj¹ do takich spotkañ jak to z panem Starost¹. K.T. Starosta zaproponowa³ abyœcie za³o¿yli Pañstwo Stowarzyszenie So³tysów Powiatowych. Czy to dobry pomys³? D.J. Bardzo dobry pomys³, poniewa¿ wtedy starostwo mo¿e przekazywaæ pewne œrodki na takie stowarzyszenie. Dziêki temu so³tysi mogliby, aktywnie pozyskiwaæ œrodki finansowe na realizacjê inwestycji itp. K.T. Czy powstanie stowarzyszenia mog³oby jeszcze bardzie zacieœniæ wiêzi pomiêdzy so³tysami i zachêciæ do jeszcze efektywniejszych dzia³añ? D.J. Tak, to nie podlega w ogóle ¿adnej w¹tpliwoœci. Taka wspólna inicjatywa ³¹czy, tu trzeba jeszcze bardziej pracowaæ. Zreszt¹, praca so³tysa jest prac¹ za darmo. Jesteœmy ludŸmi z charyzm¹, którzy z tej pracy spo³ecznej czerpi¹ zadowolenie. I na pewno stowarzyszenie by nas po³¹czy³o, scementowa³o, a przecie¿ wspólnie mo¿na wiêcej. K.T. Czy wed³ug, Pana ewentualne za³o¿enie stowarzyszenia nie rozz³oœci burmistrza Matusewicza? D.J. ¯yjemy w pañstwie demokratycznym i nie obawiamy siê ani pana starosty, ani burmistrza Matusewicza, ani kogokolwiek innego. Za³o¿enie takiego stowarzyszenia jest jak najbardziej w porz¹dku. Trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e my so³tysi jesteœmy po to, aby w naszych so³ectwach, w naszej gminie ¿y³o siê coraz lepiej.

Dziêkujemy za rozmowê.

Kurier Trzebiatowski  

Sołtysi z Trzebiatowa czują się opuszczeni.

Advertisement